Sunteți pe pagina 1din 1

ADEVERINTA DE VENIT Nr.

Inregistrare: _____________din data de: __/__/____


Societatea _____________________________________________, cu sediul in localitatea_____________________ str. _______________________, nr. __, bl.__, ap.___ sectorul/judetul____________, C.U.I._________________________, Nr inregistrare la Registrul Comertului _______________________, tel._________________, fax:_________________, Persoana de contact: ___________________________________. Confirmam prin prezenta faptul ca dl. (d-na) ________________________________________, avand CNP_____________________________, domiciliat in ________________ str. _______________________, nr. __, bl.__, ap.___ sectorul/judetul____________, de profesie _________________, este salariat(a) in unitatea noastra in functia de _______________ din data de ______________, cu contract de munca inregistrat la DMPS sub Nr. _______, din _________, pe perioada nedeterminata/ determinata pana la data de ______________, cu o vechime la locul actual de munca de ___ani si ___ luni. La data eliberarii prezentei, salariul de incadrare* este de __________________ RON si sporurile cu caracter fix** incasate sunt ______________________, iar salariul net realizat precum si veniturile certe obtinute din prime, ore suplimentare, alte stimulente au fost de:
Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Luna Salariul net*** (in RON) - pe ultimele 3 luni Venituri nete, altele decat salariul net (in RON) - pe ultimele 12 luni -

Veniturile nete, altele decat salariul net realizate in aceste luni si mentionate mai sus provin din: _________________________________________________________________________________________________________________ (alte venituri precum: ore suplimentare, norma de hrana, prime, bonusuri, stimulente, diurne etc) Unitatea angajatoare este in curs de lichidare/ procedura de faliment/ reorganizare judiciara/ restructurare: DA NU

In cazul acordarii creditului de catre ALPHA BANK ROMANIA S.A., subscrisa S.C. ______________________________________, in calitate de angajator, ne angajam / nu ne angajam sa viram integral salariul net al salariatului nostru__________________________, in contul deschis de angajatul nostru la ALPHA BANK ROMANIA S.A. si care ne va fi comunicat de catre acesta. Mentionam ca la data prezentei veniturile nete ale salariatului/salariatei, conform evidentelor noastre: Sunt afectate de rate datorate, sume garantate in calitate de garant, popriri sau alte obligatii, in suma totala de..RON, defalcate astfel: Nr. Crt Explicatie Valoare Totala (RON) Rata Lunara (RON) 1. 2. TOTAL Nu sunt afectate de rate datorate, sume garantate in calitate de garant, popriri sau alte obligatii. Ne asumam intreaga responsabilitate cu privire la datele mentionate in prezentul document si confirmam ca persoanele semnatare ale prezentei adeverinte angajeaza raspunderea noastra cu privire la realitatea informatiilor cuprinse in prezenta. Director General**** ________________
* Salariu conform Cartii de munca/Contractului individual de munca/Registrului General de Evidenta a Salariatilor ** De exemplu: spor de vechime, spor de conducere, spor de fidelitate, spor conditii deosebite, spor stres etc *** Salariul net curent nu include sporuri si/sau prime ocazionale sau alte sume aditionale care nu au caracter permanent. ****Numele in clar, semnatura si stampila

Contabil Sef**** ________________