Sunteți pe pagina 1din 8

SPITALUL MUNICIPAL

DIMITRIE CASTROIAN
HUSI
COD 5
IPSSM-5
Instructiuni proprii cadere -alunecare
ed1, rev 1
Iulie-2013
INST!CTI!NI POPII D" S"C!IT#T" SI S#N#T#T" IN M!NC#
PI$IND P"$"NI"# #CCID"NT"%O D"T"MIN#T" D" #%!N"C#",
C&D"", 'MPI"DIC#" %# %OC!% D" M!NC&
COD (5)
Intocmit, Aprobat ,
Inginer SSM Manager,
Ing. Balan Cristian Dr. Rotaru Lucia
1
INSTRUCTIUNE PROPRIE SSM
PRIVIND PREVENIREA ACCIDENTELOR DETERMINATE DE
ALUNECARE, CDERE, MPIEDICARE LA LOCUL DE MUNC
SCOPUL:
C!NO#*T""# D" C&T" TO+I #N,#-#+II # P"$"D"I%O %",#%" 'N
$"D""# "$IT&II #CCID"NT"%O D" M!NC& *I # 'M.O%N&$II%O
PO/"SION#%"
DOMENIUL :
S" $# #P%IC# P"NT! 'NT",!% P"SON#% S#%#I#T, CO"SP!N0&TO
/!NC+I"I "1"CIT#T"2
DOCUMENTE DE REFERIN :
/ISI" IN/OM#TI$ # #,"NTI"I "!OP"N" D" S"C!IT#T" *I S&N&T#T" IN
M!NC&
INSTRUCTIUNEA:
#lunecarea, 34piedicarea 5i c6derea (c6derea de la 3n6l7i4e 4ic6, respectiv
de la 4ai pu7in de 2 4), repre8int6 cau8ele cele 4ai 9recvente ale accident6rilor 3n
toate sectoarele de activitate, de la 4unca :rea la 4unca de ;irou2 #cestea au 9ost
identi9icate ca 9iind principalele cau8e ale accidentelor care au ca re8ultat
a;sentarea de la lucru pentru perioade 4ai 4ari de trei 8ile2
Responsabilitile angajatorilor
Cerin7ele cuprinse 3n Directivele "uropene (cu4 sunt cele re9eritoare la locul
de 4unc6, la se4nali8area de securitate, la ec<ipa4entul individual de protec7ie 5i
la Cadrul pentru securitate 3n 4unc6) sunt i4portante pentru prevenirea alunec6rii
5i 34piedic6rii, 5i includ=
#si:urarea, 3n 46sur6 c>t 4ai 4are posi;il6, a iluminaului natural su9icient
la l!"u#il$ %$ mun"&, precu4 5i dotarea acestora cu 4i?loace de ilu4inat
arti9icial corespun86toare prote?6rii s6n6t67ii 5i securit67ii 4uncitorilor@
M6suri pentru ca 'a#%!($lil$ %$ la l!"u#il$ %$ mun"& s6 9ie 9iAe, sta;ile 5i
nivelate, s6 nu pre8inte protu;eran7e, :6uri sau pante 5i s6 nu 9ie alunecoase@
Prevederea ($mnali)&#i %$ ($"u#ia$ *i (&n&a$, acolo unde pericolele nu
pot 9i evitate sau reduse 3n 46sur6 corespun86toare prin 46suri preventive@
2
Prevederea de $"+i'am$n in%i,i%ual %$ '#!$"-i$, adecvat riscurilor 5i
acolo unde aceste riscuri nu pot 9i evitate prin 4i?loace2 "c<ipa4entul
tre;uie s6 9ie con9orta;il 5i ;ine 3ntre7inut, 5i totodat6 s6 nu contri;uie la
:enerarea altor riscuri@
espectarea unui Ca%#u :eneral de :estionare a securit67ii 5i s6n6t67ii,
cuprin8>nd= evaluarea 5i prevenirea riscurilor@ prioritate acordat6 46surilor
colective de eli4inare a riscurilor@ asi:urarea in9or46rii 5i instruirii@
consultarea cu an:a?a7ii 5i coordonarea cu su;-contractan7ii 3n privin7a
securit67ii 3n 4unc62
Men7inerea unui 4ediu de lucru s6n6tos 5i si:ur nu constituie o responsa;ilitate
eAclusiv6 a conducerii2 %a r>ndul lor, an.a/a-ii au datoria de a coopera 5i de a
se 3n:ri?i at>t de propria lor securitate c>t 5i de cea a cole:ilor, precu4 5i de a
respecta instruc7iunile pri4ite 3n cadrul instruirii2 /iecare an:a?at tre;uie
3ncura?at s6 contri;uie la 34;un6t67irea securit67ii 5i s6n6t67ii 3n 4unc62
Prevenirea accidentelor
Definitii
#lunec6rile se produc atunci c>nd are loc un de8ec<ili;ru cau8at de o
aderen76 prea 4ic6 3ntre piciorul persoanei 5i supra9a7a pe care se 4er:e2
Cau8ele alunec6rilor 5i 34piedic6rilor - Supra9e7e u4ede sau uleioase@ -
6sturn6ri accidentale de lic<ide@ - #ccidente 4eteorolo:ice@ - Covoare 5i
4oc<ete desprinse, ne9iAate@ - Podele sau alte supra9e7e de 4ers tocite
'4piedic6rile= %ovirea unui o;iect, pierderea ec<ili;rului 5i c6derea2 Cau8e
co4une= O;struc7ionarea vederii@ Ilu4inat sla;@ De8ordine 3n ?ur@ Moc<et6 cu
denivel6ri@ Ca;luri neacoperite@ Sertare desc<ise@ Supra9e7e de 4ers cu
denivel6ri (sc6ri, pra:uri)@
Pericole de 34piedicare =#ten7ie la :urile de scur:ere 9ara capac sau care nu sunt
la acela i nivel cu pavi4entul i la denivelarile dinpavi4ent =#ten7ie la pra:uri
C6deri= Pierderea ec<ili;rului 5i c6derea la p64>nt2 "Aist6 trei tipuri de
c6deri=
12 C6deri la acela5i nivel2 #lunecarea sau 34piedicarea survin i4ediat 3naintea
c6derii pe podea sau pe supra9a7a de deplasare
22 C6deri de la 3n6l7i4e= C6deri de pe plat9or4e, ra4pe, trepte sau sc6ri2
32 S6rituri la un nivel in9erior B !n salt inten7ionat de la un nivel la altul B
#n:a?atul sare de pe o scar6, o ra4p6, un ec<ipa4ent 2
3
Bunele practici de lucru
#colo unde este posi;il, o;iectivul tre;uie s6 9ie eli4inarea riscului la
surs6 (de eAe4plu, nivelarea pardoselilor care pre8int6 denivel6ri)2 'n ordinea
priorit67ilor, ur46toarea op7iune pre9erat6 este su;stituirea (de eAe4plu,
utili8area unei 4etode alternative de cur67are a pardoselii), ur4at6 de separare
(de eAe4plu, 9olosirea unor ;ariere care s6-i 7in6 pe lucr6tori la distan76 de
pardoselile u4ede)2 !lti4a 46sur6 de prevenire este protec7ia (de eAe4plu,
purtarea de 3nc6l764inte cu talp6 antiderapant6)2 !tili8area ec<ipa4entului
individual de protec7ie tre;uie s6 repre8inte ulti4a op7iune, dup6 ce au 9ost
epui8ate toate celelalte 46suri or:ani8atorice 5i te<nice2 #deseori, pentru
reducerea sau eli4inarea riscurilor de alunecare 5i 34piedicare, pot 9i :6site
46suri si4ple, dar e9iciente2 #c7iunile de prevenire ce pot 9i luate 3n considerare
includ ur46toarele=
.
Buna gospodrire B o cau86 4a?or6 de alunec6ri 5i 34piedic6ri o
constituie proasta :ospod6rire 5i, 3n :eneral, de8ordinea2 Mediul de 4unc6
tre;uie 4en7inut 3n stare de cur67enie 5i ordine, 96r6 o;stacole pe pardoseli 5i pe
c6ile de acces2 'ndep6rtarea :unoiului tre;uie e9ectuat6 cu re:ularitate, pentru a
evita acu4ularea acestuia2
Deplasarea- /i7i aten7i la 4ediul 3ncon?ur6tor2
/i7i aten7i la pericolele de alunecare 5i 34piedicare din 8ona 3n care lucra7i 5i
pe oriunde v6 deplasa7i2
Mer:e7i, nu aler:a7i, nu v6 :r6;i7i2 #corda7i-v6 ti4p su9icient@
Nu v6 antrena7i 3n activit67i care v6 distra: aten7ia2
Nu citi7i, scrie7i sau 4unci7i 3n ti4p ce 4er:e7i@
Nu c6ra7i ceva care v6 ;loc<ea86 privirea2 /olosi7i un c6rucior2
C6ra7i lucrurile 4ici aproape de corp@
C>nd 4er:e7i la un alt eta?Cnivel, lua7i li9tul dac6 duce7i ceva cu a4;ele
4>ini@
P65i7i cu aten7ie 5i 3ncet atunci c>nd trece7i de la un tip de podea la altul2
#?usta7i-v6 4ersul (pa5ii,9elul 3n care p65i7i)2
#corda7i un plus de aten7ie atunci c>nd intra7i cu 3nc6l764intea ud62
'ncetini7i 5i 9ace7i pa5i 4ici, cu aten7ie, dac6 supra9a7a nu este dreapt6, este
alunecoas6, 3nclinat6 sau acoperit6 de o;iecte aruncate 3n de8ordine2
D
Dac6 tre;uie s6 v6 deplasa7i pe o supra9a76 alunecoas6 sau ud6= Purta7i
3nc6l764inte cu talpa antiderapant6@ /ace7i pa5i 4ici, cu aten7ie@ /i7i aten7i la
supra9a7a pe care p65i7i@
"scaladareaC co;or>rea2 Cur67a7i-v6 3nc6l764intea de noroi, 86pad6, :<ea76,
:r6si4e, sau orice alt6 su;stan76 conta4inant62 De ase4enea, asi:ura7i-v6 c6
scara,supra9a7a de rulare a pneurilor, treapta 5i plat9or4a 4i?loacelor de
transport sunt curate 5i uscate@
#puca7i-v6 ;ine de ;ara de sus7inere2
Nu s6ri7i la co;or>rea de pe plat9or4a unui 4i?loc de transport 3n co4un2
Curenie i ntreinere B dac6 sunt e9ectuate cu re:ularitate, cur67enia
5i 3ntre7inerea vor 4ini4i8a riscurile2 ,unoiul tre;uie 3ndep6rtat 3n 4od re:ulat
5i tre;uie 4en7inut6 cur67enia 8onelor de lucru2 Metodele 5i ec<ipa4entele de
cur67enie tre;uie s6 9ie adecvate supra9e7elor ce ur4ea86 a 9i cur67ate2 'n ti4pul
cur67eniei 5i 3ntre7inerii tre;uie avut :ri?6 s6 nu se cree8e noi pericole de
alunecare 5i 34piedicare2
Iluinat B tre;uie s6 se asi:ure niveluri corespun86toare de ilu4inat,
9unc7ionarea 5i po8i7ionarea corpurilor de ilu4inat ast9el 3nc>t toate 8onele de
pardoseal6 s6 9ie ilu4inate 3n 4od uni9or4 5i s6 poat6 9i o;servate cu claritate
pericolele poten7iale, cu4 ar 9i o;stacolele 5i scur:erile de 9luide2 Nivelurile de
ilu4inat tre;uie s6 asi:ure condi7ii de si:uran76 pentru circula7ia 3n cadrul
incintelor de lucru2 Deoarece 5i la locurile de 4unc6 situate 3n aer li;er tre;uie
s6 9ie ilu4inate 3n 4od corespun86tor, sunt necesare 5i instala7ii de ilu4inat
eAterior2
Pardoseli B pardoselile tre;uie s6 9ie veri9icate cu re:ularitate pentru
depistarea deterior6rilor si, atunci c>nd acest lucru este necesar, tre;uie
e9ectuate opera7iuni de 3ntre7inere tre;uie ur46rite pericolele poten7iale de
alunecare 5i 34piedicare, care includ :6uri, cr6p6turi, precu4 5i covoare 5i
5ter:6toare care nu sunt ;ine 9iAate pe pardoseal62 Supra9a7a pardoselii tre;uie
s6 corespund6 speci9icului activit67ii de la 9iecare a4plasa4ent, spre eAe4plu B
s6 9ie re8istent6 la ulei 5i la produsele c<i4ice utili8ate 3n procesele de
produc7ie2 Prevederea unui strat super9icial de protec7ie sau tratarea c<i4ic6 a
pardoselilor eAistente poate 34;un6t67ii propriet67ile antiderapante ale acestora2
#ceste pardoseli tre;uie s6 9ie p6strate 3ntotdeauna 3n stare de cur67enie2
'ntre7inerea 8onelor de lucru 'ntre7inerea podelelorCsupra9e7elor de lucru2
P6stra7i podelele curate, 96r6 ap6, noroi, :r6si4e, :unoi etc, 5i 3n ;une condi7ii@
#si:ura7i i4ediat cur67area lic<idelor v6rsate@ e4edia7i i4ediat orice
pro;le46 sau 3nlocui7i ele4entele stricate@
Solicita7i 34pre?4uirea cu 4arca?e sau ;loca7i 8ona p>n6 c>nd se usuc6
co4plet sau se repar6,3nainte de a per4ite persoanelor s6 circule@
5
O;serva7ie pt2 3n:ri?itori= #tunci c>nd cur676 cu 4opul, tre;uie s6 evite
r6sp>ndirea lic<idului, 46rind ast9el supra9a7a de conta4inare2
Sesi8a7i i4ediat o ;alustrad6 lips6 sau rupt6, o podea stricat6 sau alunecoas6,
o 4oc<et6 desprins6 sau deteriorat62
Sesi8a7i pro;le4ele le:ate de podea, cu4 ar 9i lipsa unor ;uc67i de :resie,
etc2
!cri B 4ulte accident6ri se produc pe sc6ri2 Prevederea de ;alustrade,
34;r6c64intea antiderapant6 a treptelor, per9ecta vi8i;ilitate 5i 4arca?ele
antiderapante de pe 4ar:inile 9rontale ale treptelor, precu4 5i ilu4inatul adecvat
sunt, toate, 46suri care pot a?uta la prevenirea alunec6rilor 5i 34piedic6rilor pe
sc6ri2 #lte di9eren7e de nivel, ca 3n ca8ul ra4pelor, sunt adeseori di9icil de
o;servat2 "ste necesar ca acestea s6 9ie ;ine se4nali8ate, prin utili8area unor
indicatoare de securitate corespun86toare2
/olosi7i ;alustradele atunci c>nd urca7i sau co;or>7i sc6rile2
Nu v6 :r6;i7i 5i nu s6ri7i treptele2
/olosi7i ;alustradele sau alte o;iecte sta;ile de care v6 pute7i sus7ine@
S"a#i #$)$ma$
Scarile re8e4ate tre;uie sa 9ie re8istente si eventual usoare, con9or4
standardelor in vi:oare2
%un:i4ea totala a scarii tre;uie sta;ilita ast9el incat sa dea posi;ilitatea
lucratorului sa lucre8e stand pe o treapta care se a9la la o distanta de cel putin
1 4 de la capatul superior al scarii2
Picioarele scarilor tre;uie ;ine 9iAate, pentru a evita alunecarea scarilor si
caderea lucratorului2
In ca8ul in care conditiile de lucru per4it 9iAarea scarii sus , atunci se 9iAea8a
carli:e la capetele superioare ale ra4elor lon:itudinale2
Pentru ca scara sa nu alunece, capetele in9erioare ale ra4elor lon:itudinale
tre;uie dotate, de la ca8 la ca8, cu dispo8itive antiderapante (sa;otii 4etalici
cu capete ascutite sau cu sa;oti de cauciuc etc2) sau orice alte solutii cu
e9icacitate ec<ivalenta2
Cand se lucrea8a la o in6l7i4e 4ai 4are de 24, in locurile cu circulatie
intensa sau pardoseli alunecoase, la ;a8a scarii tre;uie sa stea un lucrator
care va asi:ura sta;ilitatea scarii2 %a sol se va asi:ura o 8ona de protectie,
averti8ata vi8i;il, cu o supra9ata sta;ilita in 9unctie de in6l7i4ea 4aAi4a de
lucru, accesul oricarei persoane straine in 8ona 9iind inter8is2
Scarile tre;uie sa 9ie utili8ate de asa 4aniera incat sa per4ita lucratorilor sa
dispuna in orice 4o4ent de o prindere cu 4ana si de un spri?in si:ur2 Dac6 o
E
:reutate tre;uie transportata 4anual pe scara, aceasta nu tre;uie sa i4pedice
4entinerea unei prinderi si:ure cu 4ana2
Se inter8ice intnderea de conductoare sau ridicarea de :reutati cu a?utorul
scarii2
!curgeri B scur:erile de 9luide tre;uie s6 9ie i4ediat 3ndep6rtate, prin
9olosirea unei 4etode corespun86toare de cur67are (poate 9i necesar6 c<iar
tratarea c<i4ic6)2 #colo unde pardoseala este u4ed6, se vor 9olosi se4nali86ri
de averti8are 5i se vor a4ena?a rute de circula7ie ocolitoare2
Conceperea 4ediului de lucru 5i a procesului de lucru Includ procese de lucru
pentru prevenirea devers6rilor, 34pro5c6rilor sau scur:erilor de lic<ide, uleiuri,
particule, pra9uri etc, pe podea2 ventila7ie local6 de evacuare@ siste4e de
eAtra:ereCcolectare@ spa7ii deli4itate@ supra9e7e de lucru prev68ute cu 4ar:ini
4ai 3nalte@ ?:<ea;uri de colectare, de scur:ere@
#ten ie la scur:erile accidentale de la do8atoarele de apa sau ca9ea
/olosi7i t6vi de colectare pentru a preveni sau a re7ine scur:erile pe podea@
e9ectua7i o 3ntre7inere re:ulat6 5i plani9icat6 pentru 4en7inere 3n ;une
condi7ii2
Co4unica i persoanelor co4petente eAisten a pericolelor2
"bstacole B acolo unde este posi;il, o;stacolele tre;uie s6 9ie
3ndep6rtate, pentru a evita pericolul de 34piedicare2 Dac6 3ndep6rtarea
o;stacolului nu este posi;il6, atunci tre;uie s6 9ie utili8ate ;ariere adecvate sau
inscrip7ion6ri de si:uran762
C>nd v6 deplasa7i, uita7i-v6 pe unde 4er:e7i2
#si:ura7i-v6 c6 este li;er6 calea 5i c6 vederea nu v6 este o;struc7ionat6
3nainte de a ridica ceva@
Cabluri suspendate B ec<ipa4entele tre;uie a4plasate ast9el 3nc>t
ca;lurile s6 nu 3ncruci5e8e cu dru4urile pentru pietoni2 Se vor utili8a 465ti de
protec7ie pentru ca;luri, pentru 9iAarea acestora pe supra9e7e 3n condi7ii de
si:uran762
#nclinte B 4uncitorii tre;uie s6 poarte 3nc6l764inte
corespun86toare 4ediului 3n care lucrea862 Se va 7ine sea4a de tipul activit67ii,
de supra9a7a pardoselii, de condi7iile tipice 3n care se :6se5te pardoseala 5i de
propriet67ile antiderapante ale t6lpii 3nc6l764intei2
$ocurile de unc n aer liber B locurile de 4unc6 3n aer li;er tre;uie
s6 9ie a4ena?ate ast9el 3nc>t riscurile de alunecare 5i 34piedicare s6 9ie 4ini4e,
F
de eAe4plu prin adoptarea de 46suri anti-derapa? 3n condi7ii de 3n:<e7 5i prin
9olosirea de 3nc6l764inte adecvat62
12 aporta7i i4ediat pericolele@ Dac6 descoperi7i un risc de accidentare
22 aporta7i i4ediat pro;le4a c6tre e9ii diresc i sau departa4entul responsa;il@
32 #lerta7i-i sau averti8a7i-i pe cei din 8on6= 4arca7i 8ona sau sta7i pe loc p>n6
vine a?utorul2
Intoc4it,
%ucrator dese4nat,
In:2 .alan Cristian
G

S-ar putea să vă placă și