Sunteți pe pagina 1din 36

PARCUL NATURAL POR ILE DE

FIER
-2014-
CUPRINS
CUPRINS................................................................................................................................ 1
REZUMAT............................................................................................................................... 3
Localizare................................................................................................................................ 5
............................................................................................................................................... 5
Caracterizarea mediului fizico!eo!rafic..................................................................................5
"e#crierea $alorilor %aturale &e%tru care a fo#t declarat &arcul.............................................'(
PR)*LEME.......................................................................................................................... 3+
*I*LI),RA-IE..................................................................................................................... 3.
REZUMAT
Parcul Natural Porile e Fier este o arie protejat nfiinat prin Legea
nr.5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului aional !
"e#iunea a $$$ a ! %one Protejate& #a un teritoriu n #are remar#abila frumusee a
peisajelor 'i diversitatea biologi# pot fi valorifi#ate n #ondiiile pstrri
nealterate a tradiiilor& iar #alitatea vieii #omunitilor s fie re(ultatul unor
a#tiviti
e#onomi#e ale lo#uitorilor& de'f'urate in armonie #u natura.
Parcul Natural Porile e Fier #orespunde #ategoriei ) $*+,
-Peisaj protejat, arie protejat administrat n prin#ipal pentru #onservarea
peisajului 'i re#reere-.
.n #onformitate #u prevederile /.*.0. 51/2001 privind regimul ariilor
naturale protejate& #onservarea 2abitatelor naturale& a florei si faunei slbati#e&
-par#urile naturale sunt a#ele arii naturale protejate ale #ror s#opuri sunt
prote#ia 'i #onservarea unor ansambluri peisagisti#e n #are intera#iunea
a#tivitilor umane #u natura de!a lungul timpului a #reat o (on
distin#t& #u valoare semnifi#ativ peisagisti# 'i/sau #ultural deseori #u o
mare diversitate biologi#-.
.n par#urile naturale este permis desfsurarea a#tivitilor tradiionale
pra#ti#ate de #omunitile din interiorul par#ului 'i din imediata ve#intate a
a#etuia.
A#estea urmres#,
! Prote#ia 'i #onservarea diversitii biologi#e& etnofol#lori#e&
#ulturale 'i a elementelor de peisaj3
! 4e(voltarea unor relaii armonioase ntre natur si so#ietate& prin
promovarea folosinelor tradiionale ale terenurilor 'i resurselor teritoriale far
impa#t asupra mediului3
! Promovarea a#tivitilor turisti#e si de re#reere3
! .n#urajarea a#tivitilor edu#aionale 'i de #on'tienti(are3
! Promovarea #er#etrii 'tiinifi#e 'i a monitori(rii strii mediului
! +ooperarea internaional 'i #olaborarea #u Par#ul aional 4jerdap din
5epubli#a "erbia 'i alte par#uri similare din ri ale *niunii 6uropene.
Ariile !rote"ate i#clu$e %# Parcul Natural Porile e Fier
.n #onformitate #u prevederile Legii nr. 5/2000& /rdinului nr. 552/2007
al 8.A.P.A.8.& 9.0. nr. 2:5:/200; si /*0 51/2001& n Parcul Natural
Porile e Fier sunt in#luse urmtoarele arii protejate < re(ervaii =,

r.
+rt.
4enumirea ariei
protejate
Tipul
re(ervaiei
$n#adrare
$*+
"uprafaa
<2a=
: >alta era !4unre mi?t $) :0&0
2 >a(ia' mi?t $) :10&@
7 $nsula +alinov avifaunisti# $) 2;&0
; 5Apa #u lstuni mi?t $) 5&0
5 4ivi#i ! Pojejena avifaunisti# $) ;@B&0
C )alea 8are botani# $) ::1@&0
1
Pe'tera #u Ap din )alea
Polevii
mi?t $) 7&2
B /strovul 8oldova )e#2e avifaunisti# $) :C21&0
@ Lo#ul fosilifer "vinia paleontologi# $$$ @5&0
:0
+a(anele 8ari si +a(anele
8i#i
mi?t $) 2:5&0
:: Lo#ul fosilifer >a2na paleontologi# $$$ :0&0
:2 4ealul 4u2ovna forestier $) 50&0
:7 0ura )ii ! )Ar#iorova mi?t $) 705&0
:; Daa )irului botani# $) C&0
:5 +ra#ul +ru#ii botani# $) 2&0
:C 4ealul )rni# mi?t $) 750&0
:1 )alea /glni#ului botani# $) :50&0
:B +ra#ul 0ioara botani# $) 5&0

.n #onformitate #u 9.0. :2B;/2001& s!au de#larat pe teritoriul Parcului
Natural Porile e Fierdou arii de prote#ie spe#ial avifaunisti#& #a parte
integrant a reelei e#ologi#e europeneNATURA 2000 n 5omAnia& respe#tiv,
!RO&PA002' Cur$ul Du#(rii-)a*ia+-Porile e Fier& n suprafa de
:0:2;.; 2a3
!RO&PA00,0 Mu#ii Al-("ului-Loc.ei& n suprafa de ::B:;:.C 2a.
4e asemenea& potrivit /rdinului 8inistrului 8ediului si 4e(voltarii
4urabile :@C;/2001 s!a de#larat #a sit de importan #omunitar& RO&CI020'
Porile e Fier& parte integrant a reelei e#ologi#e europene NATURA
2000& n suprafa de :2;2@7.0 2a.
Pre(ena a#estor situri NATURA 2000 impli# obligativitatea apli#rii
prevederilor n vigoare referitoare la pro#edura de reali(are a evaluarii strii de
mediu pentru planuri 'i programe& pre#um 'i la pro#edura #adru de evaluare a
impa#tului asupra mediului pentru toate planurile/programele si proie#tele #are
urmea( sa se desfa'oare n siturile de importan #omunitar.

LOCALIZARE

Par#ul atural Porile de Dier se afl situat n partea de sud!vest a 5omAniei& la
frontiera de stat #u "erbia& o#upAnd o suprafa de ::5.C55 2a& #onform legii
5/2000& o#upAnd parial teritorii aparinAnd judeelor +ara'!"everin 'i 8e2edini
n partea sudi# a 8unilor Lo#vei 'i Almjului 'i n sud!vestul Podi'ului
8e2edini. Par#ul atural Porile de Dier se ntinde ntre 2:E 2:F 'i 22E 7CF
longitudine esti#& iar n latitudine ntre ;;E 5:F 'i ;;E 2BF 70FF latitudine
nordi#.
CARACTERIZAREA MEDIULUI
FIZICO-/EO/RAFIC
Prin#ipalele pun#te de a##es sunt n ve#intatea muni#ipiilor 4robeta Turnu
"everin 'i /r'ova din judeul 8e2edini& pre#um 'i a lo#alitilor "o#ol 'i
aida' din judeul +ara' "everin.
0eologia Par#ului atural Porile de Dier este deosebit de #omple?& avAnd n
vedere # se suprapune unitii de orogen a 8unilor +arpai.
4iversitatea litologi# 'i stru#tural repre(int un element al #adrului natural #u
impli#aii majore n repartiia nveli'ului edafi# 'i bioti# 'i n aspe#tul general al
reliefului prin evidenierea unor forme spe#ifi#e <abrupturi stru#turale 'i
litologi#e& tAlve& #2ei& pe'teri& turnuri et#.=.
"tru#tural& se remar# dou uniti majore, Auto2tonul danubian 'i PAn(a geti#&
#u #ara#tere stru#turale 'i geologi#e proprii.
Auto2tonul danubian este pre(ent n partea #entral 'i esti# a Par#ului atural
Porile de Dier& respe#tiv n arealul 8unilor Almj 'i in#lude formaiuni
#ristaline al#tuite din ro#i amfiboli#e& gnaise& 'isturi #ristaline seri#ito!
#loritoase& mi#a'isturi& filite& #uarite& et#.
PAn(a geti# aflorea( n partea vesti# a Par#ului atural Porile de Dier !
arealul 8unilor Lo#vei ! 'i la est de )alea +ernei. Dormaiunile #ristaline sunt
repre(entate de 'isturi #ristaline #u diferite grade de metamorfism& gnaise3
alturi de a#estea sunt pre(ente intru(iunile magmati#e ! masivul graniti# de
"i#2evia 'i banatite 'i nveli'ul sedimentar al (onei 5e'ia ! 8oldova ou& #u
depo(ite de vArst Paleo(oi# mediu 'i superior pre#um 'i 8e(o(oi# <#al#are&
marno#al#are& marne=.
%ona Porilor de Dier se pre(int sub forma unui adevrat mu(eu geologi# n aer
liber& e?istAnd o serie de pun#te de atra#ie geologi# 'i paleontologi# renumite
la nivel naional <sin#linalul suspendat 8unteana& pun#tele fosilifere "vinia 'i
>a2na& ne#G!ul vul#ani# permian Tres#ov& 4efileul 4unrii& formaiunile
#arsti#e et#.=.
4intre siturile de interes 'tiinifi# deosebit din pun#t de vedere paleontologi#& n
Par#ul atural Porile de Dier se pot evidenia(, +o(la <plante fosile jurasi#
inferioare=& 8unteana!4umbravia <nevertebrate din jurasi#ul mediu 'i inferior=&
>a2na <nevertebrate 'i vertebrate rare mio#ene=& >aia oua& 6ibent2al&
+u#uiova 'i Povalina <plante fosile din #arboniferul superior 'i permian=& >igr&
"tAn#a& Pietrele Albe& >us#2mann <plante fosile din jurasi#ul inferior=. 4e altfel&
o parte din a#este pun#te fosilifere au fost de#larate #a arii protejate de
importan naional, Pun#tul fosilifer >a2na& Pun#tul fosilifer Hvinia.
5elieful Par#ului atural Porile de Dier apare #a o refle#tare a stru#turii
geologi#e 'i a al#tuirii petrografi#e& #onstituind elementul polari(ant al
interesului turisti#.
Par#ul atural Porile de Dier se suprapune& de la vest la est& urmtoarelor uniti
majore de relief, 8unii Lo#vei& 8unii Almjului& 8unii 8e2edini 'i Podi'ul
8e2edini.
8unii Lo#vei se ntind de la era <n vest= pAn la )alea +ameniei <n est=. .n
#adrul Par#ului atural Porile de Dier ating o altitudine ma?im de 5;5&1 m n
vArful Poiana Lisa <situat pe limita nordi#=& #oborAnd treptat pAn n )alea
4unrii 'i )alea erei. "unt al#tuii din dou (one distin#te, o (on #ristalin
<8. 5adimnei& 0r. Posea& :@B;= #u intru(iuni graniti#e n partea vesti# 'i o
(on sedimentar& #al#aroas& n partea esti#.
.n (ona #al#aroas& relieful este al#tuit din #ulmi largi& ramifi#ate 'i platouri
#arsti#e <+rbunari& "fAnta 6lena=3 apar doline #u adAn#imi diferite <formate prin
alinierea a#estora de!a lungul #onta#telor litologi#e 'i te#toni#e=& vi #arsti#e
se#i& lapie(uri <ngropate parial de argile ro'ii= et#.
.n (ona de #onta#t dintre ro#ile #ristaline 'i #ele sedimentare& n lungul unei
importante linii de dislo#aie se insinuea( #orpurile intru(ive de ro#i magmati#e
<banatite=& pe seama #rora s!au format (#mintele de sulfuri #omple?e de la
8oldova ou.
.n partea de sud a 8unilor Lo#vei <ntre )alea 5Alii 'i +oronini= se desf'oar
4epresiunea 8oldova ou& un ba(in de sedimentare mio#en.
8orfologi#& 4epresiunea 8oldova ou se suprapune n #ea mai mare parte
peste formaiunile neogene& de'i prile periferi#e se de(volt 'i pe #ristalinul
8unilor Lo#vei. Aria depresionar a permis formarea ostroavelor Iisiljevo #u
lungime de #ir#a 1 Gm <n apropierea malului sArbes#= 'i +alinov #u o lungime
de :&0 Gm <n apropierea malului romAnes#=.
La vest de lo#alitatea >elobre'#a& pe o distan de apro?imativ :: Gm n lungul
4unrii se evidenia( o serie de depo(ite loessoide #uaternare& #e formea(
adevrate abrupturi& unele fiind de#larate re(ervaii naturale <5Apa #u lstuni J
lo# de #uibrit pentru 5iparia riparia J lstunul de #as=. 4e altfel& n se#torul
>elobre'#a 'i +oronini apar mai multe ba(inete de a#umulare n (ona de vrsare
a vilor Lo#va& 5adimna& )alea 8are 'i 8oldova.
Pro#esele a#tuale de modelare <'iroire& torenialitate= au generat un mi#rorelief
#ara#teristi# de vi toreniale #u aspe#t de mi# #anion& #anali(ate pe foste
drumuri 'i de badlands pe versani.
8unii Almjului au #a limite )alea +ameniei la vest 'i )alea +ernei la est. .n
#adrul 8unii Almjului se nregistrea( altitudinea ma?im din Par#ul atural
Porile de Dier n vArful Teiul 8o'ului& @CB m. .n 8unii Almjului deosebim
dou se#toare distin#te #a relief 'i peisaj, 8asivul 5avens#i& pAn la valea
"irinia 'i 8asivul "vine#ei& ntre )alea "irinia 'i )alea +ernei.
.n partea de sud!vest a masivului& pe o lungime de :B Gm& se desf'oar
4epresiunea Liub#ovei& suprapus unui ba(in de sedimentare mio#en. 5elieful
depresiunii se diferenia( net de #el al munilor& avAnd un aspe#t #olinar& pe
vile mai mari <)alea 8are la "eli'te 'i 4ragoselea& )alea /raviei ntre oga'ele
)(ni#i 'i +o#o'neag& +amenia ntre 4ealul 8o'ului 'i )rsare& +ru'ovia n
(ona de obAr'ie& Liborajdea= formAndu!se ba(inete de a#umulare 'i ero(iune.
Dormaiunile tortoniene pre(int o larg de(voltare& la #onta#tul #u (ona
montan fiind spe#ifi#e ro#ile #ristaline. .ntre Liub#ova 'i >er(eas#a sunt
pre(ente #Ateva areale #u depo(ite loessoide& 2abitat e?#elent pentru #uibritul
unor spe#ii de psri din grupa lstunilor.
Peisajul este puterni# antropi(at& lo#ul pdurilor ori al paji'tilor se#undare
luAndu!l #ulturile agri#ole. +antitatea mare a aluviunilor transportate din ro#ile
friabile tortoniene 'i panta redus a dus la #olmatarea parial a unor ba(ine& la
e?tinderea lun#ii 'i la apariia unor forme de a#umulare. .n #adrul a#estei uniti
depresionare se ntAlnes# toate terasele 4unrii semnalate n #ursul defileului.
.ntre 0reben 'i Plavi'evia se desf'oar un se#tor de vale relativ larg& dar n
form de )& de(voltat pe o lungime de 25 Gm& tiat n ro#i #ristaline& eruptive
'i sedimentare. 4epresiunea pre(int o e?tindere mai ridi#at pe malul sArbes#&
unde este #unos#ut sub numele de 4epresiunea 8ilanov.
4intre (onele #u #ara#ter depresionar se mai remar#, ba(inetul te#toni#
4ubova& #are are o form aproape #ir#ular& morfostru#tural suprapunAndu!se
peste aria de rspAndire a depo(itelor neogene a#operite de #ele #uaternare
#oluvio!proluviale3 4epresiunea /gradena!/r'ova #u de(voltare doar pe malul
romAnes# al 4unrii. 4epresiunea se suprapune peste un fost golf mio#en
/gradena!/r'ova!>a2na!>alta& format din nisipuri argiloase& argile& pietri'uri
et#.
4iversitatea litologi# a a#estui masiv montan <ro#i #ristaline& magmati#e 'i
sedimentare= a dus la individuali(area unui peisaj foarte #omple?& #u multe
elemente spe#ta#uloase <+a(anele 4unrii& #reste 'i abrupturi #al#aroase& #2ei&
pe'teri& #as#ade& forme de relief vul#ani#e ! Tres#ov& depresiuni et#.=.
8unii 8e2edini 'i Podi'ul 8e2edini sunt dou uniti de relief in#luse parial
n Par#ul atural Porile de Dier prin #ompartimentul lor sudi#& desf'urAndu!se
pe dire#ia )!6 de la )alea +ernei pAn n e?tremitatea esti# a Par#ului atural
Porile de Dier 'i #oborAnd n altitudine de la nord la sud 'i est. A#east (on
este al#tuit din ro#i #ristaline <pete#ul de >a2na= 'i sedimentare <#al#are 'i ro#i
#u #ara#ter de fli' aparinAnd PAn(ei de "everin=& relieful fiind repre(entat de
#ulmi domoale 'i platouri ntinse& #u vi adAn#i& #are n (onele #al#aroase
formea( #2ei slbati#e.
6?tremitatea esti# este dat de o (on depresionar& 4epresiunea "everinului&
al#tuit din ro#i sedimentare mio#ene <pietri'uri& nisipuri=& #u un relief deluros&
a#operit n bun parte de #ulturi agri#ole.
.ntre lo#alitile >a(ia' 'i 0ura )ii apare #a unitate geomorfologi# distin#t n
peisajul Porilor de Dier& 4efileul 4unrii& #u o lungime total de :7; Gm.
4efileul 4unrii este #ara#teri(at printr!o alternan de ba(inete depresionare 'i
se#toare de ngustare& difereniate datorit stru#turii geologi#e e?trem de
#omple?e a unitilor majore de relief traversate de fluviu.
"e#toarele de ngustare sunt date n general de traversarea unor (one #al#aroase
<(onele sedimentare 5e'ia ! 8oldova ou 'i "vinia ! "vine#ea 8are&
+a(anele 8ari 'i 8i#i=& iar ba(inetele 'i se#toarele de lrgire a albiei de
traversarea (onelor #u ro#i #ristaline 'i ro#i magmati#e.
.n drumul su ntre >a(ia' 'i 0ura )ii& 4unrea strbate patru (one #al#aroase,
!de la +oronini pAn la 2 Gm amonte de #onfluena rAului Liborajdea #u 4unrea
<versantul sudi# al 8unilor Lo#vei=3
!n aval de lo#alitatea +o(la <n 8unii Almjului& sin#linalul "irinia=3
!n pro?imitatea lo#alitii "vinia3
!(ona +a(anelor 4unrii3
.n 8unii Lo#vei& #al#arele #reea( un versant abrupt 'i nalt de peste :00 m& #e
se desf'oar pe o distan de #Aiva Gilometri n aval de lo#alitatea +oronini.
.n arealul lo#alitilor "f. 6lena& 0Arni# 'i Padina 8atei e?ist un ntins platou
#arsti# <Platoul +rbunari=& #u numeroase doline 'i soluri favorabile #ulturilor
agri#ole.
Dormele #arsti#e de suprafa sunt repre(entate de lapie(uri& doline <#u adAn#imi
de 2 J :0 m=& vi de doline& #2ei s#urte 'i slbati#e3 sunt de(voltate 'i forme
#arsti#e de adAn#ime& #um ar fi Pe'tera 0aura #u 8us# <25; m lungime= 'i
Pe'tera 0aura +2indiei <:5 m lungime=.
+al#arele din sin#linalul "irinia sunt slab #arstifi#ate& formele #arsti#e fiind
repre(entate de lapie(uri pe suprafee restrAnse 'i doline de dimensiuni reduse.
6ndo#arstul este repre(entat de o serie de pe'teri mi#i& din #are #ea mai
important este Pe'tera %amonia <situat aproape de obAr'ia unui afluent al
pArAului 4ragoselea=. *n fenomen geologi# 'i geomorfologi# aparte este
sin#linalul suspendat de la 8unteana.
.n (ona "vinia& #al#arele jurasi#e 'i #reta#i#e au determinat apariia unor forme
uni#e& numite tAlve& #u #orespondent n Par#ul aional 4jerdap din "erbia& de'i
morfologia #arsti# este slab de(voltat.
+a(anele 4unrii repre(int poriunea de defileu #uprins ntre #onfluena
4unrii #u pAraiele Plavi'evia 'i /gradena& formAnd o unitate geomorfologi#
bine individuali(at.
>a(inetul mio#en de la 4ubova mparte +a(anele 4unrii n dou poriuni
distin#te, +a(anele 8ari 'i +a(anele 8i#i.
.ntre ba(inetul 4ubovei 'i Plavi'evia sunt +a(anele 8ari. +u o lungime de 7&B
Gm 'i o lime de 200 J 750 m& ele sunt formate din +iu#aru 8are <7:B m=& ai
#rui perei abrupi mrgines# latura stAng a fluviului 'i din Htirbul 8are <1CB
m= situat pe partea dreapt <Par#ul aional 4jerdap=.
.ntre ba(inetul 4ubovei 'i /gradena se afl +a(anele 8i#i& avAnd 7&C Gm
lungime 'i :50 J 750 m lime. 6le sunt situate ntre +iu#aru 8i# <7:7 m= 'i
Htirbul 8i# <C2C m=.
%ona #al#aroas a +a(anelor se #ara#teri(ea( printr!un relief e?o#arsti# 'i
endo#arsti# n diferite stadii de evoluie.
.n masivul #al#aros +iu#aru 8are au fost identifi#ate 'i 'apte pe'teri& #u o
lungime total de 2:55 m& din #are #ea mai important 'i vi(itabil este Pe'tera
Poni#ova.
Alte pe'teri din masivul +iu#aru 8are mai sunt, Pe'tera +uina Tur#ului
<Pot#apina de la +uina Tur#ului=& situat la ;00 m de intrarea n +a(anele 8ari&
Pe'tera Prelu#a lui +limente& #u o lungime de ;1 m& Pe'tera )eteranilor
<8aov=& situat la 150 m de intrarea n +a(anele 8ari <inundat=& Pe'tera
Dluturilor J o pe'tera fosil al#tuit din dou galerii 'i Pe'tera fr nume& #u o
lungime de 5: m& 0aura lui +limente <Pe'tera +limente $$ sau Pe'tera din drum=
et#. . Toate a#estea au oferit importante informaii n #eea #e prive'te 2abitatele
#lisurii n paleoliti#ul superior 'i epipaleoliti#.
4intre elementele de interes geomorfologi# trebuie remar#ate 'i alte forme de
relief litologi# <ne#G!ul vul#ani# Tres#ov& depo(itele loessoide=& stru#tural
<sin#linalul suspendat 8unteana=& pre#um 'i formele de relief fluviatil de pe
4unre <ostroavele 8oldova ou 'i +alinov 'i KdeltaL erei=.
Pro#ese geomorfologi#e a#tuale.
.n fun#ie de litologie& se pot e?emplifi#a diferenieri ale pro#eselor
geomorfologi#e, pro#ese de alune#are n (onele de obAr'ie al rAurilor $ui& )alea
5o'ie& Povalina& "treni#a& 6li'eva& "irinia& la vest de "vinia& la nord de +o(la&
>er(as#a 'i Liub#ova et#. datorate ro#ilor sedimentare permiene friabile& pro#ese
'i forme endo 'i e?o #arsti#e pe suprafeele #u o larg de(voltare a formaiunilor
#al#aroase <+a(anele 4unrii& (onele "vinia J "vine#ea 8are 'i Pod +rbunari!
8oldova ou!0Arni#=& pro#ese de de(agregare #u formarea de gro2oti'uri pe
#ristaline 'i magmati#e.
)ersanii se#torului romAnes# al 4efileului 4unrii au o e?po(iie predominant
sudi#& sunt mai puin mpdurii 'i mai puterni# degradai. "e remar# pro#esele
de degradare n mas a versanilor #a re(ultat al s#urgerii difu(e 'i /sau
organi(ate a apei.
4atorit naturii petrografi#e 'i #oefi#ientului ridi#at de mpdurire a (onei
montane J 8unii Lo#vei J peste ;0M 'i 8unii Almj J B5M& pro#esele de
degradare au un ritm moderat. .n ba(inele sedimentare 8oldova ou&
Liub#ova& /gradena& /r'ova!>a2na 'i 4epresiunea "everinului& pro#esele de
versant sunt foarte a#tive #onstituindu!se n surse de aluviuni pentru la#ul de
a#umulare.
La ba(a versanilor& n ba(inete 'i lun#i& pro#esele dominante sunt #ele de
a#umulare& depo(itele fiind repre(entate de materiale proluviale& #oluviale&
aluviale 'i gravitaionale. .n #adrul ba(inetelor depresionare pot fi identifi#ate o
serie de #onuri de deje#ie formate de rAurile #e au suferit s#2imbri bru'te de
pant. La ba(a abrupturilor litologi#e 'i stru#turale <#al#aroase sau din ro#i
vul#ani#e= apar blo#uri& ro#i prbu'ite ori #onuri de gro2oti'.
"unt de remar#at pro#esele geomorfologi#e a#tuale #are s!au de(voltat n lungul
#ilor de #omuni#aie <4 51 /r'ova!8oldova ou=& n imediata apropiere a
#arierelor de e?ploatare a materialelor de #onstru#ie& pe 2aldele de steril a#tive
sau #onservate& et#. .
.n a#este (one sunt spe#ifi#e pro#esele de torenialitate& prbu'irile ori
alune#rile de teren de mi# amploare. Pe malul romAnes# al la#ului de
a#umulare Porile de Dier $ au o amploare deosebit pro#esele de ero(iune a
malurilor determinate de variaiile de nivel ale apelor. "e pot identifi#a se#toare
de ero(iune prin prbu'iri 'i marmite n depo(ite friabile sedimentabile <se#torul
/r'ova!6'elnia=& #olmatare biogen <8oldova ou!4ivi#i= sau #olmatare
mi?t <biogen 'i aluviuni transportate de afluenii dire#ii ai 4unrii= pe )alea
>o'neagului la +oronini& Liborajdea& 0ornea& Liub#ova& >er(as#a& 6'elnia&
8ala& et#.
.n #on#lu(ie& relieful 'i pro#esele de modelare din Par#ul atural Porile de Dier
#ontribuie esenial la #re'terea importanei (onei din pun#t de vedere 'tiinifi#&
peisagisti# 'i turisti#& fiind n a#ela'i timp 'i un fa#tor #are a #ondiionat
de(voltarea a'e(rilor umane 'i modul de utili(are a terenurilor.
+ara#teristi#ile 2idrologi#e ale Par#ului atural Porile de Dier sunt influenate
n mod dire#t de fa#tori naturali <#ara#teristi#ile geologi#e& geomorfologi#e 'i
#limati#e& gradul de mpdurire et#.=& dar 'i de artifi#iali(rile 2idrauli#e
reali(ate.
Astfel& #onstru#ia #omple?ului 2idroenergeti# Porile de Dier $ a produs
modifi#ri ale regimului 4unrii 'i afluenilor dire#i.
.n arealul Par#ului atural Porile de Dier se pot diferenia dou uniti #u
#ara#teristi#i 2idrogeologi#e spe#ifi#e,
!unitatea #u ape freati#e n formaiunile #uaternare ale vilor <aluviuni&
formaiuni #oluvio J proluviale=3
!unitatea #u ape subterane n formaiuni ante#uaternare 'i #uaternare ale
interfluviilor <formaiuni eluviale=3
.n general& depo(itele aluviale& proluviale 'i #oluviale& formea( un singur strat
a#vifer& #u #ara#ter freati#& delimitat pe de o parte de fluviu 'i pe de alt parte de
versanii 4efileului 4unrii 'i ai vilor afluente.
6?tensiunea a#estuia este uneori ntrerupt de i(voare sau de mi#i suprafee #u
e?#es de umiditate.
A doua unitate& #u ape subterane #antonate n formaiuni ante#uaternare 'i
#uaternare ale interfluviilor& pre(int o mare varietate de tipuri geneti#e de ro#i
'i de forme de relief& #eea #e #ondiionea( o suit de stru#turi 'i fa#iesuri
2idrogeologi#e.
.n unele lo#aliti din Par#ul atural Porile de Dier apele freati#e sunt utili(ate
pentru alimentare #u ap a gospodriilor& fiind n #ele mai multe #a(uri
superioar #alitativ #elei din reelele de alimentare #u ap.
AvAnd n vedere # limita sudi# a Par#ului atural Porile de Dier este dat
#2iar de 'enalul navigabil& 4unrea repre(int un element definitoriu al
peisajului& e?er#itAnd o deosebit influen asupra majoritii #omponentelor
peisajului.
.n se#torul romAnes# al 4efileului& 4unrea prime'te aflueni& #e 'i afl
i(voarele n munii "emeni#& Lo#vei& Almjului& +ernei 'i 8e2edini. 4e la vest
la est prin#ipalele #ursuri de ape sunt, era& 5ibi'ul& )alea 8are& 5adimna&
PArva& 8oldova& Liborajdea& +amenia& /ravia& >er(as#a& "irinia& Tisovia&
Plavi'evia& 8ra#onia& /gradena& 8ala& 6'elnia& +erna& >a2na& )Ar#iorova&
Nido'tia. Pe lAng a#este #ursuri de ap prin#ipale mai e?ist o serie de #ursuri
temporare& #u ba(ine de re#epie mi#i 'i #ara#ter torenial <"tari'te& 5e#ia& $ui&
Liubotina& Povalina et#.=.
4up #onstruirea barajului de la 0ura )ii 'i formrii la#ului de a#umulare&
gurile de vrsare a tuturor afluenilor dire#i ai 4unrii au fost inundate 'i
transformate n golfuri de diferite dimensiuni.
+ele mai mari golfuri sunt #ele ale +ernei& >a2nei <n apropierea barajului de la
KPorile de DierL $= 'i 8ra#oniei <suprapus unei linii de falie=.
.n se#torul >a(ia'!+amenia& pro#esul a #onstat n a#operirea de #tre apele
4unrii a #onurilor de deje#ie formate de rAuri la vrsarea n 4unre
<Liborajdea& >restelni#& >er(as#a& +amenia=.
.n #onse#in& a #res#ut suprafaa lu#iului apei& #reAndu!se noi 2abitate a#vati#e
'i ripariene& #ara#teri(ate de topo#limate spe#ifi#e <#re'terea umiditii& s#derea
amplitudinii diurne a temperaturilor et#.=.
Afluenii dire#i ai 4unrii au un #ara#ter montan de la i(voare pAn la vrsare.
Afluenii 4unrii din Par#ul atural Porile de Dier se n#adrea( n (ona
#arpati# vesti#& #ara#teri(ate prin ape mari 'i viituri de primvar 'i iarn&
s#urgerea de iarn fiind mai mare datorit influenei #limatului mediteranean&
#are determin topirea timpurie a (pe(ii.
La#ul de a#umulare Porile de Dier $ repre(int #ea mai mare amenajare
2idrote2ni# din lungul 4unrii 'i din 5omAnia& fiind reali(at n spatele barajului
de la 0ura )ii& #are are o nlime de C0&C m.
La#ul are o lungime de :70 Gm& o suprafa medie de 100 Gm ptrai 'i un volum
mediu de :2 Gm #ubi.
+onstruirea barajului de la 0ura )ii s!a reali(at n parteneriat #u $ugoslavia n
perioada :@C;!:@12& produ#And mutaii semnifi#ative la nivelul e#osistemelor
naturale 'i umane.
.n pre(ent la#ul de a#umulare Porile de Dier este utili(at pentru produ#erea de
energie ele#tri#& regulari(area debitelor 4unrii& pis#i#ultur& navigaie 'i
agrement& fiind un 2abitat preferat pentru multe spe#ii de psri.
Par#ul atural Porile de Dier se n#adrea( n (ona #u #limat temperat
#ontinental #u influene mediteraneene semnifi#ative.
4atorit influenei #ir#ulaiei aerului #ald de origine mediteranean& temperatura
aerului n Par#ul atural Porile de Dier nregistrea( valori mai ridi#ate n
#omparaie #u alte uniti montane ale rii.
.n apropierea 4efileului 4unrii& #limatul este apropiat de #el mediteranean&
media multianual fiind de #ir#a ::O+.
La /r'ova& temperatura medie multianual este de ::&2O+& valoarea
temperaturilor medii a lunii #elei mai re#i os#ilea( ntre !: 'i :O+& iar #ea a lunii
#elei mai #alde ntre 20 ! 27O+.
.n 4efileul 4unrii& datorit pro#eselor lo#ale de transformare a maselor de aer&
mai ales de des#enden a a#estora 'i de n#l(ire adiabati#& are lo# o #re'tere
dinami# a temperaturilor.
Astfel valorile medii anuale ale temperaturii #res# treptat de la ) spre 6&
nregistrAndu!se ::&2O+ la 8oldova ou& ::&;O+ la >er(as#a& ::&5O+ la
"vinia& ::&CO+ la 4robeta Turnu!"everin.
Amplitudinile termi#e medii anuale sunt relativ mi#i <2:&; J 2:&CO+=&
demonstrAnd #ara#terul moderat al #limatului. 8a?ima absolut nregistrea(
valori de ;:O+ n 8oldova )e#2e& ;2&CO+ la Hvinia& ;2&5O+ la /r'ova 'i ;2&CO+
la 4robeta Turnu "everin.
Temperaturile minime absolute sunt legate de stagnarea maselor de aer re#e de
#ir#ulaie esti#. .n a#este #ondiii temperatura aerului poate s#dea pAn la J
25O+. )alorile re#ord au fost de !21&BO+ la 25.0:.:@;2 la 4robeta Turnu
"everin& !2;&CO+ la B.0:.:@;1 'i :7.0:.:@B5 la /r'ova 'i !20O+ la :7.0:.:@B5 la
>er(as#a.
4atorit siturii regiunii sub in#idena maselor de aer ale #ir#ulaiei ) 'i ")&
#antitile de pre#ipitaii sunt relativ ridi#ate pentru o (on de pAn la :200 m
altitudine de pe teritoriul 5omAniei. 6?ist 'i o (onalitate verti#al impus de
diferena de nivel de peste :000 m ntre )alea 4unrii 'i )f. "vine#ea 8are&
#antitile medii anuale os#ilAnd ntre B00 J :000 mm.
5epartiia #antitii de pre#ipitaii n timpul unui an este diferit de #ea a restului
rii& f#Andu!se simit influena mediteranean& #ara#teri(at prin dou
ma?ime, unul n lunile mai J iunie n (ona 4efileului 4unrii 'i iunie J iulie n
(onele nalte 'i altul& se#undar& mai sra# n pre#ipitaii& n o#tombrie J
noiembrie.
8inimele se produ# la sfAr'itul verii 'i n#eputul toamnei <august J septembrie=
'i la sfAr'itul iernii <februarie J martie=. Predomin n general pre#ipitaiile
li#2ide& #ele solide sub form de ninsoare fiind mai rare. / fre#ven mai mare
n se(onul de iarn o are lapovia.
"tratul de (pad nu durea( foarte mult <#ir#a 70 J ;0 de (ile/an= n #ondiiile
n #are numrul (ilelor #u ninsoare sunt sub 20 (ile/an. 0rosimea medie a
stratului de (pad atinge valoarea #ea mai mare n februarie& putAnd ajunge la
20 J 75 #m.
.n Par#ul atural Porile de Dier& n (onele nalte& predomin vAnturile din
dire#ie sudi# <:@.1M=& nordi# <fre#ven de :C.5M= 'i nord J vesti# <:CM=
datorit orientrii unitilor majore de relief 'i a #ir#ulaiei maselor de aer. .n
s#2imb& n 4efileul 4unrii se fa# resimite mai ales vAnturile din dire#ie
vesti# <#u o fre#ven de 27M= 'i esti# <2;.;M=& datorit #anali(rii maselor de
aer pe a#est #uloar.
)ite(ele medii ale vAntului sunt #uprinse ntre ; 'i 1.C m/s n (ona montan
nalt <pe suprafaa de nivelare Almj 'i )Arful "vine#ea 8are= 'i ntre 2.7 'i ;.C
m/s n 4efileul 4unrii. 5egimul anual al vite(ei vAntului se #ara#teri(ea( prin
#re'teri ale vite(elor primvara.)ite(ele ma?ime ale vAntului dep'es# 20 m/s n
fie#are an& #ele mai fre#vente situaii semnalAndu!se n 4efileul 4unrii& unde
#anali(area maselor de aer 'i #onfiguraia reliefului se #onstituie n fa#tori de
favorabilitate importani.
.n Par#ul atural Porile de Dier se manifest o serie de vAnturi #u #ara#ter lo#al&
'i anume,
!bri(ele de munte& #are (iua bat dinspre (onele joase spre nlimi& iar noaptea n
sens invers3
!bri(ele spe#ifi#e defileului datorate diferenelor de temperatur dintre apele
fluviului 'i us#at3
!+o'ava& #are bate pe dire#ia "6 J )& provo#And s#deri semnifi#ative de
temperatur& #u vite(e de peste 20 m/s3
!0ornea#ul& spe#ifi# 4epresiunii 8oldova ou& #are bate pe dire#ia 6 J ")&
#u intensifi#ri #e dep'es# uneori :00 Gm/2. 0ornea#ul este responsabil de
spulberarea 'i transportul sterilului din 2aldele de la 8oldova ou peste apele
4unrii spre lo#alitile din "erbia!8untenegru n #ondiii de se#et prelungit
'i lips a nveli'ului vegetal.
Prin ris#urile #limati#e& #lima #ontribuie la limitarea unor a#tiviti antropi#e 'i
impune o serie de adaptri ale amenajrilor 'i a'e(rilor umane din Par#ul
atural Porile de Dier.
Astfel& intensifi#rile vAntului& se#etele& #eaa& poleiul se #onstituie n fa#tori
importani #are #ontribuie la produ#erea unor pagube materiale importante&
limitarea trafi#ului rutier 'i a altor a#tiviti e#onomi#e& #re'terea #osturilor de
amenajare& et#.
4e asemenea& ploile toreniale sunt ris#uri #limati#e #u efe#t negativ important
pentru a'e(rile umane din Par#ul atural Porile de Dier <n spe#ial din 4efileul
4unrii=& mai ales datorit faptului # ele sunt plasate pe #onurile de deje#ie ale
unor rAuri.
.n Par#ul atural Porile de Dier formarea& evoluia 'i distribuia solurilor este
#ondiionat predominant de varietatea petrografi# 'i intera#iunea fito#limati#
#u #eilali fa#tori pedogeneti#i. A#est fapt este evideniat n peisaj prin (onarea
altitudinal 'i mo(ai#area nveli'ului edafi#.
Tipurile de sol pre(ente n arealul Par#ului atural Porile de Dier se n#adrea(
n urmtoarele #lase de soluri (onale, #ernisoluri& luvisoluri& #ambisoluri 'i
spodisoluri.
Apar 'i soluri a(onale #are se de(volt #u deosebire n ariile depresionare.
4in a#east #ategorie #ea mai larg rspAndire o au 2idrosolurile <gleisoluri&
stagnosoluri=& pelisolurile 'i protosolurile <litosoluri& regosoluri& psamosoluri&
aluvisoluri& erodosoluri=.
.n arealul Par#ului atural Porile de Dier& posibilitile de utili(are a resurselor
de sol sunt foarte reduse& folosina dominant fiind #ea silvi#. Produ#tivitatea
solurilor este destul de redus ea fiind determinat de limitri impuse de
a#iditate& volumul edafi# redus& pant 'i a#operirea terenului <ro# la (i& stAn#i=.
+onstruirea sistemului 2idroenergeti# 'i de navigaie Porile de Dier $ a
determinat pierderi mari de sol prin inundare& dar 'i distrugerea nveli'ului de
sol datorit amplelor lu#rri de amenajare e?e#utate.
+onstru#ia drumului naional /r'ova!8oldova ou& amplasat pe malul la#ului
a s#2imbat nivelul de ba( al versanilor& #eea #e a #ondus la intensifi#area
pro#eselor geomorfologi#e a#tuale& #u refle#tare n ero(iunea me#ani# 'i
#2imi# 'i indire#t n #alitatea solurilor.
Totodat prin inundarea unor mari suprafee de teren n fosta lun# a 4unrii 'i
n ba(inetele depresionare lo#uitorii au fost obligai s e?ploate(e n mai mare
msur versanii& determinAnd 'i pe a#east #ale intensifi#area ero(iunii 'i
degradarea nveli'ului de sol.
6?tinderea spaiului #onstruit #a urmare a strmutrii mai multor sate
</gradena& Tisovia& Plavi'evia& Hvinia& 4ubova= ori ora'e </r'ova=&
defri'area& suprap'unatul& artifi#iali(area topografi# pentru implantarea
drumului 4 51 /r'ova!8oldova ou& au fost tot atAtea #au(e ale redu#erii
suprafeelor agri#ole ori ale de#lan'rii unor pro#ese de degradare greu de
stabili(at.
.n a#ela'i timp a fost modifi#at regimul 2idrologi# al 4unrii <la#ustru= n (ona
malurilor aprAnd pro#ese de abra(iune foarte a#tive& anual avAnd lo# pierderi de
sol datorate pro#eselor de prbu'ire.
.n ansamblul ei& flora Par#ului atural Porile de Dier este repre(entat prin toate
#ele #in#i n#rengturi ale regnului vegetal& dup #um urmea(, P2P#op2Pta& #u
1: familii& :1: genuri 'i 5;@ spe#ii3 LP#2enop2Pta& #u 7; familii& C1 genuri 'i
715 spe#ii3 Dungi& #u ;B familii& 252 genuri 'i :011 spe#ii3 >rPop2Pta& #u 7:
familii& @B genuri 'i 2@C spe#ii3 +ormop2Pta& #u C1 de ordine #u ::; familii& 5;0
de genuri& :7@5 de spe#ii& 212 de subspe#ii 'i 5 varieti.
"tudiul apartenenei areal geografi#e a spe#iilor de plante din arealul Par#ului
atural Porile de Dier relev o dominan net a elementelor nordi#e sau
apusene <#u un pro#ent de C2&27M=& respe#tiv a #elor #ir#umpolare& europene 'i
#ontinental!europene& medio!europene 'i medio!europene!mediteraneene&
eurasiati#e& in#lusiv #ontinentale& ar#ti#!alpine& alpine!bal#ani#e& alpine!
#arpati#e 'i atlanto!medio!europene.
A#estea sunt urmate& #a pondere& de elementele sudi#e 'i endemi#e& respe#tiv
elemente medio!atlanti#e& medio!eurosiberiene& bal#ani#e 'i bal#ano!ponti#e&
da#o!bal#ani#e& #arpato!bal#ane& da#i#e& bal#ano!alpino!#arpati#e 'i #arpati#e&
#u un pro#ent de :@&27M.
6lementele orientale sau #ontinental!stepi#e& respe#tiv elementele ponto!
panoni#e& ponto!mediteraneene 'i ponto!panono!bal#ani#e& totali(ea( un
pro#ent de ::&01 M& iar elementele poli#ore& respe#tiv #osmopolite 'i advenite&
un pro#ent de C&15 M. umrul de elemente endemi#e& de'i nu foarte mare& vine
#a o #ompletare a diversitii mari de elemente fitogeografi#e.
4up diverse surse bibliografi#e <8ata#& 5oman& >o'#aiu& 4i2oru et#.=&
numrul endemitelor din arealul par#ului varia( ntre 2B 'i 77 de elemente&
dintre #are enumerm, Pinus nigra ssp. banati#a& 8inuartia #atara#tarum
+a#2rPs ferula#ea& "tipa danubialis& Tulipa 2ungari#a <#are au arealul limitat
numai n a#east (on=& 4iant2us banati#us& 4iant2us spi#ulifolius& +ampanula
#rassipes& 4entaria glandulosa& "orbus da#i#a& T2Pmus #omosus et#.
Trstur #ara#teristi# pentru flora Par#ului atural Porile de Dier& alturi de
ameste#ul de flore boreale& montane #u #ele de origine mediteranean& o
#onstituie #oborArea n altitudine a unor elemente montane 'i ur#area unor
elemente sudi#e <5. +lines#u& ". $ana& :@C;=.
Astfel& fagul <Dagus sPlvati#a=& tisa <Ta?us ba##ata= #oboar mult n defileul
4unrii& #a 'i alte elemente montane& #um sunt afinul <)a##inium mPrtillus=
#are este pre(ent pe )f. Tres#ov& 'i li#2eni nsoitori ai pinetelor, +ladonia
sPlvati#a& +. folia#eae& +. fimbriata& pre(eni 'i n fgetele din arealul par#ului.
Apariia elementelor montane la altitudini ne#onforme n 4efileul 4unrii este
urmare a #ondiiilor oropedo#limati#e lo#ale. 6lementele respe#tive s!au
meninut #a reli#te montane la altitudini mi#i datorit #ondiiilor e#ologi#e
variate ale regiunii& #are lo#al pre(int #ara#ter montan la altitudini joase.
/ serie de elemente mediteraneene ajung n 4efileul 4unrii la altitudini mari&
#um sunt, #erul <Quer#us #erris=& gArnia <Quer#us frainetto=& s#umpia <+otinus
#oggPgria=& mojdreanul <Dra?inus ornus=& lilia#ul slbati# <"Pringa vulgaris=&
alunul tur#es# <+orPlus #olurna=& et#.
4in totalul de :CCB ta?oni inventariai n arealul Par#ului atural Porile de Dier&
un numr de 2;2 de ta?oni <respe#tiv :;&5M din numrul total al ta?onilor din
par#= sunt inventariai n Lista 5o'ie a Plantelor "uperioare din 5omAnia& dintre
#are 200 sunt #onsiderai ta?oni rari& 5 ta?oni vulnerabili <Ta?us ba##ata&
+orPlus #olurna& >eta trigPna& Paeonia mas#ula 'i AlPssum tortuosum= 'i 2
ta?oni e?tin#i <0eranium bo2emi#um 'i AlPssum stribrnPi=.
4e importan #omunitar sunt un numr de patru spe#ii& ns#rise n Ane?a nr. $
a +onveniei de la >erna, "alvinia natans <L.= All.& +ol#2i#um arenarium
Raldst. et Iit.& TPp2a s2uttleSort2ii Io#2 et "onder& 'i 6leo#2aris #arnioli#a
Io#2.
.n Par#ul atural Porile de Dier au fost identifi#ate 'i des#rise :1: de aso#iaii
vegetale de #ormofite #uprinse n 20 #lase de vegetaie& din #are 2C sunt
endemi#e& fapt #are dovede'te n# o dat marea diversitate floristi# a (onei.
6lementele florale protejate ale Par#ului atural Porile de Dier se regses# n
Ane?a nr. : J "pe#ii floristi#e protejate& a pre(entului do#ument.
)egetaia din spaiul Par#ului atural Porile de Dier este al#tuit din pduri&
tufri'uri& paji'ti 'i grupri ruderale& distribuia a#estora fiind #ondiionat de
parti#ularitile oropedo#limati#e ale substratului.
Pdurea domin peisajul general& indi#ele de naturalitate #al#ulat pentru Par#ul
atural Porile de Dier nregistrAnd valori fre#vente de B0M.
4is#ontinuitatea a#estui indi#e este introdus de spaiile depresionare #u mare
favorabilitate pentru pra#ti#ile agri#ole 'i lo#uire.
.n Par#ul atural Porile de Dier sunt #ara#teristi#e diversitatea fito#enologi#&
#ara#terul mo(ai#at al aso#iaiilor& s#2imbrile 'i modifi#rile fre#vente ale
etajrii& toate a#estea fiind n strAns #orelaie #u orientarea versanilor& a
#uloarelor de vi& #u pre(ena abrupturilor petrografi#e 'i litologi#e.
9rile formaiilor vegetale elaborate se#venial <6n#i#lopedia 0eografi# a
5omAniei& :@B2= sau la nivelul rii <. 4oni& :@1C= permit lo#ali(area spaial
a marilor valori patrimoniale vegetale #u proie#ie n fi(ionomia peisajelor #e
#ara#teri(ea( a#est spaiu.
Dormaiile vegetale& #ondiionate de dinami#a n timp a aso#iaiilor <gruprilor=
'i de parametrii topoedafi#i sunt atribuite etajului nemoral <5. +lines#u 'i
#olab.& :@C@=.
6tajul nemoral pre(int fun#ie de fi(ionomia 'i fi(iologia aso#iaiilor vegetale o
diversifi#are altitudinal determinat de relief 'i parametrii #alitativi 'i
#antitativi ai a#estuia.
"ubetajul fgetelor se desf'oar ntre 500 J :000 m& fiind repre(entat n spe#ial
prin fgete. .n stru#tura pdurilor de fag <Dagus sPlvati#a= se mai ntAlnes#
Dagus tauri#a& Dagus moesi#a 'i Dagus orientalis.
.n lungul unor vi #um ar fi >er(as#a& 6'elnia& 8ala& 8ra#onia et#. fgetele
#oboar #tre 200 m pe versanii #u soluri brune de pdure slab a#ide& mai ume(i
'i mai umbrii.
Lo#al& n p'unile mpdurite <Liub#ova et#.=& fagul ajunge pAn la 55 J 10 m
prin nlo#uirea gorunului datorit mi#ro#limatului umed spe#ifi# versanilor
umbrii.
Dagus sPlvati#a se ntAlne'te n #el mai jos pun#t din ara noastr la #onfluena
rAului 8ra#onia #u 4unrea <52 m altitudine=.
"ubetajul fagului are o e?tindere mare n partea #entral 'i nordi# a Par#ului
atural Porile de Dier& suprafeele #ele mai ntinse fiind n (ona nalt a
8unilor Almjului. Lo#al& n spe#ial n se#toarele nguste& se observ o tendin
de inversiune de vegetaie& fagul #oborAnd sub gorun <pe versanii nordi#i de pe
#ursul mijlo#iu al vilor "tari'te& 6li'eva& Liubotina=.
.ntre 500 'i C50 m se desf'oar aso#iaii de fgete 'i gorunete& n #are
predomin spe#ii Quer#us petraea <gorunul=& Dagus moesi#a <fagul bal#ani#= 'i
Dagus orientalis <fagul oriental J reli#t ponti#=.
"ubetajul gorunetelor <Quer#us petrea=& n ameste# #u alte spe#ii de foioase&
al#tuie'te formaia vegetal dominant n (ona Par#ului atural Porile de Dier.
A#esta se situea( ntre 200 'i 500 m& o#upAnd (one #u pante n general reduse&
#u soluri brune& uneori pod(oli#e& fie n arborete pure& fie n arborete ameste#ate
de gorun #u fag.
4intre spe#iile de #ver#inee& apare 'i Quer#us polP#arpa& element bal#ano J
#au#a(ian #e o#up n mod deosebit poriunile mai us#ate 'i mai #alde din partea
superioar a versanilor nsorii.
Pe versanii nsorii& pe soluri s#2eleti#e 'i pe depo(ite re(iduale de tip tera rossa
vegetea( pdurile de gorun #u #rpini.
.n (onele n #are pdurea de gorun a fost defri'at se de(volt paji'ti #u aso#iaii
n #are domin +2rPsopogon grPllus& Andropogon is#2aenum& Destu#a sul#ata&
2abitat ideal pentru Testoasa lui 9ermann 'i unele or#2idee.
"ubetajul pdurilor de ameste# #u elemente termofile este situat la altitudini #u
valori mai mi#i de 700 m& pe suprafee morfologi#e nsorite 'i seminsorite&
#onstituind vegetaia #ea mai repre(entativ a Par#ului atural Porile de Dier&
este al#tuit mai ales din aso#iaii n #are domin spe#ii termofile <#erul J
Quer#us #erris& gArnia J Quer#us frainetto& stejar pufos J Quer#us pubes#ens 'i
#rpini +arpinus orientalis=.
+ereto J gArnietele sunt spe#ifi#e (onei >er(as#a J +o(la& gArnietele #u #er
apar sporadi# pe vile >er(as#a& Tisovia 'i 8ra#onia& gArnietele #u stejar pufos
'i #rpini pe pantele abrupte ale 4ealului +iu#aru 8are& 0lau#ina& Tri#ule& iar
pdurile de #rpini ntre 6'elnia 'i /r'ova& pe versanii nsorii din #ursul
inferior al vii >er(as#a& la ba(a Tres#ovului& et#.
+ara#teristi#a a#estor pduri de #er 'i gArni este pre(ena unui subarboret
bogat n elemente termofile, #rpini <+arpinus orientalis=& s#umpia <+otinus
#oggPgria=& lilia#ul slbati# <"Pringa vulgaris=& #are pe pante abrupte se
transform n 'iblea#.
+a element endemi# pentru a#est subetaj semnalm pinul negru de >anat <Pinus
nigra ssp. pallasiana var. banati#a=& pe stAn#rii& #u sol subire& arealul #el mai
bine #onturat n Par#ul atural Porile de Dier fiind la +ioa#a >orii.
4isjun#ia distribuiei a#estui element n 5omAnia trebuie #er#etat 'i e?pli#at
n #onte?tul evoluiei istori#e a mediilor naturale din Par#ul atural Porile de
Dier& dar 'i a interveniei antropi#e n dinami#a vegetal.
.n lo#ul pdurilor termofile defri'ate s!au instalat tufri'uri termofile <'iblea#=& o
formaiune vegetal se#undar de stejar pufos #u mult #rpini& mojdrean 'i
lilia# slbati# <5. +lines#u& ". $ana J :@C;= #reia i se adaug spe#ii
submediteraneene& sa?i#ole 'i #al#i#ole. .n #adrul a#estora& prin#ipalele
elemente de vegetaie sunt, stejarul pufos <Quer#us pubes#ens=& #rpinia
<+arpinus orientalis=& lilia#ul slbati# <"Pringa vulgaris=& mojdreanul <Dra?inus
ornus=& s#umpia <+otinus #oggPgria=& vi'inul tur#es# <Padus ma2aleb=& spinul
#erbului& paa#2ina et#.
)arianta geografi# a 'iblea#ului #u lilia# 'i s#umpie din 4efileul 4unrii
ilustrea( afiniti floristi#e a##entuate #u #ele din >al#ani& atestAnd nu numai
legturile singeneti#e& dar 'i ve#2imea lor& probabil din perioadele ?eroterme
intergla#iare.
4intre esenele forestiere #u e?tindere redus apare nu#ul <Nunglans regia=&
areale #u e?tindere mai apre#iabil ntAlnindu!se pe vile Liubotina& $ui&
"vinia& "tari'te.
Arealele #u vegetaie 2igrofil sunt destul de restrAnse& fiind situate n se#toarele
de lun# a rAurilor afluente 4unrii& n defileul propriu J (is& dar 'i n unele
ba(inete de #onfluen #um sunt #ele ale +ernei& 6'elniei& 8ala& 8ra#oniei&
+amenia& Liub#ova& Plavi'evia& Liubotina et#..
.n #omponena a#estora intr mai multe spe#ii de sal#ie <"ali? alba& "ali?
fragilis& "ali? triandra& "ali? purpurea=& plop alb <Populus alba= 'i negru
<Populus nigra=& iar pe #uloarele vilor unor aflueni ai 4unrii& anin alb <Alnus
glutinosa=.
.n subarbustiv vegetea( #tin ro'ie sau mur <5ubus #aesius=.
.n (onele de lun# inundabil apar nml'tinri n #are domin trestia
<P2ragmites #ommunis=& pipirigul <"#irpus sPlvati#us=& rugina <Nun#us infle?us=&
0alium palustre et#..
)egetaia primar a paji'tilor este foarte mult modifi#at de interveniile
antropi#e. Paji'tile sunt destul de restrAnse #a suprafa& fiind inter#alate ntre
pduri 'i terenuri agri#ole. A#east vegetaie aparine #Atorva grupe (onale
<>o'#aiu& 5esmeri J :@C@& Ang2el 'i #olab. J :@10=.
0rupa aso#iaiilor ?erome(ofile este lo#ali(at pe versani 'i pe alte suprafee
morfologi#e #u e?po(iie variat& la altitudini de peste 700 m& pe lo#ul
gorunetelor 'i fgetelor defri'ate. "e ntAlne'te varianta tipi# ?erome(ofil
pentru versanii nsorii 'i puterni# n#linai 'i varianta ?erome(ofil de pe
versanii seminsorii 'i #u n#linare redus.
Paji'tile de a#est gen sunt #ele #u obsig <>ra#2Popodium pinnatum=& (A(anie
<Lolium perenne= 'i& n mod deosebit& #u sadin <+2rPsopogon grPllus=.
0rupa aso#iaiilor ?eroterme este spe#ifi# paji'tilor din subetajul pdurilor
termofile& #e vegetea( pe pante ondulate 'i mai puin abrupte& #u e?po(iie
sudi#& sud J vesti# 'i sud J esti#. 5epre(entative sunt paji'tile #u piu'
<Destu#a valesia#a=& brboas <>otrio#2loa is#2aemum= 'i obsig <>romus
te#torum=.
0rupa aso#iaiilor ?erotermofile de pe #al#are 'i 'isturi este #orespun(toare
perimetrelor de vi, "irinia& >er(as#a& +o(la& +a(ane& )Ar#iorova& unde e?ist
una dintre #ele mai mari #on#entrri de elemente termofile& a reli#telor 'i a
endemismelor. 4eosebit de repre(entative sunt, Tulipa 2ungari#a& +ampanula
#rassipes& "ilene armeria& AllPsum murale& "tipa aristela& +erastium banati#um
et#.
%ona +a(anelor se diferenia( de restul Par#ului atural Porile de Dier prin
bogia floristi# deosebit 'i prin numrul ridi#at de endemisme. "e ntAlnes#
astfel elemente floristi#e pre#um laleaua +a(anelor <Tulipa 2ungari#a var.
undulatifolia=& #ornul bnean <+erastium banati#um=& #osa#i <Astragalus
ro#2elianus=& #lopoeii +a(anelor <+ampanula #rassipes=.
Pe +iu#arul 8are& +iu#arul 8i#& pe soluri de tip terra rossa apar aso#iaii de
poieni #u firu <Poa badensis=& piu' <Destu#a sp.=& sipi# de rApe <+ep2alaria
laevigata=& garofi slbati# <4iant2us Gitaibelli=& stAnjenel de stAn# <$ris
rei#2enba#2ii= et#.
Tot ai#i& n pdurile de stejar vegetea( elemente termofile mai rare #um ar fi
jugastrul +a(anelor <A#er monspessulanum=& gura lupului <"#utellaria
#olumnae= et#.
0rupa aso#iaiilor me(o2igrofile din lun#i este al#tuit din paji'ti de firu <Poa
pratensis= 'i piu' <Destu#a pratensis=.
/ foarte mare importan n #ara#teri(area biogeografi# a Par#ului atural
Porile de Dier o are ur#area n altitudine a unor elemente <atAt floristi#e& #At 'i
faunisti#e= termofile sudi#e 'i #oborArea 2ipsometri# a unora boreale J
montane.
6lementele mediteraneene situate la altitudini relativ mari sunt, s#umpia
<+otinus #oggPgria=& laleaua de >anat <Tulipa 2ungari#a ssp. undulatifolia=&
vi'inul tur#es# <Padus ma2aleb=& g2impele <5us#us a#uleatus& #orni'orul
<5us#us 2Ppoglossum=& via slbati# <)itis sPlvestris=. 4intre spe#iile #are au
#oborAt altitudinal se pot meniona, tisa <Ta?us ba##ata= J pAn la @2 m n
+a(anele 8ari 'i la +o(la& afinul <)a##inium mPrtillus= J pAn la C10 m pe
)Arful Tres#ov& mestea#nul #omun <>etula pendula= J ntAlnit pe substrat
sili#ios la >er(as#a la ;1; m altitudine absolut.
4e(voltarea intens a diferitelor #ategorii de a#tiviti antropi#e& in#lusiv a
agri#ulturii& n spe#ial n lungul #oridorului 4unrii& dar 'i de!a lungul vilor
afluente& a nlesnit e?tinderea 'i diversifi#area aso#iaiilor ruderale& repre(entate
prin buruieni'urile #ulturilor de trifoi 'i de pr'itoare& ale live(ilor et#.
4in #er#etrile ntreprinse pAn n pre(ent re(ult # fauna Par#ului atural
Porile de Dier se #ompune din 5205 ta?oni& dintre #are ;B17 nevertebrate 'i 772
vertebrate.
4intre vertebrate& o pre(en ridi#at nregistrea( #lasa Aves& #u 205 de
repre(entani& urmat de #lasa Pis#es& #u C7 de repre(entani& #ea mai slab
repre(entat #las fiind Amfibia& #u doar :2 ta?oni.
+ara#teristi#a faunei Par#ului atural Porile de Dier o #onstituie ameste#ul de
elemente boreale montane #u #ele sudi#e mediteraneene 'i sud!esti#e iliri#e&
bal#ani#e& moesia#e& pre#um 'i #ara#terul reli#t al elementelor nordi#e 'i sudi#e&
#are au supravieuit n en#lave <5. +lines#u& ". $ana& :@C;=.
4intre #ele peste 5000 de nevertebrate ntAlnite n Par#ul atural Porile de Dier&
urmtoarele spe#ii benefi#ia( de prote#ia oferit de legislaia n vigoare,
!dintre spe#iile de de#apode e?istente pe teritoriul par#ului& men ionm pre(en a
ra#ului de ponoare& Austropotamobius torrentium& spe#ie prioritar.
!patru spe#ii de gasteropode& din #are dou dintre ele sunt in#luse n ane?ele $$$
'i )&A ale /.*.0 51/2001 <T2eodo?us traversalis +. Pfeiffer& :@2B3 Anisus
vorti#ulus Tros#2el& :B57=& una n ane?a $)&> a a#eleia'i ordonane <9erilla
da#i#a L. Pfeiffer& :B;B=& iar una n ane?a )&A 'i n ane?a $$$ a +onveniei de la
>erna <9eli? pomatia L.& :15B=.
!+lasa $nse#ta este repre(entat prin numeroase spe#ii de interes #omunitar i
na ional& printre #are men ionm, 5osalia alpina& +erambP? #erdo& Lu#anus
#ervus& 8orinus funereus& /smoderma eremita eremita& Pilemia tigrina&
/?Pt2Prea #in#tella& 6riogaster #ata?& +olias mPrmidone& L#aena dispar&
+ordulelogaster 2eros.
Lista nevertebratelor din Par#ul atural Porile de Dier este pre(entat n Ane?a
nr. 2 J evertebrate& menionAnd # a#easta nu este #omplet& datorit studiilor
defi#itare.
)ertebratele au n par# repre(entani din toate #lasele ntAlnite n 5omAnia.
.n arealul Par#ului atural Porile de Dier au fost determinate 7; spe#ii
aparinAnd #lasei 8ammalia& #are populea( 2abitate diverse din par#. /
proporie important a mamiferelor este dat de mi#ro#2iroptere& repre(entate
prin membrii a dou familii, )espertilionidae <8Potis be#2steini& 8Potis
#apa#inii& )espertilio murinus= 'i 52inolop2idae <52inolop2us eurialis&
52inolop2us ferrumeUuinum& 52inolop2us blasii=.
6lemente de origine mediteranean& lilie#ii populea( pe'terile din arealul
par#ului& #um sunt, Pe'tera )eterani& Pe'tera Poni#ova& Pe'tera 0aura #u 8us#&
Pe'tera fr ume et#.
Toate spe#iile de lilie#i din arealul par#ului au statutul de spe#ii stri#t protejate&
ele fiind in#luse n ane?a $$ a +onveniei de la >erna privind #onservarea vieii
sVlbati#e 'i a 2abitatelor naturale din 6uropa& n ane?ele $$$ 'i $)A ale /.*.0.
51/2001& fiind in#luse totodat n Lista 5o'ie aional.
+arnivorele sunt pre(ente atAt prin spe#iile de mari dimensiuni& #um ar fi ursul
<*rsus ar#tos=& lupul <+anis lupus=& vulpea <)ulpes vulpes=& rAsul <LPn? lPn?=&
#At 'i prin spe#ii de dimensiuni reduse& #um sunt mustelidele <Putorius putorius&
8eles meles& 8artes martes=. A#estea populea( suprafeele montane
mpdurite din par#.
"!au semnalat #onfli#te a##identale ntre #arnivorele mari 'i populaia lo#al n
lo#uri aflate la distane mari de a'e(rile permanente.
4in fauna par#ului nu lipses# erbivorele& ele fiind repre(entate de +ervus
elap2us <#erbul=& +apreolus #apreolus <#prior=& "us s#rofa <por#ul mistre=. .n
privina statutului mamiferelor& a#estea sunt in#luse n ane?ele diferitelor
#onvenii internaionale sau a#telor normative naionale& a'a #um se poate
observa n Ane?a 7 a pre(entei lu#rri.
+lasa Pis#es este repre(entat prin C2 ta?oni& din #are #ele #are benefi#ia( de
prote#ie legislativ se pot observa n Ane?a 7 a planului& unde sunt menionate
'i a#tele normative #are le garantea( prote#ia. "turionii marini migratori 9uso
2uso <morunul=& A#ipenser guldenstaedti <nisetrul=& A#ipenser stellatus
<pstruga= au disprut din (on n anul :@C1& iar 9u#2o 2u#2o <lostria=& pre(ent
n (ona +a(anelor 4unrii& a disprut n perioada :@:2!:@70.
A#ipenser rut2enus <#ega= #are nainte de #onstruirea barajului era #ara#teristi#
'i dominant n 4efileul 4unrii <se#torul +oronini J 0oluba 'i /r'ova J TeGija
<0eografia vii 4unrii romAne'ti& :@C@==& n pre(ent este din #e n #e mai rar 'i
ajunge foarte rar la maturitate.
"almo trutta fario <pstrvul de munte= este pre(ent n ba(inele +erna 'i
"ltini#ul 8are& unde este auto2ton& pre#um 'i n ba(inele 2idrografi#e
>er(as#a& "irinea& 8ra#onia 'i 6'elnia& unde se presupune # a fost introdus.
"almo gairdneri irideus <pstrvul #ur#ubeu= este pre(ent n 4unre& ntre
4ubova 'i /r'ova. .n :@C0& s!a n#er#at introdu#erea spe#iei ntr!un afluent al
+ernei& $arda'ia& dar a#easta nu s!a meninut.
.n general& i2tiofauna din (ona Par#ului atural Porile de Dier este
asemntoare #u #ea din etajul mrenei 'i s#obarului& avAnd n #omponen spe#ii
reofile #um sunt, +ondrostoma nasus <s#obar=& Leu#is#us #ep2alus <#lean=&
>arbus barbus <mreana=& )imba vimba <moruna'ul=& Aspius aspius <avatul=&
Aspro (ingel <pietrarul=.
La a#este spe#ii se nregistrea( fenomene lo#ale de migraie nspre regiunile
din amonte sau pe afluenii 4unrii& ele prsindu!'i (onele de refugiu din
defileu n anumite perioade ale anului.
.n Par#ul atural Porile de Dier au fost semnalate :; spe#ii de amfibieni 'i :1
spe#ii de reptile <P. >nrs#u&/. 02era#opol& A. Pet#u& :@15=. 4intre a#estea&
amfibianul Pelobates sPria#us 'i reptilele Testudo 2ermanni& Ablep2arus
Gitaibelii& La#erta prati#ola& L. muralis& L. tauri#a& L. viridis& +oluber jugularis 'i
)ipera ammodPtes sunt elemente est!mediteraneene& respe#tiv mediteranene.
5elativ la statutul lor& atAt spe#iile de amfibieni& #At 'i #ele de reptile sunt in#luse
n #el puin una din ane?ele a#telor normative internaionale sau naionale& dup
#um este spe#ifi#at 'i n Ane?a 7 a planului.
"e vor fa#e demersuri pentru protejarea efi#ienta a singurului sturion din (on&
A#ipenser rut2enus < #ega =.
Avifauna Par#ului atural Porile de Dier se #ompune din 205 spe#ii de psri&
din #are :77 au statutul de spe#ii stri#t protejate prin Ane?a nr. $$ a +onveniei
de la >erna privind #onservarea vieii slbati#e 'i a 2abitatelor naturale din
6uropa& 71 au statutul de spe#ii protejate prin Ane?a nr. $$$ a +onveniei de la
>erna& iar 7 spe#ii <APt2Pa nPro#a& AUuila #langa 'i Dal#o naumanni= sunt
in#luse n Ane?a nr. $ a +onveniei de la >onn asupra +onservrii "pe#iilor
8igratoare de Animale "lbati#e.
4e asemenea& majoritatea spe#iilor sunt in#luse 'i n ane?ele $$$& $)> 'i ) <+& 4&
6= ale /.*.0. 51/2001 privind regimul ariilor naturale protejate& #onservarea
2abitatelor naturale& a florei 'i faunei slbati#e. Lista de spe#ii 'i statutul lor se
regses# n Ane?a 7 a planului de management.
"ituaia pre(ent a (onelor umede 'i a #omponenei avifaunei par#ului sunt
urmare a #rerii barajului de la Porile de Dier $& #are a determinat apariia de noi
(one umede& repre(entAnd 2abitate pentru psrile a#vati#e 'i limi#ole.
*n numr mare de psri a#vati#e pot fi observate n perioada de iarn!
primvar pe suprafaa la#ului 'i n (onele umede limitrofe a#estuia,
P2ala#ro#ora? pPgmaeus <#ormoranul piti#=& P. #arbo <#ormoranul mare=& Ardea
#inerea <stAr#ul #enu'iu=& 6gretta alba <egreta mare=& Anas #re##a <raa mi#=& A.
a#uta <raa suliar=& APt2Pa ferina <raa #u #ap #astaniu=& A. fuligula <raa
moat=& 8ergus albellus <ferestra'ul mi#=& Duli#a atra <li'ia= et#. +ea mai mare
parte a spe#iilor menionate pot fi observate n timpul migraiei& unele sunt
oaspei de iarn& iar #Ateva sedentare n (on.
DE&CRIEREA 0ALORILOR NATURALE
PENTRU CARE A FO&T DECLARAT
PARCUL
Par#ul atural Porile de Dier este o arie protejat nfiinat prin Legea nr.
5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naional J
"e#iunea a $$$ a ! %one Protejate& #a un teritoriu n #are remar#abila frumusee a
peisajelor 'i diversitatea biologi# pot fi valorifi#ate n #ondiiile pstrrii
nealterate a tradiiilor& iar mbuntirea #alitii vieii #omunitilor s fie
re(ultatul unor a#tiviti e#onomi#e ale lo#uitorilor& desf'urate n armonie #u
natura.
Teritoriul Par#ului atural Porile de Dier se suprapune parial peste
teritoriul administrative a dou judee, +ara'!"everin 'i 8e2edini 'i totodat
peste teritoriul a :5 uniti teritorial!administrative.
6lementele de interes din arealul Par#ului atural Porile de Dier,
A. )alori peisagisti#e re(ultate din mbinarea elementelor #adrului natural 'i a
e?istenei omului n# din paleoliti# 'i epipaleoliti# n (ona Porile de Dier.
>. )alori naturale& respe#tiv,
!varietatea trsturilor geologi#e 'i geomorfologi#e impuse de diversitatea
petrografi# 'i a pro#eselor geomorfologi#e3
!e?istena #elui mai mare defileu din 6uropa 'i din #ursul 4unrii3
!pre(ena unor situri paleontologi#e uni#e prin #ompo(iia 'i diversitatea lor3
!numrul mare de plante superioare <:CCB=& din #are un numr mare de
endemisme& plante rare la nivel naional& dar 'i numeroase spe#ii de interes
#omunitar3
!numrul ridi#at de spe#ii de animale <peste 5200 elemente faunisti#e=&
numeroase de importan naional 'i #omunitar3
!pre(ena unor (one umede #are se #onstituie n 2abitate importante pentru
spe#ii de psri protejate la nivel mondial3
!suprafaa apre#iabil o#upat de spaii forestiere& unele adpostind spe#ii #u
valoare deosebit din pun#t de vedere 'tiinifi#3
!diversitatea ridi#at a 2abitatelor& n a#est spaiu fiind identifi#ate :1: de
2abitate& din #are 2C sunt uni#e pentru 5omAnia 'i 2: de interes #omunitar.
+. )alori #ulturale 'i antropi#e& respe#tiv,
!urme ale a'e(rilor din perioada paleoliti#& me(oliti# 'i neoliti#3
!mrturii #are atest istori#ul lo#uirii, #eti& mnstiri& biseri#i& #onstru#ii #u
#ara#teristi#i ar2ite#turale deosebite, #ase& mori de ap& amenajri n piatr& et#.3
!e?istena unei diversiti etni#e ridi#ate #u tradiii 'i obi#eiuri variate <romAni&
sArbi& #e2i& 'vabi& igani&mag2iari=& fr #onfli#te interetni#e3
!pre(ena #elei mai mari amenajri 2idrote2ni#e din 5omAnia 'i ba(inul 4unrii.
4. )alori 'tiinifi#e& respe#tiv,
! spe#iile de plante 'i animale de importan naional 'i #omunitar3
! 2abitatele de importan naional 'i #omunitar3
! valori geologi#e 'i geomorfologi#e deosebite3
! valori #ulturale 'i antropi#e3
! staiuni de #er#etare e?istente n a#est spaiu.
6. )alori edu#aionale& respe#tiv,
! obie#tivele naturale 'i #ulturale din Par#ul atural Porile de Dier3
! +entre de $nformare 4o#umentare 'i pun#tul de informare.
D. Alte valori ale (onei ,
4ensitatea s#(ut a populaiei& pre#um 'i gradul ridi#at de naturalitate
determin #re'terea importanei Par#ului atural Porile de Dier pentru
a#tivitile de re#reere.
4ominana pdurii 'i gradul ridi#at de i(olare fa de influenele urbane
#ontribuie la #re'terea atra#tivitii Par#ului atural Porile de Dier.
Ma#a1e-e#t
4elimitarea de noi (one de #onservare spe#iale 'i arii de prote#ie spe#ial
avifaunisti# repre(int o a#tivitate prioritar n Par#ul atural Porile de Dier #e
poate #ontribui la mbuntirea managementului 'i #onservrii 2abitatelor&
spe#iilor 'i a altor elemente o#rotite& dar 'i la mbuntirea a##esului la diferite
#ategorii de fonduri.
A#tivitatea de management a Par#ului atural Porile de Dier presupune
impli#area a numeroase autoriti lo#ale& #are trebuie s #olabore(e #u
Administraia Par#ului atural Porile de Dier pentru ndeplinirea unor obie#tive
ale ariei protejate& dar 'i pentru de(voltarea (onei.
4e'i utili(area me#anismelor parti#ipative n a#tivitile de management pot
determina ntAr(ieri semnifi#ative n desf'urarea unor a#iuni& ele favori(ea(
elaborarea unor soluii viabile 'i a##eptate de majoritatea fa#torilor interesai&
#eea #e mre'te 'ansa de su##es a a#tivitilor de management.
A#est lu#ru este foarte important de promovat n #a(ul Par#ului atural Porile
de Dier datorit atitudinii populaiei lo#ale fa de a#iunile impuse de la nivel
naional& determinat 'i de problemele aprute la amenajarea 2idroenergeti#
Porile de Dier $.
Atingerea obie#tivelor Par#ului atural Porile de Dier depinde n foarte mare
msur de situaia e#onomi# a #omunitilor lo#ale. Lipsa posibilitilor de
finanare a programelor de de(voltare #omunitar poate deveni fa#tor limitativ
major n asigurarea su##esului a#tivitilor din planul de management.
Planul de management nu are drept s#op #rearea unui #adru de obstru#ionare a
de(voltrii industriale& #i se dore'te a fi un mijlo# de promovare a unor a#tiviti
#are s respe#te valorile mediului natural 'i #are s determine impulsionarea
de(voltrii industriilor lo#ale 'i a me'te'ugurilor tradiionale.
Administraia Par#ului atural Porile de Dier va susine toate a#tivitile
industriale #u impa#t redus asupra mediului& #are prin natura lor pot avea un
potenial de de(voltare pe termen mediu 'i lung.
6?ploatarea de resurse minerale va fi permis numai n pun#tele de e?tra#ie
e?istente la data nto#mirii pre(entului plan de management 'i numai n a#ele
(one unde nu se adu# prejudi#ii obie#tivelor o#rotite din Par#ul atural Porile
de Dier sau a#tivitilor e#onomi#e de interes naional.
Pentru eliminarea tendinei de apli#are a Kpoliti#ii faptului mplinitL& deintorii
#u ori#e titlu a #onstru#iilor reali(ate n e?travilanul lo#alitilor pAn la
aprobarea planului de management sunt obligai s intre n legalitate prin
obinerea retroa#tiv a aprobrilor Administraiei Par#ului atural Porile de
Dier.
PRO)LEME
4e'i utili(area me#anismelor parti#ipative n a#tivitile de management pot
determina ntAr(ieri semnifi#ative n desf'urarea unor a#iuni& ele favori(ea(
elaborarea unor soluii viabile 'i a##eptate de majoritatea fa#torilor interesai&
#eea #e mre'te 'ansa de su##es a a#tivitilor de management.
A#est lu#ru este foarte important de promovat n #a(ul Par#ului atural Porile
de Dier datorit atitudinii populaiei lo#ale fa de a#iunile impuse de la nivel
naional& determinat 'i de problemele aprute la amenajarea 2idroenergeti#
Porile de Dier $.
Atingerea obie#tivelor Par#ului atural Porile de Dier depinde n foarte mare
msur de situaia e#onomi# a #omunitilor lo#ale. Lipsa posibilitilor de
finanare a programelor de de(voltare #omunitar poate deveni fa#tor limitativ
major n asigurarea su##esului a#tivitilor din planul de management.
.n Par#ul atural Porile de Dier& agri#ultura este de sub(isten& asigurAnd
numai un minim ne#esar de produse alimentare. 4e asemenea& produ#tivitatea n
general s#(ut a terenurilor determin apariia unor situaii de gestiune
ne#orespun(toare a a#estora.
Pro#esele geomorfologi#e sunt influenate de a#tivitile antropi#e 'i& la rAndul
lor& #ontribuie la degradarea 2abitatelor plantelor 'i animalelor din Par#ul
atural Porile de Dier& dar 'i la s#derea produ#tivitii terenurilor agri#ole.
$nter(i#erea& prin #olaborarea #u +onsiliile Lo#ale& a a#tivitilor 2aoti#e de
#re'tere a animalelor pe terenurile afe#tate de pro#ese geomorfologi#e a#tuale de
intensitate ridi#at <alune#ri de teren& ero(iune& prbu'iri= repre(int un prim
pas n limitarea e?tinderii suprafeelor degradate.
4elimitarea terenurilor destinate a#tivitilor de #re'tere a animalelor trebuie
reali(at de +onsiliul Lo#al al fie#rei lo#aliti& a#este spaii urmAnd s fie
evideniate #a atare n planurile urbanisti#e generale ale lo#alitilor.
Administraia Par#ului atural Porile de Dier va interveni n pro#esul de
delimitare a a#estor terenuri pentru #a a#estea s nu afe#te(e biodiversitatea sau
valorile peisagisti#e.
.n Par#ul atural Porile de Dier este inter(is p'unatul& amplasarea de stAne&
lo#uri de tArlire 'i de tre#ere la p'unat/adpat fr aprobarea Administraiei
Par#ului atural Porile de Dier.
6ste& de asemenea& foarte important eliminarea metodelor ne#orespun(toare de
ntreinere a #ulturilor <arturi perpendi#ulare pe #urbele de nivel& #2imi(are
e?#esiv et#.= 'i promovarea de te2nologii agri#ole e#ologi#e #are nu adu#
prejudi#ii mediului natural 'i #are se #ara#teri(ea( printr!o produ#tivitate
superioar fa de #ea nregistrat n pre(ent n e?ploataiile agri#ole& msur
#are va fi promovat de #tre Administraia Par#ului atural Porile de Dier n
#olaborare #u +onsiliile Lo#ale.
Dolosirea raional a ngr'mintelor 'i altor substane #2imi#e are drept s#op
prevenirea transferului diferiilor #ompu'i #2imi#i peri#ulo'i la nivelul
e#osistemelor& n spe#ial a #elor a#vati#e.
Pentru a#easta se impune instruirea persoanelor #are le utili(ea(& a#tivitate de
#ompetena autoritilor lo#ale.
Te2nologiile agri#ole e#ologi#e vor putea fi n#urajate prin a#ordarea dreptului
de folosire a siglei par#ului& n #ondiii legale.
Pdurile& prin fun#iile de prote#ie 'i so#io!e#onomi#e pe #are le ndeplines#&
#onstituie& indiferent de forma de proprietate& o avuie de interes naional de #are
trebuie s benefi#ie(e ntreaga so#ietate. .n a#est s#op este ne#esar asigurarea
gestionrii durabile a pdurilor& prin stabilirea de msuri efi#iente de
administrare& ngrijire& e?ploatare raional 'i regenerare.
0estionarea #orespun(toare a fondului forestier este o #ondiie esenial pentru
menienrea #alitii 2abitatelor a numeroase spe#ii de plante 'i animale.
Administraia Par#ului atural Porile de Dier va interveni n etapa de reali(are a
amenajamentelor silvi#e pentru respe#tarea (onelor de prote#ie stabilite prin
(onare 'i n adaptarea #otelor de e?tra#ie pentru diferite (one ale Par#ului
atural Porile de Dier.
4e asemenea& Administraia Par#ului atural Porile de Dier va #ontrola
respe#tarea amenajamentelor silvi#e. .n (onele forestiere& #are nu fa# parte din
#ategoria (onelor protejate sau de prote#ie integrala sunt permise a#tivitile de
e?ploatare n #onformitate #u prevederile /*0 51/2001.
Administraia Par#ului atural Porile de Dier va asigura verifi#area 'i aprobarea
borderourilor de mas lemnoas pentru toate o#oalele sivi#e din arealul par#ului.
.n vederea gospodririi durabile a pdurilor va fi urmarit reali(area
urmtoarelor msuri,
!meninerea suprafeei fondului forestier 'i e?tinderea suprafeei a#estuia3
!meninerea strii de sntate 'i vitalitate a e#osistemelor de pdure prin
utili(area unor pra#ti#i de gospodrire #orespun(toare3
!meninerea fun#iilor produ#tive durabile ale pdurii& atAt pentru produsele
lemnoase& #At 'i a #elor nelemnoase3
!meninerea 'i #onservarea diversitii biologi#e a e#osistemelor de pdure3
!meninerea 'i mbuntirea fun#iilor de prote#ie ale pdurii3
!meninerea fun#iilor so#io!e#onomi#e ale pdurii.
6?ploatarea lemnului se va reali(a n ba(a posibilitii stabilite prin
amenajamentele silvi#e 'i prin metode #are s evite degradarea spe#iilor de
plante sau animale.
.n #a(ul resurselor nelemnoase ale pdurii& e?ploatarea #iuper#ilor& #are sunt
destinate ntr!o proporie #ovAr'itoare e?portului& repre(int una dintre
problemele deli#ate datorit faptului # volumul #ole#trilor anuale n unele
(one ale par#ului nu ine #ont de #apa#itatea de regenerare a a#estor spe#ii.
"e impune& astfel& msura aprobrii de #tre Administraia Par#ului atural
Porile de Dier a re#oltrii #iuper#ilor din arealul par#ului 'i& n spe#ial& din
fondul forestier.
6?ploatarea fru#telor de pdure 'i a plantelor medi#inale 'i tin#toriale din fondul
forestier este a#tualmente defi#itar& e?istAnd posibilitatea de valorifi#are
viitoare a a#estora& una din dire#iile de de(voltare a #omunitilor din par# fiind
#rearea unor fa#iliti de prelu#rare 'i valorifi#are a a#estor resurse.
6ste de mare interes promovarea de produse #are s poarte sigla par#ului.
A#tivitile de vAntoare sunt stri#t inter(ise n (onele de prote#ie integral din
#adrul Par#ului atural Portile de Dier.
Dondurile #inegeti#e vor trebui gestionate #u responsabilitate n s#opul
#onservrii n#r#turii biologi#e n 2abitatele proprii pre#um 'i n s#opul
meninerii e#2ilibrului e#ologi#& satisf#And n a#ela'i timp #erinele vAntore'ti
'i alte #erine so#io!e#onomi#e.
4orina oamenilor de a vAna a generat o serie de msuri de o#rotire a spe#iilor
de vAnat& dar 'i al 2abitatelor spe#ifi#e.
Prote#ia naturii 'i o#rotirea spe#iilor de interes #inegeti# sunt a#iuni
#onvergente ale a#eluia'i s#op, #el al #onservrii biodiversitii pentru
generaiile viitoare. A#est de(iderat& la nivelul gospodririi vAnatului& se
reali(ea( printr!o sele#ie riguroas& prin ngrijire& 2rnire& populri 'i
repopulri& #2iar prin renunarea total a vAnrii unor spe#ii rare& prin #ampanii
de edu#are 'i #on'tienti(are n spiritul pstrrii a#estor valori& pentru #unoa'terea
'i utili(area prin#ipiilor e#ologiei moderne.
5omAnia a aderat la un numr nsemnat de #onvenii internaionale privind
#onservarea spe#iilor 'i 2abitatelor naturale.
A#est statut oblig atAt la revi(uirea legislaiei spe#ifi#e& #At 'i a remodelrii
pra#ti#ilor prin #are se interferea( interesele umane #u #ele ale vieuitoarelor.
6ste posibil modifi#area periodelor de vAntoare la unele spe#ii de vAnat din
#onsiderente e#ologi#e 'i de #onservare.
/#rotirea se poate reali(a prin pa(a permanent a terenurilor destinate vAntorii&
atAt prin personalul de spe#ialitate <pa(ni#i de vAntoare& inspe#torii #inegeti#i=&
#At 'i prin agenii de teren din #adrul Par#ului atural Porile de Dier.
Prote#ia spe#iilor de interes #inegeti# 'i a mediului lor de trai presupun 'i o
serie de msuri 'i a#iuni prompte& se(oniere sau permanente dintre #are& #ea mai
important este #ombaterea bra#onajului.
>ra#onajul poate rsturna ori#e planifi#are privind evoluia& sporirea& o#rotirea 'i
valorifi#area efe#tivelor. +ombaterea bra#onajului trebuie s fie o sar#in
prioritar 'i permanent nu numai a a#elora #are se o#up de gospodarirea
vAnatului& #i 'i a ntregii so#ieti. Administraia Par#ului atural Porile de Dier
va parti#ipa mpreuna #u administratorii fondurilor de vAntoare la a#iunile de
#ombatere a bra#onajului.
Administraia Par#ului atural Porile de Dier va verifi#a anual respe#tarea
#otelor anuale stabilite pentru vAntoare& va parti#ipa la evaluarea efe#tivelor de
vAnat n urma soli#itrilor primite& va interveni ori de #Ate ori apar probleme
legate de suprae?ploatare 'i va san#iona persoanele sau instituiile vinovate.

A#tivitate #u #ara#ter tradiional& pes#uitul este influenat de mutaiile n plan
e#onomi# 'i so#ial.
6valuarea strii a#tuale a fondului pis#i#ol este o a#tivitate ne#esar a fi
promovat de +onsiliul Htiinifi# pentru fundamentarea 'tiinifi# a de#i(iilor
din a#est domeniu. Pentru promovarea a#esteia este ne#esar a##esarea unor
fonduri naionale sau internaionale destinate #er#etrii 'tiinifi#e.
La semnarea #ontra#telor anuale dintre pes#ari 'i gestionarii fondului pis#i#ol
din 4unre este ne#esar fi?area unor #ote ma?ime de e?tragere& iar verifi#area
modului de reali(are a a#tivitilor de pes#uit s poat fi #ontrolat 'i de #tre
Administraia Par#ului atural Porile de Dier. "istemul defi#itar de #ontrol al
e?ploatrilor pis#i#ole de #tre Agenia aional pentru Pes#uit 'i A#va#ultur&
pre#um 'i lipsa unor #apa#iti ma?ime de e?ploatare impuse de #tre +ompania
aional de Administrarea Dondului Pis#i#ol determin e?istena unei situaii
destul de grave n a#est se#tor al e#onomiei& lu#ru #are se va refle#ta n #alitatea
vieii #omunitilor umane din Par#ul atural Porile de Dier.
4e(voltarea pis#i#ulturii n Par#ul atural Porile de Dier nu se poate reali(a fr
nfiinarea unor pun#te de prelu#rare primar sau total a a#estuia n uniti de
profil situate n par#. Administraia Par#ului atural Porile de Dier poate
promova ideea reali(rii unor astfel de a#tiviti& atAt la nivelul #omunitilor
lo#ale& #At 'i la #el al agenilor e#onomi#i interesai de investiii n a#est
teritoriu. 6ste de mare interes promovarea de produse pis#i#ole #are s poarte
sigla par#ului.
"e remar#& de asemenea& o #re'tere a presiunii asupra ariilor spe#iale de
prote#ie avifaunisti# prin pra#ti#area pes#uitului neautori(at atAt de tip
#omer#ial #At 'i de tip sportiv.
Prevenirea apariiei ilegalitilor este #el mai simplu mod pentru evitarea
apariiei de #onfli#te n a#est spaiu. Administraia Par#ului atural Portile de
Dier va reali(a n #omunitile #are depind de a#tivitile de pes#uit& ntAlniri de
#on'tienti(are a problemelor #are au aprut deja la nivelul fondului pis#i#ol
datorit suprae?ploatrii 'i a pierderilor datorit bra#onajului& perioada a#estor
ntAlniri fiind nainte de n#eperea se(onului de pes#uit 'i la semnarea
#ontra#telor anuale.
4e mare interes este promovarea posibilitii emiterii de autori(aii de pes#uit pe
perioade s#urte de #tre autoritile lo#ale.
6ste ns ne#esar 'i #ombaterea pes#uitului ilegal prin desf'urarea de raiduri
de #tre angajaii Administraiei Par#ului atural Porile de Dier& ai Poliiei de
Drontier 'i ai altor instituii abilitate pentru #onfis#area 'i distrugerea tuturor
instrumentelor utili(ate pentru pes#uitul ilegal. 4esf'urarea raidurilor trebuie s
vi(e(e mai ales perioada de pro2ibiie.
+ea mai mare parte a problemelor legate de pes#uit nu pot fi re(olvate de#At prin
#olaborarea dintre partea romAn 'i partea sArb n adoptarea msurilor privind
reglementarea pes#uitului.
)I)LIO/RAFIE
2ttp,//SSS.pnportiledefier.ro/inde?.2tml
2ttp,//ro.SiGipedia.org/SiGi/Par#ulWaturalWPorM+BM@>ileWdeWDierX0eografie
2ttp,//SSS.#a(aneledunarii.#om.ro/par#ul!national!portile!de!fier.2tml