Sunteți pe pagina 1din 8

IP SSM OO1 INSTRUCTIUNI PRIVIND INSTRUIREA LUCRATORILOR IN DOMENIUL SSM SC ........................... SRLAPROBATDIRECTOR GENERAL.................................

IP SSM - 001 INSTRUCTIUNI PROPRII PRIVIND INSTRUIREA LUCRTORILOR N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNCNr..................../ ...............20101 . S E C I U N E A : D i s p o z i i i generale 1.1.Instruirea n domeniul securitii i sntii n mun c are ca scop nsuireacunotinelor i formarea deprinderilor de securitate i sntate n munc.1 . 2 . (1)Instruirea lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n m u n c l a n i v e l u l ntreprinderii i/sau al unitii se efectueaz n timpul programului de lucru.(2)Perioada n care se desfoar instruirea prevzut la alin. (1) este considerat timpde munc.1.3.Instruirea lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n munc cuprinde 3 faze: a) instruirea introductiv-general; b) instruirea la locul de munc; c) instruirea periodic.1 . 4 . L a i n s t r u i r e a p e r s o n a l u l u i n d o m e n i u l s e c u r i t i i i s n t i i n m u n c v o r f i f o l o s i t e mijloace, metode i tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstraia, studiul de caz,vizionri de filme, diapozitive, proiecii, instruire asistat de calculator.1.5. (1) R e z u l t at ul in s t ru i ri i lu c r t or il or n do m en i ul s e cu r i t i i i s n t i i n mu n c seconsemneaz n mo d o b li ga to r iu n f i a d e in s t ru ir e in di vi du al cu i nd ic ar e a ma t er i a lu l u i predat, a duratei i datei instruirii. (2) Completarea fiei de instruire individual se va face cu pix cu past sau cu stilou,imediat dup verificarea instruirii. (3) D up e f e c tu ar e a in s t ru ir i i , f i a d e i ns tr u ir e i nd i vi d ua l s e s e m ne a z de c t r e lucrtorulinstruit i de ctre persoanele care au efectuat i au verificat instruirea. (4) Fia de instruire individual va fi pstrat de ctre conductorul locului de munc iva fi nsoit de o copie a fiei de aptitudini, completat de ctre medicul de medicina muncii nurma examenului medical la angajare.1.6. (1) Pentru persoanele aflate n ntreprindere i/sau unitate cu permisiunea angajatorului,se vor respecta prevederile din regulamentul intern sau din regulamentul de organizare ifuncionare , reguli privind instruirea i nsoirea acestora n unitate. (2)Pentru lucrtorii din ntreprinderi i/sau uniti din exterior

, care desfoaractiviti pe baz de contract de prestri de servicii n unitatea unui alt angajator, angajatorulbeneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucrtorilor privind activitile specifice unitiirespective, riscurile pentru securitate i sntate n munc, precum i msurile i activitile deprevenire i protecie la nivelul unitii, n general. (3) Instruirea prevzut la alin. (1) i (2) se consemneaz n fia de instruire colectiv. . . . / . . . . . . / 2 0 1 0 P a g e 1

IP SSM OO1 INSTRUCTIUNI PRIVIND INSTRUIREA LUCRATORILOR IN DOMENIUL SSM SC ........................... SRL (4) Fia de instruire colectiv se ntocmete n dou exemplare, din care un exemplar seva pstra de ctre angajatorul care a efectuat instruirea i un exemplar se pstreaz de ctreangajatorul lucrtorilor instruii sau, n cazul vizitatorilor, de ctre conductorul grupului. (5) R e p r e ze n t an i i a ut or it i l or co m pe t en te n c ee a c e p ri v e te co nt ro lu l a pl ic r i i legislaieireferitoare la securitate i sntate n munc vor fi nsoii de ctre un reprezentant desemnatde ctre angajator, fr a se ntocmi fi de instructaj.2.

SECIUNEA: Instruirea introductiv-general 2.1.Instruirea introductiv-general se face : a) la angajarea lucrtorilor (definii conform art. 5 lit. a) din legea 319/2006 lucrtor persoan angajat de ctre un angajator, potrivit legii, inclusiv studenii, elevii n perioadaef ecturii stagiului de practic, precum i ucenicii i ali participani la procesul de munc, cuexcepia persoanelor care presteaz activiti casnice. b) lucrtorilor detaai de la o unitate la alta; c) lucrtorilor delegai de la o unitate la alta; d) lucrtorului pus la dispoziie de ctre un agent de munc temporar.2.2. Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activitile specificeunitii, riscurile pentru securitate i sntate n munc, precum i msurile i activitile deprevenire i protecie la nivelul unitatii, n general.2. 3 . Ins tr ui re a i nt ro du c ti v -g en er al s e fa ce d e c tr e lucrtorul desemnat ;2 . 4 . I n s t r u i r e a i n t r o d u c t i v - g e n e r a l s e f a c e i n d i v i d u a l s a u n g r u p u r i d e c e l m u l t 2 0 d e persoane. 2.5. (1) Prin prezenta instructiune , avand in vedere specificul activiti i riscurile pentrusecuritate i sntate n munc, precum i msurile i activitile de prevenire i protecie, lanivelul unitatii se stabileste ca durata instruirii introductiv-generale sa fie de 8 ore.(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) persoanele prevzute la sectiunea 1 pct.1.6. din prezenta instructiune, crora li se vor prezenta succint activitile, riscurile i msurilede prevenire i protecie din unitate.2 . 6 . I n c a d r u l i n s t r u i r i i i n t r o d u c t i v g e n e r a l e , c o n f o r m c u t e m a t i c a a p r o b a t d e c t r e angajator, se vor expune , in principal, urmatoarele probleme: a) legislaia de securitate i sntate n munc; b) consecinele posibile ale necunoaterii i nerespectrii legislaiei de securitate isntate n munc; c) riscurile de accidentare i mbolnvire profesional specifice unitii; d) msuri la nivelul unitii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor ievacuarea lucrtorilor.2.7. (1) Instruirea introductivgeneral se va finaliza cu verificarea nsuirii cunotinelor pebaz de teste.

(2) Rezultatul verificrii va fi consemnat n fia de instruire. (3) Lucrtorii prevzui la pct. 2.1. lit. a) i d) nu vor putea fi angajai dac nu iau nsuit cunotinele prezentate n instruirea introductiv-general. 3.SECIUNEA: Instruirea la locul de munc . . . / . . . . . . / 2 0 1 0 P a g e 2 IP SSM OO1 INSTRUCTIUNI PRIVIND INSTRUIREA LUCRATORILOR IN DOMENIUL SSM SC ........................... SRL3.1. (1) Instruirea la locul de munc se face dup instruirea introductiv-general i are cascop prezentarea riscurilor pentru securitate i sntate n munc, precum i msurile ia ct iv i t i l e d e pr ev en ir e i p ro te c i e l a n iv el ul fi ec r ui l oc d e mu n c , p os t de l uc ru i /s au fiecrei funcii exercitate. (2) Instruirea la locul de munc se face tuturor lucrtorilor prevzui la pct. 2.1., inclusiv laschimbarea locului de munc n cadrul unitii.3.2. (1) I n s tr u i r e a l a l oc ul d e mu nc s e f ac e d e c t re conductorul direct al locului demunc , n grupe de maximum 20 de persoane. (2) Fia de instruire se pstreaz de ctre conductorul locului de munc.3.3. Prin prezenta instructiune , avand in vedere riscurile pentru securitate i sntate nmunc, precum i msurile i activitile de prevenire i protecie la nivelul fiecrui loc demunc, post de lucru i/sau fiecrei funcii exercitate in cadrul unitatii, se stabileste cadurata instruirii la locul de munca sa fie de 8 ore. 3.4. (1) Instruirea la locul de munc se va efectua pe baza tematicilor ntocmite de lucrtoruldesemnat i aprobate de ctre angajator, care vor fi pstrate la persoana care efectueazinstruirea. (2) Instruirea la locul de munca se face de catre Seful locului de munca. (3) Instruirea la locul de munc va cuprinde: a) in f o r m a ii pr i vi n d ri s c ur i le d e a cc id en t a re i mb o ln v ir e p ro fe s i on a l s p e c if ic e loculuide munc i/sau postului de lucru; b) prevederile instruciunilor proprii elaborate pentru locul de munc i/sau postul delucru; c)

m s u r i l a n iv el u l lo c ul u i d e mun c i/ s au p os t ul ui d e l uc ru pr iv in d a c or da r ea primuluiajutor, stingerea incendiilor i evacuarea lucrtorilor; d) prevederi ale reglementrilor de securitate i sntate n munc privind activitispecifice ale locului de munc i/sau postului de lucru; e) instruirea la locul de munc va include n mod obligatoriu demonstraii practiceprivind activitatea pe care persoana respectiv o va desfura i exerciii practice privindu t i li z a re a ec hi pa me n tu l ui in d iv id ua l d e p ro te c ie , a mij lo ac el or de al ar ma r e , i nt er v e n i e, evacuare i de prim ajutor.3 . 5 . n c e p e r e a e f e c t i v a a c t i v i t i i l a p o s t u l d e l u c r u d e c t r e l u c r t o r u l i n s t r u i t s e f a c e numai dup verificarea cunotinelor de cate administratorul societatii i se consemneaz nfia de instruire individual.3.6.Lucrtorii nu vor putea fi acceptati la lucru dac nu i-au nsuit cunotinele prezentate n instruirea la locul de munca. 4.SECIUNEA: Instruirea periodic 4 . 1 . I n s tr ui re a p er io d ic s e f ac e tu tu ro r l uc r t o ri lo r p re v z u i la p ct . 2 . 1 . i ar e d r e p t s co p remprosptarea i actualizarea cunotinelor n domeniul securitii i sntii n munc.4.2. (1) Instruirea periodic se efectueaz de ctre conductorul locului de munc. (2) Prin prezenta instructiune, avand in vedere specificul activiti i riscurile pentrusecuritate i sntate n munc, precum i msurile i activitile de prevenire i protecie, lanivelul unitatii se stabileste intervalul dintre dou instruiri periodice astfel: a) lunar pentru personalul muncitor executant, activitati cu riscuri mari; b) la 6 luni pentru personalul de conducere direct a proceselor de munc si . . . / . . . . / 2 0 1 P a g e 3

. . 0

IP SSM OO1 INSTRUCTIUNI PRIVIND INSTRUIREA LUCRATORILOR IN DOMENIUL SSM SC ........................... SRLpersonalulu TESA, activitati fara riscuri deosebite; (3) V e r i f i c a r e a in s t ru i ri i pe r io di c e s e fa ce d e c t re ad min i s tr at o r ca r e v a s emn a f i el e d e i n s t r u i r e a l e l u c r t o r i l o r l a v e r i f i c a r e , c o n f i r m n d a s t f e l c i n s t r u i r e a a f o s t f c u t corespunztor. (4)

Instruirea periodic se va completa n mod obligatoriu i cu demonstraii practice.4 . 3 . I n s t r u i r e a p e r i o d i c s e v a e f e c t u a p e b a z a t e m a t i c i l o r , n t o c m i t e d e c t r e l u c r t o r u l desemnat i aprobate de ctre angajator, care vor fi pstrate la persoana care efectueazinstruirea.4.4.Instruirea periodic se face suplimentar celei programate n urmtoarele cazuri: a) cnd un lucrtor a lipsit peste 30 de zile lucrtoare; b) c n d au ap r ut mo d if i c r i a le p re ve de ri lo r de s e cu ri ta te i s n t at e n mu n c privindactiviti specifice ale locului de munc i/sau postului de lucru sau ale instruciunilor proprii,inclusiv datorit evoluiei riscurilor sau apariiei de noi riscuri n unitate; c) la reluarea activitii dup accident de munc; d) la executarea unor lucrri speciale; e) la introducerea unui echipament de munc sau a unor modificri ale echipamentuluiexistent; f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru; g) la introducerea oricrei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.4 . 5 . P r i n p r e z e n t a instructiune se stabileste ca durata instruirii periodice prevzute lapct. 4.4. sa fie de 2 ore. Prezentele instructiuni proprii, IP SSM - 001, sunt obligatorii in cadrul locurilor de muncaorganizate de unitate, fac parte integranta din procesul de instruireinformare al lucratorilor si vor fi consemnate in fisa de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca . Intocmit, Lucrator desemnat . . . . / . . . . . . / 2 0 1 0 P a g e 4