Sunteți pe pagina 1din 5

.

:
Mureson Micu Andrei
Cch|u| esLe un organ a crul prlnclpal func(le esLe cea de a deLecLa lumlna Se compune dlnLrun
slsLem senslbll la schlmbrlle de lumln capabll s le Lransforme in lmpulsurl elecLrlce Cchll cel mal
slmpll nu fac alLceva decL s deLecLeze dac oblecLele dln [ur sunL lumlnaLe sau obscure Cel mal
complexl folosesc la percep(la vlzual
Cmul vede nu cu ochll cl prln lnLermedlul acesLora de unde lnforma(la se LransmlLe prln nervul
opLlc chlasm LracLele opLlce in anumlLe zone ale lobulul occlplLal al scoar(el crelerulul unde se
formeaz acel Lablou a lumll exLerloare pe care o vedem 1oaLe acesLe organe consLlLule
anallzaLorul nosLru vlzual sau slsLemul vlzual

osesla a dol ochl ne permlLe s facem vederea noasLr sLereoscoplc (adlc s formm lmaglnea
Lrldlmenslonal) arLea dreapL a reLlnel a flecrul ochl LransmlLe prln nervul opLlc parLea dreapL
a lmaglnll in parLea dreapL a crelerulul analoglc func(loneaz ;l parLea sLng a reLlnel uup care
dou pr(l ale lmaglnll dreapLa ;l sLnga sunL unlLe de creler

AsLfel c flecare ochl percepe Labloul su in cazul dereglrll ml;crll in comun a ochlulul drepL ;l a
celul sLng poaLe fl dereglaL vederea blnocular Cu alLe cuvlnLe vl se va dubla lmaglnea sau ve(l
vedea in acela;l Llmp dou Lablourl compleL dlferlLe
Cchll compusl se gsesc la arLropode (lnsecLe sl anlmale slmllare)sl sunL forma(l dln mal mul(l ochl
slmpll care permlL formarea unel vederl panoramlce in mozalc
La ma[orlLaLea verLebraLelor sl cLeva molusLe ochlul func(loneaz prln prolecLarea lmaglnllor pe o
reLln senslbll la lumln de unde se LransmlLe un semnal spre encefal prln lnLermedlul nervulul
opLlc Cchlul are o form sferlc esLe umpluL de o subsLan( LransparenL gelaLlonoas numlL
umoare vlLroas are o lenLll de focallzare numlL crlsLalln sl adeseorl un muschl numlL lrls care
regleaz canLlLaLea de lumln care lnLr

Ochiul uman 1. Fibre Zonulare 2. Camera posterioara 3. ris 4. Pupila 5. Cornee 6. Umoarea apoas 7. Muchi cu cili 8.
Ligament suspensor 9. Cristalin 10. Umoare vitroas 11. Fovee 12. Vase de snge 13. Nerv optic 14. Disc
optic15.Canal sticlos 16. Sclerotic 17. Coroida 18. Retin

Vederea |a om
La om ochlul are forma unel sfere sl esLe locallzaL ln orblLa ocular ln cluda dlmenslunll reduse esLe
un organ complex percepe formelemlscrlle rellefurlleculorlle sl dlferen(ele de lumlnozlLaLe
Cchlul capLeaz lmaglnlle ca un aparaL foLograflc ue alLfel ambele func(loneaz aproape ln acelasl
mod Lumlna pLrunde prln parLea dln fa( a ochlulul prlnLro membrana LransparenLa denumlLa
cornee incon[uraL de o zon denumlL albul ochlulul sau scleroLlc ln spaLele corneel se gsesLe
lrlsul un dlsc coloraL (dlferlL la flecare persoan) in culorl precum verde albasLru cprullnLre
cornee sl lrls exlsL un llchld numlL umoare apoas lrlsul e perforaL in cenLru de un orlflclu de
culoare neagr denumlL pupll enLru ca ochlul s nu fle deLerloraL aLuncl cnd lumlna esLe foarLe
puLernlc puplla se conLracL (se mlcsoreaz) dln conLr cnd e inLunerlc puplla se mresLe
Lumlna Lraverseaz in conLlnuare crlsLallnul care are func(la de lenLll blconvex apol un alL llchld
corpul vlLros sau umoarea sLlcloas ln flnal lmaglnea esLe prolecLaL in profunzlmea ochlulul pe o
membran denumlL reLln ca sl cum aceasLa ar fl o pellcul de fllm dlnLrun aparaL foLograflc
leoapele sl genele proLe[eaz ochll C membran sub(lre LransparenL denumlL con[uncLlv
cpLusesLe lnLerlorul pleoapelor sl o parLe dln scleroLlc Clande mlcl locallzaLe sub pleoape produc
in permanen( lacrlmlle AcesLea sunL eLalaLe inLrun sLraL unlform in urma mlscrllor de cllplre a
pleoapelor ceea ce impledlc uscarea acesLor suprafe(e lerderea organulul vlzual neceslL
subsLlLulrea acesLula cu o proLez ocular de cLre Lehnlclenl proLezlsLl
onstruc|a och|u|u|

Cchlul poaLe fl numlL un aparaL opLlc compllcaL Sarclna lul prlnclpal esLe de a LransmlLe lmaglnea
corecL nervulul opLlc

Iunc|||e pr|nc|pa|e a|e och|u|u|
O slsLemul opLlc care prolecLeaz lmaglnea
O slsLemul de prlmlre ;l codare a lnforma(lel prlmlLe penLru creler
O slsLemul de deservlre a aslgurrll neceslL(ll vlLale
orneea esLe o membran LransparenL care acoper parLea anLerloar a ochlulul La nu are vase
sangvlne ins posed o puLere mare de refrac(le lnLr in slsLemul opLlc al ochlulul Corneea are
hoLar comun cu membrana exLerloare neLransparenL a ochlulul sclera

amera anter|oare a och|u|u| reprezlnL un spa(lu inLre cornee ;l lrls AceasLa esLe umpluL cu llchld
lnLraocular

Ir|su| reprezlnL dup form un cerc cu o gaur in ml[loc (puplla) lrlsul esLe consLlLulL dln mu;chl
daLorlL crora mrlmea pupllel se schlmb La lnLr in slsLemul vascular al membranel ochlulul
lrlsul esLe responsabll penLru culoarea ochl;or (daca esLe de culoare albasLr inseamn c sunL
pu(lne celule de plgmenL lar dac sunL cprul aLuncl sunL mulLe) LfecLueaz aceea;l func(le ca ;l
dlafragma in aparaLul de foLograflaL regleaz fluxul de lumln

up||a reprezlnL o gaur in lrls Mrlmlle acesLela deplnd de oblcel de nlvelul llumlnrll Cu cL esLe
mal mulL lumln cu aLL puplla esLe mal mlc

r|sta||nu| esLe o lenLll naLural a ochlulul LsLe LransparenL elasLlc poaLe s;l schlmbe forma
aproape lnsLanLaneu reglnd focallzarea daLorlL crula omul vede blne aLL aproape cL ;l
deparLe LsLe amplasaL in capsul ;l se men(lne cu a[uLorul zonel clllare CrlsLallnul la fel ca ;l
corneea lnLr in slsLemul opLlc al ochlulul

orpu| v|tros esLe o subsLan( LransparenL gelaLlnoas amplasaL in parLea posLerloar a ochlulul
Corpul vlLros men(lne forma globulul ocular parLlclp la schlmbul de subsLan(e lnLraocular lnLr in
slsLemul opLlc al ochlulul

ket|na esLe consLlLulL dln foLorecepLorl (ace;Lla sunL senslblll la lumln) ;l celule nervoase Celulele
recepLorl amplasa(l in reLln se imparL in dou Llpurl conurl ;l bagheLe ln acesLe celule care produc
fermenLul de rodopsln are loc Lransformarea energlel lumlnll (foLonl) in energle elecLrlc a (esuLulul
nervos adlc reac(la foLochlmlc

8agheLele posed o foLosenslblllLaLe inalL ;l ne permlL s vedem la lumln proasL de asemenl ele
sunL responsablle penLru vederea perlferlc Conurlle dlmpoLrlv neceslL mulL lumln penLru
acLlvlLaLea sa ins Locmal acesLea ne permlL s observm deLalllle mlcl (sunL responsablle penLru
vederea cenLral) ofer poslblllLaLea de a dlferen(la culorlle Aglomerrlle cele mal marl ale
conurllor se afl in gropl(a cenLral (macul) rspunzLoare penLru cea mal inalL aculLaLe a vederll
8eLlna adereaz pe membrana vascular ins nu unlform pe LoaL suprafa(a Anume in acesLe
por(lunl are Lendln(a s se sec(loneze in cazul dlferlLor afec(lunl ale reLlnel

c|era esLe o membran exLerloar neLransparenL a globulul ocular care Lrece in parLea anLerloar
a globulul ocular in cornee LransparenL 6 mu;chl oculomoLorl se flxeaz de scler ln ea se gsesc o
canLlLaLe mlc Lermlna(ll nervoase ;l capllare

Membrana vascu|ar acoper sec(lunea posLerloar a sclerel de care ader reLlna cu care esLe
sLrns legaL Membrana vascular esLe responsabll penLru allmenLa(la sangvln a sLrucLurllor
lnLraoculare ln cazul afec(lunllor reLlnel membrana vascular deseorl esLe lmpllcaL in procesul
paLologlc ln membrana vascular nu sunL Lermlna(ll nervoase de aceea in cazul afec(lunll acesLela
nu apar durerl care semnaleaz de oblcel anumlLe neregularlL(l

Nervu| opt|c cu a[uLorul acesLula semnalele de la Lermlna(llle nervoase sunL Lransmlse crelerulul
Iormarea |mag|n||
La ochlul normal lmaglnea se formeaz pe reLln
enLru ca razele de lumln s se poaL focallza Lrebule s se refracLe CanLlLaLea de refrac(le
deplnde de dlsLan(a de la care esLe vzuL oblecLul un oblecL slLuaL la dlsLan(a neceslL mal pu(ln
refrac(le decL unul slLuaL in aproplere Cea mal mare parLe a procesulul de refrac(le se desfsoar in
cornee la lnLerfa(a cu aerul 8esLul refrac(lel necesare in raporL cu dlsLan(a la care se afl oblecLul
are loc in crlsLalln vedere oboslL
Defecte de vedere
ALuncl cnd lmaglnea nu se formeaz pe reLln ochlul sufer de un defecL de vedere Cele mal
inLlnlLe defecLe de vedere la om sunL
Mlopla LsLe un defecL paLologlc (apare la nasLere) Clobul ocular al ochlulul mlop esLe mal mare
decL al ochlulul normal de aceea lmaglnea se formeaz in fa(a reLlnel Mlopla se corecLeaz cu
lenLlle dlvergenLe Mlopla esLe defecLul care apare cel mal des dln cazurl
PlpermeLropla LsLe LoL un defecL paLologlc numal c apare mal rar decL mlopla Clobul ocular al
ochlulul hlpermeLrop esLe mal mlc decL al ochlulul uman lmaglnea se formeaz in spaLele reLlnel
PlpermeLropla se corecLeaz cu lenLlle convergenLe
rezblLlsmul LsLe un defecL de vedere care apare de oblcel la bLrne(e sl care se comporL ca sl
hlpermeLropla Cauza prezblLlzmulul esLe aLroflerea elasLlclL(ll crlsLallnulul rezblLlsmul se LraLeaz
LoL cu o lenLll convergenL
SLrablsmul are drepL cauz slblrea unula dlnLre muschll exLernl al globulul ocular 1rebule corecLaL
prln exercl(ll de inLrlre a musculaLurll AlLfel ochlul afecLaL se lenevesLe sl exlsL rlscul plerderll
vederll acesLula
CaLaracLa apare cel mal frecvenL la oamenll in vrsL dln cauza plerderll LrepLaLe a Lransparen(el
crlsLallnulul Se corecLeaz chlrurglcal
AsLlgmaLlsm LsLe o boal ofLalmologlc manlfesLaL prlnLro deformare de cornee care aLrage dup
o refrac(le defecLuoas a razel de lumln in globul ocularln cazul asLlgmaLlsmulul razele de lumln
alb care sosesc la ochl sub form de raze paralele vor suferl un proces lnLens sl lnegal de refrac(le
cu cL aceasL refrac(le dlferen(laL va fl mal mare cu aLL se conslder asLlgmaLlsmul mal grav
ualLonlsmul LsLe cauzaL de un defecL congenlLal ln reLlna sau pe o porLlune a nervulul opLlc
Crblrea reslunea pe nervul opLlc poaLe cauza orblreauesprlnderea reLlnel dln lnLerlorul globulul
ocular poaLe cauza orblre penLru ca reLlna va lesl dln cadrul lmaglnll formaLe de lenLlleCorecLarea
permanenLa a acesLul defecL se face numal prln operaLle
e
Cchll verLebraLelor sl al unel serll de molusLe au dou axe lmporLanLe axa opLlc sl axa vlzual
Axa opLlc reprezlnL axa de slmeLrle a elemenLelor opLlce care parLlclp la formarea lmaglnll pe
reLln Zona de pe reLln aflaL la lnLersec(la cu axa opLlc esLe locul unde abera(llle opLlce sunL
mlnlme decl rezolu(la lmaglnll prolecLaLe esLe opLlm
Axa vlzual esLe deLermlnaL de cenLrul opLlc al slsLemulul de prolec(le opLlc (cornee sl crlsLalln) sl
de locul de pe reLln care aslgur cea mal bun deflnl(le a lmaglnll (fovea cenLralls)
enLru o vedere opLlm acesLe dou axe ar Lrebul s colncld penLru a suprapune lmaglnea cea mal
clar pesLe zona de pe reLln cea mal apL s o deLecLeze 1oLusl nu se cunosc specll la care aceasL
colnclden( s alb loc ue exemplu la om unghlul dlnLre cele dou axe esLe de aproxlmaLlv 3 cu
axa opLlc deplasaL in dlrec(le nazal fa( de fovea cenLralls La alLe specll deplasarea poaLe fl in
dlrec(le nazal sau Lemporal nu se cunoasLe moLlvul penLru care aceasL devla(le a rmas
necorecLaL dea lungul procesulul evoluLlv
La verLebraLe exlsL o a Lrela ax deLermlnaL de pozl(la nervulul opLlc care creeaz pe reLln o
zon lncapabll s recepLeze lumlna numlL paLa oarb La om paLa oarb se slLueaz la aproxlmaLlv
13 de la fovea cenLralls in dlrec(le nazal sl ocup aproxlmaLlv 6 dln cmpul vlzual Cchll
cefalopodelor nu au o paL oarb deoarece nervll se conecLeaz la reLln prln spaLele acesLela