Sunteți pe pagina 1din 16

NOILE IMPERII DIN SECOLUL XXI

prof. univ. dr. Silviu Negu

NOILE IMPERII DIN SECOLUL XXI

Vechile imperii erau bazate pe un stat dominant sau pe o federa ie de state;

Noile imperii sunt bazate pe organiza ii interna ionale interguvernamentale, de cooperare sau de integrare;

Tr s turile noilor imperii


Aleg o metod de expansiune non-violent bazat pe :
Negocieri cu statele candidate; ncheierea de acorduri de asociere cu statele candidate; Impunerea de standarde etice, juridice i economice; Asimilarea n totalitate de c tre statele candidate a condi iilor impuse/necesare (de exemplu acquis-ul comunitar); Statele candidate aleg n mod liber i suveran s - i nstr ineze suveranitatea;

Tipologia noilor imperii

Imperii organiza ie sau imperii sistem integra ionist; Imperii private;

Imperiile organiza ie
Se consolideaz i se transform n sisteme politice integra ioniste cu func ionare pe multiple niveluri datorit transferului de suveranitate; i creeaz modalit i de ap rare colectiv ; i constituie, n unele cazuri, servicii diplomatice suprana ionale; Se doteaz cu o structur institu ional complex ; i construiesc o structur complex i global de rela ii comerciale, economice, politice cu alte blocuri regionale (imperii de tip nou); Nu folosesc violen a militar , deoarece sunt bazate pe state postmoderne sus in toare ale metodelor pa nice de stabilizare i de securizare a acestor zone;

Pacificarea zonelor de frontier ; i securizeaz grani ele prin stabilirea unor rela ii de bun vecin tate, prin parteneriate private (a se vedea NATO-Rusia) sau prin ncheierea de acorduri de cooperare pe diverse planuri cu state vecine care prezint un anumit poten ial de risc pentru securitatea periferiilor imperiale; Dezvolt rela ii economice, comerciale, culturale etc. cu state din regiuni cheie pentru interesele lor; Spre deosebire de imperiile-stat, imperiile-organiza ie aleg fie implic ri militare axate pe reconstruc ie post-conflict, fie pe men inerea p cii sau pe prevenirea conflictelor; Unele imperii bloc-comercial aleg extinderea pentru crearea unor mari zone de comer liber, pentru acapararea pie elor regionale; Sunt mai pu in expuse atacurilor teroriste, care sunt ndreptate cu predilec ie c tre hegemoni;

Imperiile private (gen FMI, Banca Mondial ,


BIRD, Sistemul European al B ncilor Centrale)

Preconizeaz trecerea de la sectorul public (domeniu al puterii politice) la sectorul privat (bancaro-financiar, comercial sau de investi ii) ca tip de structur nepolitizat , n care conduc torii nu sunt ale i democratic i nu r spund n fa a cet enilor;
n schimb deciziile lor afecteaz via a, dar i ordinile constitu ionale din statele membre ale acestor tipuri de imperii;

Aceste imperii private nu sunt interesate de a acapara teritorii sau de a exercita un control politic asupra popula iilor din diferite teritorii precum o fac imperiile-stat sau imperiile-organiza ie;

imperiile private sunt interesante de o ct mai mare de-teritorializare, au o structur descentralizat , prin puterea pe care o acord filialelor i sucursalelor din diferite regiuni ale globului, putere local autonom fa de societatea-mam , care nu poate fi asimilat nici m car cu prefecturile, ca autorit i ale administra iei publice locale din structurile unor centre imperiale ;

ntre blocurile economice i imperiile private, exist un raport complex, pe de o parte caracterizat prin ncercarea blocului economic sau a imperiului-organiza ie de a controla entitatea prin elaborarea unei legisla ii concuren iale impunnd interzicerea abuzului de pozi ie dominant pe pia a intern a blocului economic respectiv, ct i alte norme comunitare restrngnd posibilitatea ca firmele s monopolizeze pia a intern cu consecin e negative asupra func ion rii acesteia;

un bloc regional economic constituit pe baza unei pie e comune depinde implicit de func ionarea ntr-un cadru organizat, a marilor agen i economici, inclusiv a firmelor transna ionale

Imperiile private au deci permisiunea de a ac iona i de a- i aplica strategiile comerciale pe teritoriul statelor, dar i al imperiilor-organiza ie, ns f r a le pune n discu ie func iile esen iale - suveranitatea pentru state, pia a comun sau zona de liber schimb, pe care blocurile economice se axeaz , n al doilea caz

Imperiile private nu recurg la mijloace violente pentru a stabiliza sau a pacifica o periferie i, astfel, de a- i asigura domina ia n acel spa iu strategic, precum statele sau imperiile-organiza ie, ci i adapteaz strategiile cu mare vitez , astfel nct s fie capabile s controleze cei mai mul i factori ai schimb rii

GRUPUL G8 sau guvernarea global


 Grupul celor mai dezvoltate mai industrializate); ri (ini ial a celor

 S-a transformat din G7 n G7+1, apoi G8, prin acceptarea Rusiei ca membru;  Numai dou ri (Japonia i Rusia) nu fac parte din vreo structur euroatlantic ;  Distribu ia geografic scoate n eviden NORDUL dezvoltat, unde sunt situate toate rile membre G8; exist solicit ri i de la reprezentan i din SUD;

For a economic uria


Mai pu in de 1/7 din popula ia mondial (13,9%) peste 2/3 din PIB-ul mondial(circa 68%; participarea Rusiei este mic , doar 1% !);

Bazat pe aportul serviciilor (peste 65% n membre);

rile

For

financiar bancar

Cei 8 de in aproape 50% din voturile B ncii Mondiale i ale FMI-ului, putnd, astfel, practic s controleze agenda acestor organisme i politicile adoptate;
SUA de in peste 15% din voturile ambelor organiza ii (16,44% i, respectiv, 17,11%) ori orice modificare a mandatului sau structurii institu iilor n cauz necesit 85% din voturi !

NAFTA
COMPONEN A: SUA, Canada, Mexic, (1989 acord SUACanada, 1992 intrat n vigoare la 1 ian. 1994 i cu Mexicul); Cel mai puternic bloc economic de pe Glob (peste 1/3 din PIB-ul mondial); Este o grupare integra ionist ntre o mare putere economic (de necontestat), SUA, i dou ri cu un poten ial economic i comercial mai mic, Canada i Mexic;
Marcheaz ata amentul SUA fa de noua tendin a regionaliz rii; Integreaz dou ri cu venituri pe locuitor foarte mari (SUA peste 42.000$/loc., Canada peste 35.000$/loc.) i o ar n dezvoltare Mexicul (circa 7.000$/loc.); Primul caz n care procesul de integrare se deplaseaz pe axa NORD-SUD;

Obiective:

Eliminarea obstacolelor comerciale; Solu ionarea diferendelor comerciale; Favorizarea unui comer corect; Cre terea posibilit ilor de investi ii; Asigurarea propriet ii/drepturilor intelectuale; Cre terea cooper rii ntre cei trei mambrii;

Dimensiunea geopolitic a acordului

Este r spunsul SUA la ascensiunea vertiginoas a Uniunii Europene;

NAFTA este un instrument prin care SUA pot influen a mai direct continentul american;

Principalele atuuri n prezent:

Mexicul a c tigat foarte mult: accesul pe pia a american , reducerea omajului etc.;

SUA au g sit un mijloc pentru reduce dependen a energetic de Orientul Mijlociu