Sunteți pe pagina 1din 119

MODULUL

Drept penal - partea general I

INTRODUCERE
Dreptul penal partea general este o materie ce se studiaz pe parcursul a dou
semestre (semestrul 3 i 4). Pentru fiecare semestru a fost alc tuit cte un modul de
studiu: Drept penal partea general I (pentru semestrul 3) i drept penal partea general
II (pentru semestrul 4).
Studiul p r ii generale a dreptului penal ncepe cu modulul Drept penal partea
general I. Acesta este structurat n mai multe p r i numite unit i de nv are. Ordinea
n care sunt structurate aceste unit i de nv are este f cut n scopul unei mai u oare
nv ri a no iunilor de drept penal ce in de partea general a acestei ramuri de drept.
Prima unitate de nv are este consacrat aspectelor intoductive n materia dreptului
penal i cuprinde informa iile legate de nceputul studiului, de c tre student, a unei
ramuri de drept noi.
ncepnd cu cea de-a doua unitate de nv are se trece la studiul p r ii generale a
dreptului penal fiind prezentate aspectele privind aplicarea legii penale romne.
Unitatea a 4-a marcheaz nceputul studiului celei mai importante institu ii a
dreptului penal institu ia infrac iunii. Vor fi prezentate tr s turile esen iale ale
infrac iunii i n continuare condi iile pe care legea le poate prevedea pentru ca o fapt
s devin infrac iune (con inutul infrac iunii).
Urmeaz prezentarea pedepselor ce pot fi aplicate persoanei care a s vr it o
infrac iune i se ncheie cu o alt categorie de sanc iuni - m surile de siguran ce pot
fi luate fa de o persoan care a comis o fapt prev zut de legea penal .
Pentru fiecare unitate de nv are am prev zut i un timp de studiu. Acesta este
orientativ i reprezint o durata medie necesar acumul rii de cuno tiin e la un nivel
suficient spre mediu. De aceea pentru a ob ine rezultate superioare i recomand
alocarea unui timp suplimentar la fiecare unitate n parte.
La fiecare tem propus ai posibilitatea s - i verifici singur nivelul de nv are cu
ajutorul exerci iilor de autoevaluare i a testelor de verificare.
Conf. univ. dr. Cristian Mitrache
SUCCES!

CUPRINS
UNITATEA DE NV ARE 1 - ASPECTE GENERALE PRIVIND DREPTUL PENAL................................ 4
Sec iunea I - Dreptul penal ca ramur de drept ............................................................................................ 4
Sec iunea II- Principiile fundamentale ale dreptului penal .......................................................................... 6
Sec iunea III-a - Izvoarele dreptului penal ................................................................................................... 8
Sec iunea IV - No iunea i structura legii penale........................................................................................ 11
UNITATEA DE NV ARE 2 - APLICAREA LEGII PENALE N TIMP ................................................... 16
1. Considera ii generale privind aplicarea legii penale ........................................................................... 16
2. Activitatea legii penale......................................................................................................................... 16
3. Aplicarea legii penale de dezincriminare............................................................................................. 17
4. Aplicarea legii penale mai favorabile pn la judecarea definitiv a cauzei ...................................... 18
5. Aplicarea legii penale mai favorabile dup judecarea definitiv a cauzei.................................................. 20
6. Ultraactivitatea legii penale temporare ................................................................................................ 23
UNITATEA DE NV ARE 3 - APLICAREA LEGII PENALE N SPA IU ............................................... 25
1. Principiile de aplicare a legii penale n spa iu ..................................................................................... 25
2. Aplicarea legii penale n raport cu faptele s vr ite pe teritoriul rii ................................................ 25
3. Aplicarea legii penale romne infrac iunilor s vr ite n afara teritoriului rii ................................ 27
4. Extr darea ............................................................................................................................................. 30
UNITATEA DE NV ARE 4 - NO IUNEA I TR S TURILE ESEN IALE ALE INFRAC IUNII ....... 36
Sec iunea I - No iunea de infrac iune.......................................................................................................... 36
Sec iunea a II-a - Tr s turile esen iale ale infrac iunii............................................................................... 37
UNITATEA DE NV ARE 5 - CON INUTUL INFRAC IUNII ............................................................... 45
Sec iunea I - Aspecte generale .................................................................................................................... 45
Sec iunea a II-a - Factorii infrac iunii......................................................................................................... 47
UNITATEA DE NV ARE 6 - CON INUTUL CONSTITUTIV AL INFRAC IUNII................................ 56
1. No iunea de con inut constitutiv .......................................................................................................... 56
2. Latura obiectiv .................................................................................................................................... 56
3. Latura subiectiv .................................................................................................................................. 61
UNITATEA DE NV ARE 7 - LIPSA PREVEDERII N LEGEA PENAL I CAUZELE JUSTIFICATIVE ........ 67
Sec iunea I - Aspecte generale .................................................................................................................... 67
Sec iunea a II-a - Lipsa prevederii n legea penal .................................................................................... 69
Sec iunea a III-a Cauzele justificative ........................................................................................................ 69
UNITATEA DE NV ARE 8 - CAUZELE DE NEIMPUTABILITATE ..................................................... 80
Sec iunea I - Constrngerea fizic ............................................................................................................... 80
Sec iunea a II-a - Constrngerea moral .................................................................................................... 81
Sec iunea a III-a - Excesul neimputabil...................................................................................................... 82
Sec iunea a IV-a - Minoritatea f ptuitorului............................................................................................... 83
Sec iunea a V-a - Iresponsabilitatea............................................................................................................ 84
Sec iunea a VI-a - Intoxica ia...................................................................................................................... 85
Sec iunea a VII-a - Eroarea ......................................................................................................................... 87
Sec iunea a VIII-a - Cazul fortuit................................................................................................................ 89
UNITATEA DE NV ARE 9 - SANC IUNILE DE DREPT PENAL. PEDEPSELE .................................. 93
Sec iunea a I - Felurile sanc iunilor de drept penal .................................................................................... 93
Sec iunea a II-a - Pedepsele principale aplicabile persoanei fizice ........................................................... 94
Sec iunea a III-a - Pedepsele complementare i accesorii aplicabile persoanei fizice.............................. 99
Sec iunea a IV-a - Pedepsele aplicabile persoanei juridice ...................................................................... 104
UNITATEA DE NV ARE 10 - M SURILE DE SIGURAN ............................................................. 110
Sec iunea I - Aspecte generale .................................................................................................................. 110
Sec iunea a II-a - M surile de siguran n special................................................................................... 111
BIBLIOGRAFIE MODUL............................................................................................................................. 119

UNITATEA DE NV ARE 1
Aspecte generale privind dreptul penal
PLAN
Sec iunea I - Dreptul penal ca ramur de drept
1. No iunea dreptului penal
2. Obiectul dreptului penal
3. Necesitatea dreptului penal
Sec iunea II - Principiile fundamentale ale dreptului penal
1. No iune
2. Cadrul principiilor fundamentale ale dreptului penal
Sec iunea III - Izvoarele dreptului penal
1. No iunea i cadrul izvoarelor dreptului penal
2. Izvoarele dreptului penal n special
Sec iunea IV - No iunea i structura legii penale
1. No iune i categorii de legi penale
2. Criterii de clasificare a legilor penale
3. Normele de drept penal
Test de verificare
Rezumat
Bibliografie
Obiective
nv area obiectului de reglementare a a ramurii dreptului penal.
nv area formei juridice n care se poate prezenta norma incriminatoare (izvoarele
dreptului penal).
nv area categoriilor de legi i de norme penale.
Timp de nv are aproximat: 2,5 ore
Sec iunea I
DREPTUL PENAL CA RAMUR DE DREPT
1. No iunea dreptului penal
Preciz ri terminologice. O condi ie de existen a oric rei societ i a constituit-o, i o
constituie, respectarea valorilor importante pe care aceast societate se ntemeiaz .
Ap rarea valorilor sociale esen iale ale societ ii mpotriva faptelor periculoase,
dup apari ia statului a devenit o func ie important a acestuia pe care o realizeaz cu
ajutorul dreptului penal.
Prin ar tarea faptelor periculoase pentru valorile sociale i a sanc iunilor aplicabile
celor care s vr esc astfel de fapte, dreptul penal contribuie la ap rarea acestor valori.
n sensul de mai sus, termenul drept penal este folosit pentru a denumi ramura de
drept, ca sistem al normelor juridice penale care reglementeaz rela iile de ap rare
social ; dar acela i termen drept penal se folose te i pentru a denumi tiin a dreptului
penal ca ansamblu de idei, teorii, concep ii, cu privire la dreptul penal.
ntre cele dou accep iuni nu se poate pune semnul egalit ii, de i ntre ele exist o
leg tur organic , obiectul tiin ei dreptului penal, fiind dreptul penal ca ramur de
4

drept.
n literatura juridic de specialitate str in , dreptul penal mai este denumit i drept
criminal, denumire ce deriv de la cuvntul latin crimen crim , adic fapta
infrac ional interzis .
n aceea i ordine de idei, denumirea drept penal, deriv de la cuvntul latin
poena = pedeaps , deci de la sanc iunea aplicabil pentru fapta interzis .
i ntr-un sens i n cel lalt, denumirea s-ar referi doar la una din institu iile
fundamentale ale ramurii de drept, respectiv la pedeaps ori la fapt infrac ional .
Defini ia dreptului penal. n definirea dreptului penal trebuie re inute tr s turile
specifice ale acestei ramuri de drept cu privire la obiect, metoda specific de
reglementare, scopul acesteia ca i modul specific de realizare a acestui scop.
Avnd n vedere elementele de mai sus, a a cum s-a sus inut n literatura juridic de
specialitate apreciem c dreptul penal se poate defini ca: sistemul normelor juridice
care reglementeaz rela iile de ap rare social prin interzicerea ca infrac iuni, sub
sanc iuni specifice denumite pedepse, a faptelor periculoase pentru valorile sociale, n
scopul ap r rii acestor valori, fie prin prevenirea infrac iunilor, fie prin aplicarea
pedepselor celor care le s vr esc.
Ca ramur de drept, dreptul penal nu reprezint doar o sum de norme juridice, ci
un ansamblu de norme juridice structurat n sistem, dup criterii tiin ifice n jurul unor
norme cu caracter de principiu i pe institu iile fundamentale ale dreptului penal
infrac iunea, sanc iunile de drept penal i r spunderea penal .
2. Obiectul dreptului penal
Rela iile de ap rare social obiect al dreptului penal. Obiectul dreptului penal l
constituie rela iile de ap rare social , rela ii ce se nasc ntre membrii societ ii pentru
respectarea de c tre ace tia a unor valori cum sunt persoana cu drepturile i libert ile
sale, lini tea i ordinea public , ns i societatea n ntregul ei.
Respectarea acestor ndatoriri ce privesc conduita social a membrilor societ ii
asigur normala desf urare a vie ii sociale.
Dup apari ia statului i a dreptului, rela iile de ap rare social constituie obiect de
reglementare pentru dreptul penal care prin normele sale arat faptele periculoase
pentru valorile sociale infrac iunile i sanc iunile penale aplicabile persoanelor care
s vr esc astfel de fapte.
Rela iile de represiune penal obiect al dreptului penal. ntr-o opinie, se sus ine c
obiectul dreptului penal l constituie rela iile sociale de represiune penal , rela ii ce se
stabilesc dup s vr irea infrac iunii, ntre stat i infractor, prin care statul are dreptul
i obliga ia s trag la r spundere penal pe infractor, iar infractorul are obliga ia s
suporte pedeapsa.
Acestei opinii i se repro eaz c restrnge sfera dreptului penal, c pune la ndoial
caracterul s u autonom normativ, c reduce obiectul dreptului penal doar la rela iile de
conflict, de represiune penal , rela ii ce se nasc cu ocazia s vr irii de infrac iuni i nu
ine seama de rolul preventiv al dreptului penal, c realizarea normelor penale are loc
prin respectarea de c tre marea majoritate a destinatarilor a obliga iilor instituite prin
acestea.
Mai mult, de i se sus ine caracterul normativ al dreptului penal, prin acceptarea
acestei opinii se sprijin teza caracterului pur sanc ionator al dreptului penal, caracterul
complimentar, subsidiar al acestuia n cadrul sistemului de drept tez respins n
doctrina penal nc de la apari ia ei.
Rela iile de ap rare social represive i de conformare obiect al dreptului penal.
O a doua opinie care cap t tot mai mul i adep i i la care ne raliem, consider c
obiectul dreptului penal cuprinde rela iile de ap rare social , rela ii care se nasc nu din
5

momentul s vr irii faptei interzise, ci din momentul intr rii n vigoare a legii penale.
Argumente n sprijinul acestei opinii se reg sesc n faptul c dreptul penal se
realizeaz n marea majoritate a cazurilor prin respectarea de bun voie a normelor
sale, destinatarii legii penale i conformeaz conduita exigen elor normelor penale n
cadrul unor rela ii sociale reglementate i nu n afara acestora.
Atunci cnd a fost nesocotit obliga ia instituit prin norma penal rela ia social
care pn n acel moment a fost de conformare se transform n rela ie de conflict i
pentru restabilirea ordinii de drept nc lcat , f ptuitorul este obligat s suporte
sanc iunea prev zut de norma penal nesocotit .
n cea de a doua opinie, obiectul dreptului penal are o sfer mai ntins cuprinznd
nu numai rela iile de conflict ci i cele de cooperare, de conformare, stabilite prin
normele penale.
Sec iunea II
PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI PENAL
1. No iune
Principiile fundamentale ale dreptului penal reprezint idei diriguitoare, orient ri de
baz care c l uzesc att elaborarea ct i realizarea normelor penale, care se reg sesc
n cadrul institu iilor dreptului penal: infrac iunea, r spunderea penal i sanc iunile
penale.
Principiile fundamentale ale dreptului penal romn eviden iaz ideile, tr s turile
legisla iei penale, scot n relief felul n care marile principii ale colii clasice,
neoclasice, pozitiviste, neopozitiviste, ale ap r rii sociale se reg sesc n legisla ia
noastr penal .
2. Cadrul principiilor fundamentale ale dreptului penal
Apreciem c pot fi socotite ca principii fundamentale: principiul legalit ii,
principiul umanismului, principiul egalit ii n fa a legii penale, principiul prevenirii
s vr irii faptelor prev zute de legea penal , infrac iunea este unicul temei al
r spunderii penale, principiul personalit ii r spunderii penale, principiul
individualiz rii sanc iunilor de drept penal.
Principiul legalit ii este un principiu unanim admis n doctrina penal romn i str in
i exprim regula c ntreaga activitate n domeniul dreptului penal se desf oar pe
baza legii i n conformitate cu aceasta.
Principiul legalit ii n dreptul penal examinat n func ie de cele trei mari institu ii
ale acestuia infrac iunea, pedeapsa i r spunderea penal se poate exprima n regulile
adagiile: nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, nullum judicium sine
lege.
Potrivit acestor reguli, o fapt chiar dac este periculoas nu poate fi considerat
infrac iune atta timp ct prin lege nu este calificat ca atare. Ori o constrngere
aplicat unei persoane nu constituie o pedeaps dect dac a fost calificat prin lege,
iar stabilirea r spunderii penale (judecata) trebuie s se fac potrivit legii.
Principiul legalit ii este menit s constituie o garan ie a libert ii persoanei
mpotriva abuzurilor i arbitrarului din activitatea aparatului judiciar i totodat , o
garan ie c legea ce incrimineaz ex novo nu se va aplica faptelor s vr ite nainte
de intrarea ei n vigoare
Pentru a cuprinde i aceste aspecte s-a propus n literatura juridic de specialitate ca
adagiile s fie completate i s devin : nullum crimen sine lege praevia, nulla
poena sine lege praevia ori sine lege poenali anteriori adic infrac iunea i
pedeapsa trebuie s fie prev zute n lege, anterior s vr irii faptei.
6

Constitu ia Romniei adoptat la 21 noiembrie 1991 prevede c legea dispune


numai pentru viitor, cu excep ia legii penale mai favorabile (art. 15 alin. 2), nici o
pedeaps nu poate fi stabilit sau aplicat dect n condi iile i n temeiul legii (art. 23
alin. 12).
Principiul legalit ii a fost afirmat n Declara ia universal a drepturilor omului
adoptat de adunarea general ONU la 10 decembrie 1948 n art. 11 al. 2: Nimeni nu
va fi condamnat pentru ac iuni sau omisiuni care nu constituiau, n momentul n care
ele au fost comise, un act cu caracter penal potrivit dreptului interna ional sau
na ional.
Principiul legalit ii a fost afirmat de asemenea n Pactul interna ional cu privire la
drepturile civile i politice adoptat de adunarea general ONU la 16 decembrie 1966
(ratificat de Romnia n 1974) art. 15. nimeni nu va fi condamnat pentru ac iuni sau
omisiuni care nu constituiau un act delictuos, potrivit dreptului na ional sau
interna ional, n momentul n care au fost s vr ite.
Tot astfel ntr-o formulare asem n toare principiul legalit ii a fost nscris i n
Conven ia European a drepturilor omului, adoptat la Roma la 4 noiembrie 1950 de
c tre statele membre n Consiliul Europei n art. 7.
n actualul Cod penal principiul legalit ii este formulat prin dispozi iile a dou
articole (art. 1 legalitatea incrimin rii i art. 2 legalitatea sanc iunilor de drept
penal).
Sub denumirea marginal a art. 1 legalitatea incrimin rii se prevede: (1) Legea
penal prevede faptele care constituie infrac iuni. (2) Nicio persoan nu poate fi
sanc ionat penal pentru o fapt care nu era prev zut de legea penal la data cnd a
fost s vr it .
Conform art. 2 C.p. legalitatea sanc iunilor de drept penal: (1) Legea penal
prevede pedepsele aplicabile i m surile educative ce se pot lua fa de persoanele
care au s vr it infrac iuni, precum i m surile de siguran ce se pot lua fa de
persoanele care au comis fapte prev zute de legea penal . (2) Nu se poate aplica o
pedeaps ori nu se poate lua o m sur educativ sau o m sur de siguran dac
aceasta nu era prev zut de legea penal la data cnd fapta a fost s vr it . (3) Nicio
pedeaps nu poate fi stabilit i aplicat n afara limitelor generale ale acesteia.
A adar principiul legalit ii nseamn nu numai prevederea n lege a faptelor
periculoase care constituie infrac iuni ci i existen a unei astfel de prevederi la data
cnd faptele respective au fost s vr ite. La fel i n cazul sanc iunilor ce se pot lua
fa de f ptuitori, acestea trebuie s fi fost prev zute de lege la data cnd faptele
periculoase au fost s vr ite.
Consacrarea principiului legalit ii n Codul penal are o importan deosebit ,
reprezentnd o garan ie a drepturilor i libert ilor omului n sensul c mpiedic
extinderea legii penale prin analogie. Pentru legiuitor constituie o obliga ie ca n
activitatea de incriminare s precizeze cu exactitate att fapta interzis ct i
sanc iunile aplicabile pentru aceasta, iar pentru organele de aplicare a legii reprezint
o obliga ie de interpretare strict a legii, la cazul concret.
Principiul umanismului. Principiul presupune c ntreaga reglementare penal trebuie s
porneasc de la interesele fundamentale ale omului.
n centrul activit ii de ap rare se afl omul cu drepturile i libert ile sale. n
normele penale sunt prev zute exigen e c rora conduita omului li se poate conforma.
n actuala reglementare penal sunt cuprinse dispozi ii ce reflect aspecte ale
principiului umanismului, de exemplu n dispozi iile art. 4 din Legea nr. 254/2013
privind executarea pedepselor i a m surilor privative de libertate dispuse de organele
judiciare n cursul procesului penal: Pedepsele i m surile privative de libertate se
execut n condi ii care s asigure respectarea demnit ii umane. n acela i sens se
pot men iona i dispozi iile art. 5 alin. 1 din Legea nr. 254/2013 care prev d: Se
7

interzice supunerea oric rei persoane aflate n executarea unei pedepse sau a unei
alte m suri privative de libertate la tortur , la tratamente inumane sau degradante ori
la alte rele tratamente.
Un alt exemplu prive te sistemul sanc ionator prev zut pentru minorii infractori,
diferit fa de majori, format numai din m suri educative.
Principiul egalit ii n fa a legii penale principiu care exprim regula c to i indivizii
din societate sunt egali n fa a legii. n Constitu ia actual a Romniei prin dispozi iile
art. 16, este consacrat, acest principiu: Cet enii sunt egali n fa a legii i autorit ilor
publice f r privilegii i f r discrimin ri. Nimeni nu este mai presus de lege.
n legea penal nu este consacrat printr-o dispozi ie expres principiul egalit ii, dar
el se deduce implicit din faptul c aceasta (legea penal ) nu prevede imunit i sau
privilegii care s permit inegalit i de tratament, n aplicarea legii penale.
Egalitatea n fa a legii penale func ioneaz pentru to i indivizii, fie n calitatea
acestora de beneficiari ai ocrotirii penale, fie de destinatari ai exigen elor acesteia.
Principiul prevenirii s vr irii faptelor prev zute de legea penal . Acest principiu
presupune c ntreaga reglementare juridico-penal trebuie s asigure prevenirea
s vr irii faptelor periculoase att prin conformare, ct i prin constrngere fa de cei
care s vr esc astfel de fapte.
Infrac iunea este unicul temei al r spunderii penale. Acest principiu este consacrat
prin dispozi iile art. 15 al. 2 C.p.
Principiul func ioneaz ca o garan ie a libert ii persoanei, ntruct f r s vr irea
unei infrac iuni nu se poate antrena r spunderea penal a unei persoane. Acest aspect
justific ridicarea la rangul de principiu fundamental a acestei reguli, care constituie i
un principiu al r spunderii penale.
Principiul personalit ii r spunderii penale. Acest principiu con ine regula potrivit
c reia att obliga ia ce decurge dintr-o norm penal de a avea o anumit conduit , ct
i r spunderea ce decurge din nesocotirea acelei obliga ii revin persoanei ce nu i-a
respectat obliga ia, s vr ind fapta interzis , i nu alteia ori unui grup de persoane.
n dreptul penal nu se poate antrena r spunderea penal pentru fapta altuia.
Caracterul personal al r spunderii penale implic aplicarea pedepsei numai celui ce
a s vr it o infrac iune, iar celelalte sanc iuni de drept penal, m surile de siguran n
special se pot lua numai fa de cel ce prin fapta sa a dat n vileag starea de pericol
social ce trebuie nl turat .
Principiul apare ca o garan ie a libert ii persoanei i de aceea este considerat
principiu fundamental, el constituind totodat i un principiu al r spunderii penale.
Principiul individualiz rii sanc iunilor de drept penal. Acest principiu presupune
stabilirea i aplicarea sanc iunilor de drept penal pedepse, m suri de siguran
i
m suri educative n func ie de gravitatea faptei s vr ite, de periculozitatea
infractorului, de necesit ile de ndreptare ale acestuia.
Principiul i are consacrarea n art. 74 C.p. care prevede criteriile generale de
individualizare a pedepsei, dar i n alte dispozi ii ce prev d criterii speciale de
individualizare a sanc iunilor de drept penal (de ex. art. 61 alin. 3 teza a II-a C.p.)
ndeplinirea scopurilor i func iilor sanc iunilor penale are loc numai dac acestea
au fost adaptate cazului concret, individual.
Sec iunea III-a
IZVOARELE DREPTULUI PENAL
1. No iunea i cadrul izvoarelor dreptului penal
No iune. n general prin izvor al dreptului se n elege forma juridic pe care o mbrac o
8

norm pentru a deveni obligatorie.


Avnd n vedere c prin normele de drept penal trebuie comb tut fenomenul
periculos al infrac ionalit ii, pentru ap rarea valorilor sociale esen iale, prin
prevederea celei mai grele forme ale r spunderii juridice r spunderea penal pentru
infrac iunile comise, izvoarele dreptului penal, sub raportul formei prezint
particularitatea c pot fi exprimate numai prin legi. Sensul no iunii de lege ca izvor al
dreptului penal este acela, de act cu caracter normativ adoptat de Parlamentul
Romniei, dup procedura specific de adoptare a legilor organice potrivit
dispozi iilor art. 73 alin. 3 lit. h i i din Constitu ia Romniei.
Cadrul izvoarelor dreptului penal. Normele de drept penal pot fi cuprinse numai n legi
organice sau ordonan e de urgen ale Guvernului.
Gruparea tuturor dispozi iilor penale ntr-o lege unic cod nu a fost acceptat de
legiuitorul penal romn i se pare c nici nu va putea fi adoptat deoarece avantajele aduse
sunt prea mici fa de neajunsurile ce le creeaz . n primul rnd gruparea tuturor normelor
penale ar duce la elaborarea unui cod penal voluminos, greoi de mnuit, cu consecin e
pe planul aplic rii ct i al cunoa terii de c tre destinatarii acestuia. n al doilea rnd
unificarea dispozi iilor penale ntr-un cod penal ar expune codul penal unor frecvente
modific ri cerute de mobilitatea rela iilor sociale i dinamica fenomenului infrac ional
din cadrul acestora. Pe de alt parte nu toate dispozi iile penale intereseaz pe to i
cet enii, n acela i timp i n egal m sur .
n Codul penal au fost incriminate faptele periculoase care au o evolu ie lent , iar
normele se adreseaz majorit ii indivizilor.
2. Izvoarele dreptului penal n special
Constitu ia Romniei ca izvor de drept penal. n cadrul izvoarelor de drept penal, mai
nti, trebuie men ionat Constitu ia Romniei care prin normele sale consacr valorile
sociale fundamentale ale statului romn: suveranitatea, independen a, unitatea i
indivizibilitatea sa, persoana uman cu drepturile i libert ile sale, proprietatea privat
i public , ordinea de drept valori ce vor fi ap rate mpotriva nc lc rilor grave, prin
norme de drept penal.
De asemenea n Constitu ie sunt prev zute norme cu caracter principial care intereseaz dreptul penal ca de ex.: legea dispune numai pentru viitor, cu excep ia legii
penale mai favorabile (art. 15 alin. 2); egalitatea n fa a legii (art. 16 alin. 1);
pedeapsa cu moartea este interzis (art. 22 alin. 3) .a.
Tot aici pot fi men ionate i deciziile Cur ii Constitu ionale prin care se constat
neconstitu ionalitatea unei legi sau unei ordonan e (ordonan a de urgen intereseaz
domeniul dreptului penal), decizii care au efect obligatoriu.
Codul penal al Romniei este principalul izvor al dreptului penal. A a cum am ar tat n
sec iunea privind evolu ia dreptului penal romn modern acesta a fost publicat n
Monitorul Oficial la 24 iulie 2009 i a intrat n vigoare la 1 februarie 2014.
De i mai ntins dect partea general , partea special a codului penal nu cuprinde
toate dispozi iile penale speciale ci doar majoritatea lor.
Legile penale complinitoare. A a cum arat i denumirea legile penale complinitoare
sunt menite s completeze reglement rile penale (din Codul penal i legile nepenale cu
dispozi iuni penale) cu norme de drept penal. Specificul acestor legi complinitoare
const tocmai n faptul c nu con in incrimin ri noi ci cuprind n exclusivitate numai
norme de drept penal.
Dup con inutul lor, sunt considerate izvoare ale dreptului penal:
a) Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor i a m surilor privative de
libertate dispuse de organele judiciare n cursul procesului penal (publicat n M. Of.
nr. 514 din 14 august 2013) con ine norme privitoare la executarea pedepselor privative
9

de libertate i a m surilor educative privative de libertate. Este o lege complinitoare,


multe din normele sale dezvolt pe cele din codul penal care au un caracter de principiu.
b) Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a
altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului
penal (publicat n M.Of. nr. 513 din 14 august 2013) con ine printre altele norme
privind executarea pedepsei amenzii, pedepselor complementare i accesorii, a
masurilor de supraveghere si a obliga iilor impuse de instan n cazul amn rii
aplic rii pedepsei, suspend rii execut rii pedepsei sub supraveghere i liber rii
condi ionate.
c) Legea nr. 252/2013 privind organizarea i func ionarea sistemului de proba iune
(publicat n M. Of. nr. 512 din 14 august 2013) con ine dispozi ii privind organizarea
serviciului de proba iune n Romnia care are atribu ii n special n supravegherea
celor care nu execut sanc iunile n regim privativ de libertate (de ex. m suri educative
neprivative de liberate, amnarea aplic rii pedepsei, suspendarea execut rii pedepsei
sub supraveghere, liberare condi ionat ). Dispozi iile Legii nr. 252/2013 vin n
completarea celor din Codul penal care prev d implicarea serviciului de proba iune
aducerea la ndeplinire a m surilor de individualizare a pedepsei i nu numai.
d) Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar interna ional n materie
penal , (republicat n M. Of. nr. 377 din 31 mai 2011). Reglement rile din Codul
penal n ceea ce prive te asisten a juridic interna ional n materie penal privitoare la
extr dare sunt completate prin dispozi iile acestei legi. De i n Codul penal se
precizeaz prioritatea conven iilor interna ionale n raport cu legea intern de extr dare
(art. 14 alin. 1 C.p.) stabilindu-i acesteia caracter subsidiar, prin con inutul ei, Legea
nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar interna ional n materie penal este o lege
complinitoare i poate fi considerat izvor de drept penal.
e) Legea privind gra ierea i procedura acord rii gra ierii nr. 546 din 14 octombrie
2002 (republicat n M. Of. nr. 287 din 2014). n aceast lege sunt dezvoltate
principiile de acordare a gra ierii individuale ori colective prev zute n Constitu ia
Romniei i n Codul penal.
f) Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar ( republicat M. Of. nr. 777 din 13
noiembrie 2009) cu modific rile i complet rile ulterioare.
Legile speciale nepenale cu dispozi iuni penale. Fac parte din aceast categorie legile
care con in incrimin ri separate fa de Codul penal. Cu alte cuvinte, legile speciale
sunt considerate, c au un caracter penal numai dac n con inutul lor sunt prev zute
fapte sanc ionate penal. De ex.: Legea nr. 59/1934 asupra cecului; Legea nr. 78/2000
pentru prevenirea, descoperirea i sanc ionarea faptelor de corup ie; Legea nr.
143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului i consumului ilicit de droguri;
Legea nr. 196/2003 privind prevenirea i combaterea pornografiei; Legea nr. 241/2005
privind prevenirea i combaterea evaziunii fiscale; Legea nr. 46/2008 privind Codul
silvic, etc.
Din aceast categorie fac parte i ordonan ele de urgen ale Guvernului care
potrivit dispozi iilor constitu ionale (art. 115 alin. 5) pot fi adoptate i n domeniul de
reglementare al legilor organice (deci inclusiv cu privire la regimul infrac iunilor,
pedepselor i al execut rii acestora, cu privire la acordarea amnistiei sau a gra ierii
colective).
Tratatele i conven iile interna ionale. Tratatele i conven iile interna ionale devin
izvoare de drept n m sura n care sunt ratificate.
Deosebim ntre: a) tratate i conven ii prin care statul romn s-a angajat s
incrimineze i s sanc ioneze anumite fapte deosebit de periculoase care aduc atingere
unor valori i interese comune ale societ ii omene ti, de unde i denumirea de infrac iuni de drept interna ional, b) tratate i conven ii interna ionale privind asisten a
10

Formatted: Font: 12 pt, Not


Bold, Italic

juridic interna ional n materie penal i c) tratatele interna ionale privind drepturile
omului.
a) Prima categorie de tratate i conven ii interna ionale pot fi socotite ca izvoare
indirecte de drept penal, pentru c prin ele este asumat obliga ia statelor de a
incrimina prin legea penal intern astfel de fapte.
b) Tratatele i conven iile interna ionale privitoare la asisten a juridic interna ional con in norme ce devin obligatorii dup ratificarea lor i sunt socotite izvoare
directe de drept penal.
c) Tratatele interna ionale privind drepturile omului, prin ratificarea lor de c tre
Romnia, devin izvoare directe ale dreptului penal romn, fiindc au prioritate n
aplicare fa de legile interne, astfel cum se precizeaz n dispozi iile art. 20 din
Constitu ia Romniei: Dac exist neconcordan ntre pactele i tratatele privitoare
la drepturile fundamentale ale omului, la care Rromnia este parte i legile interne, au
prioritate reglement rile interna ionale.
Alte categorii de izvoare ale dreptului penal. Pe lng cele prezentate mai sunt
considerate izvoare de drept penal deciziile pronun ate de nalta Curte de Casa ie i
Justi ie privind asigurarea unei practici unitare: recursul n interesul legii i hot rrea
prealabil pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.
Recursul n interesul legii este procedura (prev zut n art. 471 i urm. C.p.p.) la
finalul c reia nalta Curte de Casa ie i Justi ie se pronun prin decizie asupra unor
chestiuni de drept care au fost solu ionate diferit de c tre instan ele judec tore ti.
Hot rrea prealabil pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (art. 475 i urm. C.p.p.)
este pronun at de c tre nalta Curte de Casa ie i Justi ie prin care la sesizarea unei
instan e nvestit cu judecarea unei cauze n ultim instan se d o rezolvare de
principiu chestiunii de drept de a c rei l murire depinde solu ionarea acelei cauze.
Decretul Pre edintelui Romniei prin care acord gra ierea individual unei
persoane condamnate (art. 94 lit. d din Constitu ia Romniei) ar putea fi considerat
izvor de drept penal. De i decretul pre edintelui Romniei nu are caracter normativ,
totu i n ceea ce prive te persoana condamnat el produce efecte astfel c aceasta va fi
iertat de executarea pedepsei sau doar de executarea unei p r i din pedeaps .
Sec iunea IV
NO IUNEA I STRUCTURA LEGII PENALE
1. No iune i categorii de legi penale
No iune. Conceptul de lege penal este examinat n doctrina penal n dou sensuri.
ntr-un sens larg - de regul ori norm de drept penal, acest sens l are n vedere
legiuitorul n dispozi iile art. 173 C.p.: Prin lege penal se n elege orice dispozi ie cu
caracter penal cuprins n legi organice, ordonan e de urgen sau alte acte normative
care la data adopt rii lor aveau putere de lege.
n alt sens (restrns) conceptul de lege penal , desemneaz actul normativ emis de
parlament, dup o procedur special i care con ine norme de drept penal (art. 73 din
Constitu ie).
2. Criterii de clasificare a legilor penale
Legi penale generale i legi penale speciale. Aceast clasificare se face dup rolul pe
care l au n reglementarea rela iilor de ap rare social .
La rndul lor legile penale generale pot fi considerate:
ntr-un sens dispozi ii de drept penal cu caracter de principiu ce se aplic unui mare
num r de norme speciale. Sunt n acest sens normele din partea general a codului
penal;
11

n alt sens legea penal general desemneaz codul penal n ansamblu ca lege
obi nuit (ordinar ) spre a fi deosebit de legea special coduri penale speciale (al
justi iei militare, spre exemplu).
i n cazul legilor penale speciale se disting:
ntr-un sens partea special a Codului penal;
n alt sens legile penale speciale care cuprind dispozi ii derogatorii de la dreptul
obi nuit (ordinar) ca i legile care con in numai dispozi ii cu caracter penal, ori legile
care pe lng dispozi iile extrapenale con in i cteva dispozi ii cu caracter penal.
Importan a acestei clasific ri trebuie observat n leg tur cu aplicarea acestora.
Cnd ambele legi cea general i cea special - vin n concurs, adic sunt incidente
pentru solu ionarea unui raport juridic de conflict, problema se rezolv dup regula:
legea penal special derog de la legea general i se completeaz cu aceasta.
O alt importan a clasific rii de mai sus se observ n leg tur cu structura lor
diferit : legea penal general cuprinde norme cu caracter de principii, iar legea penal
special cuprinde norme de incriminare.
Legi penale cu durat nedeterminat i legi penale temporare. Dup durata de timp
legile penale pot fi:
a) Cu durat nedeterminat (permanente) cum sunt marea majoritate a legilor penale
sunt cele obi nuite.
b) Cu durat predeterminat (temporare). Aceste legi au cuprinse n con inutul lor i o
dispozi ie care limiteaz n timp aplicarea lor, pn la o dat calendaristic , ori pn la
data ncet rii st rii care a determinat adoptarea acestora.
Interesul distinc iei. Legea penal temporar se aplic i dup ie irea ei din vigoare,
faptelor s vr ite ct timp era n vigoare (va ultraactiva).
Legi penale ordinare i legi penale excep ionale. Dup natura necesit ii care a impus
adoptarea legilor acestea pot fi:
a) Legile penale ordinare sau obi nuite. Acestea sunt legile penale adoptate n situa ii
normale, obi nuite, de evolu ie a societ ii;
b) Legi penale extraordinare sau excep ionale care sunt adoptate n situa ii de excep ie
(ex. calamit i naturale, stare de r zboi), determinate de ap rarea corespunz toare a
valorilor sociale.
Interesul distinc iei. Legile excep ionale derog de la legile ordinare.
3. Normele de drept penal
No iune: Normele de drept penal sunt o specie de norme de drept cu un specific,
determinate de particularitatea reglement rii rela iilor de ap rare social .
Structura normei este examinat pornindu-se de la distinc ia care se face ntre
normele penale generale i normele penale speciale.
Structura normelor penale. Se apreciaz c norma penal general con innd precepte
cu valoare de principiu, nu se deosebe te, prin structura ei, de alte norme de drept.
Probleme deosebite sub raportul structurii sale ridic norma penal special
(incriminatoare) care cuprinde pe de o parte descrierea conduitei interzise, iar pe de
alt parte sanc iunea ce urmeaz s se aplice n cazul nerespect rii interzicerii.
Cu privire la structura normei speciale n literatura juridic p rerile sunt diferite.
ntr-o opinie, se sus ine c aceasta ar avea o structur trihotomic :
ipotez , dispozi ie, sanc iune. n aceast opinie se precizeaz c ipoteza const n
descrierea faptei, iar sanc iunea const n pedeapsa prev zut pentru s vr irea faptei.
Dispozi ia nu este prev zut explicit, ci rezult din ns i incriminare, fiind contopit
cu ipoteza.
ntr-o alt opinie, se consider c norma penal special cuprinde numai dou
elemente: dispozi ia i sanc iunea. Dispozi ia const n interzicerea unei ac iuni sau
12

inac iuni. Sanc iunea const n pedeapsa ce urmeaz s se aplice ca urmare a nerespect rii dispozi iei.
Aceste dou elemente sunt necesare i suficiente: dispozi ia pentru a disciplina
conduita indivizilor (destinatarilor legii) i sanc iunea pentru a disciplina reac ia fa
de nc lcarea dispozi iei.
Prevederea faptei i a condi iilor n care aceasta este infrac iune nu este o ipotez n
care intervine obliga ia, de a respecta regula de conduit , ci este prevederea acestei
reguli.
Dispozi ia normei de drept penal regula de conduit (preceptul) nu ar putea fi
exprimat altfel dect prin prevederea ac iunii sau inac iunii interzise.
Norme penale generale i norme penale speciale. Dup criteriul con inutului i sferei de
inciden , se face distinc ie ntre: a) norme penale generale i b) norme penale speciale.
Normele penale generale sunt acele norme care prev d condi iile n care se nasc,
modific ori sting raporturile juridice penale.
Normele penale speciale sunt acele norme care prev d condi iile n care o fapt
constituie infrac iune, pedeapsa ce se aplic .
normele penale speciale derog de la normele penale generale.
Norme penale unitare i norme penale divizate. Dup criteriul cuprinderii dispozi iei i
sanc iunii n cadrul aceleia i norme se face distinc ie ntre: a) norme penale unitare i
b) norme penale divizate.
Normele penale unitare cuprind n con inutul lor att dispozi ia ct i sanc iunea,
deci sunt complete. Normele penale divizate sunt norme incomplete, n ce prive te
con inutul lor.
Normele divizate se mpart la rndul lor n:
- norme de incriminare cadru (norme n alb) i
- norme de trimitere.
Normele de incriminare cadru sau normele penale n alb au n con inutul lor o
dispozi ie de incriminare cadru i o sanc iune corespunz toare acestei incrimin ri
prevederea faptelor interzise se face ulterior prin alte acte normative. . De ex.: art. 348
C.p. (exercitarea f r drept a unei profesii sau activit i): Exercitarea, f r drept, a
unei profesii activit i pentru care legea cere autoriza ie ori exercitarea acestora n
alte condi ii dect cele legale, dac legea special prevede c s vr irea unor astfel
de fapte se sanc ioneaz potrivit legii penale, se pedepse te cu nchisoarea de la 3 luni
la un an sau cu amend .
n legile penale speciale se pot prevedea astfel de incrimin ri, ca de exemplu: Legea
nr. 95/2006 privind reforma n domeniul s n t ii care prevede n dispozi iile art. 387
alin. 1 Practicarea profesiei de medic de c tre o persoan care nu are aceast calitate
constituie infrac iune i se pedepse te conform Codului penal sau n art. 634 din aceea i
lege Practicarea profesiei de farmacist de c tre o persoan care nu are aceast
calitate constituie infrac iune i se pedepse te conform Codului penal. Un alt exemplu
poate fi dat din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea i exercitarea profesiei de avocat n
care potrivit art. 25: Exercitarea oric rei activit i de asisten juridic specific
profesiei de avocat i prev zut la art. 3 de c tre o persoan fizic sau juridic ce nu
are calitatea de avocat nscris ntr-un barou i pe tabloul avoca ilor acelui barou
constituie infrac iune i se pedepse te potrivit legii penale
Normele penale de trimitere. Normele de trimitere sunt norme incomplete n ce
prive te dispozi ia ori sanc iunea care se completeaz de la alte norme la care fac
trimitere. O precizare important aduce Legea nr. 187/2012 pentru punerea n aplicare
a Codului penal prin dispozi iile art. 5 alin. 1 care prevede atunci cnd o norm
penal face trimitere la o alt norm determinat , de la care mprumut unul sau mai
13

multe elemente, modificarea normei completatoare atrage i modificarea normei


incomplete.
De exemplu, dispozi iile art. 290 C.p. (privind infrac iunea de dare de mit ) prev d
c promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase trebuie s se realizeze n
condi iile art. 289 C.p. (infrac iunea de luarea de mit ) adic n leg tur cu
ndeplinirea, nendeplinirea, urgentarea ori ntrzierea ndeplinirii unui act ce intr n
ndatoririle de serviciu sau n leg tur cu ndeplinirea unui act contrar acestor ndatoriri
de serviciu (ale func ionarului public care prime te mita). n acest caz dispozi iile art.
290 C.p. reprezint norma de trimitere, iar dispozi iile art. 289 C.p. reprezint norma
completatoare (la care se face trimitere). Se poate observa c norma de trimitere (art.
290 C.p.) mprumut de la norma complinitoare doar o parte din dispozi ie (condi iile
n care se face promisiunea oferirea sau darea de bani). Orice modificare a dispozi iilor
art. 289 C.p. privind condi iile n care se s vr e te infrac iunea de luare de mit va
conduce la aceea i modificare i a normei de la art. 290 C.p. privind infrac iunea de
dare de mit .
Dac norma completatoare se abrog norma de trimitere va p stra elementele
preluate de la aceasta, inclusiv limitele de pedeaps , n forma existent la data
abrog rii, afar de cazul cnd legea dispune altfel (art. 5 alin. 2 din Legea nr.
187/2012). Prin urmare dependen a normei de trimitere (norma divizat ) de norma
completatoare nu este absolut . n cazul abrog rii normei completatoare nu se va
considera pe cale de consecin abrogat i norma de trimitere ntruct aceasta nu s-ar
mai putea aplica fiind incomplet (de ex. i lipse te sanc iunea).
Norma completatoare se poate g si n acela i act normativ cu norma de trimitere,
dar se poate g si i ntr-o alt lege care va trebui s mbrace forma unui act normativ
cu for juridic necesar reglement rii n domeniul dreptului penal (lege organic ).
Autoevaluare
1. Caracteriza i pe scurt principiul legalit ii n dreptul penal romn.
2. Enumera i categoriile de izvoare ale dreptului penal romn.
3. Ar ta i care este efectul asupra normei de trimitere ca urmare a abrog rii normei
completatoare.

14

Rezumat
Termenul drept penal este folosit pentru a denumi ramura de drept, dar i pentru a
denumi tiin a dreptului penal.
Obiectul dreptului penal l constituie rela iile de ap rare social (de conformare i de
represiune).
Pot fi socotite ca principii fundamentale ale dreptului penal romn: principiul
legalit ii, principiul umanismului, principiul egalit ii n fa a legii penale, principiul
prevenirii s vr irii faptelor prev zute de legea penal , infrac iunea este unicul temei
al r spunderii penale, principiul personalit ii r spunderii penale, principiul
individualiz rii sanc iunilor de drept penal.
Izvoarele dreptului penal romn sunt: Constitu ia Romniei, Codul penal, legile
penale complinitoare, legile penale speciale, tratatele i conven ile interna ionale,
Deciziile Cur ii Constitu ionale prin care se constat neconstitu ionalitatea unor norme
penale, Deciziile naltei Cur i de Casa ie i Justi ie (recursul n interesul legii i
hot rrea prealabil pentru dezlegarea unor chestiuni de drept), .
Legea penal este orice dispozi ie cu caracter penal cuprins n legi organice,
ordonan e de urgen sau alte acte normative care la data adopt rii lor aveau putere
de lege.
Normele de drept penal sunt acele norme prin care se reglementez rela iile de
ap rare social .
Normele penale pot fi unitare i divizate. Normele divizate pot fi la rndul lor:
- norme de incriminare cadru (n alb) i
- norme de trimitere.
Bibliografie
C. Mitrache, C. Mitrache, Drept penal romn partea general , conform Noului Cod
penal, Editura Universul Juridic, Bucure ti 2014;
C. Bulai, B. N. Bulai, Manual de drept penal partea general , Editura Universul
Juridic, Bucure ti 2007;
V. Pa ca, Drept penal partea general , edi ia a III-a actualizat cu modific rile la zi
ale Codului penal, Editura Universul Juridic, Bucure ti 2014.

15

UNITATEA DE NV ARE 2
Aplicarea legii penale n timp
PLAN
1. Considera ii generale privind aplicarea legii penale
2. Activitatea legii penale
3. Aplicarea legii penale de dezincriminare
4. Aplicarea legii penale mai favorabile pn la judecarea definitiv a cauzei
5. Aplicarea legii penale mai favorabile dup judecarea definitiv a cauzei
6. Aplicarea legii penale temporare
Test de verificare
Rezumat
Bibliografie
Obiective
Identificarea situa iilor cnd exist o succesiune de legi penale.
nv area principiilor care guveneaz aplicarea legii penale n raport cu timpul.
Timp de nv are aproximat: 3 ore
1. Considera ii generale privind aplicarea legii penale
Eficien a activ i eficien a reactiv a legii penale. Eficien a legii penale n ap rarea
valorilor sociale este real din momentul intr rii n vigoare a acesteia.
Respectarea exigen elor legii penale de c tre marea majoritate a destinatarilor i
confer legii penale o eficien activ . Fa de cei care s vr esc faptele interzise
(infrac iuni) ordinea de drept urmeaz s se realizeze prin constrngere, iar legea
penal va avea o eficien reactiv .
Eficien a legii penale se raporteaz la anumite elemente care i determin limitele de
aplicare. Aceste elemente sunt: spa iul, timpul, persoanele i faptele.
De i cele patru elemente sunt importante n aplicarea legii penale, codul penal
romn a consacrat principii n leg tur numai cu spa iul i timpul, urmnd ca
problemele n leg tur cu persoanele i faptele s - i g seasc rezolvare n cadrul celor
dinti, f r a le minimaliza importan a n aplicarea legii penale.
2. Activitatea legii penale
Determinarea legii penale n vigoare. Principiul activit ii este un principiu de baz al
aplic rii legii penale n timp, ce d expresie i decurge din principiul legalit ii, ce
corespunde nevoilor de ap rare social ca i al ap r rii drepturilor i libert ilor
cet enilor.
Potrivit acestui principiu legea penal se aplic infrac iunilor s vr ite n timpul ct
ea se afl n vigoare (art. 3 C.p.).
Legea penal este n vigoare de la intrarea i pn la ie irea ei din vigoare.
Intrarea n vigoare a unei legi penale nu coincide cu publicarea ei n
Monitorul Oficial.
Prin dispozi iile art. 78 din Constitu ia Revizuit a Romniei s-a precizat intrarea n
vigoare a legii: Legea se public n Monitorul Oficial al Romniei i intr n vigoare
la 3 zile de la data public rii sau la o dat ulterioar prev zut n textul ei.
Termenul de 3 zile numit de gra ie n literatura de specialitate ofer posibilitatea
16

destinatarilor legii, persoane fizice, persoane juridice ca i autorit ilor s intre n posesia
Monitorului Oficial i s ia cuno tin de prevederile legii c reia trebuie s i se
conformeze.
Intrarea n vigoare a unei legi penale poate avea loc i la o dat ulterioar public rii
ei cnd se prevede o astfel de dat n respectiva lege. Intrarea n vigoare a legii
penale la o dat ulterioar ei poate fi determinat de:
a) necesitatea trecerii unui timp (vacatio legis repausul legii) pentru a putea fi
cunoscut att de destinatari ct i de c tre organele de aplicare;
b) pentru a da posibilitatea indivizilor s se conformeze noilor exigen e penale.
Exemple de legi penale ce au intrat n vigoare la o dat ulterioar public rii. Codul
penal anterior a fost adoptat la 21 iunie 1968, iar n vigoare a intrat la 1 ianuarie 1969
potrivit i dispozi iei art. 363 C.p. Codul penal actual a fost adoptat prin Legea nr.
286/2009 i a intrat n vigoare la 1 februarie 2014 potrivit art. 246 din Legea
187/2012 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.
Ie irea din vigoare a legii penale are loc prin abrogare. Abrogarea dup
ntinderea ei poate fi total cnd ntreaga lege este scoas din vigoare i par ial ,
cnd doar o parte din lege este scoas din vigoare.
Abrogarea, dup caracterul ei poate fi: expres i tacit . O abrogare este expres
cnd se prevede n legea de abrogare, ce anume se scoate din vigoare: legea nr. , art.
, al. , iar aceasta trebuie s fie regula n dreptul penal. Abrogarea este tacit sau
implicit cnd aceasta se desprinde din economia legii, ori a normelor ce privesc
acelea i rela ii sociale de ap rare, prev znd acelea i fapte ca infrac iuni, cu aspecte
deosebite de legea anterioar n ce prive te condi iile de aplicare a unei sanc iuni
penale, ori un nou regim de sanc ionare pentru minori: spre ex.: Decretul nr. 218/1977
(n prezent i el abrogat) a abrogat tacit dispozi iile din Codul penal anterior (1969)
privind r spunderea penal a minorilor i unele dispozi ii privind executarea pedepsei
nchisorii prin munc corec ional .
O modalitate de abrogare special o reprezint declararea ca neconstitu ional de
c tre Curtea Constitu ional a unei dispozi ii sau legi, abrogare ce va opera la
mplinirea a 45 de zile de la publicarea Deciziei Cur ii Constitu ionale n Monitorul
Oficial dac n acest interval de timp Parlamentul nu pune n acord legea penal ori
dispozi iile penale n cauz cu prevederile constitu ionale. A adar, n condi iile ar tate
la mplinirea celor 45 de zile dispozi iile ori legea respectiv se consider abrogate.
Concursul de legi penale. a) Probleme speciale se pun n cazul infrac iunilor ce ncep s
fie s vr ite sub inciden a unei legi i se epuizeaz sub inciden a altei legi. Este cazul
infrac iunilor: continui, continuate, de obicei. Legea aplicabil infrac iunilor a c ror
consumare se ntinde pe durata a dou sau mai multe legi, este cea din momentul epuiz rii
infrac iunii, a producerii ultimului rezultat.
b) Determinarea legii penale aplicabile se va pune i n situa ia n care la
reglementarea aceleia i rela ii sociale vin n concurs dou legi (una general i una
special ), ambele n vigoare. Regula c legea special derog de la legea general va
rezolva problema. Cnd n vigoare sunt dou norme care incrimineaz aceea i fapt ,
dar o norm este n partea special a codului penal, iar alta ntr-o lege penal special
ori lege nepenal cu dispozi iuni penale, se va considera norma din partea special a
codului penal norm general , iar norma aplicabil este cea din legea penal special .
3. Aplicarea legii penale de dezincriminare
Cadrul legal al principiului. Aplicarea legii penale de dezincriminare este prev zut n
dispozi iile art. 4 C.p.: Legea penal nu se aplic faptelor s vr ite sub legea
veche , dac nu mai sunt prev zute de legea nou . n acest caz, executarea
pedepselor, a m surilor educative i a m surilor de siguran , pronun ate n baza
legii vechi, precum i toate consecin ele penale ale hot rrilor judec tore ti
17

privitoare la aceste fapte nceteaz prin intrarea n vigoare a legii noi. Din aceste
dispozi ii se desprinde regula c legea nou care dezincrimineaz (abolitio criminis)
se aplic faptelor s vr ite nainte de intrarea ei n vigoare.
A adar, dispozi iile din art. 4 C.p. au n vedere situa ia n care la data cnd este
s vr it fapta, aceasta este prev zut de legea n vigoare ca infrac iune, dar ulterior,
este adoptat o lege nou care dezincrimineaz fapta, o scoate n afara ilicitului penal.
Aceast lege nou ce dezincrimineaz se aplic i faptelor s vr ite nainte de intrarea
ei n vigoare (retroactiveaz ).
Modalit i de dezincriminare a faptei.
O prim modalitate de dezincriminare rezult din prevederile art. 4 alin. 1 teza I
C.p. conform c rora Legea penal nu se aplic faptelor s vr ite sub legea veche,
dac nu mai sunt prev zute de legea nou . n acest caz fie legea care a incriminat
fapta a fost scoas din vigoare, fie numai norma incriminatoare din cuprinsul legii
respective a fost scoas din vigoare.
Cea de-a doua modalitate rezult din dispozi iile art. 3 alin. 1 din Legea nr.
178/2012 care prev d: Dispozi iile art. 4 din Codul penal privind legea penal de
dezincriminare sunt aplicabile i n situa iile n care o fapt determinat , comis sub
imperiul legii vechi, nu mai constituie infrac iune potrivit legii noi datorit
modific rii elementelor constitutive ale infrac iunii, inclusiv a formei de vinov ie,
cerut de legea nou pentru existen a infrac iunii. Spre deosebire de prima
modalitate, n care dezincriminarea unei fapte se apreciaz prin abrogarea normei
incriminatoare f r a exista pe mai departe o continuitate a acelei incrimin ri, n
cazul celei de-a doua modalit i norma incriminatoare este doar modificat printr-o
lege nou . n aceast modalitate de i din punct de vedere abstract exist o
continuitate a incrimin rii, este posibil ca o fapt determinat s nu mai ntruneasc
toate condi iile prev zute de noua lege pentru existen a infrac iunii respective. n
acest caz, pentru cel care a s vr it fapta determinat respectiv , legea nou nu mai
incrimineaz fapta i prin urmare nu mai este infrac iune.
Efectele aplic rii legii noi care dezincrimineaz fapta. Conform art. 4 teza a II-a C.p.
executarea pedepselor, a m surilor educative i a m surilor de siguran ,
pronun ate n baza legii vechi, precum i toate consecin ele penale ale hot rrilor
judec tore ti privitoare la aceste fapte nceteaz prin intrarea n vigoare a legii
noi. A adar, n urma intr rii n vigoare a legii noi dezincriminatoare nceteaz orice
consecin e ale s vr irii faptei, adic : judecarea faptei nu va mai avea loc, dac s-au
aplicat sanc iuni nceteaz executarea acestora a pedepselor, a m surilor de siguran
i a m surilor educative pronun ate n baza legii vechi, precum i toate consecin ele
penale ale hot rrilor judec tore ti privitoare la faptele ce au fost dezincriminate. Fa
de un condamnat pentru o infrac iune ce ulterior a fost dezincriminat va nceta orice
interdic ie sau dec dere, fiind considerat f r antecedente penale.
Autoevaluare
Ar ta i cum se determin , n dreptul penal romn, legea penal de dezincriminare
4. Aplicarea legii penale mai favorabile pn la judecarea definitiv a cauzei
Cadrul legal al principiului. Este consacrat n dispozi iile art. 5 C.p. care prev d: (1) n
cazul n care de la s vr irea infrac iunii pn la judecarea definitiv a cauzei au
intervenit una sau mai multe legi penale, se aplic legea mai favorabil .
(2) Dispozi iile alin. (1) se aplic i actelor normative ori prevederilor din acestea
declarate neconstitu ionale, precum i ordonan elor de urgen aprobate de Parlament
cu modific ri sau complet ri ori respinse, dac n timpul cnd acestea s-au aflat n
vigoare au cuprins dispozi ii penale mai favorabile.
18

Dispozi iile art. 5 C.p. au reglementat aplicarea legii penale n situa iile tranzitorii,
determinate de succesiunea legilor penale i se refer la ipotezele n care de la s vrirea unei infrac iuni i pn la judecarea definitiv a ei intervin una sau mai multe legi
penale succesive care prev d fapta ca infrac iune.
Aplicarea legii penale mai favorabile conduce ntotdeauna la extraactivitatea legii
penale fiindc dac este mai favorabil cea sub imperiul c reia s-a comis infrac iunea,
legea va ultraactiva, iar dac este mai favorabil legea din momentul judec ii faptei
ori o lege ce a fost n vigoare ntre s vr irea infrac iunii i judecarea ei aceast lege va
retroactiva.
Extraactivitatea aplic rii legii penale mai favorabile i are temeiul n dispozi iile
din Constitu ie (art. 15 alin. 2) care prev d: Legea dispune numai pentru viitor, cu
excep ia legii penale sau contraven ionale mai favorabile. Dispozi iile constitu ionale
sunt generale, au n vedere legea penal mai favorabil n ansamblu i nu doar legea
penal care se aplic n cazul succesiunii de legi penale aplicabile pentru s vr irea
unei infrac iuni.
Dispozi iile din Codul penal pe care le examin m privesc aplicarea legii penale mai
favorabile pn la judecarea definitiv a cauzei, cnd de la s vr irea infrac iunii i
pn la judecarea definitiv a acesteia s-au succedat mai multe legi penale care prev d
fapta ca infrac iune, iar principiul constitu ional ce permite retroactivitatea legii penale
mai favorabile reprezint temeiul i pentru aplicarea legii penale de dezincriminare
prev zute n art. 4 C.p., ct i al situa iilor n care, pentru solu ionarea unor raporturi
juridice penale sunt incidente mai multe legi penale succesive cum ar fi, de exemplu,
cele ce privesc reabilitarea, liberarea condi ionat , etc.
Situa iile n care se aplic legea penal mai favorabil presupun: a) s existe o
succesiune de legi penale ntre data comiterii infrac iunii i data judec rii acesteia; b)
fapta s - i p streze caracterul penal n legile penale care se succed; c) ntre legile
penale succesive s existe diferen e cu privire la condi iile de tragere la r spundere
penal ori cu privire la sanc ionarea infrac iunii respective.
Determinarea legii penale mai favorabile. Legea penal mai favorabil se va determina
n concret prin luarea n considerare, att a legilor penale care se succed, ct i a
actelor normative ori prevederilor din acestea declarate neconstitu ionale precum i a
ordonan elor de urgen aprobate de Parlament cu modific ri sau complet ri ori
respinse, dac n timpul cnd acestea s-au aflat n vigoare au cuprins dispozi ii penale
mai favorabile, astfel cum se prevede n art. 5 alin. 2 C.p.
Diferen ele dintre legile succesive care prev d fapta ca infrac iune (fapta
determinat ndeplinind condi iile de incriminare i potrivit legii n vigoare la
momentul judec ii ori potrivit legilor care au intrat n vigoare dup data s vr irii
infrac iunii) sunt socotite criterii de determinare a legii penale mai favorabile i
privesc:
a) condi iile de tragere la r spundere penal i
b) condi iile de sanc ionare.
Aprecierea n concret a legii penale mai favorabile se face cu luarea n considerare a
institu iilor de drept penal incidente n cauza respectiv i care pot privi: tentativa,
pluralitatea de infrac iuni, pluralitatea de f ptuitori, st rile i circumstan ele de
agravare ori de atenuare, etc.
Aceast evaluare a legii penale trebuie s conduc la identificarea de c tre instan a
legii penale mai favorabile n ntregul ei cu excluderea celorlalte legi, neputndu-se
combina dispozi iile mai favorabile din legile care se succed i astfel s se ajung la
aplicarea unei legi (lex tertia) care nu exist n realitate, fiindc legea este crea ia
legiuitorului i nu a judec torului.
A se vedea Decizia Cur ii Constitu ionale nr. 265 din 6 mai 2014
referitoare la excep ia de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art. 5 din Codul
19

penal i care a decis: dispozi iile art. 5 din Codul penal sunt constitu ionale n
m sura n care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive n
stabilirea i aplicare legii penale mai favorabile.
Legea penal mai favorabil nu se stabile te (determin ) n func ie de
pedepsele accesorii sau de pedepsele complementare. n dispozi iile art. 12 alin. 1 din
Legea nr. 187/2012 pentru punerea n aplicare a Codului penal s-a prev zut expres c :
n cazul succesiunii de legi penale intervenite pn la r mnerea definitiv a
hot rrii de condamnare, pedepsele accesorii i complementare se aplic potrivit legii
care a fost identificat ca lege mai favorabil n raport cu infrac iunea comis .
5. Aplicarea legii penale mai favorabile dup judecarea definitiv a cauzei
Condi iile aplic rii legii penale mai favorabile dup judecarea definitiv a cauzei.
Din dispozi iile art. 6 C.p. care reglementeaz aceast materie se deduc condi iile de
aplicare a legii penale mai favorabile:
a) S existe o hot rre definitiv de condamnare la o pedeaps (deten iunea pe via ,
nchisoare, amend , eventual pedeaps complementar aplicat pe lng nchisoare ori
amend ) ori la o m sur educativ sau o hot rre definitiv prin care s-a luat o m sur
de siguran .
b) Pn la executarea pedepselor ar tate mai sus, a m surilor educative ori stingerea
execut rii acestora prin vreun mod prev zut de lege sau chiar dup executarea acestor
sanc iuni, s fi intrat n vigoare o nou lege care s prevad o pedeaps mai u oar ori
sanc iuni (m suri educative, m suri de siguran ) mai u oare.
c) Pedeapsa aplicat n baza legii vechi s fie mai grea ca natur dect cea prev zut
n legea nou pentru aceea i infrac iune ori s dep easc maximul special prev zut de
legea nou .
Aplicarea legii noi mai favorabile dup judecarea definitiv a cauzei cnd natura
pedepsei principale aplicate este diferit de cea prev zut n noua lege.
Cnd pedeapsa aplicat n baza legi vechi a fost deten iunea pe via , iar legea
nou prevede pentru aceea i infrac iune doar pedeapsa nchisorii, pedeapsa
deten iunii pe via se nlocuie te cu maximul special al pedepsei nchisorii prev zut
de legea nou (art. 6 alin. 2 C.p.). n aceast ipotez se compar pedeapsa aplicat n
baza legii vechi cu pedeapsa prev zut n legea nou pentru aceea i infrac iune,
pedeaps care trebuie s fie doar nchisoarea. Dac nchisoarea prev zut n legea
nou este alternativ cu deten iunea pe via , legea nou nu este mai favorabil din
moment ce continu s prevad pedeapsa deten iunii pe via .
Cnd pedeapsa aplicat este nchisoarea, iar legea nou prevede pentru aceea i
infrac iune numai amenda, pedeapsa aplicat se nlocuie te cu amenda, f r a se
putea dep i maximul special prev zut n legea nou . innd seama de partea
executat din pedeapsa nchisorii se poate nl tura n totul sau n parte executarea
amenzii (art. 6 alin. 3 C.p.).
n ipoteza de mai sus legea nou mai favorabil se aplic deoarece aceasta prevede
pentru infrac iunea respectiv numai pedeapsa amenzii ca pedeaps principal . Dac
legea nou prevede pedeapsa nchisorii alternativ cu amenda, situa ie nereglementat
expres n dispozi iile art. 6 C.p., atunci legea nou nu se va aplica (nu ne situ m n
ipoteza de la art. 6 alin. 3 C.p.) i deci pedeapsa nchisorii nu se va nlocui cu amenda.
Nu are importan dac pedeapsa nchisorii aplicat n baza legii vechi era sau nu o
pedeaps alternativ cu amenda fiindc n ipoteza aplic rii legii penale mai favorabile
dup judecarea definitiv a cauzei se compar pedeapsa aplicat n baza legii vechi cu
pedeapsa prev zut de legea nou mai favorabil .
Aplicarea legii penale noi mai favorabile este obligatorie pentru instan a de judecat
care va nlocui pedeapsa nchisorii cu amenda, iar aceasta nu poate fi mai mare se
prevede n art. 6 alin. 3 C.p. dect maximul special prev zut n legea nou .
20

Aplicarea legii noi mai favorabile dup judecarea definitiv a cauzei cnd pedeapsa
principal aplicat este de aceea i natur cu cea prev zut n noua lege.
Cnd pedeapsa aplicat n baza legii vechi este nchisoarea i legea nou
prevede pentru aceea i infrac iune pedeapsa nchisorii, dar cu un maxim special mai
redus dect pedeapsa aplicat , aceasta se va reduce la maximul special prev zut n
legea nou (art. 6 alin. 1 teza I C.p.). Reducerea pedepsei nchisorii aplicate definitiv la
maximul special al pedepsei nchisorii prev zut n noua lege se ntemeiaz pe
principiul legalit ii a a cum am ar tat mai sus care presupune ca pedeapsa aplicat
s aib suport legal de la aplicare, pe parcursul execut rii i al producerii efectelor. n
acest caz diferen a dintre pedeapsa aplicat i maximul special prev zut n legea nou
nu mai are temei legal i trebuie nl turat.
Cnd pedeapsa aplicat n baza legii vechi este amenda, iar legea nou prevede
numai pedeapsa amenzii (pedeaps unic ) al c rei maxim special este mai mic dect
amenda aplicat , aceasta se va reduce la maximul special al amenzii prev zut n legea
nou pentru infrac iunea respectiv . ntruct n actualul Cod penal amenda se
calculeaz i se aplic sub forma zilelor-amend trebuie comparate amenda aplicat n
baza legii vechi cu maximul ce l reprezint amenda sub forma zilelor-amend , pentru
a observa i decide aplicarea obligatorie a dispozi iilor art. 6 alin. 1 teza a II-a C.p.
Pedeapsa amenzii sub forma zilelor-amend pe care o prevede noua lege se va calcula
potrivit dispozi iilor art. 13 alin.1 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea n aplicare a
Codului penal i prevederilor art. 61 alin. 2 i 4 C.p. (privind stabilirea amenzii n
cazul persoanei fizice s.n.) prin utilizarea unui cuantum de referin pentru o ziamend de 150 lei. Cum n Codul penal la art. 62 alin. 4 lit. a se prevede c n cazul n
care infrac iunea se pedepse te cu amenda (pedeaps unic s.n.) - cazul pe care l
analiz m limitele speciale ale amenzii sunt cuprinse ntre 60 i 180 de zile-amend ,
iar cuantumul unei zile-amend este de 150 de lei (conform art. 13 alin. 1 din Legea nr.
187/2012) rezult c maximul special al amenzii la care ne vom raporta este 180 zileamend x 150 lei = 27 000 lei.
ntruct pentru persoana juridic pedeapsa principal este numai amenda,
aplicarea legii penale noi mai favorabile dup judecarea definitiv a cauzei este
posibil chiar dac n cuprinsul art. 6 nu au fost f cute referiri exprese la persoana
juridic .
n cazul persoanei juridice prin dispozi iile art. 13 alin. 2 din Legea nr. 187/2012
pentru punerea n aplicare a Codului penal s-a prev zut un calcul asem n tor (cu cel
din cazul persoanei fizice) al pedepsei amenzii sub forma zilelor-amend , doar c n
acest caz cuantumul de referin pentru o zi-amend , utilizat pentru aplicarea
dispozi iilor art. 137 alin. 2 i 4 C.p. (privind stabilirea amenzii n cazul persoanei
juridice s.n.) este de 2 000 lei.
Limitele speciale ale amenzii din legea nou sunt rezultatul nmul irii maximului
special de zile-amend din cadrul fiec rei ipoteze cu valoarea de 2 000 lei reprezentnd
cuantumul de referin al unei zile-amend
5 ipoteze prev zute n art. 137 alin. 4 C.p. rezultnd n mod corespunz tor maximele
speciale la care ne vom raporta pentru a vedea dac legea nou este mai favorabil sub
acest aspect: a) 180 zile-amend x 2 000 lei = 360 000 lei; b) 240 zile-amend x 2 000
lei = 480 000 lei; c) 300 zile-amend x 2 000 lei = 600 000 lei; d) 420 zile-amend x 2
000 lei = 840 000 lei; e) 510 zile-amend x 2 000 lei = 1 020 000 lei.

Aplicarea legii penale mai favorabile dup judecarea definitiv a cauzei n cazul
m surilor educative. n dispozi iile art. 6 alin. 4 C.p. s-a prev zut c m surile
educative neexecutate i neprev zute n legea nou nu se mai execut , iar cele care au
corespondent n legea nou se execut n con inutul i n limitele prev zute de aceasta,
dac este mai favorabil . Aceste prevederi se completeaz cu dispozi iile art. 17-21
din Legea nr. 187/2012 pentru punerea n aplicare a Codului penal ce au prev zut
21

solu ii concrete pentru diferite ipoteze posibile n leg tur cu executarea m surilor
educative i a implica iilor altor institu ii incidente referitor la regimul sanc ionator
aplicabil minorilor.
Aplicarea legii penale mai favorabile n cazul n care hot rrea definitiv este la o
pedeaps rezultant aplicat pentru o pluralitate de infrac iuni. Dac pedeapsa
definitiv este o pedeaps rezultant a unei pluralit i de infrac iuni aplicarea legii noi
mai favorabile presupune compararea pedepsei rezultante aplicate definitiv cu
maximul de pedeaps la care se poate ajunge potrivit legii noi.
n acest sens, referindu-se la forma de pluralitate a concursului de infrac iuni, nalta
Curte de Casa ie i Justi ie pronun nd o decizie pentru dezlegarea unor chestiuni de
drept a stabilit c : n aplicarea legii penale mai favorabile, dup judecarea definitiv
a cauzei nainte de intrarea n vigoare a noului Cod penal, pentru ipoteza unui
concurs de infrac iuni, ntr-o prim etap se verific inciden a dispozi iilor art. 6 din
Codul penal, cu privire la pedepsele individuale. n a doua etap se verific dac
pedeapsa rezultant aplicat potrivit legii vechi, dep e te maximul special la care se
poate ajunge n baza legii noi conform art. 39 din Codul penal. n cazul n care
pedeapsa rezultant , aplicat potrivit legii vechi, dep e te maximul la care se poate
ajunge n baza art. 39 din Codul penal, pedeapsa rezultant va fi redus la acest
maxim. n caz contrar, pedeapsa rezultant va r mne astfel cum a fost stabilit
potrivit legii vechi. (I. C. C. J., Decizia nr. 1/2014 din 14 aprilie 2014, pronun at n
Dosarul nr. 1/1/2012/HP/P).
A adar, dac pedeapsa rezultant aplicat definitiv sub imperiul legii vechi este mai
mare dect pedeapsa ce ar rezulta din contopirea pedepselor individuale (stabilite
pentru fiecare infrac iune), reduse la maximele speciale corespunz toare din noua lege,
atunci pedeapsa rezultant aplicat sub imperiul legii vechi se va reduce la nivelul
noii pedepse rezultante ar tate. Dac pedeapsa rezultant aplicat definitiv sub
imperiul legii vechi nu dep e te nivelul noii pedepse ce ar putea rezulta din
contopirea pedepselor reduse, nseamn c pedeapsa rezultant definitiv are n
continuare suport legal sub imperiul legii noi i nu se va reduce.
Aplicarea legii penale mai favorabile dup judecarea definitiv a cauzei cu privire la
pedepsele complementare i m surile de siguran .
Potrivit dispozi iilor art. 6 alin. 5 C.p. cnd legea nou este mai favorabil n
raport cu pedepsele principale ori cu m surile educative, pedepsele complementare i
m surile de siguran neexecutate i neprev zute n legea nou nu se mai execut , iar
cele care au corespondent n legea nou
se execut n con inutul i n limitele
prev zute de aceasta.
Dac pedepsele complementare i m surile de siguran nc nu au fost executate se
va aplica numai legea nou care n ansamblu este mai favorabil datorit pedepselor
principale, iar executarea pedepselor complementare i a m surilor de siguran n
condi iile legii noi este justificat de aplicarea unei singure legi nefiind permis ntr-o
astfel de situa ie o combinarea a dispozi iilor din cele dou legi.
Dac pedepsele complementare i m surile de siguran neexecutate nu mai sunt
prev zute de legea nou acestea nu se mai execut , legea nou fiind n acest caz mai
favorabil i sub aspectul acestor sanc iuni deoarece nu le mai prevede (art. 6 alin. 5
teza I C.p.).
Cnd legea nou este mai favorabil numai sub aspectul pedepselor
complementare sau a m surilor de siguran , acestea se vor executa n con inutul i
limitele prev zute de legea nou (art. 6 alin. 6 C.p.). n acest caz determinarea legii
penale mai favorabile dup judecarea definitiv a cauzei nu se mai face dup criteriul
pedepselor principale ori m surilor educative
ci dup criteriul pedepselor

22

complementare ori al m surilor de siguran care se vor executa n condi iile legii noi
mai favorabile.
O astfel de situa ie poate fi ntlnit atunci limitele pedepsei r mn neschimbate n
cele dou legi, dar legea nou cuprinde dispozi ii mai favorabile cu privire la
pedepsele complementare sau m surile de siguran .
O alt situa ie este aceea n care limitele de pedeaps prev zute n legea nou sunt
fie majorate, fie reduse, ns prin reducerea maximului special prev zut n legea nou
acesta nu este mai mic dect pedeapsa aplicat definitiv, dar cu toate acestea legea
nou cuprinde dispozi ii mai favorabile cu privire la pedepsele complementare sau
m surile de siguran .
Aplicarea legii penale mai favorabile n cazul pedepselor executate pn la intrarea
n vigoare a noi legi penale mai favorabile. De legea nou mai favorabil dup
condamnarea definitiv urmeaz s beneficieze i cei care au executat deja pedepsele
pronun ate n baza legii vechi. Astfel dac o dispozi ie din legea nou se refer la
pedepse definitiv aplicate, se ine seama n cazul pedepselor executate pn la intrarea
n vigoare a legii noi de pedeapsa redus sau nlocuit potrivit dispozi iilor art. 6 alin.
1-6 C.p. (art. 7 alin. 7 C.p.).
De ex.:, termenul de reabilitare se va calcula n raport cu pedeapsa nchisorii
astfel cum a fost redus , chiar dac executarea a privit o pedeaps cu nchisoarea
pe o durat mai mare.
Pedeapsa redus ori nlocuit ca efect al aplic rii legii penale mai favorabile dup
judecarea definitiv a cauzei va fi avut n vedere cnd vor deveni incidente alte
institu ii de drept penal ca de ex.: recidiva, amnarea aplic rii pedepsei, suspendarea
execut rii pedepsei sub supraveghere, etc.
6. Ultraactivitatea legii penale temporare
Ultraactivitatea este recunoscut numai legilor penale temporare (art. 7 C.p.).
Legea penal temporar se aplic infrac iunii s vr ite n timpul ct era n vigoare
chiar dac fapta nu au fost urm rit sau judecat n acel interval de timp. Prin
dispozi iile art. 7 alin. 2 C.p. a fost definit legea penal temporar : Legea penal
temporar este legea penal care prevede data ie irii ei din vigoare sau a c rei
aplicare este limitat prin natura temporar a situa iei care a impus adoptarea sa.
Necesit ile de ap rare social care determin adoptarea legii penale temporare
justific aplicarea acesteia i ultraactiv, dup ie irea acesteia din vigoare, dar numai
faptelor s vr ite ct timp era n vigoare, nl turnd posibilitatea pentru f ptuitorii
care s vr esc infrac iuni pe durata ct legea penal temporar este n vigoare, de a
r mne nesanc iona i ori de a fi sanc iona i potrivit legii penale mai favorabile.
Autoevaluare
1) Ar ta i cazurile n care legea penal romn se aplic retroactiv?
2) Ce se n elege prin situa ie tranzitorie i cum se aplic legea penal romn ntr-o astfel de
situa ie?
3) Ce se ntmpl n cazul cnd dup r mnerea definitiv a unei hot rri de condamnare intervine
o lege nou mai favorabil cu privire la pedepsele principale?
Rezumat
Aplicarea legii penale n timp se face conform principiului activit ii se aplic legea
penal n vigoare la data s vr irii faptei.
Activitatea legii penale implic neretroactivitatea acesteia. Excep iile de la principiul
activit ii sunt retroactivitatea i ultraactivitatea legii penale.
23

Situa ii posibile:
A. Legea nou dezincrimineaz fapta
se aplic dispozi iile art. 4 C.p. i art. 3 din Legea nr. 187/2012
(legea penal de dezincriminare se apreciaz cu privire la o fapt determinat )
B. Legea nou intervine pn la judecarea definitiv a cauzei, men ine incriminarea
faptei s vr ite n concret, dar cu unele modific ri (situa ie tranzitorie).
se aplic legea penal cea mai favorabil (mitior lex) (art. 5 C.p.)
C. Legea nou (ntotdeauna mai favorabil ) intervine dup r mnerea definitiv a
hot rrii de condamnare i pna la executarea complet a pedepsei, iar legea nou
prevede o pedeaps mai u oar ca natur sau un maxim special mai sc zut dect
sanc iunea aplicat ori prevede condi ii mai favorabile de executare a m surii
educative sau a pedepselor complementare ori m surilor de siguran
se aplic legea penal nou mai favorabil n condi iile art. 6 alin. 1-6 C.p.
D. Legea nou (ntotdeauna mai favorabil ) intervine dup r mnerea definitiv a
hot rrii de condamnare i dup executarea pedepsei aplicate prev znd o pedeaps
mai u oar ca natur sau un maxim special mai sc zut dect sanc iunea aplicat
se aplic legea penal nou mai favorabil - art. 6 alin. 7 C.p.
E. Legea veche (n vigoare la data s vr irii faptei) a fost o lege temporar
legea n vigoare la data s vr irii faptei se va aplica i dup ie irea
acesteia din vigoare - principiul ultraactivit ii (art. 7 C.p.)
Bibliografie
C. Mitrache, C. Mitrache, Drept penal romn partea general , conform Noului Cod
penal, Editura Universul Juridic, Bucure ti 2014;
V. Pa ca, Drept penal partea general , edi ia a III-a actualizat cu modific rile la zi
ale Codului penal, Editura Universul Juridic, Bucure ti 2014.

24

UNITATEA DE NV ARE 3
Aplicarea legii penale n spa iu
PLAN
1. Principiile de aplicare a legii penale n spa iu
2. Aplicarea legii penale n raport cu faptele s vr ite pe teritoriul rii
3. Aplicarea legii penale romne infrac iunilor s vr ite n afara teritoriului rii
4. Extr darea
Test de verificare
Rezumat
Bibliografie
Obiective
nv area principiilor care guveneaz aplicarea legii penale n raport cu spa iul.
Timp de nv are aproximat: 2 ore
1. Principiile de aplicare a legii penale n spa iu
Principiile de aplicare a legii penale n raport cu spa iul trebuie s ofere solu ii la
problemele ce se ivesc n interac iunea spa iului cu faptele i persoanele care s vr esc
infrac iuni, adic s dea r spuns problemelor de aplicare a legii penale atunci: cnd
infrac iunea s-a s vr it n ntregime pe teritoriul rii i f ptuitorul se afl n ar ;
cnd infrac iunea s-a s vr it n parte n ar , ori numai rezultatul s-a produs n ar ;
cnd infrac iunea s-a s vr it n ntregime n str in tate, dar f ptuitorul este cet ean
romn sau o persoan juridic romn ; cnd infrac iunea s-a s vr it n str in tate de
c tre un cet ean str in ori o persoan f r cet enie, dar mpotriva statului romn
contra unui cet ean romn ori a unei persoane juridice romne; cnd infrac iunea s-a
s vr it n str in tate de cet eni str ini, dar dup s vr irea faptei ace tia se afl de
bun voie pe teritoriul Romniei.
Pentru a oferi solu ii acestor probleme n Codul penal (art. 811) au fost consacrate
reguli cu valoare de principii.
2. Aplicarea legii penale n raport cu faptele s vr ite pe teritoriul

rii

Principiul teritorialit ii. Este un principiu de baz al aplic rii legii penale n spa iu,
consacrat prin dispozi iile art. 8 alin. 1 C.p.: Legea penal romn se aplic
infrac iunilor s vr ite pe teritoriul Romniei.
Aplicarea legii penale romne infrac iunilor s vr ite pe teritoriul rii este un
principiu de baz al aplic rii legii penale n spa iu pentru c att calificarea faptei ca
infrac iune, condi iile r spunderii penale, aplicarea sanc iunilor ca i executarea
acestora se realizeaz pe baza legii penale romne, indiferent de calitatea f ptuitorului
(cet ean romn, cet ean str in, persoan f r cet enie cu domiciliul n ar sau n
str in tate).
Dac pentru infrac iunea s vr it pe teritoriul rii s-a executat o m sur
preventiv privativ de libertate ori o pedeaps , durata m surii sau partea din pedeaps
executat se vor sc dea din durata pedepsei aplicate pentru aceea i infrac iune n
Romnia (art. 73 C.p.).
Cunoa terea sferei de aplica iune a legii penale teritoriale presupune determinarea
no iunii de teritoriu n sens juridico-penal.
25

No iunea de teritoriu. Prin dispozi iile art. 8 alin. 2 C.p. s-a precizat c : Prin teritoriul
Romniei se n elege ntinderea de p mnt, marea teritorial i apele cu solul, subsolul
i spa iul aerian, cuprinse ntre frontierele de stat.
n no iunea de teritoriu sunt cuprinse a adar elementele:
a) ntinderea de p mnt sau suprafa a terestr cuprins ntre frontierele
politico-geografice stabilite de statul nostru prin conven ii cu statele vecine;
b) marea teritorial a Romniei cuprinde f ia de mare adiacent rmului ori, dup
caz apelor maritime interioare pe o l ime de 12 mile marine (22,224 Km) m surat de
la liniile de baz . Liniile de baz sunt liniile celui mai mare reflux de-a lungul rmului
sau dup caz, liniile drepte care unesc punctele cele mai avansate ale rmului, inclusiv
ale rmului dinspre larg al insulelor, ale locurilor de acostare, amenaj rilor
hidrotehnice i ale altor instala ii portuare permanente (art. 2 alin. 2 din Legea nr.
17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al m rii teritoriale, al
zonei contigue i al zonei economice exclusive ale Romniei). Limita exterioar a m rii
teritoriale este linia care are fiecare punct situat la o distan de 12 mile marine,
m surat de la punctul cel mai apropiat al liniilor de baz (art. 2 alin. 4 din Legea nr.
17/1990). Marea teritorial a Romniei se delimiteaz de marea teritorial a statelor
vecine prin n elegere cu fiecare dintre aceste state, n conformitate cu prevederile i
normele dreptului interna ional (art. 3 din Legea nr. 17/1990). Limitele exterioare i
laterale ale m rii teritoriale constituie frontiera de stat maritim a Romniei (art. 4 din
Legea nr. 17/1990)
c) apele, adic apele cuprinse ntre frontiere ca: lacuri, b l i, ruri, apele maritime
interioare. Apele maritime interioare se situeaz ntre rmul m rii i liniile de baz de
la care se m soar marea teritorial (art. 5 din Legea nr. 17/1990).
d) Subsolul, corespunz tor solului terestru, acvatic, m rii teritoriale, f r limite n
adncime (practic pn unde poate ajunge omul).
e) Spa iul aerian na ional reprezint coloana de aer situat deasupra teritoriului
Romniei (suprafe ei terestre, apelor interioare, m rii teritoriale s.n.) pn la limita
inferioar a spa iului extraatmosferic (art. 6 alin.1 din Codul aerian).
Infrac iuni s vr ite pe teritoriul rii. n elesul expresiei infrac iuni s vr ite pe
teritoriul Romniei l g sim n Codul penal art. 8 alin. 3: prin infrac iune s vr it
pe teritoriul Romniei se n elege orice infrac iune comis pe teritoriul ar tat n alin. 2
sau pe o nav sub pavilion romnesc ori pe aeronav nmatriculat n Romnia.
A adar, pe lng teritoriul ar tat mai sus, infrac iunea s vr it pe teritoriul
Romniei este i cea s vr it pe o nav sub pavilion romnesc ori pe aeronav
nmatriculat n Romnie, aflate n afara grani elor rii (oriunde s-ar afla nava ori
aeronava).
Prin dispozi iile art. 8 alin. 4 C.p. se precizeaz c : infrac iunea se consider
s vr it pe teritoriul Romniei i atunci cnd pe acest teritoriu, ori pe o nav sub
pavilion romnesc ori pe aeronav nmatriculat n Romnia s-a efectuat un act de
executare, de instigare sau de complicitate ori s-a produs, chiar n parte, rezultatul
infrac iunii. Prin aceste ultime dispozi ii se consacr criteriul zis al ubicuit ii sau al
desf ur rii integrale potrivit c ruia infrac iunea se consider s vr it pretutindeni
(termenul ubicuitate deriv din adverbul latin ubique = pretutindeni), unde s-a s vr it
fie i numai un act de executare, de instigare sau de complicitate ori s-a produs, chiar
n parte, rezultatul infrac iunii. Este astfel competent s judece infrac iunea orice stat
pe teritoriul c ruia s-a s vr it un act de executare ori s-a produs rezultatul.
Excep ii de la principiul teritorialit ii. Aceste excep ii decurg din tratatele
interna ionale la care Romnia este parte i care privesc i principiul teritorialit ii.
n Codul penal s-a prev zut expres c dispozi iile art. 8-11 se aplic dac nu se
dispune altfel printr-un tratat interna ional la care Romnia este parte (art. 12). A adar
26

legea penal romn se aplic potrivit principiilor de aplicare n spa iu: al teritorialit ii
(art. 8 C.p.), al personalit ii (art. 9 C.p.), al realit ii (art. 10 C.p.) i al universalit ii
(art. 11 C.p.) numai dac nu se dispune altfel printr-un tratat interna ional la care
Romnia este parte, tratate interna ionale care au prioritate n aplicare fa de legea
penal romn .
Imunitatea de jurisdic ie. Legea penal romn nu se aplic infrac iunilor s vr ite de
reprezentan ii diplomatici ai statelor str ine, sau de alte persoane care, n conformitate
cu conven iile interna ionale, nu sunt supuse jurisdic iei penale a statului romn (art.
13 C.p.).
Alte persoane prev zute n conven iile interna ionale care pot fi: efi de state, efi
de guverne, mini trii de externe, personalul tehnic i administrativ din cadrul
misiunilor diplomatice, reprezentan i ONU, agen i consulari, care au doar o imunitate
par ial n leg tur cu actele s vr ite n ndeplinirea atribu iilor de serviciu consulare.
Se bucur de imunitate de jurisdic ie i militarii unei armate str ine, aflate n
trecere ori sta ionate pe teritoriul rii n baza unui acord cu statul romn.
Infrac iunile s vr ite la bordul navelor sau aeronavelor str ine aflate pe teritoriul
rii noastre. Deosebim dup cum navele i aeronavele sunt militare ori sunt folosite
n scopuri comerciale.
- Navele i aeronavele militare ori folosite n scopuri guvernamentale se afl pe
teritoriul rii cu acordul statului romn i reprezint statul c rora apar in. Infrac iunile
s vr ite la bordul lor nu cad sub inciden a legii penale romne.
Infrac iunile ce ar fi s vr ite de persoanele care fac parte din echipajul acestor nave
sau aeronave pe timpul ct nava sau aeronava s-ar afla n porturi sau aeroporturi
romne ti, ori cnd nava s-ar afla n apele maritime interioare ori marea teritorial , nu
cad sub inciden a legii penale romne.
- Navele i aeronavele folosite n scopuri comerciale nu se bucur de acela i regim
ca navele ori aeronavele militare ori folosite n scopuri guvernamentale. Infrac iunile
s vr ite la bordul lor atta timp ct se afl n porturi ori aeroporturi romne ti se
judec dup legea romn .
n cazul infrac iunilor s vr ite la bordul navelor comerciale aflate n trecere prin
marea teritorial a Romniei, n principiu nu se aplic legea penal romn , deci este o
excep ie de la principiul teritorialit ii.
Totu i legea penal romn se va aplica (art. 26 al. 2 din Legea nr. 17/1990)
infrac iunilor s vr ite la bordul navelor comerciale str ine aflate n trecere prin marea
teritorial dac :
a) infrac iunea a fost s vr it de un cet ean romn sau de o persoan f r cet enie
care are domiciliul pe teritoriul Romniei;
b) infrac iunea este ndreptat mpotriva intereselor Romniei sau mpotriva unui
cet ean romn, ori a unei persoane rezidente pe teritoriul Romniei;
c) infrac iunea este de natur s tulbure ordinea i lini tea public n ar sau
ordinea n marea teritorial ;
d) exercitarea jurisdic iei romne este necesar pentru reprimarea traficului ilicit de
stupefiante sau de substan e psihotrope;
e) asisten a autorit ilor romne a fost cerut , n scris, de c pitanul navei ori de un
agent diplomatic sau un func ionar consular al statului al c rui pavilion l arboreaz
nava.
Autoevaluare
Ce se n elege prin infrac iune s vr it pe teritoriul rii ?
3. Aplicarea legii penale romne infrac iunilor s vr ite n afara teritoriului

rii
27

Principiul personalit ii legii penale. Principiul mai este cunoscut n doctrina penal i
sub denumirea de principiul na ionalit ii active ori al cet eniei active.
Exist dou ipoteze:
1. ntr-o prim ipotez , prev zut prin dispozi iile art. 9 alin. 1 C.p., legea penal
romn se aplic infrac iunilor s vr ite n afara teritoriului rii de c tre un cet ean
romn sau de o persoan juridic romn , dac pedeapsa prev zut de legea romn
este deten iunea pe via ori nchisoarea mai mare de 10 ani.
Condi ii:
a) infrac iunea s fie s vr it n afara teritoriului rii;
b) infrac iunea s fie de o anumit gravitate pentru sanc ionarea ei legea penal
romn s prevad pedeapsa deten iunii pe via ori nchisoarea mai mare de 10 ani;
c) fapta s fie calificat ca infrac iune potrivit legii penale romne. Nu se cere ca
fapta s fie infrac iune i potrivit legii locului unde aceasta a fost comis ;
d) infractorul s fie cet ean romn ori o persoan juridic romn n momentul
s vr irii infrac iunii. Dac infractorul nu avea cet enia romn la momentul s vr irii
infrac iunii, dar o dobnde te ulterior, nu este ndeplinit condi ia pe care o examin m
i acestei persoane nu i se poate aplica legea penal romn conform principiului
personalit ii.
2. A doua ipotez de aplicare a legii penale conform principiului personalit ii se
deduce din dispozi iile art. 9 alin. 2 C.p. care prev d n celelalte cazuri, legea penal
romn se aplic infrac iunilor s vr ite n afara teritoriului rii de c tre un cet ean
romn sau de o persoan juridic romn , dac fapta este prev zut ca infrac iune i
de legea penal a rii unde a fost s vr it ori dac a fost comis ntr-un loc care nu
este supus jurisdic iei niciunui stat.
Condi ii:
a) s vr irea unei infrac iuni n afara teritoriului rii;
b) infrac iunea s fie sanc ionat de legea penal romn cu pedeaps cu nchisoarea
de cel mult 10 ani sau cu pedeapsa amenzii;
c) fapta s fie prev zut ca infrac iune att n legea penal romn ct i n legea
penal a rii unde aceasta a fost comis . Aceast condi ie a dublei incrimin ri nu poate
opera (nu are cum s fie ndeplinit ) dac infrac iunea a fost comis ntr-un loc care nu
este supus jurisdic iei niciunui stat, fiind suficient prevederea n legea penal romn
a faptei ca infrac iune;
d) infractorul s fie cet ean romn ori o persoan juridic romn n momentul
s vr irii infrac iunii. Este ndeplinit aceast condi ie i atunci cnd infractorul are pe
lng cet enia romn i cet enia altui stat i chiar dac acesta are re edin a n
str in tate. Dac infractorul nu avea cet enia romn la momentul s vr irii
infrac iunii, dar o dobnde te ulterior, nu este ndeplinit condi ia pe care o examin m
i acestei persoane nu i se poate aplica legea penal romn conform principiului
personalit ii.
n ambele ipoteze punerea n mi care a ac iunii penale se face cu autorizarea
prealabil a procurorului general al parchetului de pe lng curtea de apel n a c rei
raz teritorial se afl parchetul mai nti sesizat sau, dup caz, a procurorului general
al parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie. Termenul n care
procurorul poate emite autoriza ia este de pn la 30 de zile de la data solicit rii
autoriz rii i poate fi prelungit, n condi iile legii, f r ca durata total s dep easc
180 de zile.
Dac pentru infrac iunea s vr it n str in tate s-a pronun at de c tre instan a
str in o pedeaps care a fost executat n parte ori n ntregime, ceea ce s-a executat se
va deduce din pedeapsa aplicat de instan a de judecat din Romnia, astfel cum se
prevede n dispozi iile art. 73 C.p.
28

Dispozi iile ce privesc personalitatea legii penale romne se aplic dac nu se


dispune altfel printr-un tratat interna ional la care Romnia este parte (art. 12 C.p.).
Principiul realit ii. Principiul mai este cunoscut n doctrina penal i sub denumirea de
principiul protec iei reale ori al na ionalit ii pasive sau al cet eniei pasive i este
consacrat n dispozi iile art. 10 C.p. ce are ca denumire marginal Realitatea legii
penale
Condi ii:
a) Infrac iunea s fie s vr it n afara teritoriului rii.
b) Infrac iunea s vr it s fie dintre cele ar tate expres n art. 10 C.p.: contra
statului romn, contra unui cet ean romn ori contra unei persoane juridice romne.
c) Fapta s fie infrac iune potrivit legii penale romne. Nu este necesar ca fapta s
fie prev zut ca infrac iune i n legea locului unde a fost comis (nu se cere dubla
incriminare).
d) Infractorul s fie cet ean str in sau o persoan f r cet enie la data comiterii
infrac iunii.
e) Ac iunea penal se pune n mi care cu autorizarea prealabil a procurorului
general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie care va decide
asupra oportunit ii unui astfel de demers judiciar.
f) Fapta comis s nu fac obiectul unei proceduri judiciare n statul pe teritoriul
c ruia s-a s vr it. Aceast condi ie este necesar pentru a evita nceperea unor
proceduri judiciare de urm rire penal ori de judecat n paralel, att la locul s vr irii
faptei ct i n statul romn conform principiului realit ii.
Aplicarea legii penale romne conform principiului realit ii este posibil numai
dac nu se dispune altfel printr-un tratat interna ional la care Romnia este parte, a a
cum se prevede n art. 12 C.p.
Cnd n statul unde a fost comis fapta a fost demarat o procedur judiciar n
leg tur cu acea fapt , aplicarea legii penale romne potrivit principiului realit ii este
blocat . n acest caz legea penal romn nu mai este aplicat , iar inciden a
dispozi iilor art. 73 C.p. privind computarea pedepselor i a m surilor preventive
executate n afara teritoriului rii, care se refer i la dispozi iile art. 10 C.p., r mn
f r aplicare fiindc n Romnia nu se va mai ajunge la aplicarea unei pedepse din care
s se scad pedeapsa executat n afara teritoriului rii.
i n cazul aplic rii legii penale romne conform principiului realit ii sunt
incidente dispozi iile art. 13 C.p. referitoare la imunitatea de jurisdic ie cu privire la
infrac iunile s vr ite de c tre reprezentan ii diplomatici ai statelor str ine sau de c tre
alte persoane care, n conformitate cu tratatele interna ionale, nu sunt supuse
jurisdic iei penale a statului romn.
Principiul universalit ii. Consacr aplicarea legii penale romne infrac iunilor s vr ite
n afara teritoriului rii, altele dect cele ar tate la art. 10 C.p., dac infractorul este
cet ean str in ori persoan f r cet enie. Aplicarea legii penale romne conform
principiul universalit ii este reglementat n dispozi iile art. 11 C.p. avnd denumirea
marginal de Universalitatea legii penale.
Exist dou ipoteze:
1. ntr-o prim ipotez , prev zut n dispozi iile art. 11 alin. 1 lit. a C.p., aplicarea
legii penale romne se face cu ndeplinirea urm toarelor condi ii:
a) Comiterea unei infrac iuni n afara teritoriului rii;
b) Infrac iunea comis s nu fac parte dintre cele pentru care pentru care legea
penal romn se aplic potrivit principiului realit ii, adic s nu fie o infrac iune
contra statului romn, o infrac iune contra unui cet ean romn sau contra unei
persoane juridice romne.

29

c) Fapta comis n afara teritoriului rii s fie calificat infrac iune potrivit legii
penale romne. Nu se cere dubla incriminare, adic fapta s fie incriminat i potrivit
legii locului unde a fost s vr it .
d) Pentru infrac iunea comis n str in tate statul romn i-a asumat obliga ia s o
reprime n temeiul unui tratat interna ional.
e) Infractorul s fie cet ean str in ori o persoan f r cet enie, indiferent unde i
are domiciliul.
f) Infractorul s se afle de bun voie pe teritoriul Romniei.
2. n a doua ipotez , prev zut n dispozi iile art. 11 alin. 1 lit. b i alin. 2 C.p.,
aplicarea legii penale romne conform principiului universalit ii este posibil dac
sunt ndeplinite condi iile analizate mai sus (la prima ipotez ) la care se adaug :
- Pentru infrac iunea comis s se fi cerut extr darea sau predarea infractorului.
- Extr darea sau predarea infractorului s fi fost refuzat de partea romn . Ca
urmare a refuzului de extr dare ori de predare a infractorului, statul romn nu-i confer
impunitate persoanei respective ci va proceda la judecarea acesteia.
n aceast a doua ipotez aplicarea legii penale romne nu va fi posibil , conform
art. 11 alin. 2 C.p., cnd potrivit legii statului n care s-a s vr it infrac iunea exist o
cauz care mpiedic punerea n mi care a ac iunii penale sau continuarea procesului
penal ori executarea pedepsei sau cnd pedeapsa a fost executat ori este considerat
ca executat .
n ambele ipoteze dac pentru infrac iunea s vr it n str in tate a fost deja
aplicat o pedeaps de c tre instan a str in , iar pedeapsa respectiv nu a fost executat
sau a fost executat numai n parte se va proceda potrivit dispozi iilor legale
privitoare la recunoa terea hot rrilor str ine (art. 11 alin. 3 C.p.), fiind aplicabile i
dispozi iile art. 73 C.p. privind computarea pedepselor i m surilor preventive
executate n afara rii.
n cazul aplic rii legii penale romne potrivit principului universalit ii sunt de
asemenea incidente dispozi iile art. 12 C.p. ce privesc aplicarea cu prioritate a
prevederilor din tratatele interna ionale la care Romnia este parte fa de prevederile
din legea intern referitoare la aplicarea legii conform principiului universalit ii.
Sunt aplicabile dispozi iile art. 13 C.p. referitoare la imunitatea de jurisdic ie cu
privire la infrac iunile s vr ite de c tre reprezentan ii diplomatici ai statelor str ine
sau de c tre alte persoane care, n conformitate cu tratatele interna ionale, nu sunt
supuse jurisdic iei penale a statului romn.
Autoevaluare
Care sunt condi iile de aplicare a legii penale romne potrivit principiului realit ii?
4. Extr darea
No iune i feluri. Extr darea este un act bilateral ntre dou state n baza c ruia un stat pe
al c rui teritoriu s-a refugiat un infractor sau un condamnat l pred la cerere, altui stat
pentru a fi judecat ori pus s execute pedeapsa la care fusese condamnat.
La extr dare particip ntotdeauna dou state:
Statul solicitat pe teritoriul c ruia se g se te infractorul sau condamnatul.
Statul solicitant (care cere) i care poate fi:
a) statul pe teritoriul c ruia s-a s vr it infrac iunea;
b) statul mpotriva intereselor c ruia a fost s vr it infrac iunea;
c) statul al c rui cet ean este infractorul.
Felurile extr d rii. Dup pozi ia pe care o are statul n realizarea extr d rii, aceasta
poate fi:
a) activ cnd se cere extr darea;
30

b) pasiv cnd se acord extr darea.


Sisteme de acordare a extr d rii. Sunt cunoscute trei sisteme:
a) Sistemul zis politic sau guvernamental, n care extr darea este un act politic i de
aceea se acord de guvernul statului solicitat, pe baza datelor culese de organele
administrative sau judiciare.
b) Sistemul jurisdic ional, n care extr darea este un act exclusiv jurisdic ional i
vor decide asupra ei instan ele judec tore ti.
c) Sistemul mixt, n care se recunoa te extr d rii un caracter att politic, ct i
jurisdic ional la rezolvarea extr d rii participnd att organele judiciare care verific
ndeplinirea condi iilor prev zute de lege ct i autoritatea guvernamental , ce decide
asupra extr d rii.
Sistemul mixt era prev zut prin dispozi iile Legii nr. 4/1971 privind extr darea, dar
acesta a fost abrogat tacit prin dispozi iile Constitu iei din 1991.
Potrivit dispozi iilor constitu ionale i a Legii nr. 302/2004 sistemul de acordare al
extr d rii este cel jurisdic ional - instan a de judecat (Curtea de apel) judec cererea
de extr dare i decide acordarea ori respingerea ei.
Reglementarea extr d rii. Extr darea este reglementat cu caracter principial n art. 14
C.p.:
(1) Extr darea poate fi acordat sau solicitat n temeiul unui tratat interna ional
la care Romnia este parte ori pe baz de reciprocitate, n condi iile legii.
(2) Predarea sau extr darea unei persoane n rela ia cu statele membre ale Uniunii
Europene se acord sau se solicit n condi iile legii.
(3) Predarea unei persoane c tre un tribunal penal interna ional se acord n
condi iile legii.
Prin reglementarea din art. 14 alin. 1 C.p. s-a stabilit i ordinea de prioritate a
reglement rilor privind extr darea:
a) n temeiul unui tratat interna ional la care Romnia este parte;
b) n lipsa unui tratat interna ional extr darea se va face pe baz de
reciprocitate (declara ie de reciprocitate);
Att n cazul extr d rii n baza unui tratat interna ional ct i n cazul extr d rii pe
baz de reciprocitate extr darea se va face n condi iile legii. Legea la care se refer
dispozi iile din Codul penal este Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar
interna ional n materie penal , publicat n M. Of. nr. 594 din 1 iulie 2004 i care n
titlul II reglementeaz extr darea.
ntre statele membre ale Uniunii Europene extr darea este guvernat de dispozi ii
reglementate la nivelul U.E. i ntre care un loc central l ocup Decizia-cadru nr.
2002/584/JAI din 13 iunie 2002, ale c rei prevederi au fost transpuse n dreptul intern
de fiecare stat membru. Romnia a transpus aceste dispozi ii prin Legea nr. 302/2004
n cuprinsul titlului III denumit Dispozi ii privind cooperarea cu statele membre ale
Uniunii Europene n aplicarea Deciziei-cadru nr. 2002/584/JAI a Consiliului Uniunii
Europene din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare i procedurile de
predare ntre statele membre.
Conform art. 14 alin. 2 C.p. n rela ia cu statele membre ale Uniunii Europene,
predarea sau extr darea unei persoane se solicit sau se acord n condi iile legii
interne i nu n temeiul unui tratat interna ional ori pe baz de reciprocitate. Legea
intern la care se refer art. 14 alin. 2 C.p. este Legea nr. 302/2004 care a transpus
Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europene la care ne-am referit mai sus.
Dispozi iile art. 14 alin. 2 C.p. se refer att la predarea ct i la extr darea unei
persoane. Avnd n vedere c ntre statele membre ale Uniunii Europene se aplic
dispozi iile privind mandatul european de arestare se pune ntrebarea dac utilizarea
termenului extr dare este oportun , deoarece emiterea unui mandat european de
31

arestare conduce la o predare a persoanei c utate i nu la o extr dare a sa. Utilizarea


termenului de extr dare al turi de predare nu este ntmpl toare ci este menit s
acopere acele situa ii cnd ntre statele membre ale Uniunii Europene continu s se
aplice conven iile anterioare n materie de extr dare.
Conform art. 14 alin. 3 C.p. predarea unei persoane c tre un tribunal penal
interna ional se acord n condi iile legii. Aceast predare c tre un tribunal
interna ional poate privi predarea c tre Curtea Penal Interna ional sau c tre un
tribunal penal interna ional ad-hoc. De i dispozi ia privitoare la predarea c tre un
tribunal penal interna ional este enun at n cuprinsul art. 14 din noul Cod penal
referitor la extr dare, aceast predare se deosebe te de extr darea propriu-zis . Dac n
cazul extr d rii predarea unei persoane se face c tre un alt stat suveran, n cazul
pred rii c tre un tribunal penal interna ional este vorba de predarea c tre o institu ie
fa de care obliga ia de predare decurge ca urmare a ader rii statului respectiv la
tratatul ce reglementeaz func ionarea i statutul tribunalului interna ional c tre care se
face predarea persoanei n cauz . De altfel n Statutul de la Roma al Cur ii Penale
Interna ionale este folosit termenul de predare i nu cel de extr dare.
Condi ii n care se poate solicita ori acorda extr darea. Din reglement rile privitoare
la extr dare: Conven ia european , conven iile bilaterale, legea intern nr. 302/2004
privind cooperarea judiciar interna ional n materie penal , inclusiv a dispozi iilor
din aceast lege privind cooperarea ntre statele membre U.E., se desprind condi iile
cu privire la infrac iune, cu privire la infractor, cu privire la urm rirea penal sau
executarea pedepsei, cu privire la cererea de extr dare.
a) Condi ii cu privire la infrac iune.
1. S se fi s vr it o infrac iune pe teritoriul statului solicitant ori mpotriva
intereselor acestuia, sau de c tre un cet ean al acestui stat.
Extr darea poate fi refuzat atunci cnd fapta care motiveaz cererea face obiectul
unui proces penal n curs sau atunci cnd aceast fapt poate face obiectul unui proces
penal n Romnia.
2. Fapta s fie incriminat n legile ambelor state (dubla incriminare) care particip
la extr dare (art. 24 din Legea nr. 302/2004). De la aceast regul sunt prev zute
excep ii prin dispozi iile alin. 2 art. 24 din Legea nr. 302/2004 republicat , astfel: (2)
Prin derogare de la dispozi iile alin. (1) extr darea poate fi acordat i dac fapta
respectiv nu este prev zut de legea romn , dac pentru aceast fapt este exclus
cerin a dublei incrimin ri printr-o conven ie interna ional la care Romnia este
parte.
3. Infrac iunea s vr it s atrag potrivit legisla iei statului solicitant ct i
legisla iei statului romn o pedeaps privativ de libertate de cel pu in un an, iar n
vederea execut rii unei pedepse, numai dac aceasta este de cel pu in 4 luni (art. 26 din
Legea nr. 302/2004 republicat ).
n Conven ia european de extr dare (art. 2 pct. 1) se prevede c vor da loc la
extr dare faptele pedepsite de legile p r ii solicitante i ale p r ii solicitate cu o pedeaps
privativ de libertate sau cu o m sur de siguran privativ de libertate de cel pu in 1 an
sau cu o pedeaps mai sever , iar n cazul condamnatului pedeapsa aplicat trebuie s fie
pe o durat de cel pu in 4 luni.
4. n ce prive te gravitatea deosebit a faptelor pentru care se acord ori cere
extr darea n Legea nr. 302/2004 se prevede c : Dac fapta pentru care se cere
extr darea este pedepsit cu moartea de c tre legea statului solicitant, extr darea nu
va putea fi acordat dect cu condi ia ca statul respectiv s dea asigur ri considerate
ca ndestul toare de c tre statul romn c pedeapsa capital nu se va executa urmnd
a fi comutat (art. 27). Aceste dispozi ii sunt n concordan cu dispozi iile din
Conven ia european de extr dare.
32

5. Extr darea va fi refuzat dac nu a fost respectat dreptul la un proces echitabil n


sensul Conven iei europene pentru ap rarea drepturilor omului i a libert ilor
fundamentale, ncheiat la Roma la 4 noiembrie 1950 sau a oric rui alt instrument
pertinent n domeniu ratificat de Romnia [art. 21 alin. 1 lit. a) din Legea nr.
302/2004].
b) Condi ii cu privire la infractor
1. Cnd Romnia este stat solicitat, infractorul ori condamnatul trebuie s fie
cet ean str in.
2. Nu pot fi extr da i de c tre Romnia potrivit dispozi iilor art. 19 din Legea nr.
302/2004:
A) cet enii romni, dac nu sunt ndeplinite condi iile prev zute n art. 20
din Legea nr. 302/2004 republicat . Potrivit dispozi iilor art. 19 alin. 2 din Constitu ia
revizuit a Romniei Cet enii romni pot fi extr da i n baza conven iilor
interna ionale la care Romnia este parte, n condi iile legii i pe baz de
reciprocitate. n acord cu acest principiu prin Legea nr. 302/2004 s-au prev zut prin
dispozi iile art. 20, condi iile n care poate avea loc extr darea cet enilor romni
astfel: (1) Cet enii romni pot fi extr da i din Romnia n baza conven iilor
interna ionale multilaterale la care aceasta este parte i pe baz de reciprocitate, numai
dac este ndeplinit cel pu in una din urm toarele condi ii: a) persoana extr dabil
domiciliaz pe teritoriul statului solicitant la data formul rii cererii de extr dare; b)
persoana extr dabil are i cet enia statului solicitant; c) persoana extr dabil a comis
fapta pe teritoriul sau mpotriva unui cet ean al unui stat membru al Uniunii
Europene, dac statul solicitant este membru al Uniunii Europene (2) n cazul prev zut
la alin. 1 lit. a i c. atunci cnd extr darea se solicit n vederea efectu rii urm ririi
penale i a judec ii, o condi ie suplimentar este ca statul solicitant s dea asigur ri
considerate ca suficiente ca, n cazul condamn rii la o pedeaps privativ de libertate
printr-o hot rre judec toreasc definitiv , persoana extr dat va fi transferat n
vederea execut rii pedepsei n Romnia.
B) persoanele c rora li s-a acordat dreptul de azil n Romnia (art. 19 alin. 1
lit. b din Legea nr. 302/2004);
C) persoanele str ine care se bucur n Romnia de imunitate de jurisdic ie,
n condi iile i n limitele conferite prin conven ii sau prin alte n elegeri interna ionale
(art. 19 alin. 1 lit. c din Legea nr. 302/2004);
D) persoanele str ine citate din str in tate n vederea audierii ca p r i,
martori sau exper i n fa a unei autorit i judiciare romne solicitante, n limitele
imunit ilor conferite prin conven ie interna ional (art. 19 alin. 1 lit. d din Legea nr.
302/2004).
Men ion m c refuzul extr d rii propriului cet ean ori a refugiatului politic oblig
statul romn ca la cererea statului solicitant s supun cauza autorit ilor sale judiciare
competente, astfel nct s se poat exercita urm rirea penal i judecata, dac este
cazul (art. 23 al. 1 din Legea nr. 302/2004).
c) Condi ii privind urm rirea penal sau executarea pedepsei
1. Infrac iunea pentru care se cere extr darea s nu fie dintre acelea pentru care
ac iunea penal att n legisla ia romn ct i n legisla ia statului solicitant poate fi
angajat numai la plngerea prealabil a persoanei v t mate, iar aceast persoan se
opune extr d rii (art. 30 din Legea nr. 302/2004).
2. S nu fi intervenit potrivit legii penale romne, ori potrivit legii penale a statului
solicitant prescrip ia r spunderii penale ori prescrip ia execut rii pedepselor.
3. Extr darea nu se admite pentru o infrac iune pentru care a intervenit amnistia n
Romnia, dac statul romn avea competen s urm reasc aceast infrac iune,
potrivit propriei sale legi penale (art. 34 din Legea nr. 302/2004).
33

4. Extr darea este inoperant dac n statul solicitant s-a acordat gra ierea pentru
pedeapsa aplicat infractorului (art. 35 din Legea nr. 302/2004).
d) Condi ii privind cererea de extr dare
Cererea de extr dare, formulat n scris de autoritatea competent a statului
solicitant se adreseaz Ministerului Justi iei din Romnia. Dac cererea de adreseaz
pe cale diplomatic , ea se transmite Ministerului Justi iei.
Cererea de extr dare trebuie s fie nso it de nscrisuri din care s rezulte
temeiurile pentru admiterea extr d rii (art. 36 din Legea nr. 302/2004 republicat )
Regula specialit ii extr d rii. Aceast regul presupune c persoana extr dat nu poate
fi judecat dect pentru infrac iunea ori infrac iunile pentru care a fost extr dat , i tot
astfel, nu poate fi pus s execute dect pedeapsa ori pedepsele pentru care a fost
extr dat (art. 74 din Legea nr. 302/2004 republicat ). Persoana extr dat este ntr-un
fel sub protec ia statului care a acordat extr darea pentru faptele sale anterioare
pred rii.
Persoana ce a fost extr dat :
va fi judecat i pentru alte infrac iuni, anterioare pred rii, dar cu acordul
prealabil al statului ce a acordat extr darea i n acela i sens, pentru cazul extr d rii
condamnatului (art. 74 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 302/2004);
va putea fi judecat i pentru alte infrac iuni, anterioare pred rii dac dup
executarea pedepsei nu p r se te teritoriul n termen de 45 de zile de la liberarea sa
definitiv sau dup ce a p r sit teritoriul statului solicitant revine pe acesta (art. 74
alin. 1 lit. b din Legea nr. 302/2004);
persoana care beneficiaz de regula specialit ii va putea fi judecat i
pentru alte infrac iuni, anterioare pred rii dac renun la acest beneficiu, iar aceast
renun are trebuie s rezulte din declara ia dat n fa a judec torului care trebuie s se
asigure c persoana a exprimat-o voluntar i pe deplin con tient de consecin ele
ac iunii sale, asistat de un ap r tor ales sau numit din oficiu.
Ordinea de preferin n acordarea extr d rii. Dac extr darea este cerut de mai
multe state, fie pentru aceea i fapt , fie pentru fapte diferite, partea romn hot r te,
innd seama de toate mprejur rile i, n mod deosebit, de gravitatea i de locul
s vr irii infrac iunilor, de datele depunerii cererilor respective, de na ionalitatea
persoanei reclamate, de existen a reciprocit ii de extr dare n raport cu statul romn i
de posibilitatea unei extr d ri ulterioare c tre alt stat solicitant.
Despre existen a concursului de cereri Ministerul Justi iei va n tiin a de urgen
autorit ile competente ale statelor n rela ie (art. 39 din Legea nr. 302/2004).
Test de verificare
1) Ar ta i condi iile n care legea penal romn se aplic potrivit principiului realit ii.
2) Ce este extr darea ? Care sunt sistemele de acordare ale extr d rii ? Care sunt izvoarele
extr d rii n dreptul penal romn ?
3) Care sunt excep iile de la aplicarea legii penale romne conform principiului teritorialit ii?
4) Care sunt condi iile de acordare ale extr d rii de c tre statul romn ?
5) Ce sisteme de acordare ale extr d rii cunoa te i?
6) n ce const principiul specialit ii extr d rii?

34

Rezumat
Aplicarea legii penale romne n spa iu este guvernat de principiul teritorialit ii
(pentru faptele comise pe teritoriul rii) i de principiile personalit ii, realit ii,
universalit ii (pentru faptele comise n afara teritoriului rii).
Aplicarea legii penare romne n spa iu nu se poate ntemeia concomitent pe dou sau
mai multe dintre principiile ar tate.
Bibliografie
C. Mitrache, C. Mitrache, Drept penal romn partea general , conform Noului Cod
penal, Editura Universul Juridic, Bucure ti 2014;
V. Pa ca, Drept penal partea general , edi ia a III-a actualizat cu modific rile la zi
ale Codului penal, Editura Universul Juridic, Bucure ti 2014.

35

UNITATEA DE NV ARE 4
No iunea i tr s turile esen iale
ale infrac iunii
PLAN
Sec iunea I - No iunea de infrac iune
1. Preliminarii
2. Defini ia general a infrac iunii
Sec iunea a II-a Tr s turile esen iale ale infrac iunii
1. Prevederea n lege ca tr s tur esen ial a infrac iunii
2. Fapta s vr it cu vinov ie
3. Fapta s fie nejustificat
4. Fapta s fie imputabil persoanei care a s vr it-o
Test de verificare
Rezumat
Bibliografie
Obiective
nv area no iunii de infrac iune.
nv area tr s turilor esen iale ale infrac iunii.
Delimitarea infrac iunii ca fapt antisocial de alte categorii de fapte ilicite.
Timp de nv are aproximat: 2,5 ore
Sec iunea I
NO IUNEA DE INFRAC IUNE
1. Preliminarii
Accep iuni ale conceptului de infrac iune. Conceptul de infrac iune n tiin a
dreptului penal este folosit sub mai multe accep iuni.
ntr-o accep iune infrac iunea este o fapt a omului prin care se nfrnge o norm
imperativ , se aduce atingere (se vat m ori se pericliteaz ) unei anumite valori sociale
i pentru care cel ce a s vr it o astfel de fapt urmeaz s suporte o pedeaps . n
aceast accep iune infrac iunea mbrac forme concrete de: tr dare comis de x,
ucidere comis de y, furt comis de z, etc. Fapta s vr it n realitatea social este
infrac iune numai n m sura n care corespunde modelului prev zut n legea penal ,
adic ndepline te condi iile cerute de norma de incriminare pentru a fi socotit , ca
atare (infrac iune).
ntr-o alt accep iune, conceptul de infrac iune, desemneaz fapta descris ,
prev zut de legea penal cu elementele sale componente i care define te o anumit
infrac iune. Este accep iunea ce o are n vedere legiuitorul care observnd faptele
periculoase pentru valorile sociale esen iale ale societ ii, le interzice sub sanc iuni
specifice pentru a preveni s vr irea lor n viitor.
n aceast accep iune de fapt descris de legea penal infrac iunea este
prev zut n partea special a Codului penal, n legile penale speciale i n legile
nepenale cu dispozi iuni penale mbr cnd forme diferite ca: tr dare, spionaj, omor,
furt, abandon de familie etc.. n aceast accep iune dat conceptului de infrac iune
36

ntlnim un prim grad de abstractizare, de generalizare, fiindc legiuitorul creeaz


no iunile diferitelor infrac iuni prin re inerea aspectelor comune i specifice ale
faptelor diverse ce se s vr esc n realitatea social .
n sfr it, conceptul de infrac iune este examinat ca institu ie fundamental a
dreptului penal care al turi de alte dou institu ii tot fundamentale r spunderea
penal i sanc iunile de drept penal formeaz structura dreptului penal, pilonii
dreptului penal. Institu ia infrac iunii, n aceast accep iune a fost considerat n
doctrina penal , pe bun dreptate, ca piatr de temelie a oric rui sistem de drept
penal.
ntre accep iunile conceptului de infrac iune nu se poate pune semnul egalit ii, ele
fiind o reflectare a unghiului diferit de abordare a gradului mai restrns ori mai ntins
de generalizare.
2. Defini ia general a infrac iunii
Potrivit art. 15 alin. 1 C.p. Infrac iunea este fapta prev zut de legea penal ,
s vr it cu vinov ie, nejustificat i imputabil persoanei care a s vr it-o.
Defini ia dat prin dispozi iile art. 15 C.p., reprezint o maxim generalizare la care
s-a ajuns prin abstragerea tr s turilor fiec rei fapte prev zute n partea special a
codului penal.
n no iunea de infrac iune se re ine ceea ce este esen ial pentru fapt : prevederea n
lege, vinov ia, caracterul nejustificat i imputabil al faptei comise.
Sec iunea a II-a
TR S TURILE ESEN IALE ALE INFRAC IUNII
1. Prevederea n lege ca tr s tur esen ial a infrac iunii
Elementul legal al infrac iunii. Prima dintre tr s turile esen iale ale infrac iunii ce se
desprinde din no iunea dat acesteia prin dispozi iile art. 15 C.p., o reprezint
prevederea faptei interzise n lege.
Prevederea n lege a faptei ce constituie infrac iune mai este cunoscut n doctrina
penal sub denumirea de tipicitate. A adar s vr irea unei fapte prev zute de legea
penal reprezint s vr irea unei fapte de tipul celei ar tate n norma penal , adic
fapta respectiv corespunde modelului abstract descris de c tre legiuitor. S vr irea
unei fapte prev zute de legea penal nseamn ntrunirea tuturor condi iilor descrise n
norma de incriminare, adic exist o suprapunere perfect ntre condi iile n care fapta
a fost s vr it n realitate (dovedite n cursul procesului penal) i modelul (tiparul)
abstract, tipic ar tat n norma penal .
Constatarea existen ei tipicit ii (ntrunirea de c tre fapta s vr it a tuturor
condi iilor prev zute n norma incriminatoare) nu nseamn automat c fapta
respectiv este i infrac iune fiindc mai trebuie realizate i celelalte tr s turi esen iale.
2. Fapta s vr it cu vinov ie
No iune. O a doua tr s tur esen ial a infrac iunii ce se degaj din defini ia legal a
acesteia n art. 15 C.p., prive te s vr irea faptei cu vinov ie.
Vinov ia reflect aspectul subiectiv al infrac iunii i cuprinde atitudinea psihic a
f ptuitorului fa de fapta s vr it i de urm rile acesteia.
Ca atitudine psihic a f ptuitorului fa de fapta s vr it i fa de urm rile acesteia
vinov ia este rezultatul interac iunii a doi factori: con tiin
i voin . n adev r,
vinov ia presupune o atitudine con tient n sensul c f ptuitorul i d seama, are
reprezentarea ac iunilor sau inac iunilor sale, al rezultatului acestora, care este

37

periculos i s vr e te cu voin aceste ac iuni sau inac iuni antrennd energia sa fizic
spre realizarea rezultatelor urm rite.
Vinov ia nu poate exista dac f ptuitorul nu a voit acea fapt (fiind constrns) ori
nu a putut avea reprezentarea rezultatului, din cauze neimputabile lui.
Formele vinov iei. Ca tr s tur esen ial a infrac iunii, vinov ia mbrac trei forme
principale: inten ia, culpa i inten ia dep it .
Factorul intelectiv al prevederii sau al reprezent rii urm rilor faptei cunoa te grade
i intensit i diferite i ofer criterii de diferen iere ntre formele vinov iei.
Inten ia. Este o form principal de vinov ie definit n art. 16 alin. 3 C.p. i reprezint
atitudinea psihic a f ptuitorului rezultnd din prevederea rezultatului faptei sale i
urm rirea acelui rezultat prin s vr irea faptei, ori numai acceptarea acelui rezultat.
Inten ia este cunoscut n doctrin i n legisla ie sub dou modalit i: direct i
indirect .
a) Inten ia direct (art. 16 alin. 3 lit. a C.p.) se caracterizeaz prin prevederea rezultatului
faptei i urm rirea acelui rezultat prin s vr irea faptei.
Inten ia direct cu care se s vr esc unele infrac iunii se deduce din observarea
mprejur rilor n care se s vr e te fapta, voin a de a s vr i fapta, urm rirea
rezultatului (motiva ia s vr irii).
b) Inten ia indirect (art. 16 alin. 3 lit. b C.p.) se caracterizeaz prin prevederea
rezultatului de c tre f ptuitor, rezultat care nu mai este urm rit ci acceptat
eventualitatea producerii lui.
Ca form a vinov iei inten ia indirect se ntlne te la s vr irea unei fapte ce
poate produce cel pu in dou rezultate. Fa de un rezultat, pozi ia psihic a
f ptuitorului este de urm rire a lui prin realizarea faptei (inten ia direct ), acest rezultat
poate s fie deopotriv licit ori ilicit; iar fa de al doilea rezultat pozi ia psihic a
f ptuitorului este de acceptare a posibilit ii producerii lui (inten ie indirect ). Datorit
acestui aspect, c rezultatul, al doilea se poate produce, inten ia indirect , se mai
nume te i inten ie eventual . Fa de acest rezultat eventual f ptuitorul are o atitudine
indiferent de acceptare a producerii lui, dac ns , rezultatul prev zut de f ptuitor
apare ca inevitabil, inten ia cu care se s vr e te o astfel de fapt este direct , chiar
dac nu toate rezultatele sunt urm rite prin s vr irea faptei.
De ex: Infractorul dorind s -l ucid pe rivalul s u, care se afla ntr-un lift mpreun cu
alte persoane, provoac c derea liftului, prin t ierea cablului de sus inere. Fa de rivalul
s u ac ioneaz evident cu inten ia direct , dar nu se poate sus ine c fa de celelalte
persoane care se aflau n lift are alt modalitate de vinov ie, fiindc producerea mor ii
i a celorlalte persoane este inevitabil , din moment ce toate victimele sunt supuse
aceleia i ac iuni criminale. Uciderea i a celorlalte persoane nu este eventual ci tot
att de sigur a adar inten ia este direct fa de toate victimele.

n literatura juridic de specialitate, pe lng modalit ile normative ale inten iei
(direct i indirect ) se mai face deosebire ntre: inten ia simpl i inten ia calificat ;
inten ia spontan (repentin ) i inten ia premeditat ; inten ia unic
i inten ia
complex ; inten ia ini ial i inten ia supravenit . Aceste modalit i ale inten iei sunt
avute n vedere la individualizarea judiciar a pedepsei fiindc eviden iaz grade
deosebite de vinov ie cu r sfrngere asupra periculozit ii infractorului.
Culpa. Ca form a vinov iei culpa este definit prin dispozi iile art. 16 alin. 4 C.p. i
const n atitudinea psihic a f ptuitorului care prevede rezultatul faptei sale, nu-l
accept , socotind f r temei c acesta nu se va produce, ori nu prevede rezultatul faptei
sale de i putea i trebuia s -l prevad .
Culpa este cunoscut n doctrin i n legisla ie sub dou modalit i: culpa cu
prevedere i culpa simpl .
38

a) Culpa cu prevedere (art. 16 alin. 4 lit. a C.p.). Se caracterizeaz prin aceea c


f ptuitorul prevede rezultatul faptei sale, rezultat pe care nu-l urm re te, nu-l accept i
consider f r temei c acesta nu se va produce. Culpa cu prevedere mai este denumit
n doctrina penal , culp cu previziune, sau u urin ori temeritate.
Fapte s vr ite din culp cu previziune ntlnim foarte des, n practica judiciar , n
domeniul circula iei pe drumurile publice.
Exemplu clasic care se d pentru ilustrarea culpei cu prevedere este fapta conduc torului
auto care nu reduce viteza la trecerea pe lng grupuri de persoane, prev znd
posibilitatea unui accident (v t marea ori uciderea unei persoane, avarierea
autovehiculului etc.) rezultat pe care nu-l accept i consider nentemeiat c acesta nu
se poate produce, dar rezultatul se produce totu i. n astfel de situa ii conduc torul auto
a s vr it fapta din culp cu prevedere.

Prevederea rezultatului socialmente periculos, n cazul culpei cu prevedere apropie


aceast form de vinov ie de inten ie (att direct ct i indirect ). Pozi ia psihic fa
de rezultat, diferen iaz culpa cu prevedere de inten ie, fiindc dac la inten ia direct
este urm rit rezultatul, la inten ia indirect era acceptat, n cazul u urin ei rezultatul nu
este acceptat; infractorul a sperat n mod u uratic, nentemeiat c aceasta nu se va
produce.
ntruct deosebirea ntre inten ia indirect i culpa cu prevedere se prezint numai
sub raportul pozi iei psihice subiective, de acceptare ori de respingere a rezultatului,
vor trebui analizate aspectele obiective care ne pot conduce la stabilirea formei de
vinov ie. n cazul inten iei indirecte infractorul are fa de rezultatul pe care-l
prevede, o atitudine indiferent de acceptare a acestuia, ntruct acesta nu face nimic
pentru prentmpinarea rezultatului, r mne pasiv, iar n cazul culpei cu previziune,
rezultatul prev zut nu este acceptat, neacceptarea rezultnd din atitudinea f ptuitorului
care sper s -l prentmpine bazndu-se pe elementele obiective ce in de mprejur rile
n care are loc activitatea, propriet ile instrumentului cu care se ac ioneaz (n
exemplul citat: vizibilitate bun , aderen bun la carosabil, frne bune .a.) ca i pe
elemente subiective (n acela i exemplu: calit i de bun conduc tor auto, experien
ndelungat n conducere .a.). Toate acestea se dovedesc insuficiente, apreciate
gre it, fiindc rezultatul periculos se produce. Fapta este comis din culp cu
previziune fiindc f ptuitorul a apreciat gre it, superficial, posibilit ile de
prentmpinare a rezultatului.
b) Culpa simpl (art. 16 alin. 4 lit. b C.p.) sau culpa f r prevedere, ori neglijen a sau
gre eala cum mai este denumit n doctrina penal , se caracterizeaz prin aceea c f ptuitorul nu prevede rezultatul faptei sale, de i trebuia i putea s -l prevad .
Culpa simpl este singura form a vinov iei n care f ptuitorul nu prevede
rezultatul faptei sale, iar pentru a fi vinovat de producerea rezultatului s-a prev zut
obliga ia de a prevedea acest rezultat i posibilitatea prevederii acestuia.
Aprecierea vinov iei sub forma culpei urmeaz a se stabili dup observarea
criteriilor prev zute de lege, anume: dac f ptuitorul trebuia s prevad rezultatul
(criteriu obiectiv) i dac putea s -l prevad (criteriu subiectiv). Obliga ia de prevedere
a rezultatului se deduce de cele mai multe ori, din actele normative care reglementeaz
exercitarea anumitor activit i (conduc tor auto, electrician, medic, farmacist .a.).
Criteriul obiectiv care se propune n doctrina penal , n stabilirea obliga iei de
prevedere este cel al mprejur rilor n care se s vr e te fapta, pentru a observa dac
orice om normal i atent din categoria f ptuitorului (preg tire, experien de via )
avea n momentul s vr irii faptei posibilitatea s prevad rezultatul. Dac se stabile te
c rezultatul nu era previzibil, a adar f ptuitorul nu trebuia s -l prevad , fapta nu mai
este considerat s vr it cu vinov ie (din culp simpl ) ci n caz fortuit. Dac ns , se
stabile te c rezultatul era previzibil, a adar f ptuitorul trebuia s -l prevad , se
cerceteaz n continuare dac acesta putea s -l prevad .
39

Posibilitatea concret de prevedere a f ptuitorului (criteriu subiectiv) este


apreciat n func ie de personalitatea acestuia, experien a de via , preg tirea
profesional , dezvoltare intelectual .a. Dac n urma observ rii acestui criteriu
subiectiv se stabile te c f ptuitorul putea prevedea rezultatul, atunci vinov ia sub
forma culpei simple exist . Dac rezultatul observ rii dup criteriul subiectiv de mai
sus este negativ, n sensul c f ptuitorul nu a putut prevedea rezultatul vinov ia
sub forma culpei nu poate fi re inut datorit imposibilit ii subiective a
f ptuitorului de a-l prevedea.
Culpa este cunoscut i sub alte modalit i, dect cele prev zute n art. 16 alin. 4
C.p. Aceste modalit i ale culpei sunt mai degrab , denumiri ale culpei cuprinse n
con inutul unor infrac iuni, ca de ex.: neglijen , neb gare de seam ; nedib cie;
nesocotin ; nepricepere.
Inten ia dep it (preterinten ia) este o form mixt de vinov ie, ce cuprinde inten ia
i culpa reunite. Potrivit dispozi iilor art. 16 alin. 5 C.p. Exist inten ie dep it cnd
fapta constnd ntr-o ac iune sau inac iune inten ionat produce un rezultat mai grav,
care se datoreaz culpei f ptuitorului.
Inten ia dep it este a adar, forma de vinov ie ce se realizeaz prin s vr irea
unei fapte cu inten ie i producerea unui rezultat mai grav dect cel urm rit ori acceptat
de f ptuitor prin s vr irea faptei, rezultat ce se imput acestuia sub forma culpei,
deoarece a socotit f r temei c el nu se va produce ori nu l-a prev zut, de i trebuia i
putea s -l prevad .
Caracteristic pentru infrac iunile s vr ite cu inten ie dep it este, mprejurarea c
f ptuitorul s vr e te o fapt urm rind un anumit rezultat, dar care rezultat se
amplific , devenind mai grav i realiznd con inutul unei alte infrac iuni (ex. lovirile
sau v t m rile cauzatoare de moarte art. 195 C.p.), ori o variant agravat a
infrac iunii ini iale (ex.: violul care a avut ca urmare moartea victimei art. 218 alin. 4
C.p.; tlh ria sau pirateria urmat de moartea victimei art. 236 C.p.).
Men ion m c n cazul preterinten iei f ptuitorul ac ioneaz cu inten ie direct , de
cele mai multe ori, pentru producerea (ob inerea) unui anumit rezultat, iar rezultatul
mai grav se datoreaz culpei acestuia. Existen a acestei forme de vinov ie culpa n
producerea rezultatului mai grav distinge preterinten ia (inten ia dep it ) de inten ia
indirect sau eventual pentru c n cazul n care f ptuitorul a prev zut rezultatul mai
grav ca posibil i totu i a ac ionat, infrac iunea mai grav , realizat nu poate fi
s vr it dect cu inten ie indirect .
3. Fapta s fie nejustificat
Cea de-a treia tr s tur esen ial a infrac iunii, n ordinea prezentat n art. 15 alin.
1 C.p. este ca fapta s vr it s fie nejustificat . Chiar dac fapta s vr it ntrune te
toate condi iile prev zute n norma incriminatoare, fiind astfel prev zut de legea
penal (este tipic ), dac legea permite s vr irea acestei fapte, n anumite condi ii,
atunci fapta nu va constitui infrac iune.
Condi iile n care fapta s vr it de i este prev zut de legea penal i totu i nu
constituie infrac iune se numesc cauze justificative. Existen a unei cauze justificative
nl tur caracterul nejustificat al faptei i pe cale de consecin nl tur caracterul
penal al faptei.
Caracterul nejustificat (antijuridic) al faptei exist att timp ct nu este incident
vreuna dintre cauzele justificative prev zute de lege (legitima ap rare art. 19 C.p.,
starea de necesitate art. 20 C.p.; exercitarea unui drept sau ndeplinirea unei obliga ii
art. 21 C.p., consim mntul persoanei v t mate art. 22 C.p.).
4. Fapta s fie imputabil persoanei care a s vr it-o
40

Ultima dintre tr s turile esen iale ale infrac iunii, cuprins n defini ia legal din art.
15 alin. 1 C.p. este ca fapta s fie imputabil persoanei care a s vr it-o.
Fapta este imputabil persoanei care a s vr it-o dac se stabile te c acea fapt
apar ine att fizic ct i psihic persoanei care a s vr it-o. Caracterul imputabil al
faptei prive te a adar vinov ia persoanei care a s vr it fapta att sub aspect volitiv
ct i intelectiv.
Pentru ca fapta s aib caracter imputabil nu este suficient s dovedim c fapta i
apar ine fizic f ptuitorului ci i faptul c voin a sa nu a fost constrns .
Caracterul imputabil al faptei este analizat dup ce s-a stabilit mai nti c fapta
s vr it este prev zut de legea penal i c fapta este nejustificat (nu este incident
o cauz justificativ prin care fapta s fie una permis de lege).
Tr s tura esen ial a imputabilit ii faptei exist doar dac n cauz nu este
incident o cauz de neimputabilitate prev zut de lege (constrngerea fizic art. 24
C.p., constrngerea moral art. 25 C.p., excesul neimputabil art. 26 C.p.,
minoritatea f ptuitorului art. 27 C.p., iresponsabilitatea art. 28 C.p., intoxica ia
art. 29 C.p., eroarea art. 30 C.p., cazul fortuit art. 31 C.p.).
Prezentare schematic a formelor i modalit ilor vinov iei
DA inten ie direct
(a prev zut i urm rit rezultatul)

DA A urm rit
rezultatul ?
DA inten ie indirect
NU A acceptat
rezultatul ?

(a prev zut, nu a urm rit,


dar a acceptat rezultatul)

NU culp cu prevedere
(a prev zut, nu a urm rit i
nu a acceptat rezultatul)

A prev zut
rezultatul ?

DA culp simpl
DA Putea s prevad
rezultatul ?

(nu a prev zut, dar trebuia i


putea s prevad rezultatul)

NU lips vinov ie
NU Trebuia s prevad
rezultatul ?

(nu a prev zut, trebuia, dar


nu a putut prevedea rezultatul)

NU caz fortuit
(nu a prev zut, dar nici nu
trebuia s prevad rezultatul)

41

Test de verificare
Alege i varianta care se potrive te enun urilor urm toare:
1. Inten ia direct ca form a vinov iei exist cnd infractorul:
a) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accept , socotind f r temei c el nu se va
produce;
b) prevede rezultatul faptei sale, urm rind producerea lui prin s vr irea acelei
fapte;
c) nu prevede rezultatul faptei sale, de i trebuia i putea s -l prevad .
2. Inten ia direct exist cnd infractorul:
a) prevede rezultatul faptei sale i de i nu-l urm re te accept posibilitatea
producerii lui;
b) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accept , socotind f r temei c acesta nu
se va produce;
c) prevede rezultatul faptei sale, urm rind producerea lui prin s vr irea faptei.
3. Inten ia indirect exist cnd infractorul:
a) nu prevede rezultatul faptei sale, de i trebuia i putea s -l prevad ;
b) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accept , socotind f r temei c el nu se va
produce;
c) prevede rezultatul faptei sale i de i nu-l urm re te, accept posibilitatea
producerii lui.
4. Culpa ca form a vinov iei exist cnd infractorul:
a) prevede rezultatul faptei sale i de i nu-l urm re te accept posibilitatea
producerii lui;
b) prevede rezultatul faptei sale, urm rind producerea lui prin s vr irea acelei
fapte;
c) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accept , socotind f r temei c el nu se va
produce.
5. Culpa ca form a vinov iei exist cnd infractorul:
a) prevede rezultatul faptei sale, urm rind producerea lui prin s vr irea acelei
fapte;
b) nu prevede rezultatul faptei sale, de i trebuia i putea s -l prevad ;
c) prevede rezultatul faptei sale i de i nu-l urm re te accept posibilitatea
producerii lui.
6. Culpa cu prevedere exist cnd infractorul:
a) prevede rezultatul faptei sale i de i nu-l urm re te, accept posibilitatea
producerii lui;
b) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accept , socotind f r temei c el nu se va
produce;
c) prevede rezultatul faptei sale, urm rind producerea lui prin s vr irea acelei
fapte.
7. Culpa cu prevedere exist cnd infractorul:
a) prevede rezultatul faptei sale, urm rind producerea lui prin s vr irea acelei
fapte;
b) nu prevede rezultatul faptei sale, de i trebuia i putea s -l prevad ;
c) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accept , socotind f r temei c el nu se va
42

produce.
8. Culpa simpl exist cnd infractorul:
a) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accept , socotind f r temei c el nu se va
produce;
b) prevede rezultatul faptei sale i de i nu-l urm re te accept posibilitatea
producerii lui;
c) nu prevede rezultatul faptei sale, de i trebuia i putea s -l prevad .
9. Culpa simpl exist cnd infractorul:
a) prevede rezultatul faptei sale i de i nu-l urm re te, accept posibilitatea
producerii lui;
b) nu prevede rezultatul faptei sale, de i trebuia i putea s -l prevad ;
c) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accept , socotind f r temei c el nu se va
produce.
10.
Inten ia ca form a vinov iei exist cnd infractorul:
a) prevede rezultatul faptei sale, urm rind producerea lui prin s vr irea acelei
fapte;
b) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accept socotind f r temei c acesta nu se
va produce;
c) nu prevede rezultatul faptei sale, de i trebuia i putea s -l prevad .
11.
Inten ia direct exist cnd infractorul:
a) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accept , socotind f r temei c el nu se va
produce;
b) prevede rezultatul faptei sale i de i nu-l urm re te, accept posibilitatea
producerii lui;
c) prevede rezultatul faptei sale, urm rind producerea lui prin s vr irea acelei
fapte.
12.
n cazul c rei forme i modalit i a vinov iei, infractorul prevede rezultatul
faptei sale i urm re te producerea lui prin s vr irea acelei fapte:
a) inten ia indirect ;
b) inten ia direct ;
c) culpa cu prevedere.
13.
n cazul c rei forme i modalit i a vinov iei, infractorul prevede rezultatul
faptei sale i de i nu-l urm re te, accept posibilitatea producerii lui:
a) inten ia direct ;
b) culpa cu prevedere;
c) inten ia indirect .
14.
n cazul c rei forme i modalit i a vinov iei, infractorul prevede rezultatul
faptei sale, dar nu-l accept socotind f r temei c acesta nu se va produce:
a) inten ia indirect ;
b) inten ia direct ;
c) culpa cu prevedere.
15.
n cazul c rei forme i modalit i a vinov iei, infractorul nu prevede
rezultatul faptei sale, de i trebuia i putea s -l prevad :
a) culpa cu prevedere;
43

b) culpa simpl ;
c) inten ia indirect .
Rezumat
Infrac iunea se caracterizeaz prin existen a tr s turilor esen iale: fapt prev zut de
legea penal , s vr it cu vinov ie, nejustificat i imputabil persoanei care a
s vr it-o..
Forme vinov iei prev zute de lege sunt: inten ia, culpa
(preterinten ia).
Inten ia are dou modalit i: inten ia direct
Culpa se prezint
simpl .

i inten ia dep it

i inten ia indirect .

i ea sub forma a dou modalit i: culpa cu prevedere i culpa

Bibliografie
C. Mitrache, C. Mitrache, Drept penal romn partea general , conform Noului Cod
penal, Editura Universul Juridic, Bucure ti 2014;
V. Pa ca, Drept penal partea general , edi ia a III-a actualizat cu modific rile la zi
ale Codului penal, Editura Universul Juridic, Bucure ti 2014;
C. Bulai, B.N. Bulai, Manual de drept penal partea general , Editura Universul
Juridic, Bucure ti 2007;
L. Lefterache, Drept penal partea general . Curs pentru studen ii anului II, edi ia a
III-a rev zut i ad ugit , Editura Universul Juridic, Bucure ti, 2011;
C. Bulai, C. Mitrache, C. Mitrache, L. Lefterache, Drept penal romn - partea
general . Culegere de probleme din practica judiciar pentru uzul studen ilor,
Editura, Universul Juridic, edi ia a VII-a rev zut i ad ugit , Bucure ti, 2012.
R spunsuri la testul de verificare
1.b

2.c

3.c

4.c

12.b

13.c

14.c

15.b

5.b

6.b

7.c

8.c

9.b

10.a

11.c

44

UNITATEA DE NV ARE 5
Con inutul infrac iunii
PLAN
Sec iunea I - Aspecte generale
1. No iuni
2. Structura con inutului infrac iunii
Sec iunea a II-a - Factorii infrac iunii
1. Obiectul infrac iunii
2. Subiec ii infrac iunii
3. Locul i timpul s vr irii infrac iunii
Test de verificare
Rezumat
Bibliografie
Obiective
nv area felurilor de condi ii pe care legea le poate prevedea pentru ca o fapt s fie
infrac iune.
nv area termenilor juridici utiliza i n analizarea textelor ce incrimineaz faptele
periculoase (texte ce se reg sesc n partea special a Codului penal precum i n legile
penale speciale).
Timp de nv are aproximat: 2 ore
Sec iunea I
ASPECTE GENERALE
1. No iuni
No iunea de con inut a infrac iunii. Tr s turile esen iale ale infrac iunii ofer criteriile
generale de diferen iere ale acesteia de alte forme de ilicit juridic dar nu pot servi la
deosebirea faptelor penale ntre ele, la cunoa terea particularit ilor, elementelor ce
compun infrac iunea. De aceea n doctrina penal , infrac iunea este cercetat i sub
raportul con inutului, al elementelor sale care o particularizeaz n raport cu alte fapte
penale.
Con inutul infrac iunii nu se confund cu tr s turile esen iale ale acesteia, care i
g sesc reflectarea n orice con inut punnd n eviden caracterul penal al faptei
comise.
Con inutul infrac iunii este prev zut n norma incriminatoare i poate fi definit ca o
totalitate de condi ii prev zute de lege pentru caracterizarea unei fapte ca infrac iune.
Prin con inutul infrac iunii prev zut n norma de incriminare se determin cadrul,
tiparul legal n care se vor nscrie faptele concrete s vr ite n realitatea social .
Aspecte ale con inutului infrac iunii. Con inutul infrac iunii poate mbr ca dou
aspecte:
a) con inut legal cel descris prin norma de incriminare i cuprinde condi iile
obiective i subiective n care o fapt devine infrac iune;
b) con inut concret cel al unei fapte determinate, s vr ite n realitatea obiectiv de
c tre o persoan i care se nscrie prin elementele sale n tiparul abstract prev zut n
norma de incriminare.
45

n doctrina penal se face deosebire ntre con inutul juridic i con inutul constitutiv
al infrac iunii care ar cuprinde numai condi iile cerute de lege, cu privire la actul de
conduit interzis, pe care le realizeaz infractorul prin s vr irea faptei ori care devin
relevante prin s vr irea faptei.
Con inutul constitutiv, fiind dat ntotdeauna n norma de incriminare, nu poate lipsi
din con inutul juridic al infrac iunii.
Con inutul juridic al infrac iunii se identific cu con inutul constitutiv atunci cnd n
norma de incriminare nu sunt trecute dect condi ii cu privire la actul de conduit
interzis.
Con inutul juridic al infrac iunii poate cuprinde pe lng con inutul constitutiv, i
condi ii privitoare la celelalte elemente.
Prin abstragerea condi iilor obiective i subiective din con inuturile legale ale
infrac iunilor, n doctrina penal s-a conturat con inutul generic, care este cercetat,
pentru o mai bun cunoa tere a infrac iunii n partea general a dreptului penal.
Con inutul generic al infrac iunii ar cuprinde un ansamblu de condi ii obiective i
subiective, comune con inuturilor infrac iunilor.
2. Structura con inutului infrac iunii
Elemente n structura con inutului. n con inutul infrac iunii sunt prev zute condi ii cu
privire la anumite elemente ce privesc:
fapta;
f ptuitorul (persoan fizic sau persoana juridic );
valoarea social c reia i se aduce atingere;
mprejur rile de timp i de loc n care se s vr e te fapta.
Nu toate aceste condi ii cu privire la elementele enumerate sunt prezente n
con inutul infrac iunii i nu toate au aceea i valoare n stabilirea existen ei infrac iunii.
Clasific ri. Condi iile prev zute n con inutul diferitelor infrac iuni, se pot clasifica dup
mai multe criterii:
Un criteriu ar fi acela al elementelor la care se refer i se deosebesc: condi ii cu
privire la fapt , cu privire la f ptuitor, cu privire la obiectul infrac iunii, cu privire la
locul i timpul s vr irii infrac iunii.
Dup acest criteriu se pot face unele distinc ii ntre condi iile cu privire la actul de
conduit i care desemneaz con inutul constitutiv al infrac iunii i condi iile cu privire
la celelalte elemente exterioare actului de conduit cu privire la obiectul, la subiectul
infrac iunii, la locul i timpul s vr irii infrac iunii.
Condi ii preexistente, concomitente i subsecvente. Dup situarea n timp a condi iilor
cerute de lege, fa de s vr irea faptei se disting condi ii: preexistente, concomitente
i subsecvente.
Dup cum arat i denumirea, condi iile preexistente se situeaz n timp, anterior
actelor de executare a faptei, i se pot referi:
- la obiectul infrac iunii (natura acestuia, situarea lui ntr-un anumit loc etc.),
- la subiec ii infrac iunii (de ex.: subiectul activ s aib o anumit calitate
func ionar pentru a putea s vr i abuz n serviciu; ori subiectul pasiv s aib o
anumit calitate func ionar de in tor al autorit ii de stat pentru infrac iunea de
ultraj) ori
- la starea pe care trebuie s se grefeze fapta (de ex.: de in tor legal al
bunului n cazul infrac iunii de abuz de ncredere).
Condi iile concomitente sunt cele n care se s vr e te fapta i pot privi: locul i
timpul comiterii actului de conduit (de ex.: drum public, n cazul unor infrac iuni la
regimul circula iei pe drumurile publice).
Condi iile subsecvente sunt situate n timp dup comiterea actului incriminat i pot
46

privi producerea unei anumite urm ri (de ex.: producerea unor consecin e deosebit de
grave la unele infrac iuni de serviciu).
Condi ii esen iale i condi ii circumstan iale. n func ie de rolul i importan a lor n
caracterizarea faptei ca infrac iune, condi iile pot fi: esen iale sau constitutive i
accidentale sau circumstan iale.
Condi iile esen iale sau constitutive realizeaz con inutul infrac iunii, iar
nendeplinirea lor conduce la nerealizarea infrac iunii deci fapta nu poate fi
considerat infrac iune.
Condi iile accidentale sau circumstan iale intr n con inutul calificat (agravat) ori
atenuat al infrac iunii. Nerealizarea acestor condi ii nu conduce dect la nerealizarea
con inutului agravat ori atenuat al infrac iunii, dup caz, realizndu-se ns con inutul
infrac iunii tipice sau de baz (de ex.: nerealizarea condi iilor de agravare ale uciderii
din culp prev zut n art. 192 alin. 2 i 3 C.p. vor conduce la realizarea uciderii din
culp n forma tipic ).
Sec iunea a II-a
FACTORII INFRAC IUNII
1. Obiectul infrac iunii
No iune. Infrac iunea ca fapt a individului, ca manifestare a acestuia n sfera rela iilor
sociale este periculoas pentru valorile sociale.
Doctrina penal este unanim n a considera obiectul infrac iunii ca fiind valoarea
social i rela iile sociale create n jurul acestei valori, care sunt puse n primejdie ori
v t mate prin fapta infrac ional .
Prin infrac iune se vat m ori se pericliteaz o valoare social ocrotit printr-o
norm de drept penal. Ocrotirea acestei valori sociale prin normele dreptului penal,
confer obiectului infrac iunii caracterul de obiect juridic.
n literatura juridic de specialitate obiectul infrac iunii este prezentat sub mai multe
aspecte, dup gradul mai ntins ori mai restrns de rela ii sociale n scute n leg tur cu
valoarea social ocrotit i care este periclitat ori v t mat prin infrac iune.
Obiectul juridic general este format din totalitatea rela iilor sociale ocrotite prin
normele dreptului penal. Se consider c n ultim instan orice infrac iune lezeaz
societatea, ordinea de drept.
Obiectul juridic generic (de grup) este format din fascicolul, grupul, m nunchiul
de valori sociale de aceea i natur ocrotite prin normele penale. Obiectul juridic
generic este comun pentru un grup de infrac iuni.
Categoria aceasta de obiect al infrac iunii este acceptat de majoritatea autorilor n
doctrina penal i st la baza sistematiz rii infrac iunilor n partea special a Codului
penal: infrac iuni contra persoanei, infrac iuni contra patrimoniului, infrac iuni contra
nf ptuirii justi iei, etc.
Obiectul juridic specific este valoarea social concret c reia i se aduce atingere
prin infrac iune. Aceast categorie de obiect serve te la determinarea individualit ii
unei infrac iuni n cadrul unui grup. De ex: Infrac iunea de furt are ca obiect specific
rela iile sociale privind posesia, deten ia, iar aceast infrac iune este cuprins n grupul
infrac iunilor contra patrimoniului care are un obiect juridic mai ntins (generic).
Obiect direct nemijlocit (material). Infrac iunea fiind o fapt socialmente
periculoas se ndreapt mpotriva unor valori sociale ocrotite penal i nu mpotriva
aspectului material al obiectului infrac iunii.
Obiect material nu au toate infrac iunile, ci doar acelea la care valoarea social
este exprimat ntr-o entitate material .
47

Infrac iunile care au obiect material sunt infrac iuni materiale, de ex.: omorul,
distrugerile, v t m rile, furtul etc., iar cele care nu au astfel de obiect material sunt
infrac iuni formale, de punere n primejdie, de ex.: amenin area, inducerea n eroare a
organelor judiciare, etc.
Obiectul juridic complex. Este specific infrac iunilor complexe i este format
dintr-un obiect juridic principal (rela ia social principal c reia i se aduce atingere) i
dintr-un obiect juridic adiacent, secundar (rela ia social secundar c reia i se aduce
atingere prin fapta infrac ional ).
De ex.: Infrac iunea de tlh rie are un obiect juridic complex: pe de o parte obiectul
juridic principal format din rela iile sociale privitoare la ap rarea avutului privat sau
public mai precis rela iile de deten ie, de posesie i pe de alt parte un obiect juridic
adiacent, secundar, format din rela iile sociale privind ocrotirea persoanei cu via a,
integritatea corporal , s n tatea, libertatea sa.

n func ie de obiectul juridic principal fapta este trecut (n Codul penal) n cadrul
unui grup de infrac iuni sau n altul.
2. Subiec ii infrac iunii
No iuni. Prin no iunea de subiec i ai infrac iunii, se desemneaz persoanele implicate n
s vr irea unei infrac iuni, fie prin ns i s vr irea infrac iunii, fie prin suportarea
consecin elor acesteia. Sunt a adar, subiec i ai infrac iunii att persoana fizic ct i
persoana juridic care au s vr it fapta interzis , pe de o parte, ct i persoana fizic
sau persoana juridic beneficiare a ocrotirii juridice penale i care prin s vr irea
infrac iunii au suportat consecin ele acesteia, pe de alt parte.
No iunea de subiec i ai infrac iunii nu se confund cu no iunea de subiec i de drept
penal ce desemneaz persoanele implicate n raporturi de drept penal, fie ca destinatari
ai obliga iei de conformare n cadrul raporturilor juridice penale de cooperare, fie ca
beneficiari ai ocrotirii juridice penale. Sub acest aspect se poate lesne observa c sfera
no iunii de subiec i de drept penal este cea mai ntins , ea cuprinznd i persoanele
neimplicate n s vr irea vreunei infrac iuni, dect sfera no iunii de subiec i ai
infrac iunii.
n func ie de modul n care sunt implica i n s vr irea infrac iunii, se face distinc ie
ntre subiec i activi sau propriu-zi i ai infrac iunii, care sunt persoanele fizice ce au
s vr it infrac iunea, i subiec ii pasivi sau persoanele v t mate care sufer r ul produs
prin infrac iune.
Persoana fizic subiect activ al infrac iunii. Subiect activ al infrac iunii este persoana
fizic ce a s vr it fapta direct i nemijlocit (n calitate de autor) ori a participat la
s vr irea infrac iunii (n calitate de instigator ori complice).
Persoana care a s vr it o infrac iune, este infractor. n legisla ia ct i n doctrina
penal se folose te att no iunea de infractor ct i de f ptuitor pentru a desemna
persoana care a s vr it o fapt prev zut de legea penal . Desigur c nu se poate pune
semnul egalit ii ntre cele dou no iuni, cea de f ptuitor este mai ntins , desemneaz
persoana care a s vr it o fapt prev zut de legea penal , care nu este sinonim cu
no iunea de infrac iune. Infrac iunea, a a cum am ar tat mai sus, reprezint fapta
prev zut de legea penal , s vr it cu vinov ie i care prezint pericol social. Lipsa
vinov iei ori a pericolului social face ca fapta s vr it prev zut de legea penal s
nu fie infrac iune, iar persoana care a s vr it-o s nu fie infractor ci doar f ptuitor.
Subiectul activ al infrac iunii poate fi, att o persoan fizic ct i o persoan
juridic .
Pentru a fi subiect activ al infrac iunii persoana fizic trebuie s ndeplineasc
anumite condi ii generale i speciale.
Condi iile generale de existen

ale subiectului activ persoan

fizic . Condi iile


48

generale se desprind din economia dispozi iilor art. 15, art. 24, art. 25, art. 27, art. 113
C.p. i privesc:
a) vrsta;
b) responsabilitatea;
c) libertatea de voin i ac iune.
Vrsta cerut de lege. Obliga ia persoanei fizice de a- i conforma conduita
exigen elor normelor penale nu se stabile te de la na tere ci mai trziu, cnd
dezvoltarea sa bio-psihic i permite s - i dea seama de faptele sale, de rezonan a
social a lor, cnd poate s - i dirijeze con tient ac iunile sau inac iunile.
Avnd n vedere particularit ile bio-psihice ale minorului, legiuitorul penal romn
a stabilit c vrsta de la care poate o persoan s r spund penal, s devin subiect al
infrac iunii este de 14 ani mplini i (art. 113 C.p.).
Pn la vrsta de 14 ani se prezum absolut c minorul nu are discern mnt, adic
nu are dezvoltarea psiho-fizic necesar pentru a- i da seama de rezonan a social a
faptelor sale, s poat fi st pn pe ele.
Minoritatea f ptuitorului (sub 14 ani) constituie cauza care nl tur caracterul penal
al unei fapte (art. 27 C.p.).
Avnd n vedere c nici dup mplinirea vrstei de 14 ani dezvoltarea bio-psihic a
persoanei, nu este suficient ntotdeauna, n legisla ia penal s-a prev zut c minorul
ntre 14 i 16 ani va r spunde penal numai dac se dovede te c n s vr irea faptei
concrete a avut discern mnt.
Deci i pentru minorul n vrst de la 14 la 16 ani este prev zut n lege o prezum ie
a lipsei de discern mnt. De data aceasta prezum ia este relativ , care permite dovada
contrar , adic se poate dovedi de c tre acuzare c n s vr irea faptei concrete
minorul a avut discern mnt.
Minorul care a mplinit vrsta de 16 ani este prezumat c are capacitate penal . i
aceast prezum ie este relativ , putnd fi comb tut prin proba contrarie.
Responsabilitatea este cea de a doua condi ie general pentru subiectul activ al
infrac iunii.
Responsabilitatea nu este definit n codul penal, ea se poate deduce din
interpretarea dispozi iilor art. 28 C.p., care definesc iresponsabilitatea cauz care
nl tur caracterul imputabil al faptei (iresponsabilitatea este o cauz de
neimputabilitate).
Responsabilitatea este definit n doctrina penal ca fiind aptitudinea persoanei de
a- i da seama de faptele sale (ac iuni sau inac iuni) de rezonan a (semnifica ia) social
a acestora precum i de a- i putea determina i dirija n mod con tient voin a n raport
cu aceste fapte.
Responsabilitatea se prezum - este starea normal a oric rei persoane care a
mplinit vrsta de 16 ani. Prezum ia este ns relativ , ea putnd fi r sturnat prin
dovada contrarie, c persoana nu i-a dat seama de ac iunile sau inac iunile sale ori nu
i le-a putut st pni.
Libertatea de voin
i ac iune. Este condi ia general a subiectului activ al
infrac iunii, ce presupune c acesta a decis n mod liber asupra s vr irii faptei i a
avut libertatea de hot rre i libertatea de ac iune potrivit propriei sale voin e.
Dac f ptuitorul a ac ionat sub imperiul constrngerii fizice sau constrngerii
morale, fapta nu mai este imputabil acestuia (art. 24 sau art. 25 C.p.) - nu este
infrac iune.
Condi ii speciale privind subiectul activ al infrac iunii. Condi iile speciale ale
subiectului activ al infrac iunii se refer la anumite calit i, de ex.: cet ean, pentru
infrac iunile de tr dare; str in sau apatrid pentru infrac iunea de spionaj; func ionar
public pentru infrac iunile de abuz n serviciu, neglijen n serviciu .a.; militar,
49

pentru unele infrac iuni contra capacit ii de lupt a for elor armate, .a.
Subiectul activ pentru care este necesar ndeplinirea unei condi ii speciale se
nume te subiect activ calificat sau circumstan ial.
Persoana juridic subiect activ al infrac iunii. Prin dispozi iile art. 135 C.p. avnd
denumirea marginal condi iile r spunderii penale a persoanelor juridice s-a prev zut
c : (1) Persoana juridic , cu excep ia statului i a autorit ilor publice, r spunde
penal pentru infrac iunile s vr ite n realizarea obiectului de activitate sau n
interesul ori n numele persoanei juridice. (2) Institu iile publice nu r spund penal
pentru infrac iunile s vr ite n exercitarea unei activit i ce nu poate face obiectul
domeniului privat..
Condi ii privind existen a persoanei juridice. Persoana juridic pentru a r spunde penal
trebuie s existe n momentul infrac iunii. Sub acest aspect nu poate fi subiect activ al
infrac iunii acele entit i (asocia ii, grup ri, etc.) care nu au dobndit personalitate
juridic pn la data comiterii infrac iunii.
Poate fi subiect activ al infrac iunii persoana juridic aflat n proces de lichidare
pn la ncetarea activit ii.
Conform art. 151 C.p. n cazul pierderii personalit ii juridice prin fuziune,
absorb ie sau divizare intervenit dup comiterea infrac iunii, r spunderea penal i
consecin ele acesteia se vor angaja:
a) n sarcina persoanei juridice create prin fuziune;
b) n sarcina persoanei juridice absorbante;
c) n sarcina persoanelor juridice care au fost create prin divizare sau care
au dobndit frac iuni din patrimoniul persoanei divizate.
Condi iile privind sfera persoanelor juridice care r spund penal. n principiu
r spunderea penal poate interveni pentru orice persoan juridic .
De la aceast regul , prin lege s-au prev zut excep ii ce privesc persoanele juridice
de drept public i anume statul i autorit ile publice. Sunt exceptate de la r spunderea
penal i institu iile publice, dar numai pentru infrac iunile s vr ite n realizarea unei
activit i ce nu poate face obiectul domeniului privat. A adar institu iile publice care
s vr esc infrac iuni n realizarea unei activit i care poate face obiectul domeniului
privat nu sunt exceptate de la r spunderea penal .
n stabilirea entit ilor juridice (persoane juridice), ce constituie autorit ile publice,
se vor avea n vedere dispozi iile art. 240 din Legea nr. 187/2012 care prev d c n
aplicarea dispozi iilor art. 135 din Codul penal, prin autorit i publice se n elege
autorit ile prev zute n mod expres n titlul III, precum i la art. 140 i 142 din
Constitu ia Romniei, republicat . A adar, autorit ile publice prev zute de
Constitu ie care sunt excluse de la r spunderea penal sunt: Parlamentul, Pre edintele
Romniei, Guvernul, Organele administra iei publice centrale (autorit i n subordinea
Guvernului, ministerelor ori autonome, for ele armate, Consiliul Suprem de Ap rare a
rii) i locale (autorit i comunale i or ene ti, consilii jude ene, institu ia
prefectului), Organele autorit ii judec tore ti (instan ele judec tore ti, Ministerul
public, Consiliul Superior al Magistraturii), Curtea de Conturi, Curtea Constitu ional .
Infrac iunile ce pot fi comise de c tre persoanele juridice. Cel pu in din punct de
vedere teoretic o persoan juridic poate r spunde penal pentru orice fapt prev zut
de legea penal . Desigur exist o serie de infrac iuni care nu ar putea fi s vr ite din
punct de vedere natural de c tre o persoan juridic n calitate de autor (de ex. violul,
agresiunea sexual , bigamia, conducerea unui autovehicul f r permis de conducere,
etc.).
ntruct legiuitorul nu a prev zut vreo condi ie cu privire la existen a unei dispozi ii
prin care s se arate c o anumit infrac iune se pedepse te i atunci cnd este comis
50

de o persoan juridic , s-a consacrat o r spundere penal general a persoanei juridice


n dreptul penal romn.
Pentru ca o persoan juridic s r spund penal trebuie ca aceasta s comit
infrac iunea n cel pu in una dintre modalit ile de realizare respectiv: n realizarea
obiectului de activitate sau n interesul ori n numele persoanei juridice.
Condi ia comiterii infrac iunii n realizarea obiectului de activitate este
ndeplinit atunci cnd aceasta a fost s vr it n strns leg tur cu obiectul de
activitate al persoanei juridice respective: infrac iuni privind concuren a,
infrac iuni privitoare la regimul unor activit i economice, protec ia mediului,
etc. Infrac iunile comise n interesul persoanei juridice reprezint o categorie
mai larg dect prima, acestea fiind susceptibile s aduc un beneficiu persoanei
juridice.
Infrac iunile comise n numele persoanei juridice sunt acelea legate de
activitatea persoanei juridice, nu neap rat n realizarea obiectului sau n interesul
persoanei juridice, cum ar fi fapta unui mputernicit al persoanei juridice sau a
unui reprezentant de fapt.
Condi ii privind persoanele care prin faptele lor pot antrena r spunderea penal a
persoanei juridice. Fapta persoanei juridice nu poate fi conceput pn la urm n
afara faptei persoanei fizice care prin ac iunile sau inac iunile ei determin conduita
persoanei juridice. Dar ce rela ii sunt necesare ntre persoana fizic i cea juridic
pentru ca fapta celei dinti s atrag r spunderea penal a celei de-a doua?
Din dispozi iile art. 135 C.p., ce reglementeaz r spunderea penal a persoanei
juridice, se desprind rela iile care trebuie s existe ntre persoana fizic i persoana
juridic pentru ca fapta persoanei fizice s antreneze r spunderea penal a persoanei
juridice.
Se poate sus ine opinia conform c reia r spunderea penal a persoanei juridice
poate fi antrenat de orice persoan fizic din conducerea persoanei juridice, de orice
prepus al persoanei juridice, de orice persoan aflat sub autoritatea persoanei juridice
i chiar de orice persoan ce are o rela ie de fapt ori de drept cu persoana juridic i
care ac ioneaz n realizarea obiectului de activitate ori n interesul persoanei juridice
sau n numele acesteia.
Stabilirea formei de vinov ie a persoanei juridice. n stabilirea vinov iei persoanei
juridice la s vr irea unei infrac iuni se va avea n vedere pozi ia persoanei fizice fa
de persoana juridic , astfel c dac persoana fizic este organul de conducere al
persoanei juridice (individual sau colectiv), forma de vinov ie a persoanei fizice n
comiterea faptei este i forma de vinov ie a persoanei juridice f ptuitoare. A adar
vinov ia persoanei juridice n forma cerut de lege va fi aceea i cu cea re inut n
sarcina conducerii acesteia (persoan fizic ).
Dac persoana fizic ce a comis infrac iunea este un prepus ori un mandatar al
persoanei juridice, vinov ia persoanei juridice trebuie stabilit distinct de vinov ia
persoanei fizice i urmeaz a fi re inut numai n m sura n care persoana juridic prin
organele ei de conducere a acceptat, tolerat, ncurajat ori determinat s vr irea faptei.
Cnd indiferent de pozi ia persoanei fizice fa de persoana juridic , persoana fizic
a comis fapta n interes propriu, r spunderea penal a persoanei juridice este exclus .
Formele de vinov ie n care o persoan juridic poate comite o infrac iune sunt, ca i
n cazul persoanei fizice inten ia, culpa sau inten ia dep it .
Concursul ntre r spunderea penal a persoanei juridice i r spunderea penal a
persoanei fizice ce a contribuit la comiterea aceleia i infrac iuni. Conform art. 135
alin. 3 C.p. R spunderea penal a persoanei juridice nu exclude r spunderea penal
a persoanei fizice care a contribuit la s vr irea aceleia i fapte. Rezult astfel c
r spunderea penal poate fi antrenat pentru o persoan juridic att n cazul cnd
51

persoana fizic ce a s vr it fapta, r spunde penal ct i n cazul cnd aceasta nu


r spunde penal. R spunderea penal a persoanei fizice poate fi antrenat indiferent
dac persoanei juridice i se stabile te o r spundere penal sau nu.
R spunderea penal a persoanei juridice, fiind pentru fapta ei proprie, se va stabili
indiferent dac persoana fizic este cunoscut ori nu i indiferent dac pentru aceasta
este stabilit r spunderea penal .
Subiectul PASIV al infrac iunii. n doctrina penal , subiectul pasiv este definit ca fiind
persoana fizic sau persoana juridic titular a valorii sociale ocrotite i care este
v t mat ori periclitat prin infrac iune.
Subiectul pasiv al infrac iunii trebuie s ndeplineasc i el anumite condi ii
generale i speciale.
Condi ii generale. Pentru a fi subiect pasiv al infrac iunii persoana fizic sau
persoana juridic trebuie s fie titulara valorii sociale ocrotite penal.
De cele mai multe ori subiectul pasiv al infrac iunii este i persoana p gubit prin
infrac iune (de ex.: n caz de furt, de distrugere, de delapidare etc.). Este posibil ca
persoana p gubit s fie alta dect subiectul pasiv al infrac iunii (de ex.: n cazul
infrac iunii de omor subiectul pasiv este victima omorului, iar subiectul p gubit este
persoana care se afla n ntre inerea victimei).
Condi ii speciale privind subiectul pasiv sunt prev zute n con inutul unor
infrac iuni. Astfel, este necesar de ex.: pentru infrac iunea de ultraj (art. 257 C.p.) ca
subiectul pasiv s fie un func ionar ce ndepline te o func ie ce implic exerci iul
autorit ii de stat; pentru infrac iunea de ucidere sau v t mare a nou-n scutului de
c tre mam (art. 200 C.p.) subiectul pasiv este copilul nou-n scut, etc.
3. Locul i timpul s vr irii infrac iunii
Preciz ri. Locul i timpul sunt elemente preexistente infrac iunii, f r de care nu poate fi
conceput s vr irea unei infrac iuni.
n legea penal au fost nscrise dispozi ii cu privire la inciden a acesteia n raport cu
locul de s vr ire a infrac iunii (art. 811 C.p.) ori n raport cu timpul (art. 37 C.p.).
n con inutul celor mai multe infrac iuni nu sunt prev zute condi ii cu privire la
timpul i locul de s vr ire, aceasta presupunnd c se vor realiza infrac iunile
respective indiferent de locul i de timpul s vr irii lor (de ex.: v t marea corporal
grav , loviturile sau v t m rile cauzatoare de moarte, nu cuprind n con inutul lor
referiri cu privire la locul i timpul de s vr ire).
Dar locul i timpul pot ap rea n con inutul unei infrac iuni influen nd existen a
acesteia ori realiznd un con inut calificat al infrac iunii.
Locul de s vr ire a faptei condi ie esen ial . Locul de s vr ire al unei infrac iuni
poate constitui o condi ie esen ial n con inutul infrac iunii, de ndeplinirea c reia
depinde existen a infrac iunii.
De ex.: conducerea unui autovehicul f r permis de conducere pentru a fi infrac iune
trebuie s se fac pe drumurile publice (art. 335 C.p.).

n astfel de cazuri nerealizarea condi iei privind s vr irea faptei ntr-un anumit loc
conduce la inexisten a respectivei infrac iuni, din lipsa unuia dintre elementele ei
constitutive.
Locul de s vr ire a faptei element circumstan ial. Locul de s vr ire a infrac iunii
poate constitui doar o condi ie ce are rolul de element circumstan ial, de realizarea
c ruia nu depinde existen a infrac iunii ci doar realizarea variantei calificate a acesteia.
De ex.: infrac iunea de furt se realizeaz n variant calificat cnd furtul este s vr it
ntr-un mijloc de transport n comun (art. 229 alin. 1 lit. a C.p.) ori prin violare de
domiciliu sau sediu profesional (art. 229 alin. 2 lit. b C.p.).
52

n astfel de situa ii, preciz m c nerealizarea condi iei de loc al s vr irii infrac iunii nu conduce la inexisten a infrac iunii, fapta r mne infrac iune n varianta tip
(simpl ), dar nu se realizeaz varianta calificat .
Timpul n care se s vr e te fapta condi ie esen ial . Timpul n care se s vr e te
fapta poate constitui o condi ie esen ial de realizarea c reia depinde existen a
infrac iunii. Astfel infrac iunea prev zut n art. 427 C.p. coborrea pavilionului are
drept condi ie esen ial realizarea ei n timpul luptei. Dac coborrea pavilionului nu
are loc n timpul luptei, aceasta nu are relevan penal (nu se realizeaz con inutul
infrac iunii). De asemenea infrac iunea de folosire a emblemei Crucea Ro ie n timpul
opera iunilor militare se realizeaz dac fapta este s vr it n timp de r zboi sau pe
durata st rii de asediu.
Timpul n care se s vr e te fapta element circumstan ial. Timpul n care se
s vr e te infrac iunea poate s constituie doar o condi ie cu rol de element
circumstan ial, de realizarea c reia nu depinde existen a infrac iunii ci doar a variantei
calificate a acesteia. Astfel infrac iunea de furt devine calificat cnd este s vr it n
timpul nop ii (art. 229 alin. 1 lit. b C.p.), infrac iunea de tlh rie este calificat cnd e
s vr it n timpul nop ii (art. 234 alin. 1 lit. b C.p.), etc.
Test de verificare
Alege i varianta care se potrive te enun urilor urm toare:
1. n Codul penal actual subiectul activ al infrac iunii poate fi:
a) orice persoan ;
b) orice persoan fizic sau juridic ;
c) persoana fizic ce a mplinit vrsta de 14 ani.
2. Pentru a fi subiect activ al infrac iunii persoana fizic trebuie s ndeplineasc
printre altele i condi iile generale:
a) s fie titular a valorii sociale ocrotit de lege;
b) s fie responsabil ;
c) s actioneze singur .
3. Pentru a fi subiect activ al infrac iunii persoana fizic trebuie s ndeplineasc
printre altele condi iile generale:
a) s se bucure de reputa ie ne tirbit ;
b) s aib vrsta de 14 ani mplini i;
c) s nu profite de o situa ie prilejuit de o calamitate.
4. Subiectul activ al infrac iunii, n legisla ia penal romn , trebuie s ndeplineasc
printre altele i condi iile generale:
a) s aib libertatea de voin i de ac iune;
b) s ac ioneze numai cu inten ie;
c) s coopereze cu al i participan i.
5. Subiectul activ calificat al infrac iunii trebuie s ndeplineasc printre altele i
anumite condi ii ce privesc:
a) calitatea cerut n norma incriminatoare;
b) voin a de a s vr i o fapt calificat ;
c) posibilitatea de a evita rezultatul.
6. Nu pot fi subiec i activi ai infrac iunii:
53

a) persoanele care s vr esc faptele penale sub imperiul constrngerii;


b) persoanele ncadrate n munc ;
c) persoanele cu func ii de conducere.
7. Nu pot fi subiec i activi ai infrac iunii:
a) femeile n vrst de peste 55 de ani;
b) b rba ii n vrst de peste 60 de ani;
c) iresponsabilii.
8. Nu pot fi subiec i activi ai infrac iunii:
a) minorii care nu au mplinit vrsta de 14 ani;
b) minorii care au dobndit capacitatea de exerci iu prin c s torie;
c) persoanele care au mplinit vrsta de 18 ani.
9. Subiectul pasiv al infrac iunii trebuie s ndeplineasc printre altele i condi iile:
a) s fie n apropierea subiectului activ;
b) s fie titular al valorii sociale ocrotite penal;
c) s aib vrsta de 14 ani mplini i.
10.
Pot fi subiec i pasivi ai infrac iunii;
a) numai persoanele fizice;
b) numai persoanele juridice;
c) att persoanele fizice ct i juridice.
11.
Subiectul pasiv calificat al infrac iunii trebuie s ndeplineasc printre altele
condi iile:
a) s aib calitatea cerut de norma incriminatoare;
b) s aib o calificare profesional ;
c) s s vr easc o infrac iune calificat .
12.
Obiectul juridic al infrac iunii l constituie:
a) o valoare social ocrotit penal;
b) o fapt material ;
c) un bun material.
13.
Obiectul direct nemijlocit (material) al infrac iunii reprezint :
a) entitatea material n care este exprimat valoarea social ;
b) numai un bun material;
c) norma juridic nc lcat .

54

Rezumat
Con inutul infrac iunii este prev zut n norma incriminatoare i reprezint totalitatea
condi iilor prev zute de lege pentru caracterizarea unei fapte ca infrac iune.
Con inutul constitutiv al infrac iunii cuprinde numai condi iile cerute de lege cu
privire la actul de conduit interzis pe care l realizeaz infractorul.
Con inutul juridic al infrac iunii poate cuprinde pe lng con inutul constitutiv, i
condi ii privitoare la celelalte elemente: cu privire la obiect, subiec i ori locul i timpul
s vr irii infrac iunii.
Con inutul juridic al infrac iunii se identific cu con inutul constitutiv atunci cnd n
norma de incriminare nu sunt trecute dect condi ii cu privire la actul de conduit
interzis.
Obiectul infrac iunii este valoarea social i rela iile sociale create n jurul acestei
valori, care sunt periclitate ori v t mate prin fapta infrac ional .
Subiec i activi sau propriu-zi i ai infrac iunii sunt persoanele fizice ori juridice care
au s vr it infrac iunea.
Subiec ii pasivi sau persoanele v t mate sunt cele care sufer r ul produs prin
infrac iune.
Bibliografie
C. Mitrache, C. Mitrache, Drept penal romn partea general , conform Noului Cod
penal, Editura Universul Juridic, Bucure ti 2014;
V. Pa ca, Drept penal partea general , edi ia a III-a actualizat cu modific rile la zi
ale Codului penal, Editura Universul Juridic, Bucure ti 2014;
C. Bulai, B.N. Bulai, Manual de drept penal partea general , editura Universul
Juridic, Bucure ti 2007;
L. Lefterache, Drept penal partea general . Curs pentru studen ii anului II, edi ia a
III-a rev zut i ad ugit , Editura Universul Juridic, Bucure ti, 2011;
C. Bulai, C. Mitrache, C. Mitrache, L. Lefterache, Drept penal romn - partea
general . Culegere de probleme din practica judiciar pentru uzul studen ilor, Ed.
Universul Juridic, edi ia a VII-a rev zut i ad ugit , Bucure ti, 2012;
F. Streteanu, Tratat de drept penal partea general , vol. I, Ed. CH Beck, Bucure ti,
2008.
R spunsuri la testul de verificare
1.c

2.b

12.a

13.a

3.b

4.a

5.a

6.a

7.c

8.a

9.b

10.c

11.a

55

UNITATEA DE NV ARE 6
Con inutul constitutiv al infrac iunii
PLAN
1. No iunea de con inut constitutiv
2. Latura obiectiv
3. Latura subiectiv
Test de verificare
Rezumat
Bibliografie
Obiective
nv area condi iilor pe care legea le poate prevedea pentru existen a infrac iunii.
nv area termenilor juridici utiliza i n analizarea textelor ce incrimineaz faptele
periculoase (texte ce se reg sesc n partea special a Codului penal precum i n legile
penale speciale).
Timp de nv are aproximat: 2 2,5 ore
1.

No iunea de con inut constitutiv


Con inutul constitutiv al infrac iunii desemneaz totalitatea condi iilor prev zute n
norma de incriminare cu privire la actul de conduit interzis (prohibit) pe care
(condi ii) le ndepline te f ptuitorul ori devin relevante prin s vr irea ac iunii sau
inac iunii de c tre acesta.
Con inutul constitutiv are o sfer de cuprindere mai restrns dect con inutul
juridic al infrac iunii care poate cuprinde i alte condi ii privitoare la alte elemente ale
infrac iunii. n con inutul juridic se pot cuprinde condi ii privitoare la obiectul
infrac iunii, la subiec ii infrac iunii, la locul i timpul s vr irii infrac iunii
ntruct con inutul constitutiv nu poate lipsi din con inutul juridic al oric rei
infrac iuni, cercetarea acestuia are importan deosebit n doctrina penal .
Component esen ial a con inutului constitutiv, ac iunea f ptuitorului, interzis
prin norm penal , este cercetat n doctrina penal sub dou aspecte: obiectiv i
subiectiv.
Aspectul obiectiv sau latura obiectiv i aspectul subiectiv sau latura subiectiv ,
consacrate n tiin a dreptului penal sunt aspecte sau laturi ale aceleia i manifest ri
(ac iuni ori inac iuni) voluntar con tiente a f ptuitorului n sfera rela iilor sociale.
n cercetarea actului de conduit se va avea tot timpul n vedere c acesta reprezint
un tot indivizibil, o unitate indestructibil ntre voin i con tiin , cu care se reg se te
i se execut acesta (actul de conduit ).
Examinarea actului de conduit voluntar con tient sub aspect obiectiv i sub aspect
subiectiv are loc din considerente metodologice.

2. Latura obiectiv
No iune. Aspectul obiectiv sau latura obiectiv a con inutului constitutiv al
infrac iunii desemneaz totalitatea condi iilor cerute de norma de incriminare
privitoare la actul de conduit pentru existen a infrac iunii.
Structura laturii obiective. Cercetarea laturii obiective a infrac iunii se face prin
56

examinarea elementelor sale componente, recunoscute n doctrina penal ca fiind:


a) elementul material;
b) urmarea imediat ;
c) leg tura de cauzalitate ntre elementul material i urmarea imediat .
La aceste elemente se adaug i anumite condi ii, cerin e esen iale cu privire la
elementul material.
a) Elementul material. Elementul material al laturii obiective desemneaz actul de conduit
interzis prin norma de incriminare. Este sub acest aspect elementul esen ial al oric rei
infrac iuni dac avem n vedere c infrac iunea este fapta periculoas , s vr it cu
vinov ie i prev zut de lege.
n norma de incriminare, elementul material este desemnat printr-un cuvnt, printr-o
expresie ce arat ac iunea sau inac iunea interzis - a a-numitul verbum regens.
Ac iunea sub care se poate prezenta elementul material desemneaz o atitudine a
f ptuitorului prin care face ceva, ce legea penal ordon s nu se fac .
Ac iunea se poate realiza prin acte materiale ca: lovire, luare, distrugere, ucidere
etc.; ori prin cuvinte infrac iunea de amenin are (art. 206 C.p.); sau prin scris
infrac iunea de inducere n eroare a organelor judiciare, ori n cazul infrac iunilor de
fals (opera iuni de falsificare, contrafacere, alterare a nscrisului).
Inac iunea desemneaz atitudinea f ptuitorului care nu face ceva ceea ce legea
penal ordon s fac .
Inac iunea nu constituie element material al infrac iunii dac nu exist o obliga ie
legal ori conven ional de a nu r mne n pasivitate, pentru a mpiedica o alt energie
s produc rezultatul periculos.
Prin inac iune se comit infrac iuni ca: nedenun area (art. 266 C.p.); omisiunea
sesiz rii (267 C.p.) l sarea f r ajutor a unei persoane aflate n dificultate (art. 203
C.p.), etc., cazuri n care obliga ia de a ie i din pasivitate decurge din lege. Dar
obliga ia de a ie i din pasivitate i a ac iona poate decurge i din contract cum este n
cazul infrac iunii de abuz n serviciu (art. 297 C.p.) ori n cazul unor infrac iuni contra
siguran ei circula iei pe c ile ferate (art. 329 , art. 330 C.p.), etc.
De ex.: n cazul faptei prev zute n art. 329 C.p. inac iunea const n nendeplinirea
ndatoririlor de serviciu sau ndeplinirea lor defectuoas de c tre angaja ii care
gestioneaz infrastructura feroviar ori ai operatorilor de transport, interven ie sau
manevr , dac prin aceasta se pune n pericol siguran a circula iei mijloacelor de
transport, interven ie sau manevr pe calea ferat ....

Elementul material poate apare n con inutul infrac iunii ntr-o variant unic ,
cnd const fie ntr-o ac iune, fie ntr-o inac iune; sau n mai multe variante alternative
cnd const din mai multe ac iuni (de ex. infrac iunea de luare de mit se poate s vr i
de c tre un func ionar prin pretindere, primire ori acceptare de bani sau alte
foloase ce nu i se cuvin (art. 289 C.p.).
Distinc ia ntre elementul material, varianta unic i variante alternative este
important n ce prive te ncadrarea corect a faptei comise, deoarece pentru infrac iunile cu element material alternativ, realizarea acestuia ntr-una ori n mai multe
variante nu este de natur s schimbe unicitatea infrac iunii.
Elementul material n variantele alternative poate consta nu numai din ac iuni ori
numai din inac iuni, ci i dintr-o ac iune i o inac iune ca de ex.: abuzul n serviciu (art.
297 C.p.), neglijen a n serviciu (art. 298 C.p.) i care se poate realiza prin
nendeplinirea ori prin ndeplinirea defectuoas a unui act de c tre un func ionar public
n exercitarea atribu iilor de serviciu.
Elementul material poate consta din mai multe ac iuni reunite [de ex. n cazul
infrac iunii de tlh rie - luarea bunului mobil (1) i exercitarea violen ei sau
amenin rii (2)].
57

Cerin e esen iale. Strns legate de elementul material i pentru ntregirea laturii obiective
sunt a a-numitele condi ii cerin e esen iale.
Cerin ele esen iale privesc elementul material i realizarea lor trebuie observat
odat cu s vr irea acestuia, pentru caracterizarea faptei ca infrac iune.
Cerin ele esen iale se pot referi la:
- locul s vr irii infrac iunii (de ex.: pe drumul public pentru unele infrac iuni la regimul circula iei pe drumurile publice);
- timpul s vr irii infrac iunii [de ex.: coborrea pavilionului n timpul
luptei (art. 427 C.p.); p r sirea cmpului de lupt n timpul luptei (art. 422 C.p.), etc.];
- modul i mijloacele de s vr ire a infrac iunii [de ex.: mpotrivirea la
executarea unei hot rri judec tore ti prin opunere de rezisten fa de organul de
executare (art. 287 alin. 1 lit. a C.p.), p trunderea f r drept ntr-o locuin ... (art. 224
C.p.); falsificarea unui nscris oficial prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau
prin alterarea lui n orice mod (art. 320 C.p.), etc.].
b) Urmarea imediat . Prin s vr irea ac iunii sau inac iunii mpotriva obiectului
infrac iunii se produce o v t mare, o punere n pericol a acestuia.
V t marea adus valorii sociale ocrotite prin fapta interzis reprezint tocmai
urmarea socialmente periculoas element al laturii obiective a con inutului
constitutiv al infrac iunii.
Urmarea produs prin s vr irea faptei poate consta fie ntr-o schimbare a
obiectului ori a pozi iei acestuia cnd obiectul are un aspect material (de ex.:
distrugerea unui bun, diminuarea patrimoniului, moartea unui om, etc.) sau ntr-o
stnjenire a normalei desf ur ri a rela iilor sociale n scute n leg tur i datorit
valorii sociale ocrotite.
Urmarea socialmente periculoas trebuie s fie imediat adic s fie rezultatul
nemijlocit al ac iunii sau inac iunii i nu un rezultat mijlocit, ndep rtat.
Urmarea imediat este un element necesar al con inutului constitutiv al infrac iunii
pe cnd celelalte urm ri mai ndep rtate (subsecvente) pot fi elemente de
circumstan iere n con inutul agravat al infrac iunii, de ex.: producerea unui dezastru
n cazul infrac iunii de distrugere din culp (art. 255 alin. 2 C.p.).
Uneori n con inutul infrac iunii se ntlnesc referiri la urmarea produs prin
infrac iune.
Infrac iunile la care se produce un rezultat material sunt infrac iuni de rezultat.
Rezultatul este perceptibil i trebuie constatat pentru calificarea faptei ca infrac iune.
Dac rezultatul nu s-a produs, atunci infrac iunea nu s-a consumat, a r mas n faza de
tentativ .
Infrac iunile la care urmarea const ntr-o stare de pericol se numesc infrac iuni
de pericol, de atitudine. n cazul infrac iunilor de pericol rezultatul const ntr-o stare
contrar celei existente anterior, n care este afectat desf urarea normal a rela iilor
sociale legate de obiectul ocrotirii penale. Aceast stare de pericol nu este prev zut n
con inutul infrac iunii, ea se deduce din ns i s vr irea faptei.
La infrac iunile ce au n con inutul lor prev zut o urmare, sau mai multe urm ri
este necesar stabilirea leg turii de cauzalitate ntre elementul material (ac iunea sau
inac iunea) i urmarea produs prin fapta infrac ional , adic schimbarea n lumea
exterioar (perceptibil ).
c) Leg tura de cauzalitate. Un alt element important al laturii obiective l constituie
leg tura de cauzalitate ntre ac iunea ori inac iunea f ptuitorului i urmarea imediat .
Leg tura de cauzalitate este liantul ntre elementul material (cauz ) i urmarea
imediat (efectul) cerut de lege pentru existen a infrac iunii.
Cu alte cuvinte, existen a infrac iunii este condi ionat de leg tura de cauzalitate
dintre actul de conduit interzis i urmarea imediat socialmente periculoas prev zut
58

de lege.
Leg tura de cauzalitate ntre elementul material i urmarea imediat , de i nu este
prev zut n con inutul juridic al infrac iunii, caracterizeaz orice infrac iune.
Cercetarea leg turii de cauzalitate este necesar n cazul infrac iunilor a a zise
materiale, adic la infrac iunile n care urmarea imediat se materializeaz printr-un
rezultat, printr-o schimbare n realitatea obiectiv . n cazul infrac iunilor a a zise
formale stabilirea leg turii de cauzalitate nu pune probleme deosebite, ea rezultnd
din s vr irea faptei ex re.
Leg tura de cauzalitate este lesne de stabilit n acele cazuri n care rezultatul produs
este generat de ac iunea sau inac iunea unei persoane, de ex.: moartea unei persoane este
datorat unei ac iuni de mpu care de c tre infractor.
n practica judiciar se ntlnesc ns multe cauze n care urmarea periculoas se
datoreaz ac iunii sau inac iunii mai multor persoane la care se interpun i anumite
mprejur ri care au influen at rezultatul produs.
Teorii privitoare la leg tura de cauzalitate. n doctrina penal sunt cunoscute mai
multe teorii cu privire la leg tura de cauzalitate, teorii ce pot fi grupate n dou curente.
Un curent sus ine teza monist , iar altul sus ine teza pluralist n problema cauzalit ii.
Teza monist . Curentul de idei ce sus ine teza monist consider c urmarea
imediat are o singur cauz i de aceea n situa ia unei pluralit i de contribu ii
umane, acestea trebuie considerate ca simple condi ii, f r semnifica ie penal .
Ct prive te criteriile de stabilire a contribu iei umane care trebuie s fie considerat
cauz a rezultatului, n cadrul tezei moniste, p rerile autorilor sunt diferite,
formulndu-se mai multe teorii, ca de ex.:
a) Teoria cauzei eficiente propune s fie considerat drept cauz a rezultatului pe aceea
care a declan at procesul genetic (de generare) i a creat pentru celelalte condi ii
aptitudinea de a produce urmarea imediat .
b) Teoria cauzei proxime consider drept cauz contribu ia uman ce se situeaz n timp
imediat anterior rezultatului.
c) Teoria cauzei preponderente consider cauz a unui anumit rezultat energia care a
contribuit cel mai mult la producerea lui.
d) Teoria cauzei adecvate sau tipice consider drept cauz a unui rezultat pe aceea care
este proprie sau apt , prin natura ei, s produc acel rezultat. n aceast teorie se sus ine
c fiecare rezultat i are o cauz tipic , proprie, fireasc , adecvat . O ac iune sau o
inac iune are deci caracter cauzal numai n m sura n care se nscrie ntr-o astfel de
cauzalitate tipic .

Se repro eaz acestei teorii, ca de altfel i celorlalte teorii moniste, c restrnge


anteceden a cauzal la o singur contribu ie uman . S-a mai ar tat c este ne tiin ific
aceast teorie prin propunerea de a stabili leg tura de cauzalitate n raport cu caracterul
tipic al acesteia f r observarea leg turii reale dintre fapta i rezultatul produs.
Teoria cauzei adecvate nu ofer solu ii n acele situa ii n care rezultatul este produs
prin ac iuni netipice, de ex.: amenin area unei persoane bolnave de inim i provoac
acesteia o criz cardiac ce are ca rezultat moartea victimei.
Teza pluralist . Curentul de idei ce sus ine teza pluralist consider c producerea
rezultatului se poate datora unui concurs de cauze.
i n cazul tezei pluraliste au fost formulate mai multe teorii, dintre care mai
importante sunt considerate a fi: teoria echivalen ei condi iilor i teoria condi iei
necesare.
Teoria echivalen ei condi iilor. Aceast teorie denumit i teoria condi iei sine
qua non este teoria cu cea mai larg r spndire i a fost formulat nc din anul 1860
de penalistul german Von Buri.
Potrivit acestei teorii sunt considerate cauze ale rezultatului produs, toate condi iile
care l-au precedat i f r de care rezultatul nu s-ar fi produs.
59

Deci orice condi ie care a precedat i a avut o leg tur ct de mic cu rezultatul este
cauz a acestuia, este echivalent cu cauza.
Sunt incluse n aceast categorie acele condi ii ce au fost sine qua non pentru
producerea rezultatului a a cum s-a produs acesta.
Caracterul sine qua non al unei condi ii se stabile te folosind procedeul elimin rii
ipotetice a acesteia din anteceden a rezultatului i dac rezultatul nu s-ar fi produs n
nf i area sa concret , atunci acea condi ie a fost necesar i deci este cauz . Cnd
ns i f r acea condi ie rezultatul s-ar fi produs n aceea i configura ie i n acelea i
propor ii, acea condi ie nu a fost necesar (sine qua non) i deci nu poate fi socotit
cauz a rezultatului.
Teoriei echivalen ei condi iilor i s-a repro at c pune pe acela i plan toate condi iile
f r a diferen ia contribu ia acestora la producerea rezultatului, nu diferen iaz cauzele
de condi ii i nu deosebe te diferitele condi ii n ce prive te rolul acestora n
producerea rezultatului.
Teoria condi iei necesare. Aceast teorie propune s fie considerat drept cauz a
rezultatului orice condi ie necesar pentru producerea acestuia (rezultatului) inndu-se
seama de contribu ia concret adus de fiecare condi ie.
Ca i teoria echivalen ei condi iilor, teoria condi iei necesare recomand pentru
stabilirea leg turii de cauzalitate izolarea temporar i artificial a cauzelor mecanice,
chimice, biologice etc., pentru a re ine numai actele omene ti ce au contribuit la
producerea rezultatului.
Fiecare cauz urmeaz s fie cercetat n parte pentru a i se stabili m sura n care a
cauzat (gradul de cauzare), a contribuit la producerea rezultatului.
S-a repro at acestei teorii c nu aduce nimic nou n problema leg turii de cauzalitate
fiindc post factum toate condi iile par ca necesare dup ce rezultatul s-a produs.
Aceast teorie a mai fost criticat i pentru c terge deosebirile dintre cauze i
condi ii, putnd fi cauz orice condi ie necesar pentru producerea rezultatului.
Teoriile prezentate mai sus nu sunt la ad post de critici i fiecare n parte nu rezolv
problema leg turii de cauzalitate n ntregime.
Se apreciaz , n doctrina penal c teoria echivalen ei condi iilor, ofer cele mai
mari posibilit i pentru solu ionarea leg turii de cauzalitate, stabilind corect sfera
contribu iilor cu leg tur de cauzalitate, dar care nu permite stabilirea deosebirilor
dintre diferitele contribu ii aduse, la producerea aceluia i rezultat periculos, de i legea
oblig s se in seama de contribu ia participan ilor la s vr irea infrac iunii.
n doctrina penal s-a ar tat c modelul teoretic de rezolvare a leg turii de
cauzalitate trebuie s ofere criterii de diferen iere ntre contribu iile umane la
producerea rezultatului, s precizeze aspectul psihic al leg turii de cauzalitate n
infrac iune, a valorii cauzale a inac iunii, a rolului mprejur rilor cu leg tura de
cauzalitate.
Orient ri practice pentru stabilirea leg turii de cauzalitate. Pe baza preciz rilor de
mai sus i pornind de la teoria echivalen ei condi iilor, stabilirea leg turii de cauzalitate
n infrac iune se poate realiza cu observarea urm toarelor principii (reguli):
a) Identificarea n anteceden a cauzal a tuturor contribu iilor umane care ar putea
avea leg tur cauzal cu acesta, re innd i eventualele mprejur ri cu leg tur de
cauzalitate. Verificarea leg turii cauzale a contribu iilor urmeaz s fie realizat cu
ajutorul criteriului sine qua non, izolndu-se ipotetic fiecare contribu ie, spre a vedea
dac f r aceasta, rezultatul s-ar fi produs n acela i fel i n acelea i propor ii.
Dac i f r acea contribu ie rezultatul s-ar fi produs n acela i fel i n acelea i
propor ii acea contribu ie trebuie eliminat din anteceden a cauzal .
n ipoteza pluralit ii de contribu ii va trebui s se constate leg tura dintre ele, lan ul
lor nentrerupt avnd n vedere i faptul c ntreruperea nu poate avea loc dect prin
60

interven ia unui nou lan cauzal.


Cnd celelalte contribu ii ulterioare nu apar in unui alt lan cauzal, leg tura de
cauzalitate nu este ntrerupt , de ex.: netratarea la timp, n condi ii de spitalizare, a
pl gii njunghiate cauzat victimei de c tre infractor, nu ntrerupe leg tura de
cauzalitate dintre fapta inculpatului i moartea victimei, chiar dac decesul s-a datorat
st rii septice survenite ulterior, stare septic ce are ns , ca punct de plecare, plaga
njunghiat .
Cnd contribu iile ulterioare apar in unui alt lan cauzal, leg tura de cauzalitate este
ntrerupt , de ex.: victima unei r niri u oare se deplaseaz pe jos, spre spital, dar este
accidentat mortal de un autovehicul, la traversarea corect a str zii.
b) Stabilirea aspectului psihic al leg turii de cauzalitate. Vor fi re inute, din
anteceden a cauzal a rezultatului numai contribu iile fa de care s-a stabilit att
aspectul fizic ct i cel psihic al leg turii de cauzalitate. Verificarea aspectului psihic al
leg turii de cauzalitate se face n func ie de vinov ia cerut de lege pentru existen a
infrac iunii deci diferit, dup cum fapta incriminat este s vr it cu inten ie, din culp
ori cu praeterinten ie.
Stabilirea leg turii de cauzalitate pe plan psihic ntre fapt i urmarea socialmente
periculoas nu nseamn i stabilirea vinov iei ca element subiectiv al infrac iunii,
deoarece poate exista leg tur psihic , de i lipsesc elementul subiectiv i vinov ia n
producerea rezultatului. Exist , tot astfel, leg tur psihic ntre fapt i rezultat i n
cazul cauzelor care nl tur caracterul penal al faptei cum este legitima ap rare i
starea de necesitate, dar nu exist vinov ie.
c) Delimitarea i determinarea exact a contribu iilor esen iale i a contribu iilor
nlesnitoare din anteceden a cauzal . Aceste opera iuni se vor realiza cu ajutorul
criteriului, deja cunoscut, din cele de mai sus i anume criteriul sine qua non. Vor fi
supuse verific rii toate contribu iile cu leg tur de cauzalitate, pe baza criteriului sine
qua non raportat ns la rezultat n general, n configura ia tipic i nu a a cum s-a
produs n realitate. Vor fi re inute ca fiind contribu ii esen iale sau cauzal necesare
acelea n lipsa c rora rezultatul nu s-ar fi produs n nici un mod i n nici o m sur .
Celelalte contribu ii care nu au avut un astfel de rol vor fi considerate nlesnitoare
sau operativ necesare, putnd atrage i ele r spunderea penal , tiut fiind c aceste
contribu ii sunt specifice instigatorilor i complicilor.
Autoevaluare
Se d textul: Uciderea unei persoane se pedepse te cu nchisoare de la 10 la 20 de
ani i interzicerea unor drepturi.
Identifica i elementul material (inclusiv modalitatea acestuia) i urmarea imediat
incriminat n acest text.

a faptei

3. Latura subiectiv
No iune. Latura subiectiv ca element al con inutului constitutiv al infrac iunii
cuprinde totalitatea condi iilor cerute de lege cu privire la atitudinea con tiin ei i
voin ei infractorului fa de fapt i urm rile acesteia, pentru caracterizarea faptei ca
infrac iune.
Structura laturii subiective. n doctrina penal , cercetarea laturii subiective a
infrac iunii se face prin prisma elementelor sale componente. Se consider , pe bun
dreptate, c un element important, esen ial, al laturii subiective n constituie elementul
subiectiv (vinov ia).
Al turi de elementul subiectiv, uneori se mai adaug i una sau mai multe condi ii
cerin e esen iale (mobiluri, scopuri).
61

Vinov ia ca element subiectiv. Elementul subiectiv reprezint atitudinea psihic a


persoanei, care a s vr it o fapt prev zut de legea penal , fa de aceast fapt i
urm rile acesteia, atitudine exprimat n vinov ia cerut de lege pentru existen a
acelei infrac iuni.
Distinc ia ntre vinov ia ca tr s tur esen ial a infrac iunii i vinov ia ca
element al con inutului unei anumite infrac iuni.
Vinov ia ca tr s tur a infrac iunii este exprimat n formele i modalit ile
prev zute de art. 16 C.p. i exist ori de cte ori se constat ndeplinirea uneia dintre
aceste modalit i.
Ca element al con inutului infrac iunii vinov ia va exista numai atunci cnd
elementul material al infrac iunii a fost s vr it cu forma de vinov ie cerut de lege.
Distinc ia este necesar pentru c existen a vinov iei ca tr s tur esen ial , nu
presupune ntotdeauna i existen a vinov iei ca element al con inutului infrac iunii.
Aceasta nseamn c poate exista vinov ie ca tr s tur esen ial a infrac iunii, f r
s existe vinov ie ca element subiectiv al infrac iunii, de ex.: n cazul s vr irii unei
fapte din culp se realizeaz vinov ia ca tr s tur esen ial a infrac iunii, dar poate
lipsi ca element subiectiv, dac legiuitorul incrimineaz acea fapt numai dac este
s vr it cu inten ie.
Este posibil, de asemenea s existe vinov ie ca element al con inutului infrac iunii
(fapta se s vr e te cu vinov ia cerut de lege) f r a exista ca tr s tur esen ial a
infrac iunii, cum este cazul faptelor comise ca urmare a unei constrngeri fizice ori a
unei constrngeri morale sau din eroare, etc.
Formele vinov iei. Vinov ia ca element al con inutului infrac iunii se poate prezenta
sub una din formele prev zute de art. 16 C.p. i prezentate mai sus, la tr s turile
esen iale ale infrac iunii. Deci vinov ia ca element subiectiv poate fi prev zut sub
forma inten iei, culpei sau preterinten iei (inten iei dep ite).
Ca element al con inutului infrac iunii vinov ia ar trebui prev zut n con inutul
juridic al fiec rei infrac iuni. Deci n norma de incriminare a faptei, ar fi necesar i
prevederea vinov iei cerut pentru ca fapta s vr it s devin infrac iune.
n Codul penal au fost trecute n con inutul diferitelor infrac iuni i forma de
vinov ie cu care trebuie comise faptele pentru a fi considerate ca atare, de ex.:
uciderea din culp (art. 192 C.p.), distrugerea din culp (art. 255 C.p.), neglijen a n
serviciu (art. 298 C.p.), .a.
Prevederea formei de vinov ie cu care trebuie s vr it fapta, pentru a fi
considerat infrac iune, este greu de realizat i poate afecta claritatea textelor, de aceea
legiuitorul penal romn a stabilit n partea general a Codului penal reguli cu caracter
de principiu dup care se poate determina forma de vinov ie necesar pentru existen a
unei anumite infrac iuni.
Determinarea formei de vinov ie prev zute de lege.
Forma de vinov ie necesar pentru existen a unei anumite infrac iuni este
inten ia att n cazul infrac iunilor care se comit din ac iune ct i acelora care se comit
din inac iune.
n cazul faptelor care constituie infrac iune atunci cnd sunt comise din culp n
lege va trebui s prevad expres aceast form de vinov ie. n acest caz forma de
vinov ie a culpei se poate reg si sub ambele modalit i ale acesteia: cup cu prevedere
ori culp simpl .
n cazul faptelor comise cu forma mixt de vinov ie a inten iei dep ite, la fel ca
n cazul faptelor sanc ionate cnd sunt comise cu inten ie (direct sau indirect ),
legiuitorul nu a prev zut forma de vinov ie. Deoarece nu exist nicio prevedere
privind forma de vinov ie faptele respective sunt sanc ionate cnd sunt comise cu
inten ie, iar prevederea n lege a producerii unei urm ri subsecvente i mai grave dect
62

cea sanc ionat cnd fapta este s vr it cu inten ie direct ori indirect , denot
existen a culpei cu privire la urmarea mai grav (de ex. lovirile sau v t m rile
cauzatoare de moarte art. 195 C.p.; tlh ria sau pirateria care a avut ca urmare
moartea victimei art. 236 C.p.; violul care a avut ca urmare moartea victimei art.
218 alin. 4 C.p.).
Prin urmare dac n lege nu exist nicio prevedere cu privire la forma de
vinov ie nseamn c acea fapt este infrac iune doar dac se comite cu inten ie.
Forma inten iei poate fi direct ori indirect . S vr irea unei fapte din culp , n cazul
n care legea nu con ine o prevedere expres c acea fapt este sanc ionat cnd este
comis din culp , nu va constitui infrac iune deoarece fapta respectiv nu a fost
s vr it cu forma de vinov ie a culpei prev zut de legea penal .
n majoritatea cazurilor legea nu con ine nicio prevedere cu privire la forma de
vinov ie ceea ce nseamn c faptele respective sunt infrac iuni doar dac sunt
s vr ite cu inten ie.
n cazul faptelor care sanc ionate ca infrac iune i atunci cnd acestea sunt comise
din culp , prevederea formei de vinov ie a culpei se poate face n denumirea
marginal ct i n cuprinsul textului incriminator prin folosirea termenului de culp
ori neglijen ori a ambelor termene (de ex. uciderea din culp art. 192 C.p.,
v t marea corporal din culp art. 196 C.p., neglijen n serviciu art. 298 C.p.,
neglijen n p strarea informa iilor art. 305 C.p., etc.).
Autoevaluare
Se d textul: nc lcarea din culp de c tre un func ionar public a unei ndatoriri de serviciu, prin
nendeplinirea acesteia sau prin ndeplinirea ei defectuoas , dac prin aceasta se cauzeaz o pagub ori o
v t mare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se
pedepse te cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend .
Ar ta i care este forma de vinov ie cerut de lege pentru ca fapta s fie infrac iune. Motiva i
r spunsul!

Cerin e esen iale n con inutul laturii subiective. Pe lng elementul subiectiv
(vinov ia) n con inutul unor infrac iuni sunt prev zute i anumite condi ii cerin e
esen iale care ntregesc elementul subiectiv i pot privi mobilul sau scopul cu care
s vr esc faptele.
Mobilul n con inutul laturii subiective. Mobilul sau cauza intern a actului de conduit
desemneaz acel sentiment (dorin , tendin , pasiune) ce a condus la na terea n
mintea f ptuitorului a ideii s vr irii unei anumite fapte. Existen a mobilului n
s vr irea faptelor infrac ionale este apreciat ca un indiciu de normalitate psihic a
f ptuitorului. Lipsa unui mobil, a unei motiva ii a faptei, este un indiciu de
anormalitate psihic a f ptuitorului ce impune cercetarea responsabilit ii acestuia.
Mobilul s vr irii infrac iunii constituie un element necesar pentru cunoa terea
actului de conduit i a periculozit ii infractorului cu consecin e pe planul adapt rii
sanc iunilor penale fa de acesta, chiar dac pentru existen a infrac iunii nu se cere un
anumit mobil.
Mobilul faptei poate ap rea ca element circumstan ial n con inutul calificat al unei
infrac iuni, de ex.: omorul devine calificat cnd este s vr it din interes material (art.
189 alin. 1 lit. b C.p.) .a.
Mobilul s vr irii faptei poate constitui circumstan agravant general , n cazul
s vr irii infrac iunii pentru motive legate de ras , na ionalitate, etnie, limb , religie,
gen, orientare sexual , opinie ori apartenen politic , avere, origine social , vrst ,
dizabilitate, boal cronic necontagioas sau infec ie HIV/SIDA ori pentru alte
mprejur ri de acela i fel, considerate de f ptuitor drept cauze ale inferiorit ii unei

63

persoane n raport cu celelalte (art. 77 lit. h C.p.) i conduce la agravarea facultativ a


pedepsei fa de cei care au s vr it fapta din astfel de motive.
Scopul n con inutul laturii subiective. Scopul sau elul urm rit prin s vr irea faptei
ntrege te elementul subiectiv al infrac iunii i presupune reprezentarea clar a
rezultatului faptei, de c tre f ptuitor.
Scopul apare n con inutul juridic al infrac iunii, dar destul de rar i desemnnd o
finalitate ce se situeaz n afara infrac iunii. Va fi ndeplinit aceast cerin esen ial
cnd f ptuitorul a urm rit realizarea scopului prev zut de lege, indiferent dac acest
scop a fost atins sau nu prin s vr irea faptei, elementul subiectiv lund forma inten iei
calificate prin scop. De ex.: tr darea (art. 394 C.p.) - n scopul de a suprima sau tirbi
unitatea i indivizibilitatea, suveranitatea sau independen a statului; n el ciunea (art.
244 C.p.) - inducerea n eroare se face n scopul ob inerii unui folos patrimonial injust
.a.
Scopul poate apare i ca element circumstan ial n con inutul calificat al unor
infrac iuni (de ex.: art. 189 alin. 1 lit. c C.p. omorul s vr it pentru a se sustrage ori
pentru a sustrage pe altul de la tragerea la r spundere penal sau de la executarea unei
pedepse; art. 189 alin. 1 lit. d C.p. s vr irea omorului pentru a nlesni sau a ascunde
s vr irea altei infrac iuni), .a.
Cunoa terea scopului urm rit de infractor este important pentru individualizarea
sanc iunilor de drept penal.
Test de verificare
Alege i varianta care se potrive te enun urilor urm toare:
1. Latura obiectiv a infrac iunii cuprinde printre altele:
a) urmarea imediat ;
b) urmarea ndep rtat ;
c) obiectul infrac iunii.
2. Elementul material al laturii obiective al infrac iunii se realizeaz :
a) numai prin fapte;
b) numai prin scris;
c) att prin fapte ct i prin scris.
3. Elementul material al laturii obiective al infrac iunii se poate realiza:
a) numai prin ac iune;
b) numai prin inac iune;
c) att prin ac iune ct i prin inac iune.
4. Inac iunea poate constitui element material al laturii obiective a infrac iunii:
a) n toate cazurile;
b) numai n cazul n care exist o obliga ie legal de a ac iona;
c) cnd apreciaz instan a de judecat .
5. Elementul material al laturii obiective n con inutul infrac iunii se poate prezenta:
a) numai ntr-o singur variant ;
b) numai n variante alternative;
c) fie ntr-o singur variant , fie n variante alternative.
6. Elementul material al laturii obiective n con inutul infrac iunii se poate prezenta n
variante alternative:
64

a) numai prin ac iuni;


b) numai prin inac iuni;
c) prin ac iuni i inac iuni.
7. Elementul material al laturii obiective n con inutul infrac iunii:
a) este expres desemnat;
b) se deduce din mprejur rile ar tate n norm ;
c) poate lipsi.
8. Cnd locul s vr irii faptei constituie o cerin esen ial n con inutul infrac iunii,
nerealizarea acesteia:
a) face ca fapta s nu mai fie infrac iune;
b) nu influen eaz existen a infrac iunii;
c) face ca fapta s realizeze condi iile unei tentative.
9. Dac locul de s vr ire a faptei, n con inutul infrac iunii, constituie o condi ie cu
rol de element circumstan ial agravant, nerealizarea acesteia:
a) face ca fapta s nu mai fie infrac iune;
b) nu influen eaz existen a infrac iunii n varianta tip;
c) nu influen eaz existen a infrac iunii n varianta calificat .
10.
Cnd timpul n care se s vr e te fapta, n con inutul infrac iunii, reprezint
o condi ie esen ial , nerealizarea acesteia:
a) face ca fapta s nu se realizeze numai n variant calificat ;
b) nu influen eaz existen a infrac iunii;
c) face ca fapta s nu fie infrac iune.
11.
Leg tura de cauzalitate ntre ac iune sau inac iune i urmarea imediat :
a) trebuie stabilit la orice infrac iune;
b) n cazul infrac iunilor de pericol rezult ex re;
c) nu trebuie stabilit la infrac iunile a a-zise materiale.
12.
Urmarea imediat n cadrul laturii obiective reprezint :
a) numai o v t mare material ;
b) doar o stare de pericol;
c) fie o stare de pericol, fie o v t mare material .
13.
Forma de vinov ie ca element subiectiv n con inutul infrac iunii este
prev zut n norma de incriminare:
a) ntotdeauna;
b) doar n unele cazuri;
c) numai n cazul culpei cu prevedere.
14.
Forma vinov iei ca element subiectiv n norma de incriminare, cnd nu este
prev zut se deduce:
a) dup locul de s vr ire a faptei;
b) prin raportare la elementul material al laturii obiective;
c) prin raportare la timpul de s vr ire a faptei.

65

Rezumat
Con inutul constitutiv al infrac iunii desemneaz totalitatea condi iilor prev zute n
norma de incriminare cu privire la actul de conduit interzis.
Conduita f ptuitorului, interzis prin norm penal , este cercetat n doctrina penal
sub dou aspecte: obiectiv (latura obiectiv ) i subiectiv (latura subiectiv ).
Latura obiectiv a infrac iunii cuprinde: elementul material, urmarea imediat ,
leg tura de cauzalitate ntre elementul material i urmarea imediat .
Elementul material (verbum regens) poate fi sub forma de: ac iuni sau inac iuni
Urmarea imediat poate consta: v t mare material sau crearea unei st ri de pericol
pentru valorile sociale periclitate.
Latura subiectiv a infrac iunii cuprinde: vinov ia, mobilul i scopul.
Bibliografie
C. Mitrache, C. Mitrache, Drept penal romn partea general , conform Noului Cod
penal, Editura Universul Juridic, Bucure ti 2014;
V. Pa ca, Drept penal partea general , edi ia a III-a actualizat cu modific rile la zi
ale Codului penal, Editura Universul Juridic, Bucure ti 2014;
C. Bulai, B.N. Bulai, Manual de drept penal partea general , Editura Universul
Juridic, Bucure ti 2007;
L. Lefterache, Drept penal partea general . Curs pentru studen ii anului II, edi ia a
III-a rev zut i ad ugit , Editura Universul Juridic, Bucure ti, 2011;
C. Bulai, C. Mitrache, C. Mitrache, L. Lefterache, Drept penal romn - partea
general . Culegere de probleme din practica judiciar pentru uzul studen ilor, Ed.
Universul Juridic, edi ia a VII-a rev zut i ad ugit , Bucure ti, 2012.
R spunsuri la testul de verificare
1.a

2.c

3.c

12.c

13.b

14.b

4.b

5.c

6.c

7.a

8.a

9.b

10.c

11.b

66

UNITATEA DE NV ARE 7
Lipa prevederii n legea penal i
Cauzele justificative
PLAN
Sec iunea I - Aspecte generale
1. Preliminarii despre nl turarea caracterului penal al faptei
2. Cadrul cauzelor care nl tur caracterul penal al faptei
Sec iunea a II-a Lipsa prevederii n legea penal
Sec iunea a III-a Cauzele justificative
1. Legitima ap rare
2. Starea de necesitate
3. Exercitarea unui drept sau ndeplinirea unei obliga ii
4. Consim mntul persoanei v t mate
Test de verificare
Rezumat
Bibliografie
Obiective
nv area no iunii de caracter penal al faptei i deosebirea ntre diferitele cauze care
nl tur caracterul penal al faptei.
Ordinea n care se analizeaz cauzele care nl tur caracterul penal al faptei
nv area cauzelor care nl tur carcterul penal al faptei ca urmare a lipsei prevederii n l
egea penal i ca urmare a lipsei caracterului nejustificativ al afaptei (cauzele justificative).
Timp de nv are aproximat: 2 2,5 ore
Sec iunea I
ASPECTE GENERALE
1. Preliminarii despre nl turarea caracterului penal al faptei
No iunea de caracter penal al faptei. Caracterul infrac ional sau penal al unei fapte
concrete este consecin a, rezultatul ntrunirii tr s turilor prev zute de lege prin care
acea fapt este caracterizat ca infrac iune i n care se vor reg si desigur tr s turile
esen iale ale infrac iunii prev zute n art. 15 alin. 1 C.p.
Caracterul infrac ional al faptei este exclus atunci cnd nu sunt ndeplinite condi iile
prev zute n textul incriminator pentru calificarea faptei respective ca infrac iune,
lipsindu-i o tr s tur esen ial a prevederii n legea penal .
ntruct caracterul penal al faptei este stabilit prin lege, st rile, situa iile,
mprejur rile care conduc la excluderea caracterului penal prin nerealizarea unei
tr s turi esen iale a infrac iunii nu pot avea acest efect dect dac sunt prev zute de
lege.
Cauzele care nl tur caracterul penal al faptei constau din anumite situa ii, st ri,
mprejur ri existente n momentul s vr irii faptei, care mpiedic realizarea unei
tr s turi esen iale a infrac iunii i prin aceasta exclud caracterul penal al faptei.

67

Cauzele care nl tur caracterul penal al faptei nl tur pe cale de consecin


i
r spunderea penal , care nu poate avea alt temei dect s vr irea unei infrac iuni (art.
15 alin. 2 C.p.).
Diferen ieri ale cauzelor care nl tur caracterul penal al faptei de alte institu ii de
drept penal cu care se aseam n . Cauzele care nl tur caracterul penal al faptei nu
se confund cu cauzele generale care nl tur r spunderea penal (amnistia, prescrip ia
r spunderii penale, lipsa plngerii prealabile, retragerea plngerii prealabile i
mp carea) cazuri n care fapta este infrac iune i doar consecin a ei r spunderea
penal este nl turat .
Cauzele care nl tur caracterul penal al unei fapte nu se confund nici cu cauzele
de nepedepsire (de impunitate) care sunt cauze subiective ce au n vedere conduita
f ptuitorului n timpul i dup s vr irea infrac iunii i care nl tur aplicarea pedepsei,
fapta fiind infrac iune i doar consecin a ei r spunderea penal este nl turat .
Cauzele de impunitate pot fi generale cnd au efecte mai ntinse i sunt prev zute n
partea general a codului penal (de ex.: desistarea i mpiedicarea producerii
rezultatului art. 34 C.p., mpiedicarea de c tre participant a consum rii faptei art.
51 C.p.) i speciale prev zute pentru anumite infrac iuni ca de ex.: retragerea m rturiei
mincinoase (art. 273 alin. 3 C.p.), denun area mitei de c tre mituitor (art. 290 alin. 3
C.p.).
2. Cadrul cauzelor care nl tur caracterul penal al faptei
Criteriul tr s turilor esen iale. Dup criteriul tr s turii esen iale a infrac iunii asupra
c reia se r sfrnge n principal conducnd la nerealizarea acesteia, cauzele care
nl tur caracterul penal al faptei se pot mp r i n:
a) cauze care privesc lipsa prevederii n legea penal a faptei;
b) cauze justificative;
c) cauze de neimputabilitate.
Cauzele care privesc vinov ia (tr s tur enun at n defini ia legal a infrac iunii)
sunt practic cauzele de neimputabilitate.
n analiza cauzelor care nl tur caracterul penal al faptei se va ncepe cu
prevederea n legea penal . Dac fapta s vr it n concret nu ntrune te condi iile
prev zute de norma incriminatoare (fapta s vr it nu este tipic ) atunci nu se va mai
analiza caracterul nejustificat (pentru a vedea dac exist cauze justificative) i mai
apoi imputabil (pentru eventuala constatare a unor cauze de neimputabilitate) al acelei
fapte.
Criteriul sferei de aplicare.
a) Cauzele generale care nl tur caracterul penal al faptei i au sediul de
reglementare n partea general a codului penal i sunt aplicabile oric ror cauze
concrete, de ex.: cauzele justificative (art. 18 22 C.p.) cauzele de
neimputabilitate(art. 23 31 C.p.), abrogarea incrimin rii (art. 4 C.p.).
b) Cauzele speciale au o aplica iune mai restrns la cazurile anume prev zute de
lege. Sediul de reglementare poate fi att n partea general ct i n partea special a
Codului penal, de ex.: lipsa dublei incrimin ri (art. 9 alin. 2 C.p.), constrngerea la
darea de mit (art. 290 alin. 2 C.p.).
Cauze reale i cauze personale care nl tur caracterul penal al faptei.
a) Cauzele reale sunt cele privitoare la fapt i care se r sfrng cu efectele lor
asupra tuturor participan ilor, de ex.: cauzele justificative, lipsa prevederii n legea
penal . Conform art. 18 alin. 2 C.p. efectul cauzelor justificative se extinde i asupra
participan ilor.

68

b) Cauzele personale sunt cele privitoare la persoana f ptuitorului i produc efecte


numai n raport cu persoana care s-ar afla n astfel de situa ii n momentul comiterii
faptei. Acestea sunt cauzele de neimputabilitate care practic nl tur vinov ia ca tr s tur
esen ial a infrac iunii. Conform art. 23 alin. 2 C.p. efectul cauzelor de neimputabilitate nu
se extinde asupra participan ilor, cu excep ia cazului fortuit.
Sec iunea a II-a
LIPSA PREVEDERII N LEGEA PENAL
No iune. ntre cauzele care nl tur caracterul infrac ional al faptei prin lipsa unei
tr s turi esen iale, un loc aparte ocup neprevederea faptei n legea penal . Este de
altfel tr s tura esen ial care se verific mai nti pentru constatarea caracterului
penal al faptei.
Rezultatul negativ ob inut n urma acestei verific ri, n sensul c fapta nu este
prev zut de legea penal conduce la neconsiderarea faptei ca infrac iune i implicit
face de prisos cercetarea celorlalte tr s turi esen iale.
Lipsa prevederii faptei n legea penal este a adar o situa ie, o mprejurare n care o
fapt care aparent ntrune te tr s turile esen iale ale infrac iunii nu are n realitate
caracter penal deoarece nu este ori nu mai este prev zut de legea penal ca infrac iune
n modalitatea n care s-a s vr it ori i lipse te un element constitutiv pentru ca
aceasta s constituie o anumit infrac iune.
Cadru. Tr s tura esen ial a infrac iunii de prevedere n legea penal lipse te n situa iile:
a) Dezincriminarea faptei sau abrogarea incrimin rii care se realizeaz prin
scoaterea n afara ilicitului penal al faptei considerat infrac iune pn la o anumit
dat . Prin abrogarea legii care prevedea fapta ca infrac iune, aceast fapt nu mai este
socotit pe viitor ca infrac iune.
Abrogarea incrimin rii are efect nl turarea tr s turii esen iale a prevederii n lege a
faptei indiferent de momentul n care intervine fa de s vr irea faptei.
Orice fapt comis dup abrogarea incrimin rii nu va mai fi considerat infrac iune.
b) O alt situa ie n care lipse te prevederea n legea penal a faptei prive te
cazul nendeplinirii de c tre fapta concret a unui element constitutiv al infrac iunii.
Este situa ia n care fapta concret s vr it nu ndepline te unul sau mai multe
elemente constitutive prev zute n norma de incriminare. Lipse te cu alte cuvinte, o
condi ie cerut de lege pentru caracterizarea faptei ca infrac iune i astfel fapta
concret s vr it nu este prev zut de legea penal .
c) Tr s tura esen ial a prevederii n legea penal este nl turat i atunci
cnd lipse te dubla incriminare.
n cazurile de aplicare a legii penale romne conform principiului personalit ii (art.
9 alin. 2 C.p.), se cere dubla incriminare a faptei, deci att legea penal romn ct i
legea penal str in de la locul unde s-a s vr it fapta s o prevad ca infrac iune.
Efecte. Nendeplinirea de c tre fapta concret , s vr it a tr s turii esen iale a prevederii
n legea penal are drept efect nl turarea caracterului penal al faptei i pe cale de
consecin nl turarea i a r spunderii penale.
Aceast cauz de nl turare a caracterului infrac ional al faptei are caracter obiectiv,
real i se r sfrnge asupra tuturor participan ilor la comiterea acesteia.
Sec iunea a III-a
CAUZELE JUSTIFICATIVE
1. Legitima ap rare

69

No iune i natur juridic . Legitima ap rare este o cauz care exclude caracterul penal
al faptei, datorit lipsei caracterului nejustificat al acesteia.
Potrivit art. 19 C.p.: (1) Este justificat fapta prev zut de legea penal s vr it
n legitim ap rare.
(2) Este n legitim ap rare persoana care s vr e te fapta pentru a nl tura un
atac material, direct, imediat i injust, care pune n pericol persoana sa, a altuia,
drepturile acestora sau un interes general, dac ap rarea este propor ional cu
gravitatea atacului.
(3) Se prezum a fi n legitim ap rare, n condi iile alin. (2), acela care comite
fapta pentru a respinge p trunderea unei persoane ntr-o locuin , nc pere, dependin
sau loc mprejmuit innd de aceasta, f r drept, prin violen , viclenie, efrac ie sau alte
asemenea modalit i nelegale ori n timpul nop ii.

Legitima ap rare apare ca o ripost pe care o d o persoan mpotriva unui atac ce


pune n pericol persoana, drepturile acesteia ori interesul general, ripost determinat
de necesitatea ap r rii valorilor sociale periclitate.
Cel ce riposteaz mpotriva atacului pentru a salva valorile sociale puse n primejdie
s vr e te o fapt prev zut de legea penal . Aceast fapt de i este prev zut de legea
penal (este o fapt tipic ), fiind justificat (permis de ordinea juridic ) nu poate
constitui infrac iune i deci nu se mai pune problema imputabilit ii persoanei care a
s vr it-o. Acesta este i temeiul nl tur rii caracterului penal al faptei s vr ite n
legitim ap rare.
Aprecierea unei fapte prev zute de legea penal ca fiind s vr it n legitim
ap rare impune cercetarea condi iilor desprinse din dispozi iile art. 19 C.p. privitoare
pe de o parte la atac i pe de alt parte privitoare la ap rare.
Condi iile atacului. Atacul sau agresiunea este o comportare violent a omului, o
atitudine ofensiv ce se materializeaz de regul ntr-o ac iune ndreptat mpotriva
valorilor sociale ocrotite.
Inac iunea reprezint un atac numai dac exist obliga ia de a ac iona i agentul nu
iese din pasivitate. Activitatea de ap rare menit s -l determine la ac iune pe cel
obligat nu va fi considerat infrac iune dac vor fi ndeplinite i celelalte condi ii, c ci
a fost ndreptat mpotriva atacului ce const n inac iune, de ex.: pentru a determina
pe acar s - i ndeplineasc obliga ia de serviciu, de a schimba acele i a evita o
catastrof feroviar iminent , eful sta iei l vat m , l amenin .
Pentru a da na tere unei ap r ri legitime atacul trebuie s ndeplineasc mai multe
condi ii:
1. Atacul trebuie s fie material, direct, imediat i injust.
2. Atacul s fie ndreptat mpotriva unei persoane, a drepturilor acesteia sau mpotriva
unui interes general.
3. Atacul s pun n pericol valorile sociale ocrotite.
1.
a) Atacul s fie material. Un atac este material cnd se obiectivizeaz prin
ac iuni fizice, menite s vat me n substan a lor fizic valorile sociale ocrotite.
Atacul este material cnd pentru realizarea lui se folose te for a fizic ori
instrumente, mijloace care sunt n m sur s produc o modificare fizic a valorilor
ocrotite.
Condi ia atacului de a fi material este subliniat pentru a-l deosebi de un atac verbal
sau scris (amenin are, antaj, inducerea n eroare a organelor judiciare etc.), prin care
se poate aduce atingere valorilor sociale, atac verbal sau scris ce nu poate fi respins pe
c i de fapt.
b) Atacul s fie direct. Atacul este direct cnd se ndreapt i creeaz un
pericol nemijlocit pentru valoarea social ocrotit .
Condi ia atacului de a fi direct vizeaz raportul n spa iu ntre atac i valoarea
ocrotit . Atacul nu este direct dac ntre agresor i victim se afl un obstacol (poart
70

nchis , u nchis , zid, gard, etc.), care face ca atacul s nu creeze un pericol pentru
valoarea social ocrotit .
Atacul nu este direct dac ntre agresor i valoarea ocrotit exist o distan mai
mare n spa iu, de ex.: nu este un atac direct atacul dezl n uit de la o distan de 100 m
cu o secure.
c) Atacul s fie imediat. Atacul este imediat cnd pericolul pe care-l
reprezint pentru valoarea social s-a ivit, este actual sau este pe cale s se iveasc
(pericol iminent). A adar atacul este imediat atunci cnd este dezl n uit sau este pe
cale s se dezl n uie.
Caracterul imediat al atacului presupune att iminen a lui (cnd este pe cale s se
dezl n uie) ct i declan area lui. Atacul are caracter imediat din momentul declan rii
i pn n momentul consum rii acestuia, perioad n care ap rarea este legitim . Dup
consumarea atacului, ap rarea nu mai este legitim , deoarece nu se mai desf oar
mpotriva unui atac imediat.
n desf urarea atacului sunt posibile anumite ntreruperi scurte, n care agresorul se
renarmeaz pentru intensificarea atacului, perioad care nu echivaleaz cu ncetarea
atacului n care ap rarea f cut este tot legitim .
d) Atacul s fie injust, adic s nu aib temei legal n baza c ruia se
efectueaz .
Atacul este just i nu poate da na tere unei ap r ri legitime dac const dintr-o
activitate prev zut sau permis de lege (de ex.: nu reprezint un atac injust mpotriva
libert ii, arestarea unei persoane pe baza mandatului de arestare).
Atacul permis sau ordonat de lege i p streaz caracterul just atta timp ct este
efectuat n limitele prev zute de lege. O ac iune, ce poate prezenta un atac provenit din
partea autorit ii care are un v dit caracter ilegal poate da na tere unei ap r ri legitime.
Riposta mpotriva unui atac injust nu trebuie s fie exagerat c ci se transform n
contrariul ei, din legitim , riposta devine un atac injust care s permit o ap rare
legitim .
mpotriva unui atac dezl n uit de un iresponsabil se va riposta n stare de necesitate,
dac cel ce riposteaz cunoa te starea de iresponsabilitate a agresorului, care astfel va
trebui s comit fapta prev zut de legea penal numai dac nu putea nl tura altfel
pericolul. Dac cel ce face ap rarea nu cunoa te starea de iresponsabilitate a agresorului el va riposta n legitim ap rare nl turnd pericolul prin mijloacele pe care le
consider eficiente, nefiind obligat s caute o solu ie mai pu in periculoas . n acest
caz legitima ap rare va veni n concurs i cu eroarea de fapt.
2.
Atacul s fie ndreptat mpotriva persoanei care se ap r , ori mpotriva
alteia sau mpotriva unui interes general. Atacul se ndreapt mpotriva persoanei, a
drepturilor acesteia susceptibile de a fi atacate direct, material, imediat i injust. Aceste
drepturi ale persoanei pot privi: via a, integritatea corporal , s n tatea, libertatea,
onoarea, averea.
mpotriva unui atac periculos poate riposta victima agresiunii i oricare alt
persoan care este prezent la desf urarea atacului. Nu se cere ca ntre persoana care
intervine s resping atacul i victima agresiunii s existe vreun grad de rudenie sau
n elegere prealabil . Nu are importan de asemenea dac victima putea s nl ture
singur atacul sau nu, ori dac victima dorea sau nu s se apere mpotriva atacului.
Atacul ndreptat mpotriva unui interes general justific o ap rare legitim . Interesul
general poate consta ntr-o stare, situa ie, rela ie, activitate ce intereseaz o organiza ie
public .
3.
Atacul s pun n pericol persoana celui atacat ori interesul general.
Existen a unui pericol n care sunt puse valorile sociale amenin ate este necesar
pentru a se putea aprecia intensitatea reac iei celui care se ap r . Dac n urma
71

declan rii atacului nu este creat nicio stare de pericol pentru vreo valoare social
atunci nu mai exist necesitatea unei riposte pentru a respinge un atac nepericulos.
Avnd n vedere c mpotriva atacului care a generat pericolul se riposteaz cu o
fapt prev zut de legea penal i cum ntre atac i ap rare trebuie s existe o
propor ionalitate, se poate afirma c atacul are caracter penal, de i nu ntotdeauna ar
reprezenta o infrac iune.
Condi iile ap r rii.
a) Ap rarea se realizeaz printr-o fapt prev zut de legea penal . Dac s-a
s vr it o fapt prev zut de legea penal se cerceteaz condi iile n care aceasta a avut
loc, dac sunt ndeplinite condi iile cu privire la atac pentru a putea decide dac a fost
s vr it n legitim ap rare.
b) Ap rarea s fie precedat de atac. Aceast condi ie are n vedere desf urarea ap r rii dup nceputul atacului cnd acesta devine actual. Simpla
presupunere c agresorul va dezl n ui un atac nu d dreptul la o ap rare legitim .
c) Ap rarea s se ndrepte mpotriva agresorului pentru a nceta atacul i a
salva valorile periclitate. Ap rarea ndreptat din eroare mpotriva altei persoane dect
a agresorului va duce la nl turarea caracterului penal al faptei i pe temeiul erorii de
fapt coroborat cu legitima ap rare.
d) Ap rarea s fie necesar pentru nl turarea atacului. Necesitatea ap r rii
se apreciaz att sub raportul ntinderii n care aceasta poate fi f cut ct i sub
raportul intensit ii.
Ap rarea este necesar sub raportul ntinderii cnd are loc dup ce atacul a devenit
iminent sau actual i pn n momentul cnd acesta a ncetat prin dezarmarea
agresorului, imobilizarea acestuia.
Ap rarea este necesar i atunci cnd infrac iunea s-a consumat, dar exist
posibilitatea nl tur rii ori diminu rii efectelor. Astfel, n cazul infrac iunii de furt
atacul ndreptat mpotriva avutului nu nceteaz prin luarea bunurilor din deten ia sau
posesia persoanei v t mate, ci dureaz i n timpul ct ho ul se ndep rteaz cu lucrul
furat de la locul comiterii infrac iunii, iar n timpul ct infrac iunea este flagrant ,
ap rarea este necesar pentru restabilirea situa iei anterioare, pentru prinderea ho ului
i predarea lui organelor penale.
Ap rarea este necesar sub raportul intensit ii ct a condus la nl turarea atacului i
nu a dep it gravitatea pericolului care amenin a valorile sociale.
Necesitatea actului n ap rare nu presupune exclusivitatea acestuia. Exist legitim
ap rare i atunci cnd cel atacat se putea salva prin fug .
e) Ap rarea s fie propor ional cu gravitatea atacului. Aceast condi ie ce
prive te propor ionalitatea dintre atac i ap rare rezult din dispozi iile art. 26 alin. 1 C.p.
referitoare la excesul neimputabil. Propor ionalitatea dintre ap rare i atac nu este de ordin
matematic i nu presupune echivalen a mijloacelor. Propor ionalitatea ap r rii cu gravitatea
atacului are n vedere respectarea unei echivalen e ntre actul de ap rare i cel de atac, astfel
c la un atac ndreptat mpotriva integrit ii corporale se poate riposta cu o fapt de ap rare
ce prive te integritatea corporal a agresorului.
Dac ap rarea este v dit dispropor ionat fa de gravitatea atacului i de
mprejur rile n care acesta a avut loc, fapta este s vr it cu dep irea limitelor
legitimei ap r ri. Nefiind ndeplinit condi ia propor ionalit ii fapta s vr it nu este
n legitim ap rare.
Dep irea limitelor legitimei ap r ri. Dep irea limitelor legitimei ap r ri poate
conduce la nl turarea caracterului penal al faptei cnd se ntemeiaz pe tulburarea sau
temerea n care se g sea f ptuitorul n momentul comiterii faptei. n acest caz fapta
s vr it este nejustificat (nu este n legitim ap rare pentru c nu a fost ndeplinit
condi ia propor ionalit ii), dar ntruct dep irea limitelor legitimei ap r ri se
72

ntemeiat pe tulburare sau temerea f ptuitorului o astfel de fapt nu este imputabil


acestuia (constituie un exces neimputabil).
Excesul neimputabil n cazul legitimei ap r ri este o cauz de neimputabilitate
prev zut n art. 26 alin. 1 C.p. i va fi examinat la sec iunea privind cauzele de
neimputabilitate.
Pentru existen a excesului neimputabil se cer ndeplinite condi iile cu privire la atac,
condi iile cu privire la ap rare pentru existen a legitimei ap r ri, cu deosebire c fapta
n ap rare a dep it marginile unei ap r ri propor ionale cu gravitatea atacului,
dep ire ntemeiat pe tulburarea sau temerea n care se g sea f ptuitorul.
Dac dep irea limitelor legitimei ap r ri nu se ntemeiaz pe tulburare sau temere,
nu mai este incident aceast cauz a excesului neimputabil, iar fapta s vr it n
ap rare este infrac iune s vr it n circumstan a atenuant prev zut de art. 75 alin. 1
lit. b C.p. Excesul de data aceasta este scuzabil.
Prezum ia de ap rare legitim . Prin dispozi iile art. 19 alin. 3 C.p. a fost reglementat
prezum ia de ap rare legitim pentru cel care s vr e te fapta pentru a respinge
p trunderea unei persoane ntr-o locuin , nc pere, dependin sau loc mprejmuit
innd de aceasta, f r drept, prin violen , viclenie, efrac ie sau alte asemenea
modalit i nelegale ori n timpul nop ii.
ntr-o prim ipotez atacul const n p trunderea f r drept prin violen , viclenie,
efrac ie sau alte asemenea modalit i ntr-o locuin , nc pere, dependin sau loc
mprejmuit innd de aceasta, iar ntr-o alt ipotez atacul const n p trunderea f r
drept ntr-unul dintre locurile ar tate mai sus n timpul nop ii. n ambele ipoteze ap rarea
este prezumat legitim dac se realizeaz printr-o fapt pentru a respinge un astfel de
atac.
Prezum ia instituit prin dispozi iile art. 19 alin. 3 C. p. nu poate fi dect
relativ , fiindc ar fi de neconceput acceptarea ca fiind legitim orice ap rare v dit
dispropor ionat fa de gravitatea nc lc rii dreptului la inviolabilitate al domiciliului.
Efectele legitimei ap r ri. Fapta s vr it n stare de legitim ap rare nu este infrac iune
pentru c i lipse te tr s tura esen ial de a fi nejustificat . Conduita f ptuitorului este
permis de lege fiind justificat de necesitatea nl tur rii agresiunii care punea n
pericol valorile sociale ocrotite.
Fapta s vr it n legitim ap rare nu este infrac iune i pe cale de consecin nu
atrage r spunderea penal a f ptuitorului.
Fapta s vr it n legitim ap rare propriu-zis nu are caracter ilicit i nu poate
atrage nici o alt r spundere juridic . Conform art. 1360 alin. 1 C. Civ. nu datoreaz
desp gubire cel care fiind n legitim ap rare, a cauzat agresorului un prejudiciu.
2. Starea de necesitate
No iune i natur juridic . Starea de necesitate este o cauz justificativ care nl tur
caracterul penal al faptei.
Potrivit dispozi iilor art. 20 alin. 2 C.p.: Este n stare de necesitate persoana care
s vr e te fapta pentru a salva de la un pericol imediat i care nu putea fi nl turat
altfel via a, integritatea corporal , sau s n tatea sa ori a altei persoane sau un bun
important al s u ori al altei persoane sau un interes general, dac urm rile faptei nu
sunt v dit mai grave dect cele care s-ar fi putut produce n cazul n care pericolul nu
era nl turat.

Fapta s vr it n stare de necesitate nu este infrac iune deoarece este permis de


lege, este justificat . F ptuitorul a fost constrns la s vr irea faptei de necesitatea
ap r rii mpotriva unui pericol imediat, care nu putea fi nl turat altfel, a anumitor
valori sociale, expres ar tate de lege.
Se consider fapte s vr ite n stare de necesitate: spargerea unui zid, a unei
ncuietori pentru a salva o persoan imobilizat ntr-o nc pere care este incendiat , ori
73

distrugerea unui pod de lemn peste ru care mpreun cu obiectele aduse de ape au
format un baraj n calea apelor i astfel prezint un pericol iminent de inundare a unei
localit i, a unei uzine etc., sau se sustrage un autovehicul pentru a transporta de
urgen la spital pe o persoan accidentat .
Pericolul care amenin valorile sociale ocrotite n cazul st rii de necesitate este
generat de diferite ntmpl ri: inunda ii, cutremure, incendii, reac ii ale animalelor etc.
i nu de atacul unei persoane ca n cazul legitimei ap r ri.
Condi iile n care o fapt prev zut de legea penal este considerat ca fiind
s vr it n stare de necesitate sunt prev zute n art. 20 alin. 2 C.p. i privesc pe de o
parte pericolul, iar pe de alt parte fapta s vr it pentru salvarea valorilor sociale
ocrotite.
Condi ii privitoare la pericol. Geneza pericolului, care poate determina s vr irea unei
fapte prev zute de legea penal , este cel mai adesea un eveniment ntmpl tor (un
cutremur, o inunda ie, un incendiu provocat de fulger, alunecare de teren, etc.), dar
poate fi creat i prin activit i omene ti, imprudente ori inten ionate (de ex. un incendiu
declan at de un individ). Sursa pericolului poate consta chiar n comportarea victimei
ce urmeaz a fi salvat (de ex.: o persoan lucreaz ntr-o nc pere cu substan e
inflamabile, provoac un incendiu n care se accidenteaz grav i pentru transportarea
ei de urgen la spital se ia f r drept un autovehicul).
a) S fie imediat. Pericolul este imediat cnd este pe cale s se produc (are
caracter iminent). Iminen a se situeaz n anticamera actualului, ceea ce presupune c
este ndeplinit aceast condi ie de a fi iminent cnd pericolul este deja actual.
b) Pericolul imediat s amenin e valorile sociale ar tate n art. 20 alin. 2
C.p. O fapt este considerat s vr it n stare de necesitate cnd a fost necesar pentru
a salva de la un pericol imediat valorile sociale: via a, integritatea corporal ,
s n tatea persoanei, un bun important al acesteia ori un interes general.
Pericolul poate amenin a i un bun important al f ptuitorului sau al altuia. Prin bun
important trebuie n eles acel bun care prin valoarea sa deosebit artistic , tiin ific ,
istoric ori afectiv legitimeaz ac iunea de salvare din fa a pericolului (sunt
considerate bunuri importante de ex.: cl dirile, muzeele, tablourile, obiectele de art ).
n sfr it pericolul iminent poate amenin a i interesul general a c rui salvare
constituie i o ndatorire civic pentru orice persoan .
c) Pericolul s fie inevitabil, adic s nu poat fi nl turat n alt mod dect
prin s vr irea faptei prev zute de legea penal .
Aprecierea caracterului inevitabil al pericolului se face n concret prin luarea n
considerare a tuturor mprejur rilor n care persoana a fost nevoit s ac ioneze sub
amenin area pericolului. Vor fi avute n vedere, de asemenea, particularit ile
psihofizice ale persoanei ce a ac ionat, pentru a decide dac aceasta putea s prevad i
alt posibilitate de salvare, eventual mai pu in d un toare.
Condi iile ac iunii de salvare. Ac iunea de salvare a valorilor sociale ar tate n art. 20
alin. 2 C.p. pentru a fi considerat s vr it n stare de necesitate trebuie s
ndeplineasc condi iile:
a) S se realizeze prin comiterea unei fapte prev zute de legea penal ;
b) Ac iunea de salvare prin s vr irea faptei prev zut de legea penal s fi
constituit singurul mijloc de nl turare a pericolului. Ac iunea de salvare este
considerat necesar cnd se efectueaz ntre momentul n care pericolul a devenit
imediat i pn la ncetarea acestuia.
Dac f ptuitorul avea posibilitatea s nl ture pericolul prin alte mijloace f r a
s vr i fapta prev zut de legea penal , era obligat la acestea.
De ex. nu poate fi considerat ca fiind s vr it n stare de necesitate fapta inculpatului
care a condus pe drumurile publice, f r permis, un autovehicul, spre a transporta la gar
74

un prieten din alt localitate, venit la el n vizit i a c rui locuin i bunuri personale
erau expuse pericolului de inunda ie, ct vreme exista i alte posibilit i pentru a
transporta la gar n timp util pe cel interesat

Ac iunea de salvare poate fi desf urat att de persoana expus pericolului ct i de


alt persoan .
c) Prin ac iunea de salvare s nu se cauzeze urm ri v dit mai grave dect
acelea care s-ar fi putut produce dac pericolul nu era nl turat. Ac iunea de salvare a
valorilor sociale mpotriva pericolului imediat este necesar numai dac nu produce
urm ri mai grave dect cele care s-ar fi produs dac pericolul nu era nl turat.
Dac prin fapt s-au cauzat urm ri v dit mai grave dect cele care s-ar fi putut
produce dac pericolul nu era nl turat, fapta de salvare s-a f cut cu dep irea
limitelor st rii de necesitate. n acest caz fapta nu este s vr it n condi iile st rii de
necesitate avnd astfel caracter nejustificat.
Cnd f ptuitorul i-a dat seama c pricinuie te urm ri v dit mai grave dect cele
care s-ar fi putut produce dac pericolul nu era nl turat, atunci fapta este nu numai
nejustificat ci i imputabil celui care a s vr it-o. n acest caz, dac fapta este
infrac iune i atrage r spunderea penal a f ptuitorului, va fi incident n favoarea
acestuia circumstan a atenuant a dep irii limitelor st rii de necesitate prev zut de
art. 77 alin. 1 lit. c C.p. (de ex.: nu va fi n stare de necesitate persoana care, pentru a
salva de la inunda ie gr dina sa de legume, distruge un baraj de o valoare mult mai
mare).
Dac f ptuitorul nu i-a dat seama n momentul s vr irii faptei c urm rile vor fi
v dit mai grave dect cele care s-ar fi putut produce dac pericolul nu era nl turat,
fapta este s vr it n condi iile excesului neimputabil. Excesul neimputabil n cazul
st rii de necesitate este o cauz de neimputabilitate prev zut n art. 26 alin. 2 C.p. i
va fi examinat n cadrul cauzelor de neimputabilitate.
d) Fapta s nu fie s vr it de c tre sau pentru a salva o persoan care
avea obliga ia de a nfrunta pericolul. Cel care are obliga ia s nfrunte pericolul nu
poate invoca stare de necesitate pentru a se ap ra de r spundere n cazul n care nu
ac ioneaz pentru a nl tura pericolul (de ex.: pompierul nu poate invoca starea de
necesitate n nendeplinirea ordinului de a localiza incendiul ori medicul nu poate
invoca starea de necesitate pentru a nu- i ndeplini obliga iile de a merge ntr-o zon
contaminat i a asigura ngrijirea bolnavilor).
Efectele st rii de necesitate. Fapta s vr it n stare de necesitate nu are un caracter
infrac ional, deoarece este permis de lege.
Starea de necesitate nu are drept consecin i nl turarea r spunderii civile fiindc
de cele mai multe ori prejudiciul este adus unei persoane nevinovate de ivirea
pericolului. Conform art. 1361 C. civ. Cel care, aflat n stare de necesitate, a distrus
sau a deteriorat bunurile altuia pentru a se ap ra pe sine ori bunurile proprii de un
prejudiciu sau pericol iminent este obligat s repare prejudiciul cauzat , potrivit
regulilor aplicabile mbog irii f r just cauz , iar conform art. 1362 C. civ. Dac ,
n cazurile prev zute de art. 1360 alin. (2) i art. 1361, fapta p gubitoare a fost
s vr it n interesul unei ter e persoane, cel prejudiciat se va ndrepta mpotriva
acesteia n temeiul mbog irii f r just cauz .
3. Exercitarea unui drept sau ndeplinirea unei obliga ii
No iune i caracterizare. Conform art. 21 C.p.: (1) Este justificat fapta prev zut de
legea penal constnd n exercitarea unui drept recunoscut de lege sau n ndeplinirea
unei obliga ii impuse de lege, cu respectarea condi iilor i limitelor prev zute de
aceasta.
(2) Este de asemenea justificat fapta prev zut de legea penal constnd n
ndeplinirea unei obliga ii impuse de autoritatea competent , n forma prev zut de
75

lege, dac aceasta nu este n mod v dit ilegal .


Dispozi iile art. 21 C.p. privind exercitare unui drept sau a ndeplinirii unei obliga ii
au n vedere trei situa ii: 1) exercitarea unui drept recunoscut de lege; 2) ndeplinirea
unei obliga ii impuse de lege i 3) ndeplinirea unei obliga ii impuse de autoritatea
competent .
1) Exercitarea unui drept recunoscut de lege. Pentru existen a cauzei justificative sub
aceast form trebuie ndeplinite condi iile:
a) s vr irea unei fapte prev zute de legea penal . Dac fapta s vr it nu
este prev zut de legea penal atunci nu se pune problema nl tur rii caracterului
nejustificat al acesteia. Fapta nu este prev zut de legea penal dac nu ndepline te
una dintre condi iile prev zute de lege. Astfel dac legea prevede condi ia ca fapta s
fie s vr it f r drept, iar aceasta a fost s vr it cu drept, rezult c o condi ie
esen ial nu a fost ndeplinit , iar pe cale de consecin fapta concret s vr it nu este
prev zut de legea penal .
De ex. p trunderea n propria locuin a persoanei nu poate constitui fapta de violare de
domiciliu ct vreme persoana respectiv nu are ngr dit dreptul de a intra n domiciliul
respectiv nu reprezint o fapt prev zut de legea penal (nu este o fapt tipic ).

b) exercitarea dreptului s fie prev zut de lege. No iunea de lege avut


n vedere este cea n sens larg. Exercitarea dreptului prev zut de lege presupune ca
aceasta s se realizeze n condi iile i n limitele legii. Exercitarea
dreptului
cu
dep irea cadrului legal, cu rea-credin , nu mai poate constitui o cauz justificativ
pentru fapta prev zut de legea penal .
2) ndeplinirea unei obliga ii impuse de lege. Sub aceast form , cauza justificativ
trebuie s ndeplineasc urm toarele condi ii:
a) s vr irea unei fapte prev zute de legea penal . Dac fapta nu este
prev zut de legea penal (nu este tipic ) nu se pune problema analizei caracterului
nejustificat al acesteia.
b) ndeplinirea obliga iei trebuie f cut cu respectarea condi iilor i
limitelor prev zute de lege. No iunea de lege avut n vedere de c tre legiuitor este cea
n sens larg, aceea i ca n cazul exercit rii unui drept recunoscut de lege. Dep irea
limitelor ori condi iilor n care este ndeplinit obliga ia legal nl tur orice justificare
pentru eventuala fapt prev zut de legea penal comis .
De ex. interven iile chirurgicale presupun v t marea persoanei, dar care nu vor conduce
la realizarea unei infrac iuni ct vreme interven ia a decurs conform prescrip iilor ori
procedurilor medicale.

3) ndeplinirea unei obliga ii impuse de autoritatea competent . Condi ii:


a) s vr irea unei fapte prev zute de legea penal ;
b) ndeplinirea obliga iei s fie impus de autoritatea competent .
Impunerea unei obliga ii de c tre altcineva dect cel competent potrivit legii s impun
o astfel de obliga ie face ca acea impunere s fie ilegal i astfel fapta prev zut de
legea penal s fie nejustificat .
c) ndeplinirea obliga iei s fie impus n forma prev zut de lege. Al turi
de condi ia autorit ii competente, condi ia formei prev zut de lege, reprezint pentru
cel care execut obliga ia (f ptuitorul) un indiciu de legalitate a faptei pe care o
s vr e te pentru aducerea la ndeplinire a obliga iei respective.
d) ndeplinirea obliga iei s nu fie n mod v dit ilegal . ntruct obliga ia
eman de la autoritatea competent , dar i n forma prev zut de lege prezum ia de
legalitate este destul de mare. F ptuitorul (executantul obliga iei) nu este o simpl
unealt n mna autorit ii emitente ci o persoan care poate discerne ntre ceea ce este
bine i r u, iar n fa a unei discrepan e evidente ntre cerin ele legii i condi iile n care

76

trebuie adus la ndeplinirea obliga ia, executantul trebuie s


ndeplinirea acesteia.

se ab in

de la

Efecte. S vr irea unei fapte prev zute de legea penal n exercitarea unui drept sau
ndeplinind o obliga ie impus de lege ori de c tre autoritatea competent este
justificat i fiind astfel permis de lege, nu constituie infrac iune i pe cale de
consecin nu atrage r spunderea penal .
Exercitarea unui drept recunoscut de lege nl tur caracterul nejustificat al faptei
prev zute de legea penal , dar dac exercitarea acestui drept se dovede te ca fiind
abuziv , r spunderea civil nu va fi nl turat , iar eventualul prejudiciu cauzat va
trebui reparat (art. 1353 C. civ.).
4. Consim mntul persoanei v t mate
No iune i caracterizare. Conform art. 22 C.p. (1) Este justificat fapta prev zut de
legea penal s vr it cu consim mntul persoanei v t mate, dac aceasta putea s
dispun n mod legal de valoarea social lezat sau pus n pericol.
(2) Consim mntul persoanei v t mate nu produce efecte n cazul infrac iunilor
contra vie ii, precum i atunci cnd legea exclude efectul justificativ al acestuia.
Consim mntul persoanei v t mate este o cauz justificativ prin care persoana
v t mat este de acord ca o alt persoan s s vr easc fa de ea o fapt prev zut de
legea penal viznd valori sociale de care persoana v t mat poate s dispun n mod
legal.
Condi ii de existen .
a) S se s vr easc o fapt prev zut de legea penal . F r existen a unei
fapte prev zute de legea penal nu se mai pune problema analizei existen ei vreunei
cauze justificative. Dac lipsa consim mntului persoanei v t mate este o condi ie de
existen a infrac iunii atunci existen a unui astfel de consim mnt va face ca fapta s
nu fie prev zut de legea penal (lipse te tipicitatea), iar caracterul penal al faptei va fi
nl turat ca efect al lipsei prevederii n legea penal .
De ex. consim mntul persoanei v t mate privind luarea unui bun mobil din posesia sa
nu va fi calificat furt (art. 228 C.p.) fiindc nu s-a realizat f r consim mntul acesteia
i astfel nu reprezint o fapt prev zut de legea penal ; la fel i n cazul faptei n care
raportul sexual ori actul sexual nu s-a realizat prin constrngere ci cu consim mntul
celeilalte persoane, fapta nu va constitui infrac iunea de viol (art. 218 C.p.), etc.

b) persoana v t mat s fie titularul valorii sociale ce urmeaz a fi lezat .


c) valoarea social lezat sau pus n pericol s fac parte dintre acelea de
care titularul poate dispune n mod legal. Dac parte v t mat consimte la lezarea sau
punerea n pericol a valorii sociale (de care teoretic poate dispune) cu scopul de a
aduce atingere altor valori sociale atunci un astfel de acord nu este valabil, iar fapta
este nejustificat . De ex. partea v t mat consimte la producerea de v t m ri asupra sa
n scopul sustragerii de la serviciul militar pe timp de r zboi (art. 432 C.p.); n acest
caz f ptuitorul care a tiut scopul urm rit prin acordul dat de c tre persoana v t mat
nu va putea invoca aceast cauz justificativ pentru c persoana v t mat nu a dispus,
n acest caz, n mod legal de valoarea social ocrotit .
n cazul infrac iunilor contra vie ii consim mntul persoanei v t mate nu produce
niciun efect (art. 22 alin. 2 C.p.). A adar persoana v t mat nu poate consim i la
s vr irea unei fapte prev zute de legea penal care s aib ca obiect via a persoanei
respective.
Titularul nu poate dispune n mod legal de valoarea social ocrotit nici atunci cnd
o prevedere legal exclude caracterul justificat al consim mntului n cazul unor
infrac iuni. De ex. n cazul infrac iunii de trafic de persoane n art. 210 alin. 3 C.p. se
prevede consim mntul persoanei victim a traficului nu constituie cauz
justificativ .
77

d) existen a consim mntului persoanei v t mate. Consim mntul trebuie


s fie valabil exprimat (s nu fie viciat) i poate fi dat n orice form (oral, scris,
gesturi, etc.), afar de cazul n care n lege se prevede o anumit form .
Consim mntul persoanei v t mate poate fi exprimat personal, dar este posibil s fie
exprimat printr-un reprezentant. Dac persoana v t mat i-a dat ini ial acordul dar pe
parcursul s vr irii faptei a retras acest acord, continuarea s vr irii faptei este
nejustificat i poate fi infrac iune.
Efecte. Fapta prev zut de legea penal s vr it cu consim mntul persoanei v t mate
este justificat (are caracter licit) i deci nu va avea caracter penal.
Dac se produce o fapt mai grav dect aceea la care s-a consim it f ptuitorul va
r spunde penal pentru aceasta.
Test de verificare
Alege i varianta care se potrive te enun urilor urm toare:
1. Atacul n cazul legitimei ap r ri trebuie:
a) s fie imediat;
b) s aib temei legal;
c) s fie verbal.
2. Poate exista stare de legitim ap rare dac atacul:
a) este material, direct, imediat i injust, ndreptat mpotriva altei persoane dect cea
care riposteaz ;
b) nu pune n pericol, persoana celui atacat sau interesul general;
c) este dezl n uit de un iresponsabil i cel care se ap r cunoa te acest lucru.
3. Poate exista stare de legitim ap rare dac atacul:
a) pune ntr-un pericol oarecare persoana celui atacat sau interesul ob tesc;
b) este material, direct, imediat i injust, ndreptat mpotriva altei persoane dect cea
care riposteaz ;
c) este dezl n uit de un iresponsabil i cel care se ap r cunoa te acest lucru.
4. n cazul st rii de necesitate, pericolul poate s amenin e:
a) un bun oarecare al f ptuitorului;
b) un bun oarecare al victimei;
c) integritatea corporal a f ptuitorului.

78

Rezumat
Cauzele care nl tur caracterul penal al faptei privesc lipsa uneia dintre tr s turile
esen iale ale infrac iunii
Lipsa a cel pu in uneia dintre tr s turile esen iale ale infrac iunii va conduce la
nl turarea caracterului infrac ional al faptei s vr ite.
Ordinea n care se analizeaz cauzele care nl tur caracterul penal al faptei este:
1. lipsa prevederii n legea penal - dac fapta s vr it ntrune te
condi iile de existen ale infrac iunii prev zute n norma incriminatoare nseamn c
acea fapt este prev zut de legea penal ;
2. cauzele justificative - dac am stabilit c fapta s vr it este prev zut de
legea penal (este tipic ) este posibil ca aceast fapt s nu fie nejustificat (nu exist
tr s tura esen ial a faptei nejustificate), nl turarea caracterului nejustificat fiind
consecin a existen ei unei cauze justificative;
3. cauzele de neimputabilitate - dac fapta este prev zut de legea penal
i este i nejustificat (nu exist vreo cauz justificativ ) este posibil ca aceast fapt s
nu fie imputabil persoanei care a s vr it-o (nu exist tr s tura esen ial a
imputabilit ii), nl turarea caracterului imputabil al faptei fiind nl turat ca urmare a
existen ei unei cauze de neimputabilitate.
Bibliografie
C. Mitrache, C. Mitrache, Drept penal romn partea general , conform Noului Cod
penal, Editura Universul Juridic, Bucure ti 2014;
V. Pa ca, Drept penal partea general , edi ia a III-a actualizat cu modific rile la zi
ale Codului penal, Editura Universul Juridic, Bucure ti 2014;
C. Bulai, B.N. Bulai, Manual de drept penal partea general , Editura Universul
Juridic, Bucure ti 2007;
L. Lefterache, Drept penal partea general . Curs pentru studen ii anului II, edi ia a
III-a rev zut i ad ugit , Editura Universul Juridic, Bucure ti, 2011;
C. Bulai, C. Mitrache, C. Mitrache, L. Lefterache, Drept penal romn - partea
general . Culegere de probleme din practica judiciar pentru uzul studen ilor, Ed.
Universul Juridic, edi ia a VII-a rev zut i ad ugit , Bucure ti, 2012.
R spunsuri la testul de verificare
1. a

2. a

3. b

4. c

79

UNITATEA DE NV ARE 8
Cauzele de neimputabilitate
PLAN
Sec iunea I - Constrngerea fizic
Sec iunea a II-a Constrngerea moral
Sec iunea a III-a Excesul neimputabil
1. Excesul neimputabil n cazul legitimei ap r ri
2. Excesul neimputabil n cazul st rii de necesitate
Sec iunea a IV-a Minoritatea f ptuitorului
Sec iunea a V-a Iresponsabilitatea
Sec iunea a VI-a Intoxica ia
Sec iunea a VII-a Eroarea
Sec iunea a VIII-a Cazul fortuit
Test de verificare
Rezumat
Bibliografie
Obiective
Cauzele de neimputabilitate nl tur caracterul imputabil al faptei care n acela i timp este
prev zut de legea penal , dar i nejustificat .
nv area cauzelor care nl tur carcterul penal al faptei ca urmare a lipsei caracterului
imputabil al faptei s vr ite.
Timp de nv are aproximat: 3 ore
Sec iunea I
CONSTRNGEREA FIZIC

No iune i caracterizare. Constrngerea fizic este o cauz de neimputabilitate care


nl tur caracterul penal al faptei. Conform art. 24 C.p. nu este imputabil fapta
prev zut de legea penal s vr it din cauza unei constrngeri fizice c reia
f ptuitorul nu i-a putut rezista.
Constrngerea fizic este presiunea pe care o for c reia nu i se poate rezista o
exercit asupra energiei fizice a unei alte persoane n a a fel nct aceasta comite o
fapt prev zut de legea penal fiind n imposibilitatea fizic s ac ioneze altfel.
Sub imperiul constrngerii fizice sau for ei majore cum mai este denumit n
doctrina penal , persoana este mpiedicat s ac ioneze (de ex.: militarul sechestrat nu
se poate prezenta la unitate, acarul este imobilizat de r uf c tori i nu poate schimba
macazul la calea ferat etc.).
Condi iile constrngerii fizice:
a) S existe o constrngere asupra fizicului unei persoane. Ac iunea de
constrngere asupra fizicului unei persoane poate proveni din partea altei persoane
(imobilizare, sechestrare); constrngerea poate fi i din partea unui animal (un cine
80

dresat care imobilizeaz f ptuitorul) ori din partea unui eveniment (inunda ie, viscol,
cutremur etc.) care r pe te libertatea de mi care a f ptuitorului n sensul c l opre te
de la ac iune, ori l mpinge la o activitate ca pe un simplu instrument (c derea pe
ghea , le inul, epilepsia etc.).
For a de constrngere asupra fizicului persoanei trebuie s existe n momentul
comiterii faptei. Dac se stabile te c la un moment anterior f ptuitorul a prev zut
apari ia for ei constrng toare, dar nu a luat m suri s o nl ture (ct nc mai putea)
spre a se putea prevala de aceast situa ie n cazul s vr irii unei fapte ulterioare,
caracterul penal al faptei nu va fi nl turat. O astfel de situa ie este cunoscut n
doctrina penal de actio libera in causa.
b) Constrngerea la care a fost supus persoana s nu i se fi putut rezista.
Aceast condi ie are n vedere natura constrngerii c reia nu i s-a putut opune o
rezisten eficace. Cel constrns nu a putut rezista constrngerii s vr ind n acest fel
fapta.
Dac exista posibilitate de a rezista constrngerii, cel constrns era obligat la
aceasta (de ex.: militarul sechestrat ntr-o nc pere, la parterul unei locuin e avea
posibilitatea s se elibereze prin fereastra care era deschis ).
Posibilitatea de a rezista constrngerii fizice se apreciaz la cazul concret innd
seama deopotriv de natura i de intensitatea for ei de constrngere ca i de capacitatea
i starea psihic a persoanei constrnse.
c) Sub imperiul constrngerii fizice persoana s s vr easc o fapt prev zut de legea penal . Este condi ia care determin cercetarea ndeplinirii i a
celorlalte condi ii. Dac cel constrns fizic nu a s vr it o fapt prev zut de legea
penal nu sunt incidente dispozi iile ce prev d constrngerea fizic .
Efectele constrngerii fizice. Fapta s vr it sub imperiul constrngerii fizice nu este
infrac iune, nu are caracter penal pentru c nu i este imputabil f ptuitorului.
Vinov ia nu poate exista cnd f ptuitorul nu are libertatea de ac iune.
Fapta nefiind infrac iune, pe cale de consecin nu atrage r spunderea penal .
Sec iunea a II-a
CONSTRNGEREA MORAL

No iune i caracterizare. Constrngerea moral este o cauz care nl tur tr s tura


imputabilit ii faptei i pe cale de consecin caracterul infrac ional al acesteia.
Conform art. 25 C.p. nu este imputabil fapta prev zut de legea penal s vr it
din cauza unei constrngeri morale, exercitat prin amenin are cu un pericol grav
pentru persoana f ptuitorului ori a altuia i care nu putea fi nl turat n alt mod.
Sub imperiul amenin rii cu pericolul grav cel amenin at nu mai are libertate de
voin
i s vr e te o fapt prev zut de legea penal (de ex.: sub amenin area cu
pistolul func ionarul ntocme te un act fals).
Condi iile constrngerii morale.
a) S se s vr easc o fapt prev zut de legea penal sub imperiul unei
constrngeri exercitat prin amenin are.
b) S existe o ac iune de constrngere exercitat prin amenin are cu un
pericol grav. Ac iunea de constrngere executat prin amenin are cu un pericol grav
creeaz persoanei amenin ate un sentiment de team sub imperiul c reia s vr e te
fapta prev zut de legea penal .
Sub imperiul amenin rii persoana are de ales ntre s sufere r ul grav cu care este
amenin at sau s s vr easc fapta ce i se pretinde.
c) Pericolul grav cu care se amenin s nu poat fi nl turat altfel dect
prin s vr irea faptei pretinse care este o fapt prev zut de legea penal .
81

Aceast condi ie desprins din dispozi iile art. 25 C.p., presupune c f ptuitorul s fi
recurs la s vr irea faptei numai dac nu avea alt posibilitate de a nl tura pericolul
provenit din amenin are. Dac f ptuitorul putea nl tura pericolul printr-o fapt
neprev zut de legea penal era obligat s s vr easc o astfel de fapt .
Efectele constrngerii morale. Fapta s vr it sub imperiul unei constrngeri morale nu
este infrac iune deoarece nu i este imputabil persoanei care a s vr it-o.
Fapta nu i poate fi imputat persoanei care a s vr it-o dac acesteia i lipse te
libertatea de voin .
Sec iunea a III-a
EXCESUL NEIMPUTABIL

Caracterizare. Sub aceast denumire n dispozi iile at. 26 C.p. sunt prev zute dou cauze
de neimputabilitate care au o strns leg tur cu dou cauze justificative: legitima
ap rare i starea de necesitate.
n cazul cauzelor de neimputabilitate reglementate n art. 26 C.p. sunt prev zute
condi iile n care dep irea limitelor legitimei ap r ri i respectiv dep irea limitelor
st rii de necesitate conduc la neimputabilitatea faptei s vr ite.
1. Excesul neimputabil n cazul dep irii limitelor legitimei ap r ri
No iune. Aceast cauz de neimputabilitate exist , potrivit art. 26 alin. 1 C.p. cnd:
fapta prev zut de legea penal s vr it de persoana aflat n legitim ap rare,
care a dep it, din cauza tulbur rii sau temerii, limitele unei ap r ri propor ionale cu
gravitatea atacului.
Pentru existen a acestei cauze de neimputabilitate este necesar mai nti
ndeplinirea condi iilor legitimei ap r ri (cu privire la atac i cu privire la ap rare), dar
cu deosebirea c ap rarea dep e te propor iile n raport cu gravitatea atacului.
Dep irea limitelor legitimei ap r ri sub raportul propor ionalit ii cu gravitatea
atacului nu mai este justificat , dar este neimputabil cnd se datoreaz tulbur rii sau
temerii n care se g se te persoana care face ap rarea. Dep irea limitelor legitimei
ap r ri, cauz de neimputabilitate exist a adar numai dac prive te dep irea limitelor
unei ap r ri propor ionale cu gravitatea atacului, iar aceast dep ire s aib drept
cauz tulburarea sau temerea n care se afl persoana care se ap r (care respinge
atacul).
Efecte juridice ale excesului neimputabil n cazul dep irii limitelor legitimei
ap r ri. Fapta s vr it cu dep irea limitelor legitimei ap r ri nu este imputabil
persoanei care a s vr it-o fiindc acesta a comis fapta f r vinov ie din cauza
tulbur rii ori temerii n care se afla la momentul respectiv.
n ceea ce prive te consecin ele pe planul r spunderii civile se vor avea n vedere
dispozi iile art. 1360 alin. 2 C. civ. conform c rora cel care a s vr it o infrac iune
prin dep irea limitelor legitimei ap r ri va putea fi obligat la plata unei ndemniza ii
adecvate i echitabile.
Fiind o cauz de prive te persoana f ptuitorului excesul neimputabil de ap rare nu
se r sfrnge asupra participan ilor la s vr irea faptei.
Excesul scuzabil. Dac fapta s vr it cu dep irea limitelor legitimei ap r ri nu are ca
temei tulburarea sau temerea persoanei care a s vr it-o, fapta este imputabil ,
constituie infrac iune, dar aceast stare va fi re inut ca circumstan atenuant legal
a dep irii limitelor legitimei ap r ri, prev zut n art. 75 alin. 1 lit. b C.p.
Dep irea limitelor legitimei ap r ri ca circumstan
atenuant legal este
cunoscut n doctrina penal sub denumirea de exces scuzabil.
82

Autoevaluare
Ar ta i asem n rile i deosebirile ntre excesul neimputabil i excesul scuzabil n cazul legitimei
ap r ri.
2. Excesul neimputabil n cazul dep irii limitelor st rii de necesitate
No iune i condi ii. Conform art. 26 alin. 2 C.p.: Nu este imputabil fapta prev zut de
legea penal s vr it de persoana aflat n stare de necesitate, care nu i-a dat
seama, n momentul comiterii faptei, c pricinuie te urm ri v dit mai grave dect cele
care s-ar fi putut produce dac pericolul nu era nl turat.
a) i n cazul acestei cauze de neimputabilitate este necesar ndeplinirea condi iilor
n care fapta este s vr it n stare de necesitate i care privesc pe de o parte pericolul
i pe de alt parte ac iunea de salvare.
b) n cazul acestei cauze de neimputabilitate urm rile faptei de salvare sunt v dit
mai grave dect cele care s-ar fi putut produce dac pericolul nu era nl turat. A adar,
ne afl m n prezen a unei dep iri a propor iei ce trebuie s existe ntre urm rile
provocate prin fapta de salvare i cele care s-ar fi putut produce dac pericolul nu era
nl turat.
c) F ptuitorul n momentul comiterii faptei s nu- i fi dat seama c pricinuie te
urm ri v dit mai grave dect cele care s-ar fi putut produce dac pericolul nu era
nl turat.
Efecte juridice ale excesului neimputabil n cazul st rii de necesitate. Fapta comis de
persoana aflat n stare de necesitate, ce a produs urm ri v dit mai grave dect cele
care s-ar fi putut produce dac pericolul nu era nl turat, nu este imputabil fiindc
aceasta nu i-a dat seama n momentul comiterii faptei de aceste urm ri.
Excesul neimputabil este o cauz personal i nu se r sfrnge asupra participan ilor
la s vr irea faptei de salvare.
Excesul scuzabil. Dac n timpul s vr irii faptei de salvare f ptuitorul i-a dat seama c
pricinuie te urm ri v dit mai grave dect cele care s-ar fi putut produce dac pericolul
nu era nl turat fapta nu mai constituie un exces neimputabil ci este infrac iune. n
acest caz dep irea limitelor st rii de necesitate reprezint un exces scuzabil i
reprezint o circumstan atenuant legal prev zut n dispozi iile art. 75 alin. lit. c
C.p.
Sec iunea a IV-a
MINORITATEA F PTUITORULUI

No iune i caracterizare. Minoritatea f ptuitorului este o cauz care nl tur


imputabilitatea faptei.
Conform art. 27 C.p. nu este imputabil fapta prev zut de legea penal s vr it
de un minor, care la data comiterii acesteia nu ndeplinea condi iile legale pentru a
r spunde penal.
Minoritatea este starea n care se g se te f ptuitorul minor, care n momentul
s vr irii faptei prev zute de legea penal nu mplinise vrsta r spunderii penale.
Prin dispozi iile art. 113 alin. 1 C.p. s-a stabilit c minorul care nu a mplinit
vrsta de 14 ani nu r spunde penal, iar n alin. 2 al aceluia i articol s-a stabilit c
minorul care are vrsta ntre 14 i 16 ani r spunde penal numai dac se dovede te c
a s vr it fapta cu discern mnt.
Minoritatea f ptuitorului cauz care nl tur caracterul penal al faptei prive te
att pe minorul care nu a mplinit 14 ani ct i pe minorul ntre 14 i 16 ani care a
s vr it fapta f r discern mnt.
83

Pentru minorul care nu a mplinit vrsta de 14 ani se prezum absolut c nu are


responsabilitate penal . Minorul care are vrsta ntre 14 i 16 ani este prezumat relativ c
nu are discern mntul faptelor sale. Aceast prezum ie fiind relativ se poate r sturna prin
dovada c la s vr irea faptei concrete a avut discern mnt.
Condi iile st rii de minoritate. Minoritatea f ptuitorului nl tur caracterul penal al
faptei dac sunt ndeplinite condi iile:
a) s se s vr easc o fapt prev zut de legea penal ;
b) f ptuitorul, la data s vr irii faptei, s nu ndeplineasc condi iile legale
pentru a r spunde penal. Aceast condi ie prive te a adar situa ia c la data s vr irii
faptei minorul s nu aib mplinit vrsta de 14 ani. Condi ia este ndeplinit i atunci
cnd minorul avea vrsta ntre 14 i 16 ani i nu se constatase s vr irea faptei cu
discern mnt.
nl turarea caracterului penal al faptelor care se prelungesc n timp (infrac iuni
continui, continuate) dup mplinirea vrstei de 14 ani va fi posibil numai dac nu se
dovede te existen a discern mntului n s vr irea ac iunilor ori inac iunilor ce au fost
comise dup mplinirea vrstei de 14 ani.
n cazul infrac iunilor progresive, este nl turat caracterul penal dac n momentul
comiterii ac iunii f ptuitorul era minor sub 14 ani, chiar dac rezultatul se produce
dup mplinirea acestei vrste.
Efectele minorit ii. Fapta prev zut de legea penal s vr it de un minor care la data
comiterii acesteia nu ndeplinea condi iile legale pentru a r spunde penal, nu este
infrac iune, deoarece nu i este imputabil acestuia. F ptuitorul nu ndeplinea condi iile
de dezvoltare biopsihic care s -i permit n elegerea caracterului ac iunilor sau
inac iunilor lui i s le dirijeze n mod con tient.
Minoritatea, ca de altfel toate cauzele de impunitate, este o cauz personal i nu se
r sfrnge asupra participan ilor la s vr irea faptei.
Sec iunea a V-a
IRESPONSABILITATEA

No iune i caracterizare. Iresponsabilitatea f ptuitorului este o cauz care nl tur


caracterul imputabil al faptei.
Conform art. 28 C.p. nu este imputabil fapta prev zut de legea penal s vr it
de persoana care, n momentul comiterii acesteia, nu putea s - i dea seama de
ac iunile sau inac iunile sale ori nu putea s le controleze, fie din cauza unei boli
psihice, fie din alte cauze.
Iresponsabilitatea este starea de incapacitate psihofizic a unei persoane care nu
poate s - i dea seama de semnifica ia social a ac iunilor sau inac iunilor sale ori nu
poate fi st pn pe ele.
Incapacitatea psihic a unei persoane se poate datora: unor anomalii care mpiedic
dezvoltarea facult ilor psihice (idio enia, infantilism, cretinism, debilitate mintal ),
unor maladii neuropsihice (somn natural, somn hipnotic, lipotimie etc.), unor tulbur ri
psihice provocate prin intoxica ii (st ri de incon tien ce pot avea cauza n consumul
de alcool, substan e stupefiante, alimente alterate etc.).
Pentru a duce la nl turarea caracterului penal al faptei s vr ite, starea de
iresponsabilitate a f ptuitorului trebuie s existe n momentul s vr irii faptei i s fie
total .
Constatarea existen ei incapacit ii psihice a persoanei se face de c tre medicii
speciali ti, care vor stabili dac n momentul comiterii faptei, persoana avea
capacitatea psihic de a n elege sensul i valoarea ac iunii sale i dac putea s - i

84

dirijeze voin a n mod con tient. Pe baza concluziilor medicale organele judiciare
stabilesc dac f ptuitorului i este imputabil ori nu fapta s vr it .
Condi iile st rii de iresponsabilitate. Iresponsabilitatea f ptuitorului nl tur caracterul
penal al faptei dac sunt ndeplinite condi iile:
a) F ptuitorul s aib incapacitatea psihic intelectiv i volitiv cu privire la
ac iunile sau inac iunile lui. F ptuitorul, cu alte cuvinte, nu are capacitatea de a n elege
caracterul penal al faptei (nu are discern mnt ori este n stare de incon tien ) sau nu are
capacitate de a- i determina i dirija manifest rile de voin (este st pnit de o
impulsivitate irezistibil ori de un indiferentism total).
b) Starea de incapacitate psihic s existe n momentul s vr irii faptei.
Este ndeplinit aceast condi ie i atunci cnd, dup s vr irea faptei, f ptuitorul i-a
rec p tat capacitatea intelectiv i volitiv .
Nu poate fi considerat n stare de iresponsabilitate cel care i-a provocat o astfel de
stare ori care a acceptat s i se provoace o stare de incon tien (de ex.: f ptuitorul a
acceptat s fie hipnotizat, ori narcotizat pentru a invoca aceast stare n ap rarea sa ori
i-a provocat starea de incon tien s-a culcat i a adormit n timpul serviciului i
astfel nu i-a ndeplinit obliga iile de paz , de asigurare a asisten ei medicale de
urgen etc.). n aceste cazuri de i la momentul s vr irii faptei persoana era n stare de
iresponsabilitate aprecierea responsabilit ii f ptuitorului nu se va face n raport cu
acest moment ci n raport cu moment anterior cnd f ptuitorul a avut reprezentarea
faptei i a prev zut ori a avut posibilitatea s prevad urm rile socialmente periculoase
ale acesteia. A a cum am mai ar tat o astfel de situa ie este cunoscut n doctrina
penal de actio libera in causa.
Dac n momentul s vr irii faptei, f ptuitorul avea capacitatea psihofizic
intelectiv i volitiv , dar i-a pierdut-o dup s vr irea faptei, aceasta nu va duce la
nl turarea caracterului penal al faptei.
c) Incapacitatea psihofizic a f ptuitorului s fie din cauza unei boli psihice,
fie din alte cauze. Sursa incapacit ii psihofizice se poate datora att unei boli psihice
ct i altor cauze, n afar de cele care provin din st ri normale (minoritatea) ori care
limiteaz unele aptitudini ale capacit ii psihice (ignoran a, eroarea) cauze care sunt
distinct reglementate n Codul penal.
d) Fapta s vr it n stare de incapacitate psihofizic intelectiv ori volitiv
(n stare de iresponsabilitate) s fie prev zut de legea penal , pentru c numai n
aceast condi ie se poate vorbi de nl turarea caracterului penal al faptei.
Efecte juridice. Fapta s vr it n stare de iresponsabilitate nu este infrac iune pentru c
nu poate fi imputabil celui care a s vr it-o. F ptuitorul iresponsabil nu are
capacitatea psihic intelectiv i volitiv cu privire la ac iunile sau inac iunile lui.
Fa de f ptuitorul iresponsabil se pot lua m suri de siguran cu caracter medical
(art. 109 i art. 110 C.p.).
Sec iunea a VI-a
INTOXICA IA

No iune. Intoxica ia reprezint o stare psihofizic anormal a persoanei datorat efectelor


pe care le au asupra organismului i facult ilor psihice ale persoanei, anumite
substan e psihoactive introduse n corpul s u. S vr irea faptei ntr-o astfel de stare nui poate fi imputabil f ptuitorului.
Substan ele alcoolice ori psihoactive 1 introduse n corpul persoanei provoac
devieri de la starea normal psihofizic a acesteia, de la diminuarea pn la anihilarea
1
Conform art. 241 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea n aplicare a Codului penal: Prin substan e
psihoactive se n elege substan ele stabilite prin lege, la propunerea Ministerului S n t ii.

85

Formatted: Font: 12 pt, Italic

Formatted: Font: 12 pt, Italic

complet a capacit ii psihofizice intelective i volitive n determinarea atitudinii fa


de faptele pe care le s vr e te n aceast stare.
Felurile st rii de intoxica ie. n doctrina penal se face deosebirea ntre diferite forme de
intoxica ie (produs prin alcool sau cu alte substan e psihoactive), de care sunt legate i
consecin e juridice distincte.
A. Dup atitudinea persoanei care a dorit sau nu s ajung n stare de be ie, se face
distinc ie ntre intoxica ia involuntar (accidental ) i intoxica ia voluntar .
a) Intoxica ia involuntar , accidental sau fortuit este starea n care a ajuns o
persoan independent de voin a ei (de ex.: o persoan lucreaz ntr-un mediu cu vapori
de alcool i f r s - i dea seama inhaleaz astfel de vapori i ajunge s fie intoxicat
ori persoana este constrns s consume b uturi alcoolice sau consum substan e
aparent inofensive f r s - i dea seama de efectul lor).
b) Intoxica ia voluntar este starea n care ajunge o persoan care consum voit
b uturi alcoolice, ori substan e psihoactive al c ror efect l cunoa te. n doctrina penal
intoxica ia voluntar este cunoscut sub dou forme: intoxica ia voluntar simpl i
intoxica ie preordinat . Importan a acestei distinc ii const n consecin ele juridice pe
care le poate avea asupra r spunderii penale.
Intoxica ia preordinat sau premeditat este totdeauna o circumstan agravant a r spunderii penale deoarece persoana i-a provocat anume aceast stare pentru
a avea mai mult curaj n s vr irea faptei ori pentru a o invoca drept scuz a s vr irii
faptei.
Intoxica ia voluntar simpl , este aceea n care f ptuitorul a fost con tient c
poate ajunge n stare de intoxica ie, dar nu a consumat alcoolul ori alte substan e cu rol
psihoactiv cu scopul de a s vr i o fapt prev zut de legea penal .
B. Dup gradul de intoxica ie cu alcool ori alte substan e psihoactive, intoxica ia
poate fi: complet sau incomplet .
Intoxica ia complet se caracterizeaz prin paralizarea aproape complet a energiei
fizice i o ntunecare a facult ilor psihice. n aceast stare persoana este incapabil de a
n elege caracterul ac iunii ori inac iunii sale i de a fi st pn pe ea.
Intoxica ia incomplet , dup cum arat i denumirea se caracterizeaz prin aceea c
intoxica ia cu alcool ori alte substan e psihoactive este ntr-o faz incipient ,
manifestat de regul , prin excitabilitate i impulsivitate. n aceast stare capacitatea
persoanei de a n elege i de a voi nu este abolit ci doar sl bit .
Influen a st rii de intoxica ie asupra r spunderii penale este diferit dup felul n
care aceasta este realizat i dup gradul de intoxicare. Intoxica ia poate fi: cauz de
neimputabilitate (art. 29 C.p.); circumstan agravant (art. 77 lit. f C.p.)
n aceast sec iune vom analiza intoxica ia, cauz care nl tur caracterul imputabil
al faptei, prev zut la art. 29 C.p., adic intoxica ia involuntar complet produs de
alcool sau de alte substan e psihoactive.
Condi iile st rii de intoxica ie. Pentru existen a acestei cauze care nl tur caracterul
penal al faptei se cer ndeplinite condi iile:
a) n momentul s vr irii faptei, f ptuitorul s se fi g sit n stare de
intoxica ie produs prin alcool ori alte substan e psihoactive.
b) Starea de intoxica ie n care se g sea f ptuitorul s fie involuntar
(accidental , fortuit ).
c) Starea de intoxica ie s fi fost complet . Caracterul complet al intoxica iei
rezult implicit din prevederea c f ptuitorul nu putea s - i dea seama de ac iunile sau
inac iunile sale, ori nu putea s le controleze.
d) Fapta comis n aceast stare de intoxica ie involuntar i complet s
fie prev zut de legea penal , pentru c numai astfel i g sesc inciden a dispozi iile
art. 29 C.p.
86

Efecte diferitelor st ri de intoxica ie. Fapta s vr it n stare de intoxica ie involuntar


i complet nu este infrac iune, fiindc lipse te caracterul imputabil al acesteia.
Cnd starea de intoxica ie voluntar (indiferent de gradul de intoxica ie, dar de
regul incomplet ) a fost provocat n vederea s vr irii de infrac iuni aceasta
constituie o circumstan agravant judiciar (art. 77 lit. f C.p.).
Starea de intoxica ie a f ptuitorului este o mprejurare legat de persoana acestuia i
nu va putea fi valorificat de c tre instan ca circumstan atenuant n ipoteza
prev zut de art. 75 alin. 2 lit. b C.p. deoarece aceste prevederi se refer la mprejur ri
legate de fapta comis .
Sec iunea a VII-a
EROAREA

No iune i caracterizare. Eroarea este definit n doctrina penal ca reprezentarea


gre it de c tre cel ce s vr e te o fapt prev zut de legea penal a realit ii din
momentul s vr irii faptei, reprezentare determinat de necunoa terea sau cunoa terea
gre it a unor date ale realit ii.
Dac n momentul s vr irii faptei, f ptuitorul nu a cunoscut ori a cunoscut gre it
anumite date ale realit ii care sunt de natur s confere faptei un caracter socialmente
periculos, eroarea n care se afl l lipse te de posibilitatea de a prevedea rezultatul
faptei sale i implicit de a- i determina n mod con tient voin a.
Spre deosebire de celelalte cauze de neimputabilitate analizate mai sus, unde
caracterul imputabil era nl turat din cauza constrngerii la care era supus f ptuitorul
(constrngere fizic i constrngere moral ) ori din cauza incapacit ii psihofizice a
acestuia (iresponsabilitate, minoritate) n cazul erorii, f ptuitorul are capacitatea
psihofizic normal , dar voin a i con tiin a lui s-au format pe date gre ite ale realit ii
s vr ind o fapt prev zut de legea penal .
Felurile erorii. n doctrina penal i legisla ie eroarea se diferen iaz n raport de:
obiectul asupra c ruia poart , factori care au determinat-o, posibilitatea de evitare i
ntinderea consecin elor.
A. Dup obiectul asupra c ruia poart , se disting: eroarea de fapt i eroarea de
drept.
a) eroarea de fapt exist atunci cnd necunoa terea sau cunoa terea gre it poart
asupra unor date ale realit ii (st ri, situa ii, mprejur ri etc.).
b) eroarea de drept sau de norm const n necunoa terea sau cunoa terea gre it a
unei norme juridice.
B. Dup factorii care determin eroarea, aceasta poate fi:
a) eroarea prin necunoa tere sau ignoran cum mai este denumit n literatura juridic
i reprezint o stare psihic determinat de regul de lipsa de cultur .
b) am girea sau inducerea n eroare care reprezint o stare psihic provocat de
ac iunea de n elare exercitat de o persoan asupra alteia.
C. Dup consecin ele ce le poate avea, eroarea poate fi:
a) eroare esen ial cnd reprezint pentru f ptuitorul aflat n eroare o justificare a
activit ii lui i exclude vinov ia.
b) eroarea este neesen ial cnd apare ca o scuz pentru f ptuitorul aflat n eroare.
D. Tot n raport de criteriul de mai sus completat cu cel al obiectului asupra c ruia
poart , eroarea poate fi:
a) eroare principal cnd aceasta prive te date de fapt referitoare la elementele
constitutive ale infrac iunii, de care depinde ns i existen a infrac iunii.
b) eroarea secundar cnd aceasta prive te o stare, o situa ie, mprejurare ce reprezint
un element circumstan ial agravant sau o circumstan agravant de s vr ire.
87

Aceast clasificare n eroare principal i secundar este important sub raportul


consecin elor: eroarea principal poate conduce la inexisten a infrac iunii, iar eroarea
secundar nu conduce dect la nl turarea variantei agravante sau a circumstan ei agravante, nu i la nl turarea infrac iunii n forma tip.
De ex. n cazul infrac iunii de omor dac infractorul nu a cunoscut calitatea de rud a
victimei, fiind n eroare cu privire la aceast circumstan de agravare, va r spunde
penal pentru infrac iunea de omor varianta tip (simpl ).

E. Dup posibilitatea de evitare a erorii, aceasta poate fi:


a) eroare de nenl turat sau invincibil cnd se datoreaz completei necunoa teri a
realit ii i care nu ar fi putut fi nl turat orict diligen ar fi depus f ptuitorul.
b) eroare vincibil sau nl turabil care, cum arat i denumirea, ar fi putut fi
nl turat dac f ptuitorul era mai atent, mai diligent.
Sub raportul consecin elor juridice se cuvine subliniat c eroarea invincibil nl tur
caracterul penal al faptei, iar eroarea vincibil nu nl tur caracterul penal al faptei,
afar de cazul cnd faptele sunt incriminate numai dac se s vr esc cu inten ie, pentru
c n cazul faptelor incriminate cnd sunt s vr ite din culp , eroarea vincibil nl tur
caracterul penal al faptei numai dac necunoa terea realit ii nu este ea ns i rezultatul
culpei.
Eroarea de fapt caracterizare. Dintre multiplele feluri, sub care se poate prezenta
eroarea, un interes deosebit pentru dreptul penal l prezint eroarea de fapt (cauz care
nl tur caracterul penal al faptei) ale c rei efecte i condi ii sunt prev zute n art. 30
C.p.
Condi iile erorii de fapt.
a) s se fi comis o fapt prev zut de legea penal , deoarece eroarea de
fapt nl tur vinov ia, ori problema vinov iei, se pune numai n leg tur cu o fapt
prev zut de legea penal ;
b) n momentul s vr irii faptei, f ptuitorul s nu fi cunoscut existen a unor
st ri, situa ii sau mprejur ri de care depinde caracterul penal al faptei.
c) starea, situa ia sau mprejurarea care nu au fost cunoscute pot s
reprezinte un element constitutiv al infrac iunii, un element circumstan ial agravant al
acesteia ori o circumstan agravant .
Cnd starea, situa ia, mprejurarea necunoscut de f ptuitor este o condi ie de
existen , a infrac iunii, atunci caracterul penal al faptei este nl turat.
Dimpotriv nu va fi nl turat caracterul penal al faptei cnd eroarea poart asupra
identit ii persoanei n cazul unor infrac iuni contra persoanei (error in persona) sau
asupra obiectului material al infrac iunii.
De ex.: Infractorul dorind s incendieze gospod ria concubinei lui, din cauza
ntunericului i a st rii de be ie n care ajunsese, incendiaz gospod ria vecinului
concubinei.

Cnd starea, situa ia, mprejurarea necunoscut de f ptuitor reprezint un element


circumstan ial agravant ori o circumstan agravant a infrac iunii, eroarea va duce la
nl turarea r spunderii penale pentru forma agravant ori la nl turarea circumstan ei
agravante, dar el va r spunde penal pentru infrac iunea n varianta tip (eroare
secundar ).
Efectele erorii de fapt cnd aceasta prive te un element constitutiv al infrac iunii.
a) Eroarea de fapt n cazul faptelor s vr ite cu inten ie.
Fapta prev zut de legea penal s vr it n eroare de fapt cu privire la o stare, situa ie
sau mprejurare care sunt prev zute de lege ca elemente constitutive ale infrac iunii, nu
este infrac iune i pe cale de consecin nu atrage r spunderea penal (art. 30 alin. 1
C.p.). Fapta nu constituie infrac iune deoarece f ptuitorul, datorit necunoa terii ori

88

Formatted: Font: 12 pt, Italic

cunoa terii gre ite a unei st ri, situa ii sau mprejur ri, de care depinde de caracterul
penal al faptei, nu a avut reprezentarea caracterului periculos al acesteia.
b) Dac fapta este incriminat i atunci cnd este s vr it din culp , eroarea de
fapt va nl tura caracterul penal al faptei s vr ite din culp , numai dac se constat c
eroarea nu este ea ns i rezultatul culpei (art. 30 alin. 2 C.p.). A adar, pentru a nl tura
caracterul penal al faptei s vr ite din culp , eroarea de fapt nu trebuie s fie ea nsu i
imputabil f ptuitorului.
n cazul faptelor prev zute de legea penal incriminate atunci cnd sunt s vr ite
din culp numai eroarea invincibil nl tur caracterul penal al faptei.
Efectele erorii de fapt asupra circumstan elor agravante sau asupra elementelor
circumstan iale agravante.
Eroarea de fapt nl tur agravarea cnd poart asupra unui element circumstan ial
agravant al unei infrac iuni inten ionate sau asupra unei circumstan e agravante
re inute pe lng o infrac iune inten ionat , iar cnd poart asupra acelora i elemente
cu privire la o infrac iune incriminat i atunci cnd este s vr it din culp va duce la
nl turarea lor numai dac necunoa terea sau cunoa terea gre it a st rii, situa iei,
mprejur rii ce constituie element circumstan ial agravant sau circumstan agravant
nu este ea ns i rezultatul culpei.
Eroarea de drept extrapenal. Eroarea cu privire la o norm extrapenal are acelea i
efecte ca i eroarea de fapt, adic nl tur caracterul infrac ional al faptei (art. 30 alin.
4 C.p.).
Eroarea cu privire la o norm extrapenal este posibil cel mai adesea n situa iile n
care normele incriminatoare prev d ca element constitutiv al unei infrac iuni condi ia
s vr irii unei fapte pe nedrept sau contra dispozi iilor legale.
Eroarea de drept penal. n Codul penal n vigoare principiul cunoa terii legii penale de
c tre to i destinatarii acesteia nu mai are caracter absolut.
Conform art. 30 alin. 5 C.p. n cazul necunoa terii sau cunoa terii gre ite a
caracterului ilicit al faptei prev zute de legea penal din cauza unei mprejur ri care nu
putea fi n niciun fel evitat , aceasta nu este imputabil f ptuitorului. Eroarea de drept
penal este admis doar n cazul erorii invincibile.
Eroarea privind caracterul penal al faptei poate fi invocat destul de rar, n leg tur
cu fapte incriminate de pu in vreme ori cu privire la fapte cu aplicabilitate foarte
restrns cu privire la care f ptuitorul nu a avut cum s cunoasc caracterul penal al
acestora. n cazul faptelor prev zute de legea penal cu un caracter notoriu nu se pune
problema invoc rii erorii de drept penal.
n reglementarea erorii de drept penal legiuitorul s-a referit la necunoa terea sau
cunoa terea caracterului licit al faptei i nu a folosit sintagma de caracter penal al
faptei. Rezult c s vr irea faptei cunoscnd caracterul ilicit (form ale ilicitului
extrapenal) al acesteia, dar nu i caracterul penal al faptei, nu va conduce la re inerea
erorii de drept penal. Astfel va r spunde penal f ptuitorul care a crezut c fapta sa este
doar o contraven ie, iar n realitate aceasta era incriminat . n acest caz f ptuitorul a
cunoscut doar caracterul ilicit extrapenal nu i caracterul penal al acesteia.
Sec iunea a VIII-a
CAZUL FORTUIT

No iune i caracterizare. Cazul fortuit desemneaz situa ia, starea, mprejurarea n care
ac iunea sau inac iunea unei persoane a produs un rezultat pe care acea persoan nu l-a
conceput i nici urm rit i care se datoreaz unei energii a c rei interven ie nu a putut
fi prev zut .
89

Formatted: Indent: Left:


56,7 pt, First line: 0 pt, Space
Before: 0 pt, Line spacing:
single
Formatted: Font: 12 pt, Italic
Formatted: Font: 12 pt, Italic
Formatted: Font: 12 pt, Not
Bold

Un exemplu clasic ce se d n literatura juridic este acela n care un tractorist n timp ce


ara cu tractorul, atinge cu plugul un obuz, r mas neexplodat n p mnt din timpul
r zboiului, care explodeaz i r ne te un muncitor agricol. Peste ac iunea tractoristului
de a ara se suprapune o alt energie a c rei interven ie este imprevizibil (explozia
obuzului), care produce rezultatul socialmente periculos v t marea corporal a
muncitorului agricol.

Specific deci pentru cazul fortuit este faptul c ac iunea sau inac iunea unei persoane
produce un rezultat socialmente periculos din cauza interven iei unei for e a c rei
apari ie nu a putut fi prev zut i care produce n fapt acel rezultat.
Imposibilitatea de prevedere n cazul fortuit a interven iei for ei str ine (energiei str ine)
care a determinat producerea rezultatului socialmente periculos, este general i obiectiv i
ine de limitele generale omene ti ale posibilit ii de prevedere.
Sursa mprejur rilor fortuite poate fi:
a) fenomenele naturii (cutremure, furtuni, tr snete, alunec ri de teren, invazia unor
insecte, etc.) a c ror producere n timp nu poate fi prev zut ;
b) tehnicizarea activit ilor umane (defectarea unui mecanism, uzura prematur a unei
piese, etc.);
c) conduita imprudent a unei persoane (apari ia brusc , n fa a unui autovehicul n
vitez , a unei persoane);
d) starea maladiv a unei persoane (epilepsie, le in, atac de cord etc.).
Condi ii de existen .
a) Rezultatul socialmente periculos al faptei s fie consecin a interven iei
unei mprejur ri str ine de voin a i con tiin a f ptuitorului. ntre mprejurarea
neprev zut i rezultatul produs trebuie s existe leg tur de cauzalitate.
Dac nu exist leg tur de cauzalitate n sensul c rezultatul s-ar fi produs ca
urmare a ac iunii sau inac iunii f ptuitorului i f r interven ia neprev zut a energiei
str ine, nu exist caz fortuit.
b) F ptuitorul s fi fost n imposibilitatea de a prevedea interven ia mprejur rii (for ei str ine) care a produs rezultatul. Imprevizibilitatea se refer la
interven ia mprejur rii, a momentului de apari ie al acestei mprejur ri i nu la
rezultatul care poate fi general previzibil.
c) n sfr it pentru a fi cercetat existen a cazului fortuit, se cere ca fapta
care a produs un rezultat socialmente periculos datorat interven iei imprevizibile a
unei energii str ine, s fie prev zut de legea penal .
Efectele cazului fortuit. Fapta prev zut de legea penal s vr it n caz fortuit nu este
infrac iune, pentru c fapta nu i este imputabil celui care a s vr it-o.
Imposibilitatea prevederii interven iei energiei str ine este general i obiectiv i
datorit acestui aspect efectele cazului fortuit opereaz in rem adic se vor r sfrnge
asupra tuturor participan ilor (la fel ca n cazul cauzelor justificative).
ntruct fapta s vr it n caz fortuit nu este imputabil , nl turnd-se caracterul
penal al acesteia, se nl tur pe cale de consecin i r spunderea penal .
Test de verificare
Alege i varianta care se potrive te enun urilor urm toare:
1. Dep irea limitelor legitimei ap r rii ca urmare a tulbur rii sau temerii f ptuitorului
constituie:
a) exces justificat;
b) infrac iune;
c) exces scuzabil.

90

2. Pentru a nl tura caracterul penal al faptei, constrngerea fizic poate proveni:


a) doar din partea unei persoane;
b) din cauza unui eveniment natural;
c) doar ca urmare a comportamentului unui animal.
3. n cazul constrngerii morale, pericolul:
a) trebuie s priveasc numai pe f ptuitor;
b) poate fi de orice gravitate;
c) trebuie s fie inevitabil.
4. Incapacitatea psiho-fizic n cazul iresponsabilit ii trebuie:
a) s fie congenital ;
b) s existe la momentul s vr irii faptei;
c) s fie permanent .
5. Starea de intoxica ie voluntar complet :
a) nl tur caracterul penal al faptei;
b) nu nl tur caracterul penal al faptei;
c) constituie ntotdeauna o circumstan atenuant .
6. Dep irea limitelor legitimei ap r rii, ns nu ca urmare a tulbur rii sau temerii
f ptuitorului constituie:
a) exces justificat;
b) infrac iune;
c) exces scuzabil.
7. Pentru a nl tura caracterul penal al faptei, constrngerea moral poate proveni:
a) doar din partea unei persoane;
b) din cauza unui eveniment natural;
c) doar ca urmare a comportamentului unui animal.
8. n cazul constrngerii morale, pericolul:
a) s -l priveasc pe f ptuitor;
b) poate fi de orice gravitate;
c) trebuie s fie evitabil.
Rezumat
Cauzele de neimputabilitate se analizeaz doar dac fapta s vr it este prev zut
de legea penal i dac este nejustificat .
O fapt prev zut de legea penal care este nejustificat nu va constitui infrac iune
dac este n concret neimputabil persoanei care a s vr it-o.
Bibliografie
C. Mitrache, C. Mitrache, Drept penal romn partea general , conform Noului Cod
penal, Editura Universul Juridic, Bucure ti 2014;
V. Pa ca, Drept penal partea general , edi ia a III-a actualizat cu modific rile la zi
ale Codului penal, Editura Universul Juridic, Bucure ti 2014;
C. Bulai, B.N. Bulai, Manual de drept penal partea general , editura Universul
Juridic, Bucure ti 2007;
91

L. Lefterache, Drept penal partea general . Curs pentru studen ii anului II, edi ia a
III-a rev zut i ad ugit , Editura Universul Juridic, Bucure ti, 2011;
C. Bulai, C. Mitrache, C. Mitrache, L. Lefterache, Drept penal romn - partea
general . Culegere de probleme din practica judiciar pentru uzul studen ilor, Ed.
Universul Juridic, edi ia a VII-a rev zut i ad ugit , Bucure ti, 2012.
R spunsuri la testul de verificare
1. c

2. b

3. c

4. b

5. b

6. c

7. a

8. a

92

UNITATEA DE NV ARE 9
Sanc iunile de drept penal
Pedepsele
PLAN
Sec iunea I - Felurile sanc iunilor de drept penal
Sec iunea a II-a Pedepsele principale aplicabile persoanei fizice
1. Deten iunea pe via
2. nchisoarea
3. Amenda
Sec iunea a III-a - Pedepsele complementare i pedepsele accesorii
aplicabile persoanei fizice
1. Aspecte generale privind pedepsele complementare
2. Interzicerea exercit rii unor drepturi
3. Degradarea militar
4. Pedepsele accesorii
Sec iunea a IV-a Pedepsele aplicabile persoanei juridice
1. Pedeapsa amenzii aplicate persoanei juridice
2. Pedepsele complementare aplicabile persoanei juridice
Test de verificare
Rezumat
Bibliografie
Obiective
nv area felurilor sanc iunilor de drept penal ce pot fi aplicate sau luate fa
persoanele fizice sau juridice

de

nv area categoriilor de pedepse ce pot fi aplicate persoanelor fizice sau juridice


Timp de nv are aproximat: 3 3,5 ore
Sec iunea a I
FELURILE SANC IUNILOR DE DREPT PENAL
n Codul penal romn sunt prev zute trei categorii de sanc iuni de drept penal:
pedepsele, m surile de siguran i m surile educative.
Pedepsele i m surile educative sunt sanc iuni penale, iar m surile de siguran ,
sunt sanc iuni de drept penal.
Dup rolul i importan a atribuit pedepsei se disting:
a) pedepse principale;
b) pedepse complementare;
c) pedepse accesorii.
M surile educative sunt sanc iuni penale care se iau fa de minori care au s vr it
infrac iuni.
M surile de siguran sunt sanc iuni de drept penal care se iau fa de persoanele
care au s vr it fapte prev zute de legea penal pentru a nl tura o stare de pericol i a
prentmpina s vr irea de noi fapte prev zute de legea penal .

93

Alte sanc iuni n dreptul penal. Pe lng cele trei categorii principale de sanc iuni de
drept penal, n legisla iile penale se mai ntlnesc i alte sanc iuni care se aplic n
anumite cazuri, pentru solu ionarea unor conflicte de drept penal i care pentru a fi
deosebite de sanc iunile de drept penal s-a propus s se numeasc sanc iuni n dreptul
penal. Astfel de sanc iuni sunt sanc iunile cu caracter administrativ, sanc iunile civile
ce constau n restituiri i desp gubiri.
Sec iunea a II-a
PEDEPSELE PRINCIPALE APLICABILE PERSOANEI FIZICE
Felurile pedepselor principale care se aplic persoanei fizice. Pedepsele principale n
codul penal romn sunt prev zute expres n art. 53 C.p. care consacr implicit o scar a
gravit ii acestora, n ordine descresc toare.
Sunt astfel pedepse principale:
a) deten iunea pe via ;
b) nchisoarea;
c) amenda.
1. Deten iunea pe via
No iune i caracterizare. Deten iunea pe via este pedeapsa cea mai sever din
legisla ia penal actual .
Deten iunea pe via se execut n penitenciare anume destinate pentru aceasta sau
n sec ii speciale ale celorlalte penitenciare n regim de maxim siguran .
Deten iunea pe via este o pedeaps principal , prev zut n Codul penal art. 53 lit.
a; art. 56 - 59.
n partea special a Codului penal i n legile penale speciale sunt prev zute faptele
deosebit de grave pentru care se poate aplica pedeapsa deten iunii pe via . n Codul
penal pedeapsa cu deten iunea pe via este prev zut alternativ cu pedeapsa nchisorii
de pn la 25 de ani, de ex.: pentru infrac iunea de omor calificat (art. 189 C.p.), pentru
infrac iunile grave contra securit ii na ionale (art. 396, art. 398, art. 401, art. 402, art.
408 C.p.), pentru infrac iunile de genocid i contra umanit ii (art. 438, art. 439 C.p.),
pentru una dintre infrac iunile de r zboi (art. 440 C.p.).
Pedeapsa cu deten iunea pe via nu este alternativ cu nchisoarea ci unic n cazul
infrac iunii de genocid s vr it n timp de r zboi (art. 438 alin. 2 C.p.).
Neaplicarea pedepsei deten iunii pe via . Deten iunea pe via de i prev zut pentru
infrac iunea s vr it , nu va putea fi aplicat dac infractorul, la data pronun rii
hot rrii de condamnare a mplinit vrsta de 65 de ani (art. 57 C.p.). n astfel de cazuri
n locul pedepsei deten iunii pe via se aplic pedeapsa nchisorii pe timp de 30 de ani
i pedeapsa interzicerii unor drepturi pe durata ei maxim .
Avnd n vedere c pentru aproape toate infrac iunile pentru care se prevede
pedeapsa deten iunii pe via este prev zut i pedeapsa alternativ a nchisorii ntre 15
i 25 de ani, consider m c aplicarea pedepsei pe 30 de ani n cazul prev zut de art. 57
C.p. se va putea dispune numai dac ini ial instan a optase, ntre cele dou pedepse
alternative, pentru pedeapsa deten iunii pe via .
Calculul pedepsei n cazul comut rii sau nlocuirii pedepsei deten iunii pe via .
Dac dup ce a nceput executarea pedepsei deten iunii pe via , aceasta a fost
comutat sau nlocuit cu pedeapsa nchisorii, perioada de deten iune executat se
consider ca parte executat din pedeapsa nchisorii (art. 59 C.p.).
nlocuirea pedepsei deten iunii pe via . Pedeapsa deten iunii pe via se poate nlocui
n cazul n care persoana condamnatului mpline te n timpul execut rii acesteia vrsta
de 65 de ani (art. 58 C.p.). Pedeapsa cu care se poate nlocui deten iunea pe via este
94

nchisoarea pe 30 de ani, aplicndu-se i pedeapsa complementar a interzicerii unor


drepturi pe durat maxim (de 5 ani s.n.).
mplinirea vrstei de 65 de ani n timpul execut rii pedepsei deten iunii pe via nu
creeaz pentru condamnat un drept la nlocuirea cu pedeapsa mai u oar a nchisorii.
nlocuirea o poate decide instan a dac sunt ndeplinite condi iile prev zute n lege
i anume: a avut o bun conduit pe toat durata execut rii pedepsei, a ndeplinit
integral obliga iile civile stabilite prin hot rrea de condamnare afar de cazul cnd
dovede te c nu a avut nicio posibilitate s le ndeplineasc i a f cut progrese
constante i evidente n vederea reintegr rii sociale.

Formatted: Font: 12 pt, Italic


Formatted: Indent: Left:
56,7 pt, First line: 0 pt, Space
Before: 0 pt, Line spacing:
single
Formatted: Font: 12 pt, Not
Italic

2. nchisoarea
No iune i caracterizare. nchisoarea este o pedeaps principal , privativ de libertate i
const n lipsirea condamnatului de libertate prin plasarea lui ntr-un mediu nchis unde
este supus unui regim de via i de munc impus.
Pedeapsa nchisorii este prev zut n legisla ia penal de cele mai multe ori singur ,
i ntr-o anumit m sur ca pedeaps alternativ cu amenda ori cu pedeapsa deten iunii
pe via .
n legisla ia penal romn limitele generale ale pedepsei nchisorii sunt prev zute
ntre 15 zile i 30 de ani (art. 60 C.p.).
n partea special a Codului penal pedeapsa nchisorii este prev zut n limite
speciale: limita minim special este de o lun , limit ce poate fi redus pn la
minimul general de 15 zile, n cazul re inerii unor cauze de atenuare a pedepsei, iar
limita maxim special este de 25 de ani, care poate fi majorat n cazul re inerii unor
cauze de agravare a pedepsei, limit care nu poate dep i maximul general al pedepsei
nchisorii de 30 de ani.

Formatted: Font: 12 pt, Italic


Formatted: Font: 12 pt, Italic

3. Amenda
No iune i caracterizare. Amenda este pedeapsa principal pecuniar ce const n suma
de bani pe care condamnatul este constrns s o pl teasc n contul statului.
Amenda penal se deosebe te de toate celelalte prin caracterul s u specific
coercitiv. n adev r, pedeapsa amenzii ca orice pedeaps principal se aplic numai de
c tre instan a judec toreasc ca urmare a stabilirii r spunderii penale a infractorului
pentru fapta comis .
Func ia de constrngere a pedepsei amenzii se realizeaz prin mic orarea
patrimoniului condamnatului i implicit o ngreunare a vie ii acestuia, iar n cazul
persoanei juridice condamnat la amend o diminuare a profitului i a posibilit ii de
dezvoltare.
Cadrul i limitele amenzii care se aplic persoanei fizice. Reglementarea pedepsei
amenzii este cuprins n partea general a Codului penal n art. 63 - 64.
De cele mai multe ori pedeapsa amenzii este prev zut alternativ cu pedeapsa
nchisorii. n general infrac iunile pentru care legea prevede pedeapsa amenzii
alternativ cu pedeapsa nchisorii au prev zut un maxim special al nchisorii de 3 ani
sau mai mic.
n dreptul penal romn cuantumul amenzii se stabile te prin sistemul zileloramend . Cuantumul unei zile-amend este cuprins ntre 10 lei i 500 lei.
Limitele generale ale amenzii sunt stabilite prin dispozi iile art. 61 alin. 2 C.p. i
sunt de la 30 la 400 zile-amend . Cuantumul amenzii se stabile te prin nmul irea
sumei corespunz toare unei zile-amend cu num rul zilelor-amend stabilite de
instan . Avnd n vedere limitele ntre care se stabile te cuantumul unei zile-amend
i limitele ntre care se stabilesc num rul de zile-amend rezult c pedeapsa amenzii

95

Formatted: Font: 12 pt, Italic

poate fi stabilit ntre (10 lei x 30 zile-amend ) 300 lei i (500 lei x 400 zile-amend )
200 000 lei.
Prevederea i stabilirea amenzii pe sistemul zilelor-amend confer pedepsei amenzii
un mod de aplicare i executare flexibil. Astfel dac amenda aplicat nu este executat
cu rea-credin de c tre condamnat, zilele-amend neexecutate se transform n tot attea
zile cu nchisoare. Dac cel condamnat nu poate executa amenda aplicat din motive
neimputabile lui, zilele-amend se nlocuiesc cu tot attea zile de munc neremunerat n
folosul comunit ii. Pe parcursul execut rii muncii neremunerate n folosul comunit ii
condamnatul poate s achite restul amenzii (caz n care nu mai are de executat nimic)
sau m car o parte din aceasta i astfel restul de plat din amend va fi executat printr-un
num r corespunz tor de zile de munc . Dac persoana condamnat nu execut obliga ia
de munc n folosul comunit ii, zilele-amend neexecutate se nlocuiesc cu tot attea
zile de nchisoare. Practic instan a, cu ndeplinirea condi iilor prev zute de lege, dispune
ca pedeapsa amenzii exprimat n zile-amend s fie executat prin zile cu nchisoare ori
prin zile de munc neremunerat n folosul comunit ii.
Unei zile-amend i corespunde o zi cu nchisoare, dar i o zi de munc
neremunerat n folosul comunit ii.
Limitele speciale ale amenzii care se aplic persoanei fizice. Sunt aplicabile dispozi iile
din partea general a Codului penal (art. 61 alin. 4) care prev d: Limitele speciale ale
zilelor-amend sunt cuprinse ntre:
a) 60 i 180 de zile-amend , cnd legea prevede pentru infrac iunea s vr it
numai pedeapsa amenzii;
b) 120 i 240 de zile-amend , cnd legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu
pedeapsa nchisorii de cel mult doi ani;
c) 180 i 300 de zile-amend , cnd legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu
pedeapsa nchisorii mai mare de 2 ani.
Dac prin infrac iunea s vr it s-a urm rit ob inerea unui folos patrimonial,
pedeapsa prev zut de lege este numai amenda ori dac instan a opteaz pentru
aplicarea amenzii cnd este prev zut alternativ cu nchisoarea, atunci limitele speciale
ale zilelor-amend se pot majora cu o treime (art. 61 alin. 5 C.p.).
De ex. n cazul unei infrac iuni prin care s-a urm rit ob inerea unui folos patrimonial i
legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa nchisorii ntre 3 luni i 2 ani;
dac instan a opteaz pentru pedeapsa amenzii atunci limitele speciale ntre care se va
stabili pedeapsa sunt fie cele prev zute n art. 61 alin. 4 lit. b C. (ntre 120 i 240 de zileamend ), fie instan a poate opta pentru stabilirea amenzii ntre aceste limite majorate cu
o treime, adic ntre 160 i 320 zile-amend .

Executarea pedepsei amenzii. Dac s-a dispus executarea pedepsei amenzii


condamnatul trebuie s depun la judec torul delegat cu executarea recipisa de plat
integral a amenzii, n termen de trei luni de la r mnerea definitiv a hot rrii de
condamnare. Cnd cel condamnat se g se te n imposibilitate de a achita integral
amenda judec torul delegat cu executarea, la cererea condamnatului, poate dispune
e alonarea pl ii amenzii n rate lunare pe cel mult 2 ani (art. 559 C.p.p.).
Amenda care nso e te pedeapsa nchisorii. Conform art. 62 alin. 1 C.p. dac prin
infrac iunea s vr it s-a urm rit ob inerea unui folos patrimonial, pe lng pedeapsa
nchisorii, se poate aplica i pedeapsa amenzii. n acest caz ne afl m ntr-o situa ie de
excep ie cnd legea permite cumularea a dou pedepse principale pentru s vr irea
unei singure infrac iuni. Aplicarea pedepsei amenzii pe lng pedeapsa nchisorii, n
acest caz, este posibil dac pedeapsa principal prev zut de lege pentru infrac iunea
s vr it este numai nchisoarea.
Instan a poate aplica i pedeapsa amenzii numai dup ce a aplicat pedeapsa
nchisorii. Dac legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa nchisorii i
96

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Font: 12 pt

instan a a optat pentru aplicarea pedepsei amenzii atunci n lipsa pedepsei nchisorii nu
este posibil ad ugarea amenzii conform art. 62 alin. 1 C.p., iar ntr-o astfel de ipotez
sunt aplicabile (dup cum am ar tat anterior) dispozi iile art. 61 alin. 5 C.p. care permit
majorarea limitelor speciale ale zilelor-amend cu o treime.
Condi iile care trebuiesc ndeplinite pentru ca instan a s poat aplica pedeapsa
amenzii care nso e te pedeapsa nchisorii sunt:
a) aplicarea unei pedepse cu nchisoarea i
b) prin infrac iunea s vr it s se fi urm rit ob inerea unui folos patrimonial.
Cuantumul pedepsei amenzii care nso e te pedeapsa nchisorii se stabile te tot pe
sistemul zilelor-amend .
Dac instan a decide s aplice i pedeapsa amenzii pe lng cea a nchisorii, limitele
de pedeaps ntre care se va aplica amenda sunt cele prev zute n art. 61 alin. 4 lit. b i
c C.p., ns raportarea nu se va face la pedeapsa nchisorii prev zut de lege pentru
infrac iunea s vr it ci la pedeapsa nchisorii stabilit de instan .
De ex. dac legea prevede pentru infrac iunea cu privire la care infractorul a urm rit
ob inerea unui folos patrimonial, pedeapsa nchisorii de la 1 la 5 ani, iar instan a l-a
condamnat la 1 an i 6 luni nchisoare; n acest caz amenda care nso e te pedeapsa
nchisorii se va stabili conform art. 61 alin. 4 lit. b C.p. (pentru c nchisoarea stabilit
este de cel mult 2 ani), ntre 120 i 240 zile-amend .

Spre deosebire de pedeapsa amenzii care se aplic singur , n cazul amenzii care
nso e te nchisoarea suma corespunz toare unei zile-amend se determin inndu-se
seama de valoarea folosului patrimonial ob inut sau urm rit (art. 62 alin. 3 C.p.). Acest
criteriu de individualizare este special fiind prev zut n dispozi iile art. 62 C.p. care
derog de la cele prev zute n art. 61 C.p. ce reprezint cadrul comun, general.
nlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa nchisorii. Dac condamnatul, cu reacredin , nu execut pedeapsa amenzii, n tot sau n parte, num rul de zile-amend
neexecutate se nlocuie te cu un num r corespunz tor de zile cu nchisoare (art. 63
alin. 1 C.p.).
nlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa nchisorii reprezint o sanc iune pe care
judec torul delegat cu executarea o dispune fa de condamnatul care de i are
posibilitatea s - i pl teasc amenda refuz s o fac . Din prevederile art. 63 C.p.
rezult c neplata cu rea-credin a amenzii (imputabil condamnatului) atrage
obligatoriu nlocuirea zilelor-amend cu num r corespunz tor de zile de nchisoare,
legea nel snd la aprecierea judec torului delegat posibilitatea acestei nlocuiri.
nlocuirea pedepsei amenzii cu nchisoarea este dispus indiferent dac legea
prevede pentru infrac iunea s vr it de condamnat numai pedeapsa amenzii ori
pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa nchisorii. A adar, n caz de neexecutare cu
rea-credin a pedepsei amenzii condamnatul poate ajunge s execute pedeapsa
nchisorii chiar dac legea prevede pentru infrac iunea s vr it de acesta doar
pedeapsa amenzii.
De asemenea nlocuirea amenzii se dispune i dac amenda neexecutat
(neexecutare imputabil condamnatului) a nso it pedeapsa nchisorii. n acest caz
num rul de zile-amend se vor transforma n zile de nchisoare care se vor ad uga la
pedeapsa nchisorii pe lng care se aplicase amenda. Pedeapsa nchisorii, astfel
rezultat , va forma o singur pedeaps (art. 63 alin. 2 C.p.).
n toate cazurile de nlocuire, unei zile-amend i corespunde o zi de nchisoare (art. 63
alin. 3 C.p.).
Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate n folosul
comunit ii. Dac cel condamnat nu poate executa pedeapsa amenzii din motive
neimputabile lui, instan a, cu consim mntul persoanei condamnate nlocuie te obliga ia
de plat a amenzii neexecutate cu obliga ia de a presta o munc neremunerat n folosul
comunit ii. Obligarea condamnatului de a presta o munc n folosul comunit ii este
97

posibil numai dac starea de s n tate a persoanei condamnate permite prestarea unei
astfel de munci (art. 64 alin. 1 C.p.).
Unei zile-amend i corespunde o zi de munc n folosul comunit ii.
nlocuirea obliga iei de plat a amenzii cu obliga ia de a presta o munc neremunerat
n folosul comunit ii se dispune dac sunt ndeplinite condi iile:
a) existen a unei hot rri de condamnare la pedeapsa amenzii, fiind ndeplinit condi ia i
dac amenda a fost aplicat pe lng pedeapsa nchisorii (n condi iile art. 62 C.p.);
b) persoana condamnat nu a achitat sau nu a achitat integral amenda aplicat de instan ,
fiind ndeplinit condi ia i dac persoana condamnat nu efectueaz plata lunar a
amenzii e alonate pe o durat de maxim 2 ani;
c) persoana condamnat s - i fi dat acordul de a presta o munc neremunerat n folosul
comunit ii;
d) starea de s n tate a persoanei condamnate s permit prestarea unei astfel de munci.
Obliga ia de a presta o munc neremunerat n folosul comunit ii poate fi dispus i n
cazul amenzii care a nso it pedeapsa nchisorii. n acest caz executarea muncii n folosul
comunit ii se va face dup executarea pedepsei nchisorii (art. 64 alin. 2 C.p.).
Dac persoana condamnat nu- i d acordul pentru prestarea unei munci neremunerate
n folosul comunit ii atunci singura posibilitate este ca instan a s nlocuiasc amenda
neexecutat (zilele-amend neexecutate) cu pedeapsa nchisorii (art. 64 alin. 6 C.p.).
Coordonarea execut rii obliga iei de a presta o munc neremunerat n folosul
comunit ii se face de serviciul de proba iune (art. 64 alin. 3 C.p.). Echivalarea unei zile de
munc se face prin prestarea a dou ore de activitate (art. 52 alin. 2 din Legea nr.
253/2013). Executarea muncii n folosul comunit ii se face ntr-un termen de maxim 2 ani
de la data r mnerii definitive a hot rrii prin care s-a dispus executarea amenzii prin
prestarea unei munci n folosul comunit ii (art. 23 alin. 6 din Legea nr. 253/2013).
Dac ntre timp condamnatul dobnde te posibilitatea de plat a amenzii poate s achite
suma corespunz toare zilelor-amend r mase neexecutate. n acest caz nceteaz
executarea muncii n folosul comunit ii corespunz toare zilelor-amend pentru care
condamnatul a pl tit suma de bani (art. 64 alin. 4 C.p.). Condamnatul poate s achite
integral amenda, caz n care nu mai are de executat nici o zi de munc n folosul
comunit ii sau poate face o plat par ial , iar pentru restul zilelor-amend s presteze tot
attea zile de munc n folosul comunit ii.
Dac persoana condamnat nu execut obliga ia de munc n folosul comunit ii n
condi iile stabilite de instan atunci zilele-amend neexecutate prin munc n folosul
comunit ii se nlocuiesc (obligatoriu) cu un num r corespunz tor de zile cu nchisoare
(art. 64 alin. 5 lit. a C.p.).
Dac persoana condamnat s vr e te o nou infrac iune descoperit nainte de
terminarea execut rii integrale a obliga iei de a presta o munc n folosul comunit ii,
zilele-amend neexecutate prin munc n folosul comunit ii se vor nlocui cu un num r de
zile de nchisoare corespunz tor. Zilele-amend
neexecutate prin munc n folosul
comunit ii la data condamn rii definitive pentru noua infrac iune, nlocuite cu un num r
de zile de nchisoare corespunz tor se vor ad uga la pedeapsa pentru noua infrac iune (art.
64 alin. 5 lit. b C.p.). Aceast prevedere are aplicabilitate doar dac pronun area hot rrii
de condamnare definitiv pentru noua infrac iune are loc pn la executarea integral a
obliga iei de munc n folosul comunit ii. Chiar dac noua infrac iune este descoperit
nainte de executarea integral a obliga iei de munc n folosul comunit ii, dar data
hot rrii de condamnare pentru noua infrac iune este ulterioar datei execut rii integrale a
obliga iei de munc n folosul comunit ii, atunci executarea zilelor-amend s-a f cut deja
prin prestarea respectivei munci i deci nu mai exist zile-amend care s fie nlocuite cu
zile de nchisoare.
Sec iunea a III-a
98

PEDEPSELE COMPLEMENTARE I ACCESORII APLICABILE PERSOANEI FIZICE


1. Aspecte generale privind pedepsele complementare
Pedepsele complementare sunt menite s completeze represiunea instituit prin
pedeapsa principal .
n dreptul penal romn pedepsele complementare sunt de trei feluri: a) interzicerea
exercit rii unor drepturi; b) degradarea militar
i c) publicarea hot rrii de
condamnare (art. 55 C.p.).
2. Interzicerea exercit rii unor drepturi
Con inutul interzicerii exercit rii unor drepturi. Potrivit art. 66 alin. 1 C.p., pedeapsa
complementar a interzicerii exercit rii unor drepturi const n interzicerea exercit rii
pe o perioad cuprins ntre unu i 5 ani a unuia sau mai multora dintre urm toarele
drepturi:
1) Dreptul de a fi ales n autorit ile publice sau n orice alte func ii publice (art. 66
alin. 1 lit. a C.p.). Interzicerea prive te o parte din drepturile electorale i anume
interzicerea dreptului de a participa la alegeri n calitate de candidat pentru a fi ales n
autorit ile publice sau n orice alte func ii publice. Aceast interzicere nseamn
excluderea condamnatului de la posibilitatea de a candida la alegerile parlamentare,
preziden iale, la alegerile pentru Parlamentul European i la alegerea autorit ilor
publice locale.
2) Dreptul de a ocupa o func ie care implic exerci iul autorit ii de stat (art. 66 alin. 1
lit. b C.p.). Pedeapsa prive te interzicerea dreptului de a ocupa func ii n aparatul de
stat care implic pentru ndeplinirea lor exerci iul autorit ii de stat, adic dreptul de a
da dispozi ii obligatorii i de a controla ndeplinirea lor (de ex.: func ia de secretar de
stat, ministru, prefect).
Cnd legea prevede interzicerea exercit rii dreptului de a ocupa o func ie public ,
instan a va dispune att interzicerea exercit rii dreptului de a fi ales n autorit ile
publice sau n orice alte func ii publice ct i interzicerea exercit rii dreptului de a
ocupa o func ie care implic exerci iul autorit ii de stat (art. 66 alin. 2 C.p.). Cele
dou categorii de pedepse complementare, prev zute n art. 66 alin. 1 lit. a i b C.p., nu
se pot aplica dect mpreun (art. 66 alin. 3 C.p.).
3) Dreptul str inului de a se afla pe teritoriul Romniei (art. 66 alin. 1 lit. c C.p.). n
lipsa defini iei termenului de str in consider m c legiuitorul a avut n vedere orice alt
persoan care nu are cet enia romn adic apatridul, cet eanul str in, inclusiv
cet eanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spa iului Economic European
ori cet enia Confedera iei Elve iene. Pentru protejarea persoanei care urmeaz s
p r seasc for at teritoriul rii, n lege s-a prev zut c interzicerea dreptului str inului
de a se afla pe teritoriul Romniei nu se va dispune atunci cnd exist motive
ntemeiate de a se crede c via a persoanei expulzate este pus n pericol ori c
persoana va fi expus la tortur sau alte tratamente inumane ori degradante n statul n
care urmeaz a fi expulzat (art. 66 alin. 4 C.p.).
4) Dreptul de a alege (art. 66 alin. 1 lit. d C.p.). Interzicerea prive te n primul rnd
dreptul de a vota la toate categoriile de alegeri: locale, parlamentare, pentru alegerea
Pre edintelui Romniei, pentru alegerea membrilor n Parlamentul European. A adar
interzicerea acestui drept este legat de dreptul la vot prev zut n art. 36 din Constitu ia
Romniei.
5) Drepturile p rinte ti (art. 66 alin. 1 lit. e C.p.). Sunt interzise drepturile p rinte ti
acelora care au calitatea de p rin i, pentru infrac iunile comise n leg tur cu
exercitarea acestor drepturi (de ex.: rele tratamente aplicate minorului art. 197 C.p.;
99

incest art. 377 C.p.; violen a n familie art. 199 C.p., etc.). Prin s vr irea unor
astfel de infrac iuni p rin ii sunt nedemni s mai exercite drepturile p rinte ti, iar prin
interzicerea acestor drepturi ca pedeaps complementar , este ocrotit minorul.
6) Dreptul de a fi tutore sau curator (art. 66 alin. 1 lit. f C.p.). i interzicerea acestor
drepturi este determinat de nedemnitatea infractorului care prin infrac iunile s vr ite
a demonstrat c nu prezint garan ii morale s exercite drepturile respective
reglementate n Codul civil.
7) Dreptul de a ocupa func ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desf ura
activitatea de care s-a folosit pentru s vr irea infrac iunii (art. 66 alin. 1 lit. g C.p.).
Interzicerea acestui drept este determinat de periculozitatea condamnatului care s-a
folosit de func ia, de profesia sa pentru a s vr i infrac iunea. Prin s vr irea
infrac iunii folosindu-se de func ia, de profesia sa, condamnatul este socotit nedemn s
o mai exercite n continuare, pe o anumit perioad de timp, stabilit de instan . De
ex: se interzice exercitarea profesiei de nv tor dac acesta a fost condamnat pentru
infrac iunea de v t mare corporal a unui elev aflat n supravegherea sa sau de medic
care s-a folosit de profesia sa pentru a experimenta tratamente periculoase pentru
pacien ii s i, .a.
8) Dreptul de a de ine, purta i folosi orice categorie de arme (art. 66 alin. 1 lit. h
C.p.). Aceast pedeaps complementar poate fi dispus n general fa de condamna ii
care au s vr it infrac iuni folosind arme indiferent dac au avut sau nu autoriza ie
pentru a de ine astfel de arme sau fa de al i condamna i periculo i (de ex. au s vr it
infrac iuni cu violen ) pentru care instan a apreciaz c de inerea unei arme ar putea
favoriza comiterea de noi infrac iuni.
9) Dreptul de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instan (art. 66
alin. 1 lit. i C.p.). Aceast pedeaps complementar nu se confund cu anularea
permisului de conducere care este o m sur administrativ . n literatura de specialitate
s-a ar tat c pentru aplicarea unei astfel de pedepse trebuie s existe o leg tur ntre
vehiculul folosit (condus) i infrac iunea s vr it din care s rezulte c l sarea pe mai
departe a condamnatului de a conduce asemenea vehicule creeaz o poten ial stare de
pericol, pedeapsa complementar dobndind astfel virtu ile unei m suri de siguran .
10) Dreptul de a p r si teritoriul Romniei (art. 66 alin. 1 lit. j C.p.). Este o pedeaps
complementar care vizeaz n principal condamna ii cet eni romni care au comis
infrac iuni pe teritoriul rii sau n afara teritoriului rii. ntruct legea nu face nicio
distinc ie ar rezulta c aceast categorie de pedeaps complementar a interzicerii
exercit rii unor drepturi poate s fie aplicat oric rui condamnat indiferent de cet enie
sau dac este apatrid.
11) Dreptul de a ocupa o func ie de conducere n cadrul unei persoane juridice de
drept public (art. 66 alin. 1 lit. k C.p.). Reprezint o sanc iune suplimentar pentru
condamna ii care au s vr it infrac iuni ce i fac nedemni de a conduce unit i unde au
n administrare, de exemplu bani publici sau au printre atribu ii luarea unor decizii care
pot influen a societatea sau comunitatea ntr-un anumit sector de activitate.
12) Dreptul de a se afla n anumite localit i stabilite de instan
C.p.).

(art. 66 alin. 1 lit. l

13) Dreptul de a se afla n anumite locuri sau la anumite manifest ri sportive,


culturale ori alte adun ri publice, stabilite de instan (art. 66 alin. 1 lit. m C.p.). Este
o pedeaps complementar menit a fi aplicat n special condamna ilor care au
s vr it infrac iuni n locurile ar tate de lege, locuri pe care le frecventeaz mai des.
Aceast pedeaps complementar are drept scop s confere un plus de siguran
pentru ordinea public i o restrngere a libert ii de mi care prin mpiedicarea
100

temporar a condamna ilor de a fi prezen i n locurile unde se desf oar evenimentele


respective (meciuri de fotbal, concerte, mitinguri electorale, etc.).
14) Dreptul de a comunica cu victima sau cu membrii de familie ai acesteia, cu
persoanele care au comis infrac iunea sau cu alte persoane, stabilite de instan , ori
de a se apropia de acestea (art. 66 alin. 1 lit. n C.p.). Aceast pedeaps complementar
este menit s protejeze pe victima infrac iunii i pe familia acesteia de o eventual
r zbunare sau repro al condamnatului. Sanc iunea are de asemenea rolul de a
mpiedica cel pu in pentru o perioad de timp regruparea fo tilor participan i la
s vr irea infrac iunii sau evitarea unor reac ii adverse ntre fo tii participan i sau alte
persoane care au avut mai mult sau mai pu in leg tur cu infrac iunea s vr it sau
care au participat la procesul penal (de ex. participan ii care au colaborat cu
autorit ile, judec tori, procurori, avoca i, martori sau alte persoane care ntr-un fel sau
altul au participat la procesul penal).
15) Dreptul de a se apropia de locuin a, locul de munc , coala sau alte locuri unde
victima desf oar activit i sociale, n condi iile stabilite de instan a de judecat (art.
66 alin. 1 lit. o C.p.). Aceast pedeaps complementar are de asemenea rolul ca i
precedenta, de protejare a victimei de eventualele reac ii adverse ale condamnatului
mpiedicndu-l pe acesta s recurg la manifest ri necugetate.
Aplicarea interzicerii exercit rii unor drepturi pe lng pedeapsa amenzii ori
pedeapsa nchisorii. Ca orice pedeaps complementar interzicerea exercit rii unor
drepturi este aplicabil numai pe lng o pedeaps principal .
Pedeapsa principal poate fi nchisoarea sau amenda. Nu are importan durata ori
cuantumul pedepsei principale ce urmeaz a fi complinit cu pedeapsa interzicerii
exercit rii unor drepturi.
Aplicarea pedepsei complementare este obligatorie cnd legea prevede aceast
pedeaps pentru infrac iunea s vr it (art. 67 alin. 2 C.p.), de unde rezult c n lipsa
unei astfel de prevederi aplicarea ei este facultativ .
n cazul aplic rii facultative a pedepsei complementare instan a va aprecia cu
privire la necesitatea sanc ion rii condamnatului prin interzicerea exercit rii a unuia
sau mai multora dintre drepturile prev zute n art. 66 alin. 1 C.p. Necesitatea aplic rii
pedepsei complementare se va constata n func ie de criteriile prev zute n art. 67 alin.
1 C.p.: natura i gravitatea infrac iunii s vr ite, mprejur rile cauzei i persoana
infractorului.
Dac instan a apreciaz c este necesar aplicarea pedepsei complementare va
decide care drept sau care dintre drepturile prev zute n art. 66 alin. 1 vor forma
obiectul interzicerii.
Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercit rii unor drepturi este
obligatorie cnd legea prevede aceast pedeaps al turi de pedeapsa principal (de ex.
art. 188 C.p. infrac iunea de omor se pedepse te cu nchisoarea de la 10 la 20 de ani
i interzicerea exercit rii unor drepturi; art. 197 C.p. infrac iunea de rele tratamente
aplicate minorului se pedepse te cu nchisoarea de la 3 la 7 ani i interzicerea
exercit rii unor drepturi; etc.).
n unele cazuri legea prevede i categoriile de drepturi a c ror exercitare va fi
interzis obligatoriu. De ex. n cazul infrac iunii de luare de mit (art. 289 C.p.) se va
interzice i exercitarea dreptului de a ocupa o func ie public ori de a exercita profesia
sau activitatea n executarea c reia s-a s vr it fapta. n acest caz exercitarea celor
dou categorii de drepturi va fi obligatoriu interzis , iar pentru celelalte categorii de
drepturi interzicerea exercit rii r mne facultativ .
n toate cazurile instan a va stabili i perioada de timp pe parcursul c reia va fi
interzis exerci iul unuia sau unora dintre drepturile respective. Aceast perioad este
cuprins ntre unu i 5 ani.
101

Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Indent: Left:
56,7 pt, First line: 0 pt, Line
spacing: single
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Font: 12 pt, Italic
Formatted: Font: 12 pt, Not
Italic
Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt, Italic


Formatted: Font: 12 pt, Bold,
Italic

Executarea pedepsei interzicerii exercit rii unor drepturi. Potrivit dispozi iilor art. 68
C.p. exist trei momente de ncepere a execut rii pedepsei complementare a
interzicerii exercit rii unor drepturi:
a) de la r mnerea definitiv a hot rrii de condamnare la pedeapsa amenzii;
b) de la r mnerea definitiv a hot rrii de condamnare prin care s-a dispus
suspendarea execut rii pedepsei sub supraveghere;
c) dup executarea pedepsei nchisorii, dup gra ierea total ori a restului de
pedeaps , dup mplinirea termenului de prescrip ie a execut rii pedepsei sau dup
expirarea termenului de supraveghere a liber rii condi ionate (adic dup executarea
sau dup considerarea ca executat a pedepsei nchisorii).
Punerea n executare a pedepsei complementare a interzicerii exercit rii unor
drepturi se face conform art. 29 31 din Legea nr. 253/2013. Din executarea
pedepselor complementare prev zute n art. 66 alin. 1 lit. l o C.p. (restrictive de
drepturi din punct de vedere teritorial), judec torul delegat cu executarea poate acorda
permisiuni, n cazurile prev zute de lege, pe o perioad de timp determinat .
Nerespectarea de c tre condamnat a interdic iilor dispuse prin aplicarea pedepsei
complementare a interzicerii exercit rii unor drepturi va conduce la s vr irea
infrac iunii de neexecutare a sanc iunilor penale prev zut la art. 288 alin. 1 C.p.
3. Degradarea militar
No iune i caracterizare. Degradarea militar este pedeapsa complementar ce const n
pierderea gradului militar i a dreptului de a purta uniforma (art. 69 alin. 1 C.p.).
Degradarea militar se aseam n cu pedeapsa complementar a interzicerii
exercit rii unor drepturi, fiind tot o pedeaps restrictiv de drepturi deoarece
condamnatul este privat de dreptul la gradul militar ob inut i dreptul de a purta
uniform , dar se deosebe te de aceasta deoarece pierderea gradului militar i a
dreptului de a purta uniform este pentru totdeauna, nefiind posibil redobndirea lui
ca efect al reabilit rii.
Condi ii de aplicare. Degradarea militar se aplic numai condamna ilor militari activi,
n rezerv sau n retragere i sub acest aspect sfera subiec ilor c rora li se poate aplica
este mai restrns dect n cazul interzicerii exercit rii unor drepturi.
Degradarea militar se aplic n mod obligatoriu n cazul infrac iunilor grave care
au atras aplicarea pedepsei cu nchisoarea mai mare de 10 ani sau deten iunea pe via
(art. 69 alin. 2 C.p.). Nu are importan forma de vinov ie cu care s-a comis
infrac iunea.
Degradarea militar se poate aplica, fiind facultativ , cnd pedeapsa aplicat de
instan este nchisoarea de cel pu in 5 ani i cel mult 10 ani i a fost pronun at pentru
o infrac iune s vr it cu inten ie (art. 69 alin. 3 C.p.).
n cazul condamna ilor la pedeapsa amenzii sau la pedeapsa cu nchisoarea mai
mic de 5 ani nu se aplic degradarea militar .
Executarea degrad rii militare. Pierderea gradului militar i a dreptului de a purta
uniform ncepe cu data r mnerii definitive a hot rrii de condamnare i este
perpetu . Redarea gradului militar pierdut nu este posibil ca efect al reabilit rii (art.
169 alin. 2 C.p.).
4. Publicarea hot rrii definitive de condamnare
No iune i caracterizare. Conform art. 70 alin. 1 C.p. publicarea hot rrii definitive de
condamnare se poate dispune cnd, innd seama de natura i gravitatea infrac iunii,
mprejur rile cauzei i persoana condamnatului, instan a apreciaz c publicarea va
contribui la prevenirea s vr irii altor asemenea infrac iuni.
Pedeapsa complementar a public rii definitive a hot rrii de condamnare se poate
102

aplica indiferent de natura i cuantumul pedepsei pronun ate. Nu pot fi publicate


hot rrile prin care s-a dispus renun area la aplicarea pedepsei ori amnarea aplic rii
pedepsei deoarece acestea nu sunt hot rri de condamnare (art. 396 alin. 1 C.p.p.).
Spre deosebire de celelalte dou pedepse complementare, a c ror aplicare poate fi
att obligatorie ct i facultativ , publicarea hot rrii definitive de condamnare este
numai facultativ .
Executarea public rii hot rrii definitive de condamnare. Conform art. 70 alin. 2
C.p., hot rrea de condamnare se public n extras, n forma stabilit de instan , ntrun cotidian local sau na ional, o singur dat .
Publicarea hot rrii definitive de condamnare se face pe cheltuiala persoanei
condamnate, f r a se dezv lui identitatea altor persoane. Pedeapsa complementar
trebuie s vizeze exclusiv persoana fa de care a fost aplicat , identitatea victimei nu
va putea fi dezv luit (art. 70 alin. 3 C.p.). Nu va fi dezv luit nici identitatea altor
participan i dac fa de ace tia nu s-a dispus aplicarea pedepsei complementare a
public rii definitive a hot rrii de condamnare.
5. Pedeapsa accesorie
No iune i con inut. Pedeapsa accesorie const n interzicerea exercit rii unor drepturi ce
se execut din momentul r mnerii definitive a hot rrii de condamnare la o pedeaps
principal privativ de libertate i pn cnd aceasta a fost executat sau considerat ca
executat .
Pedeapsa accesorie are acela i con inut cu pedeapsa complementar a interzicerii
exercit rii unor drepturi, dispozi iile art. 65 C.p. f cnd trimitere la dispozi iile art. 66
alin. 1 C.p. n care sunt prev zute categoriile de drepturi obiect al pedepsei
complementare.
Aplicarea pedepsei accesorii. n cazul n care pedeapsa principal aplicat
condamnatului este nchisoarea, pedeapsa accesorie const n interzicerea drepturilor
prev zute n art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b i lit. d - o C.p. a c ror exercitare a fost interzis
de instan
i ca pedeaps complementar . A adar dreptul str inului de a se afla pe
teritoriul Romniei (art. 66 alin. 1 lit. c C.p.) nu poate fi interzis i ca pedeaps
accesorie deoarece aceasta executndu-se n acela i timp cu pedeapsa nchisorii,
condamnatul str in trebuie s se poat afla pe teritoriul rii ca s poat executa
pedeapsa privativ de libertate.
Aplicarea pedepsei accesorii pe lng pedeapsa nchisorii depinde de aplicarea
pedepsei complementare a interzicerii exercit rii unor drepturi. Dup cum interzicerea
exercit rii acestor drepturi ca pedeaps complementar poate fi att obligatorie ct i
facultativ rezult c i aplicarea pedepsei accesorii nso ind pedeapsa principal a
nchisorii va fi la rndul ei obligatorie sau facultativ .
n cazul n care pedeapsa principal aplicat este deten iunea pe via , pedeapsa
accesorie const n interzicerea exercit rii drepturilor prev zute la art. 66 alin. 1 lit. a
o C.p. sau doar a unora dintre acestea (art. 65 alin. 2 C.p.). Se poate interzice i dreptul
str inului de a se afla pe teritoriul rii. De asemenea n acest caz aplicarea pedepsei
accesorii nu este condi ionat de interzicerea exercit rii acelora i drepturi i ca
pedeaps complementar .
Din modul de reglementare a pedepsei accesorii n cazul deten iunii pe via art. 65
alin. 2 C.p., prev znd pedeapsa accesorie const ... rezult c aplicarea pedepsei
accesorii n cazul deten iunii pe via este obligatorie i trebuie s se fac prin
interzicerea exercit rii unora (cel pu in dou ) dintre cele 15 categorii de drepturi
prev zute n art. 66 alin. 1 C.p.
Executarea pedepsei accesorii. Conform art. 65 alin. 3 C.p. pedeapsa accesorie a
interzicerii exercit rii unor drepturi se execut din momentul r mnerii definitive a
103

Formatted: Font: 12 pt, Bold,


Italic

Formatted: Font: 12 pt, Italic

hot rrii de condamnare i pn cnd pedeapsa principal privativ de libertate a fost


executat sau considerat ca executat . Executarea pedepsei accesorii se face de ex. pe
durata termenului de supraveghere a liber rii condi ionate (n cazul pedepsei nchisorii
ori a deten iunii pe via ), a ntreruperii execut rii pedepsei ori a evad rii.
n cazul prescrip iei execut rii pedepsei nchisorii, pedeapsa accesorie are durata
termenului de prescrip ie. Executarea pedepsei principale a nchisorii nu coincide
ntotdeauna cu executarea pedepsei accesorii. Pedeapsa accesorie poate avea o durat
mai scurt dect pedeapsa nchisorii cnd condamnatul a executat o parte din pedeaps
prin de inerea preventiv . Cel mai adesea pedeapsa accesorie are o durat mai lung
dect pedeapsa nchisorii, fiindc pedeapsa accesorie ncepe s fie executat de la
r mnerea definitiv a hot rrii de condamnare, iar executarea pedepsei nchisorii
poate ncepe mai trziu prin ncarcerarea celui condamnat sau nceperea execut rii
pedepsei nchisorii poate fi amnat n cazurile prev zute de lege sau executarea poate
fi ntrerupt .
n cazul aplic rii pedepsei deten iunii pe via punerea n executare a pedepsei
accesorii privind interzicerea dreptului str inului de a se afla pe teritoriul Romniei se
face de la data liber rii condi ionate sau dup ce pedeapsa a fost considerat ca
executat (art. 65 alin. 4 C.p.).
Sec iunea a IV-a
PEDEPSELE APLICABILE PERSOANEI JURIDICE

Felurile pedepselor care se aplic persoanei juridice. Conform art. 136 C.p. pedepsele
aplicabile persoanei juridice sunt principale i complementare.
1. Pedeapsa principal este amenda.
2. Pedepsele complementare sunt:
a) dizolvarea persoanei juridice;
b) suspendarea activit ii sau a uneia dintre activit ile persoanei juridice pe o
durat de la 3 luni la 3 ani;
c) nchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durat de la 3 luni la
3 ani;
d) interzicerea de a participa la procedurile de achizi ii publice pe o durat de la
unu la 3 ani;
e) plasarea sub supraveghere judiciar ;
f) afi area sau publicarea hot rrii de condamnare.
1. Pedeapsa amenzii aplicabil persoanei juridice
Con inut. Conform art. 137 alin. 1 C.p. pedeapsa amenzii este singura pedeaps
principal ce poate fi aplicat persoanei juridice i const n suma de bani pe care
persoana juridic este condamnat s o pl teasc statului.
La fel ca n cazul persoanei fizice i n cazul persoanei juridice pedeapsa amenzii se
stabile te pe sistemul zilelor amend .
Limitele generale ale amenzii sunt cuprinse ntre 30 i 600 de zile-amend . Suma
corespunz toare unei zile amend este cuprins ntre 100 i 5 000 lei. Din aceste
prevederi rezult c limitele generale ale pedepsei amenzii n cazul persoanei juridice
sunt cuprinse ntre 3 000 lei i 3 000 000 lei (art. 137 alin. 2 C.p.).
Limitele speciale ale amenzii se determin , prin raportare la pedeapsa prev zut
pentru infrac iunea respectiv .
Conform art. 137 alin. 4 C.p. Limitele speciale ale zileloramend sunt cuprinse
ntre:
a) 60 i 180 de zile-amend , cnd legea prevede pentru infrac iunea s vr it numai
pedeapsa amenzii;
104

b) 120 i 240 de zile-amend , cnd legea prevede pedeapsa nchisorii de cel mult 5 ani,
unic sau alternativ cu pedeapsa amenzii;
c) 180 i 300 de zile-amend , cnd legea prevede pedeapsa nchisorii de cel mult 10 ani;
d) 240 i 420 de zile-amend , cnd legea prevede pedeapsa nchisorii de cel mult 20 de
ani;
e) 360 i 510 de zile-amend , cnd legea prevede pedeapsa nchisorii mai mare de 20 de
ani sau deten iunea pe via .
Cuantumul sumei corespunz toare unei zile-amend se determin innd seama de
cifra de afaceri, n cazul persoanei juridice cu scop lucrativ, respectiv de valoarea
activului patrimonial n cazul altor persoane juridice, precum i de celelalte obliga ii ale
persoanei juridice (art. 137 alin. 3 C.p.).
La stabilirea pedepsei amenzii sub forma zilelor-amend instan a de judecat va ine
seama de criteriile generale de individualizare a pedepsei.
n cazul n care persoana juridic a urm rit ob inerea unui folos patrimonial limitele
speciale ale zilelor-amend prev zute de lege pentru infrac iunea s vr it se pot majora
cu o treime, f r a se putea dep i maximul general al amenzii (art. 137 alin. 5 C.p.).
Executarea pedepsei amenzii. Executarea integral a pedepsei amenzii trebuie f cut ntrun termen de 3 luni de la r mnerea definitiv a hot rrii de condamnare, iar dac
persoana juridic se afl n imposibilitatea de a achita integral amenda poate solicita
judec torului delegat e alonarea pl ii acesteia n rate lunare pe o durat de cel mult 2 ani
(art. 25 din Legea nr. 253/2013).
2. Pedepsele complementare aplicabile persoanei juridice n special
Dizolvarea persoanei juridice (art. 139 C.p.). Pedeapsa complementar a dizolv rii
persoanei juridice este cea mai sever dintre pedepsele complementare ce pot fi
aplicate persoanei juridice i se dispune potrivit art. 139 alin. 1 C.p. cnd:
a) Persoana juridic a fost constituit n scopul s vr irii de infrac iuni.
Constatndu-se de c tre instan c scopul acestei persoane juridice este ilicit nc de la
constituire, aplicarea pedepsei complementare este obligatorie, indiferent de pedeapsa
prev zut de lege pentru infrac iunea comis .
b) Obiectul de activitate al persoanei juridice a fost deturnat n scopul s vr irii de
infrac iuni. n acest caz obiectul de activitate al persoanei juridice a fost la nceput licit,
dar pe parcursul existen ei persoanei juridice obiectul de activitate a fost deturnat n
scopul comiterii de infrac iuni.
De ex.: persoana juridic a fost nfiin at pentru a desf ura activit i de tip rirea
manualelor colare i ulterior a schimbat activitatea n tip rirea de timbre fiscale,
bancnote, etc.

n acest caz pedeapsa prev zut de lege pentru infrac iunea s vr it trebuie s fie
nchisoarea mai mare de 3 ani.
c) Dizolvarea persoanei juridice se mai dispune n caz de neexecutare, cu reacredin , a uneia din pedepsele complementare prev zute n art. 136 alin. 3 lit. b - e
C.p. Pedeapsa complementar a dizolv rii persoanei juridice are ca efect deschiderea
procedurii de lichidare, potrivit legii, iar o copie dup dispozitivul hot rrii definitive
de condamnare prin care s-a aplicat aceast pedeaps va fi comunicat , de ndat ,
instan ei civile competente, care va proceda la desemnarea lichidatorului.
d) Dizolvarea persoanei juridice se aplic i ca o sanc iune pentru ntrzierea peste
un anumit termen (stabilit de instan , dar nu mai mult de 3 luni) a punerii n executare
a pedepsei complementare a afi rii sau public rii hot rrii de condamnare (art. 140
alin. 3 C.p.).
Neaplicarea dizolv rii persoanei juridice. Dizolvarea persoanei juridice ca pedeaps
complementar nu poate fi aplicat , potrivit dispozi iilor din art. 141 alin. 1 C.p.
105

institu iilor publice, partidelor politice, sindicatelor, patronatelor i organiza iilor


religioase ori apar innd minorit ilor na ionale constituite potrivit legii i nici
persoanelor juridice care i desf oar activitatea n domeniul presei (art. 141 alin. 2
C.p.).
Suspendarea activit ii sau a uneia dintre activit ile persoanei juridice (art. 140
C.p.). Aceast pedeaps complementar se aplic n dou ipoteze ce au cauze diferite,
dar acela i efect suspendarea activit ii sau a uneia dintre activit i.
a) Pedeapsa complementar a suspend rii activit ii persoanei juridice const n
interzicerea desf ur rii activit ii sau a uneia dintre activit ile persoanei juridice n
realizarea c reia a fost s vr it infrac iunea. Suspendarea activit ii se poate dispune
pe o perioad cuprins ntre 3 luni i 3 ani.
b) Aceast pedeaps complementar se aplic ntr-o prim faz i ca o sanc iune
pentru neexecutarea cu rea-credin a pedepsei complementare a afi rii sau public rii
hot rrii de condamnare. Astfel potrivit art. 140 alin. 2 C.p. n caz de neexecutare, cu
rea-credin , a pedepsei complementare prev zute n art. 136 alin. 3 lit. f C.p. (pedeapsa
complementar a afi rii sau public rii hot rrii de condamnare), instan a dispune
suspendarea activit ii sau a uneia dintre activit ile persoanei juridice pn la punerea n
executare a pedepsei complementare, dar nu mai mult de 3 luni.
Neaplicarea pedepsei complementare a suspend rii activit ii persoanei juridice (art.
141 C.p.). Pedeapsa complementar a suspend rii activit ii persoanei juridice nu poate
fi aplicat institu iilor publice, partidelor politice, sindicatelor, patronatelor i
organiza iilor religioase ori apar innd minorit ilor na ionale, constituite potrivit legii.
Sunt de asemenea exceptate de la aplicarea suspend rii activit ii i persoanele juridice
care i desf oar activitatea n domeniul presei.
nchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice (art. 142 C.p.). Aceast
pedeaps complementar const n nchiderea unuia sau a mai multora dintre punctele
de lucru apar innd persoanei juridice cu scop lucrativ, n care s-a desf urat activitatea
n realizarea c reia a fost s vr it infrac iunea.
Executarea acestei pedepse complementare poate fi dispus pe o perioad cuprins
ntre 3 luni i 3 ani.
Persoanelor juridice care i desf oar activitatea n domeniul presei nu li se vor
putea aplica pedeapsa complementar a nchiderii unor puncte de lucru.
Interzicerea de a participa la procedurile de achizi ii publice (art. 143 C.p.). Aceasta
const n interzicerea de a participa, direct sau indirect, la procedurile pentru atribuirea
contractelor de achizi ii publice, prev zute de lege, pe o durat de la unu la 3 ani.
Plasarea sub supraveghere judiciar
(art. 144 C.p.). Aceast
pedeaps
complementar const n plasarea sub supraveghere judiciar a persoanei juridice
numai cu privire la desf urarea activit ii care a ocazionat comiterea infrac iunii.
Supravegherea judiciar este realizat de un mandatar judiciar.
Plasarea sub supraveghere judiciar poate fi dispus pe o perioad cuprins ntre
un an i 3 ani.
Neaplicarea pedepsei complementare a plas rii sub supraveghere judiciar (art.
144 alin. 3 C.p.). Aceast pedeaps complementar nu se aplic : institu iilor publice,
partidelor politice, sindicatelor, patronatelor i organiza iilor religioase ori apar innd
minorit ilor na ionale, constituite potrivit legii.
Nu se aplic de asemenea persoanelor juridice care i desf oar activitatea n
domeniul presei.
Afi area sau publicarea hot rrii de condamnare (art. 145 C.p.). Afi area hot rrii de
condamnare se realizeaz pe cheltuiala persoanei juridice condamnate, n extras, n
106

forma i locul stabilite de instan . Durata acestei afi ri este stabilit de instan pe o
perioad cuprins ntre o lun i 3 luni.
Publicarea hot rrii de condamnare se face pe cheltuiala persoanei juridice
condamnate, n extras, n forma stabilit de instan prin intermediul presei scrise sau
audiovizuale ori prin alte mijloace de comunicare audiovizual , desemnate de instan .
Num rul apari iilor nu poate fi mai mare de 10, n cazul n care publicarea se face prin
presa scris sau audiovizual . n cazul public rii prin alte mijloace audiovizuale, durata
acesteia nu poate dep i 3 luni.
Prin afi area sau publicarea hot rrii de condamnare nu poate fi dezv luit
identitatea altor persoane.
Reguli generale privind aplicarea i executarea pedepselor complementare n cazul
persoanei juridice (art. 138 C.p.).
a) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare se dispune atunci cnd
instan a constat , c fa de natura i gravitatea infrac iunii, precum i fa de
mprejur rile n care a fost s vr it , aceste pedepse sunt necesare.
Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare se face pe lng pedeapsa
principal a amenzii indiferent de cuantumul acesteia.
ntruct n lege (art. 138 alin. 2 C.p.) se prevede c aplicarea uneia sau mai multor
pedepse complementare este obligatorie cnd legea prevede aceast pedeaps
nseamn c n celelalte cazuri aplicarea pedepsei complementare este facultativ .
A adar n principiu aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare n
cazul persoanei juridice este facultativ , iar n mod excep ional aplicarea uneia sau a
mai multor pedepse este obligatorie cnd legea prevede aplicarea acea pedeaps
complementar pentru persoana juridic .
Cele 6 pedepse complementare nu se pot aplica cumulativ. Pedeapsa
complementar a dizolv rii persoanei juridice poate fi aplicat doar singur . Celelalte
pedepsele complementare prev zute se pot aplica n mod cumulativ.
b) Executarea pedepselor complementare ncepe dup r mnerea definitiv a
hot rrii de condamnare. Astfel n cazul persoanelor juridice dup r mnerea definitiv
a hot rrii de condamnare ncepe att executarea pedepsei principale a amenzii ct i
pedeapsa complementar .
Neexecutarea cu rea-credin
a pedepselor complementare ce presupun punerea n
executare de c tre chiar persoana juridic va fi sanc ionat dup caz cu aplicarea
pedepselor complementare mai severe a dizolv rii persoanei juridice (n condi iile art.
139 alin. 2 C.p.) ori a suspend rii activit ii persoanei juridice (n condi iile art. 140
alin. 2 i 3 C.p.).
Test de verificare
Alege i varianta care se potrive te enun urilor urm toare:
1. De i prev zut de legea penal , deten iunea pe via nu se aplic :
a) aceluia care la data s vr irii faptei mplinise 55 de ani;
b) aceluia care la data pronun rii hot rrii de condamnare mplinise 65 de ani;
c) aceluia care era grav bolnav la momentul pronun rii hot rrii de condamnare.
2. Pedeapsa accesorie constnd n interzicerea exercit rii unor drepturi poate fi aplicat
pe lng pedeapsa principal a nchisorii:
a) de cel pu in doi ani;
b) mai mare de 2 ani;
c) dac interzicerea exercit rii drepturilor respective a fost interzis i ca pedeaps
complementar .
107

3. Pedeapsa principal pentru persoana juridic const n:


a) amend ;
b) dizolvarea persoanei juridice;
c) suspendarea activit ii.
4. Pedeapsa nchisorii are urm toarele limite generale:
a) o lun 25 ani;
b) 15 zile 25 ani;
c) 15 zile 30 ani.
5. Sunt pedepse principale, conform Codului penal romn:
a) deten iunea de via ;
b) interzicerea exercit rii unor drepturi de la 1 la 5 ani;
c) interzicerea unor drepturi anume prev zute de lege.
6. Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi este obligatorie:
a) cnd legea prevede aceast pedeaps , indiferent de durata pedepsei principale a
nchisorii aplicate de instan ;
b) cnd legea prevede aceast pedeaps , cu condi ia ca pedeapsa principal aplicat
de instan s fie nchisoare de cel pu in 2 ani;
c) numai pentru infrac iunile pentru care se prevede o sanc iune de cel pu in 2 ani
nchisoare.
7. Pedeapsa complementar a interzicerii unor drepturi se poate executa:
a) n timpul execut rii pedepsei nchisorii;
b) dup amnistierea faptei;
c) dup executarea pedepsei nchisorii.
8. Pedeapsa complementar a degrad rii militare const n:
a) pierderea gradului i a dreptului de a purta uniforma;
b) pierderea dreptului de a purta uniform , exclusiv;
c) pierderea gradului, exclusiv.

108

Rezumat
Sanc iunile aplicabile persoanei fizice sunt: pedepsele, m surile de siguran
m surile educative.

Pedepsele aplicabile persoanei fizice sunt: principale, complementare i accesorii.


Pedepsele principale aplicabile persoanei fizice sunt: deten iunea pe via ,
nchisoarea i amenda.
Pedepsele complementare aplicabile persoanei fizice sunt: interzicerea exercit rii
unor drepturi i degradarea militar .
Pedeapsa accesorie const n interzicerea exercit rii unor drepturi i se execut de la
r mnerea definitiv a hot rrii de condamnare la o pedeaps privativ de libertate i
pn a executarea sau considerarea ca executat a acestei pedese.
Pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt: principale i complementre.
Pedeapsa principal aplicabil persoanei juridice este amenda.
Pedepsele complemenatre aplicabile persoanei juridice sunt:
a) dizolvarea persoanei juridice;
b) suspendarea activit ii sau a uneia dintre activit ile persoanei juridice pe o
durat de la 3 luni la 3 ani;
c) nchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durat de la 3 luni la 3
ani;
d) interzicerea de a participa la procedurile de achizi ii publice pe o durat de la unu
la 3 ani;
e) plasarea sub supraveghere judiciar ;
f) afi area sau publicarea hot rrii de condamnare.
Bibliografie
C. Mitrache, C. Mitrache, Drept penal romn partea general , conform Noului Cod
penal, Editura Universul Juridic, Bucure ti 2014;
V. Pa ca, Drept penal partea general , edi ia a III-a actualizat cu modific rile la zi
ale Codului penal, Editura Universul Juridic, Bucure ti 2014;
R spunsuri la testul de verificare
1.b

2.c

3.a

4.c

5.a

6.a

7.c

8.a

109

UNITATEA DE NV ARE 10
M surile de siguran
PLAN
Sec iunea I - Aspecte generale
Sec iunea a II-a - M surile de siguran n special
1. Obligarea la tratament medical
2. Internarea medical
3. Interzicerea ocup rii unei func ii sau profesii
4. Confiscarea special
5. Confiscarea extins
Test de verificare
Rezumat
Bibliografie
Obiective
nv area unei noi categorii de sanc iuni m surile de siguran .
n elegerea rolului m surilor de siguran
dreptul penal.

n raport cu celelalte sanc iuni prev zute n

Timp de nv are aproximat: 3 ore


Sec iunea I
ASPECTE GENERALE
No iune. M surile de siguran sunt sanc iuni de drept penal menite s l rgeasc gama de
sanc iuni necesare prevenirii fenomenului infrac ional.
Prin s vr irea unei fapte prev zute de legea penal , se pun n eviden anumite
mprejur ri din realitatea social , care sunt implicate n cauzalitatea acesteia i care
dac nu sunt comb tute, exist pericolul s vr irii de noi fapte prev zute de legea
penal , de ex.: starea de nepreg tire profesional a f ptuitorului care a comis
infrac iuni din culp datorit acestei nepreg tiri, poate constitui sursa unor noi fapte
prev zute de legea penal , etc.
Scopul m surilor de siguran . M surile de siguran au ca scop, a a cum se precizeaz
n dispozi iile art. 107 C.p. nl turarea unei st ri de pericol i prentmpinarea
s vr irii faptelor prev zute de legea penal .
Caracterizare. Din no iune se desprind tr s turile caracteristice ale m surilor de
siguran : a) sunt sanc iuni de drept penal prev zute n legea penal ; b) se iau fa de
persoanele care au s vr it fapte prev zute de legea penal , dar nu ca o consecin a
s vr irii unei infrac iuni, acest rol revenind pedepselor; c) luarea m surilor de
siguran este determinat de necesitatea prevenirii repet rii de fapte periculoase n
viitor.
Condi ii generale n care se pot lua m surile de siguran .
a) f ptuitorul s fi s vr it o fapt prev zut de legea penal , nejustificat ;
n majoritatea cazurilor faptele s vr ite prev zute de legea penal sunt i nejustificate
(nu este incident niciuna dintre cauzele justificative). Dac nl turarea caracterului
penal al faptei s-a datorat unei cauze justificative m surile de siguran nu pot fi luate
(de ex. dac f ptuitorul a ac ionat n legitim ap rare ori n stare de necesitate, fa de
110

acesta nu se pot lua m suri de siguran ). Dac nl turarea caracterului penal al faptei
s-a f cut doar ca urmare a unei cauze de neimputabilitate (de ex. iresponsabilitatea),
fapta r mnnd nejustificat este posibil luarea unei m suri de siguran fa de
f ptuitor. De asemenea pot fi luate m suri de siguran dac fapta s vr it ntrune te
condi iile unei infrac iuni.
b) prin s vr irea faptei s se fi dat n vileag o stare de pericol a
f ptuitorului care poate constitui n viitor sursa s vr irii unor noi fapte prev zute de
legea penal ;
c) combaterea st rii de pericol s fie posibil prin luarea de m suri de
siguran .
Luarea m surilor de siguran este l sat la aprecierea instan ei n acele cazuri unde
legiuitorul folose te expresii ca poate fi obligat, se poate lua. n cazul m surilor
de siguran ale confisc rii speciale i confisc rii extinse, unde legiuitorul folose te
expresia sunt supuse confisc rii, odat ce se constat c bunurile respective fac parte
din categoria celor ar tate de lege (art. 112), fiind ndeplinite i alte condi ii n cazul
confisc rii extinse (art. 1121 C.p.) instan a ia obligatoriu m sura confisc rii acelor
bunuri.
Sec iunea a II-a
M SURILE DE SIGURAN

N SPECIAL

1. Obligarea la tratament medical


No iune. Obligarea la tratament medical este o m sur de siguran cu caracter medical i
const n obligarea f ptuitorului, care din cauza unei boli, inclusiv cea provocat de
consumul cronic de alcool sau de alte substan e psihoactive, prezint pericol pentru
societate, de a se prezenta n mod regulat la tratament medical pn la ns n to ire sau
pn la ob inerea unei amelior ri care s nl ture starea de pericol.
Condi ii n care se poate lua m sura de siguran .
a) M sura oblig rii la tratament medical se ia numai fa de f ptuitor adic
fa de o persoan care a s vr it o fapt prev zut de legea penal , indiferent dac
fapta este sau nu infrac iune;
b) F ptuitorul s prezinte pericol pentru societate din cauza unei boli,
inclusiv cea provocat de consumul cronic de alcool ori alte asemenea substan e
psihoactive;
c) Instan a s aprecieze c prin obligarea f ptuitorului la tratament medical,
starea anormal a acestuia va nceta i nu va mai s vr i fapte prev zute de legea
penal .
M sura oblig rii la tratament medical se poate lua indiferent dac f ptuitorului i se
aplic ori nu o pedeaps .
Luarea m surii de siguran a oblig rii la tratament medical are caracter facultativ.
n cazul s vr irii infrac iunii de contaminare veneric luarea m surii de siguran este
obligatorie (art. 353 C.p.).
Con inut. Obligarea la tratament medical const n obliga ia impus f ptuitorului, pe cale
judiciar de a urma tratamentul medical stabilit de medicii speciali ti, prin prezentarea
n mod regulat la locul i datele stabilite pentru efectuarea tratamentului.
Cnd m sura de siguran nso e te pedeapsa deten iunii pe via sau pedeapsa
nchisorii, tratamentul medical se efectueaz i n timpul execut rii pedepsei (art. 109
alin. 3 C.p.).
Aceast m sur se poate dispune i cu caracter provizoriu n timpul urm ririi penale, n
cursul procedurii de camer preliminar sau n cursul judec ii (art. 245 C.p.p.).
111

Durata m surii de siguran . Obligarea la tratament medical se ia pe o durat


nedeterminat . M sura de siguran dureaz ct dureaz cauza care a determinat luarea
acesteia adic pn la ns n to irea f ptuitorului ori pn la ob inerea unei amelior ri
care s nl ture starea de pericol.
Dac f ptuitorul obligat la tratament medical nu urmeaz tratamentul, se poate
dispune m sura de siguran a intern rii medicale (art. 109 alin. 2 C.p.). n acest caz ia
sfr it obligarea la tratament medical.
Cnd tratamentul medical a fost efectuat n timpul deten iei i nu a intervenit
ns n to irea pn la terminarea execut rii pedepsei, tratamentul medical va continua
n libertate, fostul condamnat urmnd s se prezinte cu regularitate la unitatea sanitar
pentru efectuarea tratamentului.
2. Internarea medical
No iune. Internarea medical este m sura de siguran ce const n internarea
f ptuitorului ntr-o unitate sanitar de specialitate pn la ns n to ire sau pn la
ob inerea unei amelior ri care s nl ture starea de pericol, dac este bolnav psihic,
consumator cronic de substan e psihoactive sau sufer de o boal infecto-contagioas
i prezint pericol pentru societate, (art. 110 C.p.).
Condi ii n care se poate lua m sura de siguran .
a) Internarea medical se poate lua numai fa de f ptuitor adic fa de o
persoan care a s vr it o fapt prev zut de legea penal . Atta timp ct persoana
bolnav mintal sau toxicoman nu a s vr it o fapt prev zut de legea penal , fa de
ea nu se poate lua o m sur de siguran .
b) F ptuitorul s fie bolnav psihic, consumator cronic de substan e
psihoactive sau s sufere de o boal infecto-contagioas .
Pentru luarea m surii de siguran nu este suficient s se constate c f ptuitorul este
bolnav psihic, consumator cronic de substan e psihoactive sau sufer de o boal
infecto-contagioas ci trebuie s se mai constate c se afl ntr-o stare care prezint
pericol pentru societate.
c) Internarea medical se va lua dac instan a de judecat apreciaz c starea
de pericol a f ptuitorului poate fi nl turat prin aceast m sur de siguran .
Luarea m surii de siguran a intern rii medicale are caracter facultativ.
Con inutul m surii. Internarea medical const n internarea for at a f ptuitorului
bolnav mintal sau toxicoman i care se afl ntr-o stare care prezint pericol social
ntr-o institu ie de specialitate unde este supus unui tratament medical obligatoriu pn
la ns n to ire.
Internarea medical se poate lua i fa de f ptuitorul care nu a urmat tratamentul
medical sau fa de care tratamentul medical s-a dovedit ineficient, iar starea de pericol
s-a agravat (art. 568 alin. 4 C.p.p.).
Internarea medical poate fi luat cu caracter provizoriu (la fel ca obligarea la
tratament medical) n timpul urm ririi penale, pe durata procedurii de camer
preliminar ori n cursul judec ii dac suspectul sau inculpatul este bolnav mintal ori
consumator cronic de substan e psihoactive i dac luarea m surii este necesar pentru
nl turarea unui pericol actual i concret pentru siguran a public (art. 247 alin. 1
C.p.p.).
Durata m surii. Internarea medical se ia pe o durat nedeterminat i dureaz pn la
ns n to irea f ptuitorului ori pn la ob inerea unei amelior ri care s nl ture starea
de pericol.
3. Interzicerea ocup rii unei func ii sau a exercit rii unei profesii
112

No iune. Interzicerea ocup rii unei func ii sau a exercit rii unei profesii este m sura de
siguran ce se poate lua fa de f ptuitorul care a s vr it o fapt prev zut de legea
penal , datorit incapacit ii, nepreg tirii sau altor cauze care l fac inapt pentru
ocuparea unei anumite func ii ori pentru exercitarea unei profesii sau meserii ori
pentru desf urarea unei alte activit i, pentru a mpiedica s vr irea altor asemenea
fapte n viitor.
Cauza care determin luarea m surii de siguran prev zut la art. 111 C.p. o
reprezint starea de pericol ce izvor te din condi iile necorespunz toare i
primejdioase n care f ptuitorul exercit profesia sau meseria ori n care i desf oar
activitatea n ndeplinirea c reia el a comis fapta prev zut de legea penal .
Starea de pericol ce i are izvorul n inaptitudinea f ptuitorului a a cum am ar tat
mai sus se poate datora: nepreg tirii (ignoran , lips de experien , superficialitate
etc.); incapacit ii psihofizice (boal , infirmitate etc.); lipsei de cuno tin e necesare;
nep s rii fa de regulile i cerin ele de care depinde buna desf urare a activit ii.
M sura de siguran a interzicerii unei func ii sau profesii se deosebe te de
pedeapsa complementar prev zut n art. 66 alin. 1 lit. g C.p. (interzicerea dreptului
de a ocupa func ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desf ura activitatea de
natura aceleia de care s-a folosit pentru s vr irea infrac iunii) att prin natura ei
juridic ct i prin finalitate.
n adev r, pedeapsa complementar prev zut la art. 66 alin. 1 lit. c C.p., i are
cauza n nedemnitatea infractorului de a mai exercita func ia sau profesia de care s-a
folosit pentru s vr irea infrac iunii, pe cnd m sura de siguran prev zut la art. 111
C.p. i are cauza n starea de pericol ce rezult din nepreg tirea, incapacitatea
f ptuitorului de a exercita func ia sau profesia, n exercitarea c reia a s vr it o fapt
prev zut de legea penal .
Avnd n vedere natura i finalitatea diferit a celor dou sanc iuni de drept penal,
inciden a lor concomitent este posibil .
Condi ii n care se poate lua m sura de siguran .
a) Interzicerea ocup rii unei func ii sau a exercit rii unei profesii se poate
lua numai fa de persoana care a s vr it o fapt prev zut de legea penal ;
b) Fapta prev zut de legea penal s fi fost s vr it n exercitarea profesiei
sau meseriei ori n desf urarea activit ii respective;
c) S vr irea faptei s se datoreze incapacit ii, nepreg tirii ori altor cauze
care l fac inapt pentru ocuparea unei func ii, exercitarea unei profesii sau meserii;
d) Existen a acestor cauze, care l fac inapt pe f ptuitor pentru ocuparea unei
func ii, exercitarea unei profesii sau meserii creeaz o stare de pericol prin posibilitatea
comiterii altor fapte n viitor;
e) Instan a s aprecieze c nl turarea st rii de pericol i prevenirea s vr irii
de noi fapte prev zute de legea penal se poate realiza prin luarea m surii de siguran
prev zut de art. 111 C.p.
Con inutul m surii. M sura de siguran const n interdic ia impus f ptuitorului de a
mai ocupa func ia ori de a exercita profesia sau meseria ori de a desf ura activitatea n
exercitarea c reia a s vr it fapta prev zut de legea penal .
Nerespectarea interdic iei atrage r spunderea penal pentru s vr irea infrac iunii
de neexecutare a sanc iunilor penale (art. 288 alin. 1 C.p.).
Durata m surii. Fiind instituit pentru a nl tura o stare de pericol i a preveni s vr irea
de noi fapte, ca de altfel orice m sur de siguran
i interzicerea unei func ii sau
profesii se ia pe timp nedeterminat i dureaz ct dureaz starea de inaptitudine a
f ptuitorului.
Revocarea se face la cerere, dup trecerea unui termen de cel pu in 1 an, dac se
constat c temeiurile care au impus luarea m surii de siguran au ncetat.
113

Autoevaluare
Ar ta i prin ce se deosebe te m sura de siguran a interzicerii unei func ii sau profesii de
pedeapsa complementar a interzicerii dreptului de a ocupa o func ie sau de a exercita o profesie
de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru s vr irea infrac iunii.
4. Confiscarea special
No iune. Confiscarea special const n trecerea silit i gratuit n proprietatea statului a
anumitor bunuri ce apar in persoanei care a s vr it o fapt prev zut de legea penal ,
a c ror de inere de c tre f ptuitor, din cauza naturii bunurilor respective ori leg turii
acestora cu s vr irea faptei, prezint pericolul s vr irii unor noi fapte prev zute de
legea penal .
M sura confisc rii speciale lundu-se cu privire la anumite bunuri are caracter
in rem i produce efecte fa de orice persoan la care s-ar g si lucrurile confiscate,
care va trebui s le predea organelor competente.
M sura de siguran a confisc rii speciale reglementat n partea general a Codului
penal prive te categoriile de bunuri enumerate n art. 112 C.p. i este incident n
raport de toate faptele prev zute de legea penal . n partea special sunt reglementate
m suri de confiscare special , dar care pot fi luate numai n leg tur cu bunurile legate
de s vr irea acelor fapte (de ex. art. 289 292 C.p. infrac iuni de corup ie).
Condi ii de luare a m surii confisc rii speciale.
a) Confiscarea special se ia numai fa de persoana care a s vr it o fapt
prev zut de legea penal (condi ie general prev zut n art. 107 alin. 2 C.p.).
b) Confiscarea special se ia cu privire la anumite bunuri care au leg tur cu
s vr irea faptei prev zut de legea penal ori a c ror de inere este contrar legii;
c) Instan a de judecat s aprecieze c prin luarea m surii de siguran este
anihilat pericolul social, ce decurge prin de inerea anumitor bunuri, de a s vr i noi
fapte prev zute de legea penal .
Odat identificate bunurile ca f cnd parte din categoria acelora supuse confisc rii,
luarea m surii de siguran a confisc rii speciale este obligatorie.
Categoriile de bunuri supuse confisc rii speciale. Prin dispozi iile art. 112 C.p. s-au
determinat categoriile de bunuri supuse confisc rii speciale.
a) Bunurile produse prin s vr irea faptei prev zut de legea penal (art. 112 alin. 1 lit.
a C.p.). Prin bunuri produse prin fapta prev zut de legea penal se n eleg acele lucruri
care au luat fiin prin s vr irea faptei, care nu au existat nainte de s vr irea faptei ca:
bancnote false, titluri de credit false, alimente falsificate, arme confec ionate, materiale
explozive, medicamente falsificate etc.
Nu este necesar ca fapta prin care s-a produs bunul respectiv s fie infrac iune, fiind
suficient s fie o fapt prev zut de legea penal . De exemplu, autorul faptei prin care
s-a produs bunul, ce urmeaz a fi confiscat, este un minor care nu r spunde penal.
b) Bunurile care au fost folosite, n orice mod, sau destinate a fi folosite la s vr irea
unei fapte prev zute de legea penal , dac sunt ale f ptuitorului sau dac apar innd
altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor. (art. 112 alin. 1 lit. b C.p.).
Din economia textului se desprind condi iile ce trebuiesc ndeplinite pentru a se lua a
m sura de siguran a confisc rii speciale cu privire la aceast categorie de bunuri: bunurile supuse confisc rii s fie folosite la s vr irea faptei prev zute de legea
penal ; - aceste bunuri s apar in f ptuitorului; - dac bunurile nu apar in f ptuitorului
ci altei persoane este necesar ca aceasta s tie c bunurile sale sunt folosite la
s vr irea unei fapte prev zute de legea penal .
Bunurile folosite sau destinate a fi folosite la s vr irea faptei pot fi bunuri care au
fost folosite ca atare la s vr irea faptei prev zute de legea penal ori care au fost
114

Formatted: Font: 12 pt, Italic

produse sau modificate sau adaptate n aceste scop, fiind apoi folosite la s vr irea
faptei.
Se vor confisca i bunurile care au fost destinate a fi folosite la s vr irea faptei f r
ca f ptuitorul s le foloseasc n concret, cum ar fi bunuri pe care f ptuitorul, fie nu a
mai apucat s le foloseasc , fie nu a mai fost necesar s le foloseasc . Bunurile care au
fost folosite la s vr irea faptei prev zute de legea penal pot fi de ex: cu itul sau arma
cu care s-a comis fapta de omor.
Legea prevede i o excep ie i anume c nu poate fi dispus confiscarea acestor
categorii de bunuri n cazul faptelor s vr ite prin pres (art. 112 alin. 4 C.p.). Nu se
pot confisca prin urmare bunurile folosite de ziari ti pentru s vr irea faptei cum ar fi:
calculatoare, aparate foto, aparate video i alte asemenea bunuri.
c) Bunurile folosite, imediat dup s vr irea faptei, pentru a asigura sc parea
f ptuitorului sau p strarea folosului ori a produsului ob inut, dac sunt ale
f ptuitorului sau dac , apar innd altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii
lor (art. 112 alin. 1 lit. c C.p.).
Este necesar ca bunurile s fie efectiv folosite imediat dup s vr irea faptei n
scopurile ar tate de lege. Dac bunul a fost destinat s fie folosit pentru a asigura
sc parea f ptuitorului sau p strarea folosului ori a produsului ob inut, dar nu a mai
apucat s fie utilizat atunci nu se poate dispune confiscarea acestuia.
Bunurile supuse confisc rii pot fi folosite efectiv de c tre f ptuitor sau de c tre o
alt persoan , dar cu scopul asigur rii sc p rii f ptuitorului sau p str rii folosului ori a
produsului ob inut.
Cel n defavoarea c ruia se dispune aceast m sur trebuie s fi cunoscut scopul n
care a fost folosit bunul s u.
d) Bunurile care au fost date pentru a determina s vr irea unei fapte prev zute de
legea penal sau pentru a r spl ti pe f ptuitor (art. 112 alin.1 lit. d. C.p.).
n aceast categorie intr sumele de bani ori alte bunuri ce au fost date infractorului
pentru a-l determina s s vr easc infrac iunea (de ex.: suma de bani dat ho ului care
a spart un seif n care se g seau documente importante c utate de c tre cel care a
comandat s vr irea acestei fapte).
e) Bunurile dobndite prin s vr irea faptei prev zute de legea penal , dac nu sunt
restituite persoanei v t mate i n m sura n care nu servesc la desp gubirea acesteia
(art. 112 alin. 1 lit. e C.p.).
Bunurile dobndite prin s vr irea faptei sunt acelea care au fost nsu ite, care au
ajuns n mod direct ori indirect n st pnirea ilegal a unor persoane.
Spre deosebire de bunurile produse prin fapta prev zut de legea penal
(prev zute la art. 112 alin. 1 lit. a C.p.), care nu aveau o existen anterioar s vr irii
faptei, bunurile dobndite prin s vr irea faptei prev zut de legea penal au o
existen anterioar s vr irii faptei. Sunt astfel bunuri dobndite prin s vr irea faptei
prev zute de legea penal : bunurile furate, bunurile ce au fost ob inute prin s vr irea
infrac iunii de delapidare, bunurile ob inute prin n el ciune, prin amenin are etc.
Confiscarea special a bunurilor dobndite prin s vr irea faptei prev zute de legea
penal va putea fi luat numai n m sura n care bunurile nu sunt restituite persoanei
v t mate ori nu servesc la desp gubirea acesteia.
Dac persoana v t mat nu este cunoscut , ori nu cere s fie desp gubit , bunurile
sunt supuse confisc rii.
f) Bunurile a c ror de inere este interzis de legea penal (art. 112 alin. 1 lit. f C.p.).
Intr n aceast categorie bunurile a c ror de inere constituie o fapt prev zut de legea
penal , i deci implicit, ca orice fapt prev zut de legea penal prezint pericol social
(de ex. de inerea de arme i muni ii s vr indu-se astfel infrac iunea de nerespectarea
115

regimului armelor i al muni iilor art. 342 C.p.; de inerea de instrumente n vederea
falsific rii de valori art. 314 C.p. etc.).
Reguli comune privind luarea m surii confisc rii speciale. n cazul categoriilor de
bunuri prev zute la art. 112 alin. 1 lit. b i lit. c dac valoarea bunurilor supuse
confisc rii este v dit dispropor ionat fa de natura i gravitatea faptei, se dispune
confiscarea n parte, prin echivalent b nesc, innd seama de urmarea produs sau care
s-ar fi putut produce i de contribu ia bunului la aceasta.
Tot n cazul categoriilor de bunuri prev zute la art. 112 alin. 1 lit. b i lit. c C.p.
dac acestea nu pot fi confiscate deoarece nu sunt ale f ptuitorului, iar persoana c reia
i apar in nu a cunoscut scopul folosirii lor, se va confisca echivalentul n bani al
acestora (art. 112 alin. 3 C.p.).
n cazul categoriilor de bunuri prev zute la art. 112 alin. 1 lit. b e C.p. dac
bunurile supuse confisc rii nu se g sesc, n locul lor se confisc bani i alte bunuri
pn la concuren a valorii bunurilor care nu se mai g sesc (art. 112 alin. 5 C.p.).
n cazul tuturor categoriilor de bunuri cu excep ia celor prev zute n art. 112 alin. 1
lit. b i lit. c C.p. se confisc , de asemenea, bunurile i banii ob inu i din exploatarea
bunurilor supuse confisc rii, precum i bunurile produse din acestea (art. 112 alin. 6
C.p.).
5. Confiscarea extins
No iune i caracterizare. M sura de siguran a confisc rii extinse reprezint o specie a
m surii de siguran a confisc rii speciale, avnd practic aceea i finalitate ca m sura
confisc rii speciale.
Spre deosebire de cadrul general al m surilor de siguran , pentru luarea m surii
confisc rii extinse nu este suficient se s vr easc o fapt prev zut de legea penal ci
o infrac iune pentru care s-a pronun at i o condamnare.
Dac n cazul confisc rii speciale bunurile supuse confisc rii pot fi n leg tur cu
orice fapt prev zut de legea penal , n cazul confisc rii extinse bunurile supuse
confisc rii au leg tur numai cu infrac iunile sau grupurile de infrac iuni enumerate n
lege i cu privire la care legea prevede pedeapsa nchisorii de 4 ani sau mai mare.
Confiscarea extins const n trecerea silit i gratuit n proprietatea statului a unor
bunuri referitor la care nu s-a putut dovedi o leg tur direct cu fapta prev zut de
legea penal , situa ie n care s-ar dispune confiscarea special .
Prin reglementarea acestei m suri de siguran s-a creat o prezum ie relativ de
dobndire ilicit a unor bunuri de c tre o persoan condamnat pentru s vr irea unor
categorii de infrac iuni. De i nu s-a putut dovedi o leg tur direct ntre infrac iunea
pentru care a fost condamnat persoana respectiv i bunurile pe care aceasta le de ine,
totu i avnd n vedere discrepan a dintre veniturile sale licite i valoarea bunurilor
de inute, nu exist alt explica ie pentru existen a acestei diferen e dect dobndirea
acelor bunuri pe cale infrac ional .
Condi iile n care se dispune luarea acestei m suri de siguran a confisc rii extinse.
Confiscarea extins se dispune dac sunt ndeplinite condi iile prev zute de lege cu
privire la: persoana condamnatului, infrac iunile comise, valoarea bunurilor dobndite,
convingerea instan ei. Astfel:
1) persoana s fie condamnat pentru comiterea uneia dintre infrac iunile
enumerate n art. 1121 alin. 1 C.p.:
a) infrac iuni privind traficul de droguri i de precursori;
b) infrac iuni privind traficul i exploatarea persoanelor vulnerabile;
c) infrac iuni privind frontiera de stat a Romniei;
d) infrac iunea de sp lare a banilor;
e) infrac iuni din legisla ia privind prevenirea i combaterea
pornografiei;
f) infrac iuni din legisla ia privind combaterea terorismului;
116

g) constituirea unui grup infrac ional organizat;


h) infrac iuni contra patrimoniului;
i) nerespectarea regimului armelor, muni iilor, materialelor nucleare
i al materiilor explozive;
j) falsificarea de monede, timbre sau de alte valori;
k) divulgarea secretului economic, concuren a neloial , nerespectarea dispozi iilor privind opera ii
de import sau export, deturnarea
de fonduri, infrac iuni privind regimul importului i al
exportului, precum i al introducerii i scoaterii din ar de de euri i reziduuri;
l) infrac iuni privind jocurile de noroc;
m) infrac iuni de corup ie, infrac iunile asimilate acestora, precum i
infrac iunile
mpotriva
intereselor financiare ale Uniunii
Europene;
n) infrac iuni de evaziune fiscal ;
o) infrac iuni privind regimul vamal;
p) infrac iuni de fraud comise prin sisteme informatice i mijloace de
plat electronice;
q) traficul de organe, esuturi sau celule de origine uman .

Nu are importan durata ori cuantumul pedepsei pronun ate i nici forma de
individualizare a execut rii unei astfel de pedepse.
2) pedeapsa prev zut de lege pentru infrac iunea comis este nchisoarea de
4 ani sau mai mare. A adar chiar dac infrac iunea pentru care s-a pronun at
condamnarea face parte din categoriile expres ar tate n art. 1121 alin. 1 C.p., dac
legea prevede pentru aceasta o pedeaps cu nchisoarea mai mic de 4 ani nu se poate
dispune confiscarea extins .
3) fapta este susceptibil sa i procure un folos material;
Pe lng acestea se mai cer a fi ndeplinite urm toarele condi ii:
4) valoarea bunurilor dobndite de persoana condamnat , ntr-o perioad de
5 ani nainte i, dac este cazul, dup momentul s vr irii infrac iunii, pn la data
emiterii actului de sesizare a instan ei, dep e te n mod v dit veniturile ob inute de
aceasta n mod licit. A adar trebuie s fie vorba de o discrepan mare dintre valoarea
bunurilor dobndite de persoana condamnat i veniturile ob inute de aceasta n mod
licit.
5) instan a s aib convingerea c bunurile respective provin din s vr irea
infrac iunilor enumerate n art. 1121 alin. 1 C.p.
n aprecierea valorii bunurilor dobndite n perioada de 5 ani la care se refer legea,
se ine seama i de valoarea bunurilor transferate de c tre persoana condamnat sau de
un ter unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra c reia persoana
condamnat de ine controlul (art. 1121 alin. 3 C.p.).
Regulile privind luarea m surii confisc rii speciale sunt aplicabile i n cazul
confisc rii extinse.
La stabilirea diferen ei dintre veniturile licite i valoarea bunurilor dobndite se vor
avea n vedere valoarea bunurilor la data dobndirii lor i cheltuielile f cute de
persoana condamnat i de membrii familiei acesteia (art. 1121 alin. 5 C.p.).
Confiscarea nu poate dep i valoarea bunurilor dobndite ntr-o perioad de 5 ani
nainte i dac este cazul dup momentul s vr irii infrac iunii, pn la emiterea
actului de sesizare a instan ei, care excedeaz nivelul veniturilor licite ale persoanei
condamnate (1121 alin. 8 C.p.).
Test de verificare
Alege i varianta care se potrive te enun urilor urm toare:
1. M surile de siguran se pot lua:
a) numai nso ind o pedeaps ;
b) indiferent dac f ptuitorului i se aplic ori nu o pedeaps ;
c) ca o consecin a r spunderii penale.

117

2. Obligarea la tratament medical se dispune pe o perioad :


a) nedeterminat ;
b) de minimum an;
c) de pn la 5 ani.
3. Internarea medical se poate lua:
a) fa a de o persoan consumator cronic de substan e psihoactive care nu a s vr it
o fapt prev zut de legea penal ;
b) fa a de o persoan bolnav psihic care a s vr it o fapt prev zut de legea
penal i care prezint pericol pentru societate;
c) fa a de o persoan care a s vr it o fapt prev zut de legea penal din cauz c
este consumatoare cronic de substan e psihoactive, dar care nu se afl ntr-o stare care
prezint pericol pentru societate.
4. Sunt m suri de siguran :
a) internarea medical ;
b) interzicerea unor drepturi;
c) obligarea de a nu p r si localitatea.
Rezumat
M surile de siguran fac parte din categoria sanc iunilor de drept penal.
M surile de siguran , nu se iau ca urmare a angaj rii r spunderii penale i nu depind
de gravitatea faptei s vr ite. Acestea pot fi luate chiar dac f ptuitorului nu i se aplic
o pedeaps .
M surile de siguran se iau deoarece pentru combaterea st rii de pericol, dat n
vileag prin s vr irea faptei, nu este suficient /posibil doar aplicarea de pedepse.
M surile de siguran sunt:
a) obligarea la tratament medical;
b) internarea medical ;
c) interzicerea ocup rii unei func ii sau exercit rii unei profesii;
d) confiscarea special ;
e) confiscarea extins .
Bibliografie
C. Mitrache, C. Mitrache, Drept penal romn partea general , conform Noului Cod
penal, Editura Universul Juridic, Bucure ti 2014;
V. Pa ca, Drept penal partea general , edi ia a III-a actualizat cu modific rile la zi
ale Codului penal, Editura Universul Juridic, Bucure ti 2014;
L. Lefterache, Drept penal partea general . Curs pentru studen ii anului II, edi ia a
III-a rev zut i ad ugit , Editura Universul Juridic, Bucure ti, 2011;
C. Bulai, C. Mitrache, C. Mitrache, L. Lefterache, Drept penal romn - partea
general . Culegere de probleme din practica judiciar pentru uzul studen ilor, Ed.
Universul Juridic, edi ia a VII-a rev zut i ad ugit , Bucure ti, 2012.
R spunsuri la testul de verificare
1.b

2.a

3.b

4.a

118

Bibliografie modul
C. Mitrache, C. Mitrache, Drept penal romn partea general , conform Noului Cod penal,
Editura Universul Juridic, Bucure ti 2014;
V. Pa ca, Drept penal partea general , edi ia a III-a actualizat cu modific rile la zi ale Codului
penal, Editura Universul Juridic, Bucure ti 2014;
C. Bulai, B. N. Bulai, Manual de drept penal partea general , editura Universul Juridic,
Bucure ti 2007;
L. Lefterache, Drept penal partea general . Curs pentru studen ii anului II, edi ia a III-a rev zut
i ad ugit , Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2011;
C. Bulai, C. Mitrache, C. Mitrache, L. Lefterache, Drept penal romn - partea general . Culegere
de probleme din practica judiciar pentru uzul studen ilor, Ed. Universul Juridic, edi ia a VII-a
rev zut i ad ugit , Bucure ti, 2012;
F. Streteanu, Tratat de drept penal partea general , vol. I, Ed. CH Beck, Bucure ti, 2008.

119