Sunteți pe pagina 1din 5

10 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 328/14.V.

2015

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentnd taxe sau alte venituri
ale bugetului de stat, pltite n plus sau necuvenit i pentru care nu exist obligaia de declarare
n temeiul prevederilor art. 21 alin. (4) i ale art. 117 alin. (1) din Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
avnd n vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea i funcionarea
Ministerului Finanelor Publice, cu modificrile i completrile ulterioare,

ministrul finanelor publice emite urmtorul ordin:

Art. 1. (1) Se aprob Procedura de restituire a sumelor c) ntiinare de restituire a unor sume reprezentnd taxe
reprezentnd taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, pltite sau alte venituri ale bugetului de stat, pltite n plus sau
n plus sau necuvenit i pentru care nu exist obligaia de necuvenit i pentru care nu exist obligaia de declarare, al
declarare, prevzut n anexa nr. 1. crei model este prevzut n anexa nr. 4.
(2) Pentru aplicarea procedurii de restituire prevzute la (3) Anexele nr. 14 fac parte integrant din prezentul ordin.
alin. (1) se aprob urmtoarele formulare: Art. 2. Direcia general de reglementare a colectrii
a) Cerere de restituire a unor sume reprezentnd taxe sau creanelor bugetare, Direcia general de tehnologia
alte venituri ale bugetului de stat, pltite n plus sau necuvenit i informaiei, Direcia general de administrare a marilor
pentru care nu exist obligaia de declarare, al crei model este contribuabili, direciile generale regionale ale finanelor
prevzut n anexa nr. 2; publice, precum i unitile subordonate acestora vor lua
b) Dispoziie de restituire a unor sume reprezentnd taxe msuri pentru ducerea la ndeplinire a prevederilor prezentului
sau alte venituri ale bugetului de stat, pltite n plus sau ordin.
necuvenit i pentru care nu exist obligaia de declarare, al Art. 3. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
crei model este prevzut n anexa nr. 3; Romniei, Partea I.

Ministrul finanelor publice,


Eugen Orlando Teodorovici

Bucureti, 6 mai 2015.


Nr. 528.

ANEXA Nr. 1

PROCEDUR
de restituire a sumelor reprezentnd taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, pltite n plus sau necuvenit
i pentru care nu exist obligaia de declarare

1. Prezenta procedur reglementeaz modalitatea de 2. Pentru restituirea sumelor prevzute la pct. 1, solicitanii
restituire, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) i ale art. 117 vor depune la autoritatea sau instituia public ce nu a realizat
alin. (1) din Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de prestaia solicitat ori la care au efectuat o plat n plus fa de
procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile obligaia legal o cerere de restituire a sumelor pltite n plus
ulterioare, a sumelor pltite la bugetul de stat n plus fa de sau necuvenit, pentru care nu exist obligaia de declarare.
obligaia legal ori a sumelor pltite n vederea realizrii unei 3. Cererea de restituire va fi nsoit de copii ale
prestaii care nu a mai fost efectuat i pentru care nu exist documentelor de plat ale solicitanilor i trebuie s cuprind
obligaia de declarare, ncasate de autoritile i instituiile urmtoarele elemente:
a) denumirea solicitantului;
publice, altele dect cele prevzute de Ordinul ministrului
b) codul de nregistrare fiscal;
finanelor publice nr. 2.465/2010 pentru aprobarea Procedurii de
c) domiciliul fiscal al solicitantului;
restituire a sumelor aferente veniturilor ncasate din activitatea d) suma i natura creanei solicitate la restituire;
desfurat de autoritile i instituiile publice reorganizate ca e) codul IBAN aferent contului n care se solicit restituirea,
instituii publice finanate integral de la bugetul de stat, potrivit n cazul n care nu se opteaz pentru restituirea sumei n
anexelor nr. 1 i 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea numerar;
unor autoriti i instituii publice, raionalizarea cheltuielilor f) banca la care este deschis contul n care se solicit
publice, susinerea mediului de afaceri i respectarea restituirea sumei;
acordurilor-cadru cu Comisia European i Fondul Monetar g) datele de identificare ale organului fiscal n a crui
Internaional. administrare se afl acesta;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 328/14.V.2015 11

h) motivul pentru care se solicit restituirea taxei, temeiul 13. n situaia n care solicitantul nu nregistreaz obligaii
legal al solicitrii i documente justificative, dac este cazul. fiscale restante, cererea de restituire, nsoit de dispoziia de
4.1. Autoritatea sau instituia public verific dac prestaia restituire, se transmite unitii Trezoreriei Statului la care este
nu s-a realizat ori dac plata a fost efectuat necuvenit sau n arondat solicitantul, care va efectua restituirea sumelor.
cuantum mai mare dect obligaia legal i emite, n termen de 14. Cererea de restituire va fi soluionat n termenul
15 zile, o dispoziie de restituire, aprobat de conductorul prevzut la art. 70 din Ordonana Guvernului nr. 92/2003,
autoritii sau instituiei publice, al crei model e prevzut la republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, calculat de
anexa nr. 3 la ordin, prin care s se confirme sumele pltite n la data nregistrrii acesteia de ctre compartimentul cu atribuii
plus fa de obligaia legal sau necuvenit, dup caz. de compensare/restituire sau de ctre unitatea Trezoreriei
4.2. Autoritatea sau instituia public verific ncadrarea n Statului care va efectua restituirea sumei, dup caz.
termenul legal de prescripie a dreptului de a cere compensarea 15. Restituirea de sume se face cu ntocmirea deciziei de
sau restituirea sumelor n cauz. restituire prevzute de Ordinul ministrului finanelor publice
5. n situaia n care persoana solicitant nu este ndreptit nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire i de
la restituire autoritatea sau instituia public respinge cererea i rambursare a sumelor de la buget, precum i de acordare a
ntiineaz solicitantul. dobnzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau
6. Documentele prevzute la pct. 3 i 4.1 sunt naintate, n rambursate cu depirea termenului legal, n 3 exemplare. n
termen de 3 zile de la aprobare, de ctre autoritatea sau baza deciziei de restituire aprobate, organul fiscal competent va
instituia public, unitii Trezoreriei Statului la care sunt ntocmi, n 3 exemplare, nota privind restituirea/rambursarea
arondate acestea. Totodat, n dispoziia de restituire se unor sume.
menioneaz numrul/data documentului prin care suma n 16. n cazul solicitanilor persoane juridice, restituirea
cauz a fost depus/virat n contul corespunztor de venituri sumelor cuvenite se efectueaz numai prin decontare bancar,
ale bugetului statului. n contul indicat prin cererea de restituire, iar n cazul
7.1. Unitatea Trezoreriei Statului verific urmtoarele datele solicitanilor persoane fizice, restituirea se efectueaz fie n
nscrise n documentele prevzute la pct. 3 i 4.1: numrul i contul bancar indicat prin aceeai modalitate de acetia, fie n
data documentului prin care s-a pltit suma la bugetul de stat, numerar, pentru sume mai mici de 500 lei, la ghieul unitii
suma pltit, organul fiscal competent n administrarea Trezoreriei Statului, n baza notei privind restituirea/rambursarea
solicitantului. unor sume.
7.2. n cazul n care suma pltit de solicitant a fost virat la 17. Dup efectuarea compensrii i a restituirii, dup caz,
bugetul de stat, cumulat cu alte sume ncasate de autoritatea unitatea Trezoreriei Statului pstreaz un exemplar al deciziei
sau instituia public, n dispoziia de restituire se va preciza de compensare i/sau al notei de restituire i le transmite pe
celelalte dou organului fiscal competent, n termen de dou
documentul prin care a fost pltit suma care include i suma
zile.
primit de la solicitant.
18. Organul fiscal competent, prin compartimentul cu atribuii
7.3. n cazul n care dispoziia de restituire nu cuprinde toate
de compensare/restituire, transmite solicitantului un exemplar
informaiile solicitate, unitatea Trezoreriei Statului o restituie
al deciziei de compensare i/sau al notei privind restituirea/
autoritii sau instituiei publice, mpreun cu documentaia
rambursarea unor sume i pstreaz la dosarul fiscal cte un
anexat, pentru corectare.
exemplar din acestea.
8. Unitatea Trezoreriei Statului care a ncasat suma 19. n vederea efecturii restituirii n numerar, organul fiscal
ntocmete, n termen de 3 zile de la primirea documentelor, transmite unitii Trezoreriei Statului, cu cel puin 7 zile
ordinul de plat prin care dispune transferul n format electronic lucrtoare naintea mplinirii termenului legal de soluionare a
al sumei respective din contul de venituri al bugetului de stat n cererii de restituire, decizia privind compensarea obligaiilor
care a fost aceasta virat iniial n contul de venituri ale bugetului fiscale i/sau nota privind restituirea/rambursarea unor sume,
de stat 20.A.36.21.00 Venituri ale bugetului de stat Sume mpreun cu ntiinarea de restituire a unor sume reprezentnd
restituite aferente veniturilor ncasate, codificat cu codul de taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, pltite n plus sau
identificare fiscal al solicitantului, deschis la unitatea Trezoreriei necuvenit i pentru care nu exist obligaia de declarare, al
Statului din cadrul organului fiscal competent, la care acesta crei model este prevzut la anexa nr. 4 la ordin.
este arondat. 20. Programarea pe zile a solicitanilor pentru care restituirea
9. Odat cu ntocmirea ordinului de plat pentru transferul se face n numerar se va efectua de ctre unitatea Trezoreriei
sumelor n cauz, unitatea Trezoreriei Statului care a ncasat Statului, cu ncadrarea n termenul legal de soluionare. Data la
suma transmite, n sistem electronic, unitii Trezoreriei Statului care a fost programat solicitantul n vederea ridicrii n numerar
la care este arondat solicitantul i documentele prevzute la a sumei va fi nscris de ctre unitatea Trezoreriei Statului n
pct. 3 i 4.1, scanate. ntiinarea de restituire.
10. Unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat 21. Unitatea Trezoreriei Statului va transmite organului fiscal
solicitantul transmite organului fiscal competent, n termen de competent, n ziua imediat urmtoare avizrii acestora, dou
dou zile de la primire, documentele prevzute la pct. 3 i 4.1, exemplare ale ntiinrii de restituire i/sau ale deciziei de
n vederea verificrii de ctre organul fiscal a eventualelor compensare, dup caz.
obligaii fiscale neachitate stabilite n sarcina solicitantului. 22. Organul fiscal competent, prin compartimentul cu atribuii
11. Compartimentul cu atribuii de compensare/restituire de compensare/restituire, va transmite solicitantului un exemplar
procedeaz la verificarea situaiei obligaiilor fiscale nregistrate al ntiinrii de restituire i/sau al deciziei privind compensarea
de ctre solicitant. obligaiilor fiscale, dup caz, cel trziu n ziua imediat urmtoare
12. n situaia n care se constat existena unor obligaii primirii acestor documente de la unitatea Trezoreriei Statului.
fiscale restante, suma solicitat se va restitui solicitantului numai 23. n situaia n care solicitantul nu se prezint la ghieul
dup constatarea compensrii cu obligaiile sale fiscale restante, unitii Trezoreriei Statului la data stabilit, unitatea de trezorerie
scop n care sunt emise, n 3 exemplare, i transmise unitii va efectua reprogramarea acestuia la o dat ulterioar, la
Trezoreriei Statului decizia privind compensarea obligaiilor solicitarea sa.
fiscale i/sau nota privind restituirea/rambursarea unor sume 24. Dup primirea documentelor, organul fiscal competent
n scopul efecturii operaiunilor de compensare i/sau restituire. va pstra un exemplar al deciziei privind compensarea
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 328/14.V.2015

obligaiilor fiscale i al notei privind restituirea/rambursarea unor de restituire cu privire la efectuarea operaiunilor de
sume, pentru nregistrarea operaiunilor n evidena analitic pe compensare/restituire.
pltitori, i l va transmite pe cellalt solicitantului, n termen de
26. Dosarele ntocmite n vederea soluionrii solicitrilor de
7 zile lucrtoare.
25. Concomitent, printr-o adres, organul fiscal competent restituire a sumelor ncasate n plus sau necuvenit la bugetul de
va informa autoritatea sau instituia public emitent a dispoziiei stat se arhiveaz la dosarul fiscal al solicitantului.

ANEXA Nr. 2

CERERE DE RESTITUIRE
a unor sume reprezentnd taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, pltite n plus sau necuvenit
i pentru care nu exist obligaia de declarare
Nr. ........... din data de .................
Ctre .........................*1)/.........................*2)

Prin prezenta, ..................................*3), cu sediul/domiciliul n localitatea ........................., str. ...................... nr. ..., bl. .....,
sc. ....., ap. ....., judeul/sectorul ............................, avnd C.U.I./C.N.P. ..............., administrat de .......................*4) i arondat unitii
Trezoreriei Statului .................................*5), rog a mi se restitui suma de ......................*6), reprezentnd ........................*7), achitat
n data de ..........................., avnd n vedere faptul c ..................................*8).
Restituirea va fi efectuat n numerar/n contul.......................*9), cod IBAN.................. *10), deschis la ...........................*11).

Semntura
..........................
L.S. (dac este cazul)

N O T :
Restituirea sumelor mai mici de 500 lei cuvenite persoanelor fizice se va efectua fie n numerar, fie n contul bancar
nscris de solicitant n cererea de restituire.
Exercitarea opiunii solicitantului se va face prin bararea cu o linie orizontal a denumirii necorespunztoare. n situaia n
care solicitantul nu i exercit opiunea, restituirea se va efectua n numerar, la ghieul unitii Trezoreriei Statului la care este
arondat solicitantul.
Restituirea sumelor cuvenite persoanelor juridice se va efectua numai prin decontare bancar, n contul bancar nscris de
solicitant n cererea de restituire.

Caracteristicile de tiprire, modul de difuzare, de utilizare i pstrare a formularului


Cerere de restituire a unor sume reprezentnd taxe sau alte venituri ale bugetului de stat,
pltite n plus sau necuvenit i pentru care nu exist obligaia de declarare
1. Denumirea: Cerere de restituire a unor sume reprezentnd taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, pltite n plus
sau necuvenit i pentru care nu exist obligaia de declarare
2. Formatul: A4/t1
3. Difuzare: se difuzeaz gratuit de ctre organele fiscale.
4. Caracteristicile de tiprire:
pe o singur fa;
se poate utiliza i echipament informatic pentru editare.
5. Se utilizeaz pentru restituirea sumelor reprezentnd taxe sau alte venituri ale bugetului de stat pltite n plus sau
necuvenit i pentru care nu exist obligaia de declarare.
6. Se ntocmete un exemplar unic de ctre solicitant.
7. Circul:
se depune la autoritatea sau instituia public ctre care a fost efectuat plata;
se transmite, n original, alturi de decizia de restituire, la unitatea Trezoreriei Statului care deservete autoritatea sau
instituia public;
n form scanat, ntre unitatea Trezoreriei Statului i organul fiscal.
8. Se arhiveaz la nivelul fiecrei instituii, n original, copie sau form scanat, dup caz.

*1) Denumirea autoritii/instituiei publice care a ncasat suma.


*2) Denumirea organului fiscal competent n administrarea solicitantului.
*3) Numele sau denumirea solicitantului.
*4) Denumirea organului fiscal competent n administrarea solicitantului.
*5) Denumirea unitii Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul sau organul fiscal competent n administrarea acestuia.
*6) Cuantumul sumei pentru care se solicit restituirea, n cifre i n litere.
*7) Denumirea taxei/tarifului/comisionului/contribuiei/etc. pltit(e) n plus fa de obligaia legal ori pltit(e) necuvenit, dup caz.
*8) Se va preciza motivul pentru care se solicit restituirea, respectiv dac suma a fost pltit n plus sau necuvenit.
*9) Simbolul contului bancar n care se dorete restituirea sumei.
*10) Codul IBAN aferent contului n care se solicit restituirea sumei.
*11) Denumirea bncii/trezoreriei/instituiei autorizate s desfoare operaiuni de plat, dup caz, la care solicitantul are deschis contul.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 328/14.V.2015 13

ANEXA Nr. 3
Denumirea autoritii/instituiei publice ..................
Sediul: localitatea ....................., str. ................... nr. ..........., judeul/sectorul ........................

DISPOZIIE DE RESTITUIRE
a unor sume reprezentnd taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, pltite n plus sau necuvenit
i pentru care nu exist obligaia de declarare

Nr. ................ din data de .........

n baza cererii nr. .............. din data de .......... a solicitantului ........................, cu sediul/domiciliul n localitatea ...............,
str. .................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeul/sectorul ............, avnd C.U.I./C.N.P. .............................., nregistrat la
autoritatea/instituia public cu nr. ............ din data de ..........., au fost efectuate verificri cu privire la situaia sumelor pltite n plus
sau necuvenit, ncasate cu documentul de plat ....................... nr. ............... din data de ............, n sum de ................ lei.
n urma verificrilor se certific dreptul de crean al solicitantului pentru suma total de ............. lei i se dispune restituirea
acesteia de la bugetul de stat, din contul ..................... *) n contul 20.A.36.21.00 Venituri ale bugetului de stat Sume restituite
aferente veniturilor ncasate din care organul fiscal competent dispune restituirea efectiv a sumei ctre solicitant.
Suma care face obiectul restituirii a fost virat la bugetul de stat n contul ............, cu OPT nr. ........... din data de .............,
n sum total de .............**).

Conductorul autoritii/instituiei publice

Numele i prenumele ........................


Semntura
L.S.

Verificat ntocmit
Funcia ...................................................... Funcia ......................................................
Numele i prenumele ................................ Numele i prenumele ................................
Data .......................................................... Data ..........................................................

Semntura ............................................... Semntura ...............................................

Caracteristicile de tiprire, modul de difuzare, de utilizare i pstrare a formularului Dispoziie de restituire a unor
sume reprezentnd taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, pltite n plus sau necuvenit i pentru care nu exist
obligaia de declarare
1. Denumirea: Dispoziie de restituire a unor sume reprezentnd taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, pltite n
plus sau necuvenit i pentru care nu exist obligaia de declarare
2. Formatul: A4/t1
3. Caracteristicile de tiprire:
pe o singur fa;
se poate utiliza i echipament informatic pentru editare i completare, cu adaptri adecvate situaiei contribuabilului.
4. Se utilizeaz pentru restituirea i individualizarea unor sume reprezentnd taxe sau alte venituri ale bugetului de stat
pltite n plus sau necuvenit i pentru care nu exist obligaia de declarare aferente veniturilor ncasate din activitatea desfurat
de autoritile i instituiile publice.
5. Se ntocmete n dou exemplare de ctre autoritatea sau instituia public ctre care a fost efectuat plata i creia
i-a fost adresat cererea de restituire.
6. Circul:
un exemplar la autoritatea sau instituia public emitent;
un exemplar la unitatea Trezoreriei Statului;
n form scanat, la organul fiscal competent.
7. Se arhiveaz la nivelul fiecrei instituii, n original sau n form scanat, dup caz.

*) Se nscrie contul de venituri ale bugetului de stat n care a fost virat suma care se restituie.
**) n cazul sumelor achitate n numerar la casieriile autoritilor i instituiilor publice se completeaz numrul/data documentului prin care autoritatea
sau instituia public a depus suma n contul corespunztor de venituri ale bugetului de stat.
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 328/14.V.2015
ANEXA Nr. 4
ANTET*1)
Nr. ......../data .........

Ctre*2) ......................
Cod de identificare fiscal ................
Str. ................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et..., ap...,
sectorul ..., localitatea ..........................,
judeul ......................., cod potal ......

NTIINARE DE RESTITUIRE
a unor sume reprezentnd taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, pltite n plus sau necuvenit i pentru care nu
exist obligaia de declarare

Ca urmare a Cererii dumneavoastr de restituire nr. ....................... din data de .......................... i a compensrii sumei
de ............ lei cu obligaiile fiscale neachitate nregistrate, a rezultat de restituit suma de ......... lei.
n vederea restituirii n numerar a acestei sume este necesar s v prezentai n data de ........................................ la
Trezoreria ..........................., cu sediul n str. ............... nr. ......, judeul/sectorul ................., pentru ridicarea sumei cuvenite,
prezentnd la ghieu aceast ntiinare i buletinul/cartea dumneavoastr de identitate.

Unitatea Trezoreriei Statului


.....................................................

Aprobat programare pentru


ridicarea numerarului n data de
.................................................
Conductorul unitii fiscale
Conductorul unitii
Nume i prenumele Trezoreriei Statului,
........................................... ...........................................
L.S. Data .................

ef compartiment,

Caracteristicile de tiprire, modul de difuzare, de utilizare i pstrare a formularului ntiinare de restituire a


unor sume reprezentnd taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, pltite n plus sau necuvenit i pentru care nu exist
obligaia de declarare
1. Denumirea: ntiinare de restituire a unor sume reprezentnd taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, pltite n
plus sau necuvenit i pentru care nu exist obligaia de declarare
2. Formatul: A4/t1
3. Caracteristicile de tiprire:
pe o singur fa;
se poate utiliza i echipament informatic pentru editare i completare, cu adaptri adecvate situaiei contribuabilului.
4. Se utilizeaz pentru ntiinarea contribuabilului persoan fizic, n situaia n care s-a solicitat restituirea n numerar i
suma de restituit nu depete plafonul de 500 lei.
5. Se ntocmete n dou exemplare de ctre organul fiscal competent.
6. Circul:
un exemplar la organul fiscal competent;
un exemplar la contribuabil;
un exemplar la unitatea Trezoreriei Statului.
7. Se arhiveaz de compartimentul cu atribuii de organizare a evidenei analitice pe pltitori, persoane fizice.

*1) Se vor trece sigla conform Ordinului preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului i
caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, cu modificrile ulterioare, denumirea i adresa organului fiscal emitent al
prezentului act administrativ.
*2) Numele, prenumele/denumirea i domiciliul fiscal; codul numeric personal, numrul de identificare fiscal, codul de nregistrare fiscal sau codul unic
de nregistrare, dup caz; alte date de identificare a debitorului.