Sunteți pe pagina 1din 33
Procuratura Republicii Moldova Republica Moldova, MD-2001, mun.Chisind, bd. Stefan cel Mare $i Sfint 73, tel (+373) 22-823-373, (+373) 22-823-375, enmall: proe-gen(@procuratura.md 14.04.2021 nr. 9/20 -5 42:0 Curtea Suprema de Justitie CURTEA SUPREMA DE JUSTITIE) SECTIA DOCUMENTARE PROCESUALA A CAUZB OR sora ; To Ge RECURS iN ANULARE “e wf ET? 1. Prin incheierea judecatorului de instructie al Judecdtoriei Chisinau, sediul Ciocana, Maria Tertea din 10.12.2020 (dosar nr.10-2158/2020): ~ a fost admisa plangerea depusi de Veaceslav Platon; - a fost declarati nulitatea ordonanfei procurorului, adjunct interimar al procurorului sef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalititii Organizate si Cauze Speciale, Roman Dorogan din 18.11.2020 si a ordonantei procurorului delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai din 23.10.2020, si anume in partea punctului 2 din dispozitiv; - a fost obligat procurorul si lichideze incdlcdrile depistate si si transmité bunurile imobile: terenul cu nr. cadastral 0100519.154, cu suprafata de 0,6858 ha, constructia cu nr. cadastral 0100519.154.02, garaj cu suprafata de 359,3 mp. si incperea nelocativa cu nr. cadastral 0100519.154.01.002, cu suprafata de 8918,6 m.p., amplasate in mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sffint, 182, persoanei juridice ,,Interprimcolect” SRL sau persoanei fizice Veaceslav Platon pana ce soarta bunurilor imobile nu va fi solutionat prin hotrare definitiva a organului de urmarire penal sau a instantei de judecata, cu incuviinfarea organului cadastral din cadrul Agentiei Servicii Publice si inscrie dreptul temporar de pistrare, posesiune si folosintd, exceptind dreptul de dispozitie a bunurilor imobile, in Registrul bunurilor imobile. incheierea judecdtorului de instructie al judecatoriei Chisindu (sediul Ciocana) din 10 decembrie 2020 Maria Tertea, este emis cu comiterea erorilor de drept, fiind afectati de vicii fundamentale, care au afectat solutia adoptata, motiv pentru care urmeazi a fi casata din urmatoarele considerente. 2. Urmarirea penal in prezenta cauz penal nr.2018978161 a fost inceputa la 17.04.2017 de catre Sectia Combatere a Criminalititii Organizate, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism din Romania sub aspectul comiterii infractiunilor de constituire a unui grup criminal organizat, santaj, ingeldciune gi spalare de bani. Prin ordonanta Procurorului General al Republicii Moldova din 27.04.2018, s-a dispus preluarea urméririi penale in prezenta cauzi de la autorititile judiciare din Roménia si continuarea investigatiilor pe faptul banuielii rezonabile privind sivarsirea infractiunilor prevazute de art.284 alin.(1), art.189 alin.(6), art.190 alin.(5) si art.243 alin.(3), lit.b) din Codul penal al Republicii Moldova (crearea sau conducerea unei organizafii criminale, santajul, scvarsit in proportii deosebit de mari, escrocherie, sdvarsita in proportii deosebit de mari, spélarea banilor, sdvarsita in proporfii deosebit de mari). renine 1 in 16 Ulterior, la 14.04.2020, la prezenta cauzi penal a fost conexaté cauza penal 20670068, pornita la 06,04,2020 de citre Procuratura pentru Combaterea inalitayii Organizate si Cauze Speciale, In temeiul unei banuieli rezonabile privind sivargirea infractiunii previizute de art.46, art.243 alin.(3), lita) gi b) din Codul penal (spalarea banilor, sdvaryité de o organizafie criminald, tn proportil deowebit de mari). La_ 18.05.2020, Ia prezenta cauzi penal a fost conexath cauza penal nr.2020670081, pornité la 18.05.2020 de citre Procuratura pentru Combaterea Criminalitajii Organizate si Cauze Speciale in temeiul unei binuieli rezonabile privind sAvarsirea infracjiunii previzute de art.190 alin.(5) din Codul penal (escrocherie, sdvargita in proportii deosebit de mari). La_30.06.2020, la prezenta cauzi penalé a fost conexati cauza penalé nr.2020670111, porniti la 29.06.2020 de c&tre Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, in temeiul unei banuieli rezonabile privind savarsirea infractiunii prevazute de art.47, art.323 alin.(1) din Codul penal (favorizarea infractiunii). La_ 30.06.2020, a prezenta cauzi penalé a fost conexati cauza penala nr.2020670112, pornit’ la 29.06.2020 de c&tre Procuratura pentru Combaterea Criminalitajii Organizate si Cauze Speciale, in temeiul unei banuieli rezonabile privind savargirea infractiunii prevazute de art.47, art.303 alin.(2) si (3) din Codul penal (amestecul in infptuirea justifiei $i in urmérirea penald). In cadrul cauzei penale, Platon Veaceslav a fost recunoscut in calitate de parte vatamata, stabilindu-se circumstante ce denotd actiunile criminale ale grupului criminal, presupus condus de Plahotniuc Vladimir si Sor Ilan in privinta sa, prin comiterea infractiunilor de santaj si de escrocherie, ce au avut ca consecinfi deposedarea de bunurile definute in persoana juridicé SA ,,ASITO”, inclusiv bunurile imobile amplasate pe adresa: str.Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr.57/1 (nr. cadastrale: 0100418103, 0100418103.01, 0100418103.02), cladirea ,Centrul de Moda”, amplasaté pe adresa bd.S$tefan cel Mare si Sfant nr.182 (nr. cadastrale: 0100519.154, 0100519.154.02 0100519.154.01.002). Pe aceleasi temeiuri, Platon Veaceslav a fost recunoscut in calitate de parte civila. Reiesind din materialele cauzei penale, conform contractului de vanzare- cumpirare din 06.03.2015, Compania Internationali de asigurari ,ASITO”, jnstrdineazi c&tre +,LYKRYST INTERNATIONAL” SRL, cod _ fiscal 10146020001481, reprezentaté de Golodnyi Dmitro” (cet. Ucrainei), imobilul situat in mun.Chisinau, str.Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr.57/1, constituit din teren cu nr. cadastral 0100418103, cu suprafata de 0,582 ha. Valoarea tranzactiei a constituit 6 500 000 lei. Ulterior, conform contractului de vanzare-cumparare din 18.03.2015, ,LYKRYST INTERNATIONAL” SRL, la rndul siu instrdineazi catre SRL |PAVRAPID”, cod fiscal 1013600039151, reprezentati de Cuciuc Mihail, bunul imobil situat in mun.Chisinau, str.Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr.57/1, constituit din teren cu nr. cadastral 0100418103, cu suprafata de 0,582 ha. Valoarea tranzactiei a constituit 6 500 000 lei. Este de mentionat faptul c& SRL ,PAVRAPID” impreuni cu Ciapoi Tudor sunt asociati 100% a persoanei juridice ,IMOBIL CONSTRUCT INVESTMENT” SRL, iar conform Deciziei Camerei Inregistrarii de Stat din 16.03.2015, a fost majorat capitalul social al societatii SRL ,IMOBIL CONSTRUCT INVESTMENT”, prin introducerea prin majorare a cotei SRL ,PAVRAPID” in valoare de 80 131 000 lei, ce constituie in sine imobilul situat in mun. Chisinau, str.Mitropolit Gavriil B&nulescu — Bodoni nr.57/1, cu nr. cadastrale: 0100418103.01, 0100418103.02. in continuare, la 30.03.2015, conform contractului de vanzare-cumparare SRL »PAVRAPID” instraineaza cdtre SRL ,,.IMOBIL CONSTRUCT INVESTMENT” cod fiscal 1015600002267, reprezentati de Ciapoi Tudor, bunul imobil situat in mun.Chisinau, str. Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr.57/1, constituit din teren cu nr, cadastral 0100418103, cu suprafata de 0.585 ha. Valoarea tranzactiei a constituit 56 500 000 lei. Conform contractului din 18.05.2015, SRL ,IMOBIL CONSTRUCT INVESTMENT”, reprezentat de Ciapoi Tudor, instriineaz catre SRL ,,CAPITAL INVESTMENTS”, cod fiscal 1015605000121, reprezentata de Stirbet Sergiu bunul imobil situat in mun.Chisinau, str.Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr.57/1, constituit din teren cu nr. cadastral 0100418103, cu suprafata de 0.585 ha, constructie la sol cu suprafata de 1229 m.p., nr. cadastral 0100418103.01, construcfie cu nr. cadastral 0100418103.02, cu suprafata de 541,8 m.p. Valoarea tranzactiei a constituit 86 631 000 lei. Conform actelor de constituire, fondatorul SRL ,,CAPITAL INVESTMENTS” este compania ,POLYFIDIA SERVICES LIMITED”. Ulterior, la 02.01.217, SRL ,,CAPITAL INVESTMENTS?” creeazi compania »CONTINENTAL BUSINESS INVEST” SRL, cod fiscal 1016600043232. Este de mentionat faptul cd compania ,CONTINENTAL BUSINESS INVEST” SRL, a fost inregistrata in registrul persoanelor juridice la 02.01.2017, avand sediul str.Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr.57/1 mun. Chisinau. De catre procurorul Mihai Nicolai a fost statuat faptul ci numeroasele tranzactii care au avut ca obiect transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor cladirii SA ,,ASITO” situate in str.Mitropolit Gavriil Banulescu —Bodoni nr.57/1 mun. Chisindu, au constituit in sine actiuni ce au avut drept scop camuflarea unor pseudo — tranzacfii aparent legale cu folosirea unor persoane juridice constituite pentru a fi utilizate in scop infractional, conform unei scheme infractionale complexe bazata pe obfinerea frauduloasi a creditelor, crearea unei aparente de activitate comercial reali si restituirea parfiala a creditelor, deghizarea migcarii mijloacelor financiare creditare prin diferite entitti economice in baza unor tranzactii fictive si sustragerea lor ulterioara, acfiuni care au fost coordonate de cdtre grupul criminal constituit si coordonat de catre Vladimir Plahotniuc si Ilan Sor. Potrivit analizei efectuate, s-a constatat ci mai multe persoane, membri ai organizafiei criminale ce constituie obiect al examinarii in cauza penala nr.2018978161, au organizat la data de 13.11.2014 transferul mijloacelor binesti in sum totala de 28 000 000 dolari SUA de pe contul companiei nerezidente VEB SOLUTIONS CORPORATION, deschis la BC ,,Moldova Agroindbank” SA, catre contul afiliate lui Platon Veaceslay ANKOR GETAWEY LP. Aceast plata fiind parte a infelegerii avute intre Veaceslav Platon si Vladimir Plahotniuc pentra procurarea imobilelor numite generic cladirea ,ASITO”, amplasata in mun.Chisinau, str.Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr.57/1 (nr. cadastrale: 0100418103, 0100418103.01, 0100418103.02), cladirea ,Centrul de Moda”, amplasaté in mun.Chisinau, bd.$tefan cel Mare si Sfant nr.182 (nr. cadastral: 0100519.154) si cladirea ,,Hotelul National”, amplasat pe adresa mun.Chisindu, bd.Stefan cel Mare si Sfant nr.4 (nr. cadastral: 0100207726). racine Vin 18, Astfel, organizatia criminal condusi de Vladimir Plahotniuc si Tan Sor, in baza creditelor objinute de la Banca de Economii SA, s-au achitat pentru procurarea cladirii .ASITO” si in acest mod au obfinut controlul si dreptul de a dispune de acest bun. Din momentul procuririi acestui imobil, din banii sustrasi de la Banca de Economii, Vladimir Plahotniue si Ian Sor, au urmérit scopul dobandirii ilegale a Greptului de proprietate asupra cladirii si in acelasi timp, banii care au fost utilizati pentru procurarea cladirii si fie incasati ulterior de la Platon Veaceslav in contul Bancii de Economii. Astfel, s-a dedus c& tranzactiile efectuate in scopul achizitionarii cladirii »Centrul de Moda”, constituie obiectul actiunilor criminale a organizatiei criminale presupus conduse de Vladimir Plahotniuc si Ilan Sor si in consecinfa constituie o circumstanté relevant pentru descoperirea infractiunii. Totodat, potrivit constatarilor retinute in incheierea din 06.11.2020 (materialul nr.231 din 12.09.2020 cu privire la sesizarea Bancii Nationale a Moldovei), emisa de ofiterul superior de investigatie pentru cazuri exceptionale al Directiei nr.2 a Directiei Generale Combaterea Coruptiei a Centrului National Anticoruptie, Alexandru Savca s-a constatat cd ulterior bunurile imobile din bd.$tefan cel Mare si Sfant nr.182 si str.Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.57/1, mun.Chisindu au trecut in proprietatea lui Russu Vladimir in temeiul urmiatoarelor acte juridice: ,, ...Contractul de vanzare-cumparare a parfii sociale in marime de 38,36% (valoarea nominald 51 293 074 MDL) in capitalul social al SRL ,,Capital Investments” din 14.01.2017, incheiat intre SRL ,,Capital Investments” ~ vanzdtor si Ladighina Nina — cumpdrator, la preful de 51 293074 MDL, cu acordurile aditionale din 02.03.2017 si 17.11.2017; Contractul de vanzare-cumpdrare a parfii sociale in marime de 61,64% (valoarea nominala 82421 926 MDL) in capitalul social al SRL Capital Investments” din 14.02.2017, incheiat intre SRL ,,Capital Investments” — vanzdtor si Russu Vladimir — cumpairdtor, la preful de 82422000 MDL, cu acordurile aditionale din 62.03.2017 si 17.11.2017, Jn cadrul studierii circumstanjelor in care au fost cumpéirate bunurile imobile mentionate, s- 4 constatat cd in contractul de vanzare-cumpdrare a péirfii sociale in marime de 38,36% din 14.01.2017, Ladighina Nina, care este mama lui Russu Vladimir, a acfionat doar in calitate de ‘cumpardtor nominal, cumpdardtorul efectiv fiind feciorul acesteia, Russu Vladimir. Jn temeiul contractelor de vanzare-cumparare menfionate, au fost efectuate modificiiri in Registrul de stat al persoanelor juridice, proprietarii cotelor-parfi in capitalul social al Continental Business Invest” SRL, devenind la data de 07.03.2017: Russu Vladimir - cu cota de 82.421.926,00 lei, ce constituie 61,64%, Ladighina Nina - cu cota de 51.293.074,00 lei, ce constituie 38,36%. Prejul contractelor din 14.01.2017 si 14.02.2017 a fost achitat vanzdtorului SRL, Capital Investments” in perioada anilor 2017-2018, fapt care se constatd din dispozitiile de plata si declarajiile vanzdtorului SRL ,,Capital Investments” SRL nr.605 din 07.04.2020 $i nr.606 din 07.04.2020, autentificate notarial, prin care se confirma achitarea integralé a prefului contractelor...". La fel, conform incheierii vizate, , ...Russu Vladimir, in calitate de beneficiar efectiv al SRL "Continental Business Invest”, a acfionat ca un cumpardtor real, titular al dreptului de proprietate. In acest sens, la 22.02.2018, actionand in numele ,,Continental Business Invest” SRL, numitul a cumpéirat de la BC ,,Moldova-Agroindbank” SA 5% din terenul cu nr. cadastral 0100519.154 yi incdiperea izolata cu nr. cadastral 0100519.154,01.001, astfel, SRL ,,Continental Business Invest” devenind unicul proprietar al terenului si construcfiilor amplasate pe adresa bd.Stefan cel Mare si Sfant nr.182, mun. Chisindtu. Prin urmare, se impune concluzia cd, la incheierea contractului de vanzare-cumparare a parfii sociale in marime de 38,36% (valoarea nominal 51 293 074 MDL) in capitalul social al SRL, Capital Investments” din 14.01.2017, incheiat intre SRL. ,, Capital Investments” — vanzdtor si Ladighina Nina —cumpardtor, cu acordurile adigionale din 02.03.2017 si 17.11.2017, contractului sneaing A din 98 de vinzare-cumparare a partii sociale in marime de 61,64% (valoarea nominalé 82 421 926 MDL) in capitalul social al SRL ,,Capital Investments” din 14.02.2017, incheiat intre SRL ,,Capital Investments” ~ vanzdior si Russu Vladimir — cumparator, cu acordurile adifionale din 02.03.2017 yi 17.11.2017, Russu Vladimir, in calitate de beneficiar efectiv al acestor tranzacfii, a acfionat cu intenfia reald de a objine dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile din bd.Stefan cel Mare si ‘Sfant nv. 182 si str.Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.57/1, mun. Chigindu. Astfel, tranzacfiile incheiate in vederea obfinerii acestor bunuri de céitre Russu Vladimir si Ladighina Nina, poarté un caracter real si nu sunt stabilite date privind caracterul fictiv al acestora...". 3. Prin ordonanfa procurorului delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalititii Organizate si Cauze Speciale Mihai Nicolai din 23.10.2020 a fost recunoscut in calitate de corp delict in cauza penala nr.2018978161 terenul cu nr. cadastral 0100519.154, cu suprafaja de 0,6858 ha, constructia cu nr. cadastral 0100519.154,02, garaj cu suprafafa de 359,3 m.p. si incdperea nelocativa cu nr. cadastral 0100519.154.01.002, cu suprafata de 8918,6 m.p. amplasate in mun.Chisinau, bd.$tefan cel Mare si Sfant nr.182 (Centrul de Moda), care constituie proprietatea SRL ,,Continental Business Invest” si SRL SCM Development Mol”. Prin aceeasi ordonanti s-a dispus de a incredinfa spre pastrare si folosinta, exceptind dreptul de instrdinare, pind la adoptarea unei solutii in prezenta cauzi penal, bunurile imobile, terenul cu nr. cadastral 0100519.154, cu suprafaja de 0,6858 ha, construcfia cu nr, cadastral 0100519.154.02, garaj cu suprafata de 359,3 m.p. si incdperea nelocativa cu nr. cadastral 0100519.154.01.002, cu suprafata de 8918,6 m.p., amplasate in mun. Chisinau, bd. $tefan cel Mare si Sfant nr.182 proprietarului si informarea persoanelor interesate si autorititilor competente despre decizia adoptata, raspunderea ce survine in cazul neexecutirii acesteia, precum si modul de contestare in caz de dezacord. 4, La 14.11.2020 in cadrul prezentei cauze penale, partea vatimaté $i partea civili Veaceslav Platon a depus plangere procurorului ierarhic superior in conformitate cu art.299' din Codul de proceduri penal, prin care a solicitat modificarea pet.2 al dispozitivului ordonantei de recunoastere in calitate de corp delict din 23.10.2020, emisa de procurorul delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalitafii Organizate si Cauze Speciale Mihai Nicolai, care urmeazi s& aiba urmatorul cuprins: - a transmite partii vatimate si civile Veaceslav Platon spre pastrare cu dreptul de posesiune si folosinta, excepténd dreptul de dispozitie, pana la adoptarea unei solufii in prezenta cauzi penal, urmatoarele bunuri imobile de care ultimul a fost deposedat in urma actiunilor criminale, comise in privinta sa: terenul cu nr. cadastral 0100519.154, cu suprafata de 0,6858 ha, construcfia cu nr. cadastral 0100519.154.02, garaj cu suprafata de 359,3 m.p. si incdperea nelocativa cu nr. cadastral 0100519.154.01,002, cu suprafaja de 8918,6 m.p., amplasate in mun. Chisinau, bd, $tefan cel Mare si Sfant, 182. Prin ordonanfa procurorului, adjunct interimar al procurorului-sef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, Roman Dorogan din 18.11.2020 s-a respins plangerea numitului Veaceslav Platon. La 23.11.2020, Veaceslav Platon a contestat ordonantele indicate la Judecdtoria Chisinau, sediul Ciocana in condifiile art.313 din Codul de procedur& penala. Prin incheierea Judecitoriei Chisindu, sediul Ciocana, din 10.12.2020 (dosar nr.10-2158/2020, judecator Maria Tertea) a fost admisi plangerea depusi de Veaceslav Platon si: naotne & in 18 - a fost declaraté nulitatea ordonanfei procurorului, adjunct interimar al procurorului sef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalitaii Organizate gi Cauze Speciale, Roman Dorogan din 18.11.2020 si a ordonan{ei procurorului delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalitajii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai din 23.10.2020, si anume in partea punctului 2 din dispozitiv; = a fost obligat procurorul si lichideze incdlcdrile depistate si $4 transmits bunurile imobile: terenul cu nr. cadastral 0100519.154, cu suprafaja de 0,6858 ha, constructia cu nr. cadastral 0100519.154.02, garaj cu suprafafa de 359,3 m.p. gi incdperea nelocativa cu nr. cadastral 0100519.154.01.002, cu suprafaja de 8918,6 m.p., amplasate in mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare gi Sfant, 182, persoanei juridice ,,Interprimcolect” SRL sau persoanei fizice Veaceslav Platon pnd ce soarta bunurilor imobile nu va fi solufionata prin hotdrare definitiva a organului de urmarire penal sau a instanjei de judecati, cu incuviinjarea organului cadastral din cadrul Agentiei Servicii Publice si inscrie dreptul temporar de pastrare, posesiune gi folosinfa, exceptind dreptul de dispozifie a bunurilor imobile, in Registrul bunurilor imobile. ea solutiei sale judecditorul de instructie Maria Tertea a facut referire i penale in cadrul procedurii de revizuire a procesului penal in cauza penal nr.2016970681 (prin incheierea Judecdtoriei Chiyindu sediul Buiucani din 07.10.2020 a fost admisé tn principiu cererea de revizuire inaintatd de céire Procuratura pentru Combaterea Criminalita{ii Organizate $i Cauze Speciale prin care se solicita revizuirea sentinjet Judeciitoriei Chisinau sediul Buiucani din 20.04.2017 pronunjate in cauza penald privindu-l pe Platon Veaceslav), indicdnd ci ,...cireumstanele constatate la admiterea cererii de revizuire, se apreciazé cu pulerea lucrului judecat, avand puterea juridiea probanta deplinda 5. La 16.12.2020, de ciitre procurorul delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalitajii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai au fost emise dou’ ordonanje cu privire la aplicarea sechestrului, prin care a fost aplicat sechestru asupra bunurilor imobile cu instituirea interdictiei de instrdinare si gajare dup cum urmeaz&: terenul cu nr. cadastral 0100519.154, cu suprafata de 0,6858 ha, constructia cu nr, cadastral 0100519.154.02, garaj cu suprafata de 359,3 map. si incdperea nelocativa cu nr. cadastral 0100519.154.01.002, cu suprafafa de 8918,6 mp., amplasate in mun.Chigindu, bd.$tefan cel Mare si Sffint, 182, care reprezint& proprietatea SRL SCM Development Mol”; Prin incheierea Judec&toriei Chisin’u, sediul Ciocana, din 18.12.2020 (dosar nr.12-872/20, judectitor Corcea Nicolae) a fost autorizaté punerea sub sechestru, in scopul asigurarii repardrii prejudiciului cauzat prin infractiune, asupra bunului imobil terenul cu nr. cadastral 0100519.154, cu suprafaja de 0,6858 ha, constructia cu nr. cadastral 0100519.154.02, garaj cu suprafata de 359,3 m.p. gi incdperea nelocativa cu nr, cadastral 0100519.154.01.002, cu suprafaja de 8918,6 m.p., amplasate in mun.Chigindu, bd.$tefan cel Mare gi Sfant, 182. Ca urmare a incheierii Judecdtoriei Chisinau (sediul Ciocana)a judecitorul de instrucjie Maria Tertea, la 01.03.2021, procurorul delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalitifii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai a emis ordonanfa, prin care: - s-a dispus modificarea pet.2 al ordonangei din 23.10.2020, constatand faptul lichidarii incalcdrilor menfionate in incheierea Judecdtoriei Chisinau, sediul Ciocana, din 10.12.2020 gi a transmite spre pistrare gi folosinf’, exceptand dreptul de instrdinare pana la adoptarea unei solufii in prezenta cauzi penala, bunurile imobile vanine 6 din 18 cu nr. cadastral 0100519.154, cu suprafata de 0,6858 ha, constructia cu nr. cadastral 0100519.154.02, garaj cu suprafata de 359,3 m.p. si incdperea nelocativa cu nr. cadastral 0100519.154.01.002, cu suprafata de 8918,6 m.p., amplasate in mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 182, persoanei juridice _,,Interprimcolect” SRL; 6. Prin ordonanta Procurorului General Alexandr Stoianoglo din 06.04.2021, emisa in cadrul verificarii cu titlu de control ierarhic superior a materialelor cauzei penale nr.2018978161 si a plangerilor avocatului Anatolie Pitel in interesele SRL Continental Business Invest” si SRL ,SCM Development Mol”, administratorului SRL Continental Business Invest” si SRL ,SCM Development Mol” Valeriu Caraman, asociatului SRL Continental Business Invest” si SRL ,,SCM Development Mol” Vladimir Russu, a fost dispusa: 1 Admiterea plangerilor avocatului Anatolie Pitel in interesele SRL ,,Continental Business Invest” si SRL SCM Development Mol”, administratorului SRL ,, Continental Business Invest” si SRL ,,SCM Development Mol” Valeriu Caraman, asociatului SRL ,, Continental Business Invest” si SRL ,SCM Development Mol” Vladimir Russu, pentru motivele indicate in partea descriptiva a prezentei ordonante. 2. Anularea ca fiind ilegala a ordonanyei de recunoastere in calitate de corp delict in cauza penal nr.2018978161 a terenului cu nr. cadastral 0100519.154 cu suprafata de 0,6858 ha, construcfiei cu nr. cadastral 0100519.154.02, garajului cu suprafafa de 389,3 mp. $i incdperii nelocative cu nr. cadastral 0100519,154.01.002 cu suprafata de 8918,6 m.p., amplasate in mun, Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant nr.182 (Centrul de Moda), emisa la 23.10.2020 de catre procurorul delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai. 3. Anularea ca flind ilegala a ordonanjei de recunoastere in calitate de corp delict in cauza ‘penal nv.2018978161 a terenul cu numérul cadastral 0100418103, cu suprafaja de 0,585 ha, construcfiei la sol cu nr, cadastral 0100418103.01 cu suprafaja de 1229 m.p. si construcfiei cu nr. cadastral 0100418103.02 cu suprafaja de 541,8 mp., situate in mun. Chisindu, str. Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr.57/1, emis la 28.10.2020 de citre procurorul delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalitajii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai. 4. Anularea ca fiind ilegala a ordonanjei emisd la 01.03.2021 de catre procurorul delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalitajli Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai, prin care s-a dispus modificarea pet.2 al ordonanjei din 23.10.2020, constatand faptul lichidarii incalcarilor mentionate in incheierea Judecdtoriei Chisinau, sediul Ciocana, din 10.12.2020 si a transmite spre pastrare si folosind, exceptand dreptul de instrdinare pand la adoptarea unei solufii in prezenta cauzd penald, bunurile imobile cu nr. cadastral 0100519.154 cu suprafata de 0,6858 ha, constructia cu nr. cadastral 0100519.154.02, garaj cu suprafaja de 359,3 mp. si incdperea nelocativit cu nr. cadastral 0100519.154.01.002 cu suprafafa de 8918,6 mp., amplasate in mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 182, persoanei juridice _, Interprimcolect” SRL. 5. Anularea ca fiind ilegala a ordonanjei emisé la 01.03.2021 de céitre procurorul delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalitdjii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai, prin care s-a dispus modificarea pet.2 al ordonanjei din 28.10.2020, constatéind faptul lichidarii Incalcarilor menjionate in incheierea Judecatoriei Chisindu, sediul Ciocana, din 15.12.2020 si a transmite spre pastrare si folosinfd, exceptand dreptul de instrdinare pana la adoptarea unei solufii in prezenta cauzt penald, bunurile imobile teren cu nr. cadastral 0100418103 cu suprafata de 0,585 ha, construetia la sol cu nr, cadastral 0100418103.01 cu suprafaja de 1229 mp. si constructia cu nr. cadastral 0100418103,02, cu suprafaja de 541,8 mp., situate in mun. Chisindu, sir. Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr.57/1 persoanei juridice , Pavrapid” SRL. 6. Amularea ca fiind ilegala a ordonanjei emisd la 16.12.2020 de cditre procurorul delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalitafii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai, cu privire la aplicarea sechestrului, prin care a fost aplicat sechestrul asupra bunurilor imobile: terenul cu nr. cadastral 0100519.154 cu suprafaja de 0,6858 ha, construcfia cu nr. cadastral 0100519.154.02, garaj cu suprafaja de 359,3 mp. si incdiperea nelocativa cu nr. cadastral 0100519.154.01.002 cu suprafafa de 8918,6 m.p., amplasate in mun, Chisindu, bd. $tefan cel Mare sanina 7 in 16 f si Sfant, 182, care reprezinta proprietatea SRL ,,SCM Development Mol”, cu instituirea interdicfiet de instrdinare si gajare. 7. Anularea ca fiind ilegald a ordonanyei emisét la 16.12.2020 de catre procurorul delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalitafii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai, cu privire la aplicarea sechestrului, prin care a fost aplicat sechestru asupra bunurilor imobile: terenul cu numdrul cadastral 0100418103 cu suprafafa de 0,585 ha, construcfia la sol cu nr. cadastral 0100418103.01 cu suprafata de 1229 mp. si construetia cu nr. cadastral 0100418103.02 cu suprafaja de $41,8 mp., situate in mun. Chisindu, str. Mitropolit Gavriil Banulescu ~ Bodoni nr.57/I, care reprezinta proprietatea SRL. ,, Continental Business Invest” 8. Scoaterea de sub sechestru a bunurilor imobile: terenul cu nr. cadastral 0100519.154 cu suprafaja de 0,6858 ha, construcfia cu nr. cadastral 0100519.154.02, garaj cu suprafafa de 359,3 mp. si incdperea nelocativd cu nr. cadastral 0100519.154.01.002 cu suprafata de 8918,6 mp., amplasate in mun. Chisindu, bd. Stefan cel Mare $i Sfant nr.182, care reprezinta proprietatea SRL »SCM Development Mol”, aplicat prin ordonanja emisii la 16.12.2020 de catre procurorul delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalitaii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai si autorizat prin incheierea Judeccitoriei Chisindiu, sediul Ciocana, din 18.12.2020 (dosar mr.12- 872/20, judecttor Corcea Nicolae) 9. Scoaterea de sub sechestru a bunurilor imobile: terenul cu mumérul cadastral 0100418103 cu suprafata de 0,585 ha, constructia la sol cu nr. cadastral 0100418103.01 cu suprafaga de 1229 mp. $i constructia cu nr. cadastral 0100418103.02 cu suprafaja de 541,8 mp., situate in mun. Chisindu, str. Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr.57/l, care reprezints proprietatea SRL ,,Continental Business Invest”, aplicat prin ordonanja emisd la 1612.2020 de cdtre procurorul delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalitaii Organizate $i Cauze Speciale, Mihai Nicolai si autorizat prin incheierea Judecdtoriei Chisindu, sediul Ciocana, din 18.12.2020 (dosar nr. 12-871/20, judecdtor Corcea Nicolae). 10. Restabilirea drepturilor si intereselor legitime ale SRL ,,SCM Development Mol” si ale beneficiarului efectiv Russu Vladimir prin restabilirea in deplind masurd a dreptului de posesie si ‘folosinjai al SRL ,,SCM Development Mol” asupra bunuritor imobile: terenul cu nr. cadastral 0100519.154 cu suprafata de 0,6858 ha, constructia cu nr. cadastral 0100519.154.02, garaj cu suprafaja de 359,3 m.p. $i inciiperea nelocativat cu nr. cadastral 0100519.154.01.002 cu suprafafa de 8918,6 mp., amplasate in mun. Chisindu, bd. Stefan cel Mare si Sfant nr.182, cu obligarea Agengiei Servicii Publice de a radia din Registrul bunurilor imobile toate grevarile si interdicfiile instituite in folosul SRL ,, Interprimcolect”. I. Restabilirea drepturilor si intereselor legitime ale SRL. ,, Continental Business Invest” si ale beneficiarului efectiv Russu Vladimir prin restabilirea in deplinit méisurdt a dreptului de posesie si folosingdi al SRL. ,,Continental Business Invest” asupra bunurilor imobile: terenul cu numarul cadastral: 0100418103 cu suprafaja de 0,585 ha, construcfia la sol cu nr. cadastral 0100418103.01 cu suprafata de 1229 mp. si construcfia cu nr, cadastral 0100418103.02 cu suprafasa de 541,8 mp., situate in mun, Chisindu, str. Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr,57/l, cu obligarea Agenfiei Servicii Publice de a radia din Registrul bunurilor imobile toate grevarile si interdicriile instituite in folosul SRL ,, Pavrapid”. 12. A pune in sarcina conducerii Agenfiei Servicii Publice organizarea operarii modificdrilor mengionate supra in Registrul bunurilor imobil 13, Informarea persoanelor interesate despre hotiirdrea adoptatd.”. 7, Potrivit art.7 alin.(1) din Codul de procedura penal, procesul penal se desftisoara in stricta conformitate cu principiile si normele unanim recunoscute ale dreptului international, cu tratatele intemationale la care Republica Moldova este parte, cu prevederile Constitufiei Republicii Moldova si ale prezentului cod. Codul de procedura penala in mod expres statueaz principiul constitutional al legalitifii, care guverneaz% intreaga activitate a procurorului si a altor organe la efectuarea cercetirilor in cadrul procesului penal. Fiind exprimat in norme de procedura speciala, principiul legalitafii asigura atdt realizarea sarcinilor de infaptuire a masurilor eficiente de lupté cu criminalitatea, care se realizeaz& prin efectuarea unor cercetiri corespunzitoare avénd ca scop natin R din 15 administrarea de probe pentru a se constata existenfa infracfiunii, identitatea faptuitorului, cat si garanteaza protejarea persoanei si a societafii de faptele ilegale ale persoanelor cu funcfii de raspundere in activitatea lor legati de cercetarea infractiunilor presupuse sau savarsite. in acest sens, procurorii, organele de urmarire penal, instanfele de judecat’ in cursul procesului sunt obligati si activeze in asa mod, incét nici o persoana si nu fie supusa in mod arbitrar sau fird necesitate masurilor procesuale de constrangere ori si fie victima incalcarii unor drepturi fundamentale. in conformitate cu art.452 alin.(1) din Codul de procedura penal, Procurorul General si adjunctii lui, persoanele menfionate la art. 401 alin. (1) pet. 2) si 3), precum si, in numele acestor persoane, aparatorul sau reprezentantul lor legal, pot declara la Curtea Suprema de Justifie recurs in anulare impotriva hot&rarii judecdtoresti irevocabile dupa epuizarea cailor ordinare de atac. Potrivit art.453 alin.(1) din Codul de procedura penal, hotararile irevocabile pot fi atacate cu recurs in anulare in scopul repararii erorilor de drept comise la judecarea cauzei, in cazul in care un viciu fundamental in cadrul procedurii precedente a afectat hot&rarea atacat, inclusiv cind Curtea Europeana a Drepturilor Omului informeazi Guvernul Republicii Moldova despre depunerea cererii. Conform art.454 din Codul de procedura penal, recursul in anulare poate fi declarat in termen de 6 luni de la data ramanerii irevocabile a hot&rarii judecdtoresti sau, in cazul in care cererea a fost comunicaté Guvernului Republicii Moldova de cfitre Curtea Europeani a Drepturilor Omului, de la data comunicarii ei. fn temeiul prevederilor legale citate supra constatim ca incheierea judecatorului de instructie din cadrul Judecatoriei Chisinau (sediul Ciocana) Elena Costiue din 15.12.2020 a fost adoptati cu abateri esentiale la cadrul legal, manifestate prin incdlcarea grav a drepturilor persoanei, motiv pentru care ‘incheierea contestata urmeaza a fi casata, din urmitoarele considerente. Legislatia Republicii Moldova in mod constant si coerent promoveazi principiul inviolabilitatii proprietatii. in special, potrivit art.46 din Constitufia Republicii Moldova, dreptul la proprietate privata, precum si creanfele asupra statului sunt garantate. Nimeni nu poate fi expropriat decat pentru 0 cauzi de utilitate public’, stabilita potrivit legii, cu dreapta si prealabilé despagubire. Averea dobandita licit nu poate fi confiscata. Caracterul licit al dobandirii se prezuma. in conformitate cu art.501 din Codul civil, proprietatea este, in condifiile legii, inviolabila. Dreptul de proprietate este garantat. Nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa, afara numai pentru cauzA de utilitate publicd pentru o dreapta si prealabila despagubire. Exproprierea se efectueazi in condifiile legii. Conform art.1 din Protocolul adifional nr.1 la Conventia Europeana pentru Apirarea Drepturilor si Libertifilor Fundamental ale Omului (in continuare CEDO), nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decdt pentru cauzé de utilitate publica gi in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international. Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le considera necesare pentru a reglementa folosinfa bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribufii, sau a amenzilor. Astfel, inviolabilitatea dreptului de proprietate nu este nelimitati, iar acest drept fundamental poate fi ingradit in conditiile legii. renin @ in 1 ; In acelasi timp, la nivel international este instituit un control al modului in care autoritatile nationale ale statelor semnatare ale Conventiei asigura respectarea exercitirii dreptului de proprietate, contribuind astfel la protectia unui drept ce trebuie sa existe in patrimoniul celui care invoca protectia sa. in cauza James $i alfii contra Mari Britanii, Curtea Europena a Drepturilor Omului (in continuare CtEDO) a statuat c&, existenta unei utilitati publice nu este suficientd pentru justificarea privarii de proprietate, intrucdt Curtea considerat ca trebuie sa existe un raport de proportionalitate intre mijloacele utilizate si scopul vizat. Statul trebuie si pastreze un just echilibru intre interesele colective ale societajii si interesele particulare, asifel incét persoana afectata sa nu fie pusd in situatia de a suporta o sarcind specialé si exorbitantd in folos public. fn cazul unei imixtiuni in dreptul de proprietate in contextul art.1 din Protocolul nr.1 la CEDO, este necesar de a stabili dacd aceasta ingerinfA poate fi justificata de statul in cauz&, intrucat in caz contrar este prezenta o violare a acestui articol si respectiv a dreptului de proprietate. Astfel, in primul rand, pentru a fi justificat’, orice limitare a dreptului de proprietate si a protectiei acestuia trebuie, si serveasc& unui interes legitim, general, public si, de asemenea, trebuie sé fie proportional cauzei de utilitate publica. fn cauza Sporrong si Lonnroth contra Suediei, CtEDO a statuat c& este necesara stabilirea unui echilibru just dintre cerinfele interesului general al societtii si dreptul fiecdrei persoane la ocrotirea proprietatii sale. Un astfél de echilibru nu este prezent in cazul in care titularul dreptului de proprietate suporté o limitare excesiva si nejustificata. Astfel, limitarea dreptului de proprietate este posibila numai in mAsura in care se respect proporfionalitatea intre mijloacele de limitare utilizare si scopul vizat. in cauza AGOSI contra Regatului Unit, CEDO a statuat ca statele se bucura de 6 libera apreciere la stabilirea proporfionalitaqii, precum si la alegerea mijloacelor de limitare a dreptului de proprietate, astfel incat aceasté limitare sa fie justificata in raport cu interesul general in contextul art.1 din Protocolul nr.1. fn randul al doilea, potrivit art.1 din Protocolul aditional nr.1 la CEDO, pentru ca ingerinfa in exercitarea dreptului de proprietate si nu fie o incalcare a acestui articol, este c& aceasti ingerinfA si fie prevazutA de lege. Aceasta nu presupune doar faptul c& ingerinja in cauz& trebuie si se bazeze pe unele prevederi ale legislatiei nationale, dar gi c& trebuie s& existe o procedura echitabila si adecvata, iar masurile relevante trebuie sa fie efectuate de c&tre o autoritate competent si nu trebuie sA fie arbitrare, dup& cum a constatat Curtea in cauza Lithgow contra Regatului Unit. Astfel, prin prevederile Conventiei este introdus’ o obligatie pozitiva in sarcina statelor parte la conventie, ca si introduc& in legislafia nationala reglementari exprese a situafiilor cdnd este admisa ingerinfa statului in exercitarea dreptului de proprietate, precum si a procedurii care in sensul Conventiei trebuie sa fie una echitabila si sé nu duca la o lezare abuziva a drepturilor persoanei $i anume, cA masura in cauzi trebuie’ sd fie impus& gi executata de catre o autoritate competenta si si nu fie arbitraré. De asemenea, trebuie sa existe garanfii procedurale impotriva abuzului de putere din partea statului. 8. Codul de procedura penala al Republicii Moldova instituie doua situafii in care 0 persoana poate fi privat de un atribut al dreptului de proprietate: 1) in cazul aplicarii sechestrului asupra bunurilor mobile sau imobile, conform art. 203-210 din nanina 10 din 1 Codul de procedura penala si 2) in cazul recunoasterii bunului mobil in calitate de corp delict si anexarii acestuia la dosar, conform art.158-164 di a con iin Codul de procedura Orice alta ingerin{& in dreptul de proprietate decat in condifiile indicate mai sus, reprezint 0 violare a dreptului de proprietate si urmeazi a fi curmata in conditiile legii. ___ In peta, prin incheierea judecdtorului de instructie din cadrul Judecdtoriei Chisinau (sediul Ciocana) Maria Tertea din 10.12.2020 a fost obligat procurorul si lichideze incilcdrile depistate ale drepturilor si libertafilor ale persoanei juridice si parti vatmate si civile Veaceslav Platon exprimate prin dispunerea transmit persoanei juridice ,,Interprimcolect” SRL spre pistrare si folosinfi, exceptand dreptul de instrainare pind la adoptarea unei solufii in prezenta cauzd penal, bunurile imobile cu nr. cadastral 0100519.154 cu suprafata de 0,6858 ha, construcfia cu nr. cadastral 0100519.154.02, garaj cu suprafafa de 359,3 m.p. si incdperea nelocativa cu nr. cadastral 0100519.154.01.002 cu suprafafa de 8918,6 m.p., amplasate in mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 182, sau persoanei fizice Platon Veaceslav, pana ce soarta bunurilor imobile nu va fi solufionata prin hotdrare definitiva a organului de urmirire penald sau a instanfei de judecati, cu introducerea modificarilor in Registrul bunurilor imobile: Agentia Servicii Publice si inscrie dreptul temporar de pistrare, posesiune gi folosint’, excepténd dreptul de jnstrainare a bunurilor imobile indicate. Av4nd in vedere c& bunurile indicate mai sus, reprezinti bunuri imobile, limitarea dreptului de proprietate asupra acestor bunuri putea fi exercitaté doar prin aplicarea sechestrului, deoarece bunurile imobile nu corespund niciunuia dintre criteriile stabilite in art.158 alin.(1) din Codul de procedura penal, motiv pentru care ordonanta de recunoastere a acestor bunuri in calitate de corp delict a fost anulati ca find ilegala. Pe de alt& parte, in situafia limitarii dreptului de proprietate prin aplicarea sechestrului, proprietarul este limitat doar in exercitarea unuia dintre atributele dreptului de proprietate — dreptul de dispozifie, in timp ce alte atribute ale acestui drept — dreptul de posesie si dreptul de folosinfdi nu sunt afectate prin aplicarea acestei masuri de constrangere. Mentionim, cA la data emiterii incheierii judecdtoriei Chisinau (sediul Ciocana) din 10.12.2020, asupra bunurilor imobile din mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 182, nu au fost aplicate masuri de constrdngere (sechestrul), iar instanfa de judecatd, dispundnd transmiterea dreptului de pastrare, posesiune gi folosinté persoanei juridice ,,Interprimcolect” SRL sau persoanei fizice Platon Veaceslav asupra acestor bunuri, de-facto a aplicat 0 masura de constrangere, care nu este previizuta de lege. 9. in contextul circumstanfelor de mai sus, mentiondm ca la data adoptirii incheierii criticate cat si in prezent, in cadrul cauzei penale nr.2018978161, atat Russu Vladimir, in calitate de beneficiar efectiv al SRL ,,Continental Business Invest”, cAt si persoana juridic’ SRL Continental Business Invest” gi ali reprezentanti ai acestora nu au avut nici un statut procesual, prin urmare, nu exist& nici o banuial rezonabilé ci aceste persoane au savarsit infractiunile, care sunt investigate in prezenta cauz& penalai, Totodat, din materialele cauzei penale rezulti c& obiect al tranzactiilor de vanzare-cumparare din 14.01.2017 gi, respectiv, 14.02.2017, nu au fost bunurile rnenine 11 din 18 “ve a obile indicate supra, dar cota sociali in mirime de 100% din capitalul social al sRL SCM DEVELOPMENT MOL” prin urmare, daca gi ar exista 0 acfiune civilé depusd in prezenta cauzi penala, obiectul infractional al tranzacfiilor nu sunt bunurile Sere 7 eral de corp ae prin cndemaa din 23.10.2020, dar cota s din capitalul social al ietatii i DEVELOPMENT MOL", P societitii comerciale SRL ,SCM In legaturé cu cele relatate mai sus, menfionim c& Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat in mod repetat ca prezumtiile de fapt si de drept functioneaza in orice sistem juridic si nu sunt incompatibile cu prezumfia de nevinovatie, cu conditia sa fie rezonabile si proporfionale cu scopul vizat, respectindu-se dreptul la aparare (Falk contra Olanda, Ioan Pop contra Roménia). CtEDO la fel a constatat o incilcare a art.6 § 2 intr-o cauzd in care a fost pronuntat hotirare de confiscare a bunurilor, in pofida faptului cd proprietarul fusese achitat in cadrul procedurii penale pentru infracfiunea din care se presupusese ci au provenit produsele (Geerings impotriva Térilor de Jos). in aceasta ordine de idei, transmiterea dreptului de pistrare, posesiune si folosint& asupra bunurilor imobile din mun. Chigindu, bd. Stefan cel Mare si Sfaint, 182, cdtre persoana juridicd ,JInterprimcolect” SRL sau persoana fizick Platon Veaceslav reprezinti in sine 0 expropriere a acestor bunuri fra temei legal, iar abordarea judecdtorului de instructie al Judecdtoriei Chisinau (sediul Ciocana), Maria Tertea in acest sens, creeazi un precedent periculos si permite exproprierea de- facto a proprietarilor prin transmiterea bunurilor acestora in folosin{& altor persoane. "Afar de aceasta, potrivit art.208 alin.1) din Codul de procedurd penal’, bunurile puse sub sechestru, de reguli, se tidicd, ew exceptia imobilulu si a obiectelor cu dimensiuni mari. "Avand in vedere c& limitarea dreptului de proprietate in spefé putea fi exercitati doar prin aplicarea sechestrului ca mésura procesuala de constrangere, prin transmiterea dreptului de pastrare, posesiune si folosinfa asupra bunurilor imobile din mun. Chigindu, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 182, judecdtorul de instructie, incalednd art.208 alin.(1) din Codul de procedura penal, a dispus ridicarea acestui bun de la proprietar - SRL ,SCM DEVELOPMENT MOL” i transmiterea acestuia cétre un tert - ,Interprimcolect” SRL sau persoana fizic& Platon Veaceslav. ‘Mai mult, incercdrile neinspirate ale judecatorului de instructie de asi motiva solutia prin art.60 alin.(1) si art.229° din Codul de procedura penal, Ia fel reprezint& erori grave de drept, din urmitoarele motive. Potrivit art.60 alin.(1) pet.17) din Codul de procedura penali, partea vatimata dispune de dreptul si i se restituie bunurile ridicate de organul de urmirire penala in calitate de mijloace de proba sau prezentate de ea insisi, precum si bunurile ce fi aparfin si au fost ridicate de la persoana care a sdvdrgit actiunea interzisi de legea penal, si primeasca in original documentele care fi aparfin. {fn primul rand, in temeiul acestei prevederi legale, restituirea bunurilor citre partea vatimat sau partea civilA are loc la adoptarea hotérarii asupra fondului cauzei si, in réndul al doilea, dup cum a fost menfionat mai sus, la data adoptarii incheierii din 10.12.2020, atét Russu Vladimir, in calitate de beneficiar efectiv al SRL SCM DEVELOPMENT MOL”, cét si persoana juridict SRL ,SCM DEVELOPMENT MOL” si alfi reprezentanfi ai acestora, nu au avut nici un statut procesual, prin urmare, nu exista nici o banuiali rezonabili ci aceste persoane au savargit infractiunile, care sunt investigate in prezenta cauz penal nr.2018978161. racing 9 Ain 18 v 5 Conform art.229* alin.(1) din Codul de pro i ; une de soarta bunutilor infractionale incipient de judecarés ppretarului de drept sau trecdnd-se in proprietatea vietimei, a pan ele sare fii eel: jar in ae soeston, td gratuit in proprietatea statului, -adoptarea hotrdritasupra fondull casei de cite mstese oe race nena eas Q auzei de c&tre instanfa de judecata, atunci cand prin sentinfa instanfei a fost constatat statutul de bun infractional, prin urmare, in faza urmarii penale, Judecatorul de instructie, nu are competenta in determinarea statutului de bun infractional, mai ales in situafia cdnd proprietarul acestui bun nu are nici un statut procesual in cauza penal. ____ In aceste condifii, la adoptarea incheierii din 10.12.2020, judecttorul de instructie Maria Tertea si-a depasit competentele stabilite prin art.41 din Codul de procedura penal, motiv pentru care incheierea adoptata urmeazd a fi casata. in aceeasi ordine de idei, menfionam c& judecatorul de instructie prin eroare gravi a dat apreciere puterii lucrului judecat, care are putere juridicd probanta deplind circumstantelor constatate la admiterea cererii de revizuire prin incheierea judecdtoriei Chisinau, sediul Buiucani din 07.10.2020, prin care a fost admis& in principiu cererea de revizuire inaintaté de Procuratura pentru Combaterea Crimelor Organizate si Cauze Speciale prin care se solicit’ revizuirea sentinfei judecdtoriei Chisinau, sediul Buiucani din 20.04.2017, in cauza penal privindu-l pe Platon Veaceslav. st fe : Potrivit art.98 din Codul de procedura penald,se considera fapte si circumstante care nu trebuie dovedite: 1) faptele unanim recunoscute; 2) veridicitatea metodelor moderne de cercetare, unanim acceptate, in domeniul stiinfei, tehnicii, artei si meseriei. — rn . ee : 1, circumstantele constatate prin incheierea judecatoriei Chisinau, sediul Astfel h Buiucani din 07.10.2020 nu pot constitui temei de degrevare de probafiune, deoarece aceasta nu este prevaizut de lege. ; ii lucrului judecat in Prin urmare, judecdtorul de instructie, la aprecierea puter ia din spef, @ depasit cadrul procedurii penale si a utilizat in mod arbitrar si lurii civile (art.123 din Codul de procedura civila). situati ilegal normele procedi 10. Mai mult decat atat, potrivit art.313 alin.(1) din Codul de procedura penal, plingerile impotriva actiunilor si actelor ilegale ale organului de urmarire penala si ble organelor care exerciti activitate special de investigatii pot fi inaintate judecdtorului de instrucfie de catre banuit, invinuit, apairator, partea vatimati, de alfi participangi la proces sau de c&tre alte persoane drepturile gi interesele legitime ale ¢arora au fost incdlcate de aceste organe, in cazul in care persoana nu este de acord cu rezultatul examinarii plangerii sale de cAtre procuror sau nu a primit rispuns la plangerea sa de la procuror in termenul prevaizut de lege. Potrivit alin.(2) al aceluiasi articol, persoanele indicate in alin.(1) sunt in drept de a ataca judec’torului de instructie: 1) refuzul organului de urmarire penal: a) de a primi plangerea sau denunful privind pregitirea sau savarsirea infractiunii; b) de a satisface demersurile in cazurile prevazute de lege; c) de a incepe urmarirea penal; d) de a elibera persoana refinut pentru incdlcarea prevederilor art. 165 si 166 din prezentul Cod; rramina 19 din 1 «9 de a elibera persoana detinuta cu ine vgoade pentru care a fost autorizat arestul. “" 2) ordonantele privind incetarea urmiari seoaterea persoanei de sub urmirire penala; 3) alte acfiuni care afecteazt drepturile si libertitile ttitufionale ale libertagil itupic ; i s tdtile constitutionale ; Din continutul incheierii judecatorului de instructie din 10.12.2020 rezulté c& instanja de Judecata nu a constatat prin care acfiuni anume sunt afectate drepturile gi libertatile constitutionale ale persoanei juridice »Interprimcolect” SRL sau persoanei fizice Platon Veaceslav si care anume drepturi si libertati constitutionale ale acestor persoane sunt afectare prin aceste actiuni. Astfel, incheierea din 10.12.2020 este emisa in privinta unor presupuse drepturi si libertafi constitutionale, care nici nu au constituit obiect de examinare a judecatorului de instructie. Potrivit art.313 alin.(4) din Codul de procedura penala, plangerea se examineazi de catre judecatorul de instructie in termen de 10 zile, cu participarea procurorului $i cu citarea persoanei care a depus plangerea, precum si a persoanelor ale caror drepturi si libertafi pot fi afectate prin admiterea plangerii. Neprezentarea persoanei care a depus pldngerea si/sau a persoanelor ale c&ror drepturi si libertati pot fi afectate prin admiterea plingerii nu impiedic& examinarea acesteia. Procurorul este obligat s& prezinte in instanfi materialele corespunzitoare. in cadrul examindrii plangerii, procurorul si persoana care a depus plangerea, precum si persoanele ale caror drepturi yi libertdfi pot fi afectate prin admiterea plangerii dau explicafii. fn temeiul acestei prevederi legale, mention’m ca plangerea lui Veaceslav Platon a depusd in condifiile art.313 din Codul de proceduré penala, a fost examinat& farA citarea proprietarului bunurilor din bd. Stefan cel Mare si Sfant nr.182 mun. Chisinau - SRL ,SCM Development Mol” si/sau asociatului acestei companii Russu Vladimir, desi judec&torul de instrucfie, in temeiul materialelor cauzei, stia ori trebuia sa stie, despre faptul c& prin pléngere, asa cum a aceasta fost formulati de Veaceslav Platon, pot fi afectate atributele dreptului de proprietate - dreptul de posesie si folosinta ale proprietarului asupra acestui bun. ; in aceste condifii, proprietarul bunurilor din bd. Stefan cel Mare si Sfant nr.182 mun. Chisinau - SRL ,SCM Development Mol” si/sau asociatului acestei companii Russu Vladimir, in mod arbitrar au fost privafi de dreptul la protectia drepturilor si intereselor sale in instanta de judecata. Curtea Constitutional a Republicii Moldova, in decizia nr.91 din 27.07.2018 de inadmisibilitate a sesizdrii nr.107G/2018 (aplicarea sechestrului in cauzele penale), a retinut ci echitabilitatea procesului este o valoare comuna pentru Constitufia Republicii Moldova gi pentru Conventia Europeand. Prin urmare, atunci cfnd legea nafionala prevede posibilitatea punerii sub sechestru a bunurilor unor terfi care nu au nici o calitate procesuala pentru a asigura o eventual confiscare speciala, este important ca autoritafile sa-i ofere persoanei in discufie posibilitatea rezonabila si suficienté de a-si proteja interesele in mod adecvat si eficient, in cadrul aceluiasi proces. Prin decizia nr.32 din 25.03.2021 de inadmisibilitate a sesiz&rii nr.153g/2020 privind exceptia de neconstitufionalitate a articolelor 313 alin.(6) si 453 alin.(1) din Codul de procedura penala (contestarea cu recurs gi cu recurs in anulare a incheierilor judecatorului de instructie) Curtea Constitutional a Republicii Moldova a statuat c& Curfii Supreme de Justifie ti revine sarcina de a asigura uniformitatea interpretarii $i nanina 14 din 1 ‘lcarea perioadei de refinere sau a iri penale, clasarea cauzei penale sau EIT’ legislatiei de céitre instanjele de judecatd, inclusiv prin intermediul iu oar BES 1 leeii /ylui_ in interesul legii, care are aplicabilitate pentru vitor, sau prir " rin pucrmedial recursului in anulare, care are aplicabilitate pentru in acest context, Curtea observa ca in Codul de procedure rai wit mee is iio norma care i-ar interzice Curfii Supreme de Justite si mani ured be amulare impotriva deciztlor irevoeabile ale Curfilor de Apel ramaile fi rw examiniri cererilor de recurs referitoare la incheierile judeesiorab a leuspeca vizeazd etapa urmdririi penale, care contin vieii fundamentale si care mu pot fi remediate la etapa judecdrii cauzei in fond. ch ___ 11. in temeiul celor mengionate mai sus, eu ttlu de coneluzie, menfionam c& prin incheierea judecitoriei Chisinau (sediul Ciocana) din 10.12.2020 (dosar nr.10- 9158/2020, judec&tor Maria Tertea) a fost violat dreptul de proprietate al SRL. “SCM Russu Vladimir fara Development Mol” si/sau asociatului acestei companii sual penal gi intr-o procedurd justificare, prin metode neprevazute de legea proce: ‘nechitabild fara citarea/participarea proprietarului, incdledri, care daca nu vor fi corectate prin utilizarea acestei cdi de atac, vor duce la o eventual condamnare @ Republicii Moldova la CtEDO. Prin urmare, erorile grave (sediul Ciocana) din 10.12.2020 nu pot fio contestate. fn temeiul celor expuse, in scopul repararii erorilor d Je art.51 alin.(6), art.452 alin.(1), conducandu-ma de prevederi art.454, art.456 din Codul de procedura penal, - SOLICIT: judecdtoriei Chisinau in anularea hotdrdrii comise la adoptarea incheierii orectate decat prin le drept_ comise, art.453_alin.(1), 1, Admiterea recursului in anulare. 2. Casarea incheierii judecatorului de instructie din cadrul Judecatoriei Chisinau (sediul Ciocana) Maria Tertea din 10.12.2020, rejudecarea cauzei $i respingerea plangerii depusi de Veaceslav Platon in condifiile art.313 din Codul de procedura penal. ‘amexe: -3 copii ale recursului in anulare, in total pe file: ~ Gopia incheieri judecdtorului de instructie din 112.2020, pe file; - copia ordonantei Procurorului General din 06.04.2021, pe 14 file. / ) fy Alexandr STOIANOGLO Procurorul Gener {\ { (HACAVO Procuratura Republicii Moldova Republica Moldova, MD-2001, mun.Chisindu, bd. Stefan cel Mare si Sint 73, tel. (+373) 22-823-373, (+373) 22-823-375, e-mail: proc-gen@procuratura.md 14.04.2021 nr. 934.0 J ¥27 Curtea Suprem de Justitie CURTEA SUPREMA DE JUSTITIE SECTIA DOCUMENTARE erdcith PEE yd oa LL PEL ots Le OY _” nd! RECURS iN ANULARE 1. Prin incheierea judecatorului de instructie al Judectoriei Chisinau (sediul Ciocana) Elena Costiue din 15.12.2020 (dosar nr.10-2157/2020): ~ a fost admisa plangerea depus& de Veaceslav Platon impotriva ordonantelor adoptate de procuror pe marginea respingerii plangerii petitionarului privind transmiterea bunului imobil cu drept de folosinta si posesie, pani la solutionarea in fond si adoptarea unei solutii definitive in cauza penala nr.2018978161; - a fost declarati nulé ordonanta procurorului, adjunct-interimar al procurorului-sef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, Roman Dorogan din 18.11.2020, prin care s-a respins contestatia depus& de Platon Veaceslav din 14.11.2020 impotriva ordonantei din 28.10.2020, emisi de procurorul Mihai Nicolai in cauza penala nr.2018978161 privind recunoasterea in calitate de corp delict urmatoarelor imobile: terenul cu nr. cadastral numérul cadastral 0100418103, cu suprafata de 0,585 ha, constructia la sol cu nr. cadastral numérul cadastral 0100418103.01, cu suprafata de 1229 m.p. si construcfia cu nr. cadastral numarul cadastral 0100418103.02, cu suprafata de 541,8 m.p., situate in mun. Chisinau, str. Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr.57/l si incredinfarea spre pastrare si folosinf4, excepténd dreptul de instrainare, pana la adoptarea unei solufii in prezenta cauz& penal bunurilor imobile: terenul cu nr, cadastral numirul cadastral 0100418103, cu suprafafa de 0,585 ha, constructia la sol cu nr. cadastral numérul cadastral 0100418103.01, cu suprafata de 1229 m.p. si construcfia cu nr. cadastral numérul cadastral 0100418103.02, cu suprafata de 541,8 m.p., situate in mun, Chisinau, str. Mitropolit Gavriil Banulescu = Bodoni nr.57/1 proprietarului; - a fost declarati in parte nulitatea ordonanfei procurorului delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalitafii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai din 28.10.2020, in partea dispozitiva a punctului 2; -a fost obligat procurorul sd lichideze incalcrile depistate ale drepturilor si libertatilor ale persoanei juridice si p&rfii vatamate si civile Veaceslav Platon expuse supra, exprimate prin dispunerea transmiterii persoanei juridice ,Pavrapid” SRL sau persoanei fizice Platon Veaceslav a bunurilor imobile spre pastrare si folosint4, fara drept de instrainare, pana la adoptarea unei solufii in prezenta cauzd penal nr.2018978161 si anume: teren cu nr, cadastral numérul cadastral 0100418103, cu suprafata de 0,585 ha, construcfia la sol cu nr. cadastral numérul cadastral 0100418103.01, cu suprafata de 1229 m.p. si constructia cu nr. cadastral numarul cadastral 0100418103.02, cu suprafata de 541,8 m.p., situate in mun. Chigindu, str. Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr.57/1, pana ce soarta bunurilor imobile nu va fi solutionata prin hotirdre definitiva a organului de urmarire penal sau a instantei de judecata, cu introducerea modificirilor in Registrul bunurilor imobile: Agentia Servicii Publice s& inscrie dreptul temporar de pastrare, posesiune si folosinfi, exceptind dreptul de instrainare a bunurilor imobile indicate. incheierea judecdtorului de instrucfie al Judecitoriei Chisindu (sediul Ciocana) Elena Costiue din 15.12.2020, este emis cu comiterea erorilor de drept, fiind afectata de vicii fundamentale, care au afectat solufia adoptata, motiv pentru care urmeazi a fi casat’ din urmatoarele considerente, 2. Urmirirea penal in prezenta cauza penal nr.2018978161 a fost inceputé la 17.04.2017 de c&tre Sectia Combatere a Criminalitatii Organizate, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism din Romania sub aspectul comiterii infractiunilor de constituire a unui grup criminal organizat, santaj, inseliciune si spilare de bani. Prin ordonanta Procurorului General al Republicii Moldova din 27.04.2018, s-a dispus preluarea urmaririi penale in prezenta cauz de la autoritatile judiciare din Roménia si continuarea investigatiilor pe faptul binuielii rezonabile privind savarsirea infraciunilor prevazute de art.284 alin.(1), art.189 alin.(6), art.190 alin.(5) si art.243 alin.(3), lit.b) din Codul penal al Republicii Moldova (crearea sau conducerea unei organizafii criminale, santajul, sdvarsit tn proporfii deosebit de mari, escrocherie, sdivarsita in proporfii deosebit de mari, spalarea banilor, sdivarsita In proporfii deosebit de mari). Ulterior, la 14.04.2020, la prezenta cauzi penala a fost conexaté cauza penala nr.2020670068, pornité la 06.04.2020 de catre Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, in temeiul unei banuieli rezonabile privind sivarsirea infractiunii prevazute de art.46, art.243 alin.(3), lita) gi b) din Codul penal (spdlarea banilor, sdvarsita de o organizafie criminald, in proporfii deosebit de mari). La 18.05.2020, la prezenta cauzi penala a fost conexata cauza penali nr.2020670081, pornita la 18.05.2020 de catre Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale in temeiul unei banuieli rezonabile privind savarsirea infractiunii prevazute de art.190 alin.(5) din Codul penal (escrocherie, sdvarsita in proporfii deosebit de mari). La 30.06.2020, la prezenta cauzi penali a fost conexati cauza penal nr.2020670111, pornita la 29.06.2020 de catre Procuratura pentru Combaterea Criminalit%{ii Organizate si Cauze Speciale, in temeiul unei banuieli rezonabile privind savarsirea infractiunii prevazute de art.47, art.323 alin.(1) din Codul penal (favorizarea infractiuni). La 30.06.2020, la prezenta cauzi penali a fost conexaté cauza penali nr.2020670112, pornita la 29.06.2020 de catre Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, in temeiul unei banuieli rezonabile privind svarsirea infractiunii prevazute de art.47, art.303 alin.(2) si (3) din Codul penal (amestecul in infaptuirea justijiei si in urmarirea penald). In cadrul cauzei penale, Platon Veaceslav a fost recunoscut in calitate de parte vatimata, stabilind-se circumstanfe ce denoti acfiunile criminale ale grupului criminal, presupus condus de Plahotniue Vladimir si Gor Ilan in privinfa sa, prin comiterea infractiunilor de santaj si de escrocherie, ce au avut ca consecinfi deposedarea de bunurile definute in persoana juridic’ SA ,,ASITO”, inclusiv bunurile imobile amplasate pe adresa: str.Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr.57/1 (nr. cadastral: 0100418103, 0100418103.01, 0100418103.02), clidirea »Centrul de Moda”, amplasati pe adresa bd.Stefan cel Mare si Sfant nr.182 (nr. cadastrale: 0100519.154, 0100519.154.02 0100519.154.01.002). Pe aceleasi temeiuri, Platon Veaceslav a fost recunoscut in calitate de parte Reiesind din materialele cauzei penale, conform contractului de vanzare- cumpirare din 06.03.2015, Compania International de asiguriri ,ASITO”, instraineazi c&tre ,,LYKRYST INTERNATIONAL” SRL, cod fiscal 10146020001481, reprezentata de Golodnyi Dmitro” (cet. Ucrainei), imobilul situat in mun.Chisinau, str.Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr.57/1, constituit din teren cu nr. cadastral 0100418103, cu suprafata de 0,582 ha. Valoarea tranzactiei a constituit 6 500 000 lei. Ulterior, conform contractului de vanzare-cumparare din 18.03.2015, »LYKRYST INTERNATIONAL” SRL, la réndul sau instrdineazi catre SRL »PAVRAPID”, cod fiscal 1013600039151, reprezentaté de Cuciue Mihail, bunul imobil situat in mun.Chigsinau, str.Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr.57/1, constituit din teren cu nr. cadastral 0100418103, cu suprafata de 0,582 ha. Valoarea tranzactiei a constituit 6 500 000 lei. Este de mentionat faptul c& SRL ,PAVRAPID” impreund cu Ciapoi Tudor sunt asociati 100% a persoanei juridice ,. MOBIL CONSTRUCT INVESTMENT” SRL, iar conform Deciziei Camerei inregistrarii de Stat din 16.03.2015, a fost majorat capitalul social al societatii SRL ,IMOBIL CONSTRUCT INVESTMENT”, prin introducerea prin majorare a cotei SRL ,PAVRAPID” in valoare de 80 131 000 lei, ce constituie in sine imobilul situat in mun. Chisinau, str.Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr.57/1, cu nr. cadastrale: 0100418103.01, 0100418103.02. in continuare, 1a 30.03.2015, conform contractului de vanzare-cumpirare SRL ,PAVRAPID” instraineazi citre SRL ,IMOBIL CONSTRUCT INVESTMENT?” cod fiscal 1015600002267, reprezentati de Ciapoi Tudor, bunul imobil situat in mun.Chisinau, str.Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr.57/1, constituit din teren cu nr, cadastral 0100418103, cu suprafata de 0.585 ha. Valoarea tranzactiei a constituit 56 500 000 lei. Conform contractului din 18.05.2015, SRL ,IMOBIL CONSTRUCT INVESTMENT”, reprezentati de Ciapoi Tudor, instrineazi c&tre SRL »CAPITAL INVESTMENTS”, cod fiscal 1015605000121, reprezentata de Stirbet Sergiu bunul imobil situat in mun.Chisinau, str.Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr.57/1, constituit din teren cu nr. cadastral 0100418103, cu suprafata de 0.585 ha, constructie la sol cu suprafaja de 1229 mp. nr. cadastral 0100418103.01, constructie cu nr. cadastral 0100418103.02, cu suprafata de 541,8 m.p. Valoarea tranzactiei a constituit 86 631 000 lei. Conform actelor de constituire, fondatorul SRL ,,CAPITAL INVESTMENTS? este compania ,,POLYFIDIA SERVICES LIMITED”. Ulterior, la 02.01.217, SRL CAPITAL INVESTMENTS” creeaza compania ,,CONTINENTAL BUSINESS INVEST” SRL, cod fiscal 1016600043232. Este de mentionat faptul ca compania ,,CONTINENTAL BUSINESS INVEST” SRL, a fost inregistratd in registrul persoanelor juridice la 02.01.2017, avand sediul str.Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr.57/1 mun. Chisinau, Astfel, procurorul Mihai Nicolai a statuat cd numeroasele tranzactii care au avut ca obiect transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor cladirii SA TO” situate in str.Mitropolit Gavriil Banulescu —Bodoni nr.57/1_ mun. ‘iu, au constituit in sine actiuni ce au avut drept scop camuflarea unor pseudo — tranzactii aparent legale cu folosirea unor persoane juridice constituite pentru a fi utilizate in scop infractional, conform unei scheme infractionale complexe bazata pe obfinerea frauduloasi a creditelor, crearea unei aparente de activitate comercial realA si restituirea partiala a creditelor, deghizarea migcarii mijloacelor financiare creditare prin diferite entititi economice in baza unor tranzactii fictive si sustragerea lor ulterioara, actiuni care au fost coordonate de catre grupul criminal constituit si coordonat de c&tre Vladimir Plahotniuc si Ilan Sor. Potrivit analizei efectuate, s-a constatat ci mai multe persoane, membri ai organizatiei criminale ce constituie obiect al examinarii in cauza penal nr.2018978161, au organizat la data de 13.11.2014 transferul mijloacelor banesti in sum totalé de 28 000 000 dolari SUA de pe contul companiei nerezidente VEB SOLUTIONS CORPORATION, deschis la BC ,,Moldova Agroindbank” SA, catre contul afiliate lui Platon Veaceslav ANKOR GETAWEY LP. Aceasta plata fiind parte a infelegerii avute intre Veaceslav Platon si Vladimir Plahotniue pentru procurarea imobilelor numite generic cladirea ,ASITO”, amplasaté in mun.Chisinau, str.Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr.57/1 (nr. cadastrale: 0100418103, 0100418103.01, 0100418103.02), cladirea ,,Centrul de Moda”, amplasata in mun.Chisinau, bd.$tefan cel Mare si Sfant nr.182 (nr. cadastral: 0100519.154) si clidirea ,,Hotelul National”, amplasati pe adresa mun.Chisingu, bd.Stefan cel Mare si Sfant nr.4 (nr. cadastral: 0100207726). ‘Astfel, organizatia criminala condus& de Vladimir Plahotniue gi Ilan Sor, in baza creditelor obfinute de la Banca de Economii SA, s-au achitat pentru procurarea cladirii ,ASITO” si in acest mod au obfinut controlul si dreptul de a dispune de acest bun. Din momentul procurarii acestui imobil, din banii sustrasi de la Banca de Economii, Vladimir Plahotniue gi Ilan Sor, au urmarit scopul dobandirii ilegale a dreptului de proprietate asupra cladirii si in acelasi timp, banii care au fost utilizafi pentru procurarea cladirii sa fie incasafi ulterior de la Platon Veaceslav in contul Bancii de Economii. Prin urmare, tranzactiile efectuate in scopul achizitionarii cladirii , ASITO”, constituie obiectul actiunilor criminale a organizatiei criminale presupus conduse de Vladimir Plahotniue gi Ilan Sor si in consecinta constituie o circumstanta relevant pentru descoperirea infractiunii, Totodat, potrivit constatirilor retinute in incheierea din 06.11.2020 (materialul nr.231 din 12.09.2020 cu privire la sesizarea Béincii Nationale a Moldovei), emis’ de ofiterul superior de investigatie pentru cazuri exceptionale al Directiei nr.2 a Directiei Generale Combaterea Coruptiei a Centrului National Anticoruptie, Alexandru Savca s-a constatat c& ulterior bunurile imobile din bd.Stefan cel Mare si Sfant nr.182 si str.Mitropolit Banulescu-Bodoni _nr.57/1, mun.Chisiniu au trecut in proprietatea lui Russu Vladimir in temeiul urmatoarelor acte juridice: ,, ...Contractul de vanzare-cumparare a pairfii sociale in marime de 38,36% (valoarea nominala 51293074 MDL) in capitalul social al SRL ,,Capital Investments” din 14.01.2017, incheiat intre SRL ,, Capital Investments” — vanzdtor si Ladighina Nina ~ cumpdirdtor, la prejul de 51 293 074 MDL, cu acordurile aditionale din 02.03.2017 $i 17.11.2017; Contractul de vanzare-cumparare a parfii sociale in mérime de 61,64% (valoarea nominaléi 82 421 926 MDL) in capitalul social al SRL ,,Capital Investments” din 14.02.2017, incheiat intre SRL ,,Capital Investments” — vanzditor si Russu Vladimir — cumpdrdtor, la preful de 82 422 000 MDL, cu acordurile adifionale din 02.03.2017 si 17.11.2017. In cadrul studierii circumstangelor in care au fost cumpdrate bunurile imobile ‘menjionate, s-a constatat ca in contractul de vanzare-cumparare a parfii sociale in marime de 38,36% din 14.01.2017, Ladighina Nina, care este mama lui Russu Vladimir, a acfionat doar in calitate de cumparator nominal, cumparrdtorul efectiv fiind feciorul acesteia, Russu Vladimir. In temeiul contractelor de vanzare-cumparare mentionate, au fost efectuate modificdri in Registrul de stat al persoanelor juridice, proprietarii cotelor-pdrfi in capitalul social al »Continental Business Invest” SRL, devenind la data de 07.03.2017: Russu Vladimir - cu cota de 82.421.926,00 lei, ce constituie 61,64%, Ladighina Nina - cu cota de 51.293.074,00 lei, ce constituie 38,36%, Preful contractelor din 14.01.2017 si 14.02.2017 a fost achitat vanzdtorului SRL ,»Capital Investments” in perioada anilor 2017-2018, fapt care se constati din dispozifiile de plata si declaragiile vanzdtorului SRL ,,Capital Investments” SRL nr.605 din 07.04.2020 gi ‘nr.606 din 07.04.2020, autentificate notarial, prin care se confirma achitarea integrald a prefului contractelor.. La fel, conform incheierii vizate, ,,...Russu Vladimir, in calitate de beneficiar efectiv al SRL "Continental Business Invest”, a acfionat ca un cumpardtor real, titular al dreptului de proprietate. In acest sens, la 22.02.2018, acfiondind in numele ,,Continental Business Invest” SRL, numitul a cumpdrat de la BC ,, Moldova-Agroindbank” SA 5% din terenul cu nr, cadastral 0100519.154 si incdperea izolata cu nr. cadastral 0100519.154.01.001, astfel, SRL ,,Continental Business Invest" devenind unicul proprietar al terenului si constructiilor amplasate pe adresa bd. Stefan cel Mare si Sféint nr.182, mun.Chisindu. Prin urmare, se impune concluzia cd, la incheierea contractului de vanzare-cumpdrare a ‘parti sociale in marime de 38,362 (valoarea nominald 51 293 074 MDL) in capitalul social al ‘SRL ,, Capital Investments” din 14.01.2017, incheiat intre SRL. ,, Capital Investments” — vanzdtor si Ladighina Nina ~ cumpardtor, cu acordurile adifionale din 02.03.2017 $i 17.11.2017, contractului de vanzare-cumpdrare a parfii sociale in méirime de 61,64% (valoarea nominala 82421 926 MDL) in capitalul social al SRL ,,Capital Investments” din 14.02.2017, incheiat intre SRL ,, Capital Investments” — vanzator si Russu Vladimir — cumpérdtor, cu acordurile aditionale din 02.03.2017 si 17.11.2017, Russu Vladimir, in calitate de beneficiar efectiv al acestor tranzacfii, a actionat cu intentia reala de a objine dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile din bd.Stefan cel Mare si Sfant nr.182 si str.Mitropolit Bdnulescu-Bodoni nr.57/1, mun.Chisindiu Astfel, tranzacfiile incheiate in vederea obfinerii acestor bunuri de cdtre Russu Vladimir yi Ladighina Nina, poarta un caracter real si nu sunt stabilite date privind caracterul fictiv al acestora...” 3. Prin ordonanta procurorului delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale Mihai Nicolai din 28.10.2020 a fost recunoscut in calitate de corp delict in cauza penal nr.2018978161 terenul cu nr. cadastral 0100418103, cu suprafata de 0,585 ha, constructia la sol cu nr. cadastral 0100418103.01, cu suprafafa de 1229 m.p. gi constructia cu nr. cadastral 0100418103.02, cu suprafata de 541,8 m.p., situate in mun.Chisinau, str.Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr.57/1, care constituie proprietatea SRL ,,Continental Business Invest” si SRL SCM Development Mol”. Prin aceeasi ordonanta s-a dispus de a incredinfa spre pastrare si folosinta, exceptind dreptul de instriinare, pana la adoptarea unei solufii in prezenta cauzA penala, bunurile imobile, terenul cu nr. cadastral 0100418103, cu suprafata de 0,585 ha, constructia la sol cu nr. cadastral 0100418103.01, cu suprafata de 1229 m.p. si constructia cu nr. cadastral 0100418103.02, cu suprafata de 541,8 mp., situate in mun. Chisinau, str. Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr.57/1 proprietarului si informarea persoanelor interesate gi autoritatilor competente despre decizia adoptata, raspunderea ce survine in cazul neexecutirii acesteia, precum si modul de contestare in caz de dezacord. 4. La 14.11.2020, in cadrul prezentei cauze penale, partea vatimata si partea civil Veaceslav Platon a depus plngere procurorului ierarhic superior in conformitate cu art.299' din Codul de procedura penala, prin care a solicitat modificarea pet.2 al dispozitivului ordonantei de recunoastere in calitate de corp delict din 28.10.2020, emisd de procurorul delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalit&tii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai, care urmeaza s4 aiba urmatorul cuprins: - a transmite parfii vatimate si civile Veaceslav Platon spre piistrare cu dreptul de posesiune si folosinf’, exceptind dreptul de dispozitie, pan& la adoptarea unei solutii in prezenta cauzi penal, urm&toarele bunuri imobile de care ultimul a fost deposedat in urma actiunilor criminale, comise in privinfa sa: terenul cu nr. cadastral numarul cadastral 0100418103, cu suprafata de 0,585 ha, constructia la sol cu nr. cadastral 0100418103.01, cu suprafata de 1229 m.p. si construofia cu nr. cadastral 0100418103.02, cu suprafata de 541,8 m.p., situate in mun.Chiginau, str.Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr.57/1; a introduce in partea dispozitiva a ordonanfei de recunoastere in calitate de corp delict din 28.10.2020 urmatorul cuprins: - a obliga Agentia Servicii Publice s& introducd modificarile in registrul bunurilor imobile la dreptul de proprietate si anume: Veaceslav Platon are dreptul de posesiune gi folosinti, exceptand dreptul de dispozitie, pana la adoptarea unei solufii in prezenta cauzi penal, asupra terenului cu nr. cadastral numarul cadastral 0100418103, cu suprafata de 0,585 ha, constructiei la sol cu nr. cadastral 0100418103.01, cu suprafata de 1229 mp. si constructiei cu nr. cadastral 0100418103.02, cu suprafata de 541,8 mp,, situate in mun.Chisinau, str.Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr.57/1. Prin ordonanta procurorului, adjunct interimar al procurorului-sef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, Roman Dorogan din 18.11.2020 s-a respins plngerea numitului Veaceslav Platon. La 23.11.2020, Veaceslav Platon a depus la judecdtoria Chisinau, sediul Ciocana plngere in conditiile art.313 din Codul de procedura penala. Prin incheierea Judecitoriei Chisinau, sediul Ciocana din 15.12.2020 (dosar nr.10-2157/2020, judecator Elena Costiuc) a fost admis& plangerea depusa de Veaceslav Platon si: - a fost declaraté nuld ordonanta procurorului, adjunct interimar al procurorului-sef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalitafii Organizate si Cauze Speciale, Roman Dorogan din 18.11.2020 si a fost declarati in parte nulitatea ordonantei procurorului delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai din 28.10.2020, si anume in partea punctului 2 dispozitiv; - a fost obligat procurorul si lichideze incale&rile depistate ale drepturilor si libertatilor ale persoanei juridice si p&rtii vatimate si civile Veaceslav Platon, exprimate prin dispunerea transmiterii persoanei juridice ,,Pavrapid” SRL sau persoanei fizice Veaceslav Platon a bunurilor imobile spre pastrare si folosinta, fara drept de instrainare, pana la adoptarea unei solutii in prezenta cauz4 penald nr.2018978161 si anume: teren cu nr. cadastral 0100418103, cu suprafata de 0,585 ha, constructia la sol cu nr. cadastral 0100418103.01, cu suprafata de 1229 mp. si constructia cu nr. cadastral 0100418103.02, cu suprafata de 541,8 m.p., situate in mun, Chisinau, str. Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr.57/1, pana ce soarta bunurilor imobile nu va fi solutionata prin hotirére definitiva a organului de urmarire penala sau a instantei de judecaté, cu introducerea modificdrilor in Registrul bunurilor imobile: Agentia Servicii Publice si inscrie dreptul temporar de pastrare, posesiune gi folosinfi, exceptind dreptul de instrinare a bunurilor imobile indicate. jn motivarea solutiei sale judecdtorul de instructie Elena Costiuc a facut referire la actele urmaririi penale in cadrul procedurii de revizuire a procesului penal in cauza penala nr.2016970681, indicdnd cd ,,...circumstantele constatate la admiterea cererii de revizuire, se apreciazt cu puterea lucrului judecat, avand puterea juridicat probantd deplind...”. 5. La 16.12.2020, de catre procurorul delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalitifii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai au fost emise doua ordonante cu privire la aplicarea sechestrului, prin care a fost aplicat sechestru asupra bunurilor imobile cu instituirea interdicfiei de instrainare si gajare dupa cum urmeaza: = terenul cu numarul cadastral 0100418103, cu suprafata de 0,585 ha, constructia la sol cu nr, cadastral 0100418103.01, cu suprafata de 1229 mp. si construcfia cu nr. cadastral 0100418103.02, cu suprafaja de 541,8 m.p., situate in mun, Chisinau, str. Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr.57/1, care reprezint& proprietatea SRL ,,Continental Business Invest”. Prin incheierea Judecdtoriei Chisinau, sediul Ciocana, din 18.12.2020 (dosar nr.12-871/20, judecator Corcea Nicolae) a fost autorizat punerea sub sechestru, in scopul asigurarii repararii prejudiciului cauzat prin infractiune, asupra bunului imobil terenul cu numarul cadastral 0100418103, cu suprafaja de 0,585 ha, constructia la sol cu nr. cadastral 0100418103.01, cu suprafata de 1229 mp. si constructia cu nr. cadastral 0100418103.02, cu suprafata de 541,8 mp., situate in mun.Chisinau, str.Mitropolit Gavriil Banulescu ~ Bodoni nr.57/1. La 01.03.2021, procurorul delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai a emis ordonanta, prin care: - s-a dispus modificarea pet.2 al ordonanfei din 28.10.2020, constatand faptul lichidarii incalcArilor mentionate in incheierea judecatoriei Chisinau (sediul Ciocana) din 15.12.2020 si a transmite spre pastrare si folosintd, exceptind dreptul de instrainare pana la adoptarea unei solutii in prezenta cauzi penal’, bunurile imobile teren cu nr. cadastral 0100418103, cu suprafata de 0,585 ha, constructia la sol cu nr. cadastral 0100418103.01, cu suprafata de 1229 m.p. si constructia cu nr. cadastral 0100418103.02, cu suprafata de 541,8 m-p., situate in mun.Chisinau, str.Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr.57/1 persoanei juridice ,,Pavrapid” SRL. 6. Prin ordonanta Procurorului General Alexandr Stoianoglo din 06.04.2021, emis in cadrul verificarii cu titlu de control ierarhic superior a materialelor cauzei penale nr.2018978161 si a plangerilor avocatului Anatolie Pitel in interesele SRL Continental Business Invest” si SRL ,SCM Development Mol”, administratorului SRL Continental Business Invest” si SRL ,SCM Development Mol” Valeriu Caraman, asociatului SRL Continental Business Invest” si SRL ,SCM Development Mol” Vladimir Russu, a fost dispus&: jul. Admiterea plangerilor avocatului Anatolie Pitel in interesele SRL ,,Continental Business Invest” si SRL SCM Development Mol”, administratorului SRL ,,Continental Business Invest” si SRL SCM Development Mol” Valeriu Caraman, asociatului SRL |.Continental Business Invest” si SRL ,,SCM Development Mol” Vladimir Russu, pentru ‘motivele indicate in partea descriptivd a prezentei ordonanje. 2. Anularea ca fiind ilegala a ordonanjei de recunoaytere in calitate de corp delict in cauza penala nr.2018978161 a terenului cu nr. cadastral 01005 19.154 cu suprafaja de 0,6858 ha, construcfiei cu nr. cadastral 0100519.154.02, garajului cu suprafaja de 389,3 mp. si inciperii nelocative cu nr. cadastral 0100519.154.01.002 cu suprafaja de 8918,6 m. ‘amplasate in mun. Chisindtu, bd. Stefan cel Mare si Sfént nr.182 (Centrul de Moda), emisai I 23.10.2020 de catre procurorul delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalitajii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai. 3. Anularea ca find ilegala a ordonanjei de recunoastere in calitate de corp delict in cauza penala nr.2018978161 a terenul cu numdrul cadastral 0100418103, cu suprafafa de 0,585, ha, construcfiei la sol cu nr, cadastral 0100418103.01 cu suprafaja de 1229 mp. si constructiei cu nr. cadastral 0100418103.02 cu suprafaja de 541,8 mp., situate in mun. Chisindu, str. Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr.57/1, emisd la 28.10.2020 de catre procurorul delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalitajii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai. 4, Anularea ca fiind ilegalé a ordonanjei emisd la 01.03.2021 de cdtre procurorul delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalitayii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai, prin care s-a dispus modificarea pct.2 al ordonanfei din 23.10.2020, constaténd faptul lichidarii inedledrilor menyionate in incheierea Judecdtoriei Chisindu, sediul Ciocana, din 10.12.2020 yi a transmite spre pastrare si folosinfé, exceptand dreptul de instrdinare pand la adoptarea unei solujii in prezenta cauzd penald, bunurile imobile cu nr, cadastral 0100519.154 cu suprafaja de 0,6858 ha, constructia cu nr. cadastral 0100519.154.02, garaj cu suprafaja de 359,3 mp. si incdperea nelocativé: cu nr. cadastral 0100519.154,01.002 cu suprafaja de 8918,6 mp. amplasate in mun. Chisindu, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 182, persoanei juridice .Anterprimcolect” SRL. 5. Anularea ca fiind ilegaldé a ordonanjei emisd la 01.03.2021 de cétre procurorul delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalitajii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai, prin care s-a dispus modificarea pet.2 al ordonanjei din 28.10.2020, constatdnd faptul lichidarii incdlearilor mentionate in incheierea Judecdtoriei Chisindu, sediul Ciocana, din 15.12.2020 si a transmite spre pastrare si folosinfd, exceptand dreptul de instrdinare pana la adoptarea unei soluii in prezenta cauzd penald, bunurile imobile teren cu nr. cadastral 0100418103 cu suprafaja de 0,585 ha, construcfia la sol cu nr. cadastral 0100418103.01 cu suprafaja de 1229 mp. $i construcfia cu nr. cadastral 0100418103.02, cu suprafaja de 541,8 mp., situate in mun. Chisinau, str. Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr.57/1 persoanei juridice , Pavrapid” SRL. 6. Amularea ca fiind ilegala a ordonanyei emis la 16.12.2020 de cdtre procurorul delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalitajii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai, cu privire la aplicarea sechestrului, prin care a fost aplicat sechestrul asupra bunurilor imobile: terenul cu nr. cadastral 0100519.154 cu suprafaya de 0,6858 ha, construcfia cu nr. cadastral 0100519.154.02, garaj cu suprafaja de 359,3 mp. si incdperea nelocativd cu nr. cadastral 0100519.154.01.002 cu suprafaja de 8918,6 mp., amplasate in mun. Chisindzu, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 182, care reprezinta proprietatea SRL. ,,SCM Development Mol”, cu instituirea interdicfiei de instrdinare si gajare. 7. Anularea ca fiind ilegalé a ordonanjei emis la 16.12.2020 de cdtre procurorul delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalitafii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai, cu privire la aplicarea sechestrului, prin care a fost aplicat sechestru asupra bunurilor imobile: terenul cu numarul cadastral 0100418103 cu suprafafa de 0,585 ha, construcfia la sol cu nr. cadastral 0100418103.01 cu suprafaja de 1229 mp. si constructia cu nr. cadastral 0100418103.02 cu suprafaja de 541,8 mp., situate In mun. Chisindu, str. Mitropolit Gavriil Banulescu ~ Bodoni nr.57/l, care reprezinta proprietatea SRL ,, Continental Business Invest”. 8. Scoaterea de sub sechestru a bunurilor imobile: terenul cu nr. cadastral 0100519.154 cu suprafata de 0,6858 ha, construcfia cu nr. cadastral 0100519.154.02, garaj cu suprafafa de 359,3 mp. $i incdperea nelocativé cu nr, cadastral 0100519.154.01.002 cu suprafaja de 8918,6 mp. amplasate in mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sféint nr.182, care reprezinté proprietatea SRL ,,SCM Development Mol”, aplicat prin ordonanja emisd la 16.12.2020 de dire procurorul delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalitiii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai si autorizat prin incheierea Judecdtoriei Chisindu, sediul Ciocana, din 18.12.2020 (dosar nr. 12-872/20, judecator Corcea Nicolae). 9. Scoaterea de sub sechestru a bunurilor imobile: terenul cu numérul cadastral 0100418103 cu suprafaja de 0,585 ha, constructia la sol cu nr. cadastral 0100418103.01 cu suprafaja de 1229 mp. si construcfia cu nr, cadastral 0100418103.02 cu suprafaja de 541,8 mp. situate in mun. Chisinau, str. Mitropolit Gavriil Banulescu -~ Bodoni nr.57/1, care reprezintd proprietatea SRL ,,Continental Business Invest”, aplicat prin ordonanfa emis la 1612.2020 de catre procurorul delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalitafii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai si autorizat prin incheierea Judecditoriei Chigindu, sediul Ciocana, din 18.12.2020 (dosar nr.12-871/20, judecdtor Corcea Nicolae). 10. Restabilirea drepturilor $i intereselor legitime ale SRL ,,SCM Development Mol” $i ale beneficiarului efectiv Russu Vladimir prin restabilirea in deplind masuré a dreptului de ‘posesie yi folosinfa al SRL ,,SCM Development Mol” asupra bunurilor imobile: terenul cu nr. y cadastral 0100519.154 cu suprafata de 0,6858 ha, constructia cu nr. cadastral 0100519, 154.02, garaj cu suprafaja de 359,3 mp. si incdperea nelocativis cu nr. cadastral 0100519.154.01.002 cu suprafaja de 8918,6 m.p., amplasate in mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfaint nr. 182, cu obligarea Agenfiei Servicii Publice de a radia din Registrul bunurilor imobile toate grevarile si interdicriile instituite tn folosul SRL ,,Interprimeolect”. 11. Restabilirea drepturilor si intereselor legitime ale SRL ,, Continental Business Invest” si ale beneficiarului efectiv Russu Vladimir prin restabilirea in deplin mésurd a dreptului de posesie si folosinga al SRL ,,Continental Business Invest” asupra bunurilor imobile: terenul cu numidirul cadastral: 0100418103 cu suprafaja de 0,585 ha, construcfia la sol cu nr. cadastral 0100418103.01 cu suprafaja de 1229 mp. si construcfia cu nr. cadastral 0100418103.02 cu suprafata de 541,8 m.p., situate in mun. Chisindtu, str. Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr.57/1, cu obligarea Agengiei Servicii Publice de a radia din Registrul bunurilor imobile toate greviirile $i interdicfiile instituite in folosul SRL ,, Pavrapid”. 12. A pune in sarcina conducerii Agentiei Servicii Publice organizarea operdrii modificdrilor mengionate supra in Registrul bunurilor imobile. 13. Informarea persoanelor interesate despre hotdrdrea adoptata.”. 7. Potrivit art.7 alin.(1) din Codul de procedura penala, procesul penal se desfasoara in stricta conformitate cu principiile si normele unanim recunoscute ale dreptului international, cu tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, cu prevederile Constitutiei Republicii Moldova si ale prezentului cod. Codul de procedura penal in mod expres statueaz principiul constitutional al legalitatii, care guverneaza intreaga activitate a procurorului si a altor organe la efectuarea cercetarilor in cadrul procesului penal. Fiind exprimat in norme de procedura speciala, principiul legalitafii asigura atat realizarea sarcinilor de infaptuire a miéasurilor eficiente de lupti cu criminalitatea, care se realizeaz prin efectuarea unor cercetiri corespunzitoare avand ca scop administrarea de probe pentru a se constata existenta infractiunii, identitatea fiptuitorului, cat si garanteazi protejarea persoanei si a societitii de faptele ilegale ale persoanelor cu functii de raspundere in activitatea lor legati de cercetarea infractiunilor presupuse sau sivarsite. in acest sens, procurorii, organele de urmarire penal, instanfele de judecat& in cursul procesului sunt obligati sa activeze in aga mod, incat nici o persoand sé nu fie supusa in mod arbitrar sau fara necesitate masurilor procesuale de constrangere ori s fie victima inclcarii unor drepturi fundamentale. in conformitate cu art.452 alin(1) din Codul de proceduri penala, Procurorul General si adjunctii lui, persoanele menfionate la art. 401 alin. (1) pet. 2) si 3), precum si, in numele acestor persoane, aparatorul sau reprezentantul lor legal, pot declara la Curtea Suprema de Justifie recurs in anulare impotriva hotararii judecdtoresti irevocabile dupa epuizarea cAilor ordinare de atac. Potrivit art.453 alin.(1) din Codul de procedura penala, hotirarile irevocabile pot fi atacate cu recurs in anulare in scopul repararii erorilor de drept comise la judecarea cauzei, in cazul in care un viciu fundamental in cadrul procedurii precedente a afectat hotararea atacata, inclusiv cand Curtea Europeand a Drepturilor Omului informeazi Guvernul Republicii Moldova despre depunerea cererii. _ Conform art.454 din Codul de procedura penal, recursul in anulare poate fi declarat in termen de 6 luni de la data raménerii irevocabile a hotirarii judecdtoresti sau, in cazul in care cererea a fost comunicata Guvernului Republicii Moldova de catre Curtea Europeand a Drepturilor Omului, de la data comunicarii ei. fn temeiul prevederilor legale citate supra constatim cA incheierea judecdtorului de instructie din cadrul Judecatoriei Chisinau (sediul Ciocana) Elena Costiuc din 15.12.2020 a fost adoptat cu abateri esenfiale la cadrul legal, manifestate prin incdlcarea grava a drepturilor persoanei, motiv pentru care incheierea contestata urmeazi a fi casata, din urmatoarele considerente. Legislatia Republicii Moldova in mod constant si coerent promoveazd principiul inviolabilitatii proprietatii. in special, potrivit art.46 din Constitutia Republicii Moldova, dreptul la proprietate privat, precum si creanfele asupra statului sunt garantate. Nimeni nu poate fi expropriat decat pentru o cauza de utilitate publica, stabilita potrivit legii, cu dreapta si prealabilé despagubire, Averea dobandita licit nu poate fi confiscata. Caracterul licit al dobandirii se prezuma. in conformitate cu art.501 din Codul civil, proprietatea este, in condi legii, inviolabilé. Dreptul de proprietate este garantat. Nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa, afari numai pentru cauzA de utilitate public& pentru o dreapta si prealabila despagubire. Exproprierea se efectueaza in condifiile legii. Conform art.1 din Protocolul adifional nr.1 la Convengia European’ pentru Ap&rarea Drepturilor si Libertifilor Fundamentale ale Omului (in continuare CEDO), nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decdt pentru cauzi de utilitate publica si in condifiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international. Dispozifiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le considera necesare pentru a reglementa folosinja bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii, sau a amenzilor. Astfel, inviolabilitatea dreptului de proprietate nu este nelimitatd, iar acest drept fundamental poate fi ingradit in conditiile legii. in acelasi timp, la nivel international este instituit un control al modului in care autoritafile nationale ale statelor semnatare ale Conventiei asigura respectarea exercitarii dreptului de proprietate, contribuind astfel la protecfia unui drept ce trebuie sa existe in patrimoniul celui care invoca protectia sa. in cauza James si alii contra Marii Britanii, Curtea Europend a Drepturilor Omului (in continuare CtEDO) a statuat c&, existenta unei utilitafi publice nu este suficienté pentru justificarea privarii de proprietate, intrucdt Curtea considerat c& trebuie si existe un raport de proportionalitate intre mijloacele utilizate si scopul vizat. Statul trebuie s& pastreze un just echilibru intre interesele colective ale societayii si interesele particulare, astfel inedt persoana afectata sd nu fie pusd in situajia de a suporta o sarcind specialé si exorbitanta in folos public. in cazul unei imixtiuni in dreptul de proprietate in contextul art.1 din Protocolul nr.1 la CEDO, este necesar de a stabili dacd aceasta ingerint& poate fi ile f justificaté de statul in cauza, intrucdt in caz contrar este prezenta o violare a acestui articol si respectiv a dreptului de proprietate. Astfel, in primul rind, pentru a fi justificata, orice limitare a dreptului de proprictate si a protectiei acestuia trebuie, si serveasci unui interes legitim, general, public si, de asemenea, trebuie si fie proportional cauzei de utilitate public’ in cauza Sporrong si Lonnroth contra Suediei, CtEDO a statuat ca este ne bilirea unui echilibru just dintre ceringele interesului general al s si dreptul fiecirei persoane la ocrotirea proprietitii sale. Un astfel de echilibru nu este prezent in cazul in care titularul dreptului de proprietate suporta o limitare excesiva si nejustificata. Astfel, limitarea dreptului de proprietate este posibili numai in mi e respect proportionalitatea intre mijloacele de ‘¢ utilizare gi scopul v auza AGOSI contra Regatului Unit, CLEDO a statuat c& statele se bucura de © liber’ apreciere [a stabilirea proporfionalitafii, precum si la alegerea mijloacelor de limitare a dreptului de proprietate, asifél inedt aceasta limitare si fie justificard in raport cu interesul general in contextul art.1 din Protocolul nr. 1 fn randul al doilea, potrivit art.1 din Protocolul adifional nr.1 la CEDO, pentru ca ingerinfa in exercitarea dreptului de proprietate sii nu fie o incilcare a acestui articol, este ci aceastd ingerin{ai si fie previizuti de lege. Aceasta nu presupune doar faptul c& ingerinfa in cauzi trebuie si se bazeze pe unele prevederi ale legislajiei nafionale, dar si cit trebuie si existe 0 procedura echitabilé si a ati, iar misurile relevante trebuie si fie efectuate de citre o autoritate competent si nu trebuie si fie arbitrare, dupi cum a constatat Curtea in cauza Lithgow contra Regatului Unit. Astlel, prin prevederile Convenjiei este introdusi o obligatie pozitivi in sareina statelor parte Ia convenfie, ca si introduct in legislafia nafionala reglementiri exprese a situa{iilor cand este admisi ingerinta statului in exercitarea dreptului de proprietate, precum gia procedurii care in sensul Conventiei trebuie sit fie una echitabild gi si nu ducd la o lezare abuziva a drepturilor persoanei si anume, ch misura in cauzi trebuie si fie impusi si executatt de clitre o autoritate competent si si nu fie arbitrari, De asemenea, trebuie si existe garanfii procedurale impotriva abuzului de putere din partea statului. é hestrului asupra bunurilor mobile sau imobile, conform art. 203-210 din Codul de proceduri penala si 2) in cazul recunoasterii bunului mobil in ¢ de corp delict si anexitrii acestuia la dosar, conform art.158-164 din Codul dur penalei. Orice alta ingerin{& in dreptul de proprietate decAt in condifiile indicate mai sus, reprezinti o violare a dreptului de proprietate si urmeazii a fi curmati in condifiile legii in sped, prin incheierea judectitorului de instrucie din cadrul Judecitoriei Chisinau (sediul Ciocana) Elena Costiue din 15.12.2020 a fost obligat procurorul calit de pros [| si lichideze incalcarile depistate ale drepturilor si libertatilor ale persoanei juridice si partii vatamate si civile Veaceslav Platon exprimate prin dispunerea transmiterii persoanei juridice ,,Pavrapid"” SRL sau persoanei fizice Platon Veaceslav a bunurilor imobile spre pastrare si folosinja, fara drept de instrainare, pan& la adoptarea unei solufii in prezenta cauza penala nr.2018978161 si anume: teren cu nr, cadastral numarul cadastral 0100418103, cu suprafafa de 0,585 ha, constructia Ja sol cu nr. cadastral numarul cadastral 0100418103.01, cu suprafata de 1229 m.p. si constructia cu nr. cadastral numarul cadastral 0100418103.02, cu suprafafa de 541,8 m.p., situate in mun.Chisinau, str.Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr.57/1, pana ce soarta bunurilor imobile nu va fi solufionata prin hotarare definitiva a organului de urmarire penali sau a instanfei de judecati, cu introducerea modificarilor in Registrul bunurilor imobile: Agentia Servicii Publice sh inscrie dreptul temporar de pistrare, posesiune gi folosinfa, exceptind dreptul de instrainare a bunurilor imobile indicate. ‘Avand in vedere c& bunurile indicate mai sus, reprezinti bunuri imobile, \imitarea dreptului de proprietate asupra acestor bunuri putea fi exercitatd doar prin aplicarea sechestrului, deoarece bunurile imobile nu corespund niciunuia dintre criteriile stabilite in art.158 alin.(1) din Codul de procedura penala, motiv pentru Care ordonanta de recunoastere a acestor bunuri in calitate de corp delict a fost anulata ca fiind ilegala. Pe de alta parte, in situafia limitarii dreptului de proprietate prin aplicarea sechestrului, proprietarul este limitat doar in exercitarea unuia dintre atributele dreptului de proprietate — dreptul de dispozitie, in timp ce alte atribute ale acestui drept — dreptul de posesie si dreptul de folosinti nu sunt afectate prin aplicarea acestei masuri de constrangere. Mentionaim, ei la data emiterii incheierii judecdtoriei Chisinau (sediul Ciocana) din 15.12.2020, asupra bunurilor imobile din st. Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr.57/1 mun.Chisinu, nu au fost aplicate misuri de constrangere (sechestrul), iar instanfa de judecati, dispundnd transmiterea dreptului de pastrare, posesiune si folosint& persoanei juridice ,Pavrapid” SRL sau persoanei fizice Platon Veaceslav asupra acestor bunuri, de-facto a aplieat misura de constrangere, care nu este prevazuta de lege. 9, in contextul circumstanfelor de mai sus, menfion&im c& 1a data adoptarii incheierii criticate cat si in prezent, in cadrul cauzei penale nr.2018978161, atat Russu Vladimir, in calitate de beneficiar efectiv al SRL ,,Continental Business Invest”, cat si persoana juridici SRL Continental Business Invest” si alti reprezentan{i ai acestora nu au avut nici un statut procesual, prin urmare, nu exist& nici o banuialA rezonabila ci aceste persoane au savargit infractiunile, care sunt investigate in prezenta cauzA penala. Totodata, din materialele cauzei penale rezulta c& obiect al tranzaofiilor de vanzare-cumparare din 14.01.2017 gi, respectiv, 14.02.2017, nu au fost bunurile imobile indicate supra, dar cota sociala in marime de 100% din capitalul social al SRL Continental Business Invest”, prin urmare, dacd gi ar exista o actiune civilé depusa in prezenta cauzi penala, obiectul infractional al tranzactiilor nu sunt 7 ine Da in calitate de corp delict prin ordonanja din 28.10.2020, ‘a sociala in proporfie de 100% din capitalul social al societatii comerciale SRL Continental Business Invest”. In legatura cu cele relatate mai sus, menfionim ci Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat in mod repetat ca prezumfiile de fapt gi de drept functioneaza in orice sistem juridic gi nu sunt incompatibile cu prezumfia de nevinovatie, cu condifia sa fie rezonabile si proporfionale cu scopul vizat, respectindu-se dreptul la apairare (Falk contra Olanda, loan Pop contra Roménia). CtEDO la fel a constatat o incilcare a art.6 § 2 intr-o cauzi in care a fost pronuntata o hotardre de confiscare a bunurilor, in pofida faptului ci proprietarul fusese achitat in cadrul procedurii penale pentru infractiunea din care se presupusese ci au provenit produsele (Geerings impotriva Tarilor de Jos). fn aceast& ordine de idei, transmiterea dreptului de pastrare, posesiune $i folosinta asupra bunurilor imobile din str.Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr.57/1 mun.Chisindu catre persoana juridic’ ,,Pavrapid” SRL sau persoana fizic& Platon Veaceslav reprezinta in sine o expropriere a acestor bunuri fari temei legal, iar abordarea judecatorului de instructie al Judecatoriei Chisindu (sediul Ciocana), Elena Costiue in acest sens, creeazi um precedent periculos si permite exproprierea de-facto a proprietarilor prin transmiterea bunurilor acestora in folosinta altor persoane. ‘Afara de aceasta, potrivit art208 alin.(1) din Codul de procedura penal, bunurile puse sub sechestru, de reguld, se ridicd, cu exceptia imobilului si a obiectelor cu dimensiuni mari. ‘Avand in vedere c& limitarea dreptului de proprietate in spefi putea fi exercitati doar prin aplicarea sechestrului ca misura procesualé de constrangere, prin transmiterea dreptului de pastrare, posesiune si folosinfi asupra bunurilor imobile din str.Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr.57/1 mun.Chisinau catre persoana juridic’ ,Pavrapid” SRL sau persoana fizici Platon Veaceslav, judecdtorul de instructie, incalcdnd art.208 alin.(1) din Codul de procedura penal, ‘a dispus ridicarea acestui bun de la proprietar - SRL ,,Continental Business Invest” si transmiterea acestuia c&tre un terf - ,Pavrapid” SRL sau persoana fizicd Platon Veaceslav. ‘Mai mult, incercdrile neinspirate ale judecatorului de instructie de agi motiva solutia prin art.60 alin.(1) si art.229° din Codul de procedura penala, la fel reprezinta erori grave de drept, din urmatoarele motive. Potrivit art.60 alin.(1) pet.17) din Codul de procedur& penal, partea vatimata dispune de dreptul s& i se restituie bunurile ridicate de organul de urmirire penala in calitate de mijloace de proba sau prezentate de ea insasi, precum si bunurile ce ii aparfin gi au fost ridicate de Ja persoana care a sdivarsit actiunea interzisa de legea penalA, si primeasc& in original documentele care ii aparfin. in primul rand, in temeiul acestei prevederi legale, restituirea bunurilor cdtre partea vatamata sau partea civilé are loc la adoptarea hotararii asupra fondului cauzei si, in randul al doilea, dup cum a fost menfionat mai sus, la data adoptarii incheierii din 15.12.2020, atat Russu Vladimir, in calitate de beneficiar efectiv al SRL ,,Continental Business Invest”, ct si persoana juridic’ SRL Continental Business Invest” si alti Teprezenti ni ai acestora, nu au avut nici un statut procesual, prin urmare, nu exista nici o binuialé rezonabilé 3 aceste persoane au savarsit infractiunile, care sunt investigate in prezenta cauzi penald nr.2018978161. Conform art.229° alin.(1) din Codul de procedura penali, instanfa de judecata dispune de soarta bunurilor infractionale indisponibilizate, acestea restituindu-se proprietarului de drept sau trecdnd-se in proprietatea victimei, a partii civile sau a parti vatamate, iar in lipsa acestora, trecerea gratuita in proprietatea statului. Dispozitiile normei de mai sus se referd la etapa de solufionare a cauzei penale - adoptarea hotirdrii asupra fondului cauzei de ctre instanta de judecata, atunci cénd prin sentinta instantei a fost constatat statutul de bun infractional, prin urmare, in faza urmérii penale, judecdtorul de instructie, nu are competenta in determinarea statutului de bun infractional, mai ales in situafia cand proprietarul acestui bun nu are nici un statut procesual in cauza penala. in aceste conditii, la adoptarea incheierii din 15.12.2020, judecdtorul de instructie Elena Costiue si-a depasit competentele stabilite prin art.41 din Codul de procedura penal, motiv pentru care incheierea adoptaté urmeazii a fi casata. in aceeasi ordine de idei, mentiondm ca judecdtorul de instructie prin eroare grava a dat apreciere puterii lucrului judecat, care are putere juridied probanta deplina circumstantelor constatate la admiterea cererii de revizuire prin incheierea judecdtoriei Chigindu, sediul Buiucani din 07.10.2020, prin care a fost admisa in principiu cererea de revizuire inaintata de Procuratura pentru Combaterea Crimelor Organizate si Cauze Speciale prin care se solicita revizuirea sentinfei judecttoriei Chisinau, sediul Buiucani din 20.04.2017, in cauza penala privindu-! pe Platon Veaceslav. Potrivit art.98 din Codul de proceduri penali,se considera fapte si circumstante care nu trebuie dovedite: 1) faptele unanim recunoscute; 2) Veridicitatea metodelor moderne de cercetare, unanim acceptate, in domeniul stiintei, tehnicii, artei si meseriei. ‘Astfel, circumstanfele constatate prin incheierea judecdtoriei Chisinau, sediul Buiucani din 07.10.2020 nu pot constitui temei de degrevare de probafiune, deoarece aceasta nu este previzut de lege. Prin urmare, judecatorul de instructie, la aprecierea puterii lucrului judecat in situatia din spef, a depasit cadrul procedurii penale si a utilizat in mod arbitrar gi ilegal normele procedurii civile (art.123 din Codul de procedura civil8). 10. Mai mult dect atat, potrivit art.313 alin.(1) din Codul de procedura: penal, plangerile impotriva acfiunilor si actelor ilegale ale organului de urmarire penala si ale organelor care exercitd activitate speciala de investigatii pot fi inaintate judecdtorului de instructie de cdtre banuit, invinuit, aparator, partea vatimata, de alfi participanfi la proces sau de catre alte persoane drepturile si interesele legitime ale carora au fost incdlcate de aceste organe, in cazul in care persoana nu este de acord cu rezultatul examinirii pléngerii sale de catre procuror sau nu a primit raspuns la pldngerea sa de la procuror in termenul prevazut de lege. Do Potrivit alin.(2) al aceluiasi articol, persoanele indicate in alin.(1) sunt in drept de a ataca judecdtorului de instructie: 1) refuzul organului de urmarire penala: a) de a primi plangerea sau denuntul privind pregatirea sau savarsirea infractiunii; b) de a satisface demersurile in cazurile prevazute de lege; c) de a incepe urmarirea penala; d) de a elibera persoana reinuta pentru incdlcarea prevederilor art. 165 gi 166 din prezentul Cod; e) de a elibera persoana detinuta cu incalcarea perioadei de refinere sau a perioadei pentru care a fost autorizat arestul. 2) ordonantele privind incetarea urmaririi penale, clasarea cauzei penale sau scoaterea persoanei de sub urmarire penal’; 3) alte actiuni care afecteazé drepturile si libertagile constitugionale ale persoanei. Din continutul incheierii judecdtorului de instructie Elena Costiue din 15.12.2020 rezult& ca instanta de judecati nu a constatat prin care actiuni anume sunt afectate drepturile si libertitile constitutionale ale persoanei juridice Pavrapid” SRL sau persoanei fizice Platon Veaceslav si care anume drepturi si libertati constitutionale ale acestor persoane sunt afectare prin aceste actiuni. ‘Astfel, incheierea din 15.12.2020 este emisi in privinfa unor presupuse drepturi si libertati constitutionale, care nici nu au constituit obiect de examinare a judecatorului de instructie. Potrivit art.313 alin(4) din Codul de procedura penal, plangerea se examineazi de catre judecatorul de instructie in termen de 10 zile, cu participarea procurorului si cu citarea persoanei care a depus plangerea, precum si a persoanelor ale caror drepturi si libertai pot fi afectate prin admiterea plangerii. Neprezentarea persoanei care a depus pléngerea si/sau a persoanelor ale cdror drepturi si libertati pot fi afectate prin admiterea plangerii nu impiedicd examinarea acesteia. Procurorul este obligat sa prezinte in instanfi materialele corespunzatoare. in cadrul examinarii plangerii, procurorul si persoana care a depus plangerea, precum si persoanele ale cdror drepturi si libertafi pot fi afectate prin admiterea plangerii dau explicatit. in temeiul acestei prevederi legale, menfionim c& plangerea lui Veaceslav Platon depusd in condifiile art.313 din Codul de procedura penalii, a fost examinati fara citarea proprietarului bunurilor din str.Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr.57/1 mun.Chisinau - SRL ,,Continental Business Invest” si/sau asociatului acestei companii Russu Vladimir, desi judec’torul de instrucfie, in temeiul materialelor cauzei, stia ori trebuia s& stie, despre faptul c& prin plangere, aga cum aceasta a fost formulata de Veaceslav Platon, pot fi afectate atributele dreptului de proprietate - dreptul de posesie gi folosinfé ale proprietarului asupra acestui bun, In aceste conditii, proprietarul bunurilor din str.Mitropolit Gavriil Banulescu — Bodoni nr.57/1 mun.Chisiniu - SRL ,,Continental Business Invest” si/sau asociatului acestei companii Russu Vladimir, in mod arbitrar au fost privati de dreptul la protectia drepturilor gi intereselor sale in instanta de judecat&. yr Curtea. Constitutionala a Republicii Moldova, in decizia nr.91 din 27.07.2018 de inadmisibilitate a sesizarii nr.107G/2018 (aplicarea sechestrului in cauzele penale), a retinut cA echitabilitatea procesului este o valoare comund pentru Constitutia Republicii Moldova si pentru Conventia Europeand. Prin urmare, atunci cand legea national prevede posibilitatea punerii sub sechestru a bunurilor unor terti care nu au nici o calitate procesuala pentru a asigura o eventuala confiscare speciala, este important ca autoritatile sa-i ofere persoanei in discutie posibilitatea rezonabila si suficienté de a-si proteja interesele in mod adecvat $i eficient, in cadrul aceluiasi proces. Prin decizia nr.32 din 25.03.2021 de inadmisibilitate a sesiz nr.153g/2020 privind excepfia de neconstitutionalitate a articolelor 313 alin.(6) si 453 alin.(1) din Codul de procedurd penala (contestarea cu recurs si cu recurs in anulare a incheierilor judecitorului de instructie) Curtea Constitutional’ a Republicii Moldova a statuat ci Curfii Supreme de Justitie fi revine sarcina de a asigura uniformitatea interpretarii si aplicarii legislatiei de cétre instangele de judecaté, inclusiv prin intermediul recursului in interesul legii, care are aplicabilitate pentru viitor, sau prin intermediul recursului in anulare, care are aplicabilitate pentru un caz concret. ‘in acest context, Curtea observa ca in Codul de proceduré penalit nu exist nicio norma care i-ar interzice Curfii Supreme de Justifie si examineze recursul in anulare impotriva deciziilor irevocabile ale Curtilor de Apel pronunfate in urma examindrii cererilor de recurs referitoare la incheierile judecdtorului de instructie ce vizeazd etapa urmaririi penale, care confin vicii fundamentale si care nu pot fi remediate la etapa judecdrii cauzei in fond. 11. in temeiul celor mentionate mai sus, cu titlu de concluzie, menfiondm ci prin incheierea judecdtorului de instructie din cadrul Judec&toriei Chisinau (sediul Ciocana) Elena Costiue din 15.12.2020 (dosar nr.10-2157/2020) a fost violat dreptul de proprietate al SRL Continental Business Invest” si/sau asociatului acestei companii Russu Vladimir fra justificare, prin metode neprevazute de legea procesual penali si intr-o proceduri inechitabili fri citarea/participarea proprietarului, incalcari, care dac& nu vor fi corectate prin utilizarea acestei cai de atac, vor duce la 0 eventual condamnare a Republicii Moldova la CtEDO. Prin urmare, erorile grave de drept comise la examinarea plingerii indicate si a adoptarea incheierii judectoriei Chiginéu (sediul Ciocana) din 15.12.2020 nu pot fi corectate decat prin anularea hotirarii contestate. fn temeiul celor expuse, in scopul repararii erorilor de drept comise, conducandu-m& de prevederile art.51 alin.(6), art.452 alin.(1), art.453 alin.(1), art.454, art.456 din Codul de procedura penal, - SOLICIT: 1. Admiterea recursului in anulare. 2. Casarea incheierii judecatorului de instructie din cadrul Judecatoriei Chisinau (sediul Ciocana) Elena Costiuc din 15.12.2020, rejudecarea cauzei si respingerea plangerii depusa de Veaceslav Platon in conditiile art.313 din Codul de procedura penala. Anexe: - 3 copii ale recursului in anulare, in total pe file; - copia incheierii judecatorului de instructie din 15.12.2020, pe file; - copia ordonantei Procurorului General din 06.04.2021, pe 14 file. fot} Procurorul General /- / ci Vey Alexandr STOIANOGLO lS MOA sy Cc! CHV A