Sunteți pe pagina 1din 9

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE privind gestionarea deşeurilor provenite din activităţile de construcţie şi demolare

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I . Dispoziţii generale

Art. 1 (1) Scopul prezentei legi este reducerea impactului asupra mediului datorat deşeurilor provenite din activităţile de construcţie şi/sau demolare, denumite în continuare activităţi de construcţii. (2) Obiectivul este reducerea ponderii deşeurilor provenite din activităţile de construcţii din totalul deşeurilor eliminate, prin creşterea gradului de valorificare şi reciclare al acestora. (3) Prevederile prezentei legi se aplică deşeurilor provenite din activităţile de construcţii, construcţiilor de orice categorie şi instalaţiilor aferente acestora precum şi construcţiilor suport ale instalaţiilor tehnologice şi de producţie.

Art. 2 Deşeurile provenite din activităţile de construcţii care fac obiectul prezentei legi, provin din toate lucrările prevăzute în Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3 Prezenta lege se aplică categoriilor de deşeuri provenite din activităţi de construcţii, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare.

CAPITOLUL II Definiţii

Art. 4 (1) În înţelesul prezentei legi termenii utilizaţi se definesc după cum urmează:

a) deşeuri provenite din activităţi de construcţii - deşeuri din construcţii şi demolări corespunzătoare codurilor de deşeuri prevăzute la categoria 17 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, inclusiv deşeurile periculoase şi materialele geologice naturale prevăzute la categoria 17 05 04, precum şi solurile necontaminate şi alte materiale geologice naturale excavate în timpul activităţilor de construcţie, dacă se folosesc în altă locaţie decât locul unde au fost excavate.

b) diriginte de şantier - inginer constructor abilitat prin lege să supravegheze buna desfășurare a lucrărilor de construire și să garanteze respectarea prevederilor documentației tehnice a

1

construcției și este împuternicit de către titularul autorizației de construire/desfințare cu atribuții și competențe privind verificarea calității materialelor și produselor de construcții puse în lucrare și/sau cu verificarea execuției corecte a lucrărilor de construcții. El este atestat ca atare de către ministerul de resort și reprezintă interesele beneficiarului în raport cu constructorul, proiectantul și trebuie să fie independent față de de aceștia.

c) operaţiuni de umplere: înseamnă o operațiune de valorificare în cadrul căreia se folosesc deșeuri adecvate fie în scopuri de refacere în zonele în care s-au efectuat excavări, fie în scopuri de amenajare a teritoriului și în cadrul căreia deșeurile înlocuiesc materiale care nu sunt deșeuri.

d) operatori economici - operatori economici autorizaţi de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului pentru colectarea, reciclarea, transportul, valorificarea deşeurilor provenite din activităţile de construcţii

e) pregătirea pentru reutilizare - operaţiunile de verificare, curăţare sau valorificare prin reparare, prin care produsele sau componentele produselor care au devenit deşeuri sunt pregătite pentru a fi reutilizate fără nicio altă operaţiune de pre-tratare.

f) reciclare - orice operaţiune de valorificare prin care deşeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanţe pentru a-şi îndeplini funcţia lor iniţială sau pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică şi conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile de umplere.

g) titularul activităţii de construcţii - persoană fizică sau juridică pe numele căruia a fost emisă autorizaţia de construire/desfiinţare, care desfăşoară activităţi de construcţii.

h) valorificare - orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop, sau faptul că deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv, în întreprinderi sau în economie în general.

CAPITOLUL III Gestionarea deşeurilor

Art. 5 (1) Operațiile de gestionare a deşeurilor provenite din activităţile de construcţii prevăzute la art.2, inclusiv îndeplinirea obiectivelor de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, specificate în anexa nr. 2 se realizează de către titularul activităţii de construcţii:

a) direct cu respectarea prevederilor legale în domeniul gestionării deşeurilor sau

b) prin contract de delegare prin intermediul operatorilor economici autorizaţi din punct

de vedere al protecției mediului sau operatorilor serviciilor de salubritate. (2) Operaţiile de sortare, colectare, pretratare, tratare, pregătire pentru reutilizare, reciclare și valorificarea a deşeurilor provenite din activităţile de construcţii se efectuează, în măsura în care acest lucru este posibil, la locul producerii acestora. (3) Operațiile de tratare, reciclare și valorificare a deşeurilor provenite din activităţile de construcţii în cazul în care nu se realizează conform alin.(2) trebuie să se efectueaze pe un amplasament al operatorilor prevăzuți la alin.(1), lit. b). (4) Operația de eliminare a deşeurilor provenite din activităţile de construcţii se realizează în conformitate cu legislația în vigoare.

2

(5) Transportul deşeurilor provenite din activităţile de construcţii se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. (6) În cazul producerii unei calamităţi naturale colectarea, transportul, tratarea, valorificarea, eliminarea deşeurilor provenite din activităţile de construcţii şi cele similare acestora, se efectuează, respectând prevederile prezentei legi, de către operatori economici, responsabilitatea încheierii contractelor cu aceştia revenind autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază administrativ teritorială s-a produs evenimentul, sau, după caz, autorităţii responsabile pentru gestionarea măsurilor dispuse prin decret prezidenţial, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004. (7) Contravaloarea serviciilor prevăzute la alin.(6) se achită din bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale respective inclusiv din fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului potrivit prevederilor art.30 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.

Art.6

În vederea asigurării gestionării corespunzătoare a deșeurilor provenite din activități de construire și demolare, titularii autorizațiilor de construire/desființare întocmesc planuri de gestionare a deşeurilor provenite din activităţile de construcţie şi demolare elaborate potrivit anexei nr. 1.

Art. 7 Planurile de gestionare a deşeurilor provenite din activităţile de construcţie şi demolare prevăzute la art. 6. sunt obligatorii pentru:

a) Proiectele de construcții rezidențiale atunci când acestea sunt dezvoltate pentru mai mult de 5 locuințe;

b) Proiectele de construcții altele decât cele prevăzute la lit. a), dacă suprafața construită depășește 500 mp sau dacă respectivele proiecte fac parte din documentații urbanistice elaborate pentru mai mult de 5 locuințe care se realizeaza etapizat;

c) Proiectele de demolare/renovare/recondiționare a clădirilor care generează un volum de cel puțin 100 mc de deșeuri din construcție și demolare;

d) Proiectele de inginerie civilă care generează un volum de cel puțin 500 mc de deșeuri din construcție și demolare.

CAPITOLUL IV Obligaţii şi responsabilităţi

Art. 8 (1) Titularul activităţii de construcţii, persoană juridică, pe numele căruia a fost emisă autorizaţia de construire/desfiinţare, are următoarele obligaţii:

a) să întocmească, după caz și să depună la autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire/desfiinţare, înainte de eliberarea acesteia, planul de gestionare a deşeurilor provenite din activităţile de construcţie şi demolare elaborat potrivit anexei nr. 1, avizat de autoritatea locală pentru protecția mediului.

b) să respecte ierarhia deşeurilor (prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor provenite din activităţile de construcţii);

c) să încadreze, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, fiecare tip de deşeu generat din propria activitate, pe baza originii, testelor şi

3

buletinelor de analiză certificate de laboratorul naţional de referintă și să țină evidența acestora.

d) să transmită autorității teritoriale pentru protecția mediului, anual, pe perioada valabilității autorizației de construcție, dar nu mai târziu de 30 de zile de data recepției finale a lucrărilor, evidenţa întocmită potrivit lit. c);

e) să asigure transportul deşeurilor prin mijloace proprii în cazul în care se aplică art. 5 alin.(1) lit. a);

f) să asigure finanţarea gestionării corespunzătoare a deşeurilor provenite din activităţi de construcţii;

g) să respecte pe durata desfășurării lucrărilor planul de gestionare a deşeurilor provenite din activităţile de construcţie şi demolare

h) să îndepărteze la închiderea şantierului toate deşeurile de pe amplasament

(2) Titularul activităţii de construcţii, persoană fizică pe numele căreia a fost emisă autorizaţia de construire/desfiinţare, are următoarele obligaţii:

a) să întocmească, după caz și să depună la autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire/desfiinţare, înainte de eliberarea acesteia, planul de gestionare a deşeurilor provenite din activităţile de construcţie şi demolare elaborat potrivit anexei nr. 1, avizat de autoritatea locală pentru protecția mediului.

b) să respecte ierarhia deşeurilor (prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor provenite din activităţile de construcţii);

c) să sorteze pe amplasament și să predea deşeurile provenite din activităţile de construcţii, unor operatori economici autorizaţi în vederea transportului, reutilizării, reciclării, valorificării;

d) să respecte pe durata desfășurării lucrărilor planul de gestionare a deşeurilor provenite din activităţile de construcţie şi demolare

e) să ţină evidenţa diferitelor categorii de deşeuri, provenite din activităţile de construcţii de pe amplasamentul respectiv, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare.

f) să transmită autorității teritoriale pentru protecția mediului, anual, pe perioada valabilității autorizației de construcție, dar nu mai târziu de 30 de zile de data recepției finale a lucrărilor, evidenţa întocmită potrivit lit. e);

g) să realizeze, la cererea autorității teritoriale pentru protecția mediului sau reprezentanților Gărzii Naționale de Mediu pentru deşeurile generate din propria activitate, teste certificate de laboratorul naţional de referință;

h) să îndepărteze la închiderea şantierului toate deşeurile de pe amplasament

(3) Este interzisă emiterea autorizației de construire/desființare în lipsa planului de gestionare a deşeurilor provenite din activităţile de construcţie şi demolare, cu excepția proiectelor care nu se supun prevederilor art 7. (4) Se interzice eliminarea prin depozitare a deşeurilor reciclabile/valorificabile provenite din activităţile de construcţii. (5) Autoritățile publice executive ale unităţilor administrativ-teritoriale au obligația să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze activitatea de colectare a deșeurilor provenite de la lucrări pentru care nu este necesară emiterea unei autorizaţie de construire potrivit art. 11 din Legea nr. 50/1991. (6) Obligația prevăzută la alin. (5) se realizează prin amplasarea de containere/recipiente specifice în funcție de densitatea populației, prin ridicarea acestora și transportul către

4

operatori economici autorizati pentru sortarea, valorificarea, reutilizarea, reciclarea sau eliminarea acestora. (7) Deținătorul de deșeuri care execută lucrări de construire/desființare pentru care nu este

obligatorie emiterea unei autorizaţii de construire, potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 50/1991, are obligaţia să depună deşeurile în containerele/recipientele amplasate potrivit alin. (6). (8) Este interzisă:

a) depozitarea deşeurilor provenite din activitatea de construire în recipientele sau containerele în care se depun deşeurile menajere.

b) abandonarea şi depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări pe domeniul public

sau privat al autorităţii administraţiei publice locale. (9) În cazul deşeurilor provenite din activităţile de construcţii şi desființare prin a căror manipulare se degajă praf operatorul economic care efectuează transportul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie cât mai redusă. (10) Deșeurile care conţin azbest, rezultate din demolări, trebuie colectate separat astfel încât să nu se degaje fibre din material, nu vor fi amestecate cu celelalte deşeuri iar personalul care realizează această operaţie trebuie să poarte echipament de protecţie, special, pentru lucrul cu azbestul. (11) Deșeurile sortate rezultate din activități de construire şi desființare care conțin unul din constituenții cuprinși în anexa nr. I D și care au proprietățile descrise în anexa I E din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată prin Legea nr.426/2001, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să fie prevăzute cu pictogramele de pericol din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilorși stocate temporar într- un spaţiu îngrădit numai pe amplasamentul aparţinând deținătorului de deşeuri. (12) Autoritățile publice executive ale unităţilor administrativ-teritoriale au obligația să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze activitatea de colectare a deșeurilor provenite de la lucrări de construcții abandonate pe teritoriul lor administrativ.

Art. 9 (1) Titularul activităţii de construcţii sau operatorul menționat la art. 5 alin. (1), lit. b) și autoritatea publică locală au obligaţia să transmită un raport, la finalizarea construcţiei, dar nu mai târziu de 30 de zile de data recepției finale a lucrărilor sau, după caz, anual dacă construcţia durează mai mult de un an, privind realizarea obiectivelor prevăzute în anexa 2, autorităţii locale pentru protecţia mediului. (2) Titularul activității de construcții sau operatorul menționat la art. 5 (1) lit. b) după caz, sunt obligați să transmită un raport la finalizarea construcţiei, dar nu mai târziu de 30 de zile de data recepției finale a lucrărilor sau, după caz, anual dacă construcţia durează mai mult de un an, privind realizarea obiectivelor prevăzute în anexa 2, autorității emitente a autorizației de construcție/desființare. (3) Rapoartele prevăzute la alin. 1 și 2 trebuie transmise autorităților locale pentru protecția mediului la finalizarea construcţiei, dar nu mai târziu de 30 de zile de data recepției finale a lucrărilor iar, după caz, rapoartele anuale trebuie transmise până la data de 25 martie a anului următor, pentru anul pentru care se face raportare. (4) Rapoartele anuale prevăzute la alin. 1 și 2 trebuie însoțite de documente justificative.

5

Art. 10 Pentru calculul obiectivelor anuale se aplică metoda prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta lege.

Art. 11 Autorităţile administraţiei publice locale şi/sau operatorii economici care administrează depozite de deşeuri nepericuloase, trebuie să amenajeze, dacă este cazul, spaţii pentru stocarea temporară a deşeurilor nepericuloase provenite din activităţile de construcţii, în vederea eliminării.

Art. 12 (1) Autorităţile administraţiei publice locale şi/sau operatorii economici care administrează depozitele de deşeuri periculoase trebuie să amenajeze, dacă este cazul, spaţii pentru stocarea temporară a deşeurilor periculoase provenite din activităţile de construcţii, în vederea eliminării. (2) Deşeurile sortate menționate la art. 8 alin. (11) sunt acceptate numai în depozitele de deşeuri periculoase. (3) Deşeurile cu conţinut de azbest provenite din activităţile de desființare sunt eliminate prin depozitare cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Capitolul V Garanția financiară Art. 13 (1) Autoritatea competentă emitentă a autorizaţiei de construire/desfiinţare solicită o garanție financiară care să acopere costurile de gestionare a deșeurilor din construcții și desființări. (2) Cuantumul la care se calculează valoarea garanției financiare este de 30 lei/mc deșeuri din construcții/desfințări estimate a se genera. (3) Cuantumul garanției financiare se face venit la bugetul local al autorității competente emitente a autorizaţiei de construire/desfiinţare în cazul în care titularul activității de construcții nu a îndeplinit obiectivele specificate în anexa nr. 2. (4) Sumele încasate potrivit alin. (2) se folosesc de către autoritatea publică locală pentru gestionarea deşeurilor provenite din activităţile de construcţii de pe întreg teritoriul administrativ, inclusiv cele abandonate, în scopul îndeplinirii obiectivelor din anexa 2.

Art. 14 Prevederile art.13 nu se aplică în cazul lucrărilor pentru care nu este necesară eliberarea unei autorizații de construire/desființare sau a proiectelor care nu se încadrează în prevederile art 7.

CAPITOLUL VI Contravenţii

Art. 15 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează, după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a), c), d),e), h) art. 8 alin. (2) lit a), c), d), e), f)

,g), h) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoane fizice şi de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane juridice.

b) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) și (3) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane juridice.

c) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (3), (4), (5) (6), (9), (10), (11) și (12), art. 9 alin. (1) cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei

d) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (7), și (8) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice și de la 5.000 lei la 7.500 lei pentru persoanele juridice.

6

e) nerespectarea prevederilor art. 11, art. 12 alin. (1) și (2) și art. 13 alin. (4) cu amendă de la

10.000 lei la 30.000 lei. (2) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanţei Guvernului nr.

2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 16 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) și b) se realizează de comisarii din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, potrivit dispoziţiilor legale, persoanele împuternicite ale autorităţii publice locale precum şi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, prevăzute la art.15 alin. (1) lit. c), d) și e) se realizează de comisarii din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu; (3) Constatarea îndeplinirii obiectivelor din anexa nr. 2 se realizează de către comisarii din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu.

CAPITOLUL VI Dispoziţii finale

Art. 17 Autorităţile competente pentru protecţia mediului, în cadrul procedurii de reglementare pentru proiectele publice sau private, stabilesc condiţiile pentru gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii și desființări în baza planului de gestionare a deşeurilor provenite din activităţile de construcţie şi demolare elaborat de titularul lucrărilor de construire/desființare potrivit anexei nr. 1.

Art. 18 Pentru lucrările care la data intrării în vigoare a prezentei legi dispun de autorizaţie de construire/desfiinţare titularul acesteia are următoarele obligaţii:

(1) să întocmească după caz și să depună la autoritatea competentă pentru protecția mediului planul de gestionare a deşeurilor provenite din activităţile de construcţie şi demolare elaborat potrivit anexei nr. 1. (2) să raporteze anual autorităţilor locale pentru protecţia mediului evidența gestiunii deşeurilor întocmită potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 856/2002, cu modificările ulterioare; (3) să îndeplinească obiectivele prevăzute în anexa nr. 2.

Art.19 După litera f) a alin. (1) al art. 7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi litere, literele g) şi h), cu următorul conţinut:

g) planul de gestionare a deşeurilor provenite din activităţile de construcţie şi demolare

i) garanţia financiară

Art. 20 Anexele nr. 1 - 2 fac parte integrantă din prezenta lege

Art. 21 Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I

7

ANEXA nr.1

Plan de gestionare a deşeurilor provenite din activităţile de construcţie şi demolare

1. Informații generale și date privind amplasamentul

1.1. Date de identificare a obiectului de investiții

1.2. Denumirea proiectului

1.3. Amplasament

1.4. Beneficiar

1.5. Elaborator se vor trece date privind identificarea elaboratorului planului de gestionare a deşeurilor provenite din activităţile de construcţie şi demolare

2. Caracteristici tehnice ale investiției

2.1. Descrierea lucrărilor care fac obiectul autorizației de construire/desființare

2.2. Tipurile de lucrări

2.3. Categoria de construcții

2.4. Caracteristici constructive

2.5. Durata estimată de desfășurare a lucrărilor

3. Generarea și gestionarea deșeurilor din construcții și/sau desființare

3.1. Cantitate estimată și tipurile de deșeuri

3.2. Aplicarea ierarhiei deșeurilor în etapele proiectului

- Etapa de design și proiectare;

- Etapa de pregătire a amplasamentului;

- Etapa de construire/desființare;

3.3. Prevenirea generarii deșeurilor în etapele proiectului

3.4. Gestionarea deșeurilor nepericuloase

- generarea deșeurilor (locație, etapă, cantități);

- obiectivele de gestionare a deșeurilor specifice proiectului;

- conformarea cu obiectivele impuse de legislația în domeniu

- metodele de prevenire propuse;

- modul de folosire a materiilor și materialelor de construcție;

- modul de gestionare - incluzând descrierea detaliată a cantităților și metodelor propuse precum reutilizare inclusiv reutilizarea in situ, reciclare, valorificare, eliminare;

- costuri estimate;

3.5. Gestionarea deșeurilor periculoase

- generarea deșeurilor (locație, etapă, cantități);

- obiectivele de gestionare a deșeurilor specifice proiectului;

- conformarea cu obiectivele impuse legislația în domeniu

- metode de prevenire propuse;

- modul de folosire a materiilor și materialelor de construcție;

- modul de gestionare incluzând identificarea, manipularea, stocarea temporară, tratarea, eliminarea deșeurilor periculoase;

- costuri estimate.

4. Modul în care planul de gestionare a deşeurilor provenite din activităţile de construcţie şi demolare se integrează în planul local și național de gestionare a deșeurilor.

Puncte în schemă

Observaţii

1.

Plan

 

Se va anexa raportul final

Se vor anexa chitanţele de la operatorul economic autorizat să preia deşeurile colectate

Cantitatea reală (Kg)

 

Excepţii (Kg)

Se va atașa un document separat prin care se va demonstra contextul de încadrare ca și excepție

8

ANEXA nr.2

Obligaţii anuale ale autorităţilor administraţiei publice locale şi/sau titularului activităţii de construcţii privind pregătirea pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială a deşeurilor nepericuloase provenite din activităţile de construcţii cu excepţia materialelor geologice naturale prevăzute la categoria 17.05.04 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, în perioada 2011-2020, inclusiv operaţiuni de umplere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale:

a) minim 15% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în anul 2011;

b) minim 20% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în anul 2012;

c) minim 25% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în anul 2013;

d) minim 30% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în anul 2014;

e) minim 35% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în anul 2015;

f) minim 40% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în anul 2016;

g) minim 50% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în anul 2017;

h) minim 60% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în anul 2018;

i) minim 70% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în anul 2019;

j) minim 75% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în anul 2020.

NOTĂ:

Obligaţiile anuale se calculează pe baza cantităţilor de deşeuri generate în anul respectiv. Metoda de calcul:

Rata de reciclare a deșeurilor din construcții și demolări, exprimată în % (R) este:

Cantitatea de deșeuri din construcții și demolări valorificate sub formă de materiale

R=

Deșeuri din construcții și demolări generate

9