Sunteți pe pagina 1din 70
DANILET, VASILICA-CRISTI ‘Studi: Universitatea Alexandru loan Cuza” din lagi, Facultatea de Drept (1998); Universitatea de Vest din Timigoara, Curs de studi aprofundate in domeniul Stiinje penale” (2001); Universitatea ,Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, master ,tinte penale si criminalistiea” (2002) si Studit doc torale in cadrul Facultiii de Drept; doctor in drept (2013). Activitate: judecator (1998-prezent); preparaior la materile penal ~ partea special si procedurd penala, Universitatea ,Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca (2002-2004); consilier al ministrului_justjiei (2008-2007); formator la TInstitutal Najional al Magistraturit in domeniul Etied si deontologie” (2008-prezent); membra ales in Consiliul Superior al Magistraturii (2011-prezent); comunicarea ,Vietima infractiunii — acuzator in. procesul penal” laa 16-2 sesiune stinjificd anuali a Academiei Romane ~ filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie ,George Barit”, Departamentul de cer- ccetari socio-umane, Cluj-Napoca (2008); comunicarea ,Principiul disponibi- Titi in procedura plangerii prealabile” in cadrul manifestaritInsttuiijuri- dice contemporane in contextul integrarii Romdniei in U.E.”, editia a Il-a, ‘organizata de Universitatea Roméno-Americand, Bucuresti (2008). Publicafii: sapte cari in calitate de unic autor si alte ase in calitate de Ccoautor, intre care ,Coruptia si anticoruptia in sistermul juridie” (2009); wMedierea ~ standarde si proceduri" (2009); ,Arestarea. indrumar pentru practicieni” (2013); Admiterea Ia INM si in magistratura 2013. Ghid practic: intrebiri, legislaie, teste” (2012, 2013), .Concurs de admitere ta INM si MAGISTRATURA. Proba 3. Interviul. Etiet si deontologie Judiciara” (2013, 2014); .Ghid de mediere penal” (2014); peste 30 de studi in materie penalA, in calitate de autor, publicate in ,Dreptul”, ,Revista de Drept Penal", ,Curierul Judiciar”, Revista Medierea”, .,Themis”, -sPro-Lege”, ,Studia Universitatis Babes-Bolyai, lurisprudentia’ Premii si distinegii: premiul de excelenta pentru activitatea in reforma justifies, acordat de publicayia Gardianul de Transilvania si Banat in cadrul Galei Premiile Media de Excelenya (2008); premful pentru cel mai apreciat judecator de la Tribunalul Cluj, acordat de Baroul Cluj (2009); premiul de ‘excelenfa acordat de Editura Universitard pentru lucrarea ,Ghid de mediere” (2010); diploma de onoare acordati de Consiliul de Mediere (2013); diploma de onoare 3i ttlul de ,Ambasador al Medierii" acordat la Gala Mediatorilor organizaté de Consitiul de Mediere si Centrul International pentru Solujionarea Disputelor ~ Roménia (2013). Cristi Danileg Concurs de admitere INM si MAGISTRATURA 2014 Proba 1: Grile. Penal si Procesual penal + @fS Editura C.H. Beck Bucuresti 2014 AVERTISMENT! | -Avind in vedere ampoares Waid de Tenomenul ftoeopirlersilr de specia- that: mai ales in domeniul Dept avagem ata, posvt an. 1 gi 140 din gear 11986 privind rept de tr dept conene,reproducreaopeeior Sata produslorpurdoare de deprurtconexe,dactrespetivaroproducere a ost ‘fect rd autrizarea sau consimmantl tual dreptuior recunoscute de {epen menfemal, constiuie ifacune Se pedepsege cu Incisoare sau cu amend Pn repreducere, conor leg se inlege reales, itera sau paral, aurea | Gra mat mute cop ale uel per, erect seu indies temporer of permanent, pin oie miloac sub crce tora, LL Nu va faceti partasi la distrugerea cartii! Editura CH. Beck este acredi cedituri cu prestgiu recunoscut Concurs de admitere INM si MAGISTRATURA 2014 Proba 1. Grile. Penal si Procesual penal Copyright © 2014 ~ Editura C.H. Beck ‘Toate drepturilerezervate Editurii C-H. Beck Nicio parte din aceastéIucrare nu poate fi copistafird acordul scris al Edituri CH. Beck, Drepturile de distribuyie In srainatate apartin ih CNATDCU si este consideratd -xclusivitate editui Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a Romaniel ANILET, CRISTI Concurs de admitere INM si magistratur Grile, Penal si Procesual penal / Cristi Danilet. - Bucuresti : Editura CH. Beck, 2014 ISBN 978-606-18-0365-1 343(498)(079.1 Fditura C.H. Beck Sir. Serg. Nutu Ion nr. 2, sector 5, Bucuresti Tel (021.410,08.47; 021.410.08.09: 021.410,08.73; 021.410.08.46 Fax: 021.410.0848 E-mail: — comenzi@beck.t0 Redactor: Laura Marinescu Tehnoredactor: Catslin Manta Pref nnn vir Tematica si bibliografia concursului de admitere la Institutul ‘magistraturd, National al Magistraturii si de admitere sesiunea august-octombrie 2014 Partea I. Grile: Drept penal. Partea general Raspunsuri grile... nw AT Partea a Il-a. Grile: Drept penal. Partea speciala... Partea a Ila, lle: Drept procesual penal, Partea general Raspunsuri grile. Partea a IV-a, Grile: Drept procesual penal. Partea special... 115 Raspunsuri gril. 141 Partea I. GRILE Drept penal. Partea general 1, Sunt sanctiuni de drept pen: a. pedepsele si misurile educative; b, masurile preventive, masurile de siguranfi, masurile edu c. pedepsele, masurile educative si masurile de sigurant 2. Legea penal nou: a. se aplica retroactiv atunei cand dezinerimineaza; b. se aplicd retroactiv atunci cand legea penala veche este mai blanda; c. nu se aplicd retroactiv niciodata, conform principiului active- titi legii penale reglementate de art. 3 C.pen. 3. Legea penal mai favorabild se aplica: a. cand, dupa ramanerea definitiva a hotardrii de condamnare, intervine o lege care prevede 0 pedeapsa mai grea decit cea apli- cat de judecator; b. in cazul infractiunii continue, dacd momentul incetarii ni sau inactiunii survine ulterior intrarii noi legi in vigoare; c. cand, de la data comiterii faptei pnd la judecata definitiva a cauzei, intervin mai multe legi penale. 4, Legea penal mai favorabili a. se aplica facultativ in cazul pedepselor definitive; b. se aplica chiar daca dispozitiile penale mai favorabile au fost cuprinse in acte normative declarate ulterior savarsirii faptei ca neconstitutionale, daca in timpul cnd acestea s-au afla au cuprins dispozitii penale mai favorabile; ¢. nu se aplicd in cazul normelor penale mai favorabile cuprinse in ordonanje de urgent, daca ele au fost respinse de catre Parla- ‘ment ulterior sivargirii faptei.