Sunteți pe pagina 1din 513
INTRU SLAVA SFI 1 ET DE O FUNTASI DE VIATA FACATC ; a TREIMI MINEIUL DECEMBRIE PATRI CU AP EDITIA A S$ASEA 3) MINEIUL PE DECEMBRIE ARE TREIZECI SI UNA DE ZILE ZIUA ARE 9 CEASURI SI NOAPTEA 15 CEASURI ZIUA INTIA Pomenirea Sfintului Proorec Naum, LA VECERNIE ba Doamne, strigat-am...,S¢ pun stihirile pe 6:3 din Ocloih $1 3 aie sfintulul, glasul al 3-lea : Podobie : Tale... H{arul Sfintului Duh s-a sa- lasluit intru tine, prooro- cule al lui Dumnezeu, si cu stra- lucirea lui te-ai facut faclie prea- luminata si prin tine propova- duieste Ninivei celei mari cele ce au sa fie. Nor luminos té-ai aratat, proo- rocule al lui Dummezeu, Naum, Mare este puterea Crucii picurind ploaia cunostintei de Dumnezeu ; si ai adapat cu apa judeca{ii lui Dumnezeu cetatea ninivitenilor, care din nou era ingreuiata de paginatate. Facindu-te partas al stralucirii celei neimputinate, proorocule al lui Dumnezeu, Naum, si al slavei celei_tainice, al nespusei bucurii si al desfatarii celei dummezeiesti, roaga-te pentru noi Stapinului tuturor, de Dum- nezeu insuflate. Slava... Si acum..., & Nasedtoarel Mare facere de bine dobin- dind prin tine, Preacurata, im- 6 LUNA _DECEMBRIE. preuna cu proorocii cinstim pe Fiul tau, Care a binevoit a Se naste din pintecele tau, peniru milostivirea Lui cea desavirsita si a zidii din nou neamul omenesc. A Cructl, a Nascatoare!, asemenea : Vazind pe Cel nascui din tine, spinzurat pe lemn fara suflare, ceea ce esti fara prihan, ai stri- gat cu amar: Fiul meu preado- rit, cum a apus frumusetea chi- pului Tau, ascunzindu-se de vo- ie, in umbra mortii ? LA STIHOAVNA Se pum stibirile din Octoth. Troparul, glasul al doilea: Praznuind pomenirea proorocului Tau... Slava... $i acum..., al Nascatoaral ; (cauta-le la sfir- sftul cartil). LA UTRENIE La Dumnezeu este Domnul..., se_ cinta treparul sfintulul (de dowd orl), Slava... Si acum.., al Nascatoarei de Dumnezeu, Dupa obisnultele Catisme urmeaza Se- dolnele Octothului, apof Psalmul 50. CANOANELE Se pun Canoanele din Octoih si Cano- nul prooroculul, pe 4. Canonul Prooroculul Naum Aledtuire a Iul Teotan, Cintarea 1-a, glasul al 5-lea : Irmosut : Pe cal si pe calare| in Marea Rosie ia surpat Hristos, «Cel ce a sfarimat razboaiele cu «brat puternic si pe Israel l-a «izbavit, pe cel ce cinta cintare «de biruinta». Naum, de Dumnezeu insuflate, bucurindu-ne, fericim darul cel dumnezeiesc al mintii tale, celei primite de la Dummezeu si Iu minate de harul Lui ; o, de Dum- nezeu insuflate ! De sus coborind in sufletul u harul Duhului, proorocule, {ia insuflat tie dupa vrednicie, lucrare prooroceasca si {i-a pre- gatit limba insuflata de Dumne. zeu, vrednicule de lauda, Slava... Organ atins de pana Duhului te-ai aratat, laudind pe Dumne- zeu cel plin de rivna si spunind tuiuror ca judecata Lui este ne- nitoare, vrednicule de Si acum... a Nascatoarel ; prea binecuv , Fecioa: preacurata, iz! ste pe cei ce te lauda pe tine cu credinta si cu dragoste, ca pe o cinstita Maicd a lui Dumnezeu, potolind neimblinzita salbaticie a pri- mejdiilor. Cintarea a 3-a: Irmos ; Cel ce cu porunca T irea facdtorului si dumnezeiescu- lui Duh te-ai facut prealeminat la suflet. Pentru aceasta, din in- suflare dumnezeiasc’, ai fost pus a vesti de mai inainte tutu- ror, in chip lamurit, cele ce a- veau s& vina, de Dumnezeu in- suflate. Slava. ca un bun vazator al celor dumnezeiesti Azut de mai inainte, fericite, pedeapsa ce avea si vind impotriva vidjma- silor celor nelegiuifi, care defa mau indelunga-rabdarea, inga- duinta si bundtatea dumneze- jasca, din pricina rautatii lor celei nevindecate. Si acum... a Nasctitoarel : Jubitorul de oameni, Cel care odinioara din nimic a facut toate, Se naste din sfintul tau pintece, Preacurata, facindu-Se om, din iubirea de oameni, ca s4 mintuiasca pe oameni. Irmosul ; Cel ce cu porunca Ta ai infipt «pamintul pe nimic si ai ridicat «neretinut pe cel ingreuiat, in- «tareste Biserica Ta, Hristoase, «pe piatra cea neclintita a po- «runcilor Tale, Unule, Bunule «gi Iubitorule de oameni». SEDEALNA, glasul al 5-1 Podoble: Pe Cuvintul cel impreund... Pastrindu-fi mintea neprihani- ta de intiparirile celor de jos, Marite Naum, te-ai facut vas preacurat al dumnezeiescului Duh, primind in chip luminat strilucirile Lui gi impartigin- du-le tuturor. Pentru aceasta te rugam: roaga-te pentru pacea lumii. Sla Si acum... a Nascatoaret : Minunea cea covirsitoare a Za- mislirii si chipul cel negrait al nasterii, intru tine s-au facut cunoscute, curata, pururea fecioaraé. Gindul mi se inspai- minta si cugetul se uimeste de miarirea ta, care se intinde peste ZIUA INTILA g toti, Nascdtoare de Dumnezeu, spre mintuirea sufletelor noastre, A Crueli, a Nascatoarel : prin crucea Fiului tau, ceea ce esti de Dummezeu cu har darui- ‘4, sa nimicit toata ratacirea idolilor si s-a cilcat in picioare puterea demonilor. Pentru a- ceasta, credinciosii, dupa da- torie, pururea te laudam si te binecuvintim ; si mirturisin- du-te cu adevarat Nasc&toare de Dumnezeu, pe tine te marim. Cintarea a 4-a: Irmosul DD tmnezeiasca Ta iconomie, Hristoase, cunoscind-o de «mai inainte Naum, cu fricd «a strigat catre Tine: venit-ai «spre mintuirea poporului Tau, «ca si mintuiesti pe unsii Tai». Fiind luminat de xaza Duhului, mai inainte ai vestit niniviteni- Jor amenintarea pustiirii, aratin- du-le, graitorule de Dumnezeu, ci nu vor scdpa de puterea lui Dumnezeu. yudecata Ziditorului cea dreap- {4 hotaraste cumplita nimicire a poporului celui vrajmag, pre- cum proorocind ai grait, prea- fericite Naum, proorocule al lui Dumnezeu. Slava... {mpodobit fiind sufletul proo- rocului Tau cu cuget cumpatat, s-a inalfat mai presus de fire, re privirea Dumnezeirii Tale, 8 LUNA _DECEMBRIE Bunule, si catre stralucirea dum- nezeiestii cugetari. $i acum..., @ Nascdtoarel = Marie, stipina fapturii, ca ceea ce singura ai nascut pe imparatul tuturor, prealaudata, scapa-ma de tirania patimilor, cu rugaciunile tale. Cintarea a 5-a: Irmosul : el ce Te imbraci cu lumina ca si cu o haina, la Tine a- «erg dis-de-dimineataé si catre «Tine graiesc : lumineaza sufle- «tul meu cel intunecat, Hristoa- «se, ca un milostiv». Viata curata si fara'de prihana petrecind, te-ai invrednicit de lucrarea si de luminarea Sfintu- lui Duh, preacinstite Proorocule Naum. Trupul Lai supus cu osirdie gindului celui de sine stapinitor, punind suiguri in inima ta; pentru aceasta ai dobindit infa- tisare vrednica de Dumnezeu. Slava... Darurile celor cinstiti ca pro- orocia sint mai presus de cele ce sé vad; ca printr-insii graieste Duhul Sfint, Cel care este Bun si Domn. $i acum... a Nascatoarel : Nici chiar vreo putere intele- gitoare din ceruri nu va putea cu adevarat si te laude pe tine, Nasc&toare de Dumnezeu, dupa cuviinta, cA ai nascut pe Zidi- ns torul, Care este liudat de pute- rile ceresti. Cintarea a 6-a: Irmos : Marea patimilor.. & laudam, credinciosii, pe cel care a fost casi a dum- nezeiescului har; pe cel care s-a facut vas curat al aratarii lui Dumnezeu, celei mai presus de minte. Slava. Cel ce a primit lumina cea neapusa a dumnezeiescului Duh sia cistigat cuget indumnezeit, indeamna spre lauda pe drept- cinstitorii de Dumnezeu. $i acum... a Nascatoarel : Puterile cele intelegatoare si toate neamurile oamenilor te méaresc pe tine, ca pe ceea ce ai nascut pe Dumnezeu, cea puru- rea binecuvintata si cu totul fara de prihana. Irmosul Marea patimilor cea salbati- «citi de viforul cel de suflet «stricttor, alineaz-o, Stapine «Hristoase, si ma scoate din «stricaciune, ca un milostiv>. CONDACUL, glasul al 4-leaz Podobie : Aratatu-Te-ai astazi. Luminindu-se cu Duhul inima ta cea curata, sa facut locas prealuminat de proorocie ; ca cele de departe le vezi ca si cum ar fi de fati, Pentru aceasta te cinstim, fericite Proorocule Naum, prealaudate. ZA SINAXAR In aceasta lund, in ziua intila, poment- rea Sfintulul Prooroc Naum. Proorocul Naum, al carui nume se til- cuieste : codihna» ori wmingiieres, sau «minte» ori «pricepere», era din semintia Jui Simeon. A trait cu 460 de ani inainte de Hristos. Mai tirziu, dupa Proorocul Iona, a pro- orocit si el de cetatea Ninivei si a facut minune in ea, A proorocit ca cetatea va pieri de ape dulci si de foc iesit din mint. $i_asa_s-a sf intimplat. Caci lacul din jurul ceta{ii, umflat de cutremur, a acoperit-o cu ape; far focul, venind din pustiu, a ars partea orasului necuprinsa de ape. ‘A murit in pace si a fost ingropat in pamintul lu! Tot in aceasta zi, pomenirea Cuviosu- Inj Filaret Milostivul. Cuviosul Filaret a trait pe la anul 780, pe vremea impiratilor Constantin st Irina, Era de loc din {ara Pailagonilor, fiul unor parinti de bun neam, Gheorghe si Ana. Si-a Iuat, dupa lege, femele cu cununie si se indeletnicea cu lucrarea pamintului, din care-si agonisea cele de trebuinla pentru trai si facea bogale mi: lostenii saracilor. Dar din pizma diavolu- lui a ajuns pururea pomenitul Filaret la 0 atit de mare sdracie, ca odintoara Iov, Incit era lipsit chiar de hrana cea de toate zilele. Dumnezeu insa nu I-a lasat ca sd se zbata pina in sfirsit in lps, A rinduit, prin purtarea Lui de grija, ca fiul impa tesei Irina, Constantin, sa se casatoreasca cu nepoata acestui Sfint Filaret, cu Maria, fata trumoasa si la suflet st Ia trup. Tn urma, Dumnezeu a rinduit ca si Sfintul Filaret si fie cinstit cu dregatoria de consul si sa ajunga stapin pe multe bo- gatii, pe care le impartea cu imbelsugare saracilor. Cind fericitul Filaret a cunoscut ca i Se apropie sfirsitul si mutarea lui catre Hristos, a chemat toate rudele sale si le-a prezis cele ce aveau sa se intimple fiecs- reia, A adaugat insa si aceste sfaturi vred- nice de pomenire: «Sd nu uilali, fiilor si rudentilor, iubirea de saraci! Sa cere tati pe cei bolnavi si pe cei din inchisori ! Sa apira{l pe vaduve si pe orfani! Sd nu poitili lucrurile altora! Sa nu lipsi(i de la slujbele si liturghiile Bisericit ! ca si spun pe scurt, sd nu incetati de a face ceea ce m-ali vazut pe mine facind». Dupa ce a spus acestea si s-a rugat pen- tru ei, a adormit in pace. Tot th aceasta zi, pomenirea Sfintulul Mucenic Anania Persul. HA Sfintul Mucenic Anania era di vril istos a fost prins si a rabdat lericitul Tot im aceasta zi, pomenirea Antonie cel Nou. x ea Tot im aceasta zi, pomenirea Sfintilui Onisim, arhiepiscopul Efesulul, care in pace s-a savirsit. Tot In aceasta zi, pomenirea celor intre Sfin}i parinjfi nostri Anania si Solohon, arhiepiscopli Elesulul, Cu ale lor sfinte rugaciuai, Doamne, miluieste-ne si ne mintuieste pe noi, An Cintarea a 7-a: Irmosul : omnul parintilor cel prea- inaltat vapaia a stins-o si «pe tineri i-a rourat ; pe cei ce «cintau intr-un glas: Dumne- «zeule, bine esti cuvintat». Ca cei ce avem mai-mare al cetei pe proorocul cel vazator de Dumnezeu, priznuind cu cin- ste, dumnezeieste cintim : Dum- nezeule, bine esti cuvintat. Cunoscindu-ie pe tine organ pus in miscare de Duhul si trimbi{a insuflata de Dumnezeu, te chemim ca ajutitor al Jaude- Jor noasire, cintind : Dummezeu- le, bine esti cuvintat. Slava... Domnul te-a incununat, dum- nezeiescule prooroc, $i har ti-a dat sa vestesti cele viitoare ; pentru aceasta li cintim : Dum nezeule, bine esti cuvintat. Si acum... a Nascatoaret : Usa neumblata ie-a vazui pe line, Fecioara preacuraté, prin care singur a trecut Cel caruia cu totif fi cintam : Dumnezeule, bine esti cuvintat. Cintarea a 8-at Irmos ; Tle, Facatorului a toate. ndumnezeit fiind de lumina ‘cea nematerialnica a Stapi- nitoarei Treimi, proorocule, cinti veselindu-te: toate lucru- rile pe Domnul lAudati-L si-L preainaltati intru toti vecii Binecuvintim pe Talal si pe Fiul si pe Sfintul Duh, Domnul. Cu sfintita cuviinta cinstind sfint’ pomenirea ta, dummeze- iescule prooroc, cintim: icate lucrurile pe Dommnul laudati-L si-L preainaltati intru toti vecii. Si acum... a Nascatoarel : [mtaresie, curala, virtulea su- fletului meu cea slabita din pri- cina gresealelor si a patimilor, ca sa laud, Fecioara, nasterea ta, cea preaméarita, intru toti vecii- Sa ldudim, bine sa cu intam si sa ne inchinam Domaului, indu-T si prea- inaljindu-L intru tofi vecii, Irmosul ; Tie, Facatorului a toate, tinerii «cei ce dinjuiau in cuptor, in- «chipuind toata lumea, cintau : «toate lucrurile pe Domnul lau- «dati-L siL preainaltati intra «toti veeiin. —$— eee Cintarea a 9-a: Irmes : Isale, danjuieste... e p&mint ai avut viefuire intocmai ca a ingerilor cu adevarat si acum te-ai salasluit in ceruri, impreuna cu cetele ingeresti, linga lumina cea intreit stralucitoare; de care umplindu-te, indrumezi pe cei ce te lauda pe tine. Slava... Pe tine, fericite, te aducem rugator catre Dumnezeu pentru lume ; roaga-te cu staruinta, fo- losindu-te de indrazneala proo- rocease’, si se dea credinciosi- lor cu buna-cuviinta izbavire si jertare de greseale. Si acum... a Naseatoarel : Ca ceea ce ai ndscut pe Dum- nezeu in chip firesc si dupa cu- viint3, cu cuvinte dumnezeiesti, credinciosii te numim Nascatoa- re de Dumnezeu, curata, si cu numirea propoviduim preaade- varata cinstita nasterea ta, Prea- sfintd Fecioara. Irmosul : Ysaie dantuieste, Fecioara a «avut in pintece si a niscut fiu «pe Emmanuel, pe Dummezeu «si Omul. Rasarit este numele «Lui, pe Care slivindu-L, pe «Fecioara o fericim». LUMINEINDA Podoble ; Femei auriti. Mintea ta, fericite, ai facut-o oglinda neintinataé a dumneze- iestilor siraluciri, de Dumnezeu ZIUA A DOUA graitorule prooroc si organ atins de Preasfintul Duh, vestind de mai inainte nasterea lui Hristos din Fecioara. Si cealalta slujb3 a Utrentel, dupa rin- duiala, s{ otpastul. iN ACEASTA LUNA ZIUA A DOUA Pomenirea Sfintului Prooroc Ayacum, LA VECERNIE La Doamne, strigat-am...,_se pun stihi- rile pe 6: 3 din Octoih si 3 ale sfintului, glasul al 4-lea : Podobie : Ca pe un vileaz... Minenatul Avacum, priming “"raza Duhului s-a facut cu totul dumnezeiesc. $i vazind ne- legiuirea judecatorilor si jude- cata cea nedreapta se tulbura, a- gatind cu iubire de Dummezeu dreptatea voita de Hristos si Sta- pinul, si ca unul ce se giisea in greutati, cu cuget fierbinte se in- flAcireaza de ca. Stind la dumnezeiasca straja, cinstitul Avacum a auzit taina cea nespusi a venirii Tale la noi, Hristoase, si a proorocit in chip lamurit propovaduirea Ta, vazind mai inainte pe inteleptii apostoli, ca pe niste cai, tulbu- tind marea neamurilor celor numeroase. Bucurindu-te intru Domnul, marite graitorule de Dumnezeu, si veselindu-te intru Dummezeu, Mintuitorul tau, si de acolo pri- it mind raza stralucirii, luminin- du-te duhovniceste de lumina cea de Dumnezen facuta, pe cei ce savirgesc cu credinta preasfin- {ita pomenirea ta scoate-i, cu ru- gaciunile tale, din suparéri si din primejdii. Slava... $i acum..., a Niscatoaret ; Ceea ce ai inc&put pinte- cele tau pe Dumnezeu ce! nein- caput, Care S-a facut om, pentru iubirea de oameni, si luind din tine framintitura noastra, a in- dumnezeit-o cu adevarat, nu mi tvece cu vederea, preacurata, pe mine, cel ce sint acum ne- cajit ; ci te milostiveste degrab si m& slobozeste de toata vraj de vatimarea celui A Crucii, a Nascatoaret ; Daca Te-a vazut Fecioara si Maica Ta, Doamne, spinzurat pe cruce, s-a spaimintat si cu tinguire Iti griia: O, rabdarea Ta cea neméarginiti, Ziditorul meu! Cum, de bunavoie, ca un osindit, cu judecata nedreapta esti osindit Ia moarte, de sobo- rul cel vrednic de osinda, si su- feri patimi infricosatoare ? LA STIHOAVNA — aeattien eet paupues proorocului Tau., Slava... $i acum... al Nascdtoarel, Cauta-le la sfirsitul cartit. LA UTRENIE La Dumnezeu este Domnul.. jarul sfintului (de dowd orl : SPacum... al Nascatoarei de Dumnezeu. se_ cinta Slavs (a Se- Dupa obignultele Catisme urmeaz delnele Octolbulul ; apoi Psalmul $0. 12 LUNA _DECEMBRIE CANOANELE ‘Se pun Canoanele dim Octoih si Cano- nul procrocului, pe 4. CANONUL prooroculut Aleituire a lul Teofan, Cintarea 1-a, glasul al 4-lea: Irmosul ¢ inta-voi Tie, Doamne, Dumnezeul meu, ca ai «scos pe popor din robia Egip- «tului si ai acoperit pe faraon «cu carele si cu puterea lui». Inteleptesteema, Doamne, Dumnezeul meu, ca si laud pe dummezeiescul Tau Prooroc Avacum, si lumineaza, Bunule, inima mea cu harul Tau. Pina cind, Doamne, zice proo- rocul, voi striga catre Tine si nu ma vei auzi ? Si pentru ce mi-ai aratat nelegiuirea ju- decatorilox ? Slava... Izbiveste, proorocule, de pri- mejdii si de nevoi cumplite, cu rugaciunile tale, pe cei ce cu evlavie savirsesc cinstita pome- nirea ta. $i acum...,.a Nasc&toarel : Dumnezeu cel Sfint S-a aratat, la plinirea vremii, facindu-Se om din tine, Nascatoare de Dumnezeu, ca si mintuiasca pe om, Cintarea a 3-a: Inmos : Arcul celor puternici... malfindu-te cu gindul la umnezeu si luminindu-te cu luminile date de Dinsul, ai vazut de mai inainte infatisarea celor viitoare, graitorule de Dumnezeu. CAatre toata fapta buna te-ai nevoit $i toata rautatea din cu- get ai urit si cu drepiate ai de- faimat pe cel fara de lege, prea- fericite. Slava. Ca celui ce ai fost curat {i s-au incredintat graiurile Duhului Sfint, si ai aratat de mai inainte, in chip limpede, plinirile celor ce aveau sa fie, vrednicule de Munte umbrit de bunatati te-ai aratat, Preacurata, din care a venit in chip de rob Sti- pinul, ca sa libereze pe oameni din robie. Irmosul : Arcul celor puternici a slabit «si cei neputinciosi sau incins «cu putere. Pentru aceasta s-a . Acumi cinstita Bisericé prives- te la Soarele cel ridicat pe Cruce, precum ai proorocit mai inainte, Preasfin{ite Avacum. pe la straja ia inaltindu-ti gindul, ai stat, preafericite, si ai cercetat venirea Domnului. Slava... Cu glas mare ai strigat, inte- Iepte Avacum, preafericite ; ma voi bucura si ma voi veseli de Durmnezeu Mintuitorul. $i acum... a Nascatoarel : ingreuiat fiind de Janturile gresealelor mele cele multe, catre tine alerg, siapina, Nasca- toare de Dummezeu: Izbaves- ie-m’, ceea ce esti lauda cre dinciosilor. Cintarea a 6-a: Irmos: Proorocul Iona... in Teman a venit Dumme- zeu, intrupindu-Se, pre- cum mai inainte ai grait, fiind Juminat cu stralucire de Dinsul, Preafericite Avacum, si lumea a facut-o sa straluceasci de lumina. Lumineaz’, Dumnezeule, su- fletele celor ce Te lauda pe Tine, cu rugaciunile cinstitului si de Dumnezeu inteleptiiului Ava- cum, caruia cu dumimezeiasca insuflare iai luminat cugetul. Slava... Graiul tu si puterea dumne- zeicstilor tale cuvinte, de Dum- nezeu graitorule, au sirabatut toate marginile pamintului, ara- tindune mai inainte dumneze- jasca venire a Cuvintului. Si acum... a Nascatoaret : Pe Fiul, Care este de o fiinta eu Tatal si este infeles, cu ade- varat, fara de inceput impreuna cu Cel ce La nascut, mai pe ur- mi intrupindu-Se L-ai nascut, Fecioara. Irmosul : Proorocu] Jona mai inainte «inchipuind in chit ingroparea «Ea cea de. trei zile, a strigat, «rugindu-se: din striciciune «izbavestema’, Lisuse, impi- «rate al Puterilor», CONDACUL, glasul al 4-lea: Podobie : Degrab ne intimpina. De Dumnezeu graiiorule Ava- cum, vazut-ai pe sfintii ucenici ea pe niste cai, tulburind vadit marea necunostintei si inecind ingeliciunea cu dogmele dreptei cinstiri de Dummezeu. Pentru aceasta ca pe un adevirat proo- roc te laudam, cerindu-tia te ruga Domnului si ne miluiaseé pe noi. SINAXAR In aceasta luna, in iva a doua, pome- nirea Sfintului Prooroc Avacum. Proorocul Avacum, fiul lui Safat, er din semintia patriarhului Simeon. A tra cu 600 de ani inainte de Hirlstos. Inainte de luarea in robie a poporului judeu, Avacum a vazut caderea lerusali- mului sia Templului si a plins foarte. Cind a venit Nabucodonosor in ferusalim, Proorocul a fugit si traia ca strain in pa- miniul lui Israel. Dar dupa ce s-au intors haldeli in Babllon, ducind cu ei robi pe istaelitenii gasili in Ierusalin si in Egipt, s-a intors si el in pamintul san. Avacum a cunoscut mai dinainte ca peste pulima vromo avea si se intoarcd poporul din robia Babilonului, A murit cu doi ani inainte de intoarcerea fudeilor din robie sia fost ingropat in farina lui. Proorocul Avacum a dat semn in Iu- deea, Tar semnul este acesta: Vor vedea iudeii lumina in Templu $1 asa vor vedea slava Iui Dumnezeu, Avacum a proorocit si de siirsital Templuiui. A spus ci Tem- darimat de un popor din Apus je rupta in bucdti mick calapeteasma lui David, adicd a locului dinauntru al Sfinfei Stintelor ; au s& fie luate acoperigurile celor doi stilpi ai Templului 51 nimeni n-are sa stie unde sint; ca acoperisurite acestea au sd fle duse de inger in pustiul Sinai, acolo Unde Ja inceput a fost intocmit Cortul mérturiei si ca in ele are sa fle cunoscut in sfirsit Domnal si ca ele an s& lumineze pe cei prigonif! dintru inceput de sarpe. eH 1UA A DOUA Tot in aceasta al. pomenirea cuviosll Parinfilor nostri $i pustnici, re rs mon, Andrei si Teofll, =m Male Acesti cuyiosi parin{i erau de loc din cetatea Oxitih, care se afla in Egipt, aproape de riul Niluiui, Parin(ti lor au fost crestini. Indeletnicindu-se indelunga- ta vreme cu citirea Siintelor Scripturi, li 5-a umplut sufletul de cain{a. De aceea au Pardsit lumea si, povatuili de Pumnezeu, s-au dus in cele mai adinci locuri ale pus- tiului, Acolo au dat de un barbat stint, tare batrin si au stat pe linga ei un an, Du- pa moartea hatrinului, au ramas in locul a- cela saizeci de ani, traind in post si aspra vieluire. Se hraneau numai cu poame si beau numai apd; si asta numa de dowd ori pe siptamin3, Trilau despartil unul de altul, umbiau prin munfi, locuiau in fel de fel de pesteri si se rugau Imi Dum- nezeu. Simbata si duminica se iniiincau, savirseau Sfinta Euharistie si erau im- partasi{i de iagerul Domnului cu Sfintele Taine. Acestea ni le-a povestit marele pustnic Painutie, care i-a vazut sia scris via{a lor. Tot in aceasta zi, pomenirea Sfintei Mucenije Miropa. Sfinta aceasta Miropa s-a niscut in Murind tatal ei, a fost crescuta de -sa, Dupai ce $-a ndscut din nou prin sfintul botez, stdtea copila Ja mormintul Sfintei Ermiona, una din fiicele Stiniului Apostol Filip, si primea din mozmintul sfintel, mir, pe care-l dadea din belsng futurora, De aici a primit si numele de Miropa, Cind imparatul Deciu, care im- parafea pe vremea aceea, 2 pornit pri- qoana impotriva crestinilor, mama si-a Inat copila si s-a dus in insula Hios, unde avea o moslenize parinleasca. Si stéteau amindoud in casa, rugindu-se Ini Dum- nezeu. Odata a venit in inswli un mare dre- gator imparaiesc. Acesta a intemnilat pe un ostas din ostirea de sub comanda Tui, pentru ca era crestin, Dar neputind sd-1 facd sd se lepede de credinja in Hristos, a poruncit sa i se taie capul, iar trupul s4 fie aruncal si sa fle pazit de ostasi, ca sa nu fic furat de crestini, Cuvioasa Miropa, miniala de dumne- zeiasca rivna, s-a dus noaptea cu stujl- toarele ei si au luat sitntele moaste. Le-a uns cu mir si le-a ingropat intr-un loc deosebit. Cind a aflat dregdtorul de furtul moastelor, a legat pe paznici cu lanturl dc fier sl le-a poruncit si umble prin tot oragul ca sa le caute. Le-a mai spus ca le va taia capul jas furat, in vremea holarita de elo ett Sfinta Miropa, vazing ica ostasit sufar tare 3) cin pricina tashaaiee de pe ei si din pricina ranilor facute de Janlurl st din pricina gindului ¢&-i asteap- ta moartea, a fost cuprinsa de mare durere sufleteasca si si-a zis intra sine: «Daca ostasii acestia mor de pe urma furtului savirsit de mine, imi umpliu suiletul de pacat si vai de mine in ziua judecatii, Atunci ea a facut cunoscuia fapta ei si a infruntat pe imparat care a poruncit si fie chinuita si apoi si fle inchisa in tem- nila, unde sfinta si-a dat duhul lut Dum- nezeu, lar moastele sfintei, cu voia drega- torului, le-au luat crestinii si te-au ingro- pat intr-un loc deosebit, Tot in aceasta zi, pomenirea celul intre sfintt intelui nostru Solomon, arhiepis- copul Efesulul, care in pace s-a Savirsit. Tot in aceasta zi, pomenirea Sfintulul Aviv cel nou, care prin foc s-a savirsit. ‘Tot in aceasta zi, pomenirea Cuviosului Parintelui nostra Chirll Fileotu, care a pustnicit pe ta anul 1060. Cu ale lor siinte rugdciun!, Doamne, miluieste-ne si ne mintuiesle pe noi. Amin Cintarea a 7-a: Inmosul : [a cupiorul din Babilon, t- nerii lui Avraam de dorul jranul cel ce se semejea $8 cuprinda pamintul si 4 piard& marea, zace ca o juctirie la pictoarele fectoarei Varvara ; cA pe acesta slabindu-] Hrisies, ea La legat ca pe o vrabie nepu- tincioasa. Cu batai de neindurat, chinuit fiindu-ti tot trupul, si rosit de curgerile de singe, si coasta-ti ar- sa fiind, ai rabdat, mucenita prealaudata, dind mulfumita lui Hristos, marita Varvara. O, cruzimea cea fara de ome- nie si fara de simfire a tiranilor gi preamulta lor nelegiuire! Ca au taiat cumplit cu sabia ca in- tr-o macelarie sinii mucenifei, care si-a lipit mintea de Data- torul de rasplata, Hristos. Canonul cuviosuiui De rivna fiind aprins, toata ; vrajmasia eresurilor celor potrivnice Dumnezeirii ai sur- pat, prin scrieri osirduitoare la- murind tuturor in chip limpede cele scrise de demult pe alocu- rea, cu agerime, de cei intelepti, Ioane! Slava. Prin cuviniele si dogmele cele drepte, pe care le-ai alcatuit, Toane, ai defaimat cu caldura nelegiuita hula a ucenicilor lui Manent, celor cu nume rau, care se ispiteau sa strice Biserica lui Hristos. Si acum... a Nascatoarei Sfinté a sfintilor te cunoa tem pe tine, ca pe ceea ce sin- gura ai nascut pe Dumnezeu cel neschimbat, Fecioar’ neintina- 14, Maicé nenuntita. Ca prin nas- terea ta cea durmnezeiasca ai iz- vorit tuturor credinciosilor ne- strictciunea. Catavasie: Tinerii in dreapta credinta.. Canonal sfintei Cintarea a 8-a Irmos: Cuptorul cel cu foc... A ratatirti-S-a Hristos in lu- mina neapropiata, fie, ce- lei tinuiaé in temnita, Varvara, indemnindu-te sa indraznesti, vindecindu-{i rinile si bucurie daruindu-ti. Pentru aceasta te-ai intraripat de dragostea Mirelui tau. inger luminat te-a imbraeat in haina luminoasa pe tine, care ai fost dezbracata pentru Hristos, cinstita Varvara, purtindu-te ca pe o mireasA; ca ai dezbracat impreuna cu haina si patimile, muceni{a, primind schimbare dumnezeiasca. Aratatu-s-a plinita in chip ia- murit proorocia Ta, Hrisicase ; ca tatal di la moarte pe fiu, ti- calosul parinte al mucenifei Ta- le, facindu-se insusi lucrator al junghierii. Pentru aceasta cu foc din cer a fost mistuit. Canonul euviosutu' ] adit-ai limpede in scris, Toane, erezia lui Nestorie, care despirjea cele dou’ firi in Hristos si erezia lui Sever care le amesteca si nebunia monote- lit si credinta cea intr-o singu- ra lucrare ; si ai facut sa stralu- a 34 LUNA DECEMBRIE, ee ZIUA A PATRA ceasca tuturor marginilor lumi- na Ortodoxiei. ye stata bet Demat aS Bs aha Semanat-a vrajmasul, dupa o- bicei, neghina ereticilor in Bise- rica lui Hristos, pentru a nimici inchinarea Lui in cinstitele icoa- ne; ci te-a aflat neadormit pe ti- ne, Ioane, smulgind toata sii- minta cea inselatoare. Si acum.,,, a Nascatoarei : Pe Cel nedespartit de Tatal, Ca- re ca Dummezeu gsi om a petre- cut in pintecele tau, fara sAmin- ta L-ai zamislit si L-ai nascut in chip de negrait, Nascatoare de Dumnezeu preacurata. Peniru a- ceasta pe tine te stim izbavirea noastra a tuturor. Catavasie Cuptorul cel racoritor... Canonul sfintei Cintarea a 9-a Irmos : Fiul Parintelui... Trind sa dobindesti prin sa- bie sfirsit fericit muceniciei tale, Varvara, impreuna cu Tu- liana te-ai invrednicit cununilor, auzind glas dumnezeiesc, care a implinit rugaciunile tale. Hristos plinind cererea ta, Varvara purtatoare de biruin{a, da tamaduiri tuturor celor ce savirsesc cu adevarat, cu credin- pomenirea ta din fiecare an. Ca minunile tale au covirsit ni- ul marti, marité mucenit 35 Unindu-te acum cu Hristos, Mirele tau, Cel ce domneste pes- te toate si stralucind de slava dumnezeiestii lumini in ceresti- le cémari, Varvara, cauti spre cintarefii tai, scapindu-i de pa- timi si aducindu-i la Dumnezeul cel viu. Canonul cuviosului ) nvatat-ai pe toti fiii Bisericit sa cinte cu dreapta credin{a cinstifa unime cea in Treime, si sa teologhiseasca dummeze- iasca intrupare a Cuvintului, Toane, lamurind in sfintele tale scrieri, cele cu anevoie de infe- les de cei multi. Slava... Cetele sfintilor cu cintari lau- dindu-le, cuvioase, pe curata Nascatoare de Dumnezeu, pe Mergatorul inainte al lui Hris- tos, si pe apostoli, pe prooroci impreuna cu sthastrii, pe inte- leptii invatatori, pe drepti si pe mucenici, in locasurile lor a- cum sali i juiesti. Si acum,.,, a Nascatoarei Ca o lina primind in pintece ploaia cea cereasca, ceea Ce esti cu totul fara prihana, ai nascut noua pe Cel ce da dulceata ce- lor ce-L lauda cu dreapti cre- dinga, si te vestesc pe tine Nas- c&toare de Dumnezeu, ceea ce esti cu totul Jaudata. Catavaste : Tain’ minunata vad... LUMININDA sfintei Podobie :Cu dubul in biserica.. Darul tamaduirilor primind de la Dumnezeu, Varvara prea- miarita, roaga pe Dumnezeu, St&pinul tuturor, sa tamaduias- ca bolile celor ce alearg’ fa ti- ne cu credin{a, si sa izbaveasca pe toti de nevoi, de neputinta cea vatamitoare, si de bolile sufletesti. Slava... a cuviosului : Podobie :Femei auzili.. Ca o lumina dummezeiasca ai luminat Biserica, parinte al nosiru, imbricind-o in straluci- rea cintarilor tale si in lumina chipului in care arti impodo- bite dogmele lui Hristos, pe Ca- re nu incefa a-L ruga pentru noi, Joane. Si acm cu Ae obits te marturisim pe tine Nascdioare de Dumnezeu, stapind, cei ce ne-am mintuit prin tine; ca ai purtat in pinte- ce in chip de negrait pe Cel ce a sfarimat moartea prin Cruce gia tras la Sine multimile cu- viosilor, impreun& cu care te laudam, Fecioara. oy a Naseatoar Se pun slihirile pe 6, glosul 1, inew glasul : Aleatiire a tui Ana Trecind cu eienen anleeate desfatarii pamintesti si urind pees impreuna cu méarirea LUNA DECEMBRIE parinteasca, pe cerescul Mire L-ai iubit, Varvara, pururea ma- riti; ch t4indu-ti-se capul cu sabia, cu fecioarele cele intelep- te ai intrat impreuna la Mirele Hristos. Pentru aceasta si boa- Ja purtitoare de ciumaé alun- gind, tama&duiesti pe credin- ciosi cu lucrarea Duhului si te rogi neincetat pentru suflete- le noastre (ae doud ori). Glasul al 2-lea: Alcatuire a Ini Vizantie. De femeie fiind biruit, rusi- natu-s-a vrajmagul cel plin de ura, care a avut pe strimoaga unealta spre pacat ; ca intrupin- du-Se Cuviniul Tatalui din Fecioara, neschimbat si neame- stecat, precum Insusi stie, a stricat blestemul Evei si al lui Adam, Hristos, Cel ce a incunu- nat dupa vrednicie pe mucenifa Varvara, Cel ce daruieste prin- tr-insa lumii curatire si mare mila. A aveluiasi Mucenita Varvara, cea de Dumnezeu chemata, a zis Ia lo- cul ei de patimire : Cumplite sint chinurile acestea de acum, © judecatorule! dar nu dau ni- cidecum intiietate celor pamin- testi fat& de cele ceresti. Pentru aceasta, tiiati si strujifi trupul meu, dati-ma focului, ca bucu- rindu-ma, mi voi duce la Mire- le meu, Hristos. Pentru ale ca- rei rugiciuni, Mintuitorule, tri- mite noua milele Tale, si mintu- cp eee ZUA A CINCEA * 37 ieste pe cei ce cu credin{a savir- sesc pomenirea ef (de doua on), A aceluiast Venifi, astazi, popoare si lau- dim préznuirea purtAtoarei de biruinta Varvara. Ca pe dinsa na biruit-o nici sabia, nici fo- cul, nici alie chinuri si nici mes- tesugirile vicleanului Veliar. Roagai pe Hristos, buna mu- cenit’ preamArita, s& ne daru- iasca noua mare mila. Sla . glasul al 6-lea; Alcatulte a lui loan Monahut. \\ » Calea Juptelor strabatind de sfatul parintesc ai fugit, Varva- ra preacinstita, si ca o fecioara inteleapta ai intrat purtatoare de faclie in curtile Domnului tau, iar ca o mucenifa viteaza ai luat darul de a vindeca ciuma cea rea a trupului. Deci si pe noi care te laudam pe tine, ne izbaveste de durerile sufletesti, cu rugaciunile tale, cele catre Dumnezeu. $i acum... a NascAtoare! : Pe Cel ce S-a intrupat din ti- ne, Nascatoare de Dummezeu, Fecioara, Dumnezeu fl cunoas- tem; pe Acela roaga-L sa min- tuiasca sufletele noastre. Doxologia mare, troparele, ecteniile sl otpustul. LA LITURGHIE La F ceni{ei, Cintare pun: din Canonul mw pe 4, si din Ca area’ a 6-a, Pe 4. Prochimen, glasu! al 4-lea Daft slavi lui Dumnezeu in locasul cel sfint, Dum- nezeul parintilor nostri. Siili: fm adue narl binecuvintajt pe Dumnezeu, Apos tolul din Epistola catre Galatent. (1H Fratilor, mal i 3—IV, 2) nirea credinfet... (cat's joi in Sa a S5-a dupa Rusalll, Altluia giasul 1 Asteptat-am cu nerabdare pe Domnul. Sth: Pictoarele mele le-a pus pe stincd Evanghelia de la Marcu (V, 24—34) : In vremea aceea, mergea dupa lisus po- por mult... (canta luni in Siplamina a i5-a dup’ Rusalii) (Prochimenul, Aposiolul si Evanghelia Cuviosulul Joan Damaschin, caut-le ta cuviost) CHINONLCUL Bucuraji-va drepjilor intru Dom- nul, celor drepti se cuvine lauda. ACEASTA LUN ZIUA A CINCEA lui si de Dumnezev elai nostra Sava cel Pomenirea Cuy rulul parkn LA VECERNIA MICA La Doamne, strigat-am.. se pen st hirile pe 4, glasul 4 Podoble : Prealaudatilor mucenict... ’ az&tor cu mintea al puteri- lor celor intelegatoare ai fost, iar ca un om al faptei ai pus cuvintele dumnezeiesti in inima ta, intru care si indlfarea ca pe o scara ai asezat-o, Cu- vioase Sava, parintele nostru 5 si te rogi si se daruiasca noua pace $i ¢ mila (de dows oF aC ee eee | 38 * LUNA DECEMBRIE Sava preacuvioase, din prun- cle ai inchinat viata ta lui Hris- tos, Dumnezeului nostru; de Care fiind intarit ai supus cu- geiului patimile trupului, supu- nind cele ce erau mai rele celor mai bune, Pentru aceasta, roa- ga-te sa se daruiasca sufletelor noastre pace si mare mila. De Dumnezeu intelepfite pa- rinte al nostru, mare luminator te-ai aratat, luminind lumea cu stralucirile minunilor si ale fap- telor dumnezeiesti. Si asa, dupa adormire, Lumina cea neapusa te-a primit pe tine. Pentru a- ceasia, roaga-te sa se daruiasca sufletelor noasire pace si mare mila. Slava... glasul al 2-lea : Cuvioase parinte, din pruncie deprinzindu-te cu grija cu fapta buna, ai ajuns organ al Sfintu- lui Duh ; si de la Dinsul Juind lucrarea minunilor, ai induple- cat pe oameni si uraseé plice- rile. $i acum de lumina dumne- zeiasca fiind cu totul inconju- rat, lumineaza si mintile noas- tre, Sava, parintele nostru. $i acum..., a Nascatvarel : Toata nadejdea mea spre ti- ne o pun, Maica Luminii; pa- zestema sub acoperamintul tau. LA STIHOAVNA Se pun stihirite, glasu! al 2-Iea Podobie: Casa Efratului... Avitatu-te-ai din scutecele mai- cii tale, purtatorule de Dumne- zeu, vas sfintit si casi a Sfintu- lui Duh, parintele nosiru. —$— — — — < $ Stih: Cinstita este inaintea Domnului moartea cuviosulul Lui. Sava, parintele nostru, pur- tind crucea Domnului cu mii- nile tale, ai pierdut nalucirile de- monilor, pina in sfirsit. Sih: Fericit barbatul care se teme de Domnul, intra poruncile Lui va_ vol foarte. Biruind cu puterea crucii in- selaciunile viclenilor demoni, ai aratat slava lui Hristos, Sava, parintele nostru. Slava... $i acum.,., @ Nascatoarel : Stapina buna, ridica sfintele tale miini catre Fiul tau, Zidito- rul cel iubitor de suflete, sa miluiase’ pe robii tai. TROPARUL glasul al &-tea: Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor si cu suspinurile cele din adinc ai facut ostenelile tale insutit roditoare si te-ai facut lumina- tor lumii, stralucind cu minu- nile, Sava, parintele nostru, cu- vioase! Roaga-te lui Hristos Dumnezeu, sa mintuiasca su- fletele noastre. Slava... $i acum... _al_Nascatoarel Cel ce pentru nof Te-al nascut... (cauta la sfirsitul carliij. Si otpustul. TA VECERNIA MARE Dupa obisnuitul Psalm, se citeste Fe- ricit barbatul..., Starea intifa La Doamne, strigat-am.... se pun stt- hivile pe 8, glasul al 5-lea Podobie: Preacuvioase parinte... ava, de Dumnezeu intelep- tite, cel deopotriva cu in- gerii, locuitorule impreun’ cu Sayutneesuee 2 ZIUA_A CINCEA cuviosii, impreuna-vorbitorule cu proorocii, cu apostolii, si cu mucenicif impreuna-mostenito- rule, care locuiesti acum in lu- mina cea neinserata, si stai ina- inte cu indrazneala, stralucit in- dulcindu-ie de vederile Lui si desfatindu-te de frumusetea Lui, neincetat roaga-te lui Hr tos. Pe Hristos imblinzeste-L cuvioase, sa daruiasca Biseric’ unire, pace si mare mila (ce Wei ori), Sava, preafericite, faclie ne- stinsa a infrinarii, luminator preastralucit al calugarilor, ca- re stralucesti de sclipirile dra- gostei, stilp neclintit, al rabda- rii, sprijinul si puterea celor ce te cinstesc pe tine cu credinta, vistieria tamaduirilor ; cetatea- nul cu adevarat al pustiului, pe care lai aratat ca pe un rai dumnezeiesc, care aduce roade- le dumnezeiesti ale celor ce se mintuiesc, roaga-te lui Hristos. Pe Hristos imblinzesie-L, cu- vioase, si daruiasca Bisericii unire, pace si mare mila (ae tei ori). Sava, de Dumnezeu intelepti- te, stilpul cel de foc al faptelor bune, farul cel luminos care in- drumezi pe popoare din marea cea lumeasca la dumnezeiescul liman; cel ce dobori duhurile inselaciunii, vasul cel curat al Duhului Sfint, indreptatorul ca- lugirilor, cumpina cea dreapti a infrinarii, inaltimea cea sira- Jucit’ a smereniei, sipotul care raste noian de tant duiri 39 roaga-te lui Hristos, Pe Hiristos imblinzeste-L, cuvioase, si da- ruiasca Bisericii unite, pace si 14 (ae dova ori), Slava..,, glasul al 6-lea Pazind intru tine chipul lui Dumnezeu nevaiimat si pustni- ceste facindu-ti mintea stapina asupra patimilor celor pierza- toare, te-ai ridicat pina la ase- m&narea cu Dumnezeu, pe cit este cu putin{4 oamenilor, Ca barbiteste strunindu-ti_firea, te-ai nevoit a supune inclinarile rele celor mai bune sia robi trupul duhului. Peniru aceasta, te-ai aratat cel mai de frunte dintre calugiari, cetatean al pus- tiului, inva{ator al celor ce merg pe calea cea buna si drep- tar preaales al faptei bune. Si acum, in ceruri, unde oglinzile au fost dezlegate, fericite, pri- vesti lamurit la Sfinta Treime, mijlocind de-a dreptul pentru cei ce cu credinta si cu dragos- te te cinstesc pe tine. $i acum..., a Nascatoaret Cine nu te va ferici pe tine, Preasfinté Fecioara ? Sau cine nu va Lauda, preacurati, naste- rea ta ? Ca Cel ce a stralucit fa- ra de ani din Tatal, Fiul Uncl- Nascut, Acelasi din tine, curata, a iesit, in chip de negrait intru- pindu-Se; din fire Dummezeu fiind si cu firea om facindu-Se pentru noi, nu despartit in doua fete, ci in doua firi fara ameste- care fiind cunoscut. Pe Acela 40 LUNA DECEMBRIE roaga-L, cinstita, cu totul feri- cita, s& mintuiasca sufletele noastre. yoo p: Lumina Ina... Prochimenul zilei si PARFMILE Din Infelepelunea lu! Solomon, citire: (iI, 19) Sufletele dreptilor sint in mina lui Dumnezeu_ si chinul nu se va atinge de ele. In ochii celor fara de minte, dreptii sint morti cu desa- virsire si iesirea lor din lume li se pare mare nenorccire. Si plecarea lor dintre noi, un prapad, dar ci sint in pace, Chiar daca, in fata oa- menilor, ei au indurat sufcrinte, nidejdea lor este plina’ de nemu- rire. Si fiind pedepsiti ou putin, ma- re rasplat& vor primi, cici Dumne- zeu ica pus la incercare gi i-a gisit vrednici de El. Ca pe aur in topitoa- re, asa ia limurit, si ca pe o jertfa de ardere intreagi i-a primit. Str luci-vor in ziua rasplatirii si ca ni te scintei care se lasi pe asa vor fi. Judeca-vor neamurile si st&pini vor fi peste popoare si Dom- nul va imparati iniru ei, in veci. Ei vor injelege adevaral, ca unii care si-au pus increderea in Domnul; cei eredinciosi vor petrece cu El in iu- bire, caci harul si indurarea sint partea alesilor Lui. iste, Din Intelepciunea lui Solomon, citire : (Vv, 15—v1, 3) Drepfii in veac vor fi vii sila Bom nul este plata lor, si purtarea de grijé pentru dinsii de la Cel Prea- inalt, Pentru aceea, vor primi din mina Domnului impirajia framu- sefii si cununa cea striluciloare, c&ci El fi va ocroti cu dreapta Sa si cu brajul Sau; asemenea unui scut, fi va acoperi. El va face arme —$—<— — —$— $ din minia Sa si cu ele va intari faptura miinilor Sale ca si rispli- teasca vrajmagilor. Din dreptate El Isi va face platosa si din jude- cata cea nefiifarnicé isi va face coif. Din sfinfenia Sa va face pava- za nebiruili; iar din cumplita Sa minie va face sabie ascusit’ si lu- mea va porni razboi impreuna cu El impotriva celor fari de minte. Saigefile fulgerulut Siu vor porni bine indreptate si vor lovi in finta, zburind din arcul puternie in. cordat al norilor. Minia Lui, ca o prastie, va azvirli noian de grindi- na; apele mari se vor intarita asu- pra lor si riurile ii vor ineca vije- lios. Duhul puterii dumnezeiesti se va ridica impotriva lor si ca visco- lul ii va vintura. Astfel faradelegea va aduce pustiire pe pimint si rau- tatea va rasturna scaunele celor puternici, Ascultafi, dect, regilor, si injelegeti ; luati invat&tura, voi care judecati marginile pamintuiul. BA- gafi in urechi, vol cei ce stépiniti peste multimi si care va mindriti cu multimea popoarelor voastre. Pricepefi ci stapinirea vi s-a dat de la Domnul si puterea de Ja Cel Preainalt, Care va cerceta faptele voastre si va pune la incercare gin- durile voastrs Din Injelepetunea tui Solomon, citire = (ry, 715) Cel drept, chiar cind apuci sa moara mai devreme, di de odihna. Batrinetele cinstite nu sint cele adu- se de o viata lungi, nici nu Je masori dup’ numéarul anilor. intelepciunea este la om adevirata caruntete si virsta b&trinetilor inseamna 0 viata neintinata, Placut fiind Jui Damne- zeu, Dornnul La iubit si, fiindca traia intre pacatosi, La mutat de pe pi mint. A fost rapif, ca rautatea sa nui schimbe mintea sa, inseiciunea nut amigeasci sufletul. Caci vraja viciului intunec’ cele bune si ZIUA A CINCEA ameteala poftei schimb& gindul cel fara de rautate. Ajungind curind la desivirsire, dreptul a apucat ani in- delungafi. Sufletul lui era placut fut Dumnezeu ; pentru aceasta Domnul S-a gribit si scoata din mijlocul rauta{ii. Neamurile vad, dar nu pri- cep nimic si nu-si bat capul cu asa ceva, c& adic& harul lui Dumnezeu si mila Lui sint cu alesii Lui si ci poarta grija de Sfintii Sai. IA LITLE Stihirile, glasul al 2-lea, insusi glasul: Scoala de nevointa pustni- ceasc& ai adunat pe pamint, Cu- vioase Sava, $i toate navalirile patimilor le-ai inecat in piriul Jacrimilor tale. Viata ta cea pla- cuta lui Dumnezeu a fost cunos- cuta de toti ca o scaré dumneze- iasca si cinstita, care duce la ceruri. Ci vidind intru dinsa roadele dreptei credinte, vindeci prin ele neputintele patimilor celor ce striga cu credinta catre tine: Bucura-te steaua cea de dimineat’ ca aurul de straluci- toare, purtitorule de faclie al menahilor si pastorule! Bucu- rate pururea slavite, miladita cea preafrumoasa a pustiului sprijinul cel neclintit al Bise cii! Bucura-te mare poviituiior al celor ritaciti! Bucura-te lau- da sihastrilor si bucuria stralu- cita a lumii! Pe ingerul cel de pe pamint si pe omul lui Dunmezeu cel din ceruri, podoaba lumii, desfata- rea bunatatilor si a faptelor bu- ne, lauda schimnicilor, pe Sava, sa-l cinstim; c& rasadit fiind in uu, a inflorit 41 dupa dreptate si ca un cedru in pustiu a sporit turma oilor celor cuvintatoare ale lui Hristos, in- tru cuviosie si dreptate. Cuvioase pirinte; deprinzind, cu grija, din pruncie fapta cea buna, ai ajuns organ al Sfintalui Duh; si de la El luind Iu. crarea minunilor, ai induplecat pe oameni si urasc4 plicerile. Si acum mai curat find imbra- cat in dumnezeiasca lumina, hu mineaza si mintile noastre, Sava, parintele nostru. Slava... acelasi glas Dor dupa bunatatile cele mai presus de minte primind, toate placerile cele din lume le-ai tre- cut cu vederea, de Dumnezeu in- suflate. Pentru aceasta, nu ai fost st&pinit ca Adam de fructul oprit si pe sarpe alungindu-l prin infrinare, viafA ingereasca ai petrecut. $i acum salisluind indulcindu-te de po- mul vietii, roag’i pe Dumnezeu, slinfile Sava, pentru noi cei ce savirsim cu credin{a pomenirea ta. Si acum... a Nascitoarei O, minune mai noua decit toa- te minunile cele de demult! Ca cine a cunoscut ca o maica si fi n&scut mai presus de fire si sa fi puxtat in braje pe Cel ce cu- prinde toata zidirea 2 A lui Dumnezeu este voia, Cel ce S-a nascut | Pe Care ca pe un prune, Preacurat&, purtinduL in braje- le tale gi indvazneala ca o mak 4a LUNA DECEMBRIE ca dobindind catre Dinsul, nu inceta a-L ruga, pentru cei ce te cinstesc, sd miluiascd si sa c& sufletele noastre. LASTIHOAYNA Se pun stihirile acestea, glasul al 3-lea Insasi podobia : Bucura-te camara cea cu bun miros a pusinicestilor nevointe cu adevaral ! Ca ridicind crucea pe umeri si fagaduindu-te pe ti- ne insufi, preafericite, Siapizu- lui Hristos, ai calcat in picioare irufia trupului cea riynitoare de cele de jos; iar cu fapte bune sufletul ti-ai Juminat si spre dummezeiasca dragoste |-ai in- traripat. Pentru aceasta, incon- jurind cinstiia racla moastelor tale, Prealaudate Sava, cerem si dobindim, cu rugaciunile tale, dumnezeiasca iubire de oameni si lumii sa se daruiascA mare mila. Sth: Cinstita este inaintea Domnului moartea cuviosului Lui. Carbune dumnezeiesc _ stralu- citor te-ai aratat in lume impre- unindu-te cu focul Duhului, de Dumnezeu purtatorule Sava, lu- minind sufletele celor ce cu eredinta se apropie de tine, de Dumnezeu inteleptite, povat du-i la lumina cea neinserata, cuvioase. Si ai stins carbunii pustiului, rourat fiind de sus cu dumnezeiescul har. Pentru acea- sta si cumuma biruintei fi-a da- ruit tie cu adevarat, parinte, im- parfitorul dumnezeiestii drep- in- —_—_——— tAti, Hristos, pe Care roaga-L sa daruiasca sufletelor noastre ma- re mila. Stih: Ferleit barbatul care se teme de Domnul, intru poruncile Lui ya voi foarte. Scara inalté pina la cer a fost cu adevarat viata ta, de Dumne- zeu inteleptite; prin care la inalfime te-ai suit $i cu Stapinul Hristos a vorbi te-ai invrednicit, preafericite, luminindu-ti_ min- tea cu stralucirile cele de acolo; si cu razele Lui fiind luminat, ai luat ingereasca Iuminare. Ca- ruia si acum, stindu-I inainte, roaga-te, cuvioase, ca cei ce sa- virsesc dumnezeiasca si prea- cinstita pomenirea ta, si-I stea impreuna cu tine inainte si lu- mii sa se daruiasca mare mila. Slava...,glasul al 8-lea Multimile calugarilor te cin- stim pe tine indreptatorule Sava, parintele nostru; cA prin tine am cunoscut a umbla cu adeva- rat pe cirarea cea dreapta. Feri- cit esti cA ai slujit lui Hristos si ai biruit puterea vrajmasului, cel ce esti cu ingerii impreun: vorbitor si cu dreptii si cuviosii impreuna-locuitor, cu care im- preuni roaga-te Domnului, s& miluiasca sufletele noastre. $i acum... a Nascatoarel : Fecioaraé nenuntita, care pe Dumnezeu in chip de negrait L-ai zimislit cu_ trup, Maica Dummezeului celui Preainalt, primeste rugiciunile robilor tai. Ceea ce esti cu totul fara priha- Ta £ ZIUA A CINCEA 43 na, care daruiesti tuturor cura- tire de greseale, primind acum rugaciunile noastre, roaga-te si ne mintuim noi toti. Troparul, glasul al * Cu curgerile lacrimilor tal Si acum..,, al Nascatoarei : Cel ce pentru noi...(Caula-le la sfirsitul carfii). Jar daca se face LITIE, se cinta tropa- rul sfintuluj, glasul al 8-lea (de doud ori) si al Nascatoarei: Nascitoare ae Dumnezeu Fecioara, bucura-te... (o data). LA UTRENIE La Dumnezeu este Domnul,.., 5° cinta troparul sfintulu (de doud ori), Slava... $i acum.,, al Nascatoaret de Dumnezeu. Dupa Catisma intiia, se cinta Sedealna, glasul 1: Podobie :Mormintul Tau... y Jiata plina de cucernicie vie- tuind pe pamint, te-ai ara- tat locas curat al Duhului, lumi- nind, fericite, pe cei ce vin la ti- ne cu credinta. Pentru aceasta roaga pe Stapinul tau, sa lumi- neze sufletele noastre, ale celor ce te laudam pe tine, Sava, de Dumnezeu inteleptite, parintele nostru. Slava...,tot aceasta ; Si acum... a Nas- catoarei Maica a lui Dumnezeu, te stim noi toti, cei ce cu dragosie aler- gam la bunitatea ta, care te-ai aratat fecioara cu adevarat si du- pa nastere; ca pe tine te avem pacatosii folositoare, pe tine te-am cistigat izbavire in ispite, una cu totul fara prihana. Dupa Catisma a dona, se cinta na, glasul al B-lea : ae Podobie :Pe Injetepciunea $1 Cuvintul,, Crucea Domnului luind, inje- lepie, si Lui pina la sfirsit ur- minduw-I, gindul nu {i Lai intors spre lume, de Dumnezeu inte- leptite ; cu infrinarea si cu oste- nelile ai omorit patimile gi te-ai gatit pe tine insuti biserica Demnului tau. Pentru aceasta ai luat ca rasplaté darul vinde- c&rii bolilor si alungarii duhuri- lor, fericite, purtatorule de Dumnezeu. Roaga-te lui Hrisios Dumnezeu si daruiasca iertare de greseale celor ce praznuiesc cu dragoste sfinta pomenirea ta. Slava... tot aceasta ; Si acum.., a Nas- catoarei : Pe intelepciunea si Cuvintul in pintecele tau zamislind in chip de negrait Maica lui Dum- nezeu, lumii ai nascut pe Cel ce tine toate, gi in brate ai avut pe Cel ce cuprinde toate, pe Data- torul de hrana al tuturor, pe Fa- catorul fapturii $i Domnul. Pen- fru aceasta te rog, Preacurata Fecioara, si cu credinga strig ca- tre tine, sa mé& izbavesc de greseale, cind va fi sa stau ina- intea fetei Ziditorului meu. Sia- pina, Fecioara curati, ajutorul tau sd mil diruiesti atunci; ca toate le poti cite le voiesti. Dupa Polieleu se cinta Sedealna, glasul al 4-lea : Podobie = Aralatu-Te-ai astazi... Rasdrind ca un soare, cu- vioase, impristii raze straluci- toare la toaté lumea, cu invafa- LUNA _DECEMBRIE turile tale, dumnezeiescule Sava lauda plina de in{elepciune dumnezeiasca a cuviosilor. a Nis. Slava... (ot aceasta; $i acum..., catoarel Primind rugitciunea noasira, a celor ce seipam sub acoperi- mintul tau, Preacuraté Fecioas: nu inceta a te ruga Tubitorului de oameni s4 mintuiasca pe ro- bii tai. Apot Antisonut inti al glasuiui a! 4-tea. PROCHIMEN, glasul al 4-lea Cinstita este inaintea Domnu- lui moartea cuviosului Lui. Stih Ce voi rasplati Domnului, pentru toate cite mi-a dat mie. Toata suflarea. Evanghelia de la Luca (VI, 17—23) : In vremea aceea, a stat Lisus 1a loc 305, unde erau mulli dintre ucenicil Lul.,, (cauta la 6 decembrie) Psalmul 50, Slava..., glasul al 2-lea: Pentru rugaciunile Cuviosului Tau Sava, Milostive, curiteste mulfimea picatelor noastre. Si acum... Pentru rugaciunile Nascatoa- rei de Dumnezeu, Milostive, cu- rateste multimea pacatelor noas- tre. Stibira, glasut al G-lea : Sith Miluieste-ne Dumnezeule, dupa mare mila Ta... Cuvioase parinie, in tot pa- mintul a iesit vestirea fapielor tale; pentru aceasta in ceruri ai aflat plata ostenelilor tale; ta- berele demonilor le-ai pierdut, cetele ingeresti le-ai ajuns, a ca- ror viata fara prikana ai urmat. indraznire avind catre Hristos Dumnezeu, cere pace sufletelor noastre. CANOANELE Se pune Canonu! Nascatoarei de Dum- nezeu cu irmosul pe 6 si al cuylosulul, pe 8, Canonul Nascatoarei de Dumnezeu Alcdtuire a lui Iosif, Cintarea 1-a, glasul al g-lea Irmosul : Apa trecind-o ca pe uscat si ~~ din raéutatea Egiptului sca- «pind israeliteanul, striga : Min- «tuitorului si Dummnezeului nos- «tru sa-I cintam». Sufletul meu cel intunecat prin desfatarile vietii si tulburat de grijile lumesti, lumineazi-1 eu strilucirea ta, Maica lui Dum- nezeu. Maica Ini Dumnezeu, deschi- su-s-au usile ceresti, prin naste- rea ta, prin care da si sufletului meu intrare, ca o milostiva, si ciitre Dumnezeu ma povatuieste. Sufletul meu cel sagetat cu sageata celui viclean si ranit prin viclesugurile si mestesugi- rile aceluia, cu mila ta vinde- ca-l, Fecioara. Nadejdea celor deznadajduiti, indreptarea celor cazuti, ceea ce ai nascut Lumina cea | | | | ZIUA A CINCEA dumnezeiasc’, Iumineaza sufle- tul meu, cel ce este in intuneric. Canonul cuviosulul Alcatuire a lui Teofan. Cintarea 1-a, glasul al 8-lea Irmos : Pe Faraon cel ce se purla... ¢ ‘u stralucirea luminii Sfin- ~ tului Duh, lumineaza Sava, pe cei ce cu dragoste crestineas- c&, in cintari te lauda; cel ce esti lauda pustnicilor, siraluci- rea calugarilor, impodobitorul pustiului si dascalul fecioriei. Din tinerefe tot dorul fi 1-ai inchinat lui Dumnezew si tot a- vintul tau spre Dinsul indrep- tind, zburdarile trupului si na- vala patimilor prin infrinare le-ai ucis, Sava, de Dumnezeu purtitorule, prealaudate. Biruind sarpele ce se ascun- dea in roada, lai calcat in pi- cioare, si cursele lui usor le-ai trecut, ridicindu-te pe arip' cinstirii de Dumnezeu, parinie, si bucurindu-te ai cules viata din pomul cunostintei. Slava Stralucind de lumina harului in foc ai intrat ca si cei trei ti- neri si ai ramas nears, Dumne- zeu pazindu-te pe tine si ar ‘ind tuturor vrednicia si stralucirea pe care urma s4 o ai mai tirziu, parinte. Si acum,,., a Nascitoaret ©a un potop fara de stavila se reviirsase moartea asupra HOas- tra; dar apropiindu-se de Cel ——————— 45 nascut al tau s-a pustiit si a- lingindu-se de Ela fost nimici- ta, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara; ca ai nascut in trup Viata cea cu adevarat vesnica. Calavasie Uristos Se naste, slavili-L.. Canonul Nascatoarei de Dumnezeu Cintarea a 3-a: Irmosul : ['u esti intarirea celor ce a- learga la Tine, Doamne ; Tu «esti luminarea celor intunecali «si pe Tine Te laud& duhul «meu». Toata dorirea mea in tine am pus-o, stapind curata. Pentru aceasta poltele mele cele pesti degrab le schimba. tru- Stapina, ceea ce esti usa Lie minii, {4 si-mi rasara mie raze- le cele iuminate ale pocaintei, si negura pacatelor mele indepar- teaz-o. Una intru tot nevinovald, sca- pama de toaiai rautatea, de pitele cele ce vin asupra mea si de focul cel vegnic. preacurati, grabesie de ma cerceteazi si mA curlfeste de ninile cele cumplite sim apara de toata supararea, pe mine cel ce patimesc. Canonul cuviosulut i Cel ce ai intaril.. F Acindu-fi mintea stapind pesie patimi, preafericite, ispravnic al dreptatii te-ai ara- nn nl a cee ne nee ETC Sy 46 tat; ci ai supus cu adevarat partea cea rea partii mai bune, si ai inflorit, parinte, ca un finic in mijlocul pustiului. infelegind sa mergi pe urmele Stapinului, te-ai instrainat de ai t4i si locuind in pustiu ai ridi- cat semn de biruin{a asupra ce- lor impotriva-luptatori, intarit fiind cu dumnezeiasca putere. Cu tiria mintii, preafericite, fiind intavit, ai biruit feluritele mestesugiri ale vrajmasului, in- telepte, si le-ai dat pe fata inain- tea tuturor, si ingimfarea iru- fas a aceluia ai nimicit-o. Slava. Vazindu-te pe tine, cu sufletul senin, cu inclinarea blinda si impodobit cu fapte bune, Efti- mie, Luceafarul cel preasiralu- cit te-a primit, aratind prooro- ceste stralucirea ta cea preale- vi Si acum..., a Nascdtoaret : Luminata poartii a mintuitoa- rei iconomii a Cuvintului cea pentru noi, tu, Maica-Fecioara, te-ai cunoscut cu adevarat; ca tu ne-ai adus raza cea infele: SEDEALNA, Podobie: Pe Infelepciunea i Cuvintul.. Parasind toate cele paimintesti si trupeste in lume fiind, te-ai facut partas ingerilor cu duhul; | ne ‘A DECEMBRIE pentru ca patimile trupului in chip desavirsit omorindwle, te-ai aratat slujitor Treimii, feri- cite. Pentru aceasta si patimile celor bolnavi le vindeci si prin cuvint alungi duburile cu ha- rul, purtatorule de Dumnezeu, parintele nostru, Roaga-te lui Hristos Dumnezeu, sa daruiasca iertare de greseale celor ce praz- nuiesc cu dragoste sfinta pome- nirea ta. Slava..., alla Sedealna, asemenea : Lepadind tulburarile vietii si crucea ta luind-o pe umeri, te-ai dat cu totul pe tine Domnului ; si afar& de trup si de lume aflindu-te, te-ai facut sélas Du- hului Sfint. Pentru aceasta, tre- zind popoarele spre rivna, ai de- sertat cetatile si ai prefacut pus- tiurile in cetati, purtatorule de Dumnezeu, parintele nostru. Roaga-te lui Hristos Dumne- zeu, sa daruiasca iertare de gre- seale celor ce praznuiesc cu dra- goste sfintA pomenirea ta. $i acum... a Nascatoarei : Sufletul meu smerit intinin- du-mi-I din pruncie, si cu cuvin- tele si cu fapiele, eu spurcatul, pe-mine insumi m-am pingarit; si nu am cum sa fac, nici loc de adapost, nici alta nadejde in a- fara de tine, nu cunosc, Fecioa- ra. Vai mie, netrebnicul! Pentru aceasta alerg acum rugindu-te, Preacurata, si marturisindu-ma sirig fie: gresit-am! Roagi-te Fiului tau Dumnezeu si-mi daruiasca iertare de gregeale, ca agree = ZIUA A CINCEA intru tine singuri mi-am pus nadejdiile mele, Fecioara, Canonul Nascatoarei de Dumnezeu Cintarea a 4-a: Irmosul Auuzit-am, Doamne, _taina iconomiei Tale, inteles-am «lucrurile Tale, si am preaslavit «Dumnezeirea Tan. Sufletul meu cel intunecat de pacate, lumineaza-1_ cu lumina ta, pururea Fecioara, care ai nascut pe Soarele dreptatii Scapa-ma de viforul ispitelor, si al vietii celei stricatoare de suflet, si de focul cel vegnic ma izbaveste, dummezeiasca mi- reasa. Vas sfintit al fecioriei si vese- lia Celui neincaput cu firea, su- fletul meu cel intunecat de mul- te patimi, lumineaza-l. intru tot sfinté dumnezeiasca mireasa, stapina lumii, izbaves- tema pe mine; din nevoi ma scapa, si indeparteaza muljimea patimilor mele. Canonul cuviosulut Irmos + Tu esti taria mea, Doamne. G tarea sufletului curatindu-ti si cu dumnezeiesti vederi largind-o, incapatoare de daruri dumnezeiesti, cu adevarat, 4 fa cut-o, de Dumnezeu fericite; § cu atingexea miinilor tale ai vin- decat pe cei neputinciosi, facin- du-te urmator Stapinului. 47 Cel ce in chip cumplit era plin de cutezare asupra ta, parinte, ca Datan cel ticdlos a fost inghi- tit si ca Aviron nimicit. Caci pe tine in chip nevazut te-a_ pazit dummezeiescul har care a pur- tat grija de multi ce sau min- tuit prin tine si au urmat inva- taturile tale. Cu legea iui Dumnezeu inta- rindu-ti simtirile, cuvioase, ti indreptat gindul tau iscusit spre intelegerea celor netrupesti si duhovnicesti, imaintind hotarit din marire in marire si din pu- tere in putere, parinte. Slava. Hotarindu-te a face bine celor de acelasi neam, ai zidit in pus- iin cetati minunate si de sufiet folositoare si din pamint inse- tat, izvoare de apa ai scos, de Dumnezeu inteleplite; si in chip minunat ploi din cer ai pogorit peste farini fara de ape. St acum... @ Nascitoarei Rai al nemuririi de curind in- florif si frumos devarat te-ai aratat, purtind in pintece Pomul viefii cel sadit intru tine, cu dumnezeiasc4 alotputernicie; pe Care nascindwL, picura nadejde de viafé purtitoare tuturor ce- lor ce cu credinta te socotese pe tine Nasc&toare de Dumnezeu. SS eee 48 LUNA DECEMBRIE Catavasle : ‘Toiag din radacina lui Teset.. Canonul Nascatoarei de Dumnezeu Cintarea a 5-a: Trmosul : [Disde-dimineata griiim citre Tine, Doamne : mintuieste- ane pe noi, ca Tu esti Dumne- «zeul nostru, afara de Tine pe . Mullimea a ramas inmarmurita de curajul lui, Dar indata l-au dezbracat, lau biciuit cum- plit sf au zis: «Asta pentru nerusinarea s1 obraznicia ta! Dar daca cinstesti pe Hristos si nu te lepezi de El, i se va taia capul si vei fi mincare pestilor, ti- ritoarelor si pasarilor». Sfintul nu s-a lepadat. Atunci calaii Lau apucat indaté, i-au talat capul si ducindu-l cu corabia departe pulin de (arm, |-au aruncat in mare. Tot in aceasta zi, pomenirea Sfintului Mucenic Diogen, care s-a savirsit flind lovil cu pietre. Tot in aceasta zi, pomentrea Sfintului Mucenic Averehie, care de sabie s-a sa. virsit Tot in aceasta zi, pomenirea Cuviosu- Ini Non, care in pace s-a savirsit Tot in aceasta zi, pomenirea Cuviosu- lui Grat, care in pace's-a savirsit. Tot in aceasta zi, pomenirea Cuviosu lui Périntelui nostra Nectarle, cel din chilia Jui Iagari, care se aflilingd Careea Atonului, sia pustnicit pe la anul 1470 si in pace s-a savirsit Tot in aceasta zi, pomenirea Cuviosu- lui Filotei Careotul, cel care a fost pa- rintele duhovnicesc al lui Nectarle cel Ce ZIUA A CINCEA mai sus pomenit si a fost invrednicit de darul mai inainte vederll, s1 care in Pace s-a sivirsit. Tot in aceasta zi cuviosi mucenici le Atonulul si pomenirea sfiniilor cel ce au locuit in chi- au mustrat pe latino cugetatori, adicd pe imparatul Mihail si pe patriarhul Bec. Cel dintii dintre acesti sfin{i cuvios! mucenici a fost spinzurat, far ceilal{i de sable s-au savirsit Cu ale lor sfinte rugaciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mintuieste pe noi, Amin, Canonul Nascatoarei de Dumnezeu Cintarea a 7-a Irmosul: “inerii evrei au calcat in cup- tor vapaia cu indrazneala si «focul in roua lau schimbat, «strigind: Binecuvintat esti «Doamne Dumnezeule in veci». Tie ma rog, Preacurata, o- moara pacatul ce salasluieste in mine, si ma _ invredniceste, Fecioara, si dobindesc viata, fe- rindu-ma de partea celor ce vor fi chinuiti dupa moarte. Multe feluri de patimi ma tul- bura, curata, ceea ce ai nascut Izvorul nepatimirii; de biruinta acelora si de focul cel vegnic ma scapa, Nascatoare de Dumnezeu, cu rugaciunile tale. Cel ce din naravul cel slobod gresese si de obiceiul cel nebu- nese sini robit, alerg acum ca- tre obisnuita ta milostivire. Mi- luieste-ma, intru tot sfinta, de Dumnezeu Nascatoare, pe mi- ne, cel deznadajdui 51 Stinge vapaia patimilor mele, simi alineaza tulburarea inimii, curata Maica Ini Dumnezeu, si ma scapa, Fecioara, de tirania demonilor si de focul cel vesnic. Canonul cuviosulut Irmos : De pogorirea lui Dumnezeu... | epadat-ai cele vremelnice, ca unul ce ai rivnit sa ajungi la cele vesnice; cu ingerii dantu- iesti, ca unul ce ai petrecut via- ta ingerilor, cu care impreuna cintat: Binecuvintat este Dumnezeul parintilor nostri. Cintari de multumire iti aduce tie lavra ta cea mare si preacin- stita, aratindu-te pe tine locui: tor, ziditor si cettean al ei, in- telepte ; si, bucurindu-se, striga catre Domnul : Binecuvintat es- te Dumnezeul parintilor nostri. Slava... Nefincetat te roaga, Sava, de Dumnezeu inteleptite, pentru turma ta si cu staruinta cere ca ostenelile tale sa ramina in veci aducatoare de roada, ca plina de dragoste sa strige : Binecuvintat este Dumnezeul parintilor nos- tri. si acum. @ Camara preacurata de mire a intrupirii celei mai presus de cuvint a cuvintului, pat si scaun te numim pe tine, cei ce cuge- tam cu dreapta credin{a si, bucurindu-ne, cintam Celui nas- cut al tau: Binecuvintat este Dumnezeul parintilor nostri. ne elders SF 52 LUNA _DECEMBRIE Catavasie : ‘Tinerfi in dreapta credinta. ‘Canonul Nascatoarei de Dumnezeu Cintarea a 8a: Irmosul Ye imparatul ceresc, pe Care fl lauda ostile ingeresti, lau- «dati sit. preainaltati intru «toti vectir. Fecioar’, de Dumnezeu Nasca- toare, usureaza-mi pacatele si sarcina gresealelor mele, ca sa te maresc pe tine. (Ca ceea ce ai na&scut pe Jude- cdtorul si Dumnezeul nostru, a- rati-L, curat, cu blindele tale rugiciuni, mie, milostiv, ca s& mf mintuiese de focul cel ves- pacatele mele cele multe, Nascatoare de Dum- nezeu ; da-mi acum mina de a- jutor, si ma scapa din focul cel nestins, pe mine nevrednicul. Rogu-ma, Preacurata, luminea- za ochii inimii mele cei orbiti de intunericul pacatului, si ma arata primitor de dumnezeiasca stralucire, ca prin tine si ma fac curat Fiului tau. Canonul cuviosului Irmos : De sapte ori cuptorul ‘u veselie, cuvioase, alerga t-au cetele sfintilor intru in- timpinarea preacuratului tau suflet, in locul de odihna, si in locasurile cele luminoase, unde sint calauzite cetele stintilor. Cu care acum impreuna cinti: Preoti binecuvintati, popoare preainaltati pe Hristos, in veci. Uimitoare sint minunile tale; cd fiarele le-ai imblinzit, valuri- le patimilor le-ai potolit, cu dar proorocesc ai spus cele ce vor sa fie ; cetele demonilor punin- du-le pe fuga le alungi, cu pri vegherile cele indelungate, cu yugaciunile si cu postirile si cu puterea cea nebiruita a crucii, de Dumnezeu purtatorule. Cel ce cu Moise mai inainte din inaltime a vorbit, stilp prea- luminat care se intindea de pe pamint pina la cer fie ti-a ara- tat, unde zace acum si rabdato- rul si mult-nevoitorul tau trup, linga care si noi stind cu credin- ta, cu evlavie Li cintim: popoa- re preainalfaji pe Hristos in veci. Rinecuvintam pe Tatal si pe Fiul si pe Sfintul Dub, Domnul. Cu bucurie, prealaudate, se irseste praznuirea ta; ca mbracat cu fapta cea bu- na plina de bucurie ca si cu 0 hainé cu adevarat si cu imbra- cAmintea cea mintuitoare si cu- rata si luminoasa a veseliei; cu care acum impodobit fiind, cinti_ neincetat : popoare prea- inaltati pe Hristos, in veci. St acum... a Nascatoa Neispitita de nunta ai nascut si fecioar’ ai rimas si cu minu- nata nasterea ta pe toate le-ai eS ZIUA A CINCEA adunat; ca vechiul razboi si a- dinca desparjire ai stricat-o, ceea ce ai purtai in sinurile ta- le, pe Hristos, Datatorul de pa- ce; pe Care cu credinta binecu- vintindu-L, cu dragoste te lau- dam pe tine, singura de Dum- nezeu nascatoare. Catavasie Cuptorul cel racoritor. Canonul Nascatoarei de Dumnezeu Cintarea a 9-a; Trmosul: ‘u adevarat Nascatoare de Dumnezeu te marturisim «pe tine, Fecioara curata, cei «mintuifi prin tine, marindu-te «impreuna cu cetele cele fara «de trupuri>. Miluieste, Preacurata, ticdlosul meu suflet si-mi omoara pierza- toarele patimi; indeparteaza chi- nuitoarea nepricepere, si izvoa- re de lacrimi sfinte, pururea in viata daruieste-mi, prin care sa scap de osinda cea cumplita, ce mé asteapta. Fecioara Preacurata, tu esti, zid crestinilor si scapare lumii, intru care ne mintuim; ca din tine Dumnezeu intrupindu-Se, pe tine te-a dat tuturor acopera- mint mintuitor, Dumnezeiasc mireasa. Pentru aceasta, curata, miluieste-ma pe mine nevredni- cul. Cu tarie gi cu putere duhovni- ceasc&, cu arma de biruin{a in- cinge smeritul meu suflet, Prea- 53 sfinta Nascatoare de Dumnezeu; imbracél in arma Crucii si cu- rateste ranile pacatului meu cu roua iubirii tale de oameni si cu mare mila ta. Curata, fii mie stilp de mintui- re, taberele demonilor arati-le neputincioase, si multimea is: pitelor si necazurile indepartea- za-le, si intimplarile cele rele de- parte le alunga si izbavire daru- ieste-mi, curata. Canonul cuviosutui inmos : Spaimintatu-s-a cerul,., ]\ tros de bun’ mireasma du- *"” hovniceasca raspindeste rz cla ta, veselind din destul pe fi tai, cei ce cu curatie stau in ju- rul tau, aducindu-si aminte de viata ta cea ingereasca, de stra- Jucirea si de mirirea si frumuse- tea cea de-a pururea data fie. Izbucnit-a apd in pustiu si pamintul cel insetat, in balt’ s-a prefacut, cu rugiciunile tale, pi- rinte. Ca cetele pustnicesti av umplut pustiul ca niste riuri, tinutul Jordanului a inflorit ca si crinul, udat fiind cu lacrimile tale. Stralucirea sfintilor ti-a rasit rit in ceruri ca unui drept, pa- rinte ; ci ai iubit pe Hristos, Dreptatea cea adevarata, in chip | vadit, si mergind pe urmele viefii Lui ai infapiuit in tine, preafericite, pe cit fia fost tie cu putin{a, sfintenia Lui, cea de viata purtatoare. ca LUNA Slava... Din belsug stralucind de lu- mina, de Dumnezeu purtatoru- le, si vazind cetele ingerilor cele Tuminoase strajuind in jurul in- treitei Lumini si primind harul razelor vederii Jui Dumnezeu, nu inceta rugindu-te, ca sa ne invrednicim de iertarea de gre- seale, cei ce te laudam pe tine. a Nascatoare! Si acum. azuta ai fost, 0, Fecioara Maica a lui Dumnezeu, nascind cu trup, mai presus de fire, pe Cuvintul cel Bun; pe Care din i a Sa Tatal L-a nascut mai inainte de toti vecii. Pe Acesta acum I] cunoastem mai presus de trupuri, desi trup a purtat. Catavaste : Taina minunata vad... LUMININDA Podoble : Cu duhul stind batrinul... Pustiul Lai prefacut in cetate, cu obiceiurile cele iubitoare de intelepciune, Sava, stralucirea parintilor, parinte de Dumnezeu inteleptite; si pe acesta lai fa- cut rai intelegator, impodobit ca si cu niste flori dumnezeiesti, cu multimile célugarilor, care sivirgese, cu vrednicie, cinstita pomenirea ta. Slava, Podobie : Lumina cea nestricata... pustiul si se veseleasca si ca si crinul sa infloreasca, pentru c4 Lai umplut pe el de fii, Sava, DECEMBRIE de Dumnezeu injelepfite ; finu- tul Tordanului sa se bucure cu veselie, acum, la dumnezeiasca ta pomenire. Si acum... a Nascatoaret glasul al 3-tea Turn zidit din aur, cetate cu douasprezece ziduri, scaun picu- rator de lumina, tron al Impara- tului, minune necuprinsi de minte, cum hranesti cu lapte pe Stapinul ? LA LAUDE Se pun stihirile pe 4, glasul 1 Podobie : Ceea ce esti bucuria cetelor... Defaimatorul celor de jos si instrainatul de lume, iubitorul celor de sus si cetateanul pus- tiului, Sava cel de Dumnezeu in- teleptit, ne indeamna pe toti sa sarbatorim cu credinté ziua cin- stilei mergerii lui la Dumnezeu (ae doua ori) Afara din trup si de lume prin fapte ajungind si prin ele prea- slavind pe pamint prin via{a pe Domnul slavei, parinte intelep- te, dupa vrednicie te-ai preama- rit si de Ja Dinsul te-ai aratat dumnezeiesc izvor de tamaduiri, Sava, de Dumnezeu insuflate. Cel ce ai fost smerit, fara rau- tate, blind, neprefitcut si pasnic, parinte, cu adevarat mai presus de om, si nematerialnic in ma- terie, casa a lui Dumnezeu prea- vrednica te-ai_ aratat, dindu-ne noua, cu. milostivire, darurile care {i-au venit tie de la Dinsul. Slava... glasul -al 6-1¢ea : Cuvioase Parinte Sava, in tot pamintul a iesit vestirea fapte- lor tale; pentru aceasta in ce- ruri ai aflat plata ostenelilor ta- le; taberele demonilor le-ai pier- dut, cetele ingeresti le-ai ajuns a céror vial fara prihand ai ur. mat. Indraznire avind catre Hristos Dumnezeu, cere pace sufletelor noastre. $l acum...,a Nascatoare Nascatoare de Dumnezeu, tu esti vifa cea adevarata, care ai odraslit Rodul vietii; tie ne ru- gam : roaga-te, stapina, impreu- na& cu sfintitul Sava, sa se milu- iasca sufletele noastre. Doxologia mare, troparele, ecteniile si otpustul. $1 se face ungere de catre preot cu untdelemn sfin{it la Litie sau din candela sfintului, LA LITURGHIE La Ferlcil se pun: din Canonul cu- viosulul, Cintarile a 3-a si a 6-a, pe 8. Prochimen, glasul al 7-lea: Dreptil s& se bucure de izbinda lor. stih : Cintati Dom- nului cintare noua. Cinta{i laudele in adunarea credinciosilor. Apostolul din Epistola catre Galatent ( VI, 2) Frafilor, roada Dubului... (cauta simbata in saplamina a 27a dupa_Rusalil) Aliluia, glasul 1; Ferlcit barbatul care se teme de Domnul. Stih : De la rasari- tul soarelui pind Ja apus, laudat este numele Domnului, Eyanghella de la Mate (XI, 2730); Zis-a Domnul wce- nicilor Sai: Toate-Mi sint date de catre TatSl Meu... (cautd joi in saptamina @ 4-a dupa Rusali) CHINONICUL {ntru pomenire vesnica va fi drep- tul, de auzul rau nu se va tem A SASEA IN ACEASTA LUNA ZIUA A $ASEA Pomenirea celui intre sfinti ‘i tre sfin{i _Parintete nostru Nicolae, arhiepiscopul di Lichiei, facdtorul de rane one LA VECERNIA MICA La Doamne, strigat-am.., se pun sti v1 $@ pun stile rile pe 4, glasul al 4-lea REE Podobie; Ca pe un viteaz intre mu- cenici, D umnezeiescul har al Duhu- Tui, te-a uns cu mir dum- nezeiesc pe tine, intiiul statator al celor din Mira, si de mireas- ma faptelor tale umplind, prea- sfin{ite, marginile lumii; cu re- gaciunile cele inmiresmate a- lungi intotdeauna patimile cele riu mirositoare, Pentru aceasta credinta te laudam gsi savir- 1 preasfintita pomenirea ta, Nicolae (de dou’ or cu Ca pe un luceafar neapus, ca pe un astru a toata lumea, care ai stralucit pe bolta Bisericii si Jumea ai luminat, alungind “ne: gura primejdiilor celor grele si indepartind iarna necredin{ei in Dumnezeu si facind liniste de- plina, Nicolae, pe tine, dupa da- torie, te fericim. si de fata find si in visuri a- yatindu-te, Nicolae, pe cei ce tre- buia si moara prin nedreptate ai izbavit, ca un milostiv, ca un ah domme tame sereions A 56 iubitor de bine, ca un izbavitor adevirat, ca un aparator fier- binte al celor ce cu credin{a cer sprijinul tau, preasfintite parin- te, cel ce esti impreuni-cetajean cu ingerii, cu apostolii si deopo- triva cu proorocti. Slava glasul al. 6-lea Mostenitorule al lui Dumne- zeu si mostenitorule impreuna cu Hristos, slujitorule al Dom- nului, Sfinte Nicolae, precum numele tau te-a aratat, asa si via- fa ta a fost. Ca mintea fi-a stra- lucit deopotriva cu biatrinetea; marturisit-a lumina fetii tale nerautatea sufletului ; adeverit-a linistea cuvintului blindetea ta; viaja ta a fost marita si adormi- rea ta laolalta cu sfintii; roaga-te pentru sufletele noastre. St acum... @ Nescatoare! + Nascatoare de Dumnezeu, tu esti vita cea adevarata, care ai odraslit Rodul vietii, si tie ne rugdm: roaga-te, stapina, impre- un& cu Ierarhul Nicolae, sa se miluiasca sufletele noasire. TA STIHOAVNA Se pun stihirile, glasul al 6-lea : Potlobie: A trela 2i ai inviat Nicolae fericite, indura-te de mine cel ce cad la tine, si te rog: Lumineaza, infelepte, ochii su- fletului meu, ca limpede sa pri- vesc pe atotmilostivul Datator de lumina. Stih :Preojii Tai, Doamne, se vor im- praca intru dreptate si cuviosii Tat se ver bucura. {UNA _DECEMBRIE. Din mina vrajmasilor celor ce cauta sd-mi fac& rau scoate-mi, sfinte, ca cel ce ai indrazneala catre Dumnezeu, Ierarhe Ni- colae, preafericite, si de barba- | singiurilor izbaveste-ma. Stih : Cinstita este Tnaintea Domnulul moartea cuviosulul Lui. Liman neinviforat si zid nebi- ruit pe tine, ierarhe, te-am do- dit credinciosii, si turn de . aparare si poarta de pocainta, indreptator rator. sufletelor si apa- Slava... $i acum. » a Nascatoarel Pizmuind vrajmasul turma ta, Preacurata, in toate zilele cau- ta, vicleanul, sa si-o faca prada; dar tu, de Dumnezeu Nasca- toare, scoate-ne din mina aceluia. TROPAR, glasul al 4-lea indreptator credintei si_chip blindejelor, invatditor infrina- ri te-a arditat pe tine, turmei ta- le, adevarul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobindit cu smerenia cele inalte si cu saracia cele bo- gate; Parinte Terarhe Nicolae, roagi pe Hristos Dumnezeu sa mintuiasca sufletele noastre. Slava... $1 acum... al Nascdtoarei Taina cea din yeac ascunsa.. (Ce shrgttul car{il) $1 otpustal ta la LA VECERNIA MARE Dupa obignuitul psalm se citeste Fericit parbatul.,, starea intifa. | an ee 2 La Doamne, strigat-am. 1 rile pe 8, glasul al2-lea Podopie; Cind de pe temn... I n Mira locuind dupa simtire, te-ai aratat mir cu adevarat, cu mir intelegator fiind uns, Sfinte Nicolae, arhiereul lui Hristos; ci umpli de mireasma fetele celor ce cu credinta si cu dragoste savirsese pururea prea- marité pomenirea ta, dezlegin- du-i pe acestia din primejdii, din nevoi si din necazuri, parinte, cu rugaciunile tale, cele catre Dom- nul. ca cel ce ai purtat nume de biruinta, biruintd tare te-ai a- ratat, cu adevarat, credinciosu- lui popor iniru ispite, Sfinte Ni colae, slujitoru! lui Hristos; ca pretutindenea fiind chemat, de- grab esti de fata, inaintea_celor ce cu dragoste alearga sub aco- peramintul tau; ca tu ziua si noaptea, prin credinta fiind va- zut, izbavesti din ispite si din primejdii. Aratatu-te-ai imparatului Con- stantin si lui Avlavie in vis si in- spaimintindui pe ei, le-ai zis lor limurit: dezlegati degrab pe cei pe care-i tine{i cu nedrepta- te legati in tenmita, cA nu sint vinovati de junghierea cea plina de faradelege; dar de nu ma vei asculta, pira voi face, imparate, impotriva ta, rugindu-ma Dom- nului. Sfinte marite Nicolae, sfintite propovaduitor al lui , mare si fierbinte ocrotitor esti celor ce se gisesc in primejdii, _ ® 2: ZIUA A SASEA Hristos, — 87 celor de pe pamint si celor de pe mare, celor de aproape si celor de departe, ca un prea- milostiv si tare rugitor. Pentru aceasta adunindu-ne, strigim tie : roagi’-te c&tre Domnul, ca sa fim izbaviti de toata nevoia. Alle stihict, acelast glas Podobie : Cu ce cununi de luda... Cu ce cununi de lauda vom in- cununa pe ierarhul, care cu tru- pul este in Mira si duhovniceste se gdseste fnaintea tuturor celor ce cu suflet curat il doresc pe dinsul ? Pe mingiietorul tuturor celor necAjiti si adapostul tutu- ror celor din primejdii, turnul drepiei credinte, aparatorul cre- dinciosilor, prin care a surpat mindria vrajmasilor Hristos, Cel ce are mare mila. Cu ce cintari melodioase vom lauda pe ierarhul, pe luptatorul impotriva nelegiuirii $i aparito- rul cucerniciei; pe intiistatatorul Bisericii, pe marele sprij initor si invatator, care pe toti cei rau- credinciosi i-a rusinat; pe pier- zatorul lui Arie si pe aparatorul cel fierbinte, prin care mindria aceluia a surpat Hristos, Cel ce are mare mila ? ©u ce cintiri proorocesti vom lauda pe ierarhul, care pe cele ce sint departe de mai inainte le vede si pe acestea ca si cum ar fi de fata, de mai inainte le vesieste si le hotaraste; pe cel ce toata lumea o vede si pe toti carora li se face strimbatate ii izbaveste, pe cel ce in vis sa a _———_ 58. LUNA rdtat imparatului celui de Dum- nezeu inteleptit si pe cei ce mai inainte erau legafi i-a izbavit de junghierea cea nedreapta, cu puterea lui Hristos, Cel ce are mare mila ? uce cintari duhovnicesii vom Iduda pe ierarhul, pe care Tatal La ales si Fiul in chip vadit La binecuvintat si dumnezeiescul Duh I|-a sfintit, ca pe un vas preacinstit al alegerii si stilp si intarire a Bisericii; pe cel ce s-a aratat Jumina lumii si luceafar dumnezeiesc, prin care negura inselaciunii cu totul s-a impras- tiat si credinta s-a propovaduit pe fata ? Slay’... glasul al 6-lea : Pe cel ce este frumusetea ie- rarhilor si fala p&rintilor, izvo- rul minunilor si preamarele o- crotitor al credinciosilor, adu- nindu-ne, sé-I laudam, o iubi- torilor de praznuire, cu cintari de laude, zicind : Bucura-te pa- zitorul celor din Mira, cinstit in- fii-statator si stilp neclintit ! Bucura-te luminatorule preastra- lucit, care cu minunile luminezi marginile lumii! Bucura-te bu- curia cea dumnezeiasca a celor necajifi si apfratorul cel prea- cald al celor nedrep acum, Preafericite Nicolae, inceta rugindu-te lui Hiristos Dumnezeu, pentru cei ce cu cre- dinta si cu dragoste cinstese pu- rurea pomenirea ta cea de bu- curie si intru tot laudata. nu DECEMBRIE $i acum... a Inainfepraznuisii, acelasi glas : Pester&, pregdteste-te, ca vine mieluseaua purtind in pintece pe Hristos. Iesle, primeste pe Cel ce cu cuvintul ne-a dezlegat pe noi, pamintenii, de fapta cea necuviniatoare! Pastori, cin- tind din fluiere, fifi martori ai minunii celei infricosatoare si magi din Persia aduceti Impara tului aur si tamiie si smirna ! CA S-a aratat Domnul din Maica- Fecioara, Caruia si plecindu-Se intocmai ca o slug, Maica I s-a inchinat sia zis Celuice era in brafele ei: cum Te-ai sema- nat intru mine, sau cum ai ra- sarit in mine, Izbavitorule si Dumnezeul meu ? voxop; Lumina lina Prochimenul zilei si PAREMULE De la Pilde, citire ; (X, 8; IM, 13-16.) pomenirea dreptului cu laude si binecuvintarea Domnului peste capul lut. Fericlt este mul care a aflat intelepciunea si muritorul care a cunoscut priceperea. Ca mai buna este indeletnicirea cu acestea decit vistieriile de aur si de argint. $i mai scumpa este decit pietrele cele de mult pret ; si tot ce este de pref nu este vrednic de ea. Pentru ca lungi- mea de zile si anii viefii sint in dreapta ei si in stinga el bogatie si mirire. CA din gura ei iese dreptate, legea si mila pe limb’ le poarti. Deci, ascultatima pe mine, o fiilor, c& lucruri de cinste va voi spune; si fericit este omul care va piizi cai- le mele. Ca iesirile mele sint iesiri de vrerea de la Domnul se g&- teste. Pentru aceasta vA rog pe voi si pun glasul meu inaintea fiilor a ZIUA oamenilor. CX eu, infelepciunea, am tocmit sfatul si stiinta si gindul eu Jam chemat. Al meu este sfatul si intarirea, a mea este priceperea si a mea este laria. Eu iubese pe cei ce ma iubese pe mine ; iar cei ce ma cauta vor afla har. Injelegeti dar cei fara de rautate chibzuiala si cei neinvatati puneti Ja inima. Asculta- jim pe mine ci iarisi lucruri ma- rete va voi spune. $i voi scoate din buzele mele cele drepte, cA adey rul va invaja gitlejul meu, iar buzele mincinoase sint urite inaintea mea. Cu dreptate sint toate graiurile gurii mele, nimic nu este intr-insele strimb, nict incileit. Toate sint drep- ie pentru cei ce inteleg si netede pentru cei ce afla cunostinta. Ca vi invaf pe voi adevarul, ca nadejdea voasira sa fie in Domnul si sa va umpleti de Duh. De la Pilde, citire + Q 32 — XI, 12) Gura celui drept rodeste intelep- ciune, iar limba urzitoare de rele aduce pierzare. Buzele celui drept cunosc bunivointa, iar gura pacito- silor strimbitatea. Cintarul strimb este urgisit de Domnul si cintarirea dreapta este placerea Lui. Daca vine mindria, va veni si ocara, iar inte- lepciunea este cu cet smerifi. Nepr' hanirea poarta pe cei drepti, iar strimbatatea prapideste pe c vicleni. La nimic nu foloseste boga- fia in ziua miniei ; numai dreptatea izbaveste de moarte. Dreptatea nete- zeste calea celui fara prihana, iar cel fara de lege va cadea prin fa legea lui. Dreptatea izbaveste pe ce drepti iar cei vicleni vor fi prinsi prin fapta lor. La moartea omulut drept rimine nadejdea, iar la moar- tea celui pacdtos piere nadejdea. Dreptul scapa din strimtorare, fara de lege ii ia locul. Faptu de rele prabuseste cu gura pe aproa- pele lui, iar prin stiinta celor drepti A SASEA va fi mintuit. De propasi drepti cetatea se bucuri, iar cind pier cei fara de lege ca tresalta de veselie. Prin binecuvintarea oameni- lor drepti, cetatea merge inainte, iar prin gura celor nelegiuiti ajunge ruin&. Cel nepriceput urgiseste pe aproapele Iui, iar omul cu buna. chibzuinta tace. Din Infelepciunea lui Solomon, citire : (iv, 713) Cel drept, chiar cind apuct si moara mai devreme, da de odihna. Batrinetile cinstite nu sint cele aduse de o viata lung’, nici nu le masori dup% numérul anilor. Intelepciunea este la om adevirata cAruntete si virsta batrinetilor inseamna o viata neintinata. Placut fiind lui Dumne- zeu, Domnul |-a_iubit gi, finde’ traia intre pacatosi, a mutat de pe pamint. A fost rapit, ca riutatea sa nui schimbe mintea sa, inselaciu- nea si nu-i amageasca sufletul. Cact vraja viciului mtuneca cele bune si ameteala poftei schimba gindul cel fara de rautate. Ajungind curind la desavirsire, dreptul a apueat ani in- delungati. Sufletul lui era plicut lui Dumnezeu, pentru aceasta Domnul S-a gribit sil scoata din mijlocul riut3tii. Neamurile vad, dar nu pri- cep nimic si nu-si bat capul cu asa ceva, ca adica harul lui Dumnezeu si mila Lui sint cu alesii Lui si ca poarta grija de Sfintii Sai. A LITIE Se cinta stihirile Glasul 1 Pironindu-ti ochii cu statorni- cie la inaltimea cunostintei si privind in taina la adincul inte- lepciunii, ai imbogatit lumea cu invataturile tale, parinte. Roa- ga-te pentru noi pururea lui Hristos, lerarhe Nicolae. __ pce nee 60 Omule al lui Dumnezeu gi rob _credincios , iconomule al tainelor Lui si barbatul doriri- lor Duhului, stilpule insufletit si icoana insuflata, ca pe o vi tierie dumnezeiasca te-a primit cu multa rivna’ Biserica celor din Mira si ca pe un rugator pentru sufletele noastre. Glasul al 2-lea indreptator credintei si chip blindetilor te-a aratat pe tine turmei tale Hristos Dumnezeu, Terarhe Nicolae ; ca in Mira mi- reasma raspindind, stralucesti luminat cu dumnezeiestile tale fapte, sprijinitorul saracilor si al vaduvelor. Pentru aceasta nu fnceta si te rogi ca sa se min- tuiasca sufletele noastre. Parinte Nicolae, chivotul plin de mireasma al moasielor tale ocroteste pe cei din Mira. Pen- tru aceasta si pe cei legati, care erau osinditi fara judecata, ara. tindu-te imparatului in vis, f-ai slobozit din moarte, din legaturi si din temnita. Ci si acum, si pu- rurea, ca si odinicara, te arata rugindu-te pentru sufletele noastre. Parinte Nicolae, chiar daca ce- le din Mira tac, dar lumea in- treag’, cea Juminata de tine cu placuta mireasma a mirului si cu multimile minunilor, ca si cei osinditi, izbaviti prin tine, striga cu cintari de laud’. Cu acestia si noi strigam, cintind : roaga-te si se mintuiasca sufle- tele noastre: LUNA DECEMBRIE Glasul al 4-lea : Parinte Nicolae, chivot cu mir al Preasfintului Duh fiind, ca o primavara plina de veselie toate le umpli de mirosul dumneze- iestilor miresme ale lui Hristos. Ca, facindu-te urmator Apostoli- lor, inconjuri lumeaprincuvinte- le minunilor tale. De aceea, ara- tindu-te in vis si celor de depar- te si celor de aproape, izbavesti din moarte pe cei ce cu judeca- ta nedreapta aveau sa moara, scapind, in chip minunat, din multe nevoi pe cei ce te cheama. pe tine, Pentru aceasta,prin ruga- ciunile tale si pe noi, cei ce te laudam pururea pe tine, ne s/o- bozeste din nevoile cele) cum- plite, care vin asupra noasira. Glasul al 6-lea Bine rob” bun si credincios! Bine lucratorule al viei lui Hristos ! Tu si greutatea zilei ai purtat si talantul cel dat tie Lai inmulltit si pe cei ce au venit du- pa tine nu i-ai pizmuit. Pentru aceasta portile cerurilor fi s-au deschis tie; intra intra bucuria Domnului tau si roag’-te pentru noi, Sfinte Nicolae. Glasul al 8-lea spre lauda Domnului ai aler- gat, Nicolae, intru aceasta viata vremelnica si El te-a preamérit in viata cea cereasca si adeva- raté, Pentru aceasta, indraznire dobindind catre 1! , roaga- te si se mintuiascd sufletele noastre. ee . ZIUA A SASEA Slava... glasul-al 8-lea : Rodul barbatestilor tale fap- te, cuvioase pirinte, a luminat inimile credinciosilor. Ca cine, auzind, nu se va minuna de smerenia ta cea nemasurata, de rabdarea ta, de blindetea ta fata de cei sdraci, de milostivi- rea ta faja de cei necajiti ? Pe toti cu dumnezeiasca cuviinta i-ai invatat, Ierarhe Nicolae. Si acum, fiind incununat cu neve: tejitA cununa, roaga-te pentru sufletele noastre. $i acum..,, a Inaintepraznutrii, asemenca: Betleeme pregateste-te, impo- dobeste-te iesle, pestera primes- te, ca adevarul a venit, umbra a trecut si Dumnezeu S-a aratat oamenilor din Fecioara, luind chip ca al nosiru si indumneze- ind ceea ce a luat. Pentru aceas- ta Adam se innoieste, impreuna cu Eva, strigind: pe pamint Bu- navoirea S-a aratat ca sa min- tuiasca neamul nostru. LA STIHOAVNA Se pun stihirile, glasul al 5-lea Podobie Bucura-te camara... Bucura-te sfintite cap !)Loca- sule curat al faptelor bune, dum- nezeiescule dreptar al indumne- zeitei sfintenii, pastorule cel mare, prealuminata faclie, care porti nume de biruinga; cel ce te pleci cu milostivire spre cei ce au nevoie, care te indrepti spre rugiciunile celor neputinciosi, izbavitorule grabnic, pazitorul mintuirii tuturor celor ce savir~ gesc cu credinta preamarita po- 6I menirea ta; roaga pe Hristos, preafericite, sa ne trimita noua mare mila. Sth: Preofii Tai, Doamne, fi 8 , ne, se vor im- braca intrw dreptate si cuviosit Tat se vor bucura, Bucura-te minte preasfintita, locasul cel curat al Treimii, stil- pul Bisericii, sprijinitorul cre- dinciosilor, ajutatorul celor vla- guili, steaua care cu stralucirile rugaciunilor celor bineprimite isipesti totdeauna intunericul ispitelor si al necazurilor; lerar- he Nicolae, limanul cel prealin, in care adapostindu-se se_min- tuiese cei cuprinsi de furtunile vietii, roaga pe Hristos sa se daruiasca sufletelor noasire ma- re mila. Sti: Cinstita este inaintea Domnutut moartea cuviosului Lui Bucura-te cel plin de dumne- zeiasca rivna, care ai izbavit din inchisoarea cea rea pe cei ce erau si fie ucisi cu nedreptate, prin infricosatoarea starea ta de fafa si prin aratarile tale in vis; izvorule care ai izvorit din belsug miresme in Mira, Nico- lae, si ai adapat sufletele si ai alungat intinaciunea patimilor; secure care ai taiat neghinele in- selaciunii, lopata care ai vintu- rat invataturile Ini Arie cele ca pleava; roaga pe Hristos sA tri- mita sufletelor noastre mare mila. Slava...glasul al 6-lea Alcatuire a lui oan Monahul mule al lui Dumnezeu si slu- gi credincioas’, slujitorule al Domnului, barbatul doririlor, oO terre 2 62 LUNA _DECEMBRIE_ vasul alegerii, stilpul si intarirea Bisericii, mostenitorule al im- paratiei, nu tacea a striga pen- tru noi catre Domnal. $i acum.,, a Inaintepraznuirli, acelasi glas: Alcituire a lui Vizantie Ceea ce nu stii de mire, Fecioa- ra, de unde ai venit? Cine este tatal tau gsi cine este maica ta? Cum porti pe Ziditorul in bra- te ? Cum nu fi s-a stricat pinte- cele ? Mari minuni intru tine si infricosatoare taine pe pamint vedem cu uimire savirsindu-se, Preasfinta; si ca o vrednica da- torie iti pregatim pestera pe pa- mint si ne rugam cerului sa a- rate steaua ; iar de la rasariturile pamintului magii vin la apusuri, ca si vadi mintuirea oameni- lor: un Prunc hranindu-Se cu lapte. La -binecuvintarea “ piinilor, troparul glasul al. 4-lea :Indreptit de dowd orl. (Cauteel fa S| Nascatoare de Dumnezeu, Fecio: odals, $1 veslalld parte a Priveghest LA UTRENIE ‘2 Dumnezeu este Domnul..., troparul stintulul, de doua orl. gtava... $i acum.., al Nascatoarei de Dumnex Dupa Catisma intila, se cinta Sedeaina sul al B-lea Podobie = pe Infelepeiunea 51 Cuvintul... ‘Suindu-te la inaltimea fapte- x lor bune si cu dumnezeias- ca stralucire cea de acolo lumi nindu-te, parinte, de minunile Duhului te-ai aratat cu adevarat stralucit luminator, folositor ne- biruit fiind intru ispite. Pentru aceasta in chip preamarit pe ind, minciuna ai lungat si pe oameni i-ai izbavit de la moarte, Sfinte Nicolae. Roagi-te lui Hristos Dumnezeu sa diruiasca iertare de greseale celor ce cu dragoste praznuiesc sfintaé pomenirea ta. Slava... glasul 1: Pédobie : Mormintul Tau... Cu razele minunilor stralu- cesti pe pamint Sfinte Nicolae, intelepte, si toata limba o in- demni spre slava si lauda Celui ce ie-a preamarit pe tine pe mint ; pe Care roagi-L si izba- veasca de toata primejdia pe cei ce cinstese cu credinfa si cu dra- goste, pomenirea ta, cel ce esti alesul parintilor. $i acum..., a Nascatoarei Marie, cinstit locas al Stapinu- lui, ridicd-ne pe noi cei cazuti in adincul cumplilei deznadajdu iri, si al gresealelor si al neca- zurilor; ca tu esti mintuirea pa- cAtosilor si ajutatoare si spriji- nitoare tare si miluiesti pe robii tai. Dupa Catisma.a doua, se cinté Sedeal- na, glasul al 4-lea Podobie > Aratatu-Te-ai astazl... inaintest&tator al credincios' lor esti, acoperindu: du-i pe ei, fericite, si cu adeva- rat de tot necazul izbavindu-i, cel ce esti preafrumoasa lauda si marire a ierarhilor, Nicolae, cuvioase. ZIUA A SASEA @ Slava... $i acum... @ Nascatoare Ceea ce esti celor din nevoi a- paratoare nebiruit& si celor ce nadajduiesc spre tine grabnica rugatoare, izbaveste-ma de_pri- mejdii si nu ma trece cu vede- rea, ceea ce esti tuturor ajuta- toare. Dupa Polieleu, se cinta Sedealna, gla sul al 4-lea = Podoble :Degrab ne intimpina Ocrotitor fierbinte al Bisericii lui Hristos te-ai aratat Nicolae, nimicind cu indrazneala, invata- turile eresurilor celor fara de Dumnezeu si tuturor indreptar al Ortodoxiei te-ai aratat, rugin- du-te pentru toti cei ce urmea- za dumnezeiestilor tale invata- turi si indemnuri. Slava... Si acum.., @ Nascdtoarei Degrab primeste, stapina, ru- gaciunile noastre si le du Fiului tau si Dumnezeu, Doamna, cu totul fara prihand. Dezleaga de asupriri pe cei ce alearga la ti- ne; sfarima mestesugirile si sur- pa, Preacurata, indrazneala ce- lor fari de Dumnezeu, care se intrarmeazA impotriva robilor tai. Antifonul intii al glasulul 4, PROCHIMENULE, glasul al 4tea Cinstita este inaintea Domnu- lui moariea cuviosilor Lui. Sti: Ce voi rasplati Domnului pen- tru toate cite mi-a dat mie. Toata suilarea... Eyanghelia de Ja loan (x, 9-16) : Zis-a Domnul: Eu sint usa; prin Mine de va intra cineva, se va mintul... (cauti la duminica a 2a din Postul Mare, Evanghella lerarhulut), a Psalmul 50. : Slava... glasul al. 2-tea: Pentru rugiciunile ierarhului Tau Nicolae, Milostive, curates- te multimea pacatelor noastre. | Si acum... Pentru rugaciunile Nascatoa- | rei de Dumnezeu, Milostive, cu- raieste multimea pacatelor noastre. Sth s Miluieste-ne Dumnezeule dupa mare mila Ta. Stihira, glasul al lea Bine slug’ buna si credin- cioasa ! Bine lucratorule al viei lui Hristos ! Tu si greutatea zilei ai purtat si talantul cel dat {ie | kai inmultit si pe cei ce au ve- nit dupa tine nu i-ai_ pizmuit. Pentru aceasta portile cerurilor ti s-au deschis fie; intra intru bucuria Domnului tau si roa; te pentru noi, Sfinte Nicolae, CANOANFLE Se pune Can u, cu irmo: ale sfintului, pe 8 Canonul Naseat toti lui Dumnezeu, Celui ce «a facut minunate semne cu «brat inalt si a mintuit pe Is- «rael, cici cu slava S-a prea- «slavit». | | | | | area 1-a, glast! Trmosul ( intare de biruinta sa cintam z a 64 Ceea ce ai ndscut adincul inte- lepciunii, curata, trimite-mi pi- caturi de infelepciune, Izvorule cel plin de har, ca sa slavese cu cintari noianul harurilor tale. Pe tine te laud, prealaudata, pe care te lauda cetele inger' lor, ca pe ceea ce ai nascul pe Dumnezeu cel prealaudat, pe Care toata faptura fl lauda, caci cu slava S-a preaslavit. can stintulul Alcituire a lui Teofan. jasut al 2-1 Cintarea 1-a, g) mos: Intru adine ai asternut.. urtatorule de cununa, stind cu ostile ingeresti inaintea scaunului lui Hristos, preainte- lepte Nicolae, daruieste-mi lumi- narea care sa imprastie intune- ricul sufletului meu, ca sa laud, bucurindu-ma, preafericite, po- menirea ta. Domnul, Cel ce slaveste pe toti cei ce-L slivese pe Dinsul, adé post te-a dat pe tine credincio- silor, care izbavesti de ispite pe cei ce aleargd la acoperaminiul tau, Nicolae, si te cheam& cu credinta si cu dragoste, preama- rite. Sarpele cel preaviclean, insu- flindu-mi pofta de a ma asema- na Ziditorului, ca pe un rob m-a rapit; iar prin tine, Preacurata, am fost iarasi chemat inapoi, in- dumnezeindu-ma, cu adevarat; c& tu, Maica lui Dumnezeu, ai LUNA DECEMBRIE nascut pe Cel ce m-a indumme- zeit pe mine. Canonul al 1 siintulul Cintarea 1-a, glasul 1: Hristos Se naste, slavificL... (Cu limba sicu buze ne- “pricepute, vin s& aduc Jauda scurti si rugiciune inal- fimii tale celei de Dumnezeu cinstite Nicolae; ci, ca un bogat daruitor, daruieste-mi mie milostiv pe Mintuitorul si Dumnezeul meu. Om cerese fiind, intocmai ca ingerii te-ai aratat pe pamint; vaduvelor ai fost mare ocrotitor, celor apasati, razbunator si tu- turor celor necajiti, ajutator in- tru nevoi, Parinte Nicolae. Lumea toata face cunoscute minunile tale, Nicolae, detrei ori fericite, celor de sub soare, si noianul fapielor tale celor bune : cei lipsiti fac cunoscut pe ocrotitorul, saracii si vaduvele pe hranitorul, orbii pe povatul- torul si toti pe aparatorul. Slava...@ Treimii Cinstesc Treimea cea nezidita pe Tatal si pe Fiul, impreuna cu Duhul ; o singura Fiinta, o Dum- nezeire, o Fire neimpartita dupa fiinta; trei Ipostasuri pe Care le inteleg dupa fete si dupa ipostas. Si acum..a Nascatoarel Fara simin{a ai zimislit pe Cuvintul, pe Unul din Treime, Preacurati, si pe Acesia cu trup Lai nascut, raiminind dupa es ZIUA A SASEA a nastere intreaga ca si mai inain- te. Pe Acesta, ca pe Fiul tau si Dumnezeu, roaga-L pururea pen- tru noi. Catavasie : Hristos Se naste, sl a «Bristos din ceruri, intimpina- «i-L; Hristos pe pamint, indl- «tati-va; cintati Domnului tot «pimintul si cu veselie liuda- «ti-L, popoare, ca S-a prea- «slavit !». Canonul Nascatoarei de Dumnezeu * Cintarea a 3-a: Irmosul : Sa se intareasca inima mea intru voia Ta, Hristoase «Dumnezeule, Care ai intarit «cerul a doua oara peste ape si «ai intemeiat pamintul intru «ape, Atotputernice». Cerul cel preacurat, locasul imparatului, raiul cel cu adeva- rat fermecator si cu placut mi- ros, nadejdea crestinilor, Nasca- toarea de Dumnezeu si fie liu- data. Cu cuvintul ai nascut pe Cu- vintul, Cel ce cu cuvintul a adus la fiinf4 toata firea cea cuvinta- toare impreuna cu cea necuvin- tatoare ; Care a izbavit pe oa- meni de necuvintare, ceea ce esti preabinecuvintata. Canonul intii al stintului Ismos: Inflorit-a pustiul ca si crinul, icolae fericite, ucenic ade- nevoi si din moartea amara, pe cei ce alearga la tine. Mult-Milostive, curateste pe robii Tai, dindu-le iertare de greseale, ca un Bun, pentru mij- locirile cele c&tre Tine, ale slugii Tale, Nicolae. A Nascatoarei Alineaza-mi tulburarea patimi- lor mele, stapina, si cirmuies- te-mi viata, Preasfinta, ceea ce ai nascut pe Hristos, intru Care s-a intarit inima mea. Canonul al doitea al sfintulut ikmos: Fiului, Celui nascut... Placa de multe fapte bune, scris’. de nemuritorul si preacuratul deget al lui Hristos Dumnezeu, dobindind in inima, de Dumnezeu _ inteleptite Nicolae, picuri din buzele tale dulceaté mai dulce decit fagu- rul si mierea. Harul a aratat asupra ta mi- nuni toare ; ca viata ta cea curata, Nicolae, mai straluci- toare cu adevarat decit tot aurul, prin stralucirea dumnezeiescu- lui Duh, imbraca cu totul in lu- mina sufletele cele intunecate. Si dupa moarte viezi, aratin- du-te amurit in vise ; si pe ti- neri iai izbavit de moarte in chip minunat, strigind limpede imparatului : nu nedreptati pe i barbati, ca din pizma au fost piriti. slay Milostiva fii mie, Preasfinta Treime, Dumnezeul nostru, Ce a Treimii Ce 66 lui ce cu greseli nemasurate mi-am intinat viafa, Parinte si Fiule si Duhule cel viu, pazin- du-ma pretutindeni si pururea nevatamat de tot necazul. Sl acum... a Nascatoaret : Nadejde de mintuire sa dai, Nascitoare de Dumnezeu, robi- lor tai; si in nevoi si primejdii cu grabnice rugaciuni fii de fa- {4, ca sa-i aperi gi sa-i ajuti. Ca tu, dumnezeieasca mireasa, esti Jauda noastra a credinciosilor. Catavasie : Fiului, Celui nascut fara stri- «caciune din Tatal mai inainte «de veci, si mai pe urma din «Fecioara intrupat far-de sa- «minta, lui Hristos Dumnezeu «sa-I cintim: Cel ce ai inaltat «fruntea noastra, Sfint esti, «Doamne>. SEDEALN A, glasul al 8-lea Podobie : Pe Infelepctunea si Cuyintul... Riu imbelsugat de iamaduiri si izvor de minuni neimputinat te-a aritat pe tine, Nicolae, adincul milostivirii ; ci cei a- marnic apisati de boli, si cum- plit cercati de nenorocirile vie- tii, aflé doctorie i4maduiloare, cu adevarat, la toaté mihnirea, in calda ta ocrotire. Pentru aceasta graim catre tine : roa- ga-te lui Hristos Dumnezeu, sa daruiascé iertare de greseale celor ce praznuiese cu jubire sfintaé pomenirea ta. LUNA DECEMBRIE jardsi aceasta, , a Nascitoarei : Pe infelepciunea si Cuvintul in pintecele tau zamislind in chip de negrait, Maica lui Dum- nezeu, lumii ai nascut pe Cel ce tine toate ; si in brate ai purtat pe Cel ce cuprinde toate, pe Da- tatorul de hrana al tuturor, pe Facatorul fapturii si Domnul. Pentru aceasta te rog, Prea- curata Fecioara, si cu credinta graiesc catre tine, sa fiu izbavit de greseale, cind va fi si stau inaintea fetei Ziditorului meu. Stapina, Fecioara curata, aju- torul tau sa mi-l daruiesti atunci, cA po ti toate cite le voiesti. Canonul Nascatoarei de Dumuezeu Cintarea a 4-a; Irmosul : (> u duhul vazind mai inain- “te, Proorocule Avacum, «intruparea Cuvintului, propo- «vaduit-ai graind: cind se vor «apropia anii, Te vei cunoaste, «cind va veni vremea Te vei «arita. Slavi puterii Tale, «Doamne !». pricina mortii oamenilor a fost Eva cu povatuirea sarpelui, curata; iar tu, Fecioara, nas- cind prin cuvint pe Cuvintul, te-ai ardtat mijlocitoare nemu- ririi sia viefii. Pentru aceasta dupa vrednicie te laudam pe tine. cu duhul mai dinainte te-au vazut, curata, proorocii : mun- ie, poarta, masa, chivot sfint, at $$$ ________.____. sfesnic, scaun al vietii, nastra- pa si pat, ardtindu-te pe tine, astfel, Maica a lui Dumnezeu intru inchipuiri, a caror plinire o vedem. Canonul intii al sfintului Irmos; Venit-ai din Fectoari... “[Lraind sub puterea apropia- ta a razelor Duhului, ai ajuns purtator de lumina, lumi- nind marginile lumii; inaintea tuturor stind si izbavind pe toti ceice cu credint& alearga la tine. Precum te-ai aratat mai inain- te, izbavind pe tineri de moarte, cuvioase, asa si acum mintu- ieste-ma pe mine, de toata pri- meidia, de ispite si de nevoi, preafericite. Stralucit-ai ca o faclie a fap- telor bune, preafericite, facin- du-te urmator preaales al S! pinului tau si fiind chemat, iz- bavesti pe cei ce cu buna evla- vie si cu dragoste te maresc pe tine. A Nascatoarei venit-a la tine Stapinul si Domnul, intrupindu-Se si min- tuindu-ma, ca un milostiv, pe mine tot omul. Pentru aceasta strigam catre tine: Bucura-te Nascitoare de Dumnezeu, ceea ce esti cu totul fara de prihana. Canonul al doilea al stintulul Toiag din radacina lui lesei Inmos ; \Qumele tau singur, ori de cite ori este chemat, izba- adeva din veste indat j | ZIUA A SASEA 67 toate cursele vrajmasilor pe cet ce graiesc cAtre tine cu cildura, Sfinte Nicolae. Deci, precum ai izbavit mai inainte pe voievo izbaveste-ne si pe noi de toata nevoia cumplita. Stind inaintea scaunului lui Dumnezeu, nu inceta a te ruga cu sirguin{a, intelepte, pentru noi tofi credinciosii robii tai, minunate Nicolae, ca sa fim iz- baviti de focul cel vesnic si de vrajmasi, de giridul cel viclean si de rautate. Preiutindeni izvorasti tama- duiri celor ce cu credinta alear- ga la tine, si izbavesti pe toti din legaturi. Pentru aceasta schimba intristarea noastra in bucurie, cu rugaciunile tale cele bine-primite, Nicolae luminate, sfarimind trufia vrajmasilor nostri. Slava....a Treimit + Cinstese stapinia Dumnezeirii celei fara de inceput : pe Tatal si pe Fiul si pe Preasfintul Duh, imparatia tuturor ; Unimea ne- despartita, Cea a toate factitoa- re, una, neimp4rtita, in trei chi- puri si fete osebita pururea. Si acum..., a Nascdtoarel : ‘yu, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, te-ai aratat cu adeva- rat mai cinstita si mai presus decit oamenii si decit inger' ca pe Facatorul tuturor in pin- tece L-ai zimislit, imbracat in trup de rob nascindu-L fara de G, minunata priveliste! samint hm 6 LUNA DECEMBRIE Catavasie : Toiag din radacina lui Iesei «si floare dintr-insul, Hristoase, «din Fecioara ai odrislit, Cel «laudat, din muntele cel cu um- «bra deasa. Venit-ai, intrupin- «du-Te din cea neispitita de bai «bat, Cel fara de trup si Dum- «nezeu. Slava puterii Tale, «Doamne». Canonul Nascitoarei de Dumnezeu Cintarea a 5-a: Irmosul sa rasara lumina cea stra- lucitoare si cea neapropia- «tA nou&, celor ce dis-de-dimi- «neata alergam la judecatile po- «runcilor Tale, Stapine, Tubito- «cule de oameni, Hristoase, «Dumnezeul nostru». Ca un chivot cinstit al sfinie- niei si ca un scaun sfint in chip de foc si ca un palat sfintit ai incaput, stapina, pe Dumnezeu Atottiitorul. Maica neispitita de barbat, in- tre fecioare si iarasi, tu singura, in chip de negrait, fecioara in- tre maici te-ai aratat, Preacura- tA; c& ai nascut pe Dumnezeu, Cel ce schimba firea. Canonul intii al sfintulu Inmos: Lumineaza-ne pe no! viata plina de dunmeze- jasc cuviintaé stralucind, de trei ori fericite, de fata stind, ai izbavit pe cei osindifi cu ne- dreapta judecat’ si fie ucisi, care strigau Stapinului Hristos: alt Dumnezeu afara de Tine nu cunoastem. Cel ce privesti acum in ceruri, slava cea pururea vesnica si te desfatezi de prealuminatele stra- luciri ale Razei celei negraite si dumnezeiesti, acopera-ma pe mine cu ocrotirea ta, cuvioase, preacinstita sluga a lui Hristos. A Nascatoarel : Ca sa caufi chipul tau cel aco- perit de nisipul patimilor, Min- tuitorule, ascunzindu-Te de pu- terile cele ceresti si intrupin- du-Te din Fecioara, Te-ai aratat celor ce sirigi: alt Dumnezeu atara de Tine nu cunoastem. Canonul al doilea al siintului Inmos: Dumnezeu find al pacii ropovaduieste si acum, pa- rinte, marea cetate a celor din Mira si tinutul Lichiei si toata semintia, minunatele tale fapte, prin care ai izbavit pe tofi din dureri si din intristari, vrednicule de lauda, Nicolae. Adapost al vaduvelor si pa- rinte al orfanilor, ajutator prea- ales al celor din necaz, mingi- iere a celor ce pling, pastor si povatuitor al tuturor celor ce ratacesc fiind, Nicolae, izbaves- te-ne si pe noi din nevoi cu ru- gaciunile tale. Mutatu-te-ai de pe pamint la locasurile cele fara materie, un- de privesti negraita frumusete a lui Hristos, aratindu-te deopo- triva cu ostile ingeresti. Pentru aceasta, cu apostolii si cu muce- nicii din{uind, roaga-te cu de-a dinsul Mintuitorului, Parinte Nicolae. —_—$<—$—S — Sse = ZIUA A SASEA 69 a Treimii : Slavesc cu cinste trei Fete im- preuna fara de inceput, de acelasi scaun si singure stapini- toare ale unei_ Dumnezeiri ne- despirtite ; de Care am fost adus din nefiin{a la fiin{a, im- preuni cu ingerii cintind; Sfint, Sfint, Sfint esti, Doamne! Si acum..., a Nascatoarei : Acoperamintul cel mintuitor si nadejdea tuturor, ceea ce esti degrab de fat& si miluiesti, mi- lostiveste-te acum si de noi, griim ciitre Tine, curat’, cei ce te chemam totdeauna in nevoi, c4 alta ocrotitoare, dupa Dum- nezeu, nu avem. Catavasie : Dumnezeu fiind al pacii, Ta- «ta al indurarilor, pe ingerul «sfatului Tau celui mare, da- «ruindu-ne pace, L-ai trimis «noua ; deci, fiind povatuiti la «lumina cunostintei de Dumne- «eu, dis-de-dimineata venind, «Te slivim pe Tine, Iubitorule «de oameni». Canonul Nasc&toarei de Dumnezeu Cintarea a 6-a: Irmosul yoorocului. ona urmind graiesc citre Tine : libereaza «viata mea din stricaciune, Bu- «nule, si ma mintuieste, Mintui- «torul lumii, pe mine, cel ce «cint : Slava Tie !». Ocrotitoarea credinciosilor si bucuria celor intristati, umple de bucurie pe robii de vese! tai, cei ce se incred in ocrotirea ta. Cerul cel intelegator, Biserica cea curata, chivotul cel sfint, raiul cel preaplin de desfitare al lui Dumnezeu, in care este pomul vietii, sint laudate de mine. Canonul intii al sfintului Irmos : Intru adincul gresealelor.., ‘ununa de biruinfa ti sa “pus dupa vrednicie pe cap, Nicolae. Deci, ca un biruitor preaales, izbiveste pe cei ce te cheamé pe tine. Pe mine cel omorit de greseale, fericite, si dat la fund de furtu- nile patimilor, aratindu-te, ma izbaveste la limanul dumneze- jestii voiri. A. Nascatoarel : spre tine mi-am pus nadej- dea mintuirii mele, Maica, pu- rurea fecioara, si pe tine te pun ocrotitoare tare si neclintita a vietii mele. Canonul al doilea al sfintului Irmos: Din pintece pe Iona... C ‘a un nou Avraam te-ai ara- tat, Nicolae, aducind min- tea ta, ca pe un fiu singur nas- cut al tau, Stapinului tau si jertfe fart de singe pururea a ducind. Pentru aceasta ai fost binecuvintat, ca un iubitor de straini, pirinte, si te-ai facut Treimii locas dumnezeiesc si fara de prihana. ” LUNA, Uimitoare si infricositoare minuni lucreazi in tot pamintul si pe mare departe, stind de fata celor primejduiti cu ruga- ciuni grabnice: celor neputin- ciosi doctor si saracilor hrani- tor si ca unul ce porti nume de biruinta, biruin{a te-ai aratat po- porului celui credincios impo- triva vrajmasilor. Cu ochiul mintii mai dinainte vazind cele ce aveau sa fie, ai umplut de drepte dogme pe toti, vestindu-ne noua pe Fiul, de o fiinta cu Tatal ; si nebunia lui Arie ai pierdut-o, punind inainte, ca stilp credin{ei orto- doxe, cinstitele tale fapie. Slava... a Treimil: Laud si cinstesc Treimea cea nedespartiti, Cea in irei Fete despartita pururea si unité in Fiinta si in Fire, ca pe o stapinie una: pe Tatal si pe Fiul si pe Sfintul Duh ; Care pe toti ii sta- pineste cu puterea si pe toate Taolalia le pazeste precum vo- este. $i acum..., a Nascatoarei : Plecind cerurile, Hristos voind S-a salasluit intreg in pintecele tau, Preacurata ; ca nesuferind s4 vada zidirea miinilor Sale sub tirania celui inselator, a ve- nit in chip de rob sa izbaveasca neamul omenesc. Catavasie Din pintece pe Iona ca pe un «prune, la lepadat fiara miarii, «precum la primit. Tar Cuvin- «tul in Fecioara silasluindu-Se DECEMBRIF «si trup luind, a iesit lasind-o «nestricata ; cd Cel ce n-a pati- «mit stricaciune pe cea care L-a «niscut o a pazit nevalamata». CONDACUL, glasul al 3lea: Podobie : Fecioara astazi in Mira, sfinte, sfintitor te-ai aratat ; ca Evanghelia lui Hris- tos plinind-o, cuvioase, ti-ai pus sufletul tau pentru poporul tau; scapat-ai de moarte pe cei nevi- st novati. Pentru aceasta te-ai sfin- tit ca un mare cunoscator al Ha- rului lui Dumnezeu. Icos Sa laudam acum jy, cintari pe ierarhul, pe pastorul poporului celui din Mira si pe invatatorul, ca sa ne luminam prin rugaciu- nile lui. C4 iata s-a aratat intreg, curat si nestricat cu duhul, adu- cind lui Hristos jertfa fara de prihana, jertfa curata si lui Dumnezeu bine primita, ca cel ce este ierarh curat si cu sufle- tul si cu trupul. Pentru aceasta cu adevarat ocrotitor si aparator al Bisericii s-a aratat, ca un mare preot al harului lui Dummezeu. INAXAR In aceast lund, in ziua a sasea, pome- nirea celui intre sfinfi Parintelul nostru Nicolae, arhiepiscopul Mirel Lichiel, facatoral ée minun! Cel intre sfinti Parintele _nostru Nicolae a trait pe vremea imparatilor Diocletian st Maximian. Mal intii a stra- lucit prin vieluire calugareasca ; iar pentru viata lui imbunatafita a fost fa- Cul athiereu, Dar pentru ca sfintul pro- povaduia cu indrdzneala credinla_in Hristos a fost prins de mai-marii cetatil, a fost batul si chimuit, apoi aruncat in temnifa, impreund cu al{i crestini. Cind marele si binecredinciosul impa- rat Constantin a ajuns, cu voia lui Dum- a = ZIUA_A SASE. nezeu, imparat al romanilor, eral! din tegaturt toll cei tnchist la Cu acestia, i D ‘: seaiaote Mia, $i Sfintul Nicolae, care Nu dupa multi vreme a fost adunat de marele Constantin cel dintii sinod de la Niceea, la care a Iuat parte si min nunatul Nicolae. Sfintul Nicolae a facut multe minuni asa cum arata istoria vielii sale. A iz- bavit de la moarte pe trei barbali na- pastuili pe nedrept. Pe cind acestia erau in inchisoare au aflat de timpul cind aveau sa fie omorili si au chemat pe sfint in ajutor; i-au pomenit si de bine- facerile ce le facuse cu alti, cum izba- vise de moarte pe alli trei barbati din Lichia, Iar Sfintul Nicolae, cel grabnic spre ajutor si gata spre aparare, s-a ara- tat in vis imparatului si eparhuiui; pe eparh I-a mustrat pentru cd a defaimat impratului pe cei trel barball, iar im- paratului i-a aratat si i-a dovedit -ca barbalil acela sint nevinovati si ca din pizma au fost pirifi ca au uneltit impo- triva Tui. Si asa i-a izbavit Sfintul Nicolae de la moarte. Pe linga acestea a facut inca si alte minuni, A pistorit dumnezeleste popo- rul ortodox si ajungind la adinci ba- trinefe, s-a mutat catre Domnul, Dar Sfintul Nicolae nici dupa moarte nu si-a uitat turma sa, Ca in fiecare zi face cu imbelsugare bine celor ce au nevoie si-i izbaveste de tot felul de pri- mejdii si nevoi. Caci si acum, ca si atunci, Acelasi Dumnezeu lucreaza prin sfintul Sau minunile Sale cele fara de numar. Tot in aceasta zi, pomenirea infrico- satoarei amenin{ari a cutremurulul, ce a fost adus peste nol cu iubire de. oameni, Tot in aceasta zi, pomenirea Sfintulnt noulul Mucenic Nicolas Caraman, care a suferit mucenicla la Smirna, in anul 1657, Cu ale lor sfinte rugdciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mintuieste pe noi. Amin. Canonul Nasc&toarei de Dumnezeu Cintarea a 7-a Irmosul (eee Mintuitorule, se /yAcorea, iar tinerii danfu- d, cintau : Binecuvintat esti 71 «Doamne, Dumnezeul_ parinti- «lor nostri». Cel Preainali te-a aratat pe tine rai insufletit si camara cu- rata, ingradita cu har, porfira si cer de aur. Intareste mintea mea cea raz- vratiia si cugetul meu cel tulbu- rat il agaza pe piatra neclintita, cu acoperamintul tiu, Maic& Fecioara. ‘Canonul intii al sfintului Irmos : Chipul de aur... ‘u tiisul ispitelor sint taiat, cumplit fiind in{epat, si de portile iadului m-am_ apropiat, de necazuri fiind impresurat ; mintuiestema cu rugaciunile tale, fericite, si ma ridicd pe mi- ne, cel ce cint: Binecuvintat Dumnezeul _ parintilor De sclipirile cele fara materie ale Luminii celei neapuse fiind luminat, smulge pe cei chinuifi din intunericul necazurilor si povatuieste la lumina veseliei pe cei ce cinta: Binecuvintat esti Dumnezeul parintilor nostri. A Nascatoarel Roaga pe Hristos, Fiul tau si Dumnezeu, Nascatoare de Dum- nezeu, sa izbaveasca cu cinstit singele Sau pe cei incercafi de cumplite greseale si de insela- ciunea sarpelui pe cei ce cinta: Binecuvintat esti Dumnezeul pa- rin{ilor nostri