Sunteți pe pagina 1din 42

Serviciile de informaii romneti dup 1990 - support de curs -

Consiliul Suprem de Aprare a rii (CSAT Legea nr. 415/2002 privind organizarea i funcionarea Consiliului Suprem de Ap rare a ! rii "CSA#$ a in%ra% &n vigoare la da%a de 11 augus% 2002. 'rin ar%. 14 al aces%ei Legi a fos% a(roga% e)pres Legea nr. *+/1++0 privind &nfiinarea, organizarea i funcionarea Consiliului Suprem de Ap rare a ! rii. Cel puin %rei mo%ive au de%ermina% adop%area aces%ui ac% norma%iv, i anume- "1$ nevoia compa%i(iliz rii c.es%iunilor referi%oare la locul i rolul CSA# &n cadrul sis%emului au%ori% ilor i ins%i%uiilor pu(lice ale s%a%ului cu prevederile Cons%i%uiei i ale al%or ac%e norma%ive adop%a%e dup in%rarea &n vigoare a aces%eia, precum i cu noul con%e)% geopoli%ic &n care se afl /om0nia1 "2$ necesi%a%ea concen%r rii i sis%ema%iz rii, &n%r2un singur ac% norma%iv, a a%ri(uiilor CSA#, care, &n marea lor ma3ori%a%e, erau pulveriza%e &n numeroase ac%e norma%ive din domeniul ap r rii i siguranei naionale1 "*$ nevoia perfecion rii i comple% rii cadrului organiza%oric legal necesar funcion rii op%ime a CSA#. Ar%icolul 1 din Lege prevede c CSA# es%e autoritatea administrativ autonom "s.n.$ inves%i% po%rivi% Cons%i%uiei, cu organizarea i coordonarea unitar a activitilor care privesc aprarea i sigurana naional "s.n.$. #e)%ul ci%a% are o du(l semnificaie- pe de o par%e, s%a(ile%e natura juridic i locul Consiliului Suprem de Ap rare a ! rii &n ansam(lul au%ori% ilor i ins%i%uiilor pu(lice din /om0nia, iar pe de al% par%e, prevede rolul aces%uia. Ac%ivi%a%ea CSA# es%e supus con%rolului au%ori% ilor sau ins%i%uiilor pu(lice specializa%e. Spre e)emplu, su( aspec%ul modului de c.el%uire a (anilor pu(lici, care &i sun% pui la dispoziie, va fi supus con%rolului e)erci%a% de c %re Cur%ea de Con%uri, iar &n ceea ce prive%e respec%area drep%urilor i li(er% ilor persoanelor va fi con%rola% de c %re avoca%ul 'oporului1. 'reedin%ele /om0niei &ndepline%e funcia de preedin%e al Consiliului Suprem de Ap rare a ! rii. 'rimul minis%ru al 4uvernului /om0niei &ndepline%e funcia de vicepreedin%e al Consiliului Suprem de Ap rare a ! rii. 5em(rii Consiliului Suprem de Ap rare a ! rii sun%- minis%rul ap r rii naionale, minis%rul adminis%raiei i in%ernelor, minis%rul afacerilor e)%erne, minis%rul 3us%iiei, minis%rul indus%riei i resurselor, minis%rul finanelor pu(lice, direc%orul Serviciului /om0n de 6nformaii, direc%orul Serviciului de
1

7ezi i 8r. #eodor 9odoac , Natura juridic a Consiliului Suprem de Aprare a rii potrivit Legii nr. 41 !"##"$ &n :40ndirea 5ili%ar /om0neasc ;, serie nou , nr.5 sep%em(rie2oc%om(rie 2002, p.1<=21>0.

6nformaii ?)%erne, eful S%a%ului 5a3or 4eneral i consilierul prezidenial pen%ru securi%a%ea naional . Secre%arul Consiliului Suprem de Ap rare a ! rii es%e numi% de 'reedin%ele /om0niei i are rang de consilier de s%a% &n cadrul Adminis%raiei 'rezideniale. La edinele CSA# mai po% fi invi%ai- preedinii celor dou camere ale 'arlamen%ului1 guverna%orul 9 ncii @aionale, efii celorlal%e servicii i s%ruc%uri informa%ive depar%amen%ale. 8in aceas% compoziie a CSA# rezul% c pe l0ng organele "ins%i%uiile$ e)plici% cu sarcini &n domeniul realiz rii siguranei naionale, revin &n mod implici% unele a%ri(uii i al%or ins%i%uii &n cali%a%ea pe care conduc %orii aces%ora o au ca mem(ri ai CSA#. Coordonarea ac%ivi% ii ins%i%uiilor cu a%ri(uii &n aces% domeniu se realizeaz prin- analiza sau, dup caz, apro(area s%ra%egiilor, ac%elor norma%ive emise de 4uvern referi%oare la aces%ea, a s%ruc%urii i regulamen%elor de funcionare, programelor de &nzes%rare i asigurare logis%ic , planurilor de aciune, rapoar%elor de ac%ivi%a%e, proiec%elor de (uge% e%c. 8e asemenea, Consiliul ges%ioneaz unele aspec%e din domeniul resurselor umane "numirea sau avizarea numirii unor cadre &n funciile de conducere, acordarea gradelor de general de (rigad sau &nain%area &n gradul urm %or a generalilor$, precum i relaiile e)%erne ale ins%i%uiilor de profil. /apoar%ele i documen%ele informa%ive sun% analiza%e de mem(rii Consiliului &n cadrul edinelor &n plen sau &n mod individual, &n in%ervalul din%re edine. 'o%rivi% legii proprii de organizare i funcionare, Consiliul se &n%rune%e &n edin %rimes%rial sau ori de c0%e ori es%e necesar. Agenda de lucru a edinelor se &n%ocme%e pe (aza 'lanului anual de ac%ivi%a%e al Consiliului Suprem de Ap rare a ! rii i se apro( de 'reedin%ele Consiliului. 'lanul anual de ac%ivi%a%e se ela(oreaz &n (aza propunerilor minis%erelor i ins%i%uiilor cu a%ri(uii &n domeniu, se analizeaz &n edin i se apro( , de asemenea, de 'reedin%ele Consiliului. An vederea apro( rii sau aviz rii s%ra%egiilor, rapoar%elor, inform rilor, planurilor i m surilor necesare realiz rii siguranei naionale, Consiliul adop% .o% r0ri care se semneaz de preedin%ele aces%uia i se comunic au%ori% ilor adminis%raiei i ins%i%uiilor pu(lice la care se refer , in%egral sau &n e)%ras. An si%uaia &n care, pen%ru ducerea la &ndeplinire a unor .o% r0ri, par%icip mai mul%e ins%i%uii, Consiliul dispune cons%i%uirea unor comisii

in%erminis%eriale sau in%erdepar%amen%ale care prezin% propuneri &n vederea armoniz rii aciunilor necesare a%ingerii o(iec%ivelor s%a(ili%e. 'ropunerile prezen%a%e de comisii se analizeaz &n edinele Consiliului, care adop% .o% r0ri o(liga%orii pen%ru ins%i%uiile implica%e. 5em(rii Consiliului Suprem de Ap rare a ! rii sun% r spunz %ori de respec%area .o% r0rilor adop%a%e de Consiliu, ace%ia av0nd i cali%a%ea de conduc %ori ai ins%i%uiilor cu a%ri(uii &n domeniul siguranei naionale. An vederea moni%oriz rii modului de &ndeplinire a .o% r0rilor adop%a%e, periodic, secre%arul Consiliului Suprem de Ap rare a ! rii prezin% Consiliului inform ri pe aceas% %em . 'en%ru &n%ocmirea documen%elor proprii "planuri, sin%eze, .o% r0ri, rapoar%e$, preg %irea edinelor, informarea mem(rilor i e)ecu%area sarcinilor &n%re edine, Consiliul dispune de un Secre%aria%, care funcioneaz &n cadrul Adminis%raiei 'rezideniale i es%e coordona% de secre%arul Consiliul Suprem de Ap rare a ! rii. An cali%a%e de unic au%ori%a%e, a(ili%a% s organizeze i s coordoneze uni%ar, su( con%rolul 'arlamen%ului /om0niei, ac%ivi% ile care privesc ap rarea rii i sigurana naional , Consiliul Suprem de Ap rare a ! rii &i e)erci% a%ri(uiile cons%i%uionale i legale, pe (aza planurilor anuale de ac%ivi%a%e, ela(ora%e &n conformi%a%e cu regulamen%ul propriu de organizare i funcionare. 'en%ru &ndeplinirea responsa(ili% ilor ce2i revin, Consiliul acioneaz a%0% pe linia concre%iz rii a%ri(uiilor preciza%e &n Legea proprie de organizare i funcionare, c0% i a e)erci% rii compe%enelor i &ndeplinirii o(ligaiilor din celelal%e ac%e norma%ive &n vigoare, care &l anga3eaz &n soluionarea concre% a pro(lema%icii aferen%e ap r rii, siguranei naionale i ordinii pu(lice. Serviciul !omn de "nformaii # autoritate autonom a statului romn Condiiile social-politice i istorice $n care a luat fiin S!" /evoluia rom0n din decem(rie 1+=+ s2a &nscris &n%r2un con%e)% mai larg al sc.im( rilor radicale, s%ruc%urale din ?uropa Cen%ral i de ?s%, sc.im( ri care s2au ma%erializa% prin pr (uirea regimurilor comunis%e din aceas% zon geos%ra%egic 2. Spre deose(ire de al%e ri fos%e comunis%e, &n /om0nia evenimen%ele revoluionare au lua% o %urnur drama%ic i violen% cu urm ri deose(i% de grave pen%ru muli din%re par%icipani. Consecinele s2au r sfr0n% &n primul r0nd asupra s%ruc%urilor s%a%ale e)is%en%e &n decem(rie 1+=+. Sigurana
2

7ezi pe larg %evoluiile din 1&'&. (ntre trecut i viitor$ volum coordona% de 7ladimir #ism neanu, 'olirom, 1+++.

naional a /om0niei a %recu% prin grele pericole. Brice ca%aclism social2 poli%ic, c.iar i &n condiiile da%e, c0nd a avu% o direcie clar de &nl %urare a unui regim %o%ali%ar, an%reneaz prin proporii i implicaii resor%urile ad0nci ale s%a(ili% ii sociale, fiind favoriza%e a%0% &n in%erior, c0% i &n e)%erior de fore, orien% ri i %endine ale c ror scopuri sun% &n con%rapunere, ori nu &n deplin concordan , cu in%eresele naionale fundamen%ale. C.iar &n %impul evenimen%elor din decem(rie 1+=+ au ap ru% primele semne ale unei des%a(iliz ri necon%rola(ile. An 9ucure%i i &n mai mul%e orae din ar , s%area de criz a e)ploda% prin%r2un virulen% fenomen %eroris%. ?)presie a unei opoziii la sc.im(are, manifes%are a in%ereselor unor fore e)%erne in%eresa%e &n%r2o in%ervenie, modali%a%e a lup%ei pen%ru pu%ere &n%re diversele fraciuni cons%i%ui%e, par%e a unui scenariu prin care se urm rea ani.ilarea imedia% i prin%r2o soluie radical a 8epar%amen%ului Securi% ii S%a%ului, rezul%a% al confuziei i indisciplinei forelor pur% %oare de arme, consecina unui ac% nes (ui% de legi%imizare i orice ar mai fi fos%, )enomenul terorist a fos% o reali%a%e care a provoca% inu%il numeroase vic%ime *. 8esigur c mul%e din aces%e aspec%e au fos% clarifica%e de anc.e%a efec%ua% de c %re Comisia parlamen%ar pen%ru cerce%area evenimen%elor din decem(rie 1+=+, dar mul%e au mai r mas &nc insuficien% documen%a%e i e)plici%a%e, ceea ce &nseamn c pe m sur ce ne &ndep r% m de acele evenimen%e, iar accesul la documen%e va fi mai permisi(il, vor r m0ne &n sarcina is%oriografiei clarific rile de rigoare4. Ceea ce se %ie acum foar%e (ine, pu%0nd fi uor demons%ra% i documen%a% es%e c fenomenul %eroris%, de des%a(ilizare nu a fos% de%ermina% de cei c rora iniial s2a &ncerca% a li se a%ri(ui, respec%iv organelor de securi%a%e. Sin%agma :securi%i2%erori%i; a fos% media%iza% din cu %o%ul al%e raiuni, av0nd mai degra( o &nc rc %ur emoional2is%oric , dac es%e s avem &n vedere a(uzurile s v0ri%e la &ncepu%ul anilor C50, poa%e i &n al%e momen%e, de c %re organele de securi%a%e ale regimului comunis%. #eroarea s2a dezl nui% &n forme specifice e)%remismului ovin i &mpo%riva unor rom0ni din zonele cu populaie preponderen% mag.iar . 8ezinformarea, ca fac%or periculos de des%a(ilizare, a c p %a% &n decem(rie 1+=+, i imedia% dup acele evenimen%e, dimensiuni la scara &n%regii socie% i rom0ne%i, dar i cu rever(eraii in%ernaionale. 'arado)al pen%ru condiiile de insurgen , fron%ierele naionale au fos% desc.ise.

Col. Aurel 6. /ogo3an, p. 4=25=; c.f. 5i.ai Dng.eanu, %ede)inirea %evoluiei de la *imioara i condiiile invaziei strine$ &n :Almana. /om0nia 5are;, 1++<, p.1* 21<. 4 Cons%an%in Sava, Cons%an%in 5onac, %evoluia rom+n din decem,rie 1&'& retrit prin documente i mrturii, ?di%ura A)ioma ?di%, 9ucure%i, 2001.
*

Brdinea social s2a degrada% (rusc, iar cea pu(lic , cel puin &n Capi%al , nu mai era prac%ic su( nici un con%rol. 8up fuga lui @icolae Ceauescu i demisia guvernului su( presiunea revoluionarilor p %runi &n sediul CC al 'C/, conducerea unei ri prin pos%ul naional de %eleviziune E unde aproape oricine pu%ea spune orice E a dus la consecine deose(i% de grave. 7idul de pu%ere a fos% real, ceea ce dimensioneaz drama%ismul prin care a %recu% socie%a%ea rom0neasc . Aces%ea au fos% &n linii generale i foar%e succin% reda%e condiiile &n care, &n /om0nia, la *0 decem(rie 1+=+, a fos% desfiina% 8SS, m sur f cu% pu(lic &n a doua par%e a zilei urm %oare. An%erior aces%ei da%e, cu o s p% m0n , 8SS %recuse &n su(ordinea 5inis%erului Ap r rii @aionale. 8in primele zile ale anului 1++0, &n cadrul 5.Ap.@. s2a organiza% Serviciul de 6nformaii pe osa%ura principalelor s%ruc%uri informa%ive in%erne ale fos%ului 8SS, mai puin 8irecia a 672a "Con%rainformaii 5ili%are$, 8irecia a 72a "Securi%a%e i gard $, Serviciul :8; "8ezinformarea serviciilor de spiona3$ care au fos% desfiina%e. 8e asemenea, s2au mai desfiina% o serie de s%ruc%uri %eri%oriale, respec%iv Securi%a%ea 5unicipiului 9ucure%i i inspec%ora%ele 3udeene de securi%a%e 9raov, Clu3, Si(iu i #imioara. 8e remarca% c aces%e cinci orae se afl &n zone de impor%an s%ra%egic vi%al i %ocmai &n aces%e orae evenimen%ele din decem(rie 1+=+ au avu% un carac%er e)%rem de virulen% i s0ngeros. Lunile ianuarie2mar%ie 1++0 s2au carac%eriza% din punc% de vedere al si%uaiilor informa%iv2opera%ive prin accen%uarea evoluiilor des%a(iliza%oare, concomi%en% cu o foar%e pu%ernic ofensiv a unor servicii secre%e de informaii s%r ine, ale c ror in%erese pen%ru spaiul rom0nesc nu au &nce%a% s se manifes%e cons%an% pe &n%regul parcurs al secolului FF. Gi poa%e c %a(loul e)%rem de comple) al si%uaiei opera%ive nu ar fi comple% dac am omi%e s su(liniem i al%e aspec%e. 9un oar , &n reali%a%ea poli%ic rom0neasc &ncepuse s se manifes%e tendine i orientri e-tremiste. Luaser amploare activitatea unor grupuri de presiune care au in%erveni% &n procesul deciziei fac%orilor de conducere; demons%raiilor li se r spundeau cu con%rademons%raii. 'e aces% fond au de(u%a% i :mineriadele;. An mai mul%e zone din Ardeal, %o% mai muli rom0ni nu se mai simeau &n propria lor ar . /eaciile de ap rare ale s%a%ului rom0n au fos% palide sau ine)is%en%e. Au ap ru% semnalele unei crize de ne&ncredere. .iaa economic se dezorganiza cu rapidi%a%e. An impor%an%e o(iec%ive economice, ins%i%u%e de cerce% ri i locuri de producie cu pondere s%ra%egic se a(andonaser regulile de pro%ecie a secre%elor de s%a%. Concomi%en% se derula un masiv %ransfer ilegal de (unuri i valori &n e)%eriorul rii. (n viaa militar &i f cuser apariia grave manifes% ri de indisciplin colec%iv , insu(ordonare, forme de aciuni
<

revendica%ive, con%es% ri ale ac%ului de comand , forme incipien%e de r zmeri . /coala a fos% supus i ea dezorganiz rii, la &ncepu% pe cri%eriul e%nic, d0ndu2se impuls crizei pro(lemei naionale, apoi prin degringolada valorilor naionale %radiionale. 0iserica 1rtodo- %om+n$ p s%r %oare a elemen%elor de con%inui%a%e spiri%ual i naional i principalul fac%or de uni%a%e moral a poporului rom0n, a fos% lovi% prin%r2o incalifica(il aciune de compromi%ere a 'reaferici%ului 'a%riar. i a Sf0n%ului Sinod. Aa2zisele pro,lemele naionale, mai mul% false dec0% reale, s2au acu%iza% la #0rgu 5ure, acolo unde, &n mar%ie 1++0, au avu% loc conflic%e in%ere%nice rom0no2mag.iare din vina am(elor p ri, solda%e cu vic%ime i pagu(e ma%eriale, ceea ce risca s desc.id r ni cu profunde resor%uri is%orice, insuficien% cica%riza%e, c.iar i as% zi, &n par%ea unui anumi% segmen% al socie% ii. An paralel cu formarea primelor s%ruc%uri em(rionare ale unui s%a% de drep%, socie%a%ea pos%2revoluionar rom0neasc s2a confrun%a% cu fenomene care in%r i ele, al %uri de cele amin%i%e an%erior, &n compe%ena serviciilor de informaii. ?s%e vor(a despre )anatismul sau aciunile e-tremiste de sorgin%e: 2 ideologic, de dreap%a i de s%0nga "ceea ce reprezin% amenin ri la adresa valorilor democra%ice$; 2 religioas cu accen%e de in%oleran "s nu ui% m c %erorismul modern &i are originile &n aces% %ip de fana%ism$; 2 naionalist cu accen%e de ovinism. @ici tendinele 2egemonice nu au lipsi%. Au fos% cazuri e)%reme c0nd anumi%e formaiuni "economice, poli%ice, cul%urale e%c.$ au &ncerca% s su(ordoneze propriilor lor scopuri in%eresele naionale. S%a(ili%a%ea in%ern a rii a fos% meninu% &n ciuda unor pu%ernice i permanen%e confrun% ri cu fore s%r ine care ignorau drep%ul sacru la e)is%en independen% i suveran a /om0niei. 8ocumen%ele declasifica%e de Comisia parlamen%ar pen%ru cerce%area evenimen%elor din decem(rie 1+=+ a%es% i amenin ri la in%egri%a%ea %eri%orial a /om0niei5. An (aza 8ecre%ului nr. 1=1, din 2< mar%ie 1++0, a lua% fiin Serviciul /om0n de 6nformaii, &n eviden%e circums%ane de provizora%. ?dificarea noului s%a% de drep% &n condiiile vidului r mas &n urma desfiin rii vec.iului apara% de securi%a%e a fos% un proces deose(i% de comple), iar si%uaia cu care s2a confrun%a% /om0nia &n acea perioad se poa%e aprecia ca fiind f r preceden% &n is%orie. 'rin urmare, &ncepu%urile au fos% marca%e de con%e)%ul %ensiona% al vieii poli%ice rom0ne%i, la numai %rai luni de la c derea regimului comunis% &n
5

Cons%an%in Sava, Cons%an%in 5onac, op. cit.

>

/om0nia. ?)is%a, &n primul r0nd, paralizan%a amin%ire a apara%ului represiv al Securi% ii. Serviciul /om0n de 6nformaii, primul organ nou de speciali%a%e crea% &n /om0nia pos%comunis% , a %re(ui% s supor%e, aproape &n e)clusivi%a%e, %oa%e comparaiile, sincere sau mai puin dezin%eresa%e, cu ceea ce a &nsemna% Securi%a%ea. Lipsa de e)perien a socie% ii rom0ne%i &n ceea ce prive%e funcionarea unui serviciu de informaii &n%r2o socie%a%e democra%ic E pen%ru c nici &n perioada in%er(elic Serviciul Secre% condus de 5i.ail 5oruzov nu a fos% o asemenea ins%i%uie E i2a spus cuv0n%ul asupra &ncepu%urilor S/6. /eglemen%area rapor%urilor din%re S/6 i socie%a%ea civil a necesi%a% un efor% cons%a%n%. 8eprinderea leciilor democraiei de c %re conducerea i cadrele S/6 s2a f cu% i cu spri3inul unor organisme similare, din s%a%e cu regimuri democra%ice consolida%e, cu o (oga% %radiie. 'rimele s%ruc%uri ale noii ins%i%uii au fos% crea%e pornindu2se de la principiul con%inui% ii a ceea ce era considera% a%unci ca valoros &n %radiia ac%ivi% ii de informaii i con%rainformaii rom0ne%i, nefiind omise nici modelele s%r ine oferi%e de ins%i%uii similare din al%e s%a%e, care au fos% adop%a%e pe c0% posi(il i permisi(il de con3unc%ura poli%ic in%ern i in%ernaional , la specificul i par%iculari% ile socie% ii rom0ne%i. 'rin doc%rin , s%ruc%uri i apoi cadru legisla%iv i %e.nico2me%odologic, S/6 se deose(e%e radical de fos%a Securi%a%e. 8e asemenea, o(iec%ivele sale de ac%ivi%a%e sun% cu %o%ul diferi%e. Aces% serviciu de informaii nu es%e &n slu3(a unei ideologii, a unor par%ide poli%ice sau a unor persoane. S/6 slu3e%e in%eresul naional, valorile democraiei modela%e conform specificului nos%ru socio2cul%ural. A%ri(uiile S/6 vizeaz principalele domenii de realizare a securi% ii naionale- ap rarea Cons%i%uiei, prevenirea divulg rii secre%elor de s%a%, ap rarea in%ereselor economice ale rii, con%raspiona3ul, iden%ificarea amenin rilor %ransfron%aliere i com(a%erea %erorismului. Brganizarea S/6 a &nsemna% o rup%ur defini%iv de fos%ele s%ruc%uri represive ale Securi% ii, ne&ndeplinind, su( nici o form , sarcini de urm rire sau reprimare a ce% enilor pen%ru concepiile i ideile lor. !eforma $n S!" Dna din%re cele mai radicale reforme a fos% &n%reprins &n S/6. /eforma a viza%- crearea unui nou cadru norma%iv care s s%a%ueze clar o(iec%ivul ac%ivi% ii serviciului, limi%ele ac%ivi% ii de culegere a informaiilor, mi3loacele i me%odele la care se poa%e recurge &n derularea unui nou managemen% al resurselor i a unei noi poli%ici de personal, ins%i%uirea
=

con%rolului democra%ic civil asupra ac%ivi% ii S/6, op%imizarea cooper rii cu celelal%e ins%i%uii din sis%emul naional i in%ernaional de securi%a%e, desc.iderea canalelor de dialog i consul%are cu socie%a%ea civil . An ceea ce prive%e organizarea i s%ruc%ura Serviciului, se po% dis%inge urm %oarele e%ape- 1++021++*, o perioad ce corespunde ela(or rii cadrului norma%iv, (aza recons%ruciei i reconcep%ualiz rii ac%ivi% ii de informaii. Au fos% adop%a%e Legea nr. 51/1++1 privind sigurana naional a /om0niei, Legea nr. 14/1++2 privind organizarea i funcionarea S/6 i primul /egulamen% de organizare i funcionare. 8e asemenea s2a crea% Comisia permanen% comun a Camerei 8epu%ailor i Sena%ului pen%ru e)erci%area con%rolului parlamen%ar asupra ac%ivi% ii S/61 - 1++421++>, ca o consecin a al%ernanei democra%ice a pu%erii i ca o con%inuare a procesului de reform , a fos% resimi% nevoia reconsider rii sis%emului de selecie, preg %ire i formare a personalului. Au fos% crea%e noi ins%rumen%e %eore%ice i concep%uale &n domeniul informaiilor pen%ru securi%a%e i au fos% opera%e o serie de modific ri &n s%ruc%ura i a%ri(uiile uni% ilor componen%e1 - 1++>22000, corepunde unei e%ape al c rui principal o(iec%iv a cons%a% &n o(inerea s%a%u%ului de au%ori%a%e in%eropera(il cu s%ruc%urile similare responsa(ile &n domeniul com(a%erii noilor amen ri %eroris%e, a crimei organiza%e i a criminali% ii %ransfron%aliere. An aces% con%e)%, se remarc cre%erea gradului de relaionare e)%ern a Serviciului i validarea e)per%izei S/6 de c %re opera%orii e)%erni de informaii, din comuni%a%ea european i euroa%lan%ic , - 200122004, o perioad a des v0ririi procesului de reform . Au fos% implemen%a%e o serie de m suri pen%ru res%ruc%urarea ins%i%uiei &n vederea ader rii la @A#B i a in%egr rii europene, o a%enie deose(i% fiind acorda% implemen% rii s%andardelor @A#B referi%oare la ges%ionarea informaiilor de securi%a%e. Adop%area S%ra%egiei S/6 pe %ermen scur% i mediu a con%ri(ui% la eficien%izarea procesului de reform prin s%a(ilirea unor e%ape clare de realizare a o(iec%ivelor poli%ice de securi%a%e naional . An ceea ce prive%e comunicarea cu socie%a%ea civil i cu mass2media, S/6 a depus efor%uri susinu%e pen%ru a desc.ide i consolida c0% mai mul%e c i de dialog, impulsiona% fiind a%0% de implemen%area unor prevederi legisla%ive, c0% i a cerinelor de in%egrare &n @A#B prev zu%e &n capi%olul 67 al 'lanului @aional de Aderare, pe care Serviciul &l coordoneaz . 8ou momen%e impor%an%e marc.eaz aceas% %ransformare- &nfiinarea Colegiului

Superior de Siguran @aional su( pa%rona3ul Academiei @aionale de 6nformaii "2002$ i a Cen%rului de 6nformare pen%ru Cul%ura de Securi%a%e din cadrul S/6 "200*$, des%ina% nu doar desc.iderii i des%inderii dialogului cu socie%a%ea civil ci i promov rii unei cul%uri de securi%a%e la nivelul aces%eia, mai ales &n con%e)%ul accen%u rii dimensiunii individuale a concep%ului de securi%a%e. Anga3area /om0niei &n / z(oiul glo(al &mpo%riva %erorismului a avu% repercusiuni i asupra ac%ivi% ii de o(inere a informaiilor, a%0% la nivel in%ern c0% i e)%ern. 8e aceea, prin cons%i%uirea Cen%rului de coordonare Bpera%iv An%i%eroris% , S/6 a primi% noi a%ri(uii, ceea ce a spori% necesi%a%ea m surilor de reform i de anga3are a in%eropera(ili% ii cu celelal%e servicii similare, inclusiv la nivel legisla%iv. Competene %enerale 8ezlega% irevoca(il de orice a%ri(u% represiv, S/6 &i su(ordoneaz &n%reaga ac%ivi%a%e ap r rii drep%ului suveran la e)is%en li(er i democra%ic a s%a%ului i ce% enilor. A%ri(uiile &ncredina%e S/6, s%ruc%urile sale organiza%orice, sis%emul de lucru, precum i ec.idis%ana sa poli%ic &l pune &n slu3(a in%ereselor generale ale socie% ii rom0ne%i. Conform s%andardelor europene, S/6 r spunde &n faa 'arlamen%ului pen%ru &n%reaga sa ac%ivi%a%e. 8irec%orul S/6 are o(ligaia cons%i%uional s prezin%e periodic &n faa camerelor reuni%e ale 'arlamen%ului, rapoar%e cu privire la modul de &ndeplinire a a%ri(uiilor ce revin ins%i%uiei. 8ar ceea ce es%e e)%rem de impor%an% E pen%ru au%en%ici%a%ea i posi(ili%a%ea de perfecionare a ac%ivi% ii de informaii E %oa%e proiec%ele de organizare i funcionare, precum i modali% ile comple)e de e)erci%are a con%rolului asupra S/6 "din par%ea pu%erii legisla%ive, e)ecu%ive, 3udec %ore%i i a socie% ii civile$ sun% s%ipula%e prin .o% r0ri adop%a%e de 'arlamen%. 8ei a lua% fiin i a funciona% &n primii ani &n condiii de e)cepie, S/6 s2a s%r dui% s 2i plaseze ac%ivi%a%ea su( &nsemnele normali% ii, proprii oric rei ins%i%uii similare din ri cu &ndelung e)erciiu al democraiei : legali%a%e, ec.idis%an , %ransparen . An ul%imii ani, imaginea S/6 &n opinia pu(lic a cunoscu% o &m(un % ire su(s%anial . Anual sun% &nregis%ra%e mii de pe%iii adresa%e de organizaii, asociaii, mass2media i ce% eni pen%ru rezolvarea unor pro(leme diverse, ceea ce a%es% c ins%i%uia se (ucur de o &ncredere din ce &n ce mai mare din par%ea socie% ii civile. @oile desc.ideri ale S/6 c %re con%iina e)o%eric , prin par%iciparea cadrelor sale la diverse reuniuni i manifes% ri pu(lice, unele de anvergur in%ernaional , au sacerdoiul de a fi)a mai (ine rolul i
10

locul ins%i%uiei &n s%ruc%urile s%a%ului de drep%. #oa%e manifes% rile organiza%e su( egida S/6 au avu% ca o(iec%iv principal concre%izarea i pe aceas% cale a efor%urilor s%a%ului rom0n &n direcia in%egr rii europene i euroa%lan%ice. S2a facili%a% as%fel dezvol%area cooper rii S/6 cu ins%i%uii similare din al%e s%a%e, cu regimuri democra%ice consolida%e, pen%ru rezolvarea unor pro(leme specifice de in%eres glo(al i regional. Aces% lucru nu ar fi fos% posi(il f r profesionalismul cadrelor, capa(il s fac fa reali% ilor unei socie% i &n sc.im(are. S/6 &i desf oar ac%ivi%a%ea &n conformi%a%e cu prevederile Cons%i%uiei, ale Legii nr. 51 din 2+ iulie 1++1, privind sigurana naional a /om0niei, ale Legii nr. 14, din 24 fe(ruarie 1++2, privind organizarea i funcionarea S/6, precum i ale celorlal%e ac%e norma%ive aplica(ile &n ma%eria securi% ii naionale. Ac%ivi%a%ea S/6 es%e organiza% i coordona% de CSA#. /egulamen%ul de funcionare, s%ruc%ura, efec%ivele, mo(ilizarea rezervi%ilor, programul de perspec%iv privind &nzes%rarea, precum i c.el%uielile opera%ive se apro( de c %re CSA#. An rapor%urile sale cu CSA#, S/6 are po%rivi% legii urm %oarele o(ligaii: 1$ de a aciona &n conformi%a%e cu direciile de ac%ivi%a%e i de a aplica m surile generale o(liga%orii s%a(ili%e de Consiliu pen%ru &nl %urarea amenin rilor la adresa securi% ii naionale; 2$ de a prezenta Consiliului, anual i ori de c0%e ori se impune, rapoar%e i inform ri referi%oare la modul de aplicare a legilor organice referi%oare la securi%a%ea naional ; *$ de a propune modali% ile de valorificare a informaiilor o(inu%e referi%oare la sigurana naional ; 4$ de a supune spre apro,are c.el%uielile opera%ive ale serviciului des%ina%e realiz rii siguranei naionale. 'en%ru &n%reaga sa ac%ivi%a%e, S/6 r spunde &n faa 'arlamen%ului. Cadrul legisla%iv i %e.nico2me%odologic confer S/6 urm %oarele a%ri(uii generale: a$ organizarea i e-ecutarea ac%ivi% ilor pen%ru culegerea i valorificarea informaiilor necesare cunoa%erii, prevenirii i con%racar rii aciunilor in%erne i e)%erne care cons%i%uie amenin ri la adresa siguranei naionale; ($ valori)icarea in)ormaiilor din domeniul siguranei naionale, prin comunicarea aces%ora fac%orilor de decizie compe%eni a dispune m surile economice, sociale, adminis%ra%ive, legisla%ive, 3uridice ori

11

c$

d$

e$ f$ g$ .$

de al% na%ur , pen%ru &nl %urarea amenin rilor la adresa siguranei naionale; descoperirea i contracararea aciunilor de iniiere, organizare sau cons%i%uire pe %eri%oriul /om0niei a unor s%ruc%uri informa%ive ce po% aduce a%ingere siguranei naionale, de spri3inire &n orice mod a aces%ora, de confecionare, deinere ori folosire ilegal de mi3loace de in%ercep%are a comunicaiilor i %ransmi%ere de informaii cu carac%er secre% de s%a% sau confidenial; descoperirea i contracararea aciunilor iniia%e ori &n%reprinse de grupuri sau persoane, prin care se vizeaz su(minarea economic a rii, &n scopul de a suprima sau %ir(i suverani%a%ea, uni%a%ea, independena i indivizi(ili%a%ea s%a%ului sau a amenina ordinea de drep% &n s%a%; aprarea secretului de stat i prevenirea scurgerii de in)ormaii$ care po%rivi% legii nu po% fi divulga%e; e)ecu%area ac%ivi% ilor informa%iv2opera%ive, %e.nice, de con%rol, pro%ecie i in%ervenie viz0nd prevenirea i com(a%erea %erorismului; realizarea proteciei contrain)ormative i asigurarea carac%erului secre% al ac%ivi% ii proprii de informaii; conlucrarea cu organele de stat$ cu organizaiile pu,lice i cu populaia &n vederea cunoa%erii i aplic rii dispoziiilor legale &n ma%erie de securi%a%e naional . Atri&uiile S!" din 'lanul (aional de Aderare la (AT)

Av0ndu2se &n vedere numeroasele verific ri ce sun% f cu%e pe plan in%ern pen%ru s%a(ilirea persoanelor ce vor (eneficia de cer%ifica%e de securi%a%e "Securi%H clearance$ care le d acces la informaii i documen%e spre i dinspre @A#B, rolul cel mai impor%an% revine S/6. 'o%rivi% 'lanului @aional de Aderare, Capi%olul 67 E 'ro(leme de Securi%a%e E S/6 a avu% urm %oarele responsa(ili% i: 2 adap%area cadrului norma%iv i procedural privind pro%ecia i securi%a%ea informaiilor clasifica%e la nivelul s%andardelor Alianei; 2 cons%i%uirea s%ruc%urilor specifice de aplicare a cerinelor @A#B &n domeniul ela(or rii i manipul rii documen%elor secre%e1 2 preg %irea i ins%ruirea personalului care va lucra cu informaii clasifica%e @A#B;

12

2 op%imizarea ac%ivi% ii de implemen%are a s%andardelor i procedurilor &n domeniul pro%eciei informaiilor clasifica%e @A#B; 2 asigurarea securi% ii pro%ec%ive, &n rapor% cu comple)i%a%ea i dinamica fenomenului %eroris%; 2 diseminarea informaiilor privind sigurana i ap rarea, cu promovarea principiului %ransparenei; 2 realizarea educaiei de securi%a%e &n sfera socie% ii civile, pen%ru cunoa%erea noului mediu de securi%a%e, aferen% ges%ion rii crizelor i riscurilor comune<. Atri&uiile S!" $n domeniul proteciei informaiilor clasificate Legea 1=2, din 12 aprilie 2002, privind pro%ecia informaiilor clasifica%e s%a(ile%e pen%ru S/6 un se% de a%ri(uii i compe%ene e)%rem de impor%an%e. As%fel, ar%. < al. 1 prevede c Standardele naionale de protecie a in)ormaiilor clasi)icate sunt o,ligatorii i se sta,ilesc de ctre Serviciul %om+n de 3n)ormaii ... . Ar%. 25, al. 122 confer S/6, prin uni%a%ea sa specializa% , compe%ena de a coordona ac%ivi%a%ea i de a con%rola m surile privi%oare la pro%ecia informaiilor secre%e de s%a%. Al. 4 s%ipuleaz c 4arlamentul$ Administraia 4rezidenial$ 5uvernul i Consiliul Suprem de Aprare a rii sta,ilesc msuri proprii privind protecia in)ormaiilor secrete de stat$ potrivit legii , iar S/6 asigur aces%or ins%i%uii asis%en de speciali%ae. An vederea coordon rii ac%ivi% ii i e)erci% rii con%rolului asupra m surilor privi%oare la pro%ecia informaiilor clasifica%e, Capi%olul 67 al Legii 1=2, la ar% *42*5, s%a(ile%e pen%ru S/6 urm %oarele a%ri(uii principale: a$ ela(oreaz , &n cola(orare cu au%ori% ile pu(lice, s%andardele naionale pen%ru informaiile clasifica%e i o(iec%ivele de implemen%are a aces%ora; ($ supraveg.eaz aciunile &n%reprinse de au%ori% ile pu(lice pen%ru aplicarea prevederilor legii; c$ acord aviz de speciali%a%e asupra programelor de prevenire a scurgerii de informaii clasifica%e, &n%ocmi%e de au%ori% ile i ins%i%uiile pu(lice, regiile au%onome i socie% ile comerciale dein %oare de asemenea informaii; d$ verific modul &n care sun% respec%a%e i aplica%e normele legale privind pro%ecia informaiilor clasifica%e de c %re au%ori% ile i ins%i%uiile pu(lice;
<

:Iiua;, 15 aprilie 2002, p.*.

1*

e$ realizeaz la faa locului verific ri i revizuiri de programe care vizeaz pro%ecia informaiilor clasifica%e; f$ conlucreaz cu Bficiul /egis%rului @aional al 6nformaiilor Secre%e de S%a% &n %oa%e pro(lemele privind aplicarea legii; g$ acord spri3in pen%ru s%a(ilirea o(iec%ivelor i a locurilor care prezin% impor%an deose(i% pen%ru pro%ecia informaiilor clasifica%e, la cererea conduc %orilor au%ori% ilor i ins%i%uiilor pu(lice, a agenilor economici i a persoanelor 3uridice de drep% priva% i supune spre apro(are 4uvernului evidena cen%raliza% a aces%ora; .$ organizeaz i r spunde po%rivi% dispoziiilor legale, de colec%area, %ranspor%ul i dis%ri(uirea &n ar a corespondenei cu carac%er secre% de s%a% i a corespondenei oficiale cu carac%er secre% de serviciu; i$ analizeaz i s%a(ile%e m surile &n leg %ur cu reclamaiile sau suges%iile lega%e de modul &n care sun% aplica%e programele de pro%ecie a informaiilor clasifica%e; 3$ cons%a% nerespec%area normelor privind pro%ecia informaiilor clasifica%e i aplic sanciunile con%ravenionale prev zu%e de lege, iar a%unci c0nd fap%ele cons%i%uie infraciuni, sesizeaz organele de urm rire penal . 8e asemenea, S/6 es%e o(liga% s informeze 'arlamen%ul i CSA#, anual i ori de c0%e ori se impune sau la cererea aces%or au%ori% i, &n leg %ur cu cons%a% rile i concluziile rezul%a%e din ac%ivi%a%ea desf ura% pen%ru pro%ecia informaiilor clasifica%e din sfera sa de compe%en . Serviciul de "nformaii *+terne (S"* B s%ruc%ur rom0neasc , ins%i%uionaliza% i specializa% &n spiona3, a funciona%, &n perioada in%er(elic , &n cadrul Serviciului Secre% de 6nformaii al Arma%ei /om0ne "1+24 2 1+40$ i apoi al Serviciului Special de 6nformaii "1+40 2 1+51$, su( denumirea de Secia 6 6nformaii ?)%erne. Aceas% s%ruc%ur a fos% desfiina% &n 2 aprilie 1+51 o da% cu SS62ul, iar prin 8ecre%ul nr. 50 din * mar%ie 1+51 a fos% in%egra% 8ireciei 4enerale a Securi% ii 'oporului, su( denumirea de 8irecia 6 6nformaii ?)%erne. 8up *0 decem(rie 1+=+, aceas% s%ruc%ur specializa% i2a lua% denumirea de Serviciul de 6nformaii ?)%erne "S6?$ i a fos% condus de generalul 5i.ai Caraman, unul din cei mai cunoscui ageni ai spiona3ului rom0nesc din perioada regimul comunis%. An vara anului 1++2, generalul Caraman a fos% &nlocui% din funcie cu generalul de divizie 6oan #alpe, fos% consilier prezidenial pe pro(leme de
14

poli%ic e)%ern i ul%erior consilier prezidenial pe pro(leme de securi%a%e naional . 8up o ac%ivi%a%e f r impac% media%ic pu%ernic, aa cum a fos% cazul S/6, S6? a avu% &n 1++>, c0%eva fr m0n% ri la nivel &nal%. An vara anului 1++>, preedin%ele ?mil Cons%an%inescu l2a numi% pe consilierul C % lin Jarnagea &n funcia de ef al S6?. 8in 12 fe(ruarie 2001, preedin%ele 6on 6liescu l2a numi% &n funcia de ef al S6? pe 4.eorg.e Kulga. 8in 4 oc%om(rie 200< preedin%ele /om0niei, #raian 9 sescu l2a nui% &n funcia de direc%or al S6? pe Claudiu S f%oiu. Serviciul de 6nformaii ?)%erne es%e o ins%i%uie fundamen%al a sis%emului siguranei naionale, fonda% pe (aze cons%i%uionale i supus con%rolului parlamen%ar, care &i aduce con%ri(uia specific la pro%ecia, spri3inirea i promovarea in%ereselor /om0niei, &n cadrul concepiei uni%are defini%e &n S%ra%egia de Securi%a%e @aional . Legea 51/1++1, cap. 66., ar%. =, s%ipuleaz c S36 este organul de stat specializat 7n o,inerea din strintate a datelor re)eritoare la sigurana naional. 8e aici rezul% c S6? es%e &ndri%ui% s apere &n afara granielor in%eresele vi%ale ale s%a%ului rom0n. Serviciile de informaii cu as%fel de a%ri(uii &ndeplinesc, de regul , misiuni de %rei ca%egorii. 'rima reune%e misiunile cu carac%er de ap rare i cons% &n descoperirea amenin rilor proveni%e din afara granielor naionale, &ndrep%a%e &mpo%riva ce% enilor ei, a in%ereselor s%a%ului, opun0ndu2se even%ualei lor ma%erializ ri. A doua ca%egorie de misiuni es%e de :iniia%iv ;, serviciul primind informaii cu carac%er poli%ic, economic sau de al% na%ur ce po% fundamen%a deciziile pu%erii s%a%ului. An a %reia ca%egorie in%r misiunile cu carac%er ofensiv, perfec% secre%iza%e i conspira%e. Aici es%e vala(il afirmaia lui Claude Sil(erza.n, care susine, i nu f r %emei, c serviciul de informaii e)%erne este actorul principal i 7ndeplinete pentru naiune misiunile ce nu pot )i revendicate o)icial >. /iscurile sun% mari, &n%ruc0%, &n caz de nereui%e sau ina(ili% i, serviciile de con%raspiona3 adverse recurg la media%izari, &n scopul compromi%erii, cre rii unor si%uaii :3enan%e; i c.iar complicarea unor relaii poli%ico2diploma%ice sau mili%are. An%ruc0% asupra ac%ivi% ilor noii cen%rale a spiona3ului rom0nesc &ncepuser s planeze anumi%e suspiciuni, a%0% din in%erior c0% i din e)%erior=, la nivelul anului 1++>, s2a impus ca 'arlamen%ul /om0niei s dez(a% un proiec% de Lege privind organizarea i funcionarea S6?. An e)punerea de mo%ive se meniona c proiec%ul de Lege al S6? a fos% alc %ui% in+nd seama$ at+t de reglementrile legale privind organul de in)ormaii ce
> =

Claude Sil(erza.n, Lean 4uisnel, op. cit., p. 2*5. 7ezi pe larg ar%icolul 8S.3.6. implicat 7n activitati ma)iote;, pu(lica% &n :/om0nia li(era;, 2= mar%ie 1++>, p. 11.

15

a )uncionat 7n %om+nia inter,elic$ c+t i de reglementrile re)eritoare la organele de in)ormaii e-terne din ri cu vec2i tradiii democratice 9S:A$ 5ermania$ 3talia$ ;area 0ritanie etc.<+. Conform Legii 1/1++= privind organizarea i funcionarea Serviciului de 6nformaii ?)%erne, ac%ivi%a%ea S6? es%e organiza% i coordona% de CSA#. Conducerea S6? es%e asigura% de un direc%or cu rang de minis%ru, numi% de CSA# la propunerea 'reedin%elui i de un consiliu consul%a%iv compus din ad3uncii direc%orului i efii unor uni% i din s%ruc%ur . Ad3uncii au rang de secre%ari de s%a% i sun% numii de CSA# la propunerea direc%orului. Conform ar%. 1 din lege, ac%ivi%a%ea S6? are ca scop o(inerea de informaii necesare garan% rii suverani% ii, uni% ii, independenei i indivizi(ili% ii /om0niei10. Ac%ivi%a%ea S6? are carac%er secre% de s%a%, documen%ele serviciului pu%0nd fi consul%a%e numai &n condiiile legii i cu apro(area direc%orului S6?. Serviciul es%e au%oriza% s foloseasc me%ode, s creeze i s dein mi3loace adecva%e pen%ru o(inerea, verificarea, evaluarea, valorificarea i s%ocarea da%elor referi%oare la sigurana naional . Sursele de informare, me%odele i mi3loacele de munc nu po% fi dezv lui%e fa de nimeni i &n nici o &mpre3urare. Cadrele mili%are din S6? au %oa%e drep%urile i &nda%oririle aplica(ile arma%ei rom0ne. Cadrele mili%are i salariaii civili ai S6? &i vor da acordul scris ca asupra lor s poa% fi &n%reprinse m suri de verificare con%rainforma%iv c0% sun% anga3ai ai S6?, dar i %imp de pa%ru ani dup aceea, respec%iv %oa% viaa, pen%ru cei care au deinu% funcii impor%an%e. 'ersonalul S6? are o(ligaia de a p s%ra secre%ul informaiilor. An mod e)cepional, unele da%e vor pu%ea fi comunica%e numai &n cazuri au%oriza%e de lege, cu acordul direc%orului. S6? asigur pro%ecia celor care, lucr0nd acoperi%, sun% deconspirai &n &mpre3ur ri ce e)clud culpa aces%ora11. Dn al% aspec% ce ne reine a%enia es%e fap%ul c &n ul%imii ani S6? a s%a(ili% relaii de cooperare cu aproape %oa%e serviciile similare din rile @A#B i nu numai, mo%orul i o(iec%ivul cola(or rii fiind com(a%erea cu priori%a%e a amenin rilor %ransfron%aliere ce pun &n egal m sur &n pericol sigurana naional a %u%uror s%a%elor democra%ice i s%a(ili%a%ea pe plan in%ernaional. 8up cum rezul% din%r2un comunica% de pres al S6?, din r0ndul aces%or amenin ri comune la care cooperarea an%ama% de S6? d un r spuns (ine focaliza%, pragma%ic, es%e suficien% s amin%im %erorismul in%ernaional,
+

8Critica Securitatii pure;, nr. 1/1++>, p. 2<. :Cronica /om0naM, miercuri, 22 oc%om(rie 1++>, p. 1. 11 Apud Anca Jri(an, Camera a votat Legea S36, &n :IiuaM, miercuri 22 oc%om(rie 1++>, p. 4.
10

1<

narco%raficul, grup rile criminale organiza%e, de sorgin%e divers i, desigur, fenomenele de corupie i criminali%a%e financiar2(ancar in%ernaional deveni%e, din cauza glo(aliz rii economiei, finanelor i pieelor e)%rem de agresive &n ul%ima vreme12. Cooperarea s%r0ns , e)is%en% &n%re S6? i serviciile meniona%e pe aces%e segmen%e ale ac%ivi% ilor profesionale respec% , desigur, principiul de (az al p s%r rii confideniali% ii asupra surselor i mi3loacelor folosi%e de p rile cooperan%e, indiferen% dac aceas% relaie de par%eneria% ac%iv se desf oar la nivel (ila%eral sau mul%ila%eral. An perspec%iva in%egr rii /om0niei &n s%ruc%urile euroa%lan%ice, S6? se va &nscrie, la nivel profesional i prin respec%area principiilor i s%andardelor comuni% ii informa%ive a rilor @A#B, pe linia consonan% cu opiunea poporului rom0n i cu in%eresele de momen% i de perspec%iv ale rii noas%re, con%ri(uind, prin aceas%a, la efor%urile de asanare a fenomenelor adverse cu impac% naional i, %o%oda% , glo(al, dar i la consolidarea s%a(ili% ii i securi% ii, pe plan in%ern1*. Conform Jo% r0rii 4uvernului /om0niei nr. *2= din 22 mar%ie 2001, un reprezen%an% al S6? a fos% mem(ru al Comisiei naionale pen%ru in%egrarea /om0niei &n @A#B14. S6? es%e con%rola% de 'arlamen%ul /om0niei prin%r2o comisie special , cons%i%ui% din %rei depu%ai i doi sena%ori, alei din cadrul comisiilor pen%ru ap rare, ordine pu(lic i siguran naional ale celor dou Camere. B(iec%ivul con%rolului parlamen%ar cons% &n verificarea concordanei ac%ivi% ii S6? cu Cons%i%uia i poli%ica 4uvernului 15. Cadrul norma%iv al con%rolului es%e s%a%ua% de Jo% r0rea 4uvernului /om0niei nr. 44 din 2= oc%om(rie 1++= privind cons%i%uirea, organizarea i funcionarea Comisiei parlamen%are speciale pen%ru con%rolul ac%ivi% ii S6?. Comisia &i e)erci% manda%ul pe dura%a legisla%urii &n care a fos% desemna% i are urm %oarele a%ri(uii: - analizeaz i verific respec%area Cons%i%uiei i a legilor rii de c %re S6?; - verific dac ordinele, ins%ruciunile i al%e ac%e cu carac%er norma%iv, emise de conducerea S6?, sun% &n conformi%a%e cu Cons%i%uia i cu

12 1*

:Li(er%a%eaM, nr. 2125 din 1*/14 iulie 1++>, p. =. 3,idem. 14 :9ule%inul Bficial;, nr.151, 2= mar%ie 2001, p.425. 15 7ezi Jo% r0rea 'arlamen%ului /om0niei nr.44 din 2= oc%om(rie 1++=, privind cons%i%uirea, organizarea i funcionarea Comisiei parlamen%are speciale pen%ru con%rolul ac%ivi% ilor Serviciului de 6nformaii ?)%erne, &n :5oni%orul Bficial;, nr. 41>, 5 noiem(rie 1++=, p.<2=.

1>

legile /om0niei, cu .o% r0rile CSA# i cu .o% r0rile 4uvernului, da%e &n vederea aplic rii deciziilor CSA#; - analizeaz modul de fundamen%are a (uge%ului S6? i verific e)ecuia aces%uia pe (aza con%roalelor efec%ua%e de organele compe%en%e; - audiaz persoana propus de 'reedin%ele /om0niei pen%ru funcia de direc%or al S6?, &n leg %ur cu care prezin% un aviz consul%a%iv, care va fi %rimis 'reedin%elui /om0niei. Comisia poa%e propune 'reedin%elui /om0niei, prin rapor%, revocarea din funcie a direc%orului S6?; - e)amineaz cazurile &n care &n ac%ivi%a%ea S6? s2au semnala% &nc lc ri ale al%or dispoziii legale i se pronun asupra m surilor ce se impun pen%ru res%a(ilirea legali% ii; - analizeaz , verific i soluioneaz sesiz rile ce% enilor care se consider lezai &n drep%urile i li(er% ile lor, prin mi3loace de o(inere a informaiilor privind sigurana naional i ap rarea in%ereselor /om0niei, de c %re S6?. ?)amineaz i soluioneaz celelal%e pl0ngeri i sesiz ri care &i sun% adresa%e &n leg %ur cu &nc lcarea legii de c %re S6?; - verific cri%eriile de selecionare i promovare a cadrelor S6?; - verific modul de promovare a in%ereselor /om0niei i felul &n care ac%ivi% ile S6? sun% orien%a%e, &n principal, pen%ru iden%ificarea, analizarea, inerea su( con%rol i eliminarea riscurilor la adresa siguranei naionale; - verific modul de cola(orare i gradul de in%eropera(ili%a%e din%re S6? i celelal%e ins%i%uii cu a%ri(uii &n domeniul siguranei naionale; - verific modul de cooperare cu ins%i%uii similare s%r ine; - avizeaz proiec%ele de lege care au leg %ur cu ac%ivi%a%ea S6?; - &ndepline%e orice al%e a%ri(uii s%a(ili%e prin .o% r0ri ale 'arlamen%ului /om0niei. An e)erci%area a%ri(uiilor ce2i revin, Comisia solici% S6?, prin in%ermediul direc%orului aces%uia, da%e i informaii i poa%e audia persoane &n leg %ur cu pro(lemele analiza%e. S6? es%e o(liga% s r spund &n %imp u%il solici% rilor Comisiei i s permi% audierea persoanelor indica%e de aceas%a, cu acordul preala(il al direc%orului S6?, cu e)cepia documen%elor, da%elor i informaiilor &n leg %ur cu aciunile informa%ive afla%e &n curs de desf urare. ?)cepie mai fac i informaiile care po% conduce la deconspirarea cali% ii reale a cadrelor opera%ive, la iden%ificarea surselor
1=

folosi%e &n munca de informaii, &n m sur &n care aces%ea nu con%ravin Cons%i%uiei i legislaiei &n vigoare. La cererea (irourilor permanen%e ale celor dou Camere sau ori de c0%e ori consider necesar, Comisia &n%ocme%e i prezin% aces%ora rapoar%e cu privire la cons%a% rile i la concluziile rezul%a%e din e)erci%area a%ri(uiilor care &i revin. Ac%ele i lucr rile Comisiei fac par%e din ca%egoria secre%elor de s%a%, cu e)cepia cazurilor cuprinse &n rapoar%ele aces%eia, care sun% au%oriza%e s fie f cu%e pu(lice de c %re (irourile permanen%e ale celor dou Camere. 5em(rii Comisiei au o(ligaia de a respec%a reglemen% rile legale privind ap rarea secre%ului de s%a% &n leg %ur cu %oa%e documen%ele, da%ele i informaiile de care iau cuno%in &n e)erci%area a%ri(uiilor care le revin, asigur0nd deplina pro%e3are a aces%ora. 8up alegere, mem(rii Comisiei depun un 3ur m0n% &n edina comun a celor dou camere ale 'arlamen%ului, prin care se o(lig s p s%reze secre%ul asupra documen%elor, da%elor i informaiilor la care au avu% acces &n e)erci%area a%ri(uiilor. Secre%ul %re(uie p s%ra% a%0% pe %impul manda%ului c0% i dup &nce%area aces%uia. 8e asemenea, mem(rii Comisiei %re(uie s 3ure pe propria lor r spundere c nu au f cu% par%e din s%ruc%urile fos%elor organe de Securi%a%e ale regimului comunis% din /om0nia i c nu au foa% cadre ale S6? ori ale al%or s%ruc%uri informa%ive rom0ne%i. 8ocumen%ele Comisiei se p s%reaz &n ar.iva proprie a aces%eia, cu respec%area normelor legale privind ap rarea secre%ului de s%a%. La sf0ri%ul legisla%urii, documen%ele Comisiei sun% inven%aria%e i sigila%e su( supraveg.erea mem(rilor aces%eia i apoi preda%e, pe (az de proces2ver(al, comisiei desemna%e de noul 'arlamen%, &mpreun cu documen%ele prelua%e de la comisiile an%erioare, conform regulamen%ului de funcionare a Comisiei. Comisia are un regulamen% propriu de funcionare, apro(a% de (irourile permanen%e ale celor dou camere ale 'arlamen%ului. (oua Strate%ie a S"* pe termen scurt i mediu S%ra%egia evideniaz asumarea de c %re S6? a %u%uror responsa(ili% ilor i sarcinilor care &i revin din o(iec%ivele S%ra%egiei @aionale de Securi%a%e a /om0niei, priori%ar in%egrarea &n @A#B i D?, cu respec%area Cons%i%uiei i legilor rii. 8ocumen%ul furnizeaz cadrul necesar pen%ru- "1$ iden%ificarea priori% ilor S6? i proiec%area necesi% ilor i resurselor de dezvol%are1 "2$ valorificarea eficien% a reelei in%ernaionale de relaii de cooperare specific cu s%ruc%uri similare din s%r in %a%e, &n special din spaiul euro2
1+

a%lan%ic1 "*$ adap%area s%ruc%urii organiza%orice i funcionale a Serviciului &n concordan cu mu%aiile ac%uale i previzi(ile &n clima%ul regional i in%ernaional de securi%a%e. Carac%eris%icile clima%ului in%ernaional i reevaluarea concep%elor de securi%a%e dup 11 sep%em(rie 2001 au de%ermina% reconsiderarea rolului i e)%inderea compe%enelor serviciilor de informaii din %oa%e rile democra%ice. Se remarc , &n special, m suri ce vizeaz - "1$ consolidarea compar%imen%elor de con%rainformaii i a celor specializa%e &n com(a%erea amenin rilor asime%rice1 "2$ revalorizarea fac%orului uman &n ac%ivi%a%ea informa%iv2opera%iv 1 "*$ diri3area de resurse financiare suplimen%are semnifica%ive c %re s%ruc%urile informa%ive1 aprofundarea relaiilor de cooperare &n%re serviciile de informaii1 "4$ &n% rirea compar%imen%elor de analiz 1 "5$ adop%area de c %re rile candida%e la in%egrare a unor m suri de compa%i(ilizare a s%ruc%urilor proprii de informaii cu cele euro2a%lan%ice. ?voluia si%uaiei in%ernaionale din ul%ima perioad genereaz provoc ri comple)e i impune diversificarea ac%ivi% ii specifice a Serviciului de 6nformaii ?)%erne &n spri3inul in%ereselor vi%ale ale socie% ii rom0ne%i. Carac%erul difuz, mul%idirecional i imprevizi(il al amenin rilor la adresa o(iec%ivelor poli%ice, economice i generale de securi%a%e ale /om0niei i dinamica fenomenelor la nivel glo(al relev necesi%a%ea adap% rii misiunilor Serviciului, cu accen% pe- "a$ cre%erea rolului i ponderii ac%ivi% ii de culegere de informaii cu carac%er secre% i an%icipa%iv1 "($ redimensionarea s%ruc%urii i sarcinilor &n domeniul amenin rilor asime%rice1 "c$ diversificarea mi3loacelor i me%odelor de munc i a formelor de acoperire1 "d$ dezvol%area aciunii &n domeniul securi% ii economice1 "e$ con%raspiona3ul e)%ern i ap rarea secre%ului de s%a%. S%ra%egia vizeaz %ransformarea S6? &n%r2un Serviciu modern, dinamic, eficien% i fle)i(il, alinia% la s%andardele @A#B i D?, capa(il s r spund opera%iv i califica% la comanda social . B(iec%ivele pen%ru perioada de referin sun%- consolidarea poziiei de componen% de (az a sis%emului de siguran naional 1 concen%rarea ac%ivi% ii pe direciile priori%are defini%e &n (aza concep%elor de planificare s%ra%egic "com(a%erea %erorismului i crimei organiza%e in%ernaionale, con%raspiona3 e)%ern i pro%ecie, poli%ic, economic, cooperare e)%ern , resurse$1 promovarea in%ereselor i a imaginii /om0niei pe plan in%ernaional, regional sau pe anumi%e spaii1 proiec%area unei imagini corec%e a Serviciului &n socie%a%ea civil . /ealizarea o(iec%ivelor &n perioada 200222004 i &n%r2o perspec%iv previzi(il "2010$ impune alocarea de resurse diversifica%e la un nivel corespunz %or i u%ilizarea lor cu ma)im eficien .
20

An aces% domeniu, principalele sarcini ale Serviciului de 6nformaii ?)%erne sun% de a op%imiza modali% ile in%erne de alocare i cri%eriile de u%ilizare a po%enialului uman, ma%erial i financiar, simplificarea i fle)i(ilizarea mecanismelor de evaluare, planificare i dis%ri(uire a aces%ora i promovarea unor poli%ici sec%oriale de %ip in%ensiv, pornind de la priori% i i a%ep% ri de cali%a%e &n rapor% cu sa%isfacerea aces%ora. ?lemen%ele2c.eie pen%ru &ndeplinirea o(iec%ivelor S%ra%egiei sun% adap%area i comple%area cadrului legisla%iv, dimensionarea alocaiilor (uge%are corespunz %or dinamiz rii, specializ rii i diversific rii misiunilor S6? &n con%e)%ul ac%ual de securi%a%e, %o% mai comple), i adop%area s%ruc%urii organiza%orice adecva%e. An ac%ivi%a%ea S6?, a%0% la nivelul o(iec%ivelor c0% i al mecanismelor specifice de realizare a aces%ora, se aplic principiul con%inui% ii i ac%ualiz rii permanen%e, pe (aza valorific rii e)perienei acumula%e. S6? &i aduce con%ri(uia specific la ap rarea, spri3inirea i promovarea in%ereselor /om0niei, al %uri de %oa%e ins%i%uiile s%a%ului, &n cadrul concepiei uni%are defini%e &n S%ra%egia de Securi%a%e @aional a /om0niei. An ceea ce prive%e evoluia pe %ermen mediu a Serviciului, principalele pro(leme cons%au &n demili%arizarea personalului, op%imizarea dialogului cu celelal%e ins%i%uii in%erne i &m(un % irea sc.im(ului de informaii cu al%e s%ruc%uri similare, mai ale in0nd con% de efor%urile de com(a%ere a %erorismului i de responsa(ili% ile ce revin serviciilor de informaii su( aces% aspec%1<. Serviciul de Telecomunicaii Speciale (STS Kundamen%ul 3uridic &l cons%i%uie Legea nr. +2 din 24 iulie 1++< privind organizarea i funcionarea S#S1>. Conform aces%ei legi, S#S es%e organul cen%ral de speciali%a%e, cu personali%a%e 3uridic , ce organizeaz , conduce, desf oar , con%roleaz i coordoneaz ac%ivi% ile &n domeniul %elecomunicaiilor speciale pen%ru au%ori% ile pu(lice din /om0nia i pen%ru ins%i%uiile care desf oar ac%ivi% i &n domeniul ap r rii, siguranei naionale i ordinii pu(lice. S#S are o s%ruc%ur mili%ar i face par%e din sis%emul naional de ap rare. Ac%ivi%a%ea S#S es%e con%rola% de 'arlamen%ul /om0niei prin comisiile pen%ru ap rare, ordine pu(lic i siguran naional . CSA# organizeaz i coordoneaz ac%ivi%a%ea S#S. 8e asemenea, cu apro(area CSA#, S#S poa%e
1<

7ezi Sectorul rom+nesc de securitate i controlul democratic$ &n M8osare ul%rasecre%e;, 11 sep%em(rie 2004, p.1. 1> :5oni%orul Bficial;, nr. 1<+ din *0 iulie 1++<.

21

s%a(ili relaii cu organisme similare din s%r in %a%e i poa%e &nc.eia acorduri de cooperare cu aces%ea. S#S &i desf oar ac%ivi%a%ea cu respec%area Cons%i%uiei /om0niei i a legilor rii, a .o% r0rilor CSA# i ale 4uvernului, precum i ale regulamen%elor mili%are generale. Conducerea S#S es%e asigura% de un direc%or, cu rang de secre%ar de s%a%, numi% de CSA# la propunerea preedin%elui aces%uia. 8irec%orul S#S r spunde &n faa CSA# pen%ru ac%ivi%a%ea pe care o desf oar i prezin% aces%uia rapoar%e anuale. An e)erci%area a%ri(uiilor ce2i revin, direc%orul S#S es%e a3u%a% de un prim2ad3unc%, care es%e i &nlocui%orul s u, precum i de doi ad3unci. An S#S funcioneaz Consiliul 8irec%or, ca organ deli(era%iv i 9iroul ?)ecu%iv care asigur conducerea opera%iv a ins%i%uiei. Componena Consiliului 8irec%or i a 9iroului ?)ecu%iv se s%a(ile%e prin /egulamen%ul de organizare i funcionare. S#S cola(oreaz cu 5inis%erul Comunicaiilor i cu ins%i%uiile din domeniul ap r rii, siguranei naionale i ordinii pu(lice, &n (aza unei me%odologii comune, &n scopul asigur rii compa%i(ili% ii sis%emelor proprii de %elecomunicaii cu cele din sis%emul naional de ap rare, precum i cu reeaua pu(lic de %elecomunicaii. 'ersonalul S#S es%e forma% din cadre mili%are i salariai civili, care au o(ligaia de a asigura confideniali%a%ea &n u%ilizarea %elecomunicaiilor speciale, fiindu2le in%erzis in%ercep%area comunicaiilor. S#S organizeaz un sis%em propriu de ins%ruire i perfecionare a preg %irii cadrelor mili%are &n ac%ivi%a%e, &n rezerv i a salariailor civili, iar pe (az de pro%ocol, prin ins%i%uiile de speciali%a%e aparin0nd s%ruc%urilor sis%emului naional de ap rare, pen%ru &nv m0n%ul universi%ar i, dup caz, &n cadrul unor servicii i firme de speciali%a%e din ar sau s%r in %a%e. 'rin%re reelele de %elecomunicaii afla%e &n adminis%rarea S#S se afl i reelele ins%i%uiilor din domeniul ap r rii siguranei naionale i ordinii pu(lice. Conform Legii +2/1++<, ar%. 1*, S#S es%e organ de mo(ilizare, care ine evidena personalului e)is%en% la pace i a rezervi%ilor cuprini &n documen%ele de mo(ilizare. @ormele de funcionare i ac%ivi%a%ea de mo(ilizare i eviden se s%a(ilesc de comun acord cu S%a%ul 5a3or 4eneral al 5inis%erului Ap r rii @aionale. An esen se poa%e spune c , S#S ges%ioneaz spec%rul guvernamen%al de frecvene radioelec%ronice i asigur pro%ecia reelelor de %elecomunicaii

22

prin ac%ivi% i de supraveg.ere radioelec%ronic , m suri de con%rol %e.nic de speciali%a%e i prin e)ploa%area apara%urii de secre%izare1=. Serviciul de 'rotecie i 'a, (S'' Aces% serviciu a fos% crea% &n fe(ruarie 1++0 la iniia%iva 'reedin%elui CKS@, prin 8ecre%ul nr.202 su( denumirea de Dni%a%ea Special de 'az i 'ro%ocol, fiind o ins%i%uie similar Serviciului Secre% " Secret Service$ din SDA1+. 'rimul direc%or a fos% c pi%anul 8umi%ru 6liescu. Cadrul 3uridic &l cons%i%uie Legea nr. 1+1 din 1+ oc%om(rie 1++= privind organizarea i funcionarea Serviciului de 'ro%ecie i 'az . Are &n s%ruc%ur %rei su(sis%eme care concur la asigurarea pro%eciei demni%arilor rom0ni i s%r ini, pe %impul prezenei lor &n /om0nia i &n asigurarea pazei i a reedinelor aces%ora. Ac%ivi%a%ea S'' es%e organiza% i coordona% de CSA# i con%rola% de 'arlamen%, prin comisiile pen%ru ap rare, ordine pu(lic i siguran naional . 'ro%ecia demni%arilor rom0ni &n afara %eri%oriului naional se asigur de c %re personalul S'', &n cooperare cu serviciile speciale similare din rile gazd . Cu apro(area preala(il a CSA#, S'' poa%e s%a(ili relaii de cola(orare cu organisme similare din al%e s%a%e. S'' es%e condus de un direc%or, cu rang de secre%ar de s%a%, numi% de 'reedin%ele /om0niei, la propunerea CSA#. La numirea &n funcie, direc%orul depune un 3ur m0n% &n faa 'reedin%elui. 8irec%orul S'' are urm %oarele a%ri(uii: organizeaz i conduce ac%ivi%a%ea serviciului i &l reprezin% &n relaiile cu minis%erele i cu celelal%e organe ale adminis%raiei pu(lice, cu ins%i%uii i organizaii din ar , precum i cu organisme similare din s%r in %a%e; anga3eaz serviciul &n relaiile cu persoane 3uridice sau fizice, &n care scop poa%e da &mpu%erniciri i al%or cadre din su(ordine; emi%e, po%rivi% legii, ordine i ins%ruciuni; propune 'reedin%elui, cu avizul CSA#, numirea &n funcii a primului ad3unc% i ad3unc%ului direc%orului S'';

1= 1+

7ezi si Critica Securitatii 4ure, ?di%ura Academiei Ca%avencu, nr. 1/1++>, 9ucures%i, p. =. 7ezi pe larg @. #i.u Su. neanu, Securitatea prezidenial american$ ?di%ura I, 9ucure%i, 1++<.

2*

propune CSA# spre apro(are s%ruc%ura organiza%oric , efec%ivele &n %imp de pace i &n %imp de r z(oi i regulamen%ul de organizare i funcionare a S''; cu apro(area CSA#, poa%e modifica s%ruc%ura S'', &n limi%a efec%ivelor s%a(ili%e, prin &nfiinarea, desfiinarea sau reorganizarea formaiunilor, cen%relor, seciilor, sec%oarelor, (irourilor i a al%or s%ruc%uri similare. Anual sau la cererea 'arlamen%ului, direc%orul S'' prezin% rapoar%e cu privire la &ndeplinirea a%ri(uiilor de revin ins%i%uiei pe care o conduce. 8irec%orul S'' are &n su(ordine nemi3loci% un prim2ad3unc%, care es%e &nlocui%orul s u legal la comand i ef al s%a%ului ma3or, precum i un ad3unc%, cu rang de su(secre%ari de s%a%. Consiliul direc%or es%e organul deli(era%iv al S'', iar (iroul e)ecu%iv asigur &ndeplinirea .o% r0rilor Consiliului direc%or i conducerea opera%iv a S''. 'rin s%ruc%urile sale specializa%e, S'' are urm %oarele a%ri(uii: organizeaz i e)ecu% ac%ivi% i pen%ru prevenirea i ani.ilarea oric ror aciuni prin care s2ar a%en%a la viaa persoanelor a c ror pro%ecie es%e o(liga% s o asigure, precum i pen%ru realizarea pazei i ap r rii sediilor de lucru i reedinelor aces%ora; organizeaz i desf oar ac%ivi% i de culegere, verificare a informaiilor necesare, numai pen%ru &ndeplinirea a%ri(uiilor pe linie de pro%ecie i paz . Brice informaie cu valoare opera%iv de al% na%ur o %ransmi%e de &nda% au%ori% ilor a(ili%a%e prin lege, pen%ru verificare i valorificarea aces%eia; realizeaz sc.im(uri de informaii i coopereaz cu servicii de informaii i cu s%ruc%uri depar%amen%ale cu a%ri(uii &n domeniul siguranei naionale, &n ar i &n s%r in %a%e; poa%e efec%ua, cu respec%area Legii 51/1++1, verific ri prin: solici%area i o(inerea de o(iec%e, &nscrisuri sau relaii oficiale de la ins%i%uii pu(lice ; consul%area de speciali%i ori e)peri; primirea de sesiz ri sau no%e de relaii; fi)area unor momen%e opera%ive prin mi3loace %e.nice sau prin consul% ri personale; solici% procurorului, &n cazuri 3us%ifica%e, cu respec%area prevederilor Codului de procedur penal , au%orizarea efec%u rii unor ac%ivi% i po%rivi% ar%. 1* din Legea nr. 51/1++1, &n scopul culegerii de informaii pen%ru &ndeplinirea misiunilor specifice. Bperaiunile %e.nice pen%ru realizarea aces%or ac%ivi% i se e)ecu% de c %re S/6;

24

&n%ocme%e, cu respec%area prevederilor Codului de procedur penal , ac%e de cons%a%are ce po% cons%i%ui mi3loace de pro( i consemneaz rezul%a%ele aces%ora; in%ervine, independen% sau &n cooperare cu al%e organe prev zu%e de lege, pen%ru prevenirea i con%racararea aciunilor de na%ur s pun &n pericol viaa, in%egri%a%ea fizic , s n %a%ea sau li(er%a%ea de aciune a persoanelor c rora le asigur pro%ecie i securi%a%ea o(iec%ivelor p zi%e, precum i pen%ru cap%urarea sau ani.ilarea elemen%elor %eroris%e ori agresive; e)ecu% , independen% sau &n cooperare cu al%e organe specializa%e, aciuni pen%ru c u%area, iden%ificarea i neu%ralizarea o(iec%elor suspec%e care po% prezen%a pericol pen%ru persoanele pro%e3a%e sau pen%ru o(iec%ivele p zi%e; &n%reprinde, &n cola(orare cu organe specializa%e, m suri pen%ru asigurarea asis%enei medicale, profilac%ice i %erapeu%ice a demni%arilor a c ror pro%ecie in%r &n compe%ena sa i realizeaz , prin mi3loace proprii, m surile an%iepidemice pen%ru prevenirea &m(oln virilor de na%ur infec%ocon%agioas , %o)ico2c.imic sau produse de radiaiile ionizan%e, precum i al%e ac%ivi% i de profil &n o(iec%ivele permanen%e i %emporare; organizeaz , po%rivi% legii, ac%ivi%a%ea proprie de ap rare a secre%ului de s%a% i de prevenire a scurgerii de da%e sau informaii care nu sun% des%ina%e pu(lici% ii. S'' are &n organigram %rei seciuni i o direcie logis%ic - Seciunea 1 are &n a%ri(uii paza i pro%ecia 'reedin%elui /om0niei, a personalului 'reediniei, a sediilor de lucru i de odi.n a aces%ora1 Seciunea 2 are &n responsa(ili%a%e paza i pro%ecia primului minis%ru, a me(rilor 4uvernului, a sediului 4uvernului "'ala%ul 7ic%oria$ i a al%or sedii de lucru i de odi.n ale celorlali mini%ri1 Seciunea * es%e specializa% &n ac%ivi% i informa%iv2 opera%ive. Culegerea, verificarea, analiza i valorificarea informaiilor vizeaz urm %oarele domenii- "1$ amenin ri la adresa 'reedin%elui, primului minis%ru sau a al%or demni%ari1 "2$ aciuni poli%ice necons%i%uionale din par%ea adversarilor poli%ici ce au ca scop &nl %urarea sau compromi%erea demni%arilor ori a regimului poli%ic din /om0nia1 "*$ depis%area i ani.ilarea aciunilor desf ura%e de ageni s%r ini infil%rai &n cercurile pu%erii sau &n an%ura3ul demni%arilor rom0ni. 8irecia de logis%ic asigur (aza ma%erial precum i infras%ruc%ura necesar funcion rii Serviciului &n (une condiii20. 'e %impul &ndeplinirii aces%or a%ri(uii, personalul opera%iv al S'' "mili%ar i civil$ es%e inves%i% cu e)erciiul au%ori% ii pu(lice. 'ersoanele &ndrep% i%e
20

7ezi pe larg Cris%escu /adu Cons%an%in, Serviciile Secrete din %om+nia i scandalurile de corupie$ 1&'& = "##1, ?di%ura A@#?# FF '/?SS, 9ucure%i, 2002, p. 2<*.

25

s (eneficieze de pro%ecie i o(iec%ivele a c ror paz se asigur de c %re S'' se s%a(ilesc prin .o% r0re a CSA#. 'reg %irea specific a personalului S'' se realizeaz prin sis%emul propriu de ins%ruire sau &n uni% ile mili%are i &n ins%i%uiile de speciali%a%e ale 5inis%erului Ap r rii @aionale, 5inis%erului Adminis%raiei i 6n%ernelor i ale S/6 ori &n ins%i%uii civile. 'reg %irea se poa%e desf ura i &n cadrul unor ins%i%uii similare din s%r in %a%e. 8ivulgarea &n orice mod a da%elor sau a informaiilor care fac o(iec%ul ac%ivi% ii S'' es%e in%erzis i se pedepse%e conform legii. 'ersonalul S'' &i dovede%e cali%a%ea cu legi%imaiile de serviciu, iar pe %impul &ndeplinirii misiunilor opera%ive, i cu insigna de serviciu. 'en%ru e)ecu%area unor misiuni care nu sufer am0nare i care nu po% fi aduse la &ndeplinire al%fel, personalul S'' are drep%ul s foloseasc orice mi3loace de %ranspor% i de %elecomunicaii, proprie%a%e pu(lic sau priva% , cu e)cepia celor aparin0nd corpului diploma%ic. 'ersonalul S'' es%e au%oriza%, dup caz, s poar%e i s foloseasc arme de foc, arme al(e i al%e mi3loace de pro%ecie i descura3are, pen%ru &ndeplinirea misiunilor de serviciu, precum i &n scop de au%oap rare, &n condiiile prev zu%e de lege. An si%uaiile &n care o(iec%ivele a c ror paz es%e asigura% &n mod permanen% sau %emporar de c %re S'' sun% &n pericol ori a%unci c0nd e)is% informaii c se in%enioneaz organizarea unor aciuni care le2ar pune &n pericol, aces%a, &mpreun cu au%ori% ile pu(lice i cu al%e organe de speciali%a%e care au compe%ene &n domeniu, s%a(ile%e zone de pro%ecie a o(iec%ivelor respec%ive, &n imedia%a apropiere a aces%ora, &n care poa%e in%erzice sau limi%a, dup caz, accesul. Ionele de pro%ecie sun% delimi%a%e, cu semne vizi(ile, de c %re S'', cu spri3inul de speciali%a%e al au%ori% ilor pu(lice i al al%or organe a(ili%a%e. Aces%e zone de pro%ecie au acelai regim ca i o(iec%ivele a c ror paz es%e asigura% de S''. 'ersonalul S'', afla% &n misiune, es%e au%oriza% s legi%imeze i, dup caz, s imo(ilizeze persoanele care p %rund &n mod ilegal &n zonele cu acces in%erzis sau limi%a%, pred0ndu2le de urgen organelor compe%en%e, &mpreun cu ac%ul de cons%a%are. An as%fel de si%uaii, personalul S'' are o(ligaia de a se legi%ima. An cazul cons%a% rii unei infraciuni flagran%e ori a unor %en%a%ive sau ac%e prepara%orii pedepsi%e de lege, care pun &n pericol viaa, in%egri%a%ea fizic sau s n %a%ea persoanelor c rora li se asigur pro%ecie, ori o(iec%ivele afla%e &n paz , personalul S'' poa%e imo(iliza f p%ui%orul, pred0ndu2l de &nda% organelor compe%en%e, &mpreun cu ac%ul de cons%a%are i cu mi3loacele ma%eriale de pro( .
2<

S'' nu poa%e efec%ua cerce%are sau urm rire penal , nu poa%e lua m sura reinerii sau ares% rii preven%ive i nu dispune de spaii proprii de reinere sau de ares%. Ac%ivi%a%ea opera%iv a S'' cons%i%uie secre% de s%a%. 8ocumen%ele S'' se p s%reaz &n ar.iva proprie i po% fi consul%a%e, &n condiiile legii, cu apro(area direc%orului aces%uia. La o &n%0lnire cu presa, unul din%re direc%orii S'' a afirma% c , &n cazul producerii unor a%en%a%e %eroris%e, cei mai periculoi sun% lune%i%ii "care po% aciona de la pes%e 1000 de me%ri$ i mainile capcan . 'en%ru a2i realiza a%ri(uiile cu care es%e &ndri%ui% de legile &n vigoare, S'' are nevoie de a3u%orul mass2media21. An%r2adev r rolul S'' es%e deose(i% de impor%an%, &n%ruc0% cons%i%uie un spri3in &n munca 'reedin%elui, a 4uvernului i 'arlamen%ului, o ins%i%uie de lup% pen%ru prevenirea scurgerii de informaii nedes%ina%e pu(lici% ii i a a%en%a%elor. Consilierul 3uridic al S'' a declara% &n%r2o conferin de pres c ins%i%uia din care face par%e nu es%e un serviciu secre%, dar a recunoscu% c &n s%ruc%ura S'' e)is% ofieri a(ili%ai &n culegerea de informaii a%0% la nivel cen%ral, c0% i &n %eri%oriu. An ceea ce prive%e si%uaia opera%iv , din declaraiile f cu%e presei de fac%orii responsa(ili ai S'', rezul% c sis%emul de paz la 'ala%ul Co%roceni 2 unde se afl reedina 'reedin%elui /om0niei 2 a fos% pene%ra% de c0%eva ori, dar f r ca persoanele &n cauz s fi avu% in%enii de a%en%a%. Si%uaii deose(i%e s2au &nregis%ra% dup formarea guvernului condus de 7ic%or Cior(ea "decem(rie 1++<$, c0nd la poar%a 'ala%ului Co%roceni s2au prezen%a% diferi%e persoane care solici%au s in%re la preedin%e, spun0nd c sun% mini%ri, dar nu aveau asupra lor nici m car (ule%inul de iden%i%a%e. 8up alegerile din noiem(rie 1++< au fos% unele sesiz ri pe adresa S'' care se refereau la posi(ile aciuni %eroris%e &ndrep%a%e &mpo%riva unor demni%ari, dar care nu s2au confirma%. 6maginea crea% &n opinia pu(lic fa de ac%ivi%a%ea S'' es%e preponderen% pozi%iv . An%r2un rapor% &n%ocmi% de un diploma% occiden%al acredi%a% la 9ucure%i se apreciaz c S'' a avu% o evoluie fireasc i sigur , f r %ul(ur ri in%erne sau pierderi de imagine &n mass2media 22. 8e remarca% c la S'', de la pur% %orul de cuv0n% i p0n la personalul %e.nic i adminis%ra%iv, %oa% ins%i%uia prac%ic ar%ele mariale. Structurile informative ale -inisterului Aprrii (aionale
21 22

3,idem. :@a%ionalM, vineri, 25 iulie 1++>, p. +.

2>

8ac e s privim din punc% de vedere is%oric, se poa%e spune c 8irecia de informaii a arma%ei es%e cea mai vec.e s%ruc%ur specializa% din comuni%a%ea informa%iv a /om0niei. 'rin 8ecre% al domni%orului Ale)andru 6oan Cuza, &n 1=5+, a fos% organiza% Secia a 662a informaii &n cadrul 5inis%erului Ap r rii @aionale i su(ordona% direc% 5arelui S%a% 5a3or. Aceas% s%ruc%ur informa%iv a funciona% ne&n%rerup% su( diferi%e denumiri i s%ruc%uri organiza%orice- 9iroul 5, 8iviziunea a 102a, 9iroul 2, 8irecia de 6nformaii 5ili%are sau 8irecia de 6nformaii a Arma%ei2*. 8up proclamarea repu(licii &n /om0nia "*0 decem(rie 1+4>$, 8irecia 6nformaii din 5arele S%a% 5a3or a fos% supus unor %ransform ri organiza%orice i de a%ri(uii. Ac%ivi%a%ea de con%raspiona3 a fos% %ransfera% de a%unci Securi% ii i nu a mai reveni% &n a%ri(uiile 8ireciei. 8up revoluia din decem(rie 1+=+, 5inis%erul Ap r rii @aionale a avu% %rei s%ruc%uri depar%amen%ale de informaii- >irecia 3n)ormaiilor ;ilitare "865$, >irecia de 4rotecie i Siguran ;ilitar "8'S5$ i Secia pentru 4rotecia 3n)ormaiilor "S'6$. Aceas% din urm s%ruc%ur a fos% in%egra% ul%erior &n 8'S5. 865 a fos% crea% prin Legea 41/1++0 i meniona% ca s%ruc%ur &n Legea 51/1++1. '0n &n 1++* a fos% denumi% 8irecia Cerce%are a Arma%ei. Are ca principal o(iec%iv descoperirea amenin rilor la adresa /om0niei i cunoa%erea po%enialului mili%ar, &n special al vecinilor. A prelua% a%ri(uiile i personalul fos%ei 8irecii de 6nformaii a Arma%ei "86A$, e)is%en%e &nain%e de 1+=+. Ac%ivi%a%ea curen% a fos% con%rola% i coordona% de eful S%a%ului 5a3or 4eneral. 8'S5 a fos% &nfiina% &n aprilie 1++0 i a avu% aceeai (az legal cu 865. Se ocupa de con%racararea ac%ivi% ilor de racolare a cadrelor din 5Ap@ i depis%area spionilor i agenilor aces%ora care vizi%au o(iec%ivele mili%are de pe %eri%oriul /om0niei24. Avea apro)ima%iv >00 de cadre. Geful 865 se su(ordona direc% minis%rului Ap r rii. Kos%ul ef al S'6, colonelul 4.eorg.e 6lie, a declara% presei c s%ruc%ura informa%ic pe care o conducea se confrun%a cu pro(leme lega%e de p s%rarea secre%elor mili%are- 3n)ormaia secret este )oarte greu de de)init i de stp+nit 7n acest timp al tranziiei. Cu toate acestea$ toi tre,uie s 7nelegem c in)ormaiile secrete sunt patrimoniu naional$ care tre,uie aprat i protejat. An%r2adev r, &n /om0nia nu e)is%a la acea or o cenzur &n privina informaiilor mili%are %ransmise prin in%ermediul 8ireciei de /elaii 'u(lice a Arma%ei. 8e aici a rezul%a% necesi%a%ea unui ac% norma%iv care s reglemen%eze pro%ecia informaiilor. An aces% sens, fos%ul ef al S'6 a
2* 24

8irec%ia de 6nformaii 5ili%are, (ntre )iciune i adevr, ?di%ura 5ili%ar , 9ucure%i, 1++*. :Critica Securitii 4ure;, p. =.

2=

preciza%- (ntr?o perioad de tranziie$ ca cea pe care o parcurgem acum$ ritmul de modi)icare a in)ormaiei care determin i guverneaz procesul social este de patru ori mai mare dec+t ritmul tranziiei 7nsi i tre,uie de)init ce tre,uie protejat i ce nu. .e2icularea in)ormaiilor este un joc care are un risc i un cost@ protejarea in)ormaiei presupune anumite costuri$ iar neprotejarea ei are anumite riscuri25. Brdonana de Drgen nr. 14 din 2< ianuarie 2001 privind organizarea i funcionarea 5inis%erului Ap r rii @aionale prevede la ar%. +, al. 4$ c ac%ivi%a%ea de informaii, pro%ecie i siguran mili%ar es%e condus de 5inis%erul Ap r rii @aionale. Ar%. 1> al."1$2"5$, ale aceluiai ac% norma%iv, s%a(ile%e denumirea ac%ual , funciile, s%ruc%ura, organele de conducere, personalul i (aza ma%erial a s%ruc%urii depar%amen%ale specializa%e a 5inis%erului Ap r rii @aionale, as%fel: 8irecia 4eneral de 6nformaii a Ap r rii "846A$ es%e s%ruc%ura specializa% a 5inis%erului Ap r rii @aionale care r spunde de o(inerea, prelucrarea, verificarea, s%ocarea i valorificarea informaiilor i da%elor referi%oare la fac%orii de risc i ameninare e)%erni i in%erni, mili%ari i nonmili%ari care po% afec%a sigurana naional , de ela(orarea concepiei privind realizarea securi% ii informaiilor i ac%ivi% ii crip%ografice i de asigurarea informaiilor geografice necesare arma%ei. 846A es%e condus de un direc%or general, numi% prin decizie a primului minis%ru, la propunerea minis%rului Ap r rii @aionale, funcia aces%uia fiind asimila% cu cea de su(secre%ar de s%a%. 'ersonalul 846A &i desf oar ac%ivi%a%ea desc.is sau acoperi%, &n rapor% cu nevoile de realizare a siguranei naionale &n domeniul mili%ar. Dnele ca%egorii de %e.nic i (unuri specifice se ac.iziioneaz prin s%ruc%uri specializa%e proprii, pe (az de con%rac% cu par%eneri in%erni sau e)%erni. La Capi%olul 7, privind personalul 5inis%erului Ap r rii @aionale, Brdonana de Drgen nr. 14/2001 prevede c efec%ivele 846A i ale uni% ilor din su(ordine nu sun% incluse personalului i s%ruc%urilor opera%ive ale 5.Ap.@.. Kinanarea lor se realizeaz din fonduri (uge%are apro(a%e cu aceas% des%inaie. 5odul de planificare, eviden i u%ilizare a fondurilor necesare se s%a(ile%e de minis%rul Ap r rii @aionale, similar reglemen% rilor privind c.el%uielile opera%ive. ?videna efec%ivelor 846A se ine separa%, aces%a fiind mili%ar i civil.
25

:?venimen%ul zileiM, 1< decem(rie 1++>, p. =.

2+

A%ri(uiile 846A se apro( prin ordin al minis%rului Ap r rii @aionale. 8e asemenea, minis%rul Ap r rii @aionale are drep%ul s solici%e i s o(in de la au%ori% ile adminis%raiei pu(lice cen%rale i locale, de la agenii economici i de la oricare al%e persoane 3uridice sau persoane fizice da%e, informaii ori documen%e necesare pen%ru &ndeplinirea a%ri(uiilor sale. S%ruc%urile informa%ive ale 5.Ap.@. au ca o(iec% de ac%ivi%a%e amenin rile prev zu%e &n ar%. *, li%. :a; 2 :.; din Legea 51/1++1. 5isiunile informa%ive ale s%ruc%urilor depar%amen%ale specializa%e din 5.Ap.@. sun% diri3a%e &n o(inerea de informaii despre sis%emele mili%are s%r ine, s%ruc%urile de comandamen% i mi3loacele de &narmare. ?le funcioneaz pe principiul au%oorganiz rii informaiilor mili%are &n in%eriorul arma%ei. Ca orice al%e s%ruc%uri similare din al%e comuni% i informa%ive, 846A acoper domenii perfec% circumscrise. 'rima sa misiune permanen% cons% &n a furniza arma%ei da%e precise &n leg %ur cu forele adversarului po%enial, ceea ce mili%arii numesc :ordinea de ( %aie;. 8incolo de fora &ns i a mainii de r z(oi a rii viza%e, de modelul ma%erialelor folosi%e, de inovaiile %e.nice in%roduse, de iden%i%a%ea ofierilor din uni% i i amplasarea aces%ora din urm , 846A %re(uie s 2i formeze o imagine c0% mai precis privind s%ra%egiile concepu%e, %ac%icile folosi%e, moralul %rupelor aces%ora. An caz de r z(oi, informaiile mili%are %re(uie s urm reasc &n %imp real, adic or de or , desf urarea lup%ei- s evalueze num rul lovi%urilor care i2 au a%ins in%a i a celor care s2au pierdu%, s aprecieze efec%ul operaiunilor &n curs de desf urare &mpo%riva forelor adverse, dar i &mpo%riva populaiei, s prevad iniia%ivele adversarului, s 2i an%icipeze mic rile. Dn serviciu de informaii mili%ar %re(uie s fie capa(il &n as%fel de si%uaii s aprecieze fora mili%ar a unora sau a al%ora din%re (eligerani, %ransform rile in%erveni%e pe %ermen scur%, mediu sau lung i deci s aprecieze rapor%urile de fore e)is%en%e. 'rin urmare, se poa%e spune c serviciul de informaii mili%are, dac es%e performan% 2 oferind &n flu) con%inuu informaii veridice, opor%une, ec.ili(ra%e i ec.idis%an%e poli%ic 2 are posi(ili%a%ea s par%icipe al %uri de celelal%e servicii i s%ruc%uri informa%ive specializa%e, la ela(orarea opiunilor ma3ore de poli%ic e)%ern . Dn serviciu de informaii mili%are %re(uie s fie in%eresa% &n acelai %imp i de un domeniu cu mare miz , i anume, comerul cu arme. 6nformaiile &n leg %ur cu arma%ele s%r ine cu pieele de desfacere a armamen%ului, cu concurenii indus%riei naionale sun% desigur deose(i% de u%ile. Andeplinirea unor misiuni de aces% fel presupune e)is%ena unui apara% e)%rem de comple) i de performan%.

*0

/ z(oiul din 4olf, mai precis :Bperaiunea Kur%una 8eer%ului; a cons%i%ui% un e)emplu c0% se poa%e de elocven%, cu privire la rolul impor%an% al informaiei despre adversar &n fi)area s%ra%egiei i %ac%icii operaiilor mili%are. 6nsuficien%a cunoa%ere a forelor iraNiene, al c ror dinamism a fos% prea uor supraevalua%, a condus la greeli considera(ile de apreciere &n desf urarea lup%ei de c %re forele @aiunilor Dni%e. An ceea ce prive%e 846A se poa%e spune c i2a adus o con%ri(uie impor%an% la reui%a misiunilor la care au lua% par%e con%ingen%ele arma%ei rom0ne &n cadrul Korelor in%ernaionale de meninere a p cii &n Angola, Somalia i 9osnia. La fel i &n cadrul Bperaiunii :Al(a;, &n%reprins de %rupe mili%are mul%inaionale &n Al(ania pen%ru res%a(ilirea securi% ii. Aceas% operaiune a funciona% &n Al(ania pe %imp de %rei luni, &ncep0nd cu 14 aprilie 1++> po%rivi% deciziei adop%a%e, pe 2= mar%ie 1++>, de Brganizaia pen%ru Securi%a%e i Cooperare &n ?uropa "BSC?$. B(iec%ivul principal al Korei mul%inaionale de asigurare a securi% ii nu a fos% s perc.eziioneze i s dezarmeze populaia, ci s menin su( con%rol %rei punc%e s%ra%egice- aeropor%ul in%ernaional din #irana i cele dou pos%uri impor%an%e, 7lora i 8urres, adic locurile unde au iz(ucni%, la &ncepu%ul anului 1++>, manifes%aiile par%icipanilor la fondurile de %ip CA/6#AS, care au (0n%ui% prin mai %oa%e rile e)2comunis%e. Jaosul i %eroarea ins%aura%e &n Al(ania de (ande care s2au do%a% cu armamen% fura% din depozi%ele mili%are i din sediile poliiei, %ancurile i armele sc pa%e de su( con%rol care au pus &n pericol viaa populaiei civile au o(liga% au%ori% ile de la #irana s cear de mai mul%e ori spri3in in%ernaional. Gase mii de persoane "mili%ari i civili$ su( comanda amiralului i%alian Luciano Korlani au avu% misiunea de a asigura dis%ri(uirea a3u%oarelor umani%are i carac%erul democra%ic al alegerilor, desf ura%e &n Al(ania &n luna iunie 1++> su( supraveg.erea BSC? i a Consiliului ?uropei. 8e%aliile Bperaiunii :Al(a; au fos% s%a(ili%e &n ziua de 10 aprilie 1++> la /oma, &n cadrul Conferinei finale de planificare in%ernaional , la care a fos% prezen% i o delegaie al(anez , de reprezen%anii s%a%elor ma3ore par%icipan%e. Cel mai mare efec%iv a fos% asigura% de 6%alia, cu 2.500 de persoane, urma%e de Krana cu 1.000 de persoane, 4recia, #urcia, Spania, /om0nia "cu 400 de mili%ari$, Aus%ria i 8anemarca. 5isiunea a fos% deose(i% de dificil &n%ruc0% inamicul se afla &n r0ndul populaiei. Aa cum a declara%, &n 'arlamen%ul al(anez, eful Serviciului @aional de Securi%a%e al Al(aniei, e-ist )actori de natur intern dar i e-tern care intenionat au desta,ilizat situaia din Al,ania. 5ili%arii rom0ni au fos% desf urai &n cele mai periculoase zone ale Al(aniei "7lora, 4iroNas%er, Sarande$ din sudul rii, acolo unde conform declaraiei
*1

minis%rului grec al ap r rii, nici una din%re rile care au par%icipa% la Kora 5ul%inaional nu a dori% s 2i %rimi% %rupele. Conform declaraiei de pres f cu% de colonelul Sorin 6oan 2 comandan%ul con%ingen%ului de mili%ari rom0ni par%icipan% la Bperaiunea :Al(a;, :noi am %rimis %rei grupe &n recunoa%ere la /oma i #irana; 2<, de unde rezul% c rolul informaiilor a fos% deose(i% de impor%an% pen%ru preg %irea i reui%a misiunii. S2au avu% &n vedere, even%ualele reacii fa de con%ingen%ul rom0nesc, condiiile de %eren, de amplasare &n cl diri sau &n cor%uri, de leg %uri cu s%ruc%urile civile de aprovizionare, %ranspor%, %elecomunicaii i mul%e al%ele care au s%a% la (aza preg %irilor f cu%e &n ar , dar i a preg %irii psi.ologice a mili%arilor rom0ni. Concluzion0nd, informaiile pen%ru ap rare de care se ocup 846A se refer la urm %oarele o(iec%ive- mili%are "despre forele arma%e ale al%or s%a%e$1 poli%ico2mili%are1 economico2mili%are1 geografico2mili%are1 (iografice despre liderii mili%ari i poli%ici1 sociologico2mili%are1 %e.nico2%iinifice mili%are1 despre sis%emele C46 "comand , con%rol, comunicaii, compu%ere i informaii$1 de/despre con%rainformaii1 despre serviciile de informaii s%r ine1 medico2mili%are1 referi%oare la proliferare1 referi%oare la crima organiza% "&n m sura &n care aceas%a are cone)iuni cu domeniul mili%ar$1 privind organizaiile "grup rile$ i ac%ivi% ile %eroris%e "au c p %a% o pondere ma3or $. ;isiunile >ireciei 5enerale de 3n)ormaii a Armatei suntA "1$ culege, proceseaz , analizeaz i difuzeaz informaii mili%are i poli%ico2 mili%are care cons%i%uie supor% al deciziei poli%ico2mili%are1 "2$ proiec%eaz &n s%r in %a%e opiunile, principiile i relaiile necesare susinerii poli%ico2mili%are a /om0niei1 "*$ conduce, coordoneaz i con%roleaz s%ruc%urile de siguran mili%ar ale ca%egoriilor de fore ale arma%ei1 "4$ descoper , documen%eaz i neu%ralizeaz aciunile de spiona3 &n scopul prevenirii cazurilor de %r dare, precum i pen%ru iden%ificarea i (locarea posi(ili% ilor divulg rii de c %re persoane sau ins%i%uii neau%oriza%e1 "5$ pro%e3eaz in%eresele pe%rimoniale ale arma%ei rom0ne prin prevenirea i con%racararea aciunilor sau fap%elor prin care s2ar pu%ea pre3udicia domeniul produciei de ap rare i relaiile comerciale cu par%enerii in%erni i e)%erni ai arma%ei rom0ne1 "<$ acioneaz pen%ru cunoa%erea i s% p0nirea si%uaiei opera%ive &n domeniul crimei organiza%e i %erorismului, a amenin rilor %ransfron%aliere nonmili%are i a celor care ar pu%ea a%inge organismul mili%ar.
2<

:Curierul @a%ional;, s0m(a%a 12 aprilie 1++>, p. 5.

*2

;isiunile >ireciei 3n)ormaii i %eprezentare ;ilitar suntA "a$ culege informaii &n scopul cunoa%erii fenomenului mili%ar i poli%ico2 mili%ar in%ernaional i prognozeaz evoluia aces%uia1 "($ iden%ific fac%orii de risc i ameninare e)%erni, mili%ari i non2mili%ari care ar pu%ea afec%a in%eresele fundamen%ale ale /om0niei i sigurana mili%ar 1 "c$ ges%ioneaz informa%iv zonele de criz sau de conflic% i prognozeaz evoluia si%uaiei1 "d$ culege informaii care s permi% forelor arma%e ale /om0niei s desf oare aciuni pe %eri%orii s%r ine &n cadrul unor operaiuni mul%inaionale1 "e$ o(ine i pune la dispoziia fac%orilor de decizie i s%ruc%urilor cu a%ri(uii specifice informaiile pe care le deine cu privire la ac%ivi%a%ea grupurilor %eroris%e, a celor din domeniul crimei organiza%e, proliferarea armelor convenionale i a A@51 "f$ acioneaz pe plan in%ernaional prin aciuni de informare dezinformare pen%ru a%ingerea o(iec%ivelor de securi%a%e naional 1 "g$ ela(oreaz concepia folosirii forelor i a mi3loacelor afla%e la dispoziia sa pen%ru &ndeplinirea o(iec%ivelor de securi%a%e naional 1 ".$ culege informaii care s facili%eze realizarea unor o(iec%ive naionale de modernizare %ac%ic i %e.nic a Korelor Arma%e ale /om0niei. ;isiunile >ireciei de Siguran ;ilitar suntA "1$ culege informaii &n scopul cunoa%erii fenomenului mili%ar i poli%ico2 mili%ar in%ernaional i prognoz rii evoluiei aces%uia1 "2$ iden%ific fac%orii de risc i ameninare e)%ern , mili%ari i non2mili%ari care ar pu%ea afec%a in%eresele fundamen%ale ale /om0niei i sigurana mili%ar 1 "*$ ges%ioneaz informa%iv zonele de criz sau de conflic% i prognozeaz evoluia si%uaiei1 "4$ culege informaii care s permi% forelor mili%are ale /om0niei s desf oare aciuni pe %eri%orii s%r ine &n cadrul unor operaii mul%inaionale1 "5$ informeaz opera%iv fac%orii de decizie poli%ico2mili%ar despre principalele evenimen%e care au loc &n plan in%ernaional i &n special cele care in%ereseaz /om0nia1 "<$ informeaz opera%iv fac%orii de decizie poli%ico2mili%ar i mili%ar despre organizarea, &nzes%rarea i s%area de preg %ire a forelor arma%e care ar pu%ea fi folosi%e &mpo%riva /om0niei. ;isiunile Serviciului de Securitate a 3n)ormaiilor suntA

**

"a$ coordoneaz i con%roleaz ac%ivi%a%ea de asigurare a securi% ii informaiilor &n 5.Ap.@.1 "($ securi%a%ea informaiilor &n reele de calcula%oare, de comunicaii i &n sis%emul de armamen%1 "c$ cerce%area crip%ografic &n arma%a /om0niei1 "d$ proiec%area i realizarea ma%erialului de cifru pen%ru operaiuni specifice1 "e$ asigurarea %e.nic i de service la sis%emele i apara%ura crip%ografic 1 "f$ crip%analiza i evaluarea sis%emelor crip%ografice1 "g$ pro%ecia difuz rii informaiilor mili%are &n ac%ivi%a%ea de informare pu(lic 1 ".$ selecionarea, avizarea i ins%ruirea personalului cifra%or de la %oa%e ealoanele mili%are1 "i$ asis%ena 3uridic privind securi%a%ea informaiilor i s%andardizarea &n domeniul crip%ografiei1 "3$ es%e au%ori%a%ea responsa(il din 5.Ap.@. pen%ru domeniul ac%ivi% ilor pe linie de securi%a%ea informaiilor i crip%ografie, &n cadrul cooper rii cu elemen%ele Sis%emului @aional de Ap rare. An vederea ader rii la s%ruc%urile mili%are ale Alianei A%lan%icului de @ord, 846A s2a %ransforma% su(s%anial. S2a urm ri% realizarea unei compa%i(ili% i organiza%orice i concep%uale cu cele ale rilor mem(re @A#B. 8irecia de 6nformaii 5ili%are a deveni% 8irecia :L 2M din S%a%ul 5a3or 4eneral, su(ordon0ndu2se nemi3loci% unui locii%or al efului S%a%ului 5a3or 4eneral. 5odificarea nu a afec%a% numai denumirea sau modul de su(ordonare- s2a urm ri% i modificarea s%ruc%urilor de culegere i valorificare a informaiilor. Ac%ualul compar%imen% :L 2M din S54 a &nc.eia% mai mul%e acorduri, pro%ocoale i &nelegeri cu servicii de informaii similare din al%e arma%e s%r ine. S2au realiza% rapor%uri de cooperare i cola(orare cu pes%e *0 de servicii de informaii similare din %oa% lumea. An perspec%iv se are &n vedere accelerarea con%ac%elor (ila%erale i diversificarea domeniilor de lucru, mai ales cu rile @A#B, pe urm %oarele coordona%e- sc.im(ul de delegaii pe pro(leme concre%e ale ac%ivi% ii de informaii, preg %irea de speciali%i, par%iciparea la e)erciii comune. Dn al% domeniu impor%an% pen%ru ac%ivi%a%ea de informaii mili%are &l cons%i%uie a%aa%urile mili%are. 'rac%ica serviciilor secre%e de informaii ara% c a%aaii mili%ari sun% principalii rezideni acredi%ai &n capi%alele s%a%elor cu care se &n%rein relaii poli%ico2diploma%ice i mili%are. 'rincipalele misiuni informa%ive ale a%aailor mili%ari sun%- cunoa%erea arma%elor rilor pe l0ng care sun% acredi%ai cu scopul de a iden%ifica domeniile i sec%oarele unde e)is% posi(ili% i i in%eres reciproc de a cola(ora cu arma%a rom0n 1
*4

preluarea elemen%elor de in%eres pen%ru procesul de res%ruc%urare al arma%ei rom0ne din e)periena arma%elor s%r ine moderne1 cunoa%erea fac%orilor de risc i ameninare ce ar pu%ea afec%a, direc% sau indirec%, in%eresele de securi%a%e ale /om0niei i formularea propunerilor de con%racarare ce se impun. An leg %ur cu amenin rile de ordin mili%ar, se cuvin f cu%e c0%eva preciz ri. #oi anali%ii poli%ici consider c nu e-ist nici un risc$ nici o ameninare i nici o posi,il agresiune militar la adresa %om+niei . An sc.im(, anali%ii mili%ari, apreciaz c &n prezen% i &n perspec%iv se po% confrun%a cu agresiuni atipice care presupun anga3 ri mili%are %o% a%ipice. 8eci procedeele i me%odele pe care le folosesc agresorii sun% foar%e su(%ile i perverse. 8ac nu e)is% agresiuni mili%are clasice, e)is% al% gen de agresiuni- in)ormaionale$ economice$ )inanciare$ culturale$ psi2ologice. Agresiunile mili%are clasice au deveni% foar%e cos%isi%oare i %o%al con%raproduc%ive din punc% de vedere social, ma%erial, poli%ic. 8e asemenea, ele po% duce la dis%rugerea mediului am(ian%. 'rin urmare, agresiunile disimula%e r m0n de cele mai mul%e ori necunoscu%e, dar conduc &n final la acelai scop- accesul la resursele ma%eriale i umane. Cu mi3loace foar%e rafina%e se a3unge la acelai scop2>. 846A a a(andona% &nc din 1++0 clieele vec.i, de inspiraie comunis% , care mai e)is%au &n ac%ivi%a%ea aces%eia, &n paralel cu s%a(ilirea de repere clare, care s 2i permi% s se (ucure de respec%ul i &ncrederea serviciilor de informaii similare din arma%ele moderne ale lumii. .irecia /eneral de "nformaii i 'rotecie "ntern din -inisterul de "nterne i !eformei administrative An cadrul 5inis%erului Adminis%raiei i 6n%ernelor funcioneaz %rei s%ruc%uri depar%amen%ale specializa%e- 8irecia 4eneral de 6nformaii i 'ro%ecie, 8irecia de Supraveg.ere Bpera%iv i 6nves%igaii "8SB6$ i o s%ruc%ur specializa% &n in%ervenii opera%ive 2 Serviciul de 6n%ervenii i Aciuni Speciale din cadrul 6nspec%ora%ului 4eneral al 'oliiei "S6AS$. As%fel de s%ruc%uri nu2i g sesc simili%udini &n comuni%a%ea informa%iv a /om0niei &n perioada in%er(elic . Anain%e de 1+=+, &n cadrul 8epar%amen%ului Securi% ii S%a%ului, mai precis &n s%ruc%ura 8ireciei a 672a de con%rainformaii mili%are, a funciona% o su(uni%a%e special pen%ru cadrele i ofierii 5inis%erului de 6n%erne. >irecia 5eneral de 3n)ormaii i 4rotecie a ;inisterului Administraiei i 3nternelor "fos% D5 0+<2, fos% D5 0215$ a lua% fiin la
2>

:Cronica /om0naM, miercuri, 2* iulie 1++>, p. 4.

*5

1 fe(ruarie 1++0, fiind organiza% de vice2prim minis%rul de a%unci, 4elu 7oican 7oiculescu, responsa(il cu pro(lemele de ap rare, ordine pu(lic i siguran naional . 'o%rivi% legii de organizare i funcionare, care are carac%er secre%, uni%a%ea are ca a%ri(uii principale pro%ecia con%rainforma%iv a cadrelor 56, infil%rarea &n mediile crimei organiza%e, a filierelor mafio%e i culegerea de informaii privind manifes% rile violen%e de s%rad i mic rile sociale de proporii. Ac%ivi%a%ea es%e con%rola% de minis%rul de 6n%erne. Dni%a%ea are un comandan%, un ef de s%a% ma3or i doi locii%ori ai comandan%ului. 'rimul comandan% a fos% colonelul Klorin Calapod, iar efec%ivele uni% ii s2au cons%i%ui% din%r2un corp de apro)ima%iv 400 de ofieri de securi%a%e, ma3ori%a%ea provenind din 8irecia a 762a a Securi% ii "con%rainformaii mili%are$ i din Securi%a%ea 5unicipiului 9ucure%i. Dni%a%ea a cunoscu% o in%ensificare a ac%ivi% ii i o evoluie s%ruc%ura% oda% cu numirea &n cali%a%e de comandan%, a generalului 8an 4.eorg.e, &n sep%em(rie 1++22=. S%ruc%urile informa%ive specializa%e din 5inis%erul de 6n%erne, vizeaz &n ac%ivi%a%ea lor prevenirea amenin rilor la adresa siguranei naionale prev zu%e de ar%. *, li%erele :d;, :f;, :.; i :N; aciunile violen%e ce urm resc %ir(irea pu%erii de s%a%1 ac%ele de dis%rugere, degradare ori aducere &n s%are de ne&n%re(uinare a o(iec%ivelor afla%e &n responsa(ili%a%ea 5inis%erului de 6n%erne1 inci%area la fap%e ce po% pericli%a ordinea s%a%ului de drep%1 sus%ragerea, producerea, deinerea de armamen%, muniie, ma%erii e)plozive sau radioac%ive, %o)ice ori (iologice din arsenalul 5inis%erului de 6n%erne. >irecia de Supraveg2ere 1perativ i 3nvestigaii "8SB6$ a fos% crea% &n (aza Legii nr. 2</1++4, privind organizarea i funcionarea 'oliiei /om0ne2+. Serviciul de 3ntervenii i Aciuni Speciale 9S3AS< din cadrul 6nspec%ora%ului 4eneral al 'oliiei a fos% crea% &n anul 1++5, la iniia%iva i su( direc%a coordonare a generalului 6on 'i%ulescu "eful de a%unci al 64'$. S%ruc%ura% &n dou de%aamen%e, alc %ui%e, la r0ndul lor, din c0%e %rei grupe, S6AS s2a forma%, prac%ic, &n 3urul nucleului e)is%en% de3a an%erior, &nc din 1++*, &n 9rigada de Com(a%ere a Crimei Brganiza%e. Dna din a%ri(uiile foar%e impor%an%e ale aces%ui serviciu es%e aceea de a e)ecu%a operaiuni de salvare a vic%imelor &n cazul producerii unor ca%as%rofe, calami% i sau evenimen%e deose(i%e, &n orice zon a rii, pe %imp de zi i noap%e, cooper0nd, &n funcie de si%uaie, cu uni%a%ea de aviaie a 5inis%erului de
2=

2+

Apud /adu #udor, Serviciile secrete din %om+nia postcomunist, &n :8osarele is%orieiM, an 666, nr. 1"1>$ 1++=, p. 4*. 3,idem.

*<

6n%erne. ?)is%ena S6AS creeaz posi(ili%a%ea unor demons%raii de for &n scop preven%iv ori a in%erveniei pen%ru amplasarea sau rezolvarea unor s% ri conflic%uale deose(i%e. An 1++>, comandan%ul S6AS a oferi% mass2media c0%eva e)plicaii privind uni%a%ea pe care o conducea- :tilitatea acestei structuri a )ost relevat prin soluionarea pozitiv a unor cazuri mai deose,ite$ 7n cooperare cu alte uniti din aparatul central$ unele dintre acestea$ larg mediatizate la vremea respectiv. (n multe cazuri cetenii s?au 7ntre,at cine sunt de )apt poliitii cu caguleB 4ot s v spun c i ei sunt oameni o,inuii$ care sunt selecionai dup criterii pro)esionale$ )oarte riguroase$ cu o condiie )izic )oarte ,un$ ,ine antrenai$ inclusiv 7n domeniul luptei corp la corp$ incorupti,ili i gata s?i rite viaa atunci c+nd misiunea 7ncredinat le?o cere. >e alt)el$ portul cagulei a intrat de mult timp 7n normalitate$ el )iind de natur a con)eri un minim de protecie pentru poliistul care acioneaz 7n litera i spiritul legii$ dar i pentru )amilia acestuia*0. 'reg %irea lup% %orilor S6AS se face pe mai mul%e planuri- mili%ar, 3uridic, psi.ologic, fizic i specific poliis%. Lup% %orii S6AS nu acioneaz doar &n ec.ipamen%ul negru de lup% . Anga3ai &n aciuni opera%ive, de depis%are, o(servare i neu%ralizare a diferi%e ca%egorii de infrac%ori "ucigai pl %ii, %raficani de droguri, mari pro)enei, mem(ri ai mafiei ig ne%i$, polii%ii a(andoneaz com(inezoanele i cagulele, acion0nd &n inu% civil . Dn lup% %or S6AS are un salariu ec.ivalen% cu 100 de dolari, fa de salariile lunare ale polii%ilor din servicii omologe sau asem n %oare din al%e ri>.000 dolari &n Colum(ia, 4.500 dolari &n Spania, *.000 dolari &n Ce.ia. .irecia /eneral de "nformaii0 'rotecie i Anticorupie din -inisterul 1ustiiei Cunoscu% iniial su( numele de Serviciul 6ndependen% Bpera%iv "D.5. 0400$ i re(o%eza%, &n prim vara anului 1++> &n Serviciul 6ndependen% de 'ro%ecie i An%icorupie "S6'A$, iar din 2+ aprilie 2004 "&n conformi%a%e cu Jo% r0rea 4uvernului nr. <*>$ 8irecia 4eneral de 'ro%ecie i An%icorupie, es%e meniona% &n ar%. +, al. 1 din Legea 51/1++1 ca s%ruc%ur specializa% &n culegerea de informaii din sis%emul peni%enciar. Are ca o(iec% de ac%ivi%a%e cunoa%erea, prevenirea i con%racararea amenin rilor la adresa siguranei naionale provenind din sis%emul peni%enciar. @u e)is% simili%udini &n comuni%a%ea informa%iv rom0neasc din perioada in%er(elic . An cadrul 8epar%amen%ului Securi% ii S%a%ului a
*0

:?venimen%ul zileiM, mar%i 1< decem(rie 1++>, p. *.

*>

funciona%, &nain%e de 1+=+, ca s%ruc%ur specializa% , o uni%a%e &n cadrul 8ireciei a 672a de con%rainformaii mili%are. Kos%ul minis%ru al Lus%iiei, 7aleriu S%oica, a infirma% 2 &n%r2o conferin de pres susinu% &n 1+ aprilie 1++>, la Al(a 6ulia 2 e)is%ena unui serviciu secre% afla% &n su(ordinea minis%erului pe care2l conducea. #o%oda% , a mai declara% c peni%enciarele au un serviciu independent de protecie i anticorupie. Aces%a are dou o(iec%ive principale- pe de o par%e s veri)ice care este starea de spirit a deinuilor i s previn evadrile$ revoltele din penitenciar$ s pre7nt+mpine eventualele atacuri ale deinuilor 7mpotriva cadrelor i, pe de al% par%e, s vad dac nu cumva o)ierii i su,o)ierii din penitenciare uneori se las tentai de unii deinui . Afirm0nd c :aces% serviciu are ca o(iec% de ac%ivi%a%e numai peni%enciarele;, 7aleriu S%oica nu a e-clus )aptul c se pot o,ine unele date in)ormative importante care ies din s)era de activitate a acestui serviciu. >e e-emplu$ se pot o,ine date cu privire la sv+rirea unor in)raciuni de ctre alte persoane$ iar aceste date sunt comunicate de ctre Serviciul 3ndependent de 4rotecie i Anticorupie celorlalte instituii ale statului$ care ar putea s analizeze asemenea situaii . Aces%ea au fos% primele declaraii pu(lice, mai consis%en%e despre funcionarea S6'A. An urma scandalurilor din presa cen%ral i a demi%erii efului S6'A, generalul 5arian Drec.e, ins%i%uia a fos% supus , &n noiem(rie 200*, unui con%rol parlamen%ar de c %re o su(comisie a Comisiei de Ap rare din Camera 8epu%ailor. An urma con%rolului, preedin%ele Comisiei, depu%a%ul / zvan 6onescu a formula% c0%eva concluzii- Msecre%izarea i compar%imen%area muncii, mai ales &n cadrul apara%ului cen%ral, nu se realizeaz &n cele mai (une condiii, nee)is%0nd spaiu de lucru corespunz %or1 normele legale &n (aza c rora funcioneaz aces% serviciu %re(uie ac%ualiza%e, pen%ru a permi%e o mai mare %ransparen a ac%ivi% ilor afla%e &n compe%ena S6'A, &n m sura &n care aces%ea po% fi divulga%e, &nl %ur0ndu2se as%fel unele suspiciuni de%ermina%e de insuficien%a cunoa%ere a specificului serviciului, a scopurilor i responsa(ili% ilor aces%uia;*1. An (aza ar%. 2 din J4 <*> din 2004, Mac%ivi%a%ea 8ireciei 4enerale de 'ro%ecie i An%icorupie se desf oar &n conformi%a%e cu prevederile Cons%i%uiei /om0niei, 8eclaraiei Dniversale a 8rep%urilor Bmului, Ansam(lului de reguli minime pen%ru %ra%amen%ul deinuilor, Conveniei &mpo%riva %or%urii i al%or pedepse ori %ra%amen%e cu cruzime, inumane sau degradan%e, al%or o(ligaii asuma%e de /om0nia &n %ra%a%e sau convenii in%ernaionale referi%oare la aces% domeniu, ale Legii nr. 51/1++1 privind sigurana naional& a /om0niei, Legii nr. 1=2/2002 privind pro%ecia
*1

MIiua;, 20 noiem(rie 200*, p.*.

*=

informaiilor clasifica%e i ale Legii nr. <=2/2002 privind pro%ecia mar%orilor, precum i ale .o% r0rilor 4uvernului da%e &n aplicarea aces%ei legislaii;. S%ruc%ura organiza%oric a ins%i%uiei se s%a(ile%e prin propriul regulamen% de organizare i funcionare, care es%e apro(a% prin ordin al minis%rului 3us%iiei, fiind aviza% preala(il de c %re Consiliul Suprem de Ap rare a ! rii. Conform ar%. 4 din .o% r0re, 84'A desf oar ac%ivi% i de o(inere, verificare, prelucrare, s%ocare i valorificare a informaiilor &n domeniul siguranei naionale, corespunz %oare 8ireciei 4enerale a 'eni%enciarelor, /egiei Au%onome O5ul%iproduc%O, uni% ilor i &n%reprinderilor su(ordona%e aces%ora, &ndeplinind urm %oarele a%ri(uii principale"a$ cunoa%erea, prevenirea i &nl %urarea amenin rilor la adresa siguranei naionale, a fap%elor sau evenimen%elor cu consecine periculoase &n r0ndul efec%ivelor de deinui, precum i a oric ror si%uaii sau &mpre3ur ri din care po% rezul%a asemenea pericole1 "($ inden%ificarea persoanelor afla%e &n de%enie care au avu% leg %uri cu organizaii sau grup ri %eroris%e, preluarea su( con%rol a canalelor de leg %ur pe care aces%ea i le creeaz cu e)%eriorul, &n si%uaiile &n care e)is% indicii c &n%rein &n con%inuare con%ac%e cu s%ruc%uri e)%remis%2%eroris%e ori cu persoane implica%e &n %rafic cu arme, droguri i fiine umane1 "c$ iden%ificarea persoanelor afla%e &n de%enie care in%enioneaz organizarea unor aciuni violen%e &n peni%enciare sau &ndrep%a%e &mpo%riva personalului adminis%raiei peni%enciare, precum i a magis%railor, cadrelor de poliie ori a al%or persoane afla%e &n diverse &mpre3ur ri &n mediul peni%enciar1 "d$ prevenirea oric ror aciuni de des%a(ilizare a mediului peni%enciar1 "e$ conlucrarea cu ins%i%uiile a(ili%a%e &n realizarea aciunilor de pro%e3are a persoanelor incluse &n 'rogramul de pro%ecie a mar%orilor, care se afl &n s%are de ares% preven%iv sau e)ecu% o pedeaps priva%iv de li(er%a%e1 "f$ pro%ecia con%rainforma%iv a personalului din 8irecia 4eneral a 'eni%enciarelor i uni% ile su(ordona%e fa de orice aciuni care urm resc angrenarea aces%uia &n fap%e ce cons%i%uie amenin ri la adresa siguranei naionale ori &n sav0rirea de infraciuni sau fap%e an%isociale1 "g$ prevenirea i con%racararea, &mpreun cu fac%orii a(ili%ai, a fap%elor, si%uaiilor i &mpre3ur rilor de nerespec%are de c %re personalul 8ireciei 4enerale a 'eni%enciarelor i al uni% ilor su(ordona%e a ac%elor norma%ive care reglemen%eaz ac%ivi%a%ea profesional i condui%a aces%ora, a fenomenelor ce po% favoriza ori genera evenimen%e grave, a ac%elor de corupie sau a al%or fap%e i manifes% ri ce cons%i%uie &nc lc ri ale legii.

*+

84'A, po%rivi% Legii 1=2 / 2002 privind pro%ecia informaiilor clasifica%e i a celorlal%e reglemen% ri &n domeniu, asigur con%rolul respec% rii i aplic rii normelor &n 5inis%erul Lus%iiei, 5inis%erul 'u(lic, s%ruc%urile ierar.ic inferioare, ins%anele 3udec %ore%i. An aces% sens, desf oar i operaiuni de verific ri de securi%a%e. 8e asemenea, 84'A coopereaz i conlucreaz cu celelal%e s%ruc%uri de ap rare, ordine pu(lic i siguran naional , conform compe%enelor, pe (az de pro%ocoale. 2lu+ul informaional i serviciile de informaii An a(ordarea aces%ei seciuni %re(uie s definim, mai &n%0i, informaia pen%ru securi%a%ea naional . Li%era%ura rom0n de speciali%a%e, prin >octrina naional a in)ormaiilor pentru securitate, susine urm %oarea cons%rucieMprodus anali%ic, rezul%a% al ac%ivi% ii specializa%e de c u%are, iden%ificare, o(inere, prelucrare/procesare a da%elor referi%oare la disfuncii, vulnera(ili% i, fac%ori de risc, amenin ri, s% ri de pericol la adresa principiilor i normelor poli%ico2sociale s%a%ornici%e prin Cons%i%uie;. *2 An aces% con%e)%, informaia de aces% %ip %re(uie s asigure &ndeplinirea celor %rei funcii ale securi% ii, respec%iv cunoa%erea, prevenirea i con%racararea oric rei amenin ri. 8rep% urmare, informaia, afla% &n%r2un flu) informa%iv con%inuu, volumic, cali%a%iv i opor%un, cons%i%uie**"1$ factor de averti,are opor%un , e)ac% , corec% i ec.idis%an% poli%ic asupra posi(ilelor si%uaii cri%ice i supor% al deciziilor necesare prevenirii, con%racar rii sau &nl %ur rii pericolelor la adresa securi% ii naionale1 "2$ resurs de putere naional &n evoluia mediului in%ernaional de securi%a%e, pe care se fundamen%eaz %oa%e aciunile privind ap rarea i promovarea in%ereselor de securi%a%e ale s%a%ului rom0n i ale aliailor s i1 "*$ suportul via&il al cunoaterii nevoilor de si%uran ale ce% eanului, socie% ii, naiunii i s%a%ului, precum i al fundamen% rii poli%icilor i s%ra%egiilor naionale de securi%a%e. 'rin (eneficiar &nelegem fac%orii de decizie din s%a%, adic organele ins%i%uiilor s%a%ale, c rora le sun% difuza%e informaii ale serviciilor i s%ruc%urilor specializa%e din comuni%a%ea informa%iv i care po% lua decizii &n ma%erie de prevenire i con%racarare a amenin rilor la adresa securi% ii i siguranei naionale.
*2 **

1p. cit., p. +. 3,idem.

40

Aprilie 2004 a reprezen%a% nu numai aderarea cu drep%uri depline a /om0niei la @A#B, dar i o(liga%ivi%a%ea respec% rii, &n %o%ali%a%e, a normelor privind securi%a%ea informaiilor specifice. Legea nr. 42* *4 privind aderarea /om0niei la Acordul din%re p rile la #ra%a%ul A%lan%icului de @ord pen%ru securi%a%ea informaiilor, adop%a% la 9ru)elles la < mar%ie 1++>, a fos% ela(ora% la 25 oc%om(rie 2004, &n ane)a nr. 1 prev z0ndu2se c informaiile @A#B clasifica%e se definesc &n urm %orul mod"1$ in)ormaie &nseamn cuno%ine care po% fi %ransmise &n orice form 1 "2$ in)ormaiile clasi)icate reprezin% informaii sau ma%eriale care necesi% pro%ecie &mpo%riva dezv luirii neau%oriza%e i care au fos% as%fel s%a(ili%e prin clasific rile de securi%a%e 1 "*$ %ermenul material include documen%e, precum i orice apara%e sau ec.ipamen%e ori arme, fie de3a fa(rica%e, fie &n curs de fa(ricare 1 "4$ %ermenul document se refer la orice %ip de informaii &nregis%ra%e, indiferen% de forma sau carac%eris%icile fizice, incluz0nd, dar f r a se limi%a la ma%eriale scrise sau %ip ri%e, car%ele i (enzi de procesare a da%elor, . ri, grafice, fo%ografii, pic%uri, desene, gravuri, sc.ie, no%e i documen%e de lucru, copii la indigo i ri(oane de %ip ri% sau mul%iplic ri efec%ua%e prin orice mi3loace sau me%ode i &nregis%r ri audio, vocale, magne%ice ori elec%ronice sau op%ice ori video su( orice form , precum i ec.ipamen%e por%a(ile de procesare au%oma% a da%elor cu medii fi)e de s%ocare i de%aa(ile. ?s%e de remarca% fap%ul c flu+ul informativ reprezin% un ciclu*5 care &ncepe cu nevoia de o anumi% informaie, con%inu cu o(inerea informaiei primare, prelucrarea aces%eia pen%ru a deveni intelligence i se finalizeaz cu valorificarea ei la (eneficiar "deciden%, u%iliza%or$. 8esigur procesul es%e i%era%iv, informarea cu o anumi% pro(lem a unui deciden%, pu%0nd conduce la o nou comand de informaii*<. Ar%. 11 din Legea 51/1++1 prevede c informaiile din domeniul siguranei naionale po% fi comunica%e2 'reedin%elui Sena%ului, preedin%elui Adun rii 8epu%ailor, precum i comisiilor permanen%e pen%ru ap rare i asigurarea ordinii pu(lice ale celor dou camere parlamen%are1 2 5ini%rilor i efilor depar%amen%elor din minis%ere, c0nd informaiile privesc pro(leme ce au leg %ur cu domeniile de ac%ivi%a%e pe care le coordoneaz sau de care r spund1
*4 *5

5.B. nr. ++* din 2= oc%om(rie 2004 B sc.em a flu)ului informa%iv se reg se%e &n lucrarea lui 5ireille /P8B6, Serviciile de 3n)ormaii i >ecizia 4olitic, ?di%ura #ri%onic, 9ucure%i, 200*, p. *<. *< @oiunea de Mcerere sau comand de informaii; es%e defini% &n >octrina naional a in)ormaiilor pentru securitate$ p. 24.

41

2 'refecilor, primarului general al Capi%alei, precum i conduc %orilor consiliilor 3udeene, respec%iv, al municipiului 9ucure%i, pen%ru pro(lemele ce vizeaz compe%enele organelor respec%ive1 2 Brganelor de urm rire penal , c0nd informaiile privesc s v0rirea de infraciuni. 8up cum s%ipuleaz Legea 51/1++1, comunicarea aces%or informaii se face numai cu apro(area conduc %orilor organelor cu a%ri(uii &n domeniul siguranei naionale. 8e reinu% c legea prevede e).aus%iv organele c rora li se po% comunica informaii despre amenin ri, fac%ori de risc in%erni i e)%erni, as%fel &nc0% aces%ea nu po% fi %ransmise al%or organisme "primarilor municipali, efilor de direcii din depar%amen%e e%c.$. K r &ndoial , &ns , informaii din domeniul siguranei naionale se po% comunica, &n primul r0nd, Consiliului Suprem de Ap rare a ! rii, preedin%elui aces%uia, aa cum rezul% din a%ri(uiile aces%ui organism prev zu%e &n ar%. >- analizeaz datele i in)ormaiile privind sigurana naional$ sta,ilete modalitile de valori)icare a acestora e%c.

42