Sunteți pe pagina 1din 4

HOTAFREA r.

|2-233ll

cu privire la constatarea vacan{ei func{iilor de dur in organele


procuraturii qi stabilirea trmuli-limit tr dur rrilr de
Iur trrdir de tr Colegiul de lur rfrm{lr

rrrilr,

mun.Chiqinu

22 septembrie 2016

mid chestiunea cu privire 1 constatarea funcliilor de conducere vacante


in organele procuraturii qi stabilirea termenului limit pentru depunerea cererilor de
lur trrdir de tr Colegiul de evaluare rfrm!lr rurrilr,
audiind informalia dlui Ruslan Popov, Consiliul Superior al rurrilr -

NS:
La 01.08.20|6 intrat in vigoare Legea r. din 25.02.20l cu privire

rurtur. Cadrul legal menlionat reglementeazd u rdur de numire 1n


funclie rurrilr-qfi qi adjunc}ilor rurrilr-r.
i baza dispoziliilor finale 9i tranzitorii l legii, prin ordine l Procurorului
General interimar fost constatat faptul implinirii, prin efectul legii, mandatelor
majoritlii rurrilr conductori ai subdiviziunilor din cadrul Procuraturii Generale
qi unor piocurori ;efi-adjunc}i ai procuraturilor teritoriale. in egal1 msur, au fost
create procuraturi specializate qi subdiviziuni ale Procuraturii Generale noi, iar in
funcliile de rurri conductori au fost numite persoane care asigur interimatul
lr funclii.
rdur reglementat de lege qi Regulamentul Consiliului Superior al
rurrilr, stipuleaz funcliile vacante de rurr dutr se u! 1
concurs odat cu intervenirea vacan{ei acestora. Totodat, aceast procedur admite
faptul 1 momentul anun!rii concursului pentru funclia rt de conducere,
procurorii candidali trebuie s fie inscriqi i Registrul cadidalilor tru supliirea
fucliilor vt, pt presupune ace;tia deja u fost evaluali de tr Colegiul
de evaluare rfrm}lr rurrilr.
Consiliul stt la moment nu exist rzr de cadre (procurori inscriEi
deja in Registru) in baza rr r putea fi declanqate procedurile de seleclie 9i rir
rurrilr pentru numire in funclii de conducere concrete 9i activitatea de facto
Colegiului de lur rfrm!lr rurrilr i nu inceput.
Consiliul menlioneaz d candidalii 1 funcliile de rurr dutr trebuie s
itrus cumulativ condiliile prevzute la art.20 alin.(4) qi alin.(7) din Legea cu
privire la rurtur, adic s aib vechime in func{ia de rurr de 1 pulin 5 ani
qi in cadrul evalurii rfrm!lr, s fi oblinut calificativul ,,bine", ,,foarte bine"
sau ,,excelent" 9i, in ultimul an, s nu fi fost sanclionat disciplinar.
in conformitate cu prevederile art.29 alin.(3) lit.b) din Legea cu privire 1
rurtur, procurorul este supus evalurii rfrm{lr in mod extraordinar in
cazu|participrii la concursul pentru ur func{iei de rurr-;f.
Fiind i faz incipient implementarea Legii cu privire 1 rurtur, pentru
da previzibilitate gi transparen! concursului, inclusiv pentru permite potenlialilor
candidali s cunoasc totalitatea funcliilor r fi anunlate la concurs qi pentru
procurorii s t solicita evaluarea trrdir, inclusiv pentru permite

Colegiului de lur rfrm{lr rurrilr s-qi organizeze mai eficient


activitatea, Consiliul va constata funcliile vacante r urmz fi scoase la corrcurs,
stabilind data de 11 tmri 201 fiind data limit i la r candidalii
procurori pot frmul rri in adresa Consiliului Superior 1 rurrilr in dr
remiterii materialelor in adresa Colegiului de evaluare rfrm!lr procurorilor
pentru evaluare extraordinar qi, ulterioara inscriere in Registrul candidalilor pentru
suplinirea funcliilor vacante de rurr conductor.
In temeiul art.20 alin.(4) qi alin.(7), art.24,29 li.() lit.b), art.77 qi art.79 din
Legea nr.3 din 25.02.20l cu privire 1 rurtur, pct.8.13 al Regulamentului
Consiliului Superior al rurrilr, Consiliul Surir al rurrilr -

:
1. Se constat vacanla urmtrlr func{ii de rurr conductor in organele
procuraturii:
) in drul rurturii Grl:
- procuror-qef al Secliei controlul activitatii speciale de investigalii qi asigurarea
regimului secret;
- rurr-gf al Direcliei rr itrlil qi integrare ur6;
- rurr-;f 1 Secliei asisten!6 juridic internalional6;
- procuror-qef al Secliei protocol, rr intemalional qi integrare
ur;
- procuror-qef al Direcliei urmrir l qi criminalistic;
- rurr-qf al Secliei unificare practicii in domeniul urmririi penale;
- rurr-qf al Secliei combaterea traficului de fiinle umane;

procuror-gef

al Secliei

tehnologii informalionale qi combaterea rimlr

cibernetice;
- rurr-qf al Secliei combatere trtur;
- rurr-9f al Direc{iei judiciare;
- procuror-qef al Secliei reprezentarea invinuirii in urt Surm de Justifie;

- rurr-qf 1 Secliei reprezentare in procedurile non-penale qi implementare

CEDO;

- rurr-gf 1 Direc{iei politici, rfrm 9i proteclia intereselor societlii;


- rurr-qf 1 Secliei politici, rfrm qi management 1 ritlr;

- rurr-qf al Secliei investigarea fraudelor contra mediului gi intereselor

publice;

- rurr-qf al Secliei justilie juvenil.


) in drul rurturilr specializate:

procuror-gef

al Procuraturii pentru mtr criminalitetii organizate

cauze speciale;

qi

procuror-gef adjunct 1 rurturii pentru combaterea criminalitlii

organizate qi cauze speciale (5 unitli);


- rurr-9f adjunct al Procuraturii Anticoruplie.
) in cadrul rurturilr teritoriale:
- rurr al Procuraturii de circumscriplie Chiginu;
- rurr al Procuraturii de circumscriplie Cahul;
- rurr al rurturii de circumscriplie l!i;
- rurr-f al Procuraturii raionului tefan-Vod;

- procuror-geadjunct al procurorului de circumscriplie Chiqinu;


- rurr-9djut al procurorului municipiului Blli (2 unit!i);
- procuror-qeadjunct al procurorului raionului Anenii Noi;
- rurr-qdjut al procurorului municipiului Bender;

procuror-qef-adjunct

rurr-gdjut
procuror-qef-adj unct
procuror-geadjunct

procurorului
1 procurorului
al rurrului
al procurorului
1 procurorului
1 procuronrlui
1

rurr-gdjut
rurr-qdj unct
rurr- qef-adj unct al rurrului
procuror-Eeadjunct al procurorului
procuror-qeadjunct 1 procuronrlui
- rurr-gdjut al procurorului
- rurr-gdj unct al rurrului
- procuror-qef-adjunct al rurrului
- procuror-qef-adjunct al rurrului
- rurr-qdjut al procurorului
- rurr-qdjut 1 procuronrlui
- rurr-qdj unct 1 rurrului
- procuror-gef-adjunct al procurorului
- rurr-djut al procurorului
- rurr-gdjut 1 procurorului
- procuror-qeadjunct al procurorului
- procuror-;ef-adjunct al procurorului

2.

raionului Briceni;
raionului Cahul ;
raionului Cantemir;
raionului lrqi ;
raionului Drochia;
raionului Dubsari ;
raionului Flqti ;
raionului Glodeni;
raionului Ialoveni;
raionului Leova;
raionului Nisporeni ;
raionului Ocnila;
raionului Kqcani;
raionului Singerei ;
raionului oldneqti ;
raionului Soroca;
raionului Strgeni;
raionului Taraclia;
raionului Teleneqti;
raionului Ungheni;
UTA Gguzia, oficiul Comrat.

Procurorii r intrunesc condiliile legale 9i r, in perspectiv,


intenlioneaz s participe in concursuri pentru ur funcliei de rurr
conductor, r depune la secretariatul Consiliului Superior al Procurorilor

(mun.ChiEinu, str.Bnulescu-Bodoni,26, bir.71, te1.0(22)-22-65-60), i 1 data de


11 tmri 2016, inclusiv, rri (frm lir) prin r r solicita evaluarea
extraordinar de tr Colegiul pentru lur performanlelor procurorilor.
3. Prezenta hotrire se uli pagina web oficial Procuraturii.
4. trr cu drept de contestare frm art.79 din Legea u privire la
rurtur.

allP
rrurrrilor
Numl ;i ruml

mrii (r ili ulu iS u


N

CBBOTARI Vladimir

FORTUNA Ghenadie

HADIRCA lgr

MARIT Alexandru

MANIC durd

smdtur

J[,r,rl
,/r,.-/)1'

J),HJ
l

// /l
"//

W;,"*"4{
>

MICU Victor
MOROZ Rmus

/lt
./!(,

"

n J-'r

Ruslan

STOINOV Vasili

TUREAC Virl

Pre9edintele Consiliului
Surir aI rurrilr

,' ,/

ir ROIORU