Sunteți pe pagina 1din 10

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare


Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Nu a existat o consultare de piata prealabila.

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
CONSILIUL JUDETEAN OLT
Adresa postala: B.dul A.I.CUZA nr.14, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230025, Romania, Punct(e) de contact: PATRASCU VASILICA, Tel. +40
0249431080, Email: cjolt@cjolt.ro, Fax: +40 0249431122, Adresa internet (URL): www.cjolt.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Proiectarea si executia lucrarilor pentru obiectivele de investitii LOT 1 Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe drumul
judetean DJ 643C , LOT 2 - Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe drumul judetean DJ 703D , LOT 3 - Proiectarea si executia
lucrarilor de modernizare pe drumul judetean DJ 546E , LOT 4 - Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe drumul judetean DJ
678E.

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de prestare: Judetul Olt
Codul NUTS: RO414 - Olt

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Proiectarea si executia lucrarilor pentru obiectivele de investitii LOT 1 Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe drumul
judetean DJ 643C , LOT 2 - Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe drumul judetean DJ 703D , LOT 3 - Proiectarea si executia
lucrarilor de modernizare pe drumul judetean DJ 546E , LOT 4 - Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe drumul judetean DJ
678E.
Valoarea estimata a contractului de 41.677.164 lei, fara TVA, din care:
LOT 1 - Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe drumul judetean DJ 643C 6.998.705 lei ,din care din care: cap. 3.3 proiectare
si inginerie 178.079 lei, cap.4 constructii, instalatii 6.719.829 lei, cap. 5.1. organizare de santier 100.797 lei,
LOT 2 - Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe drumul judetean DJ 703D 18.094.422 lei, din care: cap. 3.3 proiectare si
inginerie 492.507 lei, cap.4 constructii, instalatii 17.341.788 lei, cap. 5.1. organizare de santier 260.127 lei,
LOT 3 - Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe drumul judetean DJ 546E 11.258.793 lei, din care: cap. 3.3 proiectare si
inginerie 299.098 lei, cap.4 constructii, instalatii 10.797.729 lei, cap. 5.1. organizare de santier 161.966 lei,
LOT 4 - Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe drumul judetean DJ 678E 5.325.244 lei, din care: cap. 3.3 proiectare si
inginerie 128.013 lei, cap.4 constructii, instalatii 5.120.425 lei, cap. 5.1. organizare de santier 76.806 lei,

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Da - unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 12-10-2016 16:35

Pagina 1/10

Fisa de date
Proiectarea si executia lucrarilor pentru obiectivele de investitii LOT 1 Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe drumul
judetean DJ 643C, LOT 2 - Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe drumul judetean DJ 703D, LOT 3 - Proiectarea si executia
lucrarilor de modernizare pe drumul judetean DJ 546E, LOT 4 - Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe drumul judetean DJ
678E.
Proiectarea si executia lucrarilor pentru obiectivele de investitii LOT 1 Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe drumul
judetean DJ 643C , LOT 2 - Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe drumul judetean DJ 703D , LOT 3 - Proiectarea si executia
lucrarilor de modernizare pe drumul judetean DJ 546E , LOT 4 - Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe drumul judetean DJ
678E.
Valoarea estimata a contractului de 41.677.164 lei, fara TVA, din care:
LOT 1 - Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe drumul judetean DJ 643C 6.998.705 lei ,din care din care: cap. 3.3 proiectare
si inginerie 178.079 lei, cap.4 constructii, instalatii 6.719.829 lei, cap. 5.1. organizare de santier 100.797 lei,
LOT 2 - Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe drumul judetean DJ 703D 18.094.422 lei, din care: cap. 3.3 proiectare si
inginerie 492.507 lei, cap.4 constructii, instalatii 17.341.788 lei, cap. 5.1. organizare de santier 260.127 lei,
LOT 3 - Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe drumul judetean DJ 546E 11.258.793 lei, din care: cap. 3.3 proiectare si
inginerie 299.098 lei, cap.4 constructii, instalatii 10.797.729 lei, cap. 5.1. organizare de santier 161.966 lei,
LOT 4 - Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe drumul judetean DJ 678E 5.325.244 lei, din care: cap. 3.3 proiectare si
inginerie 128.013 lei, cap.4 constructii, instalatii 5.120.425 lei, cap. 5.1. organizare de santier 76.806 lei,
Valoarea estimata fara TVA: 41,677,164.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


36 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
Ofertantii vor constitui garantia pentru participare n cuantum de: Lotul 1 = 139.974,10 lei, Lotul 2 = 361.888,44 lei, Lotul 3 = 225.175,86 lei,
Lotul 4 = 106.504,88 lei
Se va completa Formularul nr.1.
Echivalenta n valuta a valorii exprimate n lei se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii invitatiei de
participare n SEAP. Garantia de participare se constituie n conformitate cu prevederile art.35 din HG nr. 395/2016.
n cazul viramentului bancar, plata se va realiza n contul RO95TREZ5065006XXX000247 Trezoreria Slatina, beneficiar Consiliul Judetean
Olt, CUI 4394706 Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Garantia se
prezinta n original, n cuantumul si pentru perioada indicata;Dovada constituirii garantiei de participare se transmite si scanat in SEAP
semnata cu semnatura electronica conf. art.60 alin.4 din HG nr.395/2016 Garantia trebuie sa fie irevocabila;
n cazul depunerii de oferte n asociere, garantia de participare trebuie constituita n numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera n mod
solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa n alta limba dect romna va fi prezentata n original si
va fi nsotita de traducerea autorizata n limba romana.

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA. Garantia se va constitui n conformitate cu art.40 din
HG nr.395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta poate fi constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru
facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un
cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.
Suma initiala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului - Formularul nr. 2.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


buget de stat si buget local

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 12-10-2016 16:35

Pagina 2/10

Fisa de date
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
d)Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare.
e)Hotararea de Guvern nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n construc?ii
f)Hotararea de Guvern nr.28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,
precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii cu modificarile si
completarile ulterioare
g)Hotararea de Guvern nr.1072/2003 privind avizarea de catre Inspectia de Stat in Constructii a documentatiilor tehnico-economice pentru
obiectivele de investitii finantate din fonduri publice
h)Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 863/2008

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Se va prezenta DUAE,
completandu-se sectiunile aferente cerintelor solicitate.
- Declaratie pe proprie raspundere, n temeiul art.164,165, 167 din Legea 98/2016, completata n conformitate DUAE in baza art. 193 alin.1
din Legea 98/2016 completandu-se sectiunile aferente cerintelor solicitate- declaratia se completeaza si de catre terti sustinatori si
subcontractanti - daca este cazul
- Cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control n cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC / actul constitutiv; - pentru straini se accepta documente echivalente- completare DUAE in baza art. 193 alin. 1
din Legea 98/2016 - prezentarea acestuia se va face doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului clasat pe primul loc; acesta
trebuie sa fie valabil la data prezentarii.
- Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor, contributiilor la bugetul general consolidate
(buget local, buget de stat, etc.)la momentul prezentarii- se va complete DUAE conform art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016 urmand ca
ofertantului aflat in clasament pe primul loc sa i se solicite prezentarea acestor certificate; certificatele trebuie sa fie valabile la data
prezentarii. In DUAE se vor cuprinde informatii privind: tertii sustinatori, asociati si subcontractanti, conform prev. art. 183, 170 alin. 3 si 193,
195 din Legea 98/2016.
- Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.
(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice;
- Alte documente edificatoare, dupa caz.
6.Nencadrarea n prevederile art. 59 din Legea privind achizitiile nr 98/2016:
- Completarea Formularului Declaratie privind nencadrarea n situatiile prevazute la art. 59 din Legea privind achizitiile nr 98/2016. Se va
prezenta att de subcontractant, ct si de tertul sustinator.
Persoane responsabile cu atribuirea contractului din partea Autoritatii Contractante precum si persoanele din cadrul autoritatii contractante
ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau procedura de atribuire sunt:
Oprescu Marius - presedinte
Delureanu Virgil - vicepresedinte
Ciugulea Ioan - vicepresedinte
Dumitru Constanta-Director executiv Directia Economica, Buget - Finante
Motoi Cornel-Director executiv Directia Tehnica si Investitii
Negrila Mihaela-Sef serviciu tehnic investitii
Solduban Angela-Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe si Strategii de Mediu
Netcu Costinel-Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeteana pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice si
Autoritatea Judeteana de Transport
Busoiu Nicolae-Serviciul Buget, Impozite si Taxe
Achimescu Cristina-Serviciul Financiar Contabilitate
Lacraru Adrian - Sef serviciu administratie Publica, Relatii cu Consiliile Locale si Monitorul oficial al Judetului
Patrascu Vasilica-Serviciul Achizitii Licitatii Contractari
Stefanescu Ana Venera-Sef serviciu juridic - contencios
Lungu Daniela-Sef serviciu dezvoltare regionala
Consilieri judeteni: Barbulete Ion Adrian, Belinski Pavel, Bondrescu Ion Lucian, Butnariu Cristian, Ciucu Gheorghe Alin Sorin, Copilau Jenel,
Crusoveanu Ionel Bogdan, Dima Iuliana Daniela, Draghicescu Dragos Nicolae, Dumitrescu Viorel, Galan Valeria, Gheorghe Ionel Cristian,
Grecu Ion Catalin, Ionita Gherghina, Iordache Adrian, Irimia Ilie, Matei Mariana, Mirea Siminica, Moisescu Ion, Nedelea Ioan, Nicolescu
Gabriel Florin, Niculae Florea, Nitu Lucian, Panduru Virgil, Popescu Constantin, Postelnicu Teodor, Radu Marin, Sulger Cornelia, Vatamanu
Victor, Vitan Nicolae
n cazul depunerii unei oferte n asociere, fiecare membru al asocierii are obligatia de a demonstra ndeplinirea cerintei.
Nota.Toate documentele ntocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta n original. Pentru celelalte
documente solicitate n cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romne se va permite depunerea acestora n oricare din
formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele
se prezinta n original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalulsi vor fi nsotite de traducerea autorizata in limba
romna.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de nregistrare n condi?iile legii din ?ara de reziden?a, sa reiasa ca
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla n niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activita?ile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata ndeplinirea cerin?ei: se va
completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele
justificative care probeaza ndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau n cazul
ofertan?ilor straini, documente echivalente emise n ?ara de reziden?a, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante,
doar de catre ofertantul clasat pe locul I n clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 12-10-2016 16:35

Pagina 3/10

Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cifra de afaceri anuala totala pentru cel mult ultimele trei execrcitii financiare
bugetare (2013, 2014, 2015) sa fie cel putin egala cu suma de: Lotul 1 =
13.997.410 lei, Lotul 2 = 36.188.844 lei, Lotul 3 = 22.517.586 lei, Lotul 4 =
10.650.488 lei.
Pentru conversia n RON, daca situatiile financiare sunt ntocmite n alta
moneda, se va lua n considerare cursul mediu anual lei/alta valuta
comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an n parte.

Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din


Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative care
probeaza ndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,
respectiv bilantul contabil/extrase de bilant/raport financiar/raport
al cenzorilor sau balante de verificare asumate de operatorul
economic, n cazul n care bilanturile aferente anului financiar
ncheiat nu au fost nca definitivate conform prevederilor
legislatiei incidente n domeniu, se fie prezentate la solicitarea
autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I n
clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va


avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de
credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a
realiza cash-flow de executie a lucrarii pentru o perioada de 3 luni n suma
de 388.816,94 lei pentru lotul 1, 1.005.245,66 lei pentru lotul 2, 625.488,50
lei lotul 3, 295.846,88 lei pentru lotul 4.

Documentele suport prin care se poate demonstra ndeplinirea


cerin?ei sa fie angajante n raport cu emitentul, respectiv sa
confirme faptul ca ofertantul va avea acces la finan?are din
partea unei institu?ii de creditare, are disponibilita?i bane?ti
proprii, se ncadreaza ntr-o clasa de risc ce ofera asigurari
acoperitoare asupra bancabilita?ii operatorului economic
(conform unui raport independent de audit, sau similar) etc.
Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din
Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative care
probeaza ndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,
se fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de
catre ofertantul clasat pe locul I n clasamentul intermediar
ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

Asigurare de risc a proiectantului, in conformitate cu prevederile Legii


10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, privind calitatea in
constructii.

Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din


Legea 98/2016, urmand ca operatului economic de pe primul loc
din clasamentul intermediar a i se solicita documente care sa
sustina cele prezentate in DUAE
Operatorului economic de pe primul loc din clasamentul
intermediar urmeaza a i se solicita documente care sa sustina
cele prezentate in DUAE.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta 1 - Experienta similara


Executie: lista lucrarilor realizate n cursul unei perioade care acopera cel
mult ultimii 5 ani nsotita de certificate de buna executie pentru lucrarile cele
mai importante. Ofertantii vor face dovada experientei similare prin
prezentarea de procese verbale de receptie ntocmite n conditiile actelor
normative care reglementeaza receptia lucrarilor/ alte documente ce indica
valorile, datele si beneficiarii serviciilor prestate/lucrarilor executate, ce
demonstreaza faptul ca acestia au executat lucrari de natura si complexitate
similara cu cele supuse achizitiei n ultimii 5 ani, n valoare cumulata de
minim:
6.719.829 lei pentru lotul 1,
17.341.788 lei pentru lotul 2,
10.797.729 lei pentru lotul 3,
5.120.425 lei pentru lotul 4, valoari fara TVA.

Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din


Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative care
probeaza ndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,
se fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de
catre ofertantul clasat pe locul I n clasamentul intermediar
ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

Proiectare: lista principalelor prestari de servicii realizate n cursul unei


perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani insotita de certificari pentru cele
mai importante servicii. Respectivele certificari indica beneficiari, indiferent
daca acestia sunt autoritati contractante si au clienti privati, valoarea si
perioada si precizarea daca au fost efectuate in conformitate cu normele
profesionale in domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
Ofertantii vor face dovada experientei similare prin prezentarea de procese
verbale de receptie ntocmite n conditiile actelor normative care
reglementeaza receptia servicilor/ alte documente ce indica valorile, datele
si beneficiarii serviciilor prestate.
Ofertantii vor face dovada ca au prestat servicii de natura si complexitate
similara cu cele supuse achizitiei n ultimii 3 ani,n valoare cumulata de
minim:
178.079 lei pentru lotul 1,
492.507 lei pentru lotul 2,
299.098 lei pentru lotul 3,
128.013 lei pentru lotul 4, valori fara TVA
Documentele doveditoare vor fi prezentate in copie legalizata/ autentificata
sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".
Pentru calculul pretului contractelor exprimate in alta moneda decat lei
ofertantul va face conversia valorilor la cursul leu/alta valuta comunicat de
BNR pentru anul respectiv; pt. anul 2016 cursul leu/alta valuta se va face la
cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare pt. aceasta
procedura.
Cerinta 2 - Utilaje si echipament minim.
Declaratie privind lista utilajelor ce vor fi utilizate in executarea lucrarilor.
Se va prezenta o lista cu echipamentele tehnice si utilajele prin care
ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de echipamentele tehnice si
utilaje care se vor utiliza la executia contractului, daca va fi declarat
cstigator, precum si documente edificatoare/justificative pentru
demonstrarea modului de a dispune de acestea pentru fiecare lot in parte
(se accepta inclusiv angajament de punere la dispozitie).
Se va prezenta declaratie privind accesul la laborator grad minim II pentru
lucrari de infrastructura tehnico edilitara insotita de documente/certificate
edificatoare care sa confirme indeplinirea cerintei:
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 12-10-2016 16:35

Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din


Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative care
probeaza ndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,
se fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de
catre ofertantul clasat pe locul I n clasamentul intermediar
ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, respectiv documente
care demonstreaza detinerea in proprietate a utilajelor sau
contracte de inchiriere.

Pagina 4/10

Fisa de date
Ofertantul va asigura un manager proiect pentru fiecare lot in parte
absolvent de studii superioare, cu experienta profesionala specifica
dovedita, prin prisma indeplinirii unei functii de coordonare/conducere si
gestionarea activitatii intr-un contract/proiect.

Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din


Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative care
probeaza ndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,
se fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de
catre ofertantul clasat pe locul I n clasamentul intermediar
ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

Ofertantul va asigura un responsabil tehnic de calitatea pentru fiecare lot in


parte care sa aiba experienta specifica n domeniul constructii drumuri.

Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din


Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative care
probeaza ndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,
se fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de
catre ofertantul clasat pe locul I n clasamentul intermediar
ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

Ofertantul va asigura un responsabil cu securitatea si sanatatea n munca


pentru fiecare lot in parte care sa aiba experienta specifica in domeniul
constructii.

Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din


Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative care
probeaza ndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,
se fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de
catre ofertantul clasat pe locul I n clasamentul intermediar
ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

Cerinta 5: Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic


are, eventual, intentia sa o subcontracteze
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care
urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale
subcontractantilor propusi.

Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din


Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative care
probeaza ndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,
se fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de
catre ofertantul clasat pe locul I n clasamentul intermediar
ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 12-10-2016 16:35

Pagina 5/10

Fisa de date
Criterii
1 Pretul ofertei

Pondere

Punctaj maxim

85.00%

85.00

Descriere: Componenta financiara


Algoritm de calcul: a) pentru cel mai scazut pret ofertat se acorda 85 puncte;
b) pentru alt pret dect cel prevazut la lit. a) se va aplica formula:
Pn = (pret minim/pret n) x punctajul maxim alocat, unde: Pn = punctajul ofertei n; Pret n = pretul ofertei n;
Preturile care se compara, n vederea acordarii punctajului, sunt preturile ofertate, fara TVA.
2 Perioada de garantie
acordata lucrarii

15.00%

15.00

Descriere:
Algoritm de calcul: a) pentru perioada de garantie cea mai mare se acorda 15 puncte;
b) pentru alta perioada de garantie dect cea prevazuta la lit. a), se va aplica formula: Gn = (PGn/perioada de garan?ie cea
mai mare) x punctajul maxim alocat, unde Gn punctajul acordat ofertei n; PGn perioada de garantie a ofertei n;
Durata de garantie minima acceptata este de 36 luni, ofertele cu o durata de garantie mai mica vor fi considerate
neconforme.
Durata de garantie maxima acceptata este de 120 luni, ofertele cu o durata de garantie mai mare nu vor fi punctate
suplimentar.
(

) Intra in licitatie electronica / reofertare (

) Direct proportional (

) Invers proportional

Punctaj maxim: 100.00

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Pentru ntocmirea unei oferte reale cu situatia din teren ofertantul poate vizita amplasamentul. Vizitarea amplasamentului de catre ofertanti
se va realiza n baza unei solicitari scrise postata pe SEAP, adresata autoritatii contractante cu 48 ore nainte de data n care operatorul
economic doreste sa viziteze amplasamentul. n adresa se vor mentiona datele de identificare (nume, prenume, CNP, serie si nr. CI/BI) ale
persoanelor pentru care se solicita aprobarea vizitarii amplasamentului.
Amplasamentul se poate vizita doar ntre data transmiterii n SEAP a anuntului de participare si data limita de depunere a ofertei.
Pe parcursul derularii executiei lucrarilor, n cazul aparitiei unor neconcordante ntre prevederile proiectului tehnic si situatia reala de pe
teren privind att cantitatile de lucrari, precum si alte aspecte tehnice ce au putut fi previzionate n etapa ntocmirii proiectului tehnic,
proiectantul de specialitate va suporta integral cheltuielile lucrarilor suplimentare (proiectare + executie).
Ofertantii vor ntocmi propunerea tehnica astfel nct sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile
tehnice prevazute n cadrul caietului de sarcini si a proiectului tehnic.
Operatorii economici vor indica n cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului,
social si al relatiilor de munca stipulate in prevederile legale care sunt in vigoare la nivel national, respectiv Legea nr. 53/2003 Codul
muncii si Legea nr. 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca. Operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind
reglementarile la conditiile de munca, protectia muncii si relatiile sociale de la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor
Vrstnice, str.Dem. I. Dobrescu nr.2-4,Sector 1 Bucuresti, Romnia, Agentia Nationala pentru Protectia Meediului sau de pe site-ul
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.
Propunerea tehnica va cuprinde descrierea punct cu punct a modului de ndeplinire a specificatiilor tehnice solicitate prin caietul de sarcini si
se va ntocmi ntr-o maniera organizata si fundamentata pentru fiecare dintre activitatile contractului, fara a se lua n considerare doar
afirmatii declarative care nu sunt nsotite si de demonstrarea modului de ndeplinire a respectivelor activitati, astfel nct procesul de
evaluare a ofertelor sa permita identificarea facila a corespondentei informatiilor cuprinse n oferta cu specificatiile tehnice din caietul de
sarcini, urmnd a fi evidentiate n mod distinct si obligatoriu, cel putin urmatoarele sectiuni/capitole:
Propunerea tehnica va cuprinde obligatoriu:
a) Mangementul de Proiect (strategia de abordare a obiectivului)
b) Plan de management al Mediului ca aplicare a Sistemului de Management al Mediului al ofertantului la conditiile concrete al
contractului,mpreuna cu dovada certificarii acestui sistem.
d) Graficul fizic si valoric de executie a lucrarilor pe zile lucratoare si categorii de lucrari, n corelare cu legislatia (standarde,normative) n
vigoare, cu indicarea necesarului de resurse (manopera, utilaje de constructie, mijloace de transport) pentru fiecare activitate si lucrare.
e) Descriere detaliata a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru executarea lucrarilor, corelata cu graficul de executie si toate
activitatile necesare executiei.
f) Planul de Asigurare a Calitatii pentru executarea lucrarilor,trebuie sa cuprinda pentru fiecare categorie de lucari cel putin:
-Prezentarea generala a lucrarii;
-Descrierea sistemului calitatii, inclusiv lista procedurilor aferente sistemului calitatii (P.S.) aplicat la lucrarile prevazute n Caietul de sarcini;
-Prezentarea procedurilor tehnice de executie a tuturor obiectelor si categoriilor de lucrari care urmeaza sa fie aplicate la realizarea
obiectivului de investitii, conform normativelor n vigoare;
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 12-10-2016 16:35
Pagina 6/10

Fisa de date

-Program al calitatii, verificari si ncercari, continnd metodologia detaliata pentru executia testelor si verificarilor de calitate pentru lucrarile
executate pe faze determinante de executie;
g)Prezentarea componentei economice a dezvoltarii durabile in cadrul activitatilor realizate pentru executarea contractului
Se vor prezenta aspecte legate de :
- dezvoltarea relatiilor economice cu furnizori ai ofertantului sau alte firme implicate in executia contractului;
- modalitatile de incurajare a economiei locale
- modalitati de incurajare a antreprenoriatului local
- respectarea standardelor minime de calitate in afacerile proprii
f)Componenta sociala a dezv. durabile
- Sprijinirea educatiei tehnice si vocationale
- Sprijinirea ONG - urilor locale prin programe de voluntariat n care sa fie implicati angajatii si prin initiative diverse, inclusiv prin credite
fiscale;
Sprijinirea autoritatilor locale, mpreuna cu alti agenti economici, n rezolvarea problemelor sociale;
Promovarea locurilor de munca disponibile si a programelor de practica prin intermediul institutiilor locale cu atributii in domeniu
Angajarea fortei de munca calificata disponibila in zona de actiune a contractului
c)Componenta ecologica ( de mediu) a dezv. durabile
Se vor prezenta aspecte legate de:
- Utilizarea eficienta a resurselor ( prezentarea abordarilor de management pentru utilizarea eficienta a apei, eficienta energetica si
deseurile )
- Abordarea privind managementul de mediu
- Impactul activitatii ofertantului asupra mediului inconjurator
g)Program privind masurile de supraveghere a lucrarilor n perioada garantiei acordata, cu precizarea modalitatilor, termenului de interventie
(nu mai mare de 12 zile calendaristice) si a duratelor de remediere a potentialelor defectiuni datorate viciilor de executie, a resurselor
financiare, materiale, mecanice si de personal alocate pentru punerea n aplicare a planului. Se va prezenta descrierea detaliata a lucrarilor
din punct de vedere tehnologic;
h) In cadrul propunerii tehnice, ofertantul va mai prezenta descrierea calitatii materialelor ce se vor utiliza la executia lucrarilor.
Ofertantul va declara, n mod obligatoriu, furnizorul pentru resursele materiale prevazute n caietul de sarcini. n cazul n care executantul va
fi nevoit pe parcursul derularii lucrarii sa schimbe unul din furnizorii declarati, acest lucru nu se va putea face dect cu acordul beneficiarului.
De asemenea, n propunerea tehnica se vor prezenta documente justificative de la producator/furnizor din care sa reiese tipul/codul de
produs si caracteristicile tehnice ale materialelor si echipamentelor reiesite din listele de resurse materiale
In cazul in care ofertantul este direct producator, acesta trebuie sa prezinte Certificate de conformitate sau Certificate pentru controlul
productiei in fabrica, emise de organisme de certificare abilitate, in copie conform cu originalul .
In cazul in care ofertantul cumpara de la terti furnizori, acesta trebuie sa prezinte Certificate pentru controlul productiei in fabrica , emise
de organisme de certificare abilitate, emise de organisme de certificare abilitate,in copie conform cu originalul Graficul general fizic si valoric
de executie al lucrarii;
Se va realiza o descriere detaliata a lucrarilor din punct de vedere tehnologic al resurselor materiale, mecanice si umane, cu respectarea
normativelor n vigoare si din care sa rezulte ndeplinirea cerintelor din caietul de sarcini.
Ofertantii, prin propunerea tehnica, vor trebui sa-si ia angajamentul realizarii integrale si n intervalul de timp stabilit a lucrarilor solicitate de
beneficiar.Perioada de garantie a lucrarilor este de minim 60 luni pentru executia lucrarilor.
Ofertantul va prezenta formularul de contract propus, semnat si stampilat de ofertant, insotit de eventuale propuneri de modificare a
clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai in masura in care acestea nu vor fi, n mod evident, dezavantajoase
pentru autoritatea contractanta;
Ofertantii trebuie sa prezinte complet propunerea tehnica, conform cerintelor obligatorii mai sus enuntate. Propunerea tehnica trebuie sa
ndeplineasca n mod corespunzator cerintele autoritatii contractante.
Propunerea tehnica va fi depusa online utilizand interfata oferita de SEAP la sectiunea ,,Propunere tehnica", pna la data limita de depunere
a ofertelor prevazuta n anuntul de participare. Propunerea tehnica va fi semnata cu semnatura electronica
Documentele solicitate vor fi prezentate in limba romana, iar daca sunt redactate in alta limba decat limba romana vor fi prezentate si
traduceri autorizate ale acestora.
Propunerea tehnica poate contine si alte aspecte considerate relevante de catre ofertant.
In cazul in care oferta nu respecta cerintele prevazute in documentatia de atribuire, comisia de evaluare are dreptul de a o respinge. Astfel,
ofertele care se incadreaza n prevederile art. 215, alineatul (4) din Legea nr. 98/2016 vor fi declarate inacceptabile, iar cele care se
incadreaza in prevederile art. 215, alineatul (5) din Legea nr. 98/2016 vor fi declarate neconforme.
NOTE:
(1) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale Propunerii tehnice sunt inferioare sau
nu corespund cerintelor prevazute in Caietul de sarcini, vor prevala prevederile Caietului de sarcini. In cazul in care nu se respecta aceste
prevederi autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul si de a solicita sistarea lucrarilor.
(2) Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei, in raport cu caietul de sarcini ori prevederile
legislatiei in vigoare va conduce la respingerea ofertei.
(3) In cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice si/sau completarea gresita a unui document ori neprezentarea acestuia in forma
solicitata sunt incidente prevederile de la punctul (2) de mai sus.
Cerintele impuse prin caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. Precizam ca datele furnizate trebuie sa fie exacte si sa
demonstreze studierea in detaliu a documentatiei puse la dispozitie.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 12-10-2016 16:35

Pagina 7/10

Fisa de date
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul are obligatia de a lua in considerare prevederile hotarrii nr.363/2010 privind aprobarea
standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice, eventualele deduceri in cazurile in care acestea sunt sub
efectul unui legi, precum si toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor contractuale, inclusiv marja de profit.
Ofertantul isi va pregati propunerea financiara tinnd cont de urmatoarele:
a) Prezentarea, in propunerea financiara, a unui pret superior valorii fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de
achizitie publica, conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila, in conformitate cu art. 215 alin.(4) din Legea 98/2016, cu modificarile
si completarile ulterioare.Valoarea propunerii financiare nu trebuie sa depaseasca valoarea estimata;
b) Propunerea financiara totala va cuprinde toate si orice costuri legate de executia categoriilor de lucrari prevazute in Listele de cantitati,
intocmirea Instructiunilor de intretinere si exploatare.
c) Propunerea financiara totala va cuprinde toate si orice costuri legate de protejarea mediului, conform Normelor Legale, precum si cele
legate de refacerea cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor;
d) Propunerea financiara totala va cuprinde toate si orice costuri legate de procurarea, transportul, depozitarea si punerea in opera a
materialelor si echipamentelor necesare functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin Caietul de sarcini.
Propunerea financiara va contine:
- Formular de oferta - Formular 11;
Formularul de oferta va fi insotit de o anexa care va cuprinde valoarea serviciilor de proiectare, valoarea asistentei tehnice din partea
proiectantului, valoare organizare de santier, valoarea investitiei de baza;
- centralizatorul cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti ;
- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (conform Formular F1 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008cu modificarile si completarile ulterioare);
- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (conform Formular F2 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008,cu modificarile si
completarile ulterioare);
- listele de cantitati de lucrari pe categorii de lucrari (conform Formular F3 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008cu modificarile si completarile
ulterioare);
- lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (conform Formular F4 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008cu modificarile
si completarile ulterioare);
- fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (conform Formular F5 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008cu modificarile si
completarile ulterioare);
- listele consumurilor de resurse: materiale, manopera, utilaj, transport pentru fiecare lista cu cantitati de lucrari;
- analize de pret pentru tarife la utilaje de constructii (lei/ora) si transport (lei/tona);
- analize de pret pentru pentru principalele materiale si produse semifabricate utilizate;
- grafic valoric de executie a lucrarii
Formularele F1-F5, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiei
de lucrari executate, in vederea decontarii. Se va depune si centralizatorul pe obiecte.
Pretul total ofertat va fi exprimat in RON si EURO la cursul de schimb Lei/euro comunicat de BNR in data de data publicarii invitatiei de
participare.
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, informatii suplimentare considerate semnificative pentru evaluarea
corespunzatoare a propunerii financiare.
In cazul ofertantului declarat castigator, preturile in RON, exclusiv TVA, sunt ferme si fixe pe toata perioada de valabilitate a contractului.
Valoarea estimata este valoare maximala, nu se accepta depasirea acesteia.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei


Pentru a putea participa la procedura de atribuire n calitate de ofertanti, operatorii economici au obligatia sa se nregistreze n Sistemul
Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP) cf. HG 1660/2006.
Vor fi acceptate numai ofertele depuse online n SEAP. Documentele de calificare si selectie, Propunerea tehnica si Propunerea financiara
vor fi transmise in format electronic conform instructiunilor SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului
legal/mputernicit. Se va depune formularul de contract propus, semnat si stampilat de ofertant, nsotit de eventuale propuneri de modificare
a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai n masura n care acestea nu vor fi, n mod evident, dezavantajoase
pentru autoritatea contractanta. Avnd n vedere prevederile art. 57 din Legea 98/2016, operatorul economic trebuie sa elaboreze oferta n
conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si sa indice n cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din
propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.
Pe lnga propunerea tehnica, propunerea financiara, declaratie privind ndeplinirea cerintelor de calificare/documente doveditoare ale
ndeplinirii cerintelor de calificare se va depune documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare.
Pot depune oferte online numai operatorii economici nregistrati.
Fisierele ncarcate trebuie semnate cu semnatura electronica extinsa.
Pretul se cripteaza,iar documentele ce contin elemente de pret se semnaleaza corespunzator.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 12-10-2016 16:35

Pagina 8/10

Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative care probeaza ndeplinirea
celor asumate prin completarea DUAE, se fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I n
clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa este
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro).
Formularul DUAE se va depune, dupa caz, si de catre asociat, subcontractant, tertul sustinator caz in care va depune o Declaratie care sa
ateste ca operatorul economic are obligatia sa furnizeze, la cerere si fara ntrziere, documentele suport indicate n fisa de date a achizitiei, n
vederea probarii celor asumate prin DUAE.
2)Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii
fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
3)Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa n mod
exclusiv n SEAP la Sectiunea ntrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi
publicate n SEAP la Sectiunea Documentatie, clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare simplificat, autoritatea contractanta
urmnd sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare dect cea stabilita n conformitate cu prevederile art. 150 din
Legea 98/2016.
Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor nregistra n SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic cf. prevederilor HG 1660/2006 si ca participant la procedura de atribuire.
Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul
SEAP (Sectiunea ntrebari), n format electronic, semnate cu semnatura electronica, cf Legii 455/2001.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic CJ Olt
Adresa postala: Bd. A.I Cuza nr. 14, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230025, Romania, Tel. +40 249431080, Email: cjolt@cjolt.ro, Fax: +40 0249431122,
Adresa internet (URL): www.cjolt.ro

Anexa B
INFORMATII PRIVIND LOTURILE
LOT NR. 1 DENUMIRE: Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe drumul
judetean DJ 643C
1) DESCRIERE SUCCINTA
Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe drumul judetean DJ 643C 6.998.705 lei , din care din care: cap. 3.3 proiectare si
inginerie 178.079 lei, cap.4 constructii, instalatii 6.719.829 lei, cap. 5.1. organizare de santier 100.797 lei,

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
LOT 1 - Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe drumul judetean DJ 643C
Valoarea estimata fara TVA: 6,998,705.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 36 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Valoarea garantiei de participare: 139974.10 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 12-10-2016 16:35

Pagina 9/10

Fisa de date
LOT NR. 2 DENUMIRE: Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe drumul
judetean DJ 703D
1) DESCRIERE SUCCINTA
Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe drumul judetean DJ 703D 18.094.422 lei, din care: cap. 3.3 proiectare si inginerie
492.507 lei, cap.4 constructii, instalatii 17.341.788 lei, cap. 5.1. organizare de santier 260.127 lei

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
LOT 2 - Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe drumul judetean DJ 703D
Valoarea estimata fara TVA: 18,094,422.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 36 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Valoarea garantiei de participare: 361888.44 RON

LOT NR. 3 DENUMIRE: Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe drumul


judetean DJ 546E
1) DESCRIERE SUCCINTA
Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe drumul judetean DJ 546E 11.258.793 lei, din care: cap. 3.3 proiectare si inginerie
299.098 lei, cap.4 constructii, instalatii 10.797.729 lei, cap. 5.1. organizare de santier 161.966 lei,

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
LOT 3 - Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe drumul judetean DJ 546E
Valoarea estimata fara TVA: 11,258,793.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 36 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Valoarea garantiei de participare: 225175.86 RON

LOT NR. 4 DENUMIRE: Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe drumul


judetean DJ 678E
1) DESCRIERE SUCCINTA
Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe drumul judetean DJ 678E 5.325.244 lei, din care: cap. 3.3 proiectare si inginerie
128.013 lei, cap.4 constructii, instalatii 5.120.425 lei, cap. 5.1. organizare de santier 76.806 lei

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
LOT 4 - Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe drumul judetean DJ 678E
Valoarea estimata fara TVA: 5,325,244.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 36 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Valoarea garantiei de participare: 106504.88 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 12-10-2016 16:35

Pagina 10/10