Sunteți pe pagina 1din 10

ACADEMIA ROMN

Sec ia de tiin a i Tehnologia Informa iei


Centrul pentru Cercetri Avansate n nv area Automat,
Prelucrarea Limbajului Natural i Modelare Conceptual
SOCIETATEA INFORMA IONAL
SOCIETATEA CUNOA TERII
Concepte, solu ii i strategii pentru Romnia
Coordonator:
Florin Gheorghe FILIP
CUPRINS
Introducere
Elaborarea unei viziuni privind "Societatea Informaional Societatea
Cunoa terii" n coordonarea Academiei Romne
Acad. Florin Gheorghe Filip 15
Cuvntul Pre edintelui Academiei Romne, Academician Eugen Simion,
la edina comun a seciei " tiina i tehnologia informaiei" i a
Comitetului director al "Forumului pentru societatea informaional"
8 februarie 2001 21
Mesajul domnului Ion Iliescu, Pre edintele Romniei, adresat
participanilor la sesiunea de lansare a Programului de cercetare
prioritar al Academiei Romne "Societatea Informaional Societatea
Cunoa terii" 10 aprilie 2001 23
Mesajul domnului Adrian Nstase, Prim ministru al Romniei,
Pre edinte al Grupului pentru Promovarea Tehnologiei Informaiei,
adresate participanilor la sesiunea de lansare a Programului de
cercetare prioritar al Academiei Romne "Societatea Informaional
Societatea Cunoa terii" 27
Mesajul domnului Dan Nica, Ministrul Comunicaiilor i Tehnologiei
Informaiei, adresat participanilor la sesiunea de lansare a Programului
de cercetare prioritar al Academiei Romne "Societatea Informaional
Societatea Cunoa terii" 10 aprilie 2001 29
Raport asupra rezultatelor anchetei Delphi privind Societatea
Informaional Societatea Cunoa terii n Romnia
Acad. Florin Gheorghe Filip, prof. dr. Horaiu Dragomirescu 33
Capitolul 1 . Aspecte conceptuale
1.1. Societatea informaional i a cunoa terii. Vectorii societii
cunoa terii
Acad. Mihai Drgnescu ; 43
1.2. Sistem de indicatori pentru evaluarea strii societii informaionale
Prof. dr. ing. Marius Guran 113
Societatea Informaional Societatea Cunoa terii
Capitolul 2 . Dimensiunea cultural
2. 1. Promovarea limbii romne n SI SC
Dr. Dan Tufi , membru corespondent al Academiei Romne 131
2.2. Ctre o economie a culturii i o infrastructur informaional
intelectual
Acad. Florin Gheorghe Filip 143
Capitolul 3 . Institu iile statului i rela ia lor cu cet eanul
3. 1. Servicii de informare pentru ceteni n societatea informaional
Prof. dr. ing. Doina Banciu 157
3.2. Spaiul public n societatea informaional. Impactul noilor tehnologii
de" comunicare
Dr. Camelia Beciu 165
3.3. Influena SI SC asupra vieii personale i a dezvoltrii individuale
a ceteanului, protecia drepturilor ceteanului i consumatorului
Ing. Ileana Trandafir ! 177
Capitolul 4 . Formarea profesional i pregtirea general
a popula iei n i pentru Societatea Informa ional Societatea
Cunoa terii
4. 1. Achiziia, gestiunea, partajarea i prelucrarea cuno tinelor pe web:
elemente eseniale n societatea cunoa terii
Prof. dr. ing. tefan Tru an Matu 195
4.2. Noi tipuri de sisteme educaionale pentru SI SC
Ing. Cristina V. Niculescu 209
4.3. Strategii de cre tere a utilizabilitii i de dezvoltare a competenelor
de baz ale populaiei Romniei pentru utilizarea tehnologiei
informaiei
Prof. univ. dr. Gheorghe losif, Ana Mria Marhan, Ion Juvin 225
Capitolul 5. Rolul tiin ei, cercetrii i inovrii
5. 1. tiina n Societatea Informaional Societatea Cunoa terii
Acad. Dan Dasclu 239
Concepte, soluii i strategii pentru Romnia
5.2. Potenialul creativ romnesc resursa necesar pentru
o dezvoltare durabil
Prof. dr. ing. tefan lancu 251
Capitolul 6. Aspecte sociale i juridice
6. 1. Unele probleme sociale, economice, juridice i etice ale utilizrii
tehnologiei informaiei i comunicaiilor
Prof. dr. ing. tefan lancu 273
6.2. Noi actori sociali n promovarea tehnologiilor informatice i de
cunoa tere spre SI SC
Prof. dr. Ion Glodeanu, prof. dr. OscarHoffman 285
6.3. Romnia n faa unei mari dileme: societatea informaional vs.
suprapopulaia agrar i economia de subzisten
Prof. dr. Constantin Ciutacu, dr. Luminia Chivu,
prof. dr. Valeriu loan Franc 301
6.4. Ocrotirea sntii, asistena social specific i gestionarea
resurselor biologice umane ale populaiei n SI SC
Prof. dr. ing. Horia Nicolai Teodorescu, membru corespondent .
al Academiei Romne 323
6.5. Intemetul i criminalitatea informatic
Prof. dr. Dan Banciu, conf. univ. dr. Ion Vldu 335
6.6. Probleme juridice ale societii informaionale
Conf. dr. Ioana Vasiu, prof. dr. Lucian Vasiu, MBA 347
Capitolul 7 . Dezvoltarea economiei i a afacerilor
7. 1. Cu privire la tendinele dezvoltrii domeniului tehnologiei informaiei
Ing. tefan Cojanu i colaboratori 361
7.2. Posibile ajustri cpnceptual metodologice n tiina economic n
contextul extinderii SI SC i a noii economii informaionale
Prof. dr. Lucian Liviu Albu, Nona Chilian 379
7.3. Economia digital
Prof. dr. Gheorghe Zaman 405
7.4. Noua economie. Orizont i schimbri
Prof. dr. Paul Tnase Ghi 415
Societatea Informaional Societatea Cunoa terii
7.5. Organizaii bazate pe cunoa tere
Prof. dr. Horaiu Dragomirescu 425
7.6. Noi forme de munc i activiti n societatea bazat pe informaie i
cunoa tere
Prof. dr. Ion Gh. Ro ea, Marian Stoica 445
7.7. Premise ale procesului tranziiei de la societatea industrial
la societatea cunoa terii
Conf. dr. Gabriela Sabu 459
Capitolul 8 . Infrastructuri informatice i de comunica ii pentru
Societatea Informa ional Societatea Cunoa terii
8. 1. Infrastructura informaional naional infrastructura de baz a
societii informaionale ca societate a cunoa terii
Prof. dr. ing. Marius Guran 475
8.2. Infrastructura de comunicaii. Acces i siguran
Dr. ing. Ion Stnciulescu 485
8.3. Analiz de risc i vulnerabilitate pentru infrastructurile critice ale
societii informatice societate a cunoa terii
Prof. dr. ing. Adrian V. Gheorghe 497
8.4. Vulnerabilitatea sistemelor n contextul Internet
Prof. dr. ing. Vasile Balt ac. 505
8.5. Sistem informaional geografic (GIS) pentru studiul dezastrelor
naturale
Prof. dr. Dan Blteanu, membru corespondent
al Academiei Romne, dr. Viorel Chende , dr. Sorin Cheval 515
Addenda
1: Carta construirii Societii Informaionale n Romnia; un manifest
pentru o mi care ampl, eficace i coerent 523
2: Programul sesiunii de lansare a Programului de cercetare prioritar
al Academiei Romne: "Societatea Informaional Societatea
Cunoa terii" '. 527
3: Informaii asupra autorilor studiilor tematice cuprinse n volum 529
8
TABLE OF CONTENTS
Introduction
Developing a vision op the Information Society Knowledge Society
under the coordination of the Romanian Academy
Prof. Florin Gheorghe Filip, Member of the Romanian Academy 15
The address of Prof. Eugen Simion, President of the Romanian
Academy 21
The address of Mr. Ion Iliescu, President of Romnia 23
The address of Mr. Adrian Nstase, Prime Minister of Romnia 27
The address of Mr. Dan Nica, Minister of Communications and
Information Technology 29
Report on the results of Delphi analysis concerning the Information
Society Knowledge Society in Romnia
Prof. Florin Gheorghe Filip, Member of the Romanian Academy,
Prof. Horaiu Dragomirescu 33
Chapter 1 . Conceptual Aspects
1.1. The Information and Km wledge Society. Vectors of the Knowledge
Society
Prof. Mihai Drgnescu, Iv' smberof the Romanian Academy 43
1.2. Indicator system for the asse^sment of the Information Society
Prof. MariusGuran 113
Chapter 2 . The Cultural Dimension
2.1. Promoting the Romanian language in the Information Society
Knowledge Society
Prof. Dan Tufi , Corre ponding Member
of the Romanian Academy 131
2.2. Towards a culture economy and an intellectual information
infrastructure .
Prof. Florin Gheorghe Filip, Member of the Romanian Academy 143
Societatea Informaional Societatea Cunoa terii
Chapter 3 . GovernmeYit institutions and their social contacts
with the citizen
3. 1. Integrated information systems for citizens in the Information
Society
Prof. Doina Banciu 157
3.2. The public domain in an Information Society: The impact of the new
Communications technologies
Camelia Beciu, Ph.D 165
3.3. The influence of the IS KS on citizen's private life and individual
growth; protection of the citizens' and consumers' rights
Ileana Trandafir 177
Chapter 4 rProf essional and General Training of the Popuiation in and
for an Information Society Knowledge Society
4. 1. Acquiring, managing, sharing, and processing information on the
web: essential elements in the knowledge society
Prof. tefan Tru an Matu 195
4.2. New types of educaional systems for the Information Society
Knowledge Society
Cristina Niculescu 209
4.3. Strategies for increasing efficiency and core competences of the
Romanian popuiation for the utilization of the information technology
Prof. losif Gheorghe, Ana Mria Marhan, Ion Juvin 225
Chapter 5. The Role of Science, Research and Innovation
5. 1. Science in an Information Society Knowledge Society
Prof. Dan Dasclu, Member of the Romanian Academy 239
5.2.The Romanian inventive potenial Necessary resource for a long
lasting development
Prof. tefan lancu 251
Chapter 6. Social and Legal Aspects
6. 1. Some social, economic, legal and ethical problems related to the
use of information and Communications technologies
Prof. tefan lancu 273
10
Concepte, soluii i strategii pentru Romnia
6.2. New social actors in promoting the information and knowledge
technologies towards the information knowledge society
Prof. Ion Glodeanu and Prof. Oscar Hoffman 285
6.3. Romnia on the horns of a dilemma: the Information Society in the
framework of an agrarian overpopulated region and an
underdeveloped economy that cannot exceed subsistence
Constantin Ciutacu, Ph.D., Luminia Chivu, Ph.D., and
Valeriu loan Franc, Ph.D 301
6.4. Health care, social assistance and the management of
bio resources of the popuiation in the Information Society
Knowledge Society
Prof. Horia Nicolai Teodorescu, Corresponding Member of the
Romanian Academy 323
6.5. The Internet and the unlawful acts in the Information Society
Prof. Dan Banciu and Ion Vldu, Ph. D 335
6.6. Legal problems in Information Society
Ioana Vasiu Ph.D. and Lucian Vasiu, MBA 347
Chapter 7 . Economy and Business Environment Development
7.1. Trends in the development of the information technology
tefan Cojanu and his assistents 361
7.2. Possible theoretical and methodological adjustments in the
economic science in the context of the enlargement of the
Information Society as well as of.the new Information Economy
Prof. Lucian Albu and Nona Chilian 379
7.3. Digital Economy
Prof. Gheorghe Zaman, Corresponding Member
of the Romanian Academy 405
7.4. The New Economy. Perspectives and changes
Prof. Paul Tnase Ghi 415
7.5. Knowledge based organisations
Prof. Horaiu Dragomirescu 425
11
Societatea Informaional Societatea Cunoa terii
7.6. New occupations and activities in an Information and Knowledge
based society
Prof. Ion Gh. Ro ea, Marian Stoica 445
7.7. Premisses for the transition process from the industrial society to
the Knowledge Society
Gabriela Sabu, Ph. D ." 459
Chapter 8 . Information and Communication Infrastructures of the
Information Society Knowledge Society
8. 1. The naional information infrastructure The essential infrastructura
of the Information Society as a Knowledge Society
Prof. Marius Guran 475
8.2. The communication infrastructure. Access and safety
Ion Stnciulescu, Ph.D . 485
8.3. Risk and vulnerability analysis for criticai infrastructures of the
Information Society Knowledge Society
Prof. Adrian V. Gheorghe , 497
8.4. Systems vulnerability in the Internet environment
Prof. Vasile Baltac 505
8.5. A geographical information system (GJS) for the study of natural
disasters
Prof. Dan Blteanu, Corresponding Member of the Romanian
Academy, Viorel Chende , Ph. D., and Sorin Cheval , Ph. D 515
Addenda
1 The Charter of the Information Society Development in Romnia; a
manifesto for a wide ranging, efficient and coherent movement 523
2. Program of the launching session of the top priority research program
of the Romanian Academy: The Information Society Knowledge
Society : : 527
3. Biographical notes of contributors 529
12
INTRODUCERE
Elaborarea unei viziuni privind "Societatea Informaional Societatea
Cunoa terii" n coordonarea Academiei Romne
Acad. Florin Gheorghe Filip 15
Cuvntul Pre edintelui Academiei Romne, Academician Eugen Simion,
la edina comun a seciei " tiina i tehnologia informaiei" i a
Comitetului director al "Forumului pentru societatea informaional"
8 februarie 2001 21
Mesajul domnului Ion Iliescu, Pre edintele Romniei, adresat
participanilor la sesiunea de lansare a Programului de cercetare
prioritar al Academiei Romne "Societatea Informaional Societatea
Cunoa terii" 10 aprilie 2001 23
Mesajul domnului Adrian Nstase, Prim ministru al Romniei,
Pre edinte al Grupului pentru Promovarea Tehnologiei Informaiei,
adresat participanilor la sesiunea de lansare a Programului de cercetare
prioritar al Academiei Romne "Societatea Informaional Societatea
Cunoa terii" 10 aprilie 2001 27
Mesajul domnului Dan Nica,Ministrul al Comunicaiilor i Tehnologiei
Informaiei, adresat participanilor la sesiunea de lansare a Programului
de cercetare prioritar al Academiei Romne "Societatea Informaional
Societatea Cunoa terii" 10 aprilie 2001 29
Raport asupra rezultatelor anchetei Delphi privind Societatea
Informaional Societatea Cunoa terii n Romnia
Acad. Florin Gheorghe Filip, Prof. dr. Horaiu Dragomirescu 33

S-ar putea să vă placă și