Sunteți pe pagina 1din 19

Universitatea Al. I.

Cuza, Ia i Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor

Referat SISTEME INFORMA IONALE N S N TATE Administrator Plus ERP pentru spitalele din Romnia

Ia i, 2011

1. Introducere n ultimii ani utilizarea tehnologiei informa ionale i a unor sisteme informa ionale integrate n domeniul s n t ii publice i a servicilor de s n tate a c p tat o importan din ce n ce mai mare, n special din perspectiva costurilor servicilor medicale i anivelului de siguran oferit. Organiza ia Mondial a S n t ii a identificat 3 scopuri principale ale unui system de s n tate modern capabil s r spund nevoilor actuale (Aggod-Feko, 2010, p. 456):  Responsivitate capacitatea sistemului de a se adapta la nevoile n continua schimbare ale cet enilor, inclusiv respectarea demnit ii i confiden ialit iipacien ilor;  Reprezentativitate capacitatea sistemului de a oferi un acces ct mai ridicattuturor categoriilor sociale;  Echitate contribu ia c tre sistem s fie realizat n mod echitabil innd contde specificul categoriilor sociale reprezentate. Este evident faptul c n aceast idee, modalitatea de utilizare a informa iei isistemele folosite n acest sens joac un rol extrem de important. Un Sistem Informa ionalIntegrat (HIS) este n m sur s adune, s transmit i s evalueze informa ia astfelnct cele trei mari principii men ionate anterior s fie respectate asigurnd n acela itimp un nivel ct mai ridicat al calit ii serviciilor. Sistemul informa ional integrat, care face parte din conceptual mai larg al e-S n tate,n cadrul unui spital (HIS) este un sistem complet, care cuprinde informatizareatuturor departamentelor unui spital: administrativ, financiar i clinic.Un astfel de sistem este relativ dificil de realizat datorit nivelului mare de informative implicat care trebuie sa fie disponibil pentru o perioad lung de timp (informa iaclinic trebuie s fie disponibil cel pu in pe durata de via a pacientului), de asemeneaHIS are un grad ridicat de securitate fiind vorba de date financiare i clinice. Domeniul medical este mai greu de informatizat comparativ cu alte domenii idin cauza num rului mare de actori implica i: - Pacien i se pune accentul pe securitatea i confiden ialitatea informa iilor; - Medici principalele chestiuni adresate fiind acurate ea informa iei, dar iposibilitatea de a utiliza o platform electronic standard (comun tuturorspitalelor); - Companii de asigur ri; - Ministerul S n t ii rol important n reglementare; - Companii farmaceutice. Fiecare actor folose te propriul produs informatic care de cele mai multe ori esteincompatibil (nu folosesc standarde pentru comunicare ori acelea i standarde pentrucolectarea datelor). Implementarea unui HIS va spori considerabil calitatea actului medical sc zndn acela i timp costurile de ngrijire. Cu toate acestea domeniul eS n tate (eHealth)nu are nc succesul scontat n anumite p r i ale globului, dar mai ales n Romniadatorit costurilor ini iale mari, a 2

toleran ei sc zute a utilizatorului la schimb ri, lipsaunei direc ii clare i lipsa standardelor de comunicare. Romnia din p cate se afl la nceput de drum n ceea ce prive te utilizarea pescar larg a unor astfel de sisteme. Lucrarea de fa i propune s arate actorii co-interesa i de un astfel de sistem iprezint un model de implementare a acestuia la nivelul spitalelor, o solu ie pentrurealizarea unui astfel de sistem n cadrul unui spital. De asemenea, se ia n considerare i strategia Romniei pe termen scurt i mediu din cadrul domeniului eS n tate. 2. Situa ia curent n Romnia comparativ cu Europa Romnia se situeaz pe penultimul loc din 33 de ri europene n Indexul European de S n tate (Euro Health Consumer Index EHCI 2009), publicat n septembrie 2009 la Bruxelles. Mai bine ca noi stau chiar i Albania i Fosta Republica Iugoslava Macedonia, iar n urma rii noastre se situeaz n acest clasament doar Bulgaria. Cercetarea comparativ anual a sistemelor de s n tate din Europa, din punctul de vedere al pacien ilor, a clasat Romnia cu cinci locuri mai jos dect anul trecut, cu numai 489 puncte acumulate din 1.000 posibile. Olanda a c tigat clasamentul cu 875 de puncte, urmat de Danemarca i Islanda. Romnia a fost criticat de speciali tii care au realizat EHCI, n special, pentru lipsa de eforturi n a rezolva probleme u oare ale sistemului de s n tate, cum ar fi stabilirea drepturilor de baza ale pacien ilor i sistemul e-Health (e-sanatate), pentru care ara noastr , ca i Grecia, a acumulat cel mai mic punctaj dintre toate statele. Informatizarea domeniului medical n Romnia poate reduce semnificativ inciden aefectelor adverse, neinten ionate i evitabile, ale actului medical. n acela i timp seob ine o cre tere important a calit ii vie ii cet enilor i a serviciilor medicale oferitepacien ilor, iar actul medical va ajunge s coste mai pu in. 3.Sistem informa ional integrat n cadrul unui spital n stabilirea strategiei de informatizare n cadrul unui spital se pot lua in discu iecel pu in 2 puncte cheie privind decizia politic : Utilizarea de aplica ii software dezvoltate intern sau extern Dezvoltarea intern de aplica ii software necesit personal de diferite categorii,n num r relativ mare, comparativ cu utilizarea de aplica ii de la un furnizor extern,ns de multe ori costurile sunt comparabile. n general, datorit costurilor foarte mariinduse de dezvoltarea intern , majoritatea unit ilor sanitare prefer achizi ionareade aplica ii de la furnizori externi. Contractarea unui singur furnizor sau a mai multor furnizori

Sistemele cu furnizor unic au avantajul c sunt integrate, iar pachetele de aplica iisunt proiectate s fie complementare; dezavantajul lor este c aplica iile nu pot aveaacela i grad de performant n toate domeniile de aplicabilitate dintr-un spital. Sistemelecu furnizori multipli au avantajul, pentru spital, c acesta poate alege cele mai buneaplicatii care s le indeplineasc nevoile; dezavantajul major al acestor sisteme estenum rul mare de interfe e complexe, care s integreze aplica iile, precum i necesitateade a actualiza sau chiar rescrie interfe ele odat cu modificarea aplica iilor de baz , astfelnct ntre inerea i costurile asociate acestor interfe e devin o problem important . Solu ia propus cuprinde mai multe produse software unele dezvoltate extern, alteleintern, produse specializate pe anumite domenii (ori subdomenii): clinic, financiarsau administrativ, dar care s fie integrate folosind standarde de comunicare ntr-unsingur produs care reprezint sistemul informa ional integrat. Produsele softwaretrebuie s comunice ntre ele n timp real. Iar din punct de vedere hardware trebuies existe o solu ie de rezerv a datelor i a re elei de comunicare. Mai jos este prezentat o solu ie a unui astfel de sistem pentru domeniul clinic.Pentru un sistem complet n cadrul domeniului clinic putem s folosim mai multeproduse specializate pe una sau mai multe ramuri ale acestui domeniu:1. date demografice despre pacient;2. dosarul medicului; 3. dosarul asistentei;4. farmacie;5. imagistic ;6. laborator; 7. management utilizatori; 8. statistic ; 9. decont pacient. Sistemul de Informa ii din S n tate este construit dup o arhitectur foarte flexibil pentru a fi u or de personalizat i integrat in alte sisteme ter e (Sistemul Clinic de Informa ii, ERP, etc.) Componentele unui sistem de informa ii din spital constau din dou sau mai multe dintre urm toarele: o Sistemului de Informa ii din Clinica (SIC) o Sistemul de Informa ii Financiare (SIF) o Sistemul de Informa ii de laborator (SIL) o Sisteme informationale pentru Asistente (SIA) o Sistemul de Informa ii Farmacie (SIF) o Sistem de comunicatie cu arhivare de imagini (SCAI) o Sistemului de Informa ii din Radiologie (SIR) Nici un sistem de spital de informa ii nu poate fi considerat un succes dect dac acesta de ine participarea deplin a utilizatorilor s i. Astfel, factorii umani i sociali ar trebui s fie lua i n considerare n proiectare, adeseori putnd fi u or instrui i cu privire la utilizarea sistemului.

4. Administrator Plus-ERP pentru spitale Administrator Plus ra ionalizeaz i integreaz procesele opera ionale i fluxul de informa ii n spital pentru a ajunge la o sinergie a resurselor, i anume a oamenilor, materialelor, banilor i echipamentelor, prin intermediul informa iilor. Acest ERP faciliteaz la nivel spitalului un Sistem Informatic Integrat care s acopere toate domeniile cum ar fi gestionarea i facturarea pacien ilor interni i externi, a paturilor pacien ilor, a consulta iilor, a magaziilor medicale, a laboratoarelor patologice,a laboratoarelor de radiologie, de imagistic , de farmacie, gestiunea puterii de munca, a serviciilor de buc t rie i sp l torie etc. ndepline te activit ile de baza din spital i cre te serviciile cu clien ii, prin urmare, ad uga spitalului o imagine de ansamblu. ERP conecteaz informa ii decalate din spital. Administrator Plus elimin ct mai multe din problemele de afaceri cum ar fi lipsa de material, mbun t irea productivit ii, a serviciilor cu clien ii, gestiunea lichidit ilor, problemele de stocuri, problemele de calitate, livrare prompt , furti ag, facturarea de c tre administratori ter i etc. Caracteristici cheie: Administrator Plus (AP) este o solu ie de Sistem de Informa ii pentru Spital complet integrat . AP ofer o integrare total a sistemelor de intrare, de comand a sistemului administrativ, i a subsistemelor departamentale dintr-un spital. AP permite scalabilitate, fiabilitate, procesare eficient a datelor,luarea rapid a deciziilor, ntre inere i cheltuieli generale reduse. Datele sunt stocate ntr-o singur baz de date care furnizeaz date n timp real, n aplica ii n ntregul spital. Deoarece toate datele sunt stocate la nivel central, ele pot fi privite simultan de la mai multe terminale oferind tuturor departamentelor acces datele pacien ilor n timp real. Administrator Plus ofer o gam foarte simplu de manevrat de securitate a datelor f r interven ia utilizatorului la datele arhivate. AP este un sistem de informa ii complet referitor la toate aspectele de prelucrare a informa iilor ntr-un spital. Acesta cuprinde procesare de informa ii umane ( i pe suport de hrtie), precum i date de prelucrare de la sistemele de calcul. Ca o zon a Informaticii Medicale scopul lui Admin Plus este de a asigura cel mai bun sprijin posibil ingrijirea pacien ilor i administrarea electronic a prelucr rii datelor. Administrator Plus con ine urm toarele module conform cu cerin ele unui spital multispecializat care se integreaz in diverse departamente ntr-un sistem cuprinz tor: y Recep ia pacien ilor y Inregistrarea pacien ilor y Managementul pacien ilor y Facturarea 5

y y y y y y y y y y y y y y

Raportarea Investiga iilor Gestiunea pacien ilor interni Facturarea intern Gestiunea Informa iilor Depozitul Spitalului Farmacia Contabilitate financiar Salarizarea Cantina Online MIS Rapoarte de diagnosticare online Gestiunea MRD Gestiune TPA Radiologie (gestiunea imaginilor)

4.1 Gestiunea Recep iei Recep ia este primul punct de interac iune cu oricine vine la Spital. Acesta dispune de toate informa iile despre pacien i, medici, departamente i activit i ale spitalului. Toate solicit rile i rezerv rile sunt programate prin intermediul acestui modul de servicii. Toate informa iile sunt disponibile in timp real i orice anchet cu privire la starea pacientului, camera medicilor, disponibilitate sau tarif pentru diferite servicii este n permanen actualizat . Acest modul cuprinde urm toarele componente:  -Interogarea Pacientului: Aceasta va furniza informa ii de orice pacient cum ar fi: starea pacientului, numele, adresa sau orice alte detalii demografice.  -Interogarea Consulta iilor: Orice informa ii cu privire la o vizit de consulta ie pot fi ob inute precum disponibilitatea, zilele i orele de disponibilitate, departamentul, specializarea sau oricare altele.  -Interogarea Tarifului: Aceast op iune poate fi folosit pentru a solicita informa ii despre tarifele spitalului. Tarifele sunt clasificate n departamente. Se poate realiza o interogare despre orice serviciu prestat n spital.  -Programarea ntlnirilor: Aceast op iune aloc durate de timp pentru diferite consultan ii. Orice intalnire poate fi rezervat , interogat sau anulat fie prin telefon sau prin vizit .

4.2 nregistrarea pacien ilor (ambulatorii

i interna i)

Fiecare pacient care viziteaz spitalul trebuie nregistrat n prealabil, pentru a putea ob ine o consulta ie, tratament sau investiga ie. nregistrarea pacien ilor implic acceptarea anumitor informa ii generale i demografice despre pacient. Pacientului ii este alocat un num r unic de nregistrare i num rul de identificare a pacientului. ID-ul pacientului va r mne acela i pentru toate vizitele sale ulterioare la spital, n timp i va fi alocat un nou num r de nregistrare la fiecare vizit . Taxele de consultare (dac este cazul) pot fi, de asemenea, ncasate pentru pacien ii AMBULATORII n timpul nregistr rii i atunci va fi generat o confirmare de primire. Urm toarele informa ii sunt necesare pentru nregistrarea unui pacient ambulatoriu. A. Detaliile demografice ale pacientului precum nume, vrst , sex, adresa, num rul de contact, na ionalitate, etc B. Sursa de Referire i de sponsorizare / Detalii juridice C. Departamentul si medicul de vizitat. Pentru pacien ii interni informa iile suplimentare solicitate sunt: A. Solicitare camer / pat B. Medicul responsabil C. Tratamentul necesar D. Autoriza ia de la sponsor / juridica, dac este cazul dup nregistrare este tip rit pentru pacien ii ambulatorii un card ambulatoriu, care va lista toate informa iile sale de nregistrare. Acest card este utilizat pentru scrierea prescrip iilor medicale de c tre consultant. Un formular de internare este tip rit cu toate detaliile de nregistrare pentru pacien ii interna i, care va servi drept copert la dosarul pacientului. Interogarea pacien ilor interni: orice cerere se poate face pentru orice pacient internat n spital. Investiga ia se poate face pe baza de nume, adres , departament, pat, salon, num rul de nregistrare al pacientului etc. 4.3 Managementul pacien ilor Dup nregistrare, pacientul vine la camera de consulta ie, unde medicul noteaz istoricul, diagnosticheaz i prescrie medicamente i investig ri suplimentare. Medicul noteaz urm toarele detalii privind Pacien ii cu card OPD: y Plngeri y Istoricul y Diagnosticul y Investigarea y Medicamenta ie y Sfaturi y Vizita urm toare Aceste informa ii sunt apoi introduse de c tre consultant sau operatorul de la ghiseul OPD n datele pacientului.

Serve te la urm rirea istoriei vizitelor pacientului i, de asemenea, ca o reac ie invers pentru cercetare i analize. Prescrip iile medicale pot fi, de asemenea, scanate i salvate. Datele scanate pot fi introduse mai trziu n diverse domenii de activitate de c tre operator. 4.4 Facturarea OPD Pentru facturarea oric rui serviciu OPD precum Teste de Patologie, sau orice alt investiga ie imagistic , pacientul trece la eviden a factur rii OPD. Aici serviciile sunt percepute ca rate deja definite pentru diferite categorii pentru pacient cu identificatorul de pacient. Plata pentru serviciile oferite este incasat i o confirmare de primire este generat . Acest modul func ioneaz ca unul de interfa cu modulele de diagnosticare. Toate serviciile vor fi automat introduse n modulele respective, ori de cte ori acest lucru este solicitat de un laborator de raportare sau imagistic . Cele mai importante tr s turi ale acestui modul sunt: A. Taxe de inregistrare de incasat de la pacient. B. Detalii de inregistrare ale concesiunii i a autoriz rii de concesiune. C. Taxele de consulta ie sunt n mod automat alese n func ie de taxele generale sau de urgen . D. Tarifele pentru servicii sunt alese n mod automat n func ie de categoria sau de grupul de apartenen a pacientului. E. Taxele sunt, de asemenea, dependente de momentul n care serviciul este administrat pacientului. F. Cnd pacientul se ntoarce, la o vizit ulterioar n spital informa iile sale vor fi preluate automat pe baza num rului de identificare al acestuia. G. Pacientul poate fi nregistrat n conformitate cu regulamentele OPD. H. Toate informa iile relevante sunt transferate c tre departamentele de anchet . 4.5 Raportarea Investiga iilor n func ionarea de rutin a unui spital, sunt efectuate diverse tipuri de investiga ii. Realizarea numeroaselor teste i publicarea rezultatelor cu promptitudine este foarte important pentru evaluarea st rii medicale a pacientului i pentru deciderea asupra modului de ac iune. Ancheta poate fi auto-generat (prin facturare OPD sau IPD) sau pot fi generate, de asemenea, aici, n func ie de sistemul urmat n spital. Parametrii testelor sunt defini i n prealabil cu interpret ri i formule valabile oriunde. Rezultatele testelor sunt introduse manual sau cu echipamente de integrare n aplica ie i este imprimat un raport descriptiv n urma unei verificari i a unei valid ri. Cele mai importante tr s turi ale acestui modul sunt: y Ancheta de rechizi ie online poate fi ridicat de la OPD sau IPD sau de la Laboratoare y Capacitatea introducerii rezultatelor testelor sub mai multe forme de raportare y Cinci op iuni pentru fiecare parametru de testare, mpreun cu interpret rile i explica iile aferente. 8

y y y y y

y y y

Intervalul de referin pentru varsta si sex pentru testele de Patologie. Avertismente si eviden ierea automat pentru valori anormale. Calculul automat i validarea rezultatelor testelor cu formule Toate rapoartele vor fi validate nainte de final, fiind tiparire abia dup verificarea corectitudinii sale. Controlul calit ii: sistemul va fi capabil sa introduc limite inferioare i superioare pentru fiecare test. Alerte speciale pentru testele care nu intr sub inciden a acestei game de valori. Securitatea bazat pe roluri: parole de acces diferite pentru fiecare departament i utilizator. Analiza comparativ a rezultatelor testului cu ultimele vizite rapoarte. Integrarea echipamentelor de diagnosticare pentru a extrage direct valorile reale.

4.6 Gestiunea pacien ilor interna i Dup nregistrare, pacientul vine la camera de consulta ie, unde medicul noteaz istoricul, diagnosticheaz i prescrie medicamente i investig ri suplimentare. Medicul noteaz urm toarele detalii privind pacien ii cu card ambulatoriu. a. Plngeri b. Istoricul c. Diagnosticul d. Investigarea e. Medicamenta ie e. Sfaturi f.Vizita urm toare Aceste informa ii sunt apoi introduse de c tre consultant sau operatorul de la ghiseul ambulatoriu n datele pacientului. Serve te la urm rirea istoriei vizitelor pacientului i, de asemenea, ca o reac ie invers pentru cercetare i analize. Prescrip iile medicale pot fi, de asemenea, scanate i salvate. Datele scanate pot fi introduse mai trziu n diverse domenii de activitate de c tre operator.

4.7 Facturarea intern Modulul de facturare intern are un rol de supervizare. Intr rile pentru facturare sunt transferate automat la factura pacientului de c tre departamentele respective, care ofer serviciile. Serviciile sunt taxate ca pe categoria / panoul / pachetul aplicabil. Aici factura este procesat i plata este colectat periodic. Facturile de aprovizionare si cele finale sunt generate, fapt care ofer informa ii complete despre serviciile oferite, tarifele sale,sume colectate, chitan e corespunzatoare, restituiri, note de credit, permise de concesiune etc. Caracteristici proeminente: A. Colec ia de pl ti cu numerar / carte de credit / DD sau Cec. B. Generare chitan e, restituiri, note de credit. C. Facturi provizorii si finale. D. Departamentul de servicii oferite E. Examinarea listei de evacuare a depozitelor i trimiterea rechizi iilor pentru depozit. F. Control automat a limitei de credit puse la dispozi ia pacientului G. Capacitatea de a emite factura unui pacient catre un alt cont (cont LIC / cont de firma / donatori de cont, etc) H. Plat suplimentar pentru ambulan / nso iri pe durata externarii, dac este necesar. 9

4.8 Sistemul de Gestiune a Informa iilor Lumea de ast zi apar ine Tehnologiei Informa iei. Informa ia este util doar dac poate fi accesat la momentul potrivit, de persoana potrivit i dac este util n acel scop definit. Scopul acestui modul este de a oferi toate informa iile de care e nevoie despre modul de lucru din spital. Acesta este un instrument important pentru a controla i gestiona n mod eficient ntreaga opera iune din spital. Avem sute de rapoarte care acoper toate aspectele si departamentele din spital. Aceste rapoarte sunt proiectate astfel nct s se poat avea acelea i informa ii n mai multe formate, dimensiuni, domenii i metode de ie ire. Toate rapoartele sunt disponibile pentru proiectare, precum i pentru Windows, n format HTML. Se pot avea, de asemenea, rapoarte pentru orice durat flexibil , utilizator, modul de plat , departament, consultant, panou etc. y Colec ia de rapoarte y Colec ia de rapoarte zilnice y Colec ia de pl i ntelepte ale utilizatorilor y Raportul veniturilor totale y Raportul total al veniturilor y Raport al serviciilor y Raport de consultan y Raport de internare a pacientului y Raport de externare a pacientului y Rezumate ale vizitelor medicale y Servicii partajate ale consultan ilor y OPD partajat cu consultan ii spitalului y Raport partajat al consultan elor y Raport partajat cu referin ele consultan elor y Chitan a OPD y Factura partajat a consultan ei y Analiza partajat a consultan ei y Consultant director y Rapoarte rezumat y Rezumat servicii de consultan OPD y Raport pentru rezumatele colec iilor la nivel de departament, cu detalii y Compar ri lunare ale colec iilor y Imprimarea facturilor y Rezumatul facturilor (IPD si OPD) y Facturi ale aprovizion rilor zilnice y Dispersarea facturilor y Raport de tip balan a a pl ilor y Formular de consim mnt 10

y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y

Distribuirea din spital Rezumatul ederii si a dietei pacientului Rapoarte OPD Colec ia departamentului OPD Venitul departamentului OPD nregistrare OPD Reimprimare OPD Raport nr. cu nregistr rile lips Lista OPD-urilor anulate Dezvantajele OPD Imprimarea cardurilor OPD Raport cu lista cardurilor OPD Rapoarte IPD ncas ri de pe urma extern rii pacien ilor Facturi anulate Rapoarte adi ionale Rezumatul camerei Registrul de externare Registrul de internare Registrul de externare/internare Registru ICD Performan a consultan ilor Raport chimic Formular de Admitere/Consim mnt nregistrarea facturilor Rezumatul IPD veniturilor Lista depozitelor extrase Raport de concesiune Lista de pre uri Lista de pre uri generale Lista de pre uri pe categorii de camere Pachetul cu detalii Pachetul formatelor de imprimare Rapoarte ale excep iilor Servicii cu rata de e ec nul Rapoarte PRO C utarea pacien ilor

4.9 Depozitul Spitalului

11

Acest modul se ocup cu inventarul tuturor echipamentelor, materialelor, consumabilelor, medicamentelor, elementelor pentru implanturi din diferitele departamente ale spitalului, mpreun cu achizi ia lor i detalii despre furnizor. Diferitele rechizi ii pentru un produs / echipament sunt trimise de la acest depozit catre departamentele i, n consecin , catre elementele centrale de depozitare i genereaza comenzi de achizi ii. Aceasta ntre ine, de asemenea, tabelele de achizi ii, de stoc, i lista furnizorilor de materiale. Acest modul se asigur c exist o disponibilitate continu a unei cantit i suficiente de medicamente i materiale consumabile pentru pacien i n asa fel inct s nu mpiedice lucrul eficient n clinic , i s nu devin o amenin are pentru supravie uirea depozitului. Caracteristicile importante din acest modul sunt: A. Men ine detalii cu privire la toate elementele, furnizorii i detaliile de cump rare. B. Elementele pot fi clasificate n diferite grupuri. C. Elementele pot fi definite pentru un anumit magazin care va fi capabil sa vizualizeze doar acele elemente care vin n subordinea acestuia. D. Creeaz comanda de achizi ie relativ la preferin ele clientului. E. Men ine stocul separat pentru depozitul central i pentru cele din subordine F. Un anumit depozit poate procura elemente din oricare alte depozite. G. Men ine detalii despre furnizorul de la care sunt achizi ionate produsele. H. Depozitul central poate confirma restituirea unui element achizi ionat. I. Diferite zone de depozitare pot restitui elementele nesolicitate depozitului central. J. Diferite depozite pot emite elemente altor magazine, departamente. K. Verific strict datele de expirare ale medicamentelor i consumabilelor. L. Elementele pot fi emise n conformitate cu structurile FIFO si LIFO. M. Men ine nivele de reordonare i avertizare corespunz toare. Urm toarele rapoarte pot fi generate ca parte a acestui modul: A. Raportul tuturor elementelor n func ie de grupul lor B. Raportul elementelor cu am nuntul (Grup si Serie) C. Evaluarea stocului cu rata de achizi ie i M.R.P D. Raportul privind rularea stocului, cnd i unde un element a fost emis i cui. E. Lista i avertismentele elementelor expirate F. Nivel de reordonare a articolelor. G. Registre de cump rare i achizi ii. 4.10Farmacia Modulul Farmacie se ocup cu vnzarea cu am nuntul a medicamentelor pentru pacien ii OPD i eliberarea de medicamente catre pacien ii interna i n spital. Func ia sa include, prescrip ii online a medicamentelor, gestiunea inventarului si facturarea medicamentelor i a consumabilelor. Acest modul este strns legat de modulul de facturare i de cel al pacien ilor interna i. Toate medicamentele solicitate de pacient pot fi emise de magazine prin diferite depozite. Caracteristicile proeminente ale acestui modul sunt: A. Acest modul permite controlul complet asupra farmaciei, incluznd cump rarea i eliberarea medicamentelor pentru IPD sau pacien i OPD. B. Medicamentele pot fi clasificate n diferite categorii dup con inut sau aspect. C. Valoarea total a facturii pentru pacientul IPD va fi automat adaugat n factura lui. D. Farmacia poate confirma restituirea articolelor i a emiterii notelor de credit. E. Articole nu pot fi eliberate dup data de expirare. F. Elementele pot fi eliberate n conformitate cu regulile FIFO 12

i LIFO. G. Detalii privind to i furnizorii sunt p strate n conformitate cu tranzac iile lor. H. Men inerea nivelului de reordonare a elementelor. Urm toarele rapoarte pot fi generate ca parte a acestui modul: A. Raportul elementelor cu amanuntul (Grup si Serie) B. Lista medicamente expirate. Lista tuturor elementelor n func ie de clasificarea lor de grup. (cu sau fara serie) C. Raport privind evaluarea stocurilor func ie de rata de cump rare, de vnzare i MRP D. Raportul privind rularea stocului, cnd i unde un element a fost emis i cui. E. Registre de cump rare i achizi ii. 4.11 Contabilitate financiar Un modul de contabilitate financiar este legat de modulul de facturare al spitalului. Se beneficiz de contabilizarea on-line a tuturor veniturilor mpreun cu cheltuielile efectuate. Nu este nevoie sa se introduc veniturile pentru ca acestea sunt deja desc rcate din modulul de facturare. Toate informa iile relevante pentru salariul de personalului, cota de consultant etc sunt disponibile in modul. Caracteristicile acestui modul sunt: A. Toate intr rile si veniturile sunt transferate automat de la modul de facturare. B. Se introduc doar bonurile de cheltuieli i conturile sunt completate pn la bilan . C. Ponderea consultan ilor i alte informa ii relevante sunt deja disponibile. D. Grupuri si conturi din registrul contabil definite de utilizator. E. Definirea costului central de catre utilizator. F. Venituri detaliate ale departamentelor. G. Imprimarea cecurilor. H. Graficuri cu rapoarte cheie. Rapoartele cheie ale acestui modul sunt: A. Parte a registrului contabil B. Analiza registrului contabil C. Planificarea zilelor D. Planificarea lichiditatilor E.Planificarea elementelor bancare F. Planificarea vanzarilor G. Echilibrarea vanzarilor la zi H. Echilibrarea previziunilor I. Raportul de profit i pierdere. J. Bilan . 4.12 Salarizarea Acest modul ine cont de participarea intregului personal membru. Genereaza rapoarte cu fi ele salariale i altele asem n toare. Caracteristicile acestui modul sunt: A. ntre ine nregistrarea complet a tuturor angajatilor, cu nume, cod angajat, date demografice, salariu, departament, denumire, cont PF, cont ESI etc B. Definirea salariului de baz dup formul sau pe cale direct . C. Permite definire utilizatorilor. D. Modific rile salariale lunar sau func ie de gama de salarizare. E. Inregistrarea particip rii zilnice/lunare. F. mprumuturi pe termen scurt i lung. G. nregistrarea la nivel de angajat a orelor de lucru, de pauz de mas , a orelor suplimentare. H. Aplicarea formulei cre terii salariale. I. Compatibilitatea permanent cu carduri.

13

Rapoarte cheie n cadrul acestui modul sunt: A. Registrul salarial B. Registrul invoirilor. C. Fi e salariale. D. Lista complet a angaja ilor cu coordonatele acestora. E. Raportul orelor suplimentare. F. Raportul de ansamblu PF. G. Raportul noilor i fo tilor angaja i. 4.13 Cantina Acest modul se ocup cu facturarea tuturor elementelor din cantin i emiterea acestora c tre pacien ii interna i sau personalul vizat. Acesta va func iona ca modulul de facturare OPD. Cantit ile tuturor elementelor vor fi definite pe categorii (general / pacien i interna i / angaja i) i elementele eliberate vor fi facturate corespunz tor. Pacien ii interna i vor fi reg si i n facturile emise de spital. Caracteristicile acestui modul sunt: A. Definirea cantit ilor pentru diferite categorii. B. Facturarea tuturor elementelor din cantin . C. Programarea si solicitarea regimurilor alimentare pentru pacien ii interna i D. Auto-transferul facturilor pentru pacien ii interni. 4.14 Online MIS Acesta este un instrument unic printre metodele de top de gestiune. Acest modul prezint un ecran unde sunt afi ate toate activit ile curente n termeni de venituri i este actualizat n mod automat dup fiecare 10 secunde. Pur i simplu, privind acest ecran, gestiunea de vrf poate afla grupurile de diferite departamente OPD i interne, informa ii generale i din panoul de pacien i, num rul de intern ri, extern ri din ziua curent i a a mai departe. Caracteristici: Informa ii complete despre activit ile spitalului n termeni de venituri. Remprospatarea ecranului la fiecare 10 secunde. Detalii de execu ie i pl ile restante . Raport de consultan amanun it. Detalii ale intern rilor i extern rilor. Toate datele disponibile pentru orice interval de data selectat. Raportul colec iilor zilnice. Ob inerea gradului de ocupare al camerei. Raportul panoului. Raportul pacientului. Raportul tratamentelor pacientilor. Detalii de facturare la nivelul departamentelor. Detalii de modificare a facturilor.

14

4.15 Rapoarte de diagnosticare online Acest modul transfer toate rapoartele de diagnosticare efectuate n ziua respectiva catre site-ul spitalului, unde pacientul poate vizualiza sau desc rca raportul utiliznd parola. Acest lucru are o semnifica ie special pentru telemedicin . Caracteristicile acestui modul sunt: A. Toate rapoartele de diagnostic pot fi puse pe internet. B. To i pacien ii beneficiaz de parol n timpul achit rii facturilor C. Orice pacient poate vizualiza, desc rca sau imprima raportul din ara sa de origine, din birou sau din orice cafenea cibernetice. Acelea i rapoarte pot fi disponibile oric rui consultant din ntreaga lume. 4.16 Gestiunea MRD nregistrarea datelor medical ale pacientului este esen ial cand vine vorba de analiz i cercetare. Aceste date includ istoricul pacientului, concluzii ale observa iei, diagnosticului i tratamentului terapeutic mpreun cu detaliile testelor i serve te ca o surs de informa ii pentru orice analiz i cercetare. Scopul acestui modul este de a utiliza informa iile medicale ale pacientului mbun t ind astfel ngrijirea pacientului. Caracteristicile modulului sunt: A. Rapoartele statistice bazate pe diagnostic, vrsta, sex, zone geografice i multi al i parametri. B. Desc rcarea gestiunii cu detalii despre rapoartele testelor. C. Rapoarte la nivel de departamente, consultan i etc D. nregistr ri ale na terilor i deceselor, cu detalii complete. 4.17 Gestiune TPA Monitorizarea tuturor pacien ilor dintr-o anumit perspectiv , dimensiunea autoriza iei i starea pla ilor cu detalii complete ale facturilor. Coeficien i speciali pentru orice perspectiv solicitat vor fi automat calcula i.

4.18 nregistrarea

i gestionarea imaginilor

15

Captura i analiza imaginilor este vital pentru utilizarea n medicin a sistemelor nucleare, CT Scan, laparoscop, endoscoape, colposcope, C-Arm i de ultrasunete. Programele pentru imagini digitale pentru fiecare modalitate cu auto-raportare sunt proiectate s ofere calitatea maxim de imprimare att n variante color ct i alb negru cu ajutorul unor imprimante cu jet de cerneal sau laser. Astfel, acesta poate fi folosit pentru orice tratament medical sau aplica ie tiin ific sau solu ie radiologic cu interfa digital i pentru arhivare. Caracteristici: Poate capta imagini indiferent de format Facilitate de nregistrare pentru a nregistra proceduri sau opera iuni n curs Proceduri / Opera iuni efectuate n direct pot fi stocate pe un compact disc Sta iile de lucru pot fi create, la un moment dat, n diferite scopuri Imaginile pot fi editate, filtrate la nivelul culorilor (R,G,B) Sunt disponibile diferite formate de rapoarte/sau implicite pentru fiecare modalitate Modul de comparare este disponibil Meniu ajutor exclusiv, cu informa ii restrnse despre echipament Divizarea i fuzionarea diferitelor clipuri (Video) Test de suprapunere pe o nregistrare video, pentru a marca anomalii n cadrul prezent rilor efectuate atunci cnd e nevoie cel mai mult de ele. Software-ul poate fi utilizat de la distan Poate asambla mesaje electronice sau rapoarte cu imagini ca variant op ional i mbun t e te comunicarea cu pacientul, n elegerea i acceptarea situa iei.

5. Concluzii Un spital este format din mai multe clinici care au la baz anumite specializ ri. Fiecare specializare are particularit iile ei. innd cont i de rapiditatea cu care domeniul medical evolueaz i de cantitatea mare de date colectate putem ajunge la concluzia c numai pentru domeniul clinic al unui spital avem nevoie de mai multe aplica ii care s modeleze toate aspectele specializ rilor. Pentru a putea avea un management eficient al informa iei n cadrul unui spital avem nevoie de asemenea de una sau mai multe aplica ii de suport administrativ, financiar i decizional. Toate aceste aplica ii trebuie s comunice n timp real i s fie interoperabile semantic. Pentru a se asigura consisten a datelor este nevoie de un suport hardware pe m sur . Transmisiile de date ntre aplica ii trebuie s fie sigure i protejate de accesul neautorizat. Pentru asigurarea comunic rii inter-spitalice ti trebuie ca la nivel na ional s se asigure un cadrul legislativ care s impun anumi i parametric aplica iilor folosite, mai ales parametrii lega i de comunicare.

16

Dac la nivel na ional se va impune utilizarea standardului EN/ISO 13606 pentru comunicarea datelor medicale, Romnia va face un pas mare n fa i va ncuraja un mediu s n tos pentru crearea de aplica ii software medicale interoperabile. Guvernul Suediei a luat deja aceast decizie n februarie 2008, fiind doar o chestiune de timp pn cnd i alte ri vor urma aceast direc ie. Crearea unui sistem informa ional integrat n cadrul unui spital este un obiectiv foarte greu de atins, implic un cost ini ial foarte mare, un cost de ntre inere mare innd cont de multitudinea de aplica ii necesare, dar scade costurile totale ale unui spital mbun t ind n acela i timp calitatea actului medical i rata de erori prin accesul imediat la informa ii vitale.

Bibliografie ***http://www.rtsa.ro/files/RTSA%2025%20-%2010%20%20STAMATIAN,%20CIORTEA,%20SAUCIUC,%20DEHELEAN.pdf ***http://www.serviceitc.ro/ro/industrii/asistenta-medicala-healthcare/managementulradiologiei-106 ***http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/romania-penultimul-loc-la-sanatate166019.html

17

Cuprins

Table of Contents
1. Introducere .......................................................................................................................... 2 2. Situa ia curent n Romnia comparativ cu Europa .................................................................. 3 3. Sistem informa ional integrat n cadrul unui spital................................................................... 3 4. Administrator Plus-ERP pentru spitale .................................................................................... 5 4.1 Gestiunea Recep iei ......................................................................................................... 6 4.2 nregistrarea pacien ilor (ambulatorii i interna i) ......................................................... 7 4.3 Managementul pacien ilor ............................................................................................... 7 4.4 Facturarea OPD ................................................................................................................. 8 4.5 Raportarea Investiga iilor ................................................................................................ 8 4.6 Gestiunea pacien ilor interna i ....................................................................................... 9 4.7 Facturarea intern .............................................................................................................. 9 4.8 Sistemul de Gestiune a Informa iilor ............................................................................... 10 4.9 Depozitul Spitalului......................................................................................................... 11 4.10Farmacia ........................................................................................................................ 12 4.11 Contabilitate financiar ................................................................................................. 13 4.12 Salarizarea ..................................................................................................................... 13 4.13 Cantina .......................................................................................................................... 14 4.14 Online MIS ................................................................................................................... 14 4.15 Rapoarte de diagnosticare online ................................................................................... 15 4.16 Gestiunea MRD ............................................................................................................. 15 4.17 Gestiune TPA ................................................................................................................ 15 4.18 nregistrarea i gestionarea imaginilor .......................................................................... 15 5. Concluzii .............................................................................................................................. 16 18

Bibliografie ............................................................................................................................... 17

19