Sunteți pe pagina 1din 65
COALA NA IONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLIC ETIC I

COALA NA IONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLIC

ETIC I TRANSPAREN - Suport de curs -

Lector univ. dr. Victor ALISTAR

ETIC I TRANSPAREN - Suport de curs - Lector univ. dr. Victor ALISTAR © Copyright Victor

© Copyright Victor Alistar

BUCURE TI

Cuprins:

Cap.I. No iunea de integritate public :

I.1 Conflictul de interese i regimul incompatibilit ilor în exercitarea demnit ilor publice i func iilor publice

I.1.1. Conflictul de interese în exercitarea func iei de membru al guvernului i a altor func ii publice de autoritate din administra ia public central i local

I.1.2. Conflictul de interese privind ale ii locali

I.1.3. conflictul de interese privind func ionarii publici

I.1.4. Conflictul de interese în forma penal

I.2. Incompatibilit i privind func ia de membru al Guvernului i alte func ii publice de autoritate din administra ia public central i local :

I.2.1 Incompatibilit i:

I.2.2. Incompatibilit i privind func ia de membru al Guvernului i alte func ii publice de autoritate din administra ia public central i local

I.2.3. Incompatibilit i privind ale ii locali

I.2.4. Incompatibilit i privind func ionarii publici

I.2.5. Alte conflicte de interese i incompatibilit i

I.2.6. Declara iile de avere i de interese

I.2.7. Alte obliga ii

Cap. II. Transparen a administra iei publice:

II.1 Abordarea la nivelul României

II.1.1 Cre terea transparen ei i integrit ii în administra ia public

II.1.2. Liber acces la informa iile de interes public:

Cap. III. Avertizarea în interes public:

III.1 Abordarea la nivel interna ional

III.2Abordarea în România:

© Copyright Victor Alistar

2

Cap I. NO IUNEA DE INTEGRITATE PUBLIC :

O condi ie esen ial pentru o bun i corect activitate a administra iei publice este cea

privitoare la integritatea personalului care lucreaz în acest sistem.

, în principal, presupune conformarea fa de dispozi iile legale cu caracter

imperativ, atât fa de cele prohibitive (ce impun ab inerea de la s vâr irea unei ac iuni de c tre

func ionarii publici), cât i fa de cele cu caracter onerativ (ce oblig pe func ionar s realizeze o

ac iune).

Integritatea

Principalele reglement ri în aceast materie sunt prev zute în Legea nr. 161/2003 privind

unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea demnit ilor publice, a func iilor publice

i în mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei.

Informa iile prezentate în cadrul acestui capitol sunt relevante pentru demntarii,

ale ii locali i pentru func ionarii publici care î i desf oar activitatea în cadrul

administra iei

publice

din

România.

Ele

nu

sunt

aplicabile

personalului

contractual.

I.1.1 conflictul de interese i regimul incompatibilit ilor în exercitarea demnit ilor publice i

func iilor publice:

Conform Legii nr. 161/2003 prin

conflict de interese

 

se în elege situa ia în care persoana ce

exercit o demnitate public sau o func ie public are un interes personal de natur patrimonial ,

care ar putea influen a îndeplinirea cu obiectivitate a atribu iilor care îi revin potrivit Constitu iei i

altor acte normative 1 . Aceste norme se aplic persoanelor care exercit urm toarele demnit i

publice i func ii publice:

consilier preziden ial i consilier de stat din Administra ia Preziden ial ;

prim-ministru, ministru, ministru delegat, secretar de stat, subsecretar de stat i func iile

asimilate acestora, prefect i subprefect;

ale i locali;

Legea în elege prin “ale i locali” urm toarele categorii de persoane: primarii

i

viceprimarii,

primarul

general

i

viceprimarii

municipiului

Bucure ti,

1 Legea 161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea demnit ilor publice, a func iilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei, art 70

© Copyright Victor Alistar

3

pre edin ii i vicepre edin ii consiliilor jude ene, consilierii locali i consilierii

jude eni. 2

func ionari publici.

Reglementarea prin lege a conflictului de lege are ca rol prevenirea, dar i sanc ionarea acelor

situa ii în care decizia luat de un func ionar public, în general, este viciat de anumite interese

patrimoniale, situa ie în care realizarea interesul public i privat, dup caz, este afectat negativ.

Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnit ilor

publice i func iilor publice sunt 3 :

impar ialitatea,

integritatea,

transparen a deciziei i

suprema ia interesului public

I.1.2 conflictul de interese în exercitarea func iei de membru al guvernului i a altor func ii

publice de autoritate din administra ia public central i local :

Persoana care exercit func ia de membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de

stat sau func ii asimilate acestora, prefect ori subprefect este obligat s nu emit un act

administrativ sau s nu încheie un act juridic ori s nu ia sau s nu participe la luarea unei decizii în

exercitarea func iei publice de autoritate, care produce un folos material pentru sine, pentru so ul

s u ori rudele sale de gradul I. 4 Aceste obliga ii nu privesc emiterea, aprobarea sau adoptarea

actelor normative.

Înc lcarea obliga iilor de mai sus constituie abatere administrativ , dac nu

constituie o fapt mai grav (de exemplu infrac iune), potrivit legii, iar actele

administrative emise sau actele juridice încheiate prin înc lcarea acestor obliga ii

2 Legea 161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea demnit ilor publice, a func iilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei, art. 87 i

art.88

3 Legea 161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea demnit ilor publice, a func iilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei, art. 71

4 Legea 161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea demnit ilor publice, a func iilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei, art. 87 i art.71, alin.1

© Copyright Victor Alistar

4

sunt lovite de nulitate absolut . 5

I.1.3. Conflictul de interese privind ale ii locali:

Primarii i viceprimarii, primarul general i viceprimarii municipiului Bucure ti sunt

obliga i s nu emit un act administrativ sau s nu încheie un act juridic ori s nu emit o dispozi ie,

în exercitarea func iei, care produce un folos material pentru sine, pentru so ul s u ori rudele sale de

gradul I. Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispozi iile emise cu

înc lcarea obliga iilor prezentate sunt lovite de nulitate absolut . 6

Persoana care se consider v t mat într-un drept al s u ori într-un interes legitim

ca urmare a existen ei unui conflic de interese, se poate adresa instan ei de judecat

competente, potrivit legii, în func ie de natura actului emis sau încheiat. 7

Conflictele de interese pentru pre edin ii i vicepre edin ii consiliilor jude ene sau consilierii

locali i jude eni sunt prev zute în Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, cu

modific rile i complet rile ulterioare.

I.1.4. conflictul de interese privind func ionarii publici

Func ionarul public este în conflict de interese dac se afl în una dintre urm toarele

situa ii:

este chemat s rezolve cereri, s ia decizii sau s participe la luarea deciziilor cu privire la

persoane fizice i juridice cu care are rela ii cu caracter patrimonial;

particip în cadrul aceleia i comisii, constituite conform legii, cu func ionari publici care

au calitatea de so sau rud de gradul I;

interesele sale patrimoniale, ale so ului sau rudelor sale de gradul I pot influen a deciziile

pe care trebuie s le ia în exercitarea func iei publice. 8

5 Legea 161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea demnit ilor publice, a func iilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei, art. 87 i art.73, alin. 1 i alin. 2

6 Legea 161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea demnit ilor publice, a func iilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei, art. 87 i art.76, alin. 1 i alin. 2

7 Legea 161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea demnit ilor publice, a func iilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei, art. 78

© Copyright Victor Alistar

5

În cazul existen ei unui conflict de interese, func ionarul public este obligat

s se ab in de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei

decizii i s -l informeze de îndat pe eful ierarhic c ruia îi este subordonat direct.

Acesta este obligat s ia m surile care se impun pentru exercitarea cu impar ialitate

a func iei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data lu rii la cuno tin . 9

În aceste cazuri, conduc torul autorit ii sau institu iei publice, la propunerea efului ierarhic

c ruia îi este subordonat direct func ionarul public în cauz , va desemna un alt func ionar public,

care are aceea i preg tire i nivel de experien . 10

Înc lcarea acestor dispozi ii poate atrage, dup caz, r spunderea disciplinar ,

administrativ , civil ori penal , potrivit legii. 11

Actele administrative sau juridice încheiate de o persoan afl t în conflict

de interese sunt lovite de nulitate absolut . Aceste dispozi ii nu sunt aplicabile în

situa ia actelor cu caracter normativ.

Orice persoan care se consider v t mat într-un drept al s u sau într-un

interes legitim ca urmare a existen ei unui conflict de interese se poate adresa

instan ei de judecat .

I.1.5. Conflictul de interese în forma penal :

Legea nr. 278/2006, care modific actualul Cod penal în vigoare, a completat incriminarea

faptelor de corup ie cu art. 253 1 , care prevede c fapta func ionarului public care, în exercitiul

atribu iilor de serviciu, îndepline te un act ori particip la luarea unei decizii prin care s-a realizat,

direct sau indirect, un folos material pentru sine, so ul sau, o rud ori un afin pân la gradul II

8 Legea 161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea demnit ilor publice, a func iilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei, art.79.

alin.1

9 Legea 161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea demnit ilor

publice, a func iilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei, art.79, alin

2

10 Legea 161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea demnit ilor

publice, a func iilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei, art.79, alin

2

11 Legea 161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea demnit ilor

publice, a func iilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei, art.79, alin

4

© Copyright Victor Alistar

6

inclusiv, sau pentru o alta persoana cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de munca în ultimii 5 ani sau din partea c reia a beneficiat ori beneficiaza de servicii sau foloase de orice natura, se pedepse te cu închisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea dreptului de a ocupa o func ie public pe durata maxim . Dispozi iile anterioare nu se aplica în cazul emiterii, aprob rii sau adopt rii actelor normative.

Codul Penal asimileaz no iunii de func ionar public atât demnitarii, ale ii locali, cât i ambele categorii de personal, definindu-l ca fiind orice persoan care exercit permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost învestit , o îns rcinare de orice natur , retribuit sau nu, în serviciul unei entit i publice. Rezult de aici c infrac iunea de conflict de interese poate fi imputat i unui angajat contractual.

© Copyright Victor Alistar

7

I.2. Incompatibilit i:

Incompatibilit ile privind demnit ile publice i func iile publice sunt cele reglementate de

Constitu ie, de legea aplicabil autorit ii sau institu iei publice în care persoanele ce exercit o

demnitate public sau o func ie public î i desf oar activitatea, precum i de dispozi iile

prezentului titlu.

I.2.1. Incompatibilit i privind func ia de membru al Guvernului i alte func ii publice de

autoritate din administra ia public central i local :

Func ia de membru al Guvernului este incompatibil cu:

orice alt func ie public de autoritate, cu excep ia celei de deputat sau de senator ori a altor

situa ii prev zute de Constitu ie;

o func ie de reprezentare profesional salarizat în cadrul organiza iilor cu scop comercial;

func ia de pre edinte, vicepre edinte, director general, director, administrator, membru al

consiliului de administra ie sau cenzor la societ ile comerciale, inclusiv b ncile sau alte institu ii

de credit, societ ile de asigurare i cele financiare, precum i la institu iile publice;

func ia de pre edinte sau de secretar al adun rilor generale ale ac ionarilor sau asocia ilor la

societ ile comerciale;

func ia de reprezentant al statului în adun rile generale ale societ ilor comerciale;

func ia de manager sau membru al consiliilor de administra ie ale regiilor autonome,

companiilor i societ ilor na ionale;

calitatea de comerciant persoan fizic ;

calitatea de membru al unui grup de interes economic;

o func ie public încredin at de un stat str in, cu excep ia acelor func ii prev zute în

acordurile i conven iile la care România este parte. 12

Func ia de secretar de stat, func ia de subsecretar de stat i func iile asimilate acestora

sunt incompatibile cu exercitarea altei func ii publice de autoritate.

12 Legea 161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea demnit ilor

publice, a func iilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei, art.84(lit.a-

i)

© Copyright Victor Alistar

8

Membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat i persoanele care îndeplinesc

func ii asimilate acestora pot exercita func ii sau activit i în domeniul didactic, al cercet rii

tiin ifice i al crea iei literar-artistice. 13

Func ia de prefect i subprefect este incompatibil cu:

calitatea de deputat sau senator;

func ia de primar i viceprimar, primar general i viceprimar al municipiului Bucure ti;

func ia de consilier local sau consilier jude ean;

o func ie de reprezentare profesional salarizat în cadrul organiza iilor cu scop comercial;

func ia de pre edinte, vicepre edinte, director general, director, administrator, membru al

consiliului de administra ie sau cenzor la societ ile comerciale, inclusiv b ncile sau alte institu ii

de credit, societ ile de asigurare i cele financiare, precum i la institu iile publice;

func ia de pre edinte sau de secretar al adun rilor generale ale ac ionarilor sau asocia ilor la

societ ile comerciale;

func ia de reprezentant al statului în adun rile generale ale societ ilor comerciale;

func ia de manager sau membru al consiliilor de administra ie ale regiilor autonome,

companiilor i societ ilor na ionale;

calitatea de comerciant persoan fizic ;

calitatea de membru al unui grup de interes economic;

o func ie public încredin at de un stat str in, cu excep ia acelor func ii prev zute în

acordurile i conven iile la care România este parte. 14

Prefec ii i subprefec ii pot exercita func ii sau activit i în domeniul didactic, al cercet rii

tiin ifice i al crea iei literar-artistice.

Persoana care exercit una dintre func iile publice de autoritate prev zute expres de lege este

obligat , la data depunerii jur mântului sau, dup caz, la data numirii în func ie, s declare c nu se

afl în unul dintre cazurile de incompatibilitate prev zute de lege. 15

13 Legea 161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea demnit ilor

publice, a func iilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei, art.84, alin.

4

14 Legea 161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea demnit ilor publice, a func iilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei, art. 85, alin. 1

© Copyright Victor Alistar

9

În cazul în care, în timpul exercit rii func iei publice de autoritate prev zut de lege, apare

unul dintre cazurile de incompatibilitate prev zute de lege, se procedeaz dup cum urmeaz :

pentru func ia de prim-ministru, ministru i ministru delegat, se aplic dispozi iile

corespunz toare din Legea nr. 90/2001 privind organizarea i func ionarea Guvernului României

i a ministerelor, cu modific rile i complet rile ulterioare;

pentru func ia de secretar de stat, subsecretar de stat i func iile asimilate acestora, precum i

pentru func ia de prefect i subprefect, constatarea cazului de incompatibilitate se face de ministrul

administra iei publice, care îl va informa pe primul-ministru, pentru a dispune m surile necesare.

16

I.2.2. Incompatibilit i privind ale ii locali:

Func ia de primar i viceprimar, primar general i viceprimar al municipiului Bucure ti,

pre edinte i vicepre edinte al consiliului jude ean este incompatibil cu:

func ia de consilier local;

func ia de prefect sau subprefect;

calitatea de func ionar public sau angajat cu contract individual de munc , indiferent de

durata acestuia;

func ia de pre edinte, vicepre edinte, director general, director, manager, administrator,

membru al consiliului de administra ie ori cenzor sau orice func ie de conducere ori de

execu ie la societ ile comerciale, inclusiv b ncile sau alte institu ii de credit, societ ile

de asigurare i cele financiare, la regiile autonome de interes na ional sau local, la

companiile i societ ile na ionale, precum i la institu iile publice;

func ia de pre edinte sau de secretar al adun rilor generale ale ac ionarilor sau

asocia ilor la o societate comercial ;

func ia de reprezentant al unit ii administrativ-teritoriale în adun rile generale ale

societ ilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea

general a unei societ i comerciale de interes na ional;

15 Legea 161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea demnit ilor publice, a func iilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei, art. 86, alin. 1 16 Legea 161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea demnit ilor publice, a func iilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei, art.86,

alin.2

© Copyright Victor Alistar

10

calitatea de comerciant persoan fizic ;

calitatea de membru al unui grup de interes economic;

calitatea de deputat sau senator;

func ia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o alt func ie asimilat

acestora;

orice alte func ii publice sau activit i remunerate, în ar sau în str in tate, cu excep ia

func iei de cadru didactic sau a func iilor în cadrul unor asocia ii, funda ii sau alte

organiza ii neguvernamentale. 17

Primarii i viceprimarii, primarul general i viceprimarii municipiului Bucure ti nu pot

de ine, pe durata exercit rii mandatului, func ia de consilier jude ean.

Primarii i viceprimarii, primarul general i viceprimarii municipiului Bucure ti pot exercita

func ii sau activit i în domeniul didactic, al cercet rii tiin ifice i al crea iei literar-artistice.

Func ia de consilier local sau consilier jude ean este incompatibil cu:

func ia de primar sau viceprimar;

func ia de prefect sau subprefect;

calitatea de func ionar public sau angajat cu contract individual de munc în aparatul

propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului jude ean ori

al prefecturii din jude ul respectiv;

func ia de pre edinte, vicepre edinte, director general, director, manager, asociat,

administrator, membru al consiliului de administra ie sau cenzor la regiile autonome i

societ ile comerciale de interes local înfiin ate sau aflate sub autoritatea consiliului

local ori a consiliului jude ean respectiv sau la regiile autonome i societ ile

comerciale de interes na ional care î i au sediul sau care de in filiale în unitatea

administrativ-teritorial respectiv ;

func ia de pre edinte sau de secretar al adun rilor generale ale ac ionarilor sau

asocia ilor la o societate comercial de interes local ori la o societate comercial de

interes na ional care î i are sediul sau care de ine filiale în unitatea administrativ-

teritorial respectiv ;

17 Legea 161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea demnit ilor

publice, a func iilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei, art.87, alin.

1

© Copyright Victor Alistar

11

func ia de reprezentant al statului la o societate comercial care î i are sediul ori care

de ine filiale în unitatea administrativ-teritorial respectiv ;

calitatea de deputat sau senator;

func ia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat i func iile asimilate acestora.

O persoan nu poate exercita în acela i timp un mandat de consilier local i un mandat de

consilier jude ean. 18

Calitatea de ales local este incompatibil i cu calitatea de ac ionar semnificativ la o

societate comercial înfiin at de consiliul local, respectiv de consiliul jude ean.

Consilierii locali i consilierii jude eni care au func ia de pre edinte, vicepre edinte,

director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administra ie sau cenzor

ori alte func ii de conducere, precum i calitatea de ac ionar sau asociat la societ ile comerciale cu

capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unit i administrativ-teritoriale nu

pot încheia contracte comerciale de prest ri de servicii, de executare de lucr ri, de furnizare de

produse sau contracte de asociere cu autorit ile administra iei publice locale din care fac parte, cu

institu iile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului

local sau jude ean respectiv ori cu societ ile comerciale înfiin ate de consiliile locale sau consiliile

jude ene respective.

Aceste prevederi se aplic i în cazul în care func iile sau calit ile respective sunt de inute

de so ul sau rudele de gradul I ale alesului local. 19

Starea

de

incompatibilitate

intervine

numai

dup

validarea

mandatului,

respectiv

mandatului, într-o func ie incompatibil cu cea de ales local. 20

dup

numirea

sau

angajarea

alesului

local,

ulterior

valid rii

Alesul local poate renun a la func ia de inut înainte de a fi numit sau ales în func ia care

atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în aceast

func ie. 21

18 Legea 161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea demnit ilor

publice, a func iilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei, art.88, alin.

1 i alin 2

19 Legea 161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea demnit ilor

publice, a func iilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei, art.90,alin.

1 i alin. 2

20 Legea 161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea demnit ilor

publice, a func iilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei, art.90, art.

1

© Copyright Victor Alistar

12

I.2.3. Incompatibilit i privind func ionarii publici

Calitatea de func ionar public este incompatibil cu orice alt func ie public decât cea în

care a fost numit, precum i cu func iile de demnitate public .

Func ionarii publici nu pot de ine alte func ii i nu pot desf ura alte activit i, remunerate

sau neremunerate, dup cum urmeaz :

în cadrul autorit ilor sau institu iilor publice;

în cadrul cabinetului demnitarului, cu excep ia cazului în care func ionarul public este

suspendat din func ia public , în condi iile legii, pe durata numirii sale;

în cadrul regiilor autonome, societ ilor comerciale ori în alte unit i cu scop lucrativ,

din sectorul public;

în calitate de membru al unui grup de interes economic.

Nu se afl în situa ie de incompatibilitate func ionarul public care:

este desemnat printr-un act administrativ, emis în condi iile legii, s

reprezinte interesele statului în leg tur cu activit ile de operatorii

economici cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar de sta, în

condi iile rezultate din actele normative în vigoare.

Este desemnat print-un act administrativ, emis în condi iile legii, s

participe în calitate de reprezentant al autorit ii ori institu iei publice în

cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în

temeiul actelor normative în vigoare.

Exercit un mandat de reprezentare, pe baza desemn rii de c re o

autoritate sau o institu ie public , în condi iile expres prev zute de actele

normative în vigoare. 22

21 Legea 161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea demnit ilor publice, a func iilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei, art. 91, alin. 3 22 Legea 161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea demnit ilor publice, a func iilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei, art.94, alin. 2 indice 1

© Copyright Victor Alistar

13

Nu se afl în situa ie de incompatibilitate func ionarul public care este desemnat prin act

administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finan at din fonduri comunitare

nerambursabile, postaderare, precum i din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat

rambursabile sau nerambursabile, cu excep ia func ionarilor publici care exercit atribu ii ca

auditor sau atribu ii de control asupra activit ii derulate în cadrul acesteia i a func ionarilor

publici care fac parte din echipa de proiect , dar pentru care activitate desf urat în cadrul

respectivei echipei genereaz o situa ie de conflicd de interese cu func ia public pe care o

ocup . 23

Func ionarii publici care, în exercitarea func iei publice, au desf urat activit i de

monitorizare i control cu privire la societ i comerciale sau alte unit i cu scop lucrativ nu pot s - i

desf oare activitatea i nu pot acorda consultan de specialitate la aceste societ i timp de 3 ani

dup ie irea din corpul func ionarilor publici.

Func ionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce prive te efectuarea unor

acte în leg tur cu func ia public pe care o exercit .

Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care func ionarii publici respectivi

sunt so i sau rude de gradul I. Aceast regul se aplic i în cazul în care eful ierarhic direct are

calitatea de demnitar.

Orice persoan poate sesiza existen a situa iilor de incompatibilitate mai sus

men ionate.

Func ionarii publici pot exercita func ii sau activit i în domeniul didactic, al cercet rii

tiin ifice i al crea iei literar-artistice.

Func ionarul public poate candida pentru o func ie eligibil sau poate fi numit într-o func ie

de demnitate public .

Raportul de serviciu al func ionarului public se suspend :

pe durata campaniei electorale, pân în ziua ulterioar alegerilor, dac nu este ales;

pân la încetarea func iei eligibile sau a func iei de demnitate public , în cazul în care

func ionarul public a fost ales sau numit.

Func ionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite.

23 Legea 161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea demnit ilor publice, a func iilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei, art.94, alin. 2 indice doi.

© Copyright Victor Alistar

14

Func ionarilor publici le este interzis s fie membri ai organelor de conducere ale

partidelor politice i s exprime sau s apere în mod public pozi iile unui partid politic.

Func ionarii publici care, potrivit legii, fac parte din categoria înal ilor func ionari publici

nu pot fi membri ai unui partid politic, sub sanc iunea destituirii din func ia public . 24

I.2.4. Alte conflicte de interese i incompatibilit i:

Persoanelor care exercit urm toarele demnit i publice i func ii publice de autoritate din

cadrul autorit ilor i institu iilor aflate exclusiv sub control parlamentar li se aplic regimul

incompatibilit ilor pentru mini tri i, respectiv, secretari de stat, precum i incompatibilit ile

prev zute în legi speciale, dup cum urmeaz :

membrii Cur ii de Conturi;

 

pre edintele Consiliului Legislativ i pre edin ii de sec ie;

 

Avocatul Poporului i adjunc ii s i;

 

membrii Consiliului Concuren ei;

membrii Comisiei Na ionale a Valorilor Mobiliare;

 

guvernatorul,

prim-viceguvernatorul,

viceguvernatorii,

membrii

consiliului

de

administra ie i angaja ii cu func ii de conducere ai B ncii Na ionale a României;

directorul Serviciului Român de Informa ii, primadjunctul i adjunc ii s i;

 

directorul Serviciului de Informa ii Externe i adjunc ii s i;

 

membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigur rilor;

membrii Consiliului Na ional al Audiovizualului;

membrii consiliilor de administra ie i ai comitetelor directoare ale Societ ii Române

de Radiodifuziune i Societ ii Române de Televiziune;

 

membrii Colegiului Consiliului Na ional pentru Studierea Arhivelor Securit ii;

 

directorul general i membrii consiliului director al Agen iei Na ionale de Pres

ROMPRES

În mod excep ional, pentru persoanele numite, potrivit legii, de Pre edintele

României, de Parlament, la propunerea acestuia, sau de Consiliul Suprem de

24 Legea 161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea demnit ilor publice, a func iilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei, art.98, alin. 1 i alin 2

© Copyright Victor Alistar

15

Ap rare a rii, birourile permanente ale Camerelor, în edin comun , pot

aproba, la sesizarea Pre edintelui României, îndeplinirea, în continuare, a

func iei care a generat cazul de incompatibilitate, dac un interes public

impune aceasta. 25

I.2.5. Declara iile de avere i de interese

Persoanele care exercit demnit ile publice i func iile publice trebuie s depun o

declara ie de interese, pe propria r spundere, cu privire la func iile i activit ile pe care le

desf oar , cu excep ia celor legate de mandatul sau func ia public pe care o exercit .

Func iile i activit ile care se includ în declara ia de interese sunt:

calitatea

companii/societ i na ionale, institu ii de credit, grupuri de interes

economic, precum

organiza ii neguvernamentale;

funda ii sau alte

de

asociat

i

sau

ac ionar

în

la

societ i

comerciale,

membru

asocia ii,

func ia de membru în organele de conducere, administrare i control

ale societ ilor comerciale, regiilor autonome,

companiilor/societ ilor na ionale, institu iilor de credit, grupurilor

de interes economic, asocia iilor sau funda iilor ori al altor

organiza ii neguvernamentale;

calitatea

de

membru

în

cadrul

asocia iilor

profesionale

i/sau

sindicale;

calitatea de membru în organele de conducere, administrare i

control, retribuite sau neretribuite, de inute în cadrul partidelor

politice, func ia de inut i denumirea partidului politic.

Persoanele precizate mai sus, care nu îndeplinesc alte func ii sau nu desf oar alte activit i

decât cele legate de mandatul sau func ia pe care o exercit , depun o declara ie în acest sens. 26

Dispozi iile Legi 176/2010

declar rii averii i a intereselor:

se aplic urm toarelor categorii de persoane, care au obliga ia

25 Legea 161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea demnit ilor publice, a func iilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei, art.100 indice unu 26 Legea 161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea demnit ilor publice, a func iilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei, art. 111, alin.1 i alin.2

© Copyright Victor Alistar

16

1. Pre edintele României;

2. consilierii preziden iali i consilierii de stat;

3. pre edin ii Camerelor Parlamentului, deputa ii i senatorii;

4. membrii din România în Parlamentul European i membrii în Comisia European din

partea României;

5. primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, asimila ii

acestora, precum i consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru;

6.

membrii Consiliului Superior al Magistraturii;

7.

judec torii, procurorii, magistra ii-asisten i, asimila ii acestora, precum i asisten ii

judiciari;

8.

personalul auxiliar de specialitate din cadrul instan elor judec tore ti i parchetelor;

9. judec torii Cur ii Constitu ionale;

10. membrii Cur ii de Conturi i personalul cu func ii de conducere i de control din cadrul

acesteia;

11. pre edintele Consiliului Legislativ i pre edin ii de sec ie;

12. Avocatul Poporului i adjunc ii s i;

13. pre edintele i vicepre edintele Autorit ii Na ionale de Supraveghere a Prelucr rii

Datelor cu Caracter Personal;

14. membrii Consiliului Concuren ei;

15. membrii Colegiului Consiliului Na ional pentru Studierea Arhivelor Securit ii;

16. membrii Comisiei Na ionale a Valorilor Mobiliare;

17. membrii Consiliului Economic i Social;

18. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigur rilor;

19. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;

20. membrii Consiliului Na ional pentru Combaterea Discrimin rii;

21. membrii Consiliului Na ional al Audiovizualului;

22. membrii consiliilor de administra ie i ai comitetelor directoare ale Societ ii Române

de Radiodifuziune i ale Societ ii Române de Televiziune;

© Copyright Victor Alistar

17

23.

pre edintele i vicepre edintele Agen iei Na ionale de Integritate, precum i membrii

Consiliului Na ional de Integritate;

24. directorul general i membrii consiliului director al Agen iei Na ionale de Pres AGERPRES;

25. directorul Serviciului Român de Informa ii, prim-adjunctul i adjunc ii s i;

26. directorul Serviciului de Informa ii Externe i adjunc ii s i;

27. personalul diplomatic i consular;

28. directorul Serviciului de Protec ie i Paz , prim-adjunctul i adjunctul s u;

29. directorul Serviciului de Telecomunica ii Speciale, prim-adjunctul i adjunc ii s i;

30. ale ii locali;

31. persoanele cu func ii de conducere i de control, precum i func ionarii publici, inclusiv

cei cu statut special, care î i desf oar activitatea în cadrul tuturor autorit ilor publice centrale ori locale sau, dup caz, în cadrul tuturor institu iilor publice;

32. persoanele cu func ii de conducere i de control din cadrul unit ilor sistemului de

înv mânt de stat i unit ilor de stat din sistemul de s n tate public ;

33. personalul încadrat la cabinetul demnitarului în administra ia public central , precum

i personalul încadrat la cancelaria prefectului;

34. membrii consiliilor de administra ie, ai consiliilor de conducere sau ai consiliilor de

supraveghere, precum i persoanele care de in func ii de conducere în cadrul regiilor autonome de interes na ional sau local, companiilor i societ ilor na ionale sau, dup caz, societ ilor comerciale la care statul sau o autoritate a administra iei publice locale este ac ionar majoritar sau semnificativ;

35. guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguvernatorii, membrii consiliului de administra ie, angaja ii cu func ii de conducere ai B ncii Na ionale a României, precum i personalul din conducerea b ncilor la care statul este ac ionar majoritar sau semnificativ;

36. personalul institu iilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de

munc , implicat în realizarea procesului de privatizare, precum i personalul institu iilor i autorit ilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de munc , care administreaz sau implementeaz programe ori proiecte finan ate din fonduri externe sau din fonduri bugetare;

© Copyright Victor Alistar

18

37.

pre edin ii,

vicepre edin ii,

secretarii

i

trezorierii

federa iilor

i

confedera iilor

sindicale;

38. prefec ii i subprefec ii;

39. candida ii pentru func iile de Pre edinte al României, deputat, senator, consilier

jude ean, consilier local, pre edinte al consiliului jude ean sau primar. 27

este asigurarea integrit ii în exercitarea demnit ilor i func iilor publice i

prevenirea corup iei institu ionale, prin exercitarea de responsabilit i în evaluarea declara iilor de avere, a datelor i informa iilor privind averea, precum i a modific rilor patrimoniale intervenite, a incompatibilit ilor i a conflictelor de interese poten iale în care se pot afla persoanele prev zute la art. 1, pe perioada îndeplinirii func iilor i demnit ilor publice. 28

Scopul Agen iei

Declara iile de avere i declara iile de interese se depun în termen de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii în func ie ori de la data începerii activit ii. 29

I.2.6. Alte obliga ii:

Se interzice folosirea sau permisiunea de a folosi numele înso it de calitatea persoanei care exercit demnit ile publice i func iile publice prev zute în prezentul titlu în orice form de publicitate a unui agent economic român sau str in, precum i a vreunui produs comercial, na ional sau str in.

Se interzice folosirea sau permisiunea de a folosi imaginea public , numele, vocea sau semn tura persoanei care exercit demnit ile publice i func iile publice prev zute în prezentul titlu pentru orice form de publicitate privitoare la o activitate care aduce profit, cu excep ia publicit ii gratuite pentru scopuri caritabile.

Se interzice persoanelor care exercit o demnitate public sau o func ie public dintre cele prev zute în prezentul titlu folosirea sau exploatarea direct sau indirect a

27 27 Legea 176/2010 privind integritatea in exercitarea func iilor i demnit ilor publice, pentru modificarea i completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiin area, organizarea i func ionarea Agen iei Na ionale de Integritate, art. 8,

alin.1

28 Legea 176/2010 privind integritatea in exercitarea func iilor i demnit ilor publice, pentru modificarea i completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiin area, organizarea i func ionarea Agen iei Na ionale de Integritate, art. 1,

alin.1

29 Legea 176/2010 privind integritatea in exercitarea func iilor i demnit ilor publice, pentru modificarea i completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiin area, organizarea i func ionarea Agen iei Na ionale de Integritate, art. 4,

alin.1

© Copyright Victor Alistar

19

informa iilor care nu sunt publice, ob inute în leg tur cu exercitarea atribu iilor, în

scopul ob inerii de avantaje pentru ei sau pentru al ii. 30

Cap II. TRANSPAREN A ADMINISTRA IEI PUBLICE

II.1. Abordarea în România:

II.1.1 Cre terea transparen ei i integrit ii în administra ia public 31 :

Una dintre cauzele cele mai importante cauze ale apari iei i între inerii fenomenului de

corup ie este lipsa de transparen a sistemului administrativ. Ca atare apare necesitatea ca, pe de o

parte, s fie completat cadrul legislativ privitor la transparen a administra iei publice, iar de pe alt

parte s fie continuat implementarea prevederilor deja existente pentru a atinge anumite standarde

de transparen în sectorul public. În acest sens se vor avea în vedere revizuiri legislative, expuse în

planul de ac iune, în urm toarele domenii: acordarea de finan ri nerambursabile din fondurile

publice, finan area partidelor politice, alocarea fondurilor publice pentru publicitate, regimul

achizi iilor publice, regimul func ionarilor publici, regimul inspec iilor la agen ii economici. În

privin a accesului la informa ia de interes public, respectiv în privin a particip rii cet ene ti la

procesul de luare a deciziilor, se poate constata, pe de-o parte, implementarea par ial a prevederilor

legale i, pe de alt parte, întârzierea în revizuirea reglement rilor care restrâng accesul la

informa ie în sensul unei definiri precise a informa iilor exceptate de la accesul public. În acest

domeniu se va continua monitorizarea implement rii acestor acte normative.

Un accent important în cadrul acestui obiectiv se pune pe includerea normelor din cadrul

codurile de conduit în programele de preg tire profesional specializat a personalului din sectoare

publice considerate vulnerabile.

În scopul asigur rii coordon rii luptei împotriva corup iei i a coeren ei politicilor publice

din domeniu, planul de ac iune include referiri la strategii i planuri anticorup ie sectoriale (de

exemplu: sectorul vamal, poli ia i institu iile de control). Strategiile sectoriale vor include

responsabilit i clare pentru toate organele cu atribu ii în lupta împotriva corup iei în ariile

respective (de exemplu Autoritatea Na ional a V milor, Ministerul Administra iei i Internelor,

30 Legea 161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea demnit ilor publice, a func iilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei, art.114, alin 1-alin. 4

31 Reprezint obiectivul 1 al domeniului prioritar I: prevenire, transparen , educa ie din cadrul Strategiei na ionale anticorup ie pe perioada 2005-2007

20

© Copyright Victor Alistar

Ministerul Finan elor Publice). În vederea cre terii calit ii actului de control i a probelor, se vor realiza de c tre structurile de control administrativ planuri de control pe sectoarele cele mai vulnerabile, în cooperare cu Parchetul Na ional Anticorup ie. Transparen a decizional :

Pentru întregirea cadrului legal care consacr principiul transparen ei, în anul 2003 a fost adoptat Legea nr. 52 privind transparen a decizional în administra ia public , care impune entit ilor publice s permit participarea societ ii civile i a reprezentan ilor comunit ii de afaceri, cu rol consultativ, la procesul decizional. Ace tia urmeaz s fie consulta i atât în faza de concep ie i elaborare, cât i în cea de implementare a deciziilor, în vederea asigur rii calit ii i legitimit ii acestora. Publicul trebuie s fie permanent informat asupra activit ii autorit ilor publice, atât în stadiul de evaluare a planurilor de activitate, cât i în momentul adopt rii i implement rii deciziilor, furnizându-i-se în orice moment informa ii complete, obiective i consistente de natur financiar ori în leg tur cu misiunea i planificarea strategic