Sunteți pe pagina 1din 49

rya?

iq#hs;
'.r '

@'

{#'
^

t;

*-:

lii

'Fii

UIilld WNilUUII

*0#"fi#-8&"1-to

6ull .

/+rtt

lsud6rutl J

Iffnrs${ as $*l$$s si$Efltfils

:ldot rulued piuarlse

ap ueadolna uolelel ap lnlPunN

rT01'U'Z0ft00S tu tnlnrislultll le ulplg uud gleqolde


'e-lll e psep - ppll afelnp3 eurldlcsrp niluad pe1ol6
euerSord nl alelruroluol ul leJoqela lsol e (lutted ap 8t) InlenueN

IINUIS]V\l]S
P-il| P VSVI)

v)l,tD ilIv)n0t
tarpuv eulqntaqD . npeu elllulno

DutiNtlrs nuUIDul) li ltvltolivtl l]linnol lnuilslNll,I

Acest manual este proprietatea Ministerului Educaliei Nalionale;i Cercetdrii

itiinlifice,

Manualul a fost aprobat prin 0rdinul ministrului educatiei nalionale ;i cercetarii ;tiintif ice, nr. 3325 / 03,03,2016 in urma evaluirii ;i
este realizat in conformitate cu programa Scolari

aprobati prin Ordinul ministrului educaliei nalionale nr, 3418 / 19.03.2013.

Manualul este di$ribuit elevilor in mod gratuit,

atit in format tipirit, c6t;i in format digital,

lcoala / Colegiul / Liceul


ACEST MANUAL A FOST FOLOSIT:
Aspectul manualului*
Numele elevului

Anul

0asa

format

Anul Scolar

tipirit

la primire

la predare

format digital
la primire

2
3

4
*Pentru precizoreo ospectului monuolului se va folosi unul dintre urmotorii termeni: nou, bun,

ingriiit, neingriiit; deteriord.

. Cadrele didactice vor verifica dacd informaliile inscrise in tabelul de mai sus sunt corecte.

. Elevii nu vor face niciun fel

de

insemniri pe manual.

Referenti: Prof. dr. grad I Daniela Radu


Prof, grad I Georgescu Adriana Cornelia
Redactare: Celina lordache

llustrare: ferban Andreescu, Victoria Argint, Shutterstock,com


Coperta si design: Cristina Dumitrescu
DTP: Liuba Grecea, Claudiu lsopescul

Corectu16: Gabriela llincioiu


Culegere: Georgeta Haralambie

Descrierea CIP A Bibliotecii Nationale a RomAniei


RADU, DUMITRA

Educalie civic5 : manual pentru clasa a lll-a / Dumitra

Radu,

Gherghina Andrei. - Bucure$i : Aramis Print, 2016


2 vol.
rsBN 978-606-706-225-0

Partea

1 - |SBN 978-606-706-226-1

L Andrei, Gherghina

311 671'372832'3733
lSBN General: 978-606-706-225-0

Vol 1 : 978-606 -106-226-1


Copyright

2016 Aramis Print s.r.l. toate drepturile rezervate

Aramis Print s.r.l.

Redactia si sediul social:

B-dul Metalurgiei nr.46-56, cod 041833, sector4, Bucure;ti,0.P.82

- C.P.38,

tel : (021) 461 08 10/14/15; fax: (021) 461,08 09/19


e-mail: off ice@editu raaramis,ro; off ice@megapress.r0.
Departamentul desfacere: tel.: (021) 461 .08.08/12l13/16; fax: (021) 461 .08.09/19; e-mail: desfacere@edituraaramis.ro

Gt*irr-

Tiparit la MEGApress

la predare

'rJtJolepuJ
8Z

a.renlenS

LZ

a.regnSrderag

a;ew!ue

vz
TZ

8I

@p p$e*

16

mugFeg

eautpnllly

Sagaguegd

aga;eunue lun$ a3

a3a;erulue'!oill
'g areignug pp easptlun
16

SI
ZT

uugffieg

u1

alaleurue 1S alaluegd nr'a;llnlcnl nl


uoder ug anttrtzod tutpnllle Joun ealelsa1lue6 'I'Z
alaleutue tS a1a1ue1d
'elunrcn; nc Uodel uJ tulpnlltre Joun ealal6eouncag '1'7
'lnf,soun3lnlpau u;p gien ap aualuos uJl!^!r
lellos uaueuoduol ap ;rapupdep Joun eelelsa|luep'Z
gueosred ep rripltleo ea.reloldx3 '1'1
'puelpllot eie;n ul F1npuor ap aurou roun ealellldv'T
m$u

pe*#

ue.u** g:* m e* e u

g$ 3l3'lvBfru8IWW 'nffiN

aff mu*1e* uelo3

- z ]uviY

Nl

lo v3rvrlNn

urrolepul 15 pnlda.lp ap
eareLunse uud 'totul undnlt ug runti:e e; ealedtctyed'Z'E
nnnl ap aldtu;s tut3Jes Joun
a.re1n1;dmag
eale lozar nrluad't:ltu undnlS u1'pntltzod ealeuotielaU't't
'alellllqluodslp puglsa#ueu'rurn; ap
!a'!nl eueosJad a;dur1s lulrJes roun eaJenlozeJ nlluad ;fie;;ar nr ealeladoof,'

arenleAl

eeui eueosJed

rnlndnrt

4aueos'led
r.u!l Fs

Fuueasul 3

"1 areignurg ap

8ru#g

ealetlufl

ttiela.r Joun eaJeJoldx3 'E'7

aJlulalualstxa
'lnlsounf, lnlpaur u1p gie;n ap aualuo uJlt^!l
lellos luaueuoduol ap ;lapu;ldap Joun eaJe$ailue6'Z

lnrpel

PUeOS"EAd

eaJetunse uud 'tottll tlndnt8

e* gggaeds

ilL$8tr

3l3rrSffid

9T

aP

agueld

alatrue1d
LT

tlnldalp

runlire e1 ealedtotl.ted'Z'E
'aleilllqluods;p pugrsellueu'ruln; ap
aldur;s lurf,res loun ealenlozal nJluad ;fie;1ar nr ealeladoof,'

aleui!ue
;$ aguegd ep sls&ap
36

tS

ur ruaureo

ruo af,uo aJe o aJes ad gueoslad ap liglleo ea.reoldx3 '1'1


'Puelpllol eie;n u! Funpuol ap aturou roun ealef,lldv'I
w*eg**eds e&*a&*d uct** *i* m e*mus# ai#s+ad
g

WTVGSHSd

Lff

m3

- I ]UVIVANI ]O V]IVIINN

;\A

UNITATEA DE iruvAlnnE 3 - RApoRTURTLE

Sl:'*'t#'
eei-f,J
r\loAsrRr cr.J r-ucRuRr[-E

emmpet*mg* gemenm$e pi e*rcpetefllg*


speeif$ce
1. Aplicarea unor norme de conduiti
in viafa cotidiand.
L.1. Explorarea calitilii de persoand

2' Manifestarea unor deprinderide comportament


sociar
civicin contexte de viali din mediulcunoscut.
2.1. Recunoagterea unor atitudiniin raport
cu lucrurile,
plantele sianimalele
2.1. Manifestarea unor atitudini pozitivein
raport
cu lucrurile, cu plantele gi animalele
3"

[,Fnitatea de ?erv#gcne B.
RaporturEEe no*stne
eer

!ueruriFe

Ce sum Fe*crurEEe?

Neqssia de uerurE
t
fl

Luenur8 are ffie

cooperarea cu ceirarli pentru rezorvarea


unor sarcinisimpre expnEr*#
de lucru, manifest6nd disponibilitate.
3'2' Participarea ra acliuniin grupuri mici, prin
asumarea
ReEagiE gF arErudimi fars
de drepturi gi indatoriri.
de luenasrF

Preiect (orientat!v)

4j:.E.

"{ r:''

"" .
1\

{i

{Rqr
rq"
\t/'l o.'9

L-9:-sffi'

a:i6 3

#.

;614.&5"

'!rnldalp
lsealare ap aJntnq es ps alnqaJ] alaueosJad aleol
'lla lualel'tunrsed
'aiuua;a;d uud tS ('r1e giulon'a1e1eunq 'arrru.rgq) aleJoul
rJnlpsgJl ur.rd '('c1a Joltqso e 'rn;nled e 'rr;erd ealeolnl
'eauri;pu1) arrzr; trnlpsell uud a1;e;a1al ap tqasoop nes
eueulase aleod as el'Fllun alsa gueoslad arelall
'f,saounul'aluaurluas
ne'eorunLUoc'1e;notye lsaqJon'rsepuet'trn r;ndloc e1;e
ap aJrqasoep elds 'ec nlluad eueoslad luns lluaueg

,,'1.

,,,,

.6
#ffiffi#s*ffi*d
ffi

$#lg$ru$
g@
&

ffi#ila"g ffiE.$ffiffis-$ffidg

3ffiesffi#s#me$
eade

a:uess

ffigiffi*ffiffis&sg

.ffi

ms

ffi3

.&

VNVOSH]d

r Palellun
Fwtr*-.

, ,"fu *4

"r\

1"'}

. rit "'*;n?\*q-a
! 4 Y*

\.'

ffi
$t,,'..

uoajplat'ntlsou
'oLuJn JoA au aJ

ln SoJe

npJ

'atruallow wpspl o pS

'

t:alSOlPtp

ttJgAP

'15:

CE TNSEAMruA

sA FIM PERSoANE?

"'r:E Observ*m!
,w,

. Ce aseminiri existd intre oameni, animale 9i plante?


. Prin ce se deosebesc oamenii de celelalte corpurivii?
eg'.Ww@w*"ffi.ry"w*

ftd#cs*su**s

g.

"*"M

vizionarea unui spectacol au venit 50 de copii, 40 de bunici gi 10 pirinli.


CAli oameni au vizionat spectacolul?
* Gfrs*st* n:rr ci-;vfint,:*r* s* *:inf; *eri*s! ir-if:*i*:: t;-: i+.-:..-=.:-r..i,.tr-F,"ir#*,.
La

ffi"

,,Un bdietan gi o feti!5, ro;ii ;i bucdla!i, sdrutarl mAinile lui <tata-mosu


-Tati mogule, zise fetifa, de ce zboari pisirile?

- Fiindcd au aripi, r5spunse bitr6nul, sorbind-o


- Pdi, ralele n-au aripi? De ce nu zboarS?
- Zboar6, zise biiatul, dar pe jos."

,r,
.,,

(dupi

)).

din ochi.

B. gtefdnescu Delavrancea

- Bunicul)

* ilinc p*rtir!p* l* eii*lcgI


u P&s*r"ils p*t par-ti*!p* i* a*,enst* qjlscuti*? i*rc c*?
* il* d**s*bir* *xist* intre **mur:i*;*r"ea #intr*i
oarn*ni si **a tJinIr* ,*rrinral*?

Oanrenii, piantaie si animaisf* sunt e*rpuri vii, pentru efi se


trEiesc, se dez=asc.
voltfi s! m*r.
l'{umai oaEn*nii sunt p*rs*eR*, p*ntru cfi, spr* #c*s*bir* de eeiefatte fiin{e, gind*se,
v*nbesc artleuiat, ecnrunic*, au s*ntimente, rnilnr*se *te" Fi*ean+ perscend est* un!c*.

tlhj ..
, \-l ,''
li, , ';,.1:",
iix
i!

'eueosred eJ ,oti al4nads


lipflnllce elSaunp ,4

Wffiffiffi
*#ry
W

L'

iFzeeluaunErv ipueosrad o u aleod 'areour

/arespr
;5 p110nzap as

'lnsundsg.r

Rzea^tlon i gueos.rad
Fllunu rrt eleod aurteulr ulp elueld
'luawoo luns llielPq ts olelej

gluerd o Flec "g

nsundseJ Pzee^tlolN .eueosJad


ltunu u aleod InsJn elep aunds .5
'l

'uo atsa leqln

.tuauoaPlnrJ'

ppeJls ed
'salaiuJ lsela3e ne aJef, alalle
nl aJeoleuJn elrirzodoid urp ererurlqns alalur^nl
orsarnlolur .fi,
,.0!l!l

edlnA

sut

Sntptsad

P!A;!p,u!,

,,.1"ys1,

,t punaslad

'salaiuJ tselale ne arel


alalut^nl agalv .
riur.rgd

rlsaJnlng

ttdot r
;e8eded

UPAZBf, T

llupQ

riel;

OUIPf,

'aueosJad lsatunuap aJel


alalut^ns Jeop ]atec ad atJssue'll .e
eJPOS o

e15ad

OII1]B]S

'Rieln

JOZIAeIO]

JlJPpueJ]

Itdo3

erugrlou

SJh

PU9OI

nl lJndJol lsaunuap aJel alolutnnl

PlerSnu

pJtPo[

il

PaJPI\J

plueQ

Jeop atJtsueJl
uerl !S
ts alsellf .T
r*--

ItuFsrax3 ii$
,iln =5

S. Observd imaginile. Spune dacd berzele sunt persoane. Motiveazd rdspunsul.

:iriltti

irf

Berzele muncesc ca sd-gi


construiascd un cuib.

s.

hrdnindu-i 9i invS!6ndu-i
sd zboare.

Toamna, pleacd in !5rile


calde impreunS cu puii lor.
Ele cunosc bine drumul.

Selecteazd din imagini numai persoanele. Expricd rdspunsul tdu.

ffi

ffi

fl

*irA
Tema elevitor

istefi

'o

o"'

Le#
creionul,

Deseneazi pe caietultdu, cu
o imagine cu titlul ,,in curtea bunicilor".Desenul sd continS animale, plante gi
oameni. Coloreazd apoi numai desenele
care reprezintd persoane.

*qcriv$emr*

o
o
o

?er

peneehd

Scrieli cAt mai multe cuvinte care


exprimd caracteristici ale persoanei.
Formulati enunluri cu acestea.

Analizali 9i discutali impreuni

cu

clasa exemplele.

'Pontofoliu
lmagineazS-1i

ci

egti o pipugd.
Explici colegilor dacd egti sau nu o
persoanS.

Realizeazd un album cu fotografii ale

membrilor familiei tale, de la cel mai in


v6rstd la cel mai tAndr.

"ff?ry}lli"J-?p1 ffil *.J#;$#.i ;3S

*i

L-::

Gi+i*ien:3 3xffi3 tii$: ffi3i{il.l.i#$}! *

'aiullJ alle n3

lepunluo3unueards
lre

un-JluJ asugrls nels aJ


atuaiplal 'afiryat 'xa5

'aulnuatd $ awnN
lelPdPl e-16 trnlsPu e-s
'alellluapl o aJV
PsuJ

Inuo

'a1a ar1ut6

'oleol luns llA lJndJo]


aleulue'a1ue;d'tuaweg'g
pff ;n1l#el* '}}.'iepLlHqi}p i"trl1**-1"16* s}!# fi"J
(rryrytdq apntdar1 ol art^ud nr o$ua^uo) - L'Ire)
un el lnldalp Plep Rlseale
,,'aruaielaf, o tpugqop e ap lnldaJp'autnu
-g
el ap aJe ls es earalseu Pdnp lelpaul leJlslsaluJ alsa Inlldo]"
dffis ce"';31*ffiLr

fi*

er

g3{f

,**e*$*
ca3 oo ilerlsPd alnqaJl ulrlJ r
aelalseu ap

rnlnlell}lua3 eiueuodutt alsa oJPl

413e

'augull6

lsele uI aslllsul ]uns alep al


erol lnlnlldol earalseu el
el ap 'lliulJpd csarlr.rd ]38

ol

:,r):.1,;;il,.l;

&ffi@kdd#trr

#-6

;r$HArpsq0 'i;

VlW VNVOSUId
ilrl+ilri:ii

rli

Fiecare persoan5 are un certificat de nagte- |


numele gi prenurn:ele,',
aaiu
ioout napterii, sexu!, -:;;';;;7'i,

i re fn care sunt ?nscrise:

d;;;;;r;r,
i prenumele

i.,

tE"$-.

parin{ila6 cadu! numeric personal,,,


', d*miciliul, religia, retilfenia etc. Toate acestea
I
,
I dau persaaneio identitate proprie.
I Cenificatuf de nngtere este primul act de i
i identitate al unei persoafie. Alte acte sunt: car- |
i tes d: identitste, papapartul {dacd este cazr:l} |
i etc. fle se pistreazd cu rnare griji, pentru cf I
i sunt Recesare.
i
',

p6strez certificatul de nagtere cu grij5. S5 nu-l pierd. Sd nu-l


deteriorez sau si nu-l

Transcrie pe caiet doar termenii care te

. bancd
. datS de nagtere
. copac

O SCX

. domiciliu
. cetdlenie

ajuti si identifici o persoand.

. religie

o nume
gi prenume

numele ;i
prenumele

pdrin!ilor

?, Citegte textul.
lonu! spune:
- $i c6inele meu are o identitate, Se numegte Bobili.
Pe pirinlii luiii cheamS Bruno gi Negrula. S-a ndscut pe
3 septembrie 201_0, este de sex masculin gi locuiegte
cu noi, pe strada Mdrgelelor; nr. L3. Oare este pi el o
persoand?

Da}i-i un rdspuns lui lonu! si argumentafi-I.

$. Citegte textul.
Rdzvan gi Mihai sunt doi biieli care s-au intdlnit la cercul
de matematicS. Ei au hotdr6t si facd cunogtinli. igi intind
m6inile gi se prezintS:

- Md numesc Andrei Rdzvan.


- Mihai!

m.. .'',

''1,."..

i ; i i+

'

ce pirere ai despre modul de prezentare a fiecirui copil?

neCUnOSCUte?
"..=-*,i

t;

.w

'i..;
'*#

-ri#

-t{&,'i

'rnl eal

ff*:,--;

-elrluapr el areoltJalar alep pugunds


as ltulnu gnlldo3 'Fiult$ou
'epueuocal
xI--nl Ple' ps alSarop ares nf, ta;oc un
__.^
elsaLunu
-- r- un
-'r I
'- ls:' lasell
:---r- ele}
- -'r- ' 'Aala
-r-' UJ
-v aul^

..r__...
'pe rnlsaf,e llipllllqel

!.

1,"..,..'
,'

,.:-;^^"^^,;^-,,::;
"'-"-'
elep ';euoslad
ruerrdxa elep tS tualtuta
'elUAiFlOl
'1nxas
f,tJatunu
f,tJAtUnU lnpol 'esaJpe
'esalpe 'etuaipler 'lnXAS
,tgalseu elep 'rnlnlosasod alaunuald l5

..En

alaurnu asuf,s luns eo ad 'algllluep! ap


eauel pzeaJaqrla as tue tT ap elsJg^ ltu
-lldurl e oJef, gueosrad aJecau nrrrro*''' rF, r i ei r s

i6-n"&i. .?:*A*+;r#ffi'-;?

3{3{'.ff,6$

r,,-'alal6eu ap lnl

.11:r A5r3 3n 1.r


Aale ap lauJe3

ffi
-'t;
nc
';'r

'alrspa alrrin;os rraa;or


rielnosrp l6lallq un ad ;nsundsg.r lieloN

i#n$"#S -" Ed'j'i ;#$?

-\

,,#*--\--?
,,*"#rsi
'd

{'"'F

t"+

-ellJluaf, gdnp atdoc 'autoldtp nc ylvN

;n: ii,Xi', #,:#','#; fi1fr ffi l' :: :


"fr
"J:tiiy"!r:rl::
;i-i, Hr"tJ;ll'iff
"-

.
,.a=}
nFlololJod @':'i9 J
c('rta Rsarpe'aLunu
'lunlseo ls aleJotu
-ard 'eurnu) a1e11uapt ap alalep al6eou
'eltzt; lJnlPsPJl'e1e1t1uapt el aJeollJolal
-nc 161nu oJef, 'lllFlPJ 'ttu.t ;tdol un Ppells
autl all
ad r$aulgluJ pep epaco.rd tan run3
---h- Plueq ap el eta;or nes ;n8a;oc
"ar
tS
a;trpupurase
Plerv
L -utp alrrlqasoap
$**WJffid L$g ffi$ffi&ge$Whp
,,i*,.,,
"ffi,
- '!llals! lollnala PUIQI e*.';
tS

rlv

r,iqi-!

!Ar!E\rA

6rr!-t

'alelrluapt ap eaues atrsa ulo un aJe lJ arel ad lce loulJJ


'grei urp ealera;d el llsoloJ alelrluapt ap lle un alsa lnyode6e6
'aueoslad talaf,e tewnu autilede t6 alal6eu ap

'asleJ rola3

lnldarp

uJ

5::

lnler4rya3 ad st.tcsulJprunu un alsa ;euoslad f,lJaLunu InpoJ o


'alelrluapt t6eaate ne tuauat ttiell r
.g
lS elerp^ape rolar lnldarp UJV alJls 16 elrrirzodold later ad atlrsuell

'e1 errtertolo1 nJluo3 utp

u1 a15ad11

'alelound a;rrieds pzeala;duroc

tS

InlJal
areolpupuase areol+ o latel ad pzeauasa6

't

PERSOANA LUr/Et

ffi
il''

'

.
.

Prin ce se aseamdnd persoanele din imagine?


Prin ce se deosebesc ele?

.-

#\ ,/"

Lffin$e$rmt
3.. ,,A fost odatd un om bdtr6n care avea o fatd mare, de se dusese vestea in lume de
vrednicio ei. Mo;neagul se cisdtori a doua oarS cu o bab5, care avea si ea o fati mare. Baba
insd o punea pe fata unchesului la toate greutSlile casei, iari fata ei se c/ocrse de
5edere."

(dupd Petre lspirescu

- Foto mosului ceo cuminte)

* Sil*ne-ti g:$rer** C*spn*: fet* n"r*gn*ag*lui; f.:t* beh*i: b*h$.


ffi. ,,La gcoalS doar eu nu m-am dus
Cu teme ne-nvdtate!
La leclii gi lui Nicugor

l-ajut de-at6tea ori...

Dar stai, o dati m-am certat


Cu el de la culori.
Mereu, mereu mi le lua
Ce m-am 96ndit? Le-o pierde!"
(Valeria Boiculesi

* turs.i

ffi.

ei"a fetitm

l* pe*r*ld? #*r

Din insemndrile unei gcoldriye)

f{icupcr? * []*srnie rn{*gia #!ntr* ** gi fliliei-ls*r:

RSzvan gi Andrei sunt colegi gi

buni prieteni. Zilnic fac drumul spre gcoald impreuni,


discut6nd despre calculatoare, ultimele jocuri apirute gi internet.
DupS-amiazd se intdlnesc si fac schimb de CD-uri.
" fi* pr*f*rin,t# **rrrt.ln$ ;l* c*i d*i **pii?

eJeurrutJf,stp nes eJtqesoap pJpJ aleltleta e; ;nldaJp ne rrrdoc rioJ,

'arieutr;e eaJeoleuJn eJa+el as al el ,rr.rdo.rd alutnn3 uud ,gcr;dx3 .g


(an1111

pt

uo{a1i rry orlotsl- e8iol ae;orrp)

,,"'ales a;e1de; uJ arynJl ontu


elert 'aseounJJ JolllnJsnl le iollqnt tS .repodso8 'rel3 uJ plnspu nc rS lerrdsel 'alellat ur
uluas tS atueu ul llu$el1s 'aLutznJf, gJ?J zealr^ rS alln Rs Rrpj lolppqgJ 'cruleq r$ lllsurc ,nes
lnlnlalJns e eueof,t PtreJnl teur rS gur;dap reul eaf, lsouewoJ;n.rodod asrsp8 gnsur-.r1u;,,
'arelA ;ac ue;a1$

lnl ale aleJou allrnlPserl P3!pu! areJ alalurnnf, ezetut;qn5 'sot teu ap Inlxal atJlsueJI -p
a

aleJow tJn+gsgJl

a3rzu lJnlesPll

'alel tatltuleJ le nJqulau tnun ale alelou alao rs altzu oltJnlespJl ,1atef, u3,erlr5
"6
glteeu

elard

solernc

3!UJSSU' ,
1r1Seq1e

rqco

lleul

unq

3!UJeLl

puolq

'a3rzU tJnleserl

'@

<l---=l
r\ilti
I \\ ll

I
I
ffi
I
?}*trh I
:tr# I

ffiffi" I
ffi,W I

J
\\ I
l,\
ld i
ffi
I

ffi.,

#tr-:,

ffi,

selt

pl!pul

aJes alalutnnf,

teunu aga1t3 .g
.unlda;p

ap arnrnq as es arnqsrl atsueos


f I i*ea1a:e
-'iad aleo] 'ifiqasoap illso3e cp luarolrpui
fl : unl urp .lslsr ssucd
urp arepqg* r* e"rnp;ry: 'ari
1 i -uale'fllqa$o#p *"rr[usu1Ftrissl*rj
a;g "a;er:mds
|
r I icAsr.r n3 Flreo$r#d r$ rsarps nrlssr., |n:nr *1 "g:
I

-saqo$s*p as ss nes &u*L!.r#str #s ss rrusni**


sr 3ei 3cd e;r*nrs*d ';nlue1e1 ,*1eiur:a;*.r4

i,u*,*,o,. eqluir

-,,n'/iJHHilj

lffi

;11:Tj

eryj*Ltt rd {:3* e*rlrlfuquJ.'trlaid r '"i*grqr*


as
i j-l'f U, e*":en1n:)
a*;r$ lrne#spe alai:n ul:d
o*. __=* i :^]fi:*u
" 'g
iqssoep nss alieuJase ;od as #lot"Jtrosl*d

'rrdoo rop ral rsaqosoap


ao ur.rd l5 pugurease os ac ul.rd aund5

6, in clasa ta este un coleg care se deosebegte de tine prin culoarea pielii sau nalionalitate.
in aceastd situafie, cum te porli cu el? Ali putea fi prieteni? ArgumenteazS.
7" Citegte, apoi rispunde la intrebirile date.
in vacanla de var5, Georgiana a mers
intr-o tabiri internalionali, in Anglia.
Acolo a int6lnit copii din mai multe
!5ri. Toli erau frumo;i gi veseli. Fiecare
era dornic si afle c6t mai multe despre
obiceiurile gi tradiliile celorlalte !5ri.
Georgiana a legat prietenii gi a fdcut
schimb de adrese cu mulli copii.
A fost o experien!5 frumoasS gi interesantS.

Unde *u m*rs?

Ee ce au schimbat adrese?

Cs,i

ee doreau s$ efl*?

*"

cine s-ar.i int*lnit?

Cun: erau?

Ri putea fi prieten cu o persoand care are o infirmitate? ArgumenteazS.

*'l-*
E:# &eeflqrfitate

fa"x

perectu$

Deseneazi portretul colegului de banc5. PrezintS-l clasei completAndu-l cu trdsiturile


morale specifice.
:tlii+irijrlri {hBl".'#!,
:j:,;*::i,'.1,,,{?i., Y,r r,}g'i r-*e # q* il#
\tu.- tlWffir

*. # $t *: e* g fl *,* ffi rs {?# ffi ;ffi 9


""*'"*"}.
&}
$

Un elev descrie trisdturile fizice si morale ale unui coleg, iar ceilalli trebuie
ceasci despre cine este vorba.

n\f

si ghi-

9i iF Portofoliu
L4:$*rgll
F

Realizeazd un tabel asemdnitor si completeazS-l cu nume de personalitSli care au avut


pasiunicomune.

literaturi

picturi

'uasap un ap
'alepads
to^au nl pueosJad
Inlxal alsoiosul
o n3 (greutteut nes gleel) el eruelaud
riurzald ps eJel uJ lxel un al6arnlgc;y .g
4

arrdor r16are
ne al orel ad a;un1da.rp a.rdsap l1S a3 (r

ita tsaqasoap es ac uri6 (q


ilurSeur urp rrrdoc eueueese
'rrpqarlul e; apundsgl

(ouiabaq

rS

as ac uu6 (e

a;rurteut e^rasqo

'%

- uasrapuV uerlstrqJ sueg)

alnuJal a;e1ad alSru eo rr.roSrqco r5 rur;epue.r1 ilqtun ,ase1pu.r


ep rgd '12)aA ainraq8 ee^e el 'ecriatag eeunds os I eeef,e ap rf latap un leoep aJeLU teul
era nu eillal '95e;gtglp rS g6eturt 'tol ap gcru.r 'porul pitlal o elJe as lrolJ ;nco;tru ul (..'),,
'alrzu lllsnsu3lsaunuap aJel alelut^nl pzetutlqns rs
Inlxal eulsueJl .#c
,,'Jaf, utp

'ezealuauntly arualer.rd r; ealnd le-rj (c


4a;a rS autl arlul plslxa tlqasoap ol (q
iaurteurr utp elaueoslad nc tuauase al ac ur.16 (e
'elep altrgqeJlul e; apundsgl l$ eaurteurr

'1n;

uJ

tuo un alaJl alec

ur.rd

a16anr.r6

.g

triarn;ndur1

u1 a16ar.r.rnp 'a;rurter-r.rr e1sanrl6

.g

'reueoslad ealeltluapr plntrse .11a... ,'..a;aulnuaid 16 a;ar-unp (q


'lle"' '"'csapueB go n.rluad aueosled +uns rruer.ueg (e
'a;lirzodord gzeala;duuor rode ,]atef, ad arlrsuelg

"g

gdele aJelau glseaJu eaurpJo

sHVlnItdV)]U

EVALUARE
4-

*" Transcrie pe caiet 9i completeazd propoziliile folosind cuvintele potrivite.


a) Oamenii se mai numesc... .
b) Primul act de identitate al unei persoane este...
c) Persoanele cu handicap au nevoie de ingrijiri... .

3, Scrie pe caiet trei acliuni specifice persoanei.

3'

ldentificS, apoi scrie pe caiet, trei asemdndriintre persoanele din imaginea aldturati.

4' Alc;tuiegte

s"

c6te un enun! despre trei dintre corpurile vii ilustrate in imaginea de maijos.

Realizeazd un text cu

. date de identitate;

titlul ,,cine sunt eu?" dupd urmdtorur plan:

. trisituri fizice si morale;

pasiuni.

Bine
1"5-1"3 rdspu nsu

ri ccn*ete

1"2-1# r5spunsuri csreete

9-7 r$spunsuri corecte

ts

6 r ea-%\-r-

tii$

K,,bovt${}
q-ft ^.
1\irv tt
v
-F\6 /$.jr*

\**

.t

!"r

3\3ff

-**M

}observ#trRl

'

'!

CE SUNT ANIMALELE

PLANTELE?

"

. ldentifici

plantele gi animalele din imagine'


r De cine sunt ingrijite plantele 9i animalele din imagine?
. Prin ce se deosebesc acestea de oameni?
o Pot fi plantele 9i animalele persoane? MotiveazS!

e
e

1\urmi$i

piairt*le 5i anim*lele eiin imagini'

F*t fi acestea Perso*ne?

.ffi*6cs*;
R,"

,,Ciregii nici nu suflS cupringi de pirotealS,


lar merii pe de lSturi!in crengile pleogtite,
Pe c6nd caigii gingagi cu

foile pdlite

Se sprijin5-n zdplazuri, sfArgili de obosealS'"

(Vasile Voiculescu

it:''.

cane

den*mesc Plante"
pi mlte plante

* N*nne$te
e

Lrn*scute.

Nucul)

H. ,,in aer ciocArlia, pe casi rAndunele


Pe crengile pidurii un roi de pisirele
C-o lungd ciripire la soare se-ncdlzesc
$i pe deasupra billii nagAlii se-nvirtesc'"
(Vasile Alecsandri - Oospelii primdveriil

-:E.

* !dentlfic$ tnat* eulvint*is

* hiunr*$te animal*ie
prea*ntat* ?n text.
* te aite aninral* mai
curio*gt*{i?

(Vulpea)

'lrJauru

sapv

nJlsou ;nialoo e1
'lrincse loq nf
'eseo;n1s epeol nJ

'pleluazard a.reolrniar^ aJelau a.rdsap

rrlS ao

(Nucul)

.eolaru er allnC
'earar; el Jeurv
'eeselpu el apJan
'esec 1gt 11eu;

aund5 'lrolgctqt el alrrnsundspr al6aSnlsaCI

'g

'lnsundspl pzeoArlo[\l r
'aueosrad luns
rrotrqro^ rr;e8eded pcep aund5
'plernlple eautteult F^rasq6'g

(oaw oatrrc u/

- nuealrgg llull)

,,'uellnn un 3 'iae ut.td


aleqprts pteatgs O 'ppunrse as gs lo;t1So1o aladtre qns ltlP^Fu ne rne ap ttrllgtgg ("')
'aleu roluesed lsodgpe 'ttilnl InrlunpuJ'nep aSute ap
rS p.reoSnuod ap aJnI '("') Intug^ pugdeap os orel ad aSeun asn; 'tu9.t1gq tdold gileug as
/lnlle ap;nun g.rlerd ap pJnlllJgnze o e; er'oo; uJlol utp'tuttreur ap ad'rlrunpugr-eitqco.t
ap eurdlnl 'guueol u1 gugd g.rengurr.rd nl ap 'asai as 'tol u1 alautqle ec aleupdtul nels
allqpr^ arel ul eurlpo ed rer 'pullpl ap pret un aturoul as rrirnc ;nrnfardurl rnf e6"

'aleurue ap olal 'gueoloo

g11e

ad

rS

aluegd ap aleunu pueolol o ad auog

'lnual

a$a113

'g

'"eolqrnfucruJ

lnrpaw urp ayed re;


-+3ue;d i* a;*lerurus'LUo ap unlplv

a1

'aslleq
-lps alcLilruP ssslunu as al]rigql9s uJ
ssargrS a.:ep ala3 'er1:*a:B ap a1rir"i8u3
pr.rrrg'"rc;ruaLuss atrruppodso8 gFugl
*d :s*re;x ar!1sLuCIp alaf, 'asrleq

-lgs !$ asilsalucp luns aleLuruV


'sof reur ap eaur8eur urp alalerurue
16

a1a1ue1d

reunu al6aunu ri

pcr;r1uap1 "6

;ffiJH5rSH3

'sSAqrOr\ nU 'rpug8 1od

nu al3 '*r.rE*sr*d luns nu ;ep 'a:eo1


-rniarn SLrns a!alsLulue r* alaluEid

Denumegte plantele ;i animalele din imagine gi spune ce simbolizeazd fiecare folosind


!
cuvintele din cerculete.

noroc

pace

sosirea
pnmavenr

hdrnicie

,ffiffiN,(

*vY

"$H&e*v'tmtffipeK;
in care personajele sunt plante sau animale, cSrora scriitorul le-a atribuit insusiri ome.... r:. negti. Spuneli dacd acestea sunt persoane. Motivali rdspunsul.
l*\f.-#r
\rs;.5# Er" e, { *'*lj
ll !.-;/f#\
=_ff.

.'.s*

lmagineazS-li un dialog intre tine si animalul tdu preferat din care sd reiasd grija ta
pentru acesta.

;',i"'
'\ Il"'i

i:*9, Portofoliu
Realizeazd o coleclie de imagini cu diferite animale din zona in care locuiesti.
GrupeazS-le pe doui categorii: domestice 9i sSlbatice.
r

.:i

:3e Tema elevilor istetit


:#ry#
Ordoneazd cuvintele astfel inc6t sI formeze doud proverbe. Explicd inlelesurile lor.
pdrul
o floare

schimbS

,
oar

pnmavara

Luoul

nu

face

se

cu

*cii3i1 *31**1ri #tr!tr

qlF)

*1r1{"u*x*l

1$rrg6

trl

#]

am1*ms*i*g *s #3
"'"

i*3r"i*!.il *gs*

(aqwary opua1al)

pni-l*X#

*p

i;*,r

,,'loltuauleo eloiutJolns alaputA es ealnd alec


'e1ueu Pllunu 'lnlPld soJtur nl plueld o-JluJaruJoJsueJlo pssoap e elsalv.uolnld lses
e la InJolnle u; 'lugtuFd uJ pledorSur a1; ps eqtruaN el tnJal e tnlnaz erios 'eseo;a9
,uo1n;6
'ea ap lrlsoSelpur e-s 'rn;nuJolul
Inaz
.Plutlu eseoulnJJ
o eJa eq1ua14;,, .;fl
ri

'I.L,{ns

(xaA

*ltrLLiiLi* ffii}

i# trl *p

rLJ#,4P

*$fi*}*"i *}

a.*t"tgp*ds*S u1;*i;*urp: F.iE lr).i *3 *iir"rig} ni*ril {*$;}i".ti"} r"}} *


'#l*l"ut{.iFi }Sswnusp ffiJH3 #i&}tits,m}
i#"i" *} *undg
S};}t}r.r;}pl m

- nno5 a8loag)

,,'eellnf, alotuSp.tls nc neazed al aJel rurgl rop rct'uotolg tS uoztol 'aUeoul ad


gietn
tS
ad 'ne1dn; as un3e aJef, nf, dn1 pp erasasunJlgd tolto elJgt ul ("') 'enrz e3 punl
nr aldeou o eJl'aldeou ap zaru ur 'apunls tppo taun lnEeld uJ rplep o-Jlutp nze^ as
"'oJuesaJl o lnne e Inuo 'alautgc luard e pugJ,, .H
sh

;,,*_,gf{}ffi9

***

iluo nJ]uad aleluaurle

i.7 \-:'

eiue]iodul a]sa oJ?l


,eaule3 urno;d opun
o(
ialpno
rS
apnr;
iluauleo
ptgdrlnr
03 oe
aauun8al
esnpo.rd Jo]sate
,a1a1de1

o
o

;u"f;K/u#sqffi

llVWINV

-=:\

IS rrNvld

]G VIOA]N

.j

Hxers$Fsrg
Viata omului ar fi inrposihii5 f5r5
plante si animale.
Unele plante sunt falssite ca hrang
per"ltru orn. Flantele produc nxlgenul
necsar viefii; de aseilnenea, ele ?nfru_
nrusefeazd mediul ete.

3. Recunoagte plantele din imagine. Spune la ce


se folosesc ele, realiz6nd corespondenla cu

produsele de maijos.
i!l]#itiii,i.ftrf!

Anum[te animale constitui* hnan# pentru onr, dar si surs# de diferite


produse {piele, blan5, fuigi etc.}.
?ntre plante, animale gi oam*ni
exist5 o strains5 leg#tur5.

.l'-'fl;
,,4h1

i*)r
,'li

::

?,

Denumegte animalele. Alege din casete cuvintele


care denumesc produsere pe care
oamenii le folosesc de la fiecare.

$-;f
#"

carne

pene

lapte

oui

blani

pdr
grastme

nww
j,w&a
";j,--M

%ffi

'aleurue

alue;d el ap alnutiqo
asnpoJd nl ltierlsn lt pzeauotilalof

'pseu ad ap eau
-!gd el gugd aleiugutpsuJ e; ap atrno
-red re-; arer ad InulnJp eucsa6 'nglt

16

.*ffi**}\
r

ap qoq un r$a gc ri-gzeaur8eur;

nllo+olJod 6",,.s

s#x ffip

3#nSflB]

.1u"t

'ilJnleu le,,epJen
InJne" PleJaprsuol also ealnppd
: rarirzodord nsalaiul gltldxl

,",

liarst ro!!^ala Puar #'t,,

tl

'aleurue ap nes a1ue1d ap etoneu


riaurisns ps aJel uJ auasap riezr;eag
'r^ela t algl ap adnlS rieul.rol
wdgugxm

ad asmpgng+*v,mR)
*.,\:
*.,/

ctuaLueo

a;eurue 'a1ue1d artul plslxa grnlp8al a3


ealro nl eldugrulJe-s al'rsdr; le eQJet plee

4allo lseuPJLl aS oJ r.lJ

rS

:tJeqailuJ
e; apundsgu 'plerntple eaur8eulr a15enrl4 .g

'iunua un etgl lilnrgrle

16

aulnu un atrgl a;-r[e6

4rurteur ulp leutue oJelau aJe lol af 'F


'aleuorpau

ap a;duaxa alle 15 pC .
4a1ue;d elsale nueueo ososoloJ rurll o
aluns alue;d ap la] af r
a1ue1d

'rrpqaJlul e; apundseg 'rurteulr utp alalue;d al6eounlau .

nT
"#bsenv#ffi$

::i.::-':

T-U

:::i:r+ril

o t N g A N o A s r'nN|MALE
C..X.''"':

FATA DE Pmrure

ir.3.si1.r
.
: ::11."::l:'l_o,rcopiiiplantere;ianimarere? voi cum vd manifestali dragostea fald
de prante gi animare?
: ?e Sefnsrijesc
$".

rrlii-:j::

'r

,,- copii, le spuse invdtdtorul, m-am incredinlat ci in adevdr e un


c6ine bun... sd
aveli grijd de el si sd nu-l necdjili niciodatd cu nimic.
cine gtie de ce folos ne poate fil
- il ingrijim, il ingrijim ! strigard to!i voiogi.
Astfel, samson, uns c6ine pdzitor, intrd in stSpdnirea
gcolii gi a ogrdzii,cu tot ce se
aflS in ele: suflete gi lucruri....,
(Vasile Voiculescu _ Ciobdnitd)
* Ce i-s sf$tuit ir:v$t&t*nul p* c*pii?
" V*i **l'n v": pr,*ril*ti c* ;:ni*:*!*f*?

ffi. ,,- PSdurea trebuie p5zit5 ca ochii din cap, fiule. Ea ne tine viala
si, f5r5 pSduri,

muntii ar fi pustii gi s-ar nirui. (...)


- sd inv515m oamenii sd iubeascd pddurea. gi s-o pretuiascd gi s-o ingrijeascd asa
cum igi ingrijesc casele ;i copiii lor; s-o inmulleasci,
gi sd se uite la lemn ca la aur;
9i
;i
s5-i doard inima c6nd taie, cdcifiecare pom
e un om..,
(dup5 loan Grigorescu Ascultd uitd-te
bine: nu sunt copoci, sunt oomeni!)
5i
* C&r* tr*h*ic sl* fie atituejin*a
*arnen!i*r fmt;$ *e* pf *ni*? ffi*: cc.r,

ffi" ,,(...) gi

aflali cd,
at6ta timp c6t ea regatul conduce,
miere stupul produce.
C6nd piere,
nu mai sunt nici roiuri, nici miere.
Aga c5, primivara
c6nd le vedegi zbur6nd in jurul florilor;
ele muncesc, sd gtiti, spre binele tuturor..,
(Florin Tdnase - Fobrica de miere)

* fldum"l*q;l* isrs*ef*i* cf**rrisc


*

il*

?n

tr*rs*r.i.
ca{it$ti sm*crfiee *,**nr*nii*r" i*

;:*ers1"g

.$L:nt

atri*q;it*

pr8eau erdeJ

lnrqutz

rauueop-lncnde6

aa8al urJd alrloJlo truns sol reu a]eJrsnlr eloleurue

rs

i;or-ep-eaJeoll

e;a1ue;d ef, rzorf,

al ac "s

'glueld o nrluad r$lolgugruase


uesap un Fzeaztleau .F

.aso10,!
,l:,,,I
t',1 1,'

r,
tt,

t,:'

errfutul ep runrice

eoJtunuao
tI

'.r

o;

aiu uec ruroJuol a;-ez ea1eld

u.r

oc

rS

alaue;pel lotel ed ezeeuaso6

.il

'al6a$al8 go nrldxa r; .
'luaraJtput
llfl .
.rzafe.rncul;;

;nsundsgl li_pzeenrlo4 .ridope


soI reu e]eluazald alal utp outpn]tle
al
aund5 teqJot nllued r.roJrt adn.r ,ruaulu
;e
apa^ l-nu pl pugzarf .c.red u1 olsa
lauol "A
1

a
I

"aFag ul.rd

iolaleurue e;a1ue;d ;n;rdot af(a[U8ul


a3 ap eunds rS eaur8eurr al5enu6 ,g
rS

gu,rFslsxS

alrlolso 3r.lns *ril;ed


-slp ap aler ad alaleul{re rS *;a1uetr4
"aSegl.loud $
llilaAep I tfi ,nip
-au uri:*go:d luCI n.ilusd ralss3e pJFJ
e;rqrsodrui lJ.rs-l efern pr
lualliuCI] .iies
aliunt$:e oleCIl ul:d e:saa3*J3CI a; gs r*
;da.,lp Sss:p ag:adsa; ps a,nq*Ji
lnLufi

.giern
eg ;n1d*"rp ns slaleLU
-rue l* a;etrue1d ,o"lecgrniarA astJe
sJ

I
I

I
I
I
I
t
I

I
I
I

t
I
I
I
I

ffi' Rlege dintre urmdtoarele variante pe cele care reprezintd rispunsurile


corecte lr
intrebarea ,,ce s-arintdmpla daci oamenii ar distruge pddurile?.,.

. Ar dispdrea multe specii de plante gi de animale.


. Aerul ar fi mai poluat.
. S-ar produce alunecdri de teren.

'

Nu am mai avea lemn pentru incdlzirea locuintelor, pentru construclii gi


mobilier.

'

Am duce lipsd de hdrtia din care se fac caiete, cdr!i, ziare etc.

. Nu am mai avea 916u din care se face fdina pentru p6ine.

7. Rlcituiegte un text dupd imaginile de jos in care si prezinli g6ndurile, sentimentele


atitudinile tale fa|5 de plante sau animale. Dd un titlu textului.

dti:,i,,,
i$r

&r.:
Si4;.
%i

.sl

'q
,q

s. RealizeazS un desen prin care sd ilustrezi grija ta fali

Formati grupe de c6te 4 elevi.


Realizali desene cu titlul ,,Sd proteji m mediul inconju rdtor,,. Organizali apoi o expozitie cu lucrdrile
voastre.
?::r.

si

de un animal.

*;q..-.@i*sd*r*H

lmagineazS-li c5 egti o plantd.


Povestegte colegilor tdi cum ai dori
sd se poarte cu tine.

i-i:i:\

:\f *
9i''-9"
t!ilg4l
:.w*, Portofoliu
Caut5, in ziare gi reviste, articole
referitoare la proteclia plantelor si
a animalelor.

"pe Activitate

practic;

-!W

Realiza!i in timpul vostru liber


cdsute pentru pdsdrele. Plasali-le in
copaci pentru a le ocroti in timpul
iernii.

':

rlrr:rljl
'i

?i%11

5b
. \f \+,

']eJalard lnfeuoslad pzeaJolo]

'leJnleu tnlntpau

ltllorlo

1$

gzeauase6 ',,ef,luJn1

'earatale Pzea^llolA
tS a;aratal9" elnqe; a15a1t3 'g

alrnulod alriglrnrlce ptulzaJd alec altut8eurt Prlpul

.*

(r

lercrurgq (q lttlangurtd ealtsos (e


.g
:azazrloqurs ps aJe3 aleutue nes alue;d later ad Fzeauasag

'eaced

'so[ reur ap alrrie.rlsnqr pdnp ]xa] un aunduro3 .p


'ealsaf,e ardsap alxal
lerr[r.r8u1 ap tigltntpe r
lrnlnleutue/ta1ue1d eiueyodtut .
'rrzaod 'r.rolrotqt 'auasap Joun eaJeztlPoJ e
:ue;d ;n.rolpruJn gdnp lalsod un t[eztlear uoUe] ap aJeur Pleos o ad
'tepre (a lsrer (p llaqunlod (r lgurgt (q lgcrsld (e :etnlsare alaia; ed ast.tcsul ase6
alel utp lugnnl un algl gur.rd en'qnl rnun eaJrloSolsol ut.td 'gdtqta aJelatl 'adtqca 9 lieulol .g
*g*

mdgugmw mS mgmpgnselw

:-=\.

-m
*^fui;

eruo nJluad .ro;aleurue t6 rolalueld eiueuodtul alsa a.ref .


iruaureo rS ealsaoe aJlurp alrJrqasoap ]uns oJpl c
ialalerrJrue r6 ala1ue;d ]uhs ol o
'so[ reur ap alrrpqar]uJ el epundsgg .g

'pn1pta1 Rsugrls o plslxa uro rS alewtue'a1ue;d oJlul


'ala.reolrniern ezalalold gs arnqaJl Inuo 'a1es a;tunlice ut.t6
'a1ue1d ap reunu aronau oJP lfltue
'rrn undrol luns olaleulue 15 aleluelj

'aleJFnape a;uniunua larec ad

.
o

aulsuell'E

3UVlnildV)rU

-'

EVALUARE
R" Completeazi enunlurile cu termenii potrivili.

a) Omul are... de plante si animale.

b) Plantele gi animalele sunt corpuri vii, dar nu sunt...

c) Omul trebuie s5... plantele si animalele.

3. Alcituiegte pentru fiecare imagine propozilii prin care s5-liexprimiacordulsau dezacordul


privind activitSlile desfisurate de copii.

i:'' . 3#' s.}ffi

S. Completeazd enuntul folosind cuvintele potrivite.

. Omul este harnic ca..., blAnd ca... gi puternic ca...


4'

Scrie, pe caiet, denumirea simbolului sugerat de plantele gi animalele din imagini.

w
5. Scrie un text in care sd prezinli trei motive pentru care omul trebuie sd lupte pentru
protectia plantelor si a animalelor.

s:;:Jrr!r;d1*t&Ei:t;:;i5[;

3"5-i3 r#spr*nsuri enrectr

i"?-10 r&spunsuri c*recte

::ij!{; *]:*:,-i

ez:$Eygry!g!"#!F___r

:,ri.':

rt

i,

r: l,

liil

6Z
'aueosJed reun
le u e ap InlaJt arnlP^zap au alsafuSul al arel ul lnpoW
'
la Jerql ezeauorisaluol
al alalle ad rer 'grnleu ul alSasgt al alaun ed
''zn) v ap eietn ur unr3nl ap aronau are lnuO

Sd$"
b As\ 6l'sif{*F "q'F*s fa3s:tfl

fi$*Sff'!*F?'b$"b$'* {S" EF"&SisS &S

MEtXr;drv,t
& @sddu9vs\/

d
iF;
v.sv#

".ti;
\ps
t erl
'I*'

IliE4al

a*!F
tlvF

T 6;i
!el!

-*

***

E:gg
!ie3a!!i

.
.

e4&q

*d
* -p

(.-i1*-1.f""'---""-lF

ffirgHffiw)ffit fl]} trwa%wffiru


ffit fiH ffi_i_H#dwH

ffi wmmffi&Kesffi

,:.1:::iilrr.i"tl,:i::i::lt: r

,,:.iti jii litt !,1:i

CE SUNT LUCRURILE?
'.'-;s
';ff' #hstrrv#gr!:

o Ce observaliin prima imagine? Darin a doua?


. Care este diferenta dintre lucruri 5i corpurivii?

'fl."frff$mf

O excursie

o zi frumoasi de var5.
Rucsacul mi agteapti la up5, fiindcS voi pleca intr-o excursie la munte. CurAnd voi fi
purtat pe meleaguri necunoscute.
Momentul mult agteptat a sosit. E zarvi mare! Ne ocupdm locurile in autocar gi pornim
la drum. Repede ne depirtim de oragul poluat 9i aglomerat. Drumul care se deschide in
fala noastrS este liber. De o parte gi de alta a ;oselei se intinde cdmpia, iar in depirtare
se ziresc dealurile gi munlii.
Dintre toate formele de relief, intotdeauna m-au fascinat munlii. Alcituili din piatri
tare, ei rezistS tuturor vAnturilor gi ploilor.
Ce forme ciudate! Ce frumusele! CAt mister!
Pe bund dreptate se spune cd natura este cel mai
mare arhitect.
A fost o zi minunati pe care n-o voi uita
l-ucrurile repr*uintH cbi*ctel* din
jurul ncstru. Acestea sunt e*npurifScurAnd !
rS via!#. Uneie lucruri au fast create
* Spun* **vrntct* din t*xt *are dcn*il"le$c
de naturfi, altele, de am.
lcirril ni"
finrui intervine perman*nt asu*
E

:.;
:-:.
::!.
.:).

::j
:::
:.i

1j

lig

* !dentifiq:* *c*{* *uvir:t* ca;"* denufl}r{3sfl


iu*r'irri *rs;;*t* d* r:ry:.
* i-.* !*cruri nu f*st crtrfit*
n

"

ii|rl,i

r1

eie n*turS?

pra luerurilo4 perfecfian$ndu-le. De


asemenca, e$te preocupat si de creare* aitor lucruri noi. Multe dintr*
acestea ?i fac viata mai usoar$ si mai

pfeld ad alo^au
LUe Aref ap lrnr)nl

'ealelrArlle
.S
uo6p;sap !i-gs eronau te aJef, ap alrJnrlnl nr l-pzealaldu.roc t6 1nleqe11atec ad atJssuell
aeolururpilplul nes alauteq 'alttlpcnf JPQ r
aelrutseut alellJqeJ ]ufls opufl o
:rreqerluJ alareolgurrn el apundsPU 'S
.,sery:::a::
4i +r;

'r

=!. ln-rri

+l

i,!liifu;:.!i;il'

'luaJaJ

'uo ap alealJ tJnllnl

a1;e t6 aund5

4rn;nralndruo3 eatrellltln alsa oJel o


ea3 ac iel elsr9^
ap neJa pugr ralndruoo lnne ne !pt rotung o "ff

ealeuoricayad arl gs
alallarqo e3 Jesoleu
alsa Rl IZOJ3 03 oQ o
'rn;ndu11 ;ntun; e-ap

lnuo leuorica;rad
e-al aJel ad unrcn;
a1le tS eund5

asrJlsap

lnllarqo leuorirapad
lso; e docs ac u1 .
iplernlple eeutteut
urp alallarqo
ssasoloJ 03

ac

e1

aunds

rS

e;-;aursac 'uo

el

'ealsaf,e lsasoloJ
ap alear3 rJnrrnl lsaunuap erel alurnnf, rf,urf, arJls

'f

'etnJplat; eiueyodul alse arec eunds'pJnleu ap alearl rJnJlnl rcutc al6autnN 'T

,aF--}
:$jESJAXT
#f. -.{ \-/
*d#1$YJ
! *
v

i:J

\..

?.

RealizeazS un desen cu
lucruri create de om.

#,

Numegte obiectele care se ob!in din: lut; nisip; piatri.

titlul ,,in vacan!5"in care sd prezinli lucruri create de naturi

*. Privegte imaginile gi realizeazS

un scurt text in care


de naturd omul poate face lucruri utile.

''.r'
rattf .;=

V'i*rB
f;r ritr:"
{.,
ri-: -dG",',.0orF;qtr{ff $Fl pe$"tr6"}g
\i;
\:,r

)a
wd'

Alcdtui!i o listd cu Iucruri de care


aveti nevoie intr-o excursie de o zi
la munte, iarna. Discutati apoi care
este importanla acestor lucruri.

ii*l ;'t"

Prezintd in fala colegilor obiectul


pe care ai vrea sd-l inventezi sau si-l
,t'"'.
,, : i
i.,...__, ..r_,., pqrfectionezi.
:

si

si explici cum dintr-un lucru fdcut

Activitate praetic#
ln timpul liber; modeleazi din lut
diferite obiecte. Lasi-le la uscat, apoi
coloreazS-le cu acuarele. Acoperd-le
cu un strat de lac.
Propune solulii pentru a folosi
obiectele create de tine.

C ETgfl Portofoliu

Aduni diferite obiecte (cutii de


chibrituri, jucirii, timbre etc.) gi realizeazd coleclii cu acestea.

{:d,

{"i

ll'

d!n;
uini,**r"r,:*e:;,'$;]i**:* rydnp
ir:j; si *+ F}"-*F**r:;.*rJ gs ,*}**a*s *$ i.ii'}g
i;ri{"js:r,..r
"i;} l}ir#iLiii-ip*rJ s.ji} ig}Ha s} i}* iii;:i3*1 *.:ds*p ifi}"rylHfll aeip"au_3 ffi #l e
(c1g nc 46ano4l
iuatuns neJps ap lgl lelpJe te-tu pl'glel'lseulnilnu ri;:letoLlluJ e InU Jet ,eazne ol lol ap l!nln eJa lplef
'gtearlug ea.rnped ne ta Jet 'recgdor enrigr uane
loN 'eunl tS e1a;a1s nl InJal ne te Jer 'soutuun; $r;adore un ulane rop 'ta.rlug lnlol ne ra ler 'gur:srd
o uaAe tou ltutgr nlled ne ta 'eurgf, un luone rou e]eg 'punq piualladxa o lso] e 'p]el

:snds e lnlelPg 'PIPJI eiuauadxa putnud earared

lnJal e-l lplel'gsele slolut e-s pugf 'tJnJJnl e.rgdunr


t5-e nlluad tueq tnlsap ne nu aJel Jolruauteo rriarn a;rig1r;eal tnln4 elpJe e^ U la1lse gc ernptgpgu
ll 'glerPs aueoJ alllue} o e; aldeou o elearlad ts-ps lnlrdoc snp e-rs letoq ple] un 'rz o-.r1u1 .g
/

i3{l { -j{.}}'.il"ii: rui fi*"iH#i*,c


j.l]riii*-3 ;::l':;*;rj*' lf*ej run3 *

;t-1

a;*;

eluna",r*#u,rr #1.$s

au*6:x*rqs
@1ooci ap up

,,1o1 ealeiutnqeJluJ ap glep


eal alsa areole^ Jol eleJP^apv
'rueq uJ PleJnsPU ernqaJl nu
JolrJnJlnl e eJeoleA elelenepy" .g

i.il"

Hl}ry

#"js]

*)

*5 iJrlr]t"i!

pwyd - nlsaropoeql auo.ral3)


,,'ppeJls rSeaaoe-ad a ese3
adeo;de tf,te a eleols
'gpetugrt o 'o1atef, '!iJpf
'adecur etqe-nuepzorqB u!ld" .H

,o$e8*ffi
'otsJnsxa ul'g;eocs e; 'gceof

al aJel ad lolunlrnl allJtunuep aund5


'aurteurr urp lrdoo ap altsoloJ alot3atqo alSaurnp

e1 t1saso1o1

lunu)n] ]c vto^lN

",.' lT

Viata *rriuEui an fi irnpesibiia firi i


!r-;cruri. Ac*stea se".lnt er*ate de *nr eu
sc*pr":! de a le fCI!*si?n diferite activitfigi i
{.joac*, muin*S, igien# etc.}. Alin"entele, I
isxbn#c$nrintea si }ccuinte sunt lucruri ,
I
feir# aNe care *nrui nu pCIate tn$i. ?nc#
#iqt eels n:ai vechi tinrpuri, oamenii *1..1 |
fost pne*euma{i sd er*z* rrni }ucruri pi r

cetdfean
e t.T .Miculva rSspunde
bdiatul
Ce

la

intrebare?

W%

o'w

s# ie grerfecficneze pe cele

existente"

I
I

m\r. * *
frxers#rmf
r\
\* !F'"9
:rs*'
=..

,r"i.l

3. Scrie denumirea lucrurilor pe care le


folosegti la gcoali.

q'e*%
N\

fr, Privegte imaginile gi

,ffi

stabilegte corespondenla dintre per-

soane

9i obiectele

de care au nevoie in
munca lor.

&

ts"

\*b.

\\
\

#. Enumerd lucrurile de care are nevoie mediculin meseria sa.

4. Privegte imaginile de maijos 9i rispunde

la ?ntrebdri.

. Cu ce lucruri este imbrdcat


copilul din prima imagine?

. Ce nu se potrivegte

cu

anotimpul?
b)
j

. Ce gregealS face al doilea copil?


. Care sunt lucrurile de care au
nevoie cei doi?

eJluol aluaunEJV

j__g_?tuauntrv

ndsgl rieluaul n8.ry


atJnJlnl Jolsale ealeltltln rieroalde r.un3
'

nsu

bow

1_}
r^r
vv
/"l-\

'lla

Fserrt ul alatnllslp ap altultql euJe


'a;unouel 'a;a1eo1sld 'a;r1Snd luns e6y .eiern ;ocr.r
-ad u1 und a1 eJeJ tJnJf,nl 15 leluanut ne luaueO

q-^dr^,
ffiHXAWffiHHffi

altJaltp aldsap
r.rolrcrqt aundu-roc nes plne]
'

rJnJOnl

'Jla

alaluawolpaut 'actxol alaiuols


* -_h. -qns 'aut1ca1a
vns oi, 'pat
J -ot aysolo{ apfiolotsut
r'?!tCI+O*od.gffifi!
r--- u #
Juns nu pJop roltuawoo rtjpl
tY
f

-pups Dunpp 1od urucnl

'a1Saso1o;
al er eunds ps arnqarl rile1;a3

.rla
norqel ap

'llarqo un el6aulnu Aala un

{r*&*ffis,#H#g #ft #T

$6#"c

*p

apun iefiuetv

u*uu\;;
q:'l

aruer ,rr;ergo10rr

nl

uJnqre ,eu

:::i';,:i;:1Hil:h'i',Ei,i::;

't'

F)!l)eJd elel!^!l)V

'(xrd 'no1r1,

alallalqo
re
nu
iluaujeo
pep 1e1d
lelua^ut u
-utgluJ u re-s er rf-gzeaurteurl

0"

'uotarl 'eued) strls ap

tiars! .rol!^ala

eularffi !
i::i:l"

."

'la nl lieund pn gS ernlsaoe eacgld le-r


alef, ut Inpoul lieliuaplna es ore3 uJ noJtq
15 lrdoo un aJluJ tolerp un riezr;eag
$n4sffirffid ffig ffiatr$gngg*g

'rnlnltpaul

'rei11od luau
,rn;nuro
InleJs gdnp leurnu enl JoA as Jep
-eo aJef, ap pJpJ tJnJlnl luns ''l1a altJnlel tJoaun aJesaf,eu
luns alaluauellpa6
-suo'a;rualnfrq tunceld ,xn1 op ola]latQe o
.aluau
'areru aUeoJ -!le
FrpJ gpqtsodurr U re Joltuaureo eietl
elelrluel uJ eleunsuo3 luns plep teujnu
.tJnJlnl
lnlnuo ttiatn a.lesasau luns alaluou.ulv r olnuhUe pJpj ee,rt r; Je Joltuaueo eierl

.
o

'allaJol a;rrier.r.r.rr;e teuJnu larer ad atJlsueJt .q

LUCRURI CARE NE EXPRIMA


."

"_,_ r-'lbS;*f qrSr'e"rl

:r:#l

. Cum arate camera in prima ilustrafie? Dar in cea de-a doua?


o Ce

{ 1lt ilrit

putem spune despre copiii care locuiesc in aceste camere?

:$".

,,Fata motneagului se suie in pod gi vede acolo o multime de lSzi; unele mai vechi si
mai ur6te, altele mai noi gi maifrumoase. Ea ins5, nefiind lacomS, si-o alege pe cea mai
veche gi mai ur6td dintre toate. (...)
Fata babei atunci s-a suit si s-a ales lada cea mai noud 9i mai frumoasS; cdciii pldcea
s5 ia c6t de mult gi ce-i mai bun 9i mai frumos, dar sd facd slujbd bund nu-i plicea.,,
(dup5 lon Creangd - Foto bobei 5i fota mosneaguluil

,,Mi-om slujit laro cu qrmele mele: pono, viooro gi


bagheta."

;fl.

(George Enescu)

*vll;*
1".

u
6.#

t1i*ri"p;sl:

'ffi

\
ls!rnl

JOt..lJS

upt?lznu)

JOJTUsS

'aronau oJe ale3 ap alallalqo al$aspt 'uro rnrgcatrt eeuntsed ap atirun; u1 .p


a!ep I lJn]e]s al r
aeuul ardsap aunds riod a3 o

anJlnl lsale PzeallsuoLuap al r


ialel elallzlqleJ PleJe rIhJ r
'atrelgJqruJau

16

atrlPSzgrll '.eleaurac ap alelPd luns rauul alrirgc rs alolatef .ff

'atonau

alrJnJlnl alsaunN

aJ

'nllnl lsale Pllpu! aJel allJnJlhl BJoLUhUI

re aJef, ap

.nl

!e lunlsed

alnlrdol aJe euntsed a3

'aJeqejluJ el apundsPr rs PleJnlPle eautteull alsa^lJd

-m

'aleuosJad alunJrnl rft.rtuJ ri-e n.rlued lzulJdaJluJ al eres ad altuntice elseulnN .T


';1*J
te*igsrax3* ilfFqrA)
\i't:
1,'

"itJeAs *E #r13 ad alrunrscd errpur

ap nJlEflxi.,! lnla;.ifti iiEp i*i*]


A** #trBri11 's*eJ*tu*su sff
'Hl.q-iiz*i#si sa-! elEifilli']i *3 rffsuilds'alr!"r;ffu;"+un5 Liln] inl+; n#$ eu"ie slBs Llif npoLU trdnil
'!,* e

at*lHF.zef] Fle F3 gtJt"{.tPs$ui 35ea*V

I
I
I
I

t
I

ffi. Zilnic, Cosmina i;i uitd acasi c6te un lucru care ii trebuie la gcoalS. Din aceasti cauz5,
mama ei este foarte supdratS.

poli spune despre Cosmina?


o Ce sfaturiii dai?

"

Ce

#. Comenteazi afirmalia de maijos.

. Cirlile

gi caietele sunt oglinda elevului.

F. Rlcituiegte un textin care si descrii un coleg de clas5, in funclie de lucrurile care il


reprezint5.
\i

t'::.-.;. ;iF ^*, . d


1-,
":rf lriffmh*
lri::-CEl& j

r,;H

'.'

rl5-

tm

r':r
"#? Tema elevilar isteti
-,

$:*g-Ce$'gE

Alegeli-vi c6te un personaj dintr-un film preferat, dintr-o carte citi-

Rispunde la intrebiri
. Ce pasiune poate avea o persoani
care are in casi o biblioteci plini cu
cdr!i?
. Cum se nume$te o persoani care
coleclioneazi obiecte? Tu coleclionezi obiecte? Dac5, da ce anume?
. De ce lucruri are nevoie un om care
este pasionat de alpinism?
. Ce obiecte pot colecliona oamenii?

td sau dintr-un desen animat. Notali


obiectele care il exprimd (ex.: Motanul incillat - cizmele, costumul).

Atenlie! Obiectele de imbrdcdminte


precum si cele pentru intrelinereo
igienei (periulo de dinfi, prosopul,
pieptenele) sunt obiecte personale
core nu se imprumutd.
i:ic

, ':,

Activitate practicd
RealizeazS un desen cu

(.q,
trei lucruri

l*

;\{ q
Si', ^

ri -(+i#ffi'
-

de care nu te poli lipsi. Spune cum


ingrijegti aceste lucruri.
,,t'',n

;j't'

15:"t.

;f

Y",K
t!. -tEr

- i!!

d r - 86F/#fE#t&BfiLE
ry,

..

F# ee hfipe

AlcStuili o listi cu obiecte necesare pentru o tabird la mare, vara. Discutali alegerile fScute.

1"","r ,,t+

rG-r,
,+
'tux'#

-t-' "*
Realizeazi un text despre un lucru

drag 1ie in care s5-!i exprimi ginduri,


sentimente gi atitudinea ta fa!5 de
acesta.

&e"efieaE{pqffi

l.

i,gp;

1..i"^

li""

."tt

ffiht$q;#pt"utr *x;n.g;ft-**.ttit;*i

Un copil vorbegte despre lucrurile


pe care le indrdgegte cel mai mult.
Ceilalli trebuie si ghiceasci ce pasiune are.

j;i;f 5 ;jilii'li:]f ii ,']3


isiidff* ffj.l*ijLLi{r:.} ss nifl}

";...1*1.#i:#*"td

difiirdJ#* s",itr t,.!r'rJlr"ii

'lsafirtuJ al Serp nJ tS
lsarniaid ol /ssaqnt al
leunpe ue-ollnw tJnJlnl
iJelarJdoJd luns no 'tf,acl
Jeqed un-rs rugl'runruel
rue arJPlPlnq u-Pseu ad
r

rL:

i-)

li

i=i

il-i L*3 ii

"]

*1t;: s] i.iun#$ #* #fi

*;

*,

iJelatJdold luns na 'tf,ac


Jeuad un-rS tiJpl 'rugln;
lrrurJd Lue eau entz ac
iJelatJdoJd luns na 'l]ac
lep un ts alatel 'liJP3
leJPdurn3 e-ttu tJet eulen "m

dHtiSil lPtii5fi"l *-S St *{l

'euall Pleulsnr alrz iFul-eueliariuale pllnul teLU ltJau nN ael euelatJd 'oJeo
'na luns nN iautu nr la}lse rilod al a3 ec ielap llrpprnu te-[A elzan apseul pdnp tutgtu
ad 1elpds te-al nu eJ oO aF[trB p]lnul teu nl altulted tep nu al ap,areop Rn inV:a)on o apne Flepoac 'alalar)as alle !-Fs
P)lurop ti gseolln: I 'lep uJ o-lturud e aJe) ad ayp) o arepqprau n) oliatolsgl euall .g
iisErr& #P-)
iLrcF4S*$.lqS
f'l

iPsPll ap eles utp alalsatqo


nl ilAala aileod as es atnqal] uJhl r
aeutirede tnl tasell InJatltQo[\l r
il:r;i:il:i: ,i

aallatqo atsa3e ap PieJ


nrdor gqle Rs atnqeJl outpnltle ol
clsuPq ad ap alolletqo urilede rn3

ul"

,I
li:rr;;1.::r'

i:i::t,lfril

,:
ti
i,,

i,
.

E1

';s#R-

;tl"IEA.EASq*

qir.

tunu)n] 30 vIVl rNtcnilrv ls llivrru

'

\_/

@
Fieeare oEn

Hxers5m!

are r*.*ri;;il; LF-'#


3. Denumegte

*par}in nur**i lui! p* eare le '


I
f*$*septe *um ci*r"cpt*.
P* i*ng# #c*$tea, fofcsepte pi lu- j
er*ri **r* mp*rfirT mai muftor p*r- ;
s#ffir**" Acest*a ss Rurfiesc fucnuri i
e*Efilifi*. AtSt $ucr*rile pers*nale, I
**tsie*fec*rnunetrebuiefol*sitecu I
nruit# gnij# pentr* * pLrtea fi utllizate I
rr:*i n;uit' tim'rp pi de cfit rrrai rnulte |
,
il#r$*u*ne. i,_ ielot ;;#; ;;;#;
{car"* ?i

pi n:*nca e*fon eare ie-au

produs. i
_-_J

lucruri personale. Cum i1i


manifegti grija fa!5 de ele?

2. Denumegte lucruri comune. Cum i1i manifegti


grija fald de ele?

s.in

apropierea gcolii se afld un monument ridicat in cinstea eroilor cizuti, in timpul rizboiu;'
;lui.'_,'
de independentd. Etevii ctasei a lt_a si_au
ca_in fiecare sSptdmand s5 treacd ;i sd
|to?.ut
ingrijeasci monumentul.

. Comenteazd
#. imprumuli o carte unui prieten
pentru o siptim6nd. El nu ti-o ina-

Tu ai

ficut

gestul lor.
un astfel de gest? Cu ce ocazie?

poiazS. Cum procedezi?

. ii aminteSti.
. il elimini din lista de prieteni.
. Disculi cu pdrinlii lui.
. Alti situalie.

..j.r:
r!
J

S, loana are multe jucdrii.

. Ce o sfituiegti?

f
lii,i",+
l:i+ !:i

H:;i:ll
,;i:!::t:
tiii:11:l

riiilttl

:i,:i'i i ;1i1.r

rir
l

in pauzS gdsegti un ceas. Spune care dintre atitudinile urmdtoare adopli.

tr

Ti-linsugegti.
E il arunci.
n Treci din clasd in clasd ;iintrebi al cui este.
n Altd situafie.

Discutd cu ceilalli colegi alegerea ficutd.

F'in

pauz5, Dorel se joaci cu penarul Anei giii stricd fermoarul.


Ca sd se rdzbune, Ana
aruncd penarul lui Dorel pe jos.

. Cine a gregit? De ce?


. Gdsegte solulii de rezolvare

a problemei.

.rrnzT) ap pfiso uJ alwrldo truns ator r6al ptstx:l 'plrcpt oua1nJlslp ruluad louotiruos tt
pcoq
liod 'ap ap fi1opat p1u'n7 oru oo{auaq oalnd rcw E^ nu eunuto) aPpalqo firu$rp

iaiualv

't1g1dsp ro^

'('o1a euglugl
al6afutug 'g8ueal3 uol aP ',,rnlnBeau
-6our e1e1 rS reqeq elel" eelsanod utp

alazunl; ap al-Pigrnc 'a1-9pn :esef,e


ap nes psell utp a;a1ue;d a16elt.t8u1

;* :_:=__r

F)ltrerd alel!^!l)"{ffir$i

'rn;n5ou.t e1e; :n;dr.uaxa ap) allJnJlnl


nl soulnr+ pl.reod as eJeo 'ut1t; 'a1eu
-rue euasep 'elnlelalll ulp aleuoslad

ap alduraxa grsll o ad

al ell 'alelsn

--'

*,/

RzealoN

'*#;-}\J
nllololJod 9.,'_$
.

f ''t:

ia16altt8ul tl nu
arec ltdoc tnun ra aunds re-r af 'pi
-etA ne rrrtolued gr ri-gzeautteut;

#hF

a.

t,,---flu$
.-

a$a[1r8u1as unO

eaJrulnuap

.loleiugac ruJoluoo aloueJpes gzealalduloc

tS

]atec ad ezeauasa6 "S

'eurl ap alnlp+ alua8a;e PZBoAllo[\l

inu esv
1ep e6y

'oJeolpzundsaloo elaqllla uasap alelaU nrtruad a8aly'g

/e

l*

l"

*-)

rr,:,. :.:r!:.r:i:

-:.::=.-::.i::=.:-:::::::::::.:::::::=:i:.i:!:!:jtiirirjri

RECAPITU LARE
"$",

Transcrie pe caiet gi completeazi enunlurile.

.
.

Lucrurile reprezintd ... fdrd viald. Ele sunt create de naturS sau de....
Lucrurile pot fi personale gi ....

F-. Citegte

versurile.

,,Dar creionul? Poate-iin penar.


lar compasul ia-l de unde nu-i.
L-oi fi pus cumva-n cutia lui?

Unde-i Geografia? Vai de mine,


Cd md fac la gcoal5 de ru9ine."
(Nina Cassian - Lizuco uituco)

. Discutd cu colegii despre atitudinea


. Ce sfaturi i-ali putea da?

Lizucii fati de lucruri.

ffi. Observd cele doud imagini. Alege imaginea in care degeurile sunt colectate corect.

.
.

Unde se arunci lucrurile nefolositoare? Motiveazd.


De ce lupti omulimpotriva poludrii?

4. AlcStuiegte un scurt text despre lucrurile din camera ta pe care le consideri cele mai utile.
Pune in eviden!5 atitudinea ta fa!5 de acestea.
iltr n"

Y.j; &e fl$wifmt# &'F# mchdp*


(+:tffi.,1

.
.

Deseneazi obiecte pe care ai vrea si le creeze oamenii.


Spune ce utilitate ar putea avea aceste obiecte.

,io t
-tl

-*:

*1:a:*:* r;ftsundspJ

i-6

#a)8J$3 !rns*ndsqi

fiT-rT I *}:a;o:

fJfisl.lndsBj rX-S;

@ffi

ffi
v'

'eJ

nleu

.s
ap atreaJl tJnJlnl tell ulind lal ilJlsap ps aJe3 uJ,,elsJnsxe ul" Inllll nf, lxal un alsalntPllv
'aleuosJad ellatqo leJl elsaunN

'ff

'aunurof, linJlnl raJl e allJllJnuap alJ3s 16 eaulteul a]6a^ud

'

reldurgl
unef,s

'asnpoJd alallatqo

r5

JOlrorf,

Jeptz

uolelued

ese3

ruasaul aJlurp eiuepuodsaJol Fzeazrleal rode rs alalur^nl

alJlsue{ "a

"'FrpJ plrqrsodur u re rnlnuo eiern (l


/alalle
"'ap
Jet 'ulo ap aleaJl lso} ne tJnJlnl alaun (q
"'ap PJele uJ'PJeo[uo]uJ eu ol eea3 ]ol FlulzaJdal alunllnl (e

'Fueolol urp alalul^n3 pulsolo+ allJniunua Pzealaldulof 'E

lUVnlVAl

RECAPITU LARE
3. Transcrie

gi completeazd

EM ESTRIALA

enunlurile pe caiet.
gdndesc

a) Oamenii sunt persoane Pentru

,,

4
\

b)

Numele gi prenumele

asiguri identitatea persoanei.

ffi. Transcrie pe caiet tabelul ;i completeazS-l cu trdsdturi fizice si morale ale unei persoane indrdgite. in pdtrat realizeazi portretul acesteia.
TrSsdturi fizice

Trdsdturi morale

ffi" gifeazd caseta din dreptul enunturilor pe care le consideri adevirate, dupd ce le-ai transcris

in caiet.

E Oamenii pot rupe din parcuri florile indrigite.


E larna trebuie sd hrdnim pdsdrelele gi sd le facem addposturi.

!
I

lnsectele ddunStoare trebuie distruse.


Animalele 9i plantele pe cale de disparilie trebuie ocrotite.

4. Alege un animal din desenele animate preferate


purta cu el dacd ar fi al tiu.
K',.'-",r=_1.-ai
.!i.rl

gi descrie-|. Spune de ce il

indrigegti

9i cum

'Pzeaxelar ll

1,:1'

'.ro;rualaUd

'Rlolorlqrq rS augrqr; urp


ro6n ernrotd aleod g

'aluesaJelul

rS

elnurnrdur.rl aleod

'rJnJSnl

altulnue
g8ealaiug gs plnfe

rou

aiurlSounr ea utp pllv

atnqaJl

ar

unl

;1

'allatqo ap lallse ap pl'ut

Luane es

tode aunds'nJlual uJl-pzeauasap tode rs;n;rdoo gra;etd llatqo


eluniunua aulsuel|eaJeol+ larec ad ezeauasec .#

'g1e1ad aJesou ad ap
PIJV

'lliPtPuPs e

,.lo
\r

raruaiplnceatauriallulnlluad
]rsolo; loatqo un el6auunp (p

(q
'

t6

ad sleoos

"' ue8nllstp
'

e;,:::1ffi;i1,'i,,

nu rurpglt

"' rS csaunu

16

unored

u1 (q

teuJ as rrueuue6 (e

.aurteut utp
eelsale aJe auntsed a3
;n;ldoc ad ezeaz
-tJalleJel ll a3 nlsnl un g-v eueolol ad e;;e ran ls larec ad ;nsnqal ezeele;duol 'ffi
'atlsnd Plnsul o ad e8unfe re gcep atonou eone te aJel ap trnJlnl nc pls!l o al$arnlgllV .d

ffi
)lt{s
Mdl'*

("\

\u#p*^
t ({ffi^

\',ry

'rJnlunua ala nl
alSatnlgr;e tS gnop ataly'lz ap tz rlSaso;o; al arel ad un;cn1 aJeoleuln alrur8eult utp alSautnp

.d*

' "' un oc clutalnd E "' un m puglq .'. a o) )tuJorl a[ ps atnqaJ]


lnwo
'oleullue Joun ale altnulod altJttunuap nl aJeqrl a;rrieds ezeale;duroc lS
lerec ad aucsuell .s

ANEXA
f}fu*+*etiw#:

ti li ,rl 1,:l *,1 I

- Si preluiasci plantele, ingrijindu-le.


- documentare;
- Formarea abilitSlilor de colectare 9i ordonare
- elaborare;
a informaliilor individual gi?n grup.
- evaluare.
. ldentificarea spaliilor verzi din gcoalS (clas5, - Consolidarea deprinderilor de a lucra in grup.
curtea ;colii, holuri)

. Ce inseamnd plantele pentru viala omului


(informa re; internet, enciclopedii etc.)
. ingrijirea plantelor identificate (se vor face

fotografii)

L.q:** r$e*

d*sfmp*n*ra*r

- sala de clas5, curtea gcolii, holuri.


ffict:si,grj;#.:

- fotografii, ilustralii, ghicitori,


llli,id-rr,I:

foarfecS, lipici,
album, desene, culori, coli, materiale din
portofoliile personale

$coala mea verde

Formarea unor deprinderi de comportament civic in relalie cu plantele

Fht
1;{",i;i

[-:r

- Congtientizarea
tru viala omului

importanlei plantelor, pengi a planetei

rtl*{pr;* r"rti:

elevi;
profesori.

'fegoc un eztleal en dn.r8 ealtoJl


le
lalsod un eztleal en dnr8 eotop le

1('cla llpadolloua'ernlca;

'1aure1ur) !upluaunlop euln ur a1e1ca1as ,a1


-erraleLu a1;e rS llipflnlfce ;ndurrl ut aleztlear

rr;ertolo; nl unqle un eztleal en dn.r8 ;nulud


lr1elEo1o; eztleal Jo^ as rS a1r;tqe1s alunlol

alue;d rfu8ug'e1ue;d Jo^ as a]tltqe]s ta]eJnp


lnsrnored a6 'edrqca rarl ul rirf gdurl r;lon l^ala :*s *xsueffi*# #p we,{.n.$#*
ug

e rasell ilAala
;WeuF$

dn,tp

'ruosalo.rd

leleoc5 -

lrriuugd

:tJ*L!*$J*d

'sndold ne-;
arec ad lnsnpord leztlear ne autq ap lgo lS
leroqelol ne r$ lrur[r.rds ne-s ]lnu ep ]93 ,]eJJ
-nl ne ulnl tnlnpou e;dnse r;alcalde aseJ JoA
llueluazaldal rnun eatete;ap
uud ;nsnpord eluazerd en r31 gdrqre aJelo4 :ffi"6tr$3fi{fFrg

'(zec gdnp 'a1;nu teu nes) tugLUpldes

t*

;i#F]}{"{#$ffi}

'[e;or

la1sod
lunq;e

;msmpo**d mp **ndg3.

#it +il

==:-r

i..rin;ri,.

inlelegere, invoialS, convenlie intre


douS sau mai multe pdrli in vederea incheierii unei inlelegeri.

mfford

tr srsun'lenta

- a susline, a intdri,

a dovedi.

af*cfiun* - simpatie, prietenie, dragoste fa!5


de cineva; boa15.

arhiteet - specialist in proiectarea planurilor:


de construire a clSdirilor.
mtitudine - fel de a se comporta; !inuti sau
pozilie a corpului, exprimare a punctului
de vedere.
a adnpta - a-gi insugi felul de a se comporta
al cuiva; a infia un copil.

e*t*geni* - condilie de a fi cetSlean, adicd


locuitor al unui stat.
convengle

- alian!i, inlelegere,

invoialS etc.

csnxputer - calculator electronic, ordinator,


aparat electronic dotat cu memorie gi cu
mijloace multiple de a trata informaliile.
data ernitcri$- data eliberdrii, intocmirii unui
document.
data expir#ni!- data c6nd nu mai este valabil
(un act, un aliment etc.),

deosebire, distingere intre


mai multe elemente, persoane care sunt
astfel lipsite de anumite drepturi.

diserimEnare

dezacord - nepotrivire, neinfelegere, conflict, lipsd de acord.


ideg'ttitate - ansamblu de date prin care se
recunoagte o persoanS.

imaginagie - capacitatea omului de a crea


noi reprezentSri sau idei pe baza experien!ei cipdtate anterior.

48

a arita motivele unui fapt, ale

a mt*tiwa

unei atitudini.
m*deieaa# - a executa ceva dupd un anumit
model, a da o anumitd formd unui material moale.

- natura inconjurdtoare

ntediu

in care se aflS

fiinle gi lucruri.

nagfili - pasdre migratoare de balt5, de m5rimea unui porumbel cu penele negre-verzui pe spate ;i pe piept, albe pe p6ntec, cu
un mo! negru in cregtet.
nagicmalrtmte

tdlenie.

apartenen!5 la o anumiti ce-

shiceiuri- moduri de a se comporta, imbrSca, specifice unui popor; datini, tradi!ii.

origine

provenien!5 (de unde provine).

pleogtite

abdtute, deprimate, supdrate,

m6hnite, necdjite.
pSlite

uscate, ingilbenite.

- alegeri optime pentru ceva.


pirutealS - mo!5ire, dormitare, alipire.
a perfee{isn& - a imbunit5li calitativ.
prcprietate - stip6nire deplind a unui bun.
t*rrfieil - (aici) cuv6nt.
prefering$

tradigii- ansamblu de obiceiuri, datini gi credinle statornice.


rr*trahllitate - calitatea de a fi valabil (care e
recunoscut a fi bun, adevSrat).
wielsnf;e

tenie.

- minciund, amdgealS,

a*plaauri

tridare, gire-

garduri (de scAnduri).