Sunteți pe pagina 1din 2
MMAANNAAGGEEMMEENNTTUULL PPRROOIIEECCTTEELLOORR IINNOOVVAA ȚȚIIOONNAALLEE PPrrooff uunniivv ddrr CCllaauuddiiuu
MMAANNAAGGEEMMEENNTTUULL PPRROOIIEECCTTEELLOORR IINNOOVVAA ȚȚIIOONNAALLEE PPrrooff uunniivv ddrr CCllaauuddiiuu

MMAANNAAGGEEMMEENNTTUULL PPRROOIIEECCTTEELLOORR IINNOOVVAAȚȚIIOONNAALLEE

PPrrooff uunniivv ddrr CCllaauuddiiuu CCIICCEEAA

AACCAADDEEMMIIAA DDEE SSTTUUDDIIII EECCOONNOOMMIICCEE DDIINN BBUUCCUURREEŞŞTTII FFaaccuullttaatteeaa ddee MMAANNAAGGEEMMEENNTT

11 PPRREEZZEENNTTAARREE GGEENNEERRAALLAA

11 11

PPrrooff uunniivv ddrr CCllaauuddiiuu CCIICCEEAA DDeeppaarrttaammeennttuull ddee MMaannaaggeemmeenntt –– AA

CCoonnttaacctt::

CCaaddrruu ddiiddaaccttiicc::

SS EE

ddiinn BBuuccuurreeşşttii

--

DDeeccaannaattuull ffaaccuullttaattiiii ((ssaallaa 00002200)) CCllaaddiirreeaa IIoonn NN AAnnggeelleessccuu -- CCaaddeerreeaa BBaassttiilliieeii;;

--

--

11

11

22

33

FFoorrmmaa ddee vveerriiffiiccaarree::

-- eexxaammeenn ssccrriiss

EEvvaalluuaarreeaa ccuunnooşşttiinnţţeelloorr::

-- 3300%% eevvaalluuaarree ddiinn eexxaammeenn;; -- 7700%% eevvaalluuaarreeaa ddiinn pprrooiieecctt;;

AAtteennţţiiee::

SSuussttiinneerreeaa

eexxaammeennuulluuii

eessttee

ccoonnddiiţţiioonnaattăă

ddee

îînnddeepplliinniirreeaa ssaarrcciinniilloorr lleeggaattee ddee pprrooiieecctt