Sunteți pe pagina 1din 2
CU CARACTER PERSONAL AL REPUBLICIT MOLDOVA Directia juridica yi relafii cu publicul MD-2004, mun. Chisinau, str. Serghet Lazo, 48, tel (#373-22) 820801, 811801, Tax: 820807, wwvw.datepersonale md Nr, 04-14/ 0/4 24" decembrie 2016 Domnului Victor MOLOSAG Jurnalist, SRL ,,Ziarul de Garda” MD-2072, mun. Chigindu str. A. Puskin, nr.22, bir, 324 Stimate domnule Victor MOLOSAG, Direotia juridica si relajii cu publicul a Centrului National pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova (Centrul) in conformitate cu prevederile pet. 2, lit. ©) Capitolul IM din Regulamentul Centrului National pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Legea nr.182 — XVI din 10 julie 2008 a examinat, adresarea din 15 decembrie 2016 si, reiesind din caracterul general al informatiilor solicitate, comunica urmétoarele: 1. in conformitate cu nofiunile statuate in art. 3 din Legea nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protectia datelor cu caracter personal, ,,date cu caracter personal” reprezint& orice informatie referitoare la o persoana fizicd identificaté sau identificabil& (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabild este persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, prin referire la un numar de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identitafii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. Astfel, informatia privind numele, prenumele, functia detinuta, dar si pedeapsa Ja care persoana a fost condamnati, contrapusi anumitor persoane __fizice identificate/identificabile, se califici drept date cu caracter personal, indiferent de caracterul public sau inchis al sedinjei de judecata. 2. Cu referire la termenul legal in care o institutie publica trebuie si ofere un Nspuns la solicitarea in scris a unej institufii mass-media menfiondm ci, acesta este prevazut de legislatic si anume de art, 16 din Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informatie, care prevede termenele de satisfactie a cererilor de acces la informatie si art. 3 din Legea presei nr. 243-XIII din 26 octombrie 1994, Cu titlu de informare, atragem atentia ca, orice solicitare de dezvaluire a datelor cu caracter personal din partea unui reprezentant mass-media urmeazd s& intruneasci toate conditiile enunfate in art. 4, coroborat cu dispozitiile art. 10 din Legea privind protectia datelor cu caracter personal, in special comunicarea scopului si temeiului legal, probarea interesului legitim asupra fiecdrei categorii de date cu caracter personal solicitate, din perspectiva legaturii de cauzalitate i pertinenfei/necesitatii obtinerii acestor informatii cu accesibilitate limitata care consemneaza date cu caracter personal, care ar oferi operatorului de date cu caracter personal o justificare suficient& pentru ingerinta in viafa privat a persoanei fizice. Invocarea simpla a faptului ,,in vederea realiziirii unui material jurnalistic”, nu corespunde principiilor de protectie a datelor cu caracter personal, expuse la art, 4 lit. a) si b) al Legii privind protectia datelor cu caracter personal. La oferirea/raspindirea spre acces public nerestrictionat a datelor cu caracter personal, urmeaza a se limita la volumul categoriilor de date strict necesare interesului Public sporit, cu conditia neprejudicierii masurilor de protectie a subiectilor de date cu caracter personal si nepunerii in pericol a securitifii fizice gi psihice a acestora, Cu respect, (Bet = eff” Olesea CHILARU Sef adjunct Directie x. Angela Clomicenea tel (022) 30.804