Sunteți pe pagina 1din 23

Universitatea Tehnic Cluj Napoca Facultatea de Ingineria Materialelor i a Mediului Specializare : Procedee avansate n protec!

ia "ediului

#I$%I&S&'

Masterand: Ttar Cristina Natalia

Cristina Natalia Ttar ( #iodiesel

CUPRINS
CUPRINS.......................................................................................................................... 2 1.BIOCOMBUSTIBILI ........................................................................................................ 2 1.1 BIOMASA VEGETAL............................................................................................... 4 1.2 NECESITATEA BIOCOMBUSTIBILILOR......................................................................6 1.3 TIPURI DE BIOCOMBUSTIBILI .................................................................................7 2. BIODIESEL................................................................................................................... 8 2.1 AVANTAJE I DEZAVANTAJE....................................................................................9 2.2 OB INEREA BIODIESELULUI.................................................................................. 1! 2.2.1 O"#$%&'&( )& "$*)$&+&, -'$% '&(.#$$ )& /'(%+&+/&'$0$.('&.................................1! 2.2.1.1 D&12*,/('&( 3%&$ %*$ /&4%*,*5$$ "(1(/& -& 3% '&(./*' .3 6&6"'(%7......12 2.2.1.2 R&(,$1('&( 3%&$ $%+/(,(#$$ +&6$(3/*6(/& -&%/'3 -'*)3.&'&( )& "$*)$&+&, )$% 5'7+$6$ )&8&39 )& *'$5$%& (%$6(,7 8$ 2&5&/(,7...............................................14 2.3 T&4%*,*5$& 8$ &.4$-(6&%/& /&4%$.& )& *"#$%&'& ( 3,&$3'$,*' 2&5&/(,& .................17 C*%.,31$$........................................................................................................................ 22 B$",$*5'(0$&.................................................................................................................... 23

1.BIOCOMBUSTIBILI
#ioco")usti)ilii sunt co")usti)ili lichizi* solizi sau gazoi o)!inu!i din )io"asa plantelor oleaginoase* ier)oase sau le"noase* deeuri agricole i +orestiere* deeuri organice
2

Cristina Natalia Ttar ( #iodiesel

"unicipale i industriale Teoretic* )ioco")usti)ilii pot +i o)!inu!i din orice surs )iologic de car)on, For"a cea "ai si"pl de )ioco")usti)il este le"nul, -l!i )ioco")usti)ili co"uni sunt +a)rica!i din poru")* trestie de zahr* soia* alge i uleiuri vegetale,./0 1n prezent )ioco")usti)ilii sunt considera!i a +i o alternativ "ai responsa)il +a! de "ediu co"parativ cu petrolul sau al!i co")usti)ili +osili* deoarece )iocar)uran!ii au "ai "ulte avantaje din punct de vedere al dura)ilit!ii ecologice, Cei "ai +olosi!i )ioco")usti)ili sunt )iodieselul2+a)ricat din uleiuri vegetale3 i )ioetanolul2+a)ricat din plante cu un con!inut )ogat de zahr sau a"idon3, #ioco")usti)ilii au un rol unic n politica energetic european, -cetia reprezint n prezent singurul nlocuitor direct pentru produsele petroliere din transporturi* utilizate la scar larg, -lte tehnologii* cu" ar +i hidrogenul* au un "are poten!ial* ns sunt departe de a atinge o via)ilitate la scar larg i necesit schi")ri "ajore privind parcurile auto i la siste"ul de distri)u!ie al car)uran!ilor, #ioco")usti)ilii pot +i +olosi!i n prezent la autovehiculele cu "otoare o)inuite2ne"odi+icate pentru a"estecurile cu con!inut sczut de )iocar)uran!i* sau cu "odi+icri care presupun costuri sczute pentru a"estecurile cu con!inut ridicat de )iocar)uran!i3,

Figura 1.1 Culturi de rapi Schi")area a"estecului de co")ustu)ili +olosi!i n transport este i"portant* deoarece siste"ul de transport al Uniunii &uropene depinde aproape n ntregi"e de utilizarea produselor petroliere, $ "are parte dintre aceste produse petroliere sunt i"portate din regiuni ale lu"ii insta)ile din punct de vedere politic, Petrolul este sursa de energie care pune &uropei pro)le"a cea "ai serioas din punct de vedere al securit!ii aprovizionrii,.4*5*60
3

Cristina Natalia Ttar ( #iodiesel

#ioco")usti)ilii au un al doilea avantaj "ajor: producerea i utilizarea lor duce la di"inuarea e"isiilor de gaze cu e+ect de ser* ns nu este cel "ai ie+tin "od de a reduce e+ectul de sera, %ar* pe lang ")unt!irea randa"entului vehiculelor* este una dintre pu!inele "suri care o+er perspectiv practic a reducerii e"isiilor de gaz n sectorul transporturilor pe ter"en "ediu, -a cu" arat gra+icul* reducerea e"isiilor de gaze ce a+ecteaz stratul de ozon din do"eniul transporturilor reprezint o necesitate i"portant* deoarece se asteapt ca e"isiile anuale sa creasc cu 77 de "ilioane de tone ntre 4889 si 4848 ( de trei ori "ai "ult dec:t n orice alt sector,

Figura 1.2 Emi iile de ga!e "#tre a#ii 2$$%&2$$2$ '1( -st+el* pro"ovarea )ioco")usti)ililor o+er )ene+icii at:t n ceea ce privete siguran!a de +urnizare* c:t i politica re+eritoare la schi")rile cli"atice, Totui* este i"portant de precizat c se pot produce )ioco")usti)ili prin "etode care nu reduc e"isiile de gaze cu e+ect de ser sau care a+ecteaz "ediul n "od se"ni+icativ ( de e;e"plu* prin rea+ectarea n acest scop a terenurilor din cadrul natural cu un grad "are de diversi+icare, Pentru a +i e+icient* politica privind )ioco")usti)ilii tre)uie s asigure evitarea acestor dezavantaje,

/,/ #I$M-S- <&=&T-'> #io"asa vegetal reprezint o surs a)undent i ie+tin de resurse energetice regenera)ile, &ste alctuit din 4?@ lignit* 66@ celuloz i 58@ he"iceluloz, Folosirea )io"asei vegetale pentru a o)!ine prin ardere energia o+er o serie de avantaje:
4

Cristina Natalia Ttar ( #iodiesel

/, Protejarea "ediului nconjurtor prin evitarea creterii cantit!ii de C$4 n at"os+er 4, Un i"pact ecologic pozitiv l are i +aptul c la arderea unor )ioco")usti)ili i alte e"isii din gazele de ardere sunt n cantitate "ai "ic dec:t n gazele de la arderea co")usti)ililor +osili, 5, #ioco")usti)ilii proveni!i din reziiduri sau produse secundare ale produc!iei agricole* cu" sunt paiele* pot avea i un pre! sczut, 6, Unele din plantele energetice cultivate sunt nepreten!ioase n ceea ce privete condi!iile de sol i se preteaz )ine la lucrrile "ecanizate #io"asa vegetal reprezentat de plantele oleaginoase* de culturile i deeurile agricole* de )io"asa i deeurile le"noase sau de deeurile industriale i "unicipale tre)uie recoltat* colectat i depozitat iar apoi necesit anu"ite tehnologii de conversie pentru a rezulta produii +inali, Tehnologiile de conversie pot +i chi"ice2transesteri+icare3* +izico(chi"ice2e;trac!ie3* )iochi"ice2+er"enta!ie3 sau ter"o(chi"ice2gazi+icare3, Produii +inali sunt co")usti)ili pentru transport2)iodiesel* )ioetanol3* co")usti)ili generatori de cldur i electricitate i co"pui chi"ici valoroi2 +ar"aceutici* poli"eri3 2+igura /,53,

Figura 1.) *al+ri,i-area .i+ma ei /egetale ')( Surs: 2=og* 488A3 Procesarea )io"asei se poate realiza prin "etode ter"ice* )iologice sau "ecanice, Procesarea ter"ic const n co")ustia )io"asei* piroliz* gazi+icare* iar cea )ilogic se +ace prin +er"enta!ie sau digestie, Produsele o)!inute sunt )io(uleiul* )iogazul* cldura* etanolul i uleiul
:

Cristina Natalia Ttar ( #iodiesel

vegetal, <alori+icarea +inal const n o)!inerea de co"pui chi"ici de interes* cldur* electricitate i co")usti)ili de transport,./8*/50 /,4 N&C&SIT-T&- #I$C$M#USTI#I'I'$B Con+or" Bo"an i cola),* 488C* )ioco")usti)ilii sunt necesari pentru: 1. Se-uritatea e#ergeti- Creterea securit!ii energetice prin diversi+icarea resurselor energeticeutilizate li"itarea dependen!ei de resursele energetice de i"portD Beducerea i"porturilor de produse petroliereD 'rgirea )azei resurselor energetice prin utilizarea poten!ialului na!ional deresurse )ioenergeticeD Creterea nivelului de e+icien! a tehnologiilor, i

2. 0ura.ilitate 1")unt!irea e+icien!ei energetice a tehnologiilor de produc!ie i utilizare a )iocar)uran!ilorD Utilizarea ra!ional a resurselor de sol ale !rii +r a rezulta un i"pact negativasupra )iodiversit!ii i sectuirea solurilor )ogate n car)onD Beducerea e"isiilor cu e+ect de ser pe ntreg ciclul de producere i utilizare a )iocar)uran!ilor Utilizarea deeurilor agro(ali"entare* "unicipale i +orestiereD

). C+mpetiti/itate %ezvoltarea pie!elor concuren!iale privind car)uran!ii n acord cu i"pactul de"ediu al acestora pe ntreg ciclul de via!D 'rgirea ga"ei de plante energetice cultivate n Bo":nia n concordan! cucondi!iile pedocli"atice ale !riiD %ezvoltarea tehnologiilor de cultur a plantelor energetice prin "a;i"izareanivelului produc!iilor i creterea e+icien!ei energeticeD $pti"izarea tehnologiilor de produc!ie a )iocar)uran!ilor de genera!ia nt:i2)io"otorinelor i )io)enzinelor3D
6

Cristina Natalia Ttar ( #iodiesel

%ezvoltarea tehnologiilor de produc!ie a car)uran!ilor de genera!ia a doua,

1. 0e!/+ltarea +-i+&e-+#+mi- a !+#el+r rurale Utilizarea la ntreaga capacitate a poten!ialului agricol e;istent n zonele ruraleD %ezvoltarea unor IMM(uri n zonele ruraleD 'rgirea pie!ei produselor agricole 2ali"entare i neali"entare3D Creterea gradului de ocupare a +or!ei de "unc disponi)il n zonele ruraleD /,5 TIPUBI %& #I$C$M#USTI#I'I Con+or" %irectivei &CE4885E58 a Consiliului i Parla"entului &uropean din A "ai4885 privind pro"ovarea utilizrii )ioco")usti)ililor sau a altor co")usti)ili regenera)ili destina!i transportului )ioco")usti)ilii sunt ur"torii: 2a3 F)ioetanolulF: etanol e;tras din )io"as iEsau din partea )iodegrada)il adeeurilor* care poate +i +olosit ca )ioco")usti)ilD 2)3 F)iodieselF: un "etil(ester e;tras din ulei vegetal sau ani"al* de calitateadieselului* care poate +i +olosit ca )ioco")usti)ilD 2c3 F)iogasF: un co")usti)il gazos rezultat din )io"as iEsau din partea )iodegrada)il gaz de le"nD 2d3 F)io"etanolF: di"etilester e;tras din )io"as* pentru a +i +olosit ca )ioco")usti)ilD 2e3 F)iodi"etileterF: di"etilester e;tras din )io"as* pentru a +i +olosit ca )ioco")usti)ilD 2+3 F)io(&T#& 2etil(ter!o()util(ester3F: &T#& este produs pe )az de )ioetanol,Procentul volu" de )io(&T#& socotit ca )ioco")usti)il este de 67 @D 2g3 F)io(MT#& 2"etil(ter!o()util(eter3F: un co")usti)il pe )az de )io"etanol,Procentul volu" de )io(MT#& socotit ca )ioco")usti)il este de 5? @D 2h3 F)ioco")usti)ilii sinteticiF: hidrocar)uri sintetice sau a"estecuri de hidrocar)urisintetice care au +ost e;trase din )io"as i3 F)iohidrogenF: hidrogen e;tras din )io"as iEsau din partea )iodegrada)il adeeurilor* pentru a +i +olosit ca )ioco")usti)ilD n n a deeurilor care poate +i puri+icat la calitatea gazului pur* care poate +i +olositca )ioco")usti)il sau

Cristina Natalia Ttar ( #iodiesel

2j3 Fuleiul vegetal purF: ulei produs din plante uleioase prin presare* e;trac!ie sau proceduri co"para)ile* crud sau ra+inat* dar ne"odi+icat chi"ic* atunci c:nd este co"pati)ilcu "otoarele la care este +olosit i c:nd este con+or" cerin!elor nor"elor privind no;ele,

2. BIO0IESEL
Bapi!a este o cultur de )az n &uropa* din uleiul acesteia +iind o)!inut )ioco")usti)ilul nu"it )iodiesel* acesta +iind o alternativ +inanciar i ecologic a "otorinei o)!inute din petrol, Pentru producerea )iodieselului sunt utilizate diverse tehnologii i instala!ii* de ela)orarea i per+ec!ionarea crora sunt preocupa!i oa"enii de tiin! din "ai "ulte !ri, Uleiul de rapi! poate nlocui total "otorina* +r s +ie nevoie de "otoare speciale* iar "otoarele e;istente pot s +ie utilizate +r s +ie "odi+icate sau cu +oarte pu!ine "odi+icri, %e ase"enea* )iodieselul poate +i a"estecat cu un car)urant diesel conven!ional, Con!inutul energetic al uleiului de rapi! este de 57(68 MGHIg, Ji al!i para"etrii ai uleiului de rapi! )ioco")usti)il sunt apropia!i de cei ai "otorinei, <:scozitatea la )iodiesel este ceva "ai "are dec:t n cazul "otorinei* dar pro)le"e pot aprea doar pe ti"p +oarte rece, #iodieselul reprezint un a"estec de esteri alchilici ai acizilor grai* "etilici sau etilici, Materiile pri"e sunt supuse transesteri+icrii cu "etanol sau etanol n prezen! de catalizatori, Materiile pri"e +olosite pentru o)!inerea )iodieselului sunt: /, Materii pri"e vegetale: )oa)e de soia* canola2plant ase"ntoare rapi!ei3* +loarea soarelui* pal"ier* se"in!e de )u")ac* in i se"in!e de rapi!* algele* "utarul i o+ranul 4, Uleiul vegetal uzat +olosit pentru prjit de ctre restaurante i productori industriali 5, Materia pri" de origine ani"al: grsi"ea ani"al provenit de la a)atoare Pe pia!a european sunt co"ercializate "rci de )iodiesel cu un con!inut di+erit de esteri de la 9@ 2#(93 p:n la /88@ 2#(/883, Utilizarea )iodieselului de "arca #(48 per"ite "icorarea e"isiei de gaze de ser n "edie cu /9@ n co"para!ie cu "otorina* iar a celui de "arca #(/88 "icorarea cu 54@ a e"isiei de particule solide* cu 59@ a "ono;idului de car)on i cu A@ a o;izilor de sul+, 1n acest +el se reduce considera)il eli"inarea unor poluan!i cu i"pact puternic asupra cli"ei i snt!ii,

Cristina Natalia Ttar ( #iodiesel

Figura 2.1 Bi+die el 4,/ -<-NT-G& JI %&K-<-NT-G& -vantajele )iodieselului sunt: Utilizarea pentru orice "otor diesel* +ra ca acesta s +ie "odi+icat Poate +i stocat oricunde* si"ilar "otorinei din petrol Beduce e"isiile de dio;id de car)on* cauza principal a e+ectului de ser* cu aproape /88@ Poate +i +olosit singur sau n orice a"estec cu co")usti)ilul de tip "otorin din petrol Crete durata de utilizare a "otoarelor* datorit +aptului c este un lu)ri+iant "ai )un dec:t "otorina Scade considera)il celelalte e"isii poluante &ste )iodegrada)il i neto;ic* este sigur de transportat i nu este considerat un "aterial cu risc crescut $+er independen! +a! de creterea pre!ului "ateriilor pri"e petroliere de pe pia! Convine* corespunde introducerii "surilor politice i directivelor apar!in:nd di+eritelor organis"e* guverne i institu!ii -re un i"pact ecologic care satis+ace directivele Protocolului de la LMoto %ezavantajele sunt: -re v:scozitate "ai "are* deci po"parea este "ai di+icil Se reduce puterea no"inal a "otorului cu circa 9(7@* datorit puterii calori+ice in+erioare n raport cu "otorina
9

Cristina Natalia Ttar ( #iodiesel

<alori "ai ridicate pentru te"peratura de tul)urare i punctul de liche+iere* deci pro)le"e la pornirea "otorului la te"peraturi "ai sczute -re sta)ilitate "ai redus la agen!ii de o;idare i poate ridica pro)le"e la depozitarea pe ter"en lung Pentru sintez se lucreaz cu "etanol i hidro;id de sodiu care sunt to;ice Necesit supra+e!e ntinse de teren pentru cultivarea plantelor oleaginoase 4,4 $#NIN&B&- #I$%I&S&'U'UI Cele "ai i"portante procedee de o)!inere a )iodieselului sunt:

/, Procedeul )az()az* prin care se +olosete un catalizator* hidro;idul, -cesta poate +i hidro;id de sodiu sau hidro;id de potasiu 4, Procedeul acid()az* este procedeul n care se +ace pri"a dat o esteri+icare acid i apoi continu cu procesul nor"al )az()az* se +olosesc n general acizi cu un grad cu un nalt grad de aciditate 5, Procese supercritice* unde nu este nevoie de prezen!a unui catalizator* se +ace la te"peraturi nalte n care uleiul i alcoolul reac!ioneaz +r necesitatea ca un agent e;tern ca hidro;idul s ac!ioneze n rec!ie 6, Procedee enzi"aticeD se cerceteaz unele enzi"e care pot +i +olosite ca acceleratori de reac!ie ulei(alcool, -cest proces nu se +olosete datorit costului nalt* ceea ce "piedic s se produc )iodiesel n cantit!i "ari, 2.2.1 O.i#erea de .i+die el pri# rea-ii de tra# e teri,i-are Cea "ai des aplicat tehnologie de o)!inere a )iodieselului este din uleiuri vegetale sau ani"ale care con!in uleiuri i grsi"i de calitate, -ceasta nsea"n acizi li)eri n cantitate redus2su) 4@3, Se o)!ine "etil esterul )rut i produsul secundar glicerina prin reac!ia de schi")are de ester prin adugare de alcool "etilic i catalizator pe )az de "eto;id de sodiu, #iodieselul se o)!ine dup distilare iar glicerina ur"eaz un proces de puri+icare prin distilare la vid, Produsul este de )un calitate* are un randa"ent ridicat i este prietenos +a! de "ediu, Procesul de trans(esteri+icare este o reac!ie a trigliceridelor 2grsi"e sau ulei3 cu un alcool
1!

Cristina Natalia Ttar ( #iodiesel

cu" ar +i "etanolul i o )az cu" ar +i hidro;idul de sodiu sau potasiu 2care +or"eaz "eto;idul respectiv* ca i catalizator n proces3* rezult:nd un +lu; de ester 2)iodiesel3 i unul de glicerin ca +lu; secundar,, Beac!ia decurge* de regul* ntr(o unitate cu a"estecare n dou trepte, Trans( esteri+icarea are loc n sec!iunea de a"estecare* n ti"p ce sec!iunea de separare conduce la separarea "etil(esterilor* ca +az uoar* de glicerina apoas* ca +az "ai grea, Ur"eaz o treapt de splare n contracurent pentru recuperarea "etil esterilor din produsul secundar i apoi de uscare cu o)!inere de )iodiesel )un de utilizare, Surplusul de "etanol con!inut n glicerina apoas este recuperat ntr(o coloan de recti+icare i reutilizat n proces, Pentru puri+icarea ulterioar a glicerinei* se adopt op!ional "ai "ulte +aze de procesare incluz:nd tratare chi"ic* evaporare* distilare i decolorare* dup caz, %atorit pre!ului "are i to;icit!ii "etanolului* n ulti"ul ti"p s(au +cut e;peri"ente pentru al nlocui cu etanol* care la r:ndul su se produce n cantit!i "ari din surse naturale regenera)ile, =licerina o)!inut n ur"a procesului poate +i utilizat n industria +ar"aceutic, 1n +igura 4,4 se pot vedea +azele principale ale procesului* con+or" descrierii prezentate,.5*70

11

Cristina Natalia Ttar ( #iodiesel

Figura 2.2 Pri#-ipalele ,a!e ale pr+-e ului -la i- pe#tru .i+die el '2(

2.2.1.1 Dezvoltarea unei noi tehnologii bazate pe un reactor cu membran Pentru +aza de reac!ie actualele pro)le"e n produc!ia co"ercial de )iodiesel se re+er la: <iteza de reac!ie pentru trans+erul de "as este li"itat deoarece lipidele i "etanolul sunt

ne"isci)ile n condi!ii nor"ale Conversia inco"plet datorit reversi)ilit!ii reac!iei de trans(esteri+icare conduce la calitate sczut pentru )iodiesel Costul ridicat al "ateriei pri"e de )az conduce la utilizarea de "aterii "ai ie+tine i "ai )ogate n ap i acizi li)eri* cu repercusiuni negative asupra puri+icrii i o)!inere de calitate "ai redus Puri+icarea clasic cu" ar +i splarea cu ap pentru ndeprtarea e;cesului de alcool i catalizator poate genera cantit!i "ari de ape reziduale, Un grup de specialiti au dezvoltat o tehnologie nou )azat pe un reactor cu "e")ran, Bevendicrile procesului pot +i ast+el su"arizate: %atorit i"isci)ilit!ii lipideEalcool* lipidele +or"eaz picturi 2 dia"etru 48(/A88 "icroni3 care nu pot trece prin porii "e")ranei 2dia"etru /*6 "icroni3 Me")rana "icroporoas utilizat per"ite per"ea!ia esterilor acizilor grai* alcoolului i glicerinei i re!ine picturile e"ulsi+icate de ulei 1n +lu;ul de per"eat nu au +ost gsite "ono(* di( sau trigliceride li)ere ceea ce arat o conversie +oarte )un Con!inutul de glicerin li)er i cel total din )iodiesel satis+ac cerin!ele din standardele interna!ionale de puritate $rice spun produs n reactor este re!inut i per"eatul este rapid separat n dou +aze la Procedeul a +ost lansat pe pia! de +ir"a OIMC$ n 4887 care a realizat un reactor cu "e")ran pentru procesul de trans(esteri+icare al )iodieselului, $ linie de"onstrativ de siste" de reactor cu "e")ran i catalizator 2MC#S3 a +ost echipat corespunztor pentru operare n Canada, Bezultatele investigrii au scos n eviden! ur"toarele aspecte:
12

te"peratur nor"al, -ceasta per"ite reciclarea +azei polare din per"eat,

Cristina Natalia Ttar ( #iodiesel

/, procedeul este capa)il s utilizeze "aterii pri"e av:nd con!inut ridicat de acizi li)eri 4, costul redus al opera!iei i al +a)rica!iei dat de lucru la te"peraturi joase* catalizator cu via! lung i operare uoar cu pu!ini oa"eni 5, catalizatorul practic reutilizat total conduce la i"pact negativ "ini" asupra "ediului 6, puri+icarea prin "e")rane conduce la un )iodiesel de calitate care ntrunete cerin!ele i"puse de -STM(%(?97/ i &N(/64/6 9, glicerina* ca produs secundar este* de ase"enea* puri+icat prin "e")rane i ntrunete standardul a"erican de pro+il 2USP3 1n +igura 4 se prezint sche"atic procedeul aplicat de OIMC$ .70

R&.3-&'( '& 6&/(%*, M&/(%*, S$+/&6 )& S&-('('&

R(0$%(' & B$*)$&+ B$*)$&+ &, "'3/ B$*)$&+ &, -3' G,$.&'$% 7 -3'7

U,&$ .'3)

Reactor cu membra

G,$.&'$% 7 "'3/7

P'&; /'(/('&

R&.3-&'( '& M&/(%*,

R(0$%(' & 5,$.&'$%

Figura 2.) S-3ema pe ,a!e a pr+-e ului 4IMCO pe#tru .i+die el '2( Speci+ica!ia siste"ului aplicat* Model ( 58 2toneEzi3 indic utilizarea de "aterie pri" de orice calitate* operare la ?8(78oC i 8*8? P 8,5 )ar presiune* reutilizarea "e")ranei prin splare de catalizator 9gEl i ape uzate cu pQ ?(A, Sche"a cuprinde i puri+icarea glicerinei dar nu se dau detalii de ctre procesator, Studiul este o ncercare a autorilor s atrag aten!ia asupra valorii noilor tehnologii pe )az de)"e")rane* n do"eniul +a)ricrii )iodieselului* care capt o i"portan! tot "ai "are n conte;tul actual c:nd Co"isia &uropean a lansat %irective i"portante pentru anul 4858 privind utilizarea co")usti)ililor alternativi,
13

Cristina Natalia Ttar ( #iodiesel

%ei aplica!iile actuale sunt nc reduse* costurile din ce n ce "ai atractive ca i disponi)ilitatea ctre o a)ordare "ai prietenoas a pro)le"elor de "ediu ale noilor tehnologii* pot +ace ca acestea s +ie adoptate "asiv de ctre pia! n ur"torul interval de ti"p,.//0 Un studiu de +eza)ilitate* aplicat pentru un caz concret* studiu ce poate +i ntoc"it de autori* poate o+eri "ai "ulte argu"ente pentru poten!ialii investitori, 2.2.1.2 Realizarea unei instalaii semiautomate pentru producerea de biodiesel din grsimi deeu, de origine animal i vegetal &ste realizat o instala!ie se"iauto"at de producere a )iodieselului prin esteri+icarea grsi"ilor deeu, -st+el se ur"rete co"pletarea surselor de energie alternativ P ecologic, Se utilizeaz un procedeu acidH)azic de producere a )iodieselului* alctuit din dou etape: pri"a este +olosirea unui acid iar a doua +olosirea unei )aze, Sunt ur"ate de a treia etap: splarea .C0 Prepararea )iodieselului pornind de la grsi"i deeu &tapa /2 +olosind un acid ca i catalizator3 Se "soar volu"ul uleiuluiHgrsi"ilor care vor +i prelucrate2 n litri3 Se va nclzi "ateria pri" la 998 C* pentru ca toate grsi"ile s se topeasc Se "soar i se adaug 8*/ l de "etanol pentru +iecare litru de grsi"eHulei Se a"estec circa 9 "inute* p:n se produce o tul)urare Se adaug pentru +iecare litru de "aterie pri" / "l de acid sul+uric de puritate C9(C7@ Se a"estec uor toat "asa i se "en!ine la te"peratura de 99 8C, Tura!ia de a"estec nu va depi ?88 rp" Se "en!ine la te"peratura de 998C continu:nd a"estecarea 98 "inute 1n continuare se prepar o;idul de sodiu prin a"estecarea a 8*/ l de "etanol pentru +iecare litru de grsi"eHulei cu 5*/ g de hidro;id de sodiu pur de ase"enea pentru +iecare litru de "aterie* p:n la o"ogenizarea a"estecului, Gu"tate din o;idul ast+el preparat se toarn peste "ateria pri" dup circa /* 9 ore2 n cazul n care este +or"at doar din ulei sau ulei i grsi"i3* respectiv dup dou ore2 n cazul n care grsi"ile sunt solide la te"peratura ca"erei3, -st+el se va opri reac!ia catalizat i se va preveni reac!ia invers, -"estecul tre)uie s se decanteze circa n intervalul de ?( /4 ore* i se va decanta glicerina separat2 de culoare "aronie* care se gsete la +und3, &tapa 42+olosind o )az ca i catalizator3:
14

Cristina Natalia Ttar ( #iodiesel

Se nclzete a"estecul din nou la 998C* asigur:ndu(se c toate grsi"ile ini!ial solide la te"peratura ca"erei s(au topit Se adaug cealalt ju"tate de o;id de sodiu a"estec:nd continuu pentru circa o or* cu aceeai tura!ie redus 2+igura 73 Se decanteaz a"estecul %up separarea glicerinei se o)!ine )iodiesel Faza /: pregtirea "aterialului )rut2grsi"i3 prin eli"inarea apei Faza 4: reac!ia principal ce cuprinde dou su)+aze: o reac!ie acid i una )azic* n ur"a crora vor rezulta )iodiesel i glicerin Faza 5: Splarea )iodieselului cu )ule de aer co"pri"at 2 se utilizeaz azot co"pri"at pentru a crea )ule3

1n +igurile de "ai jos se prezint sche"a de principiu a sta!iei pilot* cuprinz:nd i ele"entele co"ponente,

Figura 2.1 etapa 15 pregtirea gr imil+r'6(

1:

Cristina Natalia Ttar ( #iodiesel

Figura 2.% Etapele 2 7i )5 rea-ia pri#-ipal 7i plaea .i+die elului'6(


16

Cristina Natalia Ttar ( #iodiesel

4,5 Tehnologie i echipa"ente tehnice de o)!inere a uleiurilor vegetale Instalaia de obinere a uleiurilor vegetale se ncadreaz n Strategia energetica a Bo"aniei n perioada 4887(4848 2Q= /8?CE48873 i pune n practic o tehnologie nou* ela)orat n scopul o)!inerii uleiurilor vegetale ce pot +i +olosite ca )ioco")usti)il prin +olosirea ca ulei vegetal crud* sau ca )iodiesel prin tratarea chi"ic a acestuia 2transesteri+icare3, Principalele co"ponente ale instala!iei sunt: modul pregtire smn* modul extragere uleiuri i modul de purificare ulei.

Figura 2.8 I# talaie de +.i#ere uleiuri /egetale 9 /edere de a# am.lu Modulul de pregtire a seminelor const din: transportor nclinat* )uncr de ali"entare* transportor orizontal cu "elc* elevator cu cupe* separator "agnetic* separator rotativ i )uncr inter"ediar,

Figura 2.2 Tra# p+rt+r "#-li#at

Figura 2.: Ele/at+r -u -upe

17

Cristina Natalia Ttar ( #iodiesel

Figura 2.6 Bu#-re t+-are

Figura 2.1$ Tra# p+rt+r +ri!+#tal -u mel-

Figura 2.11 Separat+r mag#eti-

Figura 2.12 Separat+r r+tati/

Modulul de extragere a uleiului const din: cadru* transportor ali"entator cu lan! si noduri* pre nclzitor se"in!e* prese de ulei 25 )uc,3* colector ulei* colector pele!i,

Figura 2.1) Pre de ulei

Figura 2.11 Bu#-r de pre"#-l!ire

18

Cristina Natalia Ttar ( #iodiesel

Figura 2.1% C+le-t+r ulei Figura

2.18 Tra# p+rt+r -u la# 7i #+duri

Figura 2.12 C+le-t+r pelei Modulul de puri icare const dintr(o )aterie de 6 vase de decantare(sedi"entare i un +iltru cu plci,

Figura 2.1: *a e de-a#tare; edime#tare Fu#-i+#are5

Figura 2.16 Filtru +ri!+#tal -u pl-i

Se"in!ele sunt aduse n vrac sau n saci i sunt stocate n )uncrul de stocare, -li"entarea acestuia se va +ace cu transportorul elicoidat nclinat, %in )uncrul de stocare a"estecul de se"in!e este preluat de un transportor elicoidal orizontal i este introdus n piciorul elevatorului de unde este ridicat* trecut prin separatorul"agnetic unde sunt separate i"purittile "etalice, %e aici* se"in!ele prin cdere li)er sunt introduse n separatorul rotativ unde sunt separate i"purit!ile grosiere* iar de aici se"intele cur!ite sunt stocate ntr(un )uncr inter"ediar,.9*7*C0
19

Cristina Natalia Ttar ( #iodiesel

Figura 2.2$ S-3ema de pri#-ipiu pe#tru e<tragerea uleiuril+r /egetale '%( Produsul grosier este colectat n saci i ndeprtat* ca rezidiu neutiliza)il, Se"in!ele stocate n )uncrul inter"ediar sunt preluate cu un transportor cu lan! i noduri i sunt introduse n )uncrul de pre nclzire, %in )uncrul de pre nclzire se"in!ele prin inter"ediul a c:te unui tu) cilindric ali"enteaz cele trei prese cu se"in!e, 1n +unc!ie de cantitatea de se"in!e ce ur"eaz a +i prelucrat se +olosete una sau chiar toate cele 5 prese, $dat se"in!ele ajunse n p:lnia de ali"entare a presei sunt preluate de seg"entul de ali"entare din ca"era de ali"entare, 1nainte de ali"entarea presei este o)ligatoriu ca aceasta s +ie inclzit* n special capul de e;trudare, 1n acest sens presa va +unc!iona n gol ntre 5 i 9 ore +unc!ie de te"peratura "ediului de lucru, Presa se pregtete !in:ndu(se cont de tipul de se"in!e ce se prelucreaz* realiz:ndu(se reglajele speci+ice +iecrui tip de se"in!e, Se"in!ele din ca"era de ali"etare sunt preluate de "elcul de ali"entare i introduse n ca"era de presare, Presarea are loc gradual, 1n pri"ul seg"ent are loc spargerea se"in!elor i eli"inarea unei pr!i "ai "ici de ulei* iar n continuare are loc "run!irea i chiar "cinarea se"in!elor i eli"inarea uleiului, $ "ic cantitate de ulei va r":ne n "asa de rot* cantitate ce poate varia ntre 9(A@* +unc!ie de tipul de se"in!e i de reglajele e+ectuate, Jrotul este eli"inat su) +or" de pele!i 2rapi!* in3 sau su) +or" de turte 2soia* +loarea soarelui3, Se pot o)!ine i nu"ai su) +or" de pele!i dar cu asigurarea unui reglaj riguros, -vantajul o)!inerii su) +or" de pele!i const n aceea c este"ai si"plu de depozitat i "ai usor de +olosit drept co")usti)il,
2!

Cristina Natalia Ttar ( #iodiesel

%in pres* uleiul este evacuat printr(o p:lnie ce colecteaz uleiul din toate seg"entele de presare i este introdus n colectorul de ulei, Pentru a nu se depune pe pere!i +os+olipidele* colectorul de ulei este prevzut cu un agitator care este ac!ionat de un "otoreductor ce asigur o +recven! de rota!ie de cca 48 rota!iiE"inut, Colectorul de ulei are o capacitate aleas ast+el nc:t s asigure colectarea uleiului e;tras de 5 prese n ti"p de 46 ore pele!ii evacua!i din capul de e;trudare al presei cad n colectorul de pele!i* de unde c:nd acesta este aproape plin este golit* pele!ii +iind colecta!i ntr(un loc special a"enajat, %in ca"era de evacuare a pele!ilor* te"peratura o)!inut n ur"a procesrii se"in!elor este preluat printr(un tu) +le;i)il de plastic cu inser!ie "etalic de un ventilator radial(a;ial i tri"is la )uncrul de pre nclzire a se"in!elor, %in colectorul de ulei* prin racordurile prevzute la )aza acestuia i cu ajutorul unei po"pe centri+ugale uleiul va +i transvazat n vasele de decantare(sedi"entare, -cestea +or"eaz o )aterie* pri"ul printr(un preaplin ali"enteaza pe cel de( al doilea ,a,",d, 1nainte de a trece prin preaplin +iecare vas are c:te un grtar cu site ale cror ochiuri scad de la pri"ul vas spre ulti"ul* de la ?58 la /?8 R", -cestea au rolul de a re!ine +os+olipidele, Produsul grosier depus la +undul vaselor este evacuat pe la )aza acestora, Produsul decantat din vase este preluat de o po"p i introdus n +iltrul orizontal cu plci unde sunt re!inute i"purit!ile grosiere neseparate n vasele de decantare(sedi"entare, Produsul +iltrat dac are puritatea necesar este colectat n rezervoare, 1n caz contrar se poate trece i la o +iltrare +in cu +iltrele verticale, %e aici produsul pur este stocat n rezervoare pentru produs +init* de unde este preluat i +olosit la ali"entarea tractoarelor i "ainilor autopropulsate a+late n dotarea +er"ei pe care o deservesc, 1n cazul n care i dup aceast +iltrare uleiul nu ndeplinete condi!iile necesare +olosirii drept co")usti)il acesta va +i supus tratrii chi"ice n instala!ii specializate de o)!inere a S)iodieseluluiF * dar care sunt costisitoare pentru a intra n dotarea unei +er"e "ici sau "ijlocii,.9*70

21

Cristina Natalia Ttar ( #iodiesel

C+#-lu!ii
Uniunea &uropean a i"pus ca p:n n anul 4848* 48@ din co")usti)ilul +osil s +ie )io, #iodieselul* care p:n n 4889 lipsea cu desv:rire n Bo":nia* acoperea n 488A o pia! intern de circa 98 "ilioane de euro, Bo":nia poate produce anual ntre 688,888(?88,888 tone de )iodiesel* ceea ce reprezint de patru(ase ori "ai "ult dec:t necesarul su cerut i i"pus prin regle"entrile U&, Utilizarea uleiului vegetal crud drept co")usti)il la "otoarele %iesel* prezint o serie de avantaje* dintre care "erit su)liniate c:teva: este un co")usti)il regenera)ilD relativ uor de o)!inut direct la consu"atorD pre! de cost "ai redus de /*4 ,,,/*6 ori +a! de "otorinD poluare "ai redus 2co"puii sul+ului practic lipsesc din gazele de ardere3D siguran! "are n e;ploatare,Folosirea uleiului vegetal crud ca i co")usti)il pe ter"en lung* se reco"and nu"ai c:nd "otorul lucreaz n sarcin* respectiv la o tura!ie de peste /888 rp",

22

Cristina Natalia Ttar ( #iodiesel

Bi.li+gra,ie
/, #urnete N* 4885* TCo")usti)ili* lu)ri+ian!i i "ateriale speciale pentru auto"o)ile, &cono"icitate i poluareT* &ditura -l"a Mater* Cluj Napoca 4, Naghiu -* TBeneUa)le energM P a challenge +or the agricultural +ar"sT* TraIia Gournal o+ Sciences* <ol 5 5, #urnete N* 4886* TBapi!a o provocare pentru +er"ieri i energeticieni T* &ditura Sincron* Cluj(Napoca 6, =geanu P* 4887* TStudiu docu"entar privind +unda"entarea unei noi tehnologii de e;tragere a uleiurilor vegetale n vederea o)!inerii co")usti)ilului tip V)iodieselV T* INM#ucureti 9, #anu C* /CCA* T Manualul inginerului de industrie ali"entarT* <ol /* &ditura Tehnic* #ucureti ?, Sliusarenco <* 48//* TPer+ec!ionarea procedeelor de o)!inere a )iodieselului din se"in!e de rapi!T*Chiinu 7, Sdrula N* Frsineanu Ioan* T$ a)ordare "odern pentru producerea e+icient a )iodieseluluiT*-cade"ia de Jtiin!e &cono"ice A, Nucu %* Mnerie %u"itru* TCo")usti)ilii neconven!ionali P o solu!ie pentru dezvoltarea dura)ilT*#uletinul -gir nr,5H4887 C, Popescu F*4887* TStudiul teoretic i e;peri"ental privind realizarea unei instala!ii se"iauto"ate pentru producerea de )iodiesel din grsi"i deeu* de origine ani"al i vegetal T*Universitatea Politehnic Ti"ioara /8, http:EEUUU,tehnologii)ioco")usti)ili,ro //, http:EEUUU,scri)d,co" /4, http:EE"asini,acasa,ro /5, http:EEUUU,scritu)e,co"

23