Sunteți pe pagina 1din 11

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare


Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
COMUNA DOBROSLOVENI
Adresa postala: strada Principala, nr. 235, Localitatea: Dobrosloveni, Cod postal: 237140, Romania, Punct(e) de contact: Gheorghe Tudorascu, Tel. +40
249530022, Email: primar@dobrosloveni.ro, Fax: +40 249530210, Adresa internet (URL): www.dobrosloveni.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL):
www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 22-03-2016 10:06

Pagina 1/11

Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Modernizare drumuri in comuna Dobrosloveni, judetul Olt

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de prestare: Comuna Dobrosloveni
Codul NUTS: RO414 - Olt

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Obiectul contractului cuprinde urmatoarele:
- executie lucrari pentru : Modernizare drumuri in comuna Dobrosloveni, judetul Olt
Executia lucrarilor de modernizare a drumurilor comunale din Dobrosloveni, judetul Olt. Lungime totala drumuri 8544 ml.
Valoarea estimata supusa prezentei proceduri de achizitie publica este de 7.550.145 fara TVA la care se adauga cheltuieli diverse si
neprevazute in procent de 10% sau valoare de 743.856 lei fara TVA, rezultand o valoare totala estimata de 8.294.001 lei fara TVA, defalcate
conform Devizului general astfel :
Cheltuieli pentru investitia de baza: 7.438.567 lei
Organizare de santier: 111.578 lei
Diverse si neprevazute: 743.856 lei, reprezentnd 10 %.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executia de lucrari pentru: Modernizare drumuri in comuna Dobrosloveni, judetul Olt
Executia lucrarilor de modernizare a drumurilor comunale din Dobrosloveni, judetul Olt.
Valoarea estimata supusa prezentei proceduri de achizitie publica este de 7.550.145 fara TVA la care se adauga cheltuieli diverse si
neprevazute in procent de 10% sau valoare de 743.856 lei fara TVA, rezultand o valoare totala estimata de 8.294.001 lei fara TVA, defalcate
conform Devizului general astfel :
Cheltuieli pentru investitia de baza: 7.438.567 lei
Organizare de santier: 111.578 lei
Diverse si neprevazute: 743.856 lei, reprezentnd 10 %.
Valoarea estimata fara TVA: intre 7,550,145.00 si 8,294,001.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


10 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 22-03-2016 10:06

Pagina 2/11

Fisa de date
n cuantum de 145.000 lei. echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR cu 5 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor.
Perioada de valabilitate a garantiei este de 120 de zile de la data limita de primire a ofertelor. - scrisoare de garantie bancara, in favoarea
Autorit.C.: 1) depunerea n ORIGINAL la sediul AC si copia scanata in SEAP, pana la data limita de eepunere a ofertelor; 2) sa faca referire
la proced. organizata de A.C.; 3)sa contina n clar denumirea A.C.in favoarea careia s-a constituit; 4) valoarea sa corespunda sumei fixe
solicitata; 5) sa aiba nscrisa valabilitatea; 6) sa contina parafa lizibila a bancii emitente si/sau semnatura autorizata; - instrument de
garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, cu respectare prevederilor art. 86, alin.3 din HGR nr. 925/2006 cu modif.si
complet. ulterioare;- prin depunerea la caseria autoritatii; - cu ordin de plata, vizat de catre banca, in contul autoritatii contractante si alte
modalitati de Virament bancar. - I.M.M.-urile pot constitui garantia de participare n valoare de 50% din cuantum, se vor prezenta anexat
garantiei de participare:
-Declaratia privind ncadrarea intreprinderii in categoria IMM ( anexa 1 din Ordonanta nr. 27/2006); n cazul depunerii de oferte n asociere,
garantia de participare trebuie constituita n numele asocierii si sa mentioneze ca acopera n mod solidar toti membrii grupului de operatori
economici;Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila.

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da
Se va constitui GBE, n procent de 5 % din valoarea contractului, exclusiv T.V.A., prin retineri succesive din situatia de lucrari sau GBE se
constituie printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. In
cazul retinerilor succesive din sumele datorate pentru facturi partiale - contractantul va deschide la Trezoreria Statului un cont de disponibil
distinct la dispozitia AC. Suma initiala care se depune de catre contractant n contul de disponibil astfel deschis nu va fi mai mica de 0,5%
din pretul contractului. Pe parcursul ndeplinirii contractului, AC va alimenta acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite
contractantului pna la concurenta sumei stabilite drept GBE n documentatia de atribuire.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


Buget local si buget de stat potrivit OUG nr. 28/2013; Termen de plata: in conform. cu prevederile Legii 72/2013 si in limita alocarilor
financiare in cadrul programului.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
c) Hotarrea Guvernului nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din OUG nr. 34/2006;
d) Legea 455/2001 privind semnatura electronica;
e) Legea 346/2004 privind stimularea nfiintarii si dezvoltarii IMM urilor;
f)Ordinul ANRMAP nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta;
g)Ordinul ANRMAP nr.302/2011 privind aprobarea formularelor standard de Proces-Verbal deschidere si Raportului procedurii;
h) Ordinul ANRMAP nr. 509/14.09.2011 privind formularea cerintelor criteriilor de calificare si selectie
Alte reglementari in domeniul achizitiilor publice disponibile pe site-ul www.anrmap.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 22-03-2016 10:06

Pagina 3/11

Fisa de date
Pentru demonstrarea ndeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din OUG 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta doar o
declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca ndeplineste cerintele de calificare astfel cum
au fost solicitate n Documentatia de atribuire. Declaratia va fi nsotita obligatoriu de o anexa n care ofertantul trebuie sa mentioneze
succint, dar precis, modul concret de ndeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau
altele asemenea, conform Formularului A, anexat.
Declaratie privind eligibilitatea
Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se ncadreze n situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. 34/2006, aprobata prin
Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Se solicita prezentarea Formularului nr. 1;
Se va prezenta Cazier fiscal al companiei, eliberat de DGFP/ANAF, n original, copie legalizata sau copie lizibila certificata conform cu
originalul;
Se va prezenta Cazierul judiciar al societatii n original, copie legalizata sau copie lizibila certificata conform cu originalul.
Note:
n cazul depunerii unei oferte n asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra ndeplinirea cerintei.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta
Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se ncadreze n situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006, aprobata prin
Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nota:
Acei operatori economici care au grafice de reesalonare aprobate de catre institutiile abilitate ndeplinesc cerinta minima de calificare iar
A.C. are obligatia de a accepta acele certificate.
Se solicita prezentarea Formularului nr. 2;
Persoanele juridice romne vor atasa certificate/documente din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii
anterioare celei n care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. n masura n care procedura de emitere a
acestor certificate nu permite confirmarea situa?iei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declara?ie pe proprie
raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din H.G. 925/2006.
Documentele se vor atasa n original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Persoanele juridice straine vor atasa certificate/documente (n original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul),
eliberate de autoritatile legale competente din tara n care este stabilit, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic si-a ndeplinit
obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, precum si taxele locale, n conformitate cu prevederile legale n vigoare din
tara n care este stabilit.
De asemenea, vor prezenta certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS), care sa ateste
indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat (sau echivalent). n cazul documentelor emise ntr-o alta limba dect cea romna, acestea vor
fi nsotite de traducerea legalizata n limba romna n original.
Note:
n cazul depunerii unei oferte n asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra ndeplinirea cerintei.

Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta


Se solicita prezentarea Formularului nr. 4;
Note:
n cazul depunerii unei oferte n asociere, acest certificat va fi prezentat in numele asocierii.
Declaratie pe propria raspundere privind nencadrarea n prevederile art. 69 indice 1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Se solicita prezentarea Formularului nr. 5;
Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri n cadrul consiliului de administratie /organ
de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pna la gradul al patrulea
inclusiv sau care se afla n relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), din OUG 34/2006, cu persoane ce detin
functii de decizie n cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire. Persoanele cu functie de decizie din cadrul
autoritatii contractante, n ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: TUDORASCU GHEORGHE - primar,
BADEA ION - viceprimar, DUMITRESCU ALINA NICOLETA contabil, CUMPANASU FLOREA - secretar, CIOROIANU VICTORIA CFP,
MACADAN MARLENA membru comisie, CIOROIANU IONEL presedinte, membru comisie, DAOGARU TITU membru comisie, DINU
ELENA membru comisie, GONEA DUMITRU MONEL membru comisie, ANGHEL MIRCEA membru comisie.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 22-03-2016 10:06

Pagina 4/11

Fisa de date
Persoane juridice romne.
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie legal nregistrati.
1. Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lnga instanta competenta din care sa rezulte ca:
- este autorizat sa desfasoare activitatile din obiectul achizitiei, obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent n codul CAEN din
Certificatul constatator emis de ORC.
Informatiile cuprinse n certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Documentele se vor atasa n original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul
Note:
a. n cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele solicitate mai sus, pentru partea de contract pe
care o va realiza. Cerinta va fi ndeplinita prin cumul.
b. Autoritatea contractanta, nainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire va solicita ofertantului clasat pe
primul loc, sa prezinte pentru conformitate documentul n original/ copie legalizata, n cazul n care acesta a fost depus n copie lizibila cu
mentiunea copie conform cu originalul.
Persoane juridice/ fizice straine
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie legal nregistrati.
Se vor atasa copii dupa original, si traducere certificata n limba romna, dupa documentele care dovedesc o forma de nregistrare/ atestare
ori apartenenta din punct de vedere profesional.
n cazul documentelor emise ntr-o alta limba dect cea romna acestea vor fi nsotite de traducerea legalizata n limba romna n original.
Se vor atasa documentele relevante, n original sau copie legalizata, si traducere certificata n limba romna, emise de autoritatile
competente din tara n care si are sediul operatorul economic, din care sa rezulte:
a) denumirea operatorului economic si toate datele de identificare;
b) codul unic de nregistrare;
c) sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adresa);
d) structura actionariatului;
e) numele reprezentantilor legali ai operatorului economic;
f) domeniul de activitate principal;
g) domeniile de activitate secundare;
h) operatorul economic este autorizat, n conditiile legislatiei statului n care si are sediul, sa desfasoare activitati similare celor ce fac
obiectul prezentei achizitii;
Documentele care nu vor contine toate aceste date vor fi considerate incomplete. Documentele vor fi utilizate si la verificarea situatiei
personale a ofertantului.
n cazul documentelor emise ntr-o alta limba dect cea romna acestea vor fi nsotite de traducerea legalizata n limba romna n original.
NOTA:
n cazul unei oferte depuse de catre un grup (asociere) de mai multi operatori economici:
1. Fiecare asociat trebuie sa ndeplineasca cerintele de la punctul III.2.1.a) si III.2.1.b) referitoare la eligibilitate si nregistrare;
2. n cazul n care este declarata cstigatoare o oferta depusa de catre un grup (asociere) de mai multi operatori economici, acestia si vor
legaliza asocierea nainte de semnarea contractului.
Completarea ulterioara a documentelor care confirma ndeplinirea criteriilor de calificare este permisa doar n conditiile prevazute la art. 11
din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

a)Cifra medie globala de afaceri pe ultimii trei ani(2012, 2013, 2014)


minim 12.500.000 lei.
Transformarea valorii cifrei medii anuale de afaceri din leu/alta valuta se va
face la cursul mediu anual comunicat de B.N.R. pentru fiecare an n parte,
disponibil pe adresa www.bnr.ro.
Persoanele juridice straine vor atasa, n copie nsotita de traducere
autorizata n limba romna, documente relevante, emise de autoritatile
competente, care sa certifice ndeplinirea cerintei obligatorii privind situatia
economica.
b) Persoanele juridice romne vor atasa copii lizibile cu mentiunea conform
cu originalul dupa situatiile financiare anuale aferente anilor fiscali 2012,
2013, 2014 (bilant contabil), nregistrate potrivit legii.

Completare Formular nr. 6.


Anul 2012: 1 euro = 4,4560 lei;
Anul 2013: 1 euro = 4,4190 lei.
Anul 2014: 1 euro = 4,4446 lei;
b) Prezentarea bilanturilor contabile pentru anii: 2012, 2013 si
2014.

c)Persoanele juridice straine vor atasa, n copie nsotita de traducere


certificata n limba romna, documente relevante, emise de autoritatile
competente, care sa certifice ndeplinirea cerintei obligatorii privind situatia
economica.

c)Documente traduse care sa confirme indeplinirea cerintei.

d) Scrisoare/declaratie bancara corespunzatoare sau orice alte documente d) Scrisoare/declaratie bancara corespunzatoare sau orice alte
din care sa rezulte cash-flow. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la
documente din care sa rezulte cash-flow.
momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile
resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte
mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a
lucrarii pentru perioada precizata. Valoarea solicitata pentru finalizarea
executiei lucrarilor la obiectivul de investitii: Modernizare drumuri in comuna
Dobrosloveni, judetul Olt este de min. 2.265.043,50 lei, iar perioada este de
3 luni.
Inscrisul/documentul va preciza clar posibilitatea ofertantului de acces la
disponibilitatile solicitate mai sus n cazul atribuirii contractului exclusiv
pentru lucrarea n cauza independent de alte facilitati de credit sau
disponibilitati existente. Curs BNR 23.10.2015.
Atunci cnd un grup de operatori economici depune oferta/candidatura
Completarea Formularului nr. 1, Formularul nr. 2 si Formularul
comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea n
nr. 5, Formularul H1 si Formular H2.
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
n situatia n care ofertantul beneficiaza de sustinere, conform art. 186 din
OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sustinatorul
trebuie sa prezinte angajamentul sau ferm, prin care acesta confirma faptul
ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate, precum
si declaratia nencadrarii n prevederile art. 180, art. 181 lit. a), c) indice 1 si
d), precum si declaratia privind nencadrarea n situatia prevazuta la art. 69
indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 22-03-2016 10:06

Pagina 5/11

Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta nr. 1.
Ofertantul trebuie sa aiba experienta similara in executarea de lucrari
similare
- Prezentarea listei lucrarilor executate in ultimii 5 ani din care sa rezulte ca
au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca
au fost duse la bun sfarsit, lucrari similare (in ultimii 5 ani) pentru drumuri a
caror lungime cumulata este de min. 8544 ml, la nivelul a maxim 3
contracte.

Formularul nr. 7, completat;


Formularul nr. 25, completat;

Se vor atasa, n copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, certificari


din care sa reiasa beneficiarii, lungimea drumurilor executate, perioada si
locul executiei lucrarilor, precum si daca acestea au fost executate conform
normelor profesionale in domeniu si au fost duse la bun sfarsit.
Atunci cnd un grup de operatori economici depune oferta, capacitatea
tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea n considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului.

Se vor atasa copii lizibile cu mentiunea conform cu


originalul dupa certificari din care sa reiasa beneficiarii,
lungimea drumurilor executate, perioada si locul executiei
lucrarilor, precum si daca acestea au fost executate conform
normelor profesionale in domeniu si au fost duse la bun sfarsit,
mentionate n Formularul nr. 7, n scopul dovedirii cerintei nr.1.
Se vor atasa documente justificative

Cerinta nr. 2
Operatorul economic, mpreuna cu ofertantul asociat, dupa caz,trebuie sa
dispuna de: Pentru executie lucrare:
- autobasculante;
- autogreder;
- incarcator frontal/buldoexcavator;
- compactor autopropulsat cu rulouri;
- compactor autopropulsat cu pneuri;
- instalatie preparat mixturi asfaltice la cald;
- repartizator finisor mixturi asfaltice;
- autogudronator;
- autocisterna cu dispozitiv de stropire.
- Laborator de verificari si incercari gradul II. , in conformitate cu prevederile
Legii 10 din 1995, H.G. 808 din 2005.
Documente privind asigurarea utilajelor minime solicitate; documente care
atesta detinerea, contracte nchiriere,cumparare/comodat/ prestari servicii/
lista inventar, declaratie de punere la dispozitie a utilajelor, sau orice altfel
de documente.

- Se va completa Formularul nr. 8.


- Se vor prezenta autorizatii laborator sau echivalent.
Documente privind asigurarea utilajelor minime solicitate;
documente care atesta detinerea, contracte
nchiriere,cumparare/comodat/ prestari servicii/ lista inventar,
declaratie de punere la dispozitie a utilajelor, sau orice altfel de
documente.

Cerinta nr. 3
Formularul nr. 9 (INFORMATII GENERALE PRIVIND
Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii.
ANGAJATII) completat Formularul nr. 10 (PERSONAL CE VA FI
Executantul trebuie sa dispuna de:
ANGAJAT N CONTRACT) completat.
-Responsabil de contract (manager proiect), care sa aiba experienta
specifica de minim 3 ani n constructii de drumuri.
-Sef de lucrare/santier inginer/sing, minim 5 ani experienta profesionala
generala. Experienta specifica de minim 3 ani, respectiv ca sef de santier n
domeniul constructii de drumuri.
- RTE sau echivalentul acestuia, care sa detina atestat tehnico-profesional
n domeniul Constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri, tunele n
conformitate cu prevederile Ordinului nr.777/2003 al ministrului lucrarilor
publice, transporturilor si locuintei. Se vor aplica corespunzator si
prevederile art. 23 alin. (3) din Instructiunea ANRMAP nr. 1/2013.
-Manager calitate - absolvent studii superioare, cu decizie interna de numire
ca manager al sistemelor de managementul calitatii. Experienta specifica
dovedita prin implicarea intr-un contract in care a avut atributii similare cu
cele pe care le va avea in contractul ce urmeaza a fi incheiat;
-Manager mediu - absolvent studii superioare, cu decizie interna de numire
ca manager al sistemelor de managementul mediului. Experienta specifica
dovedita prin implicarea intr-un contract in care a avut atributii similare cu
cele pe care le va avea in contractul ce urmeaza a fi incheiat;
- Ofertantul va asigura un topograf care sa fie autorizat conform Ord. 107/
29.03.2010, emis de ANCPI. Legitimatia va fi in termen de valabilitate la
data limita depunerii ofertelor.

-documente doveditoare : diplome, adeverinte, autorizatii,


atestate, certificatele detinute de persoanele respective, in copie
cf cu originalul. Pentru RTE si Topometrist se va prezenta doar
atestat si/sau legitimatie, valabil(a) la data limita de depunere
oferte. Se vor aplica corespunzator si prevederile art. 23 alin. (3)
din Instructiunea ANRMAP nr. 1/2013.

Se vor prezenta copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul dupa


diplomele, adeverintele, atestatele/legitimatii(pentru RTE sau echivalent si
topometrist), sau certificatele detinute de persoanele respective, decizie
interna, necesare pentru dovedirea indeplinirii cerintelor minime. Pentru
personalul desemnat pentru derularea acestui contract se vor prezenta CVuri semnate in original continand informatii necesare pentru demonstrarea
cerintelor minime(exceptand pentru RTE sau echivalent si topometrist).
Ofertantii vor prezenta Declaratii de disponibilitate pe perioada lucrarilor din
partea personalului cheie din Formular 12 si angajamentul de participare
obtinut pentru personalul care nu este angajat al operatorului economic.
De asemenea se vor prezenta contractul individual de
munca/colaborare/prestari servicii sau orice forma de colaborare cu
ofertantul. n cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte
aceste formulare, conditia fiind ndeplinita prin cumul.

-documente doveditoare : diplome, adeverinte, autorizatii,


atestate, certificatele detinute de persoanele respective, in copie
cf cu originalul. Pentru RTE si Topometrist se va prezenta doar
atestat si/sau legitimatie, valabil(a) la data limita de depunere
oferte.

Cerinta nr. 4
Informatii privind subcontractantii si asociatii
Ofertantii asociati/subcontractanti vor prezenta declaratie pe propria
raspundere privind nencadrarea n prevederile art. 69`1 din O.U.G. 34/2006
completata n conformitate cu Formularul 5, semnata de reprezentantul
legal, stampilata si datata. Ofertantul va completa si va semna formularul 12
cu subcontractantii si specializarea acestora. Ofertantul are dreptul de a
include n propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din
contract. n cazul n care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa
se ndeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea
contractanta va solicita, la ncheierea contractului de achizitie publica,
prezentarea contractelor ncheiate ntre viitorul contractant si
subcontractantii nominalizati n oferta.

Pentru subcontractanti se vor prezenta urmatoarele: lista


cuprinznd subcontractantii, nsotita de o declaratie scrisa a
ofertantului privind partea/partile din contract care sunt
ndeplinite de subcontractanti exprimata/exprimate n procent si specializarea acestora- Formular 12.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 22-03-2016 10:06

Pagina 6/11

Fisa de date
Pentru subcontractanti se vor prezenta urmatoarele: lista cuprinznd
subcontractantii, nsotita de o declaratie scrisa a ofertantului privind
partea/partile din contract care sunt ndeplinite de subcontractanti
exprimata/exprimate n procent -si specializarea acestora- Formular 12.
Contractele prezentate trebuie sa fie n concordanta cu oferta si se vor
constitui n anexe la contractul de achizitie publica. Pe parcursul derularii
contractului, contractantul nu are dreptul de a nlocui subcontractantii
nominalizati n oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala
nlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice
sau financiare initiale. Pentru participarea n asociere se vor prezenta
urmatoarele: acordul de asociere cu precizarea liderului Formular 13 si
imputernicirea liderului asocierii Formular 14

Pentru subcontractanti se vor prezenta urmatoarele: lista


cuprinznd subcontractantii, nsotita de o declaratie scrisa a
ofertantului privind partea/partile din contract care sunt
ndeplinite de subcontractanti exprimata/exprimate n procent si specializarea acestora- Formular 12.

n situatia n care ofertantul beneficiaza de sustinere, conform art. 190 din


Completarea Formularului nr. 1, Formularul nr. 2, Formularul nr.
OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sustinatorul
5 si Formularul H3.
trebuie sa prezinte angajamentul sau ferm, prin care acesta confirma faptul
ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale
invocate. Se completeaza Formularul H3, precum si declaratiile nencadrarii
n prevederile art. 180 - Formularul nr. 1, declaratie art. 181, litera a), c)
indice 1 si d) - Formularul nr. 2, precum si declaratia privind nencadrarea n
situatia prevazuta la art. 69 indice 1 - Formularul nr. 5, anexate.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Standarde de asigurare a calitatii


Implementarea Standardului de Management al Calitatii n conformitate cu
SR EN ISO 9001.
Operatorul economic trebuie sa prezinte certificat pentru sistemul calitatii
aplicat pe baza standardelor SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru lucrari
de constructii in domeniul contractului. n cazul asocierii cerinta va fi
ndeplinita n mod individual pentru partea de contract pe care o realizeaza
potrivit Acordului de asociere.

Se va prezenta in copie legalizata sau in copie conforma cu


originalul certificatul SR EN ISO 9001 sau dovada implementarii
unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN
ISO 9001 sau echivalent.
Operatorii economici care sunt n curs de atestare vor dovedi ca
rapoartele de audit au fost finalizate si din ele reiese faptul ca
vor primi certificarea. De asemenea, operatorii economici pot
prezenta un certificat emis de un organism de certificare sau alte
documente care probeaza n mod concludent ndeplinirea
cerintei: spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate
procedurata, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru
obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001.

Standard de protectie a mediului


Implementarea Standardului de Management de Mediu n conformitate cu
SR EN ISO 14001.
Operatorul economic trebuie sa prezinte Certificarea sistemului de
management al mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalent pentru lucrari
de constructii in domeniul contractului. n cazul asocierii cerinta va fi
ndeplinita n mod individual pentru partea de contract pe care o realizeaza
potrivit Acordului de asociere.

Se va prezenta in copie legalizata sau in copie conforma cu


originalul certificatul SR EN ISO 14001 sau dovada
implementarii unui sistem de management al calitatii in
conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent.
Operatorii economici care sunt n curs de atestare vor dovedi ca
rapoartele de audit au fost finalizate si din ele reiese faptul ca
vor primi certificarea. De asemenea, operatorii economici pot
prezenta un certificat emis de un organism de certificare sau alte
documente care probeaza n mod concludent ndeplinirea
cerintei: spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate
procedurata, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru
obtinerea unei certificari SR EN ISO 14001.

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 22-03-2016 10:06

Pagina 7/11

Fisa de date
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se organizeaza LE cf. art. 161. alin. (1), lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modif si complet ult.
- Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul;
- Eventuale limite ale valorilor pna la care pretul poate fi mbunatatit: NU
- Sistemul va pune la dispozitie informatii refer. la preturi noi, precum si la nr. de participanti
- La LE au dreptul sa participe doar operatorii ec inregistrati in SEAP si carora le au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza,
conf prev art 165 din OUG 34/2006 cu modif si complet ult;
- In vederea participarii la LE operatorii economici trebuie sa fie nregistrati online si sa detina certificat digital valid pentru acces n sistem.
Informatii disponibile pentru conectare si nregistrare la: http://www.e licitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=InregistrareOF
- Numarul de runde ale LE: 1 ;
- LE va ncepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei ;
- Durata unei runde: 1 (una) zi.
Dupa runda de reofertare, ofertantul care a avut cel mai mic pret are obligatia ca in termen de 1 (una) zi lucratoare de la finalizarea licitatiei
electronice sa transmita autoritatii contractante formularul de oferta cu noua valoare ofertat, insotit de centralizatorul de preturi.
In cazul in care dupa etapa finala de LE se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita
reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii.

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica se va ntocmi astfel nct sa respecte n totalitate cerintele prevazute n Documentatia tehnica aferenta procedurii si sa
asigure identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din documentatia tehnica si anexele la aceasta.
Nu sunt acceptate limitari ale obligatiilor ofertantului fata de cerintele prezentate in documentatia de atribuire si prezentul caiet de sarcini.
Pentru executia lucrarilor:
Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze ca ofertantul a inteles corect cerintele si specificatiile tehnice si totodata trebuie sa:
- demonstreze ca solutia tehnica pe care o adopta la executie indeplineste intrutotul aceste cerinte;
- sa demonstreze ca in caz de atribuire a contractului ofertantul dispune de resurse materiale, financiare si umane suficiente precum si de
expertiza necesara pentru a asigura executia lucrarilor cu respectarea tuturor STAS-urilor, normativelor si prevederilor nationale in vigoare si
in termenele si bugetele impuse;
In mod obligatoriu si clar din propunerea tehnica trebuie sa reiasa ca, pentru executia tuturor activitatilor contractului ce urmeaza a fi atribuit,
pe fiecare categorie de lucrari in parte:
- managementul tuturor resurselor alocate si al timpului de executie pe fiecare activitate in parte. Activitatile vor fi detaliate in stricta
concordanta cu devizele pe obiect, cu CS de executie si cu strategia de abordare a obiectivului;
- managementul deseurilor inerte;
- Ofertantul va prezenta Planul de management de mediu aferent lucrarii in cauza - planul propriu de protectie a mediului, pe perioada
executiei lucrarilor, a carui structura trebuie sa acopere elementele structurii-cadru precizate in continuare :
a) Date de identificare a proiectului/lucrarii (denumirea lucrarii, beneficiar, proiectant, antreprenor general, antreprenori de specialitate,
subantreprenori etc., descrierea sumara a proiectului/lucrarii) precum si repartizarea executiei lucrarilor + Descrierea sistemului de
management de mediu aplicabil pe perioada executiei lucrarilor + Scop si domeniu de aplicare ;
b) Evaluarea si examinarea de mediu specifica amplasamentului lucrarilor. Impactul lucrarilor asupra mediului;
c) Prevenirea si combaterea poluarilor accidentale asupra mediului;
d) Diminuarea influentei utilajelor grele relativ la sanatatea umana si mediul general. Aceasta include diminuarea potentialelor pagube
asupra vegetatiei, emisiilor de zgomote, prafului si scurgerilor accidentale de combustibili care pot duce la contaminarea apei, solului si
subsolului;
e) Evacuarea Deseurilor Solide ale tuturor materialelor de constructie n locuri amenajate pentru evacuarea deseurilor si materialelor in
exces, intr-o modalitate sigura si ecologica.
f) Identificarea impactului de mediu si masuri de atenuare ;
g) Plan de atenuare a impactului de mediu + Supraveghere, control, monitorizare Plan de monitorizare - Se va completa Formularul O.
Pentru descrierea completa a Planului de management de mediu, acesta se va intocmi in concordanta cu specificul lucrarilor ce se executa
si in acelasi timp se vor avea in vedere prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, Legea nr. 211 din 15/11/2011 privind
regimul deseurilor, HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinznd deseurile, inclusiv deseurile
periculoase, HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor, STAS 6156/1986 Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si social
culturale limite admisibile si parametrii de izolare acustica, plan de atenuare a impactului de mediu precum si celelalte prevederi legale
mentionate in caietele de sarcini.

Propunerea tehnica va cuprinde obligatoriu fara insa a se limita la acestea, in stricta corespondenta cu prevederile caietului de sarcini,
urmatoarele:
- lista si procedurile tehnice de executie aferente, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini;
- planul calitatii specific lucrarii. Ofertantul va prezenta n cadrul planului calitatii aplicat lucrarii: Prezentarea generala a lucrarilor;
Descrierea sistemului calitatii, inclusiv lista procedurilor aferente sistemului calitatii (P.S.) aplicat la lucrarile/tehnologia prevazute n
programul de realizare a lucrarilor; Planul de control al calitatii, verificarii si incercarii pe faze determinate de executie, incluzand metodologia
detaliata pentru executia testelor si verificarilor de calitate pentru materialele folosite si pentru lucrarile executate;
-Ofertantul va prezenta o justificare a termenului de executie al lucrailor pe zile si categorii de lucrari, la nivelul operatiilor (articolelor de
deviz), graficul de indeplinire a contractului va surprinde executia lucrarilor, urmand sa fie intocmit pe categorii de activitati, identificate la
nivelul fiecarui obiect n parte, in succesiunea logica de realizare a acestora si in corelare cu legislatia n vigoare si resursele declarate, cu
precizarea duratelor de indeplinire si a datelor de incepere si finalizare, precum si cu indicarea drumului critic, a interdependentelor dintre
activitati si a reperelor critice, sens in care, pentru acuratetea prezentarii informatiilor se recomanda utilizarea, la intocmirea acestuia, a unui
program de calcul automatizat cum ar fi Primavera/Microsoft Project sau similar. Principalul element al graficului va fi termenul de executie al
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 22-03-2016 10:06

Pagina 8/11

Fisa de date

contractului in care ofertantul se obliga sa execute lucrarile aferente. Durata astfel rezulta prin luarea in considerare a termenelor respective,
se constituie ca durata de executie a contractului, care se va intinde intre momentul emiterii ordinului de incepere a lucrarilor si momentul
receptiei la terminarea tuturor lucrarilor respective. Se va tine cont de incarcarea pe resurse astfel :
- incarcarea pe resursa materiala, exprimata fizic in lei ;
- incarcarea pe resursa manopera, exprimata fizic in ore ;
- incarcarea pe resursa utilaj, exprimata fizic in ore ;
- incarcarea pe resursa transport, exprimata fizic in tone ;
Jaloanele de monitorizare (milestones) care vor arata clar momentul finalizarii etapelor cheie de pe drumul critic al proiectului (demararea
lucrarilor, fazele determinante, testarea, receptia, etc). Aceste jaloane de monitorizare vor servi Autoritatii Contractante ca repere pentru
calculul intarzierilor aferente acestui contract. Intarzierile care vor aparea in perioada de derulare a contractului vor fi penalizate cu 0.1%, dar
nu mai mult de 10% din pretul contractului. Aceste penalitati vor fi calculate in fiecare certificat de plata, penalitatile aplicandu-se pentru
intarzieri aferente fiecarui jalon de monitorizare;
Programul va include si un grafic al reperelor (jaloanelor) critice (Graficul de Gantt executie) care va reprezenta, in fapt, programarea
activitatilor de executie, detaliind urmatoarele: operatiuni componente, date exacte, alocarea specifica a unor resurse umane si materiale,
utilaje, etc.
Se impune, de asemenea, evidentierea in grafic a aportului planificat pentru fiecare membru al societatii mixte/consortiului de firme, daca
este cazul, precum si implicarea eventualilor subantreprenori (in ceea ce priveste activitatile intreprinse, planificarea exacta a acestora, etc.);
Ofertantul va include, de asemenea, planuri si diagrame care sa surprinda viziunea sa privind etapele de derulare ale lucrarilor (fazele
determinante).
-Se va completa Formularul nr. 16 (ANGAJAMENT PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTULUI N CONDITIILE IMPUSE PRIN
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE) completat.
- perioada de garantie acordata lucrarii,
- toate celelalte documente sau informatii solicitate prin caietul de sarcini.
In cazul unei oferte depuse de catre o asociere/consortiu propunerea tehnica va cuprinde obligatoriu descrierea modului de impartire a
sarcinilor intre membrii precum si nivelul de implicare din punct de vedere al resurselor materiale si umane utilizate;
In mod obligatoriu se va face o descriere detaliata a organizarii, metodologiei si a planului de lucru/programul de executie al lucrarilor
conceput pentru realizarea contractului.
Program de executie al lucrarilor, care sa se axeze pe activitatile de constructie propriu -zisa si sa includa descrieri succinte ale tuturor
operatiunilor componente, surprinzand succesiunea exacta a activitatilor, precum si intervalele de timp in care ofertantul propune sa fie
efectuate lucrarile. Acest program va ilustra indeosebi urmatoarele elemente: lucrarile temporare si permanente care vor fi executate; toate
activitatile care interfereaza intr-un fel sau altul cu lucrarile existente si cu exploatarea acestora (unde este cazul);
Vor fi descrise explicit activitatile si sarcinile concrete ce vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului.
Structura organizationala prevazuta de catre ofertant in scopul executiei lucrarilor in cadrul careia se va ilustra, in cadrul acestei sectiuni,
structura organizationala pe care a prevazut-o in vederea implementarii acestui contract, incluzand personalul de pe santier, asistenta
asigurata de birourile centrale, personalul administrativ si auxiliar etc. (inclusiv subantreprenorii), prezentand inclusiv o organigrama
completa, care sa evidentieze functiile exacte care ii revin fiecarui membru al personalului.
Ofertantul va confirma, de asemenea, numele persoanei care va fi desemnata sa actioneze in calitate de Reprezentant al Antreprenorului si
va evidentia relatiile de coordonare acceptate dintre Reprezentantul Contractorului si restul partilor implicate, precum si direct intre celelalte
parti;
Descrierea facilitatilor ce urmeaza a fi puse la dispozitia dirigintelui de santier prin grija antre prenorului.
-In conformitate cu prevederile art.34, alin.(2), teza 2, din O.U.G. nr.34/2006,cu modificarile ulterioare,ofertantii sunt obligati sa indice in
cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii. Pentru mai
multe informatii se va consulta site: www.mmuncii.ro. Se va prezenta Formularul 17.
Durata de garantie se va justifica prin prezentarea unui memoriu, in care se vor detalia serviciile oferite. Termenul de interventie la defectiuni
in perioada de garantie se va justifica prin prezentarea unui memoriu prin care se vor justifica si detalia modalitatea de interventie, locatia,
numarul si tipul resurse folosite si disponibilizate, etc.
Memoriile justificative privind termenele ofertate vor contine la nivel minimal dar fara a se limita la: grafice detaliate, puncte de stationare,
resursele folosite (umane, materiale, logistica, etc.)
NOTA: Vor fi luate in considerare numai acele planuri de management si calitate particularizate la lucrare si care contin informatii detaliate,
complete si aplicabile.
1. Informatii detaliate, complete si aplicabile sunt considerate informatiile care, pe lnga caracterul general de enunt, prezinta descrieri,
explicatii, date concrete, adaptate la necesitatile proiectului.
2. Informatii sumare, incomplete sau neaplicabile sunt considerate informatiile carora le lipsesc notele explicative si care au doar un
character enuntiativ si/sau enumerativ, fara referinta si identificari in proiectul propus, chiar daca sunt n conformitate cu legislatia n vigoare.
Nerespectarea solutiilor tehnice si cerintelor de prezentare din Caietul de sarcini si Documentatia de atribuire constituie motiv de respingere
a ofertei ca inacceptabila sau neconforma in conformitate cu art. 36 din HG nr.925/2006.
Nu este permisa completarea ulterioara a propunerii tehnice, neprezentarea propunerii tehnice in conformitate cu cerintele din prezentul
caiet de sarcini si documentatia de atribuire va conduce la descalificarea ofertantului conform art. 36 alin (2) din HG 925/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare.
- Lipsa oricarei informatii/descrieri de mai sus sau descrieri/documente incomplete are ca efect respingerea ofertei ca neconforma (dupa
transmiterea unei solicitari de clarificari si primirea unui raspuns la aceasta / dupa caz) dar in cazul lipsei unui document aferent propunerii
tehnice ori prezentarea acestuia in forma incompleta /necorespunzator solicitarilor, Autoritatea Contractanta va descalifica oferta ca fiind
neconforma, fara a solicita prezentarea documentelor/informatiilor lipsa Propunerea tehnica se va ntocmi astfel nct sa respecte n
totalitate cerintele prevazute n Documentatia tehnica aferenta procedurii (Caietul de sarcini si Proiectul tehnic) si sa asigure identificarea cu
usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din documentatia tehnica si anexele la acesta. Propunerea tehnica va cuprinde
obligatoriu:
Se poate vizita amplasamentul lucrarii la solicitarea operatorilor economici, pe tot parcursul aplicarii procedurii de atribuire pana la data
limita de depunere a ofertelor.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 22-03-2016 10:06

Pagina 9/11

Fisa de date
Propunerea financiara va contine:
La nivelul propunerii financiare, fiecare operator economic va cuprinde, ca element constitutiv si distinct al acesteia, valoarea rezultata n
urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute (comunicat de autoritatea contractanta) la valoarea propunerii financiare
constituite/depuse (fara diverse si neprevazute si fara suma aferenta cheltuielilor cu organizarea de santier).
- Formularul nr. 18 (FORMULAR DE OFERTA) completat.
Propunerea financiara se ntocme?te n conformitate cu PT, respectiv completarea formularelor F1 F3 si trebuie sa se ncadreze n limita
fondurilor care pot fi disponibilizate pentru ndeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, ncadrndu-se in cerintele caietului de
sarcini.
Oferta va fi completata cu valoarea in RON si echivalent Euro.
Nu sunt acceptate depasiri ale valorilor estimate, in sensul ca oferta financiara depusa de operatorul economic nu trebuie sa depaseasca
valoarea estimata a contractului.
Nerespectarea prevederilor de mai sus atrage declararea inacceptabilitatii ofertei in conditiile art. 36 alin. (1) lit. e) din HG 925/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare.
- Termene de plata: 60 zile de la data aprobarii/acceptarii situatiilor de lucrari n functie de etapele de executie, n contul din trezorerie al
executantului, nsa numai cu conditia disponibilitatii fondurilor n bugetul autoritatii contractante, cu respectarea prevederilor legale.
- Modalitate de plata: prin virament, n contul ofertantului, care va fi indicat n propunerea de contract.
Ofertantul are obligatia de a exprima pretul total ofertat pentru executia lucrarilor atat in lei, cat si in euro. Echivalentul in euro al valorii
exprimate in lei se va determina corespunzator cursului BNR din data publicarii invitatiei pentru participare.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei


Pentru a putea participa la procedura de atribuire n calitate de ofertanti, operatorii economici au obligatia sa se nregistreze n Sistemul
Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP) cf. HG 1660/2006. Vor fi acceptate numai ofertele depuse online n SEAP. Adresa la care se depune
oferta: Documentele de calificare si selectie, Propunerea tehnica si Propunerea financiara vor fi transmise in format electronic conform
instructiunilor SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/mputernicit. Se va depune formularul de contract
propus, semnat si stampilat de ofertant, nsotit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se
vor accepta numai n masura n care acestea nu vor fi, n mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractanta. Avnd n vedere
prevederile art. 170 din OUG nr.34/2006, operatorul economic trebuie sa elaboreze oferta n conformitate cu prevederile din documentatia
de atribuire si sa indice n cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale,
clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.
Pe lnga propunerea tehnica, propunerea financiara, declara?ie privind ndeplinirea cerintelor de calificare/documente doveditoare ale
ndeplinirii cerintelor de calificare se va depune documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare, declaratie privind calitatea
de IMM, daca este cazul.
Pot depune oferte online numai operatorii economici nregistra?i.
Fisierele ncarcate trebuie semnate cu semnatura electronica;
Pretul se cripteaza, iar documentele ce contin elemente de pret se semnaleaza corespunzator.
a) Daca este cazul, la documentele de calificare se va atasa in SEAP, n copie, mputernicirea semnata de reprezentantul legal al
operatorului economic privind nominalizarea persoanei mputernicite sa angajeze ofertantul n contract, respectiv: Formularul nr. 19
(MPUTERNICIRE PENTRU SEMNATARUL OFERTEI) si, daca exista, copie dupa hotarrea / decizia consiliului de administratie sau a
organismului corespunzator al operatorului economic, privind nominalizarea persoanei desemnata ca reprezentant legal al societatii.
Acestea trebuie atasate si de catre asociati, atunci cnd este cazul.
b) Toate formularele solicitate si prevazute n Sectiunea Modele formulare se vor prezenta completate integral, cu semnaturile olografe in
SEAP.
c) Adresa la care se depune oferta: in SEAP
d) Se vor depune pana la data limita de depunere a ofertelor, in original la sediul AC : Formularul nr. 20 (SCRISOARE DE NAINTARE),
garantia de participare in original si declaratia de I.M.M. in original (daca este cazul).
e) n cazul documentelor emise de institutii/organisme oficial abilitate n acest sens documentele respective trebuie sa fie semnate si
parafate conform prevederilor legale.
f) Mod recomandat de prezentare: Documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi foldere separate, vor avea
fiecare cte un opis (n care vor fi mentionate toate documentele solicitate n documentatia de atribuire, cu indicarea paginii la care se afla
documentul n ordinea din documentatia de atribuire), iar fiecare fila va fi numerotata si semnata de catre reprezentantul autorizat al
ofertantului mputernicit sa angajeze ofertantul n contract, pentru fiecare dosar n parte, separat. Filele cu informatii pe verso vor fi si ele
semnate.
g) Documentele de calificare se vor ndosaria si opisa n ordinea n care au fost solicitate n Fisa de date a achizitiei. n cazul n care exista
asociati, documentele de acelasi tip se vor aseza unul dupa altul (mai nti pentru ofertant sau liderul de asociatie, apoi pentru asociati, dupa
care pentru subcontractanti).
Lipsa unui singur document privind situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economica si financiara
precum si capacitatea tehnica si profesionala, solicitate prin documentatia de atribuire are ca efect declararea ofertei ca fiind inacceptabila si
respingerea ei.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 22-03-2016 10:06

Pagina 10/11

Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Alte fonduri

VI.3) ALTE INFORMATII


n cazul n care doi sau mai multi ofertanti au preturile egale si sunt clasati pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita respectivilor noi
oferte financiare n SEAP pna la obtinerea departajarii, depuse la sediul AC.
- Pretul contractului este ferm si nu se ajusteaza.
- Termene de plata: minim 60 zile, de la aprobarea situatiilor de lucrari si emiterea facturii, n contul din trezorerie al executantului.
- Modalitate de plata: prin virament, n contul ofertantului, care va fi indicat n propunerea de contract.
- Nu sunt acceptate oferte alternative
Se poate vizita amplasamentul lucrarii la solicitarea operatorilor economici, pe tot parcursul aplicarii procedurii de atribuire pana la data limita
de depunere a ofertelor. La vizitarea amplasamentului se va ncheia Procesul Verbal de participare prezentat n Formularul H4.
n masura n care se doreste depunerea unei contestatii/cereri/plngeri la Consiliu sau Instanta de judecata, ofertantul trebuie sa constituie
garantia de buna conduita, n conformitate cu prevederile art. 271 indice 1 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Completarea ulterioara a documentelor care confirma ndeplinirea criteriilor de calificare este permisa doar n conditiile prevazute la art. 11 din
H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Nendeplinirea uneia din cerintele formulate n legatura cu documentele de calificare (inclusiv neprezentarea formularelor si documentelor la
care se face referire n acestea, conduce la declararea ofertei ca fiind "inacceptabila" n conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1), lit. b) din
HG nr. 925/2006. Daca exista incertitudini referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a unui operator economic, autoritatea contractanta
poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.
Ofertantul va prezenta Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa ndeplineasca conditiile prevazute de legislatie pentru a participa la procedura.
Se solicita prezentarea Formularului nr. 3;
Ofertantul nu are dreptul, ca n cadrul acestei proceduri:
a) sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor
candidaturilor/ofertelor n cauza;
b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant n cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei
individuale sau, dupa caz, a celei n care este ofertant asociat;
c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator n cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei
individuale sau, dupa caz, a celei n care este ofertant asociat.
Note:
n cazul depunerii unei oferte n asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra ndeplinirea cerintei.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prev. art. 256 indice 2 din OUG 34/2006 actualizata

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 22-03-2016 10:06

Pagina 11/11