P. 1
H-G-272-ACTUALIZATA

H-G-272-ACTUALIZATA

|Views: 869|Likes:
Published by Borota Ovidiu

More info:

Published by: Borota Ovidiu on May 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2014

pdf

text

original

REGULAMENT din 14 iunie 1994 privind controlul de stat al calitatii in constructii

(la (la (la (la data data data data 23-Mar-2010 actul a fost reglementat de Procedura din 2010 ) 10-Sep-2007 actul a fost reglementat de Procedura din 2007 ) 19-Apr-2002 actul a fost reglementat de Procedura din 2002 ) 28-Aug-1994 actul a fost aprobat de Hotarirea 272/1994 )

Forma sintetică la data 23-Nov-2010. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

CAPITOLUL 1: Prevederi generale
Art. 1

Prezentul regulament stabileste cadrul normativ general, obiectivele, continutul si organizarea, precum si modul de exercitare a controlului de stat privind calitatea in constructii. Dispozitiile regulamentului sint obligatorii pentru toti factorii implicati in emiterea certificatului de urbanism, a autorizatiei de construire, in amplasarea pe teren, proiectarea, realizarea, utilizarea si postutilizarea constructiilor. Factorii implicati stabiliti prin lege sint: investitori, cercetatori, proiectanti, specialisti verificatori de proiecte atestati si experti tehnici atestati, fabricanti si furnizori de produse pentru constructii, executanti si responsabili tehnici cu executia atestati, diriginti de specialitate, proprietari, administratori, utilizatori, autoritati publice, asociatii profesionale de profil etc.

Art. 2

Controlul de stat al calitatii in constructii constituie o componenta a sistemului calitatii in acest domeniu, sistem stabilit prin lege, prin care statul exercita controlul in toate componentele acestuia, in scopul prevenirii sau limitarii unor situatii ce pot aparea la constructii si care pot pune in primejdie sau afecta negativ viata, sanatatea, mediul inconjurator sau pot cauza pierderi materiale unor persoane, entitati sau societatii, in parte sau in ansamblul ei.

Art. 3

Controlul de stat al calitatii in constructii se aplica constructiilor, inclusiv instalatiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate, destinatie sau sursa de finantare. Acest control se exercita diferentiat, potrivit legii, in toate etapele ciclului de existenta a constructiilor. Controlul se exercita atit la lucrarile noi, cit si la lucrarile de interventii in timp - modernizari, reabilitari, reparatii capitale, consolidari, precum si la alte categorii de lucrari de natura acestora. Exigentele privind calitatea instalatiilor si echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc si se realizeaza, potrivit legii, prin reglementari specifice fiecarui domeniu de activitate.

Art. 4 Art. 5

Controlul de stat este independent de factorii implicati in activitatile mentionate la art. 1.

CAPITOLUL 2: Obiectivele controlului de stat al calitatii in contructii

Controlul de stat al calitatii in constructii urmareste, in principal, urmatoarele obiective: a)indeplinirea, de catre organele de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, comisiile tehnice sau agentii economici, a obligatiilor prevazute de lege referitoare la: - eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire-desfiintare si a avizelor necesare; - elaborarea reglementarilor tehnice in constructii; - certificarea calitatii produselor pentru constructii; - modul de acordare a agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi de constructii; - atestarea specialistilor; - acreditarea laboratoarelor de incercari in constructii;

- certificarea sistemelor de conducere si de asigurare a calitatii; - alte activitati similare prevazute de dispozitiile legale; b)respectarea, de catre toti factorii care contribuie sau sint implicati in conceperea, realizarea, utilizarea si postutilizarea constructiilor, a prevederilor legale privind: - reglementarile tehnice in constructii; - certificarea calitatii produselor folosite la realizarea constructiilor; - agrementele tehnice pentru produse si procedee noi; - verificarea proiectelor, a executiei lucrarilor de constructii si expertizarea proiectelor si a constructiilor; - domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului si disciplinei in urbanism; - aplicarea sistemului propriu de calitate, management si asigurare a calitatii; - modul de efectuare a verificarilor executiei corecte a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora prin diriginti de specialitate, executanti si proiectanti si prin incheierea cronologica a documentelor care atesta calitatea acestora conform reglementarilor tehnice in vigoare; - solutionarea de catre proiectant a neconformitatilor, eventualelor deficiente de proiectare si defectelor de executie; - organizarea, functionarea si modul de indeplinire a controalelor interioare (autocontrol, control ierarhic), precum si a celor exterioare (control tehnic de calitate) ale productiei; - functionarea in conditiile legii a laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii; - asigurarea activitatii metrologice in constructii; - receptia constructiilor la terminarea acestora, precum si la expirarea perioadei de garantie; - urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor si interventiile in timp asupra acestora; - postutilizarea constructiilor; c)respectarea prevederilor autorizatiilor de construire, a avizelor obligatorii si a altor documente referitoare la constructii, emise de organe ale administratiei publice centrale si locale, precum si de alte organe abilitate de lege; d)respectarea reglementarilor tehnice privind modul de tratare a accidentelor tehnice produse la constructii, cauzate de fenomene sau calamitati naturale (cutremure de pamint, inundatii, alunecari de teren, uragane etc.) sau provocate prin actiuni ale omului (incendii, explozii, bombardamente, socuri, deficiente de conceptie si/sau de executie etc.), cu repercursiuni defavorabile asupra starii si sigurantei constructiilor; e)imbunatatirea sistemului calitatii in constructii si a regulamentelor aferente componentelor acestuia.

CAPITOLUL 3: Organizarea si modul de exercitare a controlului de stat al calitatii in constructii
Art. 6

Controlul de stat al calitatii in constructii si lucrarilor publice se exercita de Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, precum si de celelalte organisme similare cu atributii specifice stabilite prin dispozitiile legale. Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului este constituita dintr-o inspectie centrala si inspectii teritoriale. Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului va organiza atestarea personalului propriu cu functii de control, pe baza unor proceduri de desfasurare a acesteia, de catre comisii aprobate de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

Art. 7

la laboratoarele de incercari in constructii. . nu mai poate continua fara acceptul scris al beneficiarului. dupa caz. pe baza unor programe trimestriale intocmite de inspectiile teritoriale si aprobate de conducerea Inspectiei de stat in constructii. procedurile si obiectivele actiunilor de inspectie si controleaza activitatea inspectiilor teritoriale. coordoneaza si inspecteaza modul de exercitare a controlului statului in constructii potrivit programelor aprobate si in conformitate cu prevederile cap. c)inspectii prin sondaj efectuate din dispozitia conducerii Inspectiei de stat in constructii. executie si explotare a constructiilor in diverse etape ale acestui proces. 10 In exercitarea controlului de stat in constructii. lucrari publice. Controalele in fazele determinate nu inlocuiesc si nu exclud raspunderile factorilor implicati in proiectarea si executia constructiilor. Art. lucrari publice. b)inspectii in faze determinate ale executiei lucrarilor de constructii care sint stabilite de proiectantul lucararii cu acceptul inspectiilor teritoriale. in acceptia acestui regulament. 1 si 2 din prezentul regulament. dispuse de conducerea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului sau a Inspectiei de stat in constructii. Prin faza determinata. 8 Inspectiile prevazute la lit. 9 Inspectiile efectuate in cadrul controlului de stat al calitatii in constructii se consemneaza si se finalizeaza prin documente de control stabilite prin proceduri aprobate prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. Art. executie. urbanism si amenajarea teritoriului. a)-d) din articolul precedent se vor exercita si la statiile de betoane. in mod diferentiat.sau. precum si indeplinirea eventualelor masuri dispuse la efectuarea acestor controale se vor stabili prin proceduri aprobate prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.Controlul de stat al calitatii in constructii se organizeaza si se exercita prin inspectii. se intelege stadiul fizic la care o lucrare de constructii. autorizarea acestora de catre personalul inspectiei de stat in constructii. la factorii si agentii economici implicati in procesul de proiectare. c)organizeaza in teritoriu sistemul de control. poligoane de prefabricate.de catre proiectant. b)exercita controlul in domeniul constructiilor la autoritatile administratiei publice centrale si locale. ateliere de productie. urbanism si amenajarea teritoiului sau a inspectiilor teritoriale. pe baza de instructiuni aprobate de Inspectia de stat in constructii. d)inspectii tematice. lucrari publice. e)inspectii ale autoritatilor administratiilor publice centrale si locale implicate in elaborarea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire. urbanism si amenajarea teritoriului are urmatoarele obligatii si raspunderi principale. proiectantului si executantului. urbanism si amenajarea teritoriului. precum si din initiativa proprie a conducerilor inspectiilor teritoriale. urbanism si amenajarea teritoriului in urmatoarele moduri: a)inspectii curente la factorii si agentii economici implicati in procesul de proiectare. exploatare a constructiilor. lucrari publice. urbanism si amenajarea teritoriului. precum si alti furnizori de produse sau elemente de constructii executate in cadrul productiei secundar-industriale. executant si investitor . mixturi asfaltice. pe baza reglementarilor specifice: a)organizeaza. avind ca obiect analiza unor probleme complexe legate de calitatea constructiilor sau modul de functionare si de aplicare a componentelor sistemului calitatii in constructii. Stabilirea fazelor determinate. potrivit legii. o data ajunsa. lucrari publice. inspectia centrala din cadrul Inspectiei de stat in constructii. stabileste metodologiile. modul de realizare si dispunerea continuarii lucrarilor . lucrari publice. CAPITOLUL 4: Obligatii si raspunderi Art.

precum si modul in care sint respectate in documentatiile de executie. urbanism si amenajarea teritoriului au urmatoarele obligatii si raspunderi principale: a)inspecteaza modul de aplicare si functionare a sistemului calitatii si a componentelor sale.) in bazele proprii ale agentilor economici cu activitate in constructii. dupa caz. investitori si beneficiari. conditiile tehnice din proiecte si reglementarile tehnice si autorizeaza continuarea lor numai daca sint indeplinite aceste conditii. e)elaboreaza periodic informari. pentru elaborarea de reglementari cu scop de protejare a populatiei. i)autorizeaza personalul tehnic din activitatea de control tehnic de calitate. modul in care acestia respecta prevederile legale referitoare la autorizarea executarii lucrarilor si calitatea constructiilor. lucrari publice. Institutul Roman de Standardizare. b)inspecteaza la autoritatile publice locale. h)inspecteaza la proprietarii si utilizatorii de constructii aplicarea prevederilor legii si a reglementarilor in vigoare referitoare la receptie. acorduri de modificare a constructiilor existente. Padurilor si Protectiei Mediului. de catre factorii implicati. pastrarea si completarea cartii . proceduri si stabileste mijloace si metode pentru desfasurarea activitatii proprii. modul de respectare de catre beneficiari. Ministerul Finantelor. executie si exploatare a constructiilor privind respectarea prevederilor legale referitoare la componentele sistemului calitatii in constructii. j)participa la elaborarea criteriilor si procedurilor de autorizare si acreditare a laboratoarelor de incercari in constructii. din proiecte si din caietele de sarcin si reglementarile tehnice. asigura dotarea cu aparatura si tehnica de control. n)deleaga. precum si modul in care se asigura si se atesta calitatea lucrarilor si a productiei industriale secundare in constructii (betoane. m)constata abaterile de la prevederile legale si aplica sanctiunile prevazute de lege. inspectiile teritoriale in constructii. pentru punerea in siguranta a fondului construit existent. Ministerul Sanatatii. d)inspecteaza activitatea specialistilor tehnici atestati in conformitate cu prevederile legii si ale reglementarilor in vigoare. rapoarte si sinteze in domeniu. in caiete de sarci si in contracte prevederile din lege si reglementarile tehnice. g)inspecteaza in perioada de utilizare. pe parcursul executiei obiectivelor de investitii in fazele determinate. dupa caz. prin norme si proiecte. proprietari sau utilizatori a prevederilor elaborate in acest scop. g)elaboreaza si actualizeaza norme interne. Art. care sint prezentate ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. k)autorizeaza laboratoarele de incercari in constructii si personalul acestora. precum si dirigintii de specialitate ai investitorilor si proprietarilor. daca sint indeplinite. f)colaboreaza cu directiile de resort din Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. 11 In exercitarea controlului de stat in constructii la agentii economici din teritoriul arondat. f)inspecteaza. l)emite. elemente prefabricate etc. potrivit dispozitiilor legale in vigoare. intocmirea. c)inspecteaza existenta si complexitatea documentatiilor de executie pentru lucrarile ce se realizeaza. Departamentul pentru Administratia Publica Locala si alte organe ale administratiei publice. Ministerul Apelor. efectuarea unor activitati proprii inspectiilor teritoriale. Ministerul de Interne. la cererea proprietarilor. o)asigura conditiile tehnice si economico-financiare pentru desfasurarea activitatii Consiliului tehnic superior din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. cu propuneri de imbunatatire. urmarirea speciala a comportarii in exploatare. la constructiile pentru care a fost stabilita. e)inspecteaza pe santiere daca se respecta in executie prevederile din autorizatiile de construire. h)realizeaza programul de informatizare a activitatii proprii si furnizeaza date de sinteza din domeniul.d)efectueaza inspectii in etapele de proiectare. Biroul National pentru Metrologie. instructiuni. cu Oficiul pentru Protectia Consumatorilor.

utilizare si postutilizare a constructiilor au urmatoarele obligatii si raspunderi: a)sa puna la dispozitie organelor de control toate documentele si informatiile necesare efectuarii controlului. ministrului de interne. factorii si agentii economici implicati in procesul de proiectare. executie. controlul calitatii se realizeaza de catre organele proprii ale autoritatilor mentionate. d)sa aplice toate masurile prevazute de lege si sa anunte. elementelor si lucrarilor de constructii. in contul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. d) din prezentul regulament. de care au luat cunostinta in timpul exercitarii activitatii sale. b)sa perimita accesul la locul si punctele necesare pentru efectuarea controlului. dupa caz. 15 Pentru constructiile din cadrul obiectivelor militare stabilite prin ordin ale ministrului apararii nationale. in termen de 24 de ore. modul in care acestia efectueaza urmarirea curenta a starii constructiilor. solutiilor tehnice. Art. Art. Art. c)sa aduca la indeplinire dispozitiile si masurile stabilite de organele de control. in conformitate cu competentele stabilite de Inspectia de stat in constructii. 12 Personalul Inspectiei de stat in constructii. lucrari publice. a performantelor. metodelor tehnologice etc. i)inspecteaza respectarea prevederilor legale privind functionarea laboratoarelor de incercari din constructii. potrivit dispozitiilor legale in vigoare. de corectitudinea si exactitatea datelor. CAPITOLUL 5: Dispozitii finale Art. f)sa anunte inspectia teritoriala cu 30 de zile inainte de inceperea lucrarilor. are obligatia de a pastra confidentialitatea datelor tehnice. j)inspecteaza la agentii economici cu activitate in constructii respectarea prevederilor legale referitoare la controlul si atestarea calitatii materialelor. informatiilor. din valoarea cheltuielilor de capital sau reparatii capitale. ca uramre a unor defecte de calitate. abilitate in acest scop. lucrari publice. masurilor si sanctiunilor stipulate de ei in documentele intocmite. m)efectueaza periodic si ori de cite ori este necesar analize si elaboreaza sinteze si rapoarte privind disciplina si calitatea in constructii. urbanism si amenajarea teritoriului. inspectiile teritoriale despre producerea evenimentelor specificate la art. amplasare. Art. . lucrari publice. l)emite. urbanism si amenajarea teritoiului. h)alte obligatii prevazute de lege. directorului Serviciului Roman de Informatii. 14 In afara obligatiilor prevazute de lege. g)sa achite la termenelel legale. 16 Controlul de stat in constructii nu exclude si nu suplineste controlul interior sau alte forme de control si nu absolva factorii implicati in procesul de construire de obligatiile si raspunderile ce le revin prin dispozitii legale cu privire la realizarea conditiilor referitoare la calitatea constructiilor pentru produsele de servicii furnizate sau pentru lucrarile executate. e)sa sesizeze inspectiilor teritoriale cazurile de respingere a receptiilor lucrarilor de constructii de utilitate publica. dupa caz. la cererea proprietarilor. 5 lit. 13 Inspectorii Inspectiei de stat in constructii. care efectueaza inspectii la agentii economici sau care consulta si utilizeaza documente sau informatii de la acestia. potrivit dispozitiilor legale. k)constata abaterile de la prevederile legale si aplica sanctiunile prevazute de lege.tehnice a constructiei si. acorduri de modificare a constructiilor existente. urbanism si amenajarea teritoriului raspund. cuantumul sumei prevazute de lege.

a caietelor de sarcini sau a prevederilor unor reglementari tehnice in vigoare. sanatatea oamenilor sau protectia mediului inconjurator. 17 In cazul nerespectarii autorizatiei de construire. In cazul in care acestia nu respecta dispozitiile date de Inspectia de stat in constructii. Art. se va sesiza organul de urmarire penala in vederea actionarii in justitie. a proiectului. lucrari publice. urbanism si amenajarea teritoriului sau inspectiile sale teritoriale. Incalcarea prevederilor prezentului regulament atrage dupa sine raspunderi si sanctiuni. . 18 Art. Forma sintetică la data 23-Nov-2010. se dispune investitorului si/sau proprietarului/utilizatorului oprirea executiei lucrarilor in curs pina la inlaturarea deficientelor respective si intrarea in legalitate. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. 19 In activitatile de inspectie. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer. inspectorii se legitimeaza cu legitimatiile de serviciu.Art. a avizelor. potrivit legii. care pot afecta siguranta constructiilor.

denumită în continuare procedură. CAPITOLUL III: Cadrul legal . 272/1994.. persoane fizice. (1) fac cetăţenii români şi cetăţenii altor state membre care au dobândit calitatea de diriginte de şantier în alte state membre . în vederea prestării în România a activităţii de dirigenţie de şantier. în mod independent sau ca angajat al unui operator economic de consultanţă specializat. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer. 2 Procedura stabileşte cerinţele privind studiile şi experienţa profesională a persoanelor care solicită autorizarea. Art.calitate certificată de autorităţile competente recunoscute în acele state şi recunoscută în România. CAPITOLUL II: Domeniul de aplicare Art.PROCEDURA din 11 martie 2010 de autorizare a diriginţilor de şantier Forma sintetică la data 23-Nov-2010. responsabilităţile şi competenţele conferite de autorizare. în conformitate cu prevederile art. pe tot parcursul lucrărilor de construcţii.C. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. Art. 10 lit.I. (la data 23-Mar-2010 actul a fost aprobat de Ordinul 154/2010 ) CAPITOLUL I: Scop Art. potrivit legii. 5 (1)Prevederile prezentei proceduri se aplică pentru autorizarea specialiştilor. 4 Autorizarea nu conduce la transferul de responsabilităţi de la persoanele autorizate la organismul de autorizare şi nu le exonerează pe acestea de obligaţiile ce le revin. documentele necesare. Art. (2)Excepţie de la prevederile alin. precum şi măsurile de sancţionare a nerespectării acestora. domeniile de autorizare. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii. cetăţeni români sau cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European. 1 Prezenta procedură stabileşte cadrul normativ privind autorizarea diriginţilor de şantier de către Inspectoratul de Stat în Construcţii .S. 3 Autorizarea are drept scop evaluarea experienţei profesionale şi a competenţelor persoanelor care solicită obţinerea autorizaţiei în vederea desfăşurării activităţii de diriginte de şantier.

republicată.Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii. . cu modificările şi completările ulterioare.autorizare .persoana fizică angajată de către investitor sau de către operatori economici de consultanţă specializaţi. 84/1995. 1. 272/1994.I. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. . . aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii. cu obligaţii privind asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii.. cu modificările ulterioare. CAPITOLUL IV: Termeni utilizaţi Art.Legea învăţământului nr. . 10/1995 privind calitatea în construcţii.Art. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii . cu modificările ulterioare. cu modificările ulterioare. potrivit legii. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor.Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor. .diriginte de şantier .Legea nr.S.C. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii. cu modificările şi completărilor ulterioare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae.Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. termenii referitori la activitatea procedurală sunt definiţi după cum urmează: . 273/1994. . . .Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.procedura prin care. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. . . cu modificările ulterioare. 7 În contextul prezentei proceduri. .Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare. 6 La baza prevederilor cuprinse în prezenta procedură au stat următoarele acte normative: .Hotărârea Guvernului nr.Ordonanţa Guvernului nr. cu modificările ulterioare. pe tot parcursul lucrărilor.

CAPITOLUL V: Cerinţe şi domenii de autorizare Art. Construcţii civile.stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European. 2 Consolidări construcţii 4 Construcţii civile.categoria de importanţă D Inginerie civilă Construcţii civile. drumuri şi poduri 5 ani . industriale şi agricole .categoria de importanţă C Inginerie civilă Construcţii civile. Construcţii civile. (2)Domeniile în care se autorizează diriginţii de şantier. industriale şi agricole: Construcţii civile. dacă îndeplineşte condiţia de experienţă profesională în domeniul execuţiei construcţiilor menţionată în acelaşi tabel.C. drumuri şi poduri Amenajări şi construcţii hidrotehnice Inginerie sanitară şi protecţia mediului îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală 3 ani 2.stat membru . în domeniul autorizat. care dă dreptul titularului de a desfăşura activitatea corespunzătoare exercitării activităţii de diriginte de şantier în domeniul autorizat. . industriale şi agricole Inginerie civilă Căi ferate.. prin comisia de autorizare. atestă că o persoană este competentă să desfăşoare activitatea de dirigenţie de şantier.S. industriale şi agricole Inginerie civilă Amenajări şi construcţii hidrotehnice 2. industriale şi agricole .2.I. (2). 2.S.autorizaţie .I. .Inspectoratul de Stat în Construcţii .C. industriale şi agricole Inginerie civilă Căi ferate.1.documentul oficial emis de Inspectoratul de Stat în Construcţii . precum şi cerinţele obligatorii privind specializarea şi experienţa profesională în domeniul execuţiei construcţiilor sunt cuprinse în tabelul următor: Studii Cod domeniu Domeniul/subdomeniul de autorizare Domeniul de studii universitare de licenţă 3 Inginerie civilă Experienţa profesională în domeniul execuţiei construcţiilor 5 10 ani Specializarea 1 1. 8 (1)Poate solicita autorizarea în calitate de diriginte de şantier titularul unei diplome de inginer în una dintre specializările menţionate în tabelul de la alin.

transport pe cablu . transport pe cablu . industriale şi agricole Inginerie civilă Amenajări şi construcţii hidrotehnice 5 ani 3.de interes naţional Drumuri. Lucrări hidrotehnice Lucrări hidrotehnice . transport pe cablu: Drumuri. transport pe cablu .2. tramvai Inginerie civilă Căi ferate. tunete. industriale şi agricole . Construcţii civile.categoria Inginerie civilă Amenajări şi construcţii hidrotehnice 5 ani .categoria de importanţă D Inginerie civilă Amenajări şi construcţii hidrotehnice Construcţii civile. Drumuri. drumuri şi poduri 3 ani 5.de interes judeţean Căi ferate. drumuri şi poduri 8 ani 3.1. piste de Inginerie civilă aviaţie. tunele.categoria de importanţă B Construcţii civile.3. drumuri şi poduri Construcţii civile.categoria de importanţă A Inginerie civilă Construcţii civile. Lucrări hidrotehnice . 5. poduri. piste de Inginerie civilă aviaţie. 3. 3. poduri.Amenajări şi construcţii hidrotehnice 2.2. industriale şi agricole Inginerie civilă Inginerie civilă Construcţii civile. piste de aviaţie. industriale şi agricole . drumuri şi poduri Construcţii civile.3. Drumuri. industriale şi agricole Ingineria construcţiilor Căi ferate.4. poduri. industriale şi agricole 10 ani 5 ani 2. poduri. piste de Inginerie civilă aviaţie. Căi ferate. tunele. Căi ferate. drumuri şi poduri Construcţii civile. metrou. industriale şi agricole Inginerie civilă Amenajări şi construcţii hidrotehnice Infrastructura transporturilor metropolitane 8 ani 5.1. industriale şi agricole Inginerie civilă Amenajări şi construcţii hidrotehnice Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală 5 ani 4.de interes local Căi ferate. tunele.

Lucrări de îmbunătăţiri funciare Inginerie civilă Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală Amenajări şi construcţii hidrotehnice Construcţii civile. Lucrări hidrotehnice . Lucrări hidrotehnice .3.pompieri Inginerie electrică Specializări în inginerie electrică Instalaţii pentru construcţii 5 ani 5 ani 8. termoventilaţii Ingineria instalaţiilor Inginerie civilă Inginerie sanitară şi protecţia mediului .1. industriale şi agricole Inginerie civilă Inginerie urbană şi dezvoltare regională Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală Inginerie sanitară şi protecţia mediului 7. industriale şi agricole Ingineria construcţiilor Căi ferate. Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă A.categoria de importanţă A Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală Inginerie civilă Amenajări şi construcţii hidrotehnice 10 ani 6. Ingineria instalaţiilor Inginerie civilă Instalaţii pentru construcţii 5 ani Amenajări şi construcţii hidrotehnice Construcţii civile. industriale şi agricole Inginerie civilă Construcţii căi ferate. drumuri şi poduri Inginerie sanitară şi protecţia mediului 5 ani 8. B.categoria de importanţă B Inginerie civilă Amenajări şi construcţii hidrotehnice Construcţii civile. industriale şi agricole Ingineria construcţiilor Căi ferate.de importanţă C Construcţii civile.4. Instalaţii sanitare. C şi D) Instalaţii electrice Ingineria instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii Instalaţii pentru construcţii .2. drumuri şi poduri 5 ani 5. drumuri şi poduri 5. 8.

9. 2.1. emisă de autoritatea de reglementare competentă în domeniul energiei. petrol şi gaze Inginerie de petrol şi gaze 95 Reţele pentru transportul produselor petroliere Ingineria instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii 5 ani Mine. 9. Reţele termice şi sanitare Ingineria instalaţiilor Inginerie energetică 9. cuprins în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.1 "Reţele electrice" pot solicita autorizarea acele persoane care. 9. 8.1. 3. 5. 9. 6.2. trebuie să fie titulare ale unei legitimaţii valabile de electrician autorizat. cu modificările ulterioare. (4)Categoriile de importanţă ale construcţiilor sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor.1 "Instalaţii electrice" şi 9. 9. 4. Reţele Reţele electrice Ingineria instalaţiilor Inginerie electrică 9. 9. 8.Amenajări şi construcţii hidrotehnice 8.1.2.3.4. 7. 5.2.2.3. Instalaţii gaze naturale Ingineria instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii 5 ani Mine. 9 (1)La subdomeniile de autorizare 8. Reţele de telecomunicaţii Inginerie electronică şi telecomunicaţii Ingineria instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii 5 ani Specializări în inginerie electrică Instalaţii pentru construcţii 5 ani Termoenergetică Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 5 ani 9. dacă are o experienţă profesională în domeniul execuţiei construcţiilor de cel puţin 10 ani.1. 8.5 poate solicita autorizarea în calitate de diriginte de şantier şi titularul unei diplome de subinginer în una dintre specializările menţionate în tabelul de la alin.1.2. .2.3. 3. pe lângă îndeplinirea condiţiilor menţionate la art. (2). petrol şi gaze Inginerie de petrol şi gaze 9.3.3. Reţele de gaze naturale Instalaţii pentru construcţii 5 ani Mine.4. Art. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii. 8. şi sunt menţionate obligatoriu în documentaţia de execuţie. petrol şi gaze Inginerie de petrol şi gaze (3)La domeniile/subdomeniile de autorizare: 2.

aprobat prin ordin al inspectorului general de stat. transport pe cablu". poduri. tunele.(2)La subdomeniile de autorizare 8. piste de aviaţie. 8 alin. pe lângă îndeplinirea condiţiilor menţionate la art. trebuie să fie titulare ale unei legitimaţii valabile de instalator autorizat în gaze naturale. la cererea sa. cu condiţia respectării condiţiilor privind studiile şi experienţa profesională prevăzute la fiecare domeniu/subdomeniu solicitat. Art. 11 Autorizarea se face de către Inspectoratul de Stat în Construcţii .2 "Drumuri. piste de aviaţie.2 "Drumuri.de interes naţional" dă dreptul dirigintelui de şantier să desfăşoare activităţi inclusiv pentru subdomeniile 3. .4 "Reţele de gaze naturale" pot solicita autorizarea acele persoanele care.3 "Drumuri. Art. piste de aviaţie.de interes local". transport pe cablu .. 12 Comisiile de autorizare prevăzute la art.I. piste de aviaţie. industriale şi agricole" şi 5 "Lucrări hidrotehnice". transport pe cablu . tunele. transport pe cablu . transport pe cablu .3 "Instalaţii gaze naturale" şi 9. poduri. poduri. poduri. transport pe cablu .S. obţinerea autorizaţiei pentru o categorie de importanţă a construcţiilor superioară dă dreptul dirigintelui de şantier să desfăşoare activităţi inclusiv pentru categoriile de importanţă inferioare.1 "Drumuri. 11 se constituie şi îşi desfăşoară activitatea conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de autorizare. 8.de interes judeţean" dă dreptul dirigintelui de şantier să desfăşoare activităţi inclusiv pentru subdomeniul 3.3 "Drumuri. (2). prin comisiile teritoriale de autorizare constituite la nivelul inspectoratelor teritoriale în construcţii. iar obţinerea autorizaţiei pentru subdomeniul 3. obţinerea autorizaţiei pentru subdomeniul 3. piste de aviaţie. 10 (1)Un specialist poate fi autorizat. piste de aviaţie. tunele. tunele. (3)În domeniul 3 "Drumuri.de interes local". (4)Candidaţii care îndeplinesc condiţiile privind nivelul de studii şi experienţă profesională şi care deţin un titlu de doctor în domeniul fundamental "ştiinţe inginereşti" pot obţine autorizarea pentru domeniul de autorizare compatibil cu specializarea în care au elaborat teza de doctorat fără a mai susţine examen. poduri. 13 (1)Autorizarea constă în declararea candidatului ca fiind admis în urma susţinerii de către acesta a examenului de autorizare. Art. pe baza dosarului depus la secretariatul comisiei teritoriale de autorizare. poduri. tunele.C. tunele.de interes judeţean" şi 3. (2)În domeniile de autorizare: 2 "Construcţii civile. CAPITOLUL VI: Procedura autorizării Art. emisă de autoritatea de reglementare competentă în domeniul energiei. în unul sau mai multe dintre domeniile/subdomeniile prevăzute la art.

Art.I. (2) stabilite pe teritoriul României vor solicita înscrierea în Registrul diriginţilor de şantier în vederea desfăşurării activităţii de dirigenţie de şantier.S.C. în condiţiile legii. În vederea înscrierii. registru gestionat de Inspectoratul de Stat în Construcţii . (2) lit. (2) care exercită activitatea de dirigenţie de şantier cu titlu permanent în unul dintre statele membre pot presta în România şi în mod temporar. (2)Modelul autorizaţiei este prevăzut în anexa nr.S.I. pe lângă declaraţia menţionată la alin. 15 (1)Persoanele menţionate la art. o declaraţie. pe teritoriul României. şi documentele menţionate la alin. redactată în limba română. după caz: a)cererea de înscriere în registru. 14 (1)Autorizaţia emisă are valabilitate nelimitată.I. în vederea desfăşurării temporare a activităţii de dirigenţie de şantier. b)copia documentului ce atestă dobândirea calităţii de diriginte de şantier în statul de origine.S.iscweb. (3) se află la prima aplicaţie în România.ro. redactate în limba română sau în traducere în limba română. acesta va înainta Inspectoratului de Stat în Construcţii . privind serviciile pe care le va presta. d)declaraţie pe propria răspundere că nu îi este interzis dreptul de practicare a activităţii de dirigenţie de şantier în alte state membre. după caz. 2.C.C. (4)În cazul în care. în domeniul de autorizare înscris pe documentul care atestă calitatea de diriginte de şantier. 5 alin. traduse în limba română. c)copia cărţii de identitate sau dovada cetăţeniei unuia dintre statele membre. dirigintele de şantier este exceptat de la înscrierea în Registrul diriginţilor de şantier. solicitantul prevăzut la alin. (1). (2)În temeiul cererii formulate de solicitanţii menţionaţi la alin. În această situaţie. CAPITOLUL VII: Recunoaşterea calităţii de diriginte de şantier obţinută în alt stat membru Art. dirigintele de şantier solicitant va depune la Inspectoratul de Stat în Construcţii . recunoaşte documentul care atestă calitatea de diriginte de şantier obţinut în statul de origine sau de provenienţă şi îl înscrie în Registrul diriginţilor de şantier.C.S. având obligaţia de a înainta Inspectoratului de Stat în Construcţii .I. b)-d). aparat central şi publicat pe site-ul www. 5 alin.I. Inspectoratul de Stat în Construcţii . .(2)Persoanele autorizate sunt înscrise în "Registrul diriginţilor de şantier". următoarele documente. (3)Persoanele menţionate la art.S. (3).C.

(3) poate fi înaintată prin orice mijloace şi se reînnoieşte anual. conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. solicitantul menţionat la alin. după caz. f)-h). contactează autorităţile competente din statele membre. Inspectoratul de Stat în Construcţii .I. întocmit conform alin. cetăţean al altui stat membru. cu privire la această modificare. f)copia legitimaţiei de electrician autorizat sau instalator autorizat în gaze naturale valabilă. redactate în limba română sau în traducere în limba română. (1) şi (3) va notifica Inspectoratul de Stat în Construcţii . (2) şi (4). 1. după caz. se compune în mod obligatoriu din următoarele documente.(5)În cazul în care intervine o modificare în ceea ce priveşte documentele depuse în conformitate cu alin. (2) sau (3).I.C. (2) lit. g)două fotografii în format 3x4 cm. a)-d) şi lit. (2). e)copia actului de identitate. (6)Declaraţia prevăzută la alin. h)dovada achitării taxei de autorizare. emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice centrale competente. c)declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experienţă profesională în domeniul execuţiei construcţiilor menţionate la art.S. (7)În cazul în care este necesară verificarea legalităţii unor documente dintre cele menţionate la alin. .C.021/2004. după caz. prin intermediul Sistemului Informatic al Pieţei Interne IMI. CAPITOLUL VIII: Documentele solicitate în vederea autorizării Art. (2)Dosarul de autorizare înaintat de solicitant. d)copia diplomei de studii şi a actului de recunoaştere/echivalare a acesteia. 8. cetăţean român. (3)Dosarul de autorizare înaintat de solicitant. la domeniile la care se solicită. conform modelului prevăzut în anexa nr. dacă solicitantul intenţionează să exercite în mod temporar activitatea de dirigenţie de şantier pe teritoriul României. b)curriculum vitae.S. 1. 16 (1)Participarea candidaţilor la examenul de autorizare se face pe baza dosarului de autorizare. b)copia actului ce dovedeşte cetăţenia unuia dintre statele membre şi copia documentelor de şedere în România. după caz: a)documentele prevăzute la alin. se compune în mod obligatoriu din următoarele documente: a)cerere din partea candidatului.

C. potrivit legii. în termen de 5 zile de la data înregistrării dosarului. iar de către solicitantul cetăţean al altui stat membru la Inspectoratul de Stat în Construcţii . (2) şi (3) trebuie să fie certificate olograf de către solicitant privind conformitatea cu originalul.C aparat central. (4)Solicitările care nu îndeplinesc cerinţele de participare la examen în vederea autorizării la niciunul dintre domeniile de autorizare solicitate sau cele pentru care nu s-au depus completările solicitate în termenul menţionat la alin.I. acesta achită taxa de autorizare şi transmite dovada achitării la inspectoratul teritorial în construcţii la care a depus dosarul. după caz.S.(4)Copiile documentelor solicitate la alin. Art. Art. termenul menţionat la art.S. (2) se restituie solicitantului cu adresă de înaintare. (2)În cazul dosarelor incomplete. În acest caz.I. 18 (1)Analiza dosarului şi comunicarea privind domeniul. în termen de 5 zile de la data primirii dosarului. 19 (1)Decizia de neacceptare a participării la examenul de autorizare la unul sau mai multe domenii/subdomenii de autorizare poate fi contestată la nivelul conducerii Inspectoratului de Stat în Construcţii .C aparat central. Termenul de depunere a completărilor nu poate fi mai mare de 30 de zile de la data solicitării acestora. (2)Persoanele nemulţumite de modul de soluţionare a contestaţiei prevăzute la alin. 18 alin. prin intermediul Sistemului Informatic al Pieţei Interne IMI. prin poştă sau electronic. (3)După primirea comunicării privind domeniile la care solicitantul este acceptat să susţină examenul. (5)În cazul în care este necesară verificarea legalităţii unor documente dintre cele menţionate la alin. solicită în scris. respectiv domeniile/subdomeniile la care solicitantul îndeplineşte condiţiile de participare la examen se face în termen de 10 zile de la data înregistrării dosarului. contactează autorităţile competente din statele membre. (1) va fi prelungit în funcţie de termenul de răspuns fixat de autoritatea competentă din statul membru căruia îi este adresată cererea de informaţii. Art. inspectoratul teritorial în construcţii sau I. de la data la care acesta devine funcţional. (1) se pot adresa instanţei de contencios administrativ competente. .S. (3).S. prin intermediul Punctului de contact unic.I. completări şi clarificări.C. 17 (1)Dosarul de autorizare se depune de către solicitantul cetăţean român la inspectoratul teritorial în construcţii în a cărui rază locuieşte sau îşi desfăşoară activitatea. Inspectoratul de Stat în Construcţii . (2)Dosarele de autorizare se pot depune prin următoarele mijloace: direct.

isc-web. 23 (1)Candidatul care nu poate participa la examenul de autorizare la care a fost acceptat poate solicita inspectoratului teritorial în construcţii la care a depus dosarul. . 26 Rezultatele se afişează la sediul inspectoratului teritorial în construcţii la care s-a depus dosarul. Art. 20 Examenele de autorizare se desfăşoară conform programului de desfăşurare publicat pe site-ul www.C. Art. inclusiv completările solicitate. 18 alin.I. care poate fi accesat la adresa de internet: www. şi care îndeplinesc formalităţile menţionate la art. b)retragerea cererii de autorizare. (2)Sumele reprezentând taxa de autorizare nu se restituie în următoarele cazuri: a)candidatul absentează nejustificat de la examenul la care a fost acceptat să participe.S.isc-web. Art. (3) cel mai târziu cu 7 zile înaintea datei de desfăşurare a examenului. în termen de 3 zile lucrătoare de la data examenului.I. b)candidatul nu promovează examenul.ro şi afişat la sediile inspectoratelor teritoriale în construcţii cel mai târziu cu 14 zile înaintea datei de desfăşurare a examenului.. Art.C. prin care se evaluează cunoştinţele referitoare la legislaţia şi sistemul calităţii în construcţii şi domeniul tehnic pentru care se solicită autorizarea. în scris. cel mai târziu cu 3 zile înaintea datei de desfăşurare a examenului: a)reprogramarea participării la examen în următoarea sesiune de examene organizată de Inspectoratul de Stat în Construcţii . 21 La examen participă persoanele care au depus dosarul de autorizare. 24 Bibliografia pentru examen va fi pusă la dispoziţia solicitanţilor pe site-ul oficial al Inspectoratului de Stat în Construcţii . Art.ro Art. 22 Examenul de autorizare se desfăşoară în limba română şi constă într-o lucrare scrisă şi un interviu.S.CAPITOLUL IX: Desfăşurarea examenului de autorizare Art. 25 Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7.

31 Specialiştii autorizaţi au dreptul să desfăşoare activitate de dirigenţie de şantier în domeniul autorizat şi să presteze această activitate pentru persoane fizice/juridice investitoare/utilizatoare sau societăţi de consultanţă specializate în domeniul verificării calităţii în construcţii. 30 "Registrul diriginţilor de şantier". În acest scop vor depune un nou dosar de autorizare şi dovada achitării taxei de autorizare. 29 Autorizaţiile se eliberează în termen de 30 de zile de la data afişării rezultatelor examenului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii . Art. şi pot fi ridicate de titulari. 32 În exercitarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii. cuprinzând lista persoanelor autorizate şi domeniile de autorizare. Art.I. având componenţă diferită de cea a comisiei teritoriale de examinare. (2)Soluţionarea contestaţiilor se face de către o comisie teritorială de soluţionare a contestaţiilor. 28 Candidaţii care nu au promovat examenul de autorizare pot reveni cu o nouă cerere după o perioadă de cel puţin 6 luni. sub semnătură. 27 (1)Eventualele contestaţii se pot depune în termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării oficiale a rezultatelor examenului de autorizare. Art. .verificarea existenţei autorizaţiei de construire. numită prin ordinul inspectorului general de stat. se publică pe site-ul I. potrivit legii. în maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiei. la instanţa de contencios administrativ competentă.S. (3)Decizia comisiei teritoriale de soluţionare a contestaţiilor poate fi atacată în justiţie.Art.C.S.verificarea concordanţei dintre prevederile autorizaţiei şi ale proiectului.C: www. de la inspectoratul teritorial în construcţii la care au susţinut examenul de autorizare. diriginţii de şantier au următoarele obligaţii: 1.ro CAPITOLUL X: Drepturile şi obligaţiile titularilor de autorizaţii Art. Art. 2. precum şi a îndeplinirii condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenele de valabilitate.isc-web.

participarea împreună cu proiectantul şi cu executantul la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper.verificarea existenţei programului de faze determinante. proceseverbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.S. procedee şi echipamente noi neagrementate tehnic. 12. reperelor de nivelment şi predarea acestora 4. respectiv procese-verbale în faze determinante. 14.verificarea respectării tehnologiilor de execuţie. caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare. 17.I. acordurilor. procedee şi echipamente noi). 16. 19. acolo unde este cazul.predarea către executant a terenului rezervat pentru organizarea de şantier.verificarea existenţei tuturor pieselor scrise şi desenate. precum şi a modului de preluare a condiţiilor impuse de acestea în proiect. respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi şi existenţa vizei expertului tehnic atestat.urmărirea realizării construcţiei în conformitate cu prevederile proiectelor. a tehnologiilor şi a procedurilor prevăzute pentru realizarea construcţiilor.interzicerea utilizării de produse. 18. 7. 15. aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice. . 8. libere de orice sarcină.verificarea existenţei şi valabilităţii tuturor avizelor. 11.interzicerea utilizării produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate.verificarea existenţei şi respectarea "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă. a caietelor de sarcini. declaraţie de conformitate ori fără agrement tehnic (pentru produse. 5. respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte. 10.interzicerea executării de lucrări de către personal necalificat.studierea proiectului.asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operă.participarea la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante.preluarea amplasamentului şi a executantului.3. corelarea acestora. 6. 13. vizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii . 9.verificarea existenţei documentelor cu privire la calitatea produselor pentru construcţii.C.efectuarea verificărilor prevăzute în reglementările tehnice şi semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor.

suspendarea sau anularea autorizaţiei de diriginte de şantier pentru neîndeplinirea obligaţiilor. precum şi în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte. 35 Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii . .S. 32 se face pe o perioadă de la 3 la 6 luni. după efectuarea recepţiei finale. a sesizărilor proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei. 33 Obligaţiile prevăzute la art. caiete de sarcini.C.20. 36 Suspendarea autorizaţiei în cazul încălcării oricăreia dintre obligaţiile ce îi revin în conformitate cu prevederile art. 32 nu sunt limitative. 24. 26. prin ordin.transmiterea către proiectant. poate dispune. 21. 32.preluarea documentelor de la constructor şi proiectant şi completarea cărţii tehnice a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale. 23.urmărirea respectării de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate.asigurarea secretariatului recepţiei la terminarea lucrărilor şi întocmirea actelor de recepţie. în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 22.predarea către investitor a actelor de recepţie şi a cărţii tehnice a construcţiei. 25. Art. dirigintele de şantier putând participa în calitate de reprezentant al investitorului în toate fazele privind realizarea construcţiilor. Art. în baza unui referat înaintat de inspectoratul teritorial în construcţii în a cărui rază s-a constatat abaterea.urmărirea soluţionării obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi îndeplinirii recomandărilor comisiei de recepţie. 34 Diriginţii de şantier răspund. Art.I.informarea operativă a investitorul privind deficienţele de ordin calitativ constatate. în limitele atribuţiilor stabilite prin reglementările tehnice în construcţii. CAPITOLUL XI: Suspendarea/Anularea autorizaţiilor Art. 27. potrivit legii. în vederea dispunerii de măsuri.urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare de şantier şi predarea terenului deţinătorului acestuia. prin intermediul investitorului. în reglementările tehnice în construcţii.

Art. 38 Propunerile privind suspendarea sau anularea autorizaţiei se fac de către inspectoratul teritorial în construcţii. vizat de conducătorul inspectoratului teritorial în construcţii. Art. c)titularul desfăşoară activitate de dirigenţie de şantier în intervalul de timp în care autorizaţia este suspendată. în baza referatului prin care se motivează propunerea respectivă. 42 . (2)Inspectoratul de Stat în Construcţii . 40 (1)Titularii autorizaţiilor suspendate. d)titularul exercită activitatea de dirigenţie în afara domeniului de autorizare şi a categoriei de importanţă a construcţiei pentru care a fost autorizat. 39 (1)Inspectoratul de Stat în Construcţii . va transmite titularului autorizaţiei şi investitorului la care este angajat acesta comunicarea de suspendare sau de anulare a autorizaţiei. conform modelului prevăzut în anexa nr.I.C. Referatul. b)titularul a încălcat oricare dintre obligaţiile ce îi revin în conformitate cu prevederile legislaţiei şi ale reglementărilor tehnice aferente domeniului de autorizare. (2)Titularii autorizaţiilor anulate trebuie să depună autorizaţia la inspectoratul teritorial în construcţii care a întocmit referatul de anulare. se înaintează inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii . 3.S. în vederea luării unei decizii. Art.C. Art. 36.S. 41 Titularul unei autorizaţii anulate nu are dreptul să participe la un nou examen de autorizare în domeniul de autorizare în care i-a fost anulată autorizaţia. în termen de 10 zile de la emiterea ordinului de suspendare sau anulare a acesteia. 36 şi 37. nu au dreptul de a desfăşura activitatea pentru care au fost autorizaţi.I. respectiv după data primirii ordinului de anulare a autorizaţiei. 37 Anularea autorizaţiei se face în situaţiile în care: a)îndeplineşte condiţiile pentru a treia suspendare în ultimii 10 ani. pe perioada de suspendare a autorizaţiei.S.C.Art. va ţine evidenţa autorizaţiilor suspendate sau anulate şi o va transmite spre ştiinţa tuturor inspectoratelor teritoriale din ţară. în termen de 10 zile de la primirea comunicării privind anularea.I. în urma constatării uneia dintre situaţiile prevăzute la art. cu consecinţe privind obţinerea cerinţelor esenţiale ale construcţiei. respectiv anulate. în condiţiile art. Art.

C aparat central. se poate elibera un duplicat. o cerere. (2). anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri îşi menţin valabilitatea până la expirarea termenelor până la care au fost emise. conducerii Inspectoratului de Stat în Construcţii . în termen de 14 zile de la data primirii ordinului.I. printr-o comisie numită prin ordin al inspectorului general de stat. (2)În vederea eliberării duplicatului unei autorizaţii. 46 . (2)Contestarea ordinului de suspendare sau de anulare a unei autorizaţii se poate face de către titularul autorizaţiei în cauză. Art. (3)Emiterea duplicatului se face în termen de maximum 14 zile de la data înregistrării cererii sau de la data primirii eventualelor completări sau clarificări necesare. (1) pot solicita preschimbarea acestora. respectiv anulate are dreptul să conteste ordinul de suspendare sau anulare. apărut într-un ziar local. (3)Cererea de preschimbare va fi adresată inspectorului general de stat şi va fi însoţită obligatoriu de copii ale autorizaţiilor de diriginte de şantier al căror titular este solicitantul.S.I. Art. Art. CAPITOLUL XII: Dispoziţii finale Art. în scris. 45 Taxa de autorizare este în valoare de 200 lei şi se percepe pe domenii de autorizare. copia actului de identitate al titularului autorizaţiilor şi două fotografii în format 3x4 cm. 43 (1)Autorizaţiile de diriginte de şantier emise de Inspectoratul de Stat în Construcţii .I.(1)Titularul autorizaţiei suspendate. sau autorizaţia deteriorată. cu excepţia domeniilor 8 şi 9 din tabelul prevăzut la art. la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit legii.S. titularii autorizaţiilor menţionate la alin. Decizia poate fi atacată în justiţie.S. titularul autorizaţiei adresează. 4. 44 (1)În cazul pierderii sau deteriorării unei autorizaţii. însoţită de o fotografie 3x4 cm.C.S. pentru care aceasta se percepe pe subdomenii. (4)Modelul cererii de preschimbare este cel prevăzut în anexa nr. copia anunţului privind pierderea autorizaţiei. 8 alin. la Inspectoratul de Stat în Construcţii . (3)Soluţionarea contestaţiei se face de către Inspectoratul de Stat în Construcţii . după caz.C. (2)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei proceduri.C.I.

.. Art......I. categoria de importanţă D |_| 5..... piste de aviaţie.. categoria de importanţă A ... cetăţenia: ..3..Urmărirea aplicării şi controlul respectării prevederilor prezentei proceduri se realizează de către Inspectoratul de Stat în Construcţii ..... -****- ANEXA nr...... (adresa completă) în conformitate cu prevederile procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier.. . tramvai 5........S.2. de interes judeţean |_| 3.......... Subsemnatul/Subsemnata.4.........1.aparat central şi inspectoratele teritoriale în construcţii... metrou.. categoria de importanţă C |_| 5............... categoria de importanţă C |_| 2........................2..... tunele.......... categoria de importanţă D |_| 2.... Căi ferate. 47 Anexele nr. de interes local |_| 4...... nr..... categoria de importanţă A 3.....4...1................. identificat cu: ......... cu domiciliul/reşedinţa în ........... industriale şi agricole: |_| 2...... 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură...C ..............1...... 1: INSPECTORATUL TERITORIAL ÎN CONSTRUCŢII .......... categoria de importanţă B |_| 2....Lucrări hidrotehnice: |_| 5... Consolidări construcţii |_| 2..... de interes naţional |_| 3........Drumuri...2. cod numeric personal . poduri... solicit înscrierea la examenul de autorizare ca "Diriginte de şantier" pentru domeniile bifate mai jos: |_| 1.............3..3. Construcţii civile.......... categoria de importanţă B |_| 5. transport pe cablu: |_| 3...... seria .. ....

.... . după caz Copia legitimaţiei valabile de electrician autorizat sau instalator autorizat în gaze naturale Două fotografii în format 3 x 4 cm |_| |_| |_| |_| Pot fi contactat la numerele de telefon ...C....3...... reţele termice şi sanitare |_| 9... C şi D): |_| 8....2. Declar pe propria răspundere că sunt/nu sunt de acord ca datele mele de contact (numerele de telefon şi adresa de e-mail) să fie publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcţii .. reţele pentru transportul produselor petroliere Anexez la prezenta cerere dosarul compus din: Nr..... 1. instalaţii electrice |_| 8... instalaţii gaze naturale |_| 9..........Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă A... 8 din procedură Copia diplomei de studii şi a actului de recunoaştere/echivalare a acesteia pe teritoriul României. B.5...2...|_| 6..1.......4. Lucrări de îmbunătăţiri funciare 8...... e-mail . Data ...........1...S....... file |_| Curriculum vitae (conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr.......... Semnătura ...... instalaţii sanitare şi termoventilaţii |_| 8....... Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală |_| 7... Reţele: |_| 9.I... reţele electrice |_| 9.....3......024/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae) Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experienţă profesională în domeniul execuţiei construcţiilor menţionate la art....... după caz Copia actului de identitate sau a actului ce dovedeşte cetăţenia unuia dintre statele membre şi a documentelor de reşedinţă în România......... reţele de gaze naturale |_| 9.. reţele de telecomunicaţii |_| 9...

prelucrează datele dvs.S.C. vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. datată şi semnată. De asemenea. 2: Modelul de autorizaţie: . Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa Inspectoratului de Stat în Construcţii cu o cerere scrisă.isc-web.ro. cu modificările şi completările ulterioare. de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.I. cu caracter personal destinate îndeplinirii atribuţiilor legale privind autorizarea diriginţilor de şantier şi publicarea Registrului diriginţilor de şantier pe site-ul www. beneficiaţi de dreptul de acces. ANEXA nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Conform Legii nr.Inspectoratul de Stat în Construcţii .

................ 3: ANTET ISC Către ............... (investitorul la care este angajat dirigintele de şantier) ........................................ANEXA nr......................... (numele titularului autorizaţiei) Spre ştiinţă..

................ Autorizaţia preschimbată o voi ridica de la Inspectoratul Teritorial în Construcţii: .................................................. .................. prin care se propune suspendarea sau anularea Autorizaţiei de "Diriginte de şantier" nr................ emisă la data: ........................... .. aprobată prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii I..... emisă la data: ............................S....... Inspector general de stat.............................................................................................................. XI din Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier......... autorizaţie: ...C.......................... s-a dispus: SUSPENDAREA AUTORIZAŢIEI pentru o perioadă de . emisă la data: ........................ întocmit de Inspectoratul Teritorial în Construcţii ....................../...... nr... CNP............................. Ataşez la prezenta cerere: copie/copii de pe autorizaţia/autorizaţiile al cărei/al căror titular sunt..... .................. 154/2010............. nr....... începând cu data de ....... autorizaţie: ......... din cauza nerespectării şi în conformitate cu prevederile cap................ emisă la data: ................... autorizaţie: ..................... 4: Domnule Inspector general de stat.................. .............. nr............) Date de contact: Adresa: ............................... emisă la data: ... autorizaţie: ..................... nr........... (Se va menţiona inspectoratul teritorial în a cărui rază îşi desfăşoară activitatea titularul autorizaţiei............................ autorizaţie: .... ....... sau ANULAREA AUTORIZAŢIEI începând cu data de ....................................................... autorizaţie: ...... Subsemnatul...... copie de pe actul de identitate şi două fotografii în format 3x4 cm. luni......... nr. ANEXA nr....../..................... vă rog să aprobaţi preschimbarea autorizaţiei/autorizaţiilor de diriginte de şantier al cărei/al căror titular sunt şi pe care le menţionez mai jos: nr...... nr.. emisă la data: ....Ca urmare a analizării Referatului nr.

.... datată şi semnată.. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. Conform Legii nr.... Semnătura . 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date...........S.I.... Data .. E-mail: ......... SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer............. Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 184 din data de 23 martie 2010 Forma sintetică la data 23-Nov-2010.........S.... beneficiaţi de dreptul de acces..... .. Domnului Inspector general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii Inspectoratul de Stat în Construcţii ................. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa Inspectoratului de Stat în Construcţii cu o cerere scrisă..Telefon: .......ro.isc-web.. de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale..... cu modificările şi completările ulterioare... cu caracter personal destinate îndeplinirii atribuţiilor legale privind autorizarea diriginţilor de şantier şi publicarea Registrului diriginţilor de şantier pe site-ul www........ vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.. prelucrează datele dvs. Declar pe propria răspundere că sunt/nu sunt de acord ca numărul/numerele de telefon şi adresa/adresele de e-mail menţionate să fie publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcţii ........C.... De asemenea.C....I....

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->