Sunteți pe pagina 1din 87

UNIVERSITATEA DE

TIINE AGRICOLE I DE MEDICIN


VETERINARION IONESCU DE LA BRAD IAI
FACULTATEA DE AGRICULTUR
SPECIALIZAREA INGINERIE ECONOMICAN I

MATERIAL DE STUDIU ID

ECONOMIE POLITIC

CUPRINS
CAPITOLUL 1 Obiectul
i metode
tiin
ei economice...........................3
1.1 Alegerea economic
....................................................3
1.2 Definirea
tiin
ei economice.......................................4
CAPITOLUL 2 Factorii de produc
ie......................................................6
2.1 Resursele economice..................................................6
2.2. Factorii de produc
ie..................................................6
2.2 Munca-factor primar..................................................6
2.3 Capitalul-factor economic..........................................7
CAPITOLUL 3 ntreprinderea
i ntreprinztorul..................................10
CAPITOLUL 4 Salarul
i formele sale..................................................13
4.1 Conceptul de salar....................................................14
4.2 Formele salarului......................................................16
4.3 Corela
ia dintre productivitatea muncii
i salar........17
CAPITOLUL 5 Veniturile primare........................................................18
5.1 Profitul......................................................................18
5.2 Dobnda....................................................................19
5.3. Renta........................................................................21
CAPITOLUL 6 Cererea
i oferta...........................................................22
6.1 Cererea
i oferta agregat
.........................................22
6.2 Corela
ia dintre cerere
i oferta agegat
...................25
CAPITOLUL 7 Pia
a bunurilor economice............................................26
7.1 Pia
a bunurilor materiale...........................................26
7.2 Bursele de mrfuri.....................................................28
7.3 Pia
a serviciilor..........................................................31
CAPITOLUL 8 Pia
a monetar
..............................................................33
8.1 Func
iile monedei
i structura masei monetare........33
8.2 Con
intul pie
ei monetare.........................................36
CAPITOLUL 9 Venitul, consumul
i investi
iile..................................38
9.1 Venitul la nivel macroeconomic...............................38
9.2. Consumul ;i economiile...........................................40
9.3 Investi
iile.................................................................42
CAPITOLUL 10 Echilibrul
i dezechilibrul economic.........................45
10.1 Echilibrul economic................................................45
10.2 Teoria dezechilibrului economic............................50
CAPITOLUL 11 Fluctua
iile activit

ii economice..............................52
11.1 Ciclicitatea..............................................................52
11.2 Crizele economice..................................................59
CAPITOLUL 12 Infla
ia........................................................................62
12.1 Geneza
i natura infla
iei........................................62
12.2 Mecanismul
i cauzele infla
iei...............................65
12.3 Politici antiinfla
ioniste...........................................75
CAPITOLUL 13 omajul......................................................................78
13.1 Con
inutul
omajului..............................................78
13.2 Caracteristicile
omajului.......................................80
13.3 Cauze
i forme de manifestare a
omajului............81

Tema 1: Contribu
ia lui A. Smith la crearea stiin
ei economice
Tema 2: Infla
ia- cauze
i forme
Referat 1: Principali factori de produc
ie
Referat 2. Pia
a monetar
2

CAPITOLUL 1
OBIECTUL
I METODA
TIINEI ECONOMICE
1.1. Alegerea economic
No
iunea de economie
i apoi de
tiin
a economica fost
generalizatn lucr
ri de specialitate, pornind de la termenii grece
ti:
OIKOS = cas
; NOMOS = lege; POLIS = cetate; LOGOS =
tiin

. De
aici, Teoria economicpoliticeste
tiin
a care se preocupde legile
i
ac
iunile pentru gospod
rirea casei, cet

ii, societ

ii.
Teoria economicse preocupde nevoi
i de resurse pentru om
i
colectivitate. Ea examineazacele principii
i ac
iuni economice prin
care resursele sunt folosite pentru a satisface nevoia (trebuin
ele).
Deoarece nevoia reprezinto stare psihic
, Teoria economicare n
vedere omul. Resursele reprezentnd materia, Teoria economicse
ocupde natur
. Nu se poate
ti dacomul sau natura reprezint
conceptul mai important al Teoriei economice
n problemele economiei existntotdeauna confruntare de for
e:
nevoia
i resursele, dorin
a
i ocazia, omul
i natura, consumul
i
economisirea, oferta
i cererea.
Actul alegerii, care se adreseazindividului
i interesului s
u
economic, n spiritul gndirii clasice - fundamentat de "marele
sco
ian", Adam Smith, este doar actul final, deznod
mntul, n care
for
ele romantice ale dorin
ei sunt opuse for
elor realiste ale ocaziei.
Nevoia este consideratde economi
tii clasici baza Teoriei
economice politice, iar consumul este finalitatea
i scopul produc
iei.
F
rnevoie (trebuin

) nu existnici o bazpentru alegere, nici un scop


pentru consum. Omul f
rnevoie ar fi o plantf
rsens
i f
rscop.
Nevoia este universal
, limitat
i etern
.
Resursele derivdin natur
. F
rresurse nimic nu poate tr
i
i
nu ar fi nici o bazpentru a crea bunuri
i servicii, materiale
i
spirituale. Resursele sunt nslimitate.
Abunden
a este un concept de nen
eles dincolo de orizontul
oamenilor
i n afara existen
ei lor. Nimic nu este nelimitat. Nevoia fiind
o stare psihiceste un atribut al omului subiectiv
i astfel, Economia
politic
i are originea n
tiin
ele psihologice. Resursele, fiind o stare a
naturii, sunt un atribut al materiei
i astfel, Teoria economic
i are
originea n
tiin
ele fizice. Aspecte economice ale
tiin
ei sunt o sintez
n transformarea materiei
i satisfacerea nevoii prin produc
ia
i
consumul bunurilor
i serviciilor.
Caracteristicile nevoilor:
a) multiplicitate: n afar de nevoile vitale (mncare,
mbr
c
minte, locuin

), apar mereu, nevoi legate de fiecare individ

i de mediul economic, social, cultural;


b) satura
ie: intensitatea unei nevoi descre
te pe m
surce
este satisf
cut
; peste aceastintensitatenevoia este saturat
;
3

c) interdependen

: nevoile sunt substituibile, complementare

i interdependente.
Raritatea este un alt concept important n Teoria economic
. Un
lucru greu de g
sit este un lucru care nu este liber, n sensul cnimeni
nu trebuie spl
teascpentru el.
Raritatea nu este un atribut al unui bun, ci reflectareaunei situa
ii,
jocul ntre nevoi
i resurse; chiar dacun om ar avea to
i banii pe care iar putea folosi, activitatea lui ar fi condi
ionatde raritate. Raritatea d
na
tere, astfel, la alegere.
Alegerea impliccel pu
in doulucruri simple, n aparen

: un set
de bunuri care sunt disponibile, numit
i ocazie, precum
i unul sau mai
multe criterii n selectarea alternativei optime: a) costul; b) avantajul
comparativ; c) regulile jocului; d) riscul. Alegerea, n fapt, este cel mai
frecvent
i complex act al individului,grupului, organiza
iei, na
iunii.
Alegerea economicne aratcum ar trebui produse, distribuite
i
consumate bunurile, cum ar trebui organizatstrategia de crea
ie
i chiar
cum ar trebui solu
ionate problemele fundamentale ale vie
ii. Alegerile
economice se bazeazpe consecin
e de viitor sau de a
teptat, genernd
astfel, starea de incertitudine, dar via
a ns

i este o incertitudine.
Speran
a c
, n viitor, venitul va acoperi costurile este adesea z
d
rnicit
de practic
.
Existtotu
i o succesiune logicn orice act de alegere; metode
matematice sau psihologice
i dovedesc virtu
ile n acest domeniu: a)
analiza posibilit

ilor (
anselor) relevante; b) selectarea grupului de
ocazii sau a bunurilor disponibile; c) gruparea
i ierarhizarea solu
iilor
posibile; d) alegerea optim
.
1.2. Definirea
tiin
ei economice
Se poate grupa n cinci mari sensuri:
a) economia politic-
tiin
a bog

iilor (avu
iei), cum a
denumit-o Adam Smith. Concep
ia clasicasupra izvorului bog

iei munca anuala unei na


iuni, definitde A. Smith
i asupra distribu
iei
bunurilor create, definitde D. Ricardo prin repartizarea rentei pentru
p
mnt, a dobnzii pentru capital
i a salariului pentru munc
. Se
apreciazco
tiin
"nu se restrnge la studiul bunurilor, ci la tot ceea
ce concurla produc
ia, schimbul
i reparti
ia bog

iilor";
b) Teoria economic-
tiin
a schimbului
i alternativelor - n
viziunea concep
iei neoclasice. L. Robbins ar
ta c"economia este

tiin
a care studiazcomportamentul uman, n asemenea m
sur
, nct
rela
iile dintre scopuri
i mijloacele rare pentru ob
inerea lor solicit
alternativele".
Pentru profesorul Paul Samuelson " Teoria economicstudiaz
modalit

ile n care oamenii


i societatea decid cum sutilizeze moneda,
saloce resursele productive rare n producerea bunurilor
i serviciilor
variate (diversificate)
i sle repartizeze conform scopurilor de consum
4

prezente
i viitoare, ntre diferi
i indivizi
i ntre colectivit

i, care
constituie societatea;
c) Teoria economic studiaz leg
turile sociale din sfera
produc
iei, schimbului
i consumului. A
a cum a afirmat K. Marx,

tiin
a economic este datoare nu numai sdefineasc no
iunile
economice: salariu, preetc., ci sexplice formarea
i varia
ia lor, dar
mai ales, s precizeze raporturile sociale care intervin n acest
mecanism. Aceastviziune a fost adoptatde noua stng
i de
comunism, care au transformat o viziune
tiin
ificntr-o concep
ie
ideologicce nu a fost confirmatde istorie; d) viziunea socioeconomicasupra economiei, cerea trecerea de la economia material
,
n care omul era considerat "atom utilitar" al societ

ii, la "economia
uman
", care combinnu numai ideea de economie
i de materialitate,
ci
i celelalte trebuin
e ale omului: educa
ie, art
, religie, politicetc.
CONCLUZII
Teoria economicse preocupde corelarea resurselor
ia
nevoilor pentru a crea bunuri
i servicii necesare consumului individual

i productiv. Este o
tiin
a naturii, n m
sura n care se preocupde
aspectele materiale
i este o
tiin
socio-uman
, avnd n vedere
comportamentul economic al omului, precum
i trebuin
ele lui
spirituale.
Alegerile individului
i grupurilor sau na
iunilor sunt
esen
iale pentru economie. Alegerile (deciziile) sunt determinate de
cauzalitatea
i func
ionalitatea actelor
i proceselor economice
i sunt,
ntotdeauna, orientate c
tre viitor
i nu spre trecut. Criteriile de alegere:
pre
ul, avantajul comparativ, regulile jocului, riscul, presupun
ra
ionamente
i eficien

, deci, presupun un optim.


Evolu
ia gndirii economice aratfunc
ionarea economiei
de la static la dinamic, de la natural la concuren
ial, de la echilibru la
fluctua
ii. A
a cum ar
ta J.M. Keynes, n economia modern
, ideile
economice se dovedesc mai importante dect interesele, dacacestea
servesc unor politici (decizii) economice care genereazeficien

.
Trecerea la economia de pia

i func
ionarea treptata
acesteia, utilizeazcriteriile liberalismului
i ale dirijismului, avnd ns
ca obiectiv prioritar, construc
ia unei economii na
ionale - fundamentul
material al ntregii societ

ii romne
ti
i condi
ia particip
rii, ca
partener, la fluxurile mondiale de valori materiale
i spirituale.

CAPITOLUL II: FACTORII DE PRODUCIE


2.1. Resursele economice
Via
a economicare ca premismaterialresursele economice.
Acestea sunt ansamblul resurselor ce pot fi valorificate pentru a produce
bunuri
i servicii.
n concep
ia clasicilor, resursele economice erau formate
din: p
mnt, capital
i munc
.
n viziunea unor autori romni, resursele economice disponibile,
considerateca poten
ial, alc
tuiesc Avu
ia Na
ional
, formatdin:
a) avu
ia na
ionalacumulatprin munc
, respectiv bunuri
ale popula
iei, fonduri fixe, stocuri de materiale
i bunuri, investi
ii
neterminate;
b) resursele naturale: regenerabile (suprafa
a agricol
,
climatul, p
durile, apele)
i neregenerabile (mineralele sau substan
ele
utile, combustibilii fosili);
c) avu
ia spiritual
: patrimoniul
tiin
ific, cultural
i creativ
(stocul de inven
ii
i inova
ii);
d) resursele umane: popula
ia total
, activ
, ocupat
.
2.2. Factorii de produc
ie
n esen

, factorii de produc
ie reprezintpoten
ialul atras n
circuitul economic. Astfel, resursele economice disponibile
i
valorificabile, n m
sura n care sunt atrase
i utilizate n activit

i
economice, apar ca fluxuri
i se transformn factori de produc
ie.
Referindu-se la acest lucru, J.M. Keynes aratc
: "Cele mai multe
tratate de teorie a valorii
i produc
iei, se ocupnainte de toate de
repartizarea ntre diferitele utiliz
ri a unui volum dat de resurse
disponibile
i de condi
iile care, n cazul folosirii acestei cantit

i de
resurse, determinretribu
iile lor respective
i de valorile respective ale
produsului lor. Dar, teoria propriu-zisa factorilor de produc
ie care
determinfolosirea efectiva resurselor disponibile, nu a f
cut dect
rareori obiectul unui studiu am
nun
it.
coala clasic(A. Smith, D. Ricardo, J.B. Say) arata
a cum am
v
zut, cprincipalii factori de produc
ie sunt p
mntul (natura), munca

i capitalul. n epoca modern


, procesul de amplificare
i diferen
iere a
resurselor atrase
i utilizate n activitatea economica continuat, celor
trei factori li s-au ad
ugat al
i factori noi. Abilitatea ntreprinz
torului
este apreciatde unii autori, ca un tip special de resurseconomic
. Al
i
autori apreciazc
, acest factor este denumit management sau arta
i

tiin
a de a ob
ine eficien

.
2.3. Munca - factor primar al produc
iei
n sens socio-economic, munca este o activitate creatoare de
bunuri
i servicii, care pune n ac
iune lucr
tori ce dispun de cuno
tin
e
6

tehnice
i se aflntr-o indiscutabilrela
ie cu mijloacele de munc
,
incluznd natura
i reparti
ia muncii, regulile ierarhice, locul indivizilor
n crearea bog

iei sociale
i o certreparti
ie a produselor create.
2.4. Capitalul - factor economic
Activitatea economic
, pentru a se putea desf

ura eficient,
necesitacumularea
i utilizarea de bunuri reproductibile a c
ror
existen
dna
tere conceptului de capital. No
iunea are numeroase
sensuri n literatura de specialitate. Preluatdin latinapare n sec. al
XII-lea n scrierile comerciale cu sensurile de: cheag-fond; stoc de
m
rfuri; masde bani; bani aduc
tori de dobnd
. n secolul al XIV-lea,
no
iunea are n
elesuri mai variate: bog

ie, avere, fonduri, valoare care


spore
te, patrimoniu.
Fiziocratul A.J. Turgot, n secolul al XVIII-lea introduce sensul
modern al no
iunii de capital, respectiv capitalul nseamnmai mult
dect bani sau bunuri, ci
i participantul la producerea de valoare
i
profit.
Drept urmare, conceptul de capital a suferit numeroase
modific
ri, ca sens: capital productiv, capital b
nesc, capital real, capital
nominal, capital tehnic, capital fictiv, capital constant, capital variabil,
capital financiar, capital fizic, capital uman, capital cultural etc.
Capitalul - ca factor economic reprezintansamblul bunurilor
acumulate a c
ror utilizare face posibil sporirea randamentului
factorilor primari de produc
ie: munca
i resursele naturale. El se
constituie din acele bunuri produse prin munc
i acumulate, care nu
sunt supuse consumului popula
iei, ci consumului productiv, pentru a
produce noi bunuri
i servicii
i pentru a ob
ine profit din vnzarea lor.
Capitalul - factor de produc
ie sau capitalul real se delimiteaz
att de capitalul financiar, ct
i de ceilal
i factori de produc
ie
(p
mntul
i munca); bunurile-capital sunt un factor secundar sau
derivat din procesele productive anterioare. A
a cum arat P.
Samuelson: "Bunurile-capital sunt bunuri produse care pot fi utilizate ca
factori sau lucr
ri secundare la sfr
itul produc
iei noi. Dimpotriv
, solul

i mna de lucru, n calitate de factori sau lucr


ri primare, nu pot fi
tratate ca fiind ele nsele create propriu-zis de procesul economic".
Sub aspectul tehnico-productiv
i investi
ional capitalul fizic sau
real cuprinde bunurile reproductibile care condi
ioneazproducerea
bunurilor materiale
i serviciilor: instala
iile industriale, agricole,
comerciale, echipamentele, instrumentele
i aparatul tehnic de
produc
ie, poduri autostr
zi, drumuri, re
ele de comunica
ii
i
transporturi, stocurile de materii prime, materiale, combustibil,
semifabricate normale, brevete
i documenta
ii pentru activit

i
economice.
Capitalul mbrac
i alte forme, cum ar fi capitalul nominal, cum
este denumit de A. Page. Acesta are o bazmai larg
, este constituit din
7

toate elementele pozitive ale patrimoniului ntreprinderii (bunuri, bani,


crean
e etc.), este un capital lucrativ (sub aspectul reparti
iei veniturilor)

i nu este capitalul productiv; corespunde unei organiz


ri institu
ionale
determinate, care recunoa
te dreptul de proprietate
i permite titularului
s
u sob
inun venit f
rsdepuno muncconcomitent
.
Capitalul nominal poate apar
ine ac
ionarilor unei societ

i
comerciale pe ac
iuni, proprietarului unei ntreprinderi particulare sau a
statului, n cazul regiilor autonome.
Capitalul nominal poate fi inferior capitalului investit, dac
ntreprinderea folose
te
i mprumuturi pentru activitatea sa, respectiv
pentru rezerve de produc
ie. n cazul utiliz
rii mprumuturilor - practic
extinsn economiile dezvoltate - costurile de produc
ie vor fi m
rite cu
ratele scadente n perioada de gestiune.
Capitalul nominal poate fi superior celui investit, dac
ntreprinderea iese n pierdere, iar standardele de costuri sunt
insuficiente pentru a acoperi depreciereareal
.
Cre
terea capitalului unei ntreprinderi poate avea ca scop, fie
dezvoltarea ntreprinderii, fie absorb
ia altor ntreprinderi, fie situa
ii
necorespunz
toare
i deci, redresarea ntreprinderi prin capitaluri noi. n
acest din urmcaz, adesea este obligatoriu de a reduce capitalul ini
ial,
nainte de a cere subscrip
ii la noul capital.
Dac se sper cdeprecierile anterioare de capital vor fi
compensate prin rezultatele viitoare (riscul ntreprinz
torului), nu este
rezonabil sse reducvaloarea capitalului nominal, dar se vor acorda
astfel privilegii noului capital investit.
Reducerea capitalului poate avea ca scop samortizeze pierderile
sau sacopere realiz
rile anticipate ca deficitare.
Una din clasific
rile capitalului n capital fix
i capital circulant,
apar
innd lui Adam Smith, s-a p
strat
i ast
zi n teoriile economice.
Capitalul fix reprezintacea parte a capitalului productiv (real, tehnic)
format din bunuri de lungdurat
i care se utilizeazn mai multe
cicluri economice, care se consumtreptat
i se nlocuiesc dupo
anumitperioadde utilizare. Capitalul circulant reprezintacea parte a
capitalului productiv care se consumn ntregime n cadrul unui ciclu
economic. Bunurile care alc
tuiesc capitalul circulant pot fi utilizate de
mai multe ori, atunci cnd sunt mai aproape de stadiul materiei brute
naturale.
n literatura economic sunt analizate
i alte aspecte ale
deosebirilor ntre capitalul fix
i capitalul circulant, cum sunt:
solvabilitatea sau lichiditatea, respectiv proprietatea capitalului real de a
fi schimbat contra monedei pe pia

. Astfel, A. Page, aratcun


ntreprinz
tor "din cauza modific
rii cererii, va lichida mai u
or
stocurile de materii prime (capitalul circulant), dect echipamentele
specializate (capital fix)". De asemenea, "produc
torii vor c
uta s
orienteze evolu
iile cererii n functie de perspectivele amortiz
rii
8

capitalului fix, nainte de a se adapta varia


iilor cerute de reconversia
aparatului tehnic de produc
ie.
Circuitul capitalului n func
iune cuprinde trei stadii:
I) - procesul prin care banii sau capitalul lichid (B) se transform
n capital productiv (Cp)
i prin cump
rarea de bunuri - capital necesare
produc
iei;
II) - stadiul al doilea: utilizarea
i transferarea capitalului
productiv n combina
ie cu ceilal
i factori de produc
ie, n bunuri
i
servicii destinate vnz
rii pe pia
(M);
III) - al treilea stadiu al circuitului capitalului constn trecerea
acestuia din forma fizic(marf
), n forma b
neasc(B), cu un spor
valoric ce reprezintvaloarea netad
ugat
.
Suma cu care valoarea netad
ugatdep

e
te costul celorlal
i
factori de produc
ie (salarii, rent
, dobnd
) reprezintprofitul sau
venitul ntreprinz
torului.
J.M. Keynes arat
: "Surplusul acestei m
rimi scontate de
ntreprinz
tor peste sumele pl
tite factorilor de produc
ie este ceea ce el
cautsmaximizeze atunci cnd decide n ce propor
ie sutilizeze
ceilal
i factori de produc
ie".
Corespunz
tor celor trei stadii ale circuitului capitalului, acesta
posedtrei forme: bani, bunuri-capital, m
rfuri, fiecare din aceste forme
ndeplinind anumite func
iuni. Dintre cele trei forme func
ionale ale
capitalului numai una
i anume bunurile-capital reprezintcapitalul real

i func
ioneazn calitate de factor de produc
ie. Banii
i m
rfurile
func
ioneazn calitate de capital numai n leg
turcu capitalul
productiv
i exprimforme derivate ale acestuia.
CONCLUZII
Factorii de produc
ie constituie elementele fundamentale ale
capacit

ii unei na
iuni ale ramurilor economice sau agen
ilor
economici, de a ob
ine bunuri
i servicii, deci de a folosi resursele
pentru a satisface nevoile (trebuin
ele).
Poten
ialul economic na
ional sau Avu
ia Na
ional
, configureaz
volumul
i calitatea resurselor de care dispune o
ar
.
Factorii primari de produc
ie sunt considera
i for
a de munc
i
resursele naturale, iar factorul derivat - capitalul.
Factorii naturali ai produc
iei - p
mntul, apa, aerul, clima,
energia, p
durile, mineralele etc. - sunt supu
i transform
rilor entropice,
iar economisirea lor
i protec
ia mediului fac parte din programe de
supravie
uire a planetei
i de cre
tere a eficien
ei economice. n acest
context, resursele naturale
i energetice ale agriculturii sunt esen
iale,
deoarece hrana este cea mai pre
ioasresursde produc
ie
i de consum.
Capitalul, ca factor de produc
ie, reprezint ansamblul bunurilor
economice acumulate, a c
ror utilizare face posibil sporirea
9

randamentului (productivit

ii) celorlal
i factori de produc
ie - for
a de
munc
i resursele naturale.
n aceastviziune, ncde la Adam Smith, marii economi
ti au
apreciat cto
i factorii de produc
ie contribuie la crearea de noi valori:
for
a de munc
, resursele naturale, capitalul.
Capitalul, fie sub forma bunurilor, nominal sau investit, fix sau
circulant, productiv sau financiar, uman sau cultural etc., acoper- ca
no
iune
i ca resurs- domenii largi ale vie
ii
i nu numai ale economiei.
n ultimele decenii, au fost ad
uga
i al
i factori ai produc
iei
moderne: abilitatea ntreprinz
torului; productivitatea cunoa
terii;
informa
ia
i, ndeosebi, managementul.
Teoria neofactorilor apreciazcare loc deplasarea centrului de
greutate, n analiza poten
ialului economic, atras n circuitul de valori,
spre componentele cu o mobilitate crescnd
i cu un grad ridicat de
adaptare
i cu cre
teri semnificative de creativitate
i eficien
n
folosirea resurselor clasice din economie.
Indiferent de modelul de dezvoltare, restric
ia fundamentala
timpului nostru o constituie limitele factorilor naturali: omul, p
mntul,
apa, aerul, energia.

CAPITOLUL III:
NTREPRINDEREA I NTREPRINZTORUL
n viziunea economistului
i sociologului german W. Sombart, n
istoria europeansunt patru forme de organizare, avnd ca baz
ntreprinderea, n sensul larg al cuvntului: expedi
ia militar
;
proprietatea funciar
; statul feudal; biserica.
n sensul considerat de W. Sombart, ntreprinderea reprezint
orice realizare a unui plan de lungdurat
, a c
rui execu
ie cere
colaborarea durabila mai multor persoane, animate de una
i aceea
i
for

.
Primele scrieri comerciale au apar
inut italienilor, "mae
trii
ntregii lumi moderne", cum au fost denumi
i. "n lumea circula
iei
valorilor economice, o busolde orientare, o generalizare a practicii
ntr-o teorie cuprinz
toare se lasmult a
teptat
. Epoca Rena
terii a
l
rgit orizontul oamenilor
i l-a deschis c
tre forme mai nalte de via

.
Individul vrea s
tie, scunoascn adev
r realitatea, sdevin"homo
universalis".
La nceputul secolului al XX-lea se remarclucr
rile lui W.
Sombart asupra "spiritului de ntreprindere": "Dacvrem sne d
m
seama de spiritul care animntreprinderile
i n care ele sunt conduse
de la nceputul activit

ii lor, trebuie sfacem o distinc


ie netntre
mprejur
rile pur exterioare, care au determinat na
terea lor
i
10

mecanismele structurii
i organiz
rii lor. Indiferent de forma
ntreprinderii - bancar
, comercial
, industrial- la nceput a fost
avansato sumde bani pentru achizi
ionarea unor mijloace, n vederea
lucrului pe pia

. "Modul de formare a capitalului nu caracterizeaz


spiritul ntreprinderii; spiritul care animntreprinderea nu este al
donatorului de capital (proprietar, comerciant, ac
ionar), ci spiritul
ntreprinz
torului care pune n valoare aceste fonduri".
De aici, leg
tura indisolubildintre ntreprindere
i ntreprinz
tor.
Dupconcep
ia cameralist
i marcantilista perioadei secolelor
XV - XIX, abordarea
tiin
ificeste marcatde concep
ia clasic
fundamentatde F.W. Taylor
i H. Fayol, la nceputul secolului al XXlea.
n literatura de specialitate, se considerclucrarea "Principles
and Methods of Scientific Management" (1911) a lui Taylor, precum
i
"Administration Industrile et Gnrale" (1916) a lui Fayol sunt
lucr
rile de referin
asupra ntreprinderii
i conducerii acesteia.
Taylor ini
iazorganizarea
tiin
ificpe baza studiului timpilor
i
metodelor de munc
, prev
znd pentru proprietar "maximprosperitate"
iar pentru salariat "maximproductivitate".
Fiecare opera
ie executatde om a fost descompusn elementele
cele mai simple
i apoi recompusn vederea nl
tur
rii mi
c
rilor
inutile
i ineficiente.
ansa aplic
rii acestor studii apar
ine lui H. Ford,
care pune n valoarea studiile tayloriste, devenite clasice n industria
mecanic
.
H. Fayol, pune n valoarea func
iile ntreprinderii: administrativ
,
financiar
, contabil
, tehnic
, comercial
, de securitate.
Conducerea - spune H. Fayol - urm
re
te realizarea scopului
ntreprinderii prin reunirea tuturor func
iilor ntreprinderii
i aplicarea
atributelor conducerii, care sunt: prevederea, organizarea, comanda,
coordonarea, controlul.
n esen

, pe baza singurei metode, "cea mai bun


" (one best
way), taylorismula pus bazele productivismului.
Concep
ia neoclasicreprezinto construc
ie teoreticn care
ntreprinderea constituie doar un instrument de analiz
, obiectul analizei
fiind economia n ansamblul ei. De asemenea, sistemul neoclasic este
centrat pe ntreprinz
torul individual, acest personaj care rezum
ntreprinderea, iar obiectivul s
u este unic: sm
reascla maximum
profitul s
u, adicdiferen
a dintre beneficiile
i costurile totale. Analiza

tiin
ificse bazeaz
, fie pe costurile medii, fie pe cele marginale, iar
finalizarea n profit maxim, reprezint transpunerea lui "homo
oeconomicus" n sfera produc
iei
i a pie
ei.
3.1. Conceptul
i rolul ntreprinz
torului
n anul 1920 apare primul studiu
tiin
ific asupra rolului istoric al
ntreprinz
torului n S.U.A., iar n anii 1930 - 1940 apar studiile privind
11

istoria afacerilor, elaborate la Universitatea Harvard. Sunt deci, mai


recente dect studiile asupra ntreprinderii, care au ap
rut din secolele al
XIV-lea
i al XV-lea n Europa. Primul care a abordat domeniul a fost
J.B. Say.
No
iunea de ntreprinz
tor cap
tsensuri
i dimensiuni specifice
n diferite

ri, aceasta purtnd amprenta particularit

ilor de structur
i
mecanism economic sau a n
elesurilor de naturlingvistic
. Nu exist
un cuvnt german sau francez care sredea n mod corespunz
tor sensul
cuvntul englez "manager", dupcum nu existun corespondent englez
pentru cuvntul francez "entrepreneur" sau pentru "untervelimer-ul"
german (ntreprinz
tor).
A
a de exemplu, rolul pe care l joacb
ncile comerciale n
Germania l face pe industria
ul preocupat de autonomia sa, s
sublinieze "charisma" (farmecul personal) al ntreprinz
torului, spre
deosebire de profesionalismul impersonal al managerului.
P. Drucker, considercrezisten
a ndelungat
i puternic
mpotriva no
iunii de management
i a celei de manager n Europa, ntro mare m
sura reflectat o nen
elegere de naturlingvistic
.
Economistul
i sociologul german Werner Sombart define
te
spiritul ntreprinz
torului prin calit

ile personale necesare pentru


realizarea unei activit

i complexe. Aceste calit

i variaz
, pe de o parte,
prin natura func
iilor care-i revin, pe de altparte, cu complexitatea
i
dificult

ile ntreprinderii. Dar, dacntreprinz


torul vrea sfie sigur de
succes, el trebuie sfie - spunea Sombart - n acela
i timp - un
"cuceritor", un "organizator", un "negociator".
Calit

ile ntreprinz
torului, dupSombart sunt:
a) - vivacitatea de spirit: ntreprinz
torul trebuie saib
judecatrapid
, gndire perseverent
, sensul sigur a ceea ce este esen
ial
(deci capacitate de alegere);
b) - perspicacitate; cunoa
terea oamenilor, aprecierea
sigura colaboratorilor, tratarea lor dupcalit

ile
i defectele fiec
ruia;
suple
e pe de o parte, for
sugestivpe de altparte;
c) - inteligen

; bog

ie de idei, imagina
ie constructiv
,
capacitatea de anticipare (de prevedere).
Tipurile clasice de ntreprinz
tor, definite de Sombart sunt:
corsarul; proprietarul funciar; birocratul; speculatorul, negociantul;
manufacturierul; asocia
ia de ntreprinz
tori.
J.K. Galbraith, economist american, consilier economic al mai
multor pre
edin
i ai S.U.A., considercn economia postbelic
,
organizarea modern
, noua tehnologie
i planificarea activit

ii marilor
corpora
ii au determinatdispari
ia ntreprinz
torului individual.
Pe de o parte, luarea deciziilor se face "de c
tre masa de angaja
i
ai firmei, iar, pe de altparte, membrii grupului care iau deciziile
fundamentale se schimbn func
ie de nevoile firmei. A
adar, grupurile
12

de profesioni
ti se constituie n func
ie de necesit

ile firmei
i de
disciplina cerutde conducereasuperioar
".
Ansamblul grup
rilor de decizie nu se confundcu direc
ia
ntreprinderii. Acest ansamblu - spune Galbraith -
i nu direc
ia este
inteligen
a conduc
toare - "creierul" ntreprinderii: "Nu existun nume
pentru cei care particip la luarea deciziei de grup, nici pentru
organiza
ia pe care o constituie. Eu propun s numim aceast
organiza
ie - tehnostructura".
Al
i cercet
tori formuleazcritici la adresa "suveranei, ma
inalei

i indiferentei tehnostructuri" a lui Galbraith: "No


iunea de
tehnostructurse define
te prin importan
a totalit

ii
i a rela
iei n tot,
prin negarea individului ca atare. No
iunea sociologicde societate
i
g
se
te aici paradigma economiccea mai bun- "societatea anonim
".
Scopurile
i mobilurile fiec
ruia ntr-o mare firm sunt
condi
ionate de cele ale tehnostructurii, care se situeazca o veritabil
clasdominant
. Fiecare firm
-gigant func
ioneazca un adev
rat
sistem politic, avnd o conducere "de grup" - suveran
, ma
inal
i
indiferent
".
Actul de a ntreprindedevine colectiv.
CONCLUZII
Actul de a ntreprinde, conceput fie individual, fie n grup, este
considerat fundamental de c
tre Teoria economic
. J.B. Say a numit
ntreprinz
torul drept "agent principal al produc
iei"; W. Sombart l-a
numit pe ntreprinz
tor drept "un cuceritor", un "organizator"
i un
"negociator" - n acela
i timp; J. Schumpeter consider c este
ntreprinz
tor numai acela care realizeaz"combina
ii noi" ale factorilor
de produc
ie, cel care inoveaz
; J.K. Galbraith este de p
rere c
ntreprinz
torul modern este "grupul de manageri", de exper
i n
ntreprinderea actualdenumittehnostructur
; Ph. de Woot apreciaz
cntreprinderea, n ansamblul s
u, acoperadev
ratul ntreprinz
tor,
care este un agent economic ce promoveaznnoirea, adaptarea,
inova
ia
i nu numai producerea de bunuri
i servicii.

CAPITOLUL IV
SALARIUL
I FORMELE SALE
Salariul are o importan
economic
i social
, fiind prezent n
con
inutul deciziilor esen
iale la nivel micro
i macroeconomic. El
reprezinttotalul remuner
rii b
ne
ti a muncii prestate, direct sau
indirect, de ntregul personal al unei ntreprinderi (organiza
ii)
economice, n condi
iile tehnice, organizatorice
i sociale ale unei
perioade date
i pentru a ob
ine anumite produse sau servicii. Astfel,
13

salariul are o dublfunc


ie: factor de compensare a muncii depuse
i
element al costului de produc
ie.
Ponderea salariului n costul de produc
ie diferde la o ramurla
alta, de la o ntreprindere la alta.
Dacdin punct de vedere al reproduc
iei for
ei de munc
societatea este interesatca nivelul general al salariului sfie mai mare,
sub aspectul costurilor de produc
ie, societatea are interesul de a stabili o
pondere a salariului mai sc
zut
, compatibilatt cu cerin
ele refacerii
capacit

ii de munc
, ct
i cu cre
terea eficien
ei economice. n acest
scop, cre
terea productivit

ii muncii este calea economicesen


ial
pentru ca ponderea salariuluipe unitate de produs sse mic
oreze, f
ra
afecta calitatea vie
ii.
La ob
inerea fiec
rui produs sau serviciu, for
a de muncfolosit
se prezintsub formde profesiuni variate
i de calific
ri pe mai multe
trepte, remunerate prin tarife de salarizare,ce diferde la o profesiune la
alta, iar n cadrul fiec
rei profesiuni,de la un grad de calificare la altul
4.1. Conceptul de salariu
ntruct m
rimea salariului este condi
ionatde timpul
i
calitatea muncii
i este pl
tit dupce for
a de munca func
ionat
(munca vie), se creeazaparen
a cel reprezintpre
ul muncii,
echivalentul ntregii valori nou create de salaria
i.
Munca este creatoare de valoare, dar ea ns

i nu are
valoare
i nici pre
. Lucr
torul vinde doar capacitatea de a munci,
utilizatefectiv, deci for
a de muncn momentul respectiv. n al doilea
rnd, dacmunca ar fi marf
i ar avea valoare, m
rimea acestei valori
ar trebui m
surat
. n concep
ia
colii franceze, existmuncnepl
tit
.
Cum izvorul valorii este munca efectiv
, mpreuncu ceilal
i factori de
produc
ie - capitalul, resursele naturale
i managementul - ar nsemna ca
m
rimea valorii muncii sse determine prin to
i factorii de produc
ie
utiliza
i, ceea ce este neadev
rat. n al doilea rnd, daclucr
torul ar
vinde ntreprinz
torului munca
i nu capacitatea sa de munc
, ar trebui
so schimbe pe o valoare egal
. Daclucrurile s-ar petrece astfel, atunci
ar dispare produsul net, ceea ce ar face imposibilacumularea
i
dezvoltareaeconomic
.
Salariul nu este ceea ce p
rea a fi, valoarea sau pre
ul muncii, ci
este pre
ul for
ei de munccheltuite efectiv. Apare ca fiind expresia n
bani, a ntregii valori nou create, dar n realitate, este o parte a valorii
nou create. Confuzia p
stratpnast
zi n teoria economic
i are
originea n aprecierea lui Adam Smith: "bog

ia unei na
iuni este egal
cu volumul de muncanuala acestei na
iuni". K. Marx a preluat
aceastidee
i a apreciat-o prin mp
r
irea timpului de muncnecesar
(salariu)
i timp de muncsuplimentar (produs net). Numai cexplica
ia
oferitde Marx asupra consecin
elor sociale ale acestei mp
r
iri a fost
14

de natursgrupeze societatea n factori opozan


i ireductibili: cei care
lucreaz
i cei care sunt proprietari.
La baza n
elegerii esen
ei salariului, trebuie sstea n
elegerea
deosebirilor dintre for
a de munc
i munc
, faptul clucr
torul vinde
pe pia
a muncii nu munca, ci for
a de munc
.
n sens larg, salariul este orice venit ncasat de om n schimbul
muncii sale. Dacne-am limita la aceastdefini
ie, salariul reprezint
plata for
ei de muncocupat
, care creeazo valoare nou
.
A. Smith s-a preocupat de m
rimea salariului, enun
nd idei
valabile
i ast
zi. Astfel, el considercsalariul trebuie scorespund
valorii minimului de obiecte de consum necesare lucr
torului
i familiei
sale. n acest sens, el scrie: "Un om trebuie ntotdeauna spoattr
i din
munca sa, iar salariul trebuie sfie, n cele mai multe mprejur
ri, chiar
ceva mai mare dect att, astfel ar fi imposibil pentru muncitor s
ntemeieze
i s
ino familie, iar cursul vie
ii unor muncitori n-ar putea
dura mai mult de o genera
ie".
A. Smith a v
zut n salariu o categorie natural
, "r
splata natural
a muncii".
David Ricardo apreciazcsalariul reprezinto parte din
valoarea creatde muncitor n procesul de produc
ie. El face distinc
ie
ntre pre
ul natural
i pre
ul de pia
al muncii.
Pre
ul natural este acela care dposibilitatea lucr
torului att s
se ntre
in
, ct
i s
-
i perpetueze rasa. Pre
ul de pia
al muncii este
pre
ul care se pl
te
te n mod real pentru ca pe baza ac
iunii naturale a
propor
iei dintre ofert
i cerere, munca este scump
, cnd este rar
i
ieftin
, cnd ea este abundent
.
Ricardo are o p
rere opuscelei a lui A. Smith, privind tendin
a
de cre
tere datoritcre
terii pre
urilor la produsele agricole; dac
salariul cre
te peste minimum de mijloace de subzisten

, se
mbun
t

e
te situa
ia salariilor, iar aceasta duce la accelerarea ritmului
de cre
tere a popula
iei; cre
terea popula
iei determincre
terea ofertei
for
ei de munc
, ce conduce la sc
derea salariului; dacsalariul scade
sub pre
ul natural, atunci are loc o descre
tere numerica popula
iei, o
mic
orare a ofertei for
ei de munc
i implicit o cre
tere a salariului.
Astfel, Ricardo
i-a nsu
it necritic teza lui Malthus privind
cre
terea popula
iei n propor
ie geometric
i n propor
ie artimetica
bunurilor.
Pentru Marx, salariul reprezinto formtransformata valorii,
pre
ul m
rfii, for
a de muncce are tendin
a de a se abate n jos,
deoarece capitalismul pl
te
te lucr
torului un salariu mai mic dect
valoarea for
ei de munc
. Tendin
a de sc
dere a salariului real, dup
Marx, este determinatde cre
terea pre
ului obiectelor de consum,
urcarea chiriilor, infla
ie, sporirea impoziteloretc.
n economia contemporan
, sunt mai multe orient
ri cu privire la
salariu. Astfel, neokeynesismul pune accent (SUA) pe termenii de stoc
15


i fluxuri ale for
ei de munc
, ce marcheazinfluen
a varia
iei salariului
asupra nivelului ocup
rii for
ei de munc
i a venitului.
Orientarea sociologicfrancezintegreazteoria salariului ntr-o
tezgenerala distribuirii produsului na
ional, fondatpe studiul de
comportament al grupurilor.
Alte orient
ri explic formarea salariului prin confruntarea
politicilor de salarizare ale firmelor
i nu prin raporturile dintre oferta
i
cererea de for
de munc
.
4.2. Formele salariului
Salariul este privit sub douaspecte: salariul nominal
i salariul
real.
Salariul nominal - reprezintsuma de bani pe care lucr
torul o
prime
te n schimbul for
ei sale de munc
. Factorii care-i condi
ioneaz
m
rimea sunt considera
i:
a) - valoarea for
ei de munc
, respectiv pre
ul for
ei de
muncce se stabile
te pe pia
a muncii, prin mecanismul cererii
i
ofertei;
b) - evolu
ia situa
iei economice; n timpul recesiunilor
i
crizelor, sc
derea produc
iei determinsc
derea cererii de for
de
munc
,
omajul ia propor
ii
i scad salariile. n perioadele de avnt
economic, cre
terea produc
iei de bunuri
i servicii solicitfor
de
muncsuplimentar
i salariile au tendin
a de cre
tere.
c) - politica de salarizare la un moment dat; ntreprinz
torii
sau statul adoptm
suri privind nivelul salariilor, avnd n vedere
criterii multiple: de sex, profesiuni, ramuri, regiuni sau na
ionale. Astfel,
n Italia, spre exemplu, salariile n sud sunt mai mici dect cele din nord;
n Fran
a, salariile din zona Parisului sunt mai mari dect n restul

rii.
Emigran
ii din multe

ri ale Europei sunt pl


ti
i cu salarii mai mici
dect lucr
torii autohtoni.
Salariul real reprezintcantitatea de bunuri
i servicii pe care
lucr
torii
i le pot procura cu salariul nominal. Astfel spus, salariul real
reflectputerea de cump
rare a salariuluinominal.
Sn
Sr 100;
Cv

Rezultcraportul dintre salariul nominal


i cel real se exprim
cu ajutorul costului vie
ii. Indicele costului vie
ii ne permite s
cunoa
tem m
rimea cheltuielilor b
ne
ti pe care un individ trebuie sle
facpentru a-
i asigura acela
i nivel de via

, n dousitua
ii care difer
numai prin pre
uri. Cre
terea costului vie
ii, nenso
itde o cre
tere
propor
ionala salariuluinominal, antreneazsc
derea salariului real.
Factorii care influen
eazsalariul real sunt considera
i:
a) - salariul nominal;
b) - pre
urile bunurilor
i tarifelor pentru servicii;
impozitele
i taxele;
16

c) - puterea de cump
rare a banilor;
d) - revendic
rile sindicale.
n perioada postbelic
, urcarea pre
urilor a fost confruntatcu
revendic
rile sindicatelor,
i s-a ajuns la un sistem de scarmobila
salariilor. Aceasta se bazeazpe urm
torul principiu: cnd varia
iile
unui indice determinat al costului vie
ii dep

e
te un procent convenit
ntre guvern
i sindicate sau ntre patronat
i sindicate, antreneazn
mod propor
ional o cre
tere a ratei salariului.
Teoria economicdin statele avansate analizeaz
i salariul
social, considerat unul din rezultatele cele mai evidente ale politicii de
redistribuire a veniturilor; n acest sens, societatea
i asumunele
cheltuieli privind garan
ia riscurilor de existen
la care salaria
ii sunt
expu
i.
4.3. Corela
ia dintre productivitatea muncii
i salarii
Aceastcorela
ie este consideratesen
ialpentru dezvoltarea
economic
. Pe de o parte, exprimn mod explicit leg
tura strnsntre
rezultatele cantitative
i calitative ale muncii
i salariu; pe de altparte,
corela
ia productivitate-salariu, stla baza corel
rii volumului produc
iei

i a fondului de salarii, contribuind la realizarea echilibrului dintre


dezvoltareaeconomica unei

ri
i ocuparea for
ei de munc
.
Sporirea productivit

ii muncii, constituie unica sursde cre


tere
a salariului. Cre
terea salariului n func
ie de sporul relativ de
productivitate contribuie la mbun
t

irea condi
iilor de reproduc
ie a
for
ei de munc
, la cointeresarea lucr
rilor pentru cre
terea
productivit

ii.
Cre
terea mai rapida productivit

ii muncii n raport cu cea a


salariului este o formparticulara sporirii mai accentuate a PIB n
raport cu cea a produc
iei de bunuri de consum.
La nivel microeconomic, acest raport este reliefat de influen
a
unor factori care influen
eazdiferit cre
terea productivit

ii
i m
rimea
salariului nominal. Astfel, o serie de factori cum ar fi: ridicarea
calific
rii for
ei de munc
, folosirea completa timpului de munc
,
nivelul intensit

ii muncii, ponderea lucr


torilor direct productivi, etc.,
exprimcontribu
ia nemijlocita lucr
torilor, influen
nd munca vie
i
cre
terea valorii nou create. Al
i factori: progresul tehnic, volumul
i
eficien
a capitalului constant contribuie la sporirea volumului fizic al
produc
iei nou create. Ace
ti factori depind nu numai de cantitatea
i
calitatea for
ei de munc
, ci
i de nivelul dezvolt
rii economice. De
aceea, efectul economic al utiliz
rii lor trebuie mp
r
it ntre lucr
tori
i
ceilal
i factori de produc
ie (capital, rent
, dobnd
).
CONCLUZII
Salariul are o dublfunc
ie: factor de compensare a for
ei de
munccheltuite (pre
ul ei)
i element al costului de produc
ie.
17

Criteriile de stabilire a salariului sunt considerate: importan


a,
complexitatea
i rezultatele muncii. Func
iile salariului aratceste o
sursde venit, instrument de reglare a ofertei
i cererii de munc
, factor
de influen
n corelarea cererii solvabile cu oferta de bunuri
i servicii;
criteriul de stimulare a responsabilit

ii
i eficien
ei muncii pl
tite.
Politicile de salarizare, fie cse bazeazpe raporturile ntre
cererea
i oferta resurselor de munc
, fie prin politici ale firmelor, este
necesar ca salariul socupe nivelul
i evolu
ia costului vie
ii.
Fiind un element al costului de produc
ie, salariul reflecto
corela
ie esen
ialdin economie: ntre cre
terea productivit

ii muncii mai rapid


i cre
terea salariului mediu - mai lent
, att la nivel micro-,
ct
i la nivel macroeconomic. Corela
ia se afl
i sub influen
a
celorlalte venituri din economie: profit, rent
, dobnd
.

CAPITOLUL V
VENITURILE PRIMARE
Formele principale cele mai cunoscute ale veniturilor primare
sunt:
a) Profitul - organiza
iilor industriale, agricole, de servicii etc.;
b) Dobnda - perceputde b
nci ale statului sau particulare;
c) Renta - diferen
ial(I
i II) ce se formeazn agricultur
i
industria extractiv
.
5.1. Profitul
n plan cantitativ, profitul este n
eles ca diferen
ntre veniturile

i cheltuielile efectuate de c
tre un agent economic - individual, asociat,
public.
n viziune francez
, "profitul brut reprezintsuma rezultatelor
financiare pozitive, ntr-un anumit interval de timp (lun
, trimestru, an),
ob
inute de o persoanfizicsau juridicdin sectoarele de activitate".
Astfel, sfera profitului ntreprinz
torului este extinsasupra tuturor
rezultatelor financiare. n realitate, profitul reprezintnumai o forma
produsului net care r
mne la dispozi
ia ntreprinz
torului.
Profitul asigurresursele pentru autofinan
area activit

ii de
ob
inere a bunurilor sau serviciilor. A
a cum aratFr. Peroux profitul
este "motorul esen
ial al societ

ii. Proprietarii, oricare ar fi ei, agricoli


sau industriali, au interesul de a produce, pe ct mai mult posibil
bog

ie, punnd n aplicare cele mai bune mijloace. Concuren


a ntre ei,
fiscalitatea
i al
i factori i obligsrestituie o parte din acest profit
colectivit

ii. Cu toate creparti


ia finala bog

iei nu este echitabil


,
eficacitatea acestui motor nu poate fi contestat
".
18

Func
iile principale ale profitului sunt considerate:
1. - orientare generala activit

ii economice; profitul incit


oamenii la luarea ini
iativelor de a-
i dezvolta activit

ile lor. Prin acest


mijloc activitatea economicse orienteazprin adecvarea produc
iei
crescnde la un consum n cre
tere.
2. - sursprincipalde autofinan
are; profitul permite degajarea
surselor necesare dezvolt
rii economice, finan
area opera
iunilor
riscante care deschid c
ile viitorului. Existo strnsleg
turntre
deciziile de investi
ii
i resursele de care dispune ntreprinz
torul. n
statele dezvoltate se apreciazcrata de autofinan
are variazntre 65
%
i 100 %, diferen
a acoperindu-se din credite.
3. - profitul este instrument de stimulare economic
, deoarece
dupsc
derea din profitul brut a dobnzilor la capital sau a dobnzilor
bancare, a altor datorii sau pierderi, ceea ce r
mne, serve
te la
autofinan
are, la stimularea ac
ionarilor
i personalului
i la ac
iuni
social-culturale;
4. - mijloc de control al eficacit

ii n organiza
ie. Colectivele de
salaria
i au dreptul la o parte din profit
i de aceea ei sunt incita
i la
reducerea costurilor.
5. - indicator sintetic al activit

ii economice, deoarece gradul de


rentabilitate al organiza
iilor economice se calculeazcu ajutorul ratei
profitului.
P
R p 100
Cp

Deci, rata profitului este un raport procentual ntre volumul


profitului
i al costului de produc
ie. Factorii care contribuie la cre
terea
profitului
i implicit la reducerea costului sunt considera
i: cre
terea
productivit

ii muncii, mbun
t

irea calit

ii bunurilor
i serviciilor,
accelerareavitezei de rota
ie a capitalului.
5.2. Dobnda
n ceea ce prive
te natura economic
i rolul dobnzii exist
, ca
i
n cazul profitului, puncte de vedere controversate. Unii economi
ti pun
accentul pe folosirea dobnzii ca instrument de redistribuire a venitului
net al ntreprinderii, al
ii pe calitatea dobnzii de prghie a gestiunii
economice
i a folosirii ra
ionale a capitalului, iar al
ii ca modalitate de
acoperire a cheltuielilor de func
ionare a b
ncilor.
Din punctul de vedere al naturii economice, dobnda
reprezinto parte a produsuluinet creat n activitatea productiv
, pe care
ntreprinz
torii o transferb
ncilor pentru creditele utilizate sau pe care
b
ncile o solicitntreprinz
torilor pentru disponibilit

ile p
strate n
conturi.
Cei care dau bani cu mprumut, i primesc napoi dupun anumit
termen, spori
i cu o sumde bani care este dobnda. Astfel, capitalul
19

purt
tor de dobndapare ca o marfde un tip deosebit, al c
rei pre
este dobnda.
n opera
iile de mprumut, banii func
ioneazn calitate de capital
de douori; odatn minile celui care-i dcu mprumut,
i n aceast
calitate aduc dobnd
, iar a doua oar
, n minile ntreprinz
torului carei folose
te n scopul ob
inerii unui profit. Din acest profit este pl
tit
i
dobnda pentru banii mprumuta
i.
Dobnda nu poate fi, deci, mai mare dect profitul
i nici rata
dobnzii nu poate fi mai mare dect rata profitului. n acest fel, este mai
bine delimitatdobnda, ca parte a produsuluinet.
n literatura de specialitate, existdiverse teorii asupra naturii,
func
iilor
i rolului dobnzii.
Pentru mercantili
ti dobnda la capital era plata pentru nchirierea
banilor, analoagcu renta funciar
. Ei nu au admis crata dobnzii
tinde sse stabilizeze prin mecanismul pie
ei. Au considerat co rata
dobnzii peste m
surde naltconstituie principalul obstacol n calea
cre
terii avu
iei.
Fiziocra
ii considerau cdobnda nu se ob
ine din circula
ia
banilor, ci se afln natur
.
nsu
irea de c
tre arendaa acelei p
r
i din excedentul agricol
care reprezenta dobnda, este, dupfiziocra
i, o condi
ie tot att de
necesarreproduc
iei l
rgite, ca
i existen
a arenda
ilor n
i
i. Fr.
Quesnay va relua aceastproblem
, considernd ca o lege natural
identitateantre venitul funciar
i dobnda la capital.
Liberalismul timpuriu a considerat dobnda ca un venit natural al
lucrurilor, ca un rezultat natural al "productivit

ii" capitalului, sau a


a
cum aprecia J.B. Say, ca o reac
ie contra teoriei lui Aristotel privind
neproductivitatea banului. Dobnda existpentru ceste n natura
capitalului sdea na
tere unei valori superioare propriei sale valori
i
aceastcre
tere este tocmai dobnda.
coala clasic
, ce a f
cut din muncfundamentul valorii era
stingheritn explicarea faptului c
i capitalul creeaz valoare,
deoarece limitau aceastcontribu
ie numai la cre
terea productivit

ii n
natur
.
Dacpentru clasici dobnda nu este dect un prede echilibru al
ofertei
i cererii de capitaluri, pentru J.M. Keynes, dobnda este o prim
pe care, cei care mprumuto pl
tesc celor care economisesc, pentru a
decide sse lipseascde banii lichizi. Deci este o recompensa
renun

rii la lichiditate.
Importan
a acestei prime nu depinde numai de calitatea de
capitaluri sporite
i cerute, fiind dependentde doi factori independen
i
de pia
a capitalurilor: a) factorul psihologic - preferin
a celor care
economisesc pentru lichiditate; b) factorul cantitativ - cantitatea de
monedaflatn circula
ie. Dacpreferin
a pentru lichiditate este
20

puternic
, rata dobnzii va fi mai ridicat
i invers; iar daccircula
ia
monetareste abundent
, dobnda va sc
dea.
J.A. Schumpeter apreciazcrata dobnzii este comandat
, ca
i
alte pre
uri, prin oferta
i cererea de capital. Cererea de capital este n
func
ie de speran
ele de profit ale ntreprinz
torului, iar oferta de capital
depinde de reticen
a, mai mult sau mai pu
in puternica de
in
torilor de
moned
. Teoria asupra dobnzii, elaboratde Schumpeter, are n vedere
raportul dintre dinamica
i statica dezvolt
rii n economie. Astfel,
cererea de capitaluri a ntreprinz
torilor este legatde dinamica
economiei, iar atitudinea de reticen
a celor care economisesc se
datoreazdorin
ei de a conserva ncas
rile lichide
i de a asigura
func
ionarea eficienta circuitului economic. Schumpeter considerc
dobnda este n esen
a sa un fenomen dinamic.
Rolul dobnzii decurge din func
iile sale
i anume:
a) prghie de influen
are a activit

ii economice a celor credita


i;
b) instrument de a asigura b
ncilor acoperirea cheltuielilor de
func
ionare
i de realizare a unui profit normal; c) prghie de
redistribuire a profitului suplimentarcreat de agen
ii economici ce
folosesc creditele.
Economistul francez A. Page apreciazcdobnda se compune
din urm
toarele trei elemente:
- primde risc, pentru pl
titorul care angajeazoferta de
credit (creditor);
- cheltuialde gestiune, suportatde cel care mprumut
(debitor), cel mai adesea, cu scopul de a controla solvabilitatea
mprumutului;
- dobnda pur
, ceea ce r
mne din dobnda brut
, dup
sc
derea primei de risc
i a cheltuielilor de gestiune.
Rata dobnzii reprezintraportul procentual dintre m
rimea
dobnzii
i suma creditului. Aceasta depinde de diversitatea
opera
iunilor de credit
i de pluralitatea pie
ei capitalurilor.
5.3. Renta
Prin rentse n
elege, n general, un venit pe care l aduce cu
regularitate un bun imobiliar (teren agricol, de construc
ii, cl
diri) sau
mobiliar (capital sub formb
neascsau hrtie de valoare cu curs ferm)

i care nu este legat de o activitate productiva proprietarului acestora.


Ca forma produsului net, renta a ap
rut n feudalism, mbr
cnd
trei forme: renta n munc
, n produse
i n bani.
Renta n munceste specificnceputurilor feudalismului, cnd

ranul iobag era obligat slucreze p


mntul mo
ierului n mod gratuit,
un anumit num
r de zile pe an.
Renta n produse consta n obliga
ia
aranului de a da mo
ierului
o parte din produsele ob
inute, n formnatural
i n mod gratuit, din
propria lui gospod
rie.
21

Renta n bani a ap
rut spre sfr
itul epocii feudale
i trecerea la
capitalism, aceasta presupunnd vnzarea produselor
i plata n bani a
obliga
iilor

ranului fa
de cel care de
inea p
mntul. n capitalism,
renta se mparte ntre proprietarii funciari
i arenda
i. Monopolul asupra
p
mntului ca obiect al economiei, p
mntul fiind limitat ca suprafa

,
exclude folosirea de c
tre alt ntreprinz
tor a aceleia
i suprafe
e de
teren. n consecin

, dreptul de monopol se exercitn exclusivitate


asupra condi
iilor pedoclimatice
i economice
i, deci, asupra
rezultatelor ob
inute pe terenurilefertile, cu mare capacitate productiv
.
Mecanismul form
rii pre
urilor la produsele agricole determin
ca pre
ul regulator al pie
ei sfie cel la produsele ob
inute pe suprafe
ele
cu cea mai sc
zutfertilitate, deoarece nu pot fi acoperite nevoile de
produse agroalimentare numai prin cultivarea suprafe
elor de fertilitate
superioar
i medie. In acest mod, sporul de produc
ie de pe terenurile
bune
i foarte bune, n compara
ie cu cele slabe se transformn rent
.
Principalele forme ale rentei sunt considerate:
a) renta absolut
, nsu
itde proprietarul de p
mnt de pe
toate terenurile, indiferent de fertilitate
i pozi
ia lor fa
de pia
a de
aprovizionare
i de desfacere;
b) renta diferen
ialI sau renta de fertilitate naturalse
formeazpe suprafe
ele mai fertile
i cu pozi
ii mai avantajoase fa
de
pia
a de aprovizionare
i vnzare a produselor;
c) renta diferen
ialII sau renta de fertilitate economic
, ce
se constituie ca urmare a investi
iilor succesive de capital pe aceea
i
suprafa
de teren agricol;
d) renta de monopol se ob
ine numai prin pre
ul de
monopol al unor produse ce se ob
in cu condi
ii specifice, care nu sunt
reproductibile
i nu fac obiectul unei cereri de mas
.
n leg
turcu renta funciarse cere tratat
i pre
ul p
mntului.
Acesta reprezintsuma de bani primitn schimbul ced
rii dreptului de
proprietate asupra p
mntului. P
mntul aflat n proprietate privat
reprezintobiect al vnz
rii-cump
r
rii
i, de aceea, are un anumit pre
.
Acest prereprezintrenta capitalizatla dobnda zilei, respectiv este
egalcu suma de bani pe care vnz
torul, depunnd-o la banc
, poate
ob
ine o dobndanualegalcu m
rimea rentei. Ca urmare a cre
terii
anuale a rentei
i pre
ul p
mntului are o tendin
de cre
tere.

CAPITOLUL VI
CEREREA I OFERTA
6.1. Cererea agregati oferta agregat
Macroeconomia se preocup de factorii determinan
i ai
produc
iei totale
i ai ratei de cre
tere, de rata infla
iei
i de cea a

omajului.ntr-o economie de pia


modern
, deschisspre exterior,
22

comportamentele agen
ilor economici se concretizeaz
, n ultim
instan

, sub forma cererii agregate (globale, totale)


i ofertei agregate.
Cererea agregat(global) reprezintansamblul cerin
elor
solvabile de bunuri
i servicii produse ntr-o economie, ntr-o perioad
de timp
i la un nivel mediu general al pre
urilor acestora. Structura
cererii agregate cuprinde urm
toarele elemente: a) cheltuieli pentru
achizi
ionarea de bunuri
i servicii, efectuate de c
tre popula
ie
(menajele); b) venituri alocate
i cheltuite de ntreprinderi (firme)
pentru investi
iile brute; c) achizi
iile guvernamentale de bunuri de
consum
i bunuri investi
ionale, pe seama veniturilor bugetare; d)
cheltuielile agen
ilor economici str
ini (n valut
) pentru a importa
dintr-o anumit
ar
, respectiv pentru a pl
ti exporturile acelei

ri.
M
rimea cererii agregate este influen
atde nivelul gene ral al
pre
urilor, care este o medie ponderata pre
urilor tuturor bunurilor
materiale
i serviciilor produse ntro economie.
Dacnivelul general al pre
urilor cre
te (considernd cceilal
i
factori nu se modific), puterea de cump
rare a banilor scade, astfel
cse va putea cump
ra o cantitate mai micde bunuri
i servicii cu un
venit nominal dat, adicva avea loc o reducere a cererii agregate.
De asemenea, cre
terea nivelului general al pre
urilor dintr-o
economie va conduce spre o scumpire a bunurilor
i serviciilor
produse pe plan intern, comparativ cu cele str
ine. Ca urmare,
consumatorii interni vor avea tendin
a scumpere mai pu
ine bunuri
economice autohtone, ele fiind relativ mai scumpe fa
de cele str
ine,
cu efecte asupra cre
terii importurilor
i sc
derii exporturilor de astfel
de bunuri.
Cre
terea nivelului general al pre
urilor afecteaz
i volumul
investi
iilor, ntruct dacpresupunem c investi
iile se fac din
mprumuturi, cre
terea acestui nivel va determina
i m
rirea ratei
medii a dobnzii, scumpindu-se astfel creditul, cu efecte asupra
descuraj
rii investi
iilor, adica sc
derii cererii pentru bunuri de
capital.
Totodat
, sporirea nivelului general al pre
urilor va avea ca
rezultat
i reducerea cheltuielilor guvernamentale pentru
achizi
ionarea de bunuri de consum
i bunuri investi
ionale
n concluzie, o cre
tere generalizata pre
urilor n economie
va avea ca rezultat contrac
ia cererii agregate (globale) prin reducerea
tuturor componentelor acesteia. Invers, sc
derea nivelului general al
pre
urilor va genera o extindere a cererii agregate.
Considernd ns, c nivelul general al pre
urilor rmne
relativ constant pe o anumit perioad de timp, atunci cererea
agregat variaz n raport cu ac
iunea unor factori care poart
denumirea de condi
iile cererii agregate, precum:
a) anticip
rile consumatorilor
i inv est itorilor cu privire la
evolu
ia strii economice n ansamblul ei. Anticiprile optimiste vor
23

determina popula
ia scumpere o cantitate mai mare de bunuri, n
special de folosin
ndelungat, iar ntreprinztorii s sporeasc
investi
iile, deoarece cre
te gradul de certitudine privind eficien
a
acestora, ceea ce va nsemna cre
terea cererii agregate. Anticiprile
pesimiste vor conduce la cre
terea incertitudinilor consumatorilor
finali, fapt ce se va reflecta n reducerea cererii agregate, adica
cheltuielilor pentru bunuri de consum i de capital.
b) natura politicilor guvernamentale care, dac privesc
creterea cheltuielilor pentru investi
ii, reducerea fiscalit
ii sau
sporirea masei monetare, au ca efect cre
terea cererii agregate, iar
dacstimuleazcreterea ratei dobnzii sau a fiscalit
ii, au ca efect
reducerea cererii agregate.
c) starea generala economiei mondiale care, dacse afl
ntr-o perioad de boom economic, va determina creterea
importurilor, adic mrirea exporturilor din economia na
ional,
crescnd cererea agregat, iar dacse aflntr-o perioadde criz,
partenerii de afaceri strini vor importa mai pu
in, adicexporturile
din economia na
ional se vor reduce, scznd astfel cererea
agregat.
Oferta agregat(global
) reprezintansamblul bunurilor
i
serviciilor oferite pe pia
a na
ionalde ctre to
i agen
ii economici,
autohtoni
i strini. Altfel spus, oferta agregatreprezintproduc
ia
total intern de bunuri economice plus oferta strint
ii
(importurile).
Cel mai important factor de influen
are a ofertei agregate este
nivelul gen eral al pre
urilor, care, dupcum
tim, se aflntr-o
rela
ie direct propor
ionalcu mrimea acesteia. Acest lucru este
valabil ns, dacnivelul pre
urilor se referla bunurile marfare care
constituie oferta agregat, fra avea legturcu costul acestora.
Modificarea nivelului general al pre
urilor se reflectnsn
oferta agregat, i prin intermediul costurilor cu factorii de
produc
ie achizi
iona
i. Astfel, o cre
tere a acestor costuri (pre
uri
ale factorilor) poate determina o reducere a ofertei, iar o scdere a lor,
mrirea ofertei agregate.
Considernd nivelul general al pre
urilor ca fiind relativ
constant, oferta agregatpoate fi influen
ati de al
i factori numi
i
condi
ii ale ofertei, precum:
a) productivitatea factorilor de produc
ie care, dac
spore
te, va antrena o reducere a costului mediu, cre
terea volumului
produc
iei i deci, a ofertei agregate. O scdere a acestei
productivit
i va conduce la creterea costului mediu i reducerea
produc
iei pe unitatea de factor consumat i deci, a ofertei agregate.
volumul factorilor de produc
ie utiliza
i, care poate spori
oferta agregatatunci cnd oferta lor crete
i poate reduce oferta
agregat, atunci cnd oferta lor pe pia
se diminueaz
24

6.2 Corela
ia dintre cererea
i oferta agregat
Sistemul economic se afln echilibru atunci cnd cererea
agregateste egalcu oferta agregat
.
La nivelul de echilibru, se realizeazacel volum al produc
iei
pe care economia este capabilsl produc
, dispunnd de capacit

ile
de produc
ie necesare
i existnd cererea agregatpentru realizarea ei.
Aceasta nseamncrata de cre
tere a produc
iei totale este egalcu
rata de cre
tere a cheltuielilor totale, neexistnd nici supraproduc
ie
i
nici subproduc
ie.
Corela
ia dintre cererea agregat
i oferta agregatpoate fi
analizatn urm
toarele situa
ii:
1. La o ofert agregat ini
ial constant
, dac cererea
agregatcre
te fa
de nivelul de echilibru (E0), atunci nivelul
general al pre
urilor cre
te, iar produc
ia realde bunuri se va m
ri
i
ea, tinzndu-se spre un nou nivel de echilibru (E1). Dacnivelul
ini
ial de echilibru E0 se realizeazla o produc
ie totalcare este sub
poten
ialul real al economiei na
ionale, atunci cre
terea cererii
agregate va antrena n mod direct o sporire a ofertei agregate, ntr-un
ritm mai mare fa
de cre
terea nivelului general al pre
urilor (ofert
elastic
).ntr-o asemenea situa
ie se impun politici macroeconomice de
stimulare a cererii agregate, ntruct existpoten
ial de produc
ie, cu
consecin
e asupra cre
terii gradului de ocupare a for
ei de munc
i
reducerii
omajului. Dacexcesul de cerere are loc n condi
iile unui
poten
ial de produc
ie deja utilizat, atunci cre
terea nivelului general
al pre
urilor este semnificativ
, genernd infla
ie.
2. La o ofert agregat ini
ial constant
, dac cererea
agregatse red uce, atunci nivelul general al pre
urilor va sc
dea,
antrennd
i mic
orarea volumului produc
iei totale fa
de situa
ia
ini
ial
.n acest fel, se tinde c
tre un nou nivel de echilibru (prede
echilibru), inferior celui ini
ial, cu efecte benefice privind reducerea
infla
iei, dar cu posibile repercusiuni asupra cre
terii ratei
omajului
(pe termen mediu sau lung). De precizat, cpe termen scurt, oferta
agregateste n general inelastic
, ceea ce nseamnco politic
macroeconomicde reducere a cererii agregate, pe un astfel de
termen, poate fi oportunn privin
a amelior
rii infla
iei
i men
inerii
sub control a
omajului, dar n perioade de avnt economic
i nu de
recesiune.
3. Daccererea agregateste relativ constant
, iar oferta
agregatcre
te, atunci se nregistreazo reducere a nivelului general
al pre
urilor
i o sporire a produc
iei totale de bunuri economice, fapt
ce va avea efecte pozitive pentru economia na
ional
, n privin
a
infla
iei
i ocup
rii for
ei de munc
. Acest proces nu este permanent,
ntruct nivelul general al pre
urilor se va reduce pnla o anumit
limit
, care nu va mai motiva pe produc
torii ofertan
i (oferta
25

stabilizndu-se), dar care va deveni atr


g
toare pentru cump
r
tori,
cererea agregatncepnd screascpncnd va egaliza oferta
agregat
, determinndu-se noul prede echilibru. De la acest pre
,
orice varia
ie a cererii (presupunnd coferta este relativ constantpe
termen scurt) se ncadreazla situa
iile (1
i 2) analizate mai sus.
Dac cererea agregat este relativ constant
, iar oferta
agregatse redu ce, atunci se nregistreazo cre
tere a nivelului
general al pre
urilor
i sc
derea produc
ie totale de bunuri
i servicii,
ceea ce echivaleazcu situa
ia de recesiune
i infla
ie. Este situa
ia
cea mai grava unei economii
i n care este nevoie de politici
macroeconomice care surm
reascoprirea declinului produc
iei
totale, stabilizndu-se oferta agregat
i stimularea cererii agregate.
De
i pre
urile sunt determinate ntotdeauna de intersectarea
curbelor cererii
i ofertei, practica demonstreazcpe termen scurt
modific
rile cererii agregate au mai multe
anse s influen
eze
varia
iile pre
urile, iar pe termen lung modific
rile ofertei agregate
sunt elementele preponderente ale evolu
iei pre
urilor
CAP ITO LUL VII
PI AA BUN URI LOR ECO NOM ICE
7.1. Pia
a bunurilor materiale
Pia
a bunurilor este una din componentele sistemului de pie
e,
care cuprinde tranzac
ii cu bunuri pentru produc
ie
i bunuri pentru
consum.n condi
iile economiei moderne, forma specific de
organizare
i realizare a proceselor de vnzare-cump
rare de bunuri o
constituie pia
a produselor (pia
a m
rfurilor). Ea include produsele
destinate
(prin intermediul vnz
rii-cump
r
rii) popula
iei,
ntreprinderilor
i institu
iilor, care sunt nemijlocit legate de trebuin
ele
acestora
i de posibilit

ile de a le satisface, respectiv de esen


a
activit

ii economice.
Pia
a produselor exprimrela
iile econom ice dintre oameni
care se desf

oarntr-un anumit spa


iu economi c
i n cadrul c
rora
se confruntcererea de bunuri materiale cu oferta, se formeaz
pre
urile
i au loc acte de vnzare-cump
rare. n prezent, ea a devenit
o re
ea complexce cuprinde vnz
tori
i cump
r
tori din ntreaga
lume, f
ra mai fi necesarntlnirea fizica participan
ilor la
schimb, ci doar a cererii cu oferta prin intermediul ordinelor scrise,
telexuri, telefaxuri7. Participan
ii la rela
iile de vnzare-cump
rare sunt,
pe de o parte, ofertan
ii, adicproduc
torii de factori de produc
ie,
bunuri de consum, sau distribuitorii de astfel de bunuri materiale, iar pe
de altparte, cump
r
torii, adic purt
torii cererii. Ofertan
ii
i
cump
r
torii de bunuri sunt "centri distinc
i de decizie" care se opun
unul altuia prin propriul interes, sau sunt lega
i n acela
i timp, printro solidaritate func
ional
.
26

Obiectul schimbului pe pia


a produselor l constituie bunul
materia l. Bunurile materiale au, pe de o parte o determinare
existen
ial
, fiind identit

i cuantificabile, iar pe de altparte o


determinare economic
, racordatla factorii de produc
ie
i de
satisfac
ie, care intrn circuitul marfar sau cel pu
in cap
texpresie
marfar
.
Bunurile materiale, dup destina
ia lor (productiv sau
neproductiv
) structureazpia
a produselor n doucategorii: a) pia
a
bunurilor pentru produc
ie, care se caracterizeazprin grad ridicat
de concentrare a activit

ii datoritnum
rului limitat de parteneri
i
corela
ie relativ strnsntre cerere
i ofert
; b) pia
a bunurilor
pentru consum, care se caracterizeazprin arie geograficextins
i
mobilitate ridicata cererii
i ofertei.
Pia
a produselor mai poate fi clasificat
i n raport de alte dou
criterii, astfel:
1)
dupnatura produselor, se disting pie
e
agroalimentare
i pie
e industriale;
2)
dupmodul de organizare
i desf

urare a
schimbului, pia
a produselor include comer
ul interio r
i
exterio r
i bursele de m
rfuri.
Structura interioara pie
ei produselor este foarte complex
,
fiind alc
tuitdin numeroase subdiviziuni
i segmente, determinate
de: diversitatea larga produselor care formeazobiectul vnz
riicump
r
rii; specificul partenerilor care apar n rela
iile de pia

;
condi
iile n care se formeaz
i se confruntcererea cu oferta. Chiar
dacstructura pie
ei produselor este complex
, aceasta reprezintun
tot unitar, diferite segmente de pia
sunt p
r
i ale ntregului, care se
influen
eaz reciproc. De asemenea, pia
a produselor este foarte
dinamic
, succesul sau e
ecul n cadrul pie
ei fiind rezultantele unui
ansamblu de factori cum ar fi: categoria de nevoi c
rora se adreseaz
produsele; gradul de accesibilitate a produselor care este n func
ie de
venit, pre
, calitate; vrsta produselor; raportul resurse-nevoi; politica
economicetc.
Rolul pie
ei produselor decurge din func
iile pe care le
ndepline
te aceasta n cadrul unei economii, astfel:
1) faciliteaz contactul permanent dintre produc
tori
i
consumatori, asigurnduse autoreglarea activit

ii economice, n
sensul c
, sistematic, produc
ia se aliniazla mobilitatea cererii. Prin
aceasta, se determin utilizarea eficient a resurselor, cre
terea
eficien
ei investi
iilor de capital, structura optima produc
iei
i
satisfacerea mai buna consumului;
2) se constituie ntr-un adevrat sistem de informa
ii necesare
agen
ilor economici, orientndu-i spre activit

i care satisfac la un nivel


superior trebuin
ele umane
i ob
innd n acest fel profit maxim. Prin
prghiile economice (pre
, profit, salariu, dobnd etc.), pia
a
27

furnizeazinforma
ii asupra raportului cerere - ofert
, stimulnd oferta
de bunuri, de un fel sau altul
i corelarea ei cu cererea.n acest fel se
asigur
i echilibrul economic pe termen lung.
ndeplinirea rolului
i func
iilor pie
ei bunurilor economice
implic respectarea urm
toarelor condi
ii: existen
a libert

ii
economice
i a autonomiei de decizie a agen
ilor economici; prghiile
economice (pre
, profit, salariu, dobnd
) sreflecte n mod real
modific
rile din economie; reglementarea indirecta activit

ilor
economice de c
tre stat prin politici bugetare
i fiscale, monetare
i de
credit, sociale
i de investi
ii.
7.2. Bursele de m
rfuri
Bursa este o pia
specialorganizatde c
tre stat sau de c
tre
societ

i particulare, n cadrul c
reia se confruntcererea cu oferta
i
au loc tranzac
ii de vnzarecump
rare de m
rfuri, titluri de valoare,
valute etc.
Bursa de m
rfuri este o forma bursei, o pia
special
, unde
se negociazopera
iuni de vnzare-cump
rare de m
rfuri fungibile
(omogene), pe bazde mostre, cum ar fi: produse agroalimentare
(gru, porumb, orez, soia, cartofi, carne); metale (cupru, aluminiu,
zinc, metale pre
ioase etc.); produse tropicale (cafea, cacao, zah
r,
citrice etc.); produse forestiere (cherestea); produse petroliere (
i
ei
i
deriva
i ai acestuia).
n aceste locuri se confruntcererea cu oferta m
rfurilor
respective
i se fixeazcursul (pre
ul) acestora. La burs
, negocierea
nu se realizeazasupra unor bunuri fizice, individualizate
i prezente
ca atare la locul contract
rii (ca n cazul licita
iilor clasice), ci pe baza
unor documente reprezentative ("hrtii"), care consacrdreptul de
proprietate asupra m
rfii
i constituie imaginea comerciala acesteia
(o anumitcantitate de marfde o anumitcalitate). Deci, bursa de
m
rfuri este o pia
dematerializatunde se ncheie
contractul dintre p
r
i, identificarea
i circula
ia m
rfurilor
realizndu-se n afara acestei pie
e.
Bursele de m
rfuri sunt pie
e libere deoarece asigur
confruntarea direct
i deschisa cererii
i ofertei disponibile pentru
m
rfurile respective. Pot fi tranzac
ionate la bursdoar acele m
rfuri
pentru care existo concuren
liber(num
r suficient de mare de
ofertan
i
i cump
r
tori), astfel nct s nu apar posibilitatea
influen

rii pre
ului. Prin esen
a sa, bursa este opusideii de monopol.
Bursa de m
rfuri este o pia
organizat
, ntruct tranzac
iile
care au loc se realizeazconform unor principii, norme
i reguli
cunoscute
i acceptate de participan
i. Organizarea pie
elor bursiere se
realizeazatt prin cadrul legal stabilit n fiecare
arreferitor la
activitatea bursier
, ct
i prin regulamentele de naturintern
specifice fiec
rei burse n parte. De asemenea, tranzac
iile bursiere se
28

efectueazntotdeauna prin intermediul unor firme specializate (de tip


broker-dealer)
i care dispun de un personal specializat (agen
ii de
burs
), ce asigurstabilirea contactului dintre purt
torii cererii
i
ofertei de m
rfuri.
Bursa de m
rfuri este o pia
reprezentativservind drept
reper pentru toate tranzac
iile care se efectueazcu acele m
rfuri,
pentru ntreaga activitate economic
. Aici se stabile
te pre
ul (cursul
bursier) pentru m
rfurile negociate - element esen
ial pentru
tranzac
iile comerciale care se desf

oarn
ara respectiv
, iar n
cazul marilor burse, n ntreaga lume.
Existen
a
i func
ionarea burselor de m
rfuri se bazeazpe
ndeplinirea unor condi
ii referitoare la cererea
i oferta de m
rfuri,
pre
ul acestora, natura m
rfurilor, informa
iile privind pia
a
.a. Aceste
condi
ii constituie, n fapt, tr
s
turi specifice ale burselor de m
rfuri,
precum:
oferta trebuie sfie importantca volum
i sprovinde la un
num
r suficient de mare de ofertan
i;
cererea trebuie sfie solvabil
i relativ constant
, fiind
expresia unui suficient interes comercial pentru m
rfurile
tranzac
ionabile;
pre
urile de tranzac
ie trebuie sfie stabilite f
rinterven
ii
administrative sau influen
e monopoliste;
informa
iile privind pia
a trebuie sfie transparente, astfel
nct spoatfi cunoscute de c
tre contractan
i;
m
rfurile negociate
i contractate trebuie sfie fungibile,
adicomogene din punct de vedere calitativ, putnd fi definite prin
caractere generice
i individualizate prin num
rare, m
surare,
cnt
rire etc.;
derivnd din caracterul fungibil, m
rfurile trebuie s se
preteze la o standardizare precissub aspectul calit

ii, putnd fi
mp
r
ite n loturi omogene, asigurndu-se garan
ia cntre ceea ce s-a
negociat n contract
i ceea ce se va livra
i recep
iona nu existnici o
deosebire;
m
rfurile trebuie sfie conservabile
i depozitabile (excep
ie
fac unele produse agroalimentare
i animalele);
Participan
ii implica
i n tranzac
iile comerciale bursiere se
mpart n doucategorii: utilizatorii
i operatorii de burs
.
Principalele categorii de speciali
ti care lucreazn cadrul
acestor societ

i sunt: agen
ii de vnz
ri (sales peoples), adiccei
care, lucrnd n departamentul de vnz
ri ale firmei, intrn rela
ii
directe cu clien
ii, primesc ordine
i le transmit spre executare n
burs
; consultan
ii (advisors), cei care elaboreazstudii, analizeaz
pia
a, oferconsultan
clien
ilor; agen
ii de burs(floor brokers),
adicangaja
ii firmei care, n incinta bursei, au rolul de a ncheia
29

tranzac
iile pe baza ofertelor care sunt strigate n burs
; ei primesc de
la firmspre executare ordinele de vnzare/cump
rare
i, conform
regulamentului bursei, procedeazla executarea lor.
Opera
iunile la bursse pot clasifica n doucategorii, astfel:
1) opera
iuni la vedere (opera
iuni "spot"), atunci cnd marfa care a
fost negociat se pred imediat cump
r
torului, din depozitele
existente sau dintr-un port stabilit, la cursul existent n momentul
ncheierii tranzac
iei. Aceste opera
iuni se efectueazpe pia
a pentru
m
rfuri disponibile sau cu livrare imediat
; 2) oper a
iuni la termen
(opera
iuni "futures"), cnd marfa negociatse predcump
r
torului
ulterior, la un termen stabilit, nsla cursul (pre
ul) convenit n
momentul tranzac
iei. Opera
iunile la termen au ponderea cea mai
mare n cadrul opera
iunilor de burs
, reprezentnd ns

i ra
iunea de a
fi burselor, datoritexisten
ei posibilit

ilor de c
tiguri importante
sau acoperire a riscurilor, prin opera
ii speculatorii.
Bursa de m
rfuri nu este o pia
financiar
, de
i func
ioneaz
dupmecanisme ale bursei de valori. Odatcu dezvoltarea industriei

i agriculturii, s-a intensificat schimbul de m


rfuri la burs
, att n
cadrul na
ional ct
i pe plan interna
ional. S-a ajuns la specializarea
i
diversificarea burselor n cadrul c
rora bursa de m
rfuri ocupun loc
tot mai important.
n prezent, bursele de m
rfuri au o structurdeosebit de
complex
:
n func
ie de gama
i varietatea tranzac
iilor ncheiate, se pot
delimita dougrupe de burse de m
rfuri: a) bursele generale care
tranzac
ioneazm
rfuri deosebit de eterogene; b) bursele specializate
care au ca obiect o gamdeterminatde m
rfuri, uneori chiar o
singurmarf
;
Dupforma de organizare se pot delimita: a) burse private,
nfiin
ate
i organizate de persoane fizice/juridice particulare, dar cu
aprobarea statului pe teritoriul c
ruia
i desf

oaractivitatea; b)
burse nfiin
ate
i administrate de autoritatea public(de stat);
Dupcriteriul admitereii participan
ilor: a) burse la care
participarea este nelimitat
, cu condi
ia respect
rii dispozi
iilor de
func
ionare; accesul este gratuit sau cu taxde frecventare; b) burse la
care accesul este limitat numai membrilor acestora sau acelora care au
ob
inut autoriza
ii speciale din partea conducerii burselor;
Dupmodul n care pot fi ncheiate tranzac
iile
i, prin
aceasta,
i cota
iile la burssunt de doufeluri: a) cu livrare imediat
sau la vedere, pentru disponibilul existent n momentul ncheierii
tranzac
iei; b) cu livrare la termen sau la scaden

, care reprezintcea
mai specific form de realizare a afacerilor bursiere, cnd
cump
r
torul
i vnz
torul
i acordreciproc credit, livrarea
i plata
f
cndu-se la termene preconvenite. Acest gen de tranzac
ii permite
realizarea unor jocuri de burs
, vnz
ri
i revnz
ri n vederea
30

ob
inerii de c
tiguri, rezultate din diferen
e de presau la cota
iile de
burs
.
Bursele de m
rfuri, ca pie
e caracteristice economiei de pia

i
ca forme de organizare a comer
ului interna
ional, au un rol foarte
important, cu multiple
i profunde implica
ii asupra dezvolt
rii vie
ii
economice contemporane.
Rolul bursei de m
rfuri este pus n eviden
de func
iile sale:
1) cea mai importantfunc
ie este cea de formare a cursurilor
(pre
urilor). Rezultatul negocierilor din incinta bursei este constatarea
unui anumit pre
, care reflectstarea pie
ei la un anumit moment dintro perioadde timp. Prin aceasta, bursa devine un reper al ntregii
activit

i economice, sursa informa


iei de baz(nivelul pre
ului)
pentru agen
ii economici. Mai mult, prin func
ionarea permanent(spre
deosebire de licita
ii, care au un caracter periodic), bursa exprim
continuitatea proceselor economice
i caracterul nentrerupt al
tranzac
iilor comerciale; 2) informeazparticipan
ii la bursasupra
disponibilit

ilor de marfuri
i asupra dimensiunilor cererii la scar
mondial
; 3) favorizeazlibera concuren

, apropiindu-se tot mai mult


de con
inutul pie
ei cu concuren
perfect
; 4) nl
turo parte
nsemnatdin riscul de produc
ie
i riscul comercial, mai ales prin
opera
iunile de "hedging" (de acoperire); 5) diminueazconsiderabil
cheltuielile de transport (m
rfurile se "deplaseaz
" direct de la
produc
tor la consumator).
7.3. Pia
a serviciilor
Abordarea pie
ei serviciilor presupune, mai nti, eviden
ierea
con
inutului
i tr
s
turile m
rfurilor - servicii. n economia unei

ri,
al
turi de activit

ile ce apar
in sectoarelor primar (agricultura,
industria extractiv etc.)
i secundar (industria prelucr
toare,
construc
iile etc.), sunt necesare
i activit

i ce apar
in sectorului ter
iar
(serviciilor), respectiv: transporturile, telecomunica
iile, comer
ul,
turismul, gospod
ria comunal
i altele. n economia modern
,
serviciile s-au amplificat, au ap
rut unele ca urmare a informatiz
rii
societ

ii, altele de ocrotire a mediului ambiant sau impuse de


extinderea urbaniz
rii (servicii de transport, gospod
rie locativ
,
distribu
ia energiei
i apei, telecomunica
iile, sp
l
torii, cur

torii,
forme moderne de comer
), dar
i servicii legate de utilizarea timpului
liber (odihn
, cultur
, sport, turism).
Evolu
ia serviciilor n

rile dezvoltate economic este strns


legatde sporirea productivit

ii muncii n ramurile principale ale


economiei - industria
i agricultura - care, n mod firesc, au
disponiblizat importante contingente de salaria
i.
n esen

, serviciile au rolul de a asigura oamenilor


i
institu
iilor satisfacerea, n condi
ii superioare, a nevoilor materiale
i
spirituale.
31

Deoarece serviciile realizeazconexiunile ntre diferite ramuri


ale economiei na
ionale, dar
i utilit

i necesare existen
ei umane,
acestea au unele caracteristici comune cu produsele rezultate din
procesul de produc
ie
i anume: a)
i produsele
i serviciile rezult
dupce munca a fost cheltuit
; b)
i produsele
i serviciile satisfac o
serie de nevoi de naturproductiv, socialsau personal
, fiind utile
societ

ii. n acela
i timp, ntre produse
i servicii existo serie de
deosebiri, cum ar fi: a) produsele pot fi individualizate, pe cnd
serviciile sunt dificil de identificat, ele
i fac sim
itprezen
a prin
utilizarea bunurilor; b) caracterul nematerial al serviciilor nu trebuie s
determine limitarea sferei lor, deoarece unele servicii cu aplica
ie
practic(n proiectare, informare, cercetare
tiin
ific
) sunt de mare
utilitate n economia concuren
ial
; c) produsele pot fi executate la un
moment dat
i vor fi supuse schimbului
i consumului ntr-o perioad
viitoare sau n alt spa
iu, n timp ce pentru cea mai mare parte a
serviciilor produc
ia
i consumul au loc concomitent.
Pe pia
a serviciilor un loc central l ocupraportul dintre
cererea
i oferta de servicii. Totu
i, con
inutul ofertei este redat de
capacitatea unit

ilor prestatoare de servicii de a satisface n anumite


condi
ii nevoile societ

ii. Firmele prestatoare de servicii formeaz


oferta poten
ial
, iar n momentul manifest
rii cererii, elementele
poten
iale transformoperta poten
ialn ofertreal
.n cadrul ofertei
serviciilor se mpletesc o serie de elemente din care unele i dau un
grad nalt de rigiditate, iar altele o anumitflexibilitate. n general,
oferta firmelor ce presteazservicii are un caracter unitar, activit

ile
fiind formate dintr-o serie de servicii care, de
i pot fi executate
distinct, sunt totu
i n interdependen
(exemplu, firma turisticsau
bancar
). Pot fi
i situa
ii n care serviciile nu se mai repet
i de aceea,
oferta poate avea un grad ridicat de unicitate.n general, firmele de
servicii ofern mod global activit
ile pe care le execut, dar acestea
sunt utilizate n mod separat de ctre fiecare consumator. Cererea de
servicii se manifestpe pia
prin unele nevoi de frecven
zilnic
(igien, sntate, transport), care are un grad ridicat de elasticitate,
sub influen
a unor factori proprii, dar mai ales a pre
urilor. O parte
semnificativa cererii de servicii se manifestpe un anumit teritoriu
i
de aceea, are un caracter local, urmrindu-se satisfacerea cerin
elor
locuitorilor unei zone (sntate, repara
ii pentru bunuri de folosin

ndelungatetc.).
Raportul cerere-ofert pe pia
a serviciilor are o evolu
ie
specific, determinat de caracteristicile fiecrui tip de serviciu.
Situa
iile concrete de pe pia
a serviciilor pot fi de penurie, abunden

sau echilibru. Deoarece situa


ia de echilibru se ntmplfoarte rar,
fiind numai teoretic, raportul cerere-ofert pe aceast pia

reprezintun dezechilibru permanent. Cunoaterea evolu


iei pie
ei
32

serviciilor de ctre firma prestatoare este neesarpentru stabilirea


dimensiunilor acesteia sub forma activit
ii economice.
Structura pie
ei serviciilor se realizeazdupdiferite criterii,
mai importante fiind:
1. destina
ia serviciilor, n func
ie de care avem: a) pia
a
serviciilor de produc
ie, n care se includ: activit
i de repara
ii,
asisten
tehnic, consulting, transporturi. Aceste servicii se
caracterizeaz printr-un grad ridicat de concentrare, cererea este
justificatde nevoile firmelor productoare de bunuri, ntre cerere
i
ofertexisto strnsconexiune; b) pia
a serviciilor pentru popula
ie,
care satisface diferite nevoi ale indivizilor: sntate, turism, servicii
culturale, de nv
mnt etc. Aceastpia
este larg
i anonim;
2. structura cererii de servicii, care structureaz pia
a
serviciilor n func
ie de criteriile specifice de cerin
e, utilizate pentru
fiecare tip de serviciu (de exemplu, cererea de servicii pentru transport
poate fi grupat dupnatura vechiculelor, cantit
ile transportate,
destina
ia transportului etc.).
Principalele tr
s
turi ale pie
ei unei firmei prestatoare de
servicii sunt: 1) arie limitatpentru servicii de sntate, nv
mnt,
transporturi locale, cultur, expresie a caracterului local al cererii
i al
rigidit
ii ofertei; 2) arie nelimitat pentru servicii financiare,
turistice, de transport, din punct de vedere teritorial aceastpia

poate fi na
ional sau interna
ional; 3) au un grad ridicat de
autonomie, amploare i complexitate a activit
ii, determinnd un
mod specific de organizare
i conducere; 4) ntre firmele prestatoare
se stabilesc rela
ii de concuren

, iar cu clien
ii stab ilesc rela
ii de
pia

.
n
rile cu economie de pia
modern se manifest, ca
tendin
e principale, urmtoarele: a) sporirea volumului activit
ii de
servicii; b) crearea de noi locuri de munc pentru acea parte a
popula
iei care, temporar, nu este ocupatsau
i schimbcalificarea
datorit restructurrii
i eficientizrii economiei; c) sporirea
aportului serviciilor la producerea produsului na
ional net; d) sporirea
timpului liber al popula
iei.

CA PI TOL UL VIII
PI AA MON ET AR
8.1. Func
iile monedei
i structura masei monetare
Rolul monedei (banilor) n cadrul unei economii este pus n
eviden
prin func
iile ndeplinite:
a)
Func
ia de m
sura valorii
Prin aceastfunc
ie, moneda serve
te la m
surarea cheltuielilor
de produc
ie
i a rezultatelor, la realizarea de calcule economice prin
33

care se stabile
te costul activit

ilor desf

urate sau programate a se


desf

ura, se apreciazeficien
a, se determinpre
ul produselor
i al
serviciilor. De altfel, func
ia de m
sura valorii este exercitatprin
mecanismul form
rii pre
urilor, n care intervin trei factori
determinan
i: munca, utilitatea
i raportul cerere-ofert
. Moneda
ndepline
te aceastfunc
ie n mod ideal; cnd se exprimvaloarea
unei m
rfi sau cheltuielile de produc
ie nu este necesarprezen
a
efectiva sa, fiind suficient ca moneda (banii) sexiste, n general, n
societate.
b)
Func
ia monedei ca mijloc de circula
ie
n aceast func
ie, moneda serve
te procesului circula
iei
m
rfurilor, intervenind n actul de vnzare-cump
rare al unei m
rfi,
ce trece de la produc
tor la consumator n schimbul unei anumite
cantit

i de moned
. Totodat
, trecerea din posesia unei m
rfi n
posesia altei m
rfi are loc prin intermediul monedei. n aceastcalitate
-de mijloc de circula
ie- banii apar ca bani reali, cu existen
efectiv
:
numerar sau bani de cont. Pentru exercitarea acestei func
ii este
necesar sexiste o anumitcantitate de monedn circula
ie, care s
mijloceascnoi
i noi acte de vnzare-cump
rare.
c)
Func
ia monedei ca mijloc de plat
Aceastfunc
ie constn utilizarea monedei pentru achitarea
m
rfurilor cump
rate pe credit, pentru plata salariilor, dobnzilor,
chiriilor, impozitelor
i taxelor, primelor de asigur
ri, pentru
restituirea mprumuturilor etc.
i aceastfunc
ie reclamexisten
a
monedei n mod real, efectiv.
d)
Func
ia monedei ca rezerva valorii
n fapt, aceastfunc
ie reprezinto putere de cump
rare n
a
teptare la agen
ii economici sau popula
ie. Este vorba de
economisirea
i acumunlarea unor sume b
ne
ti n vederea unor
activit

i viitoare sau n scopuri de precau


ie contra unor cheltuieli
neprev
zute. Manifestarea acestei func
ii se afl
, evident, n rela
ie
direct cu evolu
ia puterii de cump
rare a monedei, fenomenul
infla
ionist afectnd mai mult sau mai pu
in aceastputere.
e)
Func
ia de moneduniversal
Moneda este folosit
i n cadrul rela
iilor economice
interna
ionale la cump
rarea de m
rfuri
i prestarea unor servicii.
Monedele folosite cu preponderen
n cadrul acestor rela
ii sunt
denumite valute forte, adicacele monede na
ionale recunoscute pe
plan interna
ional ca mijloc de cump
rare, mijloc de plat
i de
rezerv(dolarul SUA, euro, lira sterlin
, francul elve
ian, yenul
japonez etc). Tot n acest sens, se utilizeaz
, n prezent,
i unit

i
monetare conven
ionale - DST (Drepturi Speciale de Tragere), care
nsau o circula
ie limitatla rela
iile dintre b
ncile centrale ale

rilor
lumii
i ntre acestea
i Fondul Monetar Interna
ional.
34

Derularea procesului de circula


ie a m
rfurilor, a schimbului de
bunuri
i servicii este mijlocitde moned
.
Pentru ca moneda s
-
i poatndeplini rolul
i func
iile sale este
necesar ca aceasta sfie pusn circula
ie ntr-un anumit volum
i
ntr-o structuranume.
Can titatea de monedexistentn circula
ie ntr-o economie
na
ional
, ntr-un interval de timp dat, constituie masa monetar
.
Altfel spus, pornind de la func
iile monedei, masa monetar
reprezintansamblul mijloacelor de plat
i de circula
ie, respectiv de
lichiditate, existente la un moment dat n cadrul unei economii.
ntr-o altaccep
iune, masa monetarse prezintca o m
rime
eterogenconstnd din totalitatea activelor care pot fi utilizate pentru
procurarea bunurilor
i serviciilor
i pentru plata datoriilor .
Numeroasele dezbateri privind definirea monedei s-au concentrat
ndeosebi asupra formelor sale de existen

i care trebuie incluse n


structura masei monetare. Generaliznd diferitele sensuri
i
interpret
ri date masei monetare, sferei sale de cuprindere, se poate
aprecia cn structura acesteia pot fi incluse urm
toarele active, n
func
ie de gradul de lichidatate:
a)
moneda efectivsau numerarul (bilete de banc
,
moneda divizionar
);
b)
moneda de cont (scriptural
);
c)
depunerile la termen
i n vederea economisirii;
d)
alte active, cu grad mai mare sau mai mic de
lichiditate.
Moneda efectivsau numerarul reprezintactivul cel mai
lichid, putnd fi transformat imediat n bunuri
i servicii de c
tre
de
in
torii s
i. Moneda efectiv este una din componenetele
importante ale masei monetare; este moneda care circuldin mnn
mn(moneda manual
).
Moneda de cont (moneda scriptural
), respectiv
disponibilit

ile n conturi curente sau la vedere probeazacela


i grad
de lichiditate ca
i moneda efectiv
. O sumdepusntr-un cont la
bancpoate fi considerat moned ntruct titularul depozitului
respectiv poate s
-
i achite datoriile sau s
-
i procure bunuri
i servicii
cu cecuri trase asupra sa. Aceste disponibilit

i n conturi (curente sau


la vedere) au acelea
i calit

i precum moneda efectiv


, putnd fi
transformate, f
rrestric
ii, n aceasta din urmsau invers. Asupra
acestor sume din conturi pot fi trase cecuri
i efectua pl

i f
rpreaviz.
n practica

rilor dezvoltate, majoritatea tranzac


iilor (peste 90%) se
realizeazprin intermediul monedei de cont, cu ajutorul cecurilor
(pl

ilor prin virament). Cele doucomponente ale masei monetare au,


a
adar, acela
i rol, se pot suplini
i transforma una n cealalt
; ntre ele
existdoar deosebiri de stare, ca formde existen

. n timp ce
numerarul are o existen
fizicmaterial
, moneda de cont este un
35

simbol, se prezintca un num


r nscris n contul bancar al unui agent
economic.
Depozitele la termen
i n vederea economisirii sunt depuneri
la termen constituite la b
nci
i case de economii asupra c
rora nu pot
fi trase cecuri
i efectua pl

i imediate, dar care pot fi retrase dupun


preaviz. Includerea lor n structura masei monetare este justificatde
faptul cdin punct de vedere al influen
ei pe care o exercitaceste
tipuri de plasamente asupra volumului
i structurii cheltuielilor
titularilor
i, deci, asupra cererii solvabile, practic nu existnici o
deosebire fa
de depunerile la vedere. Mai mult, depozitele la termen
manifesto tendin
de cre
tere mai rapiddect cele la vedere,
datoritprofitului ob
inut ca urmare a dobnzilor atractive pentru
titularii de conturi. De aceea, se aprecieazcaceste active, de
i au un
grad mai sc
zut de lichiditate, ele au tr
s
turi
i func
ionalit

i
asem
n
toare cu cele ale monedei (n sens restrns)
i, deci, pot fi
incluse n structura masei monetare.
Alte acti ve cu grad mai mare sau mai mic de lichidit ate
sunt activele transformate (plasate) n diferite titluri, emise
i puse n
circula
ie pe pia
a financiarmonetar
; unele dintre ele (ndeosebi cele
pe termen scurt) cum sunt: cambiile, biletele de trezorerie, bonurile de
cas
i de tezaur au un grad mai mare de lichiditate dect cele pe
termen mediu sau lung precum ac
iunile, obliga
iunile
.a. Ceea ce l
atrage pe cel care realizeazeconomii monetare n a le plasa n aceste
titluri este tocmai caracterul lor negociabil, posibilitatea de a le vinde
nainte de scaden
oricnd are nevoie de bani (lichidit

i) pentru plata
unor datorii sau pentru cump
rarea unor bunuri sau servicii.
Binen
eles cnu toate aceste titluri sunt la fel de des folosite pentru
pl

i curente
i imediate, motiv pentru care modificarea masei
monetare este n func
ie de gradul lor de lichiditate.
8.2. Con
inutul pie
ei monetare - cererea
i oferta de
moned
Formarea
i mi
carea masei monetare sunt n strnsleg
tur
cu cererea
i oferta de moned
, ca elemente componente ale con

inutului pie
ei monetare.
Cererea de monedreprezintacea cantitate de monedpe
care toate categoriile de persoane fizice
i juridice o solicitntr-o
anumitperioadde timp, avnd ca motiva
ie utilit

ile acesteia, date


de func
iile pe care le ndepline
te ntr-o economie.
Avnd n vedere cstructura masei monetare este reprezentat
de mai multe categorii de active monetare, grupate n func
ie de gradul
lor de lichiditate, putem considera ccererea de monedeste sinonim
cu preferin
a pentru lichiditate.
Cererea de moned depinde n primul rnd de volumul
opera
iunilor de achizi
ionare a bunurilor
i plata serviciilor, precum
36


i de viteza de rota
ie a monedei. Aceastcerere se afln raport direct
propor
ional cu volumul schimburilor (exprimate n pre
uri)
i n
raport invers propor
ional cu viteza de rota
ie a monedei Din aceast
rela
ie se constatcntr-o economie, cantitatea de monedcerutde
pia
este n func
ie de varia
ia pre
urilor, a volumului tranzac
iilor
i
de viteza de circula
ie a monedei. Astfel: 1) cererea de monedcre
te
sau se reduce propor
ional cu volumul tranzac
iilor, cnd nivelul
pre
urilor
i viteza de circula
ie r
mn constante; 2) cererea de
monedcre
te, crescnd implicit masa monetar
, cnd viteza de
circula
ie scade
i se reduce cnd viteza de circula
ie cre
te; 3) masa
monetarse afln raport direct propor
ional cu nivelul general al
pre
urilor, ceilal
i factori r
mnnd constan
i.
n al doilea rnd, cererea de moneddepinde de volumul
vnz
rilor pe credit, care antreneazdupsine pl

ile scadente
i
pl

ile care se sting (compenseaz


) reciproc ntre agen
ii economici
ce-
i acordreciproc credit comercial, De asemenea, cererea de
monedeste influen
atde comportamentul agen
ilor economici (att
persoane fizice ct
i juridice) fa
de moned
, manifestat prin
intensitatea nclina
iei spre lichiditate. nclina
ia spre lichiditate are mai
multe motiva
ii, precum: motivul tranzac
iilor curente; motivul
precau
iei (cererea de bani pentru nevoi neprev
zute); motivul
specula
iei (cererea speculativde bani).
Cererea de monedse afl
i sub influen
a ratei dobnzii, care
reprezintpre
ul renun

rii la suma lichid


. Dacrata dobnzii scada
sub o anumitlimit(consideratminim
), cre
te cererea pentru bani
lichizi care devin mai siguri dacsunt transforma
i n componente
nemonetare ale averii. Cre
terea ratei dobnzii peste un anumit nivel
reduce preferin
a pentru lichiditate, banii putnd fi utiliza
i pentru
crearea de depozite bancare sau cump
rarea de active financiare.
Oferta de monedreprezintcantitatea de monedexistent
ntr-o economie, la dispozi
ia utilizatorilor (popula
ie
i agen
i
economici), sub formde numerar
i monedscriptural
.
Oferta monetarpoate fi eviden
iatca flux
i ca stoc. Ca flux,
pe o anumitperioadde timp, ea este egalcu produsul dintre masa
monetar(M)
i viteza de circula
ie a banilor (V). Avnd n vedere
ecua
ia cantitativa banilor (MV=TP), rezultcfluxul monetar
este egal cu fluxul real (TP), respectiv cu produsul dintre cantitatea
de bunuri ob
inute
i comercializate (T), ntr-o anumitperioad
i
pre
ul mediu al acestor bunuri (P).
Privit ca stoc, oferta monetar reprezint n fapt masa
monetar
, adicansamblul acivelor monetare sau instrumentelor
b
ne
ti existente ntr-o economie la un moment dat, destinate
achizi
ion
rii de bunuri
i servicii, achit
rii datoriilor, constituirii
economiilor n vederea investi
iilor
i a altor plasamente.
37

Componentele maj ore ale ofertei monetare (numerarul


i
moneda scriptural
) sunt puse n circula
ie prin mecanisme diferite.
Numerarul, constituit din bancnote
i monede metalice este
emis de c
tre o singurbanc
, care reprezintautoritatea monetara
na
iunii, adicbanca central(de emisiune). Aceasta creeazmoned
sub formde numerar prin urm
torul gen de opera
iuni:
- cump
rarea devizelor str
ine ob
inute de agen
ii economici n
urma exporturilor de m
rfuri
i servicii; n schimbul devizelor
achizi
ionate, banca central emite moned pe care o pune n
circula
ie; cantitatea de moneddin economie se poate diminua atunci
cnd banca centralvinde devize str
ine agen
ilor economici care
efectueazopera
iuni de import;
credite de refinan
are acordate b
ncilor comerciale care au
nevoie de sume suplimentare pentru a face fa
retragerilor mai mari
dect depunerile realizate n aceea
i perioadde timp;
achizi
ia de efecte publice (titluri de stat) precum bonuri de
tezaur sau obliga
iuni, emise de stat pentru acoperirea par
iala
deficitului bugetar.
Crea
ia monedei scripturale (de cont) este realizatde c
tre
b
ncile comerciale
i institu
iile de cred it, care, prin intermediul
creditelor pe care le acordagen
ilor economici nebancari, sus
in
oferta de monedntr-o economie, prin mecanismul multiplicatorului
creditului.
A
adar, oferta de monedconstn punerea n circula
ie a
instrumentelor monetare. Moneda ncepe sexiste din momentul n
care p
r
se
te depozitele b
ncii centrale sau ale altor institu
ii bancare
emitente
i
i nceteazexisten
a cnd revine n depozitele b
ncilor.
Oferta de monedscripturaleste de regullegatde opera
iunea de
creditare, astfel crambursarea unei datorii n favoarea unei b
nci
echivaleazcu o reducere a masei monetare, deci o sc
dere a ofertei.
CAPITOLUL IX
VENITUL, CONSUMUL I INVESTIIILE
9.1. Venitul la nivel macroeconomic
La nivelul economiei na
ionale, expresia veniturilor ncasate de
posesorii factorilor de produc
ie, corespunz
tor contribu
iei aduse la
crearea bunurilor
i serviciilor, constituie venitul na
ional.
Potrivit metodei de produc
ie, venitul na
ional reprezint
valoarea ad
ugatnet
, exprimatn pre
urile factorilor, creatn
decurs de un an de c
tre agen
ii economici ai unei

ri, n interiorul

rii
i n str
in
tate;
Potrivit metodei reparti
iei (nsum
rii veniturilor), se poate
aprecia cvenitul na
ional nglobeazn componen
a sa urm
toarele
forme de venit, impozabile la nivel microeconomic: salarii, profituri,
38

rente, dobnzi nete. Altfel spus, venitul na


ional reflecttotalitatea
veniturilor ncasate de proprietarii factorilor de produc
ie - munc
,
p
mnt, capital.
Producerea venitului na
ional nu este un scop n sine; ea
urm
re
te satisfacerea trebuin
elor prezente
i viitoare ale membrilor
societ

ii, venitul na
ional fiind singura sursde platpentru serviciile
efectuate, care sasigure bun
starea oamenilor. A
adar, cu ct acest
indicator nregistreazm
rimi superioare, cu att existposibilit

i
reale ca fiecare membru al societ

ii snregistreze venituri mai mari,


sau sbeneficieze de efectele pozitive ale unei reparti
ii judicioase a
venitului na
ional.
Reparti
ia venitului na
ional este un proces care se nf
ptuie
te
n dou etape: distribuirea (reparti
ia primar
)
i redistribuirea
(reparti
ia secundar
).
Reparti
ia primareste procesul de transformare a venitului
na
ional (ori a produsului intern net, dupcaz) n venituri ale
de
in
torilor de capital avansat n sfera produc
iei materiale
i a
serviciilor cu caracter lucrativ (persoane fizice
i juridice), precum
i
ale participan
ilor la activit

ile din cadrul acestor sectoare productive


(agen
i economici, popula
ia ocupatn sectoarele respective). n
urma acestui proces se formeaza
a-numitele venituri primare
(formele fundamentale ale veniturilor), dupcum urmeaz
: salarii pentru posesorii for
ei de munc
, profituri - pentru firme
i
ntreprinz
tori, rente - pentru proprietarii terenurilor
i dobnzi pentru capitalurile de mprumut n scopuri productive.
Dar, distribuirea venitului na
ional (reparti
ia primar
) nu
asigurvenituri pentru to
i membrii societ

ii, ceea ce face necesar


reparti
ia secundara sa (redistribuirea)
i constituirea veniturilor
derivate (secundare). Redistribuirea venitului na
ional poate avea loc
prin cteva modalit

i specifice, nspartea covr


itoare a acestui
proces (peste 90%) se relizeazprin intermediul rela
iilor financiare
(finan
elor publice). n acest cadru, statul mobilizeazla dispozi
ia sa
o parte din venitul na
ional (din veniturile primare), prin mecanismul
impozitelor, taxelor
i contribu
iilor percepute de la agen
ii economici

i popula
ie, constituindu-se astfel fondurile destinate satisfacerii
nevoilor ntregii societ

i. n mod concret, este vorba despre fondurile


macrosistemului economico-social (bugetul administra
iei centrale de
stat, bugetele locale, bugetul asigur
rilor sociale de stat), la dispozi
ia
c
rora se concentreaztotalitatea veniturilor publice ale unui stat.
Aceste venituri sunt destinate acoperirii cheltuielilor legate de acele
activit

i
i servicii, necesare n orice societate, precum: activit

ile
social-culturale (nv

mnt, s
n
tate, cultur
, art
), administra
ia
public
, ap
rarea

rii, ordinea publicintern


, serviciile
i obiectivele
economice de importan
strategicna
ional
, protec
ia socialetc.
39

Producerea venitului na
ional are drept motiva
ie satisfacerea
celor dou necesit

i vitale pentru o societate - consumul


i
economisirea -, astfel cvenitul (V) se divide, n procesul utiliz
rii,
n doumari componente: consum (C)
i economii (E); deci V = C +
E.
Scopul final al oric
rei activit

i economice fiind satisfacerea


trebuin
elor directe ale popula
iei, venitul (n accep
iunea sa, micro
i
macroeconomic
) este utilizat, n primul rnd pentru consum
i, apoi,
pentru economii, n vederea sporirii avu
iei.
mp
r
irea venitului n consum
i economii, avnd o anumit
valoare, este limitatde m
rimea venitului. Acesta se descompune
deci,
i nu se compune din p
r
i formate independent. El este pragul
superior pnla care pot sajungconsumul
i economiile nsumate.
9.2. Consumul
i economiile
9.2.1. Consumul: factori de influen

i legit

i
Consumul reprezint partea din venit cheltuit pentru
cump
rarea de bunuri
i servicii, destinate satisfacerii directe a
trebuin
elor popula
iei
i/sau necesit

ilor generale ale societ

ii.
Consumul, la nivel macroeconomic, trebuie analizat sub cele
douform e ale sale: consum fina l
i consum intermediar.
Consumul fin al reprezintansamblul cheltuielilor care permit
satisfacerea directa nevoilor umane, individuale
i colective. Acestea
sunt cheltuieli care nu contribuie n mod direct la cre
terea produc
iei.
M
rimea consumului final (produc
iei finale) se determinca diferen

ntre valoarea tuturor bunurilor


i serviciilor provenite din produc
ia
intern
i din import, pe de o parte,
i valoarea bunurilor intrate n
consumul intermediar, a celor pentru investi
ii
i a celor pentru export,
pe de altparte.
Consumul final se mparte la rndul s
u n doucategorii:
consumul privat
i consumul publ ic.
Consumul privat cuprinde, conform practicii statistice
interna
ionale, toate bunurile materiale
i serviciile cump
rate de
popula
ie (gospod
riile private) inclusiv cele provenite din produc
ia
proprie, n scopul satisfacerii necesit

ilor. n cadrul acestui consum se


includ: cump
r
rile de pe pia
de bunuri durabile
i de consum curent
(cu excep
ia imobilelor
i terenurilor); achizi
ionarea de servicii
(transport, telecomunica
ii, po
t etc.); cump
r
rile de produse
agroalimentare
.a.m.d.
Consumul publ ic cuprinde consumurile din institu
iile
administra
iei centrale
i locale de stat, efectuate pentru prestarea
serviciilor publice. Altfel spus, n consumul public (de stat) se includ
acele cheltuieli f
cute pentru prestarea serviciilor socialadministrative, care sunt puse la dispozi
ia colectivit

ii f
ro plat
special
. Acest consum se poate cuantifica nsumnd cheltuielile cu
40

bunurile consumate sau achizi


ionate pentru prestarea serviciilor
publice (consumul intermediar al statului), amortizarea capitalului fix,
salariile angaja
ilor din sectorul public etc.
Consumul intermediar (produc
ia intermediar
) reprezint
valoarea bunurilor economice provenite din procese de produc
ie
anterioare
i care sunt folosite
i consumate n alte procese de
produc
ie, n scopul cre
rii de noi bunuri
i servicii. Acest consum
cuprinde astfel cheltuieli cu materii prime, materiale, energie,
combustibili, servicii diverse, repara
ii curente etc.
n evolu
ia sa, consumul este supus influen
ei anumitor
categorii de factori determinan
i.
n cele ce urmeazvom analiza influen
a acestora asupra
consumului final, ntruct consumul intermediar se deduce, dupcum
se
tie, din calculul venitului na
ional.
Factorul care joac rolul cel mai important n evolu
ia
consumului, la nivel macroeconomic, este venitul na
ional disponibil
(VND), adicvenitul na
ional (VN) corectat cu soldul ncas
rilor
i
pl

ilor n raport cu str


in
tatea (soldul transferurilor curente cu
str
in
tatea - STCS), astfel: VND = VN + STCS.
Corela
iile dintre venituri
i cheltuielile pentru consum au fost
analizate de numero
i speciali
ti, acestea fiind sintetizate n a
a-zisele
legit

i ale consumului.
n cadrul acestora s-a impus ca importan
legea psihologic
fundamental, formulatde economistul englez J. M. Keynes,
conform c
reia, odatcu cre
terea sau sc
derea venitului, oamenii
nclin
, de regul
i n medie, s
-
i m
reascsau s
-
i dim inueze
consumul, dar ntr-o propor
ie mai redus. Dac
, de pild
, venitu va
cre
te cu 8%, consumul va spori cu 5%
i, invers, dacvenitul se
reduce cu 8%, consumul se va diminua cu 5.
Corela
iile dintre evolu
ia venitului
i m
rimea consumului, pe
diferite categorii de cheltuieli, au fost analizate
i de economistulstatistician E. Engel, ncde la sfr
itul secolului al XIX-lea. Acesta a
efectuat primele studii empirice asupra acestui subiect, iar rezultatele
cercet
rii sale sunt cunoscute sub denumirea de legile (curbele) lui
Enge l. El a ajuns la concluzia c
, pornind de la un anumit nivel al
venitului
i pe baza unei anumite cre
teri a acestuia, diferitele
categorii de cheltuieli de consum vor nregistra urm
toarele evolu
ii:
cele destinate achizi
ion
rii produselor agro-alimentare
cresc ntr-o m
surmai micdect cre
terea venitului, astfel c
i
reduc ponderea n totalul cheltuielilor de consum (coeficient de
elesticitate < 1);
cheltuielile destinate cump
r
rii articolelor de mbr
c
minte,
nc
l

minte, precum
i cele cu locuin
a, cresc propor
ional cu venitul,
deci
i men
in constantponderea n totalul cheltuielior de consum
(coeficient de elesticitate = 1);
41

cheltuielile pentru educa


ie, recreere, petrecerea timpului
liber
i alte diverse servicii care contribuie la asigurarea confortului
cresc ntr-o m
surmai mare dect cre
terea venitului, sporind astfel
ponderea acestora n totalul consumului (coeficient de elasticitate > 1).
Leg
tura func
ionaldintre venit
i consum se exprimprin
nclina
iile c
tre consum, respectiv: nclina
ia medie
i nclina
ia
marginal
. Acestea exprimtendin
a indivizilor de a cheltui o parte
din venitul lor pentru procurarea bunurilor de consum (satisfactori).
9.2.2. Economiile
ntruct venitul (V) are drept scop att satisfacerea trebuin
elor
prezente, ct
i a celor viitoare, n consecin

, acesta se mparte ntr-o


anumitpropor
ie n cheltuieli de consum (C)
i economii (E).
Surplusul de venit peste cheltuielile de consum constituie economiile,
astfel c
: V = C + E, adicE = V - C.
Trebuie sse facdistinc
ie ntre conceptele de economisire
i
economii. Economisirea este un proces care se realizeazn decursul
unei perioade de timp, reprezentnd un flux de venituri acumulate.
Economiile constau n veniturile acumulate la sfr
itul unei perioade

i reprezintun stoc de valoare, altfel spus, sunt un rezultat al


economisirii.
Volumul economiilor, la nivel macroeconomic, este rezultatul
comportamentului general al indivizilor
i agen
ilor economici care
activeazntr-o economie na
ional
.
Ca
i consumul, economiile depind, n mod evident, de factorul
obiectiv
i primordial - venitul disponibil.
n acest sens, propor
ia ntre economii
i venit sau tendin
a de a
economisi se exprim- ca
i n cazul consumului - prin conceptele:
nclina
ie medie
i nclina
ie marginal
.
nclina
ia medie spre economii (e) exprimraportul dintre
volumul economiilor(E)
i venitul disponibil (V); dacraportul se
calculeazprocentual putem vorbi de rata economiilor, e = V 100,
care semnificponderea acestora n totalul venitului. nclina
ia medie
spre economii ne aratct se economise
te dintr-o unitate monetarde
venit disponibil, la un moment dat.
DacV =C + E, rezultc
i 'V= 'C + 'E, ceea ce nseamnc
suma nclina
iilor spre consum
i economii, medii
i marginale, este
egalcu unitatea; astfel: c + e =1
i cc + ec=1.
9.3. Investi
iile; multiplicatorul
i acceleratorul
n sens econ omic , investi
iile reprezint ansamblul
cheltuielilor orientate spre achizi
ionarea bunurilor capital, n vederea
sporirii avu
iei societ

ii. Spre deosebire de bunurile de consum,


bunurile capital nu satisfac n mod direct nevoile umane, dar
contribuie la crearea de noi bunuri, fie de consum final, fie tot de
investi
ii,
i care vor genera indirect, pe termen lung, o satisfacere
42

superioara trebuin
elor colective. De
i, n mod obi
nuit, n sfera
investi
iilor sunt incluse
i investi
iile financiare (achizi
ionarea de
titluri de valoare), acestea nu au ca rezultat sporirea capitalului
ia
avu
iei societ

ii, ci doar o schimbare a dreptului de proprietate.


Astfel, ntr-o accep
iune larg
, investi
ia reprezintorice decizie de
cheltuire care conduce la dobndirea unui activ (real sau financiar), n
vederea ob
inerii ulterior a unui flux de lichidit

i.
n func
ie de destina
ia bunurilor de capital achizi
ionate, se pot
distinge doumari categorii de investi
ii:
a) investi
ii de nlocuire (de reproduc
ie), destinate nlocuirii
bunurilor de capital fix scoase din func
iune, ca urmare a deprecierii
lor
i care permit men
inerea stocului de capital fix. Sursa de finan
are
a ace stora o constituie amortizarea.
b) investi
ii nete (de dezvoltare), destinate sporirii volumului
capitalului real (tehnic), adiccre
terii volumului capitalului fix
ia
stocurilor materiale. Aceste investi
ii asigursporirea capacit

ilor
productive
i reprezintformarea netde capital. Sursa de finan
are a
ace stora este venitul economisit.
Suma invesi
iilor de nlocuire (I)
i a investi
iilor nete (In)
formeazinvesti
iile brute (Ib), care contribuie la formarea brutde
capital. Deci: I + In = Ib; Ib = In + A.
La nivel na
ional, n cadrul investi
iilor brute se cuprind:
investi
iile n capital fix, supliment
ri ale stocurilor
i achizi
iile de
cl
diri pentru locuit.
n mod necesar, la nivel macroeconomic, economiile apar ca o
condi
ie a investi
iilor, astfel cansamblul economiilor realizate la
nivel na
ional nu reprezintaltceva dect poten
iale investi
ii. Putem
spune ceconomiile
i investi
iile dintr-o
arsunt, de fapt, fa
ete
diferite ale aceluia
i proces; deci, pot fi considerate doum
rimi
egale: I = E.
De precizat, caceastegalitate dintre economii
i investi
ii se
verificatunci cnd consider
m investi
iile n accep
iunea larg
(prezentat mai sus), adic lu
m n considerare
i posibilitatea
plasamentelor pe pia
a de capital a unei p
r
i din veniturile
neconsumate
i economisite. n caz contrar, rela
ia de egalitate poate
deveni o rela
ie de inegalitate relativ
.
A
adar, putem afirma cvolumul total al economiilor nu
reflect
, n mod obligatoriu, ntregul volum al investi
iilor productive
dintr-o economie na
ional
, acestea din urmputnd fi, n realitate,
mai mici (diferen
a constituind-o investi
iile financiare). Cu toate
acestea, economiile globale r
mn principala sursde finan
are a
investi
iilor productive na
ionale
i de aceea este nevoie de o cre
tere
sus
inuta ratei economiilor.

43

n timp ce economiile exprimcomportamentul colectiv al


consumatorului individual, investi
iile reflect comportamentul
colectiv al ntreprinz
torului individual.
n mod firesc, principala motiva
ie a oric
rui agent economic
care investe
te o sum de bani ntr-o activitate economiceste
speran
a cva ob
ine ulterior din aceastac
iune un flux de venituri,
care s
-i asigure, ntr-un timp ct mai scurt, att amortizarea
investi
iei, ct
i realizarea de profituri suplimentare. Putem spune,
deci, cfactorul determinant al oric
rei investi
ii este venitul a
teptat
de c
tre investitor. Acestui venit, suplimentar, i va corespunde o
cre
tere a cheltuielilor de consum - care va impulsiona produc
ia de
bunuri
i servicii -, precum
i o cre
tere a economiilor - ce va influen
a
pozitiv volumul investi
iilor. n afara investitorului, care se a
teapt
sc
tige, ntr- un anumit termen, existnumeroase alte subiecte
economice care vor ncasa un venit imediat, ca urmare a investi
iei
realizate. Astfel, potrivit modelului de analizcheltuielivenit, orice
cheltuial(n cazul nostru, de investi
ii) pe care o efectueazun agent
economic reprezintpentru alt subiect economic un venit. Acest venit,
la rndul s
u, va fi o parte cheltuit n scopuri de consum, iar o alt
parte economisit. Pe m
surce venitul cre
te, sporul acestuia se va
mp
r
i, de asemenea, n cheltuieli pentru consum
i economii, n
func
ie de m
rimea nclina
iei marginale spre consum (c')
i m
rimea
nclina
iei marginale spre economii (e').
Corela
iile care se formeazn timpul
i spa
iul economic ntre
investi
ii, venit, consum, economii, iar

i venit, consum
.a.m.d. au
fost analizate n teoria macroeconomicsub denumirile de: principiul
multiplicatorului
i principiul acceleratorului.
Principiul multiplicatorului exprim raportul care se
formeazntre cre
terea veniturilor
i cre
terea investi
iilor, sub forma
unui coeficient de amplificare (K), ce ne aratm
rimea cre
terii
veniturilor, ca urmare a cre
terii cu o unitate a investi
iei, astfel:
Deci, putem spune csporul investi
iilor se cuprinde de K ori n
sporul veniturilor.
Multiplicatorul reflect leg
tura direct dintre intr
rile n
sistemul economic, concretizate n investi
ii
i ie
irile acestuia, sub
forma veniturilor participan
ilor la activitatea economic
. Investi
iile
sunt cele care produc efectele de antrenare asupra veniturilor, prin
intermediul cre
terii produc
iei de bunuri economice.
Principiul acceleratorului24 exprim i msoar creterea
investi
iilor, ca urmare a sporirii veniturilor. Conform acestui
principiu, o sporire a cererii bunurilor de consum, n urma creterii
veniturilor, va antrena o cretere, mai mult dect propor
ional, a
produc
iei bunurilor de capi tal (de investi
ii).
Altfel spus, principiul acceleratorului exprimefectul creterii
veniturilor asupra investi
iilor, sub impulsul stimulativ al sporirii
44

cererii de consum. El eviden


iazrela
ia existentntre modificarea
cererii bunurilor de consum
i cea a bunurilor de capital.
Logica acestui principiu se poate prezenta astfel: o cre
tere a
venitului (' V) genereazo sporire a cererii bunurilor de consum (' C);
produc
torii de bunuri de consum urm
resc s
-
i adapteze oferta
(produc
ia) la modificarea cererii (' Q); pentru a spori produc
ia este
necesaro investi
ie suplimentarn bunuri de capital (I), crescnd
cererea pentru astfel de bunuri
i implicit produc
ia acestor bunuri.
ntre cererea de produse finite - bunuri de consum -
i cererea
de bunuri de produc
ie (investi
ii), care le creeaz
, existo rela
ie de
accelerare, astfel cmodific
rile survenite n cererea de consum tind
s determine varia
ii mai accentuate ale cererii de bunuri
investi
ionale. Se poate spune cinvesti
iile urmeazdinamiccererii
de consum, dar ntr-un ritm mai accentuat.

CAPITOLUL X
ECHILIBRUL I DEZECHILIBRUL MACROECONOMIC
10.1. Echilibrul economic - concept, forme, condi
ii
Economia reprezinto realitate dinamic
, aflatn continu
mi
care. Ea se prezintca un sistem integrat de sectoare, ramuri
i
activit

i productive, de reparti
ie, schimb
i consum, juridice,
economice, organizatorice
i social-culturale. "F
run astfel de sistem
- care sproduchrana, s-o prelucreze, s-o ambaleze
i s-o distribuie,
care sfabrice stofe
i sconfec
ioneze mbr
c
minte, care s
construiasccase
i sle mobileze, sasigure servicii medicale
i de
nv

mnt, slegifereze
i smen
in ordinea, s preg
teasc
ap
rarea colectivit

ii - via
a ar fi grea. Iatdeci func
ia lui. Sistemul
economic optim este acela care furnizeazmaximum din ceea ce au
nevoie oamenii"25. Aceste activit

i sunt realizate
i asigurate de c
tre
agen
ii economici
i ghidate, nainte de toate, prin "mna invizibil
"a
pie
ei, prin mecanismele acesteia. Dar, la scara economiei na
ionale,
ele nu se pot desf

ura n condi
ii optime, n corela
ie cu trebuin
ele
indivizilor
i ale societ

ii, f
ro anumitstare de concordan

,
denumitechilibru macroeconomic, ntre toate sectoarele
i ramurile,
ntre componentele mecanismului economic, care de
i se aflntr-o
anumitinterdependen

, au o func
ionalitate proprie
i sunt n
mi
care. Drept urmare, problema echilibrului macroeconomic
(echilibrul general al economiei) ocupun loc important n teoria
i
practica economic
. Definirea echilibrului varizde la o teorie la alta,
dar conceptul de bazr
mne acela
i.
Caracterul complex
i mereu schimb
tor al trebuin
elor
i
resurselor economice, fenomenele de instabilitate din economia
45

mondialetc. situeazn actualitate problemele echilibrului economic

i cre
terii economice.
n condi
iile economiei de pia
concuren
iale, echilibrul
economic se manifestsub forma unei st
ri proprii pie
ei, generatde
ac
iunea agen
ilor economici n calitatea lor de produc
tori - vnz
tori

i de consumatori - cump
r
tori. Agen
ii economici produc
tori
urm
resc maximizarea profiturilor lor, n timp ce agen
ii economici
consumatori, satisfacerea trebuin
elor lor. Din modul de ac
iune
i de
comportare a acestor agen
i economici pe pia

, n func
ie de propriile
lor interese, echilibrul economic concuren
ial apare sub forma
raportului dintre cererea
i oferta ce se man ifestpe pie
ele bunurilor
economice, pie
ele monetare
i de capitaluri, pia
a muncii, care, n
unitatea
i interdependen
a lor reprezint forme de existen
a
echilibrului macroeconomic.
Altfel spus, echilibrul macroeconomic exprim starea de
concordan
relativdintre cererea
i oferta agregate, n cadrul
sistemului de pie
e, la nivelul economiei na
ionale. Acesta are la baz
alocarea
i folosirea ra
ionala resurselor, func
ionarea normala
poten
ialului de produc
ie
i de circula
ie, a tuturor componentelor
mecanismului economic, n interdependen
a lor. Starea de echilibru
economic este o expresie a compatibilit

ii, a concordan
ei relative a
deciziilor luate de agen
ii economici produc
tori
i respectiv
consumatori, aceasta men
inndu-se ntr-o anumitperioadde timp,
pnn momentul n care intervin factori perturbatori, cu ac
iune
contrarie.
Echilibrul macroeconomic presupune realizarea echilibrului
pe pia
a bunurilor
i serviciilor, pe pia
a muncii, pe pia
a capitalului,
pe pia
a monetar
, deci a echilibrului material, financiar-monetar,
bugetar etc., care nseamnde fapt, mai multe echilibre par
iale.
Exist
, n acest caz, o rela
ie ca de la parte la ntreg: asigurarea
echilibrelor men
ionate, n dinamic
, se reflectfavorabil n cadrul
echilibrului macroeconomic, dupcum eventualele disfunc
ionalit

i
ale acestora afecteazbuna func
ionare a economiei na
ionale n
ansamblul ei. Ansamblul echilibrelor par
iale dintr-o economie se
oglinde
te n echilibrul economic general.
Economia na
ional se afl n echilibru, atunci cnd ea
realizeazacel volum al produc
iei pe care poate s
-l produc
,
dispunnd de poten
ial productiv necesar
i n condi
iile n care
cantitatea respectivde bunuri este cerutde pia

. Produc
ia optim
presupune, deci, situa
ia cnd cantitatea de bunuri oferite (bunuri de
consum
i bunuri capital) este egalcu cantitatea de bunuri cerute.
Aceasta nseamncrata de cre
tere a produc
iei este egalcu rata de
cre
tere a cheltuielilor, cnu existnici supraproduc
ie
i nici
subproduc
ie.
46

n strnsleg
turcu echilibrul economic se afloptimul
economic, adicacea variantde echilibru care asigurob
inerea unor
rezultate economice maxime pe unitatea de cheltuial
, n condi
iile
protej
rii mediului natural.
Nivelul de echilibru macroeconomic reprezintun concept
teoretic, care n practic se manifest ca tendin
a evolu
iei
economiei na
ionale, de a dep

i numeroase
i variate dezechilibre.
Teoria echilibrului macroeconomic surprinde urm
toarele dou
forme fundamentale ale acestuia:
a) echilibrul static, care reflectacea stare momentana
economiei, consideratdoar ca o ipotezde lucru, f
rcoresponden

n realitate. Acest echilibru s-ar caracteriza prin manifestarea unor


schimb
ri imperceptibile
i nesemnificative ntre diferitele mecanisme

i structuri ale economiei, astfel nct starea generala acesteia s


r
mn neschimbat
. Altfel spus, echilibrul static presupune o
multitudine de variabile, astfel legate ntre ele, nct face imposibil
orice instabilitate a sistemului economic, lucru care n realitate nu se
ntmpl
, dect eventual pe termen scurt.
b) echilibrul dinamic, care se referla tendin
a obiectivde
adaptare, de corelare n dinamica ofertei la exigen
ele cererii
i de
realizare a concordan
ei necesare dintre aceste m
rimi, de fiecare dat
la un alt nivel. Echilibrul dinamic presupune modificarea sistemului
economic, ca urmare a modific
rii raportului dintre resurse
i nevoi,
dintre cererea global
i oferta global
. Acesta presupune mi
carea
subsistemelor economiei na
ionale, ruperea coeren
ei structurilor
existente
i crearea de noi compatibilit

i structurale, adicrestabilirea
unui nou echilibru, dupcare urmeazreapari
ia dezacordurilor ntre
structurile interne ale economiei
.a.m.d.
Principalii factori care determin dinamica echilibrului
macroeconomic sunt: a) popula
ia, care, prin num
rul, structura pe
vrst
i profesii, nivelul de calificare etc., aflate n continumi
care,
determin schimb
ri corespunz
toare n ansamblul cererii; b)
progresul tehnico-
tiin
ific, care duce la apari
ia unor noi trebuin
e,
noi subramuri, la modific
ri n structura
i nivelul lor
i, implicit, la
schimb
ri ale ofertei
i cererii globale, la ajust
ri ale raportului dintre
acestea; c) comportamentul agen
ilor economici, care se schimb
mereu, atr
gnd dupsine noi orient
ri n folosirea veniturilor, pentru
consum
i pentru investi
ii, precum
i n plasarea capitalurilor n
afaceri; d) limitele resurselor naturale, care ac
ioneazrestrictiv,
impunnd restructur
ri n alocarea
i combinarea factorilor de
produc
ie etc.
Exist dou mari teorii n ceea ce prive
te echilibrul
macroeconomic: teoria clasic(neoclasic
)
i teoria keynesian
.
Conform teoriei clasice
i neoclasice, ntr-o societate
ac
ioneazmecanisme naturale de schimb, iar produc
ia na
ionalse
47

stabile
te spontan
i necesar la acel nivel la care to
i lucr
torii sunt
ocupa
i deplin
i toate capitalurile disponibile sunt utilizate de
asemenea integral. Cu alte cuvinte, echilibrul economic general se
produce atunci cnd ntr-o economie existstarea de ocupare deplina
for
ei de munc
. Modelul clasic presupune un echilibru caracterizat
prin maximizarea produc
iei, a beneficiilor
i tuturor remunera
iilor.
Cel care a reu
it o analizpertinent
i mult mai aproape de
realitate a echilibrului macroeconomic a fost marele economist englez
J. M. Keynes, care a reu
it s eviden
ieze unele erori ale
ra
ionamentului clasic
i neoclasic
i sconstruiascun alt model de
echilibru economic. Principalele caracteristici ale modelului keynesian
se reduc la urm
toarele aspecte: a) acest model se bazeazpe o teorie
dinamica fluxurilor economice, compatibilcu o pluralitate de
echilibre diferite, ntre care echilibrul ocup
rii depline constituie una
dintre posibilit

i; b) el include mai multe variabile dect modelul


clasic
i presupune, n consecin

, mai pu
ine constante; c) presupune
o abordare n termeni de circuit, astfel cmodelul economic constn
rela
ii de cauzalitate ntre variabilele care se influen
eazreciproc
i
care asigurrealizarea echilibrului global; d) acest model eviden
iaz
importan
a cererii globale n asigurarea echilibrului economic; e)
func
ionalitatea
i n
elegerea modelului keynesian presupun analiza
raportului ce se stabile
te ntre anticip
rile agen
ilor economici
i
r
spunsurile realit

ii.
n cadrul modelului de echilibru elaborat de J. M. Keynes, sunt
esen
iale cunoscutele ecua
ii de echilibru, privind rela
iile dintre venit
(Y), consum (C), investi
ii (I)
i economii (S), astfel:
Y = C + I; C = Y - I; I = Y - C; S = Y - C; S = I, aceasta din
urmfiind o rela
ie fundamental
, deoarece transformarea economiilor
n investi
ii reprezintcheia problemei n realizarea echilibrului
economic.
Condi
ia de echilibru macroeconomic n economia unei

ri
este ca oferta global(Y) sfie egalcu cererea global(D), adicY
= D. De precizat, coferta globaleste reflectatde produsul na
ional
brut sau venitul na
ional, care se repartizeazpentru consum (C)
i
pentru economii (E). Dar, cererea globalcuprinde cererea de bunuri
de consum
i cererea de bunuri de investi
ii. Deci, D = C + I
iY=C
+ I. Venitul este folosit, o parte pentru cump
rarea bunurilor de
consum (C)
i altparte pentru economii (S). Rezultdeci cY = C +
S sau C + S = C + I sau S = I. Aceasta nseamnc
, pentru realizarea
echilibrului pe pia
a produselor
i serviciilor, trebuie ca tot ce s-a
produs sfie
i cump
rat
i, n consecin

, tot ceea ce este neconsumat


(adicceea ce este economisit) sfie investit. n aceste condi
ii,
cererea excedentar(De) este nul
. Cererea excedentareste diferen
a
dintre cantit

ile de bunuri materiale


i servicii cerute de consumatori
48

(D)
i produc
ia curent(Qc), la care se adaugrezervele necesare
(Rn). Deci De = D - (Qc +Rn).
n func
ie de con
inutul proceselor economice
i de modul de
exprimare a rezultatelor economice, echilibrul economic mbrac
urm
toarele forme: material, valoric
i al resurselor de munc
.
Echilibrul economic material exprimacea stare de concordan

relativntre volumul, structura


i calitatea produc
iei (oferta globalY) pe de o parte,
i nevoile de consum final
i de produc
ie (cerere
global- D), sub aspect cantitativ, structural
i calitativ, pe de alt
parte. De pild
, pentru a asigura o anumitcantitate de energie
electriceste necesaro cantitate determinatde combustibili, ntr-o
anumitstructur
i putere caloric
.
Echilibrul economic valoric exprimconcordan
a relativntre
diferitele structuri valorice al rezultatelor economice, ntre acestea
i
eforturile depuse. n cadrul acestuia se disting forme speciale, cum
sunt: echilibrul monetar, echilibrul valutar, echilibrul financiar,
echilibrul bugetar. De exemplu: echilibrul monetar-b
nesc exprim
concordan
a relativdintre expresia b
neasca fondului de bunuri
economice existente pe pia

i cantitatea de bani n circula


ie;
echilibrul valutar eviden
iazconcordan
a relativntre ncas
rile
i
pl

ile n valut
; echilibrul financiar reliefeazconcordan
a relativ
ntre sursele financiare
i necesit

ile de platale agen


ilor economici;
echilibrul bugetar reflectconcordan
a relativntre veniturile
i
cheltuielile bugetare.
Echilibrul resurselor de muncreflectconcordan
a relativ
dintre cantitatea, structura
i calitatea factorului uman activ disponibil

i necesit

ile de resurse de munc ale utilizatorilor (agen


ilor
economici).
Pe pia
a bunurilor economice, condi
ia de echilibru este ca
suma dintre oferta global(Y)
i import (H) sfie egalcu suma
dintre cererea global(D)
i export (E). Deci: Y + H = D + E sau C +
S + H = C + I + E. Adic
, S + H = I + E, sau S - I = E - H. Deci,
condi
ia de echilibru pe aceastpia
este ca diferen
a dintre economii

i investi
ii sfie egalcu diferen
a dintre export
i import, lundu-se
n considerare
i rela
iile economice ale

rii respective cu exteriorul.


Pe pia
a monetar
, echilibrul este asigurat, cnd cererea de
bani (Dm) este egal
cu oferta de bani (Ym), ambele fiind n concordan
cu cererea

i oferta de bunuri economice. Lundu-se n calcul cei mai importan


i
factori care ac
ioneazasupra cererii
i ofertei de bani (masa monetar
- M; viteza de circula
ie a banilor - V; volumul global al tranzac
iilor
pe aceastpia
- T; nivelul general al pre
urilor - P), condi
ia de
echilibru devine: MV = PT. Adic
, oferta realde bani este egalcu
cererea realde bani.
49

Pe pia
a muncii existo condi
ie similarde echilibru: cererea
de locuri de munc(DL) este egalcu oferta de locuri de munc(YL ),
astfel: YL = DL.
Rezulturm
toarele concluzii:
I. Pe pia
a bunurilor economice: a) teoria clasicprive
te
economiile n func
ie de rata dobnzii, n timp ce J. M. Keynes n
func
ie de nivelul venitului; b) n ambele cazuri, investi
ia este o
func
ie (descresc
toare) de rata dobnzii; c) economiile sunt egale cu
investi
iile n ambele teorii.
II.Pe pia
a monetar
: a) oferta de monedeste fixatla
nivelul lui M0 n ambele teorii; b) cererea de monedeste n func
ie de
valoarea produc
iei n ambele teorii, n plus la Keynes
i de rata
dobnzii; c) condi
ia de echilibru este aceea
i n ambele teorii.
III. Pe pia
a muncii: a) n func
ie de produc
ie, n ambele
cazuri, se stabile
te dupgradul de ocupare; b) att pentru clasici, ct

i pentru Keynes, cererea de munceste determinatde egalitatea


dintre salariul real
i productivitatea marginala muncii; c) pentru
clasici, comportamentul salaria
ilor este o func
ie cresc
toare fa
de
salariul real, n timp ce pentru Keynes este n func
ie de evolu
ia
productivit

ii marginale.
Dacpe pia
a bunurilor economice
i pe pia
a monetar
condi
iile de echilibru sunt identice, pe pia
a muncii ele se
diferen
iaz
. n teoria clasic
, corela
ia de echilibru este datde
egalitatea dintre cererea
i oferta de munc
, iar n concep
ia lui J. M.
Keynes, aceastcondi
ie nu este pertinent
, datoritfenomenului de

omaj involuntar.
10.2. Teoria dezechilibrului economic
n economia contemporan
, realitatea arat c agen
ii
economici care sunt susceptibili de a economisi, n general, nu sunt
aceea
i cu cei care iau decizia de a investi, existnd posibilitatea
dezechilibrului economic, dereglarea raportului dintre cererea
i oferta
globalfa
de nivelul de echilibru (I < S sau I > S).
M
rimile m
surabile, care se compar
i care eviden
iaz
egalitatea sau inegalitatea dintre ele, sunt rezultatul ac
iunii conjugate
a unor for
e opuse. n cazul echilibrului, ele se anuleazreciproc, n
timp ce n situa
ia de dezechilibru, unele devin preponderente n raport
cu altele.
Dezechilibrul economic general reflectacea situa
ie a unei
economii, caracterizat prin dereglarea raportului dintre cererea
global
i oferta global
, n cadrul sistemului de pie
e (pia
a bunurilor,
pia
a monetar
, pia
a muncii etc.).
n acest sens, se poate spune c cele mai semnificative
dezechilibre dintr-o economie na
ionalsunt: stagnarea sau contrac
ia
50

produc
iei; infla
ia sau defla
ia; subocuparea (
omajul) sau, mai rar,
supraocuparea etc.
Dezechilibrul economic se poate interpreta fie ca o stare
normala dezvolt
rii economice, fie ca o stare anormal
, rezultatdin
nc
lcarea regulilor fundamentale ele economiei de pia

. Indiferent de
caracteristica st
rii sale, dezechilibrul economic (ca
i echilibrul
dinamic) se manifest
, n condi
iile mi
c
rii reale a vie
ii economice,
nu absolut, ci ca tendin

.
Dezechilibrele manifestate
i percepute ca st
ri normale ale
activit

ii economice sunt acelea care nso


esc dezvoltarea economic
de ansamblu
i sunt, n consecin

, acceptate de societate (de exemplu,


ntr-o activitate economicdep

irea cheltuielilor de c
tre venituri
reprezinto forma dezechilibrului normal; aceastsitua
ie ntlnit
n majoritatea activit

ilor agen
ilor economici stla baza nvior
rii
ofertei de bunuri economice
i satisfacerii corespunz
toare a cererii).
Dezechilibrele cunoscute ca st
ri anormale ntr-o activitate
economicsunt acele dezechilibre nedorite
i neacceptate de societate,
care pot provoca tensiuni sociale
i politice
i care sunt reflectate de
reguln sc
derea economic(de exemplu, cre
terea cheltuielilor
bugetare peste nivelul veniturilor bugetare creeazun deficit bugetar,
care trebuie finan
at, iar de cele mai multe ori aceastfinan
are va
genera fie o cre
tere a presiunii fiscale asupra popula
iei
i agen
ilor
economici, fie o emisiune monetarf
racoperire, deci infla
ie).
Dezechilibrele economice sunt expresia influen
ei unei sume de
factori (modific
rea limitelor resurselor
i tehnologiilor, restric
iile sau
posibilit

ile consumatorilor privind cump


rarea de bunuri
i servicii,
gre
eli de politiceconomicpe termen lung etc.), astfel cn acest
sens, pe pia
existn orice moment surplusuri din echilibrului, ele se
anuleazreciproc, n timp ce n situa
ia de dezechilibru, unele devin
preponderente n raport cu altele.
Dezechilibrul economic general reflectacea situa
ie a unei
economii, caracterizat prin dereglarea raportului dintre cererea
global
i oferta global
, n cadrul sistemului de pie
e (pia
a bunurilor,
pia
a monetar
, pia
a muncii etc.).
n acest sens, se poate spune c cele mai semnificative
dezechilibre dintr-o economie na
ionalsunt: stagnarea sau contrac
ia
produc
iei; infla
ia sau defla
ia; subocuparea (
omajul) sau, mai rar,
supraocuparea etc.
Dezechilibrul economic se poate interpreta fie ca o stare
normala dezvolt
rii economice, fie ca o stare anormal
, rezultatdin
nc
lcarea regulilor fundamentale ele economiei de pia

. Indiferent de
caracteristica st
rii sale, dezechilibrul economic (ca
i echilibrul
dinamic) se manifest
, n condi
iile mi
c
rii reale a vie
ii economice,
nu absolut, ci ca tendin

.
51

Dezechilibrele manifestate
i percepute ca st
ri normale ale
activit

ii economice sunt acelea care nso


esc dezvoltarea economic
de ansamblu
i sunt, n consecin

, acceptate de societate (de exemplu,


ntr-o activitate economicdep

irea cheltuielilor de c
tre venituri
reprezinto forma dezechilibrului normal; aceastsitua
ie ntlnit
n majoritatea activit

ilor agen
ilor economici stla baza nvior
rii
ofertei de bunuri economice
i satisfacerii corespunz
toare a cererii).
Dezechilibrele cunoscute ca st
ri anormale ntr-o activitate
economicsunt acele dezechilibre nedorite
i neacceptate de societate,
care pot provoca tensiuni sociale
i politice
i care sunt reflectate de
reguln sc
derea economic(de exemplu, cre
terea cheltuielilor
bugetare peste nivelul veniturilor bugetare creeazun deficit bugetar,
care trebuie finan
at, iar de cele mai multe ori aceastfinan
are va
genera fie o cre
tere a presiunii fiscale asupra popula
iei
i agen
ilor
economici, fie o emisiune monetarf
racoperire, deci infla
ie).
n func
ie de cele doust
ri amintite, formele fundamentale
ale dezechilibrului economic general, n cadrul unei economii de pia

concuren
iale, sunt: presiunea
i absorb
ia.
Presiunea este consideratexpresia unui dezechilibru normal
i
se caracterizeazprin existen
a unei oferte execedentare, ceea ce
nseamncvnz
torii "alearg
" dupcump
r
tori, adicvorbim de o
pia
a cump
r
torilor (buyers market). Starea de presiune presupune
o concuren
acerbntre vnz
tori, cump
r
torii f
cnd selec
ia
bunurilor care se produc, pentru cau posibilitatea saleag
.
Absorb
ia este reflectarea unui dezechilibru anormal
i se
caracterizeazprintr-o cerere excedentar
, ceea ce nseamno penurie
de ofert
, adic este o pia
a vnz
torilor. n acest situa
ie,
cump
r
torul este cel care "st la rnd", la nivelul acestuia
manifestndu-se o aspira
ie nesatisf
cut
. Starea de absorb
ie se
traduce n realitate prin concuren
a puternicntre cump
r
tori
i
formarea "cozilor" de a
teptare n magazine.
Cnd se creeazo egalitate ntre nivelul aspira
iei vnz
torului

i cel al consumatorului, pe pia


se manifeststarea de echilibru.
Dezechilibrele economice sunt expresia influen
ei unei sume de
factori (modific
rea limitelor resurselor
i tehnologiilor, restric
iile sau
posibilit

ile consumatorilor privind cump


rarea de bunuri
i servicii,
gre
eli de politiceconomicpe termen lung etc.), astfel cn acest
sens, pe pia
existn orice moment surplusuri din
CAPITOLUL XI
FLUCTUAIILE ACTIVITII ECONOMICE
11.1. Ciclicitatea
Factorii activit

ii economice au o evolu
ie nelinear
, fiecare
factor ac
ioneazcu o intensitate diferit
i are o perioaddiferitde
52

reproduc
ie
i utilizare eficient
. De asemenea, investi
iile
i
consumul, n toate componentele lor, mpreuncu factorii interni
extraeconomici (politici, sociali, cultural-spirituali, psihologici
.a.)
i
factorii economici externi ac
ioneazn sensuri
i cu intensit

i
diferite asupra rezultatelor economice. Drept urmare, dinamica reala
activit

ii economice este fluctuant


, cunoscnd, n timp, cre
teri,
stagn
ri sau reduceri. Periodic, economia na
ional
, n ansamblul ei,
sau domenii importante ale acesteia, cunosc dezechilibre semnificative
ce pun n eviden
st
ri de crizsau recesiune.
Structura fluctua
iilor
activit

ilor economice este


urm
toarea: fluctua
ii sezoniere; fluctua
ii ntmpl
toare; fluctua
ii
ciclice.
Fluctua
iile sezoniere reprezint varia
iile activit

ilor
economice n interiorul perioadei de un an
i sunt generate de cauze
naturale sau sociale. De exemplu, factorii de ordin natural-climatic
produc fluctua
ii ale produc
iei n agricultur
, construc
ii, turism,
unele ramuri ale industriei etc. Factorii de ordin social (tradi
iile,
obiceiurile, s
rb
torile religioase etc.) influen
eazritmul activit

ilor
productive, al comer
ului
.a. Fluctua
iile sezoniere au loc cu o
anumitregularitate, fiind explicabile
i previzibile.
Fluctua
iile ntmpl
toare (accidentale) sunt varia
ii ale
nivelului
i st
rii produc
iei sociale determinate de evenimente
nea
teptate sau neobi
nuite cum ar fi: r
zboaie, calamit

i naturale,
evenimente social-politice deosebite, decizii nea
teptate ale unor
mezoagen
i economici, o anumitstare de spirit a popula
iei
.a. Ele
pot afecta n mod direct o
ar sau alta, dar prin efectul de
interdependen

i propagare pot genera fluctua


ii ale activit

ii
economice ntr-un grup de

ri, ntr-o zona lumii sau n ntreaga


lume.
Fluctua
iile ciclice sunt fenomene repetabile
i constau n
varia
ii ale activit

ii economice agregate, care se caracterizeaz


,
succesiv, prin cre
terea cumulativa produc
iei, veniturilor
i utiliz
rii
for
ei de munc
,
i prin stagn
rile sau descre
terile cumulative ale
acestora. Cauzele fluctua
iilor ciclice se afln sfera economicului,
in
de func
ionarea produc
iei sociale, de interdependen
ele dintre p
r
ile
sale, iar factorii exteriori economicului le pot influen
a dar nu
determina.
Echilibrul macroeconomic nu este un proces lin
i nici
ireversibil. El se formeazn cadrul ciclului economic (fluctua
iilor
economice) n economie, ciclicitatea reprezint acea form de
mi
care a activit

ii economice, dintr-o
ar
, n care fazele de cre
tere
(expansiune) alterneazcu cele de descre
tere
i stagnare. n decursul
unei perioade ndelungate de timp, fiecare economie na
ional
cunoa
te o evolu
ie oscilant(fluctuant
), fa
de tendin
a generala
cre
terii economice cunoscutsub denumirea de trend. n cadrul unor
53

perioade mai scurte de timp, evolu


ia real a rezultatelor
macroeconomice poate fi superioarsau inferioarmediei, adic
trendului general cresc
tor.
Ciclicitatea se apreciazprin analiza unuia sau a mai multor
indicatori macroeconomici: produsul na
ional, venitul na
ional,
ocuparea for
ei de muncetc.
n caracterizarea calit

ii dezvolt
rii
i cre
terii economice
trebuie avute n vedere urm
toarele elemente: a) existen
a unor st
ri
diferite ale economiei na
ionale, denumite fazele ciclului economic, n
cadrul c
rora performan
ele agregate ale economiei na
ionale au
anumite caracteristici
i prezintfluctua
ii notabile (ritmul de cre
tere
a produc
iei sociale
i a venitului na
ional, nivelul eficien
ei
economice, gradul de ocupare a for
ei de munc
, nivelul de trai
.a.
sunt foarte diferite); b) st
rile sau fazele evolu
iei economiei se
nl
n
uiesc, fiecare fazpreg
tind condi
iile pentru derularea fazei
urm
toare; raporturile dintre faze devin cauzale
i au ca efect
schimb
ri de ordin cantitativ n via
a economica societ

ii; c) fazele
sau st
rile evolu
iei macroeconomice se repetdupun anumit timp
astfel c
, n linii mari, fazele unui ciclu se aseam
ncu fazele altui
ciclu economic.
Ciclicitatea reprezintforma de evolu
ie fireasc
, normala
activit

ilor economice, iar ciclul economic cuprinde succesiunea n


timp
i schimbarea periodica condi
iilor
i rezultatelor reproduc
iei

i cre
terii economice.
Ciclul economic reprezintacea perioadde timp care separ
doucrize economice, sau, perioada care se scurge de la nceputul
unei crize pnla nceputul crizei urm
toare. n general, prin ciclu
economic se n
elege o duratde timp determinat
, n cadrul c
reia
activitatea economicparcurge, n evolu
ia sa, anumite faze ce au
caracter repetabil
i ntr-o anumitsuccesiune.
n principiu, elementele componente ale unui ciclu economic
sunt cele doufaze ale sale, care se deosebesc una de alta, dar se
intercondi
ioneaz reciproc: a) faza de expansiune (de cre
tere
economic
); b) faza de depresiune (de sc
dere economic
).
Faza de expansiune este faza de cre
tere a variabilelor
economice care cuantificprocesul economic. Ea reprezintun proces
de avnt cumulativ, de autoalimentare, de autontre
inere
i
autoaccelerare a activit

ilor economice, fiind un rezultat imediat al


cre
terii cererii agregate. Faza de expansiune se propagntotdeauna
de la nivelul microeconomic spre nivelul macroeconomic. De aceea,
cre
terea economicse bazeazpe stimularea agentului economic,
care sconducla o "nc
lzire" a economiei. Plafonul maxim al
expansiunii - cel care precede faza de recesiune - este determinat de
multiple cauze (epuizarea resurselor economice, cre
terea costurilor
unitare, fenomene socialpolitice
i militare etc.), ns cauza
54

determinant a fenomenului este evolu


ia specific a
Dup
manifestarea n timp, n literatura de specialitate, ciclurile economice
sunt clasificate n trei tipuri, care se ntrep
trund
i, pnla un
anumit punct, se suprapun: 1. ciclurile lungi (seculare); 2. ciclurile
medii (decenale); 3. ciclurile mici (scurte).
1. Ciclurile economice lungi (seculare), cunoscute
i sub
denumirea de cicluri Kondratiev (dupnumele economistului rus care
le-a studiat primul), surprind comportamentul sau evolu
ia normala
afacerilor n ansamblul unei perioade de 50 - 60 de ani. Aceste cicluri
reflect tipul dezvolt
rii economice n decursul unei perioade
ndelungate, n care se afirm
i apoi decade un anumit mod tehnic de
produc
ie (acesta desemneaznivelul calitativ
i caracteristicile de
ansamblu ale factorilor de produc
ie att ale celor clasici, ct
i ale
neofactorilor). Un ciclu economic secular corespunde revolu
iilor
tehnologice, adicinova
iilor tehnologice maj ore.
Cnd societatea creeazun nou mod tehnic de produc
ie, acesta
are o perioadde 20 - 30 de ani n care func
ioneazeficient
i
i
dezv
luie capacit

ile sale de progres economic. Treptat, el ajunge la


un anumit prag, pe care nu-l poate dep

i, intrnd n conflict cu
posibilit

ile oferite de societate


i natur
, pe baza c
rora a nflorit.
Apare tendin
a de reducere a eficien
ei economice, n primul rnd, a
ratei profitului. ncepe o etapde tranzi
ie spre un nou mod tehnic de
produc
ie. Aceastperioad
, de 20 - 30 de ani, scoate n eviden

limitele vechiului mod tehnic de produc


ie, dar el se perpetueazn
virtutea unor factori ini
iali, paralel cu apari
ia
i extinderea n
economie a noului mod tehnic de produc
ie. Odatcu generalizarea
noului mod tehnic de produc
ie, se inaugureazun salt calitativ n
domeniul factorilor de produc
ie
i apare o nou"undlung
" de
dezvoltare economic
. Prin urmare, fazele ciclului economic secular
sunt: faza ascendent
i faza descendent
, fiecare dintre ele avnd o
duratde 25 - 30 de ani.
Faza ascendenta ciclului economic secular se caracterizeaz
prin preponderen
a anilor de prosperitate economic
, ritmuri relativ
nalte ale cre
terii economice, datoritsporirii continue a venitului
na
ional, a produc
iei
i desfacerii, a investi
iilor
i consumului. Ca
atare, are loc
i ridicarea nivelului de trai al popula
iei. n aceastfaz
se manifest
i perioade de recesiune (criz
) economic
, dar care au o
mic amploare, fiind dominate de perioadele de expansiune
economic
, care sunt preponderente.
n faza descendenta ciclului secular are loc o ncetinire a
ritmului cre
terii economice, a investi
iilor
i veniturilor, iar gradul de
ocupare se nr
ut

e
te. Anii de recesiune sunt mai numero
i, crizele
economice sunt mai profunde, de amploare, iar persisten
a n
economie a unor st
ri negative (infla
ie,
omaj) se accentueaz
.
55

Succesiunea celor doufaz e ale ciclului lung


i repetarea lor la
intervale de 50-60 de ani este explicatn mod diferit de c
tre diferi
i
autori. Astfel, unii explicciclul lung
i fazele sale se prin ciclicitatea
nout

ilor
i perfec
ion
rilor tehnice
i tehnologice sau prin atragerea
n exploatare a unor noi resurse naturale
i materiale. Al
i speciali
ti
ncearcsexplice acest fenomen prin perioadele de preg
tire
i
purtare a r
zboaielor, perioade c
rora le-ar corespunde cre
teri
economice
i investi
ii reale sus
inute, generate, n special, de
cre
terea cheltuielilor pentru narmare. Conform acestor opinii, fazele
descendente corespund perioadelor postbelice, cnd apar restructur
ri
masive ale sistemului economic. Al
i autori au ncercat sexplice ciclul
lung prin evolu
ia produc
iei
i stocurilor de aur sau a produc
iei
agricole. Asemenea idei au avut o anumitcredibilitate n special n
perioadele cnd n circula
ie se aflau banii de aur (sau convertibili n
aur), iar agricultura era ramura principaln majoritatea economiilor
na
ionale.
Pentru a ncerca o explica
ie a ciclului secular este necesar sse
porneascde la faptul cevolu
ia economic
, privitpe termen lung,
se deruleazsub influen
a a numero
i factori endogeni
i exogeni,
cum ar fi: factori economici, tehnico-economici, social-politici
i
naturali.
n prezent, majoritatea anali
tilor
i cercet
torilor recunosc c
principala cauza ciclului secular o formeazevolu
ia ciclica
cercet
rii
tiin
ifice
i inova
iei tehnologice, n leg
turorganiccu
ciclul schimb
rilor structurale din economie.
Perioada de tranzi
ie de la vechiul mod tehnic de produc
ie la
cel nou este marcatprintr-o crizstructurala c
rei duratse
prelunge
te, pe parcursul fazei descendente. Caracteristica
fundamental a crizei structurale este c
, pe durata ei, au loc
modific
ri fundamentale n tehnicile
i tehnologiile de fabrica
ie,
precum
i n locul
i rolul omului n activit

ile economice, n special,


n produc
ie.
2. Ciclurile economice medii (decenale) se deruleazpe
fondul ciclurilor economice lungi, amploarea lor depinznd de cele
doufaze- ascendent
i descendent
.
Cercetarea economicprivind evolu
iile ciclice n economiile
de pia
este concentratasupra ciclului decenal, asupra c
ruia se
exprimo varietate de puncte de vedere. Ciclu economic reprezint
perioada de la nceputul unei contrac
ii a activit

ii economice de
ansamblu pnla nceputul urm
toarei contrac
ii. El cuprinde mai
multe faze care, dupunii autori de nuan
socialist
, ar fi: criza,
depresiunea, nviorarea
i avntul.
Exist
, ns
,
i alte p
reri cu privire la denumirea
i succesiunea
fazelor. Astfel, n determinarea fazelor din care se compune ciclul
economic s-au conturat doumari orient
ri n literatura de specialitate.
56

Prima orientare l are ca promotor pe economistul francez I.


C. Juglar, care sus
ine cciclul economic decenal cuprinde trei faze:
expansiunea, criza
i depresiunea. De asemenea, M. Didier consider
cele trei faze ale ciclului economic: expansiunea, pauza
i refluxul,
asanarea
i reluarea.
A doua orientare, sus
inutde cei mai mul
i economi
ti,
distinge patru faze ale ciclului economic. DupP. A. Samuelson,
aceste faze constau n: restrngerea (contrac
ia), nviorarea,
expansiunea
i apogeul. Autorul italian Franco Poma considerccele
patru faze ale ciclului decenal sunt urm
toarele: expansiunea, punctul
de cotitursuperior (criza), depresiunea
i punctul de cotiturinferior
(relansarea). Fernand Baudhin consider
, de asemenea, n Dic
ionarul
de economie politic
, ca faze ale unui ciclu: expansiunea, tensiunea,
criza
i depresiunea.
Indiferent de denumirile date fazelor ciclului economic de c
tre
diferi
i autori, interpretarea
i succesiunea acestora se ncearca fi
analizate n literatura de specialitate ntr-un mod general
i unitar.
Astfel, n teoria
i practica actualse au n vedere ca faze
tradi
ionale ale ciclului economic: expansiunea sau boom-ul
economic, ce caracterizeaz tendin
a general de cre
tere a
investi
iilor, a produc
iei, a gradului de ocupare a for
ei de munc
,a
salariilor
i profiturilor etc.
i depresiunea ce se caracterizeazprin
tendin
a generalde ncetinire
i sc
dere a investi
iilor, a ocup
rii, a
produc
iei, a profiturilor
i salariilor, a consumului etc. n acest
context, faze ale unui ciclu precum criza
i recesiunea se reg
sesc n
conceptul de depresiune, iar reluarea
i relansarea activit

ii, respectiv
nviorarea
i avntul, se reg
sesc n ceea ce se nume
te expansiune sau
boom, ca expresie a unei evolu
ii economice favorabile.
n general, ciclul economic al afacerilor decenale se referla
cre
teri
i sc
deri sau la prosperitate
i recesiune, la fluctua
ii
economice ntr-o perioadde timp de 8 - 12 ani. n mod conven
ional,
un astfel de ciclu cuprinde mai multe faze care se succed n
urm
toarea ordine:
Faza I corespunde perioadei de expansiune, care preia toate
tendin
ele favorabile din faza anterioar(de relansare)
i le duce mai
departe, adicle poten
eaz
. n expansiune, produc
ia, ocuparea,
profitul
i salariile evolueaz n sensul cre
terii. Afacerile sunt
prospere, iar cererea de bunuri de consum este n cre
tere, ncurajnd
un proces investi
ional sus
inut. Treptat, toate acestea vor conduce,
ns
, la o "supranc
lzire" a sistemului economic, care va genera,
inevitabil, numeroase dezechilibre n cadrul acestuia, n urm
toarea
perioad
.
Faza a I-a este reprezentatde contrac
ia economiei, care
marcheazatingerea plafonului maxim al expansiunii
i care, n
general, se caracterizeazprin fenomene ce eviden
iazfrnarea
57

dezvolt
rii, cum sunt: tendin
a de reducere a profiturilor, de sc
dere a
cursurilor titlurilor, restrngerea
i scumpirea creditului etc.
Faza a II-a este concretizatn depresiunea economiei, care,
daceste precedatde o brutalcontrac
ie a activit

ii, nseamncriz
economic
, iar dac nseamn o sc
dere mai lent a activit

ii
economice, se traduce prin recesiune. n aceastfaz
, cererea, care
impulsionase faza de expansiune, este ntr-o continusc
dere, att n
ceea ce prive
te bunurile de consum, ct
i bunurile de capital. Ca
atare, dinamica produc
iei ncetine
te sau devine chiar negativ
,
datoritreducerii comenzilor, iar
omajul se men
ine la un nivel
ridicat. Treptat, n economie apare fenomenul de stagnare sau
lncezeala activit

ilor economice.
Faza a IV-a corepunde perioadei n care are loc relansarea
economic
, ce presupune reluarea activit

ilor economice pe baze noi,


adicnlocuirea
i modernizarea factorilor de produc
ie
i g
sirea de
noi combina
ii ale acestora, care sasigure cre
terea randamentelor,
respectiv nceputul unei noi faze de expansiune. De asemenea, n
aceastfazeste nevoie
i de o interven
ie din afara sistemului
economic, adicde m
suri de politcmacroeconomic(monetar
,
fiscal
, bugetaretc.), care sajusteze dezechilibrele existente
i s
conducspre un echilibru dinamic al economiei.
Dac relansarea combin efectele multiplicatorului
i ale
acceleratorului, atunci cre
terea investi
iilor produce un consum
suplimentar, care induce un spor investi
ional ce va nviora la rndul
s
u consumul. Aceaststimulare reciprocncurajeazanticip
rile
optimiste ale ntreprinderilor
i cre
terea cheltuielilor. Pre
urile cresc,
cre
te
i cursul ac
iunilor, iar n economie se manifestoptimismul,
ceea ce nseamnun boom economic, adico altfaza unui nou
ciclu economic.
Fazele ciclului afacerilor decenale ndeplinesc func
ii spec
ifice, n cadrul procesului de cre
tere
i dezvoltare economic
. n fond,
fiecare fazeste un rezultat al precedentei
i, n acela
i timp, o
preg
te
te (anticipeaz
) pe urm
toarea. Astfel, dac fazele de
relansare
i expansiune economicconcretizeazaspira
iile de progres

i civiliza
ie ale oric
rei na
iuni, criza
i recesiunea au rolul de a
restabili propor
iile dintre componentele economiei na
ionale,
asigurnd echilibrul dinamic al acesteia. Ele declan
eazprocesul de
restructurare a capitalului tehnic, de recombinare a factorilor de
produc
ie
i de realizare a unor noi echilibre, necesare perioadelor
viitoare de relansare
i expansiune economic
. Reechilibrarea
economiei na
ionale se realizeaz
, ns
, cu pre
ul irosirii unor
importante resurse de munc
i capacit

i de produc
ie, implicnd
costuri sociale considerabile.
Ciclurile economice decenale se deruleazpe fondul unui ciclu
lung (se cula r). Evolu
ia economiei statelor dezvoltate dovede
te cla
58

o faza ciclului lung corespund cel pu


in 2 - 3 cicluri decenale, fiecare
avnd configura
ii
i intensit

i diferite. n faza ascendenta ciclului


secular predomin
, ca durat
i intensitate, fazele de relansare
i
expansiune economicale ciclurilor decenale. n faza descendenta
ciclului secular, dimpotriv
, fazele de criz
i recesiune economic
sunt mai persistente ca timp
i amplitudine, iar fazele de relansare
i
expansiune ale ciclurilor decenale sunt mai reduse
i cu intensit

i
mici.
3. Ciclurile economice scurte (minore), denumite
i cicluri
Kitchin, dupnumele economistului american care le-a observat
i
analizat, reprezinto mi
care ciclicpe parcursul a circa 40 de luni,
care afecteazansamblul ramurilor unei economii. Ciclul economic
scurt se ncadreazn interiorul ciclului decenal, ntre doucrize
i
contribuie la modificarea amplitudinii depresiunii sau expansiunii
caracteristice ciclului mediu. Ciclurile scurte au dou faze:
expansiunea
i ncetinirea (reducerea) cre
terii economice, iar trecerea
de la expansiune la ncetinire nu presupune declan
area unei crize
economice. Acest tip de ciclu constn fluctua
ii (oscila
ii) ale
afacerilor pe termen scurt, determinate de diferi
i factori, n func
ie de
specificul activit

ii economice (construc
ii, agricultur
11.2. Crizele economice
Criza este o tulburare brusca echilibrului economic, o
manifestare a unor perturb
ri
i deregl
ri de amploare n desf

urarea
activit

ii economice
i inversarea de la faza ascendent la cea
descendenta ciclului afacerilor exprimatprin cre
terea stocurilor de
produse nevndute
i reducerea produc
iei, prin sc
derea pre
urilor
(pnla cel de-al doilea r
zboi mondial), prin
omaj
i sc
derea
cursurilor bursiere.
n primele decenii postbelice s-au accentuat modific
rile n
desf

urarea ciclului afacerilor


i a crizelor prin abateri de la
mecanismele
i schemele anterioare, prin atenuarea profunzimii
oscila
iilor
i sc
derii produc
iei, prin desincronizarea ciclului etc. Cu
toate acestea, ne afl
m n prezen
a unui fenomen care, dacs-a
transformat nu este mai pu
in prezent31.
n general, crizele economice reflecto stare de dereglare a
economiei
i se manifestsub mai multe form e (tipuri), cum ar fi: a)
crize de subproduc
ie care se ntlnesc n economia diferitelor

ri
sub formde deficit sau insuficien
de produc
ie sau penurie de
bunuri, cauzate de fenomene naturale (secet
, inunda
ii) sau r
zboaie,
epidemii, migra
ii masive ale popula
iei etc. Aceste crize au fost tipice
pnla nceputul secolului al XIX-lea, dar ele nu sunt excluse nici n
prezent, mai ales n

rile subdezvoltate; b) crize de supraproduc


ie
care se manifestca faze ale ciclului decenal, la anumite intervale de
timp. De la nceputul secolului al XIX-lea
i pnn prezent, au avut
59

loc 18 crize ciclice de supraproduc


ie cu ntindere, durat
i intensitate
diferite. Sunt mai cunoscute, prin efectele negative produse, crizele
din perioadele: 1929 - 1933; 1973-1975; 1980-1982; c) crize neciclice
sunt st
ri de dereglare care nu se caracterizeazprintr-o anumit
regularitate (periodicitate) n timp. Ele pot fi: par
iale, n func
ie de
ramura n care se manifest (siderurgie, agricultur
, industria
extractiv
, construc
ii, ecologie); intermediare, precum: criza
materiilor prime, criza energetic
, criza financiarvalutaretc., care se
manifestprin insuficien
a unor asemenea resurse n raport cu
posibilit

ile de acces spre ob


inerea lor;
Crizele economice se caracterizeazprin urm
toarele trs
turi:
1) n condi
iile contemporane ntlnim crize de supraproduc
ie
i nu
crize de subproduc
ie, ca acum circa 100 de ani. Aceasta nu nseamn
ceste exclusposibilitatea ca n perioada contemporansnu apar
crize de subproduc
ie, n

rile subdezvoltate sau n alte condi


ii; 2)
crizele ciclice, n condi
ile actuale, nu se rezumla o ramursau la un
sector de activitate, ci cuprind mai multe ramuri
i sectoare, economia
na
ional
i, n anumite condi
ii, economia mondial
; 3) crizele sunt
periodice
i definesc ciclurile economice, indiferent dacn analiza
teoreticele sunt situate la nceputul sau la sfr
itul acestora32. Ele sau repetat la intervale de 8 - 11 ani.
Cauzele evolu
iei ciclice
i ale crizelor au format obiectul
unor ample dezbateri teoretice. Multvreme, o serie de economi
ti au
respins ideea cn sistemul economic pot ap
rea crize, deoarece ei
puneau la baza activit

ii economice
i a evolu
iei pie
ei, teza clasica
lui J. B. Say, prin cunoscuta teorie (lege) a debu
eelor. Potrivit acestei
teorii, fiecare marf
i creeazautomat propria pia

, asigurndu-se n
orice moment deplina folosire a resurselor disponibile, orice
dispropor
ie sau fenomen negativ fiind corectat prin mecanismele
automate ale pie
ei. De
i o serie de fluctua
ii ale activit

ii economice
erau evidente, s-a ncercat g
sirea unor explica
ii ale cauzelor crizelor
n afara mecanismelor economice, pe baza unor legi psihologice.
Totu
i, marea crizdin perioada 1929 - 1933 a spulberat convingerile
privind capacitatea de autoreglare a economiei n asigurarea
echilibrului, recunoscndu-se csistemul econ omic con
ine, n sine ,

i mecanisme destabilizatoare, care genereazfluctua


ii ciclice, iar
factorii exogeni (condi
iile naturale, sociale, politice etc.) pot favoriza
sau frna ac
iunea lor.
Pentru explicarea evolu
iei ciclice a afacerilor
i a crizelor, n
general, s-au conturat n gndirea economicdouteorii: exogene
i
endogene, care se referla cauze externe, respectiv cauze interne ale
sistemului economic, care influen
eaz sau provoac ciclurile
economice.
n cadrul teoriilor exogene, factorii (cauzele) ciclului economic
sunt de natur extraeconomic
, precum: cre
terea demografic
,
60

inven
iile
i inova
iile, factori naturaliclimatici, conflicte militare,
aspecte social-politice, fenomene de migra
ie, descoperiri de resurse
naturale noi
.a.
n cadrul teoriilor endogene, factorii (cauzele) ciclului
economic sunt de natur economic
, exercitnd, ntr-o manier
alternativ
, efecte de stimulare sau de frnare a activit

ii economice.
Principalele teorii endogene, cunoscute n literatura de specialitate,
sunt:
a) teoria monetarist
, care ncearcsexplice evolu
iile ciclice
prin evolu
ia volumului creditului. Cre
terea excesiva acestuia
stimuleazexpansiunea, dar r echilibrul economic, determinnd faza
de recesiune. Conform acestei teorii, ciclul economic ar fi un fenomen
pur monetar, determinat exclusiv de erori ale autorit

ilor responsabile
cu politica monetar
;
b) teoria subconsumului, dupcare inegalitatea veniturilor
(determinat de inechit

i
i injusti
ii n repartizarea acestora)
blocheazexpansiunea, adicfrneazoferta
i cre
terea produc
iei,
prin excesul de economisire la unii
i insuficien
a consumului la al
ii;
c) teoria suprainvesti
iei explic evolu
ia ciclic prin
supraacumularea de capital, ntr-o perioadscurt
, care face ca pia
a
sfie inundatde produse noi, dar pe care, treptat, cererea devine
incapabilsle mai absoarb
. Ca atare, apare necesitatea reducerii
produc
iei
i a costurilor, fapt ce va genera o capacitate productiv
excedentar
, care r
mne subutilizat
,
i cre
terea
omajului, ceea ce
descurajeazinvesti
iile noi
i deprimactivitatea economic
.
d) n concep
ia keynesist
, succesiunea fazelor de expansiune

i recesiune poate fi analizat n leg


tur cauzal cu evolu
ia
productivit

ii marginale a capitalului, n interdependen


cu rata
dobnzii. Dezvoltnd concep
ia keynesian
, P. Samuelson a elaborat
modelul evolu
iei ciclice pe baza interdependen
ei multiplicatorului
i
acceleratorului, ac
iunea combinata celor doumecanisme putnd
determina expansiunea sau recesiunea ciclic
.
Indiferent de analizele
i interpret
rile date ciclurilor economice
de diferite teorii
i concep
ii macroeconomice, elementele comune
asupra c
rora se axeaz acestea sunt variabilele economice,
determinante n mecanismul ciclurilor, respectiv: consumul
i
investi
iile.
n afara categoriilor de cauze men
ionate, care pot determina sau
influen
a evolu
ia ciclica economiei, un factor cu puternice implica
ii
n mi
carea economic dintr-o
ar este autoritatea public
(guvernul).
Activitatea guvernului, prin m
surile de politiceconomic
,
influen
eaz n mare parte ciclul economic. Astfel, folosindu-
i
puterea de a cheltui
i de a impozita (putere bugetar-fiscal
)
i apoi
reglnd oferta de bani
i volumul creditului aflate n circula
ie (putere
61

monetar
), poate influen
a intensitatea sau amplitudinea fazelor unui
ciclu economic.

CAPITOLUL XII
INFLAIA
12.1. Geneza
i natura infla
iei
Fenomenul denumit infla
ie constituie o problemcomplexde
analizmacroeconomic
i una dintre cele mai importante forme ale
dezechilibrului economicosocial.
Termenul de infla
ie a nceput sfie frecvent utilizat n rndul
oamenilor de
tiin

i al oamenilor de afaceri (bancheri), abia pe la


sfr
itul secolului al XIX-lea, de
i fenomenul infla
ionist exista cu
mult nainte de aceastperioad
.
Acest fenomen a ap
rut cu mult nainte ca
tiin
a economics
se fi constituit, iar teoria infla
iei s-a conturat mult mai trziu dect

tiin
a economic
, astfel cinfla
ia r
mne cea mai de temut
i
controversatforma dezechilibrului macroeconomic, din punct de
vedere al analizei naturii sale
i a cauzelor
i mecanismelor
declan
atoare.
Pornind de la premisa cinfla
ia este n primul rnd un
fenomen monetar (infla
ia existdoar n prezen
a banilor), explicarea
genezei
i naturii acesteia trebuie snceapde la formele istorice pe
care le-au mbr
cat banii de-a lungul secolelor.
n acest context, se pot sintetiza trei for me istorice ale
fenomenului infla
ionist.
Pri ma forma infla
iei a fost cea monetaro-b
neasc
, care sa manifestat sub forma devaloriz
rii mascate a monedelor din metale
pre
ioase, prin punerea n circula
ie a unor monede false, cu o greutate
mai micsau un con
inut n aur mai redus dect cele oficiale.
Elementele definitorii ale acestei forme de infla
ie au fost: con
inutul
real n aur al monedelor metalice era mai mic dect con
inutul
nominal, deci s-a separat con
inutul nominal decel real al monedelor;
transformarea existen
ei-aur n aparen

-aur a monedei; aglomerarea


circula
iei cu monede ieftine f
r valoare deplin
, toate acestea
conducnd la sc
derea puterii de cump
rare a acestora.
Cea de-a doua forma infla
iei a fost infla
ia banilor de
hrtie convertibili n aur, care s-a manifestat n perioada trecerii de
la feudalism la capitalism, cnd statele europene au nceput snl
ture
haosul monetar medieval, crend sisteme na
ionale prin emiterea
biletelor de banccu acoperire deplinn aur. S-a urm
rit crearea unor
sisteme b
ne
ti stabile, care sasigure o circula
ie monetarnormal
(s
n
toas
). Cantitatea banilor de hrtie se limita la aurul pe care
ace
ti bani l reprezentau n circula
ie. Aceastcoresponden
dintre
62

cantitatea de aur existentn depozitele b


ncilor de emisiune
i
volumul bancnotelor din circula
ie asigura optimizarea sau echilibrul
circula
iei b
ne
ti ntr-o economie. n aceastsitua
ie, cel pu
in
temporar, infla
ia nu putea sapar
, ea neavnd bazde desf

urare.
Dupo anumitperioadns
, s-a creat un dezechilibru ntre m
rimea
depozitelor de aur-moned
, care era n func
ie de produc
ia de metal
pre
ios sau de posibilit

ile fiec
rei

ri de a procura aurul monetar,


i
cantitatea de semne monetare (bilete de banc
) emise, care era
dependentde volumul tranzac
iilor. Infla
ia de acest gen ap
rea
atunci cnd cantitatea banilor de hrtie aflatn circula
ie devenea
excedentarfa
de cea care rezulta din raportul dintre masa de aur
monetar
i etalonul aur (cantitatea de aur aferent unei unit

i
monetare) A treia forma infla
iei este cea contemporan
i anume
infla
ia banilor de hrtie neconvertibili n aur. Infla
ia
contemporanconstn deprecierea banilor de hrtie
i a banilor de
credit, care se exprimprin cre
terea generalizata pre
urilor
i prin
lipsa de ncredere a agen
ilor economici n moneda existent
; ea este
expresia unui dezechilibru dintre banii deprecia
i
i nevoile circula
iei
bunurilor economice.
Realit

ile infla
ioniste diferen
iate pe

ri
i etape au f
cut
posibilapari
ia unor numeroase
i controversate puncte de vedere cu
privire la natura ns

i a formei contemporane de infla


ie.
Sintetiznd numeroasele opinii cu privire la infla
ia
contemporan
, se desprind unele caracteristici esen
iale ale acesteia,
precum: a) este un proces de depreciere a banilor att pe plan na
ional,
ct
i n raport cu alte monede; b) este un proces de cre
tere durabil

i generalizat a pre
urilor
i tarifelor; c) este expresia unui
dezechilibru monetar
i material, manifestat att pe pia
a monetarct

i pe pia
a bunurilor economice; d) este influen
atde numeroase
aspecte psihologice (de ex. de teama instabilit

ii economice
i
folosind mecanismul creditului, popula
ia aduce n "prezent" o cerere
viitoare de consum).
n strnsleg
turcu tr
s
turile esen
iale ale infla
iei, se poate
afirma c infla
ia contemporan reprezint un dezechilibru
macroeconomic monetaro-material, care exprim existen
a n
circula
ie a unei mase monetare ce dep

e
te nevoile reale ale
economiei (circula
iei), fapt ce conduce la deprecierea banilor
i la
cre
terea durabil
i generalizata pre
urilor bunurilor
i serviciilor
unei economii. Dacn economie se ntmplo situa
ie invers
,
fenomenul poartdenumirea de defla
ie.
A
adar, primul efect, de natureconomic
, al infla
iei este
cre
terea generalizata pre
urilor. Cauza acestui fenomen constn
dezechilibrele de func
ionare ale economiei. Se pune totu
i ntrebarea,
care tip de dezechilibru este la originea infla
iei, cel monetar sau cel
material (real)? Altfel spus, consider
m infla
ia ca fiind doar de natur
63

monetar(infla
ie prin moned
), doar de naturstructural
, real
, sau
ca fiind o rezultanta ambelor forme conjugate? Dupmodul cum s-a
r
spuns la aceste ntreb
ri, n literatura economica secolului XX s-au
conturat doumari tendin
e de idei, care ncearcsexplice natura
infla
iei contemporane (tezele de inspira
ie keynesist
i cele de
inspira
ie monetarist).
Prima tendin
pune accentul pe cauzele de ordin material,
structural ale economiei. J. M. Keynes, promotorul acestor idei,
define
te infla
ia astfel: atunci cnd o noucre
tere a volumului
cererii efective nu mai determin o nou cre
tere a volumului
produc
iei
i se manifestexclusiv printr-o cre
tere a unit
ii de cost,
strict propor
ional cu cre
terea cererii efective, s-a creat o situa
ie care
poate fi definitcu temei ca infla
ie autentic
. n concep
ia lui J. M.
Keynes, infla
ia
i are originile n economia real
, n dezechilibrul
structural
i durabil dintre cererea
i oferta de mrfuri. Astfel, natura
contemporana infla
iei este explicatprin luarea n considerare a
cre
terii nominale a tuturor elementelor de pre(costuri, salarii,
profituri). De asemenea, Keynes a nuan
at concep
iile cantitativiste
privind rolul monedei n declan
area fenomenului infla
ionist.
Conform opiniei sale, cantitatea de bani din circula
ie influen
eaz
nivelul pre
urilor nu direct, ci prin intermediul cererii efective (este
posibil n realitate ca suplimentul de bani snu fie ntotdeauna
echivalent cu un supliment core spunz
tor de cerere, datorit
, spre
exemplu, unei nclina
ii accentuate a popula
iei spre economisire)
i
nu ntotdeauna, ci numai dupce s-a ajuns la o utilizare deplina
factorilor de produc
ie (capacit

i de produc
ie, for
de munc
).
M. Friedman, reprezentantul
colii monetariste, considerc
infla
ia este totdeauna
i pretutindeni un fenomen monetar de care se
face r
spunz
toare politica statului. Politica sa constn a finan
a
surplusul de cheltuieli, imprimnd din ce n ce mai mul
i bani. Este
unul dintre motivele pentru care cantitatea de monedcre
te. n
esen

, adep
ii monetarismului sus
in c nu exist infla
ie f
r
emisiune monetar
i deci, dacexistinfla
ie, ea este o infla
ie prin
moned
. Nu excesul de cerere n raport cu oferta de m
rfuri determin
o cre
tere generalizata pre
urilor, ci excesul de monedn circula
ie.
Explica
ia acestui tip de infla
ie
i are originea n teoria cantitativa
ban ilor, care considercmoneda exercito influen
directasupra
nivelului general al pre
urilor, n condi
iile unei oferte inelastice pe
termen scurt
i a unei viteze de circula
ie constante. Aceastteorie se
bazeazpe cunoscuta ecua
ie a lui I. Fischer: M V = P T.
Natura fenomenului infla
ionist poate fi pusn eviden

innd cont de regula de aur a politicii monetare emisde acela


i M.
Friedman, conform c
reia masa monetarn circula
ie trebuie s
creascntr-un ritm apropiat celui al PIB.
64

n acest context, consider


m cpot ap
rea dousitua
ii: a) dac
indicele de cre
tere a masei monetare > indicele de cre
tere a PIB,
infla
ia este de naturmonetar
; b) dacindicele de cre
tere a masei
monetare < indicele de cre
tere a PIB,
i suntem totu
i n prezen
a
unei infla
ii, aceasta este de naturreal
, structural
.
Problema naturii infla
iei r
mne actual
i complex
, M.

Didier afirmnd caceasta reprezint dezordinea dezordinelor n

via
a economic
.
12.2. Mecanismul
i cauzele infla
iei
Mecanismul de func
ionare a infla
iei este nemijlocit legat de
cauzele principale care o provoac
. n acest sens, trebuie analizate
corela
iile care se stabilesc ntre cererea agregat
, oferta agregat
i
nivelul pre
urilor.
tiind cntr-o economie de pia
nivelul mediu al pre
urilor la
scarmacroeconomiceste determinat de interac
iunea dintre cererea
agregat(CA)
i oferta agregat(OA), iar punctul de ntlnire a celor
doucategorii macroeconomice va determina pre
ul de echilibru (PE),
atunci acest preva oscila n func
ie de varia
iile cererii
i ofertei
globale. Pe o reprezentare grafic
, intersec
ia curbelor care reprezint
cererea
i oferta agregatva indica nivelul pre
ului de echilibru.
n
elegerea mecanismului interac
iunii dintre aceste dou
variabile macroeconomice (vezi subcap. 1.4.) permite deducerea
cauzelor fundamentale ale infla
iei.
n acest sens, se pot desprinde trei forme cauzale ale infla
iei
contemporane: infla
ie prin cerere; infla
ie prin costuri; infla
ie
combinat
.
Infla
ia prin cerere Acest tip de infla
ie apare ca urmare a
cre
terii cererii agregate, ntr-o anumitperioad
, ntr-un ritm mai
mare dect oferta agregat
. Altfel spus, excesului de cerere solvabili
corespunde o ofertrigid
, care nu se poate adapta la exigen
ele
cererii.
La o asemenea evolu
ie a cererii, firmele produc
toare vor avea
doutipuri de reac
ii: preponderent de cre
tere a produc
iei sau
preponderent de cre
tere a pre
urilor.
Dacn economie existcapacit

i de produc
ie subutilizate
i

omajul este la un nivel relativ ridicat, atunci cre


terea cererii agregate
poate antrena n mod direct o sporire a produc
iei (ofertei agregate),
ntr-un ritm mai mare fa
de cre
terea nivelului general al pre
urilor,
adicsuntem n situa
ia unei oferte elestice care poate asigura
echilibrul pe pia
a bunurilor. Este momentul n care economia poate fi
relansat
, iar
omajul diminuat. Din acest motiv, sunt economi
ti care
s
s
promoveaz conceptul de politic infla
ionist, recomandnd-o
factorilor politici ca remediu pentru ie
irea din criz
i cre
terea
ocup
rii.
65

Cu ct oferta (produc
ia) este mai inelastic
, adicn economie
nu existcapacit

i de produc
ie subutilizate, iar
omajul este redus ca
nivel, cu att firmele vor r
spunde la cre
terea cererii ndeosebi prin
cre
teri de pre
uri, generndu-se astfel un puseu infla
ionist. n aceast
s
s
situa
ie, recomandarea politicii infla
ioniste este inoportun
i
inadecvat
.
Se apreciazcinfla
ia determinatde cre
terea cererii este o
infla
ie limitatn timp, ea manifestndu-se pe termen scurt.
Astfel, sporirea pre
urilor nu poate continua la nesfr
it, fiind
limitatde nivelul veniturilor disponibile. Veniturile salariale vor avea
o dinamicde cre
tere mai mic
i nu se vor reg
si dect par
ial n
structura pre
urilor, ntruct acestea din urmsporesc nu doar ca
urmare a unor cre
teri de costuri (cu salariile n special). Ca atare, n
momentul cnd cererea agregatva fi estompatde nivelul veniturilor,

i pre
urile vor nregistra o tendin
de sc
dere, deci infla
ia se va
diminua.
De asemenea, infla
ia prin cerere este generat
, de regul
, de un
s
s

oc al cererii. De pild
, un astfel de
oc poate s
-l provoace o
cre
tere substan
iala cheltuielilor guvernamentale, ntr-o anumit
perioad
. Efectul acestui
oc poate fi o singurcre
tere a pre
urilor,
dupcare ele vor r
mne la acela
i nivel. Pentru ca infla
ia spersiste
sunt necesare alte
ocuri succesive ale cererii.
n general, o astfel de infla
ie este specificperioadelor de
avnt sau boom economic, cnd posibilit

ile de a l
rgi dimensiunile
produc
iei sunt limitate, iar unei cre
teri a cererii i corespunde o
cre
tere, aproape propor
ional
, a pre
urilor.
Avnd n vedere structura cererii agregate, cre
terea acesteia
trebuie analizatpornind de la elementele care o compun. Astfel, ea
poate fi determinatde urm
toarele mprejur
ri:
cre
terea cheltuielilor de consum efectuate de c
tre
popula
ie;
cre
terea investi
iilor efectuate de c
tre firme, cu
efecte productive ntrziate;
cre
terea excesiva cheltuielilor publice (achizi
iilor
guvernamentale), n special a celor neproductive;
cre
terea exporturilor, adicintrarea de devize str
ine
suplimentare. n ansamblu, excesul de cerere pe pia
poate avea
urm
toarele cauze, mai importante emisiunea excesivde monedn
circula
ie, care genereazo infla
ie prin moned
;
expansiunea creditului bancar, care conduce la o infla
ie prin
credi t;
sc
derea nclina
iei spre economisire, care determino
infla
ie prin dezeconomisire.

66

Infla
ia prin moned este determinat de introducerea
i
men
inerea n circula
ie a unei mase monetare excedentare, n raport
cu volumul de m
rfuri de pe pia

, peste nevoile circula


iei b
ne
ti.
Acest lucru se ntmpl
, n general, atunci cnd apar deficite bugetare
mari, iar finan
area acestora se face prin mprumuturi de la banca
central
, care va emite o cant itate corespunz
toare de moned
.
Fenomenul infla
ionist provine din faptul cstatul nu se mprumut
pentru a produce bunuri
i servicii suplimentare, ci spre a consuma,
activnd o cerere f
rcorespondent n planul ofertei.
De asemenea, atunci cnd apare un execedent masiv al
exporturilor fa
de importuri, rezervele valutare ale

rii cresc, iar


acestea formeazacoperirea unor noi emisiuni de bani, care nu g
sesc
un corespondent echivalent pe pia
n m
rfuri
i servicii.
La o suplimentare a masei monetare n circula
ie poate concura,
totodat
,
i sc
derea vitezei de rota
ie a banilor, n condi
iile men
inerii
constante a volumului fizic
i valoric al tranzac
iilor.
Infla
ia prin credi t apare ca urmare a dezvolt
rii exagerate a
creditului bancar, care poate conduce la o supradimensionare a
volumului ban ilor de cont cu efecte infla
ioniste similare celor
produse de banii numerar. Aceastformde infla
ie apare atunci cnd
expansiunea creditelor are ca destina
ie masive investi
ii n economie,
investi
ii care nerealizate
i nepuse n func
iune la timp conduc la o
activare suplimentara cererii de consum (ntruct existo mas
monetarsuplimentarn circula
ie). Acestei cereri de consum i
s
s
corespunde o ofertcare ntrzie sapar
, rezultatul fiind cre
terea
pre
urilor la majoritatea bunurilor de consum. De asemenea, cre
terea
substan
iala creditelor n scopuri de consum conduce la acela
i
rezultat.
Infla
ia prin credit
i infla
ia prin monedpot fi considerate ca
fiind una
i aceea
i formde infla
ie (infla
ie monetar
), avnd ca
element comun cre
terea, n mod direct sau indirect, a veniturilor
nominale ale popula
iei
i agen
ilor economici, venituri care stau la
baza poten
ialului excedent al cererii.
Infla
ia prin dezeconomisire
i are originile n sc
derea
nclina
iei spre economii din partea popula
iei, ca urmare a unor
previziuni pesimiste n ceea ce prive
te conservarea puterii de
cump
rare a economiilor existente
i viitoare, dar
i a unor factori de
natursubiectiv
i psihologic
, pentru o anumitperioad
. Rezultatul
acestui comportament este cre
terea ponderii consumului n totalul
veniturilor disponibile ale popula
iei, consum care tinde sdep

easc
oferta de bunuri (n special de folosin
ndelungat
)
i care va genera
o cre
tere de pre
uri n ramurile produc
toare.
Infla
ia prin costuri
Infla
ia prin costuri apare n situa
ia n care, pe ansamblul
economiei, costurile de produc
ie cresc ntr-un ritm accentuat,
67

independent de cererea agregat


. Dacagen
ii economici produc
tori
sunt confrunta
i cu o sporire a costurilor, ei vor r
spunde par
ial prin
cre
terea pre
urilor de vnzare
i par
ial prin reducerea volumului
activit

ii.
M
sura n care agen
ii economici vor m
ri pre
urile
i vor
reduce produc
ia depinde de evolu
ia cererii agregate.
Cu ct cererea agregateste mai inelastic
, cu att produc
ia se
va reduce mai pu
in, povara costurilor mai mari fiind transferat
asupra consumatorilor prin pre
uri mai ridicate, marcnd astfel
nceputul unei infla
ii prin costuri.
Daccererea agregateste nsrelativ elasticn raport cu
evolu
ia pre
urilor, firmele produc
toare vor fi nevoite (pentru a nu-
i
compromite rentabilitatea) s restrng volumul produc
iei, cu
consecin
e negative asupra ocup
rii for
ei de muncn ramurile
respective.
Se constat
, a
adar, co cre
tere generalizata costurilor de
produc
ie va determina, n ambele cazuri de evolu
ie a cererii, situa
ii
negative pentru economiei: fie declan
area fenomenului infla
ionist,
fie accentuarea
omajului.
n aprecierea infla
iei prin costuri mai trebuie precizat efectul
diferit pe care l are asupra acesteia modificarea costurilor. O cre
tere
singulara costurilor (determinate, spre exemplu, de cre
terea de c
tre
guvern a accizelor la benzin
) va genera o singurcre
tere a pre
urilor
bunurilor (n cazul nostru, ale benzinei
i ale altor m
rfuri care sunt
produse
i comercialzate utiliznd acest combustibil). Dupce aceast
undde cre
tere s-a propagat, pre
urile se vor stabiliza la acest nou
nivel, infla
ia revenind la zero (ea a fost limitatn timp). Dacns
avem o cre
tere succesiva costurilor, de la o perioadla alta,
i n
situa
ia unei cereri inelastice, fenomenul infla
ionist se va
permanetiza, fiind mult mai dificil de contracarat. n mod similar,
daccererea este elastic
, produc
ia va ncepe sscadtreptat, cu
efecte asupra croniciz
rii
omajului n ramura respectiv
i nu numai.
De asemenea, elasticitatea cererii globale, adic evolu
ia
acesteia n func
ie de nivelul general al pre
urilor, trebuie analizatca
o rezultanta evolu
iei cererilor individuale de pia
pentru toate
bunurile
i serviciile oferite ntr-o economie, la pre
urile existente.
Se poate constata c
, fa
de cazul infla
iei prin cerere, n
situa
ia infla
iei prin costuri, efectul asupra produc
iei
i ocup
rii este
invers. Dacinfla
ia prin cerere poate conduce la o cre
tere economic
infla
ionist
, permisibilunui nalt grad de ocupare a for
ei de munc
,
infla
ia prin costuri antreneaz
, n general, sc
derea produc
iei
i
restrngerea locurilor de munc
.
Factorii care pot determina cre
terea costurilor
i deveni astfel
cauze ale infla
iei prin costuri sunt numero
i. Printre cei mai
importan
i enumer
m:
68

cre
terea salariilor ntr-un ritm supe rior cre
terii
productivit

ii muncii. Presiunea unor costuri de produc


ie mari se
reflectn pre
uri infla
ioniste atunci cnd remunerarea factorilor de
produc
ie (n special a factorului munc
) cre
te ntr-o propor
ie
superioarsporirii productivit

ii lor. O politicsalarialnefondatpe
criterii economice va conduce la ob
inerea de salarii mari, f
r
acoperire n planul produc
iei, crendu-se tensiuni infla
ioniste. Numai
atunci cnd dinamica salariilor este cel mult egalcu dinamica
productivit

ii muncii, revendic
rile
i cre
terile salariale nu conduc la
pre
uri infla
ioniste cre
terea excesiva profiturilor. Fenomenul
apare, de regul
, n situa
ia firmelor mari, de monopol sau oligopol,
care impun pre
uri mari la produsele vndute, pre
uri care pot constitui
costuri de achizi
ie pentru al
i agen
i economici.
cre
terea pre
urilor la materii prime
i materiale. Acest
fenomen se refer
, de regul
, la materiile prime, materialele,
combustibilii, energia etc., care provin din importuri
i ale c
ror
pre
uri se repercuteazasupra costurilor de produc
ie ale produselor
finite indigene (infla
ie importat
). Efectul infla
ionist se amplificpe
fondul devaloriz
rii monedei na
ionale, care nseamnscumpirea
importurilor
i ieftinirea exporturilor.
politica
amortiz
rii
acce lera te.
Practicarea
unor
amortismente descresc
toare pe durata normalde func
ionare a
mijloacelor fixe, pentru prevenirea unei uzuri morale premature,
conduce la nregistrarea unor costuri mai mari la nceputul perioadei
de utilizare a mijloacelor fixe.
presiunea fiscalridicat
. Dac impozitele directe reduc
veniturile nominale disponibile
i, n consecin

, presiunea cererii
infla
ioniste, nu aceea
i este situa
ia n cazul impozitelor indirecte, care
se reg
sesc n pre
urile de vnzare ale produselor
i orice cre
tere a lor
afecteazn mod direct nivelul acestora.
Infla
ia combinat
Distinc
ia ntre infla
ia prin costuri
i infla
ia prin cerere este
greu de realizat n economia real
, ntruct ele se pot manifesta
simultan.
Unii economi
ti sus
in c
, n realitate, infla
ia nu poate fi
atribuitexclusiv cererii sau costurilor, ci ea constituie rezultatul
ac
iunii combinate a acestor doi factori, vorbindu-se astfel de o infla
ie
mixt(combinat
). Ambele tipuri de infla
ie se manifestn final ca
un singur fenomen
i anume cre
terea generalizata pre
urilor. De
altfel, ntre nivelul costurilor de produc
ie
i nivelul veniturilor exist
o rela
ie ca de la parte la ntreg, acestea (costul
i venitul) fiind dou
categorii economice reflectate de aceea
i realitate - pre
ul. Astfel, cele
dougenuri de infla
ie ajung sse ntrep
trund
, chiar dacfenomenul
a fost declan
at de un singur factor.
69

De exemplu, datoritunei cre


teri salariale nefondate pe criterii
economice, costurile de produc
ie vor cre
te antrennd fie o cre
tere
de pre
uri, adico infla
ie prin costuri (n acele ramuri n care cererea
este inelastic
), fie o reducere a produc
iei
i deci a ofertei (n acele
ramuri care se confruntcu o cerere elastic
). n acest din urmcaz,
apare inevitabil un decalaj ntre cererea deja existent
i oferta n
sc
dere, care se va traduce printr-o cre
tere a pre
urilor bunurilor n
ramurile respective, declan
ndu-se astfel o infla
ie prin cerere
(economia se afln starea de slumpfla
ie). La aceea
i situa
ie se poate
ajunge dacnivelul produc
iei r
mne constant, deoarece se activeaz
o cerere suplimentar
, care provine dintr-o cre
tere a veniturilor
salariale superioarcre
terii productivit

ii muncii (economia se
caracterizeazprin stagfla
ie). De asemenea, la o infla
ie prin cerere se
poate ajunge
i dac
, pentru a evita cre
terea
omajului, autorit

ile
publice (guvernul) ntreprind m
suri care duc la cre
terea cererii
globale (reducerea fiscalit

ii, sporirea cheltuielilor publice etc.). n


aceastsitua
ie, reducerea produc
iei
i cre
terea
omajului pot avea
valori foarte mici, n schimb pre
urile vor cre
te substan
ial Iatcum
se pot manifesta, n acela
i timp, ntr-o economie, cele douforme ale
infla
iei.
Analiznd lucrurile n mod invers, trebuie precizat cM.
Friedman considerinfla
ia prin costuri doar un fenomen ntrziat al
infla
iei prin cerere. Astfel, o infla
ie prin cerere, care nseamn
venituri din ce n ce mai mari pentru firmele produc
toare
i incita
ie
spre dezvoltare, poate determina, dupo anumitperioad
, o cre
tere
a produc
iei
i implicit a ofertei de bunuri
i servicii. O sporire a
acesteia va antrena dupo perioadmai lung(aceastperioad
nseamnie
irea din criz
i relansarea economic
) o cre
tere gradual
a costurilor (o produc
ie mereu suplimentar
i deci o cre
tere
constanta ofertei va implica costuri marginale din ce n ce mai mari
datoritreducerii resurselor). Aceastevolu
ie a costurilor va obliga
firmele produc
toare, dupcum am spus, fie la o restrngere a
produc
iei, cu consecin
e negative asupra ocup
rii, fie la cre
teri de
pre
uri ale produselor, cre
teri care vor da na
tere unei noi forme de
infla
ie, prin costuri. De asemenea, un puseu infla
ionist demarat
printr-un exces de cerere agregatpoate duce la consolidarea unor
grup
ri de interese, care vor specula aceastconjuncturpentru a-
i
majora veniturile, prin impunerea unor pre
uri ridicate. Veniturile maj
orate ale acestor firme vor nsemna costuri mai ridicate pentru ceilal
i
agen
i economici.
Din combina
ia celor doutipuri de infla
ie poate rezulta o
spiralinfla
ionistgreu de stopat. De exemplu, se poate ivi situa
ia ca
cererea global
, impulsionatartificial de c
tre autorit

i (de pildn
perioade electorale), santreneze o cre
tere a pre
urilor n anumite
ramuri produc
toare, ceea ce se va repercuta
i asupra unor cre
teri
70

salariale n ramurile respective, care nu vor face altceva dect s


m
reasccosturile de produc
ie. Aspectul negativ apare atunci cnd
aceste fenomene se petrec pe fondul unui volum al produc
iei relativ
constant, adicoferta globaleste incapabilsse adapteze la evolu
ia
cererii. Cre
terea costurilor va provoca o infla
ie prin costuri, adico
altcre
tere de pre
uri care se va adresa cererii existente. Pentru a
preveni sporirea
omajului, autorit

ile guvernamentale ini


iaz
politici monetare
i fiscale expansive care dau un nou impuls cererii.
De data aceasta fenomenul este amplificat
i datoritdiferen
ei de
dinamicdintre productivitatea muncii
i nivelul salariilor n sectorul
real.
Aceastserie de cre
teri succesive ale pre
urilor va nceta
atunci cnd cererea de bunuri
i servicii se diminueazsuficient de
mult, astfel nct produc
torii, care au ca scop principal maximizarea
profiturilor, nu vor spori din nou pre
urile. Sc
derii cererii globale i
va corespunde n acela
i timp o subocupare important
.
12.3. Consecin
e economico-sociale ale infla
iei
Consecin
ele (efectele, costurile) infla
iei pot fi analizate att la
nivel microeconomic, ct
i la nivel macroeconomic.
Fenomen complex, care afecteaz structurile ntregului
organism economicosocial, infla
ia are
i importante consecin
e. n
continuare, vom prezenta cteva dintre cele mai semnificative, prin
implica
iile pe care le au asupra economiei
i societ

ii n general.
Influen
a asupra consumului, economisirii
i
investi
iilor
Infla
ia, prin efectul deprecierii monetare, schimb
comportamentul individual, att n actul de consum, ct
i n cel al
economisirii. Astfel, n calitate de consumatori
i pentru a atenua
efectele deprecierii monedei, agen
ii economici sporesc ritmul
cump
r
rilor, plasndu-
i disponibilit

ile b
ne
ti, cu prec
dere n
bunuri de folosin
ndelungatsau n diferite bunuri de valoare
precum obiecte din aur, opere de artetc.
Drept urmare, procesul de economisire va avea de suferit att ca
nivel, dar mai ales ca structur
. n general, infla
ia descurajeaz
economisirea, incitnd subiec
ii economici scheltuiascmai mult. Pe
fondul unei infla
ii rapide, indivizii prefersatisfac
iile prezente celor
viitoare, neavnd certitudinea cn viitor economisirea unei p
r
i din
venitul actual le va duce aceea
i satisfac
ie. Acest gen de
comportament conduce la modificarea structurii economisirii. Astfel,
va cre
te ponderea economisirii pe termen scurt
i cu caracter
speculativ, n detrimentul celei pe termen lung. De aici, rezultefectul
direct
i negativ asupra investi
iilor. Sunt preferate
i chiar priviligiate
investi
iile pe termen scurt, n defavoarea celor pe termen lung, mai
costisitoare, dar destinate form
rii brute de capital n economie, unde
71

perspectiva ob
inerii de profit este mai ndep
rtat
. Consecin
a este
apari
ia unui sector ter
iar supradimensionat, n care ntreprinz
torii
investitori ajung la profit ntr-un timp relativ scurt.
Literatura de specialitate nu omite faptul cs-au nregistrat
i se
nregistreazfenomene de cre
tere economicinfla
ionist
. Acest
lucru este posibil
i explicabil prin pre
urile relativ mari, incitante
pentru produc
tori
i prin rata medie a dobnzii mic
, permisibil
amortiz
rii investi
iilor. Continuarea ntre
inut a unui asemenea
proces se love
te, ns
, de anumite restric
ii (limite). Economisirea
for
at
, prin renun
are la consum din cauza pre
urilor mari,
i
transformarea ei n poten
iale investi
ii nu se realizeazn orice
condi
ii. n primul rnd, acest lucru se ntmpl doar n

rile
dezvoltate, unde veniturile popula
iei sunt suficient de mari, nct s
poatfi diminuate nominal
i real, pentru a spori economiile prin
renun
are la consum. n al doilea rnd, este posibil ca celelalte efecte
negative ale infla
iei sfie mult mai mari dect efectele pozitive ale
cre
terii economice infla
ioniste. n concluzie, cel pu
in teoretic,
infla
ia nu este acceptatca factor al cre
terii economice durabile.
Efecte asupra gestiunii ntreprinderii
Deprecierea monetar produs de infla
ie conduce la
devalorizarea capitalurilor
i la deformarea semnifica
iei reale a
elementelor de bilan
- activ
i pasiv.
De asemenea, firmele ntmpingreut

i n a prevedea corect
raportul dintre costuri
i ncas
ri (evolu
ia cash-flow-urilor), fapt care
le afecteazcapacitatea concuren
ialpe pia

, crescnd
i gradul de
incertitudine a deciziilor de investi
ii.
Erodarea capitalurilor incitla aplicarea amortiz
rii accelerate,
ceea ce conduce la cre
terea costurilor
i, implicit, a pre
urilor de
produc
ie.
Pe de altparte, infla
ia favorizeazagen
ii economici debitori,
ntruct ei
i vor pl
ti aceea
i datorie cu bani a c
ror putere de
cump
rare este mai sc
zut(bani mai ieftini). Acest lucru se ntmpl
atunci cnd dobnzile practicate de b
nci sunt real-negative, adicse
situeazsub rata infla
iei. Drept urmare, ntreprinderile sunt tentate s
se ndatoreze permanent, acest fapt comportnt riscuri mai mari
i
genernd o reducere a cursului ac
iunilor firmelor respective.
Efecte asupra reparti
iei (redistribuirii) veniturilor
Efectul redistribuirii veniturilor apare prin diferen
ele dintre
valoarea nominal
i cea real
. Dacnu ar exista infla
ie, venitul
nominal ar fi egal cu cel real. Infla
ia deformeazraporturile dintre
valoarea nominal
i cea real
, reducnd puterea de cump
rare a
banilor. Redistribuirea venitului se manifest
, n principal prin
urm
toarele forme :
a) prin contractele de muncpe termen ndelungat, care, dac
se deruleazn condi
iile unei rate a infla
iei superioarcelei de
72

cre
tere a salariului nominal, atunci salariul real se va reduce. Aceasta
nseamnclucr
torul salariat va primi n schimbul aceluia
i efort, o
cantitate mai micde bunuri
i servicii. Deci, n termeni reali el
pierde, iar angajatorul (patronul) c
tig
. Acest efect de redistribuire
poate fi diminuat sau chiar eliminat dacevolu
ia ratei anuale a
infla
iei este anticipatcorect, iar salariul nominal corelat cu aceasta
(acest lucru nu face nsdect sperpetueze procesul infla
ionist, dac
salariul nominal nu este n concordan
cu productivitatea muncii);
b) prin rela
iile de mprumut, ntre creditori
i debitori. i
aceastformapare ca urmare a reducerii valorii reale ale banilor,
adicsc
derii puterii lor de cump
rare. Debitorul prime
te de la
creditor un mprumut cu o anumitputere de cump
rare. El va restitui
suma mprumutatpeste o perioadde timp, dar aceastsumva avea
o putere de cump
rare diminuat
, n func
ie de nivelul ratei infla
iei.
n general, pierderea de venit real o nregistreazcreditorii, care sunt,
fie posesorii de economii b
ne
ti, constituite ca depozite bancare, fie
b
ncile care acordmprumuturi pe diferite termene persoanelor fizice

i juridice. Astfel, sumele b


ne
ti p
strate n conturile bancare vor
avea o putere de cump
rare mai micpeste o anumitperioadde
timp, datoriteroziunii infla
iei. Pierderea poate fi diminuatn
func
ie de nivelul ratei dobnzii nominale de pia
(rata dobnzii
nominale poate acoperi rata infla
iei
i rata dobnzii reale). Transferul
de venit real de la creditori c
tre debitori are loc
i n alte situa
ii, cum
ar fi: contractele de vnzare-cump
rare
i contractele de nchiriere pe
termen lung, emisiunea de obliga
iuni, plasarea pe pia
a titlurilor de
stat etc. n aceste situa
ii, procesul de redistribuire este asem
n
tor
celui prezentat n cazul posesorilor de economii b
ne
ti, care, n
calitatea lor de creditori pierdeau o parte din venitul lor real, parte care
era c
tigat
, prin intermediul infla
iei, de debitori. Aici, o men
iune
aparte se cuvine sfacem asupra statului, titular al mprumutului
public, care este cel mai mare debitor
i, deci, cel mai important
poten
ial beneficiar, n condi
ii de infla
ie. Cnd nevoia de resurse este
nsstringent
, guvernul practic niveluri nalte ale dobnzilor,
protejnd creditorii de efectele infla
iei.
c) prin mecanismul repercusiunii pre
urilor. Semnificativ este

i faptul ccel mai afectat de infla


ie e cel aflat la cap
tul circuitului
procesului economic - consumatorul. Intermediarii se pot ap
ra
transmi
nd povara infla
ionistasupra pre
urilor, pe care le practic
i
le impun cump
r
torilor finali, care nu mai au unde srealizeze
aceasttransla
ie, suportnd totul pe seama veniturilor nominale
disponibile.
De asemenea, cre
terea infla
ionista pre
urilor determin
reducerea puterii de cump
rare a salaria
ilor, n special a celor cu
venituri mici
i fixe, spre deosebire de cei cu venituri variabile, a c
ror
capacitate de cump
rare cre
te sau, n cel mai r
u caz, r
mne
73

constant
, ntruct veniturile acestui grup social nso
esc cre
terea
pre
urilor (veniturile acestora se reg
sesc n structura pre
urilor, care
sunt suportate din greu de cei cu venituri fixe).
prin mecanismul fiscalit

ii. Statul poate c


tiga de pe urma
infla
iei nu numai n calitate de debitor, ci
i n calitatea sa de
ncasator al impozitelor directe
i indirecte. Astfel, cu ct salariile
i
profiturile cresc n m
rime nominal
, cu att ncas
rile nominale din
impozite
i taxe sporesc. Procesul ncas
rii se amplificn condi
iile
progresivit

ii impunerii (de ex. impozitul pe salarii), care presupune


aplicarea unor cote de impunere superioare pe m
surce spore
te
venitul nominal, dar n a
a fel nct ponderea impozitului n materia
impozabileste din ce n ce mai mare. n acest context, statul are de
c
tigat de pe urma fiscalit

ii, nu doar n m
rime nominal
, ci
i real
40
s
De altfel, Maury Rene apreciazc infla
ia este un impozit
deghizat, care este mult mai u
or de aplicat de c
tre stat
i mai bine
s
acceptat de c
tre toate categoriile sociale .
Utilizarea for
ei de muncn condi
ii de infla
ie
Cercet
rile economice n domeniile infla
iei
i
omajului au
demonstrat, cu suficiente argumente, cinfla
ia con
ine n sine factori
cauzatori sau agravan
i pentru fenomenul
omaj. Aceasta, n ciuda
cunoscutei rela
ii (dileme) infla
ie-
omaj, desprinse din analizele lui J.
M. Keynes
i A. W. Philips, care sugera la nivelul anilor '60-'70, c
pentru a avea o infla
ie redustrebuie acceptat un anumit grad de
subocupare a for
ei de munc
. Astfel, dupcum am spus, o infla
ie
puternicpoate afecta ntreaga gestiune financiara unei ntreprinderi,
subminndu-i serios capacitatea de a investi, deci de a se dezvolta
i
de a resorbi o parte din for
a de muncdisponibilizat
. De asemenea,
pe fondul unei cre
teri generale
i accelerate a pre
urilor
i a unor
presiuni salariale tot mai sufocante, ntreprinderile aleg cea mai facil
cale de rentabilizare a activit

ii,
i anume reducerea num
rului de
salaria
i.
Cursul valutar
i balan
a de pl

i
Infla
ia este nso
it
i de serioase consecin
e monetar-valutare,
ntruct presupune sc
derea puterii de cump
rare a monedei na
ionale
n raport cu alte valute
i, pe aceastcale, determino sc
dere a
cursului valutar al acesteia. Un curs valutar sc
zut al monedei
na
ionale antreneazo scumpire a importurilor, care afecteaznegativ
balan
a de pl

i a unei

ri. Pe de altparte, o monedna


ional
depreciat
, exprimatprintr-un curs valutar sc
zut, de
i n aparen
ar
trebui sncurajeze exporturile, nu reu
e
te acest deziderat din cauza
ofertei na
ionale insuficiente (dacsuntem n situa
ia unei stagfla
ii
sau slumpfla
ii). Infla
ia va antrena mai degrabimporturi masive,
pentru acoperirea cererii interne de produse, importuri care vor fi din
ce n ce mai costisitoare. Rezultatul este o dezechilibrare continu
i
74

accelerata balan
ei de pl

i, care va constrnge guvernele sia


m
suri drastice, ce vor avea un puternic impact social.
Consecin
e n plan soci al
Toate aceste consecin
e n plan economic se vor repercuta
inevitabil
i n plan social, acolo unde vom ntlni st
ri de
incertitudine
i nelini
te n rndul popula
iei, dar
i situa
ii grave de
s
r
cie
i diferen
ieri sociale, toate acestea n func
ie de intensitatea
fenomenului infla
ionist. n general, cnd climatul social se
nr
ut

e
te pe acest fond, guvernele
i celelalte autorit

i publice
i
pierd credibilitatea n rndul maselor, care vor sanc
iona acest lucru n
perioadele electorale.
12.3. Politici antiinfla
ioniste
Datoritconsecin
elor negative asupra organismului economic

i social, infla
ia constituie un obiectiv major al politicilor
macroeconomice din toate

rile cu economie de pia

.
De asemenea, politicile antiinfla
ioniste actuale trebuie astfel
elaborate nct scombateficient infla
ia
i, n acela
i timp, s
permitcre
terea economic
i limitarea
omajului.
n mod firesc, politicile de combatere a infla
iei sunt corelate
cu cele douforme cauzale ale acestui fenomen - infla
ia prin cerere
i
infla
ia prin costuri. n consecin

, ele vizeaz
, fie controlul cererii
agregate, n sensul reducerii ei, fie controlul ofertei agregate, n sensul
sporirii ei.
Controlul cererii agregate se poate realiza prin doutipuri
de politici economice: politici bugetar-fiscale
i politici monetare.
Politicile bugetar-fiscale folosesc, de regul
, douinstrumente
sau prghii de politiceconomic
, precum: fie reducerea cheltuielilor
publice, care constituie o componentimportanta cererii agregate,
fie cre
terea presiunii fiscale, ceea ce reduce masa monetardestinat
consumului
i investi
iilor. Astfel, att prin politica restrngerii
cheltuielilor publice (guvernamentale), care presupune men
inerea
unor deficite bugetare ct mai mici, ct
i prin politica presiunii
fiscale, care nseamno cre
tere a impozitelor directe
i indirecte, se
realizeaza
a-numita "politicdefla
ionist
". Dacacelea
i prghii se
folosesc n sens invers, respectiv cre
terea cheltuielilor
guvernamentale
i reducerea impozitelor, atunci se are n vedere
reducerea
omajului,
i constuie p
r
i componente ale unei politici
denumite "refla
ioniste".
Politicile monetare vizeazcontrolul masei monetare aflate n
circula
ie
i au drept scop, fie blocarea (nghe
area) masei monetare,
fie reducerea acesteia n corela
ie cu nevoile circula
iei. Ambele
cerin
e se realizeazprin combinarea, de c
tre banca central
, a
urm
toarelor instrumente de politicmonetar
: manevrarea taxei
75

rescontului, opera
iuni de open-market, varia
ia cotei rezervelor
obligatorii.
Manevrarea taxei de rescont reprezintun instrument dominant
al politicii monetare, datoritefectului s
u asupra volumului creditului
ce se poate acorda ntr-o economie, deci asupra m
rimii masei
monetare, dacse are n vedere func
ia de emisiune a creditului.
Manevrarea taxei de rescont genereazcre
terea sau sc
derea costului
creditului, prin intermediul dobnzilor, fapt care se reflect n
mic
orarea sau m
rirea masei monetare din circula
ie, n concordan

cu obiectivele de politicmonetarale b
ncii centrale. Rescontarea
reprezintopera
iunea la vedere prin care banca central(de emisiune)
achizi
ioneazde la b
ncile comerciale efectele de comer
, anterior
scontate de acestea, monetizndu-le la o valoare diminuatcu suma ce
reprezinttaxa de rescont, adicdobnda pe care o percepe banca
centralpe durata credit
rii b
ncilor comerciale, duratcare se ntinde
pnla scaden
a efectelor de comerpreluate (cambii, bilete la ordin
etc.). n acest context, este evident faptul cnivelul taxei de rescont
influen
eazn mod direct taxa scontului, adicdobnda pe care
b
ncile comerciale o percep de la de
in
torii de efecte de comer
,
atunci cnd ace
tia doresc stransforme aceste titluri n lichidit

i,
nainte de scaden

. De precizat, ctaxa scontului este ntotdeauna


superioartaxei de rescont. A
adar, banca centralfixeaznivelul
taxei de rescont n func
ie de evolu
ia pe care dore
te so imprime
masei monetare, prin intermediul creditului. Atunci cnd inten
ioneaz
o extindere a acesteia, reduce taxa de rescont, ieftinind creditul
i
m
rind volumul acestuia. Dimpotriv
, cnd se urm
re
te o contrac
ie a
masei monetare, m
re
te taxa rescontului, scumpind astfel creditul din
economie
i implicit reducnd volumul acestuia. Acest instrument de
politicmonetarare nso anumitlimitde eficacitate, n sensul c
banca centralnu-l poate folosi dect n m
sura n care b
ncile
comerciale au nevoie de credite de refinan
are.
Oper a
iunile de open-market reprezintun alt instrument
esen
ial de politicmonetar
, la ndemna b
ncilor centrale, prin
intermediul c
ruia acestea ac
ioneaz n direc
ia restrngerii sau
extinderii masei monetare. Aceste opera
iuni constau n vnzareacump
rarea de pe pia
a monetara unor efecte publice sau private
(titluri de valoare - ac
iuni, obliga
iuni), demonetizndu-le, adic
retr
gnd o anumitcantitate de moned
, atunci cnd le vinde, sau,
dimpotriv
, monetizndu-le, adicintroducnd n circula
ie o cantitate
suplimentarde monedatunci cnd le cump
r
. n felul acesta se
modificstructura masei monetare din circula
ie n defavoarea sau
favoarea lichidit

ii. Opera
iunile de open-market au un dublu efect:
cnd banca centralvinde titluri se reduce cantitatea de moned
centralde pe pia
a monetar
i se provoaco sc
dere a pre
ului
(cursului) titlurilor tranzac
ionate, iar atunci cnd cump
rtitluri de pe
76

pia
a monetarefectele sunt inverse. Pentru a avea nssucces, ca
instrument de politic monetar
, aceste opera
iuni trebuie sse
desf

oare n condi
iile unui volum suficient de mare de titluri
negociabile.
Varia
ia cotei rezervelor obligatorii reprezintinstrumentul de
politicmonetarcel mai generalizat, adicfolosit de c
tre autorit

ile
monetare din aproape toate

rile industrializate. Politica rezervelor


obligatorii, promovatde banca central
, constn obliga
ia pe care o
au b
ncile comerciale de a-
i constitui rezerve minime obligatorii,
ntr-un cont nepurt
tor de dobnddeschis la banca central
. Aceasta
din urmstabile
te cuantumul acestor rezerve, prin aplicarea unei cote
procentuale la totalul resurselor atrase de b
ncile comerciale. Aceast
m
surare, pe de o parte, un caracter pruden
ial, m
rind gradul de
lichiditate al b
ncilor comerciale, iar pe de altparte, diminueaz
resursele de creditare ale acestor b
nci
i, implicit, capacitatea lor de a
crea monedprin credit. Banca centralpoate, deci, influen
a sporirea
sau reducerea ofertei de monedscripturaldin partea b
ncilor
comerciale, prin diminuarea, respectiv majorarea cotei (procentului)
rezervelor obligatorii. Varia
ia cotei rezervelor obligatorii este un
instrument de politicmonetarrestrictiv
, foarte eficace, ntruct
afecteazdirect multiplicatorul creditului.
Controlul ofertei agregate presupune sus
inerea ofertei din
economie, ac
ionnd asupra tuturor cauzelor care conduc la sc
derea
sau stagnarea produc
iei na
ionale. n acest context, trebuie precizat c
unele din m
surile menite sajute la relansarea ofertei globale sunt
contrare celor aplicate pentru restrngerea cererii globale din
economie. Altfel spus, n anumite situa
ii, stimularea ofertei globale
pe termen mediu
i lung nu se poate realiza f
ranumite impulsuri pe
termen scurt date cererii globale. Iatde ce este foarte important, ca
autorit

ile guvernamentale
i politice ale unei

ri selaboreze politici
antiinfla
ioniste bine fundamentate teoretic
i
tiin
ific
i, mai ales,
bine ancorate n realit

ile

rii respective. Cunoa


terea profund
i
analiza riguroasa mecanismului
i cauzelor fenomenului pot conduce
la adoptarea acelor decizii de politic macroeconomic
, care s
contracareze eficient acest efect al dezechilibrelor din economie infla
ia.
ntre msurile de sprijinire a ofertei agregate dintr-o economie
se pot enumera, ca principale, urm
toarele:
ieftinirea creditelor, prin sc
derea ratei medii a dobnzii pe
pia
a monetar
,
i acordarea acestora, cu prioritate, n scopuri
productive
i acelor agen
i economici care prezintplanuri de afaceri
viabile. Consecin
ele acestei m
suri vor fi, att o cre
tere a volumului
investi
iilor n economie, ct
i o punere la timp n func
iune a
obiectivelor de investi
ii;
77

acordarea unor facilit

i fiscale, care pot nsemna: scutiri sau


reduceri de impozite n primii ani de activitate; reduceri de impozite
pentru profiturile reinvestitescutiri temporare de la plata impozitului
pe profit pentru investi
iile de capital str
in; aplicarea sistemului de
amortizare accelerata capitalului fix; reducerea taxelor vamale la
unele materii prime provenite din import
i nglobate n produsele
destinate pie
ei interne; reducerea taxelor vamale la unele produse
finite provenite din import
.a.
- redu cere a cost uril or de prod uc
ie, deziderat care poate fi
realizat prin eforturile
i implicarea directa agen
ilor economici.
Ace
tia trebuie sia n considerare, att achizi
ionarea de factori de
produc
ie la pre
urile cele mai mici de pe pia
(f
ra fi nsafectat
calitatea acestora), ct
i cre
terea randamentului acestor factori
(cre
terea productivit

ii muncii, cre
terea eficien
ei capitalului fix,
reducerea consumurilor specifice de materii prime
i materiale,
cre
terea vitezei de rota
ie a capitalului circulant etc.). Toate acestea
conduc la o reducere a costurilor pe unitatea de produs. De asemenea,
n aceastdirec
ie trebuie sse manifeste
i rolul statului, att pentru
descuraj area monopolurilor
i oligopolurilor, ct
i pentru nt
rirea
i
respectarea concuren
ei loiale
i sanc
ionarea celei neloiale.
n fina l, trebuie precizat cinfla
ia r
mne un fenomen
deosebit de complex
i, nc
, insuficient cunoscut, fapt reflectat att de
teoria, ct
i practica economicmondial
. n acest context, nu exist
o solu
ie unic
i magicde combatere a acestui fenomen pretutindeni.
Solu
iile pot fi diferite, n func
ie de realit

ile
i tradi
iile fiec
rei

ri

CAPITOLUL XIII
OMAJUL
13.1. Con
inutul
omajului
Ocuparea for
ei de muncn activit

ile economico-sociale
i

omajul reflect modul cum func


ioneaz pia
a muncii, ntr-o
economie de pia

, la un moment dat. Raportul dintre cererea


i oferta
de for
de muncdetermincele doust
ri opuse ale pie
ei muncii ocuparea for
ei de munc
i
omajul. Problematica ocup
rii
i

omajului constituie o laturimportanta echilibrului macroeconomic

i o componentindispensabil a politicilor macroeconomice


i
sociale.
Dacn leg
turcu existen
a
omajului nu existnici un dubiu,
definirea
i m
surarea acestuia formeaz obiectul unor ample
controverse. Unghiurile de vedere
i opiniile exprimate cu privire la

omaj au variat n timp, ntruct


i
omajul a acoperit realit

i
specifice foarte diferite.
78

Cu toate cfenomenul
omaj
i-a f
cut sim
itprezen
a ncde
la nceputurile capitalismului (secolul al XIX-lea), n
elegerea
cauzelor, formelor de manifestare
i a efectelor pe care acesta le
presupune a fost posibilodatcu apari
ia teoriei macroeconomice
moderne.
Dacla nceputul secolului al XIX-lea, eventualele ntreruperi
sau absen
e n procesul muncii erau considerate situa
ii efemere,
cauzate de factori pur sociali, odatcu nceputul secolului al XX-lea,
cnd n economiile capitaliste au ap
rut primele dezechilibre
importante (care au culminat cu marea criza anilor 1929 - 1933),
fenomenul
omaj a captat din ce n ce mai mult aten
ia lumii
economice, aceasta con
tientiznd cocuparea for
ei de munceste o
problemde natureconomic
i destul de complex
.
De altfel, cel mai de seameconomist din acea perioad(
i nu
numai) - J. M. Keynes, sus
inea, argumentat, c orice politic
macroeconomicde succes trebuie scuprindn mod necesar m
suri

i instrumente statale, n vederea folosirii ct mai depline a for


ei de
munc
. Aceasta, ntruct economiile n sine nu mai garantau, n
virtutea mecanismelor spontane de autoreglare, ocuparea deplin
for
ei de munc
.
Din acel moment,
omajul devenea, al
turi de infla
ie, o stare
de dezechilibru nedorit
, dar permanenta economiei contemporane,
f
cnd obiectul de studiu
i cercetare al majorit

ii teoriilor
macroeconomice emise.
Trebuie precizat cnu existun mod unitar de a defini
conceptul de
omaj (sau
omer)
i, ca atare, existuneori deosebiri
ntre num
rul
omerilor din aceea
i
ar
i perioad
, n func
ie de
41
modul de definire al acestora .
n general, fenomenul
omaj este definit n literatura
economic
, ca fiind o star e negativa economiei, concretizatntr-un
dezechilibru stru ctur al
i func
ional al pie
ei muncii, prin care oferta
de for
de munceste mai mare dect cererea de for
de muncdin
partea agen
ilor economici.
Cea mai cunoscut
i larg utilizatdefini
ie a
omajului este cea
adoptatde Biroul Interna
ional al Muncii - organiza
ie din sistemul
Na
iunilor Unite - care elaboreazstatistici
i analize pe problemele
muncii
i, potrivit c
reia, este
omer oricine are mai mult de 15 ani
i
ndepline
te concomitent urm
toarele condi
ii: este apt de munc
;
nu are loc de munc
; este disponibil pentru o muncsalariat
; caut
un loc de munc
.
n rndul
omerilor se cuprind persoanele care
i-au pierdut
locul de muncpe care l-au avut, precum
i noii ofertan
i de for
de
munc
, care nu g
sesc un loc de muncadecvat propriilor cerin
e.
n termenii pie
ei muncii,
omajul este un fenomen
macroeconomic, opus ocup
rii, reprezentnd un surplus de popula
ie
79

activfa
de aceea care poate fi angajatn condi
ii de rentabilitate,
impuse de pia

.
ntruct munca reprezintprincipalul mijloc de satisfacere a
necesit

ilor
i trebuin
elor personale, starea de nemunc (adic

omajul) nu poate fi dect o situa


ie negativ
, cu consecin
e multiple
n ntreg organismul economic
i social. Se poate spune cneutilizarea
for
ei de muncla nivel na
ional nseamnnu numai o risipde
resurse umane
i cheltuieli intelectuale, dar
i un atentat la pacea
social
.
13.2. Caracteristice ale
omajului
Constatat n practica economic
i studiat n teorie,
omajul se
caracterizeazprin aspecte referitoare la: nivelul, intensitatea, durata

i structura acestuia.
Nivelul
omajului se determinatt n m
rime absolut
, prin
num
rul celor neocupa
i (num
rul
omerilor), ct
i n m
rime
relativ
, ca rata
omajului (Rs), calculatca raport procentual ntre
num
rul total al
omerilor (Ns)
i num
rul total al popula
iei active
sau ocupate Nivelul
omajului are amplitudini diferite pe zone
geografice
i perioade, iar limitele acestuia trebuie raportate la ceea ce
nseamnstarea de ocupare deplin
.
Ocuparea deplinreprezintacel nivel al ocup
rii resurselor de
munc
, care permite ob
inerea maximului de bunuri
i servicii pentru
acoperirea nevoilor oamenilor.
Ocuparea deplinnu nseamn
, ns
, inexisten
a for
ei de
muncneocupate, ci ocuparea acesteia pnla limita
omajului
natural. Acest tip de
omaj este echivalent, de fapt, cu
omajul
voluntar, care const n num
rul celor neocupa
i, ca urmare a
propriilor decizii (sub diverse motiva
ii) de a nceta smunceasc
.
n general, se apreciazcrata
omajului natural n

rile cu
economie de pia
se situeazntre 3%
i 5%.
Drept urmare, ocuparea deplin a for
ei de munc este
echivalentcu un
omaj sc
zut, reflectat printr-o ratnaturalde
cteva procente sau, altfel spus, nseamnangajarea a circa 95%-97%
din popula
ia activ disponibil
, diferen
a pn la 100%, fiind
considerata fi
omaj natural (normal).
Economistul american Milton Friedman afirma despre
omajul
natural ceste un
omaj de echilibru, ntruct rezultdintr-o alegere
deliberata indivizilor. Treptat, mul
i economi
ti occidentali au ajuns
ssus
inteza potrivit c
reia
omajul existent n ultimele decenii n

rile dezvoltate este, n special,


omaj voluntar
i mai pu
in
omaj
involuntar, acesta din urmfiind singurul care trebuie spreocupe
politicile macroeconomice.
n func
ie de nivelul
omajului natural (considerat ca normal) se
consider
, de regul
, dousitua
ii: starea de subocupare
i starea de
80

supraocupare. Starea de subocupare a for


ei de muncexistatunci
cnd rata efectiva
omajului este mai mare dect cea natural
, adic
suntem n prezen
a unui
omaj efectiv, anormal (de exemplu 8%,
10%, 12% etc.). Supraocuparea for
ei de muncse define
te, de
regul
, printr-o rata
omajului de doar circa 1%-2%, deci mai mic
dect rata consideratnormalsau natural(n realitatea economic
,
aceastsitua
ie este extrem de rar
).
Consecin
ele economico-sociale ale celor dou st
ri sunt
diferite. n cazul subocup
rii, apar tensiuni sociale, cresc costurile
sociale
i se irosesc resursele de muncla nivel na
ional. n cel de-al
doilea caz, al supraocup
rii, mna de lucru devine rar
i scump
,
existnd riscul ca dinamica salariilor s devanseze pe cea a
productivit

ii muncii.
n concluzie, ocuparea deplin
, subocuparea
i supraocuparea
sunt concepte economice prin intermediul c
rora se analizeaz
amplitudinea fenomenului
omaj, la un moment dat.
Intensitatea
omajului. Aceasta este o altcaracteristica
acestui fenomen, n func
ie de care se pot distinge urm
toarele tipuri
de
omaj:
omajul total , care presupune pierderea locurilor de munc

i ncetarea total a activit

ii;
omajul par
ial, care const n
diminuarea activit

ii depuse de o persoan
, prin reducerea duratei de
lucru sub cea legal
i sc
derea corespunz
toare a salariului;
omajul
deghizat, specific ndeosebi

rilor slab dezvoltate, unde activitatea


desf

uratde unele persoane este doar aparent


, cu o productivitate
foarte redus
i o salarizare pe m
sur
.
Intensitatea
omajului reflectgradul de pierdere a posibilit

ii
de a muncii pentru posesorii for
ei de munc
.
Durata
omajului reprezint intervalul de timp cuprins ntre
momentul pierderii locului de muncsau al sc
derii activit

ii depuse

i momentul relu
rii activit

ii la parametrii anteriori. Durata

omajului diferde la o persoanla alta, astfel cpentru a surprinde


fenomenul la nivel na
ional, se impune luarea n calcul a duratei medii
a
omajului. Aceasta se poate stabili, deci, ca o medie pe economie
sau ramurde activitate, ntr-o anumitperioad
.
Structura
omajului cuprinde categoriile sociale afectate de
acest fenomen, diferen
iate dup indicatori precum: ramura de
activitate, nivelul calific
rii, profesie, vrst
, sex, etnie
.a.m.d.
13.3. Cauze
i forme de manifestare ale
omajului
Sintetiznd din multitudinea studiilor
i analizelor elaborate
pnn prezent, privitoare la cauzele
omajului, putem concluziona c
acestea se mpart n doumari categorii, dupnatura acestora:
1. cauze subiective, care au ca element determinant voin
a
individuala celui care se afln ipostaza de
omer;
81

2. cauze obiective, n cadru c


rora se pot include ca cele mai
importante: restructurarea activit

ilor economice, insuficien


a
cre
terii economice, caracterul ciclic al evolu
iei economiei
i
explozia demografic
.
Din acest unghi de vedere se pot constata doufor me (cauzale)
clasice ale
omajului:
omajul volun tar, generat de cauzele subiective

i
omajul involuntar, ca rezultat al cauzelor obiective.
I. Referindu-se la
omajul voluntar, Keynes considera c
acesta este "datorat refuzului sau imposibilit

ii pentru posesorul for


ei
de muncde a accepta o retribu
ie corespunz
toare valorii produsului
care-i poate fi atribuit, refuz sau imposibilitate bazat(
) pe anumite
prevederi legale, pe uzan
e sociale, pe n
elegeri n vederea negocierii
contractelor colective, pe adaptarea lentla schimb
ri sau pe simpla
nc
p

nare proprie naturii umane.


Reprezentan
ii
colii clasice (A. Smith, D. Ricardo, J. S. Mill, J.
B. Say) considerau cdacexist
omaj, acesta nu putea fi dect
voluntar. Explica
ia acestui tip de
omaj trebuia c
utat n
func
ionarea pie
ei muncii
i, n special, n dorin
a lucr
torilor de a
primi o remunera
ie superioar valorii productivit

ii marginale.
Aceastatitudine a lucr
torilor era motivat
, dupopinia clasicilor, de
legisla
iile proprii
i de obiceiurile sociale.
Conform teoriei clasice, n virtutea mecanismelor
autoreglatoare ale economiei, tot ce se economise
te se transform
automat n investi
ii. Ca atare, o problema lipsei locurilor de munc
nu se putea pune. Ideea autoregl
rii
i a ocup
rii depline
i-a g
sit
s
s
formularea cea mai relevantn legea debu
eelor elaboratde J. B.
Say, conform c
reia orice ofert
i creeazpropria cerere, adicorice
produc
ie
i creez consumul (productiv sau neproductiv)
corespunz
tor. n consecin

, nu existnici un motiv care sreduc


imboldul pentru investi
ii
i, implicit, pentru crearea locurilor de
munc
.
Teoria neoclasicconsider
, la rndul s
u, cpia
a for
ei de
munceste supusacelora
i reguli ale concuren
ei ca orice altpia

.
Cererea de for
de muncse confruntliber cu oferta de for
de
munc
. Rezultatul constn formarea unui nivel al salariului real care
ar permite o totalocupare a for
ei de munc
i, implicit, echilibrul pe
pia
a muncii. A
adar, conform acestei concep
ii, orice individ poate
g
si
i ocupa un loc de munc
, cu condi
ia saccepte o reducere a
salariului, pnla nivelul de echilibrul.
Dacpia
a muncii devine rigid
i salaria
ii pretind un salariu
real mai mare dect cel care asiguro ocupare total
, cererea de
muncdin partea ntreprinderilor va sc
dea, n timp ce oferta de
munca salaria
ilor va cre
te. Diferen
a dintre cele douniveluri
(determinate de cererea n sc
dere
i oferta n cre
tere) reflect
amplitudinea
omajului voluntar.
82

Astfel, n termenii teoriilor clasice


i neoclasice (dar
i
keynesiene), indivizii sunt condamna
i la
omaj ntruct: nu se
supun legilor pie
ei libere; nu sunt dispu
i s
-
i ofere for
a de munc
la un salariu real care, de
i ar permite ocuparea total
, nu este pe
m
sura aspira
iilor lor; cererile de salarii mari sunt nerealiste fa
de
posibilit

ile angajatorilor sau sunt neconcordante cu nivelul


productivit

ii muncii; n
elegerile privind negocierea contractelor
colective se produc, sub zodia nc
p

n
rii, proprie naturii umane.
n acest sens, trebuie precizat ceconomistul J. M. Keynes doar
a definit
i a stabilit principalele situa
ii n care poate ap
rea
omaj
voluntar, dar a considerat ntotdeauna, spre deosebire de gnditorii de
seamclasici
i neoclasici, cadev
ratul
i efectivul
omaj este cel
involuntar.
n literatura de specialitate contemporan
, se considercn
cadrul
omajului voluntar se includ persoanele care refuzactul
muncii, fie datoritsalariilor sau condi
iilor de muncoferite, care
sunt inacceptabile n raport cu preten
iile posesorului for
ei de munc

i care considercindemniza
ia de
omaj i este suficientpentru un
trai decent, fie datoritexisten
ei altor mijloace de trai pe care aceste
persoane le au
i care fac ca motiva
ia muncii sdispar
.
Din punct de vedere structural,
omajul voluntar cuprinde
urm
toarele categorii de persoane:
persoanele care, de
i lucreaz
, prefersnceteze munca
temporar, considernd cprin indemniza
ia (ajutorul) de
omaj
i pot
asigura un trai decent;
persoanele care hot
r
sc n mod deliberat snceteze lucrul,
total sau par
ial, considernd csalariul real este prea mic
i ceste
mai avantajos saibtimp liber pentru a dobndi o altmeserie sau un
alt loc de munc
;

omerii care a
teaptlocuri de muncmai favorabile dect
cele pe care le-au avut sau dect cele oferite la un moment dat;
persoanele casnice care, de
i au hot
rt sse angajeze ntr-o
activitate, totu
i tergiverseazangaj area n condi
iile date, referitoare
la m
rimea salariului, distan
a pnla locul de muncetc.
n practic
,
omajul voluntar poate avea urm
toarele for me de
manifestare:
omajul fric
ional (tranzitoriu)
i
omajul indus de
ns

i indemniza
ia de
omaj.
a. omajul fric
ional (tranzitoriu) cuprinde pe acei lucr
tori
care au abandonat vechile locuri de muncpentru a c
uta altele mai
favorabile, pe acei concedia
i care sunt n c
utarea unui nou loc de
munc
i pe acei indivizi care sunt n c
utarea primului loc de munc
.
Astfel, unii dintre
omeri sunt n c
utarea unui loc de munc
mai bun, care sle ofere satisfac
ii mai mari sau se deplaseazspre o
regiune geograficmai prosper
, cu alte perspective de afirmare
pentru ace
tia. Al
ii sunt obliga
i s
-
i schimbe locul de munc
83

deoarece au fost concedia


i (este cazul, n mod firesc, acelor
concedieri f
cute ca urmare a unor fapte s
vr
ite cu vinov

ie de
c
tre angaja
i,
i nu n urma, spre exemplu, a restrngerii activit

ii
unei firme; n acest din urmcaz suntem n prezen
a unei forme de

omaj involuntar).
Pe de altparte, n fiecare an se prezintpe pia
a muncii, pentru
prima oar
, un num
r de persoane care au terminat studiile
i care au
diverse aspira
ii n ceea ce prive
te viitorul loc de munc
. Tinerii,
posesori ai unei diplome, sunt adesea contraria
i
i pu
in preg
ti
i s
accepte cntre idealul lor profesional
i ceea ce li se oferca loc de
muncla terminarea studiilor existanumite diferen
e. Pnce se vor
convinge cpia
a
i impune, n ultiminstan

, inevitabilele condi
ii,
ei vor continua scaute ceva mai bun.
Esen
a (cauza) acestei forme de
omaj constn aceea cntre
cei care solicit
i cei care oferfor
de muncse produc fric
iuni
permanente. Aceasta, ntruct lucr
torii nu dispun de o informa
ie
completreferitoare la localizarea locurilor de muncvacante, la care
saibacces, astfel cinforma
ia pe pia
a muncii nu este perfect
.
Deci, nu putem vorbi despre o concuren
perfectpe pia
a for
ei de
munc(se infirmastfel, n realitate, ideile
i teoriile neoclasice cu
privire la cauzele
omajului voluntar). Nu existposibilitatea practic
pentru poten
ialii angaja
i
i angajatori (dintr-un anumit domeniu) de a
fi pu
i n contact direct, n totalitatea lor
i n acela
i timp, spre a-
i
face cunoscute cererile
i, respectiv, ofertele lor. Solicitan
ii
(c
ut
torii) de locuri de munccon
tientizeaz
, la un moment dat, c
aceea
i munceste pl
titdiferit n locuri diferite. n acest context,
posesorul for
ei de munceste dispus s
-
i aloce o parte din timpul
s
u de muncc
ut
rii unui alt loc de muncmai adecvat. Decizia
acestuia este voluntar
, individual
i ra
ional
. n acest fel, refuzul
ocup
rii de c
tre posesorul for
ei de muncpresupune ni
te costuri pe
care trebuie s le suporte (pierderea salariului pentru slujba
neacceptat
, cheltuieli cu telefoane, deplas
ri etc., n vederea g
sirii
altui loc de munc
). Poten
ialul
omer (tranzitoriu) va evalua aceste
costuri, dar
i c
tigurile sperate ca urmare a ob
inerii unei slujbe mai
bine pl
tite. Ca rezultat al acestui calcul, individul va renun
a la a
c
uta un alt loc de munc
, atunci cnd costul c
ut
rii (costul de
oportunitate) va egala veniturile sperate.
Durata
omajului fric
ional depinde de posibilitatea armoniz
rii
intereselor celor dou p
r
i (lucr
torul
i angajatul), de fluxul
informa
iilor cu privire la locul de muncdorit, precum
i de m
rimea
indemniza
iei de
omaj.
omajul fric
ional este specific ndeosebi acelor economii n
care for
a de muncmanifesto mare nclina
ie pentru a schimba
frecvent locul de munc
, fie pentru a-
i mbun
t

i condi
iile de via

,
fie pur
i simplu, pentru a cunoa
te
i alte zone ale

rii. Aceast
84

formde
omaj se mai nume
te
i tranzitoriu, ntruct locuri de
muncexist
, dar necesitun timp penru ca solicitan
ii sle ocupe.
b.
omajul indus de ns

i indemniza
ia de
omaj.
Explicabil
i motivatsocial, indemniza
ia de
omaj poate avea
i
efecte contradictorii. Astfel, se constatc
omajul, n forma sa
voluntar
, este cu att mai amplu cu ct aceastindemniza
ie este mai
mare; o m
rime mai redusa acesteia va incita pe posesorul for
ei de
muncla a g
si ct mai repede un loc de munc
, dupcum, o sum
mai mare primitca indemniza
ie va reduce intensitatea c
ut
rii unei
slujbe.
n concluzie, judecnd realit

ile unei economii care, n mod


dinamic, cautcriteriile cele mai eficiente pentru alocarea resurselor
de munc
i faciliteaz ajustarea necesar ntre dezideratele
lucr
torilor
i nevoile economiei,
omajul voluntar apare ca un fel de
r
u necesar, acceptat
i considerat normal sau natural de c
tre
societate.
II. n contrast,
omajul involuntar desemneazstarea specific
persoanelor neocupate care, de
i dispuse slucreze pentru un salariu
real mai mic, determinat n condi
iile pie
ei, nu pot s
-
i realizeze
acest obiectiv ntruct aceste locuri de munc
, pur
i simplu, nu exist
.
A
adar, una este situa
ia cnd, din moti ve subiective, nu se lucreaz
pentru cnu se g
se
te un loc de muncinteresant, acceptabil, pe
m
sura gustului, preferin
elor, a diplomei sau a exigen
ei, privind
salariul,
i cu totul altceva este cazul n care cel care cautun loc de
munc
, pentru clipsa acestuia i pune n cauzns

i existen
a, nu-l
g
se
te disponibil n localitatea sau n zona n care tr
ie
te, din
moti ve obiective.
omajul involuntar nu este nici natural sau normal, nici un r
u
necesar, ci un r
u veritabil al economiei.
n func
ie de cauzele obiective (amintite anterior),
omajul
involuntar poate avea urm
toarele forme de manifestare
reprezentative:
omajul stru ctur al,
omajul tehnologic,
omajul ciclic,

omajul sezonier
i
omajul demografic.
a. omajul stru ctur al este acela care se formeazpe baza
modific
rilor ce se petrec n structura activit

ilor economico-sociale.
El este corelat cu interac
iunea dintre schimbarea consumului
i
structurile de produc
ie existente. O asemenea interac
iune provoaco
diminuare puternica gradului de ocupare n anumite ramuri sau
sectoare
i o lipsde for
de muncn alte domenii. Acest
omaj
demonstreazexisten
a unei evidente neconcordan
e ntre structura
cererii
i ofertei de for
de munc
, sub aspect demografic,
educa
ional-profesional
i ocupa
ional. El reprezint efectul
restructur
rii unei economii
i n primul rnd a ramurilor industriale cele care ocupo mare parte a for
ei de munc
. Structurile socioprofesionale nu mai corespund structurii economice
i tehnice, n
85

evolu
ie; unei cereri suple de for
de munci corespunde o ofert
rigid
.
De exemplu, dacsistemul de nv

mnt
i perfec
ionare nu
produce diplome cu acoperire - din punct de vedere cantitativ, calitativ

i structural - necesare economiei


i dacacest sistem nu are o
dinamic adecvat
i nu anticipez schimb
rile intervenite n
structurile economice
i tehnice, se creeaz premisele apari
iei

omajului structural.
Aceastformde
omaj este considerat
, n general, ca fiind cea
mai grav
i complex
, deoarece reintegrarea for
ei de munc
disponibilizate este un proces lung
i dificil, care presupune, n
principal, cre
terea investi
iilor simultan cu recalificarea celor afecta
i.
De regul
, dimensiunile
omajului structural sunt mari atunci cnd
ntr-o perioadanterioara existat o structureconomicanormal
,
neperformant
i incapabilsvalorifice superior resursele de munc
.
b.
omajul tehnologic apare ca o varianta celui structural
i
este determinat, n principal, de nlocuirea vechilor tehnici
i
tehnologii cu altele noi, precum
i de restrngerea locurilor de munc
n urma reorganiz
rii ntreprinderilor. El nu este rezultatul
introducerii, pur
i simplu, a progresului tehnic, ci ndeosebi a
modului cum posesorii for
ei de muncrecepteaz
i se adapteazla
schimb
rile tehnologice.
Resorbirea acestui
omaj este, de asemenea, dificil
, ntruct
impune recalificarea for
ei de muncn concordan
cu cerin
ele
progresului tehnic
i noile metode manageriale.
c.
omajul ciclic este
omajul care apare n perioadele de criz
sau recesiune economic- ce se constituie n faze ale unui ciclu
economic -
i care au o anumitrepetabilitate. Acesta se mai nume
te

i
omaj conjunctural, atunci cnd este determinat de crize
economice neciclice (care nu au o anumitrepetabilitate)
i care pot fi
par
iale sau intermediare.
omajul ciclic este explicat n principal prin
insuficien
a cererii efective, el fiind rezultatul modului defectuos n
care se realizeazleg
tura dintre nivelul salariilor, pe de o parte,
i cel
al pre
urilor
i productivit

ii muncii, pe de altparte.
n general, aceastformde
omaj poate fi resorbit
, total sau
par
ial, n perioadele de avnt economic.
d.
omajul sezonier este acel
omaj determinat de ntreruperea
activit

ilor dependente, ntr-o mare m


sur
, de factori naturali. Astfel
de activit

i sunt cele din agricultur


, construc
ii, lucr
ri publice,
turism etc.
e.
omajul demografic este cel rezultat ca urmare, n principal,
a unei cre
teri demografice
oc, adica unei cre
teri anormale de
popula
ie, care se reflectprin prezen
a din ce n ce mai masivpe
pia
a muncii a tinerilor - cu diferite niveluri de preg
tire -, n condi
iile
n care aceasta nu este ncpreg
tits
-i asimileze.
86

O formspecialde
omaj involuntar este
i
omajul tehnic,
care presupune disponibilizarea par
ialsau totala lucr
torilor,
datoritntreruperii activit

ii unei ntreprinderi, din lipsde comenzi,


pe o perioaddeterminat
. Cei afecta
i de aceastformde
omaj nu
sunt nregistra
i la oficiile de for
de munc
i primesc o indemniza
ie
de
omaj de la firma respectiv
, iar cuantumul acesteia se stabile
te n
mod diferit fa
de celelalte indemniza
ii
i ajutoare clasice,
reglementate prin lege la nivel na
ional.
omajul tehnic nceteaz
odatcu reluarea activit

ii firmei. Este caracteristic economiilor care


se afln crizsau n tranzi
ie la economia de pia

.
BIBLIOGRAFIE
1.Adam Smith Opere alese,Ed.Academiei,Bucure
ti, vol.I
i
II,1962.
2. David Ricardo Opere alese, Ed. Academiei, vol. I
i II,
Bucure
ti, 1961.
3. Ion Ionescu de la Brad Opere agricole, vol. I
i II, Ed.
Academiei, Bucure
ti, 1968.
4. John Maynard Keynes Teoria folosirii minii de lucru, a
dobnzii
i a banilor, Bucure
ti, 1970.
5. Biales M., Leurion R., Rivaud J.L. Economie gnrale. Les
editions Foucher, Paris, 1993.
6. Hausman D. "Filozofia tiin
ei economice", Editura Humanitas,
Bucure
ti, 1993.
7. Samuleson P.A. "Economics", 12th edition, Mc GrawHill, 1987.

87