Sunteți pe pagina 1din 28

Analiza Bugetului de Stat 2006-2008

Lucrarea are ca scop comparatia veniturilor,cheltuielilor si surselor de finantare ale


bugetului de stat pe anii 2006-2008.
Procesul bugetar poate fi definit ca ansamblul de activitati i operatiuni, integrate
coerent si convergent orientate, derulate în timp si pe diverse stadii, cuprinzând elaborarea
proiectului de buget, adoptarea bugetului, executia bugetului, încheierea si aprobarea
contului de executie bugetara si controlul bugetar.
Bugetul de stat exprima relatiile economice în forma baneasca care apar în procesul
repartitiei produsului intern brut, în conformitate cu obiectivele de politica economica,
sociala si de alta natura ale fiecarei perioade. Aceste relatii se manifesta în sens dublu: pe de
o parte, ca relatii prin intermediul carora se mobilizeaza resursele banesti la dispozitia
statului, iar pe de alta parte, ca relatii prin care se repartizeaza aceste resurse.
În Republica Moldova în practica procesului bugetar se utilizează metoda elaborării
bugetului pe articole. Bugetul pe articole are la bază Clasificaţia bugetară a veniturilor şi
cheltuielilor.
Clasificaţia bugetară face posibilă compararea şi reflectarea exactă a veniturilor şi
cheltuielilor bugetare, asigură detalierea şi gruparea sistematică atît a veniturilor, cît şi a
cheltuielilor, permite a avea un buget transparent. Aceata este şi scopul lucrării de laborator
comparaţia veniturişor, cheltuielilor şi sumele de finanţe ale bugetului de stat pe anul 2006,
2007, 2008.
Fiecare componentă reprezintă o structură ierarhică şi fiecare număr al clasificaţiei
este, de obicei, format din segmente ale codurilor, iar fiecare grup de coduri descrie nivelul
de detalii subordonat.
Veniturile bugetare de toate nivelurile sunt sentetizate în patru grupe mari principale:
1. Venituri curente:
- venituri fiscale
- încasări nefiscale
2. Veniturile din operaţiunile cu capital
3. Transferuri
4. Granturi

Pentru efectuarea acestei analize s-au folosit date din Legea bugetului de stat pe anul
2006 nr. 291-XVI din 16.11.2005, Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 348-XVI din
23.11.2006, Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 254-XVI din 23.11.2007.
Analiza totală a veniturilor bugetului de stat conţine în sine calculul ponderii în venit
total, ponderii în venit curent şi ponderii în PIB.
Formula pentru calcularea ponderii în venit total este urmatoarea:
Ponderea în venit total = Σ veniturile totale pe grupa principală/Σ veniturile totale*100%
Formula pentru calcularea ponderii in venit curent este următoarea:
Ponderea în venit curent = Σ veniturile totale pe grupa principală/Σ veniturile
curente*100%
Formula pentru calcularea ponderii in PIB este următoarea:
Ponderea venituriloe în PIB = Σ veniturile totale pe grupa principală/Σ PIB*100%

Pentru anul 2006 PIB=44100000,0


2007 PIB=49700000,0
2008 PIB=56800000,0

Analiza veniturilor bugetului de stat pe anul 2006

Tabelul 1.1.
Suma totala a Ponderea Ponderea Ponderea
Cod
Denumirea indicatorilor veniturilor mii, veniturilor veniturilor venituriolr
Gr.princ.
lei total, % curente, % in PIB, %
Venit total 10677929,9 100 - 24,21
100 Venituri curente 10224620,2 95,75 100 23,19
111 Impozitele pe venit 429650,0 4,02 4,20 0,97
Impozite interne pe mărfuri
115 7368677,0 69,01 72,07 16,71
şi servicii
Taxa pe valoarea adăugată,
115 6068443,0 56,83 59,35 13,76
total
115 Accizele, total 1030185,0 9,65 10,08 2,34
115 Taxele rutiere speciale, total 85800,0 0,80 0,84 0,19
Impozitele asupra
116 comerţului exterior şi asupra 777600,4 7,28 7,61 1,76
operaţiunilor externe
Alte venituri din activitatea
121 de întreprinzător şi din 355975,0 3,33 3,48 0,81
proprietate
Taxele şi plăţile
122 189020,6 1,77 1,85 0,43
administrative
Amenzile şi sancţiunile
123 91800,0 0,86 0,90 0,21
administrative
Veniturile din mijloacele
151 speciale ale instituţiilor 845268,5 7,92 8,27 1,92
publice
Veniturile fondurilor
161 166628,7 1,56 1,63 0,38
speciale si altele.
300 Transferuri 140000,0 1,31 1,37 0,32
400 Granturi 313309,7 2,93 3,06 0,71
Total 100 - 24,21
Venituri curente

Impozitele pe venit

Impozite interne pe mărfuri şi


servicii

Taxa pe valoarea adăugată, total


1,56
0,86 7,92 1,31
1,77 2,93 Accizele, total
3,33
7,28
Taxele rutiere speciale, total
0,80
9,65 95,75
Impozitele asupra comerţului
exterior şi asupra operaţiunilor
externe
56,83 Alte venituri din activitatea de
întreprinzător şi din proprietate
4,02
69,01 Taxele şi plăţile administrative

Amenzile şi sancţiunile
administrative

Veniturile din mijloacele speciale ale


instituţiilor publice

Veniturile fondurilor speciale

Transferuri

Granturi

Figura 1.1. Graficul ponderii pe venituri total

Venit total

25,00 24,21 Venituri curente


23,19
Impozitele pe venit

Impozite interne pe mărfuri şi servicii


20,00
Taxa pe valoarea adăugată, total

16,71
Accizele, total

15,00 Taxele rutiere speciale, total


13,76

Impozitele asupra comerţului exterior


şi asupra operaţiunilor externe
Alte venituri din activitatea de
10,00 întreprinzător şi din proprietate
Taxele şi plăţile administrative

Amenzile şi sancţiunile administrative

5,00
Veniturile din mijloacele speciale ale
instituţiilor publice
2,34
1,76 1,92 Veniturile fondurilor speciale
0,97 0,81
0,19 0,43 0,21 0,38 0,32 0,71
Transferuri
0,00
1
Granturi

Figura 1.2. Graficul ponderii pe venit in PIB


Analiza veniturilor bugetului de stat pe anul 2007

Tabelul 1.2.
Suma totala a Ponderea Ponderea Ponderea
Cod
Gr.princ.
Denumirea indicatorilor veniturilor veniturilor veniturilor venituriolr
mii, lei total, % curente, % in PIB, %
Venit total 13878436,3 100 - 27,92
100 Venituri curente 12937168,1 93,22 100 26,03
111 Impozitele pe venit 589555,0 4,56 4,56 1,19
Impozite interne pe mărfuri
115 9297560,0 66,99 71,87 18,71
şi servicii
Taxa pe valoarea adăugată,
115 7677000,0 55,32 59,34 15,45
total
115 Accizele, total 1318960,0 9,50 10,20 2,65
115 Taxele rutiere speciale, total 98300,0 0,71 0,76 0,20
Impozitele asupra
116 comerţului exterior şi asupra 859000,0 6,19 6,64 1,73
operaţiunilor externe
Alte venituri din activitatea
121 de întreprinzător şi din 630032,5 4,54 4,87 1,27
proprietate
Taxele şi plăţile
122 189020,6 1,36 1,46 0,38
administrative
Amenzile şi sancţiunile
123 86000,0 0,62 0,66 0,17
administrative
151 Mijloace speciale 1083668,0 7,81 8,38 2,18
Veniturile fondurilor
161 168336,3 1,21 1,30 0,34
speciale
400 Granturi 941268,2 6,78 7,28 1,89
Total 100 - 27,90
Venituri curente

Impozitele pe venit

Impozite interne pe mărfuri şi


7,81 servicii
0,62
1,21 Taxa pe valoarea adăugată, total
4,54 1,36 6,78
6,19 Accizele, total

0,71
Taxele rutiere speciale, total
93,22
9,50 Impozitele asupra comerţului
exterior şi asupra operaţiunilor
externe
55,32 Alte venituri din activitatea de
4,56 întreprinzător şi din proprietate

66,99 Taxele şi plăţile administrative

Amenzile şi sancţiunile
administrative

Mijloace speciale

Veniturile fondurilor speciale

Granturi

Figura 1.3. Graficul ponderii pe venituri total

Venit total

Venituri curente
30,00
27,92 Imp oz itele p e venit
26,03
25,00 Imp oz ite interne p e mărfuri şi servicii

T axa p e valoarea adăugată, total


20,00 18,71 Acciz ele, total

15,45 T axele rutiere sp eciale, total


15,00
Imp oz itele asup ra comerţului exterior
şi asup ra op eraţiunilor externe
Alte venituri din activitatea de
10,00
întrep rinz ător şi din p rop rietate
T axele şi p lăţile administrative

5,00 Amenz ile şi sancţiunile administrative


2,65 2,18 1,89
1,19 1,73
1,27
0,20 0,38
0 ,17 0,34 M ijloace sp eciale
0,00
1 Veniturile fondurilor sp eciale

Granturi

Figura 1.4. Graficul ponderii pe venit in PIB


Analiza veniturilor bugetului de stat pe anul 2008

Tabelul 1.3.
Suma totala a Ponderea Ponderea Ponderea
Cod
Gr.princ.
Denumirea indicatorilor veniturilor veniturilor veniturilor venituriolr
mii, lei total, % curente, % in PIB, %
Venit total 14998604,3 100 - 26,41
Venituri curente(fara
100 13895612 92,65 100 24,46
granturi)
111 Impozitele pe venit 260000,0 1,73 1,87 0,46
Impozite interne pe mărfuri
115 10679214,0 71,20 76,85 18,80
şi servicii
Taxa pe valoarea adăugată,
115 8846500,0 58,98 63,66 15,57
total
115 Accizele, total 1539000,0 10,26 11,08 2,71
115 Taxele rutiere speciale, total 96150,0 0,64 0,69 0,17
Impozitele asupra
116 comerţului exterior şi asupra 1018200,0 6,79 7,33 1,79
operaţiunilor externe
Alte venituri din activitatea
121 de întreprinzător şi din 242000,0 1,61 1,74 0,43
proprietate
Taxele şi plăţile
122 535469,2 3,57 3,85 0,94
administrative
Amenzile şi sancţiunile
123 34500,0 0,23 0,25 0,06
administrative
151 Mijloace speciale 957277,20 6,38 6,89 1,69
Veniturile fondurilor
161 168951,6 1,13 1,22 0,30
speciale
400 Granturi 1102992,3 7,35 7,94 1,94
Total 100 - 26,4
Venituri curente

Impozitele pe venit
6,38
1,13
3,57 0,23 Impozite interne pe mărfuri şi servicii

1,61 7,35 Taxa pe valoarea adăugată, total

6,79 Accizele, total


0,64
Taxele rutiere speciale, total
10,26 92,65
Impozitele asupra comerţului exterior
şi asupra operaţiunilor externe
58,98
Alte venituri din activitatea de
întreprinzător şi din proprietate
1,73
71,20 Taxele şi plăţile administrative

Amenzile şi sancţiunile administrative

Mijloace speciale

Veniturile fondurilor speciale

Granturi

Figura 1.5. Graficul ponderii pe venituri total

Venit total

30,00 Venituri curente(fara granturi)

26,41 Impozitele pe venit


25,00 24,46 Impozite interne pe mărfuri şi servicii

Taxa pe valoarea adăugată, total


20,00 18,80 Accizele, total

15,57 Taxele rutiere speciale, total


15,00
Impozitele asupra comerţului exterior
şi asupra operaţiunilor externe
Alte venituri din activitatea de
10,00
întreprinzător şi din proprietate
Taxele şi plăţile administrative

5,00 Amenzile şi sancţiunile administrative


2,71
1,79 1,69 1,94 M ijloace speciale
0,46 0,94
0,17 0,43 0,06 0,30
0,00 Veniturile fondurilor speciale
1
Granturi

Figura 1.6. Graficul ponderii pe venit in PIB


Analiza comparativă a veniturilor bugetului de stat pe anii
2006-2008
Tabelul 1.4.
Venituri, total Venituri curente Transferuri Granturi
Ponderea Ponderea Ponderea
Anii Pondera veniturilor
veniturilor in PIB, veniturior in PIB, veniturilor in
in PIB, %
% % PIB, %
2006 24,21 23,19 0,32 0,71
2007 27,92 26,03 - 1,89
2008 26,41 24,46 - 1,94

Conform datelor din table se observă că există o tendinţă de creştere a veniturilor


curente, cît şi a granturilor.

24,21 Pondera veniturilor in


23,19
25 PIB, %

20
Ponderea veniturilor in
PIB, %
15

10 Ponderea veniturior in
PIB, %
5
0,32 0,71

0 Ponderea veniturilor in
1 PIB, %

Figura 1.7. Ponderea veniturilor în PIB anul 2006

27,92 Pondera veniturilor in PIB,


30 26,03 %
25

20
Ponderea veniturilor in
15 PIB, %

10

5 1,89 Ponderea veniturior in


PIB, %
0
1

Figura 1.8. Ponderea veniturilor în PIB anul 2007


30 26,41 Pondera veniturilor in
24,46
PIB, %
25

20
Ponderea veniturilor in
15 PIB, %
10
1,94 Ponderea veniturior in
5
PIB, %
0
1

Figura 1.9. Ponderea veniturilor în PIB anul 2008


Pentru a analiza cheltuielile bugetului de stat este necesar de a face o caracteristica a
cheltuielilor.
Cheltuielile sistemului bugetar se sintetizează cu ajutorul a trei compomente ale
clasificaţiei bugetare: funcţională, organizaţională şi economică care sunt legate reciproc.
Clasificaţia funcţională a cheltuielilor bugetare determină participarea organelor
administrative la realizarea funcţiilor economice şi socialeale statului.
După criteriul funcţional cheltuielile sunt grupate în funcţie de obiectivele urmărite
de stat, avînd următoarea structură:
• Funcţii statale:
1. Servicii de stat cu destinaţie generală
2. Activitate externă
3. Apărarea naţională
4. Justiţie
5. Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională
• Funcţii sociale:
1. Învăţămînt
2. Ştiinţă şi inovare
3. Cultură, artă, culte, sport şi acţiuni pentru tineret
4. Ocrotirea sănătăţii
5. Asistenţă socială şi susţinere socială
• Funcţii economice:
1. Agricultură, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria
apelor
2. Protecţia mediului şi hidrometeoro-logia
3. Industrie şi construcţii
4. Transporturi, gospodăria drumurilor, comunicaţii şi informatică
5. Complexul pentru combustibil şi energie
6. Alte servicii legate de activitatea economică
• Funcţii tutelate:
1. Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe
Conform clasificaţiei organizaţionale a cheltuielilor bugetare, cheltuielile se
divizează în trei compartimente:
- ministere, departamente, municipii, raioane, unitatea teritorială autonomă,
municipiu Chişinăau şi alţi nemijliciţi beneficiari ai mijloacelor în buget.
- tipuri de întreprinderi, instituţii, organizaţii şi măsuri finanţate din buget.
- genuri de activitate (agricultură, prelucrarea materiei prime agricole etc.)
Clasificaţia economică a cheltuielilor bugetare reprezintă gruparea cheltuielilor de
toate nivelurile, potrivit conţinutului şor economic, dînd o infprmaţie foarte detaliată cu
privire la utilizarea definitivă a cheltuielilor autorizate de Legea finanţelor.
Conform clasificaţiei economice, cheltuielile bugetare se subdivizează în cinci grupe
principale:
1. cheltuieli curente
2. cheltuieli capitale
3. plata dobînzilor şi rambursarea creditelor contractate de ordonatorii
principale de credite
4. procurarea de acţiunu
5. creditarea netă
Pentru a putea face analiza coparativă a cheltuielilor bugetului de stat e necesară de a
se calcula ponderea cheltuielilor totale şi ponderea cheltuielilor în PIB pe fiecare an aparte.
Formula pentru calcularea ponderii în cheltuieli total este urmatoarea:
Ponderea cheltuielilor totale = Σ cheltuielilor /Σ cheltuielilor totale*100%
Formula pentru calcularea ponderii in PIB este următoarea:
Ponderea cheltuielilor în PIB = Σ cheltuielilor /Σ PIB*100%
Analiza cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2006
Tabelul 2.1.
Suma totala a Ponderea Ponderea
Cod
Gr.princ.
Denumirea indicatorilor veniturilor cheltuielilor cheltuielilor
mii, lei total, % in PIB, %
Cheltuieli, total 10992204,0 100 24,93
Servicii de stat cu destinaţie
1 731383,0 6,65 1,66
generală
2 Activitate externă 244125,1 2,22 0,55
3 Apărarea naţională 219620,7 2,00 0,50
4 Justiţie 188927,9 1,72 0,43
Menţinerea ordinii publice şi
5 812220,0 7,39 1,84
securitatea naţională
6 Învăţămînt 1240780,5 11,29 2,81
7 Ştiinţă şi inovare 193674,7 1,76 0,44
Cultură, artă, culte, sport şi
8 230894,2 2,10 0,52
acţiuni pentru tineret
9 Ocrotirea sănătăţii 1546819,9 14,07 3,51
Asistenţă socială şi susţinere
10 1326219,7 85,74 3,01
socială
Agricultură, gospodăria silvică,
11 gospodăria piscicolă şi 673278,9 6,13 1,53
gospodăria apelor
Protecţia mediului şi
12 110262,5 1,00 0,25
hidrometeoro-logia
13 Industrie şi construcţii 31872,7 0,29 0,07
Transporturi, gospodăria
14 drumurilor, comunicaţii şi 465991,4 4,24 1,06
informatică
Gospodăria comunală şi
15 gospodăria de exploatare a 248632,5 2,26 0,56
fondului de locuinţe
Complexul pentru combustibil
16 279314,8 2,54 0,63
şi energie
17 Serviciul datoriei de stat 434705,2 3,95 0,99
18 Completarea rezervelor de stat 63808,4 0,58 0,14
Alte servicii legate de
19 91567,7 0,83 0,21
activitatea economică
Cheltuieli neatribuite la alte
20 1894517,5 17,24 4,30
grupuri principale
Analiza cheltuielilor cu destinaţie statală
Figura 2.2.
Suma totala a Ponderea Ponderea
Cod
Gr.princ.
Denumirea indicatorilor veniturilor cheltuielilor cheltuielilor
mii, lei total, % in PIB, %
Servicii de stat cu destinaţie
1 731383,0 6,65 1,66
generală
2 Activitate externă 244125,1 2,22 0,55
3 Apărarea naţională 219620,7 2,00 0,50
4 Justiţie 188927,9 1,72 0,43
Menţinerea ordinii publice şi
5 812220,0 7,39 1,84
securitatea naţională
Total 19,98 4,98

8,00 Servicii de stat cu


7,39
destinaţie generală
7,00 6,65

6,00 Activitate externă

5,00
4,00 Apărarea naţională

3,00 2,22 2,00


1,72 Justiţie
2,00

1,00
0,00 Menţinerea ordinii
publice şi securitatea
1
naţională

Figura 2.1. Graficul ponderii cheltuielior totale


Servicii de stat cu
2,00 destinaţie generală
1,84
1,80 1,66
Activitate externă
1,60
1,40
1,20 Apărarea naţională
1,00
0,80
0,55 0,50 Justiţie
0,60 0,43
0,40
0,20
Menţinerea ordinii
0,00
publice şi securitatea
1
naţională

Figura 2.2. Graficul ponderii în PIB


Analiza cheltuielilor cu destinaţie socială
Tabelul 2.3.
Suma totala a Ponderea Ponderea
Cod
Gr.princ.
Denumirea indicatorilor veniturilor cheltuielilor cheltuielilor
mii, lei total, % in PIB, %
6 Învăţămînt 1240780,5 11,29 2,81
7 Ştiinţă şi inovare 193674,7 1,76 0,44
Cultură, artă, culte, sport şi
8 230894,2 2,10 0,52
acţiuni pentru tineret
9 Ocrotirea sănătăţii 1546819,9 14,07 3,51
Asistenţă socială şi susţinere
10 1326219,7 12,07 3,01
socială
Total 41,29 10,29

Învăţămînt

Ştiinţă şi inovare
12,07 11,29

Cultură, artă, culte,


sport şi acţiuni
1,76 pentru tineret
Ocrotirea sănătăţii
2,10
14,07
Asistenţă socială şi
susţinere socială

Figura 2.3. Graficul cheltuielilor totale


4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
3,51
1,502,81 3,01
1,00
0,50
0,44 0,52
0,00
Învăţămînt Ştiinţă şi Cultură, artă, Ocrotirea Asistenţă
inovare culte, sport şi sănătăţii socială şi
acţiuni pentru susţinere
tineret socială

Figura 2.4. Graficul cheltuielilor în PIB


Analiza cheltuielilor cu destinaţie economică
Tabelul 2.4.
Suma totala Ponderea Ponderea
Cod
Gr.princ.
Denumirea indicatorilor a veniturilor cheltuielilor cheltuielilor
mii, lei total, % in PIB, %
Agricultură, gospodăria
11 silvică, gospodăria piscicolă 673278,9 6,13 1,53
şi gospodăria apelor
Protecţia mediului şi
12 110262,5 1,00 0,25
hidrometeoro-logia
13 Industrie şi construcţii 31872,7 0,29 0,07
Transporturi, gospodăria
14 drumurilor, comunicaţii şi 465991,4 4,24 1,06
informatică
Complexul pentru
16 279314,8 2,54 0,63
combustibil şi energie
Alte servicii legate de
19 91567,7 0,83 0,21
activitatea economică
Total 15,03 3,75

A lteserviciilegatede
activitateaeconom ică

0,83 Complexulpentru
combustibilşienergie
2,54
T ransporturi,gospodăria
4,24 drum urilor,com unicaţiişi
inform atică
1 0,29
Industrieşiconstrucţii

1,00

Protecţiam ediului şi
6,13
hidrometeoro-logia

A gricultură,gospodăria
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 silvică,gospodăriapiscicolă
şigospodăriaapelor

Figura 2.5. Graficul cheltuielilor toatale


Agricultură, gospodăria
silvică, gospodăria piscicolă
0,21
şi gospodăria apelor
Protecţia mediului şi
0,63
1,53 hidrometeoro-logia

Industrie şiconstrucţii

Transporturi, gospodăria
drumurilor, comunicaţiişi
informatică
Complexul pentrucombustibil
1,06
şi energie

0,25
0,07 Alte servicii legate de
activitatea economică

Figura 2.6. Fraficul cheltuielilor în PIB


Analiza cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2007
Tabelul 2.5.
Suma totala a Ponderea Ponderea
Cod
Gr.princ.
Denumirea indicatorilor veniturilor cheltuielilor cheltuielilor
mii, lei total, % in PIB, %
Cheltuieli, total 14234965,1 100 28,64
Servicii de stat cu destinaţie
1 915320,9 6,43 1,84
generală
2 Activitate externă 304819,0 2,14 0,61
3 Apărarea naţională 268771,3 1,89 0,54
4 Justiţie 237289,4 1,67 0,48
Menţinerea ordinii publice şi
5 1051803,5 7,39 2,12
securitatea naţională
6 Învăţămînt 1415440,9 9,94 2,85
7 Ştiinţă şi inovare 299612,9 2,10 0,60
Cultură, artă, culte, sport şi
8 307827,8 2,16 0,62
acţiuni pentru tineret
9 Ocrotirea sănătăţii 1831910,1 12,87 3,69
10 Asigurare şi asistenţă socială 1823666,0 12,81 3,67
Agricultură, gospodăria silvică,
11 gospodăria piscicolă şi 1119315,4 61,38 2,25
gospodăria apelor
Protecţia mediului şi
12 133410,6 0,94 0,27
hidrometeoro-logia
13 Industrie şi construcţii 32209,9 0,23 0,06
Transporturi, gospodăria
14 drumurilor, comunicaţii şi 856673,2 6,02 1,72
informatică
Gospodăria comunală şi
15 gospodăria de exploatare a 116082,3 0,82 0,23
fondului de locuinţe
Complexul pentru combustibil
16 172178,3 1,21 0,35
şi energie
17 Serviciul datoriei de stat 610266,3 4,29 1,23
18 Completarea rezervelor de stat 66400,6 0,47 0,13
Alte servicii legate de
19 166152,1 1,17 0,33
activitatea economică
Cheltuieli neatribuite la alte
20 2561307,8 17,99 5,15
grupuri principale
Analiza cheltuielilor cu destinaţie statală
Tabelul 2.6.
Suma totala a Ponderea Ponderea
Cod
Gr.princ.
Denumirea indicatorilor veniturilor cheltuielilor cheltuielilor
mii, lei total, % in PIB, %
Servicii de stat cu destinaţie
1 915320,9 6,43 1,84
generală
2 Activitate externă 304819,0 2,14 0,61
3 Apărarea naţională 268771,3 1,89 0,54
4 Justiţie 237289,4 1,67 0,48
Menţinerea ordinii publice şi
5 1051803,5 7,39 2,12
securitatea naţională
Total 19,52 5,59

8,00 Servicii de stat cu


7,39
destinaţie generală
7,00 6,43
6,00 Activitate externă

5,00
4,00 Apărarea naţională

3,00
2,14
1,89 1,67 Justiţie
2,00

1,00
0,00 Menţinerea ordinii
publice şi securitatea
1
naţională

Figura 2.7. Graficul cheltuielilor totale


Servicii de stat cu
2,50 destinaţie generală
2,12
Activitate externă
2,00 1,84

1,50 Apărarea naţională

1,00
0,61 0,54 Justiţie
0,48
0,50

Menţinerea ordinii
0,00
publice şi securitatea
1
naţională

Figura 2.8. Graficul cheltuielilor în PIB


Analiza cheltuielilor cu destinaţie socială
Tabelul 2.7.
Suma totala a Ponderea Ponderea
Cod
Gr.princ.
Denumirea indicatorilor veniturilor cheltuielilor cheltuielilor
mii, lei total, % in PIB, %
6 Învăţămînt 1415440,9 9,94 2,85
7 Ştiinţă şi inovare 299612,9 2,10 0,60
Cultură, artă, culte, sport şi
8 307827,8 2,16 0,62
acţiuni pentru tineret
9 Ocrotirea sănătăţii 1831910,1 12,87 3,69
10 Asigurare şi asistenţă socială 1823666,0 12,81 12,81
Total 39,89 20,57

Învăţămînt

Ştiinţă şi inovare
12,81 9,94

Cultură, artă, culte,


2,10 sport şi acţiuni
pentru tineret
Ocrotirea sănătăţii
2,16

12,87 Asigurare şi
asistenţă socială

Figura 2.9. Graficul cheltuielilor totale


14,00
12,00
10,00
8,00
6,00 12,81

4,00
2,00 3,69
2,85
0,00 0,60 0,62
Învăţămînt Ştiinţă şi Cultură, artă, Ocrotirea Asigurare şi
inovare culte, sport şi sănătăţii asistenţă
acţiuni pentru socială
tineret

Figura 2.10. Graficul cheltuielilor în PIB

Analiza cheltuielilor cu destinaţie economică


Tabelul 2.8.
Suma totala Ponderea Ponderea
Cod
Gr.princ.
Denumirea indicatorilor a veniturilor cheltuielilor cheltuielilor
mii, lei total, % in PIB, %
Agricultură, gospodăria
11 silvică, gospodăria piscicolă 1119315,4 7,86 2,25
şi gospodăria apelor
Protecţia mediului şi
12 133410,6 0,94 0,27
hidrometeoro-logia
13 Industrie şi construcţii 32209,9 0,23 0,06
Transporturi, gospodăria
14 drumurilor, comunicaţii şi 856673,2 6,02 1,72
informatică
Complexul pentru
16 172178,3 1,21 0,35
combustibil şi energie
Alte servicii legate de
19 166152,1 1,17 0,33
activitatea economică
Total 17,42 4,99
Alteserv icii legatede
activ
itateaeco nom ică

1,17 Com plexul pentrucombu


stibil
şi energie
1,21
T ransporturi, gospodăria
6,02 drum urilor, comunicaţii şi
inform atică
1
0,23 Industrieşi construcţii

0,94

P rotecţiamediului şi
7,86 hidrom eteoro-logia

A gricultură, gospodăria
silvică, gospodăriapiscicolă
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 şi gospodăriaapelor

Figura 2.11. Graficul cheltuielilor totale

Agricultură, gospodăria
0,33
silvică, gospodăriapiscicolă
0,35
şigospodăriaapelor
2,25 Protecţiam ediului şi
hidrom eteoro-logia

Industrieşiconstrucţii

Transporturi, gospodăria
drum urilor, comunicaţiişi
inform atică
1,72
Com plexulpentru
com bustibilşienergie
0,06 0,27
Alteserviciilegatede
activitateaeconom ică

Figura 2.12. Graficul cheltuielilor în PIB


Analiza cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2008
Tabelul 2.9.
Suma totala a Ponderea Ponderea
Cod
Gr.princ.
Denumirea indicatorilor veniturilor cheltuielilor cheltuielilor
mii, lei total, % in PIB, %
Cheltuieli, total 15098306,6 100 26,5815257
Servicii de stat cu destinaţie
1 963994,0 6,38 1,70
generală
2 Activitate externă 268268,6 1,78 0,47
3 Apărarea naţională 279441,1 1,85 0,49
4 Justiţie 288369,9 1,91 0,51
Menţinerea ordinii publice şi
5 1026493,1 6,80 1,81
securitatea naţională
6 Învăţămînt 1649995,4 160,74 2,90
7 Ştiinţă şi inovare 391100,0 2,59 0,69
Cultură, artă, culte, sport şi
8 277222,4 1,84 0,49
acţiuni pentru tineret
9 Ocrotirea sănătăţii 2138791,3 14,17 3,77
10 Asigurare şi asistenţă socială 2043665,0 13,54 3,60
Agricultură, gospodăria
11 silvică, gospodăria piscicolă şi 770154,2 5,10 1,36
gospodăria apelor
Protecţia mediului şi
12 111235,5 0,74 0,20
hidrometeoro-logia
13 Industrie şi construcţii 26143,4 0,17 0,05
Transporturi, gospodăria
14 drumurilor, comunicaţii şi 685276,0 4,54 1,21
informatică
Gospodăria comunală şi
15 gospodăria de exploatare a 154353,4 1,02 0,27
fondului de locuinţe
Complexul pentru combustibil
16 149758,3 0,99 0,26
şi energie
17 Serviciul datoriei de stat 652663,0 4,32 1,15
18 Completarea rezervelor de stat 49162,2 7,53 0,09
Alte servicii legate de
19 168030,7 1,11 0,30
activitatea economică
Cheltuieli neatribuite la alte
20 3065390,2 20,30 5,40
grupuri principale
Analiza cheltuielilor cu destinaţie statală
Tabelul 2.10.
Suma totala a Ponderea Ponderea
Cod
Gr.princ.
Denumirea indicatorilor veniturilor cheltuielilor cheltuielilor
mii, lei total, % in PIB, %
Servicii de stat cu destinaţie
1 963994,0 6,38 1,70
generală
2 Activitate externă 268268,6 1,78 0,47
3 Apărarea naţională 279441,1 1,85 0,49
4 Justiţie 288369,9 1,91 0,51
Menţinerea ordinii publice şi
5 1026493,1 6,80 1,81
securitatea naţională
Total 18,72 4,98

8,00 Servicii de stat cu


destinaţie generală
6,80
7,00 6,38
6,00 Activitate externă

5,00
4,00 Apărarea naţională

3,00
1,78 1,85 1,91 Justiţie
2,00

1,00
0,00 Menţinerea ordinii
publice şi securitatea
1
naţională

Figura 2.13. Graficul cheltuielilor totale


Servicii de stat cu
2,00 destinaţie generală
1,81
1,80 1,70
Activitate externă
1,60
1,40
1,20 Apărarea naţională
1,00
0,80
0,60 0,47 0,49 0,51 Justiţie
0,40
0,20
Menţinerea ordinii
0,00
publice şi securitatea
1
naţională

Figura 2.14. Graficul cheltuielilor în PIB


Analiza cheltuielilor cu destinaţie socială
Tabelul 2.11.
Suma totala a Ponderea Ponderea
Cod
Gr.princ.
Denumirea indicatorilor veniturilor cheltuielilor cheltuielilor
mii, lei total, % in PIB, %
6 Învăţămînt 1649995,4 10,93 2,90
7 Ştiinţă şi inovare 391100,0 2,59 0,69
Cultură, artă, culte, sport şi
8 277222,4 1,84 0,49
acţiuni pentru tineret
9 Ocrotirea sănătăţii 2138791,3 14,17 3,77
10 Asigurare şi asistenţă socială 2043665,0 13,54 3,60
Total 43,06 11,45

Învăţămînt

10,93
13,54 Ştiinţă şi inovare

2,59
Cultură, artă, culte,
sport şi acţiuni
pentru tineret
Ocrotirea sănătăţii
1,84
14,17
Asigurare şi
asistenţă socială

Figura 2.15. Graficul cheltuielilor totale

4,00
3,50
3,00
2,50
2,00 3,77 3,60
1,502,90
1,00
0,50 0,69 0,49
0,00
Învăţămînt Ştiinţă şi Cultură, artă, Ocrotirea Asigurare şi
inovare culte, sport şi sănătăţii asistenţă
acţiuni pentru socială
tineret

Figura 2.16. Graficul cheltuielilor în PIB


Analiza cheltuielilor cu destinaţie economică
Tabelul 2.12.
Suma totala a Ponderea Ponderea
Cod
Gr.princ.
Denumirea indicatorilor veniturilor cheltuielilor cheltuielilor
mii, lei total, % in PIB, %
Agricultură, gospodăria
11 silvică, gospodăria piscicolă şi 673278,9 4,46 1,19
gospodăria apelor
Protecţia mediului şi
12 110262,5 0,73 0,19
hidrometeoro-logia
13 Industrie şi construcţii 31872,7 0,21 0,06
Transporturi, gospodăria
14 drumurilor, comunicaţii şi 465991,4 3,09 0,82
informatică
Complexul pentru combustibil
16 279314,8 1,85 0,49
şi energie
Alte servicii legate de
19 91567,7 0,61 0,16
activitatea economică
Total 10,94 2,91

Alteservicii legatede
activitateaeconomică

0,61
Complexul pentrucombustibil
şi energie
1,85

3,09 Transporturi, gospodăria


drumurilor, comunicaţii şi
1 informatică
0,21
Industrieşi construcţii
0,73

4,46 Protecţiamediului şi
hidrometeoro-logia

A gricultură, gospodăria
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
silvică, gospodăriapiscicolăşi
gospodăriaapelor

Figura 2.17. Graficul cheltuielilor totale


Agricultură, gospodăria
0,16
silvică, gospodăriapiscicolă
şigospodăriaapelor
Protecţiam ediului şi
0,49 1,19
hidrom eteoro-logia

Industrieşiconstrucţii

Transporturi, gospodăria
drum urilor, comunicaţiişi
inform atică
Com plexulpentru
0,82 com bustibilşienergie

0,06 0,19
Alteserviciilegatede
activitateaeconom ică

Figura 2.18. Graficul cheltuielilor în PIB


Analiza cheltuielilor cu destinaţie tutelată
Tabelul 2.13.
Suma totala Ponderea Ponderea
Cod
Gr.princ.
Denumirea indicatorilor a veniturilor cheltuielilor cheltuielilor Anii
mii, lei total, % in PIB, %
Gospodăria comunală şi 248632,5 2,26 0,56 2006
15 gospodăria de exploatare a 116082,3 0,82 0,23 2007
fondului de locuinţe 154353,4 1,02 0,27 2008

Analiza cheltuielilor cu destinaţie serviciul datoriei de stat


Tabelul 2.14.
Suma totala Ponderea Ponderea
Cod
Gr.princ.
Denumirea indicatorilor a veniturilor cheltuielilor cheltuielilor Anii
mii, lei total, % in PIB, %
434705,2 3,95 0,99 2006
17 Serviciul datoriei de stat 610266,3 4,29 1,23 2007
652663,0 4,32 1,15 2008

Analiza cheltuielilor cu destinaţie rezervelor de stat


Tabelul 2.15.
Suma totala Ponderea Ponderea
Cod
Gr.princ.
Denumirea indicatorilor a veniturilor cheltuielilor cheltuielilor Anii
mii, lei total, % in PIB, %
63808,4 0,58 0,14 2006
Completarea rezervelor de
18 66400,6 0,47 0,13 2007
stat
49162,2 0,33 0,09 2008

Analiza cheltuielilor cu destinaţie servicilor neatribuite altor grupe


Tabelul 2.16.
Suma totala Ponderea Ponderea
Cod
Gr.princ.
Denumirea indicatorilor a veniturilor cheltuielilor cheltuielilor Anii
mii, lei total, % in PIB, %
1894517,5 17,24 4,30 2006
Cheltuieli neatribuite la alte
20 2561307,8 17,99 5,15 2007
grupuri principale
3065390,2 20,30 5,40 2008
Analiza comparativă a cheltuielilor pe anii 2006-2008
Tabelul 2.17.
2006 2007 2008
Denumirea Ponderea Pondere Ponderea Pondere Ponderea Pondere
indicatorilor cheltuielilo a in PIB, cheltuielilo a in PIB, cheltuielilo a in PIB,
r total, % % r total, % % r total, % %
Cheltuieli cu
destinatie 19,98 4,98 19,52 5,59 18,72 4,98
statala
Cheltuieli cu
destinatie
41,29 10,29 39,89 20,57 43,06 11,45
socio-
culturala
Cheltuieli cu
destinatie 15,03 3,75 17,42 4,99 10,94 2,91
economica
Cheltuieli cu
destinatie 2,26 0,56 0,82 0,23 1,02 0,27
tutelată
Cheltuieli
destinate
serviciului 3,95 0,99 4,29 1,23 4,32 1,15
datoriei de
stat
Cheltuieli cu
destinatie
complementar 0,58 0,14 0,47 0,13 0,33 0,09
a rezervelor
de stat
Cheltuieli
neatribuite la
17,24 4,30 17,99 5,15 20,30 5,40
alte grupuri
principale

Datele din tabelul 2.17. reflectă o micşorare a ponderii cheltuielilor totale şi anume:
• Cheltuieli cu destinaţie statală: de la 19,98 în 2006 pînă la 18,72 în 2008
• Cheltuieli cu destinaţie economică: de la 15,03 în 2006 pînă la 10,94 în 2008
• Cheltuieli cu destinatie tutelată: de la 2,26 ăn 2006 pînă la 1,02 în 2008
• Cheltuieli cu destinatie complementara rezervelor de stat : de la 0,58 în 2006 pînă la
0,33 în 2008
Datele din acelaşi tabel reflectă şi o majorare a ponderii cheltuielilor totale şianume:
• Cheltuieli cu destinatie socio- culturala : de la 41,29 în 2006 pînă la 43,06 în 2008
• Cheltuieli destinate serviciului datoriei de stat : de la 3,95 în 2006 pînă la 4,32 în
2008
• Cheltuieli neatribuite la alte grupuri principale : de la 17,24 în 2006 pînă la 20,30 în
2008
Cheltuielile cudestinatie statala
Ponderea cheltuielilor
19,98 19,52 total,2006
20,00 18,72
Ponderea in PIB,2006

15,00
Ponderea cheltuielior
total,2007
10,00
Ponderea in PIB,2007
4,98 5,59 4,98
5,00 Ponderea cheltuielilor
total,2008
0,00 Ponderea in PIB,2008

Figura 2.19.

Cheltuieli cu destinatie sociala


2006 Ponderea
cheltuielilor total, %
50,00
41,29 43,06 2006 Ponderea in PIB,
39,89
40,00 %
2007 Ponderea
30,00 cheltuielilor total, %
20,57
2007 Ponderea in PIB,
20,00
11,45 %
10,29
10,00 2008 Ponderea
cheltuielilor total, %
0,00 2008 Ponderea in PIB,
%

Figura 2.20.

Cheltuieli cu destinatie economica


2006 Ponderea
cheltuielilor total, %
20,00 17,42 2006 Ponderea in PIB,
15,03 %
15,00
2007 Ponderea
10,94 cheltuielilor total, %
10,00 2007 Ponderea in PIB,
4,99 %
5,00 3,75 2,91 2008 Ponderea
cheltuielilor total, %
0,00 2008 Ponderea in PIB,
%

Figura 2.21.

Cheltuieli cu destinatie tutelata


2006 Ponderea
2,5 2,26 cheltuielilor total, %
2006 Ponderea in PIB,
2
%
2007 Ponderea
1,5
cheltuielilor total, %
1,02
2007 Ponderea in PIB,
1 0,82
%
0,56
2008 Ponderea
0,5 0,23 0,27 cheltuielilor total, %
2008 Ponderea in PIB,
0
%
Figura 2. 22.

Cheltuieli destinate serviciului


detoriei de stat 2006 Ponderea
cheltuielilor total, %
2006 Ponderea in PIB,
5
4,29 4,32 %
3,95
4 2007 Ponderea
cheltuielilor total, %
3
2007 Ponderea in PIB,
2 %
1,23 1,15 2008 Ponderea
0,99
1 cheltuielilor total, %
0 2008 Ponderea in PIB,
%

Figura 2.23.

Cheltuieli cudestinatie rezervelor de


stat 2006 Ponderea
cheltuielilor total, %
0,58 2006 Ponderea in PIB,
0,6
%
0,47
0,5 2007 Ponderea
0,4 0,33 cheltuielilor total, %

0,3 2007 Ponderea in PIB,


%
0,2 0,14 0,13
0,09 2008 Ponderea
0,1 cheltuielilor total, %
0 2008 Ponderea in PIB,
%

Figura 2.24.

Cheltuieli neatribuite la alte grupuri


principale 2006 Ponderea
cheltuielilor total, %
2006 Ponderea in PIB,
25
20,30 %
20 17,24 17,99 2007 Ponderea
cheltuielilor total, %
15
2007 Ponderea in PIB,
10 %
4,30 5,15 5,40 2008 Ponderea
5 cheltuielilor total, %
0 2008 Ponderea in PIB,
%

Figura 2.25.
Date privind bugetul de stat pentru anul 2009
Legea privind bugetul de stat pentru anul 2009
Conform acestui Conform acestui document, sunt prevăzute venituri în volum de 17
mlrd 734,9 mln MDL si cheltuieli de 18 mlrd 278,8 mln MDL, astfel încât deficitului
bugetar aconstituit 573,8 mln MDL, în crestere cu peste 2,5 ori fată de anul curent. Cât este
de justificat si mai ales oportun asemenea sold deficitar pentru un stat cu o economie pentru
care inflatia a devenit o boală cronică, iar insuficienta investitiilor în capital fix creează
impedimente importante pentru restructurarea sectorului industrial?
Conform noului document, cresterea produsului intern brut în 2009 va constitui 6%
în termeni reali, nivelul mediu al inflatiei va constitui 10%, iar cresterea importurilor din
nou va devasta cresterea exporturilor (cu 24% si respectiv cu 19% în comparatie cu anul
trecut).

In acelasi timp, previziunile Fondului Monetar International sunt mai optimiste.


Astfel, potrivit prognozelor, PIB-ului va creste cu 6,5% în următorul an, iar rata inflatiei va
fi de 9,7% în 2009[1] – un nivel inferior celui prognozat de Guvern.

Atrage o atentie sporită, la analiza prezentei Legi, cresterea atât de semnificativă a


deficitului bugetar fată de anii precedenti. Aceasta a fost conditionată în mod direct de
cresterea cheltuielilor cu 23%, iar a veniturilor – cu 21% în comparatie cu anul trecut.
Analiza bugetelor de stat pentru ultimii 5 ani ilustrează cum soldul bugetar din pozitie
excedentară a trecut constant în pozitie deficitară, iar pentru anul ce vine, fiind si un an
electoral, este stabilit cel mai mare deficit din perioada mentionată.

Mai mult decât atât. Apetitul Guvernului initial a fost si mai mare, prin stabilirea
deficitului bugetar de 783,4 mln MDL (1,3% din PIB), care a fost diminuat la recomandările
expertilor FMI cu 209,6 mln MDL, astfel încât acesta să nu depăsească ponderea de 1% din
PIB.