Sunteți pe pagina 1din 37

'^ ..ir,l@;'*' re' ... lt '*. !

ly';* trs'
. , *:l J-

* '*'

FTOBIN COSTINESCU

Cele patru p6s6nfl

ale sXlefl
EDITURA roru cnrnrucE

-k a)r'nLre; h&tu J
rioRrru cosrrmscu

A'

J- ,/ t/* /.L

patpu pas6ni
ale zllel
errruRe ror

cRrercl

BUCUtE$I! r.0ir

Pasirea Buni-Dimineata
Pasare Bune,Dioineata, lnroureazi iarba prin care merse copilul

Ltera
L,ters c,ntdtoare, de aur_ literb frntasoasa de soare. le scrie-n lnmini invatd cu-ncetul $ zboare.
cine

s;i ia in brale lumina mad, 3 i..ie - ei sa-i deschidn razele o mie de po.ti iemecate a5aze i sub talDi tilul
copilul,
Pune Pasdre Euna-Dimineata. si plece devreme ti sa ajunea deDade

e-o pasdre

Cop,lul zborul deDrinde ln liniilea l,lerei, calm, cuvintul ivit pe hiilE

nnrcdi in pdmi.
zboa.e

i azrr in plpiln s; vadi


si ceea ce nu se vede ;rboflr nenascu! inca
:

Iai pasirea rncearca sd bit nd usor drn ariDa_


copilul invata sa sifie.
Jitera-i ve5nic,e

ti ctipj.

Luna Mai

rar nu.5i termina niciodaia culorile,


pe care le

di, cum se topelie zepada, pe


acesf picior ciudai

sosette
cimp

lnb o irisuri
lrumosi,

9i.aii slnl
Mai .isipitor decil
eu rncd pe nimen' n-an aJlat, rri inlosrce buzunarele pe dos nlnai s; lie in natur; irumos.

Cling-cling,

El nu deschide expozitii de picturr, nu sU picio. peste picior cu lrleaua in gur6, iiinftn a.e un nune deosebit : De pi.torrl Prim;var; aii auzit ?

lnvirt
soarele

cu aripioa.ele..

broscrta $i

mae*r!l broia(

/"#

.{", *-

r&^ {"')
r!(

L,

-.4

q,'

sL\, w.',
t)

Joa@ d-a v-afi-ascunselea


Primiva.a, d cun dau iarba ai frunzele, oretiniile fn@p joaca de-a v-aliascunselea : toate se caul6 qi se-ascund dovedind prin asta cn pemlnttrl este rotund i jocul
acesta, de-a

Totusi o oretanie ia dat mult de furci. Cine credeti c; e.a ?

Ajllalivd
O curc,
!

de

rima:

I au invatat de la @pii,

fi ria nu ti,

plnd sn deprindd a face oua dai lnval; un ioc sau doua... kum rnchideti'ochii (sn poatn veni prindvara...). A venit, ialo, jocul incepe de didinealn plne sedra :

Fiind vorba Je-o curce plouata, se lnielese, pe das, ci oritaniei i se sprlase miroiul, astiel ci moi,n',|.x nrnlc il cauta ri acum l ln toaie zerile...

O s5ir, sitrn

@cos

o rai{ ri un rdloi s au pitit dupa !n buloi, un pli qi un puito.


s-au

s-au ascuns dtrp; trn @t,

iicut rev;zlli dlpe-un ulcior...

ce loale pssaflre tiau g5sil bscunzirul tolosind cu mult, imasinalie cudea, casa, acoperit!1, Motanul, penhu ci era dndul lui sn se "ptrnn", a kas o nunnr;toare bunn, a mieunat plni la o sutS cincizci si a lnceDut cautatul din becr.

urpa

ria pus in tunctiune aparatul cu microunde -Miros".

inet, ilaet.

taciicos

Fulgii aviatori

Dintre cele irei .;spunsu.i n-aq putea, cop'i, sn ve spun care e nai brn.

La aceasu lnbebare, dintr-o dat;, lrei copii s-a! ridicat in picioare-.'Spun eu , ,spun eu', 'Spun eu".

Dar, la urma urnei,


sn tie toate adevArate
14

e-a. ii
?

,,P5pndia este o planta'

"Ba sore care daca sufli e.o

nu, este

plantd

jucarie 4. qrozavie. 't,!

&

;i:;",1"",,'"",J,,,

^.,, -t75"^ napadraestearcatutra s


il,i lulsiavia1on... " = :"T/

Tinta.ul croito.
U. tlnlar, li"'
penhu

ri toli Il ajut.
avea

c; tol

rc lntFun iirziu se-spucr,


lucra cu tot ce ,!c, cu picioarele. cu aripite.
deci,

""f.H"*" "'""* nu mi pulind hebuie decit lointe. *oii sr sld


niste haine pe viati.-_"

o*.

Musca, prielena lui de zumziiala ii sindrofie, cum +zi, La si dal !n sfat : s; urmea niite cursuri de croitorle, dar el, lintarul, m,ndru din iire. tsa rasPuns c, n-are nevoie de nici o inshtrre-

Dar rezlltatul linal a iost dezashrcs

da. a hainn cusuii

pe dos

prianjenul a tors pentru el vred ciliva kilomelri de a(a, apoi. cit am scrb eu ld p@zia s@asta

ii lnlr.o dinineat.

A vorbii

ea

in dreapta

rrn

shnsa

Pent.u .6, vedeti 9i voi : nu'i nici o scamato.ie I Altul era rezultatrl dcd lltrtarul urma'siatul nugtii
de croilorie

li

linla.ul a tncut rost


d o bucatn

sbfS-

DupE cum va dzti seama, tlntarul

este ioaile descurcarel (dar sb nul mar birlin !l gdserle repede ce-j hebui; (zumziie !j Irumos !,

Balena inlometaiE

Mi a hecut foamea grozavn, mia hecut ioamea srozav; !...

De ce lnoti dupe nav;, baleni hulpava ?

Mie o toame grozav6, mie o loame grozav5...


Da, dar nu-i o ispravi - alergi dtrp; o navi, sn nava nu se iace 1a... "trvi" iar la gust nil-i grozav;.
Serios ? Nu'i g.ozava se-nt.eb; balena hulpave.
?

Tocnai atunci, de pe nav; snandanlul trsse o salv, ( 9' zise ba'ena hulpavd

Picillci cel picilit


sa se joae in urzici, chiar i-am spus: e ca in pui Siuite-1, plinse cu nadul I

Ghioeii @l voinlci ft
!

L-an bimis

pe

P;dtici

sub nea .;sar cercei noi le spunem ghiocei...

Hai, poftim, mai vrei or' nici nu mai eiti tu Pecelici ? Clnd md picaleai mai ie.i, nu .ldeai din rdsputri ? Dar acuma sinten chit : meci egal Ia... p6cdlit.

Pestetotsaurzicat-..

credeli

c; s-a-ntlmplat

La o palm5 de p;mlnl parcn sint, parce nu sint... gerule, de-aici I - Pleacn, Tu nu vezi cfr slnt de mici

zi*

vajnic un buric, dlrdlind 9i el de... hig

G.uI, vorbele ascultind, spuse-n slne nurmuflnd :

'Or

li

mici,

ei m-alung;, ei nn'dvins cu petala lor de-argint, cu vestirea ce-o aduc ei tot vin, eu tol mn duc"...

Pasirea Buni-Zitra
lnconioar,

Clne are un cilel istet ?

.d

sp'ce aduse de tine.

trei oa* ai lnc;_!n os pentr-un cetel$ frumosSa le nerite, De drep{, lreau st lie $i detiePt. nu spun vorba de Pt6os. mai sint dale 5i Prin sos Hai sodneiimi, voi aveti Nu !, ar nrmic,n {himb decii nilelut s. I Plimb si s;.1 Iac se latre_un Pic, inolo, nu vresu nimicl
Cine are. mina sus. ci n'am nici.un os ln Plus

surisul copilului roi luminos de albine Ptrne-i in oalmd bobul de sriu 2hi, .utes: incS iierbinte, invala-l lrumuselea din isPti
si lnvstd

ea din cuvinie ! Pasare Bund Ziua, Durura lresza. opilul cum ae urca_n tarii.
soare splendoare

invate I on cu funlea in s.o.ind in lunrna a lmii

si ri Doade destinul, ste;u; Polara sh i tie


dischide r cu

seninul,

zbotll

cade de iericfe.
I

...Zed de miini, voind sa cearn, la un semn se ridicard, numai un baiat sJios spuse-ncet, Privind in jos
:

Am eu, nene,-un cnteluq - iiunos, dar e de Plut !. e

Zborul cocorilor
Sus de tot, pe cer, ce zborb ? Duc mina la ochi : o st..ri ? Sarpe.o li I Cum, printre nofl I sa fie ? S,nl ocori

Dup; el, zboari cu ioli


cocori ta1i, cocorinepoli cocorinade !i bun'ci. El e $elul, ei sint mici...

Fiindcb int disciplinati, zboard drepl $i.sl,niati. nu ies, rdlnciti, din nnd cerind voie sau plingind... Uite-i, se tot duc vlslind. pinza cerului o-ntindPrimu-n aerul razant e cocorulcomandanl-

Nu deeeaba ste primul care Itie-n zbor seninul. nu promiie ti n! minte, ochii lui privesc'nainte...

Uilqi sus, netemato.i...

S; nvntam de la cocori zborul lars, zborul albastru, sub dl irumusetii ailru I

Calendarul
T,ne minte zile, aii, duce.n spaie velt cit carul.

Antrenmentul

ilrc tol, noleazi lot.

Bun contdbrl, calendarul

in peiicile ti colorate hainule, inv;ta mersul pe do!6 leblle...

El il, zrce clar, precis, ri,,, cind n ai iosl cuminte. cind nu te-ai sp5l't pe fata, clnd ti a mai c;zui un dinte
C nd

inr; p.ea mari grert;ii,


saltul moilal pe... nlstali...

ii iL
cind cind

.r pnns un iluiura> lDst la cules de vie. ri lo\t puhn bolnav. srilaii in pbp;die.

$oricel!1, presatea un ntrmer senzalional de presiidigitalie...

Tine

.ind slnt sarb;to.i in cas;, ziua mamcl el ne-o spune 9i peb latei I Nu se lasn...
Fiindca e atlt de b0n ii sia singlr pe perete. I am dat jos sn-l lngrijesc,

ninte

e istel

spre a v6 spune toful, lnvdla int'o picetura de apn

ln lurind toate p.egatfile vor ii gata...


Cine nu va veni la ct. va fi luat cu lopab !

s;-l hlorc

pe indeleie.

Pentru aceilea drept cadou el m, a dai !d an. cel Nou.

t4

Gindicelul gi zatul
Bea

de cafea

Ntr mai stau sa mai so, .i. de chibr't ll scrt, nici nu pot sn vil descriu

c'u. bel
pricejit

Ei

ptpkiu...

sllnd ia ilmbri : uile'aEa Be; si soarbe cu nesat plni ajrnge chiar la zat

blnicll

D calea

Parc-ar

rl
N am $liut, md rog irunos, zatul ca peticulos N,rmar e oilvesc in el ca !, vad ;i gindacel !

apoi cu un prosop sn-i iau apa st.op cu sbop.

P;i, s; i iac intii un d!i,

li

un spiriduE

Cum ctzuse, qreu de spus, .red .d iin vdzdtrh, de sus, cn-nola ca un sirnan s; ajilnsn la Inan

Zis-iactrt ! ll duc in baie $i sub dut il lin ln Ploaie. Dar. c1t numnr pln'la zece, ce aud ? Vai, e prea rece I

In5, za!!l cel

Altidt nu se expllca iaplul ca il aiunda A tol dat


dar nu

i\i

sDussr

: -ll

neri,d ucid !"

ii

Dun apd uite

numai ce vocea-ii drese. ai6, a5r, mai mergel

la,,potrvl"

dii arip'o8rc, dr putea s. zboare


pin'la git

Din bolnav 9i vai de cl deveni iar... eindicel. D..-ar ii de acun lscai. s-ar putea vha zburat..

se-nirLndase

Cind sb{i iraee Picioruiul

il t,nea aluneciriul, crnJ sa ri salte ariPioara flz greJ ri prrea Polara

FAre grabA ll deretec, ll usuc, li ptrn tiun Petec si apoi ii dail Plecarea cum var sDune... decolarca

Dar il rog si 1in, Drinie ti si tr,ei n!ntinrinie. Pun ij !i semn I De I o ledea


..StoD.

Peri..l ne.,tp,

r"

Pidnrea ecuatoriala
Toti coPiii,

s'au tot lnellat devenind ni$ie lungani.. ce mai vorba ?

ch',r rr

cei ce nu merg la )coala. lrebu,e. neaDdt6t, sa ttie cite ce\a desprc p.dLirea uatori.la

S; te lrci in ei ? Da, este o-nlrebare-. Dar, copile. ai sA ajung' in vlrf,

Mai

inili,

aceasiS Pedlre nu are

nici una spre czre Plecam noi .', toata Ianilia la Dlimbare dar absolut cu nici una, decri ca !' deasuprz ei risare tot luna eea ce esi loarte pulrn

el: .inl ca atboti . ecuototiaLe Jnde tr;iesc. bunioa.;, naimutele, (mai bine chiar decit pisicile Pe cupiot ali ghicit ?

In prdurea

nu cretle nici un stelar'. ni.i un salcln. nicr un Prn. nici o salcie, nici nu mai ttiu eu ce' deoa.ee, dragii nei riind

ecuatoriald

;er;d

esie o

c;ldlrd rcildqonenitd'

vremea insorilA

De aicr ri o concluzie lenonenala: ln oadurea cualorirln ex,aie ftulta- dulta msimutareslr'' Dar oasdril. alil de irmos coloraie. ne .are daca le vezi ;oli sa crezi ca visezi I l.itaii raspuns, dst'-mi cu totii In cor I.a ecLalot,,,

,,' iir',t

De aLeea rarba, copac ii anrmalle ca sa iuDrav e{u ,sci I tol ce le-a Dor!ncit sbrrcle

Unde $edeti voi

c; Plola .el mai

!Tl?,'""i;."r-*"

Aveli Crja cum

vt Prindeli n P;nlnt

Drag .opii, sint dalor ",b

""'

scuile da prasr,c

grabiti.v.5i dali mi rtsPuns!1,


spre a ajunge lxmina 5i astlel coPaor. Pnn.nr,

n! cum\z sa v, panda

proara

ta

Pentru ci v-ati mtat de ce ali alztr 5i ah zinbit rn barbie, cred c, nimam, nu r a Josl l,ic; de o asemenea cilitorie, $i u'le asa, clnd veli ajunge la tcoaln, toti o s; ridicali doui degete
despre p;durea ecuatoriala.

Despre cuiul care a stat la


Qi

pindi

greaua lui osindi

$i'ai sd sirigi de aiiia foc, am sasit ac de cojoc, cind vei :ierbe bine, bine,

poii s, te gindetii ia
Cum sta-n umbre. nu-l v;zri Mio l;cu9i, betrine cui I M ai pindit, hot, in cotton, sn na muEi' de pantalon.
CJine de

mine...

Mai la urmi vi redea tocul cun le'o transiorma diotr{n cui rechi, de prisos,

irtr

un obiect lmmos

ai

auzeaft

te ai lradat :

Dar tu riu, rudul, coltos, !n ticrlos I

ti

ii

fost,

etr un

: ,,Siaj !'

libai,

Vream se caut lr hanbar, mai precis inh un cuibar, rugineai, cui singurel
I

Mi.ai iaculo, r;u ce eiir, dar sa ver ce-ai sa patesti


cA

Dacs poir. hai, te icresle, ft scot iiunos c-!n cle$ie.

Si ascult6, de-ai urechi : Te arunc la iiare vechi I Asta-i Dlala ! Ce-o si fie de tine:n topilorie l?

20

Multumire
O veste .umplita, de neauzil : o lloare din elastri s a oiilii, l.unzele's moi, tulpina ti ea pare c; duce o pova.e prea g.ea.
Celellte-o privesc, parc o vnd print.-un no' ar siri, de'ar putea, s;-i dea ajtrior. Dar, vedeti, o.icit de saritoarc ar ii ilorile nu pot si iasn din glastre, copii I De aceca, o lloare cind vedeli udeva, privitio ndelung: nu vn cere ceva ? Ap, ? Lumrnt ? Un tamiit mzi mrnus ? Crescind saratorsa !z mull!nre>t itumos...

Vis cu semaior
1

...Se lncea cI un semalor vo.bea cu !n tre.dtor Oi se mai lacea d semalorul ceda trecetorul... Apoi, visul a continuat qi trecnbml s a translornat

int.-un b;iat, inlFun baiat ioarte


pe ca.e, eram sigur,

cunoscut,

Lan mai vnzut... Cind m6 uit lntr'o oglinda


vdd c; bbiatui certai de senafo. semana cu mine...

Ei, aia ceva nu mj s'a tnai intlnplat,

s;

visez ce-am

trdil

Mielul pierdut de turmd


S-a pierdut iln miel de tu.me; a r5mas pulin in Lrni si'obosit de mers prin cioluri s a retras, putin. a1;tu.i, cncj era cu umbra pomul ii apoi l-a prins ti somnul ri a visit. cu rolJi ce .up, ci il mfosea un lup... Ce

Spicul de griu
Uit, a-ncput s; plou: I G ne pasn, lnsi, nou5, cu it ploaia e mai deasj cu atit e mai frumoase ! Nu n bucurAm doar noi de acesie repezi ploi, fi gr1ul care cre$te ca voinicul din poveste... ci tirele in sph, gnur parca-r un vornic el, durman, la nevoi i buzdusan I
Cu-m dau Teme te de

Lupul ii dedea tlrcoale I A nlemnit de fric;-n vis, nici trn ochi n a mai deschis

s, faci,

sa se scoale

Cind, deodale,-nt.-o clipit; il trczi zvon de copite. Unde o Ii, tnincal'ar gaia ?!.. ...Era iocmai mama oaia, care'ngrijorau tare behiia in... gura mare: Lupu i lup, viata li o curmd cind eFti miel pierdut de turmn

22

Hora
Cum e cercul ln copac, a9a este ti hora, e rotundS ca un veac. ti fierbinte cum e ora.

Livada visdtoare ln livada


cu vieini ioamna, tirziu, totul pare pSrlsit ti pustiu, Drintre crensi, cite'un cuib cu oui de povesteste ci iarna va veni ln curlnd. Sub prima z;padn cazlnd sclipitoare livada cred c5 dat'a in iloare. se bucuri, iat o, cu crengile toate, e iarei!, fiind pline, stau aplecate-

tot

!inl

Cum crcul la iintiri, este toi aqa Ei jocul, hora vine din strebuni cum din vetre urcn iocul.

Parci vifor se stirne$te, clnd bat tAlpile pimintul,


hora itrte se-nvldetie dtp; cum esi ii cintul...

Citn lloare deodal;, alb6, sninn, livada se-afundi'n noian de lumina, ti lotuii e iloare-i aceas{a, ct-i rece si nici o albina prin miteasnb nu i trect
Cum a putul Lvada sa creadS, c6 fulqul cel ree, iltor. de zapadi, e DroD.ia-i iloare. copilul ei mjc, inir.o noaple intoars; cu vint ti cu Jrig Raspunsul e unul, iruflos ca o r.zi: ?titi ca livada, ca omul, viseaza si visul aela, cil iarna de mare, o ajtrti s;-ajunci la iloare ?

S-au coPt merele


Durerea rncepu. ata dintro datii, nonul isr simii coroana impovarara. i",i ien. cind batea vrniul si aD:.ilserd stelele, ;ici nu si baf,uia. leeanindu-se. merele Le iha cuminli, oarcb legate cu lunde'
asteDtind s; creasca si si se iaca rotunde

Paslrea

Buni-Seara

Rotitor iti e zborul ca o lini. aeriane visare,

te ved. Pasdre Bune-Seara, planind sub stelele Carului Mare Dupe felul cum zbori si;mesteci culotile. Dari nescute din nori,

iin

miresml

llofllor'

ce s a-ntrmDlai intr timP, I a aiuns uir nou anotimp ?

coboar:. hai. din vbzduhuri,

Asezaii i, copr', o oglinda rn sa-si vada trerele c s resiata . Greutatea de Pste noaPle se re.unoasle dlnlr_o ml este gusto;sa ti aurie !

lati

ir

spune coprlului

iam purt;t jucarlle somnului visele.ele mai f rumoase


le am dsDtins ca Pe iructe dintr un pom albastru albastru

Pe ariDile mele purernrce

si maiestuoase

Stilga toamna din toate Puterile:


S au copt merele. veniti, spii, s au copt mere)e ! .

din astru in astru si acum, dupa-ailta rnfruntare de vint rate-le, scliPind aici
pe pdmlnt...

-..Un vis e li irumuselea vielii, eierne' coDilille. pune-ti capul p-a visului petn6 l

Bondarii gi bondirilele
Bni+ii, cei nici dar f ilnii nai nari cind s-adunn h joad
semnnA cu nitte bondad... Cu

gl*u.ile lor
d

mici
!

o amsla

filrnici

ln stub, rdtele
puditrdu-ii cu

mind*

tmd4ele,

samnnn cu bodndlele... Cr vdle loj ii lresile


adunn

$ srdgd

sStti

pl@

Fnru $uq

o mb

Pfofesoara d cltire
La etajele unu, doi si trei

In ziua cu pricina,

toti coprii sint b;ietej, iar la urnato.rcr. n',-r


declt ltite

inse, s-au lncurcat toate itele, pentru ca au lost prezenl doar fetitele, bniefi hoinari neconsideiindu-se ln ruptul capului

nimic extraordinar. daci o feiitri li fScut rosl de un abecedar 9i, uite-a$a, Irtr-o doari nu s-ar fi declarai... Droiesoar: ! Astfel, c: acei biietei au aflat cu uimire ci ao o ietjtE proiesoarE de... citire I .Cum I Nu se ooate !" au sirigat ei pe'nerisuflaie. n-ar

ln aceasti situatie n-ar ti lost

wolari... Astfel cd proiesoara cea juceuia a sunal fieciruia la use, indemnindu.i cu insuiletire se nu mai lipseasc: la lectiile i de citire...
s-au hotarit se vini ii ei jos, au observat cd felita citeste, foade serioasb. cu abecedarul pe dos. ceea ce era un smn loarte clr. ce de citit n-avea, cum se spune,

lntre timp, proaspita profesoara


a amenajai sub a blocului scard o... clasi cu iase scaunele. ca s5 stea.. elevii pe ele, ea trmind se rdmrni n Dicioare ca sa-l vada bine pe fieiare... $coala, dupd cum a decis. trebuia sa inceaDe

(Faptul a iost dovedit pe data de o fotosraJie c statea... rAsturnatd !)


Ce a urmat s lntelege de Ia sine : Itita s a cam f,cut de rusine. iar baietii de la etaiele

uno, doi Si trei rldeau de s prnp;deau de lectia ei lns5, peste dou; zil6 lncheiate, au uitat cu totii de cele lnti'mplate qi impreune, ln iata blocului, se joac; de diminati plni seara

la l5

neadmrlindu-se ablente nemotivate. ca la toale scolile 6devir,1e

septembrie, Drecis.

26

Delfinul care a vrut

si

zboare

dar apa l-a chenat'napi mai repede declt crezu... S-alingn crul nu putu I

S'a .idicat un sel.u,

dqi,

Intr'un oan, demuli, cindva trnia deliinul Ara.a : vizind el soarele-n azur sclipind frMc. linSr ii pur r se paru ca ar pulea sa I prindb prink un salt, ata. lnalt clt cerul ti .otat cum n'a nai lncercat v.sdal'...

el vechi, delfinul lui seninul : -Ti piina ""u., marite soare ! Asteapt, saltul meu cel ma.e,
cuDrinse n ochii

Clnd sar deliiniin spuna gra sn ne glndim la Arara, delfinul e-a treit cindva, delfinul el atras de soare, dellinul saltului cel nare, delfinul care-a vrut si zboare..

Si Arara,

saltul visat, strnluciior,


saltul-sAseau, saltul-zbor..."

Vedere din vacanti


Dragi nane, drag; tate,
scriu...

O cemile isteala
O cimile cu stil

v; trim't o ilustrau, dar nu itiq ce si vi

(adici stilat;)

bea ap5 din Nil cu o plScere ciudati. Sorbea tacticoasd ti f;ri de grabn,

Despre soare? E fierbinte. De nisip ? Este la lel... Despre mine ? Slnt cuminte. Despre petti ? Slnt lel de fel... Despre ap; ? Esi bun; ! Despre cer ? E fnrd nor. Despre scoici ? Am strins o min6.. Despre sind ) lmi e um dor... ftspre valuri ? Slnt irumoase... Despre piersici ? Slnt sustoase... Credetim;, nu visez, de aceea si semnez...

nici o treaba.

am ramas fbrd giai: nu oricum, ci

.u

pai.

Tin paiul la lel cum il tin eu citeodat; clnd ini storc o limlie s;-ni fac citronada. Ce camil: isteate I Ce git din profil ! Se vede ca bea ap; cu paiul,din Nil...

Altfel ar li fost un animal oarcare, cy

trlp

bind ap,
cum beau eu citeodaie,

eocimilecumnacxistat pc Nr i,L,o'lat;.
camila acea5ta are gesiuri irumoa\c. dar cum po21e,

?.**l h '\ ih v

-'.*

,,

cln ndi

""Liaoul"o.oni!r

il

Clpilul gi Disney
De curlnd la o ori albasi.n de sa.e, lntr-un vis privegheat de Steua Polari, trn om a batut la o uin o fi iGt fernecatn ? A b:tut o dau, J lnd o daia ti hci o dat:-.. De trei ori a b:tut, pe gaura deii prinse sn pllplie o ntrebare : ?" "Cine-i bun, vin de depariq "Om peste m:ri ri tiri, de numel meu 6te Disney", respunse cel e-a bnttrt

Si

ii

zise copilul prMndu-l atent,

-Dar acasi-s doar

uF

se deschise incet
eu

!"

se nu fie vreun lup, vr@ vulpe $ireatd,

"$liti,plecari la trebi : clnd <U$ dcidecum s-o deschizi. Cineva, daci bate, lntrebi !" -$tiu foarte bine aest sfat pnrintsq insuni ti I dau

p;rinlii miau spus,

plni clnd

eu

ca peun lucru loaile firesc.,." chiar ieri mi a titii "Mana (eu nu sint deloc sperios !) o pvste cu-o capr; $i tRi iezi, unde-i vorba si de-un lnp Bate lupul la u$5, isi toarni in vorbe stalide (ca sA fie dulci, foarte duld !)

lnchisS stra$nic pe

dn5ilntr{

Dup; uqd, copilul, singur acas;, i;ri pnrinli, ifi lun iarbii inima-n dinli : ,,Mai spune, omule,
ca

repetd

cel

nai bine s-aud..."


ntrmsc Disney,

t:ra minte prea muftd credeti d rac ?... Deschide !..-"


mai depade ?"

"Ma
30

urmat "Si e aomul inirebi din u$.

'Ceva

de care eu nu vratr

Mlnglindu

i! povesli

,,Eu slnl Disney, copile. de ani nulii colind,

I pe cap, Disney pe-ndeleie desDre calatoriile lui de ; lunsul ir de-a laiul

cit un brad aromind


de proaspate nea... De ani mulli col'nd, lot colind-.."

Djsny gindea : planeta "Frumoas6'i mai ales prin copii,

ri

primest in dar buctrii.

lnlinplsri n-nilnplate,
Copilul deschise ura crl ce poatb bine vedea
dacn Disney acesta spre cafe

ti ei pol urca

Dar privindul a1enl lnalt, usceJiv ti simpatic


precis minte 'Nu m; !!
acesta

i Disney,

Disney, privindui, privirea blindn Fi kndrn parci era de la bunic

$i drumelul intri iar copilul, privindu'l uimit, a uiiat


ce

Disney brnicul... Si o mini pesle umerii lo. un televizor a dschis...

nai are

de spus...

,,A, da I Ali venil tocma' bine, Jngin; lascinat... V, rog, luati loc in lotoliu sau, mai comod, slaii llnsn mine,

a F,

il AIbd ce
pitici"...

Zdpada

3l

ca un ochi jucaui: or sa !inb si Mowsli

Ecranul clipea ai Baloo

c?tsdati mai noteazi


apoi scoate o basheti ri o iadreapii u9or

Disney se bucur;,

ceva.

ii Bagheera acuti, ii vestitul Slere Khan


calibru.

narele tigru cu mutchii de cl mai mare

iar perdeaua se lace ecran,


ca:nttrun basm colorat ti copilul prive$te cel mai nou desen animat

aF s-a-ntimplat,
toli au venit,

$i precum a eindit bdietelul

iar el a aplaudat...

BAiatul ce-apare pe perdeaua de lum est el, chiar 1. cel d acum, iar b;irinul acela, @-l minAiie blind, esie Disney, desenind, desenlnd...

d parci ar cadea pe pofea mii de buiteni ?

Dar ce se-aude. cine troD5'e

In jurul lor vin in cerc,


cntei, lelanti, urecheati, vulpi net;soase Ai alte adiste de vazi intre care, credetlms, pentru cn eu stiu totul, se atli ti Doamna Ti oalabodut...

Din telvizor sar pe covor cei l0l de dalmalieni !

$i totuei este destul loc pentru toti... s6-i minsii "lncearca ia spils Disney, cd poti."

Filmu-i i.umos; ln culori, Dar unde e Disnev I Dar unde.i beiaidi ? Nu cumva iali v:zut

pin; acum nelntrecut...


?

i
,

Si citeii acestia indrazneti ai vioi se l;sau mlnsiiati dlnd din coad;. (Hai, copii, mlngliatii $i voi l)
32

Nu-mi rispundeti acum, chiar de rnspunsul il rtili I Lisati-i sd umble prin vis unul de altul uimiii...

Pasdrea Noapte-Bund

Pasere Noapte-Bun5, coboarb din in,ltimi ii lnvelerte copilDl cu luna, sE i fie cald, de pa.cd l-ar ocroii o vorbe bunn spus; lnct,

pline

de

ramuri innugurite...

Leasana I cun lJi e zborul, apropie-i visul,

ocroteite.l, pasare Noaple-Buna


clnd apele

.ind undelo l6r s',nr.ri.',n'

i;i trimi{ murmurul


som,nul

rn cer,

ti

li

lmllete$t

Fr,

cu en rNs
Pas,re! Bun, Dimineata Litcra 3
Joaca de-. v
3

Desp.e ciliul cari a ilat la pindb si g.eaua lui oslnde 20 Multunire 2l


6

.ti
8

ascuDselc.

Fulgii aviaiori

Mielul pierdut dc iurmA Spicul de g.iu 22

22

",%#'

Balena infonretatb l0 Pdcalici cel t,cilit ll Ghioceii cci voinici ll


Pasarea

M:
difu.'

Blnn ZiLa l2
12

Cine arc un cetel istel ? Zbor!l coco.ilor l3

Ghdrcelul

P,durea ecualoriald l8

ti zalul

dc calea

l6

Hota 23 Livadz visdloare 23 S-au copt merele 24 Pas;.ea Buna,Seara 24 Bondarii Si bondndlele 25 Proiesoa.a de cille 26 Delfinul care . vrut sd zboa.e 27 Vedere din vacanla 28 O cemila isteati 28 Copiltrl ti Disney 30 Pasirea Noapte-Bun: 34

il

"t *o. t.t l r.' ,.......,q!ii.ai*.

'

S-ar putea să vă placă și