Sunteți pe pagina 1din 85

MARIANA GURZA

*

PE URMELE LUI ZENON On Zeno’s footsteps

Tehnoredactor: Vasile Gurza Coperta: Eric Bi Chen

Consilier editorial: GEORGE ANCA Traducere de George ANCA

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României GURZA, MARIANA

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps / Mariana Gurza.- Timişoara : Timpolis , 2012 ISBN : 978-606-8355-09-2

© Mariana Gurza

© Editura Timpolis, 2012

MARIANA GURZA

PE URMELE LUI ZENON

*

On Zeno’s footsteps

Translation by George ANCA

Copiilor mei,

Ioana - Valentina şi Vlad - Gabriel

To my children,

Ioana-Valentina and Vlad-Gabriel

Mariana Gurza

PREFAŢĂ

"Mariana Gurza ne invită într-o călătorie în care recrează

cu intensitate adâncurile şi înălţimile experienţei umane şi ne face să vedem cât de extraordinară este viaţa noastră de zi

cu

zi.

Titlul antologiei ne sugerează că este vorba de o recreare a unui stil neconvenţional antic grecesc care ne încapsulează

în mitul lui Zenon din Eleea (490 - 430 î.Hr.) şi într-o

manieră originală, subtilă, profundă şi de modă veche, autoarea ne propune spre încântare o colecţie de trăiri şi

transmutări lirice.

Această colecţie are treizeci şi cinci de poezii alese. Poemele Marianei Gurza, strălucit artizanale sunt perceptive la peisajul natural şi întrebările fundamentale ale vieţii şi ale morţii.

Acest volum oferă textul românesc, original şi omologul său

în limba engleză pe pagini faţă în faţă. Traducerea lui

George Anca surprinde cu ochi de şoim splendoarea originalului, transmite cu măiestrie frumuseţea poetică şi ritmul folosit, precum şi complexitatea adâncimilor limbii

autoarei Mariana Gurza.

O profundă poezie de

delicată."

6

senzuală, muzicală şi

Ben Todica

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

Foreword

The title of anthology suggests that it is question of recreation of an ancient unconventional Greek style which encapsulates us into the myth of Zeno from Eleea (490 – 430 BC) and in original, subtle, profound and old fashioned manner, the author proposes to our delight a collection of lyrical feelings and transmutations.

This collection has thirty five chosen poems. Brilliantly crafted, poems of Mariana Gurza are perceptive to natural landscape and fundamental questions of life and death.

This volume offers Romanian original text and its homologue in English on opposite pages. Translation of George Anca surprises with hawk eye the splendor of original, transmits with mastery poetical beauty and used rhythm, as well as complexity of language depth of author Mariana Gurza.

A profound love poetry

Ben Todica

sensual, musical and delicate.

7

Mariana Gurza

Nota traducătorului

„Vrea să detoneze egoismul din jur” (Adrian Dinu Rachieru), „tăcerea nu-i va zăgăzui sufletul” (Eleonora Schipor), „versurile devin universul şi salvarea sa” (Nina Ceranu). Ne exceptând romanţioase declaraţii erotice, poemele Marianei Gurza (bucovineancă născută în Banat, mamă de copii), au mai mereu dimensiunile rugăciunii Tatăl Nostru. Traducătorul a ascultat, concomitent, şi cântece de Frank Sinatra, alegând abia câteva fulguraţii cvasi-mistice aşternute de-a lungul anilor şi publicate în volumele Paradox sentimental, Ed. Augusta, 1998; Gânduri nocturne, Ed. Augusta, 1999; Nevoia de a sfida tăcerea, Ed. Augusta, 2000, Lumini şi umbre, Ed.Augusta, 2001; Lacrima iubirii Ed. Artpress, 2003) . Ultimul strigăt Eubeea, 2006).

George Anca

8

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

Translator's Note

„She wants to detonate the selfishness around” (Adrian Dinu Rachieru), „silence will not restrain her soul” (Eleonora Schipor), „lyrics become her universe and salvation” (Nina Ceranu). Not excepting romantic erotic statements, the poems of Marianei Gurza (with roots in Bucovina, born in Banat, mother of children), have almost always lengyh of Lord's Prayer. Translator listened, concomitantly, also songs by Frank Sinatra, choosing only few quasi-mystical recalls written over the years and published in volumes: Paradox sentimental / Sentimental Paradox, Ed. Augusta, 1998; Gânduri nocturne / Night thoughts, Ed. Augusta, 1999; Nevoia de a sfida tacerea / Need to defy silence, Ed. Augusta, 2000, Lumini şi umbre / Lights and shadows, Ed.Augusta, 2001; Lacrima iubirii / Tears of love, Ed. Artpress, 2003, Ultimul strigăt / Last cry, Eubeea, 2006.

George Anca

9

Mariana Gurza

MĂ UIT SPRE CER

Născându-mă din nou, Iată-mă! Am trecut prin furcile unui vis urât. Neştiută de nimeni, m-am împresurat în suferinţa-mi mută, Dar acum, Doamne, mă desfăt cu darul tău de viaţă nouă, să pot râde, să pot plânge, să pot lupta, să trăiesc, precum în neclintirea lor stâncile.

10

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

I LOOK TO THE SKY

Born again, Here I am!

I went through an ugly dream forks. Unknown by anyone,

I encircled in my mute grief.

Yet now, o Lord, I am delighted with your gift of new life, for laughing, weeping, fighting, living, like rocks in their immobility.

11

Mariana Gurza

CERUL PLÂNGE ÎN INIMA MEA

Am crezut că travestindu-mă în lumină, în disperare am să-ţi adorm imaginaţia. Am reuşit să-mi zăresc îngerul rătăcit de mine, căutându-mă în gestul meu de umilinţă.

12

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

THE HEAVEN WEEPS IN MY HEART

I thought that disguising myself

as light, as despair,

I would lull to sleep your imagination. I succeeded to glimmer my angel lost from me, searching for me in my gesture of humility.

13

Mariana Gurza

SPUNE-MI CINE SUNT

Am crezut că ştii cine sunt. Eu mă credeam,

deopotrivă că sunt

şi umbră şi fiinţă.

Până când mi-am dat seama că-n oglinda timpului nu eram mai mult decât un strigăt, un hohot de râs,

o

rochie albă,

o

flacără de lumânare,

un ou roşu,

o bucăţică de prescură, un ochi de lumină.

14

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

TELL ME WHO I AM

I thought you know who I am.

I thought I was

equally

shadow and being. Til I realized

that in time mirror I was not more than

a cry,

a peal of laughter,

a white dress,

a candle flame,

a red egg,

a piece of wafer, an eye of light.

15

Mariana Gurza

ZBOR PRINTRE NORI

Se făcea că sunt pasăre-n zbor.

A câta din numărătoarea

lui Dumnezeu?

A câta întoarsă de vânt?

Pe mine ar trebui

să mă recunoască

după gânguritul meu sălbatic, după cuiburile ascunse în clepsidra timpului vameş.

16

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

FLIGHT AMIDST CLOUDS

It came as if I was a bird in flight. Which one in the God’s counting? Which one returned by wind? I should be recognized after my wild prattle, after nests hidden in hourglass of the time tax collector.

17

Mariana Gurza

PLÂNG ÎN PRAG DE SEARĂ

(Fiicei mele Ioana)

în grădina sufletul meu şi-a făcut cuib o pasăre cântătoare.

Are ceva de rugăciune, de chemare, în dialogul ei cu iasomia, cu vântul, cu gândul…

Şi-a depus oul albastru în orbita de aur fals, şi cântul ei s-a limpezit ca privirea mea după prima ploaie de lacrimi.

18

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

I WEEP IN THE TRESHOLD OF NIGHT

In the garden of my soul

a

singing bird made her nest.

It

has something of prayer,

of call, in her dialogue with jasmine, with wind, with thought

She laid her blue egg in the false golden orbit, and her song cleared like my sight after the first rain of tears.

19

(To my daughter Ioana)

Mariana Gurza

ENIGMATIC E TOTUL

Vorbele se aşază straniu între viaţă şi alt univers. Abisul?! Fie cât mai departe! Să citim despre el în cărţi! Acum suntem aici, în tabloul cu iarna albă, mâine vom în cel cu verdele-verde. Desigur vor înflori şi caişi, se vor coace, câmpiile vor rodi şi ele, ca-n fiecare an. Vom fi aici să le culegem. Durerile, trecătoare, şi ele vor rămâne singure.

20

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

ENIGMATIC IS ALL

The words sit strangely between life and another world. Abyss? Be it as far as possible! To read about it in books! Now we are here, in the picture with white winter, tomorrow we will be in green-green. Of course apricot trees will as well bloom, will ripen, also the fields will bear fruit as every year. We will be here to collect them. Even pains, transient, will remain alone.

21

Mariana Gurza

ÎNCĂPĂŢÂNARE

Nu privi înapoi, n-ai ce vedea. Sunt eu,

o umbră albastră

alunecând agale

pe alei deja nuntite. Nu asculta,

e gândul meu

măcinat de-o dragoste verde. Nu vei auzi niciodată şoaptele mele metamorfozate în boabe aurii. Nu te uita în ochii mei:

vei vedea doar orbirea nopţii. Aşa… eu mă voi pierde în labirinturi, tânjind după îmbrăţişarea ta.

22

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

OBSTINACY

Do not look back,

nothing is to be seen. It’s me,

a blue shadow

gliding slowly

on already wedded alleys. Do not listen,

it is my thought

ground by a green love. You will never hear my whispers metamorphosed in golden grain.

Do not look in my eyes:

you will see only the night blindness.

So

pining after your embrace.

I’ll lose myself in labyrinths,

23

Mariana Gurza

MĂ UIMEŞTI, PRIETENE

cu dorinţa ta de a merge pe urmele sfinţilor, de a te întoarce spre tine însuţi. Dar nu-mi vorbeşti despre pelerinii împroşcaţi cu noroi. În lumea ta interioară ai un răspuns, aşa cum şi eu îl am în zilele cernite când totul pare că-mi scapă printre degete.

24

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

YOU AMAZE ME, FRIEND

with your desire to walk on traces of the saints to return toward self. But you don’t talk to me about pilgrims splashed with mud. In your interior world you have an answer, as I also have it in gloomy days when everything seems to slip out of my hands.

25

Mariana Gurza

IMAGINEA INFINITULUI

Terminaseşi cartea „răzbelului” aşa mi te-am întipărit în inima mea, ca pe-o stea sub lumina gândului tău bun de pus pe rana copilului ce-ai rămas. Spune-mi ce-ai văzut în altă viaţă ? Ai reuşit să numeri stelele, să te-mpodobeşti cu nestemata dăruită ? Sau ai rămas doar cu imaginea infinitului?

26

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

PICTURE INFINITY

You had ended the book of “war” thus I printed you in my heart, like a star under your thought light good to cure wound of child that you remained. Tell me what have you seen in other life? Did you succeed to count the stars, to adorn yourself with presented gem? Or did you kept only image of the infinity?

27

Mariana Gurza

CĂUTARE DE SINE

Memoria e mimoza pudica Azi se deschide cu dăruire, mâine e golită de sensuri. La fiecare atingere omul se strânge-n sine căutându-se în prima urmă din lutul ţinut în palmă de Dumnezeu. La picioarele lui, îngenunchind umil, pământescul.

28

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

SEARCH FOR SEALF

The memory is mimosa pudica today it opens with abnegation, tomorrow is emptied by senses. At each touching man hauls inside searching for self in the first trace on clay kept in palm by God. Kneeling conceited, at his feet:

the earthling.

29

Mariana Gurza

MĂ TEM PENTRU TINE, FIULE

Înainte de a fi tu, fiule, am fost eu, a fost dorul, luminos cântând în cuvinte, luminos cântând în sufletul meu. Şi ai venit, ca un galop de verde crud… De aceea, primăvara asta, prinde-o, dragul meu, la rever şi arat-o zilei de mâine, când bărbaţii, cu caii lor umblaţi, vor veni la popasul bărbaţilor.

30

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

I AM AFRAID FOR YOU, SON

Before being you, son, it was me, it was the luminous longing singing words, luminously singing in my soul. And you came, like a gallop of green green Therefore, this spring, pin it, my dear, to the lapel and show it to the tomorrow, when those with traveled horses will come to the halt of men.

31

Mariana Gurza

VREMURI CRUDE

Într-o seară mama a uitat afară sacul cu sare

dimineaţa era o mare sărată. Tata şi-a lăsat coasa pe marginea acestei mări şi-a ruginit… Primului copil născut

în seara aceea

i se argăsise pielea…

A fost primul semn

că era timpul să ne rugăm,

să oprim puţin vremea şi s-o culcăm lângă noi încălzind-o ca pe pruncul părăsit.

32

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

GREEN TIMES

One evening mother forgot outside the sack with salt the morning was a salt see. Father left his scythe on edge of this sea and it rusted First child born that evening had his skin tanned It was the first sign that time for pray arrived, to stop for a while and lay it near us heating it like the abandoned child.

33

Mariana Gurza

SĂ O PORT EU ÎNSĂMI

Pentru actul doi pe care acum îl scrii îţi propun să devii bobul de nisip rămas pe talpa vremii. Vei afla, din unghiul acela, ce înseamnă povara pe care o port eu însămi în fiecare zi, în fiecare anotimp…

34

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

TO WEAR IT MYSELF

For second act now within writing you intend to become the grain of sand remained on time sole which I carry myself every day every season.

35

Mariana Gurza

POEZIE ÎN VERS ALB

Semn că poezia trăieşte e versul alb care a înşelat rima. De aici începe poezia de la fotografia asta pe care ţi-am lăsat-o la îndemână cu câteva rânduri oblice dintr-un manuscris din care, prieten drag, ai rupt o filă, ai ars-o într-o ţigară, înainte de a te vindeca de mine.

36

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

POEM IN WHITE VERSE

Sign that poetry lives is the white verse which cheated the rhyme. From here the poetry starts from this photograph I left at your hand with some oblique lines out of a manuscript from which, dear friend, you torn a page, you burnt it in a cigarette, before getting cured of me.

37

Mariana Gurza

DOR

Spre lumea Lui toate podurile au fost ridicate. Trebuia să dau vamă şi timpului, şi icoanelor vindecătoare, şi ultimului cal ce rupsese zăbala. Ultimul ban, fierbinte din palma mea a rămas ca un cântec pe buze când te surprinde asemănarea perfectă cu cel din vis.

38

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

LONGING

Toward His world all bridges have been raised. I had to give toll also to the time, to healing icons, to last horse which has broken the bit. Hot in my hand, the last penny remained like a song on lips when one is surprised by perfect likeness with one from the dream

39

Mariana Gurza

MĂ DOARE …

Trasvestiul din urmă al bunicului, ca noi să nu-l recunoaştem,

a fost unul şi-n Făt Frumos. Era la fel, cu calul său năzdrăvan, cu eternitatea faţă,

în spate cu vieţile anterioare, cu alte travestiuri… Intr-unul era aidoma un sfânt. Bunica croşetase pentru el

o tichie de mărgăritar,

în alta un nimb strălucitor. Poate că m-am întâlnit cu el într-o poveste, sau poate l-au văzut pe vreun zid cu graffiti, şi-am dorit să fie bunicul meu.

40

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

YOUR PAIN HURTS ME

To be not recognized by us, grandfather’s latter disguise was into Prince Charming. He was the same, with his wonder-horse, eternity in front of him, anterior lives backward, other disguises. In one he was like a saint. Grandmother had crochet for him a cap of pearls, in other a bright halo. Perhaps I met him into a tale, or I saw him on some wall with graffiti, and I wanted to be my grandfather.

41

Mariana Gurza

SMERENIE

(Fiului meu Vlad)

Sunt ca o frunză înnourată Căzută la picioarele tale Iisuse, Doar rugăciuniile îmi dau putere După atâta zbucium şi durere. Mi-e drag copilul meu, azi iarăşi încercat Şi nu-mi pot stăvili pornirea; Din lacrimi un înger am îngemănat Să-i fie lui alături mângâiere. Nu ştiu dacă sfinţii mi-au auzit ruga, Dar ştiu că dincolo de nouri Privirea sfântă şi blajină Veghează şi este printre noi.

42

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

HUMILITY

(To my son Vlad)

I’m like a cloudy leaf Fallen to your feet, Jesus. Only prayers still give me power After so much struggle and sorrow.

My beloved child is tried again now And I can not stop the start;

I made a twin angel out of my tears

To stay with him as stroking.

I do not know if saints heard my prayers, But I know that beyond the clouds the saint and gentle sight Watches and is among us.

43

Mariana Gurza

SPECTACOL

Ne învârtim în cercuri acrobatice, Fiecare vrea să pară mai tenace, Nu ştim nici când să ne oprim, Dar spectaculos ne rostogolim. Politica a devenit o poezie, Rima este mai mult împerecheată Versu-i plin de promisiuni şi nostalgie, Ritmul e alert şi strofa deja globalizată…

44

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

SHOW

We wind in acrobatic circles, Everyone wants to look more tenacious, We know neither when to stop, But we roll spectacularly. Politics became a poem, Rhyme is mostly paired, Verse is full of promises and nostalgia, Rhythm is alert and stanza already globalized.

45

Mariana Gurza

TATĂ, MI-E DOR DE TINE

Mi-e dor de tine tată, mi-e tare dor şi Doamne, grea este despărţirea, şi n-am ştiut că o să mori, dorindu-te mereu, aievea.

Nu ştiu dacă am greşit vreodată şi tare-aş vrea ca să mă ierţi, să fiu cu inima-mpăcată că te-odihneşti printre cei drepţi.

46

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

DAD, I MISS YOU

I miss you, dad, so much I miss you, and, God, hard is the split and I didn’t know you’ll die wishing you all the time alive.

I do not know if ever erred

and hardly want you forgive me with reconciled heart I’d be that you rest among the fair.

47

Mariana Gurza

UNDE EŞTI BUNICULE

Unde eşti bunicule, uitat printre străini aruncat într-un colţ de pământ, ţi-o fi pus cineva o cruce, fiind român, sau te-au batjocorit şi te-au făcut scrum? Ridică-te din mormânt şi spune, ce haină e haina în ţara-nstrăinată, strigă cât poţi să te-audă Ardealul , Banatul, ce moş bucovinean ar fi avut Regatul! De ce te-au schingiuit, biet român şi tălpile bătute ţi-au fost, fără hrană, fără apa.

48

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

cu capu-n jos? Ridică-te şi povesteşte-mi, ce ţi-a făcut străinul de ce ne-am îndepărtat din nou? Ce-ţi spun sfinţii în adâncuri, ce mai face Cernăuţiul?

49

Mariana Gurza

WHERE ARE YOU GRANDPA

Where are you grandpa, forgotten among strangers thrown into a corner of ground, did someone put to you a cross, being Romanian, or they have mocked you and made you ash? Stand up from the grave and say what cloth is a cloth in the alienated country, cry as to be heard by Transylvania, Banat, what Bucovina’s old the Kingdom would have got! Why did they tortured you, poor Romanian, and your soles were beaten, without food, without water, with head downward?

50

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

Stand up and tell me what did the stranger to you, why are we removed again? What saints are telling you in the depths, how Chernovtsi is doing?

51

Mariana Gurza

ŞOMERUL SINGURATIC

E frig în casă, în trupu-i ger,

golit de vise şi speranţe, pierdut se plimbă un şomer cu lacrimile îngheţate.

E greu să meargă mai departe,

când buzunarul îi lipseşte urzeşte iar minciuni frumose gândindu-se la ce-o să pună iar pe masă copiilor neînţelegători. Şi iar privind cerul rugător cerşind din mila cea creştină

ar vrea un trai mai bun, un ban cinstit

nu să mai cerşească în bisericile pline. Iar nu i-a venit şomajul,

52

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

vârsta nu-i permite să muncească, căci vezi doamne, dacă nu eşti tânăr nu mai ai azi nici o şansă. Din când în când un trecător la fel de trist îi pune un bănuţ în mână Sărac şomer, umil începi să plângi şi fugi speriat s-aprinzi o lumânare; căci Doamne, bine-i printre sfinţi când doar lor poţi să le spui ce doare!

53

Mariana Gurza

LONE UNEMPLOYED

It’s cold in house, his body frost, empty of dreams and hopes, lost, an unemployed walks with frozen tears. It’s hard to go farther, when pocket is missing he warps again beautiful lies thinking to what will he put on the table of unreasonable children. And looking again beseechingly to sky, begging the mercy the Christian, he would want a better life, an honest penny, to beg no more in full churches. Again his grant didn’t arrive,

54

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

the age doesn’t permit him to work for see, Lord, if one isn’t young do not have any chance left. From time to time a passer by as sad as him put in his hand a penny. You humble unemployed start to cry and run scared to light a candle; for Lord, how well it’s among saints when only them one can say what it hurts.

55

Mariana Gurza

SPERANŢA

Spre infinit m-aş duce cu un cântec de dor păgân, şi-n lacrimi tremurânde, aş semăna iubiri; m-aş prinde printre stele cu mâinile de flori, şi-aş îngenunchia o lume, o lume plină de erori.

56

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

THE HOPE

I’d go to infinity with a pagan song of longing, and in trembling tears I’d sow love; I’d hung among stars with hands of flowers and I’d subdue a world, a world full of errors.

57

Mariana Gurza

INDIFERENŢĂ

Trecătorule, priveşte în jurul tău şi spune-mi ce vezi. Cum arată ochii copiilor, ai bătrânilor, cât de elegante sunt mamele, mamele noastre? Ce simţi când vezi atâta tristeţe ce simţi când vine un biet copil şi-ţi cere un ban pentru un corn? Mă întreb şi eu ce ne-a schimbat de-am devenit atât de indiferenţi faţă de cei pe care îi vedem zilnic zgribuliţi şi tulburaţi de mersul rapid al anotimpurilor.

58

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

INDIFFERENCE

Passer by, look around you and tell me what you see. How look lin ke the eyes of children, of old people, how much elegant are mothers, our mothers? What you feel seeing so much sadness, what you feel when a poor child comes and begs a penny for a roll? I wonder what changed us to become so indifferent to those we see daily shivering and distressed by rapid going of the seasons.

59

Mariana Gurza

MANIFEST PENTRU VIAŢĂ

(Fiicei mele Ioana)

Lăsaţi caii să zburde pe câmpiile-ntinse Liberi în jocul nebunesc de altă dată, Fără poveri şi fără lanţuri groase Să simtă ce-i aceea viaţă.

Lăsaţi florile să crească unde e verde Şi mugurii păstraţi înrouraţi de zori, Să nască în soarele viselor crude, În viaţa aceasta plină de erori.

Lăsaţi-mi gândul neîntinat Dogorind în iubiri pierdute, Lăsaţi-mi sufletul curat Şi visele plăpânde…

60

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

MANIFESTO FOR LIFE

(To my daughter Ioana)

Let horses wander on the spread plains Free in the crazy game of other days, Without burdens and heavy chains To feel how life is like.

Let flowers grow where it is green And buds kept dewy up to dawn to bear in the sun of green dreams In this life full of errors.

Let my thought undefiled scorching of love lost Let my soul clean, And dreams green

61

Mariana Gurza

INCONŞTIENŢĂ

Limita inconştienţei cine-o va găsi acum când suntem la răscruce? Cine va da răspuns pentru multe sărăcii ce-mi zbuciumă neamul şi îl duce? Suntem prea mici în marea bătălie, pe care alţii o pornesc abrupt. Ce se va-ntâmla cu-această glie când azi dăm totul cu-mprumut? Nu mai avem nimic bun,totu-i putregai? Unii vând străinilor în disperare; Noi rămânem cu bruma noastră de mălai, plângând la mormântul lui Stefan cel Mare. Oare nu ştim să preţuim pământul ce ne-a fost dat din veacuri de strămoşi? Ce trebă-avem noi cu străinul şi cu alţi rechini scorţoşi?

62

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

UNCONSCIOUSNESS

Who will get limit of Unconsciousness Now that we are at crossroads? Who will answer for many poor struggling and taking away my dear? We are too little in the great fight, that others do with abrupt start. What will it happen with this land When we are giving all at lend? Nothing good left, everything rot? Some desperately sell to unknown; We stay with a smattering of corn crying at Stephen the Great’s tomb. Don’t we know land feathers given in ages by forefathers? Is for us better with shakes together?

63

Mariana Gurza

PARADOX SENTIMENTAL

Omul învaţă pentru a fi înţelept; prostul cultivă legumele altora fără a înţelege care este rădăcina şi pe unde curge seva. Poetul scrie doar pentru a fi numit un biet scrib la curtea lumii. Oamenii iubesc pentru că trebuie să iubească… Există o lege nescrisă care ne obligă la iubire. Dar cum iubirea a devenit o relaţie dintre cerere şi ofertă, nimeni nu este suficient de bogat pentru a cumpăra iubirea

64

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

SENTIMENTAL PARADOX

Man learns in order to be wise; the stupid cultivates vegetables of others without understanding which is the root and by where the sap flows. Poet writes only to be called a poor scribe at world’s court. People love for they have to love There is an unwritten law which obliges us to love. But as love became a relation between supply and demand, nobody is sufficiently rich to buy the love

65

Mariana Gurza

LIMBA NOASTRĂ

Limba noastră, ca petalele unui trandafir, am găsit-o într-un colţ, aruncată la garderoba unui teatru. M-am înfiorat când am văzut-o; ofilită, călcată în picioare de încâlţări murdare dar cu etichete străine. Limba noastră doineşte singură şi suferă sperând la o vitaminizare pur Românească. Limba noastră rămâne Sfântă Deoarece, acolo sus, în cer, cineva I-a dat binecuvântarea încă de la facerea lumii.

66

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

OUR LANGUAGE

Our language, like petals of a rose,

I found it into a corner, thrown At a theater wardrobe.

I shivered when I saw it;

Wilted,

Trampled By dirty shoes But with foreign labels. Our language sings alone And suffer Hoping vitamins Pure Romanian. Our language remains saint Because Up there, in heaven, Someone Blessed it Since the creation of the world.

67

Mariana Gurza

OGLINDA DORULUI

Eu stau ascunsa pe un ţărm, tu stai ascuns în înălţimi. Între noi – un ocean – Ne va despărţi întotdeauna. Singură caut urma paşilor rătăciţi; înveşmântata-n valuri privesc infinitul căutând… Speranţa aleargă pe un catarg însorit, şi cântecul se odihneşte

Din versuri am îndrăznit să-mi fac harfă gândului din lacrimi oglindă dorului.

68

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

LONGING MIRROR

I stand on a hidden shore,

you stay hidden in heights. Between us -an ocean will always broke us up. Alone

I search for lost steps trace; Clothed in waves

I look to infinity searching Hope runs on a sunny mast, and the song rests

From lyrics I dared to make harp for my thought from tears longing mirror.

69

Mariana Gurza

PE URMELE LUI ZENON

Am prins tristeţea-n mâini şi-am înveşmântat-o-n lacrimi. I-am dat bineţe surâsului şi am închinat pelin în cupe de nostalgie. Mi-am prins dorul în plete şi i-am dat culoare nopţii, apoi, am fugit Mă temeam. Alergam înfrigurată spre un sfeşnic pribeag întocmai ca Zenon. Ne-am surprins amândoi în noapte întrebând

70

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

ON ZENO’S FOOTSTEPS

I caught sadness in hands

and clothed it in tears.

I welcomed the smile

and I toasted wormwood wine in cups of nostalgia.

I hung the longing in my locks an gave color to the night,

then

I ran

I was afraid.

I ran trembling

toward a vagrant candlestick

just like Zeno. We surprised each other wondering in the night

71

Mariana Gurza

MELOMANUL

Un meloman îşi scrie cu fâşii de lumină gândurile, semănând în linişte mugurii credinţei. Aşteaptă un răsărit, un apus În jur cântec, un cântec trist, amar; şi melomanul aşteaptă. Aşteaptă să soarbă dorul din carafa cu vin roşu şi să-şi purifice chipul în oglinzi efemere.

72

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

MUSIC LOVER

A music lover writes with light strips his thoughts, sowing quietly faith buds. Waits a sunrise, a sunset Song around, a sad, bitter song; and music lover waits. Waits to sip longing from carafe of red wine and to purify his face into ephemeral mirrors.

73

Mariana Gurza

DOAR FEMEIE ?

Sufletul meu nu se deosebeşte cu nimic de sufletul tău. Inima mea poate să aibă irizări viorii, în rest nu văd de ce-mi sângerează picioarele când tu aduci imenşi irişi şi-i laşi prea departe de ziua în care dragostea ar trebui să învie.

74

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

ONLY WOMAN?

My soul doesn’t differ at all from your soul. My heart can have violet blue iridescence, otherwise I don’t see why my feet bleed when you bring huge irises and leave them too far from the day in which love should revive.

75

Mariana Gurza

ERAM FRUMOASĂ

Eram frumoasă, când te aşteptam. Dar a trecut ceva vreme de când noi doi ne-am legănat pe două curcubee, după ce ploaia mi-a spălat buzele de sărutările tale. Şi totuşi inima mea, învelită în iubirea ta, a păstrat pecetea sacră cu care tu m-ai atins cu iubire, acolo, printre nouri, printre culori şi fulgere irosite de iubiri…

76

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

I WAS BEAUTIFUL

I was beautiful when waiting for you. But it’s been a while since we two rocked on two rainbows after rain washed my lips of your kisses. And yet my heart, wrapped in your love, has kept the sacred seal of your loving touch, there, among clouds colors, lightnings wasted by loves.

77

Mariana Gurza

RAMURI TRISTE

Îmi bate în geam o ramură ca o lacrimă pustiită, nu-mi spune nimic, doar tremură şi-o văd tot mai ofilită. Deschid geamul şi simt răceala stropului de lume; plâng şi eu, nu pot să tac, dar simt, că n-am ce-i spune. Norii s-au cuibărit la sân, mi-e greu să-i încălzesc, sunt reci, şi simt că mi-e stăpân doar Domnul cel ceresc.

78

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

SAD BRANCHES

A branch beats in my window

like a desolate tear,

it doesn’t say anything to me,

only trembles

and I see it more and more wilted. I open the window and feel the drop world coldness; I cry too,

I can not shut,

but I feel

I have nothing to say.

Clouds have been nesting at my breast,

it’s hard to warm them up, they are cold, and I feel my master is only God in heaven.

79

Mariana Gurza

Cuprins:

Prefaţă 6 Nota traducătorului 8 Mă uit spre cer 10

Cerul plânge în inima mea 12 Spune-mi cine sunt 14 Zbor printre nori 16 Plâng în prag de seară 18 Enigmatic e totul 20

Încăpăţânare

Mă uimeşti, prietene 24 Imaginea infinitului 26 Căutare de sine 28 Mă tem pentru tine, fiule 30 Vremuricrude 32 Să o port eu însămi 34 Poezie în vers alb 36 Dor 38

Mă doare

40

22

Smerenie 42 Spectacol 44

80

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

Tată, mi-e dor de tine 46 Unde eşti bunicule 48 Şomerul singuratic 52 Speranţa 56 Indiferenţă 58 Manifest pentru viaţă 60 Inconştienţă 62 Paradox sentimental 64 Limba noastră 66 Oglinda dorului 68 Pe urmele lui Zenon 70

Melomanul

72

Doar femeie? 74 Eram frumoasă 76 Ramuritriste 78

81

Mariana Gurza

Content:

Foreword 7

Translator’s note 9

I look to the sky 11

The heaven weeps in my heart 13 Tell me who I am 15 Flight amidst the sky 17

I weep in the treshold of night 19 Enigmatic is all 21

Obstinacy

You amaze me, friend 25

Picture infinity 27 Search for sealf 29

23

I am afraid for you, son

Green times 33 To wear it myself 35

Poem in white verse 37 Longing 39

Your pain hurts me

Humility 43

Show 45

31

41

82

Pe urmele lui Zenon/ On Zeno’s footsteps

Dad, I miss you 47 Where are you granpa 50 Lone unemployed 54 The hope 57 Indiference 59 Manifesto for life 61 Unconciousness 63 Sentimentalparadox 65 Our language 67 Longing mirror 69 On Zeno’s footsteps 71 Musiclover 73 Only woman? 75 I was beautifull 77 Sadbranches 79

83

Mariana Gurza