Sunteți pe pagina 1din 2
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTARIRE wr. din Cu privire la alocarea acelor financiare in temeiul art.36 alin(1) lit, a) din Legea finantelor publice si responsabilitafii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.223-230, art.519), cu modificarile si completatrile ulterioare, si al pet. 5 din Regulamentul privind gestionarea fondurilor de urgent’ ale Guvernului, aprobat prin Hotirirea Guvernului nr, 862 din 18 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 347-360, art. 967), Guvernul HOTARASTE: 1. Se alocd Ministerului Justiiei, din fondul de rezerva al Guvernului, suma echivalentd in lei a 150 000,00 euro pentru plata onorariului BAA Buruiana & Partners, conform contractului de asistenfé juridica in cauza ~Evrobalt LLC” (Russian Federation) and ,.Kompozit” LLC (Russian Federation) versus the Republic of Moldova, pendinte la Institutul de Arbitraj de pe ling&i Camera de Comert din Stockholm (Suedia). 2. Ministerul Finanjelor va finan{a cheltuielile menfionate la pet. 1 la prezentarea documentelor de plata. PAVEL FILIP NOTA INFORMATIVA la proiectul Hotaririi Guvernutui cu privire la alocarea mijloacelor financiare La data de 23 decembrie 2016 ministrut justitiei in conformitate cu Hotérirea Guvernuli ar. 1385 din 21 decembrie 2016, fn interesle statului si in numele Guvernului, a semnat un contract de asistenyd juridicé cu BAA Buruiana & Poriners pentru reprezentarea intereselor statului ir actiunes ‘naintata de .Evrobalt LLC” (Russian Federation) and ,Kompozit” LLC (Russian Federation) versus the Republic of Moldova, pendinte la Institutul de Arbitraj de pe Ingi Camera de Comer} din Stockholm (Suedia). Conform pet. 5.1 al Contractului nominalizat, pentra prestarea serviciilor juridice de reprezentare gi apérare « Republicii Moldova in Litigiul arbitral, Guvermul pliteste Onorariul B44 Burviana & Partners in sum& fix de EUR 150 000,00 (una suet cincizeei mii Euro). De asemenee, pet. 5.2 stabileste c& plata sumei de EUR 150 000,00 va fi efectuatt dupa cum wmeaz’: (1) Prima trang& in suma de EUR 75 000,00 (septezeei gi cinei mii Euro) in contul Onorariului- in termen ce maximum 14 zile de la prezentares primei Note de plata (irmoice) emisa de tre BAA Buruiana & Partners, dar nu mai tarziu de 27 ianuarie 207, gi, in orice caz, waintea datei de depunere a primului memoriu de aparare, numit "Statement of Defence” (2) A doua trang in sum de EUR 37 500.00 (treizeci gi gapte mii cinci sute Euro) in contul Onoratiului—in termen de maximum 14 zile de la prezentarea celei de-a doua Note de platt Gnvoice) emisa de edtre B4A Buruiana & Puriners, dar nu mai tirziu de 14 aprilie 2017; (3) A treia (si ultima) transé in suma de 37 $00.00 (treizeci si sapte mii cinci sute Euro) in contul Onorariufui ~ tn termen de maximum [4 zile de le prezentarea celei de-a tre:a Note de plata (imoice) emist de cdtre BAA Burwiana & Pariners, dar mu mai térziu de 28 septembrie 2017, si, in orice caz, inaintea datei de depunere 2 memoriului post audieri, numit "Post-hearing Memorandum”; Prin urmare, dat find c& in bugetul de stet pe anul 2017 nu au fost prevazute mijloace financiare in scopul achitarii serviciilor de reprezentare a intereselor statului in instanfele judecatoresti si in institufile de arbitraj nationale gi internajionale, solicitim alocarea mijleacelor financiare in acest sens din fondu! de rezerva a Guvernului conform pet.5 lit, ¢) din Regulamentul privind gestionarea fondurilor de urgenti ale Guvernului, aprobat prin Hotarirea Guvernului ns.862 din 18 decembrie | A Nicolae ESANU Viceministru