Sunteți pe pagina 1din 22

CAPITOLUL III FUNC!

II CONTINUE
1. Func"ii de o variabil# real#
Func!iile definite pe mul!imi abstracte X , Y cu f : X ! Y au n general pu!ine propriet"!i #i din acest motiv, pu!ine aplica!ii n rezolvarea unor probleme concrete. Propriet"!ile generale #i opera!iile cu func!ii depind n primul rnd de structura algebric" a mul!imilor X #i Y. n cazul X , Y " R, f : X ! Y se nume#te func"ie real# de o variabil# real# #i aceast" func!ie este destul de general"; de aceea n liceu s-au studiat func"iile reale concrete de o variabil# real#, adic" func!ii pentru care legea de asociere a lui x#X cu y#Y este dat" printr-o expresie analitic" precizat" #i graficul lui f, Gf ={(x, y)#R2| x#X, y#Y; y = f (x)} cu X $Y " R2 =R $ R. Clasa func!iilor de la R la R cuprinde urm"toarele func"ii reale concrete: func!ii polinomiale, func!ii trigonometrice directe, func!ii trigonometrice inverse, func!ia putere, func!ia exponen"ial#, func!ia logaritmic#, func!iile etajate #.a. Vom nota cu trig una dintre func!iile trigonometrice: sinus, cosinus, tangent", cotangent" #i cu arctrig una dintre func!iile trigonometrice inverse: arcsinus, arccosinus, arctangent", arccotangent". Consider"m urm"toarea clasa de func!ii reale de o variabil" real": (III.1) E0 ) const;1R ; exp a ; % *& ; log a ; trig; arctrig
a

'

unde sunt incluse: func!iile constante, func!ia identitate pe R #i pe X" R, func!ia exponen"ial# de baza a (a > 0; a + 1); func!ia logaritmic# de baz" 158

a (a > 0; a + 1); func!ia putere de exponent a (,a#R) func!iile trigonometrice directe #i func!iile trigonometrice inverse. Mul!imea R fiind un corp comutativ ordonat #i complet ne permite s" definim opera!ii algebrice cu func!ii reale de o variabil" real" #i alte propriet"!i. Defini"ia III.1. 1] O func!ie f : X ! Y cu X , Y - R se nume#te func"ie elementar# dac" f poate fi ob!int" din E0 aplicnd de un num"r finit de ori cele patru opera!ii aritmetice: adunarea, sc"derea, nmul!irea, mp"r!irea, ct #i opera!ia de compunere a dou" func!ii. Not"m cu E mul"imea func"iilor elementare. 2] Func!iile f # E0 se numesc func"ii elementare de baz#. Observa"ii: 1. Exemple: 1. f : R ! R, f % x & ) x n cu n # N / f # E

f % x & ) x n ) %1R *1R *L *1R &% x & cu 1R % x & ) x, ,x # R . 1 4 4 2 4 43


n ori

def

2o f : R ! R cu f % x & ) Pn % x & #i Pn # R 0 X 1 / f # func"ia polinomial#.

3o f % x & ) n n , x 2 0 / f # E (func"ia radical de ordin n). 4o sh x )


def

e x 3 e3 x e x 4 e3 x sh x e x 3 e3 x , ch x ) , th x ) ) #E 2 2 ch x e x 4 e 3 x

% ch

x 3 sh 2 x ) 1& func"iile trigonometrice hiperbolice

2. Orice func!ie elementar" poate fi dat" printr-o formul#, adic" printr-un num"r finit de simboluri matematice aplicate func!iilor elementare de baz" din E0. 3. O func!ie elementar" f : X ! Y cu X , Y - R se noteaz" #i prin: 159

y = f(x) cu x # X n loc de f : X ! Y 4. Dac" mul!imea de defini!ie a lui f nu este precizat" se subn!elege c" ea este mul!imea Df ={x # R | f(x) # R}, a punctelor x din R pentru care are sens f(x) n R. Mul!imea Df se nume#te mpropriu domeniu maxim de defini"ie al func!iei f. 5. Dac" avem rela!ia 5 " X $ X " R 2 , atunci exist" o mul!ime maxim" A - X a.. rela!ia 5 - A $ R este o func!ie f care se nume#te func"ia natural# asociat# rela"iei binare 5. Cnd se spune fie func!ia elementar"

y ) f % x & este vorba de func!ia natural" asociat" rela!iei binare 5 de la R


la R. Defini"ia III.2. Fie definim: 6 f 7 g : A 8 B ! R cu % f 7 g &% x & ) f % x & 7 g % x & ; ,x # A 8 B 9 9 f gg : A 8 B ! R cu % f gg &% x & ) f % x &gg % x & ; ,x # A 8 B 9 9f % III.2 & : : A 8 B0 ! R #i B0 ) 't # B | g % t & + 0( - B cu 9g 9; f < f % x& 9= > % x & ) ; ,x # A 8 B0 g g x % & 9 ? @ A numite: suma algebric#, produsul #i ctul func!iilor f #i g. Vom preciza n continuare unele func!ii particulare remarcabile care se folosesc n studiul unor probleme teoretice #i n aplica!ii. (F1) Fie A" R,
f :A!R f , g # E cu f : A ! R , g : B ! R , atunci

cu

proprietatea

c"

exist"

c # R a.. f % x & ) c, ,x # A , prin defini!ie f este func"ia constant# #i o


not"m f = c. Pentru c = 0, func!ia f este func"ia identic nul# pe A sau func!ia nul" pe A, notat" f =0.

160

6x 9 x ;x+0 (F2) Fie f : R ! R, f % x & ) : 9 0 ;x)0 A func"ia signum, notat" sign x ) f ( x) .


y=-1

y y=1
O

(F3) Fie f: R!R func!ie definit" astfel: f(x) este cel mai mare ntreg n cu proprietatea n B x, adic"
y

f % x & ) sup 'n # Z | n B x( numit" func!ia


partea ntreag# notat" prin [ *] sau [*]* sau E sau * #i numarul [x] = f (x), x#R se nume#te partea ntreag# a lui x. Func!ia
-3 -2 -1
0

g : R ! R, g % x & ) x 3 0 x 1 se nume#te
func"ia partea zecimal# #i num"rul

x 3 0 x 1 , x # R se nume#te partea zecimal# a


lui x. (F4) Fie f : R ! R
y

cu f(x) distan"a de la
x la cel mai apropiat

y= 1 2

ntreg, adic"

(-1,0)

(- 2 ,0)

( 2 ,0)

(1, 0)

(2, 0)

f ( x) ) inf 'd ( x, n) )| x 3 n | | n # Z; x # R( .
61; x # Q (F5) Func!ia f : R ! {0, 1} dat" prin f ( x) ) : se nume#te A0; x # R - Q func"ia lui Dirichlet.

161

(F6) Func!ia f : R ! (-1, 1) cu f ( x) ) Hahn.

x se nume#te func"ia lui 14 x

p 61 * 9 q ; dac" x # Q cu x ) q #i 9 9 (F7) Func!ia f : R !R cu f ( x) ) :( p, q ) ) 1; q 2 1 se 90; dac" x # R - Q* 9 9 A

nume#te func"ia lui Riemann. (F8) Fie A- R o mul!ime nevid" #i f :R!{0, 1} definit" prin: 61; x # A f ( x) ) : A0; x # R - A
y=0 y y=1 y=0
O

-1

3 A=[-1, 3]

CA

se nume#te func"ia caracteristic# a mul"imii A notat" prin CA sau cA sau 1A. Func!ia caracteristic" a mul!imii A = R * + " R se nume#te func"ia lui Heaviside notat" cu H = CR* .
+

y y=1 y=0
O

(F9) Fie I " R interval #i f : I! R. Prin defini!ie, f este o func"ie etajat# sau n scar# dac" exist" o parti!ie finit" % I k &k )1, n a intervalului I #i {D1, D2, ..., Dn} -R astfel nct f ) E D k CIk unde C Ik este func!ia
k )1 n

caracterisit" a intervalului Ik, cu k =1, ...n.

162

Din

defini!ia

func!iei etajate #i a func!iei caracteristice a unei submul!imi A " R se deduc urm"toarele condi!ii de caracterizare pentru func!ii etajate: (i) f : I! R este func!ie etajat" (n scar")F G % I k &k )1, n o parti!ie finit" a lui I a.. f este constant" pe fiecare interval Ik cu k ) 1, n . (ii) f : I! R este func!ie etajat" (n scar")F exista o diviziune H a lui I a. . f este constant" pe interiorul fiec"rui interval par!ial al diviziunii H. Conceptul de func!ie etajat" (n scar") poate fi generalizat astfel: Fie X+I o mul!ime oarecare #i s: X ! [0, J) se nume#te func"ie simpl# dac" s(X) " [0, J) este o mul!ime finit", adic" s are doar un num"r finit de valori pozitive; not"m s(X) = {K1, ..., Kn} cu Kk # R+ pentru k ) 1, n . n aceste condi!ii, avem s ) E K k CA k unde Ak = {x#X | s(x) = Kk}#i C A k este
k )1 n

( ( O )

( )

) ( )

func!ia caracteristic" a lui Ak ( X ) UA k ).


k )1

(F10) I] Fie f : A ! R cu A - R. Func!ia f este izometric# sau f este o izometrie pe A, dac": (III.3) d 0 f ( x), f ( y )1 ) f ( x) 3 f ( y) ) d % x, y & ) x 3 y , ,x, y # A II] Dac" exist" D > 0 a. . 163

(III.4) f ( x) 3 f ( y ) B D x 3 y , ,x, y # A fuc!ia f satisface condi"ia lui Lipschitz sau f este o func"ie D lipschitzian#. III] O f func!ie D - lipschitzian" cu 0 < D < 1 se nume#te contrac"ie sau D - contrac"ie. IV] O func!ie f : A ! R este o func!ie local lipschitzian# dac" ,x#A exist" V #V(x) astfel nct f
A 8V

s" fie o func!ie lipschitzian#.

V] O func!ie f : A ! R pentru care exist" p#(0,1) #i exist" M >0 astfel nct: (III.5) f ( x ) 3 f ( y ) B M x 3 y , ,x, y # A se spune c" f satisface condi"ia Hlder sau c" f este func"ie p hlderian#. Observa"ii: 1. Orice func!ie izometric" este func!ie lipschitzian" (D = 1). Reciproca nu este numaidect adev"rat". Exemplu: f(x) = sinx, x#R este 1 lipschitzian", dar nu este izometric", avem: sin x 3 sin y ) sin x3 y x3 y x3 y cos B2 *1 ) x 3 y 2 2 2
p

% sin t B t , ,t # R; cos t B 1&


2. Orice func!ie lipschitzian" este local lipschitzian". Reciproca nu este n general adev"rat". Defini"ia III.3. Fie f : A ! R cu A - R. 1] Func!ia f este monoton cresc#toare pe A, dac" ,x1, x2 # A, cu x1 + x2, avem
f ( x1 ) 3 f ( x2 ) 2 0 F ,x1, x2 # A, cu x1 + x2, avem: x1 3 x2

164

(III.6)

0 f ( x1 ) 3 f ( x2 )1 % x1 3 x2 & 2 0 .

Func!ia f este monoton strict cresc#toare pe A, dac" ,x1, x2 # A, cu x1 + x2, avem: (III.6')
f ( x1 ) 3 f ( x2 ) L0. x1 3 x2 f ( x1 ) 3 f ( x2 ) B 0 F ,x1, x2 # A, cu x1 + x2, avem: x1 3 x2

2] Func!ia f este monoton descresc#toare pe A, dac" ,x1, x2 # A, cu x1 + x2, avem

(III.7) 0 f ( x1 ) 3 f ( x2 )1 % x1 3 x2 & B 0 . Func!ia f este monoton strict descresc#toare pe A, dac" ,x1, x2 # A, cu x1 + x2, avem: (III.7')
f ( x1 ) 3 f ( x2 ) M 0. x1 3 x2

3] Func!ia f este monoton# pe A dac" f este, fie monoton cresc"toare, fie monoton descresc"toare pe A. Func!ia f este strict monoton# pe A dac" f este, fie monoton strict cresc"toare, fie monoton strict descresc"toare pe A. Exemple: 1) f (x) = [x], x#R este monoton cresc"toare. 2) sin: R ! R, cos: R ! R nu sunt monotone dar admit restric!ii sin|A cu
O N NS A = P 3 , T #i cos|A cu A = 0 0, N1 care sunt strict monotone. Q 2 2R

3) Func!ia Dirichlet nu este monoton" pe nici un interval I - R nedegenerat. Defini"ia III.4. Fie I " R #i f: I ! R. Func!ia f are proprietatea Darboux pe I (notat P.D.) dac" ,a, b# I cu a < b #i oricare ar fi D cuprins ntre f(a) #i f(b) exist" c # (a, b) astfel nct f(c) = D. 165

Se va nota Da(I) mul!imea func!iilor f: I ! R care au proprietatea Darboux pe I. Observa"ii: 1] Se pot da formul"ri echivalente ale acestei defini!ii: I. f: I ! R are proprietatea Darboux F ,a, b# I cu a < b, mul!imea valorilor func!iei f pe [a, b] adic" mul!imea f([a, b]), con!ine toate numerele reale cuprinse ntre f(a) #i f(b). II. f: I ! R are proprietatea Darboux F,a, b# I cu a < b #i oricare ar fi D#(0,1) exist" c # (a, b) astfel nct f(c) = (1- D) f(a) + D f(b). III. 1] f: I ! R are proprietatea Darboux F,a, b# I cu a < b #i oricare ar fi D cuprins ntre f(a) #i f(b), paralela la axa Ox care trece prin punctul (0, D) intersecteaz" graficul lui f ntr-un punct (x, f(x)) cu x#[a, b]. 2] Fie I "R interval, f: I ! R o func!ie cu proprietatea: ,a, b# I cu a < b #i oricare ar fi D cuprins ntre f(a) #i f(b) exist" c #I astfel nct f(c) = D, nu rezult" c" f are proprietatea Darboux ci doar faptul c" f(I) este interval. 3] Punctul c din defini!ia lui f cu proprietatea Darboux nu este totdeauna unic determinat; pot exista o infinitate de puncte c din (a, b) astfel nct f(c) = D. Exemple: 1.. f(x) = sign x, x#R nu are proprietatea Darboux. 6 x; x # Q 2.. f ( x) ) : f nu are proprietatea Darboux. A3 x; x # R - Q 6 f ( x) ) sin x 6 f ( x) ) cos x au proprietatea Darboux. 3.. : ,: Ax # R Ax # R

166

Teorema III.1. Fie I" R interval, f: I ! R o func!ie, atunci urm"toarele afirma!ii sunt echivalente: (i) f are proprietatea lui Darboux; (ii) , J - I interval f(J) este interval; (iii) ,a, b# I cu a < b/ f([a, b]) este interval; (iv) ,A - I mul!ime convex" / f(A) este convex". Demonstra"ie: (i)/ (ii) Fie J " I interval; se consider" f(J) #i ,y1, y2 #f(J) cu y1< y2, iar D # R cu y1<D< y2 / exist" x1, x2 #J a. . f(x1)= =y1, f(x2)= y2 #i cum f are proprietatea Darboux exist" x0 cuprins ntre x1 #i x2, cu f(x0)= D. Cum J este interval x0#J, deci D = f(x0) # f(J), deoarece [y1, y2]- f(J) care este interval. (ii)/(iii) #i (iii)/(iv) sunt evidente; A " I convex" F A interval (defini!ia #i caracterizarea intevalului n R) (iv)/(i) Fie a, b#I cu a < b #i D cuprins ntre f(a) #i f(b), atunci f(a), f(b)# f ([a, b]) #i dup" (iv) f ([a, b]) este interval, deci D# f ([a, b]) #i atunci exist" x0# [a, b] a. . f(x0) = D / f are proprietatea lui Darboux. Teorema III.2. Fie I " R #i f: I ! R o func!ie injectiv" cu proprietatea Darboux, atunci f este strict monoton". Demonstra"ie: Fie x1, x2, x3 #I cu x1 < x2 < x3 atunci J1 = f([x1, x2]) #i J2 = f([x2, x3]) sunt intervale. Cum f(x2) # J18 J2 #i f este injectiv", avem J1 8 J2 = {f (x2)} de unde rezult": f ( x1 ) M f ( x2 ) M f ( x3 ) sau f ( x3 ) M f ( x2 ) M f ( x1 ) / f este strict monoton" pe I. Consecin"a III.1. Fie I " R interval, f: I ! R o func!ie cu proprietatea Darboux, atunci f este strict monoton" F f este injectiv". Demonstra"ia rezult" direct din teorema precedent". 167

Defini"ia III.5. 1] O mul!ime A - R se nume#te mul"ime simetric# n raport cu originea sau mul"ime simetric# dac" , x# A / -x# A echivalent cu A = - A. 2] Fie A - R o mul!ime simetric" #i f: A ! R. Func!ia f este func"ie par# dac": f (- x) = f(x), ,x#A. Func!ia f este func"ie impar# dac": f (- x) = = - f(x), ,x#A.. Exemple: 1. Func!iile trigonometrice cos #i ctg sunt pare, iar sin #i tg sunt impare. 2. Func!ia Dirichlet este par". Func!ia Hahn este impar". Teorema III.3. Fie A, B " R cu A mul!ime simetric" #i f :A ! B o func!ie impar" bijectiv", atunci B este mul!ime simetric" #i f 31 :B ! A este func!ie impar". Demonstra"ie: Fie B = f 31 (A) #i s" ar"t"m c" B este mul!ime simetric", adic" B = - B #i f 31 impar", adic" f 31 (-y) = - f 31 (y), ,y#B. Pentru ,y#B fixat, exist" x#A a. . f(x) = y #i deci: - y =- f(x)= f(-x)#f(A) = = f(A) = B #i f 31 (-y)= f [ f 31 (-x)] = - x = - f 31 (y). Exemplu. Func!iile arcsin #i arctg sunt impare deoarece sin #i tg sunt impare (conform teoremei III.3). Defini"ia III.6. Fie A " R #i f :A !R. Func!ia f este periodic# pe A, dac" exist" T > 0 astfel nct: x + T #A #i f( x+ T) = f(x), ,x#A. Num"rul T se nume#te perioad# a func"iei f; cel mai mic numar pozitiv care este perioad" pentru f se nume#te perioad# minim#. Exemple: 1. Func!iile trigonomerice sin #i cos au perioada 2 N (minim"). 2. Func!ie f(x) = [x] are perioad" minim" 1. 168

3. Func!ia Dirichlet are perioad" orice r# Q* + , dar nu are o perioad" minim". Defini"ia III.7. 1] O func!ie f :A !R cu A " R este func"ie m#rginit# pe A dac" mul!imea f(A) " R este m"rginit". O func!ie care nu este m"rginit" se nume#te func"ie nem#rginit#. 2] Dac" f este m"rginit" pe A, prin defini!ie marginea superioar" a mul!imii f(A), sup f(A), se nume#te marginea superioar# a func"iei f pe A, notat" prin sup f ( x) ; marginea inferioar" a mul!imii f(A), inf f(A), se nume#te
x#A

marginea inferioar# a func"iei f pe A, notat" prin inf f ( x) .


x#A

3] Func!ia f este majorat# pe A, dac" mul!imea f(A) este majorat"; func!ia f minorat# pe A dac" mul!imea f(A) este minorat". Defini"ia III.8. Fie A - R #i f: A ! R. 1] Func!ia f #i atinge maximul pe A, dac" multimea f(A) admite maxim, adic" exist" x0#A a. . f(x0) 2 f(x), ,x#A. Func!ia f #i atinge minimul pe A, dac" multimea f(A) admite un minim, adic" exist" x0#A a. . f(x0) B f(x), ,x#A. 2] Elementul f(x0) se nume#te maximul global #i se noteaz" max f ( x) sau
x#A

max f(x), respectiv f(x0) se nume#te minimul global #i se noteaz"


min f ( x ) sau min f(x).
x#A

3] Punctul x0#A se nume#te punct de maxim global, respectiv de minim global #i maximul, minimul lui f n x0 se numesc extreme globale ale lui f pe A. Observa"ii: 1. Func!ia f: A ! R este m"rginit" F |f | este m"rginit" F |f | este majorat" (|f | 2 0 pe A). 169

2. Fie f: A ! R, f atinge marginea superioar#, respectiv f atinge marginea inferioar#, dac" sup f(A)# f(A), respectiv inf f(A) # f(A). 3. Orice func!ie f: A ! R care are un num"r finit de valori este o func!ie m"rginit". Defini"ia III.9. Fie A - R #i f: A ! R. 1] Punctul x0#A este punct de maxim local pentru f, dac" exist" V#V(x0) a. . f(x0) 2 f(x), , x#A 8 V { x0}. Punctul x0#A este punct de minim local pentru f, dac" exist" V#V(x0) a. . f(x0) B f(x), , x#(V { x0}) 8 A. 2] Punctele de maxim local #i minim local se numesc puncte de extrem local ale lui f. 3] Avem: x0 punct de maxim local n sens strict F GV#V(x0) a. . f(x0) > f(x), , x#A 8 V { x0} #i respectiv x0 este punct de minim local n sens strict F GV#V(x0) a. . f(x0) < f(x), , x#A 8V {x0}. n aceste cazuri x0 este punct de extrem local n sens strict al lui f. Observa"ie: Un punct de maxim global, respectiv de minim global este #i punct de maxim local, respectiv punct de minim local. Reciproca, n general, nu este adev"rat". Exemple: 1.. sin : R ! R este m"rginit": |sin x| B 1, ,x#R. Punctele
N 3N 4 2k N sunt puncte de maxim absolut #i punctele 4 2k N 2 2
def

sunt puncte de minim absolut. 2.. Func!ia tg nu este marginit" #i nu are puncte de extrem local; pentru
; N N< f(x) = tg x, avem inf f ( x) = - J #i sup f ( x) = + J unde A = = 3 , > " R. x#A x#A ? 2 2@

170

3.. Func!ia lui Dirichlet este m"rginit", dar nu admite puncte de extrem local, fiecare x0#Q este este punct de maxim global #i fiecare x0#R - Q este punct de minim local. 4.. Func!ia lui Hahn, f ( x) )

x , x#R #i f(R) = (-1, 1) este m"rginit", nu 14 x

are extreme locale #i nu-#i atinge marginile pe R. 5.. Orice func!ie monoton" f: A ! R este m"rginit" dac" A este submul!ime m"rginit" a lui R care #i con!ine marginile. Teorema III.4. Fie A " R #i f: A ! R o func!ie, urm"toarele afirma!ii sunt echivalente: (i) f este m"rginit"; (ii) exist" K, U #R a. . K B f(x)B U, ,x#A; (iii) GM > 0 a. . | f(x)| B M, ,x#A; (iv) sup f ( x) < + J.
x#A

Demonstra"ia este direct" folosind defini!iile precedente care se aplic" mul!imii f(A)" R. Teorema III.5. Fie A " R #i f, g: A ! R dou" func!ii m"rginite, atunci f 7 g, fg sunt func!ii m"rginite. Demonstra"ie: Func!iile f #i g fiind m"rginite dup" (iii) din teorema precedent" exist" M1, M2 > 0 a. . | f(x)| B M1 #i | g(x)| B M2. ,x#A #i atunci | f(x) 7 g(x)| B M1 + M2, ,x#A / f 7 g m"rginit". La fel | f(x) g(x)| = | f(x) | * |g(x)| B M1 * M2, ,x#A / fg este m"rginit". Teorema III.6. Fie A " R o mul!ime m"rginit" #i f: A ! R o func!ie lipschtzian", atunci f este m"rginit". 171

Demonstra"ie: Mul!ime A " R m"rginit" F G M >0 a. . |x| B M, ,x#A #i f func!ie lipschitzian", deci exist" D >0 a. . | f(x) - g(x)| B D | x- y|, ,x, y#A. Fix"m x0#A #i avem: | f(x) | B | f(x) - f(x0)| + | f(x0)| B D | x- x0| + | f(x0)| B D|x| + D | x0| + | f(x0)| B B 2DM + | f(x0)|, ,x#A / sup f ( x) B2DM + | f(x0)| < + J / f este
x#A

m"rginit" pe A. Teorema III.7. Fie A " R #i f, g: A ! R dou" func!ii atunci au loc afirma!iile:

61o sup f ( x) B sup g ( x) 9 x#A (i) dac" f B g pe A / : x#A o 2 inf f ( x) B inf g ( x) 9 x#A A x#A
6 9 93o inf f ( x) 4 sup g ( x) B sup f ( x) 4 g ( x) B sup f ( x) 4 sup g ( x) 0 1 9 x#A x#A x#A x#A x#A 9 o f ( x) 4 sup g ( x) 2 inf 0 f ( x) 4 g ( x) 1 2 inf f ( x) 4 inf g ( x) 94 inf x#A x#A x#A x#A x#A 9 9 (ii) % III.8 & :5o sup f ( x) g ( x) B Osup f ( x) S * Osup g ( x) S dac" f 2 0, g 2 0 P T T Q x#A R P Q x#A R 9 x#A 9 o 1 1 dac" inf f ( x) L 0 #i f ( x) + 0, x # A ) 96 sup x#A f ( x) 9 x#A f ( x) inf x#A 9 1 1 97o inf dac" sup f ( x) L 0 #i f ( x) + 0, x # A ) x # A f ( x) sup f ( x) x#A 9 x#A A

Demonstra"iile rela!iilor 1. - 7 . sunt directe aplicnd defini!iile #i

teoremele deja demonstrate.


Defini"ia III.10. Fie A " R mul!ime arbitrar" #i func!ia f: A ! R.

Num"rul sup f ( x) # R V {+ J} se nume#te norma uniform# a func"iei


x#A

f notat" prin:

172

(III.9.) sup f ( x) ) f
x#A

not

not J

) f

Teorema III.8. Fie A"R mul!ime oarecare #i f, g: A! R func!ii,

atunci au loc urm"toarele propriet"!i ale normei uniforme: I. f II. f III. f


J

) 0 F f ( x) ) 0, ,x # A, adic" f = 0 (func!ia nul"); B M F f ( x) B M, ,x # A; M 4J F f m"rginit" pe A;


J

IV. ,D # R, Df V. f 4 g
J

)D f
J

dac" f

M 4J ;

B f

4 g J.

Demonstra"iile pentru afirma!iile I, II #i IV sunt evidente; III

rezult" din II. Pentru a dovedi V, consider"m:

%f

4 g &% x & B f ( x) 4 g ( x) B f
J

4 g

, ,x # A, deci:

f 4g

) sup % f 4 g &% x & B f


x#A

4 g J.

Defini"ia III.11. O func!ie f: R ! R se nume#te: - aditiv# dac" f ( x 4 y ) ) f ( x ) 4 f ( y ); ,x, y # R ; - subaditiv# dac" f ( x 4 y ) B f ( x ) 4 f ( y ); ,x, y # R ; - omogen# dac" f (Dx ) ) Df ( x ), ,D#R #i ,x#R; - liniar# dac" f este aditiv# #i omogen#; - multiplicativ# dac" f ( x * y ) ) f ( x ) * f ( y ); ,x, y # R ; - submultiplicativ# dac" f ( x * y ) B f ( x ) * f ( y ); ,x, y # R ; - afin# dac" exist" I - R interval #i f: I ! R pentru care exist" a, b#R a. .
f ( x ) ) ax 4 b, ,x # I .

- convex# (concav#), #i f: I ! R dac" ,x1 , x2 # I #i D#(0, 1):

173

fO Q%1 3 D & x1 4 D x2 S R B %1 3 D & f % x1 & 4 D f % x2 & respectiv

fO Q%1 3 D & x1 4 D x2 S R 2 %1 3 D & f % x1 & 4 D f % x2 &

Exemple: 1. f: R ! R cu f ( x ) ) ax

% a # R & este func!ie liniar".


*

2. f: R ! R cu f ( x) )

x este subaditiv". 14 x

3. f: R ! R cu f ( x) ) ax 4 b afin" este aditiv" F b = 0 #i este omogen" F b = 0 F f este func!ie liniar" pentru b = 0. 4. Func!iile modul, signum, identitate pe R sunt func!ii multiplicative. 5. Func!ia modul #i func!iile etajate sunt afine pe por!iuni pe R. 6. f % x & ) x3 , x # R este strict convex" pe R+ #i strict concav" pe R - .
Teorema III.9. O func!ie f: R ! R este func!ie liniar", dac" #i

numai dac" exist" c # R a. . f(x) = cx, ,x#R.


Demonstra"ie: Avem f(x) = f(x* 1) = x f(1), ,x#R #i c = f(1), deci

f(x) = cx, ,x#R .


Teorema III.10. Orice func!ie aditiv" f: R ! R este Q omogen". Demonstra"ia se face prin induc!ie ([41] pag. 126; [30]). Consecin"a III.2. O func!ie f: R ! R aditiv" #i monoton" este

func!ie liniar".
Demonstra"ia n bibliografie ([41] pag. 126; [30]). Teorema III.11. Fie I " R #i f: I ! R o func!ie, atunci urm"toarele

afirma!ii sunt echivalente: (i) f este func!ie afin"; (ii) f f(0) este restric!ia la I a unei func!ii liniare; (iii) f[(1- D)x + y] = (1- D) f(x) + D f(x) ; ,x, y#I #i ,D#[0, 1]. 174

Demonstra"ie: (i)/ (ii) f este afin" deci G a, b#R a. . f(x) = ax+b;

,x#I / f(x) + f(0) = ax, ,x#I adic" f - f(0) este restric!ia la I a unei func!ii liniare: x!ax cu x#R. (ii)/ (iii) este evident". (iii)/(i) Fie a, b#I fixa!i cu a < b #i s" demonstr"m c" are loc egalitatea: (III.10) f ( x) ) f (a ) 4
f (b) 3 f (a ) % x 3 a & , ,x # I. b3a x3a #i din (ii) b3a

I. Dac" x#[a, b], avem x = (1 - D)a + Db cu D =

rezult": f(x) = f(a) (1- D) + f(b)D = f(a) + [f(b) - f(a)] D / (III.10), ,x#[a, b]. II. Dac" x# I - [a, b] #i presupunem x > b, avem b#[a, x], deci aplicnd (III.10) pentru b = x #i x = b rezult":
f (b) ) f ( a ) 4 f ( x) 3 f (a) % b 3 a & / (III.10) #i deci f este func!ie afin". x3a

Consecin"a III.3. Au loc urm"toarele afirma!ii pentru f: R!R:

(K) f este func!ie afin" F f f(0) este func!ie liniar"; (U) dac" f este aditiv" #i multiplicativ" / f = 0 sau f = 1R; (W) f este izomorfism de la R la R F f = 1R.
Defini"ia III.12. Fie A - R o mul!ime arbitrar". Func!ia f: A ! A

are x0# A punct fix dac" f(x0) = x0.


Observa"ii:

1. O func!ie f poate s" nu aib" puncte fixe, poate avea un singur punct fix, poate avea un num"r finit de puncte fixe, poate avea o infinitate de pumcte fixe. 2. Fie A - R #i f: A ! A; f are cel pu!in un punct fix, dac" #i numai dac" graficul lui f intersecteaz" prima bisectoare. 175

3.Exemple: 1. Func!iile sin #i cos au fiecare un singur punct fix. 2.. Func!iile tg #i ctg au fiecare cte o infinitate de puncte fixe. 3. f ( x) ) ax 2 4 bx 4 c cu x#R, a + 0 #i a, b# R are cel pu!in un punct fix, dac" #i numai dac", % b 3 1& 2 4ac .
2

Teorema III.12. (Teorema lui Knaster) Fie A - R o mul!ime cu

proprietatea c" orice submul!ime a lui A are margini care apar!in lui A #i f: A ! A o func!ie monoton", atunci exist" x0# A a. . f(x0) = x0.
Demonstra"ie: Presupunem f monoton cresc"toare #i fie a = minA,

b = maxA #i B = {x#A| f(x) 2 x}. Cum f(a) # A, avem f(a) 2a, deci a#B #i B + I. Fie c = sup B, deoarece c 2 x, ,x#B #i f monoton cresc"toare, rezult" f(c) 2 f(x), ,x#B, deci f(c) 2 x ,x#B #i atunci f(c) 2 sup B = c. n aceste condi!ii din f(x) 2 c / f[f(c)] 2 f(c) #i f(c) #B, deci f(c) B c. n consecin!", avem f(c) = c #i x0 = c = sup B.
Consecinta III.4. Fie f : [a, b] ! [a, b] o func!ie monoton", atunci

exist" x0#[a, b] a. . f(x0) = x0.


Defini"ia III.13. Fie P#R[X] un polinom de grad n, P =

E a X %a
k k )0 k

+ 0& .

1] Func!ia p: R! R cu p(x) = asociat" polinomului P # R[X].

Ea x
k )0 k

se nume#te func"ie polinomial#

2] Un element x0#R se nume#te r#d#cin# sau solu"ie a lui P dac" P(x0)=0 #i r#d#cina de ordin p dac" exist" P1# R[X] a. . P(x) = (x - x0)p* P1(x), ,x#R #i P1(x0) + 0.

176

3] Elementul x0#R se nume#te num#r algebric, dac" x0 este r"d"cina unui polinom cu coeficien!i ntregi de grad nenul #i num#r transcendent dac" nu este algebric.
Teorema III.13. Fie P, Q#R[X] cu Q + 0 (polinomul nul), atunci

au loc urm"toarele afirma!ii ([17], [30], [41]): (i) Exist" C, R#R[X] a. . P = C*Q + R #i grad R < grad Q; (ii) Fie a#R, atunci exist" C#R[X] unic #i exist" r#R unic a. . P = (X - a) C + r. (iii) Elementul a#R este r"d"cin" a lui P, dac" #i numai dac", P se divide exact la X - a. (iv) Fie P#R[X], elementul a + ib#C este o r"d"cin" a lui P, dac" #i numai dac", a - ib este r"d"cin" a lui P. (ivv) Fie P#R[X] cu grad P = n (n# N*) #i a#R, atunci are loc formula lui Taylor pentru polinoame:

% x 3 a & P% n& ( x), ,x # R . x3a P( x) ) P(a) 4 PX( x) 4 ... 4 n! 1!


n

Defini"ia III.14. Se nume#te func"ie ra"ional# cu coeficien"i n R,

ctul a dou" polinoame cu coficen!i n R, adic" exist" P, Q#R[X] a. . R = P P( x) . Dac" P #i Q nu au r"d"cini comune, avem R( x) ) , Q Q( x)

,x#R-ZQ unde ZQ este mul!imea r"d"cinilor (zerourilor) lui Q. Dac" P #i Q au o r"d"cin" comun" x = a, atunci R = Q1#R[X] #i P = (X - a) P1, Q = (X - a)Q1. P P se identific" cu 1 unde, P1, Q Q1

177

Teorema III.14. ([41] pag. 130 - 132)

Fie R =

P cu P, Q #R[X] o func!ie ra!ional" cu R: DR - R!R, Q

atunci au loc afirma!iile: 1] R este


func"ie par#, dac" #i numai dac", exist" o func!ie

ra!ional" R1 a. . R(x) = R1(x2), ,x#DR. R este func"ie impar#, dac" #i numai dac", exist" o func!ie ra!ional" R2 a. . R(x) = xR2(x2), ,x#DR. 2] Fie x0#R fixat, R este o func"ie par# n raport cu x0, dac" #i numai dac", exist" R1 func!ie ra!ionl" a. . R(x) = R1[(x - x0)2], ,x#DR. R
este func"ie impar# n raport cu x0, dac" #i numai dac", exist" R2 func!ie

ra!ional" a. . R(x) = (x - x0)R2[(x - x0)2], ,x#DR. 3] Fie R = P func!ie ra!ional" cu grad P < grad Q. Q

I] Dac" Q are numai r"d"cini reale distincte, adic": Q = c % x 3 x1 &% x 3 x2 & .... % x 3 xn & x j # R, j ) 1, n
descompunere unic# n frac"ii simple de forma:

&

atunci R admite

(III.11)

An P( x) A1 A2 ) 4 4 ... 4 A j # R , j ) 1, n . x 3 xn Q( x) x 3 x1 x 3 x2
K1

%
i

&

II] Dac" Q are r"d"cini reale distincte #i multiple, adic": Q = c % x 3 x1 &

% x 3 x2 &

K2

.... % x 3 xk &

Kk

% x # R, K # N , i ) 1, k &
Y i

atunci R

admite o descompunere unic# n frac"ii simple de forma:


AK1 6 P( x) A1 A2 ) 4 4 ... 4 4 ... 4 9 K1 K1 31 x 3 x1 % x 3 x1 & 9 Q( x) % x 3 x1 & (III.12) : . L L L K 94 k 1 2 4 4 ... 4 9 % x 3 x &Kk % x 3 x &Kk 31 x x 3 k k k A III] Dac" Q are r"d"cini complexe simple #i multiple, adic":

178

Q ) % a1 x 2 4 b1 x 4 c1 & .... % ak x 2 4 bk x 4 ck &


K1

Kk

% a , b , c # R, K # N , b
Y i i i i

2 i

3 4ai ci M 0 &

atunci R admite o descompunere unic# n frac"ii simple de forma: A K1 x 4 BK1 6 P( x) A1 x 4 B1 ) 4 ... 4 4 9 K 2 1 2 Q( ) 4 4 x a x b x c 1 1 1 % a1 x 4 b1 x 4 c1 & 9 9 (III.13) : LKk x 4 M Kk L1 x 4 M1 9... 4 ... A i , Bi ,..., Li , M i ; i ) 1, K k 4 4 K 2 k 9 2 4 4 a x b x c k k k 4 4 a x b x c % k k k& 9 A

&

IV] Dac" Q are r"d"cini reale #i r"d"cini complexe simple #i multiple, atunci R admite o descompunere n frac!ii simple unic" de forma (III.12) plus de forma (III.13). 4] Fie R o func!ie ra!ional" oarecare cu R( x) ) P( x) , P, Q #R[X]. Q( x)

Func!ia R admite descompunere unic" ntr-un num"r finit de frac"ii

simple de forma:
(III.14)Ax n ; A

% x 3 x0 &

% ax

Lx 4 M
2

4 bx 4 c &

unde a, b, c, A, L, M # R, K # N, b 2 3 4ac M 0

Exemple: 1. R ( x) )

1 A Lx 4 M ; 1 2< ) 4 2 = A ) 3L ) ; M ) > 3 14 x x 41 x 3 x 41? 3 3@

1 1 1 1 23 x . ) * 4 * 2 3 14 x 3 x 41 3 x 3 x 41

6 1 L1 x 4 M 1 L x 4 M2 ; 31 1< ; M1 ) M 2 ) > 4 22 9 R( x) ) 1 4 x 4 ) 2 = L1 ) 3 L2 ) 2@ x 3 x 2 41 x 4 x 2 41? 2 2 9 2o : x3 2 1 x4 2 9 R( x) ) 3 1 4 2 2 9 2 2 x 3 x 2 41 2 2 x 4 x 2 41 A

179