Sunteți pe pagina 1din 8

Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

Realizarea schiţelor în SolidWorks 99 (2)


Utilizarea instrumentelor de modificare a schiţelor

Convertirea entităţilor (Convert Entities)

Cu ajutorul comenzii asociate butonului Convert Entities se pot realiza elemente


în cadrul unei schiţe, prin proiectarea în planul de schiţare a unei muchii, a unui lanţ de
muchii sau a unei feţe a modelului. Intre elementele nou create şi entităţile care au fost
folosite la proiecţie, programul stabileşte în mod automat constrângeri geometrice de tipul
On Edge şi Fixed, astfel încât orice modificare a elementului original conduce la
actualizarea schiţei.

Pentru a proiecta entităţi existente în model, în planul sau pe suprafaţa de schiţare:


•℘ Cu schiţa activă, se selectează muchia, muchia aparentă, lanţul de muchii sau
suprafaţa dorită;
•℘ Se apasă butonul Convert Entities din caseta cu instrumente Sketch Tools, sau
Tools, Sketch Tools, Convert Entities.

Oglindirea elementelor (Mirror)

Prin intermediul comenzii asociate butonului Mirror, se realizează cópii ale


elementelor selectate, prin oglindire în raport cu o linie de tipul “centerline”. Când se
realizează elemente prin oglindire, programul aplică în mod automat relaţii de simetrie
între perechile corespunzătoare de elemente grafice. In acest mod, atunci când se modifică
unul dintre elemente se modifică şi perechea acestuia.

Pentru oglindirea unor entităţi existente deja în schiţă:


•℘ Cu schiţa activă, se apasă butonul Centerline din caseta cu instrumente Sketch
Tools, sau Tools, Sketch Entity, Centerline şi se desenează linia de oglindire;
•℘ Cu tasta Ctrl apăsată se selectează linia de oglindire şi elementele care urmează a fi
oglindite;
•℘ Se apasă butonul Mirror din caseta cu instrumente Sketch Tools, sau Tools,
Sketch Tools, Mirror.

Pentru oglindirea elementelor în momentul în care acestea sunt realizate:


•℘ Se selectează linia (de tipul “centerline”) în raport cu care se doreşte realizarea
oglindirii;
•℘ Se apasă butonul Mirror din caseta cu instrumente Sketch Tools, sau Tools,
Sketch Tools, Mirror. In urma acestei acţiuni, la cele două capete ale liniei de
oglindire apare simbolul de simetrie, indicând faptul că oglindirea automată este
activă.
•℘ Orice entitate desenată va fi oglindită în mod automat în momentul în care aceasta
este realizată;
•℘ Pentru a dezactiva oglindirea automată, se apasă încă odată butonul Mirror.

Racordarea elementelor (Fillet)

Comanda asociată butonului Fillet din caseta cu instrumente Sketch Tools,


realizează racordarea cu rază constantă a două elemente care se intersectează.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM 31


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

De asemenea, tot cu ajutorul acestei comenzi se pot racorda şi elemente disjuncte


dacă acestea nu sunt dimensionate.

Pentru realizarea unei racordări:


•℘ Cu tasta Ctrl apăsată, se selectează cele două elemente care urmează a fi racordate.
Selectarea elementelor se poate face şi după apariţia casetei de dialog Sketch
Fillet.
•℘ Se apasă butonul Fillet din caseta cu instrumente Sketch
Tools, sau Tools, Sketch Tools, Fillet. In urma acestei
acţiuni se deschide caseta de dialog Sketch Fillet.
•℘ Se specifică valoarea razei de racordare în caseta Radius.
•℘ Se activează opţiunea Keep constrained corners dacă se
doreşte păstrarea punctului de intersecţie a elementelor racordate.
•℘ Se apasă butonul Apply, pentru realizarea racordării.
•℘ Se apasă butonul Close pentru a închide caseta de dialog Sketch Fillet.

Construirea elementelor echidistante (Offset Entities)

Comanda asociată butonului Offset Entities din caseta cu instrumente Sketch


Tools, permite realizarea elementelor echidistante, de o parte sau de cealaltă, a unei
muchii, lanţ de muchii sau element desenat în schiţă.

Pentru construirea elementelor echidistante:


•℘ In schiţă, se selectează una sau mai multe entităţi desenate, muchii sau feţe ale
modelului;
•℘ Se apasă butonul Offset Entities din caseta cu instrumente Sketch Tools, sau
Tools, Sketch Tools, Offset Entities. In urma acestei acţiuni se deschide caseta de
dialog Offset Entities.
•℘ Se specifică distanţa la care vor fi realizate copiile
elementelor selectate, în caseta Offset.
•℘ Se activează opţiunea Reverse dacă se doreşte construirea
elementelor în direcţia opusă;
•℘ Se activează opţiunea Select Chain dacă se doreşte
includerea în setul de selecţie a tuturor elementelor tangente la elementul selectat;
•℘ Se apasă butonul Apply şi apoi butonul Close din caseta de dialog Offset Entities.

Ajustarea elementelor (Trim)

Comanda asociată butonului Trim din caseta cu instrumente Sketch Tools, permite
îndepărtarea segmentelor de dreaptă, arc de cerc, curbă spline sau elipsă, care depăşesc o
anumită frontieră. De asemenea, cu ajutorul acestei comenzi se pot şterge linii, arce de
cerc, cercuri, elipse, curbe spline sau linii ajutătoare, sau se pot extinde segmente schiţate
până întâlnesc o altă entitate.

Pentru a scurta sau şterge un element schiţat:


•℘ Se apasă butonul Trim din caseta cu instrumente Sketch Tools, sau Tools, Sketch
Tools, Trim;
•℘ Se poziţionează cursorul mouse-ului deasupra segmentului care urmează a fi
îndepărtat (acesta este supraluminat) şi se efectuează un clic. Segmentul este şters

32 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

până la intersecţia acestuia cu un alt element schiţat (linie, arc, cerc, elipsă, curbă
spline sau linie ajutătoare). Dacă elementul selectat nu se intersectează cu nici un
alt element schiţat, atunci el va fi şters în întregime.

Pentru extinderea unui element schiţat până la intersecţia acestuia cu un alt element, se
selectează unul dintre capetele acestuia şi se trage cu mouse-ul până când punctul de
capăt devine coincident cu elementul dorit. Comanda Trim nu poate fi utilizată pentru
extinderea elementelor ale căror capete sunt deja coincidente cu alte elemente (pentru
extinderea acestor elemente se foloseşte comanda Extend).

Copierea multiplă (Linear Step and Repeat, Circular Step and Repeat)

O entitate sau un grup de entităţi desenate într-o schiţă pot fi copiate după o schemă
de tipul “linii şi coloane” sau după o schemă circulară.

Pentru a realiza o copiere multiplă după o schemă de tipul “linii şi coloane”:


•℘ Se selectează elementul sau mulţimea de elemente care urmează a fi copiată;
•℘ Se apasă butonul Linear Sketch Step and Repeat, sau Tools, Sketch Tools,
Linear Step and Repeat. In urma acestei acţiuni se deschide caseta de dialog
Linear Sketch Step and Repeat.
•℘ Pentru fiecare dintre cele două
direcţii de copiere se precizează:
Numărul de instanţe (în caseta
Number) dorit, incluzând şi
originalul;
Distanţa dintre două elemente
consecutive (în caseta Spacing);
Unghiul pe care îl face direcţia de
copiere cu orizontala (în caseta
Angle).
•℘ Se apasă butonul Preview dacă se doreşte o previzualizare a cópiilor.
•℘ Se apasă butonul OK.

Pentru a realiza o copiere multiplă după o schemă circulară:


•℘ Se selectează elementul sau mulţimea de elemente care urmează a fi copiată;
•℘ Se apasă butonul Circular Sketch Step and Repeat, sau Tools, Sketch Tools,
Circular Step and Repeat. In urma
acestei acţiuni se deschide caseta de
dialog Circular Sketch Step and
Repeat.
•℘ Se precizează poziţia centrului de
copiere prin rază şi unghi (Radius ,
Angle)
•℘ Se specifică numărul total de instanţe
(inclusiv originalul) în caseta Number
şi unghiul total al arcului pe care se va
face copierea, în caseta Total angle.
•℘ Se alege opţiunea Equal pentru obţinerea instanţelor egal distanţate şi Rotate dacă
se doreşte rotirea obiectelor în timpul copierii.
•℘ Se apasă butonul de previzualizare (Preview) şi apoi butonul OK.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM 33


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

Adăugarea parametrilor dimensionali şi a constrângerilor geometrice

Dimensionarea schiţelor

In mod obişnuit schiţele se dimensionează în timpul realizării acestora. Totuşi,


programul SolidWorks permite realizarea blocurilor grafice de construcţie chiar dacă
schiţele nu sunt complet definite. Când se adaugă sau se modifică valoarea parametrilor
dimensionali dintr-o schiţă, aceste modificări se reflectă atât în modelul 3D cât şi în
desenul generat pe baza modelului 3D.

Pentru adăugarea unui parametru dimensional:


•℘ Se apasă butonul Dimension din caseta cu instrumente Sketch Relations;
•℘ Se selectează entitatea sau entităţile care urmează a fi dimensionate;
•℘ Se deplasează cursorul mouse-ului şi se efectuează un clic atunci când se ajunge în
poziţia dorită pentru plasarea dimensiunii.

Pentru modificarea unei dimensiuni existente:


•℘ Se apasă butonul Select din caseta cu instrumente Sketch;
•℘ Se efectuează un dublu clic pe dimensiunea dorită. In urma acestei acţiuni se
deschide caseta de dialog Modify.
•℘ Se modifică valoarea în interiorul casetei şi se apasă tasta Enter.

In mod implicit, când se dimensionează un arc de cerc sau un cerc în raport cu un


alt element, programul ia în considerare centrul arcului sau al cercului. Această schemă de
dimensionare poate fi modificată ulterior.

Pentru modificarea schemei de dimensionare a unui arc de cerc sau a unui cerc:
•℘ Se poziţionează cursorul mouse-ului deasupra dimensiunii şi se apasă butonul din
dreapta. Din meniul care apare, se alege
opţiunea Properties.
•℘ Din caseta de dialog Dimension Properties se
aleg opţiunile dorite pentru First arc condition
şi pentru Second arc condition (aceasta din
urmă apare numai dacă dimensiunea este între
două arce de cerc).

34 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

Pentru dimensionarea lungimii unui arc de cerc:


•℘ Se apasă butonul Dimension din caseta cu instrumente
Sketch Relations;
•℘ Se efectuează un clic pe arcul de cerc;
•℘ Se efectuează câte un clic pe cele două capete ale
arcului de cerc;
•℘ Se deplasează cursorul până în poziţia dorită şi se
efectuează un clic pentru plasarea dimensiunii.

Stabilirea constrângerilor geometrice în schiţă

Pe lângă parametrii dimensionali, pentru ca o schiţă să poată fi complet definită,


este nevoie şi de stabilirea unor relaţii geometrice între elementele acesteia sau între
elementele acesteia şi alte elemente realizate anterior (plane, axe, muchii, muchii aparente,
etc.). Atunci când se stabileşte o legătură geometrică este necesar ca cel puţin unul dintre
elemente să aparţină schiţei.
Constrângerile geometrice pot fi realizate în două moduri: automat (de către
program) şi manual (de către utilizator).

Pentru ca programul să aplice automat constrângeri geometrice este necesar ca


opţiunea Automatic Relations să fie activă. Activarea acestei opţiuni se realizează prin
marcarea (bifarea) articolului Automatic Relations din meniul Tools, Sketch Tools.
In timpul realizării schiţei cursorul mouse-ului îşi schimbă forma, indicând ce relaţie
geometrică ar putea fi aplicată. Dacă este activată opţiunea Automatic Relations,
programul aplică următoarele tipuri de constrângeri geometrice: segmente orizontale
sau verticale, coincidenţe, puncte de mijloc, puncte de intersecţie, tangenţe şi
perpendicularităţi.

Pentru realizarea manuală a constrângerilor geometrice:


•℘ Se apasă butonul Add Relation din caseta cu instrumente Sketch Relations, sau
Tools, Relations, Add. In urma acestei acţiuni se deschide caseta de dialog Add
Geometric Relations.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM 35


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

•℘ Se selectează elementele între care se doreşte stabilirea relaţiilor geometrice. In


funcţie de elementele selectate, în caseta Add Geometric Relations programul
propune adăugarea unei constrângeri (un punct în
interiorul butonului). Constrângerile care există
deja între elementele selectate sunt marcate
printr-un cerc în jurul butonului respectiv, iar
relaţiile care nu se pot aplica, sunt afişate
estompat (sunt inactive). Elementele selectate
sunt afişate în caseta Selected Entities. Pentru
eliminarea unui articol din listă, fie se
poziţionează cursorul deasupra lui şi se apasă
tasta Delete (Del), fie se mai selectează odată din
zona grafică. Dacă se doreşte înlăturarea din
caseta Selected Entities a tuturor elementelor
selectate, se apasă butonul din dreapta al mouse-
ului (cursorul să fie în zona grafică) şi se
selectează Clear Selections.
•℘ Se selectează relaţia care urmează a fi aplicată
între elemente şi apoi se apasă butonul Apply.
Pentru înlăturarea ultimei relaţii aplicate se apasă
butonul Undo.
•℘ Se repetă de câte ori este necesar ultimii doi paşi descrişi anterior.
•℘ Se apasă butonul Close pentru a închide caseta Add Geometric Relations.

Constrângerea Mulţimea de selecţie Rezultatul


Horizontal Una sau mai multe segmente Liniile devin orizontale (paralele cu
de dreaptă, două sau mai axa X a schiţei), iar punctele vor fi
multe puncte. aliniate pe aceeaşi orizontală.
Vertical Una sau mai multe segmente Liniile devin verticale (paralele cu
de dreaptă, două sau mai axa Y a schiţei), iar punctele vor fi
multe puncte. aliniate pe aceeaşi verticală.
Collinear Două sau mai multe segmente Segmentele de dreaptă vor avea
de dreaptă. acelaşi suport.
Coradial Două sau mai multe arce de Arcele de cerc vor avea acelaşi
cerc. centru şi aceeaşi rază.
Perpendicular Două segmente de dreaptă. Cele două segmente de dreaptă vor fi
reciproc perpendiculare.
Parallel Două sau mai multe segmente Segmentele de dreaptă vor fi
de dreaptă. paralele.
Tangent Un arc de cerc (cerc), curbă Cele două elemente vor fi tangente.
spline sau elipsă şi un alt arc
de cerc sau un segment de
dreaptă.
Concentric Două sau mai multe arce de Arcele de cerc (cercurile) vor fi
cerc (cercuri), sau un arc de concentrice. Punctul se va afla în
cerc (cerc) şi un punct. centrul arcului de cerc.
Midpoint Un punct şi un segment de Punctul se va afla la mijlocul
dreaptă. segmentului de dreaptă.
Intersection Două segmente de dreaptă şi Punctul se va afla la intersecţia celor

36 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

Constrângerea Mulţimea de selecţie Rezultatul


un punct. două segmente de dreaptă.
Coincident Un punct şi un segment de Punctul se va afla pe segmentul de
dreaptă, arc de cerc (cerc) sau dreaptă, arcul de cerc sau pe elipsă.
elipsă.
Equal Două sau mai multe segmente Lungimea segmentelor de dreaptă va
de dreaptă, ori două sau mai fi egală, iar arcele de cerc (cercurile)
multe arce de cerc (cercuri). vor avea aceeaşi rază.
Symmetric O linie de axă (centerline) şi Elementele selectate vor fi simetrice
două puncte, segmente de în raport cu linia de axă.
dreaptă, arce de cerc (cercuri)
sau elipse.
Fix Orice element cu excepţia Elementul selectat va fi blocat în
curbelor spline. acea poziţie, mai puţin capetele (dacă
are). Punctele de capăt ale
elementului sunt libere să se mişte
de-a lungul suportului.
Pierce Un punct şi o axă, muchie, Punctul selectat se va afla în locul
segment de dreaptă sau curbă unde axa, muchia, segmentul de
spline. dreaptă sau curba spline
intersectează planul de schiţare.
Merge points Două puncte schiţate sau Cele două puncte vor fi coincidente.
două puncte de capăt.

Atunci când se stabileşte o constrângere geometrică şi în aceasta sunt implicate


segmente de dreaptă, arce de cerc, arce de elipsă sau arce de parabolă, programul ia în
considerare suportul acestor elemente (dreapta, întregul cerc sau elipsă). Din această cauză
s-ar putea ca rezultatul obţinut să nu fie cel scontat. De asemenea, atunci când într-o relaţie
geometrică este implicat un element care nu se găseşte în planul de schiţare, programul
utilizează proiecţia acelui element în planul schiţei.

Afişarea şi ştergerea constrângerilor geometrice (Display/Delete Relations)

Pentru inspectarea sau ştergerea constrângerilor geometrice:


•℘ Se selectează elementul din schiţă pentru care se doreşte afişarea constrângerilor
geometrice. Dacă nu se selectează nici un
element, vor fi afişate toate constrângerile
geometrice din cadrul schiţei.
•℘ Se apasă butonul Display/Delete Relations
din caseta cu instrumente Sketch Relations,
sau Tools, Relations, Display/Delete. In
urma acestei acţiuni se deschide caseta de
dialog Display/Delete Relations.
•℘ Se alege modul de afişare al constrângerilor:
după entităţi (Entity) sau criterii (Criteria).
•℘ Se selectează opţiunea Suppressed pentru
suprimarea sau anularea suprimării constrângerii curente.
•℘ Se apasă butonul Delete pentru ştergerea constrângerii curente, sau Delete All
pentru ştergerea tuturor constrângerilor selectate.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM 37


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

•℘ Pentru anularea ultimei acţiuni se apasă butonul Undo.


•℘ Se continuă afişarea, respectiv ştergerea sau suprimarea relaţiilor geometrice
existente între elementele schiţei, iar pentru părăsirea casetei de dialog se apasă
butonul Close.

Starea unei schiţe

Atunci când se creează sau se modifică o schiţă, aceasta se poate afla în una din
cele cinci stări descrise în continuare (starea schiţei, luată ca întreg, este afişată în linia de
stare aflată la baza ferestrei SolidWorks).

Starea schiţei Culoarea Descriere


Fully Defined neagră Poziţia şi dimensiunile tuturor elementelor
schiţei sunt complet definite prin constrângeri
dimensionale, geometrice sau o combinaţie a
acestora.
Over Defined roşie Schiţa are prea multe constrângeri dimensionale
sau geometrice. Pentru înlăturarea conflictelor se
foloseşte comanda Display/Delete Relations.
Under Defined albastră Elementele schiţei nu sunt complet definite,
acestea putându-şi modifica poziţia şi
dimensiunile prin tragere cu mouse-ul.
No Solution roz Schiţa nu este rezolvată. Elementele geometrice,
Found parametrii dimensionali şi constrângerile
geometrice care împiedică soluţionarea schiţei
sunt afişate.
Invalid galbenă Schiţa este rezolvată dar conţine elemente
Solution Found necorespunzătoare cum ar fi: segmente de
dreaptă cu lungimea zero, arce de cerc cu rază
nulă sau curbe spline care se autointersectează.

Programul SolidWorks nu impune ca schiţele să fie complet definite pentru


realizarea blocurilor grafice de construcţie. Totuşi, pentru a obţine un model geometric 3D
corect şi robust, este necesar ca schiţa fiecărui bloc grafic de construcţie să fie complet
definită.

Complexitatea schiţelor

De cele mai multe ori, atunci când un corp (piesă) se modelează geometric 3D cu
ajutorul blocurilor grafice de construcţie, se poate ajunge la acelaşi rezultat pe mai multe
căi. De exemplu, se poate obţine o acceaşi piesă cu muchiile rotunjite prin extrudarea unui
contur complex (care să includă şi rotunjirile), sau prin extrudarea unui contur simplu şi
adăugarea ulterioară a rotunjirilor.
Consideraţii privind realizarea schiţelor:
•℘ Schiţele complexe sunt reconstruite mai repede atunci când se regenerează
modelul, dar sunt mai greu de realizat şi modificat.
•℘ Schiţele simple sunt mai uşor de realizat şi de gestionat, iar modelele construite
cu ajutorul blocurilor grafice cu geometrie simplă, sunt mult mai flexibile
atunci când se pune problema modificării lor.
•℘ Se recomandă ca schiţele relativ complexe să se realizeze în paşi.

38 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM