Sunteți pe pagina 1din 34

Romania apicoli I

Revista IunatH de informare tehnicii qi ~ t i i n t i f i d , schimb de experientil gi opinii editat; de Asociatia Cresciitorilor de Albine din Romiinia

LnO.

ELUSE1 T A R T A (redactor V.i), PETRE MIHAI BACANU. SORIN BODoLEA (redactor de rubrich). ing. AUREL MALAIV. Inn. EUGEN NARZA. VICTOR NEAOV, biol. MIHAELA $ERBAN, in& TRAIAN VOLCMSCHI.
ASOCUTIEI DE A L B P n

..

Anul LXXVl CUPRINS


1
3 7
10 13

Nr.2

februarie 1992

DIN ROMANIA. Str. Iullur N c l k nr. 11. ~ u c u reeti, sect. 1 Cod. 70231 T a . 11.41.80 Telex 11 205 aplrom-r Cont vir. 4596014 B.A. S.A. rucurbala munlcipiului B u c u r e ~ i .
.

CRESCXTORILOR

***

Se va pliiti impozft pe stupi ? Memoriu


'

a1 Asociatiei Cresciitorilor de Albine

adresat Parlamentului Romlniei Traian VOLCINSCHI : Urdiniqul gi oglinda stupului, izvor de observatii (I) Constanta ANDREI : Polenul indicator al provenientei mierii de albine (I) *** Culesul timpuriu de primiivarti Carol BORA : Un bilant rodnic zdi apicultorilor doljeni dar $i o mare durere

H~RTOAPELE TRANZITIEI

' j

!.-

14 Aurel PAPADOPOL : Uqii sint uneori 18 20

21 23

25 29

mari amatori de miere, piigubind albinele Elena GROSU : Sporirea potentialului melifer a1 paj.igtilar naturale *** Baza melifer& Un manual destinat atit apicultorilor incepiitori cft vi a celor consacrati Traian BUCOVINEANU : fntrebiiri $i riispunsuri Nicolae ALEXANDRU : Dalta multifunctimalFi cu colector de cearii gi propolis Traian VOLCINSCHI : Un apicultor german demonstreaz& In Franta calitiitile albinei romanegti DOCUMENTAR APICOL : Din paginile revistelor strSine ; Miisuri de combatere a roz5toamlor

Apicultorii ca pi toate c e l e l m e -, categorf rodo-profestonale coni -s statd cd trecerea Romdniei de la 0 economle excesfv centralfzatd la u n a de piatd re petrece c u . : mart greutdtt c u sacrificit care tfnd sd devihd insuportabile i f , , ; sd n f se pard cd tranzitdm d e la rdu la mat rdu. .&ste ca $1 r u m transvazarea unei familit d e albine dtntr-o copnitd veche rau . dintr-un buduroi strimt fntr-un stup slstematic, tncdpdtor, curat S f m o d e m ,nu reugegte. I n acest . " din urmd caz nereugita re dato. :r reazd apicultorului care este sin. @ guru1 vtnovat. De ce aocietatea noastrd dupd aproape doi ant # f . 1 ' jumdtate de l a evenimentele . d i n . : decembrie 1989 n u merge t n linie dreaptd spre economta da pta:d, ' las pe Pecare citttor sd judece Cu congtlinta Zut. Inainte do _-I aceastd gudecatd propun doud -!-i cttate ale unui profewr, crltic literar $i o m polftfc care a avut I; o covirgitoare contrtbut(e ,&a . - - 11.. crearea Romdnlei m o d e m e 61 -; ,. unitare. Rog pe cititori sb citeascd be doud-tr& ori f n jrazele . . care urmeazd $t apai sd raporteZe con$inutul - lor la concretrll cotldfan particular 81 general. Dacd SextuZ cuprins In acest chenar a avut ecou In rugetul ?t' suflatul dvs. agteptdrn sd n e scrieti. (E.T.)

---

i
,

'

'

1,

C o p e r t a : I : Spectrul polinic a1 unor mineri de primdvard. Macheta arh. Florin STEFUREAC ; Diapozltive color : dr. biolog Constanta ANDREI (vezi articolul de la pagina 7).
~-

C o p e r t a 1V : Fumagilin - u n medicament pentru combaterea nosemozei albtnelor (amdnunte i n pagina 19). Macheta : arh. Florin STEFUREAC

1, ,.Din momentul fn cart? re recunoagte CA sintem fn tranzitiune, din see1 moment sa recunoqk legitimitatea Criticei gi se ostndegte lenevirea c u e agteaptg blnele, in viitor igril nici o lupa". Z . ,Critics este nn eleme* . neapgrat a1 sustinerii 9 1 propggirii noastre gi ea orice jertie qi In mlflocul arfeHror ruine trebue implinht semnalul adw&ruluil'. l l T U MAIOREBCU, 187%

- '

- .

..-<:, .$
+

,-

-:I

: .

,:
s )

.,'I.

"

..
-. '

;/

7T..y.

-"i!-

--

'

'I' -.I
.,

-1'

SUB SEMNUL URGENJEl

f n numZra1 anterior a1 revistei noastre ariitam T a pagina 5 c5 groblema scutjirii de impozit a veniturilor realizate din practicarea apiculturii este rezolvatii, fapt atestat de o scrisoare a Ministeruiui Economiei $!., Finanfelor. -1aG ins5 cg i n cursul lumi decembrie a anului trecut am aflat cii acest minister a inaintat parlamcntului o exgunere de motive, un proiect de hornire $i proiectul unei legi prin care se status impunerea de impozite pe stugi fncepind de Is n u m h ~ l de 5 familii de albine, avind denumirea :

,,LEGEA CW PRIVIRE LA IMPO!ZITUL PE VENITURILE AGRIGOLE ALE POPULA'J'IEI". Nu vrem s5 comenllm expunerea de motive sau textele proieetelor hotilririi ei iegii cu toate c& aceste documente suferii de strimbiitate P n form6 qi continut. Important pentru tofi apicultorii este ca a c e ~ t i asg $tie lmediat cii s-a intervenit la Senatul Romsniei ~i la Camera Deputatilor unde a fost lnaintat Memoriul
. .

a1 Asociatiei Cresdtoribr de Albine

Parlamentului Romlniei

fntrucit f n zilele urmritoare va fi supus6 dezbatel-ii $i ppobiirii P a r h n t u l u i Legea c u ;privire 2a .imipozitul pe veniturile agricole ale poputatiei, cu 'respect, supunkm atentiei $i analizei dumneavoastrd propunerea organizqtiei ,pastre, awe repezintd peste 100.000 qesclitori d e albine, ca veniturile realizate din apiculturd s6 fie scutite de impozit. . Facem acehstti solieitare pentru urmritoarele considerente : - In prezmt .Qnnici 'o tar6 europeanii veniturile realizate din apicultW6 nu d n t impozitate iar.'fdrile Comunitcitii Europene subuentioneazd productia apicolii $i cheltuielile pentru protectia albinelor Qmpotriva bolilor $i ddun2itorilor. - Apicultura fn fara- w t r d care are o traditie mile&rti s-a bue din cele. m i vechi timpu?-i. Din documeno m n e ~ tt.ezultd i ;c& ~ d m i t o r i i , T d r i l o r.Romcine brotejau orii ca @ stupineb din 'braniftile d o m n e ~ t i@ q i de privilegrii q?eciale. (Sem@lcim ,cB mici niilor fanariote, pe stupdrit .nus-au p e r c e p t &ti. ra.1'6 @in ac4iunea de polenizare a l b h l 8 a u un rot t %n creqterea producfiei $i ?rnbuntitiitirea calitdtii ,:ulzsurile d e f loarea-soareiuiproductiafie seminte mii fructiferi cu 6 0 / 0 ' i la ~ ~semincerii de trifoi $ i ~ a ce i'n expresic valol-icti. reprezintd antgzl nivelul i peste .60 miliarde lei. ial prin angrenarea intrro d e cetdteni- care in urmu sau secundiard realizeazd altele cu valoare nutritivd bune; rezultate $i i n obtiapiee cu efecte favwabile
na;it in pcistrarea echilipericdl existenfa unui
,.
'

'I

'

. I -

numiir de peste 100 000 de specii vegetale din flora sponta& cultivatii. 1 Ag~esiumafactodor poluanfi, tratamentele fitosanitare necorelate diin hagriculturci $i silvkulturii, me~tereaaberantii a pi-eturilor anor 'mterii prime gi. materiale, a zahtirului, a transporturilor gi ,a ensrgiei implkb u n factor major de risc ce determinii o Qngrijor,are$i chiur o refinere pentru practicarea acestei kdeletniciri cu bogate traditii in tara noastrii. In aceste conditii facem u n ccilduros ape1 dwsuflst @ cuget la membrii Parlahntului Romdniei pentru ca pin hottis~eace o vor lua sd confere conditii o k mentinere gi promovare a apicultur6 p aceste ~ l e a g u r i generos dciruite de Dumwzeu pefitru cregterea albi- . nlor. pre~edinte, I Eugen MQna
%

Acest. memoriu cn nr. 2859/19XII.1991 impreunii cu Apelul cgtre toti cei eare pot sprijini una dintre activitiifile umane cu certe efecte ecologice, economice sociale : APICULTURA (publicat in n r . 4/1991 a1 revishi noastre) a foost depus la Cabinetul d-lor Alexandru Birlgdeanu preg)edintele Senatului gi Dan Marfian pregedintele Camerei Deputafilor. t n aceeqi zi aceste documente au fost transmise unor deputav g i senatori intre care dl. Victor Surdu pregedinte a1 Partidului Democrat 'Agrar din Romania gi unor reprezenta~fl ai presei inqie care ci-' t&m pe d-na Cici Iordache Adam get a1 biroului cle presil a1 Senatului. Desigur pentru a elimina din textul legii prevederea conform d r e i a adivitatea apicolg va deveni impozabilg finind cont t% sericicultura, avicultura, cregterea iepurilor de c a d nu stht supuse impozitiirii pe venit este necesar ca tbti 'apicultorii s& se constituie fn adevgrate grupe de presiune pentru a amors a la factorii puterii legislative apgrarea

infereseior stuparilor d r o r a @ q a li se cer sacrificii prea mari pentru nEgae oameni siraci care, din dragoste p d r u albine, practllcg aceastg milenarii preocupare, a ~ o p o r u i uromhn. i Ce trebuie fgcut 7 Agelhm la salarlatii filialelor judetene ,A.C.A., la to$i apiculh r i i s& i n t e r v i a vwbal g i In scris la senatorii gi deputafii din circumscripfiile unde domiciliaz5. Se @tie c& in fiecare siIptArnini4 in zilele de simbtiU $1 duminic& pariamentarii pot f i abordafi in birourjle lor din sediile grefecturilor sau ale partidelor pe care le reprezintg. Cn argument. logic& convinggtoare gi repetate ori de cite ori eete nevoie vom reugi i m p r e u a ,lcristalidm ueea ce ne place s5 denumim o conyfiiindg national6 api~01%. c Folosifi texbul Memoriului p u b l h t 8cum gi eel a1 Apelului sas-mentiopak Succes tuturor !

URDINISUL $I OGLINDA: STUPULUI (I)&


. .

--

- IZVOR DE O B S E R V A ~ I.
'

,~

.
. . .. .
I

ing. Traian VOLCINSCH~.


. _ ,
.
'

, :

..

.
.

, .

..
. .

..

. .

. ..

a r t i l e d e specialitate- scriu' relativ py.tin despc'e nsulmeroasele observatii, C m t a t k i ilut&esante $i praQtice ce pot f i fgcute 21 stupin5 i n general qi la urdani$ul qi ogtinda stupuiui in special. Chiar dacii acestea sint mentionate ele sint dispersate $i abordate tangential h diferitecapitole; impreuna cu a1.k teme. a c a t e semne, ex,@-oare d e unej familii d e albine n e permit s5 a:pr&em c u desb,l& precizie a n u M b st&$ de fapt interimre d,in v,iata intimg a m e i qmiui de albine $i s& c u n q m totdeauna m w sul mlie5rui s.tup., Pentru ac-ta . ins5 apicultorul trebuie s5 invete, s5 fie bine i.nstruilt, s5 aib5 simt de obsrv,atie ascuacela~itimp +fie un peramanent tit $i $i a t m t obsertnator, s5 fie cum se &re ,,&i 9 urechihi" s 5 $tie &nd $i ce s& obm v e , s& selecteze gi ana,lizeze cu pniceprima v e d e pere ofice a m h u n t care pare nesemnitic&iv, s5 inWeag5, d d u c 5 , intui*g ~i i.n,terpreteze cu d,iscernhint acesk observatii, reuqind in final s& depisteze ceca ce nu a t e B n ordine in stupina
. s a.

I:, /,-

experim-i, tr-d Fin &n prjsac5 Si p*vind ate& fEir5 a-i deschide, poate deduce din zifmrente c&e a t e situatia lor. deosebind u$or 'Stupi,i' pumnici de c& d a b i sau cei URDINI$UL STUPWLUI normali de cei suf&nzi s a u s u s c t i . In fdusl iac& el va -putea - c o m ~ a t a ~ o p e r a t i v Uil.dini$u,l stupului influenteazi cele m i o senie d e neajunsu.ai luind apoi cu cairn Impox%ante acte ale viepi u a d familii de $i primpere*cele mi bune decizii $i m5albine. Astfel prin urdinis se asigwa lesuri de r e m d e r e r e se impun in funcgiltura albindor cu mcdiud exterior cixc,utie de anotimp $i imprejurarile momenlatia Arului, mglarea temperatwrbi, umjtului. Aici 'la urid.ini$ul stupuluii, pe 'scind.ura d.ihatea i n M o a r 8 , scMmbul de gaze ataiguri,nd inbreg . microol.iltnaturl necesar desde zbor seu ogilitnda stupulu,i, albinde au f&ur&ii proceselor ,bidogice c,uibului und graiul . lor aparte. traasmitjndh-ne pare5 famiilii de ahhine m e dater& de la uol sepcin camportmnen~tul $i atitudlnea lor d$ m n la altul $i . inflqenpazti dezvcdtarea $i prin cuLte numeroase semne (viiqale, $i p d u c t i v i t a t e a .bmiliei . de albine. 0 acus;tice; olfactive, tactile) diferite s t h i de familie de &bin@ ou o aerisire hsuficienfapt $i neajumuri din viata lor in.%im&. t i di'n cauza u r d i n i ~ d u iprea mic. devine fntelegerea ~ j i interpretarea corect5 a nelinigti,Ei, ierneazg . in conditii n-elnice, acestor semne a t e pasi'bil5 ,numai Wntr-o albineile d d w 5 pe fagmi, . h stup s e amoa+hre perfect5 $i de airn&nunt a vie.creeaz& un exces de-.urnidi!tate iW fagu-. tii ,$i componta~men&lui famidid de dlbine . ,pii cu p b t u r g muceggiesc. . , , ., . $ i aa urmare a unei anumiite expmienk Un 'vrdtni$ neprotejat din timp cu gaitia $i praatid apicole pmmii. Este m,ult mai d e protectie, permite t m n a q i iarna, acugor ,$i pracbic sii prrivqi dear citeva d i ui oesul $oarecihlur in interiorul s t u ~ u ~ l.care pe wdiniw.1 ~i ogilinda Ytupul,uli $i s&-ti nelinigtesc. sau d&5 farmillia d e albine c h i s e a m &ti famiaia ' de a1,bbine merge in cele . m i m ~ l t e oaauri. ,.. . De asemenea. $i prirngvara sau .,ve:ra in bi*' sau - r h , ddt $5 deschizi stupul, ti,mpuJ sezonului activ, urdiniqql Pn f w t i e prea des $i f5r3 rost, s& scoti la rind $i .de m&rimea lui, . influenteaz&, in mod pozis& cercetezi fiecare ram& cu faguri pen-

hta tutumr

Un wicultor

tru .a ' a p r d a - prbvizi,itlc\ qi puietul '$i muti inatca. OMc&ul ,practicat' de'nume.ro$i apiculrtori incep&tdri de .a deschide prea des, dlin mriozitak qi 'f&& rost in . perioade nepotnivib stupii,. c h i a r d6. tnai multe ori pe zi, este nere&man&t $i d&unMm-. Aceasta deoarece se a j m g e la irosirea nejustificht5 a tiunpului qi mai ales la deranjarea famisliei de aibine in special 3n tilllllpul cufiesului. Este dovetlit faptul ca o familie de a l b i i denanjat5 a r e nevoie &Poi de mai mutLte ore pentru -tabil,ir @ a echil~ibruld biologic $i- rduarea nmma15 a cu~lesuld. d n afar& de ace& aapeck d m h i d w e a repetat5 a F i u i .StW Pe tlmmp nepotrivit iritg albinde care divin agresive, se . ~ t produce e r&c.irea puietuI L ~ ,accidenbarea m5tcii seu declaqarea l L n L L i fu-g ~ ~ ~ C U J OIn S : COZIC~UZ~~, in cui'bql familiei de A,bine se. recom&d& ,s5 ~ b l numai h cEnd b5nuim sau mai bine SPUs aYem certi,tudjnea u;nei nee'guli ori . cind avem de efectuat o lucrare, cu temei i a ~ viz* S& fie cit ma?i :curt%, ctiscreti , . $i putin sup%&bare pentru .albine. Inadn. .te de prezentarea observatii,lar ce w t fi f5cute j n fa@ stupillor cokider n&esare citeva consideratii generale despre u r d i d ~ si Og'inda '&Wlui.
,
'

's&

-.

-zbbrti in saltilrd. Uamle albine nmoarte au pozitia m a o r gi membrelar inthe, altele adunate sub abdomen cu tromps him?. s m 3 , cu abdamenul supt sau umfht cu Astfel, o PmWe de d b e pukmicii' w samne de constipatie sau dkree. Se pot u r d i m a l prea mlc in Urnpull sezanului acabserva a l h e deg-te ou senme vizitiv produce o a g l a m e m ~ em e de albibiie de malfarmatii f k t i aripi sau pdcioane l a uTcPinig ingreunhd cirmlatia lor. re. De asemenea nimfde gi larvele moarMulte albine care vin cu ghernotoace de t e sau muribunde pot fi diPerite m5polen igi p e d i.nc3~ctiturade palan in fa@ urddnQului iar alte cdeg&twe in loc sti dmi, culmi, consisten+, avlnd s a u nu diferite m i r m i etc. Toate aceste observatii aducii nectar aduc ap5 penitru a regla @ n it importante in diagnMwrea bulilm. tanperatura ctln ilnteriorul stupuld. Oglinda stupului se su@ravegheaz& perFavniLia 'sufa-3 de o ventiilatie necmese remanent dar cercetarea ei a t m a s punzlitoare $i albinele vantileaz3 $i fac cOmi%%d& a se face diminea@ devrerne bmbg in f a @ stupuului dntrind de cele m i avSnd in vedere cB mai t i u m t u r i l e mullte oni in higusitle roihului cornpromiscaake din stup pot fii d e n a t m t e din tind recolta. csuza paskilor, a viesgdbr, v h l u i etc. Un urdiinig prea mare in parioadale lipfn afar3 de aceastg chgbdl din'faw site tee a l e s poate influen@ dealaqarea stupdui mai exista o a dcma oghxl6 a fwti$agului. stupului format3 din foa2a~de control ce se aNic3 pe f u n d d stupdui $i care poate fi trtrasg pe mdhi$ afar5 pemtru a f i dOGLINDA STUPULUI tiit5 gi in~tenprebtltilde apicu1t.m. A c W se realizeazil dintr-o foalie d e c a w asQglinda stupului este suprafa@ t e r m lui din i%ta stupului pe o' portiune de cir- . faltat, o folie de plastic sau h M e ceraftg, omit3 la dimensiunea suprafef& f ~ ca 1 m2. de stup. Ea se i~ntroducepe toatti lmgiDenmirea este- d m & potnivitti, Prutrucit mea uxdini$ului sub raune $i pamite apoi pe acaasta supnafat5 se oglindeuc. o swie ap;icuiltarului ca prin simpla Wagere s5 dc si~tuatii referitoare la &urea familid scoat5 restunile din sWp scutindud de a de a b b e . Peatru ca aceste situaQi s5 fie rnai ridica m p u l cu r a h e de pe tund. cit m i vizibik se recornand6 ca supraAceastfi foaie se p a t e mentine in stup f a @ din f a @ stupwlui s5 fie n e w 3 $i mereu our5wti de ierbun sau buruieni, m d e i n tot cursul mului fiinh insti deosebit adesea se ac~uiesc diferiti dilun5bri ai . de ubil5 P n &rioada de iarnli, in m e scop albinelor ca : pgianjeni, Irra&$e, $ a b l e , ea se amplaseazg din t o a m t i o b t l i cu $oared $.a. Aceastg cglind3 are qi un roi ig~ienic preglitirea famiMilur de albine in vederea ea neceaitind o initretinere permamant5 iern6rJ. fn felui acasta, prim5vara cur%prim mgturarea $i arderaa per1iodic3a res$ h a fundullui esk milt u$wakti, p i n &atu~idorsmaw din stup de catre dbine. . gerea acestei foi care, dup3 resturhle ctiIn fieoare toamnti se recornand5 ca ac&szute pe suprafa@ ei, d 5 posibifitak apit5 suprafa* s5 fie s3patli cu hirktul iar peslte s&p&turg s3 se presare clmurli de cultorului sti citewxli modul cum a deours calcdu, var stins sau c e m ~ t i , dup5 care iernarea gi sg aprecieze starea f&liek de se nivealeazg. Pfin aceaist5 pSsurg se asigur5 o dezinfectie a termdui, se evit3 albine la manentwl respectiv f a t i a der a j a albinele gi a rupe l e g k t d l e de procregterea bmullienilor $i b3ltixea aped din palis prin care albinele &i pratejeazti inphi. Avanhjele acestei oglinzi sint multiple &@tatin&oar& a stuJ?ului. .dar in p r i d rind me senanalizeaz5 mai RosEitum de provenit3 din dex3clslr aparitia l5ol~i~lor $i intoxicatiilm la pficir& calulekk din care d~nde au coni mare sau rnai albine pxiim p r m e n t d m sumat fisma in perioada de ism$ apare mic de d b i n e moan+ gi prin semnde clinbce pe w e le prezhtti albinele. In pe foqia de contra1 sub form3 de Limit pau n e e cazuri d e intoxicatii momtalitatea la ralele, care- corespmd cu intervalele dinalbinele adulte, ,in timpul ,sezonuhi ac- tre rame, d e se aflti amplasat ghemul biv, este atit de mare, inoit oglinda sbude iamare. Dup5 locul $i num%rul de l i d i pului este a.coperit.5 au un strat gros de g k i ~ t epe foaia de control putem aprecia dirlbime maaxte. Albinele bolnave rnanifestli o serie de simptame caracteristice care m i a gi mtirimea gha'nuhi de iernare trebuiesc obsexvate cu atentie de apiculnum5rul de intervale pe care 51 oculpti tor. Astfd pe oglinda stupului se pot obalbindle precum $i alte numeroase obserserva dbine moarte, muribunde tremuvatii. r i d e sau pamliuate ce nu pot zbwa sau

ti+ aau a ~ g d v o serie de ppocese M&gice hn$~r&tx~be din via@ W U e i de aR-

ouahl ~ a u 1-a inceput rrtai itfrclu. ~ c e a s t g famifie m a t e fi noltatg ca o famihie economimas5 in COnSvlmul rezervelor d e hran5 pe tirnp de iam5. IARNA, exist5 multe allbine moamte, uniede $i muceggite $i putin numeguy de fn d e l e frumoase dif~ a d m penioad5 cearg, d a t g cg f-lia are rez-e pude i e m e cEnd s e recomandii a se efectua - tine- de miere gi iemarea este necwescontro1,ul auditiv a1 stupilor $i degajasea p,nzg&re din cauza mei insufici-,te urclini~ului de a b i n e ' moarte pentru a venhidatii. evils blocarea acetuia p u k m c0nsbt.a nu- D a d aib.inele m m k &,t n u m m a s rneroase st5ri de fapt. pe linii dese, dar cu putin ruznegq de Cu bcazia m t r o l u l u i auditiv, pe m e i'l cearg cg f.amika m,u a , avut fa5em la urddd$. cu ajutorul tubdui sacient5 h ~ m 5 , g h m u l s-a m i v t des acustic, asculthd cu atentie zumzetul ald , pe un fagure pe altd gi numerome binelor, acwt? ne v w transmite s b e a albine au murit. Albinele m t e au h b a lor, astfel : proednen!t scoas5 afar& ~i abdomen& supt - l311 zLIllE%t m d e r a t $i ~Ulifa~un C a Un ' $ i ahungit, s specific ' a mortii p d n frearn5t " m e m n 5 c& fanilia de d b i a e infometare, A p i c u , l m ,va i n t e r v a ndaeSte in StWe bUIl5. CU tit fri'gul este XIEbi, tirdat. u w prnviziilor de h a n g diab-un mare, cu atit zg-tul dwine r n a i p ~ t w - stup poate fi m i a t 5 $i p i n , sisinpb rinic c k ~ unifm ; dicare a stupubi caqe in acest caz este - m' zumzef puternic a g i h t $i neuahi- . u w . . form itmtg CS hmifia respectivii &e iad- Dacg lirveie $ i . d w e -rtat5 si in acest oaz unmeaz5 a se s W h i te se g& g h a o b e . de ,--5 cauza ; Pntremute cu fire ca de p 5 i a n l j ~ i n s e a r n - un imm& foarte slab, h t i k de un ng ,cB fagurii .au - f w t atmati de gEisehit5. . f o ~ n e tca de f,nunze,. i n s m 5 c5 albineIn r m g q u l de cearg se pot d e s t a le surfer5 de f o m ; .. pupe +i larve ale acestui d5ungtor. z u m M fomte s h b - sau care nu D x B pe foaia de conltrol pdntre alSe W e p e , kW dEI& a p l i c h 0 10vdtt~rgC'U bhele _-rte se g h $i &&le de degebul En peretele stupului $i dac5 a1b.ifie, insmnw% cg aceash a cfistalizatfn nde rkguad mntr-un bWit ~U-C faguri gi f-Ea este in suferjntg deoaSCWt $i @aV. care fllc&?Iiz& imsdiat, ne rece al$inele nu 'pat cconsuma m i e r a =asermtaleazg c5 f a & h de aJbine iex'nea~g nul;at& && n u au stpg. b h e , b -5 bbiirtul se prelungqte, f i h d Dac& g L & m d & e $1 byve m neuniform ca un @ins- ingbu~itne ara't5 te s m a n c-ehle f & & , ~ r o s 8i aLte cB . familh - d e abbine este orfamg ; semne mact&stice unor bdi heam115 lctac& afar5 nu gste prea frig $i ,totqi - - cg - m e , a fnceput ouatul t i q u acesin stup se aude UII biziit ~ U W $i C h&t, pu*d fi r5cit.e. semn a1 n e x n i ~ t i d i albinelar, e o d o v a gacg pe foaia de can,kd g ~ 3 n ,rescg m p u l sufer5 din cauza ventilatiei netuFi de dbine oap sau m t u ~ de corespmz8tnm-e gi . a unei prea m i ' chimg, bucati. da piciaaTe p r e c w $i umezeli. bucgti de fagure, denotg c5 in stupi au cantrolullu, auditivse efeceueazg pBtruns' e r e o i i . Se pot. obser,va $i exmechd m5tim Si un oan,trd ~ z d m t e d e Wareci $i siimfii. u?n rniros spe-. f d d slCupuLu!i, brggbd afar5 foaia de cancific de urina de Smece. trol pe toat5 lmgiunea urdinigului $i dup5 r m p e exisb& apr*&a urm5tm- C h d albinele 5moa~:teBu abdomenlul umfilat iar p s foa'ia de mtrool $i pe rele . situatii : pile , u n g d h n e maarte o b s r v h pete !de - ~~5 pe a-ffi 'fmie de contl.ol.se cGoare ru@mie ^meamn5 c5 famidia de. putine ai,bne =te $i mult rusnegu.S de dspns sub fmg de numea1Mne sufera de nosem5 m u d e diwee ,me b~ paralele, inseamng c5 w . l l i a din cauza mi& $i a ventilatiei necoresde d b h e este puternicg Si a jepnat kne, punzSltoare sau a neasigurlirii liniqtitii necsare i n perioada tie i e r w e . este de cumcg de laare &chis5 i m n g c5 ghemul de ierDacg printre albinele. m w t e s e g5&re este sitluat pe faguri veohi. Apicul- -- sere $i bin~tori este un drndidu c5 matm tom1 va avea in vedere c5 la t u poIpisqte m u cg vm s-o schilmbe. -Pe f&a trimit a-tia trebuiiesc r e f o m t i $i in- de control de mdb:or.i se poate idenbifica $i mntca case 'a h~irjti.n timpul iernii. . ' . . lm~iu. . - Prin exadax!&.;,&entA 3. -reshniJor Dac5 f& de conltrol ~ t uscat5 e iar de pe foaia- d e - c o n m l la. sfiiil%ulima-'. ' rumegu~ulde q a r 5 e & . modest in mmpatului se. .soate deiqpm1^.--$i..prezen@ .pa- . u e cu alti '~rtupi $i se gkesc putine E+ bine m o m k inseamn5 c5 acezbstii familie z~'.tul~~.-varr Cu d a . a j p h - u l u n d lupe se a iemat excelellrt, ,iar m k c a NU a imeput ' gik.es.-su : * a n t $ - ' femel* - moeaZe de

Observatii $i constatlri la nrdiniyul $i oglinda stupului

'

'

rmw

.
#

5
. ,

"

,
.

. . .
. .

, ,

. .

. . .
'I

.
.

. .

'C

,'

\.
, ,

varroa in caourl c h d familia este contamipermite p5bunderea oxigenului, neexistind nat& cu acest prazilt. Cu aceast.3 ocazie penicql de sufooarea albinelor. I - Daca observam gheat5 la undinigu~l se pot g&si $i exemuplare de Bmula coeca (pkiuchii albindor) care' s h t mai mari stupdui trebuie s5 retinem c5 aceasta a v h d corpul bombat, oval longi~tudinal apare numad la famizile putemice $1 ea prev5wti numai cu Wei w e c h i de pi- , se t o w t e de la sine. cloare spre deosebire de acanlalvul varroa - Umezda la urdimiv ne indic5 c5 ghem e wte m i mic, plat, transversal oval mu1 de iarnare se g k @ e .En spate $i denaG existenta puietuiui. $i prevkut cu patru perechi de pidoare. - Sint s~tuatiicand pe foaia de control - Dac5 dupri ourgtirea fundului rnai g a s h un strat gros de 2-3 mrn Blbine g k i m in ni$a urdini$alui d i n nou c2teva moante, care blocheaz%chiao: $1 u~rdiniwi dbime moante, nu trebuie s%ne.ingrijorh, stupulud. Aceast5 situave se intimpl5 oind acasta fiind un semn c Z i familha de d b h e stupul i W 5 f n iann% cu mUauate albine bZiate putarnic5 $i E $ i cur&@singus5 stupul. trine sau cind f a h h de albime este puDe asernaea, existenta unor pupe izolate infestat% de nosemoza din cau$i r5cite sau moarte la d n i $ ne indicfi za a&r h t a r i nemes~mzBtondunei h n e faptul c Z i m a k a a i m p u t ouatul. ierngri. - A%unci c h d la o tempemturh rda- In alte situatii p u t m depista c% tirv sclizut5 sub gC se observa z M n d toate albinele und f m d i i s-mt moante, &bhe i z o W , nusnai La unii stupi, iar pe acestea gbindu-se in imediaha apropiere seiicdclra de zbor apar vimbile pate nua ramelm cu miere &a stup. Aceasttg gbii, situatia ne fmdrept.3teqte s% ne gin~ituatiedenoth c% fkanikia a avut p d e t ~i dim la ,dibisree. C a w l e aa- p u b fi neasia fost sulnpnim% de m timp geros, perioagurarea lini$tii necesare iernhrii, exces de d% in care $i-a s M n s ghemd in jurul midiitate, miere de man5 $au chiar nopuiatului pe m e .nu &a p&Mt, muaiad sema. pnin iakfometare in iunediata apopiere a - Dac% s5nduil.a de &or $i p m t e l e ramelor pline cu miere la care nu au din fat5 a stupului d n t pukmlic rnmd&iavut w e s , nepWindu-se deplasa din caut e cu pete de diaree iar din urdinig ernan5 za gerullui. un misos acau asemhgtor 'cu cel de diine proasp%t5 inseamn5 c5 stupul este b d tnav de diaree fntr-un etadiu avamat. AlAlte constatki $i observatii posibile binale au inkestinele suiprainc5roate $i n_u au putut efeotua un zbor de c u r a m i e coin timpul iernii reqpunzgbr. Dac% L aceasth stme se adauh a h a cantrolului audirtiv efeotuat la g5, $i noseunoza famiLia este nmecuperaurdini$ul stupubi, . a cur5tirii fundului gi - biil5. - Dac% pe capacele sblupilm. exist% exa iaterpret5rilor f k u t e pe baza resturic r e m a t e d e phZi2.i iar pe scSndum de lor eeloistmte pe foaia de control, apicdtaroll ma1 mate face in aceasta penioadfi- ubcr o b s e r v h ace de albime cu punga de hde i&n5 $i o serie de alte numeroase d5- vaniin $i alte restuni de albine m&e seamng c Z i StlPpii au i b t atamti d e pgsexvavi semhificabive care oglindesc dls5m sglbatice in speoml de pitigoi care ferite siltuatii sau st5ri de h p t : - M e 1 dac5 in plin5 iarn5 s t u a i sint inainte de 4 la minca, omoarti dbinele. \ Dacg skpii a n t oiochiti, perfamti $i acapeniti in totaliwe cu zWad5, situatia nu trebuie sZi ne lnmijmeze, c h i p i n chiar g%u~itti i m ~ cH %aceasta este apere c i o c 5 ~ r i l o rm e i n iemile grdle aceasta se asigurii o protectie suplirnmtar5 p r d u c pagulbe maad. Se r e c o m a d l proa stupilor h p o t ~ i v a curen$ilm seci de tectia stupilor $i iuzstalarsa mar spietoni. aer. Z5pada afinat5 este penetrant5 $i

(conttnuare In numdvul viitot)

Calltatea tnaltit a produselor c&ndl#le eskn#lalH . a piitrunderil noastre pe pietele externe


. .

POLENUL INDICATOR AL PROVENlENTEl MIERII OE ALBINE (I)


,

Dr. biolog Constanfa ANDRE1 Combinatul Ppicol a1 A.C.A. rindul el, relatia este influenet4 d e conMierea de albine s e clasifid in dou5 mari categorii P n functie de provenient5 : ditii meteo, proportia dintre plante difemiere floral& (nectar) $i miere extrafloral& rite ca disponibil de nectar $i/sau polen, de distante, dispunerea sporadic5 sau com(de manil). In realitate, in mod frecvent pat% (culturi, p5duri) densitatea albinelor In wnele de rnunte $i in p5duri In general se obtine $i miere d e dub15 provenienH - $i nu rnai putin de ktapa de dezvoltare a (nectar $i man&). Este cazul mierii d e fifamiliei de albine. Acestea sint citeva din variatiile conditiilor normale, naturale, neaw, a1 mierii de castan comestibil (Casdeci se exceptem5 calamit5ti, intoxicatii, tanea sativa), de tei (Tilia sp.). fnsu$i agenti patogeni, hr&niri excesive cu, presbandardul romfinesc a1 mlerii de albine include s o r t i ~ e n t u lde miere ,,de p5dure" parate din zah5r (uneori cu polen, cea$i admite provemenfa extrafloral5 doar ca iuri, medicamente, coloranti. etc.) $1 catepredominantG $i nu exclusivti. Accepgoric falsific5ri.tarea oficial5 ca sortiment de miere a1 Fat5 de aceastH larg5 $i nuantati variaunui produs cu origine mixt5 nu echivatie de factori naturali, apicultorul poate lea25 cu o concesie f5cuti stup5ritului, (gi este recomandabil) s5 intervin5 asiguc a l i ~ t i imierii, ci e nernijlocit determinatA rind rame (faguri) pentru fiecare cules de condifiile naturale de flor5, clim5, - de la care se obtine miere cu particularidin @ r a noastr5. t&ti distincte (de zon5, de sezon, monoflor, Nic1odat5 nu trebuie sc5pat din vedere , de man5 etc). Se observg c5 ip aceastS c5 mierea d e albine nu este comparabil5 situafi;, apicultorul este cel care ofer5 ,,amba1ajulu (fagurele) $i nu continutul cu alte produse alimentare de origine ani(mierea), astfel incit efectul este doar de mal& obvnute In mod dirijat de om $i anume nu este comparabil5 sub aspectul separare a unor sortimente, caliCiv, deja elaborate de albing. variatiei naturale a compozi$iei chimice, a spectrului microscopic, a1 aspectului. Este de q t e p t a t ca o astfel d e prezenAt?ta timp cEt stupgritul urrnirqte d tare d surprinda $i chiar s5 nemultuajute albina $i nu s5 o determine direct $i meas& firin minimalizarea rolului apiculdin afar3 declanglnd efecte imediate torului. D a r i n t e n ~ a u$or de sesizat a$a cum se intimplti In aproape toate seceste aceea de a evidentia ,,independentad', toarele zootehniei, atfta timp cit t ~ p u l de libertatea dbinei de a se Pndep5rt.a ,mult hran5, cantitatea, ritmul hrifnirii nu sint d e limitele d e actiune, de dirijare ale ohot5rlte d e stupar, ci stupam1 Pgi adapt: mului, pe care le d@ge$.e cu u$urinfH, t e a intervenfiile I n iunctie de necesiaplasindu-se firesc 'in lumea ei, condus5 fifile $1 ciclurile familiei de albine, este de ind d e complexul de instincte, exprimat la sine inteles c5 $1 produsele apicole final prin supravietuirea individului h i a in spmierea vor fi dominate & vafamiliei. In ciuda accentului pus pe s t e riatii m t u m l e - $i nu de unifomtate. dania $i calititile albinei in ,,zEimislirea" A$a cum s e $tie, uniformitatea - sau in mierii, este de netAgHduit importanta tehorice caz, Engustarea limitelor de variatie , nologiei de stupins, a1 ochiului atent la ale caracteristicilor - nu se obtin decit tot ce e bine-venit sau nu acestui parteatunci cind intre scop $i rezultat (produs) ner de m u n d a1 stuparului. Dar tocrnai se interpun cft mai putini $i mai ales cit pentru cti albina nu se confundti c h o firmi atenuati f a c t o ~ ifavorabili sau neconint5 dooils domestic&, sau eel g u t i n cap. tivg, se cere nu numai ,,tehnoIogieU. ci $i trolabili. Ori, in reea ce priveqte albina vizitar- florilor (mlesul de nectar-polen) armonizarea o r i d r e i IucrHri cu sensibilisau a s m l o r d e man5 nu poate fi sensitaka - ca gi c u rezistenta albinei, cu nebil influentat5 de stupar decit prin pastovoile de hran5 imediate sau d e mai tiniu. ral. RAmtne deci ca relafia albidi-vegetsNumai respe&nd coorllonatele naturale. fie sil fie aceea care hotarPQte major caproprii viefii, mecadsmele esentiale ca $ i rmhrhticile mierli d e albine naturale reactiile albinei la fluctuatiile intimplC $L in special asupra spectrului polinic. La toare, numai a h n c i intementia ,,artifici-

: ,

alil", profesionalq nu ah a ,Jmixtiune", ci . . se ~- include benefic in sfera influentelor nstprale favoraliile. Astfel vbzu@ albina, in totala sa disponibilitate de a folosi resursele melifere, nu r5mine decit s5 cunoavtem ce rezult.3 din ,,libera-dependent&" dintre albin5 ,$i flori. S5 incercgm deci s5 reconstituim prin granulele de polen drumurile $i popasurile albinei, fidel5 florilor - in fapt propriilor ei n e s i a t i vitale de nectar $i 'po,len. . . . . . . ANALIZA POL~NICAA MIERn
~

'

dac5 o prob5 de miere poate fi sau nu considerat5 ,,monof lor5" ; d e exemplu, pentru mierea de salcim, proportia m n i m 8 de polen este 30OJ0 polen salcim, P n timp ce pentru o miere monoflor& d e castan comestibil, proportla minima se apreciazii a fi cca 70/0, Proportiile-l~mit& precizate mai sus evldentiaz5 moduI de corelare, de ,,reprezentare" a nectarului unei specii prin propriul s5u polen. La salcim polenul in proportie inferioad contributiei de nectar din mierea monoflorg ,$i d e aceea el a t e denurnit in nonnele melisopa~~ologice, In mod curent, se ad,,subreprezentat", mite ca lihiti% m i n d pentru ca un polen Metoda de a n a l i d s5 fCe ,dominantu, proportia d e minimum 4s0lO. Rezu1t.A c5 in mierea monoflor5 de Analiza microscopic5 a mierii const5 in castan comestibil polenul este ,,suprarepreexaminarea elementelor insolubile in ap5, zentat" in rapwt cu n ~ t a r u lde. castan. de dimensiuni microscopice ; totalitate;-a: Aceas6 relatie specif ic5 fiecgrei -plante cestor elemente constituie sedimentul mi- . intre nectar $i pqlen trebuie bine cunoscroscopic. El s e obpne prin centrifugarea out5 de analbtuil aare iMerpreteaz5 un unei solutii apoase de miere, se usucg pe spectru polinic, conditia fiind necesar5 nu o lams, se monteaz5 in glicerin5 gelatinat5 'nuniai pentru wnfirmarea (sau nu) a caKaiser $i astfel se obtine un preparat fix, racterului ,,monoflor" a1 mierii, dar $i asupra c&.uia se efectueaz5 examenul mipentru completarea datelor certe, r e p r e croscopic propriu-zis Modul de lucru, inductibile care sint deosebit d e utile in reterpretarea $i numeroase aIte detalii nececonstituirea cu precizie a modului de prosare analivtilor constituie impreun5 ,,Meducere a mierii, d e evaluare a vechimii toda de melisopaJinologie a Comisiei Insale, a conditiilor de stocare, etc Pentru ternationale de Botanic5 Apicol5 a U.I.S.B.* clarificarea modului cum au decurs toate - 1962, 1970 - autori Mauriaio, A., Lou- aceste &ape care preced momentul analiveaux J Vorwoohl G. Metod:~se r e g a q t e zei, este absalut necesar, s5 se fac5 exain ~egis!katia F.A.O. - Codex Andys 681. minarea completsi a prep&ratului, - a tutu1968, iar in standardul romsnesc a1 mierii ror elementelor din sedimentul microscoa fost inclus5 in 1976 intr-o form5 rezupic, in totalitatea-sa. Deci examinarea nu mativ5, $i anume cu referire numai la se limiteaz5 la granulele de polen. S e v a irnportanta granulelor de polen, a spectruurm5ri gradul d e inctircare in drojdii, in lui polinic, deci doar a unei p 5 e i din toimpuritgti microscopice specifice sau nu talul sedimentului microscopic, evaluat.3 ca mierii de albine, ,,indicatorii de m a " sediment polinic propriu-zis. Prin STAS (I.M.), granulele -de amidon, $.a. Cel putin 784-4176 s e introduce asffel i n Romsnia la fel d e important5 este interpretarea coobligativitatea malizei polinice ca baz5 a rect5 a polenului calo in mod natural stabilirii puritatii sortimentale a mierii d e nu-$i justificg proportia in sediment, $i in albine Metoda international5 de meliso~a- mod deosebirt a aspertuld exinei ca de linologie nu constituie doar un document e;x. modific5ri avansate ale dimensiunilor, recunoscut pentru valoarea sa stiintific5. culorii, claritatea $i integritatea detaliilor dar ea este aplicat5 pe toate contin6ntele; morfologice (ornamentatii, aperturi) ; semin toate t5rile in care exista preocupare nificatii majore are $i absenw aproape topentru rentabilizarea apiculturii $i aceasta tals a o r i d r o r diferente fntre aspedul poreflect3 nu rnai putin preocuparea statului lenului recoltat d e albine (sau direct- de pentru respectarea normelor esentiale de pe antere) $i granulele. d e polen din sediprotectie a consumatorului $i d e control a1 mentul microscopic a1 mierii. alimentelor. In examenul microscopic a1 mierii . de In mod curent se efectueazii analiza.mi- -albine rnai trebuie retinute citeva precicroscopic5 calitativ5, a1 c5rei scop imediat z5ri esentiale ale Metodei de melisopalinoeste stabilirea originii botanice a mierii, logie : , cu aplicatie direct5 in stabilirea sortimen- .a~fMtenentapolenului se p a t e identului $i a purit5tii acestuia: tifica limitindu-se numai la familie, dar Examenul microscopic const5 in stabilieste preferabil s5 se extind5 la gen $i rea proportiei in care polenul speciei care chiar la specie Uneori identificarea fane intereseaz5, s e afl5 fat5 de restul gramiliei e s t suficientii - de ex. pentru nulelor de polen. In acest f d se verificl polenuri care indic5 doar zona de cules (Juncaceae = rogozuri) $i sint lipsite * U.I.S.B. = Uniunea International5 a Stiintelor Apicole de valoare nectariferg sau poleniferg ;
'

'

'

la fel pentru polenul de Coniferae nu este foarte important sg se precizeze Abies sp. sau Pinus sp. De asemenea, in determinsrile curente se poate identifica un grup d e plante din aceeqi familie : ,,pomi fructiferi" sau specii ale aceluiagi gen : .Trifolium ,,sensu lato". Exemplu la mentionare numai a genului ,sint foartefrecvente, chiar pentrv plante cu important$ valoa-e melifers : Tilia sp. Mentha sp., la care precizarea speciei nu constituie u n indiciu deosebit de impprtant p e n t u . Originea mierii. Frecvent Clenumirea completii (gen $i specie) este folosits pentru plantele c a e au in flora tBrii noastre o singud spacie reprezentativg ca sursB de nectar $i polen, specie care de obicei fiind $i plant$* de culturg constituie cu atit mai mult ^ b a a producpei de miere din ace1 sortiment : Onobrychis viciifolia-Sparceta ; Coriandmm sativum -Cctriandru ; Helianthus annuus F1. soarelui ; Robinia pseudoacacia Salcim ; pentru aumilk plank - de$i nu foarte importante melifer, se face meationarea speciei, pentru a deflni mai complet Perioada sau/$i zona de cules : Centaurea cyanus - Albiitrele pentru culesul/ d k primiivarh-varii in zone de $es $1 Centaurea jacea sau Centaurea austriaca pentru specii oare atest5 cules din finetele de munte $i din a doua parte a verii. Ultimele dotlg pot f i mentionate numai prin gen (Centaurea s p ) avind aspect @ semnif icatie comung, dar totdeauna albltrelele sint denumite $i prin specie! intrucit atEt prin semnificatie d t $i prin aspectul rnorfologic polenul acestora are 0 interpretare diferit.3 de F&U~ speciilor din genul Centaurea. polenu1 plantelor iinsite de nectar $i d plant'elor anemofile se numgr'$ sepa: rat de ~ 0 1 e n u l~ ~l a n t e l o rnectarifere. Polenul acestora, ajuns de obicei prin contaminare in nectar $i in miefe a r e semnificatia sa pentru perioada $i zona d e cules. dar., ~ - e n t r uinterpretarea corectii a cahititii $i catri~)teaisti%?lor de -comipozdtie chimi&. a rrrediswzitiei l a cristalizare rnierii i i implicit- pentru evaluyea ganselor in concurenfg a pietii comerciale. De asemenea, polenul plantelor lipsite d e nectar prezint5 importantti in analiza mierii de origine extrafloralii (exclusivli sau partial&). aliitwi de ,,indimtorii de manii" (I.M.) $ polenul i plantelor nectarifere. Aceste trei categorii d e . e l e m a t e rnioroscopke, prin raporEri $i verificarea unor corelatii stau- la baza sortimentului de ,,manri1'. conf irmiirii Din categoria wnpionat.3 amintim : p5tlagina, macul, fagul, bradul, pinul, rogozurile, ulmul, gramineele. pentru caracterizarea completi a mieqii din punct d e , vedere polinic, examinatorul identificg toate tipurile d e

polen din pr&rat $i astfel se realizead , , s p e c h l $oltnicu a1 rnierii cercetate, care Completat cu- propofiiile afereste grupate P a ,,Clase de freeventif, finalizeazg analiza rnicrosmpici4 ,,calitativir". Precidm d Metoda de melisopalinologie ouprinde $i arializa ,,cant~tativ&", dar aceasta nu face abi&kl prezenurii Be fats.
0 .

MIEREA DE ALBINE DE PS:WIIPVARA

'

Culesul de primhvaril. e s c carbckrizat printr-o foarte mare diversitate a c m p o nentelor polinice, decf printr-un spectru polinic foarte - bogat, i n cornparatie cu re-. coltele d e miere de varg. Spectrul polinic este cu atit mai larg, cu cit-mierea se obtine dlb eele mai timpurii culesuri. Care este cauza atit de puternicg, incit ea se repetfi de Ia an la an cu efecte aproape canstante ? , Examenul microscopic evialenbiazg chiar L o evaluare generals (limi'tindwne n,umai la familii), frecvenfa ridicaq a plantelor cu inflorire foarte timpurie, lipsite de n d t a r , cu flori dispuse in inflo~;escente, deseori amenti (mitivori), cu cantitate de polen incomparabil rnai mare decit produc in general plantele nectarifere (cu flori izolate $i cu morfologia tipicii angiospermelor). Acesta este deci potentialul d e care dispun plantele cu perioada d e inflorire inc5 din lunile de sfiqit de iartlli-inceput de prifivarii. In februarie-martie : arinul, alunul ( b Betu~laceae) . ; in m a r t i e w i lie : plopul, salciile (Fam. Salicaceae) ulmul, (F. Ulmaceae) ; apriliemai : carpenul mesteacbul (F. Betulaceae), fagul, stejarul, (F. F a g a w e ) , n u c d (F. Juglamkeae), diferkte specti de s5laii (F. Micaceae), r5chite $i ciitina albii (F. Eleagnaceae), etc Din enumerarea farniliilor in functie d e perioada de lnflorire, se obse'rvii cii m u mite plante au inflorirea e~alonatiipe cca 2 Imi, astfel incit, odatil P n plus, cauza prezentei constante de la un an l a altul . a acestor polenuri este clarificatfi. Regiisirea acesbr polenuri in miere este categoric conditionatS $i d e albin5 $i anume trebuie luat in considerare qi momentul producerii mierii, ca rezervs a fa'miliei. h t r e inflorirea plantelor nectarifere care pot asigura nu numai un cules de fntretinere, ci $i cel de rezerv5 (mierei) este o diferentg de cca 2 luni, pentru unele specii timpuril. Aceasta este una din cauzele care pot e)cplica proportia redus5 a polenului discutat ; este VOrba deci nu numai de proportii reduse, ci ele trebuie' vlzute ca ,,umel', ,,restufiW , atSt in fagu+e, cft ~i in naturg (~lante izolak cu inflorire decalat5 fat5 ' de restul indivizilor amleiagl speciil. ,,Wrme1es L (contintlare O n pag.
12)

-.

S& cunoagtem $1 s i valorlflclm baza meflferii

Prin cules timpuriu de primaivarg s e de 250c, tees ce rep*zi&&; indicele big, intelege v a l o f l i w e a cu ajutorul albine, climatic pentrn iaza &e i d o r i r e . Dupg lor a nectarului gi polenului primelor cais urmeazai piersicul, cir-1, pmnul, plante melifere care ineep sii infloreasc5 viginul, miirul $i la u r d gutuiul gi nucul. AstPel prin qalonarea inflorltului d e la sfirgitul iernii pin& la mijlocul lunii mai. I n acesstfi perioadai exist& nupomilor fructiferi m asigurai u n cules immeroase gi diverse flori fimpurii care portant de nectar gi polen care dureazg migurg primul cules a1 anului reprezenmai multe dptgmini. Dintre pop13 fmctitind @ primul imbold lieneru dezvolfeti mgrul gi ciregul cu numeroasele lor tares familiilor d e albine. soiuri sint cel mai valorogi arbori meliAstfel alunul, anirml, ghioceii, bfinduferi. Productia de nectar variazai de l a o @ , viorelele, lalelele siilbatice gi alte nu, specie la alta, precum $i de la un soi l a meroase flori care cresc r&zle$e asigufi alto1 i n limite largi intre 0,07-3.70 mg/ primul nectar gi polen ce stimuleezg dezfloare. I n conditii climaterice favorabile voltarea cuibului familiilor de albine de la l i v e se pot realiza producfii de 8 care ente relativ reshins in acemG pe-10 kg miere marig pe familia de albirioadii. ne. In acelagi timp familia de albine se ~ i f ~ alte i k plante mefifere care ur, dezvolts bine inaintea marelui c u k de meaza ca arfarul, brebeneii, &logul Salcim. zambila dar in special diferite specii 4 Cul~Sul cel mai s b u r B putem obtine de la culturile de rapit5 care p e ~ ~ l t i v & salcie (salcia cgpreascii, salcia albg, salcia pletoasg), asigurii in luna aprilie mai 1Pe suprafete mai mari $i a csror inflomult nectar $1 polen contribuind la dureazg aprOape pahu siipPmini. r i r a $) dezvoltarea familitlor de albine. CU~~S t iU mp ~~ r i u de primaivarai se inchecind avem familii puternice $i timpul ie cu alte numeroase flori timpurii din este bun in a dou& jumfitate a lunH apri, parcur% graidini. spatii vefzi $i din flora spontad, din pgduri. piiguni, marginea lie &lciile, pgpgdia si paltinu1 de cimp daux citeodatg recola de miere centridrumurilor gi og-elor ca trifoiur alb. pgducelul, miiciegul gi chiar artarul $i stefugabilg. jarul care asigur5 uneori o productie de f n Romsnia dispunem de o suprafafg miere de manii. In literaturs de specialispecit de sglcii de 42,70 ha de se ggsesc numerolse date cu qi alte specii moi cu un potential melifer de pmductir evaluat la 6406 tone miere ~ ~ ~ m ~ r li valoarea , " " neDtp ~ ~ din care 2139 tone miere reaoltabil8. , I n (a%elul ce urmeazil am extra6 penl h n e a aPoi mrcodu$ul, jugasmb k~ c a interesati principalele plante-me, pommbarul, castanul porcesc dar in meHiere d e primgvarg timpuriu gi potenticia1 pomii fructiferi care merit% a ne alul br melifer, folosind lucrarea Instideplas5m chiar in. pastoral cind a~egtia tutulni de Ccrce-e produetie pentru Apiculkrr& cu privire la studiul resursesint cultivati in masive pe suprafete importante. lor melifere gi zonarea productiei apicole intre apicultnrg $1 pomicilturii a fost din Romfmia, autori : I. BHlana, E . Tarintotdeaullir o strinsg legiiturii. Avanta@. E. Grosu, G. Dobroteanu, a ~ a i m Din jele pe care le oferg pomicultura, sint 1982. evidente tinjlnd seama de cantitatea maEste- bine sBi re#inem f a ~ h a l toate re d e flori ce se concentreazg pe o su, datele prezentate in tabel referitoar? la prafatg de peste 219 000 ha cu plantafii potenlialul melifer a l acestora an un cade pomi frnctiferi pe rod existenti in racter orientativ gi documentar. Valorifara noastd. Potentialul melifer a1 liverile exacte variazii in functie d e sol, alizilor din taracnoastr& a fost evaluat l a mii, sezon, temperators, umiditate. in8 774 tone miere din care 2900 tone miegr&#minte, soi, presiune a6mOSferid ei re recoltabil8. Inflorirea livezilor este alti factori. 0 parte din aceste plante de mndifionaa de ritmul de desprimiivgprimiivarii cresc izolate sau pe intinderi rare ~i in mod special d e evolutia ternmici. Altele sint considerate buruieni ~i peratoril. Astlel la cds, specia ~omicol8 sint sistematic combgtute. Cgldura $i utea ma tfmpurie, s-a stabilit 6% pi& la miditotea sint adesea hotiiritoare pentru EnPlorrre are nevoie ca numa gradelor de prodnctivitatea lor. Primgvara c b d in - Cmperatud, sicmulate peste 5' sii fie rrafur5 exist% multe flori lvremea este ca-

dd

I
I

-.
priciowi4 $ i apicultorii care se deplasead d e exemplu la pomii fructifed cunosc faptul cB adesea temperatura este prea sc5zut5, ori albinele nu pot iegi la Cules din cauza ploii. Pentru a realiza producfii ' d e miere de la florile pomilor fructiferi &mperatura trebuie a fie de eel putin 10C in toiul noptii g i de cel putin

1 7 ' C in .timpul ailei. I n de aceasta, vintul trebuie sSL ,fie moderat gi soarele sil nu fie pres puternic. Acesfe mndifii ideale a r gebui fie lndeplinite P n tot timpul in910ritulni. Din nefericire nu se POate intluenta hotgritor factorul cel mai important - vremea.

PRINCIPALELE PLANTE MELIFERE DE PRIMAVARK TIMPURIE


Denumirea papular& $I botanic& (~tiintifica) lnfloregte In lma

Durata , unei flori, zfle

Poteqtial melifer
kg/ha

Mlere recoltabIl% m a

Date biobgice

Alunul Corylus avellana Afiarul american Acer negundo Agri$ul q i bes-grossularia Brindu$a galbenH Crocus moesiacus Brebenelul Corydalis cava Cornu* , Cornus mas Caisul

. IIJ
IV-v
I11

2-3 3-4

PI-IV

3 7-8
6-7

1 1 1 3 ~

I,

runu us-armenihca

III-IY IV-V

..
.

,
,
'

. .

Cirgul Cerasus-avium CBtina albi Hippophae ramnoides CoacBzul negru Ribes nigrum Corcodu$ul Prunus cerasifera Ghiocelul Gelantus nivalis Jugastru Acer-campestre Miiciqul Rosa-canina MBrul Malus domestica Mesteacilnul Betula-alba Mierea' ursului Pulmanwia ma~&ms Paltinul r w u Acex rubrum Paltinul de cimp Acer glatanoides PStpBdia T a r a x m m offkinahis PBrul . P~irussatliva ' Prunul Prunus domestics Porumbarul Prunus spinoza Priducel Crataegus m&ogyna.. . Rapita . . ' - Brasica Fapa oleifera ,

3-4 3-4

25-

4'0

20

arbare arbore
.

3 W 40

20 12 12

2520-

50

50

arbust arbust cultivat

.'

1.0

5
90 5 20

wren arbare arbust arbare orbore Pam arbore anbore peren arbore arbore arbust arbust
.
:.

206400
10- 2 0

30-

42 10

5
30

50-100 100-200 IV\

50

v
X.

100-200
.

65
70 10
,
1

IVIVIVIV-V V-VI

200 20

v
4.
'

1 8 -

2W30 25. .
i
(:,

15 15
25

5-

6
5
7

'- 4 -

35-100 ..

.40
,

.. . . .

1V.- V

6-

. .: ?;

3 q t ~ 1 ~ .:! 0

.;

29'

;.:,:gnual

I,.

.<.
1

' ,

-~.
8

. 4 . .
.

, -

'

6 -

, .

.
. .

.
I
I _

I,
I
i

'

I
I:
i
!
I

'-.

R5chita Salix viminalis Rozmarin Rozmarinus officinalis Salcia cipreasc5 . Salix caprea Salcia alb8 Salix alba Salcia p l e b s 5 . Salix (babilonica Scorn$ S o r m domestics Sinaer -, sanguinea Tisa Tax& baccata Trifoi alb Trifolitlm repens Urticuta Larnium purpureurn Viorelele Scila .bif olia vmn Ceraaus vulgaris zsog Salex cinerea Zambila Hyaciantu$ orientalis

IV-

6-

100 1 0 0 1 3 0
'

IV-VI111-IV 111-IV IVV-VI 111-1V V - X V

6-7

30 35 65 50 30 15
-

arbus .t arhst arbust arbore anbore arbust


,

3-

4 5.. 5
4

'

156200 100-150 100 30- 40 30- 40

3 ..

P 3 .

us

'
'

arbust' arb;&

20-- 30
100-250 50- 90

.-

LII- X
111-IV '
IV-IV

Lo- 12

= .P .

.
.
I

men

111-1V

arbust

POLENUL INDICATOR AL PROVE NIENTEI MIERII DE ALBINE


.

(continuare din pag.

9)

. dar.

'

"

dovedesc ins5 tocmai un cules substantial destinat .predominant ' consQmului,. intremerii $i nu rezerwelor din faguri. Pe de ,alG parte, se $tie cg p0knul plank1~ anemofile este definit ca avind vaI-Fe nutritiv5 inferioaril plantelor entomofile. AceastA realitate ar completa explicatia privind ,,urmele" de . polen. NU se exclude ins8 un alt adevgr: la ie$ires din iarns, necesarul Scut de proteine $i dispoaibilul redus din natur8 sot aduce familia de albine intr-o stare critic5 - $i atunci culesul de polen nu mai poate f i ,,optional6', dictat fiind acum - 2.numai d e tiscul , epuidrii. Reiese atit ' importanm relativi pe care o are valqarea nutritiv3i a polenului atuncicind apaF fadori de risc majori, cit -$i un alt aspect de .aseast& dat& penkt1 mrripozitia mierii

'4

de p r i m h a d : P n interpretarea pro'oenientei mienii, deci a noctarului, nu se va lua in considerare polenul ,@ urme''. nici in cazul plantelor care au $1 secrefia nectarifex5 (sacii, r?ichite), fntrueit au caracter natural de ,,suprareprezentare4'. Se exclude de la participarea de nectar in proba analizaa- $i categoria plantelor cu. reprezentare aptoximativ echivalenta in pden, d e ex. vita d e vie. P d m ~ l fn urme a1 a c e ~ t e i ~ p l a nnu t d s e poatk co'rela decit cu o depoeitare tretiltoare a nectarului w e i fn faguri $i nu provenienta real2 a mierii 1 % .discu@e; cu atit mai mult, cu d t vita de vie ofer5 un cules complet (nectar-polen), substantial (podgorii), relativ timpuriu $iastfel de- ' terming pregnante caracteristici sortirnentale in mierea rezultaa. Accesul albinei la nectar $i polen (structura florii $i dispunin influorescente), situeazii flora ,concurentLLU mult spre periferia ~ r e f e rintei albinei in ace1 moment

I
i

11

( V U U r n )

,\

( 1

Un bilant rodnic a1 apicultorilor doljeni dar ~i o mare durere Carol BORA

I.

La sediul A.C.A. - Filiala Dolj din de albine $i care nuntai tn acest a n au centrul Craiovei a m Qntilnit ~ i l e l etrecurecoltat 2 , 3 $i respectiv 1,5 tone miere ; te pe d-nii ' ~ u t4 & - secretarul 1,ulicg Vidceanu - pensionar d i n oraftd tehnic gi mtu contabihl g e f , care Bdileyti, care de t a cele 63 familii de alconduc a competatd g i simt gospodii- ,bine a obtinut 1,9 tone miere, iar apicultoresc destinele apiculturii din judetul Dolj. 7211 ~ ~ l e x a d r Onescu u d i n coinurn GogWu Sat $ k f U de la cele 55 familii de NU mi-am p r o p ~ sin mod expres sd scriu albine a ,obtinut 1,2 tone miere. I n cazul despre dl. Marcel Orzatd care de 15 ani acestui a p i ~ l t o reste de remarcat faptul pdstoregte 0 avere imensd - albiniiritul. Imbucurdtor este ins6 faptul cd aici, i n cci el practicz stupdritul stationar ceea ce acest traditional sector de sctivitate, uneoti dd posibilitatea sd se ocupe de m n c a ri nebdgat O n seamii de anumite personacimpvlui sau de alte activitdti astfel c i latdti *-a fdcut loc acea descdtugare a fdrd s6 facd cheltuieji cu transportul* penenergiilor latente, i d b u g i t e multci vreme. tru deplasarea familillor de albine dinlntentiile, initiatlvele goptite cindva, au t r - ~ n~ O C i n altul, recolteazd insemnate inceput sd prindd glas g i contur. Citeva cantitdti -de miere, exemplu care meritii cifre sint edificatoare $n aceastd privinsd fie Urmat $ i . de cdtre alti apicultori, $6. Astfel de la citeva familii rdzlete $i ales acWm cind preturile la carburanti sint destul de mari. rdspindite pe toate coclaurile $i prin m i toate satele de a. cdror existent& nici,nu Recoltele d e miere obtinute de apicultori se valorificd, fdrd cote fixe sau alte se prea gtia, s-a ajuns in p ~ e z e n t la o adevgratd uniune de idei g i intelegere a interdictii, prin filiala' A.C.A. la preturi celor 3 400 apicultori, care detin cca 52.000 intte 200 $i 230 leilkg, cdtre alti b e m f i familii de albine din care i n fostele L A X ciari la Pretui'i negociate intre ei sau uri 2 950 familii, la R&ia autonomd - c h i a ~ Pe piaba liberd la preturi accesibzle. , ROMSILVA filiala Craiova - 1 5 0 0 famiEste adevdrat cd valorificarea recoltelii, i0r la gospocld~iile individuale peste lor de miere prtn filiala A.C.A. faciliteazd apicultorilor obtinerea de biostimulatori 47 500 familii de albine. apicoli la Preturi accesibile, medicamente lncepind cu apicultorii $i terminind cu ,,gefiiu acestors de la centru, d i n fideli de UZ apic0l Ca : varachet, micoddin, loascultdtori g i O n acelagi t i m p executanti camicin $i altele cu efecte benefice asupra ai sfaturlior date prin revistele de spesdGtdfil familiilm de al-bine. cialitate sau la cursurile de apiculturd, a u Este cunoscut faptul cci produsele apicote t r e a t la u n vast program de dezvoltare prin continutul de aminoacizi, proteine, a apiculturii din judetul nostru. In felul hidrocarburi, balsamuri, fermenti $i E n acesta printr-un stupdrit rational gi riguprincipal de mic~oelemente au u n ,rol ros stabilit, p e n mnoagterea nevoildr al- . esential t n profilaxia gi tratarea diferitelor binelor in toate imprejurdrile pe vreme boli ale omului. f n U m a unor cercetdri ale produselor albinei melifere s-au idenfrumoasd & nefavorabild, au fdcut ca recoltele d e miere sii creascd vbstantial de tificat numeroase microelemente determi,la a n la an, reugindu-se ca zn anul 19u- m n e e i n ptocesele biologice gi fiziologice sd se recolteze 0 cantitate estimatd la i n or~anismulU m n . Cercetdrile $i studiile circa 688,s tone miere, d i n care de la fosf d a t e Pe aceastci linie de cdtre numerogi tele 1.A.S.-u~i 28 tone,-& la filiala Cra- ' medici $i farmacQti au dus la descoperiiovd a ROMSILVA 10,s tone, iar d e la t e a IS^ h n s a ~ e aPe piat% a unor produse gospoddriile indviduale mai mult de 650 apiterapatice pentru u z uman. . Despre acest lucru ne putem convinge $i tone miere. E n cazuZ i n care facem o vizitci la magaPrintre apicultorii care a u depus mult strflet y i . a u contnbuit efectiv la obtinez i n ~ lde Prezentare gi~desfacere a1 filial& rea acestor remarcabile recolte se nu&A.C.A. Doll gi la cercurile apicole cu gestiune de la Bhilwti, Cahht, R&ia$i, Pleni1-6 : 6ilviu Pwuc $i. Mihai Nicolaescu incinta acestora se gdsesc ta Si ruc~dtori la Electrwutere ClaioVa care, gat, asamblati stupi orizontali, stupi veri n timpul lor liber qi in concediile d e oticali cu magazin precum $i pdrti comdihnci se ocupai de trhsportul O n pastoral POnente *a : S O C ~ W ~ ,corpuri, capace, po' $i inwifirea ;elor 65 respectio 45- jamilii (continuare in pag. I?)

Ib manualul apicultorului (1986), la ddundtorii albinelor este amintit gi ursul brun (Ursus arctos L,), care, Zn. Romania fiind destul d e rbspindit, i n pddurile-dc? munte, poate produce pagube uneori insemnate la stupinele din aceste zone, 'sau chiar ceva rnai joase pe unde hoindzegte dupii hrand. $i i n litetatura cinegeticd sint consemnate astfel de aspecte, iar apicultorii din zonele montane p i 'submontane au inregistrat cazuri pdgubitoare de acest fel. Se aratd (tot i n manual) cd, pierolerile sint t o t u ~ i relativ reduse, reprezentind cca. 100 de familii distruse anual. Se $tie din vechime cd ursul se dii i n vint dupd miere, pe care 9 gdsea odiniqard $i o rnai gdse~terar gi i n prezent la roiurile adiipostite E n scorburile arborilor biitrini De altfel albinek, atacate de-a lungul vremurilor frecvent de cdtre urgi gi alte animale dduncitoare (mai ales mamifere), au ciipiitat u n instinct aparte, care le face sd se a l a n e z e cind simt rdsuflarea caldd yi rnai intensd la intrarea -in stup (sau i n scorburd), jetul de aer cald $i umed exercitind o actiune excitantii asupra albinelor. Metodele mentionate in acela$i manual - de apiirare cu ajtitorul ciinilor g i a unui zgomot intens - n u se dovedesc destul de eficiente fat6 de urgii niiriiviti la stupine, apicultorii trebuind sd le mute i n alt loc. Gardurile electrice sau momelile imxircate cu curent electrk - folosite in alte tiiri, amintit4 $i ele - prezintd inconveniente g i unele riscuri ;&, probabil n-au fost practicate la noi. Totugi, ce mdsuri eficiente de evitare a pagubelor s-ar putea lua ? Consideriim, 3n acest scop, in primul rind o cit rnai bung cunoagtere a caracterelor $i vietii ur$ilor. f n primul rind pentru motivul foarte important cd, a avea de indeplirtat asemenea animale mari $i puterhice, nu numai cd n u este o problem6 simpld, ci este gi u n mare ris'c ; iar i n a1 doilea rind, spre a putea folosi rnai bine terenul , v i a gdsi naijloace gi sisteme potrivite cu locul, pentru evitarea $i indepdrtarea unor astfel de ,,vizite" piigubitoare a Wgilor ,,cdutdtori de miere" cdci se pare cd nu toti ur$i intrd i n aceastii categorie. D ~ sd T prezentdm intii cEteva date despre

U r s d brun (Ursus arctos L.), face parte din ordinul carnivorelor, familia Ursidae. Cind ajunie la talia maxim5 are intre 2 .$i 2,5 m lungime (coada avEnd abia 6-8 cm),- iar ingltimea atinge 1-1,30 m . Greutatea urvilor tineri de c&. 100 kg, ajunge la 400 kg la cei maturi $i inai impun5tori, greutate care variaz5 $i in funct i e de conditiile de hran5 muel5, mai mult sau mai putin abundentg. Coloritul, de la brun $i brun-rowat, variaz5 pin5 la: brun-negricios; cei ti,neri fiind rnai deschi$i la culoare $i cu un guler alb rnai mult sau rnai putin pronuntat. Simturile ursului sint bine dezvoltate, i n primul. rind mirosul, foarte f i n , $i auzul. sensibil la -cele rnai slabe zgomote, putind s5 deo; sebeascg orice zgomot ce n u este obivnuit in locurile in care trsievte. Cu ajutorul auzului $ i ,rnai ales a1 mirosului, in special cind vintul este favorabil (adie spre urs), poate s5 simt5 omul de la distant& mare. Trebnie s5 m a f ad5ug5m $i simtul pipSitului, la f e l ' d e dezvoltat, care-1 ajutA sB circule u$or - chiar in timpul noptii -. in locurile cele mai variate ca sub'

strat, din desiqurile p&brilor gi terenurile accidentate. . Obiceiurile uqElor difers mtrIt,-ehiar de la un individ la altul, in rapore cu virsta, cu sexul $i dup& locurile in care trgiesc. 0 categorie, f n care intr5 cei rnai multi, o formeaz5 cei precauti, care manifest6 destul6 prudent6 $i in general ocolesc locurile circulate de om. A,ltii - in general rnai putini - sint indrgzneti, uneori chiar agresivi ( m d ales cei b5trini $i solitari), categorie din care fac parte u r ~ i i care atac6 turmele $i cirezile, adici3 cei nSr5viti la canne, precum $i unii dintre cei ce atac5 stupinele ; zicem unii, pentru c5 nu'rnai cei 'ce le descoperg $i ajung s5 guste mierea revin apoi, sau atac5 $i alte stupine dUp5 ce au prins gustul mierii (dacg nu au avut prilejul s& g6seasc6 $1 cuiburi de albine in scorburi). Socotim c& 6ste opwtun pentru apicultorii din zonele de munt'e s2 cunoasc5 mai m b t e d a k despre uwi, cu care ar putea veni in,contact intr-un fel sau altul, sau s5-i observe m6car de la distantB. Astfel. ursul ajunge la dezvoltarea compleG la 3 ani, iar la 4 ani ajunge la maturitate'

nes qJa3 m a J a puyd ! S p3ele J I ? ~ .aaoA . l y p i q 8 8 a l q o d m ~'aqnnm ap e[auoz u!p a[augdn)s eI. a e [ a q n ~ d s a m n a nJ$uad -!mo a~aw!ue !$eaap!suos !j lad !!$an l p u j 'y$0yea alilvoj q s a - .rqama!u~m wla.18 '!aaa +eu!dqs asazgd 'aa !a3 nm !!wIna!de u!p aIew!ue ~ u j s! b p - .ro~!San eueJH aqsaa ,ap l;pn!ad e s w!d 'a!oa u! Injed -so a w o e j s a p !S-gs qod @B.m '(yu!dn$s ap -(a~qs~ad aelodnuw asa!nool gwp) wauyip a -wj ap) munu ap epeo!zad pdnp ea!eosJn -0 a s t!iollna!ds p u p 'eqBsotr elau!dn$s ~ s a q a g d p e a '!aq!~os u!ur~a !lnaseur ! S pu!3e?s ' ~ o d v -a.~enu!luoo u ! a m y$ua!a!ja -.rn .(!a!w !em '~!padSa.I Inue u!p !as ad y!a an$ as nu m p 'g8nn[e ! ! eava 'aas ! S '!.reur !em '!!ur!sd imp) !nd a p pnpujJ u! aseaq anop nss aoj un no !$8!~ads a!j ynop ea a p !JnlgIe a m ea!eos.In p u p '!ue gs 'a!nl!s u q u m nss Inao inan em-~d !op '!mzea alaun q 'nes ue un eanp lod u! qu!s m '?par I= l a j paare ul '!nd ! S p3!emn u!p al!n)g3le '!Jndru% eau a$e.qda !j q n d m-u !mmp muamasre -awasy "loa!aacf ap ZEJ q .IO~ eureur pp 31 aoun [nzm u! 'qunm ap a[auoz u ! p au!d aam ad aIaIBuuras el !luale q m o j ~ e p -nls aIaseoJamnu 'dma I&a[am u! 'a!$sz !$sagdw~jseauae!y3 '!!do3 aapo ea !SnganC -!rqne F J ~ J!$en!& !J qod nu ! a 'y$squam luis - alS!u!l a p aleaxr$u!. u~ eq ! 'J ! $ -al%a pu!!j ~ol&&m saJemA 'qweds ?em -pmunaau poi!$ '!Sos!~j $ u p n u !!nd '301 re-u amo ednp '!a!agdn)s [na!uzed ap AVJB lase ap ~!q!sod apadaJ !ew 1j3 azal~ydap )!ug~ qsoj s pu!a yu!d - ldnls P el 1 -uj as gs !a 'a!do~de ! e u x as ys a!nqaq nu a[ a p aa!qs as w h a a 'a:utrou a m a g u ! 'adeo~de alsa m!eosan y3 p u p s o m a 'sJn . e a j d n p q!z!a a? [nsrn 'm $eqeqsnoo ,s-B a p !nd gmauI!qur ps ~lhfal!~d n e a3 !as [nun el a ~ s aaJ$u! ')Inmap !em '!mzea '!ma .Inzea alsa gaep a n u n S ~ a a u j na !!nd al!aaze aqe$!o )U!S l!aas 'traassq ednp puyyde !S pu!q%aa~adns 'aanp%d u!ad !au amainap p m [aa '!!$don [ndm!$ u! eunreap -eJq ~ a ~ q n e u! 3 epu!Ioa '!s!w !!$a~ns~n ap -twu! 301 pu!ne a~!inWe !und !Jnsej m!$osuj_ 'ea!aosJn yJea u~ . % o ~ q q a1 gu!A no !!dnls ? + w e $n!s pula '(a!rqmo?ao) -aa !cur gs nas a ~ a d e !ecu pes m!rns.xn 83 Vunrrroq yu!d '(apn! q p putdaaul) e r yagj '!$!qagd ! 3 qod !!nd !!$enp aIaun u i -en ?!.raps ap m? 'aol!Jo?lna!de !!dn$s m p .?an% u j a m p !-am3 ad !!nd !S pupajsueq alaa ! S !mqaoas U ! P a q l e q ~ y s alau!q[V - 'ylnur a s m & !? o s J n '103~aad-q ! S ~efueaap alsa ~ n % o ~ ~ a.1~3 g q uj Inzm UI '301ajq uj !$!uyaq pu!g 'asnde! un + p a p !Jew !ew gun[e nu yae~yur!ad UI "!uI/J~ t?a$nd\~e-! nu !sew !cur !3 . I B !!nd esep 'ljsur - gde neaq !T?UJ nu ! S xaugay ,!ew a s nu a!laead !sap 'gzeauaaq!q !!$.In p u p '(apenaqaz -a!aqwaaap) !!uJrar Indurn uj evaos -.rn !3?3 'By ap q4eurnC urea P U ! J ~ ~!e J 'r;1!qea!1dxa alsa aoI!nd eaw!3gm .!43Snur ! S yu!laJ ' a z u n ~ j '!q$qns a$n%uaaa na 3seSnld~s 1-a.1~3 ad '(aw!%unl ma PZ-OZ ap p a p 'uqoqo$~!nun ~ a w ! ~ g w ap '!nd g-1) !nd nstuad ~n%oprq pu!lgBa~d m!eos -Jn q a e d ! a ew!$In u! 'a~tz OEZ-ozz a!P -aw uj W J n p a!$elsaD '!a z q lq~uS!qo p-eaysradwj as apa!eos.~n .ury g-z el gujd ~e!y3 'axmu ap 1t1-p q s a a01 a~a%t?ol - q q aaiu; a q s p ysuj '(pa!eosJn ! S sJn) aqJaaad o a l p p%o.[qq n e !Sj XII aaes -a!j uj l!nuS!qo '!.IEJ !cur l u p !!hn a p u n .!aa!eosJn e a ~ ! q u u n m q ~ y d![un eaea s d n p 'aua3q.m aJdn1 px! as nes '!qv~s Jew !as ad g z e w y d e p q w a r n ;,'qnds!p IS 3np -ard as \ $ ~ n w !ew l u ~ s !!1n3sew p u n '!Sm e a d p a p ~;t!$osur q s a y 3 w s a n o ! q q o a a 'a!un!-a!~gde j n ~ ~ q u UJ! as-npuy - n * p p 'gre & a p a q !!hn p u p 301 aJla a n 3 'munu a p BpwO!Jad alsa g u e s a a a $ u ~ . .!$em. ! S $0.1 !cur a 3 ur a3 u!p 16 !!uajm ~ s q a y w w e ydnp pu!ueaap 'n!~oa!-!qp uid --uaw as !!$I03 s a p !em !!$u!p 8 -L a p tqsqa q pujd ',,pqdm mn" alsa ys aunds as H b ~ g p u q a!ueuuq u j p u p '!ue L a ) - w ! r r e u r vwtq -1onzap p u '(a3npo~c?a~ ~ aleod as) yIenxa6

'(runad ! 6 F'bd '!sur) waag wp a w q w y 3saIom nN '?a !~n%nw! S apa%eaj azuna3 sq!~aj!p 'aldq tq qwm~oda p ! S zyao ap aqeoq 'JOI -!~npFd aleymau: aI!m$[ns u!p Je! '(a!ur -o3g n3 ased a1 aJeo ad) sup a p '!%r?u~ ap 'amur a p 'g~naurz a p 'ba~gur a p 'la3 -nppd a p q a n q ' q ~ o sap q 3 n J j ' a $ a s n ~ d aaaur ! 8 aaad ' ~ o ~ p e [ a epu!y% ls '~o~!Bej .In2 -![ 'aunIe : ampgd ap alanq al!maj !BUI ala3 q pugd 'peaq !S p!~ow a p g e d s e o ~ d s u i b p q ap 'elepea al.1803 q s a qelafl -aa E ~ J H 'awy ! S ~ e ! y s puiurnsuoa '!aep -uoq a p al!mq!na ! 6 y3wv -!JnqJos u!p a$!3!lyqRs a p a ad p u y ~nw!ad uj 'a!uroa -91 na gwnsuo3 !-a~er, a d ' a ~ a ~ u ap. r ! ! a n % -q '!$ ! .a'* a s m l y B q n d 'qnzy3 aI!?m!qa - u n q u j q!Wodype aIeur!ut? sqle !S apasu! ' a ~ ! ~ S pm, q na aIemsprunji-d ap JOT -idsaw ! ! d e j ! S a m a q u j 'alurugur a 1 m -!mW a j ! ~ ! S alelataa u!p 8l!nlpIe alsa 3q!$.rn e m q -@aarra% q ..al!$a~zy~ ala3 ad ! m u 3 'a~ro S ! q n u m j aIal!a p 3 4 e !$!ayyu a p ' , , p o a ~ e a " !l!urnu !S.xn !u!lnd a p v l s a a -aaex8 tpnp -Old !a S ! !~.!q*a '!@!OAO~UJ ! S !JEUI 1!1103 n3 ~nlar~s!ur ' 8 s @ ~ o j ! S apze!q% n3 Insrn f ')nura') ap a-de a p !$ 3 4 8 a p a u u e n3 'aa!u.xqnd pu!!~ a@ru!w alaqure 'aua3wa q d n 1 ya8oQpap as a m uj !$ -8nqs '!Wls!ur ! S y 3 q e !.roaun .ahmqoq ! S apux!ue ! m n u wmqe !$ ' ~ m p a m
q!qfils

3 ap w s q ~ q ysu!w

ler de citre urgii a r e le-au depisbt, ar trebuf realizate diferite amenajhri gi instalatii, care & asigare in primul rind alarmarea gi indepiirtarea uDor astfel de masafiri nepoftiti, rari ce-i drept, dar piigubitori, ' putind constitui Chiar un pericol potential penhv eel ce nu sint aestul de precauti in interventia lor impotriva ursului. Spre regretul nostru, nu dispunem de metode sistematice, experimentate in acest scop, nici d e anumite scheme (inclusiv graf&e), cel putin pentru sistemele amintitq in Manualul api. eultorului (1986). mentionate l a inceput Ink-un articol mai vechi, L u p $ a n (1986). sint mentionate fl sugerate nnele arnenajgri $ d io t a i , in vederea W r s r i i , impotriva urgilor, a stuphelor ; unele mai simple, altele Mai pretenfioase gi costi; sitoare (indicate pentru stupinele marl, permanente sau ale unui grup de apicultori asocoiati in acest mop) cum sint : un paznic electric (cu curent electric ce ce Cstbempe) ; construcfii mai masive, ca fmprejmuiri solide, peste care s8 nu p o a a pgtrunde urgii ; platforme de piloni, inalte de 3 m, de asemenea inaccesibile urgilor ; utilizarea undelor ultrascurte care indepairtaazg ursul de $tupin&, pe ling5 aIte dotAri rnai simple. Ar f i fost interesant de aflat d a d au fost aplica6e gi experimentate unele, sau altele din aceste sisteme propuse de autorul mention&. In aces0 .context considergm utile citeva m h u r i in primul rind. Pentru instalarea unei stupine in zoona de munte este necesari3 \ consultarea personalului l l v i c local, care cunoqte situatia, chiar . efectivele urgilor din zon6 gi circulafia lor, putind oieri sfaturi bune pentru amplasarea stupinelor. Amplasarea este ind i c a a chiar in vecinstatea cantomelo; sitvice. Asoocierea apicultorilor este de asemenea utilH (chiar neeear&), putindu-se asigum supravegherea prin rotatie, mai ales pentru timpul nopfii, urgii cgutindu-$i hhrna i n acest interval. Ciinii de preferintg ciobilnqt?, d e munte), sint foark necesari, asigurind permanent darmarea apicultorilor, atit ziua cit gi noaptea. Necesitatea unor Emprejmuiri corespunzgtoare gi eiicien?(e: garduri solide, inalte de minimum 2,5 m, prevgzute cn o ,,Streaginii" spre exterior, din citeva $iruri d e sirm5 ghimpats, la care propunem s& fie atirnate, din loc in loc, clopo@i, t&lgngi,-gi alte obiecte care prin trepidatia gardului gi sirmelor (eventual

., . . lovib d e urs p&h &ri&rq s& sune, stiident4 Gardtmile dl$ panouri demontsbile, solid fixate in piiinint prin interiorul imprejmuiril, s& nu aib& asperitgti, care sfi permit5 escaladarea lor. Astfel ele pot fi mutate dupii caz, anual sau periodic. Pot fi metalice din lemn, din panouri d c beton, utilizabile vreme indelungatg. Mai pot f i uCtilizate aparate 'electrice $i electroniw. De exemplu, un ref lector auto puternic. manevrabil, urm&rind ursul cu l u d n a s a ; sau instalarea a 2 sau 3, (dupii caz $1 posibilitilti), semnalizoare cu l u m i d intermitentll, de Ppul celor de auto-sanitare, la autovehicule grele sau inclusiv cu sirens, care si3 fio puse i n funcfiune imediat ce este semnalatii aparitia ursului ( d a a db ciiBe, de clopotei. sau tiiliingi etc.). $ocul luminos $i cel sonor, ca efect-surprid, vor inhiba tentativa ursului. Existents unui vas cu mot o r i d $i a unei fgclii tinut5 in el, care s& fie aprinsg repede $i sruncat& spre urs, poate f i eficientil, dar poate prezenta gi pericol 4n mediul pliduros, cu ceding uscat&, f m m a r etc., trebuind evitate orice fel de surse care ar putea declanga incendii, chiar d& ursul fuge de f o ~ , cum se mat% (Lu p $ a n , 1986). Posibil d fie utilg g i mentinerea in funcfie a unui aparat de radio, permanent. Noi ins5 considergm c.5, mijloacele electronice pot fl folosite eiicient (degi se impun experimentgri in teren, chiar cu ajutorul personalului silvic local) a avea l a dispozitie un casetofoon cu sonoritate ,bun&, legat gi la u n difnzor plaaat la easecare distanfg in afara imprejmuirti shpinei. Acssta, avind imprimate pe casete diferite sunete cu intensitate maxim&, cum a r f i : pocnituri, zvon puternic de glasuri omene$.ti, chiote g i iluiergturi, chiar grohiit de mistref (animal care incia ursul la atac) g.a., putind fi pus in funcfie imediat la nevoie. f n lips&, se p a t e folosi si un magnebion, eventual cu amplilicator , gi difuzor (chiar 2 difuzoare, ,plasate algel ca sunetele si3 se interiereze). D q i este necesarg .o experimentme prealabilg, cum am indicat rnai sus, sugersm g i imprimarea pe case35 sau band6 magnetics, de sunete de urs in pericol, deci care se retrage invins gi alungat (mai greu de obtinut, poate cu concursul eventual al griidinilor zoologice). Deci, opiniile, aga cum este $1 iiresc, conduc l a ggsirea gi folosfrea unor rnijloace variate $i cit mai

eficiente, pentru indepkrtarea uqilor care ar incerca sg atace stupinele, la evitaiea pagabelor. Sugestiile prezentate, tinind seama $i de comportamentul w s tor animale, care fn general eviE omul $i locurile foarte circulate, se retrag in fata unor factsri ,neobi$nuiti pentru mediul lor de trai, merit5 a fi avude in vedere, de la caz la caz ~i in functie de loc, experimentate $i - perfectionate, chiar in sensul combinilrii lor sub diferite' forme. util sli afliim ptirerile celor ce au avut In final, congidergm cii ar fi deosebit de
UN BILANT RODNIC AL APICULTORILOR DOWENI DAR 91 0 MARE DURERE
(conttnua~edin pug. 13)

asememeo LntImpliW gi cum s u procedat revisto fiind In wteptarea orMror experiente bune.

LUPSAN (V.), 1986 Ur$il $i stupinele. Apicultara In Romania, Bucuresti. Nr. 6, p. 20 ROS~T-BAI;ANESCU (C.L inel I ~ -l-r-r - -n -. -l e animalelor satbatice (~r&l).--Edit.Stiintifica, Bucurepti .p, 47-52. . . . SIMIOMESCO(I.), 1938 '~auiia' ~ o ' h k i e i , BucureSti. p. 23-25 WITTING (0.1, 1960 . - , Ecanomia .. vinatului, BucureSti. p. &j8--66,'.-'. -.--.., . . ' ' .'

' .

a i m m m m m m m m s u w m . ~
a tinut sii ne Pxecizeze in final dl. M6tu B d e a - contabilul sef a1 filialei.

Profitul cinstit vine. jn t i m p g i el se adund destul de greu. Pentru cei care pddigoare $i altete pi, tot in rafturile mugazinelor respective, aldturi de renumita gesc pragul apiculturii avintindu-se Ontr-o asemenea ,,afacerel' i i Sncunogtinfeazci cd miere de salcim $i poliflord, se mai gcisesc i n afard de miere, pokn, propolis, cearl, numeroase produse apicole c a : polen rede la' albine se poate obtine $i noul proco1tat.de albine, miere cu propolis, miere dus apicol - VENINUL D$ ALBINE cu ldpti$or de matcci gi apila.mil ; derivate produs care se valorificd direct prin Inapicole ca : otet de mere $i miere, creme stitutul de Cercetare gt Productie pentru pentru fat6 (cosmetice), produse antireuApiculturd Bucure~ti, la pretul de peste matice pe bazci de venin de albine, propo,400 mii leilkg. I n afara granitelor tcirii sept, depilator $i altele. noastre acest m u produs este foarte cciuI n magazinele proprii mai exist6 la distat preful lui d e p d ~ i n d chiar pr@ul aupozitia celor interesati materiale d s propagandd, publicatii de specialitate etc. ru16i. I n finalul documentdrit a m refinut g i Apicultorii nu trebuie sd uite cd renumi- faptul cci fondul melifer din judetul Dolj ta revistd ,,Rm&nia apicdl5" le este aba cuprins tn anul 1991 o suprafat6 d e solut necesard $i cd mai pot contracta circa 9 3 0 0 ha salctm situindu-ne din acest abommente pentru gnu1 1992 atit la magazinele A.C.A. $i cercurile apicole din jupunct de vedere printre cele mai mari bazine melifere din tard. Aldturi de sal,det, cit gi la oficiile pogtale de care aparcim se rnai Onscrfu ~i cele peste 23 900 ha tin, revista noastrci figurind fn Catalogul cultivate cu floarea-soarelui g i supfafete presei romcine la pozitia 287. Costul unui rnai mici de plante pedicinale precum abomment anual este de 400 lei deci rnai coriandru $i fenicol, suprafete cultivate rnai putin d e pretzel unui kg de miere pe piaales i n zona Plenita. f a liberd. I n scopul mdririi suprafetelor melifere A$a cum preciza dl. Marcel Orzati $i pentru sporirea productiei de miere, secretarul filialei, la magazinele proprii conducerea filialei A.C.A. Dolj face u n ale A.C.A. se ptimesc spre vinzare O n ape1 cdlduros cdtre toti apicultorii judesistem consignatie adt produse apicole tului, ca Empreunii cu conducetile primdprecum p i alte mdrfuri necesare publiriilor $i a Regiei Autonome Romsilva ficului larg cumpdrcitor. . 1mpoTtW.este faptul cd numai p i n ma- liala Dolj sd treac6 de urgent6 la plantarea de arbori icu potential melifer ridicat gadnul A.C.A. d i n Craiova se desfac luprecum otetar, sophora g i evodia. 0 *cenar mdrfuri apicole i n medie de 1,2 mirintd de inimd gi suflet este $i aceea cu lioane lei. Regretabil este ins6 cd uneori privtre la pdstrarea $i apdrarea ca lumina lipsegte otetul de mere $i miere ca gi unele ochilor a ,,aurului verde" a1 judetului. produse cosmetice, iar propolisul spray ,,and a f l ~ m din ms-unedlia c i sint den u se rnai gcisegte de peste u n a n spune vastate suprafete Entregi de %JcEm $i lidl. A l e x m d r u Ihnca - lucrdtorul gestiovezi d e pomi fructiferi, simtim o mare nar a1 magazinului. durere de parcl ni se rupe inima" .a tinut Ca o Oncunumre a acestor remarcabile sd precizeze O n final dl. Marcel OrzatB realizdri ale apicultutii d i n , judetul Dolj, secretarul filialei. meritd sd fie mentionat $i faptul cd proFaptele $i cifrele consemnate atestd confitul programat O n anul 1991 de 220 mii vingcitor cci gi apicultorii Doljului au porlei- a fost depdgit la 31 octombrie cu peste nit cu paqf siguri O n tranzitia spre eco56 mii lei, iar pin6 la sfirgitul anului s-a realizat u n profit cle peste 356 mii lei - 'nomia de piatd.

A 1 PAJISTILOR NATURALE
biol. Elena-GROSU

- Institufjul

d e Cercetare gi Productie pentru Apicultatg

f n acest context, i n perioada 1988-1990, colectivul de specialitate din I.C.P.A. a cercetat potentialul melifer a1 paji~tilor cultivate, pe baza determiniirii capacitiitii melifere a leguminoaselor incluse i n amestecul furajer. Cercetiirile s-au desfii~urat i n cadrul Statiuaii experimentale didactice Moara Domneascd unde s-au cultivat amestecuri standard, utilizate O n prezent $i pe plan mondial : - Dactylis glomerata 6O0In cu Medicago sativa 4O0/,, - Dactylis glomerata 60h cu Trifolium pratense 40/, - Dactylis glomerata 60/0 cu Onobrychis viciaefolia 40/0 - Festuca pratense 60/0 cu Trifolium Tepens 40/n - Phleum pratense 60h cu Onobrychis viciaefolia 40'% Pdstrind aceea$i proportie intre graminee $i leguminoase s-au folosit de asemenea amestecuri constituite din douii graminee ~i o leguminoasci, o graminee $i douci leguminoase. Parcele inscimintate cu amestecuri furajere au fost fertilizate cu azot, fosfor si d e asemenea cu gunoi de grajd administrate i n diferite doze. Rezultatele obtinute la cele 16 variante a u ardtat cci abundenta floralci a leguminoaselor, exprimatci i n nu~msr de flor~ipe mebru patrat diferii O n functie de grami-

nezle folosite O n amestec. Astfel, Medicago sativa "z asociatie cu Festuca pratensis Onregistreazii u n numiir mai mare de flori .pe mertu piitrat comparativ cu amestecul pe bazii de Dactylis glomerata. N u m k u l de flori pe metru pstrat este de asemenea determinnt de caracteristicile biologice ale plantei leguminoase. La Onobrychis viciaefolia s-a inregistrat u n numdr de flori cuprins Ontre 8.163-22.908/m2, Medicago sativa intre 35.973-173.089 floril m-', T r ~ f o l i u m repens intre 3.235 $i 16.139 $i Lotus corniculatus intre 3.322 $i 6.320 f 10rilm~. In ceea ce privevte potentialul meLifer, valoa~ea m a x i m s a acestuia, e s t i m t s la 177 kg miere la ha, a fost obtinutd la varianta Festuca pratensis i n amestec cu Medicago sativa, variant5 la care s-a administrat doze moderate de gunoi de. grajd (40 $i 60 t,'ha) $i ?ngrii$iiminte chimice ( N 50 P 50). De altfel, s-a constatat O n toate cazurile cci ingriiscimintele chimice i n doze crescute ir. combinatie cu gunoiul de grajd i n doze maxime (80 tlha), diminueazii productia de nectar $i mierelha. U n exemplu elocvent il ofere varianta Dactylis glomerata cu Onobryhis viciaefolia la care valoarea cea mai mare de miere de 77 kglha, s-a inregistrat O n cazul adiminstriirii unor doze moderate de ingrii$ciminte chimice ~i organice. Prin

Se,. 0 m b ~ y c h i sviciaejolia fi Lotus cornimcirirea dozelor de azot $i gunoi d e q r a j d , , culcrtws. productia de miere scade la 3 5 . kglha. De sukdilniat wte faptd c5 mestecurile Variantele cu amestec deiclouci graminee Cumjqo-rnelifere p e baz5 de graminee $i $i douci leguminoase au ,arii.tat. cii valbarea melife& a structurh Trifdium pra- : legu~nmse+'nkihte h cubtivarea pajicjtense Lotus cornicu@tzbs esta superi- . tilor swresc varloarea melifer3 a arestora, oar6 structurii Onobrychis viciaefolia 9 h toate kaz&ie, cu 2 pin& la 8 ori rnai Lotus corniculatus. mult, campamtiv cu paji$Me nahurale. De asemenea, prin participarea legumiA rezultgt d e asemenea cci dintre leguminoasele furajero-mzlifere studiate, Menoaselor furajere creae productia de mas& dzcago satiua prezintci o valoare meliferd verde $i calit3ile furajului datoritci constlperioarci, urniatci de Trifolium pratentinutului ridicat de proteine.

Este dicyelshexylamoniu, produs 'de secretie a1 mucegaiuhi Aspergillus fumigatus. Se utilizeazg in combaterea nosemozei albinelor, Maladia este pro, dus5 de protozoarul Nosema apis - Zander. NOSEMOZA POATE FI DIAGNOSTICATA NUMAI PRIN EXAMENE MICROSCOPICE DE LABORATOR. ~ a l a d i a evolueazii d e regnlg in familiile de albine slabs yi se manifest5 iarna $i primiivara timpuriu. Albinele bolnave prezintii abdomen dilatat $i diaree. fyi pierd capacitatea de zbor $i mor in stup sau in afara stupului. De retinut faptul cii diareea albinelor n u este produsii numai de nosemozii ci ~i de intoxi~atiile diverse, alimentatie de rea naturg (sirop fermentat, zahiir insuficient rafinat, miere de manii, nectar ~i polen toxic, apii poluatg, drojdii, fain; de soia, lapte praf alterat, hriiniri suplimentara in cantititi mari cu polen $i alte adaosuri in exces in timpul iernii), lipsa zborurilor de curiitire. In toate aceste situatii fumigillina se administread inutil. ADMINISTRARE Medicamentul se utilizeazg in sirop de zahiir 111 sau 112, in functie de anotimp, prin dizolvarea cofitinutului unui flacon in 25 litri de simp, la temperatura mediului. Amestecul se face mai intii intPo cantitate mica" de apii, care apoi s e adaugii prin omogenizare -continu5 in cantib t e a de sir*. Pentru o familie, de albine sint hecesari 5 litri de sirop. Se administreazii cite 250-500 ml in functie de puterea familiei de albine, Administrarea se face la interval de dou5 zile. Tratamentele se fac toamna ~i primiivara in siropul de stirnulare. PREZENTARE ~umi~iliin se a livreazii in flacon m un 'continut de 20 g din care numai 0,5 g reprezintii substanfa activii: Cu un flacon se pot trata 5 familii de albine. Se piistreazii in m e d i ~ uscat yi rece, ferit de lumin5.

!
..
; ; :
< . (*'...

:<

.-.;: ..
.

.
'

. '_

..

. .

..,.-

'

. ..

-.

.. .

. --

.. . .

. ~ .

-,:

'

. .

.J. '-

.~

~ ~ P M ~ DE u SA ~N L AT.AT~ APICUL&RI.WR T
CIT $I CELOR CONSACRAP
Y .

INCEPATORI

..

BA-ZA MELIFERA.

.'

autor : Prof. Dr, Bng. MARIA OCTAVIA MANISOR


I n conditiile zilelor w a s - 10 capitole cu 92 ilustrafii, tre, dezvoltarea $i rentabi- 10 tabele $i hdrti utile. Aulearea apiculturii nationale tom1 a reusit sd stringd, este greu de conceput fir6 sistematizeze $i sintizeze cu a asigura albinelor u n cu- migald g i competent6 un les continuu prin fmbunii- material bogat, deosebit ole tdfirea bazei melifere loca- util, prezentat clar, concis, prgcticarea le sau prin fiind u$or accesibil tutustupdritzrlui pastoral, in ve- TOT. Cartea a fost atestatd derea valmificdrii la timp i n acelag t i m p ca u n valog i n bune condipuni a bo- 70s manual didactic pentru gatelor resurse melifere liceele agricole p e specialie&stente i n tara noastrd. tate. I n acelagi t i m p apicultoI n prima parte a lucriirii rul trebuie sd f i e bine in- sint prezentate sintetic o sestruit f n ceea ce priveste rie de notiuni de botanicd folosirea celor mai potrivite apicold utile tuturor apicultehnologii de crestere $i torilor. Astfel se prezintd exploatare a famililw de schema alccituirii unei flori, albine + sd i cunoascd te- se mentioneazd diferite ti-' meinic flora meliferd din puri de flori $i inflwescenzonii g i imprejurimi. Baza te, despre factorii care inmelifwd este o conditie f luenteazii hnflorirea g l a d e principal6 a succesului i n lor melifere, resurse melifeapiculturd. U n bup apicul- re (nectar, polen, mand) ditor trebuie sd cunoascci de- jerite criterii de clasi'ficare pendenta albinelor de baza a plantelor melifere $2 almeliferii, sd aibd notiuni tele. elementare de botanicd apih suita capitolelor care cold ca sd recunoascd flora urmeazd stnt prezentate in meliferd, sd aprecieze pemod cuprinzdtor o 'serie de pro bleme importante porrioada $i durata lor de inflorire, sd facd prognoza nind de l a situatia actual& culesului, sd cunoascii $i sd la cea de perspectivli a dezevalueze productia de nec- voltdrii bazei melifere i n tar $i polen mutfnd stupii tara noastrii. Se prezintd operativ acolo unde natura modul de estimare a balanasigurd u n a l e s de h t r e t i - tei melifere, metode de imnere sau productie. bunlititire a bazei melifere, retete de culturi furajeromelifere, despre mierea de m a d fi producdtorii el, prognoza culesurilor i n api~ p a r i t i b recent6 a cdrtii culturd, importanfa poleni,,Baza meliferd'' de dr. ing. ziirii plantelor de cdtre albiMaria Octavia Miini$or edi- ne, organizarea $i practicatat6 la sfirgitul anului tre- rea stupciritului pastoral etc. cut de Redactia publicatii!or 0 atentie deosebitd se acorapicole este bine venitd $i dd prezentdrii tipurilor de satisface pe deplin atit ne- cules diferentiate care covoia de informare gtiintificd respund $u cele $ase zone a speciali$tilor dt $i orien- bioapicole din tara noastrd. tarea practicd a apiculto- Cel mai mare $i importhnt r i l m profesioni$ti $i ama- capitol este rezervat prezentori. tdrii numeroaselor plante Cartea cuprinde 222 pa- melifere d i n flora tdrii noasgini, fiind sistematizatd in tre. S e prezintd circa 100
f

plante m e l i f e r e grapate i n 34 familii botanice. La unele plante melifere se mai adaugd numeroase . specii, varietcifi, forme, soturi g i hibrizi. Principalele . plante melifere sint /cuprinzdtor prezentate, mentionindu-se la 'fiecare importanta speciei, caracteFele morfdogice, cerintele fat6 d e climd g i sol, zonele de culturii, tehnologia de .cultivare gi tnmultire, combaterea boltlor $i ddundtorilor $i caracteristicile melifere. Caracteristiclle melif ere intereseazd in mod deosebit majoritatea apicultorilor. Acektea sint destut de cuprinzdtor prezentate) la unele plante melifere de bazd. Aici se prezintd perioada $i durata de tnflorire a plantelor, evaluarea pro&pbctiei de nectar la hectar $1 a cantitGtiC de miere recoltabild la hectar, cantitatea de nectar en floare $i concentratia 5% zahiir a nectarului floral, Zncdrcdtura de stupf' optimii recomandatci la hectar, culoarea, aroma $i proprietcitile mierii m o m - fl>ore obtinute $i altele. A ceste informafii $nt interesante $i deosebit de utile pentru apicultori. Apreciem efortul, seriozitatea $i competenta profesionalii a autorului in elaborarea acestei valoroase lucrdri pe care o recornan* d d m cdlduros tuturor apicultorilor. Avind in vedere importanta acestei teme $i spim i n d intreaga literaturd eaistentd in acest domeniu doresc ' sd fac o sugestie pentru viitor care se adre- . seazd atit speciali$tilor dar msi ales redactiei publicatijlor apicole. Sint convins ca fiecare apicultor doreste (continuare In pug. 22)
'

RASPUNSURI
f
i
ing. Traian B1UCOVINEANU

.
o singurii

I I
t

1
*

- Apicultorul Stefan Constantin din Bucure~ti,B-dul Metalurgiei 50, bloc R 11, sc. B, et. 1, up. 50 ne relateazii cii anul trecut unele familii de albine ~ i - a uschimbat liniatit matca, dar a avut cazuri cind familia a roit. Intreabd cum poate cu7ioa~tefamilia de albine care create botci in vederea schimbiirii liniatite $i cind creqte botci E n vederea roirii ?
- Jmtinctd de roire la unele familii de a l h e este unai mult Wu mai putin dezvolbat eltdstbd famidhi de albime roitoare care au acest i W a c t f W e dezvoltat ih timrp oe alte familii de albime nu roiesc ele m e n t i u - s e prim simpla m q t e r e $i inlomire natuml5 peniodicli a m5tcilm (fenomenull se nime+te anedxdie - vezi revista ,,Romania apicolii" m. 5/1991, pag: 27). A m t 5 tendintti mai mare sau ma1 mica la r o i ~ eeste u n caraatm ereditar. De aceea apicultorul a x e nu d q t e in,mulltima alhinelor roitmre . trebuie s5 favorizae $i sg imudteasc5 artificial f m i liile n e r o i h r e f 5 c W astfel o selectie. P m t r u mevenirea mituhi natural mai 'trebuie avut5 in vedere neoesitatea in& t u r k i i unor cauze care stiunuleaz5 acest h t i n o t $i in care scop- este obligatoriu s5 se &gnure din t i m p l k g h cuibului r d z i n d u - s e spatiul comspunz5tor astfel ca mitciie sg depun5 ou5 iar dbinele s5 areaw5 faguri mtificiali, s5 se asigure v e n t h t i a evitkdu-se supminoglai~ea stupUIIRli. De asemenea t r e b d e asigumtii din t h p schhbmea m&kilor bgbrine $i ne- _ promce. Referitor la recummerea b o t c i h de 'roire h t 5 de cele de schimbaxe liniqtit5 m e n t i o n h c5 b W 1 e de r d r e sht in num5r m e de 20-30 botd pe un fagure . iar in stup pot exista chi& 70-80 botci, ?n tice W t e de sohimbare Liai~tik6 sint putiae h aurn*, de obdcei 2 3 mtci pe un f a m e . Dac5 o M l i e de a M n e $i-a schinnbet llini&it matca a r e u l k n i b ~ s a tmperechwt 2-1 mod corespunziitur $i a fnceput pmta, a v a n garantia c5 fmnilia respecbiv5 n u va m i roi. Exist5 Ens5 situatii i n care uncle m5tci t h e r e obtinuk chiar prin schiunbaire lini$%it5 pmzint5 unele dgfidente'ascuarse sau b-perecherea e i a fost insufidmth motiv pemtnu care albinele o P W i e s c crescrndu-gi alt& mat&. De regul5 o aseanearea famidie nu roiqte dar exist5 pi excepvi.

Ma'tcile se imperecheazd datii sau de mi multe ori ?

- Practica $i. ex@m@ a demonstrat c5 majwitatea mhttilor zboar5 de rnai multe ori pentru irnperechere. Cel de a 1 doidea zbor de ignperechere este determinat de amtitaka de speaun5 insufkient3 acuunukt.5 cu m i a primului z h . MEikile hperecheate pe tilmp neEavoraM mimesc mai putin6 sperm8. Cresc5brd d e mitd p-of. a.h. Bukher sustime cti m 5 W care s-au imgterecheat o singur5 data sink rnai putin producbive $i sint inilrrculte de G n e . Cancbuzia mamian& a c ~ c & t m i i m este c5 irnpmecherea W b r pc&e B repe'tat5 sau mulltdplti, Prin hnpmechere rem t i i se intelege hpwwchwea m&kiilos cu cite m singur trh;tor ins5 h decursd a rnai multcc nbruri. Prin imperechere mdtipi5 se EnMege hperecherea m5tuidor cu mai multi trintmi in cursutl acdui-i zbor. Insu$irea m&trcl.ior de a se imperechea cu mai murlti trlntori se n u m e ' pdilandrie. Festibtatea mrvtcihr deipinde S n mare mhutr5 d e repetarea imperecherii lor. - Care sOnt principalii factori ce injluenteazd obtinerea u m r mdtci bune g i prolifice ? - Penbru a &tine m5ki bune $i proLifice acPstea txebuie s5 proving din familii de dbim sh5toase $i praductiive iar cre,yterea $i imperecherea lor sg se fac5 ! a periocmde opbime. S a canshtat c5 marsul c u l d u i $i starea meanii a u o irnpontanH deosebit5 in d e z v a l b m gi imperechwea l m c o r e s p u n z m influentjnd calibtea v i i ~ e l o r m5tai. MBtcrle zboar5 la innpermhere in mle mai calde ore ale dei,'de la orele 12 la 17. Tempemtum a e r d d trebuie sEi fie mai mare de 20C $i l i v l lidgtit. Vjnrtull miqoreaz5. procenrtutl de *~mperecher& a m5Mlor. ,C&tia pninciW5 a obtinexii unor m5tci fertile este inrperecharea lor corespunzMoare asrtfd ca sg-$i acvlmuleze un n m k mare d e spenmabozoizi. S+i a n s t a t a t c5 voluunul spermei ejacuk t e de u,n tmfntor este in medie de 1,7 mms i m v o i m u l de acumulare in spermatedi a spemnei de c5tre o 11.llilltc5 este mult rnai mare, ceea ce ne W e p t 5 t e g t e p r w p u n e rea c3 o mMc5 S - i h ~ putea impawchea c b cu 17 trjntmi.

I
I

Ifi.
I ,
I

'

1I' 1

cu 8-9 trilutori. La rn&Wle coreapunziitor imperecheate cu m i &ti ' t r h t m i s-a d e t a m i a m cel m i mare nnm5r de spenmato&zi care n m k l 6,8-6,9 miltioame sperJrrartozoizi. Asemenea m&tci %ncep imediiat ouahui $i promit s& devina m5tci bune ~i prolifice. - Care este durata $i distanta zborurilor de imperechere a miitdlor $i modul de atragere, a trintorilor ? - Dusrata zboaslrfior de Emperwhere vad a z g intire S 3 0 mimute. In u n d e stiuatii a c e t 5 ctur&& m t e ajunge si la 50 minute dar ea k d e cu &t v r k e a h a imteazg spae v m l cind n u m h l de W n M . Aitractia sexwrtll a m&tcilor se datoreaz5 eliunintinii mui *complex de fermmmi, sewetati & special de glandele m m d i b d w e . M5tcile in zbor r&piLIldesc in spatiu acest rmisos ma%oknistic, pe o xaz& d e &a 100 m care m t i t u i e zona 1 m de &*tie. mntorS1 slat ahra$i de acest xr&fos, f w m f n d agiloanerki de trimtori mre mire m a ! i n zbm ' m r - o puteimic5 stare de exoibtie um&ind produwea actullui I@ulatm. Irnperecherea se aea1I~izeaz5 m aer la h8lt;ime iar di-@ de stupin5 poate deplvi mai m d t i kliloonebfi. I - Cum, se expllcd imperecherea unei mdtci cu mai multi trintori, in acela$i z b w , cunoscut fiind faptul cd dupd fmperechere trintorul lasd bulbul copulator cu spermii car? constituie $ semnul i de imperechere a miitdi ? - In tim~uki m m h e r i i cu r>fi~mii trintori, matca- nu sthinge punga Eopulatoare,

i n a$a f a En& 65 pIWdticl ruperaa bulbuhi s&k Ace& hpt se EntimplB nunmi la ulhim e i imperechere cind se fmmeaz5 nnulmitul semn de h p e n x h e re ce nu mai iai%duie d t 5 wpulare $i atumi marbca se h p o i a z l i n stup. W l pnia Imperecherea efeotuath nu s-a acumuht caintltatea necasarh & spemtozoizi 6i smnul de mrmhere nu mte mwwt de m;utca singura ea se intoarce i n stup -$i d~upg int departarea semnudd de imperechere de catre aibine m a w este dim nrxl 0icpbilS a Zace un d t zbor de i m h e r r e . - Cum se poate observa locul de adunare a trintotilor ? - CCbirea 1ocuW de d u n a r e a trbtonilor este nxid d i f i d l $i cu o importanth pr&c% nwmmhfica;tivl. Penrtiru a-$i sat i a o e cundozitatea $i a vedea acest spectaco1 cermtggtmii gOidntifici au h a g i n a t un pnxedeu care cants5 in l e g a m a 3 bal a m e cu ejutmul mui fir de n y h au o Iungiune de 30-40 m. fa dbhnta de 1 m sub baloame se fixeazl o oolilvie micl $i u$oa~5 cu o match. Se h a l t & t e balmne E n locuri ad&postiite la distanp de ' 2 3 k m d e stupin5 $i se pot obsema ourind h5ltimea de 10-30 m ma mid rduri de Wla nh i &re urmlresc b . Ggsirea lwullui de a trintorilor eYte posibila in d d e mine, flhl vint 2 0 0 C mek 12-16. In primele ziJe dwl pe~oadl d e timp cu Weme nefavanabiag, locul d e adulnare a tnihctonilor poate fi g k i t mai u$or ddt d u l p l o penioad8 cu zile c a n s cutiv frumcae.
fi

(continuate din pug.

20)

I
I

sd aibii i n biblioteca lui o carte sau u n tratat d t mai complet, bogat ~i frumos ilustrat despre ,,Flora meliferd a Romdniei". Ar, fi indicat $i util ca E n loc de desene alb negru apicultorii sd giiseascd frumoase fotografii sau plan$e color tipdrite pe cea mai bum? hfrtie. Referitor la caracte~isticile melifere ale tutu-, ror vlantelor vrezentate trebute sti re aiorde o atentie m i mare plantelor polenifere $i propolifere. SPnt necesare mai mutte precizdri eu privire la culoarea, structzrra $t valoarea polenului plantei ~espective (polen

monoflor) precum g i unele particularitdti ale propolisului monogen-monofit unde este cazul. Despre mierea de albine monofloq?i exist6 u nele precizdri izolate cu privire la culoare, aromii, gust $i-proprietciti care merit& a fi generalizate la /toate plantele melifere de la care se poate realiza o productie de miere monof lord. i n mnditiile diversiftcdrii productiei apicole gi a folosirii 'acestor produse 3n s1ujba"sdniitiitii omului sint wtile cit mai multe i n f o r m tii specifice fieciirei plante melifere din care numeroa-

se sint chiar plante medicinale. Resursele stupului ca mierea, polenul, manu $i propolisul reprezintd chintesenta originii lor botanice. Acestea pot fi astJel recoltate $i valorificate superior stimulfnd interesu! apicultorilor pentru realizarea lor. Toate aceste produse reprezintd o bogdtieq nationald insuficient valorificat6 care voate contribui sigur la r~ntabilirarea activitdtii apicole
Si la

tinerea siin&tiifii cOnsumatOrilor.


T.V.

Din experienfa unui ap/cultor lnwentiw

DALTA MULTIFUNCTIO~ALA CU. COLECTOR DE C E A R ~ 81 ' PROPOLIS .


ing. Nicolae ALEXANDRU

In p r a d h r e a apicuhturii sint necesare o serie de scule $i utilaje specifice indispmabile, dintre care nelipsitg $i cea mai des I o r l d B S aste cdnoscuta daltH apicoli. A c e neprmiauti o prelungtire a miinii apicultoruLui in stupul, cu dbine pepltmu interventii $i lucr5ri curente in prezenta aJbindor sau pentru cudtirea $i igieni-ea elementdar compmemte ale stupu~lui. Cmgdexitaka lucr&riior face ca nunmi &b apical5 ounoscuiti de genematii de a-. phcultori $i praentg in toate ctitile $i cabaloagele apilcole din Lume s2 nu fie suGcienc, fapt penliru care s-au c o n q u t mi utiilizat site Youlle ca : ~pacluri, racloare, Tandaline, lame tiiietoare improvizate, cutite $i ridi6toare d~ rame etc. Nu s-a g it o sdutie $ . nu i existi o unealti sipeci i c i pentru recoltarea $i coleohrea cenii $i propcdisului depuse haoltic de albine pe rame $i elementele stupdui care prin acuartuli%ri succesive devin deranjante $i in$reulneaz& lu&Hrile apicole $i chiar activitatea al~b~melor la un moment dat. Id&turama cerii $i propolisului cu dailh 81 recoltarea lor cu mina de pe lama deltii

repraink5 o operatie greoaie $i stresant5 intrdcit se efectueaza in prezenta albinelos cu stupul deschis cu un mqre cbllsum de ti$i vahm de munci. Un alt neajuns este acela cti dalta e&e prea sm&5 $i prim cmstructie minuirea ei se face in aprapierea $i totdeama pe dixectfa de aciiur.? - sipre ramele cu tdbine sau deasuprb acestma ceea ce conduce la agibrea lor $i bmhri i n e $i inu~ ~ tile. in practk& apbAi4 dalta gi eelelalte scule enumerate mai sus m avut intotdeauna senzatia cii lipsec~teceva, =ti 'crebuie o altH u n d t g care s i rlispundi5 mi bine actiVitHti11or pe care le illpune munca cu stugul, respediv ou dbiolele. Dup5 cgutA15 f n care m inventaniat uneltele m u sculele uzuale, modul cuan sint folosite, opmatiille de efeetuat, m i ~ 5 file impuse $i itmpedirnenkle rezulbate din mifluirea lor fm prezanta sau a M @ &binelor, elenaentele stupuiui gi pozitia suprarfstelor de curitat (arizontale, verkicale, muchii, cantwi, MtuTi, unghiuri &.) $i preocupat de ghirea unei solutii pentru

obid dl

'

inlgturarea concabtent cu colectairea $i. prevhiut cu c+a&e d e w b i l e (C;) $i stocarea temporar5 a ceri~i $i propolisdui (C2) care se fiixeazH ou aripioarele (3) pe a'm -realimt o unealt5 combinatH cu elere&@&. m m t e mdtkifunc$iana~Ie. Ace'ast5 hnealth Pentnu recoltarea propolisudui se obtucumu,leaz5 .valen@ superioare, fanctiile a reaz5 t o w sectiunea recipientului l a exdiverse s c d e cit $i altele suplimelytade; ea h'emirbatea (2) cu latura (4) a cxlpaaului (G) $i se ilulZtur5 capacul (C,), iar reprezentind d m e n t e de nvuhte, fapt penkru case a fost *inregisbrat5 pmtru .proteccoltarea m 1 u - z i s i se face direct in tie la -0ficiyl pentru Standards, Investitii stup @in scoaterm unei rame d w 5 care $i M5ru. ceGldte se distanWz5 pe rind i n t r d u c h d Noua m'ialtd - apicol5 &eat5 $i' qealizatll Pntre d e colectorul in @tie verticel5 la se' comfmme conJorm des+udu,i .'(fig."1) ;din:-barn lea$u81ui $i b i n ~ ~ ;de& , mPner e t h tr-uh miner '(M) care la o extranitate e s k sus 'in dirbcoa XI se mrHtEi prowJim1 c& cade $i e 'rwolta,t 'in r ~ i ~ p i e napautatea t. . whipat, cu o W t i multifunctiom~l5(D) $f col~~ulu este i d,immsionat& pentru~rela cda1tH' cu un cdector de propolis $1 cear5 (C). coltarea propoli+uluf. de la o famiue d e Wta proprru-zis5 (D) s e compune- din- ,albine. tr-o lam5 metalicH patrat5 sau , dreptunRecultarea cerii ' cmscute, &. leatyrile ghiuhrH ou grodmea d e 2-3. mm . fixat5 superioare. E& ramelox sau .pe peretii rigid -pe m b e r astfel incSt suprafa@ aces- , Stupdui se face pFin aplicaxea ambelor teia 'ii axa .rn<nerului formeazg un unghi .'capace. (C,) gi (Cz) ou laturiie. (5) care. obtureaz5 partial sectiunea d p i d n t u l ~ u i.$i . d e 40-50, iaam5 care are toate latuhte asconvenabil5 cufite ceea ce faciliteazg l u c ~ u lpe anice & our5t5 cu extremi.tah suprafa@ $1 sub orice unghi c o n v k b i f ' . ceara care priitruade in recipient dar nu-1 care s5 fereasc5 mina de a~taculalbi,ne;lo~ nmai poate p k w . sa,u de aceidate. ca de exeniplu : fn rapart de -extremittahea -. utilizat5 se - l a h r a ,,a" actionat5 in directia 55- actianeaz5 irn directia Xi sau X2. getii p i n m i n g e r e a de miner in directia Golirea reeipienhuldi se face & indeXI este utibzat5 pentru deslprinderea ,podi- phrtarea une-ia sau a ambelor capace ale qoarelar, tSerea.,pmpolisului dintre leatufi, col&ul~. tiliesea cresr5turilor izolate de ceai-5 din-Dailta apicol5 mdtif.unctional5 cu co%rerame, cur5tirea peretilor ci,t $i ca $palector de cemH $t propolis canceput5 $i . realizat.5 ,conform, desenului prezi,ntH urclu p e r & ~curgtirea .~ $i ijn15turahea rezidt&rilor de pe fundul s t u p i l r ; m5toarele avantaje : - 'latura ,,b" penltru t&ierea crescitufi- intr-o &ng-w5 un&lt5 apicolB &.t m u l a t e cu va4ent.e. supmioare functiide lor de c w r 5 diwtre m e dispuse pe ap r o w inkreg intervalul v i a introducerea a 3-4 mule adapbate Luc~:,uluiin stupi ; cmvenabil5 a uneia din laturiile ,,C"sau - dispunerea lamei mGi $i a cdecto,,d" intre m e 1 $i actionarea minerul,ui in ~ u l u ih ungHiuri cmvenabile fe$3 ile axa ,direcfia X2, cur5tiwa peretilor stu.puilui $i longitudirdi a mineruLui facEljteaz5 ac. curiIti,rea peretillor stupdui $i . cantusilor, cwul cu u$urint5 sub orice unghi la mice corpuri!lor, magazinelor $i podi$uarelor ; suprabat5 iar acfionasea tmeltei .se face - 1,atusile ,,C"$i ,,d" sint- f+oso"k pen- in 'pLanuri, unghiuri $i directii diferite deait purwtul de a c t i m r e efectiva a scu- . t distantarea ramelor ' prin introducerea in spatifk dintre ele, cu mhexul in lei p r o t e j i d mba de accidwte $i de ahaafwa peaimetnului stupului $i robirea concul albinerlm ; venabil5 in m s u . 1 s5getilor ; - elementele utile - cewa $i propoli- combimtiile din~tre laturile ,,C b" sul - pot fi inlgturate, concomitmt colectate $i temporar stocate i n timpd l u a u 3i ,,b +d" cu ungh,iuri81ece le formeaz5 lui ; sint folosirte pentru curstirea priatr-o singut% trecere a falturilor de s p r i j i n a ra- pentru r d z a r e a scopului pentzu care a fost c m t 5 dispme de 11 muchii t5iemdor, coltuaiJe intmJoare ale corpurilor $i tome cu posibillitatea ca La o singmi5 trepodiwarelar. . . cere s 5 curete douH supafete perpendiColectonul de prapolis $i cear5 (Q) se compune d,intr-un tub paraleldpipedic in culare tpa pe d t a , faltuni, calpri etc. secti'une patrat5 sau dreptunghidarg mon- . Penbru a evita atacul mlbinelor , ve la culoareaaneagr5) gi a o prbteja im. t a t rigid la cealalt5 exitrerni'hte a m h e p&iva cmoziunii dalta apicol5 cu colec-. aului astfel i'ncit axa reoipienltuJui cu qxa minemlui formeaz5 un unghi de 20-25". tor este h totalitate zincatii. Reci8pientul tubular are latwdle asoutite P.S. Dalta m ~ f m c t i o n a l 5 cu co1ec;tor abjt la extremitatea (1) ,'destinat5 - rem1,tkii c u prec5dere a propolisului cit $i la ex- . peak fi proourat5 din magazinele FiUalei M,unicipiului Bucure~ti$i ulterior ale filitremitatea (2) destinat5 recolt5rid cerii. alelor din tar5 interesak in desfacere, fn vederea recolt5rid $i stocB~ii tempora're a prapoiisului $i cerii, cdectosul este Relatii la telefon : 90f15.11.76.
'

'

"

'

Un apicultor gerrnan' demonstreaza in Franta calitatile lalbinei rornanegti


-

'

ing. Traian VOLCIR!~CHI


.

.
'

In nordul Ger.mamaniei aproape d e o r q u l ' in stup, intilnindu-se adesea a k a tfK i d - .centrul administrativ a1 landului n b 5 $i- cea virstnic5 Care- cmvietuiesc o perioad5 $i i n felul ace3ta puterea famiSchleswig-Holstein ~i impcrrbat ~ o q t la Marea Baltic5 - domiciliaza $i i$i desliei de albine se mentine, nu regrese'azii f5$oar5 activitatea un mare apicultor g e r * iar noua matci este de cea rnai bun5 caman: Fritz Baumgarten. litate. Aceste calisti valoroase ale m5tAtestat ca maistru apicol $i cresc5tor cilor se transmit descendenfilor prin ede mZitci dl. Baumgarten conduce o inreditate. treprindere apicol5 Be prcductie $i inv5t5mint apicol detinind mai multe sute Apts mellifera carpatica este rasa de albine de familii de albine. El este autorizat s5 formata i n bazhul carpato-dunkrean definitit comerciaiizeze mierea $icelelalte prope baza unor studii; masuratori biometrice $i alti parametri prjvind insu$irile morfologice $i duse apicole din productia proprie. In accomportamentale efectuate de un colectiv de tivitatea sa apicol5 apicultorul- Baumgarcercetittori r o r h h i In frunte cu, ing. Nlcolae ten este ajutat de soHa sa Grete iar in Foti. Primele cercetari biometrice au fost efecultimii ani de h c 5 o farnilie de romini tuate de dr. I. Figteag filntl publicate in Anade nationalitate german5 proveniti din lele lnstitutului N e t l o 4 de Zootehnie tom Sibiu. Este vorba de cunoscutul $i apreV I Pncit din anul 1938. Aceasta raSB este rksplndita In tara noastrit ciatul g p i c u l h r romin Michael Schell. In cinci populatii geografice bine acllmatlzate care, cu ani in u r n 5 a condus cu bune la condithle de iemare din Romania $i rezlsrewltate stupina IOMCOP Sibiu care detente la boll cu o Populatie inc?lsit la culoare $1 cu un comportament Iini$tlt pe fagurl. tinea peste 2000 farnilii de albine. Albinele sint blinde, productive, bune poleniInteresant este faptul c5 apicul@rul zatoare$i neroitoare (anecbalice). Alblnele clitdesc celulele fagurelui natural cu dlametrul Baumgarten s-a profilht de aproape 27 5,ll-5,88 nun, ckpitcesc mierea mixt, predomide ani. pe crepterea albinei rom$ine$t& nant uscat, blocarea cuibului minim 40U/o. LUn,,&is melkfana campcutica" pe care a gimea mompei la albine este de 6.05-6,61 mm, indlcele cubital 2,12-3.70 ; indicele tarsian M,97c~lnoscut-o $i apreciat-o cu ooazia 58.56% ; lungimea aripei mari 8,80--9,40 mm ; unor vidlte f5culte in Romknia. In greutatea unei mktci neimperecheate 170--185 : tara noastr5 domnul $i doamna Raumiar Imperecheate 190-205 mg. In cmditiile de garten au vizitat in anul 1965 pentru cules din tara noastrk capacitatea productivit L a 60-80 ka - .si cu recorduri de prima dat5 Institutul de Cercetare $j s e aareciazfi kg miere. -- . Produaie pentru Apiculturg $i mai m u l t ~ 160Aceste dteva date $1 altele stabiiite pe popumari a p i c d k r i $i cresc5tox-i de mstci, cu latiile dtn cele cinci zone bioapicole (Cfmpia Dunarii Podigul Tramilvaniei, Podigul M O ~ ~ O care ocazie $i-au procurat mai multe venesc,'Cimpia de Vest $i zona de deal-inunte) mgtci romlnevti din rasa ,,Apis mellifera stau la baza elaboritrii standardului pentru .rasa carpatica". Cu aceasta oocazie apicultode albine romlneascit care de rnai multi m i se aflit in stadiul de proiect gi a~teaptitca cei rul Baumgarten s-a documentat temeidregt sit impulsioneze finalizarea lui. ' R a s a nic $i a colaborat tot timpul cu ing. N1- In de albine romaneascit este singura admisa pencolae Foti , valoros cercetator $i exigent tru cregtere 81 sel-wtie in tara noastrit. Se rernarca printr-o deosebitk capacitate de adaptacrescgtor de miitci care a cmdus cercere la diferite - conditii de climit $i cules din tarea vtiintificg romtineasc5 timp de 25 EurOpa. America, Africa $i Asia. a d . h penioada unmgtoare $i-a ! m i procurat m.Ci$i rombnqti pe ,care le-a apreoial pemtru produotivitatea, blindem Apicultorul $ i ' cresc5@,rul de m5tci $i Pn mod deosebit pentru faptul c5 sint Baumgarten dupii ce s-a docurnentat $i a obtinut n6tcile din rasa Apis mellkfera neroitoare. Dup5 mmrtea ing. N. Foti carpatica le-a testat cu bune rezultate in apicultorul Baumgarten a colaborat cu ing. Cezar Culitii apreciat apicultor $i conditiile din. Germania $i Franta. Expcrimentele $i testilrile a u faSt efectuate cu cresc5tm de m5tci din Bucuresti eare a exigent5 printr-o sustinut8 'muncl de semogtenit stupina renurnitului - cen&tor stiintific s i a continuat selectia si cresterea lectie fiind inlzturate exemplarele care aceski v'aloroase linii $i ne- nu se evidentiau prin productivitote mamitoare. Schimbarq liniqtit5 a m&tcilor r e sau manifestau o tendint5 de roire la aceste familii de albine . este frecvent5 matmal5; irrascibiilitate sau o culoare ati/

I
>

i
I

I
I

I I
I

pic5 W u l a t i i cu inele gadbene). C r e ~ t e - magazin. Aceste caturi s e pot suprapme rea mritciloor selectionate a fost facut5 in Unul peste altul dup6 necesit5ti utilizin- 1 conditii d e imperechere controlatg pe indu-se o singm5rime de rams. fmbisula Halleg-Hwge din Marea Nordului. narea caturilor se face bine cu - ajutor-1 Preful de vinzare a unei mritci selectlounui falt (asem5n5tor cu. stupul nostru nate imperecheate in Germania echivqR A. 1 001). Pentru transportul kw in leaz5 cu valoarea a 6 8 kg miere de cea . pastoral ggrtile componente se fixeaza cu rnai bun5 calitate. ajutorul unor tije articulate aplicate la exteriorul stupului. Articulatiile mobile Dup5 o munc5 minuvgas5 de selecfie $i creqtere, aceste miitci au fost introduse ale tijelor - prin' Pmbinarea lor - permit scurtarea sau lungirea acestpra obtiin familii puternice $i au fost puse in ccnditii optime de cules fiind deplasate nindu-se asffel dimensiunea necesai-3 in funcfie de num5rul caturilor folosite. 0la o distanw de peste-900 km in Franta peratiunea de preg5tire a stupilor p a t r u provincia Alsacia sau Elsa cum o denutransport este rapid5, simp15 $i eficace. mesc gennanii. Alsacia denurnit5 d e apicultori $! ,,Paradisul albinalor" este o Extremiutile tijelor indoite in unghi provincie lstoric5 din N-E Frantei cudrept se introduc in -0rificiile existente prins5 intre muntii Vosgi $i Rin. Pantele in interiorul soclului $i capacdui fixind astfel solid toate pfi3ile componente ale joase ale muntilor sint ocupate de p5duri iar in5ltimile c u p5$uni. Prin v5ile larg stupului. T Deplasind stupii in pastoral la distante deschise p5truPde mult soare existind numeroase livezi $i podgorii cu sate vesele mici dl. Baumgarten valorific5 de 20 d e dens populate. Cale peste 100 familii de ani baaa melifer5 din Alsacia cu rezultate bune realizind an de an productii albine ale apicultorului Baumgarten din mici medii de circa') 100 kg miere pe stup. In Alsacia sint amplasate pe vetrele unii ani favorabili productia medie reade cel mult 40 familii de albine din aproUna din lizatg a fost $i der 150 kg miere pe stup pierea localit5tii Ungershaim. 'vetrele d e stupin5 se afl5 amplasat5 in iar anul trecut - cind a fost un an seapropierea celui rrbai important virf a1 cetos $i nefavorabil - productia medie a mun$ilor Vosges denumit Ballon d'Alsace fost de circa 90 kg miere pe stup. Mierea se extrage pe sortuti florale $i cu o altitudine de 1256 m. Aici in Ungersheim apicultorul Baumgarten $i sotia este valorificat5 in borcane cu etichete proprii, tipgrite care specific5 ,sortul de lui $i-au inchiriat o gospd5rie pe care o miere, numele $i adresa produc5torului folosesc ca revedint5 de var5 ocupindu-sg cu apicultura, iar la Kiel in Germania, ih Baumgarten care g a r a n t e d calitatea, fi1 lor lucr5riJe tehnice apicole $i de ind atuorizat in acest scop de asociava desfacere sint asigurate d e apicultorul apiculptril~r. Mierea s e livreaz5 ! n stare fluid5 $i pasE (cristalizat5 dirijat). PrinMichael Schell cu sotia lui care sint apretre sorturile de miere oferite la vinzare ciati p e n k mceperea, hsrnicia, dnstea menfiongm mierea de castan comestibil; $i coreotitudhea lor. d e brad alb, pildure, pomi fructiferi cu Stupii 'din AIsacia sint transportati in pastoral l a mici distante P n tot cursul am ~ i t 5 . poliflorfi, sQloim, tei, m e a t s $i nului P n functie d e mersul culesurilor f loarea-soarelui. existente (rapit5 - pomi fructiferi.- salMierea recoltat5 din Alsacia este valocim - tei - floarea soarelui - castan rificaf.5 numai in Franta existhd restriccomestibil - fineat5 - brad alb - p5tii de valorificare a ei In Germania Adure). Transportul stupilor in pastoral il ceste restrictii sei refer5 la orice fel de efechteazg personal cu camionul propriu miere din striiin5hte in vederea prctectiei economice $i s d l e a apicultorilor p r w k u t cu o macara special5 pentru rigerrnani. Acegtia jlritimpin5 greutiiti in dicarrea $i Pnc5rcarrea stupilm. Pin5 L a ceea ce, p r i v q t e valorif icarea productiei cemion stupid s e deplaseaz5 cu a j u k u ] unui c?lrucior simplu $i practic. In afar& proprii c u toate c5 in Germania se inred e miere, apicultorul Baumgarten recol-Q gistreazii consumul cel rnai mare de mietea25 polen $i propolis $ i se ocupii d e re pe cap d e locuitor cornparativ cu oric w t e r e a m&tcilor. MBtcile r o m h g t i sint care alt5 tar3 din lume. solicitate $i apreciate de un nunGr din Apicultorul Baumgarten este bine cu\ noscut d e stuparii din Alsacia iar pentru ce in ce rnai mare d e apicultori din zm5. munca lui $i rezultatele obtfnute a primit Referitor l a stupii fdositi d e acest apiP n prim5vara anului 1991 Diploma de ocultor mentionam cii ace$tia s h t formati din rnai multe caturi a s e ~ ~ t o a cu r e noare din partea Federatiei Sindicale apicols din Haut Rhin Franta. catul stupului n o s h RA. 1001. Fiecare cat contine cite 12 rarne mici ceva rnai h Emiolada c5IEbtoried f h t e h Fmnta inalte ca ale noastre a v h d in5ltimea exa m fost primit cu sincera priebenie a ateriowii de 17 cm, tn rest dimensiumife . leas5 ospitalitate d e rfamllia Baumgarteg slnt identice cu rama ~ o a s t r 5STAS dw timp de rnai multc zile P n care am avut

'

posibilitatea s5-i vizitez citwa vetre de stupin&, pepiniera de crgtere e d t c i l o r $i s5-i admir munca, hgrnicia $i priceperea cu care lucreaz5 in stupin5 $i in, atelierui l u apicol dotat cu unelte $1 in7 stalatii moderne de mare productivitate. Hala d e extracfie $i conditianare a mierii a'acestui apicultor este dotat& cu instalapi moderne cu dispozitive avezate in flux tehnologic cu desc5pacitor automat actionat cu lanturi, benzi trmsportoare de rame, extractoare electrice de mare capacitate cu viteze variabile, stativa, m a t u r a w e , dozataare pentru fmbutelierea mierii $i alte numeroase unelte $i ut i k j e care m5resc randamentul $i U$Ureaz5 munca in stupin5. 0 surprid plgcut5 mi-a fost oferlta de familia Baumrten prin facilitarea unei vizite scurbe l a - unul din cei mai mari apicultori francezi din Alsacia $i anume la apicultorul profesionist dl. Rene Durner din localitatea Dinshelm in apropierea orqului Strasboarg - sediul Parlament u h i European $i a1 C&ului Europei. Acwta detine w t e 700 familii de dbine flind apicultor prin tradifie din tat3

fn fiu. ~e lings casa lui existS hale construqii anexe dotate cu unglte, utilaje $i instalatii moderne in care functioneaz5 centrul de extraqie, conditionare $i Embutdiere a miex%i cu i.nsWt.ii electronice dispuse in flux tehnoolgic, un atelier pentru prodycerea utilajelor apicole, un atelier pentru extractia cerii qi conf ectionarea fagurilor artif iciali, probucerea b i o f j t i u h h n i ~ apilcoLi $i nur n e m a l t e activitAti. Toate acestea, la care se adaugii spatiile de depozitare, motostivuitoare gi alte mijloace de transport fac sg te simbi in viziq la un modern combinat apicol unde lugreins& numai apicultorul Rene Durner cu sotia gi cei cinci copii a i s&i la care s e mai ads@ citeva ajntoare in anumite perioade de virf ale anului Este htr-adevar un mare combinat apicol famillal in care am avut suficiente motive s5-mi exprim admiratia fat5 de amabilele' gazde care tot tippul m-au inconjurat cu prietenia $i simpatia proprie oric5rui apicultor din @rile Comunitstii Comune Europene in care sint convins cii $i Romhia va intra curfnd.

Foto 1 : Una din clddirile I&stidutului de Apfculturd din Celle. Itn incintd sfnt amplasate laboratoarele cele mat importante $i un apitron (camerd climatizatd) destinat cercetdrilor de coaportament a1 albinelor.

Foto 2 : Vedere dtn centrul iSt0rtc a 1 Ora$UlUt Celle. t n acest ora$ functioneazd $i Insti; tutu1 de Aplculturd Uin landul Saxonta Inferioard.

~ o t o3 : ~ p l c u 1 t o r u ~ ' Fritz Baumgarten i n plind activitate la uns din stupinele sale. S e observd yi ma$ina d e lucru c u care se deplaseazd curent d e la o vatrd la alta..Pe o vatrd sint amplasate cel mult 40 familit de albine.

Foto 4 : f n fata muzeului de dpiculturd a1 Institutului Apicol din Celle. Cl&direa muzeului este $1 ea, o pies& de m u z e u datind din anul 1607. f n fatd s4nt dl. H. Dustmann directorub Instttutzllui de Apkulturd din Cetle $i dl. H e l m t Schroder din orayul Hanovra care mf-a faciWrst aceastd vizitd.

'

Foto 5 : Apicultorul Fritz Baumgart@n controlind un nucleu c u o malcd d e rezerv&.

r
Documenfar apicol
\

'

E. I. NAZAROVA * prezent nu este confirmtlb (dovediaj poOdatg; colabora'torul Iastitutului de protectie a plantelor din Rozbanc (Republica sibilitatea inmultirii ei in cuibul viespilor. Sudafricang) D. Tmayb, afltndu-se intr-uSe b h u i q t e c i viespile devin transmit& nu1 din parcelele p5durii Lebonovsk, deatoarele acarienilor, f u r h d larvele din fasupra teritoriului cSireia se string in permiliile bolnave de varrood. manenw trintorii' stupinelor din imprejuSchwetzerische Bimen-Zeitung, 1987 rimi (A. m. ca~ensis) a auzit un biziit DU* ternic produs 'de insectele care se apro- Studi~iml biologta "Srnperecherii d a i piau. Privind in sus, a vilzut un, grup din anid $i mxni a cerii omre pcgdeazi terito22 trintori prinqi intr-o p l d de piiianjm rise dimttre txqice qi zonede tamprate, cerInti& intre virfurile a doi brazi aproc&&tanii mnmimni a u d a m p e r i t , cil unul piati la inillfimea de 10 m. Trintorii care din conqpmentele . o a m p o ~ ~ e n ~ lor ~ui zburau prin apmpiere se opreau cite purprenupLqptia1 este m m r e a cu d t r w m e tin timp in grupe de cite 6-18 indivizi pe h e . M m I i m 1 acti,mM s t h u l u h i sonor ling& naasculii prinqi zburind pe loc pe in fovm~reaperechilor a w t e i spec3 s-a sub marginea inferioarii a plasei. Dupil dovedit a fi d4iferit,d e lace- fdchsixea ulhceasta grupurile se impril$tiiu. Un asetmmnetubui & I mbt6rea 1 1 - m t ef d amenea comportameht, se pare, stimula acrplkat dmr 2 ~ o t r i v l a moliei miai a cerii. tivitatea trintorilor prinqi in p l a d , astfel S&eund de aeunnaIiuare-sexudSi a moliei incit in curind au reusit s5i se elibereze mari a c&i fn afana ulhrasunetutlui xnai gi s i se ridice la intiltimea obiqnuia lor. indude i n~ i m $i stimdatmi chimici $i inOmului de qtiint5 ii este greu sil se prof mumete. n u n p asupra cauzei concrete privind Cambinatia de femmoni sinbethati arkiatractivitatea trintorilor cSizuti ' in curs5 fiulali qi d e sunete' redmate dficial .poate fa* d e confratii .lor care zburau in aproda un llrxu nnij~locef.ioient d e combatare a piere. Este posibil ca sunetul, feromonii, moliih d i . culoarea $i forma grupului d e trintori din Bee World, 70 (3), 1989 plas5 s5 fi influentat acest c c m p x k m m t . * South African Bee Journal, 5(61), 1989 Pentru a i m 4 nu e un secret oitg mc i este a r d e chelhdt pentru a gnihih fumt.i$agul apgrurt XUI stwins. Pentru c o m b Vorbind deepre inamicii albinelor, nici iterea ULui jn viibr, paate se va folnsi o subun apicultor nu uita s5 aminteasci $i stant5 seaetati3 d e albine, ~pe care au desviespile. Totusi, dupii cum a u dovedit lu* copenit-o savmtii englezi. cr5rile de cercetare efectvate de M. Dj. Kook din Captown, viespea europeanii ~ch%eizerdnche Bienen-Zeitung, 1987 (Vespuk germanica) in prezenp uhui nu* . milr mare de alte insecte in naturii nu viStudiind conmronentde seoretiilm &mneazii niciodat5 alhine. In acest timp pindeb mandi~rc (supdoare) $i a a G r a dind pe suprafata dinaintea stupului, b l u i de miimre. care f o r m e d feromoi~ul aceasta culege albinde moarte, aruncate alarmei, ~ j V.' . 'hee $i alti cercetittori au din stup. g k i t cii, coqpleml mmpLimt a 1 ccmpoaSouth African Bee Journal, 6(61), 1989 unenltruld instinctukui d e apkare a1 ouibu* iui, care include 'sl s h e m t i a d e Entepare, activikatea d e ubar, expozitia glmdei h i . Cind auzim cuvintul ,,varrooSc' nu mai Niasinov, sste stirnulet d e 24 de camponente avem sentimantul de neputinti, pentru c i ale seoretiei apa~atului de. apiirare. Cea arsenMul de care dispunem pentm comm i irnporkmtg este sutbstanp- de bazii a baterea ei ne permite sSi n e mentinem fas m t i e i mandibullare - 2 - heptaponol~ul. miliile in stare activ5. Dar combinatia U r n din a c s t e substante - 2 - nonolul ,,viespe-varroozi" nu poate s i nu ne proeste m repel& fat3 de albinde strzne. voace interesul. Cbntrar eltor substante ,cu acfiune a m Observind viespile care se hriineau pe log$, aceasta nu inEluenmz5 activikatea sacii cu zahhr, un apicultor sudez, care de zbor a Mmlm a r e apb-5 familia pierduse 20 E d l i i de alibine in u m a inr m v ' a . festarii. lor cu varrooz5, a observat cii pc . fiecare din ' ele erau cite 2-3 acarieni Journal of Apicultural Research, 28 1 ) Varroa j. Analiza fagurilor cu puiet din cuibul de viespi a ar5tat c5 In 2500 cek Traducere @ adaptere : 13le erau cu totul 42 acarieni. Pin5 in ing. Vasile ALEXANDRU
A

Din paginile revisfelor strdine

Documenfar aplcol

Luefhile d e demtizare se fac tn mod siatematic la fel oa $i in W . t e ccmstructiile, $i h cam1 W i t o d i b r deschise d e

stuipinehr.

Penhfu -preg&birea mom&iar OtrSvite se folosesc adimente gi f u ~ a j e de calitate agreate de roz5toase boabe d e griu seminb de floarea-soardui, .furaje c o n c a trate, filing, EWtumi cie ppiine, boabe fie.nte, csrrne $i pe$e , t o a t etc. Sint elaborate n m e de consum ale r o d e n t i d d e h pentru preghtirea m m e l i lor otrgvite ( v a i tabel;ul). Momelile &-&vrIke pe bazii de f h j e granulate ( b a b e de graminee, furaje g m u l a t e , s m i n p de floarea-scarelui, filimuni etc.) cu m m n i n 5 , ratiidan $i f @ d m de zinc, se preg5tesc ~~~~~~~hd

cu atentie (grij5) 1 kg din hvma de baz5 la inceput ou 20-30 g de u l d de f d w e a m a r e l d , apoi cu otrava. Erolutia uleipasg de difenadn $i penocurnarin5 cu b a d de ha-an& s e aanestec5 direct. fn cazul fdosirii penocuanarinh se ob~&n'uj~rte sii se w i d e r e c5 s p m a otr5\at5 din ambalajul de a e m E se elimiaS in camtitatea de 1 g pe secltnd5. Sarea de s d i u a mocumarinei se folose$h i n fonm5 de solutie a m 5 .a prepmatdui, care se w t e -pLLstm ~i folosi rrsai mullt de un an. Solutia apoasii se obtine dizalvfind 10 g sare in 990 g' apg 3 sau distilti$. Aceasta se impr&$tie baza alimenttar5 a momeLii cu ajutoruI u a d pulvenizahr.
-

Consumul de rodemticide (h g m e ) in cazul preggainili unui kg de rnomeal6 otrAvit5 pentmu cambaterea roz5toarelor Rrepamltul Z a c h n a r i n 5 (lolo) Sarea d e so$iu a zoocumminei P n solutie spais5 Penmanibring Ratindan Solutie uleioasii de .difenacin5 Fosdid de zinc
rn

~ e c i $
20 15 an1 5 30 20 30

40 45 ml 15 90 60 30

'

Momeli otriivite pe bazd de furaje cornbinate miiruntite, fdinii etc. ou zoocumaadng, rathdan $i fosfid d e zinc, se preg5t.qde a p e l i d L annesteoarea pe ehpe. Panrtru 1 kg de mcuneaJ.5 otrava se amestecfi la hcecpwt f m r t e trine cu 50 g dtn baza alirnentar5, a ~ p icu 100 g, apoi cu 200 g, 400 g etc. pin3 &d se consum: intreaga baz5 alimentara. Penrtru o mai b m 5 atrmtivjtate i n momeal5 se adaugg 30-50 g mhlir tos, Iapte condensat sau faguri cu p&tw5 miirumGti. Momelile otrdvite lichide se p r e g g h c ad&ug"& la 1 1 de ep5, h p t e m i n t b i t , zer etc. a 5 ml soluve agoas5 de sase d e sodiu de z o a c m i n 5 sau stropind pe 100 cm2 suprafat5 d e liehid a 6 7 m l solutie uleioasg de difamtin5, 3 g t o o c u m ring sau m d m . Mmdiile a w e trebuiescc tmboggtite prin adaugarea in ele a 1-2/0 zah5r sau miere. Momxila oitr5viit5 expus5 pe termul brat& i$i pbtreas5 -.' efidenta timp de-

cinci-mpte z i i h . La fiecare 100 cmz . k w p l a s e a z 5 dou3-h-d pundte &active, iar penrtru distrugerea $vairecilm n u m M lor se m-te de doug-txCi ori. #Pentnu m5nirea eficientei lupltei cu roz5%~arele,w c w n i t e n t cu m m d i l e se prelucreazg $i vizdmele r o z h r e l a r $i s e -2% $1 pe chile 1ar de acces, precum $i & locundde h care am$a se & f g in grurpua$ mai m i , t m i otr3vit w e d ~ ~ t fne c a. u l depllasg~ii roz5tome1m prin suprafetele prelucrate cu radedt~iddde,pamticule ale prqxratelor se 3ipes.c de extemiarul conpului lor, dup5 care in thpuil I n care anirnaade i$i curat5 lacurile ouibdui mundzinte, le inghit $i li s e provoac5 otr5virea. Vizuinele roz5toardor $i cr&piitwile folosite d e ele se trateazii cu preparate rodenUcide h mod difetrit : - 8e pr5fuiesc ou zoocumwin5 sau cu ratindan m ajutom'l unor prMuitoare speciale (RDV-1, ORV $i altele) c5ile sub-

teame v i z h l o r roz&towalar (cs&p&- s 5 asipjure W e a hhic&u n k : &tA a turrile) athke sub pad- sau S n p b n b t pe raz&twralnr peste ele, tilmg de chteva 7iJ.e. te~ltoniuldewhis a1 sldnqhehr. Pe kvi, dilfwite feluri d e iqituri ale, - ee prafuiqte cu z o A sau~ cu m ~ or, amphmte ~ h' c%e de comuratimdan ou ajutanul unar flaccane din ponioatie su tenane ssu care kec En lungul h r l cu pareti elmtici sau a unor alte ?>eretibr $i a tawinelm constructiilor, pe mijloace la i n r l d n 5 , viminale rozataarelor lPtlmea supcafe@ior c&im de d e p k a r e a d a o adbcime mai de la d f i c i i l e roz5tmrelor pe lungim de 50-70 cm. d e mmtraxx ; nr>cum&na $i m u m se Wiude pe M 3 i - se astupH orribiciik -de ilatrare cu @w=&tp peinoaunarin& m u ou baarvpcraole drin vat&, Acopar&m&ltele deratizebxe si gsducra' roz%tm&r Se practicg cilp, h-H, m i t e cu m > m r h & m u rea vizu.h&r cu r~~ ; timp d e gapte-zeoe zile k r W . In prima - se ung peretii interiori ai orificii- zi aceste Ilucrhi se e x w a Pn voLum comlor de intrare cu pastZi lipicioas5 de vaz' plet pe toQtH suwatfata prelumatil, apoi cum; se rqpetH acolo unde htegritatea woperHse a$& la intrarea in arificii un. mimtelor este af&tP de soziitoa~e. strat acoperitar din zoocumarinP, ratin.Folosirea rodellltiaidelor ese permis&doar dm, penoeumarinri sau vazcurn. persoamelor ciare au &tuzut un in6tnu:taj M e s a lliplcioas&d e vazchm se preg&la$te spmial gi care nu surferg de hamofihe. amestecind cu gnijg p b t i egale mntitaiiiv Tratamen,tul se efentueazg in unrihrme de zoocymarin5 cu maselin&,g i se utilizesspeade, ou m&nqi de oatuaiw $i m3$ti de z5 la tempeararturd ale mectiuld hconjur&tor respira t. de miin. 5C. Pe suprafewie tmtate nu se permite con' Pentru prelucrarea unui orificiu de inta&d animalelor d m t i c e m u produseb r agiricole cu acoperihintele deratizatrare in vizuina d e qobolani s e folosesc -re $i momaliJe otr5vit.e. 15-20 g de-zoocumarin5 sau ratindan Rodarbicidele se p&treaaH s u b Lac& inpentru LUI tampon (tamponare), 30 g/m2 tr-un d u h p separat de produsele pentru organizarea de suprafete deratialimentare gi furaje. zante. In cazul combaterii roz3tparelor Roz&tccurele moante precuun $i restunile mgrunbe (goarecii de cinqp) consumnl de momelidor otrgvite $i a a c c Q a ' ~ t a l o r zoocumaring gi ratindan pentru prPfuirea demkizatoare in urnm temnin3nii h c r h i l o r vizuinelor se rnicgoreazi la jum5tat.e. se a d m 5 $i se jxd, &r suprefewe mePentru prelucrarea unui orificiu de int a k e se cur&& $i s e phtreazg pentxu fotrare in vizuins s p u r n din ambalajul de losirea in co~xtibmre intr-o fnc5pere Pnde aerosol cu penocumarin& se elimin5 in chisP. tlmp de 6-10 sec., iar peretii interiori ai orificiilor de intrare a vizuinelor de goCei care lucreazti cu mdmticide trebuie bolani, ampksate in materiale dure (bes5 n mod sistemartic. -. fie examhati medical i ton, cPr3mid8, lemn etc.) se unge cu un 10 caz de otr&v&e accidental5 cu fosfid ftrat de vazcum gros d e 3-5 mm. de zinc s u f a r W u i i s e va da la fiecare Prin observatii vizuale a rozLtoarelor 5 minute intern, cite o lingwip de sollutie $i a wmelor actiunii lor- Wale curmale 1OJ0 de sulfat de clupnu sau dte o ongulabelm, f d e , resturi roase) se Pnregisr H solutie de 1Olo de hiI>emngmat d e Potreazri drrumurile pnhoiipale de deplasare M u , pin& la aparifia v&rsituniiw. kpai se gi locurile de adunare, pe care se depun fac spLl5turi stana&e cu solutie 0,1-5"/0 acoper5minte otr5vite deratizante din ped e suiifat de cupru sau cu sollutie de 0,04O/;, nocumaring sau vazcum. d e hipexmm@n&de p&asiu, dug& care se Pentru preggt5rea acoper5mintelor depresmie ua laxativ, aip5 &din& &i Eierturi ratizante spuma sau masa 1ipicioasH se mucikgiioase. Administirarea de ulei de depune in strat 'nu mai gros .de 2-3 mm rich, grhiimi, l p t e gi ouP wtC interzis5 in t&v,i metdice din tab15 cu ctilmensriuni in maul otr5viinii cu f d de zinc. de 60x00 am cu rlbargtni puti admu (7In w u l oibr&virii cu zooownwin&, sare 10 mm). P a t r u asigunarea unui con~tact d e scxliu a z o c r c u e e i , p e n o c m n g , sigw a1 roz&toarelor ou a c o p e r m k le in m t r d lor se pun mici cantitsti de raUmdan, sdutie u l l e i & a difdnei, h m P atnactivg peatru h m a k sau momkunile d e prim a j u b r corn& i n f010meli atr5dte. sirea de vitamin& K sau a prepar-lor Fdasibavalor metdice p d t e ca pe parcusul Iucr&riIor de deratizare sB se . sale $i t m f u z i e de singe cu cantinut norscfumbe lmurile de ampiasare a w p r d e mal de protambin&. telor prdumate $i s5 se micwreze poilusTraducere de ing. Vasile rea suprafetei prelucrate cu prepaiak ow&vi toare. ALEXANDRU din revista Num&ul de asamenea suprafete derati: ,,Pcelovodstvo" nr. 1/1991. zmte *mate pe lmul obieativdor trebuie

T R A T PLAQILOR ~ CU NUERE
.-Din 1984 la ~ i m o g & , prof. Descottes $i echipa sa au fiicut un studiu comparativ a1 tratamentelor pllgilor cu miere $i produse farmaceutice ca Debrisan $i Biogaze, folosind 90 d e dosare. Se $tie c5 nlierea provoac5 o exudare a plhgilor $i diminueaz5 in consecint5 bacteriile gi, in plus, are o actiune bactericid5 $i antiseptic5 prin produ~ii sfii naturali pe care ii contine, cum este inhibina. Ea reduce deci timpul de cicatrizare $i sterilizeazg. plaga in 2-3 zile gi, astfel, diminueazii durerea. Actiunea aceasta se datoreaz5 unei reactii biologice care produce peroxidul de hidrogen ca $i prezentei flavonoizilor in miere. Mierea este mai eficace pe plggile curate decit pe cele superinfectate. Protocolul de pansare este foarte simplu pe o plag5 curat3 : dupii curfiticea cu ser de miere fiziologic, se aplich un strat semi-lichidii (miere pol3florl) $i se acoper5 cu comprese sterile, schimbind pansamentul tot la d a d zile. Pansamentele cu miere duc. de , fata . cele cu produse farmaceutice, la o durat& de cicatrizare a plkilor mult - mai micfi $i deci la o spitalizare mai scurtA, de unde o economie de timp $i de bani.
~

POLENUL IN PRODUCTkA ANIMALA Distribuirea suplimentari . d e polen animalelor cu blank acdereaz5 crgterea $i sporevte apitudinile de reproducere. La oultoare, se observ5 o cre~terea producr 'tiei gi a num5rului de ou5 fecundate. h plus, se adaug5 actiunea antibacteria115 a n agar de peptonl, polenului determinati E la 2% pe Escherichia coli, Staphilococcus sp., $i Proteus sp. Toate su$ele de Staphilococcus sp $i Escheriehia sp. sint sensibile la polen. Acestea sint rezultatele cercearilor intreprinse la Academia agricol5 estonian5. De asemenea, polenul poate fi utilizat ca greparat general, stirnulent in arqterea ani(&elor tinere de fern&. Revue franqaise d'apicuthre, dec. 1990
-

'

TEMPERATURJLE DE 4ARNA IN STUPI Din miisurLItorile temperaturilor flcute in iarna 1986-1987 a rezultat ch o colonie de putere medie rezist3 la -18C intr-un stup echipat cu un fund neizolat $i la -22OC cu un fund izolat, avind un metabolism normal. La -30C, cererea de energie c r e ~ t e cu 50/~. 0 putere de 0,00025 watt per albing rlspunde consumului de alimente de 0,00129 g haran5/zi/albin5. Spatiile mici de aer izoleaz5, dar cind spatiul intermediar este de 20 mm, existS un mare pericol de circulatie intensl n aerului care reduce putixea de izolare. (duph Bitidningen 97/1988, Suedia).

La sanM de l'abeille.. nov. dec. 1990

A CINCEA SPECIE DE ALBINE

Se cunosc in prezenf patr.u specii de albine: Apis mellifica, Apis cerana, Apis dorsata $i Apis florea. Iat3 ins5 c5 in BoTneo a fost descoperit3 o altA albinl care construiqte faguri paraleli in cavit5ti, mai mare decit cerana complet galben5 pe abdomen $i picioare. A fost denum i a Apis vechti (Maa, 1953). Potrivit lui KOENIGER gi colab., in Borneo 3 specii sint simpatrice (acelasi habitat), A. cerana, A. dorsata $i A. .vechti. , A. dorsata $i A. vechti n u se pot imperechea interspecie. Masculii de A. cerana zboar5 intre orele 1.3,45' $i 15,30', cei de A. vechti intre 16,44' $i 18,13' (cei de A. dorsata intre 18 $i 19 h). Se presupune c l m5tcile neimperecheate ies la aceleavi ore ca $i masculii raselor lor. Rezult5 deci o izolare reproductiv5 a lui A. vechti care poate fi, deci, considerat3 ca o specieproprie. fn continuare $i alte specii sint in curs de a f i studiate. La sanM de l'abeille, nov. dec. 1990

I
.

Revue Iranqaise &'apiculture, ian. 1991

MICA P""lC"A"
Vind pavilion apicol. Tel. 981/13981