Sunteți pe pagina 1din 4
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova Inspectoratul General al Politiei MD 207, mun, Chigntu, Tiaspor 111, tel. G7522), Bee TID, Tax: C7522) Bow 10 emalhiapenmargormds ‘wwwwe.igp.gov.md, €/70101 3601000495, Ministeral Finanfelor Trezoreria de Stal, C/1-2101080101373879, ws 4/8 - 1680 ain. 13, Ld. ote Ziavul de Garda str. A, Pugkin nr, 22, Casa Presei, bir. 324 Chisinau Prin prezenta, urmare la solicitarea Dys, din 26.10.2016 referitor la comunciarea unor raispunsuri a intrebarile Dvs., Va informam dupa cum urmeazé: Y Cite persoane condamnate de instanfele de judecata din RM la privatiunea de libertate, prin decizii executor, dar si irevocabile, nu isi ispayese pedeapsa in penitenciare pe motiv c& au parasit teritoriul RM in perioada examinarii dosarului penal sau nu au fost gasite de organele abilitate pentru afi plasate in detentie, si cite din aceste persoane sunt anunjate astazi in edutare din acest motiv? Pentru 11 luni ale anului 2016 in cautare internationala pe canalele OIPC Interpol au fost anuntate 401 persoane, cu scop de arest si extridare (persoane condamnate cu decizii executorié dar si irevocabile, cit si, persoane in baza emiterii unui mandat de arest), Pentru detalii suplimentare, solicitim respectuos, si va adresaji autoritifilor competente:Ministerul Justitiei si Procuratura Generala. Y Lista persoanelor cu. nume, prenume, funeia pe care o dejineau in momentul in care au stvirsit infractiunea si termenul la care acestea au fost condamnate? Va comunicam ca, informatia in cauzi nu foate fi fumnizata potrivit prevederilor Legii in vigoare nr, 133 din 08.07.2011 cu privire la protectia datelor cu caracter personal, ins& eareva informatii primare pot fi oferite de Minsiterul Justitiei ¥ Cite persoane sunt anunfate in cautare pe motiv e& numele lor figureaza intr-un dosar penal si in privinja lor de catre judecaitorié de instructie au fost aplicate masuri preventive? Pentru 11 luni ale anului 2016 pe canalele OIPC Interpol in cautare eu scop de tocalizare au fost anunjate $33 de persoane, in baza ordonanfei de invinuire emise de Procuratura de resort. Pentru orice alte informajii complexe si complete, referitor Ia intrebarile Dys. supra, necesita si va adresati structurilor abilitate ale Ministerului Afacerilor Interne Y Ce face politia pentru a evita situafiile in care persoanele condamnate print-o decizie executorie, sau dupa caz irevocabila, parasese teritoriul RLM, {inind cont in special de frontiera necontrolata cu regiunes transnistreani? in conformitate cu prevederile art.466 alin.(1) $i (2) Cod de proceduré penal, hotarirea instangei de judecatd into cauza penala devine exccutorie la data cind a rimas definitive, Hotdtirea , primei instanfe ramine definitiva: 1) la data pronungicii. cind hotarirea nu este supusd apelului si ni recursului; 2) la data expiririi termenului de apel: a) eind nu s-a declarat anel in termen: bY Sa declarat recurs in termen; b) cind recursul declarat « fost retras Induntrul termenului stabilit 8) la data retragerii recursului declarat impoiriva hotaririlor menjionate la pet.4) yi Incetarii procedurii de recurs, dacd aceasta s-a produs dup expirarea termenului de recurs; 6) la data pronunfaeii hotaririi prin care s-a respins recursul declarat impotriva hotairilor menfionate la pet.4), ‘Totodati, potrivit normelor alin.(3) si (4) al aceluiasi articol, hottuitile instanfei de apel ramin definitive la data pronunférii deciziei in apel iar hotarirea instanfei de recurs impotriva hotértrii pe cauzele pentru care legea nu prevede calea de atac apelul rimine definitiva, la data pronunfirii acestela, daca: 1) recursul a fost admis si procesul a Iuat sfirgit in instanfa de recurs, ffrd rejudecare; 2) cauza x fost rejudecatd de catre instanfa de recurs, dup admiterea recursului; 3) cuprinde obligarea la plate cheltuielilor judiciare, in cazul respingerii recursului Arlicolul 466 élin.(5) Cod de procedura penal prevede expres ct hotéririle judecdtoresti menfionate la alin,(2) si (4) devin irevocabile la data cind au devenit definitive, Hotarirea instangei de recurs declarat impotriva deciziei instanjei de apel devine irevocabild la data pronunfarii acesteia, Complementar. prevederile art.65 alin.(3) pet.1) Cod de procedura penal previd expres c& persoana in privin(a citeia sentinja a devenit definitiva se numeste: 1) condamnat, dac& sentinja este, partial sav integral. de condarnare. Asadar, Codul de procedura penal la articotul 384 alin.(1) statueazi expres c& instanya hotérste asupra invinuirii inaintate inculpatului prin adoptarea sentinfei de condamnare, de achitare sau de Ineetare a procesului penal jar potrivit normelor art.389 alin,(1) Cod de procedura penal, sentinja de condamnare se adopt numai in condifia in care, in urma cercetarii judecitoresti, vinovajia inculpatului in savirsirea infracyiunii a fost confirmata prin ansamblul de probe cercetate de instanfa de judecata. Subsecvent, in temeiul articolului 62 alin.(1) Cod penal, persoanelor fizice care au sivirsit infractiuni li se pot aplica urmétoarele pedepse: a) amends; b) privare de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exereita o anumita activitate; c) retragere a gradului militar sau special, a unui titi special, a gradului de calificare (clasificare) si a distinetiilor de stat; d) munca neremuneraté in folosul comunitaqii; 1) inchisoare; g) detenjiune pe viayi. ‘In acciagi ordine de idei, Inspectoratul General al Polifiei comunica e& potrivit normelor arl.172 alin.(l) si (2) Cod de executare, trimitetea hotaririlor judecatoresti spre executare revine instanjei care @ judeest cauza in prima instanj. Hotarirea privind pedeapsa inchisorii sau detentiunii pe via{a in privinja persounei care, pind la raminerea ei definitiva, nu se afla in stare de arest_preventiv se trimite organului afacerilor interne in a edrui ra Ii se afl domiciliul condamnatului pentru escortarea lui ta Hocul de detinere, De asemenea, potrivit rigorilor alin.(3) gi (5) al aceluiasi articol, hotarirea judecatoreases privind inlocuirea pedepsei in conformitate cu art.64 alin.(5) cin Codul penal, precum si privind anularea liberirii de pedeapsa penal in temeiul a.90-96 din Codul penal, se trimite, dupa caz, organului afacerilor inteme in a cdrui razé teritoriala se afl domiciliul condamnatului pentra escortarea lui la locul de detinere iar hotarirea privind aplicarea masurii preventive se trimite de cate institufia sau organul care a adoptat-o institufiei sau organului competent sé asigure executarea ‘masurii preventive in modul stabilit in tithul VI din prezentul cod, {in temeiul Ordinului Inspectoratului General al Politiei nr.309, la 19 septembrie 2016 a fost aprobat procedura operafionala de pornire, clasare gi transferul dosarelor de c&utare in privinja debitorilor, debitorilor de pensie de inteejinere, persoanelor ce aujintrerupt temporar relafiile eu rudele apropiale, persoanelor care se eschivewzi de la executaren pedepsei penale, neprivative de libestate. Astfel, conform pet.6 al Ordinului precital, pornirea dosarului de cautare a debitorilor, debitorilor de pensie de intretinere, persoanelor care se eschivenzi de la exceutaren pedepsei penale, cc nu este legaté cu privarea de libertate, este efectuata/dispusi doar: a) in temeiulunei incheieri a instantei de judecata in conformitate cu prevederile articolelor 72. 283, 289 ale Codului de executare, pet.34 al Regulamentului cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub forma de munca neremuneraté in folosul comunitajii, aprobat prin Hotirirea Guvernului nr.1643 din 31.12.2003 $i art,109 al Codului de procedura civild; b) de catre gefii de seotie/ofiterii superiori din cadrul subdiviziunilor teritoriale ale SPJ al IGP. In aceiagi ordine de idei, Inspectoratul General al Politiei releva ca prevederile pet.7 al incheierea instanfei de judecata privind ciutarea condamnatului in privinfa cdruia a fost aminata (art.96 Cod Penal) sau suspendaté conditionat executarea pedepsei (art.90 Cod Penal), precum si a persoanei liberate condifionat de pedeapsa inainte de termen (art.91 Cod Penal); ¢) se afla domiciliul condamnatului ~ pentru executarea incheierii instanjei de judecata privind cdutarea condamnatului la ‘muned neremuneraté in folosul comunitijii (art.67 Cod Penal). in vedevea asigurarii executarii hotiririlor jucecatoresti irevocabile cu caracter penal, la 12.10.2010 Ministerul Afacerilor Interne a aprobat Ordinul nr.265 ,.Cu privire la aprobarea Regulamentului privind metodica si tactica activitatii de depistare gi refinere @ debitorilor de stat, persoanelor carese eschiveazt de la plata pensiei alimentare, stabilirea persounclor ce au intrerupt relajiile de rudenie si a condamnatilor care se eschiveazi de la executarea pedepsei penale non- private de libertate” In conformitate cu normele pet.3 subpet.3.1 gi 3.2 al Regulamentului citat mai sus, intra eficientizarea organiaarii si desftguritii activitigilor de cdutare, stabilirea debitorilor de stat si pensie alimentard, persoanelor condemnate le peceapsa non-privala de libertate 5i persoanele ce au intrerupt temporar relajiile cu. membrii familiei, in cadrul comisariatelor de politie teritoriale se desemneazs lucrittori cu o inalta experientd si bine pregatiji (este recomandabil ea la flincfia data sd fie desemnati Iueriiori operativi). Drept temei pentru pornirea dosarului de cautare a debitorilor de stat si pensie alimentari serveste incheierea instanjei de judecata (art.65 Cod de executare si art.109 Cod de procedura civila - cdutarea debitorului) adoptati la demersul executorului judecstorese sau fa eererea creditorului, Mai mult ca atit, rigorile pet.9 subpet.9.3 al Regulamentului mentionat statueaz expres c& la stabilirea persoanei aflate fn cButare (punctele de trecere a frontierei de stat, vam. ete.) daca de cétre instanja de judecata nu este stabilitt masura de rejinere si aducere forfata, se cere explicalie privind pricinile eschivarii de la plata pensiei alimentare si torodata se i-a angajament (in seris) oficial despre achitare si prezentare, despre care fapl este preintdmpinat despre raspunderea penal, eonform art.202 CP al RM. Prevederile art.6 alin.(4) al Legit nr.283 din 28.12.2011 cu privire la Polifia de Frontier§. in exercitared atribuliilor care fi revin, Polijia de Frontiera are urmatoarele obligalii: b) si retind, la solicitarea autoritgjilor competente, persoanele date in cautare in cazul in care acestea se eschiveazt de Ia urmérire sau de la pedeapsa penala, precum si si refind persoane in alte eazuri prevazute de legislagic. Normele art.23 lit,g) din Legea nr. XVI din 14.02.2008 cu privire la probatiune, eonsilierul de probafiune are urmatoarele atribufii: g) asiguri executarea pedepsei_penale contraventionale sub form’ de muned neremunerat in folosul comunitatii, preeum si a pedepsei sau a sancfiunii cu privarea de dreptul de a ocupa o anumiti funetie sau de a exercita 0 anumita activitate. In atare circumstanje de fapt gi de drept, Inspectoratul General al Politiei comunics c& in conformitate cu prevederile art.173 Cod de executare, executarea pedepsei privative de dreptul de a cups anumite funejii sau de a exercita o anumita activitate. pedepsei muncii neremunerate in folosul comunitijii. executarea hotéirilor privind condammarea cu suspendarea condijionaté a executirii pedepsei, privind liberarea condijionatt de pedeaps’ tnainte de termen, privind tnlocuirea parjii neexeculate din pedeapsi cu o pedeapsa mai blind’, privind liberarea de pedeapsi a minorilor, privind amfnarea exeeutirii pedepsei aplicate femeilor gravide si emeilor care au copii in virsta de pind la 8 ani, precum gi executarea pedepselor aplicaie persoanelor juridice altele decit pedeapsa amenaii, se asigurd de catre organul de probatiune, cu excepjia stabilitf in art,286 din prezentul cod Fxecularea pedepsei amenzii aplicate persoanelor fizice sau juridice se executd de catre executorii judecttoresti. Executarea pedepsei amenzii aplicate condamnajilor care executt pedeapsa inchisorii sau detenfiunii pe viaja se asigurd de catre penitenciare. Executarea pedepsei inchisorii si detentiunii pe vind se asigura de cate penitenciare. Executarea de catre militarii in termen si militarii cu termen redus a pedepsei muneii neremunerate in folosul comunitigii se asigued de citre comandantul unitayii militare. Executarea pedepsei retragerii gradului militar sau special, a titlului special, a gradului de calificare (clasificare) si a distinctiilor de stat se asigura de catre organul abilitat care @ oferit gradul, titlul special sau distinetia de stat. {In eoneturie, Inspectoratul General al Polifici releva e& in temeiul Ordinul IGP nr.309 in lo nora, © VAD te tne persoanelor care se eschiveazd de ln executarea pedepsei penile, ce nu este legata cu privarea de libertate intenteaz’ dosarul de edulare/anunfare a persoanei (condamnatului) in educate. n concluzie, in temeiul solicitarii institujiilor si organelor care asigurt executarea pedepsei penal aplicate in baza unei sentinte irevocabile de condamnare, Politia retine persoanele date in cdutare in cazul in care acestea se eschiveaza de la urmarire sau de la pedeapsa penali Alexandru PINZARI Sef al Inspectoratului General al Poligi colonel de politic