Sunteți pe pagina 1din 89

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURETI

FACULTATEA DE ENERGETICA
PROIECT
- EPURAREA APELOR UZATE-
Cuprins
I. Introducere
II.1. Datee !ta"#e# de e$urare %# ae&erea te'noo&#e# de e$urare
(. Pro#ectarea &r)taruu#*
+. Pro#ectarea de,n#!#$atoruu#*
-. Pro#ectarea !e$aratoruu# de &r)!#.#*
/. Pro#ectarea decantoruu# $r#.ar de t#$ on&#tud#na*
0. Pro#ectarea tre$te# de e$urare 1#oo&#c)*
2. Pro#ectare decantor !ecundar.
III.1.I.$actu !ta"#e# de e$urare a!u$ra .ed#uu#
(.Te'noo&#a de tratare a n).ouu#*
+.B#an"u ener&et#c $e !ta"#e %# !ou"## de reducere a
con!u.uu# ener&et#c
-.Co!tu a$e# e$urate*
/.Ae&erea une# te'noo&#e# de e$urare a3an!at) cu 4u!t#5#care*
0.6ana&e.entu !ta"#e# de e$urare a a$eor u,ate.
IV. B#1#o&ra5#e
(
I. INTRODUCERE
E$urarea a$eor u,ate con!t#tu#e an!a.1u $rocedeeor 5#,#ce7
c'#.#ce7 1#oo&#ce %# 1acter#oo&#ce $r#n care !e reduce 8nc)rcarea 8n
!u1!tan"e $ouante or&an#ce !au anor&an#ce %# 8n 1acter## 8n !co$u $rotec"#e#
.ed#uu# 8ncon4ur)tor.9aer7 !o7 e.#!ar etc.:. Ea are ca re,utat o1"#nerea unor
a$e curate7 8n d#5er#te &rade de $ur#5#care 5unc"#e de te'noo&##e %#
ec'#$a.entee 5oo!#te7 %# un a.e!tec de cor$ur# %# !u1!tan"e care !unt
denu.#te &ener#c n).our#.
Sta"##e de e$urare re$re,#nt) an!a.1u de con!truc"## %# #n!taa"##7 8n
care a$ee de cana#,are !unt !u$u!e $roce!eor te'noo&#ce de e$urare7 care
e .od#5#c) 8n a%a .od ca#t)"#e7 8nc;t !) 8nde$#nea!c) cond#"##e $re!cr#!e7
de $r#.#re 8n e.#!ar %# de 8nde$)rtare a !u1!tan"eor re"#nute d#n ace!te a$e.
<n $re,ent7 !ta"##e de e$urare $ot 5# ca!#5#cate 8n dou) .ar# cate&or##=
Or)%ene%t#*
Indu!tr#ae.
Sta"##e de e$urare or)%ene%t# $r#.e!c !$re e$urare a$e u,ate .ena4ere7
#ndu!tr#ae7 .eteor#ce7 de drena4 %# de !u$ra5a")7 8n $ro$or"## 3ar#a1#e. O dat)
cu #ndu!tr#a#,area $utern#c) a centreor $o$uate7 !e $oate con!#dera c) nu
.a# e>#!t) !ta"## de e$urare care tratea,) nu.a# a$e u,ate .ena4ere.
Proce!ee de e$urare !e ca!#5#c) 8n 5unc"#e de $r#nc#$aee 5eno.ene $e
care !e 1a,ea,) 8n + cate&or## =
a: $rocedeu de e$urare 5#,#c) denu.#te 8n ucr)r#e .a# 3ec'# %#
.ecan#ce
1: $rocedeu de e$urare 1#oo&#c)
+
c: $rocedeu de e$urare c'#.#c)
a) Tehnologii de epurare mecanic, 1a,ate $e $roce!e de e$urare
.ecan#c)7 au ca !co$=
re"#nerea cor$ur#or %# !u!$en!##or .ar#7 o$era"#e rea#,at) 8n
#n!taa"## ca &r)tare*
5otarea 9!e$ararea: &r)!#.#or %# ue#ur#or7 rea#,at) 8n
!e$aratoare de &r)!#.# %# 8n decantoare7 cu d#!$o,#t#3e de
re"#nere a &r)!#.#or %# ue#ur#or*
!ed#.entarea !au decantarea $entru !e$ararea .ater##or !o#de
8n !u!$en!#e d#n a$a u,at)7 $r#n #n!taa"## de de,n#!#$are7
decantare7 5o!e !e$t#ce %# decantoare cu eta4*
$reucrarea n).our#or7 du$) cu. !e arat) a $rocedeee de
e$urare .ecano?1#oo&#ce.
b) Tehnologii de epurare mecano-chimic !e 1a,ea,)7 8n !$ec#a7 $e
ac"#unea !u1!tan"eor c'#.#ce a!u$ra a$eor u,ate %# au ca !co$=
e$urarea .ecan#c)7 a%a cu. a 5o!t de!cr#!) anter#or*
coa&uarea !u!$en!##or d#n a$)7 rea#,at) 8n ca.eree de
$re$arare %# do,are a react#3#or7 de a.e!tec %# de reac"#e*
de,#n5ectarea a$eor u,ate7 rea#,at) 8n !ta"##e de cor#nare %#
1a,#neor de contact.
c) Tehnologii de epurare mecano-biologic7 care !e 1a,ea,) $e
ac"#unea co.un) a $roce!eor .ecan#ce %# 1#oo&#ce7 a3;nd ca !co$=
e$urarea .ecan#c)7 a%a cu. !?a ar)tat .a# 8na#nte*
-
e$urarea natura) a a$eor u,ate %# a n).our#or7 rea#,at) $e
c;.$ur# de #r#&are %# 5#trare7 #a,ur# 1#oo&#ce7 $entru a$ee
u,ate7 %# 8n 1a,#ne de!c'#!e7 de 5er.entare natura) a
n).our#or7 $entru n).our#*
e$urarea art#5#c#a) a a$eor u,ate %# a n).our#or7 rea#,at)
8n 5#tre 1#oo&#ce7 1a,#ne cu n).o act#37 aero5#tre7 5#tre
1#oo&#ce !cu5undate %# turn etc. 9$entru a$ee u,ate:7 #ar
$entru n).our#7 8n 5o!e !e$t#ce7 concentratoare !au
8n&ro%)toare de n).o7 $at5or.e $entru u!carea n).ouu#7
5#tre 3acuu. %# $re!)7 #nc#neratoare.
II.1. DATELE STAIEI DE EPURARE I ALEGEREA
TEHNOLOGIEI DE EPURARE
S) !e $ro#ecte,e o !ta"#e de e$urare $entru un ora% cu un nu.)r de
ocu#tor# de @A AAA. Se con!#der) ur.)toaree date=
De1#tu orar .#n#. B
A .#n
C -@A D!*
De1#tu orar .a>#. B
A .a>
C 1+-0.- D!*
De1#tu ,#n#c .ed#u B
,# .ed
C 10.AAA D!*
De1#tu ,#n#c .a>#. B
,# .a>
C 1E.(AA D!*
Concentra"#a de !u!$en!## !o#de !e$ara1#e
&ra3#ta"#onaC
SSG
C(E1.00 .&D*
<nc)rcarea or&an#c) CBO
/
C (/A D!*
Concentra"#a !u!$en!##or ne!e$ara1#e
&ra3#ta"#ona C
SS
C /A .&D*
/
Concentra"#a de &r)!#.# %# ue#ur# C
G
C @2./ .&D*
Concentra"#a de !u1!tan"e anor&an#ce d#,o3ate
C
d#,
C 11(./ .&D*
Concentra"#a de co.$u%# de N C
N
C -1.00 .&D*
Concentra"#a de co.$u%# de P C
P
C 1(./ .&D.
F#n;nd cont de datee de .a# !u! $entru !ta"#a de e$urare 3o# ae&e
te'noo&#a de e$urare .ecano ? 1#oo&#c).
II.2. Proie!"re" #r$!"ru%ui
Con!truc"##e !$ec#5#ce re"#ner## cor$ur#or %# !u!$en!##or .ar# !unt
&rataree %# !#tee7 8n care !e re"8n ';rt##7 c;r$e7 .ater#ae $e!t#ce etc. Dac)
a$a e!te $o.$at) #n !ta"#a de e$urare7 !#tee %# &r)taree !unt a%e,ate 8na#nte
!ta"##or de $o.$are.
Gr)taree !unt ec'#$a.ente de!t#nate re"#ner## $r#n 1ocare a cor$ur#or
.ar#7 a 5otan"#or %# a !e.#5otan"#or d#n a$). Ee re"#n c#rca +../G d#n
cant#tatea de cor$ur# tran!$ortate ceea ce re$re,#nt) 0H(A d.
+
Docu#tor %#
an. Gr)tare !unt 5or.ate d#n $anour# cu 1are $araee7 ec'#d#!tante7
a.$a!ate 8n caea a$e# u,ate.
Pro#ectarea !e rea#,ea,) a de1#tu de cacu=
&

'2&
( )"*
'2+1,-..-'2./2.0 %1s
0
D#!tan"a d#ntre 1aree &r)tareor 9u.#na &r)taruu#: are 3aor# d#5er#te
$entru cee dou) ca,ur#=
? $entru &r)taree rare d#!tan"a d#ntre 1are e!te= 1C (7/H./ c.*
? $entru &r)taree de!e d#!tan"a d#ntre 1are e!te= 1C 17/H.(7/ c..
Grtarele rare au rou de a re"#ne .ater## &ro!#ere d#n a$a u,at)
#ntrat) 8n !ta"#e.
Grtarele dese au rou de a re"#ne cor$ur#e &ro!#ere d#n a$a u,at).
A. ae! d#n!tan"a d#ntre 1are 1 C + c. %# un &r)tar rar.
L)"#.ea 1areor e!te !CA7@H.17( c. %# a. ae! s'1 ).
Ca.era &r)tareor tre1u#e !) a#1) o )"#.e .a# .are dec;t canau de
acce!7 #ar7 #.ed#at 8n a3a de &r)tar7 rad#eru tre1u#e !) 5#e co1or;t cu 27/?1/
c.. L)"#.ea ca.ere# &r)taruu# e!te=

.a> .a>
h v
Q
b
b
b s
b B
g
c
3
& .a>
C A7-H1 .D! %# a. ae! 2
# )"*
' (.- )1s.
'
.a>
C 8n)"#.ea a$e# 8n 5a"a &r)taruu# care !e ae&e I /AA?0AA ..
3
)"*
'.(()) ' (4. )
BC e!te o )"#.e !tandard du$) ce e cacuat !e #a d#n catao& un B
!t

A2 . (
0AA - . A
1A @ . (0E(
+
.a> .a>
h v
Q
b
g
c .
2

+
m x
b
b s
x b B (A . (
+
+ ( . 1
A2 . (
B !tandard#,at C (.AE .
Nu.)ru de 1are=
bare
s b
B
N
bare
/A
1A + 1A ( . 1
1A (AEA
( (
+

Ver#5#care=
V
& .a>
C A7- H1 .D!
Viteza apei n amonte de grtar, V
a
7 tre1u#e !) 5#e !u5#c#ent de .are7
$entru a nu !e $roduce de$unerea !u!$en!##or d#n a$) %#7 8n acea%# t#.$7 !)
nu de$)%ea!c) anu.#te #.#te7 $entru a nu d#!oca re"#ner#e de $e &r)tar.
V#te,a a$e# 8n a.onte de &r)tartre1u#e !) !e 8ncadre,e 8n #nter3au
Va C A7- J A7E .D!
I R C V
h a
unde=

0
1
1
h
R
n
C
7 91Dn !e #a d#n catao& 8n <ndre$taru de cacue '#drau#ce
$entru ca,u 1etonuu# de cond#"#e .ed#e:.

m
x
x
h B
h B
h B

R
h
+@ . A
0 7 A ( AE 7 (
0 7 A AE 7 (
( (
.a>
.a>
.a>

+

ICA7AA1.
Se ae&e d#n 8ndru.ar n'(4(1/ ' 11(4(1/ * (4,(0
11.
' --.5/
@
Va C
s m x x D @2+ 7 A
1AAA
1
+@ 7 A 2E 7 --
care a$ar"#ne #nter3auu# A7-J
A7E .D!
Dec#7 a. o1!er3at ca !?au 3er#5#cat cond#"##e ur.;nd !a?.# ae&
&rataru =
Tip #r$!"r 1426 7
Pu!ere P ' 1.6 89
Cant#tatea de re"#ner# $e &r)tar !e deter.#n) 8n 5unc"#e de d#!tan"a
d#ntre 1aree &r)tareor con5or. ta1euu# ur.)tor=
1Kc.L 170 ( (7/ + - /
Kd.
+
Doc.anL 0 / +7/ + (7/ (
Pentru 1C+ c. @A AAA > +C (-A.AAA d.
+
Doc.an.
P#erderea de !arc#n) $r#n &r)tare7 M'7 tre1u#e aea!) a!t5e 8nc;t !) nu
!e $roduc) un re.uu $rea .are7 care !) $un) !u1 $re!#une 3anau de a$e
u,ate7 care #ntr) 8n !ta"#e. P#erderea de !arc#n) !e cacuea,) cu rea"#a=
!#n
(
(
g
V
h
a

N C un&'# de 8nc#nare a &r)taruu# 0A
A
?2A
A
9ae& NC0A
A
:*
O C 8n 5unc"#e de .a# .u"# $ara.etr#*
O C P
1
P
(
P
+
7
unde= /0(/ 7 1 G @A G EA G 0A
1AA
1
(
1

,
_

! m m
m
!

P
(
? coe5#c#ent 8n 5unc"#e de 5or.a 1areor= ?!ec"#une rotund) A72-
E
!e ae&e 3aoare $entru !ec"#une rotund) :
2
'(45-*
P
+
C59a71:
(/ 7 A
(
.a>

,
_

+
+

h
h
e
a
s e
e
b
e', );
3
)"*
' (4. );
s'1 );
3' 1)
<'(451- =i " ' (415 $r#n #nter$oare d#n ta1eu de .a# 4o! :
,
' (4/6
A71 A7( A7+ A7- A7/ A70 A72 A7@ A7E 17A
A (-/ /17/ 1@7( @7(/ - ( A7E2 A7-( A71+ A
A7( (+A -@ 127- 272 +72/ 17@2 A7E1 A7- A71+ A7A1
A7- ((1 -0 1070 27- +70 17@ A7@@ A7+E A71+ A7A1
A70 1EE -( 1/ 070 +7( 170 A7@ A7+0 A71+ A7A1
A7@ 10- +- 1(7( /7/ (72 17+- A700 A7+1 A71( A7A(
17A 1-E +1 1171 /7A (7- 17( A701 A7(E A711 A7A(
17- 1+2 (@7- 1A7+ -70 (7(/ 171/ A7/@ A7(@ A711 A7A+
( 1+- (27- E7E -7- (7( 171/ A7/@ A7(@ A71( A7A-
+ 1+( (27/ 1A -7/ (7(- 1712 A701 A7+1 A71/ A7A0
Cu cee + 3aor# $entru P !e o1"#ne. >' 1.(/0
" mcol# h
(
A
(
+-2 7 A 0A !#n
(
@E+ 7 A
AE@ 7 1
1A
Gr)tar $an cu cur)"#re .anua)=
1. u.$utur) d#n 1eton* (. 1ar) LT 0AQ@* +. tra3er!)* -. $a!are)
11
S3e)" #r$!"ru%ui GP7
1(
. Sc'e.a &rataruu# $an
1. Cana a$) u,ata (. Rona de 1are $entru &ratar
+. Gre1a -. Roa $re!oare
/. Roa de ruare 0. Lant
2. Gru$ de antrenare @. Curat#tor de &re1a
E. Pan de de!carcare
II.,. Proie!"re" ?e@nisip"!oru%ui
De,n#!#$atoaree !unt 1a,#ne care !e 5oo!e!c $entru !e$ararea d#n
a$ee u,ate a $art#cueor .#nerae .a# .ar# ca A7( ... De,n#!#$atoaree
!unt 5oo!#te78n $re,ent7 8n .od curent7 $entru a$ee u,ate $ro3en#te d#n
re"ee d#.en!#onate at;t 8n !#!te. d#3#,or7 c;t %# un#tar. De,n#!#$atoaree care
tratea,) a$e u,ate $ro3en#te d#n !#!te.u un#tar !unt 5oo!#te7 de o1#ce#7
nu.a# $entru de1#te care de$)%e!c +AAA .
+
D,#9c#rca 1AAAA oc:. No# a3e. un
de1#t de (0E(.@ .
+
D,# cu @A AAA ocu#tor#.
<n rea#tate7 $e ;n&) !u1!tantee .#nerae !e re"#n 8n de,n#!#$atoare %#
cant#ta"# redu!e de !u1!tantr or&an#ce care !unt $urtate de $art#cuee
1+
.#nerae !au !unt antrenate de c)tre ace!tea 8n t#n$u c)der## !au care a3;nd
o 3#te,) de !ed#.entare e&a) cu aceea a $art#cueor .#nerae !e de$un
8n$reun) cu ace!tea7 8n !$ec#a a 3#te,e .#c#.
Pro#ectarea de,n#!#$atoruu# !e rea#,ea,) a de1#tu de cacu e&a cu
de ( or# de1#tu orar .a>#.. &

'2&
( )"*
' 2+1,-..- ' 2./2.0 %1s
Ad;nc#.ea H e!te 8ntre 17/ %# - . cu $a!u de A7(/.
La un de,n#!#$ator7 tre1u#e $re3),ute .#n#. ( co.$art#.ente7 ee
5##nd e>$oatate $er#od#c7 aternat#3. Se reco.and) ca )"#.ea unu#
co.$art#.ent !) nu de$)%ea!c) +7A .7 n co.$art#.ente C (.
Sec"#unea tran!3er!a) a de,n#!#$atoareor or#,ontae !e
deter.#n) cu rea"#a=
A
V
Q

c
tr

unde= B
c
S e!te de1#tu de cacu a de,n#!#$atoruu#7 K.
+
D!L*
V
A
S 3#te,a or#,onta)7 K.D!L*
V#te,a or#,onta) !e 3a deter.#na 8n 5unc"#e de d#a.etru $art#cueor
re"#nute 8n de,n#!#$ator. Se con!#der) ca d#a.etru $art#cueor re"#nute e!te
de A7(.. %# d#n ta1eu ur.)tor 3a re,uta 3#te,a or#,onta).
VKc.D!L -1 +A 1E 1+
dK..L 1 A7
/
A7
(
A71

A
(
'1/ )1s ' (41/ )1s
1-
m b
#

B #
b B

m #
m
V
Q

tr
tr cr
c
tr
1- 7 (
(
(
+
E+ 7 +
+0AA 1E
1A @ . (0E(
(
(

+


BC(./ . 9d#n catao&: !e ae&e d#n catao& cur)")toru de,n#!#$ator t#$
NA?TNd(?( cu o !u5ant) t#$ SRD (A?27/
Sec"#unea or#,onta) a de,n#!#$atoruu# !e cacuea,) du$) 5or.ua=
s
c
o
V
Q

unde= N C coe5#c#ent ce "#ne !ea.a de .a# .u"# $ara.etr#7 %# de aceea !e #a
(7( $entru o e5#c#en") de @/G*
V
!
C 3#te,a de !ed#.entare7 K.D!L care !e deter.#n) tot 8n 5unc"#e de
d#a.etru $art#cueor re"#nute 8n de,n#!#$ator*
V
!
Kc.D!L 1- 27( 24, A72
d K..L 1 A7
/
(42 A71
?'(42 ))A
s
'24, )1s' (4(2, )1s
A
o
'51.6- )
2
Lun&#.ea de,n#!#$atoruu# !e cacuea,) cu 5or.ua=
L'A
o
1B'51.6-12.6'65.2, )
Se reco.and) ca ra$ortu 8ntre un&#.ea %# )"#.ea de,n#!#$atoruu# !)
5#e cu$r#n! 8ntre 1A %# 1/.
L1B'65.2,12.6'11.-- se Cn"?re"@$ Cn!re 1( =i 16.
Puterea $entru de,n#!#$atoru de LC/2.(+ . %# BC(./ . e!te de A7@
PU cu o rota"#e de 2/A rotD.#n.
1/
De,n#!#$ator co.1#nat cu !e$arator de &r)!#.#
1 ? !e$arator &ra!#.# ( S de,n#!#$ator
+ ? ,ona de n#!#$ - ? a.a racoare
/ ? a.a de &ra!#.# 0 ? cana e3acuare n#!#$
2 S $o.$a @ S $od
E S .otor
II.-.A.Proie!"re" sep"r"!oru%ui ?e #r$si)i
Se$aratoaree &r)!#.# !e $re3)d ade!eor# a !ta"##e de e$urare %# a
un#t)"#e care e3acuea,) 8n re"eaua $u1#c) de cana#,are a$e cu concentra"##
.ar# de ue#ur# .#nerae7 ac#,# &ra%#7 &r)!#.# %# ate !u1!tan"e $ut#toare.
Sco$u 5ot)r## e!te !e$ararea d#n a$ee u,ate7 a ue#ur#or7 &r)!#.#or
!au a ator !u1!tan"e7 .a# u%oare dec;t a$a7 care !e r#d#c) a !u$ra5a"a
ace!te#a7 8n ,onee #n#%t#te %# cu 3#te,) or#,onta) .#c).
Pro#ectarea !e rea#,ea,) a un de1#t de cacu Bc C B,# .a> C
1+-0.-.
+
D'.9!e ae& ( !e$aratoare de &ra!#.#:
Su$ra5a"a or#,onta) 9de !e$arare: !e cacuea,) cu 5or.ua=
as
c
o
v
Q

10
&

e!te de1#tu de cacu C&


@i )"*
'1,-.4- .
+
D'
2
a!
re$re,#nt) 3#te,a a!cen!#ona) .#n#.) %# #a 3aor# 8ntre @ %# 1-
.
+
D.
(
'.
2
a!
C1A .D'
(
0- 7 1+-
1A
- 7 1+-0
m
o

Nor.at#3ee $re3)d un t#.$ de !e$arare de t
a
C /H1A .#n* t#.$u .#c
!e con!#der) 8n ca,u #n!u5)r## de aer 8n 1a,#n.
L)"#.ea 1a,#neor de !e$arare !e reco.and) a 5# BC(7AH-7A .
Ad;nc#.ea HC17(H(72/ .7 #ar un&#.ea LV(A ..
Se ae& ur.)toaree 3aor#=
!
"
'6 )in',((s
3ou.u !e$aratoruu#= A'!
"
&

'6+1,-..-'.5,.2 )
,
m

V
$
m #
b B

m #
m B
tr
tr
(- 7 1(
@2/ 7 0 0
( 7 02+
(
@2/ 7 0 2/ 7 (
(
1 -
( 2/ 7 (
-
(

Se 3er#5#c) 3#te,a a!cen!#ona). Se cacuea,) 3aor#e e5ect#3e $entru ar##=


h m m

Q
v
m $ V
m $ B
otr
c
ae%
tr e%
oe%
( +
+
(
D 2/ 7 1+
E( 7 E2
- 7 1+-0
+ 7 10@ (- 7 1( @2/ 7 0 ( (
E( 7 E2 (- 7 1( - ( (Vou.u de !u1!tan"e !e$arate !e a$rec#a,) a 1?/ d.
+
Do. %# an.
12
Pentru d#!tr#1u"#a $r#n $)c# $oroa!e7 cant#tatea de aer #n!u5at) $r#n
rad#er !e #a A7+.
+
aerD.
+
a$) u,at) %# or)7 #ar 8n ca,u d#!tr#1u"#e# $r#n tu1ur#
$er5orate7 A70.
+
aerD.
+
a$) u,at) %# or). Se o$tea,) $entru ca,u c;nd a3e.
tu1ur#A7+ .
+
aerD.
+
a$) u,at) %# or).
B
aer
C(0E(.@WA7+C @A2.@- .
+
D'
A) "%es ?in "!"%o# o suD%"n!$ u ro!or ?e ?is!ri<uEie SRD2(-N
16(( ro!1)in u o pu!ere P' 5 :9.
ConDor) !"<e%u%ui po! "%e#e o suD%"n!$ suD%"n!$ ?e %" ASIO SRL
!ip LUTOS DT 1(1-( =i 3i"r )"i )u%!e Cn DunEie ?e presiune" ?ori!$.
O !u5ant) LUTOS DT arat) a!t5e=
1@
1E
Se$arator de &r)!#.#
(A
(1
II.6. Proie!"re" ?e"n!oru%ui pri)"r
Decantoru on&#tud#na e!te 8n &enera 5oo!#t ca decantor $r#.ar
$entru !e$ararea $art#cueor d#n a$ee u,ate 1rute7 decantoare $entru a$e de
con!u. 8n $roce!e de tratare7 !e $aratoare $entru a$ee u,ate d#n #ndu!tra
$etroc'#.#c) %#7 cu 5or.) u%or .od#5#cat) a de,n#!#$area a$eor u,ate.
Ee !e con!tru#e!c a!t5e 8nc;t !) 5unc"#one,e 8n 5u> cont#nuu %# au
!co$u de a re"#ne !u!$en!##e 5ocuente d#n a$ee u,ate.
Pro#ectarea decantoruu# $r#.ar !e cauea,) a &

'&
@i)"*
'1/2(( .
+
D,#
Concentra"#a de !u!$en!## !o#de !e$ara1#e &ra3#ta"#ona C
SSG
'2/1... )#1%.
Pentru deter.#narea t#.$uu# de reten"#e t
r
!e 3a $roceda a!t5e=
?!e ae&e o 3aoare $entru e5#c#en")7 $entru X %# d#n ta1eu ur.)tor !e
deter.#n) 3aoarea $entru Y K.
+
D.
+
'L*
X KGL C Z (AA (AAZCZ+AA C [+AA
-AH-/ (7+ (72 +
-/H/A 17@ (7+ (70
/AH// 17( 17/ 17E
//H0A A72 171 17/

F ' 6(G - 66G H'146 )
,
1)
2
3
-$entru Y &)!#t !e ae&e o 3aoare $entru H
.ed
%# d#n ta1eu a do#ea !e 3a
!coate 3aoarea core!$un,)toare $entru t
r
=
H
.ed#u
K.L
((
Y
K.
+
D.
(
'L
( (7/ +
1 ( (7/ +
17- 170 17@ (7(/
172 17(/ 17- 172/

H
)e?
' 2.6 ) prin in!erpo%"re !
r
' 1400, 3
Vou.u decantoruu#= A'&

+!
r
' I1/2((+1400,J12- ' 16(.4- )
,
Ar#a or#,onta)=
(
++ 7 /++
(- / 7 1
1E(AA
m
&
Q

c
o


Ar#a tran!3er!a)=
s mm v m
v
Q

o
o
c
tr
D 1A 0E 7 (-
(- +0AA 1A E
1E(AA
(
+
?!e ae&e 2
o
' / ))1s ' (4(/ )1s
(
0E 7 (- m
tr

Lun&#.ea decantoruu#K L'2
o
+!
r
' (4(/+1400,+,.(( ' .1.((/2 )
<n)"#.ea ut#)= 3
u
'H+!
r
' 146+1400, ' 2402-6 )
L)"#.ea decantoruu#=
2-1 7 @
AAE( 7 01
++ 7 /++

$

B
o
. d#n catao&
a3e. )"#.ea !tandard B
s!
' / ) cu L
)"*
' .( ) %# P'(4- :9. Se
ae&e d#n catao& Racoru de t#$ DLP2.
Se recacuea,)= A
!r
' B
s!
+3
u
' /+2402-6 ' 264-2 )
2
A
o
' B
s!
+L ' /+.( ' 6-()
2
A ' A
!r
+L ' 264-2+.( ' 1626.2 )
2
Ver#5#care= -+B
s!
L L L 1(+B
s!
,. L .( L /(
L11( M3
u
M L126 . M 2402-6 M 24--
(+
Vou.u tota de n).o de$u!=
t
p
Q C V
c ''G
n
n


1AA
1AA

F'6,G N
n
' 116( :#1)
,
p'/6G C
SSG
'2/1... )#1% ' (42/1..
:#1)
,
&

'1/2(( )
,
1@i
Pentru deter.#narea t#.$uu# t tre1u#e!c deter.#nate=
!' !
CA
O!
CP
O!
)
- !
CA
t#.$u cur!e# act#3e7
.#n @- 7 /A
( 7 1
AAE( 7 01

C
C
v
$
t
- !
CP
t#.$u cur!e# $a!#3e7
.#n -( 7 (/
- 7 (
AAE( 7 01

C(
C(
v
$
t
- !
)
t#.$u .ort C / .#n
tC !
CA
O!
CP
O!
)
' 6(.0-O26.-2O6 ' 01.2.(6 )in
Geo)e!ri" n$)o%u%ui= n).ou !e de$une 8n decantor !u1 5or.a une#
$ene cu $ant) A7AA@ deter.#nat) e>$er#.enta
1
@
A
D
A A
\
L
B
(-
+
E(E 7 + (0 7 @1
E/ 1AA
1AA
(- 0
1E(AA
+2E 7 A
11/A 1AA
//
m V
n

'

'

'

22- 7 1
2@E 7 1
AAE( 7 01
AA@ 7 A
E AAE( 7 01
(
E(E 7 +
(
a
b
a b
b a
$
a b
tg
B $
b a
V
n

m
$
$ h
$
h
$
h
$ h
a
lama
/ 7 A
1 AA@ 7 A (A
--0 7 1A
--0 7 1A
(A
1
1
1
--0 7 1A
A@+/ 7 A
AA@ 7 A
E
(
1
E(E 7 +
A
(
(
(
1 (
1
1
1
1
1
1 1

+

+

'

'


<

H'3
u
O 3
?
O 3
s
O 3
n

3
s'(.,P1)
3
n'(.,)
3
u'2.22-)
3
n'(.(0,6)
H'2.22-O(.,O(.6O(.(0,6',.1(56)
De1#tu de n).o=
.#n D A-@ 7 A
(0 7 @1
E(E 7 +
+
m
t
V
Q
C
n

(/
(0
Sc'e.a unu# decantor on&#tud#na curatat .ecan#c
1 ? cana de aduct#une a a$e# 1rute ( ? !#!te. de #n#!t#re
+ S anteca.era - ? conduct) $entru e3acuarea &r)!#.#or
/ ? $odu racor 0 ? a.a 8.$#n&)toare $entru !$u.)
2 ? 1a%a de na.o @ ? ,on) #n#%t#t) $entru !ed#.entare
E ? a.) racoare 1A ? coc'#) $entru coectarea 5otan"#or
11 ? cana cu de3er!or $entru coectarea %# e3acuarea a$e# tratate
II...Tre"p!" ?e epur"re <io%o#i$
O1#ect#3u $r#nc#$a a tre$te# 1#oo&#ce de e$urare e!te 8nde$)rtarea
!u1!tan"eor !o#de or&an#ce ne!ed#.enta1#e7 $recu. %# !ta1##,area
.ater##or or&an#ce d#n n).our#.
E!te un $roce! 5e>#1# care !e $oate ada$ta u%or a o .ut#tud#ne de
a$e u,ate7 concentra"## %# co.$o,#"##.Proce!ee 1#oo&#ce !unt $recedate de o
(2
trea$t) 5#,#c) de e$urare care are rou de a re"#ne !u1!tan"ee !ed#.enta1#e
%# !unt ur.ate de o decantare !ecundar) de!t#nat) re"#ner## $rodu%#or
re,uta"# d#n e$urarea 1#oo&#c).
Trea$ta de e$urare 1#oo&#c) !e $ro#ectea,) a de1#tu de cacu
B
c
CB
,# .a>
CT &

'1/2(( )
,
1@i
Gradu de e$urare=
E- 7 A
(/A
1/
1 1
/
/

i
%
CB"
CB"
)
<nc)rcarea or&an#c) a 1a,#nuu# de aerare=
<nc)rcarea or&an#c) a 1a,#nuu# I
o1
re$re,#nt) ra$ortu d#ntre 8nc)rcarea
or&an#c) a #n5uentuu# care #ntr) 8n 1a,#nu de aerare 8ntr?o ,# %# 3ou.u
1a,#nuu# de aerare. Se reco.and) corearea 8nc)rc)r## or&an#ce a 1a,#nuu#
de aerare cu e5#c#en"a de e$urare a #n!taa"#e# 1#oo&#ce.
zi m
!gCB"
) I
bazin
ob +
/
((- 7 1 E- 7 A 1 / 1 /
<nc)rcarea or&an#c) a n).ouu# act#3=
<nc)rcarea or&an#c) a n).ouu# I
n
re$re,#nt) ra$ortu d#ntre de1#tu
.a!#c de 8nc)rcare or&an#c) 8n t#.$ de o ,# %# 8nc)rcarea 8n .ater## !o#de
u!cate 8n !u!$en!#e e>#!tent) 8n 1a,#nu de aerare.
( ) ( )
zi m
CB" !g
) I
bazin
on
+
/
+ 7 A E- 7 A 1 / 1 /
Concentra"#a de !u1!tan") !o#d) u!cat) 8n a.e!tecu d#n 1a,#n=
Concentra"#a 8n !u1!tan"e !o#de u!cate 8n !u!$en!#e 8n 1a,#nu de aerare
S re$re,#nt) .a!a !u1!tan"e# !o#de u!cate $re,ent) 8n #c'#du d#n 1a,#n.
(@
G 11+( 7 A 1AA
11/A
+A( 7 1
1AA +A( 7 1
+ 7 A
((- 7 1
D 1(AA 1AAA
+
+


'
'
m
''* !g
I
I
'
m !g
bazin on
ob

Se ae&e #nd#cee de n).o IVN !e ae&e /AH1/A .&D IAN' 56 )#1%.


Rata de rec#rcuare a n).ouu#=
[ ]
[ ]
G (22 7 E
2/ 11+( 7 A 1AA
2/ 11+( 7 A 1AA
G 1AA
G 1AA
IVN '
IVN '
Q
Q
C
R

De1#tu tota ce #ntr) 8n 1a,#n=


zi m Q Q Q Q
C R C +
D 1@- 7 (AE@1 :
1AA
((2 7 E
1 9 1E(AA : 1 9
+
+ + +
<nc)rcarea or&an#c) tota) ce #ntr) 8n 1a,#n 8ntr?o ,#=
zi
CB" !g
Q CB" CB"
+ +
/ +
/ /
(E0 7 /(-/ 1@- 7 (AE@1 1A (/A

N).ou 8n e>ce!=
( ) ( )
zi m
''* !g
) N
bazin
ex
+
- -
2- 7 A E- 7 A 1 / 1 /
O>#&enu nece!ar=
zi !g"
)
) CB" "
+ n
D 2(1 7 -(1+
E- 7 A 1
A( 7 A
E- 7 A / 7 A (E0 7 /(-/
1
A( 7 A
/ 7 A
( /

,
_

,
_

+
Ca$ac#tatea de o>#&enare=
Ca$ac#tatea de o>#&enare re$re,#nt) de1#tu .a!#c de o>#&en tran!5erat
d#n aer 8n a$) de #n!taa"#a de o>#&enare care ec'#$ea,) 1a,#nu de aerare.
(E
h
!g"
C"
"
C"
n
(
(1 7 ((2
(- @/ 7 A
2(1 7 -(1+ 1 7 1
1 7 1 ( 7 1 0/ 7 A
(-
1 7 1

De1#tu de aer=
Cant#tatea de aer $e care tre1u#e !) o #ntroduc) ec'#$a.entu de
o>#&enare7 $entru nece!#t)"#e $roce!uu# aero17 e!te
o> C 1A o>
aer
CO
B

7 unde
]
o>1AC
C 17-(E P&D.
+
e!te den!#tatea o>#&enuu# d#n aer a te.$eratura
!tandard de 1A
o
C7 #ar ^
o>
C 0H(/ G re$re,#nt) randa.entu de tran!5er a
o>#&enuu# d#n aer 8n a$) 8n $roce!u de tran!5er de .a!) cu 3aor#
de$endente de ec'#$a.ent.
h
aer !g
Qaer
m !g
C"
Q
C ox
ox ox
ox
C ox
aer
(-1 7 1+1-E
(( 7 A -(E 7 1 (1 7 A
11A( 7 @0@
D -(E 7 1
G (( G (/ G... 0
(1 7 A
+
1A
1A
A
Aa. ae! 0 !u5ante N?SRD?2( care .er&e $entru un de1#t
B
aer
C+EA1./E .
+
aerD' cu un P C +E _Y.
Vou.u 1a,#nuu# de aerare=
bazin
ob
+
m
I
CB"
V
+ /
E1/ 7 -(@/
((- 7 1
E0 7 /(-/

?3o# 5oo!# 1 <"@in a3;nd un 3ou. A'-2064/16 )
,
.
T#.$u de aerare=
T#.$u de aerare t
a
re$re,#nt) t#.$u .#n#. de o>#&enare $entru ca
$roce!u !) decur&) nor.a. Durata de aerare are o .are #.$ortan") a!u$ra
+A
$roce!uu# 1#oo&#c de de&radare a !u1!tan"eor or&an#ce. A!t5e7 a durate de
aerare redu!e %# 8nc)rc)r# .#c# ae n).ouu# act#3 e5#c#en"a e!te !c),ut).
Cre%terea t#.$uu# t
a
conduce !#."#tor a .a4orarea e5#c#en"e# de e$urare.
h
Q
V
t
+
a
EA(0 7 -
1@- 7 (AE@1
(- E2/ 7 -(@/


$entru 1 1a,#n t
a
C -7EA(0'
V;r!ta n).ouu#=
V;r!ta n).ouu# `
n
e!te o .)!ur) a ca$ac#t)"## ace!tu#a de a ac"#ona
corect 8n $roce!u de de&radare a !u1!tan"e# or&an#ce. Ea re$re,#nt) t#.$u
.ed#u 8n care un 5acon de n).o act#3 r).;ne 8n !u!$en!#e 8n ,ona de
o>#&enare.
Se $oate cacua cu rea"#a=
(- C
t S
SS
a
n


unde C
SS
e!te concentra"#a de
!u1!tan"e !ou1#e na!e$ara1#e &ra3#ta"#ona.
zile
C
t '
''
a
n
0+0 7 1
1A / 7 10( (-
EA(0 7 - +A( 7 1
(-
+

3;r!ta $entru 1 1a,#n 1.0+0


,#e
D#.en!#onarea 1a,#nuu#=
H',P6 ) H ' 6 ) B ' 1( )
Lun&#.ea 1a,#nuu#=
m
# B
V

V
$
tr
21@+ 7 @/
1A /
E1/ 7 -(@/


Cant#tatea .a>#.) de aer=
+1
h m
Q
m g" ,
m #
m h
h # #
m m g" C"
# C" ,
,
"
Q
aer
aer " bazin ad
aer
"
"
n
aer
D /E 7 +EA1
(- 1A -/
2(1 7 -(1+
D -/
/ 7 -
/ 7 A
D 1A
+
+ .a>
+
(
a
a
+
( 1A
a
1A
.a>
(
(
(

Ener&#a 1rut) con!u.at)=


P
<
'&
)"* "er
+H
Q
+p4un?e p' . 931)
,
"er
)
"?"ni)e <"@in
'P',/(1.6/12-+-46+.'
'-.,0/:9
II.5. Proie!"re ?e"n!or seun?"r
Decantoaree !ecundare !unt o $arte co.$onent) deo!e1#t de
#.$ortant) a tre$te# de e$urare 1#oo&#c) %# au !co$u de a re"#ne n).ou7
.ater##e !o#de 8n !u!$en!#e7 !e$ara1#e $r#n decantare 9.e.1rana 1#oo&#c)
!au 5ocoanee de n).o act#37 e3acuate o dat) cu a$a u,at) d#n 5#tree
1#oo&#ce7 re!$ect#3 d#n 1a,#nee cu n).o act#3:.
Pro#ectarea decantoruu# !ecundar de t#$ rad#a !e rea#,ea,) a de1#tu de
cacu B
C
e&a de1#tu tota cacuat 8n trea$ta 1#oo&#c).
&
C
'&
@i )"*
O&
R
'&
T
&
C
'&
T
'1/2(( )
,
1@i.
Vou.u decantoruu# e!te =
A'&
T
+!
r
7 unde !
r
'2463P,3
!
r
'23 A'1/2((12-+2'1.(( )
,
+(
Sec"#unea or#,onta) e!te=
A
o
'&
T
1H7 unde H'145)13
A
o
'1/2((1I145+2-J' -5(.60 )
2
<n)"#.ea ut#)=
3
u
'H+!
r
3
u
' 145+2 ' ,.-)
m

-
-

o
o
-@ 7 (-
/@ 7 -2A - -
-
(

Se "%e#e ?in "!"%o# ?i")e!ru% s!"n?"r? D'20 ) =i orespun@$!or


"es!ui ?i")e!ru se "%e#e R"%or DRSH- 20 u o pu!ere P'(4,5+2
:9.
Se 3er#5#c)=
m - pentr.
h
-
m - pentr.
h
-
.
.
/A ... +A (A 1/
+A ... 10 1A 0


DC(@ . 0Z2.(Z1A !e 3er#5#c) $r#.a cond#"#e cond#"#e.
++
+-
+/
Decantor rad#a cu $od racor
1 S decantor ( ? conduct) ad.#!#e a$) 1rut)
+ ? ,ona de !ed#.entare - ? !u$ortu $#3otuu# centra !# a 4u$e#
/ ? canau de coectare a$a tratata 0 ? conu centra
2 ? e3acuare na.o @ ? a.e racoare
E S 1a!a 1A ? cae de ruare
11 ? .ecan#!.u de antrenare.
Aerator
+0
II.0 Tre"p!" !er!i"r"
Trea$ta tert#ara nu e>#!ta a toate !tat##e de e$urare.Ea are de re&ua rou de
a #natura co.$u!# #n e>ce! 9de e>e.$u nutr#ent#?a,ot!# 5o!5or:!# a a!#&ura
de,#n5ec#a a$eor 9de e>e.$u $r#n cor#nare:.Acea!ta trea$ta $oate 5#
1#oo&#ca7 .ecan#ca !au c'#.#ca !au co.1#nata7 ut##,and te'noo&## ca!#ce
$recu. 5#trarea !au unee .a# !$ec#ae cu. e!te ad!or1t#a $e car1une
act#3at7 $rec#$#tarea c'#.#ca etc. E#.#narea a,otuu# #n e>ce! !e 5ace
1#oo&#c7$r#n n#tr#5#care 9tran!5or.area a.on#uu# #n a,ot#t !# a$o#
a,otat:ur.ata de den#tr#5#care7 ce tran!5or.a a,otatu #n a,ot ce !e de&a4a #n
at.o!5era. E#.#narea 5o!5oruu# !e 5ace $e cae 1#oo&#ca7 !au c'#.#ca.
In ur.a trecer## $r#n ace!te tre$te a$a tre1u#e !a a#1a o ca#tate
acce$ta1#a7 care !a core!$unda !tandardeor $entru a$e u,ate e$urate. Daca
e.#!aru nu $oate a!#&ura o d#ut#e $utern#ca7 a$ee $aurate tre1u#e !a 5#e
5oarte curate. Idea e !a a#1a o ca#ate care !a e 5aca !a nu .a# .er#te nu.#te
ba$e u,atec dar #n $ract#ca rar #ntan#. a!a o !#tuat#e 5er#c#ta. Pe de o $arte
te'noo&##e de e$urare !e #.1unatate!c7 dar $e de ata $arte a4un& #n a$ee
5ecao#d?.ena4ere tot .a# .ute !u1!tante care nu ar tre1u# !a 5#e !# $e care
!tat##e de e$urare nu e $ot #natura d#n a$e.
In 5#na a$a e$urata e!te re!t#tu#ta #n e.#!ar?de re&ua rau de unde
5u!e!e $ree3ata a.onte de ora!. Ea cont#ne e3#dent #nca ur.e de $ouant7 de
aceea a!te a3anta4o! ca de1#tue.#!aruu# !a 5#e .are $entru a a!#&ura d#ut#e
adec3tata.
Ate !out## $ro$un ut##,area $entru #r#&at## a a$eor u,ate du$a
trata.entu !ecundar7deoareceau un cont#nut r#d#cat de nutr#ent#.Ace!t
$rocedeu e!te a$#ca1# daca acee a$e nu cont#n to>#ce a$ec#5#ce $e!te
#.#tee ad.#!e !# $rodu!ee a&r#coe re,utate nu !e con!u.a d#rect. In cae!t
+2
ca, nu .a# e!te nece!ara trea$ta a tre#a !# nu !e .a# #ntroduc a$e #n e.#!ar
95a$t ne&at#3 d#n $unct de 3edere a de1#tuu# dar $o,#t#3 $entru
ca#ate7deoarece a$ee e$urate nu !unt n#c#odata cu ade3arat de ca#tate
a$ro$#ata ceor naturae ne$ouate antro$#c:.Se e>$er#.entea,a !# ut##,area
a$eor u,ate ca !ur!a de a$a $ota1#a7 de!#&ur cu !u$unerea a trata.ente
a3an!ate de $ur#5#care.
Na.ou d#n decantoaree $r#.are !# !ecundare e!te #ntrodu! #n turnur#
de 5er.entat#e7 nu.#te .etatancur#. De o1#ce# !unt re,er3oare de 1eton
ar.at7 de .ar# d#.en!#un#7 unde !e a!#&ura te.$eratura reat#3 r#d#cata7
con!tanta7 !# cond#t## anaero1e7 #n care 1acter##e 5er.entea,a na.ou !#
de!co.$un !u1!tantee or&an#ce $ana a !u1!tante anor&an#ce7 re,utand
unna.o 1o&at #n nutr#ent# !# &a,e care7 cont#nand .ut .etan7 !e ut##,ea,a
ca !# co.1u!t#1#. D#n trea$ta 1#oo&#ca a$a a4un&e #n decantoru !ecundar
unde 5ocoanee !e de$un $r#n !ed#.entare. Na.ou re,utat d#n
!ed#.entare e!te $reucrat $entru reducerea 3ou.uu# !# tratarea uter#oara
$entru o1t#nerea na.ouu# 5er.entat.$r#n 5er.entare !e de&a4a 1#o&a, care
$oate5# 5oo!#t $entru ne3o#e !tat#e# de e$urare.
Pentru a!#&urarea cond#t##or o$t#.e de e$urare $e tot $arcur!u a$e# !#
na.ouu# d#n !tat#a de e$urare !e .on#tor#,ea,a anu.#t# $ara.etr# !# $e
1a,a or !e 5ac anu.#te re&a4e 9de1#tu de o>#&en7 de1#tu de a$a u,ata7 etc:.
+@
S3e)" #ener"%" ?e epur"re " "pe%or u@"!e
nutr#ent#
&uno# n#!#$ &ra!#.#
na.o
na.o e>ce!

react#3#
S3e)" <%o " ins!"%"!iei
Na.o e>ce!
B& B1 P+
P1
B#.
B1
Na.o
rec#rcuat P(
Na.o e>ce!
Gratar De,n#!#$ator Se$arator de
&ra!#.#
Decantor
$r#.ar
on&#tud#na
Aerare
Decantor
!ecundar t#$
rad#a
Ba,#n de
a.e!tec
G1 D1
SG
1G
G
G
SG
2
+E
II./.A%e#ere" e3ip")en!e%or
1.C")er" ?e in!r"re
C")er" ?e in!r"re ? $re#a a$ee u,ate d#n cana#,are. E!te $re3a,uta
cu doua !ta3#are unu $entru #ntrarea a$e# $e trea$ta .ecan#ca !# unu $entru
tra!eu de oco#re a !tat#e# !$re #a,ur#e 1#oo&#ce #n ca, de de1#te
!u$#.entare !au a3ar## #n !tat#a de e$urare.
2.Gr"!"r
A. ae! de a 5#r.a A!#o 1&ratar cu autocuratare SCC cu #nc#nare de 2A
&rade.
Grdtaree cu autocurdtare SCC !unt !e$aratoare un#3er!ae $entru .ater#aee
!o#de #n!ou1#e d#n 5u#de. Pot 5# 5oo!#te a !tat## de e$urare7 $roce!area
cdrn##7 #ndu!tr#a c'#.#cd7 td1dcdr##7 5a1r#c# de 1ere7 !tat## de $ota1##,are7
!tat## de $o.$are7 etc. De o1#ce#7 &rdtaree cu autocurdtare !unt .ontate a
#ntrarea 8n trea$ta de $re?e$urare .ecan#cd a !tat##or de e$urare7 a 1a,a
canauu# de #ntrare7 de unde re,#duur#e ret#nute 9de a o ad;nc#.e de A7-?@
.: !unt r#d#cate dea!u$ra n#3euu# canauu# !au a un at n#3e7 a o 8ndt#.e
nece!ard une# o #c'#ddr# !u$#.entare 9conta#ner7 tran!$ortor e#co#da7
$re!d7etc.:.
A3anta4ee &rdtareor cu autocurdtare !unt= e5ectu de autocurdtare a 1en,##
de 5#trare !# 5a$tu cd $ot 5# ut##,ate $entru canae ad;nc#.
Descrierea functionrii
-A
Part#cuee 8n !u!$en!#e !unt !e$arate $r#n cur&erea a$e# u,ate $r#n 1anda
5#trantd a &rdtaruu#7 care r#d#cd $art#cuee !e$arate a 4&'ea1u de e3acuare7
8n t#.$ ce a$a 5drd !u!$en!## 3a cur&e a o ur.dtoare trea$td de e3acuare.
De!#&n?u !$ec#a !# .odu de 5#>are a ee.enteor 1en,## 9racete:7 a!#&urd o
curdtare auto.atd a 5#tratuu# de $e 1andd. Banda e!te act#onatd de un
reductor cu tra!.#!#e cu ant !# un a> $entru &'#darea rot#or. <nt#nderea
curee# $oate 5# a4u!tatd. 6otoru &rdtaruu# $oate 5# .ontat d#rect $e a> $e
or#care $arte a cadruu#7 8n 5unct#e de !$at#u de a.$a!are. Re,#duur#e !unt
e3acuate $r#n 4&'ea1u de e3acuare 8ntr?un !$at#u a5at !u1 &rdtaru cu
autocurdtare. Pot 5# o5er#te ec'#$a.ente $entru tran!$ortu7 de!'#dratarea
9$re!area:7 !$darea 5#tratuu#7 cu. ar 5# tran!$ortoare e#co#dae d#n ote
#no>#da1#7 $re!e !au !$ddtor7 ce $ot tran!$orta re,#duur#e 8n d#rect#a dor#td.
Gr"!"r Dir)" Asio
-1
Gratare 5#r.a 3or?en3
-(
,.De@nisip"!or
De,n#!#$atoaree t#$ Vorte> !unt 5a1r#cate d#n $o#$ro$#en). De o1#ce#7 ee
!unt 5a1r#cate cu o conduct) de 1e?$a!!7 !$)are n#!#$ %# $o.$) aer?#5t7
#ncu!#3 3ane $entru re&area %# a#.entarea aeruu# %# a$e# $re!ur#,ate.
O$"#ona7 e!te $o!#1#) ec'#$area ut#a4uu# cu racor !au cu o !#t) 5#n) 9o"e7
o"e #no>#da1#7 $a!t#c:7 cu a$) %# aer !u1 $re!#une7 cu d#!$o,#t#3 de e3acuare
a n#!#$uu#7 cu conta#ner %# $anou de co.and).
De,n#!#$atoaree t#$ Vorte> !unt ut##,ate $entru 8nde$)rtarea !u!$en!##or
!o#de de natur) .#nera) 9n#!#$ cu o &ranua"#e de A7( ..7 c#nc'er7 cenu%)7
$ra5 .#nera7 etc:. A$a 8n #nter#oru de,n#!#$atoruu# e!te 5or"at $entru o
c#rcua"#e atera)7 %# dator#t) 5or"e# centr#5u&ae7 !e $roduce !e$ararea
.ater#auu# or&an#c de $art#cuee cu o den!#tate .a# .are. Re,ut) o
5unc"#onare !#.$)7 $entru c) nu e!te nece!ar e3acuarea n#!#$uu# %# nu a$ar
$ro1e.e cu n).ou
De,n#!#$atoare t#$ 3orte>
-+
De,n#!#$ator 3orte> S5#r.a Vor?en3
--
-.SuD%"n!"
Su5antee !unt ut##,ate $entru tran!$ortu f# $re!ur#,area aeruu# f# a &a,eor
neutreCon!truct#a !u5anteor e!te rea#,atd a!t5e 8nc;t ue#u !d nu a4un&d 8n
&a,u 3e'#cuat. Su5antee !unt dotate cu o !er#e de ec'#$a.ente de 1a,d7 ce
a!#&urd o 5uncg#onare #$!#td de de5ecte. Su5antee !unt act#onate de .otoare
eectr#ce7 a .odeu DT - act#onarea !e 5ace d#rect7cu o cu$are 5e>#1#d7 a
ceeate !u5ante $r#n curea tra$e,o#dad.
Dotare standard:
1. Su5antd DT 0 ? DT 11A 9rotor cu + o1#:7 DT - f# DT -R 9rotor cu ( o1#:
(. 6otor eectr#c
+. Cadru de !u!g#nere cu a.ort#,or de 3#1rat##
-. F#tru !# a.ort#,or de a!$#rat#e
/. Tran!.#!#e $r#n curea de a t#$u DT -R $;nd a DT 11A7
cu$are $entru DT-
0. A$drdtoare $entru cureaua de tran!.#!#e7 dacd !u5anta
nu e!te dotatd cu carca!d ant#5on#cd.
2. Vent# de !#&urantd Hero!e $entru !u5antee DT 0 ? DT
/AD2(
@. Vent# #nte&rat de !#&urangd f# de $orn#re $entru
!u5antee DT /AD1A( ? DT 11AD@A(7 $entru o $re!#une de
+A PPa
E. Su$a$d de !en! a e3acuare
1A. Co.$en!ator7 8nce$;nd cu !u5antee DT0D-(
11. Ind#cator 3#,ua de co.atare a 5#truu#7 8nce$;nd de a
!u5antee DT1AD-(
1(. Ind#cator de $re!#une7 8nce$;nd de a !u5antee DT
0D-(
A. ae! de a 5#r.a A!#o a !u5anta t#$ Lotu!.
6.Co%e!"re" su<s!"n!e%or pe!ro%iere4u%eiuri%or s"u #r"si)i%or
D#!$o,#t#3u OROL?1 !e ut##,ea,a a coectarea d#5er#teor !u1!tante
e>tract#1#e ne$oare 9!u1!tante $etro#ere7 ue#ur# .#nerae7 3e&etae7 &ra!#.#
an#.ae !au !u1!tante c'#.#c ec'#3aente: nee.u!#onate7 de $e !u$ra5ata
.ed##or d#!$er!oare unde 5or.ea,a boc'#ur#c !au !tratur# con!#!tente.
Desriere
OROL 1 e!te un d#!$o,#t#3 cu 1anda care coectea,a cont#nuu 5a,ee
-/
ne$oare ae d#5er#teor !u1!tante a5ate $e !u$ra5ata !out##or a$oa!e !au
e.u!##or.D#!$o,#t#3u !e re.arca $r#n=
? un#3er!a#tate 9$entru a$roa$e toate !u1!tantee nee.u!#onate
cu den!#tate !u1 1AAA P&D.
+
!# n#3e 3ar#a1# a !u$ra5ete#:.
? !#.$#tate 9cer#nte .#n#.e de .ontare7 ut##,are !# 8ntret#nere:
? 8nata ca$ac#tate 9$;na a -/ D' 5a,e ue#oa!e: co.$arat#3 cu
d#.en!#un#e redu!e 9A7-/>A71/>A7-/ .:.
U!i%i@"re
A$aratu !e ut##,ea,a a curatarea d#3er!eor 1a# de #.$ur#tat# #$o5#e
!au ue#oa!e7 care $ute!c a !u$ra5ata .ed#uu# d#!$er!or 9a$a:. E!te 5oarte
e5#c#ent a e$urarea a$e# u,ate #.$ur#5#cate cu $rodu!e $etro#ere7 a
coectarea ue#uu# d#n 1a# de de&re!are ae #c'#deor de rac#re a a!c'#erea
.etaeor7 c;t !# 8n .ute ate do.en##.
A2"n!"Re
? ra$ort .#c Pret = E5#c#enta C a.ort#,are ra$#da a #n3e!t#t#e#*
? .are!te randa.entu !# durata de 3#ata a 1a#or de !e$arare*
? cer#nte .#n#.e a .ontare7 ut##,are !# 8ntret#nere*
? $roce! ecoo&#c de coectare.
Cons!ru!ie si Dun!ion"re
De !u$ortu .eta#c 91: e!te 5#>at eectro.otoru 9(: cu re&uatoru
eectron#c de turat#e 9+:. Eectro.otoru antrenea,a 1anda ad!or1anta 9-:
care e!te ten!#onata $r#n &reutatea $ro$r#e !# cea a roe# #1ere 9/:. Lun&#.ea
1en,## !e 3a ae&e a!t5e 8nc;t roa #1era !a ra.;na !u5#c#ent #.er!ata 8n
#c'#d c'#ar !# a o !cadere a$rec#a1#a a n#3euu# ace!tu#a. I.$ur#tat#e care
adera a 1anda 8n .#!care !unt !ter!e de un !#!te. de r#&e !# condu!e cu
a4utoru 4&'ea1uu# 90: 8ntr?un 3a! $re&at#t 8n ace!t !co$. Randa.entu
coectar## !# a !e$arar## !unt 5unct#e de turat#a aea!a $entru roa
conducatoare.
C"r"!eris!ii !e3nie
Inat#.e de tran!$ort= .a>. /7/ .
Ten!#une de a#.entare no.#naa= ((A V D /A H,
Ten!#uneDPutere eectro.otor= (- V D @ U.
Turat#a roe#= 3ar#a1#a un#5or. A ? +( rotD.#n
Te.$eratura .a>#.a a 1a##= @/hC
-0
Ca$ac#tate= $;na a -/ D' 95unct#e de !u1!tanta de coectat !# ca#tatea 1en,##:
D#.en!#un#= -/A>1/A>-/A ..6a!a neta= 2 P&
In!taat#e 5#r.a A!#o
-2
Se$arator &ra!#.#?5#r.a Vor?en3
..De"n!or pri)"r %on#i!u?in"%
Decantoaree $r#.are !unt on&#tud#nae !au c#rcuare !# a!#&ura
!tat#onarea a$e# t#.$ .a# #ndeun&at7a!t5e ca !e de$un !# !u!$en!##e 5#ne. Se
$ot adau&a #n a$e !# d#3er!e !u1!tante c'#.#ce cu ro de a&ent de coa&uare
!au 5ocuare7uneor# !e #nter$un !# 5#tre.S$u.ee !# ate !u1!tante 5otante
adunate a !u$ra5ata !e ret#n !# #natura #ar na.ou de$u! $e 5und !e
coectea,a !# #natura d#n 1a,#n !# !e tr#.#te a .etatancur#.
Curat#roaree $entru decantoare !unt denu.#te !# racoare7 5##nd
de!t#nate #nde$artar## de$uner#or de $e rad#er7$recu. !# a tran!$ortar##
.ater#auu# coectat catre 1a!a de e3acuare7 !#tuata #n a.onte.
5.De"n!or seun?"r !ip r"?i"%
Decantoaree !ecundare !unt 1a,#ne #n care !e !ed#.entea,a
.ater#aee de !u!$en!#e 5or.ate #nur.a$roce!eor co.$e>e d#n
aerotancur#.Ace!t na.o e!te tr#.#! a .etatancur# #ar &a,ee !e 5oo!e!c ca
!# co.1u!t#1# de e>e.$u a centraa ter.#ca.
-@
0.B"@in ?e "er"re
-E
/.Desriere" %iniei ?e ?es3i?r"!ere
F#tru cu 1anda _CR a3;nd 8n&o1at 8n&ro!ator de na.o7 !er3e!te
de!'#dratar## cont#nue a d#5er#teor t#$ur# de na.o. In&ro!atoru de na.o
con5era un &rad r#d#cat a de!'#dratar## dator#ta ra1ater## cu 1@A
o
a na.ouu#
de!'#dratat. Proce!u te'noo&#c a de!'#dratar## con!ta 8ntr?o $r#.a eta$a7
aceea de !e$arat#e a $art#or !o#de7 re,ut;nd n#!te turte de na.o ce !unt
uate deo$arte7 #ar #c'#du re,utat e!te $reuat #n $roce!u au>##ar.
Ca$ac#tatea de $reucrare a unu# 5#tru cu 1anda $oate !a 3ar#e,e #ntre ( S
(A.
+
D' 7 cu un &rad de ret#nere a !u1tante# u!cate de (@ S +@ G $t
na.our#e anaero1e !ta1##,ate.
F#tru e!te acatu#t d#ntr?un $ro5# U7 ce 5or.ea,a o !tructura 8nc'#!a7 8n care
!e &a!e!c co.$onentee ce 5oo!e!c $roce!uu# de $re!are. Partea 5#naa a
!tructur## e!te ,#ncata !# 3o$!#ta cu 3o$!ea re,#!tenta a a$a #ar ceeate
co.$onente !unt .ater#ae &a3an#,ate !au $a!t#c. Co.anda !# $re!#unea de
co.$re!#e a c##ndr#or e!te a!#&urata de aeru co.$r#.at de a co.$re!or7
1en,#e !unt curatate !u1 $re!#unea a$e# de !er3#c#u $reuata de a #e!#rea
#n!taat#e# de tratare a$a7 $roce! ce !e de!5a!oara $r#n !tro$#rea 1en,##
Puterea #n!taata a act#onar## $re!e# e!te de A72/ S + PU7 act#onarea e!te
controata $r#ntr?un 3ar#ator 9con3ert#,or de 5rec3enta $entru t#$u _CR
@AADS: care $er.#te !c'#.1area cont#nua a 3#te,e# #n t#.$u 5unct#onar##
ut#a4uu#.
NA6OLUL INTRAT NECESAR DE
POLIELECTROLIT
SUBSTANTA USCATA
A TURTEI DE NA6OL
G &D_& G
$ana a /A + S / (/
/A S 0A / S 2 (A
$e!te 0A 2 !# $e!te 1/ S (A
/A
In $roce!u de de!'#dratare a na.ouu# .ena4er !e 5oo!e!c coa&uant#
or&an#c#. E# !unt $re$arat# 8ntr?o un#tate c'#.#ca7 de unde !unt do,at# 5uent7
$r#ntr?o $o.$a de do,are7 8n conducta de na.o unde !e 5ocuea,a. Na.ou
e!te tran!$ortat 8n ,ona de de!'#dratare $r#ntr?o $o.$a a3;nd un 3ar#ator ce
re&ea,a 3ou.u de na.o tran!$ortat 8n t#.$u 5unct#onar## $roce!uu#.
Intre&u $roce! a de!'#dratar## e!te auto.at#,at !# controat de un $ro&ra.
.e.orat 8ntr?un ta1ou de co.anda. E>#!ta !# cone>#un# $entru PC.
O$eratoru $oate !u$ra3e&'ea $roce!u a3;nd #n5or.at## 8n t#.$ rea de!$re
#n#e7 de e>e.$u $rocente d#n ca$ac#tatea #n#e#7 !au 3ou.u #n .
+
7 1a,at $e
un !e.na $ro3en#t de a un de1#t.etru #nduct#3. O$eratoru are $o!#1##tatea
de a ut##,a $anour#e de co.anda d#n a$ro$#erea 5#ecaru# ec'#$a.ant !# !a?
co.ute $entru 5unct#onarea .anuaa. E3entuaee a3ar## $ot 5# anuntate
$r#ntr?un !e.na acu!t#c.
TIP 8CZ
0((1S
8CZ 0(( 8CZ 1((( 8C 16(( 8C 2((( ZZ 1(((
CAPACITATE 9.cD': ( W -A ? 1 W 0 ? 1A W @ ? 1+ 1+ ? (A 1/ ? (A
SUBSTANTA USCATA
9G:
1@ ?+A (A ? -A (A ? -A (A ? +A (A ? +A 0 ? 1/
PUTERE INSTALATA
9_Y:
A.2/ A.2/ 1./ + 9iA7//:WW+ 9iA7//:WWA.2/
TENSIUNE 9V: (+A -AA -AA -AA -AA -AA
6ASA 9t: A.E (.- (.E 0./ 2.@ A.2
DI6ENSIUNI 9..:
INALTI6E 1/AA (+AA (+AA (EAA (EAA 111(
LUNGI6E +-AA +E/A -A/A -0AA -0AA ((AA
LATI6E 1//A 10AA 1@AA (E2( ++AA 10AA
VITERA SITEI 9.D!: A7A( ? A7( A7A( ? A71( A7A( ? A71( A7A( ? A71( A7A( ? A71( A7A( ? A7(
CONSU6UL DE APA
9.cD':
+ ? E 17E ? 071 (7+ ? 272 +7/ ? 1( / ? 1( (
CONSU6UL DE AER
9.cD':
? + + / / 17/
WNa.o .#nera7 na.o !a1 or&an#c S a #e!#re +A S -A G
WW Puterea ta.1uruu# de .#>are
/1
Instalatia de spalare a nisip.l.i
)chipamente pentr. evac.area namol.l.i
/(
III.1. I)p"!u% s!"Eiei ?e epur"re "supr" )e?iu%ui
6a4or#tatea !ta"##or de e$urare d#n "ara noa!tr) d#!$un nu.a# tre$te de
e$urare .ecan#c) %# 1#oo&#c).
<n $re,ent trea$ta de e$urare 1#oo&#c) a de3en#t nece!ar)7 a$roa$e 8n
toate !ta"##e de e$urare7 dator#t) nu.)ruu# .are de #ndu!tr## %# cre%ter##
nu.)ruu# $u$ua"#e# a ora%e.Pentru ca or&an#!.ee !) de,3ote o act#3#tate
.a>#.)7 1#o.a!a tre1u#e !) 5#e a#.entat) r#t.#c %# 8n cant#t)t# !u5#c#ente.
Proce!u de e$urare $oate 5# $re4ud#c#at $r#n de,3otarea $e!te .)!ur) a
1#o.a!e#* a!t5e7 $r#n 8n&ro%area .e.1rane# !au $r#n .)r#rea 3ou.uu# de
5ocoane7 !cade at;t ca$ac#tatea de o>#dare7 c;t %# &radu de e$urare a a$eor
u,ate %8 de a#c# o !er#e de #n5uente ne&at#3e a!u$ra .ed#uu#7
/+
Trea$ta .ecan#c) $er.#te re"#nerea !u1!tan"eor 8n !u!$en!#e7
decanta1#e %# &r)!#.#e7 8n t#.$ ce trea$ta 1#oo&#c) a!#&ur) 8nde$)rtarea
$ar"#a) a !u1!tan"e# or&an#ce a5at) 5#e !u1 5or.) d#,o3at)7 5#e !u1 5or.)
coo#da). D#n ne5er#c#re7 nu !unt re"#nute o !er#e de !u1!tan"e denu.#te
re,#!tente !au re5ractare7 ca de e>e.$u co.$u%# a# a,otuu# 9N:7 5o!5oruu#
9P:7 .etae &ree7 .#cro$ouan"# or&an#c# $er!#!ten"#7 $e!t#c#de7 anu.#"#
&er.en# $ato&en#7 $recu. %# ate !u1!tan"e ne1#ode&rada1#e.
Ace!te !u1!tan"e !unt $re,ente 8n e5uentu e$urat .ecano?1#oo&#c %#
a4un& 8n e.#!ar. Dac) ace!ta con!t#tu#e !ur!) de a#.entare cu a$) $entru
co.un#t)"#e d#n a3a de $unctu de de3er!are7 e5ectu or cu.uat#3 %#
e>$unerea cont#nu) a oa.en#or a ace!te !u1!tan"e7 $oate a3ea e5ecte
ne&at#3e 9uneor# c'#ar etae: a!u$ra !)n)t)"## u.ane. <n $u!7 unee d#ntre ee
con!t#tu#e 'ran) #dea) $entru a&e %# $ante ac3at#ce.
I.$actu de!c)rc)r## a$eor u,ate e$urate .ecano?1#oo&#c 9con"#n;nd
$ouan"# re,#dua# de t#$u ceor a.#nt#"# anter#or: 8n e.#!ar## natura# !e
.an#5e!t) $e $anur# d#3er!e7 de a a5ectarea !)n)t)"## u.ane7 $;n) a
$ro1e.e co.$e>e de natur) ecoo&#c)7 te'n#c) %# econo.#c).
Ger.en## $ato&en#7 3#ru%##7 co.$u%## a,otuu# d#n e5uentu e$urat
.ecano? 1#oo&#c $er#c#tea,) !)n)tatea oa.en#or. Ga,u a.on#ac e!te
to>#c7 a3;nd e5ecte cu.uat#3e !u1?etae7 8ncet#n#nd cre%terea %# de,3otarea
co$##or %# a adoe!cen"#or. Ce# .a# $er#cuo%# !unt a,ot#"##7 at;t $entru
oa.en# 9$roduce canceru &a!tr#c:7 c;t %# $entru 5auna ac3at#c). A,ota"##
re$re,#nt) o 5or.) .a# $u"#n $er#cuoa!)7 nederan4ant) $entru adu"# 9$oate
deter.#na anu.#te a5ec"#un# &a!tr#ce:* $entru nou?n)!cu"# 8n!)7 $ro3oac)
.et'e.o&o1#ne.#a 91oaa a1a!tr):.
/-
E>#!tan"a $ouan"#or re,#dua# 8n e5uentu e$urat .ecano?1#oo&#c are
e5ecte ne&at#3e %# a!u$ra .ed#uu#7 a!u$ra $e#!a4uu#7 deoarece=
Se $roduce eutro5#,area acur#or %# a r;ur#or cu cur&ere ent)
95eno.en datorat co.$u%#or de a,ot %# de 5o!5or7 !u1!tan"e nutr#t#3e $entru
a&e %# .#cro$ancton7 con!t;nd 8n de,3otarea acceerat) %# .a!#3) a
.#cro$anctonuu# %# 3e&eta"#e ac3at#ce:*
Con!u.) o>#&enu d#,o3at d#n a$a acur#or %# a r;ur#or cu cur&ere
ent)7 con"#nutut 8n o>#&en a !tratur#or de ad;nc#.e 5##nd %# a%a 5oarte
!)rac. N).ou c),ut $e 5undu acur#or #ntr) 8n 5er.enta"#e anaero1) %# a
5uctua"## de n#3e !e $roduc .#ro!ur# ne$)cute*
Var#a"#a de $H .od#5#c) ec'##1ru #on#c d#n a$a e.#!ar#or7 a$a
de3en#nd to>#c) $entru 5auna $#!c#co)*
Se .od#5#c) cuoarea a$e# e.#!ar#or cu toate con!ec#n"ee 98n !$ec#a
a!u$ra $e#!a4uu#: care decur& d#n acea!ta.
Nu tre1u#e o.#!e e5ectee te'n#co?econo.#ce ae de3er!)r## e5uen"#or
e$ura"# .ecano?1#oo&#c7 con"#n;nd !u1!tan"e re,#duae7 8n e.#!ar## natura#7
8n !en!u c)=
Se #.$un te'noo&## de tratare a a$e# $entru $ota1##,are7 co.$#cate
te'n#c %# co!t#!#toare d#n $unct de 3edere econo.#c*
A$ee !unt 8.1o&)"#te cu ue#ur# eter#ce care #.$r#.) &u!t ne$)cut %#
!unt 5oarte &reu de 8nde$)rtat 8n $roce!ee de tratare $entru $ota1##,are*
Dator#t) eutro5#,)r## !unt 8.$#ed#cate act#3#t)"#e e&ate de na3#&a"#e %#
a&re.ent.
//
O dat) cu de,3otarea cunoa%ter## %t##n"#5#ce a ee.enteor $ouante
&)!#te 8n a$a u,at)7 $recu. %# d#!$on#1##tatea une# 1a,e #n5or.a"#onae
e>t#n!e7 $ro3en#t) d#n !tud##e de .on#tor#,are a .ed#uu#7 cer#n"ee #.$u!e
$entru ca#tatea e5uentuu# e$urat de!c)rcat 8n .ed#u 8ncon4ur)tor7 au
de3en#t tot .a# !tr#cte.
III.2. Te3no%o#i" ?e !r"!"re " n$)o%u%ui
Sco$u trat)r## n).our#or e!te .#nera#,area .ater##or or&an#ce d#n
ace!tea7 $entru a o1"#ne7 a!t5e7 at;t reducerea 3ou.uu#7 re!$ect#3
$o!#1##tatea de tratare .a# u%oar) a ace!tora7 $recu. %# cant#t)"# #.$ortante
de &a, .etan7 5oo!#nd 8n $r#nc#$a a ne3o#e !ta"#e# de e$urare. N).our#e
5er.entate !unt a$roa$e #$!#te de .#ro! %# $ot 5# 5oo!#te ca atare !au 8n
d#5er#te !co$ur#7 du$) ce !unt tratate.
Ga,u de n).o e!te $rodu!u ce .a# #.$ortant a 5er.ent)r##
n).ouu#. Ut##,area u# 8n !ta"#a de e$urare conduce a !at#!5acerea7 a$roa$e
8n tota#tate7 a ener&#e# nece!are e$ur)r##. Ga,u de n).o con"#ne
a$ro>#.at#3 +AG 1#o>#d de car1on %# 2AG .etan %#7 8n cant#t)"# .#c#7 c;te3a
$rocente de a,ot7 o>#&en7 '#dro&en !u5urat7 3a$or# de a$). E a!te &reu de
#dent#5#cat7 deoarece nu are .#ro!* a.e!tecat cu .erca$tan7 care 8# d) un
.#ro! !$ec#5#c7 de3#ne u%or detecta1#.
<n ur.a 5er.ent)r## n).ouu# re,ut) &a,e care !unt 8n.a&a,#nate 8n
re,er3oare de &a,. Re,er3oaree de &a, con!tau d#ntr?o cu3) c#rcuar) de
1eton ar.at7 8n care !e a%ea,) un co$ot .eta#c c##ndr#c7 a c)ru# 1a,)
!u$er#oar) e!te 8nc'#!).
/0
Pr#nc#$aee o1#ect#3e ae trat)r## n).ouu# !unt=
? reducerea 3ou.uu# ace!tu#a7 8n cont#nuare7 $r#n de!'#dratare*
? !ta1##,area7 .#c%orarea !au reducerea co.$et) a $er#couu#
$re,entat de n).ou 5er.entat7 d#n $unct de 3edere !an#tar*
? rea#,area unor cond#"## core!$un,)toare ut##,)r## u#.
<n $roce!u de tratare a n).our#or !e deo!e1e!c tre# 5a,e !au t#$ur# de
tratare= $re#.#nare7 8n !co$u $re&)t#r## 98n&ro%)r##: n).ouu#7 8n 3ederea
trat)r## uter#oare* de!'#dratare %# de!'#dratare a3an!at).
<n&ro%area !e $roduce 8n a%a nu.#tee 8n&ro%)toare !au concentratoare
de n).o %# e!te $ract#cat) uneor#7 %# 8na#nte de a !e #ntroduce n).ou 8n
1a,#nee de 5er.entare. <n&ro%)toaree de n).o !unt a!e.)n)toare
decantoareor rad#ae a3;nd $re3),ute7 $entru acceerarea 8n&ro%)r##7 o !er#e
de 1are .eta#ce7 $er$end#cuare $e rad#er7 care !e rote!c cu o 3#te,) de 1
rotD'.
)l.trierea n).ouu# are !co$u de a 8nde$)rta d#n n).ou 5er.entat7
coo#,## %# $art#cuee 5#n d#!$er!ate7 ceea ce cond#ce a !c)derea re,#!ten"e#
!$ec#5#ce a 5#trare7 re!$ect#3 a o e5#c#en") .a# .are a 5#tr)r## n).ouu#.
Coag.larea !au cond#"#onarea c'#.#c) a n).ouu# are dre$t !co$
.od#5#carea !tructur## n).ouu#7 acea!ta conduc;nd a .#c%orarea
re,#!ten"e# !$ec#5#ce a 5#trare %# u%urarea !arc#n## de de!'#dratare a
n).ouu# 8n 5#tree $re!) !au cu 3acuu..
-eshidratarea n).our#or cont#nu) $roce!u de reducere a
$rocentuu# de u.#d#tate a n).ouu#. De!'#dratarea !e rea#,ea,) $r#n=
/$rocedee naturae 9$e $at5or.e de u!care %# #a,ur# de n).o:*
/2
/$rocedee art#5#c#ae 9$e 5#tre $re!)7 $e 5#tre cu 3acuu.7 8n centr#5u&e etc.:.
Pat5or.ee $entru u!carea n).ouu# !unt con!truc"## e>ecutate a
!u$ra5a"a !ouu#7 caracter#,ate $r#n natura !tratuu# de !u!"#nere. Re5er#tor a
$ro#ectarea $at5or.eor de u!care a n).ouu#7 .en"#on). c) !u$ra5a"a
ace!tora e!te 8n 5unc"#e de 5eu n).ouu# %# cond#"##e c#.at#ce7 !#!te.u de
cana#,are d#n care $ro3#n a$ee u,ate %# caracter#!t#c#e ace!tor a$e7
ac)tu#rea !ta"#e# de e$urare.
-eshidratarea avansat . Du$) de!'#dratare n).ou .a# con"#ne
cant#t)"# #.$ortante de .ater## or&an#ce7 u.#d#tate7 re!$ect#3e 3ou.u
ace!tu#a e!te .are %# $er#cuo! d#n $unct de 3edere !an#tar.
III.,. Bi%"nEu% ener#e!i pe s!"Eie =i so%uEii ?e re?uere "
onsu)u%ui ener#e!i
Ec'#$a.entee cu care e!te $re3),ut) !ta"#a de e$urare a a$eor u,ate au
ur.)toaree con!u.ur# ener&et#ce=
Gr)tar unu 9T#$ &r)tar 17(/ 6:* Putere P C 1./ _U
De,n#!#$ator N(A?(./ cu o rota"#e de 2/A rotD.#n P ' (.0 :9*
Su5anta $entru !e$arator 2 suD%"n!e u ro!or ?e ?is!ri<uEie
SRD2(-N 16(( ro!1)in u o pu!ere P'2+5'1- :9.
Decantoru $r#.ar cu racoru de t#$ DLP 2 P ' (4- :9*
/@
Po.$a de tu1ureaa t#$ PT/A nC1/AArotD.#n P'6.6:9
Su5ante t#$ SRD 2( nC1AAA rotD.#n P'.+,/ '2,- :9
Decantoru !ecundar cu racoru DRSH (@ P ' 2+(4,5 ' (45-
:9*
Con!u.u ener&et#c ,#n#c 9toate ec'#$a.entee 5unc"#onea,) (- 'D,#: e!te
(/0.E-PU. F#n;nd cont c) $re"u $t ener&#e e!te 1PU' C +AAA e#7 atunc#=
? co!tu ,#n#c a ener&#e# eectr#ce e!te unar con!u.u a4un&e a
1@ -EE 0@A e# C (/0.E-W(-W+AAA*
? co!tu unar a ener&#e# eectr#ce e!te de
//- EEA -AA e#Dun) C (/0.E-W+AAAW(-W+A*
? co!tu anua a ener&#e# eectr#ce e!te de=
0 0/E @@- @AA e#Dan C (/0.E-W+AAAW(-W+AW1(*
III.-. Cos!u% "pei epur"!e
A$rec#erea e5#c#en"e# une# !ta"## de tratare a a$e# tre1u#e 5)cut) %# d#n $unct
de 3edere a a!$ecteor econo.#ce. Pentru acea!ta e!te nece!ar a !ta1##
co!tu a$e#.
E>$oatarea !ta"##or de e$urare !e re5ect) 8n co!tu e$ur)r## a$e# 9e#D.
+
a$)
e$urat):7 8n cond#"##e 8n care !e rea#,ea,) #nte&ra #nd#c## !ta1##"#7 con5or.
nor.eor 8n 3#&oare $entru $r#.#rea a$eor e$urate 8n rece$tor.
/E
C'etu#e#e anuae de e>$oatare !e cacuea,) cu rea"#a=
A ' " O < O O ? O e O D O # O 3 S A
unde=
A S totau c'etu#e#or care !e 5ac 8n t#.$ de 1 an $entru e>$oatarea
te'n#c) a !ta"#e# de e$urare*
a S cotee de a.ort#!.ent ae !ta"#e# de e$urare*
1 S co!tu ener&#e# eectr#ce nece!are $entru= $o.$are7 .#%carea
.ecan#!.eor7 #u.#nat7 !e.na#,)r#7 8nc),#t te'noo&#c etc.*
c S co!tu co.1u!t#1##or %# ener&#e# caor#ce con!u.ate a
5er.entare7 de!'#dratare7 de,&'e"are %# 8nc),#t*
d S co!tu react#3#or 5oo!#"# $entru e$urare7 de,#n5ec"#e %#
de!'#dratare*
e S co!tu a$e# $ota1#e %# de #ncend#u !au ate 5oo!#n"e*
5 S c'etu#e# de tran!$ortur# te'noo&#ce*
& S retr#1u"## %# ate dre$tur# 1)ne%t# ae $er!onauu#*
' S c'etu#e# &enerae de e>$oatare*
V S 3en#tur# re,utate d#n 3aor#5#carea $rodu!eor.
Co!tu ener&#e# eectr#ce !e !ta1#e%te $entru 5#ecare o1#ect u;nd
con!u.u $e durata de 5unc"#onare re!$ect#3)* cacuu !e 5ace $entru un
con!u. annua 8n 3#&oare a data $ro#ectuu# !au a e>$oat)r##.
Co!tu ener&#e# caor#ce !e !ta1#e%te $entru 5#ecare o1#ect7 8n 5unc"#e
de !ur!ee de ener&#e 5oo!#te.
0A
Co!tu react#3#or !e !ta1#e%te $entru 5#ecare .ater#a7 $e o1#ect7 !e
a$#c) $re"ur#e de a .a&a,#a !ta"#e# de e$urare.
Co!tu a$e# $ota1#e %# $entru co.1aterea #ncend##or !au ate 5oo!#n"e
!e a$rec#a,) $e 1a,a ator !ta"## de e$urare !#.#are.
C'etu#e#e de tran!$ort $r#3e!c e3acuarea &a,eor7 n).ouu# %#
de$uner#or a acu de de$o,#tare %# con!u..
Retr#1u"##e %# ate dre$tur# 1)ne%t# ae $er!onauu# !e !ta1#e!c
con5or. #nd#ca"##or o5#c#ae %# e>$er#en"e# $entru !ta"## !#.#are.
Ven#tur#e $ot re,uta d#n 3;n,area &a,eor $rodu!e $r#n 5er.entare a
n).ouu# de!'#dratat7 a n#!#$uu# de a de,n#!#$atoare %# a &r)!#.#or re"#nute
8n !e$aratoaree de &r)!#.#.
Toate c'etu#e#e ar)tate !e !ta1#e!c 8n $ro#ect $entru 5#ecare 3ar#ant)
de !ta"#e de e$urare !tud#at) %# $entru 5#ecare eta$) de de,3otare a ace!tu#a.
Co!tu a$e# e$urate !e !ta1#e%te cu rea"#a=
1
]
1

+
m
lei
Q

C
unde= A S c'etu#e#e anuae de e>$oatare*
B ? cant#tatea de a$) e$urat) 8ntr?un an.
<n cont#nuare e!te $re,entat un cacu a$ro>#.at#3 $entru o !ta"#e de
e$urare 8n #$ote,a 8n care 8n !ta"#e a3e. un nu.)r de (E de $er!oane cu
ur.)toaree !aar##=
In&#ner?%e5 de !ta"#e= (/(@AAAA e#*
In&#ner ad4unct de !e5 de !ta"#e 9(:= 10 (@A AAA e#*
In&#ner re!$on!a1# cu e>$oatarea 9-: = 1( (@A AAA e#*
01
C'#.#!t 9/:= @ AAA AAA e#*
La1orant 9/:= 0 (@A AAA e#*
Conta1#= 1( AAA AAA e#*
Secretar)= 0 AAA AAA e#*
Eectr#c#an 9+:= @ AAA AAA e#*
6ecan#c 9-: = 2 AAA AAA e#*
Sudor= @ /AA AAA e#*
Fe.e#e de !er3#c#u9(:= / AAA AAA e#*
La n#3eu !ta"#e# !e .a# 5ac ur.)toaree c'etu#e#=
Ore !u$#.entare= /A AAA AAA e#Dun) 0AA AAA AAA e#Dan*
o.a4 9/G:= -A AAA AAA e#Dun) -@A AAA AAA e#Dan*
S$orur#= +A AAA AAA e#Dun) +0A AAA AAA e#Dan*
CAS S 911G:= 1/A AAA AAA e#Dun) 1 @AA AAA AAA e#Dan*
I.$o,#t9+@G:= -/@ AAA AAA e#Dun) / -E0 AAA AAA e#Dan*
Conced## .ed#cae= 1/ AAA AAA e#Dun) 1@A AAA AAA e#Dan*
Iu.#nat= 1 AAA AAA e#Dun) 1( AAA AAA e#Dan*
6otor#na= 1A AAA AAA e#Dun) 1(A AAA AAA e#Dan*
Ga,= 1A AAA AAA e#Dun) 1(A AAA AAA e#Dan*
A$a $ota1#) %# .ena4er)= 0 AAA AAA e#Dun) 2( AAA AAA e#Dan*
React#3#= (/ AAA AAA e#Dun) +AA AAA AAA e#Dan*
Ec'#$a.ente de $rotec"#e= - AAA AAA e#Dun) -@ AAA AAA e#Dan*
Ue# %# 3a!e#n)= ( AAA AAA e#Dun) (- AAA AAA e#Dan*
Scue %# a$arate= + AAA AAA e#Dun) +0 AAA AAA e#Dan*
Con!u.a1#e= 2 AAA AAA e#Dun) @- AAA AAA e#Dan*
<n tota c'etu#e#e cu act#3#tatea $e !ta"#e cacuate unar !unt= ( 021 020
(02 e#. C'etu#e#e anuae a4un& a !u.a de= +.(A0W1A
1A
e#Dan. Pentru a
cacua co!tu a$e# e$urate !e "#ne !ea.a de 1#an"u ener&et#c $e !ta"#e.
C
!
' ,.2(. 1(
1(
%ei1"n O . .6/ 00- 0(( %ei1"n ' ,.052+1(
1(
%ei1"n
De1#tu .ed#u anua de a$) e$urat) e!te=
B
. anua
CB
,# .ed
W 1A
?+
W +0/ W (- W +0AA C 10 AAA W 1A
?+
W +0/ W(- W +0AA C
C /A- /20 AAA .
+
Dan
0(
<n con!ec#n") !e $oate deter.#na $re"u a$e# e$urate ra$ort;nd
3ou.u c'etu#e#or anuae a de1#tu .ed#u anua de a$) e$urat)=
C C C
t
DB
. anua
C2+@E e#D.
+
Re?uere" os!u%ui "pei epur"!e
Co!tu a$e# e!te nece!ar !) 5#e c;t .a# redu!7 8n cond#"##e a!#&ur)r##
a$e# tratate a n#3eu de ca#tate ce .a# e>#&ent.
Rea#,area ace!tu# o1#ect#3 !e $oate 5ace $e .a# .ute c)#=
o Controu 5oo!#r## a$e# 8n #nc#nt) %# reducerea a
.#n#.u. a $#erder#or7 $r#n de$#!tarea ocuu# 8n care !e $roduc %#
re.ed#erea o$erat#3) a de5ec"#un#or*
o C)utarea de te'noo&## no# de tratare7 react#3# no#
.a# #e5t#n# %# .a# e5#cace7 a!t5e 8nc;t randa.entu con!truc"##or de
a#.entare cu a$) !) crea!c)*
o Ver#5#carea $o.$eor $entru 5unc"#onarea or cu
randa.ente c;t .a# .ar# %#7 e3entua7 8nocu#rea ace!tora c;nd u,ura e!te
a3an!at)*
o Educarea 1ene5#c#aruu# 9con!u.ator#or de a$): 8n
!co$u 5oo!#r## c;t .a# ra"#onae a a$e#*
o E3#tarea .urd)r## a$e# d#n !ur!)*
o Ra"#ona#,area %# re5oo!#rea a$e# 8n #nc#ntee
#ndu!tr#ae*
o Recu$erarea a$e# de !$)are e3acuate d#n 5#tre*
0+
o 6)r#rea ca$ac#t)"## de tratare 8n $er#oada de a$e
#.$e,#.
<n ace!t !en!7 !e $oate 5ace o co.$ara"#e cu co!tu a$e# $re3),ut $r#n
$ro#ect. Pr#n ra$ortu=
1AA
plani%icat
real
C
C
r
!e $oate !ta1## 8n ce .)!ur) !e de$)%e%te !au !e rea#,ea,) co!tu $an#5#cat
a a$e#.
Co.$ar;nd 5#ecare d#ntre ee.entee co.$onente ae co!tuu# a$e#7 !e
e3#den"#a,) c;#e de ac"#onare $entru reducerea ace!tu#a.
<n ca,u $ou)r## !ur!e#7 re,ut) nece!ar) e5ectuarea une# c'etu#e#
!u$#.entare $entru a!#&urarea ca#t)"## a$e# $ota1#e 9con!u. de react#3#:
!au reducerea ca$ac#t)"## de tratare. A.1ee .oda#t)"# de ada$tare a !ta"#e#
a acea!t) !#tua"#e conduc a cre%terea co!tuu# a$e#. A$rec#erea 3aor#c)7
du$) rea"#a=
( )
med medi. pol.are
Q t C C V
8n care= C
$ouare
S e!te co!tu 8n t#.$u $ou)r##7 8n e#D.
+
*
C
.ed#u
S co!tu .ed#u rea#,at de !ta"#e 8n $er#oada anter#oar)7 8n
e#D.
+
*
Mt S durata .)!ur#or de ada$tare7 8n '*
B
.ed#u
S de1#tu .ed#u 8n $er#oada de ada$tare7 8n .
+
D' $er.#te
cuant#5#carea e5ectuu# $ou)r## d#n $unct de 3edere a a#.ent)r#or cu a$) %#
$oate con!t#tu# un !u$ort econo.#c a .)!ur#or de $rotec"#a .ed#uu#.
0-
III.6 A%e#ere" unei !e3no%o#ii ?e epur"re "2"ns"!$ u
Rus!iDi"re
Reinerea simultan a azotului i fosforului pe cale biologic
<n ut#.## an# au 5o!t de,3otate o !er#e de $rocedee 1#oo&#ce care
3#,ea,) reducerea !#.utan) a a,otuu# %# 5o!5oruu#. 6ute d#ntre ace!tea
ut##,ea,) $rocedeu cu n).o act#3ate7 #ntroduc;nd !u$#.entar co.1#na"##
de ,one !au co.$art#.ente anaero1e7 ano>e %# aero1e $entru a!#&urarea
re"#ner## a,otuu# %# 5o!5oruu#. Unee d#ntre ace!te $rocedee !?au de,3otat $e
1a,a unor !#!te.e a c)ror de!t#na"#e #n#"#a) a 5o!t de 8nde$)rtare a 5o!5oruu#.
Procedeee de 8nde$)rtare !#.utan) a a,otuu# %# 5o!5oruu# cee .a#
de! ut##,ate !unt=
Procedeu A
(
DO*
$rocedeu Barden$'o 8n / !tad##*
$rocedeu UCT*
$rocedeu VIP.
(rocede.l
0
1"
0/
Ace!t !#!te. e!te o .od#5#care a $rocedeuu# ADO7 a3;nd $re3),ut) 8n
$u! o ,on) ano>#c) $entru den#tr#5#care. Per#oada de reten"#e '#drau#c) jn
,ona ano>#c) e!te de a$ro>#.at#3 1 '. Rona ano>#c) e!te de5#c#tar) 8n o>#&en
d#,o3at7 dar o>#&enu e&at c'#.#c 8n 5or.a n#tra"#or !au n#tr#"#or e!te
#ntrodu! $r#n rec#rcuarea a.e!tecuu# n#tr#5#cat 8n ,ona aero1).
Se $oate o1"#ne 5)r) 5#trare un e5uent cu co concentra"#e 8n ceea ce $r#3e%te
5o!5oru7 !u1 ( .&D. Dac) !c'e.a de e$urare con"#ne %# 5#trare7 concentra"#a
e5uentuu# 8n P $oate 5# adu!) !u1 17/ .&D
(rocede.l BR-)N(#" n 2 trepte
Procedeu BARDENPHO #n#"#a $ro#ectat $entru a!#&urarea
n#tr#5#c)r##Dden#tr#5#c)r## 8n trea$ta de e$urare 1#oo&#c)7 $oate 5# .od#5#cat
$entru a a!#&ura re"#nerea co.1#nat) a a,otuu# %# a 5o!5oruu# $e cae
1#oo&#c).
6od#5#carea 5)cut) $entru re"#nerea 5o!5oruu# e!te ad)u&area cee# de?
a c#ncea ,one 9anaero1):. Succe!#unea !tad##or e!te ur.)toarea=tre#
co.$art#.ente = aero17 ano>#c 17 aero1 S $entru re"#nerea a,otuu#7 5o!5oruu#
%# o>#darea car1onuu#*
Co.$art#.ent ano>#c (7 $entru den#tr#5#care !u$#.entar)7 5oo!#nd
n#tratu $rodu! 8n 5a,a aero1) ca eectron acce$tor %# car1onu or&an#c
endo&en ca eectron donor7 co.$art#.ent 5#na7 aero17 ut##,at $entru
!tr#$area a,otuu# &a,o! re!#dua d#n !ou"#e %# $entru d#.#nuarea e#1er)r##
5o!5oruu# 8n decatoru 5#na. A.e!tecu d#n $r#.a ,on) aero1) e!te rec#rcuat
8n ,ona ane>). Procedeu ut##,ea,) un t#.$ un& de reten"#e a !u!$en!##or
91A S -A ,#e:7 5a") de $rocedeu A
(
DO7 ceea ce cre%te ca$a1##tatea de o>#dare
a car1onuu#.
00
(rocede.l *C+
Stud#at de Un#3er!#te o5 ToYn9UCT:7 ace!t !e!te. e!te !#.#ar
$rocedeuu# A
(
DO7 cu dou) e>ce$"## =n).ou act#3ate rec#rcuat e!te returnat
,one# ano>e 8na#nte de ,ona anaero1)* rec#rcuarea #ntern) !e 5ace d#n ,ona
ano>#c) 8n ,ona anaero1).
Pr#n returnarea n).ouu# act#3e 8n !tad#u ano>7 e!te e#.#nat)
#ntroducerea n#tratuu# 8n ,ona anaero1)7 $r#n acea!ta 5o!5oru a#.#n;ndu?!e
8n ,ona anaero1)
(rocede.l VI(
S#!te.u VIP 9V#r&#n#a In#t#at#3e Pant7 Nor5oP7 V#r&#n#a :7care e!te
!#.#ar $rocedeeor A
(
DO %# UCT7 d#5er;nd .etodee ut##,ate $entru
rec#rcuare.
N).ou act#3ate rec#rcuat e!te de!c)rcat 8n ,ona de ad.#!#e a
!tad#uu# ano>#c7 8.$reun) cu rec#rcuarea a.e!tecuu# n#tr#5#cat d#n !tad#u
aero1. A.e!tecu d#n ,ona ano>#c) e!te returnat 8n ,ona de ad.#!#e 8n !tad#u
anaero1. E>$er#.enta7 !?a con!tat c) o $arte d#n .ater#au or&an#c d#n
#n5uentu $roce!uu# e!ter !ta1##,at) $r#n .ecan#!.e anaero1e #n !tad#u
anaero17 ceea ce reduce nece!aru de o>#&en !u$#.entar.
vanta3ele 4i dezavanta3ele procedeelor de re5inere sim.ltan a
azot.l.i 4i %os%or.l.i6
02
O concu,#e &enera)cu $r#3#re a a3anta4ee tuturor ace!tor $rocedee
arat) c)7 cant#t)"#e de n).o &enerate !unt co.$ara1#e cu $roduc"#a de
n).o caracter#!t#c) !#!te.eor de e$urare con3e"#ona) cu n).o act#3e %#7
a 5e de #.$ortant7 nece!#t) 5oarte $u"#n# !au deoc react#3# c'#.#c# $entru
8nde$)rtarea 5o!5oruu#. Unee d#ntre ace!te $rocedee7 8ntr?o 5or.)
.od#5#cat)7 $ot 5# ut##,ate 5#e $entru re"#nerea nu.a# a 5o!5oruu#7 5#e nu.a#
$entru a a,otuu#.
IA.7"n"#e)en!u% s!"!iei ?e epur"re
A!oc#at#a 6ana&er#or A.er#can# 9T'eA.er#can 6ana&e.ent
A!!oc#at#on: a de5#n#t .ana&e.entu ca 5##nd barta de a #.1unatat# 3#ata
oa.en#orc. De5#n#t#a data .ana&e.entuu# de Statu 6a4or a Ar.ate#
A.er#cane e!te b$roce!u de 5oo!#re a $er!onauu# !# .ater#aeor de!t#nate
rea#,ar## econo.#ce e5#c#ente a une# .#!#un#ck6ana&e.entu !tat##or de
e$uarare e!te o co.$onenta e!ent#aa a $roce!eor te'noo&#ce de tratare.
6ana&e.entuunu# SEAU tre1u#e !acoa1ore,e #n .od e5#c#ent
cud#5er#te cate&or## u.ane7 o5#c#a# a# .un#c#$a#tat##9ed##: 7 re$re,entant# a#
.a!!?.ed#a7 $ro#ectant# cercetator#7 $roducator#!# 5urn#,or# de
ec'#$a.ente7or&an#,at## $u1#ce7 co.un#tatea r#3erana SEAU. De 5a$t7
!ucce!u .ana&e.entuu#une# !tat## de$#nde #n e&aa .a!ura de !ta1##rea de
reat## e5#c#ente cu an&a4at## SEAU !# de #ntere!u$u1#c7 cat !# de cunoa!terea
#n deta#u a o$erat#un#orde e>$oatare.
Sarc#na $r#nc#$aa a .ana&e.entuu# e!te de a or&an#,a re!ur!ee
d#!$on#1#e !# de a e e>$oata #n .od o$t#. $entru rea#,area !co$ur#or
or&an#,at#e#.De o1#ce#7 .ana&er## au autor#tatea !a?!#at#n&a ace!te !co$ur#
$r#n .#4oace bd#ctator#aec.6etodee autocrat#ce !unt $red#!$u!e e!ecuu#
dator#ta con5#cteor #nterne !# #n!ta1##tat## or&an#,ator#ae. Proce!ee
de.ocrat#ce reae7 #n care tot# $art#c#$ant## au dre$t e&a a 3ot7 $ot
duceadec#,## care!at#!5ac nu.a# .a4or#tatea7 dar care nu 1ene5#c#a,a de
!u$ortu entu,#a!t a .#nor#tat##.
In $roce!u .ana&e.entuu#7 rea#,area con!en!uu# e!te 5oo!#toare
$entru a!#&urarea ar.on#e#7 concentrarea a!u$ra o1#ect#3eor co.une !#
0@
renuntarea a $rocedur#e autocrat#ce !# de.ocrat#ce.6ana&e.entu $r#n
o1#ect#3e de,3ota 3ar#at#un# ae ace!tu# con!en!.
Funct##e .ana&e.entuu# unu# une# SEAU con!tau #n=$an#5#care7
dec#,#e7 or&an#,are7 d#rect#onare !# contro7#n 3ederea rea#,ar##
!co$ur#or.Sco$u o1#!nu#t $oate 5# e>$oatarea #n cond#t## de !#&uranta a une#
5ac##tat#7 re!$ectand #n $er.anenta autor#,at#a de 5unct#onare !# ceeate
re&e.entar# #n 3#&oare. Toate 5unct##e de .a# !u! !e rea#,ea,a #n cadru
at.o!5ere# $o#t#ce7 !u1 3#,oru atent a une# co.un#tat# con!t#ente de
$ro1e.ee 5#nanc#are !# cee ae $rotect#e# .ed#uu# #ncon4urator.
Pro1e.a .ana&e.entuu# une# SEAU e!te deo!e1#t de co.$e>a !#
nece!#ta o $re&at#re te'n#ca !# econo.#ca deo!e1#ta. In e>$oatarea une#
SEAU a$ar 5actor# de natura d#5er#ta= '#drau#ca7 .ecan#ca7 c'#.#ca7
1#oc'#.#ca7 eectr#ca7 etc7 care !e #ntercond#t#onea,a !# #n5uentea,a d#rect
$ro1e.ee .ana&e.entuu#.Totodata7 #n!taat##e !# ec'#$a.entee e>#!tente
au cond#t## 5oarte &ree de ucru7 (- ore d#n (-7 #ntr?un .ed#u a$o!7 e>$u!e
#nte.$er##or !# act#un## a&re!#3e a a.e!tecuu# $o#5a,#c. E3#dent ca toate
ace!tea tre1u#e a3ute #n 3edere de catre .ana&er #n $roce!u dec#,#ona !#
or&an#,ator#c.
Un 1un .ana&er #nce$e cu .ot#3area an&a4at#or !# a $er!oaneor
#.$#cate #n 3ederea coa1orar## $entru rea#,area !co$ur#or #ntre$r#nder##
$r#n $ro.o3area=3#,#un##7 d#rect#e# de ur.at7 conducere7 are #n !arc#na !a !a
a!#&ure ca !co$ur#e SEAU !unt #dent#5#cate7 co..un#cate !# rea#,ate7 #n
.odu #n care !aar#at##7 .un#c#$a#tatea !# co.un#tatea e $ot #ntee&e !#
!u!t#ne. De!eor# ce care conduce9.ana&eru: ea1orea,a o !trate&#e !# o
b!#&ac #n 3ederea rea#,ar##7 co.un#car## !co$uu# co.un a ceor #.$#cat#
#n e$urare !# 5ace re5er#r# a !trate&#a $e ter.en un& #n re,o3area
$ro1e.eor cot#d#ene. Conducatoru d#!cerne a!u$ra !co$ur#or de
$er!$ect#3a7 uand #n con!#derare #ntere!ee $e ter.en un& ae co.un#tat##7
$anur#e de de,3otare ae 5ac##tat## !# !c'#.1ar#e de $er!ona nece!are
$entru rea#,area ace!tor !co$ur#. O conducere 1una nece!#ta ca atat
.ana&eru7 cat !# $er!onau cu !arc#n# de conducere !a $r#3ea!ca d#ncoo de
$ro1e.ee te'n#ce ae e>$oatar## !tat#e# !# !a !e ocu$e e5ect#3 de !aar#at#7
$u1#c !# ate $er!oane #ntere!ate.
1.1.Tun!ii%e )"n"#eru%ui
6ana&eru are re!$un!a1##tatea !# autor#tatea de a 5oo!# re!ur!ee
d#!$on#1#e $entru rea#,area !co$ur#or.L#teratura de !$ec#a#tate #.$arte7 de
o1#ce#7 acea!ta !arc#na #n / co.$onente=
0E
Pan#5#carea act#un#or*
Or&an#,area co.$art#.enteor de .unca !# a t#.$uu# de ucru*
Dec#,#a
D#rect#onarea 9d#r#4area:
Controu
L#!ta 5unct##or e!te ar1#trara7 !e $oate 5oo!# a 5e de 1#ne un nu.ar
de5#n#t de co.$onente7 5unct#e de de5#n#rea ter.en#or.
787878(lani%icarea
Un b$anc !e de5#ne!te $r#ntr?un $ro#ect7 un !#!te. !au o .oda#tate de
rea#,are a o1#ect#3eor a unu# coect#3 de .unca.E!te un $ro#ect de
act#3atate7 nu act#3#tatea $ro$r#u?,#!a.Pan#5#carea #ncude !ta1##rea
o1#ect#3eor7 de,3otarea $rocedur#or de rut#na7 re,o3area $ro1e.eor !#
uarea dec#,##or.Un .ana&er de !ucce! $oate !ta1## o $an#5#care !# !a
&arante,e rea#,area ace!te#a.Pan#5#carea tre1u#e !a $receada or#ce act#3#tate.
T#nand !ea.a ca $anu !e re5era a o act#3#tate $unctuaa7 $an#5#carea
tre1u#e !a #ncuda un $roce! de re3#,u#re !# actua#,are.At5e7 $anu $oate
de3en# $er#.at !au #nadec3at $e durata rea#,ar## !ae.
T#$ur# o1#!nu#te de $anur# 5oo!#te #ntr?o SEAU #ncud=
a:!trate&#a $e ter.en !curt !au un&*
1:$ro1a1##tatea9cont#n&enta:*
c:un#ca 5oo!#nta 9ne3o# !$ec#ae:*
d:$ro&ra.u*
e:$r#nc#$aee 5ac##tat#*
5:5#nantee
Panur# !trate&#ce de!cr#u o1#ect#3ee or&an#,at#e#7 !c'#.1ar#e o1#ect#3e7
!co$ur#e7 re!ur!ee nece!are !# !trate&##e care au deter.#nat ac'#,#t#onarea
!# 5oo!#rea aceor re!ur!e.Ee !e #ntoc.e!c $entru o $er#oada !curta de t#.$
-?0 un# !au de $er!$ect#3a /?1A an# a3andu?!e #n 3edere u,ura 5#,#ca !au
.oraa a te'noo&##or7 #n!taat##or !# ec'#$a.enteor.
Panur#e de $ro1a1##tate9cont#n&enta: de!cr#u .odu de act#onare $entru
re,o3area une# anu.#te !#tuat## e3entuae7 ca de e>e.$u= .a!ur#e de
ur&enta #n ca,u unor &re3e7 #nundat##7 #ncend##7 cutre.ure7 tu1urar# c#3#e7
e.anat## to>#ce!au e>$o,##.
O $ro1e.a deo!e1#ta a$are #n SEAU atunc# cand a$ar 3aor# 5oarte .ar# ae
#nd#cator#or de de1#t !au ca#tate care de$a!e!c $r#n .ar#.e !# 5rec3enta
#nter3au nor.a de e3out#e a 5eno.enuu#. Per!onau tre1u#e !a !t#e 5oarte
2A
car ce .a!ur# !e #au #n e3entua#tatea a$ar#t#e# unor a!t5e de !#tuat##
acc#dentae.
Panur#e de 5oo!#nta un#ca9ne3o# !$ec#ae: de!cr#u .odu de de!5a!urare a
une# act#3#tat# !$ec#5#ce ca de e>e.$u o #n!tru#re !$ec#aa7 re1##tarea unu#
ec'#$a.ent7 9#n!taat#e:7 un $ro#ect de #nocu#re !au creante $entru
act#un#91ondur#:.
Panur#e $ro&ra. de!cr#u .odu de de!5a!urare a une# act#3#tat# !$ec#5#ce.
Panur#e $ro&ra. $ot aco$er# ter.en !curte !au un&# !# !unt #ncor$orate #n
$anur#e anuae !au .ut#anuae !# #n 1u&etee $an#5#cate.
Panur#e $entru $r#nc#$ae 5ac##tat# cu$r#nd de!cr#erea $r#nc#$aeor 5ac##tat#
nece!are #n 3##tor7 co!tur#e a5erente ace!tora7 &ra5#cee de rea#,are a
con!truct#e# !# .ecan#!.ee 5#nanc#are care !a a!#&ure 5ondur#e nece!are.
Panur#e tre1u#e !a cont#na7 dea!e.enea7 toate 1ene5#c##e $ro&no,ate
o1t#nute de $e ur.a e$urar## a$e#7 3aor#5#carea 1#o!o#deor7 3an,ar#e de
ener&#e eectr#ca o1t#nuta $r#n ut##,area 1#o&a,uu# !au !er3#c##e a tert#.
Panur#e 5#nanc#are cu$r#nd ca$#tau $re3#,#onar7 re!ur!ee o$erat#onae
nece!are $entru anu.#te $er#oade 3##toare !# d#3er!ee !ur!e de 1ene5#c## !au
5ondur# $entru 5#nantarea co!tur#or. In &enera7 SEAU?r#e 5unct#onea,a $e
1a,a unu# 1u&et anua care #ncude conta1##tatea $entru !aar##7 ener&#e !#
.ater#ae nece!are.
Or#,ontur#e $an#5#car##. Pan#5#carea !e $oate 5ace $e ter.en !curt7 .ed#u
!au un& #n 5unct#e de durata de rea#,are a unu# $an7 de a!#&urarea
re!ur!eor .ater#ae !# u.ane nece!are !# de ucru e5ect#3.Pr#nc#$aee
5ac##tat# !e $ro&ra.ea,a7 #n .od o1#!nu#t7 1A7 (A !au +A de an# #n a3an!7
$entru a!#&urarea t#.$uu# nece!ar $entru or&an#,are7 5#nantare !# rea#,area
e5ect#3a a con!truct#e#. E>#!ta $anur# $entru $er#oadee .a# !curte de un an.
Ace!te $anur# nece!#ta .a# $ut#n t#.$ de or&an#,are $entru #.$e.nentare
!# re$re,#nta #n .od o1#!nu#t $er5ect#onar#9#.1unatat#r#: $e tr.en un& !au
$anur# .ut#anuae. E>e.$e de $anur# $e ter.en !curt $entru un .ana&er
de e#ta ar 5#=un $ro&ra. de ucru7 un #n!tructa4 de $rotect#e a .unc## !au un
$an de #n!tructa4 $entru un nou an&a4at. A!t5e de $anur# $ot 5# 5oo!#te #n
.od re$etat7 cu .#c# .od#5#car#.In do.en#u $an#5#car##7 or#ce .ana&er care
$r#3e!te $ro1e.a #ntret#ner## tre1u#e !a a#1a 1aanta d#ntre $er5or.ante
o$t#.e !# co!tur#e .#n#.e.Baanta 3a !ta1## un co.$ro.#! #ntre $ro&ra.u
de #ntret#nere $re3ent#3a !# ce de re$arat#e ca$#taa.
Conce$tu de r#!c #n con!truct#a !# e>$oatarea !tat##or de e$urare.Not#une de
r#!c a 5o!t #ntrodu!a du$a 1E2A #n a5acer#. Ea ana#,ea,a r#!cu une# a5acer#
!au #n3e!t#t## #n !en!u $o!#1##tat## a$ar#t#e# unor e3en#.ente care !e $ot
!oda cu $a&u1e.Conce$tu de r#!c #n .ana&e.entu $ro#ecteor !e
ana#,ea,a d#n $r#.ee .o.ente ae de5#n#r## ace!tu#a.
21
In conce$t#a ace!te# teor## .ana&er#ae toate act#un#e au o .ar4a de
r#!c cu e5ecte a!u$ra !#&urante# con!truct##or7 !ecur#tat## .e.1r#or !oc#etat##
!au $rotect#e# .ed#uu# #ncon4urator.S#&uranta con!truct##or !e re5era a
$o!#1##tatea cedar## ace!tora #n e3entuaa a$ar#t#e a $a&u1eor !au a
3ata.ar## $er!onauu# o$erator. Secur#tatea $er!onauu# are #n 3edere
.a!ur#e de !#&uranta care tre1u#e ado$tate $entru a e3#ta e3entuaee
acc#dente de .unca7 #.1ona3#rea o$erator#or ca ur.are a unu# .#croc#.at
necore!$un,ator !au c'#ar $#erderea de 3#et# o.ene!t#. Protect#a .ed#uu#
#ncon4urator #.$une con!#derarea r#!cuu# a$ar#t#e# $ouar## !#!te.at#ce !au
acc#dentae cu e5ecte de,a!truoa!e uter#oare.
In $r#3#nta a5acer#or !# act#3#tat#or curente !e $oate 5oo!# not#unea de
r#!c re5er#tor a de5ectarea ec'#$a.enteor !au $a&u1eor a!u$ra !tructur#or7
#ntar,#er# #n deruarea contracteor cu $ena#tat#e a5erente.
O ana#,a $ert#nenta a $ro1e.e# !e 5ace $r#n co!tur# #n !en!u ca
ace!tea tre1u#e !a cu$r#nda #n5uenta tuturor 5actor#or7 no.#na#,at# .a# !u!7
$entru ca e5ectu 5#nanc#ar $ro$u! !a !e re5ecte #ntr?un r#!c .#n#.. A!adar7
tre1u#e a3ute #n 3edere 1u&etu aocat7 t#.$u a5ectat !# e5ortu de$u! $entru
a aduce #nd#cator## de r#!c a un n#3e acce$ta1#7 core!$un,ator #.$ortante#
!oc#ae !# econo.#ce a o1#ect#3uu#. Dec#,#a .ana&er#aa !e 3a ua $r#n
acce$tarea unu#n#3e de r#!c cuno!cut !au #.$u! dar nu !e e>cude #deea ca
act#un#e tre1u#e !a !e de5a!oare a!t5e #ncat !a !e reduca con!ec#ntee !au
r#!cur#e.
Con!truct#a !# e>$oatarea une# !tat## de e$urare e!te o $ro1e.a
deo!e1#t de co.$e>a care #.$une corearea .a# .utor 5actor# ce !e
#ntercond#t#onea,a rec#$roc=
a:!oc#etat# de cercetare care $rec#,ea,a #nd#cator## !# $ara.etr## de .ed#u ce
tre1u#e a3ut# #n 3edere.
1: !oc#etat# de $ro#ectare te'noo&#ca7 de co!truct##7 de ec'#$are cu ut#a4e*
c:un #n3e!t#tor !u1ordonat !au nu ad.#n#!trat#e# ocae*
d:ante$renor &enera*
e:5urn#,or# de ec'#$a.ente !# .ater#ae !$ec#a#,ate*
5:co!tructor de !$ec#a#tate*
&:!oc#etatea de o$erare.
Lucrar#e e>ecutate #n !tat##e de tratare !# e$urare ae a$eor au
$art#cuar#tat# d#!t#ncte #n ra$ort cu ceeate con!truct## c#3#e. Ace!te ucrar#
!unt deo!e1#t de co.$e>e7 au 3ou.e .ar#7 cond#t## te'n#ce !$ec#ae
9e>ecut#e #n aer #1er7 n#3eu a$eor 5reat#ce r#d#cat7 teren .oae7 etc:7 durata
.ed#e de e>ecut#e. In $er#oada e>ecut#e# ucrar#or $ot a$area !# $ro1e.e
ne$re3a,ute7 5actor# $ertur1ator#7 care conduc a decaarea ter.enuu# 5#na !#
a .a4or#tatea co!tur#or de e>ecut#e.D#n ace!t $unct de 3edere !e #.$une o
2(
an#,a atenta a co!tur#orde e>ecut#e.D#n ace!t $unct de 3edere !e #.$une o
ana#,a atenta a co!tur#or7 a durate# de e>ecut#e !# a re!ur!eor.Pro1e.a
tre1u#e a1ordata $r#n con!#derarea unu# 5actor de #ncert#tud#ne care conduce
a !ta1##rea unu# n#3e de r#!c7 deoarece tot# ace!t# 5actor# nu conduc a o
a1ordare deter.#n#!ta.
Ana#,a r#!cuu# #n .ana&e.entu ucrar#or d#n !tat##e de e$urare !#
tratare $re,#nta ur.atoaree a3anta4e=
a:$er.#te ea1orarea une# $an#5#car# rea#!te a co!tur#or7 durate# !#
.o.enteor de t#.$ #n care tre1u#e #3rate .ater#aee !$ec#ae !#
ec'#$a.entee
1:$er.#te #dent#5#carea 5actor#or de r#!c #n $er#oada de e>ecut#e !# .onta4
c:#dent#5#ca car 5actor## $ertur1ator# care $ot a$are $e $arcur!u deruar##
$ro#ecteor !# n#3eu or de r#!c
d:$er.#te ut##,area rat#onaa a .ater#aeor !# #nc'a#erea corecta a
contracteor de $rocurare a re!ur!eor #n !en!u e3#tar## $ena#tat#or !# o
5oo!#re corecta a t#.$uu#
e:$er.#te 5or.uarea !# ado$tarea dec#,##or corecte #n !co$u .a4orar##
1ene5#c##or ce $ot 5# o1t#nute cu un r#!ca!u.at
5:!e $oate co!t#tu# o 1anca de date !tat#!t#ce care !a $er.#ta e3auarea
r#!cuu# #n t#.$ a 3##toaree $ro#ecte
&:$er.#te car#5#carea !# #dent#5#carea .ana&er#or !er#o!# cu reae $o!#1##tat#
de conducere a ucrar#or
':o5era $o!#1##tatea #dent#5#car## $artener#or !er#o!# de a5acer# #n con!truct#a
!# .onta4u ec'#$a.enteor
Ana#,a r#!cuu# !e 5ace $e 1a,a unor date e>$r#.ate cant#tat#3 !#
ca#tat#3 o1t#nute d#n e>$er#enta 5#r.eor7 !# ec'#$e# .ana&er#ae !au cee
e>#!tente #n #teratura de !$ec#a#tate.Ea !e rea#,ea,a $r#n .etodee $rec#,ate
.ate.at#c #n teor#a cata!tro5eor7 teor#a 4ocur#or7 .etoda 6onte Caro
!#D!au Pert' S .etoda dru.uu# cr#t#c.
In ana#,a r#!cuu# e!te nece!ara !tud#erea atenta a dateor e>#!tente
o1t#nute $ed#5er#te ca# #n !en!u #dent#5#car## &raduu# de#ncert#tud#ne. In ca,
contrar !e 3a $eca cu date ce $ot 5# 5a!e !# #ntre& !tud#u de ana#,a 3a 5#
eronat7 conducand a dec#,## &re!#te.
Rata de #ncert#tud#ne e!te un #nd#cator care re5ecta $o!#1##tatea ca
unee date d#n e>$er#enta anter#oara !a nu !e re!$ecte #dent#c. E>#!ta $entru
5#ecare $ro1e.a d#n $ro#ect un anu.#t &radad de 3ar#a1##tate a act#3#tat##
anter#oare care #n .od e3#dent 3a #n5uenta ana#,a r#!cuu#. Pe 1a,a e# !e 3a
deter.#na d#!tr#1ut#a de $ro1a1##tate care 3a $er.#te #n 5#na7 #n cadru
teor#e# e>$u!e7 a$rec#erea #ncert#tud#n## e!t#.ate de at#n&ere a o1#ect#3uu#
$ro$u!.
2+
Ana#,a r#!cuu# ucrar#or de !$ec#a#tate7 con!truct#e !# .onta4
$re!u$une=
ana#,a co!tuu# S !e ana#,ea,a $ro1a1##tat#e 5#ecaru# ee.ent co.$onent !#
$r#n co.1#narea ace!tor $ro1a1##tat# de co!tur# 3a re,uta o #.a&#ne de
an!a.1u*
1: ana#,a durate#? 5#ecare act#3#tate are o anu.#ta rata de #ncert#tud#ne cere
tre1u#e cuno!cuta !# #dent#5#cata cat .a# corect a!t5e #ncat d#n acea!ta
ana#,a !a re,ute acee $ro1e.e care $re,#nta un r#!c r#d#cat*
c: reducerea r#!cuu# a!u.at S#n acea!ta eta$a !e ana#,ea,a $o1#1##tatea
reducer## $ro1a1##tat#or de a$ar#t#e ae r#!cuu# !# !e #dent#5#ca ca#e de
reducere7 ea1orandu?!e o $an#5#care a $roce!eor care !a $er.#ta
.#c!orarea con!ec#nteor #n ca,u a$ar#t#e# e3en#.enteor.
E$urare.!c'e.a.1
787808 -ecizia
Dec#,#a e!te un ee.ent e!ent#a a $roce!uu# de .ana&e.ent7 5##nd7
de at5e7 #n!tru.entu !au !$ec#5#c !# ce .a# #.$ortant .#4oc a !au de
e>$r#.are. N#3eu ca#tat#3 a .ana&e.entuu# !e re5ecta7 #n 5ond7 $r#n
ca#tatea dec#,##or ea1orate !# a$#cate.
Dec#,#a $oate 5# de5#n#ta ca 5##nd= cur!u de act#une ae! $entru
rea#,area unu#a !au .a# .utor o1#ect#3e.
S$re deo!e1#re de dec#,#a $er!onaa $e care 5#ecare o. o $ract#ca
,#n#c7 dec#,#a .ana&er#aa #.$#ca #ntotdeauna doua $er!oane=.ana&eru?ce
care dec#de !# una !au .a#.ute $er!oane. Conducator !au e>ecutant care
$art#c#$a a e>ecutarea dec#,#e#.
O a doua caracter#!t#ca a dec#,#e# .ana&er#ae con!ta #n aceea ca ea
a5ectea,a !tarea7 co.$orta.entu7 act#un#e !# re,utatee unu# &ru$ de
$er!oane7 nu doar a unu# !#n&ur #nd#3#d. Ca ur.are7 #n uarea dec#,#e#
.ana&eru tre1u#e !a t#na cont de #ntere!ee7 $re&at#rea7 .ot#3area7
$otent#au7 etc .e.1r#or &ru$uu# re!$ect#3.
In a tre#ea rand7 dec#,#a .ana&er#aa deter.#na e5ecte d#recte ce
$ut#n a n#3eu unu# co.$art#.ent !# $ro$a&ate a n#3eu econo.#c7 te'n#c7
u.an a une# $art# #n!e.nate !au c'#ar a n#3eu econo.#c7 te'n#c7 u.an a
une# $art# #n!e.nate !au c'#ar a n#3eu #ntre&## un#tat#D 5#r.e.
2-
In $ract#ca !oc#etat#or co.erc#ae !# re&##or autono.e dec#,#a
#.1raca doua 5or.e .a4ore= act dec#,#ona !# $roce! dec#,#ona.
ct.l decizional #.$#ca de!5a!urarea dec#,#e# $e o durata 5oarte !curta
de t#.$7 3#,and !#tuat## dec#,#onae !#.$e. Actee dec#,#onae $redo.#na
!u1 ra$ort cant#tat#3.
(roces.l decizional !e re5era a !#tuat## co.$e>e7nece!#tand un 3ou.
de t#.$ !# #n5or.at## .ut .a# .are.
In $roce!u dec#,#ona7 5actor## $r#.ar# a# dec#,#e# #ntra #n
#nterde$endenta7 re,utand + !#tuat## de 1a,a=
a:Cert#tud#ne? caracter#,ata $r#n $ro1a1##tatea .a>#.a de a rea#,a
o1#ect3u ur.ar#t. Ee.entee !#tuat#e# dec#,#onae !unt cuno!cute !#
controa1#e7 e3out#a $utand 5# ant#c#$ata cu u!ur#nta !# controata.
1:Incert#tud#ne? cand $ro1a1##tatea rea#,ar## o1#ect#3uu# e!te .are dar
e>#!ta du1## e&ate de .an#era #n care tre1u#e $rocedat.A!e.enea !#tuat##
#.$#ca un nu.ar de 3ar#a1#e 9#n .are $arte necontroa1#e: !# o ant#c#$are
reat#3a a e3out#e# or.
c:R#!c Scand o1#ect#3u e!te $o!#1# de rea#,at7 e>#!tand #n!a o .are
ne!#&uranta $r#3#nd .oda#att#e ce tre1u#e a$#cate.Cea .a# .are $arte d#n
3ar#a1#e !unt #ncontroa1#e !# e5ectu d#5#c# de ant#c#$at.
D#n $unct de 3edere ca#tat#37 o dec#,#e uata !u1 $re!#unea t#.$uu# !#
cu un 1a&a4 .#n#. de #n5or.at## nu $oate 5# co.$arata cu o dec#,#e ee1orata
#n ur.a ana#,ar## .ed#uu# a.1#ant dec#,#ona a !#tuat#e# dec#,#onae.
Ado$tarea dec#,#e# $re!u$une=
a:o 1una $re&at#re $ro5e!#onaa a .ana&eruu#*
1:o 1una or&an#,are7 cu 3#,#une #n 3##tor*
c:e>$er#enta #n $ro5e!#e9tre1u#e !a 5#e ee!t#c #n &and#re7 #$!#t de #de#
$reconce$ute:*
d:o or&an#,are !er#oa!a !# con!t##nc#oa!a*
Pro1e.ee care !e $un #n ado$tarea dec#,#e# !unt=
a:de5#n#rea $ro1e.e#*
1:ana#,a $ro1e.e# !# a cadruu# con4unctura*
c:de,3otarea aternat#3eor*
d:uarea dec#,#e#*
e:#.$e.entarea dec#,#e#*
5:.on#tor#,area7 .a!urarea !# e3auarea re,utateor dec#,#e#.
De5#n#rea $ro1e.e# e!te eta$a cea .a# &rea deoarece !#.$to.ee !#
cond#t##e $ro1e.eor !unt .a# d#5#c#e decat $ro1e.a #n!u!#. De,3otarea
aternat#3eor #.$une con!#derarea $ro1e.e# d#n toate un&'#ur#e !#
#dent#5#carea !out##or $o!#1#e.In e3auarea aternat#3eor !e con!#dera r#!cu
2/
de cadere !au de a$ar#t#e a ator a!$ecte7co!tur#7 t#.$ de o$erare7 #.#tarea
re!ur!eor9e>#!ta !u5#c#ent $er!ona7 ec'#$a.ente !# .ater#ae d#!$on#1#e:
Ado$tarea dec#,#e# #.$une !eectarea cee# .a# 1une aternat#3e !au a
une# co.1#nat## de aternat#3e con!#deratea5# ree3ante.Ace!t $a! #.$une7
du$a cu. !?a .a# aratat e>$er#enta .ana&eruu# !# a $er!onauu# de
conducere.
In concu,#e7 !e $oate !$une ca $entru $roce!u .ana&er#a ado$tarea
dec#,#e# e!te e!ent#aa.In$ract#ca .ana&er#aa !?a e>t#n! $ract#ca uar##
dec#,##or 1a,ate $e #ncert#tud#ne !au r#!c? de!#&ur cu un r#!c cacuat7 redu!
a .#n#.?$entru a $er.#te 3aor#5#carea $otent#auu# econo.#c de $#ata.
78789 "rganizarea
Funct#a de or&an#,are #ncude doua act#3#tat# $r#nc#$ae=
a:de!e.narea re!$on!a1##tat#or $entru de!5a!urarea act#3#tat## SEAU #n
cond#t## 1une*
1:dee&area autor#tat## nece!are $entru rea#,area ace!te#a.
Re!$on!a1##tatea reaa a unu# .ana&er SEAU $oate 3ar#a 5unct#e de
re&e.entar#e e&ae ocae !# dee&area re!$on!a1##tat#or #n cadru .a# ar&
a !5ere# $o#t#ce.
Pr#nc#$aee 5unct## ae #ntre$r#nder## !unt conducerea7 e>$oatarea !#
#ntrat#nerea7 cu!$r#4#nu !u!t#nut !# $er.anent a act#3#tat## de a1orator !# a
controuu# de!eur#or #ndu!tr#ae. Funct#e dean3er&ura SEAU7 act#3#tatea de
a1orator !# cea de contro a de!eur#or #ndu!tr#ae !e $ot de!5a!ura #n
coa1orare cu ate #n!t#tut## $u1#ce !au $r#n acordu contractua.
F#ecare an&a4at tre1u#e !a a#1a o 5#!a a $o!tuu# care !a de5#nea!ca
re!$on!a1##tat#e !# #erar'#,area9!u$ra3e&'erea:.
F#!ee $o!tur#or tre1u#e !a 5#e care7 cu !arc#n#e 1#ne de5#n#te !#
de#.#tate7 a!t5e #ncat #ntre !aar#at# !a nu a$ara d#!cut## de co.$etenta7 #ar
.ana&eru !a !t#e 5oarte 1#ne cu# ## re3#ne re!$on!a1##tatea $entru o
e3entuaa nerea#,are.
Se con!#dera 5unct##e de 1a,a nece!are $entru #ntret#nerea !#
e>$oatarea !tat#e#.
Pot 5# nece!are - !c'#.1ur# $entru de!5a!urarea act#3#tat## #n .od
cont#nuu K(- ' d#n (-L.Per!onau d#n $o,#t##e or&an#,ator#ce e!te o$t#ona !#
de$#nde de .ar#.ea !tat#e# !# ec'#$a.entee d#n dotareKde e>=auto.at#,ate
!au .anuaeL.Pentru !tat##e .#c# co.$art#.entee de #ntret#nere !# de
e>$oatare $ot 5# co.a!ate !# condu!e de catre o !#n&ura $er!oana.
20
Act#3#tat#e de #ntret#nere $ot 5# rea#,ate $e 1a,a de contract cu $er!ona de
a o ata #ntre$r#ndere !au or&an#,at#e de acea!# $ro5#.
Structura o.an#,atonca a une# SEAU 3ar#a,a 5unct#e de ca$ac#tatea7 !#
cond#t##e !ae 1u&etare. F#&ura de .a# !u! e!te un e>e.$u de !tructura
or&an#,ator#ca de 1a,a $entru #ntret#nerea !# e>$oatarea une# !tat## #nd#5erent
de ca$ac#tatea e#.
7878:8 -irectionarea
D#rect#onarea $oate 5# de5#n#ta ca 5##nd =ccana#,area 9#ndre$tarea:
act#3#tat## cu#3a !$re rea#,area unu# !co$c.
Intr?o SEAU7 5#ecare !arc#na tre1u#e !a re$re,#nte un $a! !$re
rea#,area !co$uu#= e3acuarea une# a$e e$urate #n cond#t##e #.$u!e de
Autor#,at#a de 6ed#u.6ana&e.entu !tat#e# #!# e>erc#ta acea!ta 5unct#e a
rea#,ar## act#3#tat## cot#d#ene $r#n .ot#3area !# co.un#carea cu $er!onau.
6ot#3area #.$#ca !at#!5acera ne3o#or #nd#3#duae !# recunoa!terea 5a$tuu#
ca 5#ecare #nd#3#d are ne3o# d#5er#te.Acea!ta !arc#na nece!#ta o 5oarte 1una
cunoa!tere a $er!onauu# $entru a $utea #ntee&e ce .ot#3ea,a $e 5#ecare.
O 1una co.un#care #.$#ca ur.atoarea $rocedura=
a:tran!.#terea unu# .e!a4*
1:$r#.#rea unu# .e!a4*
c:#ntee&erea .e!a4uu#*
d:e>#!tenta 5eed1acP?uu#.
Eror#e de co.un#care d#n cadru !tat#e# $ot a3ea con!ec#nte .a4ore7
ca de e>e.$u=a3ar## a ut#a4e7 d#!5unct#ona#tat# ae $roce!uu# !au cond#t##
ce $er#c#tea,a !anatatea !au !#&uranta $er!onauu#.
E.$at#a 9a1##tatea de a !e !u1!t#tu# ate# $er!oane: e!te c'e#a une#
1une co.un#car#.Va $er.#te ceu# ce tran!.#te7 #n !cr#! !au ora7 !a #nteea&a
aud#enta !# t#$u de .e!a4 $e care acea!ta # $oate $erce$e. De a!e.ena7
5ac##tea,a $entru ce care rece$tea,a #ntee&erea o1#ect#3eor ceu# care
tran!.#te.
78782 Control.l
Controu con!ta #n a!#&urarea 5a$tuu# ca act#3#tat#e de!5a!urate #n
cadru !tat#e# contr#1u#e a rea#,area !co$uu# ace!te#a. Controu #.$#ca
e3auarea re,utateor !# a $er5or.anteor $er!onauu#7co.$arat#3 cu
o1#ect#3ee !ta1##te #n 5a,a de $an#5#care.
D#n cee tre# ar## ar&# ae controuu# 95#nanc#ar7 te'n#c !# d#n $unct de
3edere a $er!onauu#: ce d#n ur.a # !o#c#ta ce .a# .ut $e .ana&er.
22
Ceeate doua ,one de$#nd $art#a de $er5or.antee !$ec#a#!t#or d#n cadru
$er!onauu#. Controu $er!onauu# nece!#ta o re3#,#e e5#c#enta a
rea#,ar#or?ca !arc#na cont#nua a 5unct#e# .ana&er#ae? !# nu doar o
co.$etare7 a !5ar!#tu anuu#7 a unu# 5or.uar ce cont#ne cate3a $ro1e.e.
Un .ana&er e5#c#ent cunoa!te nu nu.a# ce !e #nta.$a #n !tat#e7 c# !#
act#3#tatea 5#ecaru# an&a4at. Or#cu. acea!ta cunoa!tere nu e!te !u5#c#enta
$entru rea#,area unu# contro e5#c#ent.Per!onau tre1u#e !a 5#e con!t#ent de
5a$tu ca act#3#tatea 5#ecaru#a e!te cuno!cuta a n#3eu conducer##.Cee de
.a# !u! #.$#ca un 5eed1acP cat .a# 5rec3ent a!u$ra act#3#tat## 5#ecaru#a?
ceea ce re$re,#nta o #n!u!#re 3#taa7 e!ent#aa a unu# .ana&er. Con!#derat##e
de .a# 4o! o5era 5unda.entu unu# 5eed1acP 5oo!#tor=
Feed1acP?u tre1u#e !a 5#e 1#ne $ro&ra.at. E!te nece!ar !a 5#e o $arte
nor.aa a rut#ne# cot#d#nene7 cat .a# re$ede $o!#1# du$a e3auarea
act#3#tat##.
Feed1acP?u e!te .a# de&ra1a $art#cuar7 decat &enera7 .a# ae! atunc#cand
$re,#nta a!$ecte ne&at#3e.tre1u#e doar !a 5#e concentrata atent#a a!u$ra u# !#
!a !e enunte $ro1e.a !$ec#5#ca $entru a de!c'#de d#!cut#a.
Feed1acP?u 3#,ea,a co.$orta.ente ce $ot 5# !c'#.1ate.E!te nece!ar !a !e
d#!cute co.$orta.entu ce $oate 5# !c'#.1at7 ca !# cu. !e $oate e3#ta
$arcur&erea une# tre$te.
Feed1acP?u e!te o1#ect#3.Se #.$une a!#&urarea 5eed1acP?uu# act#3#tat#or
uand #n con!#derare rea#,ar#e7 nu a!$ectu b!ent#.entac.
Se #.$une a!#&urarea ca an&a4at## #ntee& rou 5eed1acP?uu#*
E!te ut#a !u&erarea unu# co.$orta.ent baternat#3c
Or#cand e>#!ta $o!#1##tatea7 .ana&eru tre1u#e !a !e concentre,e a!u$ra unu#
5eed1acP $o,#t#3 a !ucce!uu# une# ec'#$e !au a unu# an&a4at.
In ut#.u !5ert a !ecouu#7 tend#nta .ana&e.entuu# !?a #nc#nat .a#
de&ra1aa!u$ra!#!te.eor ce cauta !a o5ere controu $r#n !ta1##rea !co$ur#or
act#3#tat## !# e3auarea7 #n con!ec#nta7 a act#3#tat## 5#ecaru# an&a4at $entru
rea#,area ace!tora. Ace!te $rocedee duc a d#!cut## #n .o.entu #n care !e
#ncearca a4un&erea a un con!en! #ntre conducere !# an&a4at#7 $r#3#nd
re!$on!a1##tatea 5#ecaru#a !# !e e3auea,a re,utatee. In .od e3#dent7
a$#ca1##tatea ace!tor .etode 3ar#a,a 5unct#e de c#rcu.!tantee 5#ecaru#oc
de .unca.
Un .ana&er tre1u#e !a con!#dere #ntotdeauna tre# a!$ecte d#5er#te ae
$ro1e.e#=
a!$ectu te'n#c S$er5or.antee te'noo&#ce*
or&an#,are*
a!$ectee u.ane.
2@
Cand !e a3an!ea,a $e una d#ntre cee tre# a>e tre1u#e nea$arat !a !e
act#one,e !#.utan !# $e ceeate7 a!t5e a$ar d#!cordante care $ot duce a
nerea#,ar#. D#n $unct de 3edere or&an#,ator#c !e #.$une reducerea
n#3eur#or #erar'#ce. Factoru u.an #.$une ca .odu de co.$ortare a
o.uu# #n .unca !a !a e3oue,e a!t5e #ncat trecerea de a o !$ec#a#,are a
ata !a !e 5aca $r#n #nte&rare #n5or.at#3a.La 5#ecare d#n cee tre# a!$ecte
tre1u#e ana#,ate $ro1e.ee7 &rautat#e !# !out##e $o!#1#e care !e #ntre3ad.
7808;anagement.l personal.l.i
Pentru a 5# e5#c#ent7 un .ana&er tre1u#e !a !ta$anea!ca !# !a !e !#.ta
1#ne #n reat##e cu !u1ordonat##7 !u1 toate a!$ectee $e care ace!tea e
#.$#ca. Proce!u #nce$e cu recrutarea de $er!ona $a!#1# de a 5# #n!tru#t !#
.ot#3at !# #ncude de,3otarea7 .ot#3area7e3auarea !# d#!c#$#na.
780878Recr.tarea
Recrutarea !e !eect#a unu# $er!ona adec3at e!te #nce$utu une#
o$erat## de !ucce!.
O recrutare e5#c#enta !u!c#ta #ntere!u !o#c#tant#or ca#5#cat# !#
#ncura4ea,a e3out#a $er!onauu# e>#!tent.
O1#ect#3u recrutar## e!te a!#&urarea ca nu.aru !# &enu !o#c#tant#or
nece!ar# $entru !at#!5acerea cer#nteor e!te d#!$on#1#. Dator#ta 5a$tuu# ca
recrutarea !# an&a4area !unt controate de .ute e&# !# re&ua.ente7
o1t#nerea unu# !5at d#n $artea une# $er!oane e>$er#.entate tre1u#e !a
$receada recrutarea. Cr#ter##e de !eect#e tre1u#e !a !e 1a,e,e $e cer#ntee
reae ae !er3#c#uu#7 5ara d#!cr#.#nar# de ra!a7 con3#n&er#7 !e>7
!tarec#3#a77nat#ona#tate7 re#&#e !au 3ar!ta7 cu e>ce$t#a ca,ur#or #ncare
act#3#tatea !o#c#ta cer#nte !$ec#5#ce.Dacao1t#nerea de #n5or.at## e!te e&ata
de cer#ntee $o!tuu#7 deter.#narea a$t#tud#n#or $entru o 5unct#e !e $oate
5ace $r#n te!te !cr#!e7#nter3#ur#7ca,#er7 reco.andar# dea5o!teeocur#de.unca
!# 5#!e .ed#cae.
Sur!ee recrutar## #ncude anuntur#e d#n $re!a 7 reco.andar#e
an&a4at#or7 !co#e te'n#ce7 etc. !co$u $ro&ra.eor de recrutare e!te de a
de,3ota !# $re,enta o #.a&#ne $o,#t#3a a $er!onauu# une# SEAU !# de a
cre!te #.$ortanta une# SEAU .un#c#$ae? a.andoua atat #n #nter#oru7cat !#
#n e>ter#oruor&an#,at#e#. Per!oanee care ra!$und de recrutare $ot 1ene5#c#a
de ace!te $ro&ra.e #n d#5er#te .odur#=
a:anuntur#e!$ec#a#,ate $re,#nta o $aeta ar&a de $otent#a# an&a4at#*
2E
1:#n!tru#rea cont#nua !# ate &enur# de $ro&ra.e ar&u.entea,a ca#tatea
.unc## $re!tate de catre an&a4at## e>#!tent#.
c:$ro&ra.ee de $o#ca#5#care o5era an&a4at#or .ot#3ee nece!are $entru
de,3otarea at#tud#n#or $ro5e!#onae
d:o #.a&#ne $o,#t#3a a or&an#,at#e# conduce a r#d#carea ca#tat#or
$ro5e!#onae ae !o#c#tant#or !# a un !u$ort !$or#t d#n $artea co.un#tat##.
O o5erta de recrutarecare !a !e 1ucure de !ucce! tre1u#e !a cont#na=
1.Pro&ra.e co.$en!ator## co.$ara1#e cu cee ae ator or&an#,at##*
o cert#tud#ne a !#&urante# !# !#a1##tat## $o!tuu#?$arte #nte&ranta a une#
or&an#,at## care?!# cunoate #.$ortanta .#!#un## !ae*
(.E5#c#neta #n!tru#r## !# controuu#9!u$ra3e&'er##:*
+.Po!#1##tat# de a3an!are !# reco.$en!are a .unc##*
-.Un .ed#u $acut a ocu de .unca !# $o!#1##tat# adec3ate de recreere.
/.Un anunt de o5erta tre1u#e !a 5#e o nota conc#!a a!u$ra unu# oc de .unca
d#!$on#1# #n cadru or&an#,at#e#. Nota tre1u#e !a deta#e,e $e !curt o1#&at##e
$o!tuu# 7 n#3eu .#n#. de ca#5#care !# .odu de !eect#e. Anuntu tre1u#e !a
de!cr#e #n .od adec3at cer#ntee $o!tuu#.#n .od o1#!nu#t ace!te anuntur# ar
tre1u# !a 5#e a$ro1ate de conducerea or&an#,at#e#7 !er3#c##e de re!ur!e u.ane
!# o5#c##e b5orteor de .uncac. O5ertee de !er3#c## tre1u#e7 de a!e.enea7 !a
cu$r#nda n#3eu de !aar#,are !# $ro&ra.u de ucru 9nor.a de @ ore7 !au
#n!c'#.1ur#7 du$a ca,:. E!te reco.anda1# !a !e e5ectue,e o 3er#5#care a
de!cr#er## $o!tuu# !# a cer#nteor ace!tu#a #.$reuna cu conducatoru ocuu#
de .unca.
In .od o1#!nu#t7 re&e.entar#e e&ae tra1u#e !a d#cte,e d#.en!#unea7
cer#ntee7 5rec3enta !# bt#.#n&c?u $o!tuu# 3acant. Ace!te re&e.entar# $ot
#ncude nu.a# $o,#t#a $o!tuu# #n !c'e.a or&an#,at#e# !# .odu de !eect#e.
In ca,u #n care nu !unt .andatate re&e.entar# !$ec#5#ce7 o5erta tre1u#e !a
cont#na ce $ut#n denu.#rea $o!tuu#7 !arc#n#e !$ec#5#ce !# oca#,area.
Tre1u#e .ent#onate n#3eu .#n#. de ca#5#care !# !# nu.a# ca#c5#car#e care
!e #au #n con!#derare a !eect#e.Anuntu tre1u#e !a !$ec#5#ce cu.7 cand !# a
c#ne !a !e de$una cererea.F#&. de .a# 4o! $oate !er3# ca e>e.$u.C'#ar #n
cond#t##e unu# 1u&et re!tran! !e $oate redacta o o5erta e5#c#enta.
780808 Instr.irea si dezvoltarea
@A
Un $ro&ra. de de,3otare $entru 5#ecare an&a4at #nte&rat #n cadru
#n!tru#r## $ro5e!#onae e!te de dor#t #n !co$u !ta1##tat## $er!onauu#7
#.1unatat#r## $er5or.anteor or&an#,at#e# !# 3##toru $er!ona.
Cate3a ee.ente ae $ro&ra.uu# de de,3otare !unt=
Po#ca#5#care $entru #n3atarea ator .e!er##
In!tru#re adec3ata $r#n cur!ur# !erae7 a !5ar!#t de !a$ta.ana !au a b,#c*
Re!$on!a1##tat# !$ec#ae $ro#ectate*
Re!$on!a1##tat# ce decur& d#n rotat#a cadreor*
Part#c#$area #n a!oc#at## $ro5e!#onae*
V#,#te a ate o1#ect#3e !au or&an#,at## !#.#are !au cu act#3#tat# #nrud#te*
Dee&area !$or#ta a autor#tat##*
Cert#5#carea ca#5#car## #n.e!er#e7 a ocu de .unca.

78089 ctivitatea in echipa
6etodee 5oo!#te $entru de,3otarea act#3#tat## #n ec'#$a? cond#t#e
e!ent#aa $entru o !tat#e de b!ucce!c?#ncude=
1.!ta1##rea e5ortuu# coect#3 $entru re,o3area une# $ro1e.e7 de,3otarea
1u&etuu# $entru anu 3##tor !au #n#t#erea unu# at $ro#ect. Ca o cer#nta $entru
un a!e.enea e5ort coect#37 5#ecare tre1u#e !a 5#e a$t !a contr#1u#e !# tre1u#e
!a a#1a b$ort#a !a d#n rea#,ar#c
(.$o!#1##tatea an&a4at#or de a?!# #.$arta!# unu atu#a !co$ur#e $ro$r##*
+.a!#&urarea de reco.$en!e #nd#3#duae !# coect#3e75unct#e de !ucce!u
act#3#tat## #n ec'#$a !# de contr#1ut#a #nd#3#duaa #n cadru ec'#$e#*
-.rotat#a de cadre !au d#3#,area act#3#tat##7 a!t5e #ncat an&a4at## !a
1ene5#c#e,e de o .a# 1una #ntee&ere a d#5er#teor !#tuat##.
7808:8Instr.irea
De!eor# un o$erator cu e>$er#enta !au un conducator de oc de .unca
## #n!tru#e!te $e ce#at# an&a4at#.
Cate3a con!#derat## a!u$ra #n!tru#r##=
ea1orarea #n!truct#un#or &enerae de e>$oatare $entru controu $roce!uu#7
ut##,area #n!taat##or !# #ntret#nerea ace!tora7 $rocedur#e de ana#,e de
a1orator !# de #nre&#!trare a dateor.
Sta1##rea une# #!te de !u1#ecte care tre1u#e !tud#ate !# a unu# &ra5#c
re,ona1# atat $entru $redarea 7 cat !# #n!u!#rea or7 e!te nece!ara b1#5area
5#ecaru# !u1#ect du$a #n!u!#rea u#.
@1
Or&an#,area unu# $ro&ra. de or#entare7 .a# ae! $entru no## an&a4at#7 $entru
a e o5er# o 3edere de an!a.1u a!u$ra #ntre&uu# $roce! te'noo&#c7 nu doar
a rouu# !au #n or&an#,at#e*
E3#dent#erea ee.enteor de !#&uranta .uc##*
In!tru#rea an&a4at#or #n !co$u cunoa!ter## $er!oane# care#a I !e adre!e,e #n
ca, de ne3o#e*
Foo!#rea .etode# !tandard de #n!tru#re b!$u#7 arat# !# 5ac#c
In!tru#rea $e $arcur! $oate 5# o5er#ta#n e>ter#oru or&an#,at#e#7 de catre
un#3er!#tat# te'n#ce7 !co# te'n#ce7 ate #ntre$r#nder# de e$urarea a$e#7
a&ent##e de .ed#u !auc'#ar ate #n!t#tut## d#n cadru .un#c#$a#tat##.
780828 )val.area
6ana&eru !tat#e# tre1u#e !a !e a!#&ure de 5oo!#reaunu# !#!te. corect
!# 5unda.enta de e3auare a an&a4at#or #nd#5erent de n#3eu #erar'#c.
S#!te.u tre1u#e !a #ncuda recunoa!terea $ro.$ta a une# rea#,ar# de !ucce!
!# reco.$en!ee cu3en#te7 ca !# #dent#5#carea unor nerea#,ar# !# a !anct#un#or
d#!c#$#nare ce decur&d#n ace!tea7 atunc# cand e!te ca,u. 6ana&eru !tat#e#
5oo!e!te !#!te.u de e3auare $entru #.1unatat#rea $roce!uu# cot#d#an de
.unca. Totodata e!te nece!ar !a !e !ta1#ea!ca nece!#tat#e $e ter.en un&
ae de,3otar## $er!onauu# !# a cre!ter## .ot#3ar##. F#&ura de .a# 4o! $re,#nta
$roce!u !tandard !u1 5or.a unu# c#cu.
Sc'e.a +.
Cea .a# #.$ortanta $arte a e3auar## e!te a$rec#erea #n5or.at#onaa ,#n#ca a
re,utateor act#3#tat##. In .od o5#c#a e3auarea docu.entara !ta a 1a,a
reat#e# !e5D!u1ordonat7 #n !co$u #.1unatat#r## $er5or.anteor $er!onae ae
an&a4at#or. Con!utarea ace!te# e3#dente $oate a4uta a cre!terea acuratete# !#
a #ncreder## #n e3auarea $er!onau#u#.
7808<8 ;otivarea
6ana&eru tre1u#e !a #dent#5#ce ne3o#e #nd#3#duae de !at#!5act#e !# !a
5oo!ea!ca ace!te cuno!t#nte #n 3ederea .ot#3ar## an&a4atuu#. In $u!7
.ana&eru $oate7 #n &enera7 !a !t#.ue,e .ot#3area $r#n crearea unu# cadru
de .unca7 care !a #ncuda ur.atoaree ee.ante=
Sta1##rea de re!$on!a1##tat# re,ona1#e !# aducerea or a cuno!t#nta
an&a4at#or7 ada$tarea autor#at## a re!a$on!a1##tate !# e#.#narea
5ru!trar#or cau,ate de ter&#3er!area a$ro1ar#or7 !ed#ntee $reun&#te !#
$#erderea d#n 3edere a con!ec#nteor.
@(
Sta1##rea de reco.$en!e $entru rea#,ar# deo!e1#te. De!eor#. O
recunoa!tere $ro.$a a .er#teor de catre !e5 e!te cea .a# e5#c#enta !#
5ac#a reco.$en!a.
Sco$ur#e tre1u#e !a5#e care $entru ce# care o e>ecuta #n ca,u act#3#tat##
#n !c'#.1ur#7 acea!ta nece!#ta $re,enta unu# !u$ra3e&'etor #n 5#ecare
!c'#.1 care !a dea #n!truct#un# ce #ncude .ot#3area.
Reat##e #nter$er!onae tre1u#e !a 5#e con5orta1#e !# !a #ncura4e,e !$#r#tu
de ec'#$a. E3en#.entee !oc#ae7 $au,ee $entru recreere 7 cu$r#n!e #n
$ro&ra.u de ucru !# un trata.ent corect !# e&a !unt $re.#!ee ed#5#car##
unu# .ed#u care !a #ncura4e,e rea#,area de $er5or.ante.
7808=8-isciplina
6ana&eru !tat#e# #n!taurea,a un .od nor.a un !#!te. !# o $o#t#ca
d#!c#$#nara #n concordanta cu cea a or&an#,at#e# $u1#ce de care a$art#ne7
#ncu,andur.atoaree=
In!tru#rea tuturo conducator#or ocur#or de .unca #n $rocedur#e
d#!c#$#nare*
A!#&urarea une# d#!c#$#ne ec'#ta1#e !# o1#&ator##
Cer#nta ca #n3e!t#&at##e7 atent#onar#e !# aud#er#e !a !ede!5a!oare
con!ecut#3
A!#&urarea ca an&a4at## !unt con!t#ent# de cer#ntee act#3#tat## !#
!anct#un#e d#!c#$#nare
Inre&#!trarea7 !au at5e !$u!7 t#nerea e3#dente# act#3#tat##
Un !#!te. d#!c#$#nar $ro&re!#37 ca,u ce .a# de! a$#cat7$oate #ncude #n
.od !ucce!#3 a3ert#,area 3er1aa !# !cr#!a7 d#.#nuarea #ncadrar## !#
de!5acerea contractuu# de .unca.Re#ncadrarea $e $o!t a an&a4atuu# du$a
o a!e.enea !anct#une7 $oate5# cond#t#onata de $re,entarea unu#
an&a4a.ent !cr#! a !aar#atuu#7 de re!$ectare a nor.eor act#3#ta##. Intr?o
#ntre$r#ndere #n care e>#!ta !#nd#cate7 !e $ot !o#c#ta dre$tur# de
re$re,entare ae an&a4at#or7 conte!tat## !# ar1#tra4e.
7.2.8. Dosarul angaatului
Do!aru !aar#atuu# e!te unu d#n cee .a# #.$ortante a!$ecte ae
S6P. Ace!t do!ar tre1u#e !a cont#na o e3#denta co.$eta a dateor
an&a4atuu#7de a data an&a4ar## $ana a ter.#narea act#3#tat## #n cadru
or&an#,at#e#.
7898Relatiile %.nctionale
@+
In tota#atate #ntre$r#nder#e care ucrea,a #n do.en#u a$e#7 re!$ecta
re&e.entar#e ea1orate de d#3er!e or&an#,at## !# a&ent## atat ocae7 cat !#
re&#onae7r5er#toare a anu.#te a!$ecte ae act#3#tat##.Atat ace!te a&ent## cat
!#$u1#cu !o#c#ta re!$ectarea d#5er#teor autor#,at## 9re&e.entar#: care $ot
!t#$ua= e3acuarea de a$e u,ate7 aero!o#7 .od#5#car# #n $anu de
!#!te.at#,are7 a.$a!area de re,er3oare !u1terane !# atee.6ana&eru
tre1u#e !a cunoa!ca care !unt e&#e !# re&e.entar#e !u1 #n5uenta carora #!#
de!5a!oara act#3#tatea SEAU7 !a !ta1#ea!ca un !#!te. !# !a controe,e $entru
a a3ea !#&uranta ca ace!tea !unt re!$ectate. Incacarea unor re&e.entar#
$oate duce a !anct#un# c#3#e !au $enae $entru care $oate 5# ra!$un,ator
.ana&eru.In con!ec#nta7 ace!ta tre1u#e !a !e a!#&ure de #ntoc.#rea $er#od#ca
de ra$oarte care.
6ana&er## SEAU?r#or au oca,#a !a #n5uente,e ea1orarea une#
re&e.entar# !u1 4ur#!d#ct#a care#a #!# de!5a!oara act#3#tatea .A!e.enea
o$ortun#tat# !e #3e!c a $ro$unerea a&ent#e#7 dar .ana&er## nu tre1u#e !a e,#te
!a ea1ore,e $ro$uner#7 #n !$ec#a or&an#,at##or d#n do.en#u9!ed#nte7
YorP!'o$?ur#7 !#.$o,#oane etc:.Re&e.entar#e nu !unt #.ua1#e7 c# tre1u#e
$r#3#te #ntr?o e3out#e cont#nua.
789878B.get.l pentr. exploatare si intretinere
Sta1##rea 1u&etuu# a4uta a a$rec#erea e5#c#ente# unu# .ana&er de
SEAU. Un 1u&et 1#ne #ntoc.#t de5#ne!te o1#ect#3ee $e ter.en !curt !#
!trate&##e act#3#tat## $entru at#n&erea !co$u## decarat. Pre&at#rea 1u&etuu#
nece!#ta o 1una $an#5#care care #.$une .ana&eruu# #dent#5#carea ne3o#or
!tat#e#7 !ta1##rea $r#or#tat#or $entru !at#!5acerea ace!tora !# aocarea
5ondur#or d#!$on#1#e. Bu&etu re$re,#nta re!$on!a1##tatea .ana&er#aa de a
rea#,a !co$ur#e !ta1##te $entru o anu.#ta 5oo!#nta.
Bu&etu $entru e>$oatare !# #ntret#nere !a $re&ate!te 5unct#e de ce a
or&an#,at#e# d#n care 5ace $arte7?de o1#ce#7 .un#c#$a#tatea ocaa !au
&u3erna.entaa. Bu&etu tota !e cacuea,a ce .a# 1#ne $e art#coe un#tare7
$e $r#nc#$aee cate&or##7 #ncu,and= 5orta de .unca9c'etu#e# d#recte !#
#nd#recte:7 ener&#e7 !u1!tante c'#.#ce7 co.1u!t#1##7!er3#c## contractuae7
.ater#ae !# $#e!e de !c'#.1.
Un at #n!tru.ent 5oo!#tor a .ana&eruu# e!te #n!arc#narea
conducator#or co.$art#.enteor bc'e#ec d#n cadru SEAU 9e>$oatare7
#ntret#nere !# a1orator: cu #ntoc.#rea nece!aruu# de 1u&et $entru
co.$art#.entu re!$ect#3. Uter#or7 du$a aocarea 5ondur#or7 e# 3or 5#
re!$on!a1## de controu c'etu#e#or $ro$r##.
@-
O co.$onenta de 1a,a a or#caru# $roce! de ur.ar#re a 1u&etuu# e!te
ra$ortarea corecta a c'etu#e#or unare. Foo!#rea !#!te.eor co.$uter#,ate
de cacu u!urea,a .ut ace!t $roce!7 c'#ar #n cadru co.un#tat#or .a#
.#c#.6ana&eru tre1u#e !a a#1a autor#tatea !a .od#5#ce 5ondur#e aocate une#
cate&or##7 #n 5oo!u ate#a $entru a !at#!5ace d#5er#tee ne3o#.
78:8)xploatarea si intretinerea
T#nand !ea.a de rea#tatea 5a$tuu# ca o e>$oatare e5#c#nenta !e
1a,ea,a $e d#!$on#1##tatea co.$eta a tuturor co.$art#.enteor 5unct#onate7
e>$oatarea !# #ntret#nerea !unt d#rect #ntrede$endente #n cadru
.ana&e.entuu#7 c'#ar daca ace!te 5unct#un# !unt rea#,ate $e co.$art#.ente
!e$arate7 cu. e!te ca,uSEAU?r#or .ar#.
Dator#ta natur## !ae te'n#ce7 o #ntret#nere e5#c#enta nece!#ta o
$an#5#care !#!te.at#ca.Un !#!te. de .ana&e.ent a #ntret#ner## 9S6I:
co.$et tre1u#e !a #ncuda ur.atoaree=
a:or&an#,are !#dotare cu $er!ona*
1:#n!tru#re*
c:un !#!te. de #ntret#nere $re3ent#3a !# de e3#denta a o$erat#un#or de
#ntret#nere*
d:controu $#e!eor de !c'#.17 a !tocur#or !# a !cueor*
e:un !#!te.co.$uter#,at de #nre&#!trare a dateor*
5:$ro&ra.area7 $an#5#carea !# #ntoc.#rea ord#neor de ucru*
&:contro .ana&er#a a 1u&etuu# !# c'etu#e#or7
':!u$ort te'n#c.
De!# !co$u unu# S6I 3a de$#nde de .ar#.ea SEAU 7 un S6I e5#c#ent
3a cu$r#nde .acar #ntret#nerea $re3ent#3a7 un !#!te. de e3#denta a
o$erat#un#or de #ntret#nere a $#e!eor de !c'#.1.
7828 ;anagement.l control.l.i proces.l.i
Odata !ta1##t7 $anu de contro a $roce!uu# tre1u#e condu! !#
rea#,at. Ace!t n#3e #.$une ca#5#car#7 corect##7 #.1unatat#r# !# actua#,ar#7
toate ace!tea nece!#tand o co.un#care 1#un#3oca core!$un,atoare.
Co)uni"re" 6ana&e.entu $roce!uu# de$#nde de act#un# ce
ra!$und a !c'#.1ar#e de $rocedura.Un a!e.enea ra!$un! #.$#ca
@/
nece!#tatea unor #n## de co.un#cat#e care !a $ro.o3e,e c#rcuat#a un#5or.a
a #n5or.at#e# #n a.1ee !en!ur#.
O a!t5e de #n#e de co.un#cat#e !e $oate reduce a un !#.$u .e!a4
3er1a a !c'#.1area tureor !au tran!.#terea corectar## unu# $ara.etru..
Per!oanee re!$on!a1#e de controu $roce!uu# tre1u#e 1ene5#c#e,e deacce!
#.ed#at a ace!te .e!a4e !# a ra$oartee $r#3#nd cond#t##e $roce!uu#.
Proe?uri%e s!"n?"r? ?e e*p%o"!"re Procedur#e !tandard de
e>$oatare re$re,#nta de5#n#t## deta#ate a 5#ecaru# !e&.ent a $anuu# de
conto a $roce!uu#. Ace!te $rocedur#7 #ntoc.#te de catre $er!onau !tat#e#
!au con!utant# d#n e>ter#or 7 nece!#ta un $roce! de &and#re 9ana#,a: o1#ect#3
!# #nde$endent. Ide#e no3atoare !unt nece!are !# !#ndro.urut#n#er ba!a a.
$rocedat #ntotdeauna b tre1u#e tre1u#e e3#tat.
7"sur"!ori ore!e $entru uarea dec#,##or de contro a $roce!uu#
!unt nece!are #n5or.at## corecte. Pree3area de $ro1e nere$re,entat#3e !au
d#n ocur# necore!$un,atoare conduce a eror# #n dec#,##e de contro cu
e3entuae con!ec#nte &ra3e.In5or.at##e tre1u#e !a re!$ecte $er#od#c#tatea
!ta1##ta. Re,utatee ana#,eor $r#3#nd con!u.u 1#oc'#.#c de o>#&en
9CBO: !unt 5urn#,ate cu o $rea .are #ntar,#ere $entru .a4or#tatea dec#,##or
a!u$ra $roce!uu# cot#d#an.
Re#is!re si r"po"r!e ra$oartee nece!are $entru=.ana&e.entu bd#n
.er!c a $roce!uu#7 reca.at## !# !ta1##rea tend#nteor cronoo&#cede
.od#5#car# o$erat#onae. Ra$oartee nece!are #ncude=$ree3area de $ro1e !#
re,utatee ana#,eor7cacuee de $roce!7 5#!e ,#n#ce !# re&#!tre.Datee !e
coectea,a !# !e $a!trea,a #ntr?o 5or.a u!or de ut##,at. F#!ee ,#n#ce7
ra$oartee !# re&#!tree tre1u#e !a a#1a o 5or.a care !a 5ac##te,e tran!5eru
dateor #n 5or.uaree de ra$ortare !tandard. Ident#5#carea tend#nteor
$roce!uu# $r#n .etode &ra5#ce e!te un #n!tru.ent 5oo!#tor $entru controu
$roce!eor.
Li)i!e superio"re si inDerio"re re$re,entand c'e#a controuu#
$roce!uu#7 #.#tee o$erat#onae !u$er#oare !# #nter#oare !unt nece!are $entru
5#ecare un#tate de $roce!. Ace!te #.#te o5era $er!onauu# de e>$oatare
$r#nc#$##e caau,#toare $entru $a!trarea !u1 contro a$roce!uu#.O $ract#ca
cu re,utate $o,#t#3e !?a do3ed#t a 5# #nre&#!trarea dateor re,utate #n ur.a
controuu# $roce!uu# $e d#a&ra.e care e3#dent#a,a #.#tee !u$er#oare !#
#n5er#oare.
Re%"!i" ?in!re proes si %"<or"!or Pentru !ucce!u unu# contro a
$roce!uu# !unt nece!are re,utate de a1orator corecte !# $er#od#ce7
!u$#.entate de o1!er3at## 3#,uae!# ana#t#ce. Ca$ac#tatea !# $ro&ra.u
a1oratoruu# tre1u#e !a !e con5or.e,e re&e.entar#or e&ate de
.on#tor#,area !# !a a!#&ure datee $entruoe>$oatare core!$un,atoare.
@0
Ana#,ee a!u$ra controuu# $roce!uu# nu tre1u#e !a re!$ecte cer#ntee
con5or.#!te ae re&e.entar#or e&ae !# !e $ot 5oo!# !# .etode !#.$#5#cate7
ca de e>e.$u cu$toare cu.#crounde $entru $ro1ee de deter.#nare a
!u1!tanteor !o#de.
An"%i@e #ener"%eI?e "ns")<%uJ un#tat#e #nd#3#duae de $roce!
tre1u#e !a !e #nte&re,e #ntr?un !#!te. de e$urare e5#c#ent.6ana&eru !tat#e#
tre1u#e !a #n3ete !a recunoa!ca #nd#cator## c'e#e a# #ntre&## !tat## !# !a?#
.on#tor#,e,e ,#n#c. Nu.a# o ana#,a .a# deta#ata a tuturor #n5or.at##or
$oate detecta reat##e bcau,a?e5ectc. In cadru !tat#e# una d#ntre
re!$on!a1##tat#e .ana&eruu# e!te 3er#5#carea co!tur#or.Ana#,ee &enerae
9de an!a.1u: $er.#t #dent#5#carea $roce!eor cu co!tur# r#d#cate !# $ot7
e3entua7 e3#dent#a .a!ur#e de reducere a ace!tora.
Ur)"rire" ")"nun!i!" " proesu%ui Gradu de #.$ur#5#care a a$e#
u,ate !# e5#c#enta e$ura## tre1u#e ana#,ate $entru #dent#5#carea or#care# 3er#&#
!a1e.S#!te.ee co.$uter#,ate de $reucare a #n5or.at##or $ot 5urn#,a
#n!tantaneu datee nece!are 9dor#te:.Ur.ar#rea $r#n .#4oace ca!#ce
9.anuae:nece!#ta .#n#.u. o ana#,a tr#.e!tr#aa.
Daca o !#n&ura un#tate a $roce!uu# da !e.nae de !a1a 5unct#onare7
re!$on!a1#u de e>$oatare tre1u#e !a deter.#ne cau,a7 un &rad de
#.$ur#5#care !$or#t !au $rocedeee de o$erare 5oo!#te .In or#care d#n ca,ur#
!e #.$une a$#carea de .a!ur# corect#3e. Uneor#7 !?ar $utea ca !#n&ura
!out#e !a 5#e re$ararea ca$#taa a 5ac##tat#or7 #n!taat##or7 ec'#$a.enteor.
Arii ?e pro<%e)e )"Rore Anu.#te $ro1e.e ae $roce!uu#7
a!e.anatoare cu cee de!cr#!e .a# 4o!7 !unt co.une .a4or#tat## SEAU?r#or=
?Se $oate acu.ua o cant#tate !$or#ta de na.o #n #nc#nta !tat#e#7 dator#ta
de$o,#tar## necore!$un,atoare7$rocedeeor neadec3ate de de'#dratare !au
re!tr#ct##or #.$u!e de c#.a7 a ra!$and#rea !a $e terenur#e d#n 3ec#natate*
?Ec'#$a.entee de contro !e $ot de5ecta.Ace!te de5ect#un# duc a 5urn#,area
de #n5or.at## eronate !au a #$!a totaa de #n5or.at## !# #.$#c#t7 a dec#,## de
o$erare &re!#te.Odata cu cre!terea &raduu# de auto.at#,are a SEAU?r#or
cre!te !# nece!aru de $er!ona de #ntret#nere !# re$arare a ec'#$a.enteor.S?
ar $utea !a a$ara nece!#tatea unor contracte cu 5#r.e e>terne !$ec#a#,ate #n
#ntret#nere !e !er3#ce.
?De$endenta de date ca!#ce $oate duce a o d#a&no!t#care tard#3a a
$ro1e.eor.Ace!te #ntar,#er# $ot 5# e3#tate $r#n 5oo!#rea unor !uro&ate de
$ara.etr# 9!e.nae:7 ca de e>e.$u o1!er3area 3#,uaa a a$ar#t#e# !$u.e# a
na.ou act#3.
?Incarcar#e .ar# #nter.#tente 9!ocur#: #ncadru $roce!eor de rec#rcuare ae
!tat#e# $ot a5ecta 1una 5unct#onare. Su$ernatantu de a 5er.entare !# !$aarea
#n3er!a a 5#treor ce $ot duce a !u$ra#ncarcar# ae !tat#e#7 daca ace!te de1#te
@2
!u$#.entare !unt de5acate $e o $er#oada .a# un&a de t#.$.La .a4or#tatea
SEAU?r#or7 reat#a d#ntre CBO e!te reat#3 !ta1#a. Odata #dent#5#cat7 ace!t
ra$ort $oate 5# a$#cat $er#od#c #n5or.at##or a!u$ra CCO7 de a#c# re,utand
$re,u.area CBO.
?E.anat##e de .#ro!ur# 9aero!o#: $ro3oaca ra$#d #nd#&narea $o$uat#e# !# da
na!tere conce$t#e# ca e>$oatarea !tat#e# e!te de5ectuoa!a7 5#e ca ace!t ucru
e!te rea !au nu.
Ins!ru)en!e%e on!ro%u%ui proesu%ui 6a# .ute #n!tru.ente
&ener#ce ae controuu# $roce!uu#7 5#ecare d#ntre ee ana#,ate #n cont#nuare7
3or a4uta a concentrarea .ana&eruu# a!u$ra $roce!uu#.
T"<e%e si #r"Die Coectarea #n5or.at##or nu.er#ce $entru o !tat#e
e!te atat de 3ou.#noa!a #ncat datee #nter,#c ana#,a $ana a or&an#,area or
!#!te.at#ca. Ee de3#n ut#e doar du$a !#!te.at#,are7 care !a $er.#ta
co.$arat##. De e>=#.a&#nea &ra5#ca a CBO?uu# !# a !o#deor #n !u!$en!#e
3or $re,enta #.ed#at reat#a d#recta #ntre ace!tea doua #n a$a u,ata.
De<i!)e!ri" si #r"2i)e!ri" Prec#,#a !#!te.eor de .a!ura !# contro
nece!#ta o 3er#5#care $er#od#ca.O$eratoru $oate 5ace o !#.$a 3er#5#care
#n!u.and c#t#r#e $art#ae !# con5runtand acea!ta 3aoare cu cea 5urn#,ata de
de1#t.etru &enera. Dator#ta unor $roce!e !$ec#5#ce ca de e>e.$u
#ntar,#er#e cau,ate de durata de 5er.entare7 e!te nece!ara o ae&ere
adec3ata de a$arate de .a!ura !# contro.
Gra3#.etr#a !o#deor #n cadru 5#ecare# un#tat#7 de $roce! !# cea
&eneraa7 a !tat#e#7 $oate a4uta
@@
Bi<%io#r"Die
1. S. Gueron ? Protect#a7 tratarea %# e$urarea a$eor. Bucure%t# ed#tat de
Con!##u Na"#ona a A$eor7 1E2/
(. V Ro4an!c'# ? Cartea o$eratoruu# d#n !ta"## de tratare %# e$urare a a$eor7
Ed Te'n#c) Bucure%t#7 1E@E
+ Ne&ue!cu7 6. E$urarea a$eor u,ate #ndu!tr#ae. Bucure!t#7 Ed#tura
Te'n#ca7 1E@2.
-. Dan Ro1e!cu 7 D#ana Ro1e!cu ? Te'noo&##7 #n!taa"## %# ec'#$a.ente
$entru e$urarea a$e#7 Ed. Te'n#ca7 Bucure%t#7 (AAA
/. Not#"e de cur! bE$urarea a$eor u,atec7 Dan Ro1e!cu (AA/
0.'tt$DDYYY.a!#o.ro
2.'tt$DDYYY.'u1er.co.
@.'tt$DDYYY.3or?en3.co.
@E