Sunteți pe pagina 1din 6

1

OBIECTUL !I STRUCTURA C"R#II


1.1. INTRODUCERE Este bine cunoscut faptul, c! cedarea unui element sau a unei structuri n ansamblul ei este un fenomen complex caracterizat prin epuizarea capacit!"ii portante #i/sau pierderea stabilit!"ii, iar modelarea matematic! riguroas! a acestui fenomen este, n general, dificil de realizat. Odat! cu apari"ia calculatoarelor numerice de mare vitez!, posibilit!"ile de a modela comport!ri structurale complexe, repetitivitatea calculelor n diferite ipoteze pun n discu"ie concep"ia tradi"ional! (conven"ional!) de proiectare a construc"iilor, deschiznd noi orizonturi #i n acest domeniu. n codurile de proiectare moderne se constat! o trecere de la metoda rezisten"elor admisibile la metoda st!rilor limit! de proiectare care consider! n mod explicit #i ra"ional efectele inelasticit!"ii materialului #i stabilit!"ii n determinarea capacit!"ii portante a elementelor de construc"ie. ntruct n metoda st!rilor limit! se "ine seama de varia"ia posibil! a nc!rc!rilor, rezisten"elor #i dimensiunilor prin coeficien"i diferen"ia"i (n locul coeficientului de siguran"! unic din metodele deterministe metoda rezisten"elor admisibile) este de a#teptat ca sistemul structural #i elementele componente ale acestuia s! aib! o comportare neliniar! nainte de a atinge limita capacit!"ii portante #i drept urmare trebuie s! se "in! seama de acest fapt. Prin urmare, devine evident faptul c! cea mai direct! #i riguroas! abordare a proiect!rii structurale este aceea n care to"i factorii semnificativi care influen"eaz! comportarea neliniar! a elementelor sunt prin#i n analiza static! global!. Examinnd dezvoltarea metodelor de calcul ale structurilor, se distinge n literatura de specialitate un nou mod de abordare pentru problemele de analiz! #i proiectare a structurilor, n metoda st!rilor limit!, #i anume, analiza neliniara avansat!. n aceast! concep"ie, prin analiz! avansat! se n"elege orice metod! de calcul global care poate descrie n mod satisf!c!tor rezisten"a, rigiditatea #i stabilitatea global! a structurii, astfel nct verificarea individual! a fiecarui element component al structurii s! nu mai fie necesar! (Chen&Toma, 1994), asigurnd o mai realist! predic"ie a efectelor ac"iunilor asupra structurilor #i a performan"elor structurale ale acestora, ca #i, n cele mai multe situa"ii, un proiect mai ieftin #i condi"ii de siguran"! mai uniforme.

11

#i g!se#te astfel o tot mai larg! recunoastere faptul c! dac! toate efectele semnificative care determin! comportarea structural! sunt corect modelate n calcul, atunci verificarea individual! a fiecarui element al structurii nu mai este necesar!, procesul de proiectare simplificndu-se. O asemenea metod! avansat! de analiz! trebuie s! surprind! simultan ct mai adecvat to"i factorii determinan"i ai comport!rii structurale de rezisten"! #i stabilitate, #i anume: comportarea elasto-plastic! a materialelor structurii n procesul de nc!rcare pna la starea limit! de cedare. Se apreciaz! ca modelul de dezvoltare a zonelor plastice att n sec"iune ct #i de-a lungul barelor reflect! mai fidel modul real de comportare elasto-plastic! a structurii dect cel bazat pe conceptul de articula"ie plastic! #i poate fi aplicat att structurilor metalice ct #i celor din beton armat; considerarea interac"iunii eforturilor n plastificarea sec"iunilor ; efectele, locale (P-) #i globale (P-) de ordinul al doilea a neliniarit!"ii geometrice; comportarea neliniar! a conexiunilor flexibile (semirigide) n cazul cadrelor metalice; imperfec"iunile geometrice, locale #i globale, ale elementelor structurale #i ale structurii; efectele imperfec"iunilor mecanice (tensiuni reziduale) asupra capacit!"ii portante a structurilor metalice; efectele deforma"iilor din curgere lenta n cazul structurilor din beton armat. Performan"ele de analiz! numerica #i de grafic! ale calculatoarelor personale #i ale sta"iilor de lucru, permit ast!zi utilizarea tot mai extins! a metodelor avansate de calcul n proiectarea curent! a structurilor, elaborarea programelor de analiz! #i a bazelor de date necesare promov!rii "analizei avansate" a structurilor metalice, nscriindu-se n preocup!rile de cercetare #tiin"ific! de ultim! or! din "!ri avansate tehnologic, n domeniul analizei #i proiect!rii structurilor. Un mare num!r de lucr!ri sunt consacrate n ultimii ani acestor probleme (Chan&Zhou, 1993; Chen&Toma, 1994, Ziemian, 1990; Ziemian #.al., 1990, 1992,1997; White&Clarke, 1997; Chen&Kim, 1997; Chen&Sohal, 1998; Lip&Clarke, 1999; Kim&Choi, 2001; Liew s.al., 2000, 2001; Jiang #.al., 2002; Wongkaew&Chen, 2002; Trahair&Chan, 2003; Kim&Choi, 2005). Aceste dezvolt!ri deschid posibilitatea model!rii tot mai exacte a comport!rii structurilor, considerarea cu acurate"e a tuturor factorilor care determin! r!spunsul unei structuri la ac"iunile aplicate ei #i adoptarea de c!tre inginerul proiectant a filosofiei proiect!rii la st!ri limit! dintr-o perspectiv! mai larg!. Astfel, pentru structurile n cadre metalice, analiza elasto-plastic! de ordinul al doilea cu considerarea comport!rii neliniare a prinderilor flexibile ale barelor n noduri #i care s! includ! dezvoltarea zonelor de plastificare, att n sec"iune ct #i n lungul barelor, ca #i efectul imperfec"iunilor materiale #i a imperfectiunilor geometrice, locale #i globale se dovede#te a reprezenta o variant! posibil! de analiz! avansat! global!. Pot fi consemnate prevederi referitoare la analiza avansat! global! a structurilor n cadre metalice n
12

normativele de proiectare mai noi, ca de exemplu n Eurocod (EC3,2003), unele normative americane, #i mai ales n normativul australian pentru calculul la st!ri limit! (AS4100,1992). Pentru structurile n cadre din beton armat, chiar dac! s-au f!cut pa#i importan"i n modelarea comport!rii elasto-plastice #i a consider!rii celorlal"i factori determinan"i de comportare n analiza structural! (Izzudin&Smith, 2000; Izzudin s.al., 2002), normativele de proiectare, dup! cuno#tintele noastre, nu cuprind nc! prevederi explicite referitoare la analiza avansat! global!. O analiz! care sa raspund! ct mai adecvat cerin"elor formulate mai sus, presupune o modelare complex! a structurilor prin utilizarea cu prec!dere a modelului plastific!rii distribuite #i a "elementelor finite de fibr!" (Jiang s.al., 2002) #i implementarea programelor de calcul dezvoltate pe baza acestor teorii asigurnd astfel o predic"ie mai realist! a comport!rii structurilor n starea limit! de rezisten"!. Pe de alt! parte, pe m!sura cre#terii rafinamentului de analiz! apar #i inconveniente: programele de calcul scrise n acest sens se amplific! considerabil, devin necesare calculatoare de capacit!"i tot mai mari, num!rul datelor ini"iale cre#te #i introducerea lor se complic!, la fel #i forma n care se ob"in rezultatele, timpul de calcul - indicator esen"ial de eficien"! - se mare#te etc, fiind greu de asimilat #i chiar neatractive pentru inginerii proiectan"i de structuri, aceste programe fiind folosite cu precadere n cercetare. Astfel de#i tehnica de calcul cunoa#te n prezent un ritm alert de dezvoltare #i perfectionare, trecerea calculului complex din domeniul cercet!rii, care #i permite s! consume timp nelimitat de calculator, n cel al proiect!rii curente, la care timpul efectiv de analiz! consumat este principalul criteriu de eficien"! al programului, reprezint! ast!zi una din principalele direc"ii de cercetare (Izzudin s.al., 2002; Kim&Choi, 2005; Chiorean&Brsan, 2005). Pasul de la cercetare la utilizarea curent! n birourile de proiectare nu este nc! f!cut, fiind necesar! elaborarea unor programe de calcul suficient de exacte pentru a nu altera rezultatele, dar n acela#i timp #i suficient de simple pentru o utilizare curent! de catre proiectan"ii de structuri. Necesitatea elabor!rii unor astfel de programe de calcul este subliniat! #i de faptul c! analiza structurilor la ac"iuni seismice, cea mai important! faz! din proiectarea structural!, se bazeaz!, la nivelul actual, pe un calcul plastic primitiv. 1.2. STRUCTURA C"R#II Obiectul c!r"ii se nscrie n aceste preocup!ri de promovare a metodelor de analiz! avansat! a structurilor #i #i propune s! elaboreze metode de calcul, algoritmi, programe de calcul, baze de date pentru punerea n aplicare a metodelor de analiz! avansat! pentru structurile n cadre metalice, pentru care exist! pe plan mondial o anumit! experien"!, #i s! ncerce s! extind! aplicarea unor astfel de metode #i pentru structurile din beton armat. Sunt dezvoltate rela"ii #i algoritmi de calcul n limitele ipotezelor curent acceptate cu privire la deforma"ia barelor. Se acord! aten"ie problemelor specifice ale calculului structurilor plane #i spa"iale prezentndu-se tehnici originale de solu"ionare a urm!toarelor aspecte: plastificarea

13

distribuit!, prin surprinderea dezvolt!rii graduale a zonelor plastice n sec"iuni #i n lungul barelor, efectele neliniarit!"ii geometrice locale #i globale, comportarea neliniar! a conexiunilor flexibile de prindere a barelor n noduri. Dup! o introducere n analiza neliniar! a structurilor prin prezentarea principalelor modele numerice utilizate la modelarea neliniarit!"ii geometrice #i de material sunt prezentate n mod detaliat metodele #i modelele numerice dezvoltate de autor la crearea a dou! aplicatii software: ASEP: analiza sec"iunilor de form! oarcecare compozite o"el-beton n domeniul elasto-plastic #i NEFCAD: analiza neliniar! a structurlor n cadre. Lucrarea cuprinde #ase capitole #i dou! anexe, o descriere sumar! a con"inutului lor fiind dat! n continuare. CAPITOLUL 1 - Obiectul #i structura c!r"ii-prezint! tematica #i obiectivele lucr!rii. CAPITOLUL 2 - Metode de analiz! elasto-plastic! de ordinul al II-lea a structurilor n cadre- se prezint! comparativ modalit!"ile de modelare a comport!rii elasto-plastice prin folosirea conceptului de plastificare punctual! (articula"ie plastic!) #i, a celui mai riguros de plastificare distribuit! (zone plastice). Pentru ultimul caz se discut! procedeele ce consider! plastificarea la nivel de fibr! ("exact") #i la nivel de sec"iune ("aproximativ"). Sunt discutate de asemenea modalit!"ile de introducere n calcul a efectelor neliniarit!"ii geometrice locale #i globale n analiza static! neliniar! a structurilor n cadre plane #i spa"iale. Sunt prezentate #i exemplificate aspectele cu privire la implementarea metodelor predictor-corector n analizele incremental-iterative. CAPITOLUL 3 - Metode de determinare a solu"iei n calculul elasto-plastic de ordinul al II-lea- sunt discutate modalit!"ile de conducere a analizelor neliniare (metoda pa#ilor controla"i de nc!rc!ri, metoda pa#ilor controla"i de lungimea de arc-"arc length methods"-, etc) precum #i dificult!"ilor #i rezolv!rilor posibile ale analizei n vecin!tatea nc!rc!rii de colaps. CAPITOLUL 4 - Calculul sec"iunilor n domeniul elasto-plastic. Aplica"ia ASEP- se prezint! o metod! numeric! eficient!, elaborat! de autor, pentru analiza elasto-plastic! a sec"iunilor de form! oarecare o"el-beton n baza c!reia s-a elaborat aplica"ia ASEP. Modelarea inelasticit!"ii se face la nivel de "fibr!" considernd rela"iile constitutive neliniare tensiune-deforma"ie pentru beton #i o"el. Procedeul numeric dezvoltat permite studiul comportamentului sec"iunilor solicitate la compresiune excentric! oblic! prin trasare curbelor moment-curbur! (M-N-) precum #i a diagranelor de interac"iune (N-M-M). Rezultatele numerice comparative ob"inute fiind relevante pentru performan"ele programului de calcul elaborat eviden"iind elocvent eficacitatea metodei de calcul propuse. Capitolul continu! cu stabilirea rela"iilor analitice aproximative pentru modelarea curbelor caracteristice M-N- ale sec"iunilor metalice, studiindu-se de asemnea efectul
14

tensiunilor reziduale asupra acestora. CAPITOLUL 5 - Calculul neliniar al structurilor n cadre. Aplica"ia NEFCAD- se face prezentarea metodei propuse de autor pentru analiza neliniar! avansat! a structurilor n cadre plane #i spa"iale din o"el sau din beton armat, cu considerarea plastific!rii distribuite (zone plastice) n care, spre deosebire de metoda elementelor finite, elementul constitutiv al cadrului este bara dreapt! de cadru spa"ial cu noduri semirigide, termenii conven"ionali ai matricei de rigiditate liniare #i ai vectorului for"elor nodale fiind corecta"i prin factori de corec"ie corespunz!tori tuturor surselor de neliniaritate considerate. Este descris algoritmul de calcul neliniar, care integreaz! cele trei efecte de neliniaritate fizic!, geometric! #i de comportare a conexiunilor, n baza c!ruia s-a realizat un program de calcul performant, pentru analiza static! neliniar! a structurilor n cadre. Metoda propus! urm!re#te utilizarea celor mai eficiente model!ri #i metode de rezolvare, reflectate n principal n urm!toarele caracteristici: evit! subnp!r"irea barelor ntre noduri (divizare tipic! metodelor elementelor finite), prin considerarea ca element a barei n ntregime; rigiditatea este evaluat! prin integrare numeric! realizat! pe fiecare bar!, "innd seama de nivelul de plastificare atins n fiecare sec"iune a barei; poate modela plastificarea n dou! moduri: la nivel de fibr!, mai riguroas! dar cu un consum de timp ridicat (propice problememlor de cercetare sau calibrare) sau la nivel de sec"iune, perfect utilizabil! sub aspectul acurate"ii #i timpului n problemele de proiectare; include #i neliniarit!"ile specifice conexiunilor semi-rigide de la capetele barelor; integreaz! efectele neliniarit!"ii geometrice locale #i globale; programul este aplicabil oric!rui tip de material #i alc!tuire a sec"iunii cu analiza plastific!rii la nivel de fibr! sau prin precizarea unor curbe de interac"iune tipice diferitelor alc!tuiri de sec"iuni #i materiale, #i rularea cu considerarea plastific!rii la nivel de sec"iune. Algoritmul elaborat integreaz! un #ir de procedee a c!ror eficien"! este justificat! prin considera"ii teoretice #i test!ri numerice semnalndu-se n acest sens rezolvarea incremental iterativ! cu control prin "lungimea de arc" adoptnd #i generaliznd n acest sens metodele de acest tip cunoscute n literatura de specialitate, evaluarea rigidit!"ilor sec"ionale prin integrare numeric! a tensiunilor pe contur, integrarea numeric! cu procedeul Gauss-Lobatto etc. CAPITOLUL 6 - Calibrarea programelor de analiz! neliniar!.Test!ri numerice. -este consacrat calibr!rii programelor de analiz! structural! avansat! utiliznd criteriile #i structurile standard de calibrare, europene #i americane, propuse n literatura de specialitate #i unor test!ri numerice. Toate testele numerice realizate atest! deplina concordan"! dintre rezultatele metodei propuse #i cele de referin"! ob"inute pentru cele mai performante modele #i programe de calcul
15

prezenatate n literatura de specialitate. Un exemplu de calcul complet, conform cu prevederile normativului european de analiz! #i proiectare seismic! a structurilor, EC8, este de asemenea prezentat, exemplificnd etapele de aplicare a analizei statice neliniare de tip "pushover". Structura propus!, o structur! n cadre spa"ial! din beton armat, este analizat! lund n considerare neliniaritatea geometric! #i cea de material. Modelarea inelasticit!"ii se face n dou! variante, la nivel de "fibr!" considernd rela"iile constitutive neliniare pentru beton #i arm!tur! respectiv la nivel de sec"iune prin considerarea rela"iilor neliniare moment-curbur!. Rezultatele numerice comparative ob"inute sunt relevante pentru performan"ele programului de calcul elaborat, #i eviden"iaz! elocvent eficacitatea metodei de calcul propuse. La sfir#itul lucr!rii este prezentat! o extins! bibliografie de ultim! or!, precum #i cele dou! anexe n care sunt date fi#ele de prezentare ale aplica"iilor software realizate.

16