Sunteți pe pagina 1din 10

CONVEN IA EUROPEAN DE EXTR DARE Paris, 13.XII.

1957

Seria tratate europene - nr. 24

Romnia a ratificat Conven ia european de extr dare prin Legea nr. 80 din 9 mai 1997, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 89 din 14 mai 1997.

Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei, Considernd c scopul Consiliului Europei este de a nf ptui o uniune mai strns ntre membrii s i, Considernd c acest obiectiv poate fi atins prin ncheierea de acorduri sau prin adoptarea unei ac iuni comune n domeniul juridic, ncredin ate c acceptarea unor reguli uniforme n materie de extr dare este de natur a face s progreseze aceast oper de unificare, Au convenit dup cum urmeaz : Articolul 1 Obliga ia de a extr da P r ile contractante se angajeaz s - i predea reciproc, potrivit regulilor i sub condi ii determinate prin articolele urm toare, persoanele care sunt urm rite pentru o infrac iune sau c utate n vederea execut rii unei pedepse sau a unei m suri de siguran de c tre autorit ile judiciare ale p r ii solicitante. Articolul 2 Fapte care dau loc la extr dare 1. Vor da loc la extr dare faptele pedepsite de legile p r ii solicitante i ale p r ii solicitate cu o pedeaps privativ de libertate sau cu o m sur de siguran privativ de libertate de cel pu in un an sau cu o pedeaps mai sever . Cnd pe teritoriul p r ii solicitante a intervenit o condamnare la o pedeaps ori cnd s-a aplicat o m sur de siguran , sanc iunea pronun at va trebui s fie de o durat de cel pu in 4 luni. 2. Dac cererea de extr dare vizeaz mai multe fapte distincte, pedepsite fiecare de legea p r ii solicitante i a p r ii solicitate cu o pedeaps privativ de libertate sau cu o m sur de siguran privativ de libertate, dar dintre care unele nu ndeplinesc condi ia privind durata pedepsei, Partea contractant solicitat va avea facultatea s acorde extr darea i pentru acestea din urm . 3. Orice Parte contractant , a c rei legisla ie nu autorizeaz extr darea pentru anumite infrac iuni vizate la paragraful 1 al prezentului articol, va putea, n ceea ce o prive te, s exclud aceste infrac iuni din cmpul de aplicare a Conven iei. 4. Orice Parte contractant , care dore te s se prevaleze de facultatea prev zut la paragraful 3 al prezentului articol, va notifica Secretarului general al Consiliului Europei, o dat cu depunerea instrumentului s u de ratificare sau de aderare, fie o list a infrac iunilor pentru care extr darea este autorizat , fie o list a infrac iunilor pentru care extr darea este exclus , cu indicarea dispozi iilor legale care autorizeaz sau exclud extr darea. Secretarul general al Consiliului Europei va comunica aceste liste celorlal i semnatari. 5. Dac , ulterior, alte infrac iuni vor fi fost excluse de la extr dare prin legisla ia unei P r i contractante, aceasta va notifica o atare excludere Secretarului general al Consiliului Europei, care va informa despre aceasta pe ceilal i semnatari. Aceast notificare nu va produce efect dect la expirarea unui termen de 3 luni socotit de la data primirii ei de c tre Secretarul general. 6. Oricare Parte contractant , care va fi folosit facultatea prev zut la paragrafele 4 i 5 ale prezentului articol, va putea oricnd supune aplic rii prezentei Conven ii infrac iuni care au fost excluse de la aceasta. Ea va notifica aceste modific ri Secretarului general al Consiliului Europei, care le va comunica celorlal i semnatari. 7. Oricare Parte contractant va putea aplica regula reciprocit ii n ceea ce prive te infrac iunile excluse din cmpul de aplicare a Conven iei, n temeiul prezentului articol. Articolul 3 Infrac iuni politice 1. Extr darea nu se va acorda, dac infrac iunea pentru care este cerut este considerat de partea solicitat ca infrac iune politic sau ca fapt conex unei asemenea infrac iuni.

2. Aceea i regul se va aplica, dac partea solicitat are motive temeinice de a crede c cererea de extr dare motivat printr-o infrac iune de drept comun a fost prezentat n vederea urm ririi sau pedepsirii unei persoane pentru considerente de ras , de religie, de na ionalitate sau de opinii politice ori c situa ia acestei persoane risc s fie agravat pentru unul sau altul dintre aceste motive. 3. n aplicarea prezentei Conven ii, atentatul la via a unui ef de stat sau a unui membru al familiei sale nu va fi considerat ca infrac iune politic . 4. Aplicarea prezentului articol nu va afecta obliga iile pe care p r ile le vor fi asumat sau le vor asuma potrivit oric rei alte conven ii interna ionale cu caracter multilateral. Articolul 4 Infrac iuni militare Extr darea motivat de infrac iuni militare care nu constituie infrac iuni de drept comun este exclus din cmpul de aplicare a prezentei Conven ii. Articolul 5 Infrac iuni fiscale n materie de taxe i impozite, de vam i de schimb valutar, extr darea se va acorda, n condi iile prev zute de prezenta Conven ie, numai dac s-a hot rt astfel ntre P r ile contractante pentru fiecare infrac iune sau categorie de infrac iuni. Articolul 6 Extr darea na ionalilor 1. a) Orice Parte contractant are dreptul s refuze extr darea resortisan ilor s i. b) Fiecare Parte contractant va putea, printr-o declara ie f cut o dat cu semnarea sau cu depunerea instrumentului s u de ratificare sau de aderare, s defineasc , n ceea ce o prive te, termenul de resortisant n n elesul prezentei Conven ii. c) Calitatea de resortisant se va aprecia la data hot rrii asupra extr d rii. Totu i, dac aceast calitate nu este recunoscut dect ntre data hot rrii i data avut n vedere pentru predare, partea solicitat va putea, de asemenea, s se prevaleze de dispozi ia alineatului a) al prezentului paragraf. 2. Dac partea solicitat nu- i extr deaz propriul resortisant, ea va trebui, la cererea p r ii solicitante, s supun cauza autorit ilor competente, astfel nct s se poat exercita urm riri judiciare, dac este cazul. n acest scop, dosarele, informa iile i obiectele privind infrac iunea se vor transmite gratuit pe calea prev zut la paragraful 1 al art. 12. Partea solicitant va fi informat despre rezultatul cererii sale. Articolul 7 Locul s vr irii infrac iunii 1. Partea solicitat va putea refuza s extr deze persoana reclamat pentru o infrac iune care, potrivit legisla iei sale, a fost s vr it n totul sau n parte pe teritoriul s u ori ntr-un loc asimilat teritoriului s u. 2. Cnd infrac iunea, motivnd cererea de extr dare, a fost comis n afara teritoriului p r ii solicitante, extr darea nu va putea fi refuzat dect dac legisla ia p r ii solicitate nu autorizeaz urm rirea unei infrac iuni de acela i fel, s vr it n afara teritoriului s u ori nu autorizeaz extr darea pentru infrac iunea formnd obiectul cererii. Articolul 8 Urm riri n curs pentru acelea i fapte O parte solicitat va putea refuza s extr deze o persoan reclamat , dac aceast persoan se afl i sub urm rirea sa pentru fapta sau faptele n leg tur cu care se cere extr darea.

Articolul 9 Non bis in idem Extr darea nu se va acorda cnd persoana reclamat a fost judecat definitiv de c tre autorit ile competente ale p r ii solicitate, pentru fapta sau faptele pentru care extr darea este cerut . Extr darea va putea fi refuzat , dac autorit ile competente ale p r ii solicitate au hot rt s nu ntreprind urm riri sau s pun cap t urm ririlor pe care le-au exercitat pentru aceea i fapt sau acelea i fapte. Articolul 10 Prescrip ia Extr darea nu se va acorda, dac prescrip ia ac iunii sau a pedepsei este mplinit potrivit legisla iei fie a p r ii solicitante, fie a p r ii solicitate. Articolul 11 Pedeapsa capital Dac fapta pentru care se cere extr darea este pedepsit cu pedeapsa capital de c tre legea p r ii solicitante i dac , n atare caz, aceast pedeaps nu este prev zut de legisla ia p r ii solicitate, sau n mod normal aici nu este executat , extr darea nu va putea s fie acordat dect cu condi ia ca partea solicitant s dea asigur ri considerate ca ndestul toare de c tre partea solicitat c pedeapsa capital nu se va executa. Articolul 12 Cererea i actele ajut toare 1. Cererea se va formula n scris i va fi prezentat pe cale diplomatic . Asupra altei c i se va putea conveni prin n elegere direct ntre dou sau mai multe p r i. 2. Se vor prezenta, n sprijinul cererii: a) originalul sau copia autentic fie de pe o hot rre de condamnare executorie, fie de pe un mandat de arestare sau de pe orice alt act avnd putere egal , eliberat n formele prescrise de legea p r ii solicitante; b) o expunere a faptelor pentru care se cere extr darea. Data i locul s vr irii lor, calificarea lor legal vor indica n modul cel mai exact posibil; i i referirile la dispozi iile legale ce le sunt aplicabile se

c) o copie de pe dispozi iile legale aplicabile sau, dac aceasta nu este cu putin , o declara ie asupra dreptului aplicabil, precum i semnalmentele cele mai precis posibile ale persoanei reclamate i orice alte informa ii de natur a determina identitatea i na ionalitatea sa. Articolul 13 Informa ii suplimentare Dac informa iile comunicate de partea solicitant se dovedesc insuficiente pentru a permite p r ii solicitate s pronun e o hot rre n aplicarea prezentei Conven ii, aceast din urm parte va cere complinirea informa iilor necesare i va putea fixa un termen pentru ob inerea acestor informa ii. Articolul 14 Regula specialit ii 1. Persoana care va fi predat nu va fi nici urm rit , nici judecat , nici de inut n vederea execut rii unei pedepse sau m suri de siguran , nici supus oric rei alte restric ii a libert ii sale individuale, pentru orice fapt anterior pred rii, altul dect cel care a motivat extr darea, n afar de cazurile urm toare:

a) cnd partea care a predat-o consimte. O cerere va fi prezentat n acest scop, nso it de actele prev zute la art. 12 i de un proces-verbal judiciar consemnnd declara iile extr datului. Acest consim mnt se va da atunci cnd infrac iunea pentru care este cerut atrage ea ns i obliga ia de extr dare potrivit prezentei Conven ii; b) cnd, avnd posibilitatea s o fac , persoana extr dat nu a p r sit n cele 45 de zile urm toare eliber rii sale definitive teritoriul p r ii c reia i fusese predat ori dac s-a napoiat acolo dup ce l-a p r sit. 2. Totu i partea solicitant va putea lua m surile necesare n vederea, pe de-o parte, a unei eventuale trimiteri a persoanei de pe teritoriul s u, iar, pe de alt parte, a ntreruperii prescrip iei potrivit legisla iei sale, inclusiv recurgerea la o procedur n lips . 3. Cnd calificarea dat faptei incriminate va fi modificat n cursul procedurii, persoana extr dat nu va fi urm rit sau judecat dect n m sura n care elementele constitutive ale infrac iunii recalificate ar ng dui extr darea. Articolul 15 Reextr darea c tre un al treilea stat n afara cazului prev zut la paragraful 1 lit. b) al art. 14, consim mntul p r ii solicitate va fi necesar spre a ng dui p r ii solicitante s predea unei alte p r i sau unui stat ter persoana care i-a fost predat i care ar fi c utat de cealalt parte sau de statul ter pentru infrac iuni anterioare pred rii. Partea solicitat va putea cere prezentarea actelor prev zute la paragraful 1 al art. 12. Articolul 16 Arestarea provizorie 1. n caz de urgen , autorit ile competente ale p r ii solicitante vor putea cere arestarea provizorie a persoanei c utate; autorit ile competente ale p r ii solicitate vor statua asupra acestei cereri potrivit legii acestei p r i. 2. Cererea de arestare provizorie va indica existen a unuia dintre documentele prev zute la paragraful 2 lit. a) al art. 12 i va face cunoscut inten ia de a trimite o cerere de extr dare; ea va men iona infrac iunea pentru care se va cere extr darea, data i locul unde a fost comis , precum i, n m sura posibilului, semnalmentele persoanei c utate. 3. Cererea de arestare provizorie se va transmite autorit ilor competente ale p r ii solicitate fie pe cale diplomatic , fie direct prin po t sau telegraf, fie prin Organiza ia Interna ional de Poli ie Criminal (Interpol), fie prin orice alt mijloc, l snd o urm scris sau ncuviin at de partea solicitat . Autoritatea solicitant va fi informat nentrziat despre urmarea dat cererii sale. 4. Arestarea provizorie va putea nceta dac , n termen de 18 zile de la arestare, partea solicitat nu a fost sesizat prin cererea de extr dare i documentele men ionate la art. 12; ea nu va trebui, n nici un caz, s dep easc 40 de zile de la arestare. Totu i punerea n libertate provizorie este posibil oricnd, partea solicitat avnd ns de luat orice m sur pe care o va aprecia necesar spre a evita fuga persoanei reclamate. 5. Punerea n libertate nu va fi opus unei noi arest ri i extr d rii, dac cererea de extr dare este primit ulterior. Articolul 17 Concurs de cereri Dac extr darea este cerut n concurs de c tre mai multe state, fie pentru aceea i fapt , fie pentru fapte diferite, partea solicitat va statua, innd seama de toate mprejur rile i n mod deosebit de gravitatea i de locul.s vr irii infrac iunilor, de datele respective ale cererilor, de na ionalitatea persoanei reclamate i de posibilitatea unei extr d ri ulterioare c tre alt stat.

Articolul 18 Predarea extr datului 1. Partea solicitat va face cunoscut p r ii solicitante, pe calea prev zut la paragraful 1 al art. 12, hot rrea sa asupra extr d rii. 2. Orice respingere total sau par ial va fi motivat . 3. n caz de acceptare, partea solicitant va fi informat despre locul i data pred rii, precum i asupra duratei deten iei executate n vederea extr d rii de c tre persoana reclamat . 4. Sub rezerva cazului prev zut la paragraful 5 al prezentului articol, dac persoana reclamat nu a fost preluat la data fixat , ea va putea fi pus n libertate la expirarea unui termen de 15 zile socotit de la aceast dat i va fi, n orice caz, pus n libertate la expirarea unui termen de 30 de zile; partea solicitat va putea refuza s o extr deze pentru aceea i fapt . 5. n caz de for major care mpiedic predarea sau primirea persoanei de extr dat, partea interesat va informa despre aceasta pe cealalt parte; ambele p r i se vor pune de acord asupra unei noi date de predare, iar dispozi iile paragrafului 4 al prezentului articol vor fi aplicabile.

Articolul 19 Predarea amnat sau condi ional 1. Partea solicitat va putea, dup ce va fi statuat asupra cererii de extr dare, s amne predarea persoanei cerute, pentru a putea fi urm rit de ea ns i, sau, dac persoana a fost deja condamnat , s poat executa, pe teritoriul s u, o pedeaps aplicabil pentru un alt fapt dect acela pentru care este cerut extr darea. 2. n loc de a amna predarea, partea solicitat va putea preda temporar p r ii solicitante persoana cerut , n condi ii ce vor fi determinate de comun acord ntre p r i. Articolul 20 Remiterea de obiecte 1. La cererea p r ii solicitante, partea solicitat va re ine i va remite, n m sura permis de legisla ia sa, obiectele: a) care pot fi folosite ca elemente doveditoare; sau b) care, provenind din infrac iune, au fost g site n momentul arest rii n posesia persoanei reclamate sau au fost descoperite ulterior. 2. Remiterea obiectelor vizate la paragraful 1 al prezentului articol se va efectua chiar n cazul n care extr darea, care a fost deja admis , nu ar putea avea loc ca urmare a mor ii sau evad rii persoanei reclamate. 3. Cnd numitele obiecte vor fi susceptibile de re inere sau de confiscare pe teritoriul p r ii solicitate, aceasta din urm va putea, n vederea unei proceduri penale n curs, s le p streze temporar sau s le remit sub condi ia restituirii. 4. Sunt totu i rezervate drepturile pe care partea solicitat sau ter ii le-ar fi dobndit asupra acestor obiecte. Dac asemenea drepturi exist , obiectele se vor restitui la terminarea procesului, ct mai curnd cu putin i f r cheltuieli, p r ii solicitate. Articolul 21 Tranzitul 1. Tranzitul prin teritoriul uneia dintre P r ile contractante se va ncuviin a la cerere, adresat pe calea prev zut la paragraful 1 al art. 12, cu condi ia s nu fie vorba despre vreo infrac iune considerat de partea solicitat pentru tranzit ca avnd un caracter politic ori pur militar, innd seama de art. 3 i 4 ale prezentei Conven ii. 2. Tranzitul unui resortisant, n n elesul art. 6, al rii solicitate pentru tranzit, va putea fi refuzat. 3. Sub rezerva dispozi iilor paragrafului 4 din prezentul articol, prezentarea documentelor prev zute la paragraful 2 al art. 12 va fi necesar . 4. n cazul n care va fi folosit calea aerian , se va face aplicarea urm toarelor dispozi ii: a) cnd nu va fi prev zut o aterizare, partea solicitant va n tiin a partea peste al c rei teritoriu se va zbura i va atesta existen a unuia dintre documentele prev zute la paragraful 2 lit. a) al art. 12. n caz de aterizare for at , aceast notificare va produce efectele cererii de arestare provizorie prev zute la art. 16, iar partea solicitant va adresa o cerere formal de tranzit; b) cnd va fi prev zut o aterizare, partea solicitant va adresa o cerere formal de tranzit. 5. Totu i o parte va putea declara, o dat cu semnarea prezentei Conven ii sau la depunerea instrumentului s u de ratificare sau de aderare, c nu va ncuviin a tranzitul unei persoane dect n acelea i condi ii cu cele ale extr d rii sau cu unele dintre ele. n aceste cazuri, se va putea aplica regula reciprocit ii.

6. Tranzitul persoanei extr date nu se va efectua prin traversarea unui teritoriu unde ar fi motive s se cread c via a sau libertatea sa ar putea fi amenin ate pentru motive legate de rasa, religia, na ionalitatea sau opiniile sale politice. Articolul 22 Procedura n afara unor dispozi ii contrare ale prezentei Conven ii, legea p r ii solicitate este singura aplicabil procedurii de extr dare, precum i celei a arest rii provizorii. Articolul 23 Limbile folosite Documentele de prezentat vor fi redactate fie n limba p r ii solicitante, fie n cea a p r ii solicitate. Aceasta din urm va putea cere o traducere n una dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei, la alegerea ei. Articolul 24 Cheltuieli 1. Cheltuielile ocazionate de extr dare pe teritoriul p r ii solicitate vor fi n sarcina acestei p r i. 2. Cheltuielile ocazionate de tranzit prin teritoriul p r ii solicitate pentru tranzit vor fi n sarcina p r ii solicitante. 3. n caz de extr dare, provenind de pe un teritoriu nemetropolitan al p r ii solicitate, cheltuielile ocazionate de transportul ntre acest teritoriu i teritoriul metropolitan al p r ii solicitante vor fi n sarcina acesteia din urm . Aceea i regul se va aplica pentru cheltuielile ocazionate de transportul ntre teritoriul nemetropolitan al p r ii solicitate i teritoriul metropolitan al acesteia. Articolul 25 Definirea m surilor de siguran n n elesul prezentei Conven ii, termenul m suri de siguran desemneaz orice m suri privative de libertate care au fost dispuse complementar sau n substituirea unei pedepse, prin hot rre a unei jurisdic ii penale. Articolul 26 Rezerve 1. Oricare Parte contractant va putea, o dat cu semnarea prezentei Conven ii sau cu depunerea instrumentului s u de ratificare sau de aderare, s formuleze o rezerv cu privire la una sau mai multe dispozi ii determinate ale Conven iei. 2. Oricare Parte contractant care va fi formulat o rezerv o va retrage de ndat ce mprejur rile o vor permite. Retragerea se va face prin notificare adresat Secretarului general al Consiliului Europei. 3. O Parte contractant care va fi formulat o rezerv cu privire la o dispozi ie a Conven iei nu va putea cere aplicarea acestei dispozi ii de c tre o alt Parte dect n m sura n care ea ns i o va fi acceptat. Articolul 27 Cmpul de aplicare teritorial 1. Prezenta conven ie se va aplica teritoriilor metropolitane ale P r ilor contractante. 2. Ea se va aplica deopotriv , n ceea ce prive te Fran a, Algeriei i departamentelor de dincolo de m ri, iar n ceea ce prive te Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord, Insulelor Canalului i Insulei Man. 3. Republica Federal Germania va putea extinde aplicarea prezentei Conven ii Landului Berlin, printr-o declara ie adresat Secretarului general al Consiliului Europei. Acesta va notifica declara ia celorlalte P r i.

4. Prin n elegere direct ntre dou sau mai multe P r i, cmpul de aplicare a prezentei Conven ii se va putea extinde n condi iile stipulate n aceast n elegere oric rui teritoriu al uneia dintre aceste P r i, altul dect cele vizate la paragrafele 1, 2 i 3 ale prezentului articol i c ruia una dintre P r i i asigur rela iile interna ionale. Articolul 28 Rela ii ntre prezenta Conven ie i acordurile bilaterale 1. Prezenta Conven ie abrog , n ceea ce prive te teritoriile c rora se aplic , acele dispozi ii din tratate, conven ii sau acorduri bilaterale care, ntre dou P r i contractante, guverneaz materia extr d rii. 2. P r ile contractante nu vor putea ncheia ntre ele acorduri bilaterale sau multilaterale dect pentru completarea dispozi iilor prezentei Conven ii sau pentru a nlesni aplicarea principiilor cuprinse n aceasta. 3. Cnd ntre dou sau mai multe P r i contractante extr darea se practic n temeiul unei legisla ii uniforme, P r ile vor fi libere s - i reglementeze raporturile mutuale n materie de extr dare, sprijinindu-se exclusiv pe acest sistem, independent de dispozi iile prezentei Conven ii. Acela i principiu va fi aplicabil ntre dou sau mai multe P r i contractante, avnd fiecare n vigoare o lege prev znd executarea pe teritoriul s u a mandatelor de arestare emise pe teritoriul celeilalte sau celorlalte P r i. P r ile contractante care exclud sau vor exclude din raporturile lor mutuale aplicarea prezentei Conven ii, potrivit dispozi iilor prezentului paragraf, urmeaz s adreseze n acest scop o notificare Secretarului general al Consiliului Europei. Acesta va comunica celorlalte P r i contractante orice notificare primit n temeiul prevederilor prezentului paragraf. Articolul 29 Semnarea, ratificarea, intrarea n vigoare 1. Prezenta Conven ie va r mne deschis spre semnare membrilor Consiliului Europei. Ea va fi ratificat , iar instrumentele de ratificare se vor depune pe lng Secretarul general al Consiliului Europei. 2. Conven ia va intra n vigoare dup 90 de zile de la data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare. 3. Ea va intra n vigoare, fa de oricare semnatar care o va ratifica ulterior, dup 90 de zile de la depunerea instrumentului de ratificare. Articolul 30 Aderarea 1. Comitetul Mini trilor al Consiliului Europei va putea invita orice stat nemembru al Consiliului s adere la prezenta Conven ie. Rezolu ia privind aceast invita ie urmeaz s primeasc acordul unanim al membrilor Consiliului, care au ratificat Conven ia. 2. Aderarea se va efectua prin depunerea, pe lng Secretarul general al Consiliului Europei, a unui instrument de aderare care va produce efect dup 90 de zile de la depunerea sa. Articolul 31 Denun area Oricare Parte contractant va putea, n ceea ce o prive te, s denun e prezenta Conven ie, adresnd o notificare Secretarului general al Consiliului Europei. Aceast denun are va produce efect dup 6 luni de la data primirii notific rii sale de c tre Secretarul general al Consiliului Europei. Articolul 32 Notific ri Secretarul general al Consiliului Europei va notifica membrilor Consiliului i guvernului fiec rui stat care a aderat la prezenta Conven ie: a) depunerea fiec rui instrument de ratificare sau de aderare;

b) data intr rii n vigoare; c) orice declara ie f cut n aplicarea dispozi iilor paragrafului 1 al art. 6 i ale paragrafului 5 al art. 21; d) orice rezerv formulat n aplicarea dispozi iilor paragrafului 1 al art. 26; e) retragerea oric rei rezerve efectuate n aplicarea dispozi iilor paragrafului 2 al art. 26; f) orice notificare de denun are primit n aplicarea dispozi iilor art. 31 al prezentei Conven ii i data la care aceasta va produce efect. Drept pentru care, subsemna ii, legal mputernici i n acest scop, au semnat prezenta Conven ie. ntocmit la Paris, la 13 decembrie 1957, n limbile francez i englez , ambele texte avnd aceea i valabilitate, ntr-un singur exemplar care se va depune n arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va comunica o copie certificat pentru conformitate de pe aceasta guvernelor semnatare.