Sunteți pe pagina 1din 4

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 878/21.XII.

2007 19

30 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 878/21.XII.2007 INSTRUC IUNI

de completare a formularului 230 Cerere privind destina ia sumei reprezentnd pn la 2% din impozitul anual i deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea n sist em colectiv pentru domeniul locativ, cod 14.13.04.13 Formularul se completeaz i se depune de ctre persoanele fizice care realizeaz venituri din salarii i asimilate ac estora, n urmtoarele situa ii: contribuabilii au efectuat n anul de raportare cheltui eli pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificrile ulterioare, i solicit restituirea acestora; contribuabilii opteaz pentru virarea unei sume reprezentnd pn la 2% din impozitul anual, pentru su s inerea entit ilor nonprofit care se nfiin eaz i func ioneaz n condi iile legii sau ult; Contribuabilii care i exprim aceast op iune pot solicita direc ionarea acestei sum ctre o singur entitate nonprofit sau unitate de cult; contribuabilii solicit deduc erea din veniturile impozabile din salarii, ob inute la func ia de baz, a cheltuielil or efectuate pentru economisire n sistem colectiv pentru domeniul locativ, potriv it legii, n limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an. Formularul se complet eaz de ctre contribuabili, nscriind cu majuscule, cite i corect, datele prevzute de f rmular. Termen de depunere: anual, pn la data de 15 mai a anului urmtor celui de re alizare a venitului; Formularul se completeaz n dou exemplare: originalul se depune la: a) organul fiscal n a crui raz teritorial contribuabilul are adresa unde i are d miciliul potrivit legii sau adresa unde locuiete efectiv, n cazul n care aceasta es te diferit de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal n Romni a; b) organul fiscal n a crui raz teritorial se afl sursa de venit, pentru ceilal i co tribuabili persoane fizice; copia se pstreaz de ctre contribuabil. Formularul se de pune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul potal, prin scrisoare recomandat. Formularul se pune gratuit la dispozi ie contribuabilului, la solicita rea acestuia. I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Contractul privind acordarea bursei private i documentele ce atest plata bursei se prezint n original i n copie, organul fiscal pstrnd copiile acestora dup ce verific formitatea cu originalul. n cazul n care declara ia se transmite prin pot, documentele de mai sus se anexeaz n copie. 2. Sus inerea unei entit i nonprofit/unit i de cult c bifeaz de ctre contribuabilii care solicit virarea unei sume de pn la 2% din impozitu l anual pentru sus inerea unei entit i nonprofit sau unit i de cult. Suma se completeaz u suma solicitat de contribuabil a fi virat n contul entit ii nonprofit/unit ii de cul situa ia n care contribuabilul nu cunoate suma care poate fi virat, nu va completa r ubrica Suma, caz n care organul fiscal va calcula i va vira suma admis, conform legii . Denumire entitate nonprofit/unitate de cult se nscrie de ctre contribuabil denum irea complet a entit ii nonprofit/unit ii de cult. Codul de identificare fiscal al enti nonprofit/unit ii de cult se nscrie de ctre contribuabil codul de identificare fisca l al entit ii nonprofit/unit ii de cult pentru care se solicit virarea sumei. Cont banc r (IBAN) se completeaz codul IBAN al contului bancar al entit ii nonprofit/unit ii de ult. Dac suma solicitat a se vira ctre entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumula t cu suma pltit pentru bursa privat, depete plafonul de 2% din impozitul anual, atun suma total luat n calcul este limitat la nivelul acestui plafon, avnd prioritate chel tuielile efectuate n cursul anului de raportare cu bursa privat. III. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE N SISTEM COLECTIV PENTR U DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE IMPOZABILE DIN SALARII, OB INUTE LA FUNC IA DE BAZ

Adresa se nscrie adresa domiciliului fiscal. Cod numeric personal/Numr de identifi care fiscal se nscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecrui con tribuabil sau numrul de identificare fiscal, atribuit de ctre Agen ia Na ional de Admin strare Fiscal cu ocazia nregistrrii fiscale, dup caz. II. DESTINA IA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART. 57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 571/2003

1. Bursa privat: csu a se bifeaz de ctre contribuabilii care au efectuat cheltuieli n ursul anului de raportare cu burse private n conformitate cu Legea nr. 376/2004 p rivind bursele private. Contract nr./data se nscriu numrul i data contractului priv ind acordarea bursei private. Suma pltit se nscrie suma pltit de contribuabil n cur anului de raportare pentru bursa privat. Documente de plat nr./data se nscriu numru l i data documentelor care atest plata bursei private.

Denumirea institu iei de credit se nscrie denumirea bncii de economisire i creditare domeniul locativ cu care a fost ncheiat contractul de economisire-creditare, pot rivit legisla iei n materie. Suma pltit se nscrie suma pltit de contribuabil reprez cheltuielile efectuate pentru economisire n sistem colectiv pentru domeniul locat iv, potrivit legii. Documente anexate se men ioneaz documentele privind contractul de economisire-creditare n sistem colectiv pentru domeniul locativ, privind plata sumelor reprenzentnd cheltuielile efectuate pentru economisire n sistem colectiv pentru domeniul locativ etc. Documentele se prezint n original i n copie, organul fi scal pstrnd copiile acestora dup ce verific conformitatea cu originalul. n cazul n ca e declara ia se transmite prin pot, documentele de mai sus se anexeaz n copie.

S-ar putea să vă placă și