Sunteți pe pagina 1din 8

Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

Modelarea geometrică 3D a pieselor, tratate ca entităţi individuale


O piesă SolidWorks este o colecţie de blocuri grafice de construcţie 3D. Modelarea
geometrică a unei piese constă din: descompunerea acesteia în blocuri grafice de
construcţie, stabilirea elementului de bază, stabilirea succesiunii de realizare a celorlalte
elemente de construcţie şi realizarea efectivă a acestora. Deseori, după ce a fost modelată
piesa, sau uneori chiar în timpul procesului de modelare, apar modificări în proiect sau sunt
necesare informaţii legate de piesă. Dacă informaţiile legate de geometria piesei, respectiv
informaţiile legate de masa acesteia, volum, suprafaţă, poziţia centrului de greutate (masă),
axe principale de inerţie, momente de inerţie, nu sunt dificil de obţinut, cu totul altfel stau
lucrurile când se pune problema modificării modelului, iar acesta nu a fost construit astfel
încât să înglobeze intenţiile de proiectare. Se recomandă ca înaintea începerii efective a
procesului de modelare, să se studieze cu atenţie piesa, să se înţeleagă (sau uneori să se
intuiască) intenţiile care au stat la baza proiectării acesteia şi să se realizeze un plan de
lucru. Dacă aceste etape sunt parcurse (este adevărat că sunt mari consumatoare de timp),
mai departe, modelarea geometrică 3D a unei piese se transformă în muncă de rutină.

Metode de selectare a elementelor

Finalizarea execuţiei celor mai multe comenzi SolidWorks necesită selectarea


unuia sau a mai multor elemente. Selectarea se poate realiza fie în zona grafică, fie din
arborele de definire a modelului. Unealta specializată pentru selectarea elementelor este
butonul Select din caseta cu instrumente Sketch.
Pentru uşurarea selectării unor elemente specifice se pot utiliza filtrele de selecţie.
Atunci când acestea sunt activate, este posibilă selectarea numai a acelor tipuri de elemente
pentru care s-a stabilit filtrul (feţe ale modelului, muchii, puncte, axe, plane, etc.). Pentru
activarea casetei cu instrumente Selection Filter se apasă butonul Toggle Selection Filter
Toolbar din caseta cu instrumente Standard, fie se apasă tasta funcţională F5. Primele trei
butoane ale casetei cu instrumente Selection Filter
stabilesc modul global de acţiune a filtrelor. Primul
buton joacă rol de comutator (activat/dezactivat)
pentru filtrele selectate. Butonul al doilea
deselectează toate filtrele, iar butonul al treilea
activează toate filtrele. Celelalte butoane din casetă
activează sau dezactivează un filtru specific (pictograma este sugestivă). Atâta timp cât
există filtre selectate, cursorul mouse-ului are ataşat un simbol de forma unei pâlnii.
Pentru a veni în întâmpinarea utilizatorului şi pentru a uşura selectarea, forma
cursorului mouse-ului se schimbă atunci când acesta este poziţionat deasupra unui element.
Când se găseşte deasupra unei feţe a modelului are ataşat un steguleţ, când este deasupra
unei muchii are ataşată o bară verticală, iar când se află deasupra unui vârf, cursorul are
ataşat un pătrat. Dacă se doreşte selectarea mai multor elemente, acest lucru se poate face
prin apăsarea tastei Ctrl, menţinerea ei apăsată şi selectarea elementelor dorite.
In momentul în care s-a selectat o faţă a modelului, sistemul ia în considerare toate
lanţurile de muchii de pe acea suprafaţă (colecţiile de muchii conectate care formează
contururi închise). Pentru selectarea unui lanţ individual, se selectează suprafaţa, se apasă
tasta Ctrl, se menţine apăsată şi apoi se selectează lanţul de muchii dorit (această acţiune
conduce la deselectarea tuturor celorlalte lanţuri de muchii).
Uneori, elementul care urmează a fi selectat, se găseşte în spatele altor elemente
(caz des întâlnit atunci când se doreşte selectarea unei suprafeţe a modelului) sau este

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM 57


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

suprapus peste un alt element (această situaţie se întâlneşte la selectarea muchiilor sau a
vârfurilor).
Pentru selectarea unui element ascuns:
•℘ Se poziţionează cursorul mouse-ului în vecinătatea elementului vizat şi se apasă
butonul din dreapta;
•℘ Din meniul cursor se alege opţiunea Select Other. In urma acestei acţiuni cursorul
mouse-ului ia o formă specifică.
•℘ Apăsarea repetată a butonului corespunzător opţiunii “nu” (N) face ca elementele
aflate în imediata vecinătate a zonei de selecţie să fie preselectate pe rând.
•℘ In momentul în care este preselectat elementul dorit, se apasă butonul mouse-ului
ce corespunde opţiunii “da” (Y).

Selectarea elementelor din arborele de definire a modelului este o metodă


convenabilă de selecţie, mai ales în situaţia în care elementele au nume sugestive. Oricum,
selectarea unui element în arborele de definire conduce automat la supraluminarea acestuia
în zona grafică. Pentru selectarea mai multor elemente consecutive, se efectuează un clic
de mouse pe primul element, se apasă tasta Shift şi se menţine apăsată, apoi se selectează
ultimul element dorit. Dacă se doreşte selectarea mai multor elemente care nu se află unul
după celălalt în arborele de definire, se menţine apăsată tasta Ctrl în timpul efecuării
selecţiilor.

Modificarea parametrilor de definire a unui bloc grafic de construcţie

Datorită faptului că blocurile grafice de construcţie sunt elemente parametrizate,


modificarea acestora după ce au fost realizate se poate face cu uşurinţă.

Pentru modificarea parametrilor de definire a unui bloc grafic de construcţie:


•℘ Se selectează elementul dorit, din zona grafică sau din arborele de definire a
modelului;
•℘ Din aticolul de meniu Edit se alege opţiunea Definition, sau se apasă butonul din
dreapta al mouse-ului şi din meniul cursor se alege opţiunea Edit Definition. In
urma acestei acţiuni se deschide caseta de dialog corespunzătoare definirii blocului
grafic de construcţie selectat.

58 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

•℘ Se fac modificările dorite, prin specificarea unor noi parametri dimensionali sau
alegerea altor referinţe;
•℘ Se apasă butonul OK (Apply) pentru acceptarea modificărilor, sau se apasă butonul
Cancel pentru anularea acestora. Combinaţia Edit Definition – Cancel se
utilizează frecvent în situaţia în care se doreşte vizualizarea modului în care a fost
definit un bloc grafic de construcţie.

Copierea blocurilor grafice de construcţie

Pentru a copia un bloc grafic de construcţie în cadul aceleiaşi piese:


•℘ Se selectează blocul de construcţie dorit;
•℘ Se apasă tasta Ctrl;
•℘ Cu tasta Ctrl apăsată se trage de element şi se deplasează în noua poziţie.

Pentru a copia blocuri grafice de construcţie de pe o piesă pe alta:


•℘ Se deschid fişierele ce conţin cele două piese;
•℘ Se dimensionează ferestrele celor două piese astfel încât ambele să fie vizibile pe
ecran (Windows, Tile Horizontally sau Tile Vertically);
•℘ Se selectează elementele dorite (de pe o piesă) şi apoi se trag cu mouse-ul pe
cealaltă piesă. Pentru copiere se mai poate utiliza şi procedura Windows clasică:
Copy – Paste.

Relaţiile părinte – copil

Datorită faptului că procesul de modelare a unei piese cu ajutorul blocurilor grafice


de construcţie este un proces cumulativ, unele elemente sunt realizate inevitabil înaintea
celorlalte. Elementele care sunt realizate mai târziu în timpul procesului de modelare, sunt
legate, direct sau indirect, de unele sau de toate elementele care le preced. Relaţiile care se
stabilesc între elemente în timpul construcţiei modelului, se numesc relaţii părinte – copil
(elementele referite sunt părinţi pentru elementele care fac referire
la ele – de exemplu o gaură este copilul elementului în care aceasta
este dată). Aceste relaţii conferă flexibilitate şi inteligenţă
modelului 3D realizat.

Pentru vizualizarea relaţiilor părinte – copil:


•℘ Se selectează elementul ale cărui relaţii părinte – copil se
doresc a fi vizualizate;
•℘ Se apasă butonul din dreapta al mouse-ului şi se alege
opţiunea Parent/Child din meniul cursor. Relaţiile părinte
– copil nu se pot modifica folosind caseta de dialog
Parent/Child Relationships, acestea pot fi numai
vizualizate.

Reordonarea blocurilor grafice de construcţie în arborele de definire a modelului

Regenerarea elementelor care compun modelul, atunci când se lansează în execuţie


comanda Rebuild sau când o altă comandă provoacă regenerarea, se face în ordinea în care

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM 59


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

acestea apar în arborele de definire. Ordinea elementelor în arbore poate fi modificată cu


respectarea condiţiei ca un copil să nu ajungă niciodată în arbore deasupra părintelui său.

Pentru modificarea poziţiei unui element, în arborele de definire a modelului:


•℘ Se poziţionează cursorul deasupra numelui elementului dorit;
•℘ Se apasă butonul din stânga al mouse-ului şi se trage elementul în poziţia dorită.
Elementul selectat va fi repoziţionat în arbore, imediat sub elementul care este
supraluminat. Dacă repoziţionarea este posibilă, cursorul mouse-ului ia forma unei
săgeţi cu vârful orientat spre stânga, iar dacă nu, acesta ia forma unui cerc barat.

In exemplul următor, tăietura realizată prin extrudare (Cut-Extrude1) a fost iniţial


construită înaintea realizării piesei cu pereţi subţiri (Shell1). Apoi, poziţia elementului
Shell1 a fost modificată astfel încât acesta să fie regenerat înaintea tăieturii. Rezultatul
acestei modificări se observă în figura din partea dreaptă.

Utilizarea ecuaţiilor

Ecuaţiile se utilizează pentru definirea relaţiilor matematice între parametrii


dimensionali în cadrul documentelor SolidWorks de tip piesă (Part) sau ansamblu
(Assembly).

Pentru adăugarea unei ecuaţii în cadrul unui document SolidWorks:


•℘ Se apasă butonul Equations din caseta cu instrumente Tools,
sau se alege articolul de meniu Tools (din meniul bară principal)
şi apoi articolul Equations;
•℘ In caseta de dialog Equations, se apasă butonul Add;
•℘ Se scrie ecuaţia de legătură între diferiţii parametri dimensionali
ai modelului (în caseta New Equation). Numărul maxim de caractere din care
poate fi alcătuită o ecuaţie este 512. Evaluarea expresiei se face de la stânga la
dreapta.

60 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

•℘ Se apasă butonul OK. Ecuaţia este afişată în caseta de dialog Equations, iar
valoarea numerică rezultată în urma evaluării expresiei, este afişată în coloana
Evaluates to.
•℘ Dacă se doreşte adăugarea de ecuaţii în continuare, se apasă din nou butonul Add,
iar dacă nu, se apasă butonul OK
pentru închiderea casetei de dialog
Equations. După închiderea casetei
de dialog, în arborele de definire a
modelului apare un repertoar numit
Equations.
•℘ Se apasă butonul Rebuild pentru
regenerarea modelului cu noile
valori pentru parametrii modificaţi
prin ecuaţie.

Pentru modificarea unei ecuaţii existente:


•℘ Se apasă butonul Equations din caseta cu instrumente Tools, sau se alege articolul
de meniu Tools (din meniul bară principal) şi apoi articolul Equations;
•℘ Se apasă butonul Edit All din caseta de dialog Equations;
•℘ Se modifică în mod corespunzător ecuaţia sau ecuaţiile din caseta de dialog Edit
Equations şi apoi se apasă butonul OK;
•℘ Se apasă butonul Rebuild pentru regenerarea modelului.

Pentru ştergerea unei ecuaţii:


•℘ Se apasă butonul Equations din caseta cu instrumente Tools, sau se alege articolul
de meniu Tools (din meniul bară principal) şi apoi articolul Equations;
•℘ Se selectează numărul ecuaţiei (din partea stângă) şi se apasă butonul Delete din
caseta de dialog Equations;
•℘ Se apasă butonul OK, apoi se apasă butonul Rebuild.

Se recomandă cu insistenţă ca orice relaţie care se scrie între parametrii modelului


să fie comentată. Dacă în momentul scrierii ecuaţiei este foarte clar ceea ce se doreşte a se
realiza prin introducerea unei anumite relaţii între parametrii modelului, s-ar putea ca la o
nouă consultare a documentului SolidWorks (care poate surveni după o perioadă mai
îndelungată de timp), să nu mai fie chiar aşa de uşor de înţeles la ce anume se referă
ecuaţia. Comentarea ecuaţiilor se face atât pentru cel care a construit modelul, cât şi pentru
cei care îl consultă sau care trebuie să-i aducă modificări.
Adăugarea comentariilor se poate face în momentul definirii ecuaţiei sau ulterior.
Orice comentariu începe cu simbolul ( ‘ ). Tot ce se tipăreşte după acest simbol nu mai este
luat în considerare de către sistem atunci când se face evaluarea expresiei.
In cadrul unei ecuaţii, pot fi folosiţi următorii operatori şi funcţii:

Operatorul Numele operatorului Observaţii


sau funcţia sau al funcţiei
+ adunare
- scădere
* înmulţire
/ împărţire
^ ridicare la putere

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM 61


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

Operatorul Numele operatorului Observaţii


sau funcţia sau al funcţiei
sin(α) sinus α este exprimat în radiani
cos(α) cosinus α este exprimat în radiani
tan(α) tangentă α este exprimat în radiani
abs(a) modul funcţia returnează valoarea absolută a lui a
exp(n) exponenţială funcţia returnează pe e la puterea n
log (a) logaritmică funcţia returnează logaritmul natural din a
sqr(a) rădăcină pătrată funcţia returnează rădăcina pătrată a lui a
int(a) întreg funcţia returnează valoarea întreagă a lui a
sgn(a) semn funcţia returnează semnul lui a
pi constanta π

Suprimarea blocurilor grafice de construcţie

Suprimarea blocurilor grafice de construcţie constă în anularea temporară a afişarii


acestora fără ca ele să fie eliminate din arborele de definire a modelului. De asemenea,
elementele suprimate nu sunt luate în considerare de către sistem, atunci când se efectuează
calculele specifice pentru determinarea volumului, masei, suprafeţei, etc.
Anularea temporară a afişării blocurilor grafice de construcţie se utilizează atunci
când se modelează familii de piese şi membrii familiei diferă unul de altul nu numai prin
dimensiuni ci şi prin formă, atunci când se doreşte realizarea unei noi variante pentru o
piesă existentă, sau în situaţiile în care se doreşte mărirea vitezei de regenerare sau de
redesenare.
Uneltele SolidWorks cu ajutorul cărora se realizează suprimarea blocurilor grafice
de construcţie, respectiv cele cu care se
anulează suprimarea, se găsesc în caseta cu
instrumente Tools. Dacă butoanele nu apar
în această casetă, ele pot fi adăugate
(Tools, Customize, Commands).
Suprimarea elementelor este
guvernată de relaţiile părinte - copil care există între blocurile grafice 3D ale modelului.
Dacă se suprimă un element care are copii, atunci va fi anulată si afişarea copiilor.

Golul iniţial Nesuprimat Suprimat Nesuprimat


Copiile Nesuprimate Suprimate Suprimate

Pentru suprimarea unui element:


•℘ Se selectează elementul dorit din arborele de definire a modelului sau o faţă a
blocului grafic de construcţie din zona grafică. Pentru selecţie multiplă, se apasă şi
se menţine apăsată tasta Ctrl.
•℘ Se apasă butonul Suppress din caseta cu instrumente Features, sau Edit,
Suppress;

62 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

•℘ In caseta de dialog Feature Properties, se activează opţiunea Suppressed şi apoi


se apasă butonul OK.

Pentru anularea suprimării unui element:


•℘ Se selectează elementul suprimat (afişat estompat)
din arborele de definire a modelului;
•℘ Se apasă butonul Unsuppress din caseta cu
instrumente Features, sau Edit, Unsuppress;
•℘ In caseta de dialog Feature Properties, se
dezactivează opţiunea Suppressed şi apoi se apasă
butonul OK.

Pentru anularea suprimării unui element şi a tuturor copiilor acestuia:


•℘ Se selectează elementul suprimat (afişat estompat) din arborele de definire a
modelului;
•℘ Se apasă butonul Unsuppress with Dependents din caseta cu instrumente
Features, sau Edit, Unsuppress with Dependents. Elementul suprimat şi toate
celelalte elemente legate de acesta vor fi reafişate pe ecran.

Piese derivate

In SolidWorks se pot realiza piese noi, pornind de la piese existente. Aceste noi
piese, se numesc piese derivate, au ca şi prim element în arborele de definire piesa
originală şi sunt legate de aceasta prin aşa numitele referinţe externe. Orice modificare a
originalului este automat reflectată şi în piesa derivată.
Când o piesă are referinţe externe, numele acesteia în arborele de definire a
modelului este urmat de semnul ->. Pentru vizualizarea numelui, locului şi a stării
documentului referit, se poziţionează cursorul mouse-ului deasupra piesei derivate, se
apasă butonul din dreapta şi din meniul cursor se alege opţiunea List External
References.
In SolidWorks este posibilă generarea a trei tipuri de piese derivate: Base part,
Mirror Part şi Derived Component Part.

Cu ajutorul comenzii Base Part se generează piese care au ca şi element de


construcţie de bază o altă piesă.

Pentru realizarea unei piese derivate pornind de la o piesă existentă:


•℘ Se deschide un nou document SolidWorks de tip piesă (Part);
•℘ Din meniul bară principal se alege articolul de meniu Insert şi apoi Base Part;
•℘ Se selectează documentul piesă dorit şi apoi se apasă butonul Open (sau se
efectuează un dublu clic pe numele fişierului).

Cu ajutorul comenzii Mirror Part se crează versiuni în oglindă ale unei piese
existente. Această comandă se
utilizează frecvent în cazul în
care se doreşte realizarea
versiunii pentru mâna stângă
sau dreaptă a unei piese (de

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM 63


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

exemplu o carcasă de mouse asimetrică).

Acest tip de oglindire conduce la rezultate diferite, comparativ cu Mirror Feature


sau Mirror All.

Pentru realizarea unei versiuni în oglindă a unei piese:


•℘ Intr-un document SolidWorks de tip piesă, se selectează un plan sau o suprafaţă
plană a modelului în raport cu care se doreşte realizarea oglindirii;
•℘ Din meniul bară principal se alege articolul de meniu Insert şi apoi Mirror Part.
Piesa oglindită va fi deschisă într-o nouă fereastră.

Cu ajutorul comenzii Derive Component Part se pot realiza piese pornind de la o


componentă a unui ansamblu. Piesele derivate create în acest mod, conţin toate blocurile
grafice de construcţie realizate în contextul ansamblului. De exemplu se poate crea
cavitatea activă a unei matriţe în contextul unui ansamblu, şi apoi prin derivare se pot
obţine semimatriţele. Piesele derivate păstrează legăturile cu componentele din cadrul
ansamblului şi orice modificare va fi automat reflectată.

Pentru realizarea unei piese derivate pornind de la o componentă a unui ansamblu:


•℘ Intr-un document SolidWorks de tip ansamblu, se selectează componenta dorită;
•℘ Din meniul bară principal se alege articolul de meniu File şi apoi Derive
Component Part. Piesa derivată va fi deschisă într-o nouă fereastră de tip piesă.

Modificarea pieselor obţinute prin derivare se reduce doar la adăugarea unor noi
blocuri grafice de construcţie. Pentru a se opera modificări într-o piesă derivată, este
necesar a se acţiona asupra originalului.

Pentru modificarea piesei originale:


•℘ Se poziţionează cursorul mouse-ului deasupra numelui piesei derivate în arborele
de definire a modelului, şi se apasă butonul din dreapta;
•℘ Din meniul cursor se alege opţiunea Edit In Context. Dacă piesa derivată s-a
obţinut cu ajutorul comenzii Base Part sau Mirror Part, atunci se va deschide
documentul piesei originale, iar dacă piesa a fost obţinută pornind de la un
ansamblu, se va deschide documentul ce conţine acel ansamblu.
•℘ Se operează modificările dorite asupra piesei. Aceste modificări se vor reflecta în
toate piesele derivate care au această piesă ca şi original.

Când se salvează o piesă care are referinţe externe, odată cu aceasta sunt salvate şi
calea unde se află documentul referit (originalul) precum şi identificatorul intern (ID) al
acestuia. Programul are nevoie de aceste informaţii pentru a putea localiza şi verifica
documentul original la proxima deschidere a piesei derivate. Dacă din greşeală se modifică
locul originalului sau numele acestuia, la prima deschidere a piesei derivate programul
avertizează că nu poate găsi fişierul referit şi dă posibilitatea utilizatorului să rezolve
problema.

64 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM