Sunteți pe pagina 1din 3

Colegiul Economic Administrativ, Iai Subiecte pentru Etapa judeean a Concursului Interjudeean Dumitru

usu!

CONCURSUL INTERJUDEEAN DUMITRU RUSU Etapa judetean Seciunea: C nta!i"itatea unitii ec n #ice C"a$a: a %&a T ate $u!iecte"e $unt !"i'at (ii) Se ac (d *+ puncte din ,iciu) Ti#pu" e,ecti- de "uc(u e$te de . (e) E$te pe(#i$ uti"i/a(ea ca"cu"at (u"ui 0n ti#pu" de$,1u((ii p( !ei) In ti#pu" de$,1u((ii p( !ei2 e"e-u" p ate c n$u"ta 3"anu" 4ene(a" de C ntu(i SU5IECTUL I)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))6+ p Scriei pe foaia de concurs litera corespunztoare rspunsului corect: "# Care din urmtoarele elemente nu repre$int un procedeu speci%ic metodei contabilitii& a' (ilanul) b' Calculaia) c' (alana de veri%icare) d' Contul# *# +rincipiului con%orm cruia bilanul de desc,idere trebuie s corespund cu bilanul de -nc,idere al e.erciiului precedent este & a' Intangibilitii) b' /ecompensrii) c' +rudentei) d' Continuitii activitii) 0# Identi%icai care din ecuaia bilanului ori$ontal este adevrat -n ca$ul operaiei de majorare a capitalului social din re$erve legale& a' A 1 . 2 + 1 .) b' A 1 . 2 + 3 .) c' A 3 . 1. 2 + d' A 2 + 1 . 3 .# 4# Identi%icai care din ecuaia bilanului vertical este adevrat -n ca$ul operaiei de ac,itare a salariilor -n numerar& a' A 5D 1 .' 2 5C .') b' 5A 1 . .' D 2 C) c' 5A 1.' D 2 5 C 1 .') d' 5A .' 5D .' 2 C# 6#Elementele patrimoniale de activ sunt transpuse -n bilan dup criteriile& a' /atur, provenien i lic,iditate) b' /atur, provenien i e.igibilitate) c' /atur, destinaie i lic,iditate) d' /atur, destinaie i e.igibilitate# 7# Ecuaia A 2 + 1 . . repre$int o modi%icare& a' 8n structura activului bilanier) b' 8n volumul pasivului bilanier) c' 8n structura pasivului bilanier) d' 8n volumul activului bilanier# 9# :ormulele contabile de stornare se utili$ea$ pentru& a' Anularea unei %ormule contabile e%ectuate anterior greit)

"

Colegiul Economic Administrativ, Iai Subiecte pentru Etapa judeean a Concursului Interjudeean Dumitru

usu!

b' Stabilirea corespondenei conturilor) c' 8nregistrarea operaiilor economice care au loc -n mod obinuit) d' A se ine seama de modi%icrile de sens contrar# ;# Dup s%era de cuprindere, conturile pot %i& a' Sintetice i analitice) b' De activ i de pasiv) c' <ono%uncionale i bi%uncionale) d' Simple i compuse# =# Care din urmtoarele structuri nu %ac parte din activul bilanier& a' <ijloace %i.e) b' Concesiuni) c' >icene) d' e$erve# "?# Din categoria stocurilor nu %ac parte& a' Animale i psri) b' <r%uri) c' Animale i plantaii) d' Ambalaje# SU5IECTUL II))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))6+ p 1. Transcriei pe foaia de examen litera corespunztoare fiecrui enun i notai n dreptul ei litera A dac enunul este adevrat sau F dac enunul este fals. a' C,eltuielile de de$voltare %ac parte din categoria activelor circulante) b' (ilanul ori$ontal pre$int elementele de activ i pasiv grupate %a -n %a) c' :ormula contabil simpl presupune debitarea unui singur cont i creditarea de asemenea a unui singur cont, cu sume di%erite) d' e$ultatul din e.ploatare poate %i po$itiv sau negativ) e' Contul de re$ultat %ace parte din categoria documentelor contabile de sinte$# 2. Sc(iei pe , aia de e7a#en a$ cie(i"e c (ecte dint(e ,ieca(e ci,( din c " ana A 1i "ite(a c (e$pun/t a(e din c " ana 5: "# *# 0# 4# 6# Ope(aii ec n #ice 8A9 Ac,itare rat scadent credit bancar pe termen scurt) <ajorare capital social prin -ncorporare re$erve legale) Consum de materii prime) Ac,itare datorie %ata de %urni$or de mr%uri in numerar) Acordare avans pentru deplasri -n numerar# : (#u"e c nta!i"e 859 a# 7?" 2 0?" b# 6"=" 2 6"*" c# 64* 2 60"" d# 4?" 2 60"" e# "?7" 2 "?"*

SU5IECTUL III)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))));+ p Agentul economic AL:A SRL dispune la inceputul lunii ?"#?"#*?"4 de urmatoarele elemente patrimoniale& e%ecte de primit de la clenti "?#??? lei capial social subscris varsat 99#??? lei pierderea reportata 0#6?? lei program in%ormatic 0#??? lei materiale consumabile "#6?? lei %urni$ori =#6?? lei imprumuturi acordate pe termen lung ;#??? lei

Colegiul Economic Administrativ, Iai Subiecte pentru Etapa judeean a Concursului Interjudeean Dumitru

usu!

impo$it pe venituri de natura salariilor *#??? lei decontari cu actionarii privind capitalul 6#??? lei conturi la banci "?#??? lei produse %inite "6#??? lei utilaje 0?#??? lei @AA de plata "#6?? lei personal salarii datorate 6#??? lei credite bancare pe termen scurt *?#??? lei terenuri 4?#??? lei e%ecte de incasat *#??? lei materii prime 9#??? lei pro%it 4#??? lei capital subscris nevarsat 6#??? lei amorti$area programului in%ormatic "#??? lei amorti$area utilajelor "?#??? lei

In cursul lunii ianuarie au loc urmatoarele operatii economico financiare: "# +e "6#?"#*?"4 se aprovi$ionea$a cu materii prime in valoare de *#6?? lei, @AA *4B) *# +e "6#?"#*?"4 se ac,ita contravaloarea materiilor prime aprovi$ionate cu ordin de plata) 0# +e "9#?"#*?"4 se dau in consum materii prime in valoare de ;#??? lei) 4# +e "9#?"#*?"4 se ridica numerar din banca necesar platii salariilor) 6# +e "9#?"#*?"4 se platesc salariile personalului) 7# +e *"#?"#*?"4 se obtin produse %inite, cost de productie 4#6?? lei) 9# +e *"#?"#*?"4 se vand produsele %inite obtinute anterior la pretul de van$are de 7#??? lei, @AA *4B con%orm %acturii) ;# +e *"#?"#*?"4 se descarca gestiunea de produse %inite) =# +e **#?"#*?"4 se incasea$a contravaloarea produselor %inite vandute in contul bancar) "?# +e *0#?"#*?"4 se vinde utilajul e.istent la un pret de van$are de *6#??? lei, @AA *4B# Se cere: a' Cruparea elementelor patrimoniale pe structuri de activ i pasiv i -ntocmirea bilan ului vertical, la data de 0" decembrie *?"0 5preci$and toate grupele din activul i pasivul bilanului') b' E%ectuarea anali$ei i %ormulei contabile) c' +re$entarea siuatiei urmtoarelor conturi la data de 0"#?"#*?"0, -n %orm abreviat 5@3 urile conturilor'& 6"*" Conturi la bnci -n lei) 0?" <aterii prime) 4?" :urni$ori) 44*7 @AA deductibil) 6;" Airamente interne#