Sunteți pe pagina 1din 3

PROGRAM DE INTERVENIE PERSONALIZAT

I. INFORMA II DE BAZ:
Nume i prenume: Zelujec Ionela Alina
Clasa : a XI-a
Daa na erii: !".#$. %&&'
(niaea )e *n+, ,m-n: .iceul /eoreic 012eor32e .a4,r5 6ecica
Domiciliu: 6ere3u Mare7 nr.
/aa: Zelujec Ion7 8#7 6ro9esia: muncior7 Mama: Zelujec Aurelia7 :"7 6ro9esia: casnic,
Ale )ae )espre 9amilie:
- Familia are o aiu)ine po4ii+, 9a , )e aci+iaea colar,7 cere perio)ic in9orma ii )espre e+olu ia
copilului i ese recepi+, la su3esiile )ae )e 9acorii e)ucai+i )in coal,;
Ec2ipa )e iner+en ie: )iri3inele7 ca)rul )i)acic )e sprijin;
Ale persoane implicae *n pro3ram: pro9esorul psi2olo37 asisenul social7 9amilia;
Daa )e ela<orare a pro3ramului: #'.%!.!#%$
Daa )e )es9, urare a pro3ramului: #'.%!.!#%$-%".#'.!#%:
II. =/AREA AC/(A. A E.E>(.(I:
Comporamen co3nii+:
- lim<aj i comunicare: +oca<ular s,rac7 )i9icul, i *n +or<ire7 ciire i scriere7 3re eli majore *n +or<ire i
scriere7 nu cunoa e re3uli 3ramaicale comple?e7 e?primarea e4ian, a i)eilor7
-maemaic,: nu poae e?ecua calcule 9oare comple?e7 nu re4ol+, pro<leme respec-n) pa@ii )e
re4ol+are7 e?ecu, cu 3reuae opera ii )e *nmul ire i *mp,r ire cu numere mari

Auonomie personal, i social,
-aria )e auoser+ire: )aori, )i9icul, ii )e +e)ere nu poae s, ai<, 3rij, )e ea *ns, i7 re<uie ajua, *n
ca4ul i3ienei personale7 se *m<rac, cu 3reu sin3ur,
-aria )e sociali4are : se acomo)ea4, 3reu *n ineriorul unui 3rup7 ese reras, i imi),7 comunic, 9oare
puAin cu cole3ii i pro9esorii7 re<uie mereu acompania, )e la coal, i acas,
6si2omoriciae :
-nu are o <un, coor)onare i 3esionare a 3esurilor7 )ar ese e?rem )e recepi+, la mi c,rile )in jurul ei
i la 3esurile alora
III. E+aluare ini ial,
-s-a 9olosi 9i a psi2ope)a3o3ic,7 o<ser+a ia sponan, i )irija,7 con+or<irea in)i+i)ual, i )e 3rup7
pro<e curriculare
Dia3nosic :
-me)ical : )i9iculae )e +e)ere7 psi2olo3ic : IB sc,4u,7 )e9ici )e aenAie7 irasci<iliae @i emoi+iaea7
imi)iae e?cesi+,7 )i9icul,Ai *n +or<ire7 )i9icul,Ai )e *n+,Aare7 )i9icul,Ai )e orienare @i srucurare
spaAial,7 pe)a3o3ic : nu 9ace 9aA, cerinAelor e)ucaAionale7 a)apare in9erioar, la cerinAele pro3ramei
@colare penru clasa a XI-a @i a curricumului
Capaci, i7 compeen e7 a<ili, i7 lacune7 ne+oi
- *n)epline e sarcinile )i)acice i pre4in, ineres *n )es9, urarea aci+i, ilor e)ucai+e ;
- compenen e sporie *n ceea ce pri+e e maeriile )e ip uman Clim<a rom-n,7 isorieD ;
- compenen e <une la comunicare ; compeen e re)use la scris7 cii ;
%
- a<ili, i )e a recep iona un mesaj oral i )e repro)ucere a unor in9orma ii ;
- )i9iculae *n a recep iona un mesaj cii i *n a pro)uce un mesaj scris ;
- )i9iculae *n ceea ce pri+e e munca *n perec2i sau *n ec2ip, ;
- lacune *n ceea ce pri+e e *nca)rarea unei opere *nr-un curen7 3en i specie ;
- ne+oia )e a9ec iune7 )e ine3rare7 )e sprijin ;
- compeen , re)us, )e socia<iliae ;
I>. DER(.AREA 6RO1RAM(.(I DE IN/ER>EN IE
Domeniul )e iner+en ie : co3nii+7 .im<a rom-n,7 cii7 scris7
Moi+ )e re9erin , : re)ucerea )i9icul, ilor *n receparea mesajului scris i pro)ucerea unui mesaj
scris7 )e4+olarea capaci, ii )e anali4, i inerpreare a unui e?7;
=copul pro3ramului )e iner+en ie : .a s9-r iul pro3ramului7 ele+a +a 9i capa<il, s, lucre4e *n ec2ip,
sau *n perec2i7 s, * i e?prime i)eile i s, le ar3umene4e7 s, 9oloseasc, a)ec+a cuno in ele )e lim<,
*n comunicare7 s, inerpree4e un e? su)ia sau la prima +e)ere7 s, compare )i9erie +i4iuni i i)ei
le3ae )e un e?7 s, i)eni9ice i *nca)re4e o anumi, oper, *nr-un curen7 3en i specie7 s, rapore4e
o oper, la cone?ul culural7 isoric7 lieral7 s, recunoasc, r,s,urile un curen lierar7 3en i specie.
>. O<ieci+e pe ermen scur :
%. =, * i e?prime opinia *n le3,ur, cu un e? lierar su)ia ;
!. =, paricipe la con+ersa ii7 )e4<aeri7 monolo3uri in9ormai+e7 *n care s, * i e?prime i s, * i
ar3umene4e i)eile ;
$. =, pre4ine oral re4ulaul unor )ocumen,ri ;
:. =, lecure4e e?e Cpoe4ie7 pro4,7 e?e isorice7 memorii7 eseuri lierareD ;
8. =, 9oloseasc, anumie elemene care s, o con)uc, la *n ele3ere e?ului Cilul7 incipiul7 ema7
personajeleD
'. =, e+alue4e i s, anali4e4e lecura *n aci+i, i )e 3rup ;
". =, inerpree4e e?ul prin proprie e?perien , )e +ia , i lecur, ;
E. =, i)eni9ice i s, e?plice rela iile )inre opera lierar, i cone?ul culuralFisoric prin ela<orarea
unor proiece7 )e4<aeri
>I. O<ieci+e pe ermen lun3 :
- (ili4area corec, @i a)ec+a, a lim<ii rom-ne *n )i9erie siuaAii )e comunicare
- Compre2ensiunea @i inerprearea e?elor
- 6unerea *n cone? a e?elor su)iae prin raporare la epoc, sau la curene culurale F lierare
- Ar3umenarea oral, sau *n scris a unor opinii *n )i+erse siuaAii )e comunicare
- Ele+ul +a coopera cu cole3ii *n reali4area unor sarcini7 poro9olii7 proiece.
Ni+elul )e plecare : ele+a cie e cu 3reuae opere )e mari *nin)eri7 )ar nu pre4in, )i9icul, i *n a cii
poe4ii7 nu+ele7 po+esiri ; ele+a ar puea 9i *ncuraja, s, cieasc, pe eape7 sau anumie p,r i
semni9icai+e ale unui roman.
>II. E>A.(ARE FINA. G CRI/ERIA.
Crierii )e e+aluare minimale :
- s, cieasc, i s, i)eni9ice ipul )e e? cii ClierarFnonlierarD
- s, cieasc, i s, * i e?prime opinia *n le3,ur, cu e?ul cii ;
- s, cieasc, i s, i)eni9ice care sun elemenele principale )in e? Cpersonajele7 ema7 semni9ica ia
iluluiD
- s, scrie re4umaul unui e? lierar ;
- s, scrie un scur comenariu al unui e? lierar ;
!
Crierii )e e+aluare ma?imale :
- s, cieasc, i s, inerpree4e un e? cii la prima +e)ere ;
- s, i)eni9ice curenul lierar )in care 9ace pare e?ul ;
- s, i)eni9ice 3enul i specia )in care 9ace pare e?ul ;
- s, anali4e4e i inerpree4e *n scris un e? su)ia ;
- s, compare anumie opere su)iae )in perspeci+a cone?ului culuralF isoric ;
- s, ela<ore4e comenarii i eseuri ar3umenai+e cu em, )a, ;
Insrumene )e e+aluare:
-9i e )e lucru in)i+i)uale;
-pro<e curriculare;
-ese crieriale cu iemi penru 9iecare o<ieci+ *n pare;
>III. CONC.(ZII
- Hn urma e+alu,rii re4ulaelor o< inue )up, )erularea pro3ramului )e iner+en ie pe o perioa), )e
rei luni7 s-a ajuns la conclu4ia c, prin cola<orarea cu cole3ii *n )i+erse sarcini7 ele+a a )e+eni mai
socia<il,7 mai comunicai+,7 * i e?prim, opiniile cu mai mul, u urin ,7 a pro3resa *n ceea ce
pri+e e *n ele3erea i pro)ucerea unui mesaj scris i *n receparea unui mesaj oral. Ele+a ese
capa<il, s, * i ar3umene4e opiniile i s, re4ol+e sarcinile cu mai mul, u urin , )ec- *naine.
Hnc, mai pre4in, )i9icul, i *n ceea ce pri+e e ela<orarea unor eseuri sau comenarii i *n
*nca)rarea operelor *n curenele7 speciile i 3enurile a)ec+ae.
IX. RECOMANDRI:
- =e consa, c, reali4area sarcinilor *mpreun, cu al i cole3i a )us la u urin a )e a- i e?prima i)eile
i a ajua-o s, * i )o<-n)easc, *ncre)ere *n sine i moi+a ia. Ele+a se )escurc, mai <ine a- *n
ca4ul sarcinilor in)i+i)uale7 c- i *n ca4ul sarcinilor )e 3rup;
- De asemenea7 s-au re)us )i9icul, ile )e *n ele3ere i inerpreare a e?ului cii7 ele+a 9iin)
capa<il, s, 9oloseasc, anumie elemene care o aju, *n aces ca4. i-a mai *m<un,, i7 )e
asemenea7 i a<iliaea )e a- i ar3umena i)eile i )e a ela<ora anumie e?e scrise simple.
- Ele+a a *ncepu s, 9ac, )i9eren a *nre un e? lierar i nonlierar i *nre unul 9ic ional i non-
9ic ional7 )ar *nc, are )i9icul, i *n a i)eni9ica anumie 3enuri7 specii i curene.
- =e recoman), *n coninuare *ncurajarea i simularea cola<or,rii *nre ea i cole3i *n anumie
sarcini7 a comunic,rii i e?prim,rii opiniei *n le3,ur, cu cele ciie. 6ro9esorul re<uie s, 9ie aen
ca sarcinile pe care le prime e s, nu 9ie 3rele7 )ar su9icien )e simulai+e. /e?ele pe care le
cie e ele+a s, *i 9ie accesi<ile.
- Ele+a re<uie *ncuraja, s, * i e?erse4e capaci, ile )e scriere a unor comenarii7 re4umae7 eseuri
ar3umenai+e.
$