P. 1
H-G-272-ACTUALIZATA

H-G-272-ACTUALIZATA

|Views: 869|Likes:
Published by Borota Ovidiu

More info:

Published by: Borota Ovidiu on May 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2014

pdf

text

original

REGULAMENT din 14 iunie 1994 privind controlul de stat al calitatii in constructii

(la (la (la (la data data data data 23-Mar-2010 actul a fost reglementat de Procedura din 2010 ) 10-Sep-2007 actul a fost reglementat de Procedura din 2007 ) 19-Apr-2002 actul a fost reglementat de Procedura din 2002 ) 28-Aug-1994 actul a fost aprobat de Hotarirea 272/1994 )

Forma sintetică la data 23-Nov-2010. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

CAPITOLUL 1: Prevederi generale
Art. 1

Prezentul regulament stabileste cadrul normativ general, obiectivele, continutul si organizarea, precum si modul de exercitare a controlului de stat privind calitatea in constructii. Dispozitiile regulamentului sint obligatorii pentru toti factorii implicati in emiterea certificatului de urbanism, a autorizatiei de construire, in amplasarea pe teren, proiectarea, realizarea, utilizarea si postutilizarea constructiilor. Factorii implicati stabiliti prin lege sint: investitori, cercetatori, proiectanti, specialisti verificatori de proiecte atestati si experti tehnici atestati, fabricanti si furnizori de produse pentru constructii, executanti si responsabili tehnici cu executia atestati, diriginti de specialitate, proprietari, administratori, utilizatori, autoritati publice, asociatii profesionale de profil etc.

Art. 2

Controlul de stat al calitatii in constructii constituie o componenta a sistemului calitatii in acest domeniu, sistem stabilit prin lege, prin care statul exercita controlul in toate componentele acestuia, in scopul prevenirii sau limitarii unor situatii ce pot aparea la constructii si care pot pune in primejdie sau afecta negativ viata, sanatatea, mediul inconjurator sau pot cauza pierderi materiale unor persoane, entitati sau societatii, in parte sau in ansamblul ei.

Art. 3

Controlul de stat al calitatii in constructii se aplica constructiilor, inclusiv instalatiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate, destinatie sau sursa de finantare. Acest control se exercita diferentiat, potrivit legii, in toate etapele ciclului de existenta a constructiilor. Controlul se exercita atit la lucrarile noi, cit si la lucrarile de interventii in timp - modernizari, reabilitari, reparatii capitale, consolidari, precum si la alte categorii de lucrari de natura acestora. Exigentele privind calitatea instalatiilor si echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc si se realizeaza, potrivit legii, prin reglementari specifice fiecarui domeniu de activitate.

Art. 4 Art. 5

Controlul de stat este independent de factorii implicati in activitatile mentionate la art. 1.

CAPITOLUL 2: Obiectivele controlului de stat al calitatii in contructii

Controlul de stat al calitatii in constructii urmareste, in principal, urmatoarele obiective: a)indeplinirea, de catre organele de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, comisiile tehnice sau agentii economici, a obligatiilor prevazute de lege referitoare la: - eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire-desfiintare si a avizelor necesare; - elaborarea reglementarilor tehnice in constructii; - certificarea calitatii produselor pentru constructii; - modul de acordare a agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi de constructii; - atestarea specialistilor; - acreditarea laboratoarelor de incercari in constructii;

- certificarea sistemelor de conducere si de asigurare a calitatii; - alte activitati similare prevazute de dispozitiile legale; b)respectarea, de catre toti factorii care contribuie sau sint implicati in conceperea, realizarea, utilizarea si postutilizarea constructiilor, a prevederilor legale privind: - reglementarile tehnice in constructii; - certificarea calitatii produselor folosite la realizarea constructiilor; - agrementele tehnice pentru produse si procedee noi; - verificarea proiectelor, a executiei lucrarilor de constructii si expertizarea proiectelor si a constructiilor; - domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului si disciplinei in urbanism; - aplicarea sistemului propriu de calitate, management si asigurare a calitatii; - modul de efectuare a verificarilor executiei corecte a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora prin diriginti de specialitate, executanti si proiectanti si prin incheierea cronologica a documentelor care atesta calitatea acestora conform reglementarilor tehnice in vigoare; - solutionarea de catre proiectant a neconformitatilor, eventualelor deficiente de proiectare si defectelor de executie; - organizarea, functionarea si modul de indeplinire a controalelor interioare (autocontrol, control ierarhic), precum si a celor exterioare (control tehnic de calitate) ale productiei; - functionarea in conditiile legii a laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii; - asigurarea activitatii metrologice in constructii; - receptia constructiilor la terminarea acestora, precum si la expirarea perioadei de garantie; - urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor si interventiile in timp asupra acestora; - postutilizarea constructiilor; c)respectarea prevederilor autorizatiilor de construire, a avizelor obligatorii si a altor documente referitoare la constructii, emise de organe ale administratiei publice centrale si locale, precum si de alte organe abilitate de lege; d)respectarea reglementarilor tehnice privind modul de tratare a accidentelor tehnice produse la constructii, cauzate de fenomene sau calamitati naturale (cutremure de pamint, inundatii, alunecari de teren, uragane etc.) sau provocate prin actiuni ale omului (incendii, explozii, bombardamente, socuri, deficiente de conceptie si/sau de executie etc.), cu repercursiuni defavorabile asupra starii si sigurantei constructiilor; e)imbunatatirea sistemului calitatii in constructii si a regulamentelor aferente componentelor acestuia.

CAPITOLUL 3: Organizarea si modul de exercitare a controlului de stat al calitatii in constructii
Art. 6

Controlul de stat al calitatii in constructii si lucrarilor publice se exercita de Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, precum si de celelalte organisme similare cu atributii specifice stabilite prin dispozitiile legale. Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului este constituita dintr-o inspectie centrala si inspectii teritoriale. Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului va organiza atestarea personalului propriu cu functii de control, pe baza unor proceduri de desfasurare a acesteia, de catre comisii aprobate de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

Art. 7

o data ajunsa. precum si alti furnizori de produse sau elemente de constructii executate in cadrul productiei secundar-industriale. e)inspectii ale autoritatilor administratiilor publice centrale si locale implicate in elaborarea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire. d)inspectii tematice. modul de realizare si dispunerea continuarii lucrarilor . b)exercita controlul in domeniul constructiilor la autoritatile administratiei publice centrale si locale.sau. urbanism si amenajarea teritoriului in urmatoarele moduri: a)inspectii curente la factorii si agentii economici implicati in procesul de proiectare. urbanism si amenajarea teritoriului. lucrari publice. Art. se intelege stadiul fizic la care o lucrare de constructii. inspectia centrala din cadrul Inspectiei de stat in constructii. lucrari publice. pe baza de instructiuni aprobate de Inspectia de stat in constructii. executie. c)organizeaza in teritoriu sistemul de control. dispuse de conducerea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului sau a Inspectiei de stat in constructii. Prin faza determinata. proiectantului si executantului. lucrari publice. Controalele in fazele determinate nu inlocuiesc si nu exclud raspunderile factorilor implicati in proiectarea si executia constructiilor.Controlul de stat al calitatii in constructii se organizeaza si se exercita prin inspectii. c)inspectii prin sondaj efectuate din dispozitia conducerii Inspectiei de stat in constructii. Stabilirea fazelor determinate. executant si investitor . precum si indeplinirea eventualelor masuri dispuse la efectuarea acestor controale se vor stabili prin proceduri aprobate prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. lucrari publice. CAPITOLUL 4: Obligatii si raspunderi Art. mixturi asfaltice. executie si explotare a constructiilor in diverse etape ale acestui proces. in acceptia acestui regulament.de catre proiectant. nu mai poate continua fara acceptul scris al beneficiarului. ateliere de productie. stabileste metodologiile. coordoneaza si inspecteaza modul de exercitare a controlului statului in constructii potrivit programelor aprobate si in conformitate cu prevederile cap. pe baza reglementarilor specifice: a)organizeaza. urbanism si amenajarea teritoriului. Art. . urbanism si amenajarea teritoriului. exploatare a constructiilor. pe baza unor programe trimestriale intocmite de inspectiile teritoriale si aprobate de conducerea Inspectiei de stat in constructii. urbanism si amenajarea teritoiului sau a inspectiilor teritoriale. 8 Inspectiile prevazute la lit. a)-d) din articolul precedent se vor exercita si la statiile de betoane. la laboratoarele de incercari in constructii. 10 In exercitarea controlului de stat in constructii. b)inspectii in faze determinate ale executiei lucrarilor de constructii care sint stabilite de proiectantul lucararii cu acceptul inspectiilor teritoriale. in mod diferentiat. autorizarea acestora de catre personalul inspectiei de stat in constructii. dupa caz. precum si din initiativa proprie a conducerilor inspectiilor teritoriale. 9 Inspectiile efectuate in cadrul controlului de stat al calitatii in constructii se consemneaza si se finalizeaza prin documente de control stabilite prin proceduri aprobate prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. avind ca obiect analiza unor probleme complexe legate de calitatea constructiilor sau modul de functionare si de aplicare a componentelor sistemului calitatii in constructii. la factorii si agentii economici implicati in procesul de proiectare. poligoane de prefabricate. lucrari publice. procedurile si obiectivele actiunilor de inspectie si controleaza activitatea inspectiilor teritoriale. lucrari publice. 1 si 2 din prezentul regulament. potrivit legii. urbanism si amenajarea teritoriului are urmatoarele obligatii si raspunderi principale.

f)colaboreaza cu directiile de resort din Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. n)deleaga. Ministerul Finantelor. m)constata abaterile de la prevederile legale si aplica sanctiunile prevazute de lege. proprietari sau utilizatori a prevederilor elaborate in acest scop. g)inspecteaza in perioada de utilizare. din proiecte si din caietele de sarcin si reglementarile tehnice. precum si modul in care se asigura si se atesta calitatea lucrarilor si a productiei industriale secundare in constructii (betoane. h)realizeaza programul de informatizare a activitatii proprii si furnizeaza date de sinteza din domeniul. Art. executie si exploatare a constructiilor privind respectarea prevederilor legale referitoare la componentele sistemului calitatii in constructii. rapoarte si sinteze in domeniu. o)asigura conditiile tehnice si economico-financiare pentru desfasurarea activitatii Consiliului tehnic superior din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. daca sint indeplinite. k)autorizeaza laboratoarele de incercari in constructii si personalul acestora. lucrari publice. d)inspecteaza activitatea specialistilor tehnici atestati in conformitate cu prevederile legii si ale reglementarilor in vigoare. i)autorizeaza personalul tehnic din activitatea de control tehnic de calitate. l)emite. precum si modul in care sint respectate in documentatiile de executie. care sint prezentate ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. prin norme si proiecte. in caiete de sarci si in contracte prevederile din lege si reglementarile tehnice. cu Oficiul pentru Protectia Consumatorilor. intocmirea. precum si dirigintii de specialitate ai investitorilor si proprietarilor. potrivit dispozitiilor legale in vigoare. pastrarea si completarea cartii .d)efectueaza inspectii in etapele de proiectare. j)participa la elaborarea criteriilor si procedurilor de autorizare si acreditare a laboratoarelor de incercari in constructii. investitori si beneficiari. c)inspecteaza existenta si complexitatea documentatiilor de executie pentru lucrarile ce se realizeaza. Institutul Roman de Standardizare. modul de respectare de catre beneficiari. de catre factorii implicati. pe parcursul executiei obiectivelor de investitii in fazele determinate. proceduri si stabileste mijloace si metode pentru desfasurarea activitatii proprii. elemente prefabricate etc. Ministerul de Interne. dupa caz. acorduri de modificare a constructiilor existente. inspectiile teritoriale in constructii. asigura dotarea cu aparatura si tehnica de control. b)inspecteaza la autoritatile publice locale. Biroul National pentru Metrologie. g)elaboreaza si actualizeaza norme interne. conditiile tehnice din proiecte si reglementarile tehnice si autorizeaza continuarea lor numai daca sint indeplinite aceste conditii. urbanism si amenajarea teritoriului au urmatoarele obligatii si raspunderi principale: a)inspecteaza modul de aplicare si functionare a sistemului calitatii si a componentelor sale. f)inspecteaza. instructiuni. la constructiile pentru care a fost stabilita. Ministerul Apelor. e)inspecteaza pe santiere daca se respecta in executie prevederile din autorizatiile de construire. dupa caz. Padurilor si Protectiei Mediului. pentru punerea in siguranta a fondului construit existent. h)inspecteaza la proprietarii si utilizatorii de constructii aplicarea prevederilor legii si a reglementarilor in vigoare referitoare la receptie. Departamentul pentru Administratia Publica Locala si alte organe ale administratiei publice. pentru elaborarea de reglementari cu scop de protejare a populatiei. modul in care acestia respecta prevederile legale referitoare la autorizarea executarii lucrarilor si calitatea constructiilor. Ministerul Sanatatii. efectuarea unor activitati proprii inspectiilor teritoriale. la cererea proprietarilor. e)elaboreaza periodic informari. 11 In exercitarea controlului de stat in constructii la agentii economici din teritoriul arondat. cu propuneri de imbunatatire. urmarirea speciala a comportarii in exploatare.) in bazele proprii ale agentilor economici cu activitate in constructii.

cuantumul sumei prevazute de lege. de corectitudinea si exactitatea datelor. are obligatia de a pastra confidentialitatea datelor tehnice.tehnice a constructiei si. h)alte obligatii prevazute de lege. lucrari publice. l)emite. i)inspecteaza respectarea prevederilor legale privind functionarea laboratoarelor de incercari din constructii. 16 Controlul de stat in constructii nu exclude si nu suplineste controlul interior sau alte forme de control si nu absolva factorii implicati in procesul de construire de obligatiile si raspunderile ce le revin prin dispozitii legale cu privire la realizarea conditiilor referitoare la calitatea constructiilor pentru produsele de servicii furnizate sau pentru lucrarile executate. 14 In afara obligatiilor prevazute de lege. Art. inspectiile teritoriale despre producerea evenimentelor specificate la art. amplasare. d)sa aplice toate masurile prevazute de lege si sa anunte. solutiilor tehnice. urbanism si amenajarea teritoriului. CAPITOLUL 5: Dispozitii finale Art. e)sa sesizeze inspectiilor teritoriale cazurile de respingere a receptiilor lucrarilor de constructii de utilitate publica. din valoarea cheltuielilor de capital sau reparatii capitale. lucrari publice. b)sa perimita accesul la locul si punctele necesare pentru efectuarea controlului. care efectueaza inspectii la agentii economici sau care consulta si utilizeaza documente sau informatii de la acestia. potrivit dispozitiilor legale. Art. dupa caz. lucrari publice. . in termen de 24 de ore. modul in care acestia efectueaza urmarirea curenta a starii constructiilor. directorului Serviciului Roman de Informatii. ministrului de interne. k)constata abaterile de la prevederile legale si aplica sanctiunile prevazute de lege. a performantelor. executie. acorduri de modificare a constructiilor existente. urbanism si amenajarea teritoiului. ca uramre a unor defecte de calitate. in contul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. g)sa achite la termenelel legale. c)sa aduca la indeplinire dispozitiile si masurile stabilite de organele de control. m)efectueaza periodic si ori de cite ori este necesar analize si elaboreaza sinteze si rapoarte privind disciplina si calitatea in constructii. dupa caz. abilitate in acest scop. informatiilor. 12 Personalul Inspectiei de stat in constructii. metodelor tehnologice etc. 13 Inspectorii Inspectiei de stat in constructii. masurilor si sanctiunilor stipulate de ei in documentele intocmite. la cererea proprietarilor. de care au luat cunostinta in timpul exercitarii activitatii sale. d) din prezentul regulament. Art. in conformitate cu competentele stabilite de Inspectia de stat in constructii. controlul calitatii se realizeaza de catre organele proprii ale autoritatilor mentionate. Art. potrivit dispozitiilor legale in vigoare. j)inspecteaza la agentii economici cu activitate in constructii respectarea prevederilor legale referitoare la controlul si atestarea calitatii materialelor. utilizare si postutilizare a constructiilor au urmatoarele obligatii si raspunderi: a)sa puna la dispozitie organelor de control toate documentele si informatiile necesare efectuarii controlului. f)sa anunte inspectia teritoriala cu 30 de zile inainte de inceperea lucrarilor. urbanism si amenajarea teritoriului raspund. factorii si agentii economici implicati in procesul de proiectare. 5 lit. elementelor si lucrarilor de constructii. 15 Pentru constructiile din cadrul obiectivelor militare stabilite prin ordin ale ministrului apararii nationale.

sanatatea oamenilor sau protectia mediului inconjurator. se dispune investitorului si/sau proprietarului/utilizatorului oprirea executiei lucrarilor in curs pina la inlaturarea deficientelor respective si intrarea in legalitate. potrivit legii. 18 Art. In cazul in care acestia nu respecta dispozitiile date de Inspectia de stat in constructii. lucrari publice. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. se va sesiza organul de urmarire penala in vederea actionarii in justitie. 17 In cazul nerespectarii autorizatiei de construire. urbanism si amenajarea teritoriului sau inspectiile sale teritoriale. a avizelor. 19 In activitatile de inspectie. care pot afecta siguranta constructiilor. Forma sintetică la data 23-Nov-2010.Art. inspectorii se legitimeaza cu legitimatiile de serviciu. a proiectului. . a caietelor de sarcini sau a prevederilor unor reglementari tehnice in vigoare. Art. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer. Incalcarea prevederilor prezentului regulament atrage dupa sine raspunderi si sanctiuni.

responsabilităţile şi competenţele conferite de autorizare. persoane fizice. denumită în continuare procedură. CAPITOLUL II: Domeniul de aplicare Art.C. 10 lit. (2)Excepţie de la prevederile alin. 2 Procedura stabileşte cerinţele privind studiile şi experienţa profesională a persoanelor care solicită autorizarea. (la data 23-Mar-2010 actul a fost aprobat de Ordinul 154/2010 ) CAPITOLUL I: Scop Art. pe tot parcursul lucrărilor de construcţii. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. Art. 1 Prezenta procedură stabileşte cadrul normativ privind autorizarea diriginţilor de şantier de către Inspectoratul de Stat în Construcţii . cetăţeni români sau cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European. Art. CAPITOLUL III: Cadrul legal . i) din Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii. (1) fac cetăţenii români şi cetăţenii altor state membre care au dobândit calitatea de diriginte de şantier în alte state membre . Art. precum şi măsurile de sancţionare a nerespectării acestora. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer. documentele necesare. în mod independent sau ca angajat al unui operator economic de consultanţă specializat.calitate certificată de autorităţile competente recunoscute în acele state şi recunoscută în România.PROCEDURA din 11 martie 2010 de autorizare a diriginţilor de şantier Forma sintetică la data 23-Nov-2010.I. domeniile de autorizare. potrivit legii. în vederea prestării în România a activităţii de dirigenţie de şantier. 3 Autorizarea are drept scop evaluarea experienţei profesionale şi a competenţelor persoanelor care solicită obţinerea autorizaţiei în vederea desfăşurării activităţii de diriginte de şantier.S.. 4 Autorizarea nu conduce la transferul de responsabilităţi de la persoanele autorizate la organismul de autorizare şi nu le exonerează pe acestea de obligaţiile ce le revin. 5 (1)Prevederile prezentei proceduri se aplică pentru autorizarea specialiştilor. în conformitate cu prevederile art.

cu modificările ulterioare.procedura prin care. cu modificările ulterioare. republicată.Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor.Legea nr. . .diriginte de şantier ..persoana fizică angajată de către investitor sau de către operatori economici de consultanţă specializaţi. 84/1995. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii. cu modificările ulterioare. 7 În contextul prezentei proceduri. . cu modificările şi completărilor ulterioare. pe tot parcursul lucrărilor. potrivit legii. intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor. aprobată cu modificări prin Legea nr. . 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii.C. 273/1994. cu modificările ulterioare.Legea învăţământului nr. CAPITOLUL IV: Termeni utilizaţi Art. 10/1995 privind calitatea în construcţii. . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.Hotărârea Guvernului nr.I.Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. termenii referitori la activitatea procedurală sunt definiţi după cum urmează: . 707/2001. 1. cu obligaţii privind asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii. cu modificările şi completările ulterioare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.Ordonanţa Guvernului nr.Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii. . . 6 La baza prevederilor cuprinse în prezenta procedură au stat următoarele acte normative: .Art. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii. . . . 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii .S. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994.Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare. cu modificările ulterioare. .autorizare .

autorizaţie . dacă îndeplineşte condiţia de experienţă profesională în domeniul execuţiei construcţiilor menţionată în acelaşi tabel. precum şi cerinţele obligatorii privind specializarea şi experienţa profesională în domeniul execuţiei construcţiilor sunt cuprinse în tabelul următor: Studii Cod domeniu Domeniul/subdomeniul de autorizare Domeniul de studii universitare de licenţă 3 Inginerie civilă Experienţa profesională în domeniul execuţiei construcţiilor 5 10 ani Specializarea 1 1. 8 (1)Poate solicita autorizarea în calitate de diriginte de şantier titularul unei diplome de inginer în una dintre specializările menţionate în tabelul de la alin. industriale şi agricole: Construcţii civile.. Construcţii civile.2.C. drumuri şi poduri Amenajări şi construcţii hidrotehnice Inginerie sanitară şi protecţia mediului îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală 3 ani 2. industriale şi agricole . CAPITOLUL V: Cerinţe şi domenii de autorizare Art.stat membru . industriale şi agricole Inginerie civilă Amenajări şi construcţii hidrotehnice 2. (2).I. drumuri şi poduri 5 ani .S. .categoria de importanţă D Inginerie civilă Construcţii civile. 2. (2)Domeniile în care se autorizează diriginţii de şantier.stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European. 2 Consolidări construcţii 4 Construcţii civile.Inspectoratul de Stat în Construcţii .categoria de importanţă C Inginerie civilă Construcţii civile. .C. industriale şi agricole . Construcţii civile.documentul oficial emis de Inspectoratul de Stat în Construcţii .I.S. atestă că o persoană este competentă să desfăşoare activitatea de dirigenţie de şantier. industriale şi agricole Inginerie civilă Căi ferate. care dă dreptul titularului de a desfăşura activitatea corespunzătoare exercitării activităţii de diriginte de şantier în domeniul autorizat. industriale şi agricole Inginerie civilă Căi ferate. prin comisia de autorizare.1. în domeniul autorizat.

1. tunete. industriale şi agricole Inginerie civilă Amenajări şi construcţii hidrotehnice Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală 5 ani 4. Lucrări hidrotehnice Lucrări hidrotehnice . drumuri şi poduri Construcţii civile. Lucrări hidrotehnice . tunele.2.categoria de importanţă A Inginerie civilă Construcţii civile.1. poduri. piste de Inginerie civilă aviaţie. 3. Căi ferate.de interes local Căi ferate. metrou.categoria de importanţă D Inginerie civilă Amenajări şi construcţii hidrotehnice Construcţii civile. industriale şi agricole Inginerie civilă Amenajări şi construcţii hidrotehnice 5 ani 3. industriale şi agricole 10 ani 5 ani 2. piste de Inginerie civilă aviaţie. transport pe cablu: Drumuri. 3.categoria de importanţă B Construcţii civile. industriale şi agricole . drumuri şi poduri 3 ani 5. transport pe cablu .de interes naţional Drumuri. industriale şi agricole Ingineria construcţiilor Căi ferate. industriale şi agricole Inginerie civilă Amenajări şi construcţii hidrotehnice Infrastructura transporturilor metropolitane 8 ani 5. Drumuri.de interes judeţean Căi ferate.categoria Inginerie civilă Amenajări şi construcţii hidrotehnice 5 ani . tunele. Drumuri. Căi ferate. industriale şi agricole Inginerie civilă Inginerie civilă Construcţii civile.3. tramvai Inginerie civilă Căi ferate.2. piste de aviaţie. poduri.Amenajări şi construcţii hidrotehnice 2. poduri. transport pe cablu . poduri.3. drumuri şi poduri Construcţii civile. 5. drumuri şi poduri 8 ani 3. drumuri şi poduri Construcţii civile. Construcţii civile. industriale şi agricole .4. tunele. transport pe cablu . piste de Inginerie civilă aviaţie.

Instalaţii sanitare. drumuri şi poduri 5 ani 5. B. Lucrări de îmbunătăţiri funciare Inginerie civilă Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală Amenajări şi construcţii hidrotehnice Construcţii civile. Lucrări hidrotehnice . industriale şi agricole Inginerie civilă Construcţii căi ferate. industriale şi agricole Ingineria construcţiilor Căi ferate.pompieri Inginerie electrică Specializări în inginerie electrică Instalaţii pentru construcţii 5 ani 5 ani 8. Ingineria instalaţiilor Inginerie civilă Instalaţii pentru construcţii 5 ani Amenajări şi construcţii hidrotehnice Construcţii civile.4. industriale şi agricole Inginerie civilă Inginerie urbană şi dezvoltare regională Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală Inginerie sanitară şi protecţia mediului 7.categoria de importanţă B Inginerie civilă Amenajări şi construcţii hidrotehnice Construcţii civile. 8. drumuri şi poduri 5. Lucrări hidrotehnice .3.categoria de importanţă A Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală Inginerie civilă Amenajări şi construcţii hidrotehnice 10 ani 6. industriale şi agricole Ingineria construcţiilor Căi ferate. Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă A.de importanţă C Construcţii civile. C şi D) Instalaţii electrice Ingineria instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii Instalaţii pentru construcţii . termoventilaţii Ingineria instalaţiilor Inginerie civilă Inginerie sanitară şi protecţia mediului .1. drumuri şi poduri Inginerie sanitară şi protecţia mediului 5 ani 8.2.

(4)Categoriile de importanţă ale construcţiilor sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor. 9.4. Art. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 8.3.4. petrol şi gaze Inginerie de petrol şi gaze 9.Amenajări şi construcţii hidrotehnice 8. petrol şi gaze Inginerie de petrol şi gaze (3)La domeniile/subdomeniile de autorizare: 2. 2. 9. 9. 9. emisă de autoritatea de reglementare competentă în domeniul energiei.3.1. 7.2. Reţele de telecomunicaţii Inginerie electronică şi telecomunicaţii Ingineria instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii 5 ani Specializări în inginerie electrică Instalaţii pentru construcţii 5 ani Termoenergetică Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 5 ani 9. Reţele Reţele electrice Ingineria instalaţiilor Inginerie electrică 9.1. 4. şi sunt menţionate obligatoriu în documentaţia de execuţie. cuprins în anexa nr. 3.2. 6.1. 3.2. 9.1 "Reţele electrice" pot solicita autorizarea acele persoane care. cu modificările ulterioare.1.2.3. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii.1 "Instalaţii electrice" şi 9. pe lângă îndeplinirea condiţiilor menţionate la art.2. Reţele de gaze naturale Instalaţii pentru construcţii 5 ani Mine. .1. trebuie să fie titulare ale unei legitimaţii valabile de electrician autorizat. 5. 5. 9. Instalaţii gaze naturale Ingineria instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii 5 ani Mine.3. 8.5 poate solicita autorizarea în calitate de diriginte de şantier şi titularul unei diplome de subinginer în una dintre specializările menţionate în tabelul de la alin. 8.2.3. 9 (1)La subdomeniile de autorizare 8. dacă are o experienţă profesională în domeniul execuţiei construcţiilor de cel puţin 10 ani. 8. Reţele termice şi sanitare Ingineria instalaţiilor Inginerie energetică 9. petrol şi gaze Inginerie de petrol şi gaze 95 Reţele pentru transportul produselor petroliere Ingineria instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii 5 ani Mine. (2).

tunele. transport pe cablu .3 "Drumuri. (2). obţinerea autorizaţiei pentru o categorie de importanţă a construcţiilor superioară dă dreptul dirigintelui de şantier să desfăşoare activităţi inclusiv pentru categoriile de importanţă inferioare. pe baza dosarului depus la secretariatul comisiei teritoriale de autorizare.2 "Drumuri. la cererea sa. în unul sau mai multe dintre domeniile/subdomeniile prevăzute la art. tunele. 12 Comisiile de autorizare prevăzute la art. . transport pe cablu . Art.de interes local". 8. poduri.4 "Reţele de gaze naturale" pot solicita autorizarea acele persoanele care. poduri. tunele. (2)În domeniile de autorizare: 2 "Construcţii civile.S. transport pe cablu". Art. piste de aviaţie. piste de aviaţie. transport pe cablu .. emisă de autoritatea de reglementare competentă în domeniul energiei. transport pe cablu .de interes judeţean" şi 3. piste de aviaţie. transport pe cablu .C. obţinerea autorizaţiei pentru subdomeniul 3. trebuie să fie titulare ale unei legitimaţii valabile de instalator autorizat în gaze naturale.de interes naţional" dă dreptul dirigintelui de şantier să desfăşoare activităţi inclusiv pentru subdomeniile 3.de interes judeţean" dă dreptul dirigintelui de şantier să desfăşoare activităţi inclusiv pentru subdomeniul 3. pe lângă îndeplinirea condiţiilor menţionate la art. poduri. poduri. Art. (4)Candidaţii care îndeplinesc condiţiile privind nivelul de studii şi experienţă profesională şi care deţin un titlu de doctor în domeniul fundamental "ştiinţe inginereşti" pot obţine autorizarea pentru domeniul de autorizare compatibil cu specializarea în care au elaborat teza de doctorat fără a mai susţine examen. piste de aviaţie. 13 (1)Autorizarea constă în declararea candidatului ca fiind admis în urma susţinerii de către acesta a examenului de autorizare. 11 Autorizarea se face de către Inspectoratul de Stat în Construcţii . (3)În domeniul 3 "Drumuri.3 "Instalaţii gaze naturale" şi 9.I.3 "Drumuri.2 "Drumuri. piste de aviaţie.de interes local". cu condiţia respectării condiţiilor privind studiile şi experienţa profesională prevăzute la fiecare domeniu/subdomeniu solicitat. 11 se constituie şi îşi desfăşoară activitatea conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de autorizare. tunele.(2)La subdomeniile de autorizare 8.1 "Drumuri. prin comisiile teritoriale de autorizare constituite la nivelul inspectoratelor teritoriale în construcţii. poduri. tunele. industriale şi agricole" şi 5 "Lucrări hidrotehnice". 8 alin. piste de aviaţie. CAPITOLUL VI: Procedura autorizării Art. tunele. 10 (1)Un specialist poate fi autorizat. iar obţinerea autorizaţiei pentru subdomeniul 3. aprobat prin ordin al inspectorului general de stat. poduri.

solicitantul prevăzut la alin.S.I. (2)Modelul autorizaţiei este prevăzut în anexa nr. în condiţiile legii.I. dirigintele de şantier este exceptat de la înscrierea în Registrul diriginţilor de şantier.(2)Persoanele autorizate sunt înscrise în "Registrul diriginţilor de şantier".S. d)declaraţie pe propria răspundere că nu îi este interzis dreptul de practicare a activităţii de dirigenţie de şantier în alte state membre. 5 alin. (4)În cazul în care. recunoaşte documentul care atestă calitatea de diriginte de şantier obţinut în statul de origine sau de provenienţă şi îl înscrie în Registrul diriginţilor de şantier.C.I. (2) care exercită activitatea de dirigenţie de şantier cu titlu permanent în unul dintre statele membre pot presta în România şi în mod temporar. 14 (1)Autorizaţia emisă are valabilitate nelimitată. (3)Persoanele menţionate la art.S. În vederea înscrierii. şi documentele menţionate la alin. (2) lit. o declaraţie. (3) se află la prima aplicaţie în România.I. b)copia documentului ce atestă dobândirea calităţii de diriginte de şantier în statul de origine. (1).I. 15 (1)Persoanele menţionate la art. după caz. În această situaţie. CAPITOLUL VII: Recunoaşterea calităţii de diriginte de şantier obţinută în alt stat membru Art. (2) stabilite pe teritoriul României vor solicita înscrierea în Registrul diriginţilor de şantier în vederea desfăşurării activităţii de dirigenţie de şantier.C. (3). . redactate în limba română sau în traducere în limba română. Art. următoarele documente. registru gestionat de Inspectoratul de Stat în Construcţii . având obligaţia de a înainta Inspectoratului de Stat în Construcţii . dirigintele de şantier solicitant va depune la Inspectoratul de Stat în Construcţii . acesta va înainta Inspectoratului de Stat în Construcţii . c)copia cărţii de identitate sau dovada cetăţeniei unuia dintre statele membre.iscweb. pe lângă declaraţia menţionată la alin.C. (2)În temeiul cererii formulate de solicitanţii menţionaţi la alin. b)-d). 2.C. privind serviciile pe care le va presta. aparat central şi publicat pe site-ul www.ro.S. traduse în limba română. în domeniul de autorizare înscris pe documentul care atestă calitatea de diriginte de şantier. redactată în limba română. în vederea desfăşurării temporare a activităţii de dirigenţie de şantier. Inspectoratul de Stat în Construcţii . după caz: a)cererea de înscriere în registru. pe teritoriul României.C. 5 alin.S.

I. întocmit conform alin. cu privire la această modificare.C. (1) şi (3) va notifica Inspectoratul de Stat în Construcţii . c)declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experienţă profesională în domeniul execuţiei construcţiilor menţionate la art.021/2004. cetăţean al altui stat membru. f)copia legitimaţiei de electrician autorizat sau instalator autorizat în gaze naturale valabilă. după caz. g)două fotografii în format 3x4 cm. (6)Declaraţia prevăzută la alin. dacă solicitantul intenţionează să exercite în mod temporar activitatea de dirigenţie de şantier pe teritoriul României. h)dovada achitării taxei de autorizare.I. la domeniile la care se solicită. după caz. 8. cetăţean român. (3)Dosarul de autorizare înaintat de solicitant.S. 1. 16 (1)Participarea candidaţilor la examenul de autorizare se face pe baza dosarului de autorizare. conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice centrale competente. a)-d) şi lit. conform modelului prevăzut în anexa nr. contactează autorităţile competente din statele membre. (2) lit. se compune în mod obligatoriu din următoarele documente: a)cerere din partea candidatului. b)copia actului ce dovedeşte cetăţenia unuia dintre statele membre şi copia documentelor de şedere în România. (2) şi (4). redactate în limba română sau în traducere în limba română. prin intermediul Sistemului Informatic al Pieţei Interne IMI. după caz: a)documentele prevăzute la alin.(5)În cazul în care intervine o modificare în ceea ce priveşte documentele depuse în conformitate cu alin. Inspectoratul de Stat în Construcţii . (2) sau (3). se compune în mod obligatoriu din următoarele documente.S. d)copia diplomei de studii şi a actului de recunoaştere/echivalare a acesteia. (2)Dosarul de autorizare înaintat de solicitant. CAPITOLUL VIII: Documentele solicitate în vederea autorizării Art. f)-h).C. . (3) poate fi înaintată prin orice mijloace şi se reînnoieşte anual. (2). după caz. solicitantul menţionat la alin. (7)În cazul în care este necesară verificarea legalităţii unor documente dintre cele menţionate la alin. 1. b)curriculum vitae. e)copia actului de identitate.

completări şi clarificări. Inspectoratul de Stat în Construcţii . (2)Persoanele nemulţumite de modul de soluţionare a contestaţiei prevăzute la alin. 18 (1)Analiza dosarului şi comunicarea privind domeniul. (3). termenul menţionat la art.C aparat central. respectiv domeniile/subdomeniile la care solicitantul îndeplineşte condiţiile de participare la examen se face în termen de 10 zile de la data înregistrării dosarului. contactează autorităţile competente din statele membre.S.(4)Copiile documentelor solicitate la alin. (3)După primirea comunicării privind domeniile la care solicitantul este acceptat să susţină examenul.C. Termenul de depunere a completărilor nu poate fi mai mare de 30 de zile de la data solicitării acestora. (2) şi (3) trebuie să fie certificate olograf de către solicitant privind conformitatea cu originalul. (4)Solicitările care nu îndeplinesc cerinţele de participare la examen în vederea autorizării la niciunul dintre domeniile de autorizare solicitate sau cele pentru care nu s-au depus completările solicitate în termenul menţionat la alin. potrivit legii.I. Art.I. prin intermediul Sistemului Informatic al Pieţei Interne IMI. iar de către solicitantul cetăţean al altui stat membru la Inspectoratul de Stat în Construcţii . în termen de 5 zile de la data primirii dosarului. prin poştă sau electronic. în termen de 5 zile de la data înregistrării dosarului. (2) se restituie solicitantului cu adresă de înaintare. 18 alin.S. Art. prin intermediul Punctului de contact unic. (5)În cazul în care este necesară verificarea legalităţii unor documente dintre cele menţionate la alin. În acest caz. solicită în scris. (1) se pot adresa instanţei de contencios administrativ competente. (2)În cazul dosarelor incomplete. după caz. (2)Dosarele de autorizare se pot depune prin următoarele mijloace: direct. 19 (1)Decizia de neacceptare a participării la examenul de autorizare la unul sau mai multe domenii/subdomenii de autorizare poate fi contestată la nivelul conducerii Inspectoratului de Stat în Construcţii . (1) va fi prelungit în funcţie de termenul de răspuns fixat de autoritatea competentă din statul membru căruia îi este adresată cererea de informaţii.C aparat central. acesta achită taxa de autorizare şi transmite dovada achitării la inspectoratul teritorial în construcţii la care a depus dosarul.C.I.S. de la data la care acesta devine funcţional. Art.S. 17 (1)Dosarul de autorizare se depune de către solicitantul cetăţean român la inspectoratul teritorial în construcţii în a cărui rază locuieşte sau îşi desfăşoară activitatea. . inspectoratul teritorial în construcţii sau I.

C. (3) cel mai târziu cu 7 zile înaintea datei de desfăşurare a examenului.isc-web. inclusiv completările solicitate. şi care îndeplinesc formalităţile menţionate la art.ro Art. Art.S.S.I. Art. Art. 23 (1)Candidatul care nu poate participa la examenul de autorizare la care a fost acceptat poate solicita inspectoratului teritorial în construcţii la care a depus dosarul. 22 Examenul de autorizare se desfăşoară în limba română şi constă într-o lucrare scrisă şi un interviu.CAPITOLUL IX: Desfăşurarea examenului de autorizare Art. . Art. 26 Rezultatele se afişează la sediul inspectoratului teritorial în construcţii la care s-a depus dosarul.ro şi afişat la sediile inspectoratelor teritoriale în construcţii cel mai târziu cu 14 zile înaintea datei de desfăşurare a examenului. în scris. 21 La examen participă persoanele care au depus dosarul de autorizare. b)retragerea cererii de autorizare. Art. b)candidatul nu promovează examenul. 18 alin. prin care se evaluează cunoştinţele referitoare la legislaţia şi sistemul calităţii în construcţii şi domeniul tehnic pentru care se solicită autorizarea. 24 Bibliografia pentru examen va fi pusă la dispoziţia solicitanţilor pe site-ul oficial al Inspectoratului de Stat în Construcţii .isc-web.C. (2)Sumele reprezentând taxa de autorizare nu se restituie în următoarele cazuri: a)candidatul absentează nejustificat de la examenul la care a fost acceptat să participe. în termen de 3 zile lucrătoare de la data examenului. cel mai târziu cu 3 zile înaintea datei de desfăşurare a examenului: a)reprogramarea participării la examen în următoarea sesiune de examene organizată de Inspectoratul de Stat în Construcţii . care poate fi accesat la adresa de internet: www.I.. 25 Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7. 20 Examenele de autorizare se desfăşoară conform programului de desfăşurare publicat pe site-ul www.

2. 27 (1)Eventualele contestaţii se pot depune în termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării oficiale a rezultatelor examenului de autorizare. se publică pe site-ul I.I.S. Art. 28 Candidaţii care nu au promovat examenul de autorizare pot reveni cu o nouă cerere după o perioadă de cel puţin 6 luni. 32 În exercitarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii. În acest scop vor depune un nou dosar de autorizare şi dovada achitării taxei de autorizare. sub semnătură.C. 31 Specialiştii autorizaţi au dreptul să desfăşoare activitate de dirigenţie de şantier în domeniul autorizat şi să presteze această activitate pentru persoane fizice/juridice investitoare/utilizatoare sau societăţi de consultanţă specializate în domeniul verificării calităţii în construcţii.ro CAPITOLUL X: Drepturile şi obligaţiile titularilor de autorizaţii Art. la instanţa de contencios administrativ competentă. precum şi a îndeplinirii condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenele de valabilitate. (2)Soluţionarea contestaţiilor se face de către o comisie teritorială de soluţionare a contestaţiilor. cuprinzând lista persoanelor autorizate şi domeniile de autorizare. în maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiei. diriginţii de şantier au următoarele obligaţii: 1. având componenţă diferită de cea a comisiei teritoriale de examinare.Art. (3)Decizia comisiei teritoriale de soluţionare a contestaţiilor poate fi atacată în justiţie. de la inspectoratul teritorial în construcţii la care au susţinut examenul de autorizare. Art. potrivit legii. .verificarea concordanţei dintre prevederile autorizaţiei şi ale proiectului. numită prin ordinul inspectorului general de stat.verificarea existenţei autorizaţiei de construire. 29 Autorizaţiile se eliberează în termen de 30 de zile de la data afişării rezultatelor examenului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii . Art. 30 "Registrul diriginţilor de şantier".C: www.isc-web. şi pot fi ridicate de titulari.S. Art.

efectuarea verificărilor prevăzute în reglementările tehnice şi semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor. 12.verificarea existenţei şi valabilităţii tuturor avizelor.verificarea existenţei tuturor pieselor scrise şi desenate.asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operă. procedee şi echipamente noi). precum şi a modului de preluare a condiţiilor impuse de acestea în proiect.S. vizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii . respectiv procese-verbale în faze determinante.interzicerea utilizării de produse. 13.participarea împreună cu proiectantul şi cu executantul la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper. corelarea acestora. 14. 9. 5. 6. a caietelor de sarcini. 15. 17.preluarea amplasamentului şi a executantului. declaraţie de conformitate ori fără agrement tehnic (pentru produse. acordurilor. proceseverbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.verificarea existenţei programului de faze determinante.verificarea existenţei documentelor cu privire la calitatea produselor pentru construcţii.predarea către executant a terenului rezervat pentru organizarea de şantier. procedee şi echipamente noi neagrementate tehnic. a tehnologiilor şi a procedurilor prevăzute pentru realizarea construcţiilor. 8.verificarea respectării tehnologiilor de execuţie.3. . 7.interzicerea utilizării produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate. 18. 10.urmărirea realizării construcţiei în conformitate cu prevederile proiectelor.participarea la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante. acolo unde este cazul. 16.studierea proiectului. libere de orice sarcină. respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte.verificarea existenţei şi respectarea "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă.interzicerea executării de lucrări de către personal necalificat. reperelor de nivelment şi predarea acestora 4.I. caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare. 19. 11. aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice.C. respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi şi existenţa vizei expertului tehnic atestat.

34 Diriginţii de şantier răspund. potrivit legii. Art. Art. Art. 32 se face pe o perioadă de la 3 la 6 luni.I.C. . prin intermediul investitorului. în reglementările tehnice în construcţii. caiete de sarcini. 23. în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art.informarea operativă a investitorul privind deficienţele de ordin calitativ constatate. în vederea dispunerii de măsuri.preluarea documentelor de la constructor şi proiectant şi completarea cărţii tehnice a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale. 33 Obligaţiile prevăzute la art. 27.urmărirea respectării de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate. a sesizărilor proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei. 25.urmărirea soluţionării obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi îndeplinirii recomandărilor comisiei de recepţie. suspendarea sau anularea autorizaţiei de diriginte de şantier pentru neîndeplinirea obligaţiilor. 32.20. prin ordin.transmiterea către proiectant. 36 Suspendarea autorizaţiei în cazul încălcării oricăreia dintre obligaţiile ce îi revin în conformitate cu prevederile art.urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare de şantier şi predarea terenului deţinătorului acestuia. 32 nu sunt limitative. precum şi în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte.S. 21. dirigintele de şantier putând participa în calitate de reprezentant al investitorului în toate fazele privind realizarea construcţiilor.asigurarea secretariatului recepţiei la terminarea lucrărilor şi întocmirea actelor de recepţie. în limitele atribuţiilor stabilite prin reglementările tehnice în construcţii. CAPITOLUL XI: Suspendarea/Anularea autorizaţiilor Art. 22. poate dispune. 24. 35 Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii . 26. în baza unui referat înaintat de inspectoratul teritorial în construcţii în a cărui rază s-a constatat abaterea.predarea către investitor a actelor de recepţie şi a cărţii tehnice a construcţiei. după efectuarea recepţiei finale.

(2)Inspectoratul de Stat în Construcţii . c)titularul desfăşoară activitate de dirigenţie de şantier în intervalul de timp în care autorizaţia este suspendată. cu consecinţe privind obţinerea cerinţelor esenţiale ale construcţiei.C. 38 Propunerile privind suspendarea sau anularea autorizaţiei se fac de către inspectoratul teritorial în construcţii. Art. Referatul. va transmite titularului autorizaţiei şi investitorului la care este angajat acesta comunicarea de suspendare sau de anulare a autorizaţiei. Art. Art.S.C. 3. se înaintează inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii .Art. va ţine evidenţa autorizaţiilor suspendate sau anulate şi o va transmite spre ştiinţa tuturor inspectoratelor teritoriale din ţară. (2)Titularii autorizaţiilor anulate trebuie să depună autorizaţia la inspectoratul teritorial în construcţii care a întocmit referatul de anulare.S. 42 .I. pe perioada de suspendare a autorizaţiei.I. b)titularul a încălcat oricare dintre obligaţiile ce îi revin în conformitate cu prevederile legislaţiei şi ale reglementărilor tehnice aferente domeniului de autorizare.C.S.I. 36. conform modelului prevăzut în anexa nr. 40 (1)Titularii autorizaţiilor suspendate. d)titularul exercită activitatea de dirigenţie în afara domeniului de autorizare şi a categoriei de importanţă a construcţiei pentru care a fost autorizat. respectiv anulate. nu au dreptul de a desfăşura activitatea pentru care au fost autorizaţi. 39 (1)Inspectoratul de Stat în Construcţii . în condiţiile art. 37 Anularea autorizaţiei se face în situaţiile în care: a)îndeplineşte condiţiile pentru a treia suspendare în ultimii 10 ani. Art. în baza referatului prin care se motivează propunerea respectivă. respectiv după data primirii ordinului de anulare a autorizaţiei. 36 şi 37. în termen de 10 zile de la emiterea ordinului de suspendare sau anulare a acesteia. vizat de conducătorul inspectoratului teritorial în construcţii. în vederea luării unei decizii. în termen de 10 zile de la primirea comunicării privind anularea. Art. 41 Titularul unei autorizaţii anulate nu are dreptul să participe la un nou examen de autorizare în domeniul de autorizare în care i-a fost anulată autorizaţia. în urma constatării uneia dintre situaţiile prevăzute la art.

însoţită de o fotografie 3x4 cm.S. anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri îşi menţin valabilitatea până la expirarea termenelor până la care au fost emise. conducerii Inspectoratului de Stat în Construcţii . respectiv anulate are dreptul să conteste ordinul de suspendare sau anulare. 8 alin.S. copia anunţului privind pierderea autorizaţiei. (3)Soluţionarea contestaţiei se face de către Inspectoratul de Stat în Construcţii . la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit legii.(1)Titularul autorizaţiei suspendate. în scris. o cerere.I. 44 (1)În cazul pierderii sau deteriorării unei autorizaţii.I. 46 . Art. (4)Modelul cererii de preschimbare este cel prevăzut în anexa nr.C.S. sau autorizaţia deteriorată.C aparat central. la Inspectoratul de Stat în Construcţii . (1) pot solicita preschimbarea acestora. titularul autorizaţiei adresează. copia actului de identitate al titularului autorizaţiilor şi două fotografii în format 3x4 cm. în termen de 14 zile de la data primirii ordinului. printr-o comisie numită prin ordin al inspectorului general de stat. (3)Cererea de preschimbare va fi adresată inspectorului general de stat şi va fi însoţită obligatoriu de copii ale autorizaţiilor de diriginte de şantier al căror titular este solicitantul. pentru care aceasta se percepe pe subdomenii. 45 Taxa de autorizare este în valoare de 200 lei şi se percepe pe domenii de autorizare.I.S. Decizia poate fi atacată în justiţie. Art. 43 (1)Autorizaţiile de diriginte de şantier emise de Inspectoratul de Stat în Construcţii . se poate elibera un duplicat. titularii autorizaţiilor menţionate la alin.C. cu excepţia domeniilor 8 şi 9 din tabelul prevăzut la art.I. Art. CAPITOLUL XII: Dispoziţii finale Art.C. (2)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei proceduri. (2). (2)Contestarea ordinului de suspendare sau de anulare a unei autorizaţii se poate face de către titularul autorizaţiei în cauză. apărut într-un ziar local. după caz. (2)În vederea eliberării duplicatului unei autorizaţii. 4. (3)Emiterea duplicatului se face în termen de maximum 14 zile de la data înregistrării cererii sau de la data primirii eventualelor completări sau clarificări necesare.

categoria de importanţă B |_| 2.. cetăţenia: .. cod numeric personal . categoria de importanţă C |_| 5....Urmărirea aplicării şi controlul respectării prevederilor prezentei proceduri se realizează de către Inspectoratul de Stat în Construcţii .... de interes naţional |_| 3........ categoria de importanţă A 3...........3. . 47 Anexele nr..C .....1...I..........Drumuri. Subsemnatul/Subsemnata...............Lucrări hidrotehnice: |_| 5...... de interes local |_| 4...3...1...........1....2......4........... seria ............. tramvai 5.aparat central şi inspectoratele teritoriale în construcţii.................... piste de aviaţie....... categoria de importanţă D |_| 2.... categoria de importanţă C |_| 2... de interes judeţean |_| 3...... -****- ANEXA nr..... categoria de importanţă D |_| 5....... Căi ferate............................ cu domiciliul/reşedinţa în ....... categoria de importanţă B |_| 5...... industriale şi agricole: |_| 2.......4.. Construcţii civile... nr.... metrou...S... Consolidări construcţii |_| 2.. identificat cu: ..... 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură..... solicit înscrierea la examenul de autorizare ca "Diriginte de şantier" pentru domeniile bifate mai jos: |_| 1..... 1: INSPECTORATUL TERITORIAL ÎN CONSTRUCŢII .. transport pe cablu: |_| 3... . tunele... Art... poduri. (adresa completă) în conformitate cu prevederile procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier..2............. categoria de importanţă A ...3...2.

|_| 6...... Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală |_| 7.C................. B...2..Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă A...3..2... Lucrări de îmbunătăţiri funciare 8...5.... e-mail .. Reţele: |_| 9........ reţele electrice |_| 9....... instalaţii sanitare şi termoventilaţii |_| 8......1. 1. reţele de telecomunicaţii |_| 9..... reţele pentru transportul produselor petroliere Anexez la prezenta cerere dosarul compus din: Nr. Semnătura . ... după caz Copia actului de identitate sau a actului ce dovedeşte cetăţenia unuia dintre statele membre şi a documentelor de reşedinţă în România... 8 din procedură Copia diplomei de studii şi a actului de recunoaştere/echivalare a acesteia pe teritoriul României. C şi D): |_| 8..... reţele de gaze naturale |_| 9.. reţele termice şi sanitare |_| 9.....4.. Declar pe propria răspundere că sunt/nu sunt de acord ca datele mele de contact (numerele de telefon şi adresa de e-mail) să fie publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcţii .............. după caz Copia legitimaţiei valabile de electrician autorizat sau instalator autorizat în gaze naturale Două fotografii în format 3 x 4 cm |_| |_| |_| |_| Pot fi contactat la numerele de telefon .... instalaţii electrice |_| 8.....024/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae) Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experienţă profesională în domeniul execuţiei construcţiilor menţionate la art............ instalaţii gaze naturale |_| 9....I.3.S......1....... file |_| Curriculum vitae (conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. Data ......

datată şi semnată. Conform Legii nr.Inspectoratul de Stat în Construcţii .I.ro. 2: Modelul de autorizaţie: . 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.C. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa Inspectoratului de Stat în Construcţii cu o cerere scrisă. cu caracter personal destinate îndeplinirii atribuţiilor legale privind autorizarea diriginţilor de şantier şi publicarea Registrului diriginţilor de şantier pe site-ul www. vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.isc-web. cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea. ANEXA nr. prelucrează datele dvs. de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.S. beneficiaţi de dreptul de acces.

.........ANEXA nr.................. (numele titularului autorizaţiei) Spre ştiinţă.............................. 3: ANTET ISC Către ........ (investitorul la care este angajat dirigintele de şantier) .................................

......... vă rog să aprobaţi preschimbarea autorizaţiei/autorizaţiilor de diriginte de şantier al cărei/al căror titular sunt şi pe care le menţionez mai jos: nr.. emisă la data: ..../....................C...... ........................................ ANEXA nr............ emisă la data: ..................... începând cu data de ................. Inspector general de stat.....................................S.. (Se va menţiona inspectoratul teritorial în a cărui rază îşi desfăşoară activitatea titularul autorizaţiei............... 154/2010............................... autorizaţie: ....................... emisă la data: . nr. autorizaţie: ...... emisă la data: ........................... din cauza nerespectării şi în conformitate cu prevederile cap.............................. nr...... autorizaţie: ........ ...... nr.............. emisă la data: ........................................ Autorizaţia preschimbată o voi ridica de la Inspectoratul Teritorial în Construcţii: .......... luni................) Date de contact: Adresa: ............................. Ataşez la prezenta cerere: copie/copii de pe autorizaţia/autorizaţiile al cărei/al căror titular sunt.. autorizaţie: ....... s-a dispus: SUSPENDAREA AUTORIZAŢIEI pentru o perioadă de ................................................. autorizaţie: .. întocmit de Inspectoratul Teritorial în Construcţii ...... prin care se propune suspendarea sau anularea Autorizaţiei de "Diriginte de şantier" nr....... ................................Ca urmare a analizării Referatului nr............... autorizaţie: .... XI din Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier.................... CNP........................ nr......................................................................... sau ANULAREA AUTORIZAŢIEI începând cu data de ............................./...... aprobată prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii I............. .. nr.......... nr.... ...................... emisă la data: ............. copie de pe actul de identitate şi două fotografii în format 3x4 cm. 4: Domnule Inspector general de stat......... Subsemnatul.

.Telefon: .... De asemenea.. Declar pe propria răspundere că sunt/nu sunt de acord ca numărul/numerele de telefon şi adresa/adresele de e-mail menţionate să fie publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcţii ... Domnului Inspector general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii Inspectoratul de Stat în Construcţii . Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa Inspectoratului de Stat în Construcţii cu o cerere scrisă............S.. E-mail: ..I...C. de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale..............C...ro.......isc-web. prelucrează datele dvs............ cu modificările şi completările ulterioare. Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 184 din data de 23 martie 2010 Forma sintetică la data 23-Nov-2010.. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer..... beneficiaţi de dreptul de acces................................ Semnătura . datată şi semnată. ..I.S... Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice.. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.... Conform Legii nr... vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei....... Data ..... cu caracter personal destinate îndeplinirii atribuţiilor legale privind autorizarea diriginţilor de şantier şi publicarea Registrului diriginţilor de şantier pe site-ul www....

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->