Sunteți pe pagina 1din 31

MIgAII,

EUINDSCU

avea o lelaratasi tldrl ti zinbitoare ca mizul tuminos al zilei Cincizeci de ani de clnd imliratul purta rezboi c'un veir al lui.

Murte veciNl 9i hsa* de mo*enne liiloi li nepolild $a * fajba de sif,se. Cif,cizeci de ani,9i tuEai lmParatd tdid sin$r, ca !n leu imperat, ce_n viala lui tu lmbnhi{it, shbit de lqte li slferinte .i** niciodatn, care @ zinbea nici 1a cintecul nevinovat al coPilulti, nici la surbul pli! de aoor al sotiei lui tircre, nici la povettile bnhhe

ri slumete ale o$atiloi lndlbiii h b{tIlie ti levoi S sinlea sl'b, se n avea si sa lase Eo:terirea urii lui. Trist & dlt sintta "iu'i"a ti alrit, lns6 tldia-!.t de thge lopid@ db patul lmpAdte, d inioa nelabrtomeraeR to &bi pustiu 9i rcbinmvlnat -hi* stoSi, de veduvie cu l.ctiEi dld ;i6 iopdlt@. Plirya ti silg{d;at ei. P!tui ei el FlEa a@t el dai froEos cndea pe stoii dit @tii ei albaitri ti mari cugu tiioaie de ei ;lbi :i roh@i ti criNlui hngi ceatdrSeribie a!ry ts o fati Mi alE tqhtd etilor, li vile albastt * trn$au dle vineb s trageail lmprejdl pe lata i .lbe ca o mrmrre vie Scub6 din patul ei, ea * armcn pe trcptele de Piatin 'le unei blte h zid, ln cate veshea, deasulra ufti candele tum8lnde, i@a!a imbrlcatn iD argint a hicii dlrerilo.. lnduplcatA de ftgiciunile lmpltci se trnezti li o lacrin{ dtesei lngeNachiate, lleoaPele is.rci cu6e dh ;hiul el negru al mmei lsi Dtrmeze!. lmPeratels se iidicn ln toati mareaJa ei sbtdrn, atim d bua ei *dc! lacrima cea ree ti o sup* ln adln ul sufletultri snu. Di! f,odenhl acela ea lutls
dotre. heud noun, $i impndtasa fn( trn T.e.n d ltrni. trsre ficior alb spu@ laptelui, cu parul bnlai ca razeL luei. lmperatul sudse, wrele suri* ti el ln idfocab lui ldpadiie, chiar sbtu pe ld, lncit tri zile tr-a lost noapte, ci Nmai *nh ti vslie - vinul cuqea dh butii slarte ti chiotele despicau bolta eroltri 5i i pbe ndru nun"le: FAr'Frunos diD lacrinr' 5i.rsu ti t fad matc ca brrzii "odtilo( Cteftea lntro Iun: cit altii intr u! an. Cind era destul de ture, puse se-i Iacn un buzdtrgatr de fier' il as.cn ln sus de despici bolta ceruhi, i1 prinse pe degetol cel mic $i buzdu ll aiuaci gatrol se rupse-n dod. Atutrci Pus si-i laca altul mi get ln sus rlroaF de palatul de lori al lunei; cizid din noti, !tr s ru?s de degertrl voinicului, ca s * duc6, de la iri lun ziua bud Attrdci Fnt Fr!m6 Plriili, s6 s b.t! el sirFr cu o*ile i4lnrattrlui ce I d$drca !e hta-s{P@ !e rrupul snu l@paia&s hiine de !*tor, .dm$6 de borangic, t.sus ir lacrinile mnei sale, mlddrd lnlnrie c! flori, cu cotdele ti rolte de la sltutile letelor d6n!6rali, ili P$e'n bdul verde cu dr$le

@ fluier de doiae ti altul de hore, ti, cind soarele rt de doue sulite pe &, . plecat h lumea ldsi qin toiul lui de voiaic. ?e &un tora ti doiDe., i.r buzdrgadl til arunca sn spintee Dourii, de cadea dqa4e bt cale deo zi. vdile ti aufltii se uitueau a@iDdu-i cltrtecele, apele-ai iidicau valurile mi ss ca gl aslte, Lvoarele lti tuiburau adhcul, ca sd{i azvnl dfarA utrdele lor, letrttu m fiecare din unde sti aud!, fiecar din ele sa loatd cirta ca dlcul clqd vor iopti vnilor ri florilor. Riu.ile se cioraiau nai ln j6 de brliele nelarcolicelor stinci, invitau & 1. pastorol impdrat doira iubtitor, iar wlturii e stad amllili !e crqteble si ti sure ale stlncilor lnalte, lDvnFu de la el lipetul el Sdhau to.te uimit !e cind trecea prstoratul imlirat, doinind ti horbd: ochii cei negti ai leteld se impleatr de lacrimi de dor: tir pieptulile pastorilor tine.i, rnzioati cun cot deo stlncn ti c-o mlDe pe bltd, i(oltea ur dor @ai adlnc, aai lntures, Mi ear. dorul
?o4te stdteau h 1oc, numai Fit-!{mos oeigea b6o urmerird cu chtecul doiul inimii hi, ti cu ochii buzduFdl ce $lipea prin aolri li p.in aer, ca ud rultur de otel, c! o s@ lnzdrevana. Cld era 6pG sora zilei a tieia, buzdu&nd cnzhd, s izbi de o poarte de aiad, ti fas un vuiet puternic ti lung, Poarta era sinrlMtt dintre munli ti se oslinda lnh-{! lac ti voidicul intd. Lum risiii* er ti li@pede, ca 3ednul cetului. ln lundul lui se veder sclipind, de linpede ce era, trtr nhi! de aur: iat ln Eijt@ul lui, pe o i6utd de snaraDd, honjurat de u criq de arboii vezi ti *dqi, se ridica un mindr! palat de o oarmur! ca laptele, lucie ti.lbe-atit de ltrcie, inclt h zidti rbfriqea ca-ntr o oglia& de arginf: dunbravd 9i luncn, lac ti tdrnuri. O lurtr auriti veahea pe undete limpezi ale lacuhi llngn poada: fin.erul cel curat.l serii tremuau dir paldt chtece mhdre ajuce plni la $erile 9i senirc. Fit-Fru@s s sui n luDtre * yhlid, & l@nure ale palatului. Pitrlls acolo, el vAz{ ln bolble driloi @!dehb.e cu sute de brle, titr fiecaie brat ardea clte o $ea de fc. Pitruse ir sala, Sala eta laltd, susthub de stilpi ti de arori, toate de aur, iar ln bijldul ei sbtea o Dlf,dii masn, aotsrit! cu a1b, talaerele toate gpate di! clte-un sinsr drgiribr n6iej id boierii ce sedeau la nae

b haile aurie, F $6ue de titoa rqb, eEu lromoli ca zilele tire r4ii ii voiqi ca horele. Dar mi .16 uul diu ei, s fnut-rtr-m crc de aur bntut d diadante $ q hairele straluite, e fruo6 e l@ tuei nopti de va!6. D& tui ntu s Fnt-FnmG. zisDpaBhl; a4 a@it de tbe, BirFai vdit, F{t-Fflmcl - vht {r teaD tut. dd d Bire b-ad ensit, lmplEh, dsi d bE cd ru b'oi kr d bine, - ct ad venit g a luptea gs, cn dshl .i eiclsit asnpm tatnpenh
n-am viclait ffipn tatnlni teu, ci b6eauG m-sm lupbt - Ba d!eap6. Dar o tide !u E{i b6te. Ci @i bile{i ryle Udb luptA tarilot st zicA ti dpadlot sd lEple sts].6 vi!, tioD lqa fr4ie &

croce pe

clt oa fi tioo tdi.

$i * setutara leciorii de-Eparafi h ur6.ile boierilor, ti bAutn ti

Zi* lmp&atu1 1ui FatFEnos: e ciae-n lume te boi tu mai mult? nime-q tu@a ash, afard de hhneze!. Dar h? -De Ed iar & ni@, alara f,ln.i de Drhnezen si de Mtu Pidtr- o bbn betrini uiiti, care i6bu pritr lopdrAlia mea de mlbn rilor; ii cu fu*ura. ?e utrde hece ea, fata paointului se usuce, satele se rAsi p, tlr$lile cad niruite. Ue6-a4 eu asulra ei cu bdtAlie, dar n,ab $ sbu la'nvoidk cu a ti sa-i dau ca bit tot al relea di! copiii supuilor Eei. $i rzi vim ca stji ieie bidl. Citrd suoA diazrroaprd, felele ne$bilor s poeborni: caci pe mdnoapte cabre d aripi vlntoe, d fata zbicita cd o stinca puhavi ti mobi6 d pa.aie, c o plduren loc deptr, ela priD arul ceoitMam Padurilor ea nebunA. fthii ei doll tropti hrburi, S ei ua ttu - de nori. cn*.t, dintii ei tid.i & piehe Cum ve@a vuind, Fat-Fromos o apud de mijloc ti o trhti cu toat6 putefta intr{ piue @re de pi.hA j pesb pid pdvlli o bu@t6 de stincA, F @re-o lqn din toate pa4ile cu Fpte lanhrii de fier. ldunhu baba tuiqa ti se soulse! ca vlntul lnchb dar d-i folMa ninica. Vdi hi la ospitj clnd, prin boltile fere*relor b lumina lunei, vized doua dealu.i lungi de ap!. & e.a? Mana P6durilo!, ne!!6Dd s ias, trNa p6h api s piuA s tot, tii brnzda lala in dou6 dealuri.
$i lusea Eero, o stiici de piahn iddlecig, ruplndu-ti cale ?riu padsri, brnzdhd peointul, cu dire lunga, pid e * tacu nevezu6 i! depirbp.evit tridica. Cr s. nu-mi pii?adeasci t@td lEpera$a,

ah fost sitit

Fetlfthos Gpntn e Gpite, dar apoi lui{du-ti buzdugaml de-a umir, m.ce bereu pe diri trad de piM, pini ce rjuG ling-o caa fro@d, alb6, care sticlea la lumine lurei h nijldl lnei grndiai

de llori- Floiile erau in straturi vezi ti luhidu alba$re, rqie inchi* fi dbe, h prinhe ele roiau ftuturi qori, ca $tipitoare sble de au. Miros, hhid ti un cinh lesfttit, lncet, dulce, ietind din roira flutnrilor tia albinelor, imbibu srldina ti csa. llry! prispd s6teau doM butii d.pr-i.r ts prirya torcea o tltA frumos!. naina ei abn ti hnSn pEr u! nour de r@ ti unbre, iat pht ei de ali era lmpletit

h @ri kte ts spate, !e clnd o cununa de mnrgatigrele n aFz4tt F ftunk. ei netdn. lumiMtn de luel lurci, ea pnre Euia bh-ut aer de rui. Degtele ei ca dia car! albi torceat dinti-o lurct de a$ dlbt ti diak-rD fuioi de o 1tu6 ca argintd, torcea ua lir de o dt.se $biir, stdltrcitd, ce sioara mai mult a o vie @n d. lm[ e cuheiea arul, declt a fir de tort. Iata-d ridice ochii La zFdotul trFr at lalilor lui Ftt_rdm6, db.*ri ca undele lacului zbe et s ochii littszi 9i pe judBine-ai vnit. iat-Frtrmos - te-am viet- Pe cld degtele lele -hchini e d. mull de cld tate -.it breau m fii, glntuiile 6ele toreau trn vis, un vis frumos, ttr care eu mn iubeam d tinej tet'Fdnos, di! luior de argjtrt toream F eram ca snti tes o haid urz,u b dsitrtece, balut;q f"ricre so po4i Dio btul neu li 4 face o hsida ditr zilele mel" o e i"Uti ." ^i*. deznierei. vi4. ;lid de privea umilite h el, tusul li sctlt din Eha ti furca A;fel,6n .dz! alitui de ea. & * sslt $i, c. Ninatn de ele ce zi*se, ntoile ei spl@ur.u ln jos c. la un @!il viDovat i chii ei ei r.ri * pleapropie dedlns., co mirnli culriBe nijlocul, iat cu care. El* e6alalE li dezmirdn lnet lruntea ii !ail1, ni i tslti: fruhoast eqti t!, ce diagt-hi eqti! A di e*i tu fata mea? -Ce ilaoei PAdffilor vei iubi ttr t&!trN ea suspilird; A -d .ana, cind stii a di sht? lui, li * uitt Ea lncunjure cu anindo{a braiele ei soale PMzul lulg la el, ln ociii lui. zise el deshl cn te iubescpasa a ctri eiti -G-oi zise ea liPitrdu s mi tare Daci d irle$i, s lugim atuncea tear gdsi mama, ea te_.r 6mori ti dacai fluri de liQtul lui-dace ts, eu a9 rcbutri, ori al ndri li etr zise el zinlind 9i dednclndtrae din bratele ei N-aibi lricn De ilnd a venit, se zbucitrd ir pi@ to care-ai hcuiat_o tu, li r@de d coltii la lanlurile c'o lnctid zise e1 rapezindu-se si vadn u!de_i. &-mi pasn Frtrmos zi$ f.ta, ti doDn lacrimi Mri strnhcni h ochii ei -I6t nu te duce lnct. Sn te lnvdt eu ce s faceE ca sn ltrvilgi tu pe

naM. vzi t! butiile astea doue? Una-i cu ard, tltt cu 14t t . Sa le m{um uDa 4 locul alteia. itana, cld se lulte cu vrajaqii ei, shB! chd obose*e: ,,Stii, sn mai bem.ite_oleacd de aptl Aloi a be. putere, la vrede e ddtdElul ei dnai apt. De acda noi l mtrtdm di! 1oc, ea du va tti si va bea nrtui dP; ln LreEer luPFi (u iin" Prectrm t! zis, ald au li ftcut El * relezi dnpa caS Ce laci, babd? striS: el. Aaba de vedr * sEulse o datE din piud-tr ss ti talse 1atrttrdle lulginduae dabE ti dre Pine t nori A! bine cn ni ai venit,Fnt Fromosi zne ea, fAclndu_se iar wrE -. !5i la lupt6, acu vom vedea cire i mai tare. I. a6m, ki! zise Fdt-Fiubos-

rabal apuca de nijloc, se lungi repzindu-s { el pld'n &ri, atoi i1 izbi de labltrt ti 1 bist ln terinn Plne_n 8lezne. Fdt-Filmos o izbi Pe ea ti o bnga n penbt pinn ln genundi'
Stitud ti e rnsuflari. Baba bitr apt, Fet-Frumos bnu putete, t-u! Im n;*ic li streirn cu iioli de racoaie toti nulchii ti toate iel winle lui cele sbbite.
de
C-o

St6i, st

Mi beh

apa

zi*

Mama Pdduriloi osteni6.

b@duSanul h cap tii rnsipi Cerul incnrunii de nouri, vintul lncepu . Sme rece li a sstura casa cea mice itr toate incheieturile ceprjorilor ei. $eryi rotii rupea! tresDind poab neqd a murilor,alele pAreau.A latrn numai tuntul clnb adi;c ca u prooroc al lierzirii Ptin acel intun'iic des ti nepAttus, Fet FffmG vedea albind o unbra de argint, cu pat de aui d6_ pletit, dt6ci!d, cu mhile tidiab 9i palida El se apropie de ea lio cului, 9i blnile ;dN cu bnld. lui. k c6tu ca d@rta de sroad pe liePtul ;i reci s asurre n dnul tui.Ca s6 * t.ezeas!, el ii sirutn ochii Noulii luna rolie ca ldcul s ivea pritr spntutile 1or se rupeau bucnti pe cer risipite; i.' pi sinul l{i Fat-trumos vdea 4E ldloreau dou' stele alb&stre, limpezi ti uimite, ochii dirsi lui El o tua ! brale ti bcepu si rtrsn cu ea plin furtuna tu-9i slcase caput ln shtr1 1ui 9i p[rea cA adornbe. Aju$ linse gr5dina imPnratuhi, el o ps_n ltrhe dlciad'o ca ltrtt un leagen Peste lac, snube iaibi, Iln cu mii6 9i flori din 8ri did iii cl6di un pat in caie-o aieze ca-ntr-utr cuib Soarele iesind ditr reserit, erivea la ei cu dras. &inete ei uoede de ploaie se lipce de mealrle dulci ti rotude, fata ei d_o paloare alb6, Einile nici ti ulite ts liept, pdrul despltit "-.aa ". "".t "". 9i rn.firat pe sitr, ochii @ri, inchiti li adinciti lD ftunte .sfel e! eia lromodn, da. pnrea moarte. Pe.cea lilnte fttedi ti albt, FAI-Frumos prenrn clhva flori albastre, .poi fzu althri 6 fi ncepu d doitri o fate de loc ierburile impr6 o dar., soarele incet- Arul lidpede pntate, Dircll cel umd al llorilor lDviotate o Gcesu S doad m!1t ai li!, isotiti id calea vburilor ei de 916!l el pli$ al ftuierului Clnd era earele n aniazi Inea tdcea, li Fnt-Fnmos a*ulta Iitittita i dsu_ flare, calde ti uoee. lDcet s phcn h obr&ll ei 9io sdru6.

beg!-d

c;erii.

p;6lnt linn'n sit Aloi o izbi cu

putere indoita, cu brale de {ier o sNnci !e

bib'

de

Eijle 9io

se $ftnoatunci ea de$hise ochii inca Plin; de visuri, lintiMindt rd, 2i* lncet ti zimbitrd : Tu aici e*i? Ba ntr sirt oici. ru vezi ca ru sint aici! - zi* el mii l6didtld de fe.iciie. Cum rda el th8! ea, @-9i lntis* un brat ti i cupiiN

* sai scorh, zk el dzdierdlnd_o - e zila'n amiaza lffie' h nij *u.. - ii-"" n.-r U" pe tdnle !i_l dere p Pate El li cupriae "*",i i n".t''u :i acrlel trAura printre rroturile de i"*r ' c'irddzul (lori ri iilrrdta i !dlaiul de Drdrmute rl lEpdrarului ''' imfanrul I roar:raspuindu i"'j-i mircae ltri lmPiii.i.* ca li cltrd ar Ii vrut " li lun de nlni !e Fat!trm6, ratul zimbi, apoi lacul iaida, in si i s,ue ceva ti I I's+ la o retersrri turr' Pe csie vedea s;*" trinica ci btrd3i !e uir: uimir Pe luciui ..t ii,r^. c' n.'-i i * ld;lur{ de lacrioi o leb;dr iii iDalta" aripil-ca i-.,'u 'i "*li ePol ciluDdat in apa d\ia hla senid o nrsinr ti r ""iJti;; "u dc 'e? Plirei. irnDe'at? zi* Fii Flluos zi* impd'rtul - binele ce Di I ai tAot die Du ' ."-F,r." oricit de *un!a nlar li' ti cu nici cu lunir;dhilor, ti-t p.ipiati ;oate a*d vin d ti cer ii mai nult Ce, imlnrate? t; leba& ed lndrisit! de !nde? Tldt fiitd' 4 hebui -Vzi am vrut s-mi s5 liu i';rasit de vi4e Vi c{ to;k asba de cite ori o t.ta iro-oose ( ehii slnditori' dulce ca vi*le io*" i--r.ui ce'?i pebN !ial! oE dlndru li slbatic e*-l"i a. -i.ii O ctr e de a'Pru el cit e de fiudoa$ fala *a,ti l*,t" "m"a ",t ri.""-" de! o riPi I rost desdd incea'@+e tul i'i,'o'i* ca de cfle Ar fi stat F t-Frumos locului, &r smdpe i ea fralia dai scumPn dcit zilele Eai ssmPd delt @ireasa o.ic*ui '-: ".;"t, ru"'tate, diD ci{e noroae ai avut unul a iotr i--,," "'e" arla ta rel Ftumos lie trale de cruce uai ci roaie -ri -","i*r d duc etr r: raF$ F fata ftnaruldil ''_ s suflet de vinl Faf Frumo' ?i era 35 Plece .si'l ua -i ]"-i,'..i tte,n. o cbeDa - li zL" locPt la urde' siru' t,i l-"1, -r** -

dnduf d duler ,,Nu uib, Fit-Ftum6, ca


oi tot PllDge R! e di6

t{ depade' d pe clt vei 'i o dili la ea o EtDgne-ur apoi deJictndi* de * tvind F Pua calului ti Pleci lb luEe ras'r@ t-.ii-i.r '-"ill* "r, t*tii. prin Eudli cu iiutrF lica ti citrd ".i" -i,r il;. e'. paria c' rali unei rere Eoar*' stutrci de er' ce rdcutr"'".".i:;i;.;; iJ* it-"i.i i' .ta cte o zireula uriqa atitnatd - o o@pte dhtic'ta' un keur i',i'"' n*iJ "i "tn'' wruili dute un e*d du@i Piete ti ziduri spatre ir ruta. "' iii.i * r'.ti * ,r*: FaFFrudos vede ca ei'ur duntibr dr.htro I]le verde 9i tntid. e trtielte ln mii de valuri dhiur * pierde i! ::"':,:; ;;; ma.ii rdet si merdi* Pini unde Ei'ii l! c;Patur tirdui de muDli drePt ;il;:il.ii; rrn'A de sratrit di! ;;;;;ii;Jr';;ln 't-;;'".der; tuodur ei o marara care de albe e c'a' cuib alb o cekt' rrudoasn u; * *.*. -J ar'ate dsereru ter*trc srraru'ik zidurire t,; il:";;;;;;;i; utr cap de de flori @le zarea * Printre i.' ai,i.." ru*"."ra de*his o trdPre de vara Eia ra* &trarurui' ;;;,.; ;a;;;;i "" zM ea catiud de la f'rea$r6 ti venit. Fat_Frum6 -nin.-ri lduia sitrSurn ca u! Fnru AeUUtip'tle marelului catel unde ea (-o {s ti $eaua i;*i-""-'*iul 6t: 'o;pte di $ Perea c{ vo'bd ldPiratului ce m' iubste pnea din * vii -i.-.r,i" -'_f"'*r"-*" veshea un dota! etrei cenry io .*t"r"iui ."*'" ** l* uila dintFun ep.s{Ltra 'ale d'o zi iar chd * **#," {da ditr cite tepte s aud cale de fpre zile """il;";i,;ft;'-;$rbatier; vrnetori * deprrrde care
deo zi 'are
sEbdoi FitFrmG lui faEd br'te 9r' putrmco Pe et .zblBu 3le vazdutrurtrr' prio pUiut tureutui na'ii cs doui abia letute lncbegert ub cal dazdrav'n d dos '- ix. errur' om ult ti Putertric' 've' cap' ia' carul &nailrui diau* h#h;;'ii'il;;-nieu* lded d vocea lui de brcnz --s-a uit e-"1 - rt htrebe &@ru1 Pe calul nnzddvaa - ti "' " - ii" .r .-" udt nie cu binele' ci de tin*i du Fnt l(mos tia

tebuie se ne sabim nult, .a sl i ajmged? ne slebin 9i nu prea, lentru ce_i lutem ajange -S &narul incikn si zburn ca spaima cea betrlnn in trrm iugitilor' h dritrd li ii ajtrnse. Se se batd el m Fnt Fr!fros nu Putea Pentu cA ci era crerii" li puterea lui ntr era in dnrnrile l"hlnendhi ft"*ul zi* tine.-Fir-irnnos! De astn date n!!i eiti lrtrmos li mle mild de Gnatul-mult lac ninlica, dar de altddat! rine nintel $i lulndu-ii lata abttrii cu el, piei ln rint, ca 5i chd d @i fusese Dat FatFruoos era voinic li *ia druhdl inaloi. El se .etotoar 9i aasi !e iataiar sinsia, hsd mai palidi ii llinsai ea Pa.ea li 'nai tuai inmoass. Gnarul era d$iat la vinatoare .al. de doln zile fat_ Frumos lu: alti .di din cliar gaj-

Astddatd pleare noaltea. Ej tugeat cun 14 razclc Iunei Fste fugeatr prin loapt pustie ii rece ca doud adbcile valui ale tirii, vb{ri dragi; ti prin ltrga lor auz.au miautele lungi ti indoite ale mota_ fllui din vaka.astelului. A!.i li se pnru ca rtr nai lot ner8e, ase benea celor ce rcr sd luga in tis ii .u toate aceste ntr pot. APoi un no! d olb ii .lprinse, ceci Genarul venea in fuBa calutli dc rillea Fari dea zi.e o rorbn, el Fata lui era lnfricogats, lrivirta.rlnti dpuci pe Fttlttrmos 9i 1 azwirli ln nourii cei neg.i ti Pliri de lurtlni ai cerului. Aloi dispitu cu lati cu tot Fet-F.umos ars de lulgere, nu cnzr din el decit o mlni de cen$! b nisiptrl el ficrlinte ii sec al Pustiutui Dar din cilla lui sc ldcu u! izvor limFde cc curgea !e un nisi! de diamtrtj !e lingd el arbdri Ddci ua\i. verz'. Juf^.i r.rpiDdcdu o u!br. r.corird I rai'v'iLu'" cineva "r fi pilep ( glrsul izvorului, rr fi in\"1 ' "d | 'lcd itrlr'o lunS' doi!! !e Iledna, lmptreteasa cea balaie a lui ret_Frumos Dar cile sn lnleleagi glanil izlorultri intr utr Pusritr mde llni aturci nu cllcak

&r F ftma aea h@d mla tu ts p6nht. Inh-o ti s doi @neri dlatoriod prin pustiu. kioele ti f4. snub *Alueiu c. alb ludi!! a sarelui; el6tatt, @i uEilit, tru pA@ deft lEh elui 1Mimt. Eao DoErul li Slhtul ?etrea Picio.ftle lor ffkbhtee d nbirl pdiului, cllcad .tuci ln rasrcle ti limFdel. pliu c ur din izvot. Prb cffil !Pei, d 8t@!ele ror sl4i6u Blurib pd l. udritul lot irvor. Aslo h@ul bru dir aPI, giti rylh f4. s s dtotl ti heiutl ti Ehile sk fedt@ de miNni. AFI pd aabdoi h uobt!, &dul 48dbd l. t.El su dir s, ri Slhtul les .mltbd ts dFt. doie izvoslui plbgatot Chd e sbra, ryc s nd$ mi dePade, zhe Slbtut Pdrea: E c. 6c6t izvor d fie es fo* n.i tuinE - hle, zb &a!d ridicM Eha s ea 5fi!tt, dup! caa aFi -Adnl tqft @t., frd E b.i privi lmFi. * &phad & piin farne pie.i horo1 ti .op.cii, li Fnt-Fru@s t@it ca di!t-u! stu lula * ui6 lmp.eju. Atdrci e&u chiPsl el ludbt !l &@dui, e ogge4 F t.lurile dii, oa se Plecau iMirte. hi, btd@i e ts
vedeau

!*sti ti F Sflrtsl Petrea, cd meiglld i! u@ lui $ bvis de lirca lui c. o@l'd, * uita haph sa tii ftu lui Fat-tum$ di! @P. FIt-FroDG fi udii s ehii pid e chipul hi Sfhtd P&a * teiPi la dqlture, ti nu s vede. declt diPll 3hnhdt 4l hn'ului drcbd o duq6 de hbid F hciul .pei, ast{el hclt dad @tele !-a. fi fet h ebi6re, ai ii cezut cn wtele sPunel El lnFl* billlt@ bvidii ele ti hgemnchie ispte sPusul aelui soare dutneeie Dar api lli adu* aeinb, cI ggadui* a rtpi pe fab &larului, ti ea e fnglduiqte voinicul, anevoie o ks nefncitA Dei se poti ti lEpre sarn .jmse la delul &erolai, e stdtuce. ln iaturi4l seiii @ o ariaF umbr6. El irkn ltr c.s... fats turdui plinsea. Dd cind 11 vizu, ftta ei *-@nin{, sn $_l:si!n o u& de o r&{. El ii povesti sn l!vi@; ahtci es-i z&: ,,De rEpit !u d pti repi plnl ce !u-i tve. u l a$nene cu ael. cef ar. btnl os, penh c-dcel. 5te dola ilimi; dar eu au sef lDheb ln a*! ed de unde-ei are calul @ s poti 9i td sn capeli ulul ce acela. Plla athci ld, perh ca st nu te dle bE-tue!, eu k voi Prcf@ lntt{ fload'. El *zu pe uE st!, iat ea ppti o vrajA dule, ti sE ll tus ts

rdtrq el * prelecu i!h-o fl@re rqie inct&6 ca vbie c@prd. Ert Plse ltrtre florile din feraske ti ctDb de v*tie, de itou@ estelul
rea?... 9i de e etti vset6? itrhbA el, -Veli, fat. -Pltru cd tu @i este lft-F{mos q s mr rfuead_d3_ Se lred !a cinn. - Tate - lDtrbn fah - de alde ai qltrt dtrmitale o Gft inhti treluie so irii? zk l tncrutind sprtnenete. - h ceji ttii prea biue r6spunse- iata d N reaa q s{ ,tiu dctr naqai ia ata ca sd *itr,- !nrrtr c-ac! nu @i e i*-F{hos s n! lnpede.

Atuci inhe ii Gnarul.

De$rii tu ca ru en lhtstrivesc lie ni.io&tt - zi* &mill: - de pade aid. llryn nat, Fd o babn care are Fpte ie!e. & 9ine oaheni c.rc * i le Fzea*a un a! (cu toak ca anul ei ntr'e declt de tri zile) pizetk ptrne s{ti aleasd drept rasplati bine, eaf ti &cn cineva i le un miu, iar d nu, il on@rn ti i pu@ @!ul lnh un par. Chiar ins da.eldattecirevobine iQele, totuti ea I vicleregte pe om, cici sate ininile din clii toti i le lune intr-mtrl sins$, incir cel ce-a !{zit alege @i lntotde.um m cal fire inid, care-i mai tttr decit utrl de tltrd,,.

E*i nultamite, fata mea? Mqtimtd rt+nnse ea zlnbind. Aotdatn lnsd Genarll li artrncd ln fate o lEtbtA rotie, !t@rn nirairdre. fuld re ulr nun itr ochii ratdlui sru, detle.tili ditrtr utr vis dh \are bu-ri poak aduF aninre. & ulrce kr ce i sptrs tati-siu- lnsi lloarea din fereastd vegha prinhe frunzele ei c. o ska roie lritrtre incr4ruir and nor. 3 doua zi &mrul phd iariti d6 de{inineate la vinetoare. Fata dfltt mrrmtrrind floarea rqie li Fnt Frum6 anscu ca din Ei rtii ceva? o lnttebd el. Nu gtiu nnnica zise ea tristi ii Nnnrd do3nl hirii !e fruntea

eu.n auit tot zise el, kmii ctr bin, lafa heaj in -l$i @rlnd ne votu vedea iar, El lncnl(5 pe trn c.l ti disldru nr !$ri&i. ir asi!! cea doso.itoare a ziloi vnz! arroaF de pidffe u tintal zvircolnrdu-k h risiptrl cel lierbinte, "Fdt Flnmos - zik llnlarul ia-mi de nd dtr !inn{ lndrre ci li oi prnrde 9i eo line, Sint inla FAtFrnnos ll duse pinn in led$ea prin car era sn ratul fntarilol. treacd. Ietind dh rednte, tr.tr iar pin !!sti!, dea lugtrl rFrii, ti vaztr uD rac.tit d ars de soare, !r.lt tru bai ay.a njcj luterc sa r nai intoarcn npi... ,,FitFrunos zhe el--arunctnEn mare cn lioi Drinde $ u bine. Sint nnDnr.tul r.cilorl . Fitnfunros il arun.n in nare tiii lrnt .ala. Cind. lnqt"- .ar,i rjiln,c h iln L,,'J, i u'il ti a.olrrir cu sunoi de ."1. ln,preru Hard nn eld,.i ili)t. l" d'i ,r,e "L'ndi 'ii lJi,ric "wlil(, 9a* aveau lj{are-n vnl cite trn cat, iar al geptelea fnra, sn ctntiM Fere! in vint $i zice.: capl.apl .apl

Pe prispa o baba b6trln{ ti zbircitn, dlcata pe un cojoc vehi, sta cu capul i sui ca eNF itr poalele unei rcabe tirere ti frumoe Bile v-am gesit, zbe Fnt Frumos. - Bin ai venir, llecnule zi* baba sculhduse. G-ai venit? G cauli? Vri g-ni patti iepele poatemele pasc lumai noapta... Uite did de-ad poti sn -Ietele pom.gti c! ele la prscut,.. FaH bnil ia da tu fl{c{ului deelncatule i-.r fecut e! ti porne*elAldturi s bordeiul ee ilb pemint o livdF. E1 hba ln e.,ti acob vaztr Flte ile ngre, shilucite nopti care de clnd erau - flte nu zerise incn lunina s@ftlui. Ele nechezeau 9i lateau din pici@re. Nhbcat toatd ziua, 1 cira ce-i drd!$ !!b., iapoi lncnleird pe una din iepe, hld pe elehlte ln aeill ltrtutrecos ri racoros al lopfii. Dar, incet lncet, simti cum se streoare un soen de pluob prin toate vinele lui, ochii i se pairjinid, ti el cnzu ca nod ltr iarba pajittei. iepele nidni. E1 lri creEl se tizi pe cltrd nijea de zid. Clnd elo dea capul pus ia teapn, cind vede ietitrd dintr-o pidrre, ir depttar, ele lqte ile alungate de un roi nenAinit de 9lntari ti un sld sublne li zise: ,,ili !i {e.ur u bine, ti l-am licut ti ed. Clnd se inroae cu caii, baba lncepu sn turh, sd r#@rDe s cu {$-tr jos ri r. bala fara. c.re bu era de vibe. Ce ai. @na? intrebi Fit-Fnhos. ea; miru vdit * nie toane. hpra ta a'a6 -Nimi.o-zi* nimica... sint fo.rte mulami6. A@i inkind ia sajd, incepu si bata c.ii, tipind: ,,Ascmdetivn nni bine, baE-v-ar nan. lui hntezeu, e sa nu vi mai gAseascd, ucigil croceo ti senlncel moadea!' 4 d6ua zi porni ctr caii, dar iar cizu jc ai dotui !l* ce hijea de ziue. Desperat, era s! ieie lurea-! caP, clld deodatd vede rtsiriDd dh de o mdtime de raci.,,Miai lacut lundul ma'ii cei rpe cai, nsati tra slas ti Lan ficut 9i d. Er. lnpAhtut aciloi. dn biae-zbe El mhn caiinspre cas! li vede iar o pdvelilte ca-r ziua Eectrta. ld ln cuEul rilei roaba babei eaprolie de el 9ii zk inet, srlnghdu I de mlns: ,,Eu *iu ca ttr e*i Fdt-Frum6. $ !u hai hnnlDci din hcltele ce ti tiert baba pentr! cd s ficlte cu saMotoasd. Tioi fa.e eu altfl de brtat'

Fata intrrscr.\ li licr mrri.nr, !i nspit s.*i, chd ora sn ptece rtrinun. c.!!1 lrQz. Stre nrnht roplii sc ntoarse a.rsa, ltnra.ri! nr grai.l, ii nr.nn, ii n*ii h odaie. le larra.!lto, nrhi, ir r.ruti. nli li.arerr rilivr ciilftri Brba sra intinsn pe laili i,, I'r,'..F:li I t1,.r,c,trtrntLirl ?i:rr,.ti n! sc mis.r d. lo.. E] tfuzi fatx c. dornea te.uptor. Ultr' zin .l hb.. !i a dtiit all asta \a nr).ril .islnnse .a sustinnilj Alcvnrat cn acrm r ca ii N,arti. A<u-i miaznnoi!tcn... lir sodr ano4it li .lprnnle t.trttr]... dar sllletll ei cn,e -{ie F la cit. lnspirteni stn, cire itie F cite cni . vdjilo. inbli. Pini ce cint{ cucotul, ca sngc irinil celor ce
cn caii, iii snrli c. frir

snflctnl c.lor nero. ro.ili. Da, bndi.n, Dn,e li s. rrpli resle.nnl, i! nri ti pe nnre ( drm ncata ci 1i oi ii de nEie tolos. Tir te voi s.r!a dnr irnilte rrinejdii, l c.re li lc sntcite laL.. Iia scoas dnr i,ndtrl unei lizi hirblit. ti vcchi o cut, o terie 9i
mor ori Fsti.$e

A,8 :

A dota zi dimineata i s. inpli nise lui IfitFfthos. IraLa kehir dea uu! din cai, s api sil se ' sn llece c! Drr,rc,.u. te .nnl laso lrinzeatr, bah iesi pnln h grajd, s..asc iDimile din clttgiS0rtc eii, spre a le Nne l)e toate hlr un trrtin

slab, certria-i lriveai sta dlcat

rrnr

coaste.Iet-Ffumos se sculAde la mali

dupa indemnarea babei se dr* sn ti aleag! calul ce heblia s6 tit ieie. Caii ei frrn iniri rau de tn neFu sheltrcit, treti!trl cel cu himile

lnh-un o$ pe-o movili de Shoi. zise Fit-Frum, arntbd la cahl el s!ab. Pe acestal aleg eu Da crm, Doamne iail6-mn, sa sldtti tu degeoba? 2i* baba cea vicleani; cuh sd nuti iei tu dreptul d!? Alq-ti traul din caii itti ai fi, Irunrori... oricare til datr. zise Int F{dos, tiind la vorba lui Nu, pe aestal voi Baba scdFi dia dinti ca apu.ate, dar apoi ili *rhse hotra @ hitbuite de sre, ca s ad i6n priD ea veninul ei reoba iti6a zk-n sttit. h-til -Eai, dea unere. Pirea ct ltta ?sti{hi El * urcn pe cal s budqtNl * ia duln 1lmele lui ti zblra ca u glnd, c. o yijelie, ptintre volbu' rele de nasip ce se .idieu to trd.i. El o lrci pe cal dup! dlsul lrtr-o pndlre 11 ai&pta fab fqis. Norltea iauda* pnnlntul ctr .eru1 ei cel neg! ti ricoare. zi* lata. Fet Frumos * oitn lnaPoi. Diitr-o Mi arde-n spate - ml6, verde, se- vdeau nenifati doi di de jtntec, ale cnrot volburi t.ze rotii f@l .rs pdtrondeatr h rdrurchii letei zise fata. Aflnci peria I o a*ultn. Si deod46'n flrmife vnzud cl se ridice o FefFilmd !6dure ftaed, deasd, mr, llfioraE de uD tung fteatet de tuile li de utr utlet flnmlnd de ltrPi calului, care zbura a*neaea unui Inaintel *risi F#I{mos deeon urhirit de un bustem prin negura noPlii. Llna palidi trecea printre lolrii suri ca o fala lnled pritr mijl@l unor vk turburi ti seci. Fdt-Frum6 zbura... zbura &coatenit. M arde-n spate ! - zi* lae c u, geoet apisat, li clnd sat li silit mult c6 s nu spue lnc6. Fnt'Frum6 se uita ti vdzu o bdDili hare ti s!ri, dh care nu *r!Itrcau deit @hii rorii, ca dod fuleere lantuite de us noui zi* fata. Arurc! oteal -

FdlFtumos oatutr,
ce. $i ds&te se ridic, din lenht rncol sar,

&epqrccljntit, u!6iat lmpitrit c. spaim., ctr cdpul atingind de Fit-Frohc vljlia prin aer aF de i{te, lncit j $ parea cA n! fuAe, ci c.de dininaltll cerului lntqh adtoc & ardel zi*

B.brgiurisstirca lnfr-un loc ti trece. lrine. prelacuta ltrtr-o funie d fuo, al cdri caPnt diMinte ardea ca Armcd nefra-

FAt FrL(osoasl

tn. $i deodati vl2fin itr urnele un hciu intins, limlde, adhc, in a cirui oglindr brlaie se *aldau tn tud hm de argint ti *e

Fil Frooc .nzi o vraje luqA lrin .er ti * tritn Prin nolri Cale (suri lncet, inet Fin pierdutn ln mltdl cerllui - Plutea albdrol tiriei, Miadaoaptea bdhind cu atilele de arad Cind baba loota smintiti !e la junihtea l.cului alb, Fit-Frumos arund b@dugail-tr nori 9i lovi Pe Miazero.lt@ ia aripi Et dzu ca llumbul U pemlnr ri cro(lni jahic de doua+r'Fr "ri Luna s asnse lnh_un nor ti bba, culritrs de sonnll eide fier. * dundd in.dlrcul cet vdjit 5i aecunl,@t al lacului. Iar in nijtdl el odtrdit al baki lui * ridid o brbd lffsa d nea$i. Eh slflettr1 zise lab Am *eptt! *epat - -zise elul Fl cu FPle idimi -An tu ai izbit Miaznnoaptee dea cdzut la adnngi calnl $eplne nanint cu doua eGUi l@inh de vrme li eu sibi "ub Piioarde nele '.uotloau * *tlFt. $helt ln6omblalP de volburele dsipului q sP.e s s sui to lunn, la berchetele s sle, arzttor al lustiilor a! Aerul cel inveninat li ftce al 1or. E prirejdiG s mbli 66@ surletelor 1or mo.rte v-ar ptrh omotl Ci mi bine voi cDlcttivn, li la m!rn, ca sn nDi slg inc_odatn laptle eu linn atunea m-oi lnb!(e cel de vnpaie alba al tllelor ei, lenttu .a se nn fac iar inilnos li std lucit. Fit-Frun6 ll ascultn. $ dete jos de Pe cal lili a*erntr mantaua F ndsipul incd fierbinte. Dar ciudat.., ochii fehi Gduddale ln L!! oa*le ri indiettrrile feli li ietis afa6, lielita dir oacteF se Ins* vlne6, nlna srea .a plumbul 9i r@ ca un sloi de elearn. tii? intrebi Fat-Fruo6 -G zise ea u 8llsul stins, li * dtci in nu mi i trinica -Nimicd, nasip,hemurind ca apftab. FntFroDs &dtr drunul calului, aloi se culcl pe mntaua ce li o qternu* El adormi; cu toate ace*d-i pirea cd nu adonnise- Pielirele de Pe llmina ochiuhi i se ioii* s foctrl ti ptin ele parea ce vede cmt ltrna sPre pdmint, pini e Pnta ca o cbte sfirt! s. cobE inet, drindu-* cu Palab nalte, 9i aryintie, slinzftad din cer, ce heouta strelftitn abe..- c! mii de lerstre tran&fiiii; ti din hnA se sobm h panint a@perit cu p{nd de argint ti bntut cu pulbere un drum implrets
de tui

Iaia din lnti@le p$tii * rMleau ditr !*ip sleleb lnalte... cu capte seci de oase... lnvalik ln lungi &lntale alb, tsute rar, ditr fire de arsinl, incit prin nantale se zereau oasele albite d se.aciune. Pe lrulile lor purtau coroan ldcute din fire de iaze ti din sliri affili ti lungi... ti itrcelcali pe scheleie de cai, nergatr inmt-hcet.., ln lutr8i tiruri... dtrngi ni$itoare de umbre argintii... ti arcau d{nul luni li
se

lierdeau in lalatele inmnrnutite ale etetii din lund, plin a ciroia IercJ' r auka o muzicd lunakcA... o nuic; de vb. Atunci i se ptru ca ti iah de lilgn el * ridica lnet,,. ci tspul ei se 6ipea ln aer, de nu rdhlftau delt oasele, c!, inund.tn de o mntr trgintie, apuca ti a caL5 ltrmilod e ducea in lunn. Se ducea in turbffea impdialie a $nbrlo!, d ftde venik pe linint, momiti de vreApoi pielita Ghilor ld se inve!zi... * idngi-9i nu mi vezu

Clnd delGe etii, $arele era s6 de tot. lata lilsea ti aievea. Dar ln ptr*ili arid necbeaa calul frunos, strnlucit, lnbebt de hmin. arrit! a earehi, !e car l aN o vdea Fnrru intiia datiInt Frun6 se avinta pe el ti, ln rlstinpul cltorva gin&ri fericik, ajtrn* la castelul lncoltit al Genarului. De asta data, &narul vlna depade cale de F?te zil El o lue F lalt pe cal, dinaiitea hi. Ea-i ctrpriR gltul cu bra capul ld sinul lui, p clnd poable lungi ale hairci tele ei, riii a*ulre ei alhe atingeau din zbr dsipul pustii. Mer8eau aF de iutc, lncit i se plrea cl pctiul Si valurile mtrii tua, iar ei stau ?e loc. 9i Nnai inet motaftl miemind se auzea din clte gepte caperele. Pierdut ln piduii, ftnarol $i .ude caltl n<leztnd. e? il intrebn. -G Fet-FflnG iri lurt fata rispunse cald neddva!. Puteai'o4 ljtrlge? lntieba &narll mirat lentru ci *ia cil omorbe !e FiLlrohos. zAu i*puse c.lul-penttu ca lndlecit pe un f'ate al -Nu Flte itrini pe cind eu n-an deit doun. &M.ul ili hfip* pirtenii adhc in .oastele calului, caie luaea pe itr p6tiu, zic llt-Fflmc scuttrdtrd!-*,,, ca o vijelie, Ctnd il vezu calului snu: ,,Spu!e frAtin't6u sn ii lruDce stilintl in notrri 5i sa vilt

la ninc, ci I oi lrdni .! mn:, de rtrci ii I oi adlra (n tapte drt.e, Calul Cenanilui ii n.chczn lrntine -i:u ceca .c i spusese I dar lrat. riu i o s!$e hl flt Frur$ ,,zi tlJnri tntr zise lit Fnr.ros .a,utui sn! si ii rrnnc. stipinr n nouri, )i I oi hrnri c! lerat.c )i toi adila Calul lui I.irFrtrnDs o ne.nez. .sta lriti.c snu, ii a.esta .zrtti nnnnmlrjri rsi se l.crri Dalal re GenanL pili n, nouri \olfii.ernhi

su ti fiunos iar din doud gene de nou.i se vedeau doi ochi llba*ii oclii GeDaruhi, eilat lb ca erul, ce tApezeatr fllsere ltrlsi-Eratr
Fnt-Frumos donoli lasul calului, li afza pe fata pe aela al dtlne Str. O zi lnci 9i ajursera in mindra cetate a lmlletului. Lumeai crezuse nod le IAt Frtrnos, 9i de aeea, cird se imPrnttie faina letrhii hi, ,imji muie aerul itr lunini d. snrbltoare, ti oamenii aSteptatr murmurird la l.ina venlii lui, sm vtrie$e ua latr de grlu la suflare. utrui vlnt. Dar ce facse oare i! vremea aea, IIeEna impalateasa? k, cum plecase FeFilmos, s-a itchis irh-o grndinn cu nalte riduri de lier si acolea, culchdtr* r piehe r<i, cu eptrl F m bololtogi ea, lacrini van de cremene, pllu* tltro sc4ldi & zt, L*z,t curaE ca diananhl. ln gadila o rulb *Eturi, neudatd ti neitrtau de nime, nnsurb din pietdt ste+, din artila zilei, 9i din siciuDea noptii, floli c! frunze aalbene ti c-o culoaie stiNe ti tufture ca turMrii ochi ai no4ilor imparetesei llerci, orbili de !1i6, N oai vedea! nndcaj ftlii declt i se p6rea numai ct n luciul baii, !1ini de lacrinile i, vedea .a-n vis chiptrl nireltri i iubit. Ci ochii ei, doud izvoare secate, lnc.ta* de a @i v16a laoimi. Cine o vdea cu pirtrl ei galben 9i lnng, ds pltit i' nnpr4tiat ca crelii uni mrntii de aur pe slnul ei rece, cine ar li vrztrt lata ei de o duere m{ti, salate laici cu dalta in trnsnturile ei, ar fi gindit.e-i o lnMrdutita zlnn a undelor, culcat! pe u! hormlnt Dar cDm aui wietul venirii ldi, fata ei se-s.!inn; ea hn o minn de laciini din baie ii *ro!i grndina, Cd lrin flrns ioile galbene ale aleelor de arboli ti al strarurilor se-nverzirn ca smaraldul. Ilorile triste ttrrburi se ni'birl ca mnrgnrjtarul cel stellcit, ii ti din btezll de la crimi luara numle d. hcremioar. lmpir{telsa cea oarb! ti llbn !mbl! lncet trinstratlri, ti culese in poale o nullim de hcianioare pe care apoi aliernindule lingd baia de aur, facu un lat de flori.

Atnnci inrrn Fil-ni,,n.r Ea s lruncd la altul lui, hsa ailfjt!

de bftffie,

ed nu !ut!

d{it

sn

irdreltt asllri i ehii sai stinli 9i orbi, cu @re 2r ri wilt s I earbn in strilettrl ei, Apoi .a il 1d de minn ti i arete baia de lacrini Lha limpede it'lorea .a o iala de aur pe selilul cl adinc al cru_ lui. In a.nl no!9ii Fnl'Fnlmos i$i spnle iala i! bai. de lacrimi, a!oi' inrAlind! * in martana, ce io tesusc din raze de luDA, se c!L5 se doainn in patnl d flori. inlnrnteasa se ctlcn ti a lin8t l 9i visi it vis, ci Donntrhi dslrinse* dir cer dod vinete stele ale dnnirefii 9i i 'naica A dola 2i, detteptat6, ea vedea A eeia zi se cutrlni inpnrattrl cu lata Getulului. A path zi era sn lie tunfa lui Fit-Frumos Un roi de raze venind din cei, a s!!s liufarilor sh hoiesc ingeiii roiuri de unde rnsniind din inima !eni!clnd * slintegte u sfint - ti

tului, le a spus ctrm cilte ulsitorile .lnd urasc binele oamenilor. Astlel ldutarii mniestrira hoie nalte ii lrnri adlnci. arudaittrl ccl inf{xat, crioii de argint, lndihioarele sur ca mdigdritaitrl, mironosiiele vior.le ii lloiile toate ead!'ari voiind licare ln nirosul ei, 9i tinlre slat lung, clh st lie hhinile hainei de mirasnj apoi incrediniarn hina lor !n!i c(rtenitor iluhi a]lasku st'opit cu aur. Ac6ta se d$e ti flutlri h.ercrri nulte asqra lelei nnes.i, clnd e. dormoa, sio in.u sn vadn tntrln vis ltciu c. oglinda, cun trbuia s fie imbrdcate. tu zlnli. cind se vGa arit de lrumoasd. Mirelegi !$e ctnaid de torc de raze de lunn, briu de drcdritare, 4anta alb: ca ninsoarea 9i se lectr nunte nbdrl ti frumoasn, ctrm n-a lost alta !e lala I-a! hdit apoi in pace Si liniite ani ntrlli ti ieriiti, iar dac-ar Ii advnrat ce zice hnea: cn pentru FetiiFrtrnoti trenea ntr vrnnietr, apoi poat cor li treild ii asttzi.

S-ar putea să vă placă și