Sunteți pe pagina 1din 1
lata parohiala Bisericii Ortodoxe Romane buletin al Sfainta Maria din Sydney BISERICII Pr. Doru Castache parobul biserai Sfimea Maria in pofida faptului cd anul trecut, pe Jang sedinta adundni generale, am organizat noud sedinte ale comitetului parohial (echivalentul a mai bine de doi ani de activitate, dupa ritmul dinainte), sunt voci care pretind cS mu este destul transparent in administrarea parohiei sic nu sunt ascultate toate opiniile inainte dea oferi o solutie pentru solicitarea in cauz8, nu pot sf nu observ dou Iuerun Primul, c& deja exprimarea unor asemenea dorinte, de contribuire la mai-binele parobiei, formulate de diverse persoane, reprezinté un aspect pozitiv, de natura si indice reusita noastré in efortul de ‘mobilizare a interesului multora pentru viata parohiala ‘Al doilea, c& observatiile cu pricina nu sunt tocmai obiective. Pe de o parte, toti suntem martoni c& adunarea generalé a fost un succes al transparentei si al democratic, prin maniera liberd in care sa discutat si votat. As aminti aici faptul c& propunerea mea de avea un consiliu parohial administrativ si un comitet ausiliar de doamne ~ asa cum existé in parohiile de sub jurisdictia Patriarhiei Romane gi in alte Biserici ortodoxe —a fost respinsi de adunarea generalé. Pe de alté parte, fie si doar numnal sedin{elor comitetului, dintre care tunel au fost asistate gi de alti credinciogi (potrivt statutului parohiei, nimic mu impiedic prezenta altor membni inregistrati la sedintele comitetului), indic& faptul A preotul paroh nu ucreaad de unul singur sic mu hotéraste nimic £18 consultarea comitetului, acolo unde este vorba despre atributiile statutare (administrative) ale acestuia Acum, pentru cf realmente este importanté doninta oamenilor dea contribui — fie si cu sugesti, dacd mu cu activitate efectiva —la progresul parohiei, am considerat of trebuie {ntreprins ceva in acest sens. C&uténd solutit in ultimele doud-tret uni, discuténd cu oamenii, am primit o idee interesanté de la DI Iulius Nicolae Florescu, care propune o serie de intalnini anuale ale membnilor inregistrai, 1a care si pat participa si ceilalti credinciogt ‘Acestea ar fi intrunin periodice cu caracter neadministrativ, menite s& permitd schimbul liber de opinii in privinta activititilor de interes comunitar ale parohiei ‘Am imbratigat cu toaté bucuria propunerea si, in urmare, v8 propun s& ne intalnim la prima manifestare a »»Sfatului Biseniai”, in data de 12 februarie Cu aceasta ocazie, am putea elabora un calendar al {ntélnirilor, care sé acopere intregul an 2006 Nuam ales la intémplare ziva de 12 februarie, pentra atunci find anunatd vizita in parohia noastra a Preasfintitului Périnte Petroniu Salgjanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului si S8lajului. Preasfintia Sa, avand binecuvantarea Chiniarhului nostra, Preafericitul Parinte Patriarh Teoctist, va sluji sfinta liturghie in biserica noastrd si este dispus si stea apoi de vorba cu credinciogii. Este, agadar, un bun moment pentru a pune inceput gindului nostra commun dea organiza, Sfatul Biserici”, beneficind si de prezenta unui episcop roman. INVITATIE Preot Doru Castache SOS Mat adrese: cu respect st recunostinti vecitlor membrt at parohiet noastre, care din diverse ‘motive aut trebuit sa se retraga din bisertcd Indiferent ce s-a intémpiat in trecut, aceastitbisericd existi st datorita: Dumneavoastra; de fapt, fn primal rnd datoritit Dumneavoastrét Am gisit manele Dumneavoastra fn documentele parohtale Oament care ant contrtbutt in diverse chipurt la punerea baceior st la consolidarea acestet parohit Oament cérora parohta noastra trebuie site acorde respectul cuventt Bisertca noastré are porte deschise pentru toata inmea. $t pentru cet ce ne tibesc, si pentru cet ce mune tubesc. Crom mi ar ft deschise pentru Dummneavoastria? Intoarceti-va! Venitt acaséil ‘Bowzid Downibs