Sunteți pe pagina 1din 8

INSTRUCTIUNI PRIVIND VERIFICARILE SI REVIZIILE PERIODICE

1. OBIECT, DOMENIU DE APLICARE

Art. 1 Prezenta procedura reglementeaza modul în care sunt efectuate operatiile de verificari-revizii la instalatiile de utilizare a gazelor naturale apartinând consumatorilor, persoane fizice sau juridice de catre operatorii economici autorizati de ANRE. Art. 2 Prezenta procedura se aplica operatorilor sistemelor de distributie (OSD), furnizorilor de gaze naturale, operatorilor economici autorizati de ANRE pentru efectuarea operatiilor de verificari- revizii (OE) si consumatorilor de gaze naturale.

2. PROCEDURA

Art. 3 Operatiile de verificari-revizii periodice ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturale sunt obligatorii pentru toti consumatorii de gaze naturale si se efectueaza în conformitate cu prevederile normelor tehnice specifice aprobate de catre Autoritatea Competenta (AC). Art. 4 (1) Furnizorii de gaze naturale au obligatia de a transmite clientilor proprii, consumatori de gaze naturale, o notificare prin care sa le aduca la cunostinta acestora obligativitatea efectuarii operatiilor precizate la art. 3. (2) Notificarea se transmite consumatorilor într-un interval de 60-90 de zile înainte de expirarea valabilitatii verificarii sau reviziei anterioare. (3) Modelul notificarii ce se transmite consumatorilor este prezentat în Anexa nr. 1. (4) Furnizorii de gaze naturale au obligatia sa solicite OSD informatii referitoare la evidenta operatiilor de verificari-revizii periodice ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturale pentru clientii acestora iar OSD are obligatia de a pune la dispozitia furnizorilor aceste informatii. Art. 5 (1) Consumatorii de gaze naturale sunt obligati sa efectueze operatiile de verificari-revizii ale instalatiei de utilizare a gazelor naturale prin intermediul unui OE, în conditii liber negociate, astfel încât la termenul precizat în notificare sa fie îndeplinite conditiile legale de furnizare a gazelor naturale. (2) OE care va presta servicii le în conformitate cu prevederile alin (1) se adreseaza OSD din respectiva unitate administrativ- teritoriala depunând :

a) o cerere întocmita în conformitate cu modelul din Anexa nr. 2. b) o copie a releveului instalatiei de utilizare din exemplarul de proiect tehnic detinut de catre consumator. (3) În cazul în care documentele specificate la alin. (3) lit. b) nu se mai regasesc la consumator, acestea se pot solicita contra cost de la OSD, pe baza unui tarif aprobat de catre AC.

TIP

REV

DATA

OBS

DEP.

DIR.

PAG

DD

 

01.10.2010

Faza – Publicare site

DARAEG

DARAG

1 / 8

(4) În cazul în care documentele specificate la alin. (3) lit. b) nu se mai regasesc nici la OSD

consumatorul are obligatia de a solicita pe baze contractuale liber negociate întocmirea de catre OE a releveului si a schemei izometrice a instalatiei de utilizare. Art. 6 (1) OSD în termen de maxim 10 zile calendaristice de la înregistrarea cererii transmite OE urmatoarele documente:

a) copie dupa fisa de evidenta a lucrarilor periodice de verificare sau revizie, dupa caz completata cu aparatele de utilizare si debitele aferente;

b) releveul instalatiei de utilizare depus de catre OE, cu semnatura si stampila de validare.

(2) În cazul în care documentele specificate la alin. (1) lit. b) nu se mai regasesc la OSD sau la cons umator si nu mai pot fi reconstituite, OE are obligatia de a întocmi releveul si schema izometrica a instalatiei de utilizare. (3) În cazurile în care se constata modificari ilegale ale instalatiilor de utilizare OSD poate dispune refacerea documentatiei tehnice pentru instalatia de utilizare a gazelor naturale. Art. 7 (1) În termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea documentelor precizate la art. 6, OE va efectua operatiile de verificare-revizie a instalatiei de utilizare si va întocmi fisa tehnica de verificare/revizie în trei exemplare, unul pentru consumator, unul pentru OSD iar ultimul exemplar îl va pastra pentru evidenta proprie. (2) OE este obligat ca în intervalul de timp precizat la alin. (1) sa depuna / trimita documentele care dovedesc efectuarea operatiilor de verificare-revizie la OSD si sa înmâneze un exemplar consumatorului. (3) Remedierea defectiunilor constatate în instalatiile de utilizare si înlocuirea elementelor defecte se fac în conformitate cu prevederile normelor tehnice aprobate de catre AC. Acestea vor face obiectul unei alte relatii contractuale liber negociate cu un OE selectat de catre consumator. Art. 8 (1) În situatia în care cu ocazia reviziilor periodice sau cu ocazia remedierii defectelor identificate în urma efectuarii verificarilor periodice se impune demontarea/montarea mijlocului de masurare, aceste operatii vo r fi efectuate de catre OSD, cu perceperea unui tarif aprobat de AC. (2) Probele de presiune efectuate ca urmare a reviziilor periodice operatiilor precizate la alin. (1) se efectueaza de catre OE în prezenta delegatului OSD; procesul verbal de efectuare a probelor de presiune este prezentat în Anexa nr. 3. (3) OSD poate delega efectuarea operatiilor mentionate la alin. (1) si (2) catre OE sub conditia semnarii de catre acesta a unui protocol/conventie cu OSD. Criteriile nediscriminatorii pe baza carora se încheie protocolul/conventia vor fi avizate de ANRE si facute publice de catre OSD, prin afisare la sediu si prin publicare pe pagina proprie de internet.

TIP

REV

DATA

OBS

DEP.

DIR.

PAG

DD

 

01.10.2010

Faza – Publicare site

DARAEG

DARAG

2 / 8

Art. 9 (1) Verificarile si reviziile periodice pentru instalatiile de utilizare comune a gazelor naturale amplasate în condominii în care exista asociatii de proprietari se efectueaza pe baze contractuale de catre asociatia de proprietari prin intermediul unui OE, indiferent daca masurarea consumului de gaze naturale este individuala sau colectiva. (2)Verificarile si reviziile periodice pentru instalatiile de utilizare comune a gazelor naturale amplasate pe teritoriul ansamblurilor rezidentiale sau a parcurilor industriale se efectueaza pe baze contractuale de catre administratia respectiva prin intermediul unui OE. (3) Verificarile si reviziile periodice pentru instalatiile de utilizare comune a gazelor naturale amplasate între postul de reglare si echipamentele de masura amplasate la limita de proprietate a consumatorilor se efectueaza, pe baze contractuale, de catre un OE selectat de comun acord de toti consumatorii alimentati cu gaze naturale din instalatia de utilizare comuna. (4) În situatia prezentata la alin. (3) un singur OE va efectua operatiile de verificare sau revizie pentru întreaga instalatie de utilizare, inclusiv pentru instalatiile de utilizare interioare ale tuturor consumatorilor alimentati cu gaze naturale din instalatia de utilizare comuna. Art. 10 OSD va lua toate masurile necesare pentru respectarea termenelor precizate în prezenta reglementare si va publica site-ul de internet informatiile referitoare la progr amarile OE pentru ridicarea documentelor necesare efectuarii operatiilor de verificare-revizie. Art. 11 (1) OE care efectueaza operatiile de verificari sau revizii periodice are dreptul sa sisteze alimentarea cu gaze naturale a instalatiei de utilizare în cazul în care identifica defectiuni care pot genera accidente iminente. (2) OE care a sistat alimentarea cu gaze naturale a instalatiei de utilizare are obligatia de a notifica imediat OSD la numarul de urgenta al acestuia.

3. DISPOZITII FINALE

Art. 12 OSD are dreptul sa sisteze alimentarea cu gaze naturale a instalatiilor de utilizare care nu îndeplinesc conditiile legale de functionare în siguranta, cu o notificarea trimisa anterior cu 5 zile calendaristice la:

a) consumatorul de gaze naturale;

b) furnizorul/furnizorii licentiat/licentiati care comercializeaza gaze naturale în respectivul

punct de consum. Art. 13 Toate cererile si orice alte comunicari preva zute în prezentul act normativ se transmit la sediul destinatarului în scris si se vor considera primite de destinatar la data predarii, daca sunt transmise personal sau prin curier, la adresa corespunza toare sub semnatura de primire.

TIP

REV

DATA

OBS

DEP.

DIR.

PAG

DD

 

01.10.2010

Faza – Publicare site

DARAEG

DARAG

3 / 8

Art. 14 În termen de 3 ani de zile de la data publicarii prezentelor instructiuni OSD îsi actualizeaza baza de date proprie cu informatiile referitoare la instalatiile de utilizare comune in vederea îndeplinirii obligatiilor ce decurg din conditiile de valabilitate. Art. 15 OE care efectueaza operatii de verificari sau revizii periodice au obligatia ca, în cazul în care doresc sa prelucreze datele având caracter personal ale consumatorilor de gaze naturale, sa solicite acordul acestora, exprimat în mod expres si neechivoc, în conformitate cu prevederile legale.

TIP

REV

DATA

OBS

DEP.

DIR.

PAG

DD

 

01.10.2010

Faza – Publicare site

DARAEG

DARAG

4 / 8

Anexa 1

Model cadru de notificare NOTIFICARE

Stimate client,

Prin prezenta va informam faptul ca în data de

expira termenul pentru care

instalatia de utilizare a gazelor naturale a îndeplinit conditiile de functionare din punct de vedere al

verificarii\reviziei.

Verificarea sau revizia instalatiei de utilizare a gazelor naturale este absolut necesara

pentru asigurarea sigurantei dumneavoastra, fiind o modalitate eficienta prin care se asigura

utilizarea gazelor naturale în conditii de siguranta.

Lucrarea periodica de verificare/revizie a instalatiei de utilizare a gazelor naturale se poate

efectua cu orice operator economic autorizat de catre ANRE pentru acest gen de lucrari, lista acestora

putând fi consultata pe site- ul www.anre.ro. Instalatia de utilizare a gazelor naturale este proprietatea

utilizatorilor si în consecinta responsabilitatea efectuarii lucrarilor periodice de verificare sau revizie

este în sarcina exclusiva a dumneavoastra.

În cazul în care nu efectuati lucrarea de verificare/revizie a instalatiei de utilizare a gazelor

naturale pâna la data în care perioada maxima de 2 ani, respectiv 10 ani expira, conform normelor în

vigoare, furnizorul de ga ze naturale va fi obligat sa dispuna sistarea livrarii gazelor naturale, pâna la

îndeplinirea conditiilor legale. Ne exprimam convingerea ca nu va fi nevoie sa fie aplicata aceasta

masura restrictiva care va produce inconveniente ambelor parti.

Totodata, va informam ca în conformitate cu prevederile Normelor Tehnice în vigoare, cu

ocazia verificarii sau reviziei instalatiei de utilizare, consumatorii sunt obligati, acolo unde este cazul :

- sa faca dovada ca s-a efectuat verificarea cosurilor de fum de o firma specializata. Dovada

trebuie sa fie emisa cu maxim 6 luni înainte de data efectuarii verificarii;

- sa faca dovada efectuarii verificarii tehnice periodice, în ultimii doi ani (în termen de

valabilitate) sau sa prezinte certificate de garantie (dupa caz) în cazul aparatelor consumatoare

de gaze naturale care intra sub incidenta prevederilor reglementarilor elaborate de Inspectia de

Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de ridicat (ISCIR)

(centralele termice, convectoare, boilere, etc.).

Va multumim pentru întelegere.

Data

Reprezentantul operatorului licentiat,

TIP

REV

DATA

OBS

DEP.

DIR.

PAG

DD

 

01.10.2010

Faza – Publicare site

DARAEG

DARAG

5 / 8

Model cerere

Anexa2

Operator economic autorizat ANRE

Nr. intrare / Data

……/……/………

CERERE

privind efectuarea lucrarilor de verificari / revizii ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturale apartinând

1. persoanelor juridice / asociatiilor de proprietari /asociatiilor de locatari 2. persoanelor fizice 1. Subscrisa
1.
persoanelor juridice /
asociatiilor de proprietari /asociatiilor de locatari
2.
persoanelor fizice
1. Subscrisa …………………………………
………
,
cod unic de înregistrare
……………………… reprezentata legal prin ……………………………………, legitimat cu, BI/CI seria
……,
nr.
………,
eliberat
la
data
-
-
de
………………,CNP
, în calitate de …………………,

2. Subsemnatul ……… ……………………, legitimat cu BI/CI seria ……, nr. ………………, eliberat la data

- -
- -

, de …………………, CNP

,
,

prin prezenta certific faptul ca am încheiat contractul nr. ………………… / ……-……-………, pentru:

A.

verificare: la cerere

 

/ la termen de maxim 2 ani

   

B

revizie:

la cerere

 

/ la termen de maxim 10 ani

 

/

/ dupa 6 luni de nefunctionare IU

/ dupa 6 luni de nefunctionare IU

/ dupa o avarie sau IU defecta

/ dupa 6 luni de nefunctionare IU / dupa o avarie sau IU defecta

a instalatiei de utilizare a gazelor naturale (IU), pentru locul de consum din localitatea

……………………, str. …………………………… nr. ……, bl. ……, sc. ……, sector / judet ………… cu

operatorul economic ……………………………………………, autorizatie tip EDI emisa de ANRE, nr.

………… valabila pana la data de

In scopul precizat mai sus, solicit:

- eliberarea fisei de evidenta a verificarilor periodice - copie dupa releveul instalatiei de utilizare

Mentionez ca aceasta cerere are la baza obligatiile contractuale ce-mi revin cu privire la functionarea în conditii de siguranta prevazute de Normele tehnice pentru proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, fiind de acord sa remediez eventualele defectiuni ce vor fi constatate în urma verificarii / reviziei.

Totodata am luat la cunostinta de prevederile prin care verificarea/revizia se extinde si asupra partilor de instalatie de utilizare comune care deservesc mai multi consumatori, între statiile sau posturile de reglare si contoare

- -
-
-
DA NU DA
DA
NU
DA

NU

Operator economic autorizat ANRE

Din partea consumatorului

(loc pentru completarea de catre Operatorul Sistemului de Distributie)

Locul de consum validat

Sistemului de Distributie ) Locul de consum validat | NU | NU DA DA Codificare loc
Sistemului de Distributie ) Locul de consum validat | NU | NU DA DA Codificare loc
| NU | NU
|
NU
|
NU

DA

DA

Codificare loc consum din evidenta OSD

IU comuna:

Obs.:……………………………………………………………………………………………………

TIP

REV

DATA

OBS

DEP.

DIR.

PAG

DD

 

01.10.2010

Faza – Publicare site

DARAEG

DARAG

6 / 8

Anexa 3

Operator economic autorizat ANRE

PROCES

VERBAL

Nr. intrare / Data ……/……/………

DE EFECTUARE A PROBELOR DE PRESIUNE A INSTALATIEI DE UTILIZARE GAZE NATURALE

Astazi, - - , autorizatiei tip EDI emisa de ANRE,
Astazi,
-
-
,
autorizatiei tip EDI emisa de ANRE,

operatorul

economic

valabila pâna la data de

, titular al - - in baza
, titular
al
- -
in baza

contractului nr. ………………… / ……-……-………, încheiat cu:

1. persoana juridica / asociatia de proprietari /asociatia de locatari 2. persoana fizica
1.
persoana juridica /
asociatia de proprietari /asociatia de locatari
2.
persoana fizica
1.…………………………………
………
,
cod
unic
de înregistrare
………………………
reprezentata legal prin ………………………………………………, legitimat cu,
BI/CI seria ……, nr. ………, eliberat la data
- -
de ……………………
,CNP
, în calitate de …………………,
2.…………………………………………………………………………,
legitimat
cu
BI/CI
seria
……,
nr.
……………………, eliberat la data
- -
, de ………………………………
,CNP
,

prin prezenta certific faptul ca au fost efectuate probele de presiune (rezistenta si etanseitate) a instalatiei de utilizare a

……………………, …………………………………………… nr. ……, bl. ……, sc. ……, sector / judet ………………, dupa cum urmeaza:

gazelor naturale (IU) , pentru locul de consum din localitatea …………

str.

A. Revizia IU se realizeaza:

la cerere

A. Revizia IU se realizeaza: la cerere

la termen de maxim 10 ani

la termen de maxim 10 ani

dupa 6 luni de nefunctionare IU

dupa 6 luni de nefunctionare IU

dupa o avarie sau IU defecta

dupa o avarie sau IU defecta

B. IU este compusa din:

Nr. crt.

Denumire

Caracteristici tehnice

Debit instalat unitar (mc/h)

Debit instalat total (mc/h)

C. IU a fost încercata la presiune, cu aer, dupa cum urmeaza:

IU pozata suprateran

- proba de rezistenta la

… Pa, t imp de

ore.

- proba de etanseitate la IU pozata suprateran

… Pa, timp de

ore.

TIP

REV

DATA

OBS

DEP.

DIR.

PAG

DD

 

01.10.2010

Faza – Publicare site

DARAEG

DARAG

7 / 8

- proba de rezistenta la

… Pa, timp de

ore.

- proba de etanseitate la

… Pa, timp de

ore.

D. Rezultatul probelor de pre siune la care au fost supuse conductele IU este:

pentru IU pozata suprateran

- proba

de

rezistenta

q admis

/ q respins;

- proba

de

etanseitate

q admis

/ q respins

pentru IU pozata subteran

 

- proba

de

rezistenta

q admis

/ q respins;

- proba

de

etanseitate

q admis

/ q respins

E. Partile de instalatie de utilizare comune care deservesc mai multi consumatori, între statiile sau posturile de reglare si contoare la care au fost extinse probele de presiune, constau din:

………………………………………………………………………………………………………………

Concluzia:

Pe baza documentelor prezentate si a verificarilor proprii, OE constata ca la executarea lucrarilor s-au respectat prevederile Normelor Tehnice pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale în vigoare si declara admisa încercarea la presiune a instalatiei de utilizare a gazelor naturale. Orice modificare adusa ulterior instalatiei de utilizare receptionate executata neautorizat cade în raspunderea beneficiarului. Prezentul proces verbal a fost încheiat în 4 exemplare, unul pentru consumator, unul pentru OSD, unul pentru furnizorul de gaze naturale al consumatorului iar ultimul exemplar OE îl va pastra pentru evidenta proprie.

Reprezentant al OE (Instalator autorizat)

Consumator

TIP

REV

DATA

OBS

DEP.

DIR.

PAG

DD

 

01.10.2010

Faza – Publicare site

DARAEG

DARAG

8 / 8