Sunteți pe pagina 1din 1

Totuqi este cineva care ia decizia aceasta gi trebuie s6 faci fat5, ca un

erou minuscul gi deznidijduit, ceaiurilor toxice, andrelelor, pumnilor pe


dinafara, in pere[ii ocrotitori de carne qi sdnge, doardoar te scufunzi in
solnn, te spdnanri cu cordonul vie{ii, ori te ineci in marea caldi a propriei
tale mame... {i aite-asa, din scdrbd gi zdddruicie, iegi la ftumina tumii gf de
pe atunci, incepi si strigi... pene la c6nteco mai va...
Noi 6qtia, ftr[ de p[rinli -p5rintr oficiali, adevirafi, care te imbrac6
frumos, te pun sE sufli in lum6nirile mici de pe tortul bogat gi te pup6
inainte s6 pleci la gcoald- urm fost dafi pe mdna statului, cuno o fi ar6t&rd
statul Ssta si dupl un timp trimiqi tn aren6, fiecare cu ce gtie sE facx: unii
merg in echilibru pe sdrme subliri, allii se arunc6 in gol gi prind bara
trapezului, gi dac6 nu ajung la ea pur si simplu se cat5r6 pe aer, dar cel
mai greu este si fi clovn, pentru cE in meseria asta lucrezi fErd plas6!
(se plimbl cu mffinile la spate, apoi brusc o zbugheqte gi aduce un
scaun)
Tot stitea s6racul nefolosit! (se aqeazi satisflcuti, i$i scoate
prlirioara pi se joaci cu ea) Eu nu prea am avut ocazia s6-mi scriu
autobiografia mea, pentru cE nu prea am ce scrie, dar pot s-o povestesc...
Adevirul este ci am o impresie. una de plan inclinat, de pe caf,e se
rostogolesc toate lucrurile care nu au fost frcute s-o ia rafr:r-la vale,
numai lucrurile rotunde, pentm c6 celelate nu se pot rostogoli, dar
alunec6 incetiqor insl este acelaqi spectacol al demidejdii.
Pentru b[ie{ii nechema{i qi neintreba{i care au locuit o weme, cdt
vegniciq la casa copiilor nechema{i gi neinteba[i, e mai ugor: gEsesc ei,
pfua la urm5, unde s6 dea cu lopata, sE care cu spatele, sE sape ganluri, s6
pliveascS, dar nimeni nu-i cheam6 niciodatE la sem6naf la sidit de pomi.
sunt lisafi, dar cu supraveghetor vigil l6ng6 ei, si culeagi roadele
dumnezeiegti ale pomilor, ale p[mf,ntului.
Imi place de ei, unii au o inc6p6{5nare de-a dreptul uriag6, ipi ard ochii
in nopfi de nesomn, citind gi riscitind, inv6tand. ceilalli care nu s-au
rugat seara la ingerel, din suflet, cu palmele impreunate bine, lovili de
sc6rb6 gi zrdflrnicie, sar in pa]rarul cu b6utur6 proastE gi inoati acolo, o
weme, dupd care se ineac6, ori se izbesc cu fruntea de penal.
Noi, neintrebatele gi nechematele, dup6 ce Erm implinit optsprezece fix,
primim o cuvfintare, un buchet cu flori gi un gut festiv de "adio gi du-te
inv6rtindu-te!'Ne este mai greu, ne este mai nedrept, dar te obignuiegti gi
cu nedreptateq gi cu slr6cia de speranfe: cdnd afl6 oamenii cumsecade qi
dr[gu{i, c6 egti copil de botanici, lasi deoparte cumsec6denia qi
drdgdldgenia, i1i trdntesc uqa fin nas!
Mai stai pe la ghiqee, mai schimbi o vorbi despre inserfia social6, iti
dai cu p6rerea despre progfiImele socio-profesionale integrate, aga ca sd te
afli in treabI gi si vad6lumea cI n-ai cdantdinfr-o stea pitic6, pe moarte,
dar p6n6 la urmr te apuc6 disperarea aceea ascufit5 gi rea... pdn6 s-o