Sunteți pe pagina 1din 4

LEGEA IMPOTRIVA POPORULUI ROMAN SI A ROMANIEI

Published 16/01/2014 | By altermedia_ro

LEGEA MP !"#$A P P "%L%# " M&' (# A " M&'#E# )r* Gheor+he ,u-ar !im. de .este /ase a-i0 Gu1er-ele /i Parlame-tul "om2-iei au as3u-s Po.orului "om2- ade14rul 5- le+4tur4 3u obli+a6ia asumat4 de -e+o3iatorul7/e8 $asile Pu/3a/ /i "e+imul #lies3u7'4stase .ri1i-d elimi-area0 de la 5-3e.utul a-ului 20140 a restri36iilor di- le+isla6ia rom2-eas34 .ri1i-d dob2-direa de 34tre str4i-i a .ro.riet46ii asu.ra tere-urilor a+ri3ole0 .4durilor /i tere-urilor 8orestiere* ,4r4 3o-sultarea Po.orului "om2- .ri- re8ere-dum -a6io-al /i 84r4 de9bateri .ubli3e0 5- mare +rab40 5- Postul :r43iu-ului di- a-ul 201;0 3u 5-34l3area :o-stitu6iei "om2-iei /i a "e+ulame-tului <e-atului /i :amerei )e.uta6ilor0 84r4 de9bateri 5- Parlame-t0 84r4 3a 1reuse-ator sau de.utat di- 3ei =>0 s4 ia 3u12-tul0 a 8ost 1otat40 5- 3ea mai mare 1ite940 Le+ea .ri1i-d u-ele m4suri de re+leme-tare a 12-94rii73um.4r4rii tere-urilor a+ri3ole situate 5e?tra1ila- de 34tre .ersoa-e 8i9i3e /i 5-8ii-6area Autorit46ii .e-tru Admi-istrarea /i "e+leme-tarea Pie6ii ,u-3iare* Pri- a3east4 Le+e -u au 8ost re+leme-tate obli+a6iile asumate .ri- !ratatul de aderare la %-iu-ea Euro.ea-4 .ri1i-d 12-9area 34tre 3et46e-i str4i-i /i a.atri9i a tere-urilor a+ri3ole0 .4durilor /i tere-urilor 8orestiere* Le+ea 1otat4 5- Parlame-t0 5- 9iua de @ de3embrie 201; la <e-at /i 5- 9iua de 1A de3embrie 201; 5- :amera )e.uta6ilor0 a stabilit doar u-ele m4suri de re+leme-tare a 12-94rii73um.4r4rii tere-urilor a+ri3ole situate 5- e?tra1ila- de 34tre .ersoa-e 8i9i3e /i .ersoa-e Buridi3e str4i-e0 84r4 -i3i o 3o-di6ie im.us4 3um.4r4torilor /i 84r4 -i3i o limit4 de su.ra8a64* A3east4 strata+em40 im.us4 de st4.2-ii str4i-i ai "om2-iei0 a 8ost 8olosit4 de Gu1er-ul Po-ta 2 /i a33e.tat4 de toate .artidele .arlame-tare .e-tru 3a0 ulterior0 s4 modi8i3e /i s4 3om.lete9e te?tul Le+ii .ri- rdo-a6e de %r+e-640 3u a.li3area imediat40 5- 8a1oarea asasi-ilor e3o-omi3i /i asasi-ilor .oliti3i str4i-i* Pri- a3east4 Le+e se 5-+r4de/te dre.tul de .ro.rietate al 3et46e-ilor rom2-i0 se 3o-trolea94 /i se 8a3ilitea94 de 34tre Gu1er-0 i-3lusi1 5- urma u-or a3te de 3oru.6ie0 12-9area tere-urilor a+ri3ole di- "om2-ia 34tre .ersoa-e 8i9i3e /i .ersoa-e Buridi3e str4i-e0 84r4 a.li3area .ri-3i.iului re3i.ro3it46ii 5-s3ris 5- :o-stitu6ia 64rii -oastre /i 5- !ratatul de aderare la %-iu-ea Euro.ea-4* !otodat40 .ri- a3east4 Le+e -u se a3ord4 dre.tul de .reem6iu-e .e-tru .ersoa-ele Buridi3e rom2-e0 3i -umai .e-tru 3ele str4i-e0 i-3lusi1 alte state0 3hiar /i teroriste* %- obie3ti1 as3u-s al a3estei Le+i ado.tat4 de Parlame-t0 84r4 de9bateri0 3u s3o.ul de a 1i-de ra.id tere-urile a+ri3ole la str4i-i0 .ersoa-e 8i9i3e /i .ersoa-e Buridi3e0 5l 3o-stituie blo3area a8l4rii A)E$C"%L%# #<! "#: .ri1i-d Po.orul "om2-0 urma/ al Po.orului Primordial 5Gr4di-a Mai3ii )om-ului Du-de s7a .ra3ti3at .e-tru .rima dat4 a+ri3ultura .e .la-eta P4m2-tE0 .ri- i-ter9i3erea s4.4turilor arheolo+i3e .e tere-urile a+ri3ole 12-dute str4i-ilorF Gu1er-ul /i Parlame-tul "om2-iei s7au 843ut .re/ 5- 8a6a asasi-ilor e3o-omi3i /i asasi-ilor .oliti3i str4i-i0 a

3elor 3are au 8alsi8i3at A)E$C"A!A #<! "#E /i A)E$C"A!A "EL#G#E a A)E$C"A!%L%# P P " ALE< )E B%'%L )%M'EGE%0 5- )A:#A E)E'#:CF Pri- a3east4 Le+e0 Gu1er-ul Po-ta 2 /i Parlame-tul "om2-iei urm4res3 3a la a.roa.e 10*000*000 de rom2-i s4 le asi+ure0 du.4 12-9area tere-urilor a+ri3ole la str4i-i0 statutul de slu+i0 a.oi de ioba+i /i0 5- 8i-al0 de s3la1i* :ei 3are -e7au 8alsi8i3at A)E$C"A!A #<! "#E a Po.orului Geto7 )a3 /tiu 34 .e teritoriul )a3iei -u a e?istat so3ietatea s3la1a+ist4* Pe ba9a u-ui .la- diaboli3 se 5-3ear34 i-staurarea so3iet46ii s3la1a+iste .e teritoriul "om2-iei* Pri- 12-9area a milioa-e de he3tare de tere-uri a+ri3ole la str4i-i0 i-3lusi1 la state str4i-e0 84r4 obli+a6ia .e-tru a3e/tia de a 3ulti1a .4m2-tul0 -u se .oate 5-de.li-i .rimul s3o. al a3estei Le+iH asi+urarea se3urit46ii alime-tare a .o.ula6iei "om2-iei* - mod sus.e3t0 3el mai -emul6umit de demersul le+al /i sal1ator al Pre/edi-telui "om2-iei .ri1i-d 3ererea de ree?ami-are a Le+ii de 34tre Parlame-t este mi-istrul A+ri3ulturii0 dom-ul )a-iel :o-sta-ti-* El se +r4be/te /i se str4duie/te s4 8ie0 .robabil0 ultimul mi-istru al A+ri3ulturii di- Gu1er-ele .ost7de3embriste* )u.4 de3embrie 1@>@ au dis.4rut di- Gu1er-ele "om2-iei0 -emaia12-d obie3tul mu-3ii0 urm4toriiH mi-i/trii de stat 5-s4r3i-a6i 3u A3ti1itatea #-dustrial4 /i :omer3ial40 3ei 3u rie-tarea E3o-omi340 3ei 3u :alitatea $ie6iiI mi-i/trii E3o-omiei 'a6io-ale0 al :er3et4rii !eh-olo+i3e /i 3ei ai Pri1ati94rii* $2-92-d0 84r4 limit4 de su.ra8a640 la str4i-i tere-urile a+ri3ole di- "om2-ia su-t /a-se s4 r4m2-4 5- ami-tire /i .ostul de mi-istru al A+ri3ulturii* Pe-tru a .otoli rea36ia 8erm4 a maBorit46ii .ro.rietarilor de tere-uri a+ri3ole /i a 3elor 3are 3ulti14 .4m2-tul di- "om2-ia0 3are este u- bu- -a6io-al0 iar teritoriul 64rii -oastre este i-di1i9ibil0 Gu1er-ul Po-ta 20 5- 8ru-te 3u mi-istrul A+ri3ulturii se laud4 34 .e-tru .rima dat4 se a3ord4 sub1e-6iile 5- urm4toarele dou47trei s4.t4m2-i .e-tru a-ul 2014* Ast8el0 se 3o-8irm4 34 5- a-ii .re3ede-6i Gu1er-ele "om2-iei0 i-3lusi1 Po-ta 1 /i 20 5- mod deliberat /i 5m.otri1a i-tereselor be-e8i3iarilor de sub1e-6ii0 le7au .l4tit a3estora sumele 3u1e-ite 3u mare 5-t2r9iere0 de re+ul40 5a doua Bum4tate a 8ie34rui a-* A3east4 strata+em4 a Gu1er-ului Po-ta 2 ami-te/te de ultima .romisiu-e a "e+imului :eau/es3u de a m4ri alo3a6iile de stat .e-tru 3o.ii 3u 10 lei* A12-d 5- 1edere +ra1ele 5-34l34ri ale :o-stitu6iei "om2-iei /i a "e+ulame-telor <e-atului /i :amerei )e.uta6ilor0 Partidul "om2-ia Mare soli3it4 A1o3atului Po.orului0 -altei :ur6i de :asa6ie /i Justi6ie0 u-ui +ru. de 3el .u6i- 2= se-atori /i =0 de de.uta6i0 .rimului7mi-istru0 .re/edi-6ilor <e-atului /i :amerei )e.uta6ilor s4 .re+4teas34 do3ume-ta6ia /i ar+ume-tele -e3esare .e-tru a sesi9a :urtea :o-stitu6io-al4 a "om2-iei0 du.4 ree?ami-area de 34tre Parlame-t a Le+ii .ri1i-d u-ele m4suri de re+leme-tare a 12-94rii73um.4r4rii tere-urilor a+ri3ole situate 5- e?tra1ila- de 34tre .ersoa-e 8i9i3e /i 5-8ii-6area Autorit46ii .e-tru Admi-istrarea /i "e+leme-tarea Pie6ii ,u-3iare* %-i6i sal14m Po.orul "om2- /i "om2-iaF :luB7'a.o3a0 16 ia-uarie 2014 ADDENDA A de1e-it e1ide-t K /i0 .e m4sur4 3e tre3e tim.ul de1i-e di- 3e 5- 3e mai e1ide-t .e-tru tot mai mult4 lume K 34 a3tualul Parlame-t este 3el mai i-3o-/tie-t0 3el mai i-3om.ete-t0 3el mai 1e-al0 3el mai 3oru.t di-tre toate 8orma6iile re9ultate 5- urma ale+erilor LlibereM .ostde3embriste* LLe+ea .ri1i-d u-ele m4suri de re+leme-tare a 12-94rii73um.4r4rii tere-urilor a+ri3ole situate 5e?tra1ila- de 34tre .ersoa-e 8i9i3e /i Buridi3e str4i-eM0 de-u-6at4 ai3i de d7l dr* Gheor+he ,u-ar0 atest4 34 a3est Parlame-t0 .ri- modul 3um a 1otat7o K L3u iu6eal4 de m5-4 /i -eb4+are de seam4M0

modalitate ti.i34 ho6ilor K atest40 9i3eam0 34 a3tualul Parlame-t este i cel mai trdtor parlament di- istoria "om2-iei* -tr7ade14r0 3o-8orm dre.tului 3utumiar rom2-es30 .4m5-tul 64rii este i-alie-abil /i el -u se 1i-de str4i-ilor* A3east4 te94 a 8ost a.4rat4 1eheme-t 5- Adu-area :o-stitua-t40 5- a-ii 1@@071@@20 /i 3o-sem-at4 3a atare 5- :o-stitu6ia di- 1@@2* )i- .43ate0 3u o3a9ia 3rimi-alei re1i9uiri a :o-stitu6iei di- 200;0 a3eea/i mari Buri/ti 3are a.4raser4 3utuma i-admisibilit46ii 15-94rii .4m5-tului 64rii 34tre str4i-i au 5-tors7o 3u 1>0 de +rade /i au i-trodus 5- :o-stitu6ia re1i9uit4 arti3olul 3are admite 15-9area .4m5-tului 34tre str4i-i0 a.atri9i et3*0 3u .rioritate L34tre 3et46e-ii %-iu-ii Euro.e-e .e ba94 de re3i.ro3itate0 5- 3o-di6iile ader4rii "om2-iei la %-iu-ea Euro.ea-4MF Adi34 Parlame-tul a.ela la -i/te .ala1re* A/a 3um am mai rele1at0 .ri- La3east4 re1i9uire0 3are este cea mai periculoas prin consecin ele sale0 noua !onstitu ie intr "n contradic ie cu dreptul cutumiar rom#nesc0 3u 5-trea+a tradi6ie /i #storie a "om2-iei* A3east4 si-+ur4 re1i9uire 8a3e -oua :o-stitu6ie 3om.let i-a33e.tabil4 3hiar da34 am admite0 .ri- redu3ere la absurd0 34 toate 3ele 3ir3a 200 de modi8i34ri ar 8i e?3ele-te* )ar multe di-tre modi8i34ri0 3hiar da34 .ar 8a1orabile /i 5i 5-32-t4 .e u-ii0 su-t doar .o.ulisteH au a1ut me-irea s4 5i .434leas34 .e oame-i0 3are au 8ost -ei-8orma6i sau0 mai r4u0 de9i-8orma6i 5- modul 3el mai +rosier de 34tre o8i3ialit46i /i de .resa aser1it4M* -tre tim.0 multe 9e3i de mii de he3tare de .4m5-t au 8ost 3um.4rate de str4i-i0 i-si-ua6i 5- 8irme Lmi?teM0 Lrom2-o7u-+ure/ti0 Lrom2-o7e1reie/tiM0 dar 5- 3are maBoritatea a36iu-ilor erau de6i-ute de 3et46e-i str4i-i0 u-+uri sau BNde-7i D3ite/te LBida-iM sau sio-i/tiE* Pri- a3east4 re+leme-tare 3rimi-al4 se des3hisese 3alea .alesti-i94rii .ote-6iale a "om2-iei* A3um0 .ri- LLe+ea .ri1i-d u-ele m4suri de re+leme-tare a 12-94rii73um.4r4rii tere-urilor a+ri3oleM a3east4 .alesti-i9are de1i-e imi-e-t4 /i e8e3ti14* )e a3eea0 re.et0 a3tualul Parlame-t este 3el mai tr4d4tor di- #storia "om2-iei* Pri- 3o-se3i-6ele sale0 a3east4 le+e 3rimi-al4 -e alu-+4 de .e .4m5-tul 64rii sau0 da34 r4m5-em0 1om de1e-i s3la1ii -oilor .ro.rietari* :um am mai s.us0 -oi0 rom2-ii0 -u .utem 8a3e o re1olu6ie .a/-i340 a/a 3um au 843ut isla-de9ii0 8ii-d34 -u a1em e?.erie-6a e?er3i6iului demo3rati30 e?ersat de isla-de9i de .este u- mile-iu* )ar a1e0 35t de 35t0 e?.erie-6a r4s3oalelor /i a re1olu6iilor* A3um este -e3esar4 o re1olu6ie de ti. ia3obi-* !oat4 3lasa .oliti34 a3tual4 trebuie0 to6i membrii +u1er-elor /i .arlame-telor .ostde3embriste trebuie 5-l4tura6i* (i0 3um L35i-ele -u .lea34 de la m43el4rieM0 to6i a3e/tia trebuie 5-l4tura6i 3u 8or6a0 b4+a6i ur+e-t la .u/34rie0 iar a1erile lor 3o-8is3ate L.5-4 la al /a.telea -eamM* A mai a.ela la 1ot0 la 3alea Ldemo3rati340 ele3toral4M0 este o ilu9ie .eri3uloas4H este tot u-a 3u o re1olt4 5- +e-u-3hi0 L3u 1oie de la 5m.4r46ieFM 'u mai e de a/te.tatF :olo-el Dr*E $asile #* G4r-es3u Posted i- A-ti<istem0 :oru.tie | !a++ed asasi-i e3o-omi3i0 asasi-i .oliti3i0 Gu1er-ul Po-ta 20 strai-i0 12-9area .4m2-tului0 $asile Pu/3a/

S-ar putea să vă placă și