Sunteți pe pagina 1din 3

Ave i ncredere n intui ia voastr!

Mesaj de la Grupul Arcturian


Mesaj primit prin Marilyn Raffaelle, 8 Iunie 2014

Dragilor, ! or"im din nou despre multele sc#im"!ri care au loc $n pre%ent $n aceast! linie temporal!, pe m!sur! ce omenirea ascensionea%!
$ntr&o energie nou! i mai $nalt dimensional!'
()ist! mul i care nu sunt con tien i $nc! de ceea ce se $nt*mpl! i continu! s!& i tr!iasc! ie ile ca de o"icei, c#iar $ncerc*nd s!& i coning!
familia i prietenii care se afl! $n curs de tre%ire s! continue ca i p*n! acum' +u toate acestea, ei or descoperi c! $ncercarea de a continua
s! tr!iasc! $n energiile care sunt pe cale de dispari ie nu le mai aduce re%ultatele a teptate sau familiare' ,oarte mult! energie trei
dimensional!, precum i manifest!rile sale, s&a di%olat sau $ncepe s! se di%ole acum'
-emul umirea i protestele pe care le o"sera i printre oamenii din multe !ri se datorea%! faptului c! ei au $nceput s! re%one%e cu noile i
mai $naltele frecen e care duc la o tre%ire a nemul umirilor $n leg!tur! cu ec#iul, f!c*ndu&i s! caute sc#im"area prin noi forme de
guernare, de ia !, educa ie, medicin!, etc' A a&numi ii .lideri. din multe dintre aceste !ri se simt amenin a i de sc#im"are i nu r!spund,
aleg*nd $n sc#im" s! reactione%e prin de%l!n uirea de iolen e i respingere' /n cele din urm! ace ti .lideri. or tre"ui s! cad!, pentru c!
energia care men ine aceste situa ii se di%ol!'
0nde ar tre"ui s! se duc! um"ra atunci c*nd lumina se arat! $n ea1 /n momentele oastre de lini te, concentra i&! pe pace, nu pe anti&
r!%"oi2 3ede i oi, e)ist! o energie diferit! $n re%isten a la orice' Re%isten a d! putere la cea ce $n realitate nu are nici o putere i este o
fa et! a dualit! ii'
3ec#ile i falsele concepte i credin e "a%ate pe dualitate i separare nu le pute i c!ra cu oi pentru totdeauna i, prin alegere i inten ie, ele
tre"uie cur! ate din c*mpul ostru energetic at*t $n mod con tient, c*t i incon tient' +u toate acestea, a fi desc#i i s! merge i dincolo de
ceea ce ! este familiar este o alegere a li"erului ar"itru' 4unt mul i care sunt preg!ti i, dar nu doresc s! o fac!, i ei or continua s! fac!
ceea ce au f!cut $ntotdeauna, "a%*ndu&se pe ceea ce le&au spus al ii, priind $n afara lor i cre%*nd c! au deja toate r!spunsurile'
,iecare tre"uie s! decid! pentru sine $nsu i c*nd ce&i destul e destul, iar acest lucru este resim it printr&o lips! a re%onan ei cu ec#ile c!i,
ceea ce duce la r*ndul s!u la o perioad! de $ntre"!ri i c!ut!ri' 5a un moment dat studentul spiritual a $ncepe s! practice ceea ce a studiat i
s! tr!iasc! dintr&o stare mai $nalt! de con tienti%are, atr!g*nd spre sine $nsu i al i c!ut!tori i studen i spirituali' 6rietenii, cola"oratorii i
familia nu or recunoa te $ntotdeauna c! o persoan! s&a sc#im"at, dar or o"sera i adeseori or critica noile sale r!spunsuri la presiunile
e)terioare i la pro"lemele de %i cu %i' +ei care sunt preg!ti i or fi atra i c!tre energia sa i or $ncepe s!&i pun! $ntre"!ri legate de c!l!toria
sa spiritual!'
Mul i dintre oi e i descoperi c! nu mai re%ona i cu oameni, idei, distrac ii, legi, etc' pe care anterior le&a i agreat pe deplin' Acest lucru se
datorea%! faptului c! re%onan a oastr! i"ra ional! s&a sc#im"at i nu mai este aliniat! cu acestea a a ca $nainte' +eea ce ! place i
accepta i sunt acele lucruri cu care sunte i alinia i 7 sunt pe aceea i frecen !' Acesta este motiul pentru care mul i nu& i pot edea g#i%ii
sau rudele care au trecut 8dincolo. 7 oc#iul uman nu este capa"il s! se alinie%e cu frecen ele mai $nalte ale corpului de lumin!' Acesta este i
secretul rela iilor fericite'
4&ar putea ca oi nici m!car s! nu ! da i seama c! a aut loc reo sc#im"are p*n! $n momentul $n care ! e)perimenta i %iua $ntr&un mod
diferit' 9dat! ce o persoan! are inten ia s! cure e i s! eli"ere%e energia ec#e, cur! !rile mai profunde or $ncepe' 0nele cur! !ri au $nceput
deja pentru toat! lumea pentru orice niel sunt preg!ti i s!&l $m"r! i e%e, oferindu&le posi"ilitatea de a cre te' +ur! area are loc adeseori $n
somn i poate fi e)perimentat! ca un is $nfrico !tor, care nu este altcea dec*t eli"erarea ec#ii energii a reunei e)perien e trecute'
/n acest moment, o mare parte din ceea ce tre"uie !%ut i cur! at se pre%int! drept #aos 7 lucruri lipsite de sincroni%are, rela ii care nu mai
func ionea%!, pr!"u iri la toate nielurile' +*nd se $nt*mpl! aceste lucruri, merge i mai profund 7 e)amina i&! sistemul de credin e foarte
sincer, dragilor, lua i&! timp pentru a sta $n lini te cu creionul i #*rtia i scrie i: .+e cred eu c! m! face s! m! simt a a, s! e)perimente%
aceste lucruri sau s! am aceste dificult! i1. ,i i foarte sinceri cu oi $n i!, pentru c! acesta nu este un timp pentru a ! juca i a ! cere
scu%e' Dup! ce ! recunoa te i reo coningere pe care o ae i, $ntre"a i&!: .(ste ade!rat acest lucru sau pur i simplu este cea ce am
cre%ut pentru c! mi s&a spus c! ar fi ade!rat1. Aici este de lucru, dragilor, pentru c! nimic nu se a $nt*mpla sau sc#im"a f!r! inten ie i
efort personal' -u a eni nimeni cu o "ag#et! magic!, oi sunte i "ag#eta magic!' Aceia dintre oi care re%onea%! cu aceste mesaje deja fac
aceast! munc!, ajut*nd la crearea noii lumi' Aceasta este ascensiunea2
;ilele or p!rea c! $ncep $ntr&un mod ireleant, dar acolo or fi idei i e)perien e noi' -iciodat! s! nu ! fie fric! s! ac iona i pe "a%a acestor
noi perspectie 7 spun*ndu&! ade!rul i a*nd curajul s! spune i .nu. dac! sim i i c! cea este ec#i i $nc#eiat pentru oi'
Mai e)ist! $nc! mul i care fl!m*n%esc profund dup! iu"irea i acceptarea la care au tot dreptul, dar $n ignoran a lor ei continu! s! caute $n
afara lor $n i i ceea ce se afl! $n interior2 Din aceast! cau%!, ei spun .da. la toat! lumea i fiec!rei idei, indiferent de c*t de distructi! poate fi
la niel personal, indiferent de c*t de mult poate aceasta s! nu re%one%e cu ei, cre%*nd c! spun*nd da or fi iu"i i i accepta i' Aceast!
dorin ! i c!utare a cea ce poate fi g!sit doar $n interior este r!d!cina tuturor pro"lemelor i este limita de jos a tuturor ac iunilor care
decurg din $ntemni are'
,rica de a .$nc!lca sistemul. este de o"icei re%ultatul unei e)perien e de ia ! trecute $n care o persoan! a fost for at! s! se alinie%e cu cei
afla i la putere su" amenin area unei pedepse seere sau a mor ii' (nergia acestor e)perien e puternice r!m*ne re inut! $n memoria celular!
precum i $n corpul emo ional p*n! la cur! are' +orpul emo ional ! dictea%! ia a %ilnic! $n mai multe moduri' Dac! corpul emo ional este
plin de fric! i de alte emo ii negatie, acesta poate influen a alegerea de a cur! a corpul fi%ic i mental' Atunci c*nd e)perimenta i emo iile
fricii, recunoa te i&le drept ceea ce ele sunt 7 amintiri ec#i <nu ae i neoie s! cunoa te i cau%a e)act!=, apoi oferi i&le recuno tin ! pentru c!
a i eoluat suficient pentru a recunoa te, cur! a i opri tragerea acestor energii ec#i dup! oi ia ! dup! ia !'
,ace i din aceasta inten ia oastr! %ilnic! de a eli"era i cur! a orice energii ec#i care mai re%onea%! $nc! $n corpurile oastre fi%ice,
emo ionale sau mentale 7 orice nu mai re%onea%! cu ade!rul i lumina2
Declara i&! $n mod con tient inten ia de a eli"era toate amintirile celulare de frecen ! joas! care decurg din jur!minte i promisiuni ec#i,
credin e fi%ice mo tenite, e)perien e dureroase, "oli, etc', etc' <orice sunte i $ndruma i s! a"orda i='
Grupul Arcturian dore te s! or"easc! despre ceea ce $i face pe at*t de mul i s! re%iste sc#im"!rii, pentru c! noi edem c! at*t de mul i sunt
preg!ti i pentru noile ade!ruri, dar ei re%ist! $n mod constant s! aduc! acel ade!r $n ia a lor' Ace ti preaiu"i i cred c! ade!rul este o idee
foarte frumoas!, dar mult prea ne&practic! pentru ia a de %i cu %i' (i cred c! tre"uie s! mearg! mai departe cu ia a lor $n moduri mult mai
practice, moduri care le&au fost oferite de .e)per i. i familiaritate'
Dragilor, dac! re i s! eolua i, oi tre"uie s! $ncepe i s! tr!i i i s! practica i Ade!rul p*n! c*nd acesta deine starea oastr! de con tiin !,
moment $n care acesta deine practic modul ostru de ia ! %ilnic2
A tr!i spiritual este modul cel mai practic de a tr!i care e)ist!, pentru c! oi $ncepe i s! crea i din Ade!r i nu din conceptele ilu%orii ale
dualit! ii i separ!rii2
Medita ia este cel mai "un tratament de frumuse e pe care cinea i&l poate oferi' 6e m!sur! ce o persoan! $ncepe s! $n eleag! c! ade!rata
sa esen ! este completitudinea, armonia, integritatea i toate calit! ile $ntrupate $n +on tiin a Diin!, aceasta a $ncepe s! manifeste aceste
lucruri $n ia a sa de %i cu %i'
Re%isten a la sc#im"are i desc#idere c!tre Ade!r este $ntotdeauna fric! 7 frica de necunoscut, frica de a se pierde pe sine $mpreun! cu tot
ceea ce a fost considerat a fi necesar i important 7 sistemul de credin ! care a fost "a%a acelei persoane' (nergia trei dimensional! a
dualit! ii i a separ!rii $i face pe oameni s! se ad! pe ei $n i i ca fiin e separate care tre"uie s! se %"at! i s! fac! eforturi personale pentru
fiecare "un.
Renun area la aceste credin e presupune o eliberare de sentimentul personal al sinelui-EGO. Acest lucru poate fi sim it ca o
moarte i poate fi teribil, pentru c persoana poate avea sentimentul c-i fuge pmntul de sub picioare.
+u toate acestea oi tre"uie s! $n elege i c! nimic real nu poate fi reodat! pierdut, doar acel fals sentiment al sinelui, 4I-(5( este e nic'
Ade!rata "a%! a ap!rea pe m!sur! ce aceea ilu%orie se di%ol!' Da i drumul isului, dragilor, da i&i drumul2
!ncrederea este r!spunsul' /ncrederea practicat! prin cunoa terea faptului c! oi sunte i $ntotdeauna g#ida i i ajuta i' /ncerca i s! ede i
acele momente de #aos drept "inecu*ntari, reel!ri ale credin elor pe care $nc! mai ae i neoie s! le cur! a i' /ncerca i s! nu reendica i
orice e)perien e i emo ii dureroase pe care le&a i putea aea ca fiind ale oastre, ale oastre personale , pentru c! aceste cur! !ri emo ionale
$ i or g!si din nou o cas!' Mai degra"!, permite i&le s! fie eli"erate i s! treac! prin con tienti%area oastr! ca cea ce se $nt*mpl!, tiind c!
ele sunt impersonale indiferent de c*t de $ngro%itor a i putea sim i c! ele curg prin i $n afar!' /ncerca i s! r!m*ne i centra i, odi#ni i&! i "e i
mult! ap! atunci c*nd trece i prin cele mai profunde nieluri ale intenselor cur! !ri pe care unii dintre oi le e)perimentea%! c#iar acum2
De&a lungul timpului i prin ignoran !, oamenii au renun at la puterea personal! cre%*nd c! al ii tiu mai "ine dec*t ei cum ar tre"ui s! fie
ia a tr!it!' Dup! eoni, oamenii au $n! at s! nu ai"! $ncredere $n ei $n i i, permi *nd acestui sistem de credin ! s! dein! con tiin a fiec!rei
genera ii iitoare' /ntotdeauna or e)ista cei care& i or striga sus i tare e)perien a lor $n leg!tur! cu orice su"iect, dar alegerea de a&i crede
este a oastr!'
/ncepe i s! ae i $ncredere $n intui ia voastr i s! ac iona i pe "a%a ei, pentru c! aceastaeste cone"iunea voastr cu #inele Mai
!nalt. /ncepe i s! accepta i c! de fapt sunte i o e)presie Diin! i c! orice ae i neoie este deja pre%ent $n con tiin a oastr!' 4! ti i c!
ae i acces la tot at*t de multe, pro"a"il c#iar mai multe informa ii ca acea persoan! care& i proclam! sus i tare po%i ia de lider i
cunosc!tor' Acest lucru nu $nseamn! c! oi nu pute i s! consulta i pe cinea care este speciali%at $n tipul de ajutor sau informa ie pe care oi
o c!uta i 7 aceasta poate fi singura cale pentru a ajunge la o $n elegere mai profund! a cea $n acest punct al de%olt!rii oastre' +u toate
acestea, $ncepe i s! $n elege i c! cei care seresc $n aceste moduri ! g#idea%! c!tre r!spunsurile pe care le c!uta i, dar ei nu sunt sursa
acestora' 6ropria oastr! con tiin ! a atrage spre oi ceea ce oi ae i neoie, $n formele $n care oi s! le pute i pricepe'
-u mai da i importan ! tirilor constante i reclamelor media legate de ceea ce ae i neoie sau tre"uie s! ae i pentru a fi ferici i i s!n!to i,
$mpreun! cu toate prostiile politice auto&serite la care sunte i supu i la toate nielurile' 6une i su" semnul $ntre"!rii declara iile tuturor celor
care a i cre%ut c! au toate solu iile i r!spunsurile pentru oi i pentru lume2 (ste timpul ca omenirea s!& i trag! pantalonii i s!& i .str*ng!
"r!cinarul. cum s&ar spune, pentru c! acesta este un moment e)trem de important $n c!l!toria spiritual! a omenirii i dac! aceast!
oportunitate este ignorat!, ea a fi l!sat! $n urm!'
Din cau%a darului li"erului ar"itru, fiecare persoan! poate s!& i acorde at*t de mult timp c*t dore te sau are neoie ca s! eolue%e, cum !
folosi i acest dar este alegerea oastr!' G*ndi i&! "ine la ceea ce alege i, dragilor, pentru c! momentul este A+0M2
$oi suntem Grupul Arcturian!