Sunteți pe pagina 1din 8

III.

METODOLOGIE LINGVISTIC

Sorin STATI IPOTEZA, INDUC IA I DEDUC IA. OBSERVA IA I EXPERIMENTUL. METODA MODEL RII. STATISTICA* Ipoteza, induc ia i deduc ia. n metodologia tiin elor, ipoteza e considerat ca o opera ie necesar , care de obicei preced stabilirea oric rui adev r; ipoteza este n general concluzia unei induc ii1. Pornind de la unele observa ii, mintea noastr anticipeaz asupra rezultatului, construind o explica ie provizorie, care urmeaz a fi verificat (confirmat sau infirmat ). Ipoteza e desigur un produs al imagina iei omului de tiin , dar nu un produs dezlegat de realitatea obiectiv , ci, dimpotriv , cu att mai valoroas , cu ct e mai pu in liber , cu ct e mai dependent de fapte, cu ct surprinde i reflect mai adev rat i mai plenitudinar aspecte ale naturii sau societ ii 2. Emiterea ipotezelor e de regul precedat de observarea unor analogii; se construiesc ra ionamente prin analogie . Metoda ipotezei duce pe omul de tiin la emiterea unor previziuni, reflectarea anticipativ se cristalizeaz , n primul rnd, sub form de ipotez 3. Din istoria lingvisticii pot fi amintite numeroase ipoteze; iat cteva dintre ele: cele dou ipoteze formulate n antichitate cu privire la originea limbajului (teza contractual condi ion rii naturale); i teza

ipotezele (sus inute n secolul al XIX-lea [r. ed.]) potrivit c rora orice limb trece obligatoriu prin anumite perioade sau stadii de dezvoltare4. Filozofia limbii din secolul nostru dezbate ipoteza Sapir-Whorf : modul de percepere a lumii e condi ionat de normele de exprimare ale fiec rei limbi. Limbajul determin att formarea categoriilor logice, ct i, n general, a tuturor formelor culturii5. Dintre ipotezele valoroase, care au dus la progres n tiin a limbii, cit m: ipoteza unei limbi comune indo-europene i a unor limbi comune intermediare ntre aceasta i limbile cunoscute din documente. (Exemple de limbi comune intermediare : germanica comun , slava comun .a.) Rolul analogiei ca metod de ra ionament este evident: ipoteza limbilor comune i a procesului de diversificare se bazeaz pe analogia cu limbi comune i diversific ri cunoscute din istorie (latina i formarea limbilor romanice, de pild )6; ipoteza c linearul B din Creta noteaz un dialect al limbii grece ti l-a dus pe Ventris la descifrarea, n 1953, a inscrip iilor redactate n acest sistem de scriere. Induc ia const n g sirea unui temei de explicare a fenomenelor prin descoperirea unor legi7. Acestea se formuleaz ca urmare a studierii unor fenomene accesibile observa iei, dar ele se aplic i fenomenelor inaccesibile sau care nu s-au produs nc . De la reflectarea realului se trece la oglindirea

posibilului8. Bacon, de numele c ruia se leag impunerea metodei inductive, porne te de la dubla supozi ie c faptele sunt crmuite de legi i c din cercetarea unui num r suficient de fapte este verosimil s se desprind legea care le guverneaz 9. Nu se poate spune cte fapte particulare sunt suficiente pentru a garanta soliditatea unei induc ii; induc ia este n mod firesc incomplet 10 (c ci nu se pot colec iona toate faptele particulare). Uneori sunt suficiente cteva fapte; Engels scria c o singur ma in cu aburi demonstreaz tot a a de bine ca i zece mii de ma ini c mi carea mecanic poate fi ob inut din c ldur 11. Spre deosebire de certitudinea concluziilor deductive, concluziile inductive sunt doar probabile (sau, cum scria Kant, pe ct am observat pn acum, nu se g se te nici o excep ie de la cutare sau cutare regul )12. Trebuie respins teza c nici o afirma ie nu poate fi socotit valabil pn nu se va constata c ea se aplic la toate exemplarele unui tip, existente pe lume; sus inerea ei e o dovad de agnosticism, mascat sub cerin a, l udabil , a exactit ii, a preciziei13. Nu mai pu in primejdios este excesul contrar: efectuarea unor induc ii pripite, sprijinite pe cteva fapte nesemnificative. Istoria tiin elor a lingvisticii inclusiv arat c formularea legilor, descoperite prin induc ie, e supus totdeauna corect rilor (cf. legile fonetice), ceea ce nu infirm ctu i de pu in valoarea induc iei, ca metod general de descoperire a adev rurilor. Plecnd de la experien e n num r necesarmente limitat vom c uta s le alegem ct mai variate cu putin determin m prin calcul toate posibilit ile imaginabile n cadrul anumitor limite. Ca s verific m calculul nu trebuie s cercet m dac teoria se aplic ntr-adev r la toate obiectele existente. Trebuie numai s control m dac calculul teoretic e n sine lipsit de contradic ii i exhaustiv14. Num rul infinit de fapte studiate nu-i d lingvistului posibilitatea s - i formuleze conceptele de baz prin generalizare inductiv . De aici necesitatea folosirii deduc iei, de i, prin obiectul ei, lingvistica e o tiin inductiv 15. Descrierea lingvistic este inductiv n dorin a sa de a explica fidel realitatea obiectiv i este deductiv din cauza necesit ii de a men ine coeren a modelului i de a ajunge la o generalitate coextensiv cu corpus-ul supus descrierii16. Deduc ia, metod care se g se te n unitate dialectic cu induc ia17, const n str baterea drumului invers, de la legi i principii la luminarea fenomenelor particulare. La mijlocul secolului al XVIII-lea, Beauze sus inea c gramatica general este o tiin , pentru c are ca obiect numai specula ia ra ional asupra principiilor imuabile i generale ale limbajului 18. n acest fel, tiin a gramatical este anterioar tuturor limbilor 19 afirma ie care trebuie apropiat de teza hjelmslevian a apriorismului teoriei limbii. Se consider la ora actual c o disciplin oarecare e cu att mai tiin ific , mai exact , cu ct are un caracter deductiv mai pronun at. (n sprijinul lingvisticii matematice s-a adus i argumentul c aplicarea metodelor matematicii la studiul limbii e o condi ie a progresului n lingvistic , deoarece matematica e prin excelen o tiin deductiv .) Reconstruc ia cuvintelor neatestate, pornind de la legile de evolu ie i coresponden fonetic , implic folosirea metodei deductive. Ast zi, aplicarea cea mai discutat a metodei deductive n tiin a limbii este gramatica generativ , un tip de model logico-matematic20. ntr-un sens special, termenul deduc ie a fost folosit de Hjelmslev pentru a denumi descompunerea unui obiect n p r i tot mai simple pn se ajunge la unit i inanalizabile21. Fragmentarea fluxului sonor n unit i de diferite nivele (fraz , propozi ie, morfem etc.) este aplicarea lingvistic a deduc iei n elese n acest mod particular. Observa ia i experimentul. Metoda observa iei este absolut obligatorie n orice tiin ; ea premerge descrierea, compara ia, clasificarea. Opozi ii de felul tiin e descriptive sau de observa ie tiin e teoretice , uzuale n jurul anului 1900, au c zut n desuetudine (ca i distinc iile tiin e istorice i experimentale sau tiin e comparative i experimentale )22; s-a v zut c observa ia, descrierea,

istoria, experimentul sunt necesare tuturor disciplinelor. Observarea nu nseamn contemplare pasiv ; a aplica metoda observa iei nseamn a face o opera ie de selec ie (trebuie s tiice s vezi) i un nceput de interpretare (e important cum vezi). n antichitate, n toate tiin ele observa ia era deficitar ; materialul acumulat era foarte s rac, iar valoarea lui era diminuat de unele interpret ri i teorii fanteziste. Observarea tr s turilor fonetice, lexicale i gramaticale ale unui text era dirijat spre descoperirea abaterilor de la anumite norme. n evul mediu, n limbile moderne se c utau similitudini de organizare lingvistic cu latina23. Gramaticii observau, sau credeau c observ , o sc dere a posibilit ilor expresive de la limbile clasice la idiomurile moderne. mpletind o observa ie mai liber cu compara ia detaliat a francezei cu latina, mai mul i filologi ai secolelor al XVII-lea i al XVIII-lea s-au pronun at pentru egalitatea limbilor sau chiar pentru superioritatea celor moderne24. Observa iie f cute de autorii de gramatici universale erau i ele adesea tenden ioase, c ci trebuiau s sprijine ideea c , n esen , toate limbile p mntului se reduc la o singur structur gramatical , deosebirile fiind de ordinul accidentelor: Grammatica una et eadem est secundum substantiam, in omnibus linguis, licet accidentaliter varietur 25. Eliberat de constrngeri de aceast natur , metoda observa iei va da rezultate extrem de valoroase n secolul al XlX-lea, n colaborare cu metoda comparativ -istoric 26. n lingvistic , un rol nsemnat are observa ia intern sau autoobserva ia , mai ales n cercet rile de semantic ; la acest tip de observa ie apel m cnd discut m despre sentimentul vorbitorului . ntre observab ie i experiment leg tura este foarte strns . Experimentul reprezint observa ia tiin ific a unui fenomen provocat n condi ii cunoscute i care pot fi variate n conformitate cu scopul cercet rii 27. La baza utiliz rii acestei metode st ideea c procesele i fenomenele naturale din natura vie pot fi izolate i reproduse n laborator 28. Progresele mari ale medicinii moderne se datoresc introducerii de c tre Claude Bernard a metodei experimentale (cuno ti mai bine o boal cnd o po i produce la un animal), iar emanciparea psihologiei ca tiin coincide n mod semnificativ tot cu introducerea experimentului29. Varietatea experimentelor de lingvistic este foarte mare, de i n mod obi nuit metoda experimental este conceput foarte ngust, ca un auxiliar n studiile de fonetic articulatorie i acustic . Efectuarea unei experien e nu reclam neap rat utilizarea unor instrumente. Cel mai vechi experiment organizat pentru elucidarea unei probleme de lingvistic pare s fie cel relatat de Herodot: ca s afle care au fost primele cuvinte articulate la originea graiului, faraonul Psametih a izolat de societate doi copii care nu nv aser s vorbeasc i prin intermediul unui pastor urm rea felul cum ncepeau s comunice ntre ei. n cele ce urmeaz , vom indica sumar domeniile actuale de aplicare a metodei experimentale i obiectivele urm rite. Experimentul s-a dovedit de o maxim utilitate n investiga iile aflate la limita dintre lingvistic , psihologie, fiziologie i medicin : modul de producere a sunetelor vorbirii, legarea complexului sonor de anumite semnifica ii, nv area limbii de c tre copii, patologia limbajului. Studiile anatomo-clinice ale cazurilor de afazie au constituit punctul de plecare al unor teorii asupra limbajului. Sunt cunoscute, de exernplu, interpret rile lingvistice date de R. Jakobson tulbur rilor afazice i modul n care a adus observa iile clinice n sprijinul doctrinei structuraliste30. Concep ia despre

existen a unor centri verbali preforma i pentru limbaj a fost infirmat de constatarea c distrugerea la copii a zonei limbajului din emisferul cerebral stng este urmat de preluarea de c tre emisferul drept a func iilor limbajului31. Procesul de constituire a cuvntului ca semnal independent n exprimarea copilului a format obiectul a numeroase experien e organizate de psihologi. S-a v zut c , n a doua jum tate a primului an, cuvntul ac ioneaz asupra copilului numai ca un component al unui stimul complex. Treptat, diferitele componente neverbale ale stimulului complex (gesturi, figura adultului, situa ia etc.) i pierd eficien a, iar componentul verbal se nt re te, pn cnd, n cele din urm , cuvntul devine un semnal independent32. Valoarea comunicativ a limbajului cre te pe m sur ce cuvntul se elibereaz de situa ia concret , de care, ini ial, era legat indisolubil. Se tie c i n comunicarea dintre adul i cuvntul ac ioneaz ca un component al unui stimul complex (mimica, gesturile, situa ia), deci problema nu prive te numai nsu irea limbajului de c tre copii33. n elesul unui cuvnt sau al unei fraze e perceput mai repede i se evit ambiguit ile virtuale cnd intervine situa ia extralingvistic , contextul lingvistic. Tot psihologii sunt aceia care i-au propus s dovedeasc experimental c nu numai latura sonor , ci i latura semantic a cuvntului ac ioneaz ca un semnal. Se citeaz experien a lui G.H.S. Razran, care a elaborat la subiec ii s i (adul i) un reflex condi ionat salivar la diferite cuvinte, apoi a ncercat transferul reflexului asupra altor cuvinte, sinonime i omonime. Acest transfer s-a efectuat mai u or asupra sinonimelor. La rezultate asem n toare a ajuns i psihologul L.A. var , care a imaginat urm toarea experien : dup elaborarea unui reflex condi ionat la cuvntul rusdoktor, a urm rit dac reac ia se manifest i la sinonimul vra , la paronimul diktor crainic , la echivalentul s u dintr-o limb str in cunoscut de subiec i. Acestea i alte experien e sus in concluzia c , n condi ii normale de func ionare a scoar ei cerebrale, reac ia fa de aspectul acustic al cuvntului e dominat de leg turile de sens, iar n condi iile sc derii capacit iii de munc a scoar ei cerebrale apar pe primul plan leg turile sonore34. Sunetele vorbirii sunt cercetate cu ajutorul aparatelor din punctul de vedere al articul rii i al calit ilor lor acustice. Aparatura utilizat n experimente este fie specific pentru fenomenele lingvistice (de exemplu, filmograful i filmofonul35), fie proprie i unor cercet ri de alt natur (razele X folosite n l murirea unor chestiuni de fonetic articulatorie, spectrograful .a.); [ ]. Despre experimentele de fonetic acustic speciali tii spun c au dat rezultate foarte valoroase, unele nea teptate, dar c interpretarea lor las de dorit; cercet rile sunt nc n faza de copil rie . Cea mai am nun it analiz acustic a sunetelor se ob ine cu spectrograful36: spectrogramele sunt adev rate fotografii ale sunetelor. Experien e realizate cu ajutorul spectrografului au ar tat c nu toate vibra iile care se produc cnd rostim un sunet sunt necesare ca interlocutorul nostru s -l recunoasc . Importan real (func iune comunicativ ) au numai tonul fundamental i primii doi forma i37, i anume nu valorile lor absolute (exprimate n cifre), ci conturul forman ilor, distan a dintre ei sau numai anumite por iuni din forman i38. Spectrogramele fiind reprezent ri vizuale att de minu ioase ale vorbirii, rezultatul transform rii sunetelor n imagini a fost numit vorbire vizibil (engl. visible speech)39. Deosebit de interesant e faptul c s-au construit i aparate pentru retransformarea vorbirii vizibile n vorbirea audibil . Acestea sunt a a-numitele ma ini vorbitoare . Putem introduce ntr-o asemenea ma in i spectrogrameartificiale, adic desenate de cercet tor. Vorbirea ob inut prin introducerea n ma ina vorbitoare a unor spectrograme artificiale se nume te limbaj sintetic. Se pot ob ine experimental sunete care ni se par identice cu cele emise de om, de i am introdus spectrograme foarte sumare, cu reprezentarea a mult mai pu ine vibra ii dect ale sunetelor naturale. De aici s-a tras concluzia c , pentru identificarea unui sunet, nu e nevoie de prea multe vibra ii concomitente. (Celelalte vibra ii

produse la articularea sunetelor, de aparatul fonator al omului, sunt deci redundante. Fonetica experimental permite deci separarea tr s turilor fonetice pertinente de cele nerelevante.) Ma inile vorbitoare se numesc i sintetizori ai vorbirii (n engl. speech simulators). Primul aparat de acest fel a lost inventat n 1791 de Wolfgang von Kempelen i imita aparatul fonator al omului40. Alt tip de aparat ar ta ca un instrument muzical cu claviatur i pedale41. Limbajul sintetic e o realizare ideal pentru metoda experimental : s-a putut construi n laborator un aparat care produce acela i efect ca aparatul fonator al omului, sunetele artificiale se confund cu cele naturale. Metoda model rii. Lingvistica se apropie de celelalte tiin e nu numai pentru c toate recurg la modelare, ci i pentru c un anumit tip de modele (sistemele formale logico-matematice), verificat n matematic , fizic , biologie .a., i-a g sit aplic ri recente n tiin a limbii. Interpret rile no iunii de model nu sunt unitare42, dar e cert c procedeele de modelare apar in gndirii analogice. Modelul, n sensul cel mai larg, este un analogon care se substituie obiectului cercet rii; prin modelare obiectul acesta (numit original) e supus unei investiga ii n mod mijlocit prin nlocuirea lui cu alt obiect (numit model). Modelul este un obiect sau o construc ie (materializat sau ideal ) care reproduce, n condi ii dinainte stabilite, alt obiect sau proces i l reproduce fie ca structur , fie func ional43. tiin ele recurg la aceast cale ocolit ori de cte ori consider necesar cercetarea unui obiect cu metode care nu i se pot aplica direct. Scopul model rii este mbog irea cuno tin elor despre obiectele modelate, modelele au o func ie euristic 44. n diverse tiin e, lingvistica inclusiv, termenul model apare adesea cu o accep ie ngust , aceea de model matematic: se consider , anumite mul imi de obiecte i se definesc, n aceste mul imi, anumite rela ii i opera ii. Se aleg anumite propriet i ale mul imilor, rela iilor i opera iilor considerate. Apoi, pe cale deductiv , se ob in propriet i noi, care duc la definirea unor noi mul imi, rela ii i opera ii. Deoarece mul imile, rela iile i opera iile considerate ini ial au fost astfel alese nct s admit o interpretare relativ la obiectul modelat, rezultatele ob inute prin deduc ie vor admite i ele o astfel de interpretare. Se tie ns c metodele deductive se pot aplica numai n cadrul unor sisteme formale, iar faptele de limb sunt departe de a avea acest caracter. De aceea se procedeaz mai nti la o modelare nematematic a obiectului; uneori ntre un fenomen i un model al s u matematic se interpun mai multe descrieri intermediare45. Lingvistica structural a furnizat lingvisticii matematice mai multe model ri nematematice care au preg tit calea model rii matematice. O direc ie urmat de modelare este simplificarea prin opera ii de analiz , de abstractizare etc. Dac modelarea chimic a unei molecule de ap prin schema46:

are un caracter v dit simplificator, afirma ia r mne valabil

i pentru o schem ca

simbolul structurii sintactice a propozi iei acum respinge aceast propunere, unde cele patru litere noteaz concepte foarte abstracte: Gramatica unei limbi naturale este o structur postulat , care con ine concepte foarte abstracte, utilizate pentru a explica formarea de c tre vorbitor a enun urilor gramaticale ale limbii lui. Ea (= gramatica) con ine multe entit i care nu pot fi observate direct n structura fizic a nici unei propozi ii, dar care trebuie admise prin ipotez c o surs din care pot fi derivate multe enun uri diferite 47. Un model diferit de cel al analizei fonetice i gramaticale tradi ionale este analiza n constituen i imedia i, care prinde ntr-un mod nou jocul raporturilor de subordonare n manifestarea lor paradigmatic i sintagmatic . Modul n care creierul omenesc elaboreaz fraze din unit ile p strate n memorie a nceput a fi cercetat cu modele generative. Procesele de codificare i decodificare, ascunse observa iei noastre, nu pot fi studiate dect pe calea model rii. Un grup nsemnat de modele sunt cele probabilistice; ele descoper leg turile cantitative dintre unit ile lingvistice i se preteaz uneori prin sugestiile pe care le ofer , la interpret ri diacronice. Modelele folosite n studiul limbajului se ierarhizeaz dup gradul de abstractizare al conceptelor propuse. n general, cele matematice opereaz cu abstrac ii de ordin superior, ob inute nu n mod nemijlocit din obiectele realit ii, ci prin intermediul altor abstrac ii. Discu ia modelelor matematice trebuie legat de problema, mai general , a utilit ii metodelor matematice n lingvistic i a caracterului de tiin exact al disciplinei noastre. Lingvi tii, ca i speciali tii n alte domenii, r mn adesea dezam gi i de rezultatele ob inute n urma aplic rii metodelor matematice. Explica iile acestui fapt sunt urma toarele: matematicianul d descrieri par iale, iar cel care l solicit a teapt de la el descrieri exhaustive; matematicianul stabile te de obicei propriet i pe care fenomenul studiat le are n comun cu alte fenomene, n timp ce specialistul n fenomenul studiat caut propriet ile specifice acestuia; matematicianul nu se ocup dect rareori de o problem , n forma n care ea i se propune de c tre nematematician, ci o reformuleaz , o restructureaz n a a m sur , nct nematematicianul n-o mai recunoa te48. C tre sfr itul secolului al XIX-lea [r. ed.] destule voci proclamau caracterul de tiin exact al lingvisticii i Hasdeu putea scrie: Procedura lor [= a lui Pott, Curtius, Corssen, Ascoli] nu difer mai ntru nimic de a naturalistului celui mai exact, celui mai scrupulos n observa iunea fenomenelor curat biologice 49. Pentru Hasdeu, lingvistica este cea mai exact tiin sociologic , a formelor sonore ca i a sufletului limbii , a varia iilor teritoriale i individuale ale sistemului lingvistic, ca i a rela iilor cu istoria poporului. Criticile aduse neogramaticilor i afirmarea altor coli lingvistice la nceputul secolului al XIX-lea [r. ed.] au zdruncinat atare convingeri.

n ultimele decenii, lingvi tii, ca i speciali tii n alte tiin e antropologice, avnd sentimentul ca metodele clasice au valoare cognitiv redus i c las loc variatelor interpret ri subiective, sunt tenta i s se aga e de metodele tiin elor naturale, i chiar de certitudinea matematic . tiin uman , lingvistica trebuie s scape de acest ajutor iluzoriu 50. Nu to i lingvi tii mp rt esc ns acest punct de vedere. Statistica. Metoda statistic a fost, dintre toate metodele riguroase ale tiin elor pozitive, cel mai u or acceptat de numero i lingvi ti n urma constat rii c legile statistice guverneaz comportamentul verbal, n aparen voluntar i con tient51. Statisticianul pune n lumin mediile, tendin ele, l snd la o parte detaliile, orict ar fi de specifice; n consecin , cnd apel m la metoda statistic , ob inem o orientare general i nu explica ia unui eveniment individual52. Dar simplificarea de tip statistic se dovede te indispensabil 53. Ca i despre biologia contemporan , se poate sus ine despre tiin a limbii c se g se te acum n faza cnd apar primele explica ii cantitative ale aspectelor calitative ale fenomenelor 54. Metoda statistic apropie lingvistica de numeroase discipline; de exemplu, dou no iuni de baz ale statisticii provin din fizic : ergodicitatea i entropia n analiza limbii, ergodicitatea se manifest prin aceea c , n texte lungi, frecven ele fiec rei unit i lingvistice se stabilizeaz i devin sensibil egale. (De pild , n dou texte a trei rnduri o anumit liter poate ap rea cu frecven e foarte diferite; n dou texte a 50 de pagini fiecare, frecven a literei respective va fi aproximativ aceea i.) Entropia m soar nedeterminarea pe care o elimin un mesaj lingvistic; ea este o m sur a dezordinii. Apari ia unei unit i lingvistice ntr-un punct al unui text e rezultatul unei alegeri efectuate ntre n unit i, cu probabilit i diferite, care ar fi putut ap rea n acel punct. Cu ct n este mai mare, entropia (nedeterminarea) este mai mare. Dac apari ia unei anumite unit i (fonem, morfem, cuvnt) este previzibil , unitatea se nume te redundant , iar nedeterminarea eliminat de ea este nul 55. Statistica a dat rezultate interesante n studiul lexicului i al sunetelor: de exemplu, n englez nu se rostesc mai mult de 10-15 cuvinte f r ca unul dintre ele s se repete, de i n Oxford English Dictionary figureaz 500 000 de unit i lexicologice. Frecven a unui cuvnt arat legea lui Zipf e invers propor ional cu rangul s u. (Prin rang se n elege locul pe care l ocup un element ntr-o list n care elementele sunt dispuse n ordinea descrescnd a frecven ei. De exemplu, elementul cel mai frecvent are rangul unu.) De pild , n Ulysses de Joyce, un cuvnt cu rangul 10 e folosit de 2053 de ori, un cuvnt cu rangul 100 apare de 265 de ori, iar un cuvnt cu rangul 1000 e folosit de 26 de ori56. Pentru limba romn s-a f cut un studiu al frecven ei cuvintelor n operele marilor scriitori pe baza a zece lucr ri57. Textele nsumeaz 50.000 de cuvinte, care reprezint repetarea a 4547 de unit i lexicale diferite; aproximativ a aptea parte a corpusului const numai din repetarea cuvintelor de, i, el, avea. Pn la rangul 27 inclusiv apar numai prepozi ii, conjunc ii, pronume, adverbe primare i articole. La rangul 42 apare primul substantiv. Folosind statistica, exprim m n formule unele adev ruri intuite de lingvi ti, de exemplu: exist o rela ie direct propor ional ntre num rul de sensuri al unui cuvnt i frecven a sa i o rela ie invers propor ional ntre frecven a cuvntului i num rul de foneme din care e alc tuit. n mai multe limbi, mai ales n stilul conversa iei uzuale, predomin monosilabele (n englez , n vocabularul convorbirilor telefonice primele 30 de cuvinte clasate n ordinea descrescnd a frecven ei sunt monosilabe; surprinde faptul c i germana, cu foarte multe cuvinte polisilabice, arat aceea i preferin pentru monosilabe58). n limba romn , frecven a cea mai mare o au cuvintele de o silab (39,37%) i de dou silabe (24,11%). Dintre cuvintele bisilabice, cele mai frecvente sunt de tipul (consoan + vocal ) + (consoan + vocal ): CV CV. Dintre cuvintele trisilabice, cele mai frecvente au structura CV CV CV59. n cercetarea cantitativ a fonemelor s-a studiat diferen a dintre consoane din

punctul de vedere al nclin rii lor de a ap rea lng vocala silabei (criteriu numit aderen silabic )60. Calculul frecven ei sunetelor (izolate sau pe grupuri) ajut la caracterizarea cantitativ a fizionomiei unei limbi lucru observat nc de Hasdeu; frecven a cuvintelor e interesant n studierea fondului principal lexical, a vocabularului fundamental [ ], precum i n investiga iile stilistice61. Poetica se spune tot mai des n ultima vreme poate deveni o tiin cantitativ , c ci stilistica e o tiin a abaterilor lingvistice, iar statistica e tiin a abaterilor n general 62. Celor care contest valoarea metodelor exacte (printre care i statistica) n lingvistic , sub cuvnt c aceasta opereaz foarte mult cu elemente ideale, subtile, necantificabile, li se poate r spunde cu argumentele adep ilor unei poetici exacte 63: (a) s nu se confunde observa ia cu faptul observat. Poezia se opune tiin ei ca fapt, dar aceast opozi ie nu prejudiciaz cu nimic metoda de observare adpotat . Diferen a dintre astrologic i astronomie nu e n stele, ci n spiritul oamenilor care le studiaz ; (b) faptul de a cunoa te mecanismele unui fenomen nu mpiedic deloc aceste mecanisme s func ioneze ca i nainte de a le fi smuls tainele. P mntul a r mas imobil n ochii no tri i dup ce am aflat c se nvrte te64.