Sunteți pe pagina 1din 7

Referat la Drept Judiciar Comparat Sistemul judiciar romnesc i sitemul judiciar al Italiei ntocmit de: Neag Bogdan Cristian

Drept Anul I !rupa "

Sistemul judiciar romnesc i sitemul judiciar al Statelor Unite ale Americii


Sistemul judiciar se refer$ la regulile de organi%are i de func&ionare a institu&iilor juridice' la sistemul judec$toresc' la statutul magistra&ilor' precum li la ideologia i la mora(urile politice) * compara&ie +ntre sistemul judiciar romnesc i sistemul judiciar american necesit$ un mai mare consum de timp sau energie dar cu toate acestea cred c$ re%ultatul acestei lucrari o sa fie unul destul de interesant) Aspecte generale) ,Sistemul judiciar' ca ansam-lu al structurilor organi%atorice care concur$ la +nf$ptuirea actului de justi&ie' repre%int$ +n orice stat democratic o component$ esen&ial$ a ci(ili%a&iei i progresului social) .$r$ justi&ie nu poate e/ista o (erita-il$ i eficient$ democra&ie) 0a este cea care (eg1ea%$ la ap$rarea (alorilor social recunoscute +ntr2o societate democratic$' la promo(area i ap$rarea drepturilor fundamentale ale omului,#) *rgani%area sistemului judiciar modern a cunoscut un parcurs interesant de2a lungul istoriei) 3utem spune c$ puterea judec$toreasc$ a do-ndit o organi%are independent$ o dat$ cu afirmarea +n Anglia i .ran&a a principiului separa&iei puterilor in stat) nainte de acest moment justi&ia se contopea +n practic$ cu func&ia e/ecuti($ i era +nf$tuit$ adeseori de aceleai organe)4 5a noi' c1iar i dup$ constituirea pricipatelor romne' justi&ia se reali%a fie direct' fie indirect de domnul &$rii6) Acest fel de +nf$ptuire a justi&iei este o influen&$ de sorginte -i%antin$ dar cu toate acestea repre%int$ un progres fa&$ de pri(ilegiile pe care le a(eau feudalii) * important$ reform$ a a(ut loc dup$ unirea principatelor romne' influen&at$ de Constitu&ia adoptat$ +n anul #7"") 8ot +n aceast$ perioad$ a fost instituit$ nalta Curte de Casa&ie i Justi&ie' iar la -a%a sistemului judiciar se aflau tri-unalele de prim$ instan&$ ale c$ror 1ot$rri puteau fi atacate cu apel) Dup$ cum %iceam +nc$ de la +nceputul acestei lucrari' sistemul american este destul de diferit de sistemul judiciar romn) C1iar i din punct de (edere al e(olu&ie celor dou$ sisteme e/ist$ mari diferen&e) *rgani%area sistemului judiciar american a fost influen&at +ntr2o mare parte de sistemul colonial -ritanic) 0ste de remarcat faptul c$' primele treispre%ece state americane a(eau i +nainte de formarea Confedera&iei propriile lor organe legislati(e' e/ecuti(e i judiciare' toate fiind supuse +ns$ coroanei -ritanice) *rgani%area instan&elor judec$toreti a fost preluat$' +n cea mai mare parte' din metropol$' iar deci%iile adoptate de tri-unalele americane puteau fi re(i%uite de instan&ele -ritanice competente9) Sistemul actual american este pri(it ca un sistem istoric i de tradi&ie' indispensa-il pentru -una func&ionare a unui stat federal datnd din perioada de dup$
# 4

Ioan 5e2*rgani%area sistemului judiciar +n drepul comparat' 0ditura A55 Bec:' Bucureti 4;;<' pg) #) Ioan 5e2 *rgani%arera sistemului judiciar)))' pg) =6) 6 idem 9 Ioan 5e2 Sisteme judiciare comparate' 0ditura A55 Bec:' Bucureti 4;;4' pg)<4")

unirea celor treispre%ece state +ntr2o federa&ie' +n -a%a Constitu&iei adoptate $n anul #=7=) Cu oca%ia acestei Constitu&ii' puterea e/ecuti($' legislati($ i cea judiciar$ s2a +mp$r&it +ntre .edera&ie i statele componente) n pre%ent' +n S)>)A +ntlnim dou$ structuri judiciare: una federal$ i una a statelor componente) Cele doua structuri judiciare sunt separate) ?ajoritatea cau%elor se solu&ionea%$ +n cadrul sistemului judiciar al statelor componente ale federa&iei' fiecare sistem fiind alc$tuit +n form$ piramidal$) Comparnd' din punct de (edere istoric' sistemul judiciar romnesc i cel american putem spune c$ acesta din urm$ a cunoscut o e(olu&ie rapid$ i cu o influen&$ (enit$ din partea -ritanic$' +n timp ce sistemul judiciar romnesc a a(ut o influent$ -i%antin$ i o e(olu&ie mai +nceat$) n &ara noastr$' organi%area judiciar$ este reglementat$ prin 5egea nr) 6;9@4;;9) Din con&inutul legii mai sus citate re%ult$ c$ justi&ia se reali%ea%$ +n materie ci(il$' prin urm$toarele instan&e judec$toreti: #) judec$toriiA 4) tri-unaleA 6) tri-unale speciali%ateA 9) cur&i de apelA <) nalta Curte de Casa&ie i Justi&ie<A * s$ aduc +n discu&ie fiecare institu&ie pre%entat$ mai sus pentru a trece +n re(ist$ modul +n care este posi-il$ efectuarea justi&iei +n sistemul judiciar romnesc) Judec$toriile sunt instan&e f$r$ personalitate juridic$ i func&ionea%$ +n jude&e i +n sectoarelele municipiului Bucureti) Din datele e/istente' re%ult$ c$ +n pre%ent' pe teritoriul Romniei func&ionea%$ peste #7; de judec$torii) n func&iile de cau%ele deduse judec$&ii i de num$rul acestor cau%e' +n cadrul judec$toriilor se pot +nfiin&a sec&ii sau complete speciali%ate) Din con&inutul 5egii nr)6;9@4;;9 constat$m c$ tot +n cadrul judec$toriilor se organi%ea%$ sec&ii sau complete speciali%ate pentru minori i familie) Referitor la a doua categorie de instan&$' tri-unalele' este de preci%at faptul c$ acestea sunt +n%estrte cu personalitate juridic$ i func&ionea%$ +n fiecare jude&) Num$rul tri-unalelor este de 94) n compara&ie cu judec$toriile' tri-unalele au o competen&$ teritorial$ i material$ mai cuprin%$toare' +n cadrul acestora func&ionea%$ sec&ii sau complete speciali%ate pentru cau%e ci(ile' pentru cau%e penale' ca%ue cu minori i de familie' cau%e de contegios administrati( i fiscal' ca%ue pri(ind conflictele de munc$ i asigur$ri sociale) n func&ie de natura cau%elor deduse judeca&ii' +n cadrul tri-unalelor se pot +nfiin&a sec&ii maritime i flu(iale sau pentru alte materii) 8ri-unalele speciali%ate' potri(it 5egii nr 6;9@4;;9' sunt instan&e f$r$ personalitate juridic$' care pot func&iona la ni(elul jude&elor i al municipiului Bucureti i au' de regul$' sediul +n municipiul reedin&$ de jude&) 8ri-unalele speciali%ate preiau cau%ele de competen&a tri-unalului +n domeniile +n care se +nfiin&ea%$) nfiin&area instan&elor speciali%ate au ca scop sporirea calitati($ a actului de justi&ie i +n acelai timp contri-uie la solu&ionarea cu celeritate a cau%elor date +n competen&a lor) Cur&ile de apel' conform legii nr) 6;9@4;;9' sunt instan&e cu personalitate juridic$ i func&ionea%$ +ntr2o circumscrip&ie cuprin%nd mai multe tri-unale i tri-unale
<

Ioan 5e2 8ratat de drept procesual ci(il' 0di&ia <' 0ditura C)B) Bec:' Bucure&ti 4;#;' pg =#)

speciali%ate) 3otri(it statisticilor' +n pre%ent func&ionea%$ #< cur&i de apel' ce includ +n circumscrip&ia lor dou$ pn$ la ase tri-unale") 5a fel ca +n ca%ul tri-unalelor' +n cadrul cur&ilor de apel func&ionea%$ sec&ii pentru cau%e ci(ile' cau%e penale' cau%e pentru minori i de familie' cau%e de contencios administrati( i fiscal' cau%e pri(ind conflictele de munc$ i asigur$ri sociale' precum i' +n raport cu natura i num$rul cau%elor' sec&ii maritime i flu(iale sau pentru alte materii) Spre deose-ire de tri-unale' aceste instan&e au o copeten&$ teritorial$ mai mare) nalta Curte de Casa&ie i Justi&ie este singura instan&$ suprem$ din Romnia i are sediul +n capitala &$rii) 0a are personalitate juridic$ i func&ionea%$ potri(it dispo%i&iilor cuprinse +n legea nr) 6;9@4;;9 pri(ind organi%area judiciar$) Instan&a suprem$ este organi%at$ +n patru sec&ii: sec&ia ci(il$ i de proprietate intelectual$' sec&ia penal$' sec&ia comercial$' sec&ia de contencios administrati( i fiscal) nalta Curte de Casa&ie i Justi&ie are un preedinte' un (icepreedinte' 9 preedin&i de sec&ii i judec$tori)) Spre deose-ire de celelalte instan&e de grad inferior' instan&a suprem$ mai cuprinde +n structura sa: Cancelaria' direc&ii ser(icii i -irouri) n pre%ent instan&a suprem$ are un num$r de peste #;; de judec$tori) Sarcina principal$ a acestei instan&e este de a asigura interpretarea i aplicarea unitar$ a legii de c$tre celelalte instan&e judec$toreti) Ca garant al independen&ei justi&iei fat$ de toate celelalte autorit$&i pu-lice apare Consiliu Superior al ?agistraturii) *rganism creat prin Constitu&ia din anul #CC# ca fiind institu&ia cu importante atri-u&ii pri(itoare la organi%area i acti(itatea instan&elor judec$toreti' precum i cu pri(ire la statutul magistra&ilor) De asemenea' componen&a Consiliului Superior al ?agistraturii tre-uie s$ constituie un element c1eie al succesului acestei intitu&ii) 3restigiul profesional' dar mai ales profilul moral' spiritul de dreptate i impar&ialitatea mem-rilor CS? constituie elemente indispensa-ile ale unei -une func&ion$ri a institu&iei=) Dup$ o scurt$ trecere +n re(ist$ a instan&elor judec$tore&ti care fac parte din sistemul judiciar romnesc' ne putem da seama c$ a(em de2a face cu un sistem piramidal) C1iar dac$ nu am intrat +n mai multe detalii este de notorietate faptul ca judec$toriile sunt cele care judec$ +n prima instan&$' iar competen&a +n c$ile de atac re(ine tri-unalului i cur&ii de apel) 5a rndul s$u i tri-unalul poate s$ judece +n prima instan&$ pentru cau%e mai comple/e' ca% +n care cur&ile de apel sunt instan&ele de control judiciar) n cau%ele de o importan&$ mai mare cur&ile de apel sunt cele care judec$ +n prim$ instan&$ urmnd ca nalta Curte de Casa&ie i Justi&ie s$ fie instan&a de control judiciar) n ceea ce pri(ete sistemul american' aminteam la +nceputul lucr$rii c$ e/ist$ dou$ structuri judiciare separate) #) un sistem judiciar statal) 4) un sistem judiciar federal)

" =

Ioan 5e2 8ratat de drept procesual ci(il' 0di&ia <' 0ditura C)B) Bec:' Bucureti 4;#;' pg =4) Idem =)

n sistemul constitu&ional american' puterea judec$toreasc$ se -ucur$ de o +nalt$ autoritate) Constitu&ia S>A pre(ede c$ ,puterea judiciar$ a S>A (a fi in(estit$ +ntr2o singur$ Curte Suprem$ i +n alte tri-unale inferioare $e care le poate numi i +nfiin&a din timp +n timp Congresul) Judec$torii' att cei ai Cur&ii Supreme' ct i ai tri-unalelor inferioare' +i (or +ndeplini func&ia corespun%$toare de&inut$ i (or primi pe timpul amintit o compensa&ie pentru ser(iciile lor' care nu (a putea fi micorat$ pe timpul r$mnerii lor +n post,) *rgani%area sistemelor judiciare statale) 8ri-unalele constituite la ni(elul fiec$rui stat repre%int$ c1iar -a%a sistemului judiciar american) .iecare stat +i organi%ea%$ +n raport cu propria Constitu&ie sistemul de tri-unale) De aceea sistemele de organi%are a instan&elor difer$ de la un stat la altul) Acest sistem judiciar cuprinde tri-unale de prim$ instan&$' cur&i de apel i o curte suprem$' ca tri-unal de ultim$ instan&$) Aceasta este regula +n majoritatea statelor +ns$ e/ist$ state care nu au cur&i de apel' sistemul judiciar fiind mult simplificat) 5a ni(el inferior sunt +nfiin&ate ,cur&i cu jurisdic&ie limitat$, care au competen&$ mai redus$ dect aceea conferit$ tri-unalelor de prim$ instan&$) 8ri-unalele de prim$ instan&$ sunt cele care au plenitudine de jurisdic&ie atat +n materie penal$' ct i +n materie ci(il$) 8oate celelalte au o jurisdic&ie de e/cep&ie +n ceea ce prio(ete judecata +n fond) n unele state aceste +nstan&e se numesc tri-unale de district +n altele tri-unale de circuit sau cur&i superioare) n cadrul acestor instan&e judecata se face' de regul$' de c$tre un singur judec$tor aceasta fiind o asem$nare +ntre tri-unalul de prim$ instan&$ i judec$toriile din sistemul nostru) Cur&ile de apel au fost create +n (ederea e/ercit$rii unui control judiciar asupra 1ot$rrilor pronun&ate de tri-unalele de prim$ instan&$7) De notat este faptul c$' +n majoritatea statelor' e/ist$ o singur$ curte de apel care are o jurisdic&ie ce se +ntinde pe teritoriul +ntregului stat) 0/cep&ie fac statele cu o popula&ie numeroas$' unde au fost create mai multe cur&i de apel) Instan&a cu cel mai +nalt grad de jurisdic&ie la ni(el statal are rolul de a reali%a interpretarea uniform$ a legii pe +ntreg teriroriul statului respecti() 0ste o instan&$ unic$' iar 1ot$rrile sale sunt definiti(e i neapela-ileC) Denumirea o-i&nuit$ a acestei instan&e este de Supreme Court) 4)*rgani%area sistemului judiciar federal) 5a fel ca sistemul judiciar statal i sistemul judiciar federal este structurat +n form$ piramidal$' +n (rful ierar1iei judec$toreti aflndu2se Curtea Suprem$' singura instan&$ a c$rei e/isten&$ este pre($%ut$ +n constitu&ie) Sistemul judiciar federal este alc$tuit din cur&ile federale de district' cur&ile federale de apel i din Curtea Suprem$ de justi&ie) Din cele e/puse re%ult$ c$ i sistemul federal este structurat +n trei ni(ele de tri-unale) Cur&ile de district sunt -a%a sistemului judiciar federal) n pre%ent e/istnd C9 de cur&i de district' cel pu&in una pentru fiecare stat) Aceste instan&e judec$ un num$r mult
7

Ioan 5e2 Sisteme judiciare comparate' 0ditura A55 Bec:' Bucureti 4;;4' pg)<47) Ioan 5e2 Sisteme judiciare comparate' 0ditura A55 Bec:' Bucureti 4;;4' pg)<4=)

<

mai mare de cau%e ci(ile dect cau%e penale) Competen&a material$ a cur&ilor de district este general$' +n sensul c$ judec$ orice cau%e ci(ile' penale' comerciale sau administrati(e care pri(esc legisla&ia federal$) Cur&ile federale de apel constituie cel de2al doilea grad de jurisdic&ie) Aceste instan&e au fost +nfiin&ate pentru a descongestiona acti(itatea Cur&ii Supreme a S)>)A) Competen&a lor este de a solu&iona +n ultim$ instan&$ apelurile +ndreptate +mpotri(a 1ot$rrilor prinun&ate de tri-unalele federale de district) * curte de apel deser(ete mai multe state' +n general +ntre 6 i C state) Deci%iile pronun&ate de cur&ile federale de apel nu pot fi atacate de p$r&i +n fa&a Cur&ii Supreme a S)>)A' dect +n mod e/cep&ional' inplicnd c1iar acordul instan&ei supreme) Curtea Suprem$ a S)>)A are sediul +n capitala federal$' +n oraul Das1ington) 0a este compus$ din C judec$tori: un preedinte i 7 judec$tori asocia&i) Instan&a suprem$ nu este di(i%at$ +n sec&iuni' ea desf$urndu2i acti(itatea +n 3lenul s$u) Deci%iile instan&ei supreme se adopt$ cu majoritatea de (oturi) Aceast$ instan&$ are o competen&$ original$ i o competen&$ +n materie de apel) Competen&a original$ este o competen&$ de e/cep&ie i de prim$ instan&$) .unc&ia principal$ a Cur&ii Supreme este aceea de a solu&iona recursurile +ndreptate +mpotri(a 1ot$rrilor pronun&ate de c$tre tri-unalele federale i statale' +n ca%urile i condi&iile determinate de lege) 3utem spune c$ pn$ +n acest moment nu am +ntlnit un element original +n ceea ce pri(ete organi%area instan&elor de judecat$ pentru c$ i +n sistemul romnesc organi%area instan&elor se face pe grade de jurisdic&ie +n sistem piramidal) 0lementul de noutate +l repre%int$ cur&ile cu juri) Sistemului juridic american i2a fost atacat +n mod tradi&iona procedura solu&ion$rii cau%elor de c$tre jura&i) Aceast$ modalitate de a judeca este considerat$ una dintre cele mai importante sim-oluri ale justi&iei americane) Caracteristica acestui sistem este de a reali%a de%-aterea oral$ a cau%ei +n fa&a unui juriu compus din #4 persoane din aceeai localitate cu autorul faptei) Juriul sta-ilete doar faptele' pe -a%a pro-atoriului administrat' sarcina judec$torului fiind aceea de a aplica legea la starea de fapt astfel determinat$ i de a pronun&a sentin&a) Se pot discuta multe despre a(antajele i de%a(antajele unei astfel de m$suri) De e/emplu se poate discuta de faptul c$ juriul nu este calificat i poate s$ dea solu&ii ca urmare a unor capricii personale' +n timp ce judecata f$cut$ de o persoan$ calificat$ nu ar presupune un risc aa mare) 3osi-ilitatea de a recurge la procedeul cur&ilor cu juri este sta-ilita +n S)>)A att +n Constitu&ia federal$' ct i prin constitu&iile statelor componente' ca una din garan&iile fundamentale ale cet$&enilor)

"

Bi-liografie: #) Ioan 5e2*rgani%area sistemului judiciar +n drepul comparat' 0ditura A55 Bec:' Bucureti 4;;< 4) Ioan 5e2 Sisteme judiciare comparate' 0ditura A55 Bec:' Bucureti 4;;4 6) Ioan 5e2 8ratat de drept procesual ci(il' 0di&ia <' 0ditura C)B) Bec:' Bucureti 4;#;

S-ar putea să vă placă și