Sunteți pe pagina 1din 111

31.12.

2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/1

II
(Acte fr caracter legislativ)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1268/2012 AL COMISIEI


din 29 octombrie 2012
privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului
European i al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii

COMISIA EUROPEAN, (2) n temeiul articolului 290 din Tratatul privind


funcionarea Uniunii Europene (denumit n continuare
TFUE), un act legislativ poate delega Comisiei
competena de a adopta acte fr caracter legislativ
avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, doar pentru a completa sau a modifica anumite
elemente neeseniale ale actelor legislative. n consecin,
unele dispoziii prevzute de Regulamentul (CE, Euratom)
nr. 2342/2002 au fost ncorporate n Regulamentul
financiar. Prin urmare, aceste dispoziii nu ar trebui s
avnd n vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al
fie incluse n prezentul regulament.
Parlamentului European i al Consiliului din 25 octombrie 2012
privind normele financiare aplicabile bugetului general al
Uniunii i de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom)
nr. 1605/2002 al Consiliului (1), n special articolele 8, 11, 13,
19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 38, 41, 44, 49, 53,
54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, (3) Pe durata activitii sale pregtitoare, Comisia a desfurat
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, consultri corespunztoare, inclusiv la nivel de experi, i
92, 93, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, a asigurat transmiterea simultan, prompt i adecvat a
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, documentelor relevante ctre Parlamentul European i
123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, Consiliu.
137, 138, 139, 140, 142, 144, 145, 146, 148, 151, 154, 156,
157, 181, 183, 184, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 195, 196,
199, 201, 203, 204, 205, 208 i 209,

(4) n ceea ce privete principiile bugetare, n special prin


cipiul unitii, simplificarea normelor care reglementeaz
ntruct: generarea i recuperarea dobnzii aferente prefinanrii i,
n special, exonerarea beneficiarilor de granturi de
obligaia de a genera astfel de dobnzi fac ca dispoziiile
privind domeniul de aplicare i condiiile pentru recu
(1) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului perarea dobnzii s devin caduce. n cazul n care o
din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar astfel de o obligaie ar fi n continuare impus entitilor
aplicabil bugetului general al Comunitilor Europene (2) crora le sunt ncredinate sarcini de execuie bugetar,
a fost modificat n mod substanial i nlocuit cu Regu normele care reglementeaz identificarea, utilizarea i
lamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 (denumit n contabilizarea dobnzii generate ar trebui s fie incluse
continuare Regulamentul financiar). Prin urmare, este n acordurile de delegare cu entitile respective. n
necesar s se alinieze Regulamentul (CE, Euratom) cazurile n care dobnda generat de prefinanare este
nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de datorat Uniunii n baza acestor acorduri, dobnda
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, respectiv ar trebui pltit la buget ca venituri alocate.
Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regula
mentul financiar aplicabil bugetului general al Comuni
tilor Europene (3) la Regulamentul financiar. Din
motive de claritate, este necesar s se nlocuiasc Regu
lamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002. (5) Pentru principiul anualitii, este important s se clarifice
semnificaia creditelor anuale i etapele pregtitoare ale
(1) JO L 298, 26.10.2012, p. 1. procedurii de angajament care, dac este finalizat pn
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1. la 31 decembrie, poate permite reportarea creditelor de
(3) JO L 357, 31.12.2002, p. 1. angajament.
L 362/2 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

(6) n ceea ce privete principiul unitii de cont, ar trebui s Prin urmare, datele cu caracter personal ar trebui s fie
se precizeze cursul de schimb de utilizat pentru conversia publicate numai dac aceast publicare este necesar i
dintre euro i celelalte monede pentru necesitile proporional cu obiectivul legitim urmrit.
gestionrii fluxului de numerar i ale contabilitii. n
plus, transparena n contabilizarea rezultatelor unor
astfel de operaiuni de conversie monetar ar trebui s
fie consolidat n continuare. Ca urmare a introducerii
monedei euro, obligaia Comisiei de a furniza statelor (11) Informaiile privind utilizarea fondurilor Uniunii ar trebui
membre informaii privind transferurile de numerar s fie publicate pe un site internet al instituiilor i ar
efectuate ntre diverse monede ar trebui s fie eliminat. trebui s includ cel puin numele, localitatea, suma i
scopul fondurilor. Informaiile respective ar trebui s ia n
considerare criteriile stabilite la articolul 35 alineatul (3)
din Regulamentul financiar, n special tipul i importana
atribuirii.

(7) n ceea ce privete derogrile de la principiul universali


tii, ar trebui s se precizeze tratamentul bugetar care
urmeaz s fie aplicat veniturilor alocate, n special
contribuiilor statelor membre sau ale rilor tere la (12) Numele i localitatea beneficiarilor fondurilor Uniunii ar
anumite programe ale Uniunii, precum i limitele trebui s fie publicate pentru premii, granturi i contracte
pentru compensarea cheltuielilor i a veniturilor. n atribuite n urma unei proceduri publice concureniale,
special, avnd n vedere practica actual, din motive de astfel cum este cazul, n special, n ceea ce privete
securitate juridic, este necesar s se clarifice ca regul concursurile, cererile de propuneri i cererile de oferte,
general c veniturile alocate ar trebui s genereze n cu respectarea principiilor TFUE i, n particular, a prin
mod automat credite de angajament i de plat, de cipiilor transparenei, proporionalitii, egalitii de
ndat ce veniturile au fost ncasate de instituie. Este, tratament i nediscriminrii. Mai mult, o astfel de
de asemenea, necesar s se specifice cazurile n care, n publicare ar trebui s contribuie la controlul procedurilor
mod excepional, veniturile alocate se pot pune la publice de selecie de ctre solicitanii concureni respini.
dispoziie nainte ca acestea s fi fost efectiv ncasate de
instituie.

(13) Publicarea datelor cu caracter personal care se refer la


persoane fizice nu ar trebui s depeasc durata de
utilizare a fondurilor de ctre beneficiari i, prin
urmare, ar trebui eliminat dup doi ani. Aceeai
(8) n ceea ce privete principiul specificitii, ar trebui s se
dispoziie ar trebui s se aplice n cazul datelor cu
stabileasc o definiie precis a modului de calcul al
caracter personal care se refer la persoane juridice a
procentului creditelor pe care instituiile sunt autorizate
cror denumire oficial identific una sau mai multe
s le transfere n temeiul autonomiei lor. Parlamentul
persoane fizice.
European i Consiliul ar trebui s primeasc informaii
complete printr-o justificare detaliat a cererilor de
transfer care trebuie s le fie prezentate.

(14) n majoritatea cazurilor care fac obiectul prezentului


regulament, publicarea se refer la persoane juridice.

(9) Referitor la buna gestiune financiar, este necesar s se


specifice obiectivele i frecvena minim a evalurilor ex
ante, intermediare i ex post ale programelor i ale activi (15) Atunci cnd sunt vizate persoane fizice, o astfel de
tilor, precum i informaiile care trebuie furnizate n publicare ar trebui avut n vedere doar respectndu-se
fia financiar legislativ. principiul proporionalitii dintre valoarea sumei
acordate i necesitatea de a controla utilizarea optim a
fondurilor. n ceea ce privete persoanele fizice,
publicarea regiunii la nivelul NUTS 2 este n concordan
cu obiectivul publicrii beneficiarilor, asigur egalitatea de
tratament ntre state membre de dimensiuni diferite,
(10) n ceea ce privete principiul transparenei, publicarea respectnd, totodat, dreptul beneficiarilor la via
datelor nominale referitoare la beneficiarii n cauz i a privat i, n special, la protecia datelor lor cu caracter
sumelor exacte primite de acetia sporete transparena n personal.
materie de utilizare a fondurilor respective. Punerea la
dispoziia cetenilor a unor astfel de informaii
ntrete controlul public asupra utilizrii sumelor
respective i contribuie la utilizarea optim a fondurilor
publice. n acelai timp, n cazul n care beneficiarii sunt (16) Informaiile privind bursele i alte modaliti de sprijin
persoane fizice, o astfel de publicare face obiectul direct acordat persoanelor fizice aflate n nevoie ar trebui
normelor privind protecia datelor cu caracter personal. s fie n continuare scutite de publicare.
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/3

(17) Pentru a asigura respectarea principiului egalitii de (25) n ceea ce privete gestiunea indirect, este necesar s se
tratament ntre beneficiari, publicarea de informaii refe stabileasc norme detaliate pentru procedurile de veri
ritoare la persoanele fizice ar trebui, de asemenea, s fie ficare i acceptare a conturilor i pentru excluderea din
asigurat n conformitate cu obligaia statelor membre de finanarea acordat de Uniune a cheltuielilor n legtur
a institui o transparen ampl a contractelor care cu care au fost efectuate pli cu nclcarea normelor
depesc suma prevzut n Directiva 2004/18/CE a aplicabile.
Parlamentului European i a Consiliului din 31 martie
2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a
contractelor de achiziii publice de lucrri, de bunuri i
de servicii (1).
(26) Entitile de drept privat care ndeplinesc sarcini preg
titoare sau auxiliare n numele Comisiei ar trebui s fie
selectate n conformitate cu procedurile de achiziii.
(18) Numele i localitatea beneficiarului, precum i suma i
scopul fondurilor nu ar trebui s fie publicate dac
risc s pun n pericol integritatea beneficiarului, astfel
cum este protejat de Carta drepturilor fundamentale a
Uniunii Europene, sau dac ar aduce atingere intereselor
(27) n ceea ce privete rolul actorilor financiari, reforma
comerciale legitime ale beneficiarului.
gestiunii financiare, precum i eliminarea controalelor
centralizate ex ante sporesc responsabilitile ordona
torilor de credite n toate operaiunile de venituri i chel
tuieli, inclusiv n privina sistemelor de control intern. Pe
(19) Nomenclatura bugetar ar trebui s furnizeze claritatea i viitor, Parlamentul European i Consiliul ar trebui s fie
transparena necesare pentru procesul bugetar. informate cu privire la numirea sau eliberarea din funcie
a unui ordonator de credite delegat. n consecin, ar
trebui, de asemenea, s se stabileasc sarcinile, responsa
bilitile i principiile procedurilor de urmat. Interna
(20) Actele care ar putea constitui un conflict de interese ar lizarea controalelor ex ante impune, n special, o distincie
trebui, de asemenea, s fie definite. clar ntre sarcinile referitoare la iniierea operaiunilor de
execuie bugetar i sarcinile referitoare la verificarea
unor astfel de operaiuni. n plus, fiecare instituie ar
trebui s adopte un cod de standarde profesionale
(21) n ceea ce privete gestiunea indirect, este necesar s se aplicabil personalului responsabil pentru verificrile ex
prevad cadrul unei astfel de delegri de competene i ante i ex post. Este, de asemenea, necesar s se prevad
coninutul acordului de delegare. Orice entitate sau c responsabilitile asumate sunt prezentate ntr-un
persoan creia i-au fost ncredinate sarcini de execuie raport anual ctre instituia care este nsrcinat, inter
bugetar ar trebui s garanteze un nivel de protecie a alia, cu verificrile ex post. Documentele justificative refe
intereselor financiare ale Uniunii care este echivalent cu ritoare la operaiunile efectuate ar trebui pstrate. n cele
cel prevzut de Regulamentul financiar. Condiiile n care din urm, toate diversele forme de proceduri negociate
Comisia poate accepta c sistemele, normele i proce pentru atribuirea contractelor publice, ntruct aceste
durile acestor entiti sau persoane sunt echivalente cu contracte reprezint derogri de la procedurile obinuite
cele proprii ar trebui stabilite n vederea asigurrii bunei de atribuire, ar trebui s fac obiectul unui raport special
gestiuni financiare a fondurilor Uniunii de ctre entitile adresat instituiei i al unei comunicri ctre Parlamentul
crora le-a fost ncredinat execuia. European i Consiliu.

(22) Ageniile executive, care rmn sub controlul Comisiei, ar


trebui s fie recunoscute ca ordonatori de credite delegai (28) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 ar trebui s
ai instituiei respective pentru execuia bugetului Uniunii. fie adaptat pentru a lua n considerare rolul dublu al
efului de delegaie n calitate de ordonator de credite
subdelegat pentru Serviciul European de Aciune
Extern (denumit n continuare SEAE) i, n ceea ce
(23) n cazul gestiunii indirecte cu organizaii internaionale, privete creditele operaionale, pentru Comisie.
ar trebui s se identifice organizaiile eligibile pentru acest
tip de gestiune.

(29) Pentru a clarifica responsabilitile, ar trebui s se stabi


(24) n cazul n care sarcinile de execuie bugetar sunt ncre leasc, de asemenea, o definiie precis a sarcinilor i a
dinate organismelor de drept public sau organismelor de responsabilitilor ordonatorului de credite n ceea ce
drept privat cu o misiune de serviciu public, condiiile privete sistemele contabile, gestionarea trezoreriei,
desemnrii lor ar trebui s fie stabilite. gestionarea conturilor bancare i dosarele terilor. De
asemenea, ar trebui s se precizeze dispoziiile privind
(1) JO L 134, 30.4.2004, p. 114. eliberarea din funcie a ordonatorului de credite.
L 362/4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

(30) De asemenea, ar trebui stabilite condiiile de utilizare a msur s efectueze plata n perioada suplimentar, dar
conturilor de avans, un sistem de gestiune care constituie nu mai poate s depun o astfel de garanie innd seama
o excepie de la procedurile bugetare uzuale, i ar trebui n mod corespunztor de principiul proporionalitii.
precizate sarcinile i responsabilitile administratorilor
contului de avans, precum i cele ale ordonatorului de
credite i ale contabilului n ceea ce privete controlul
conturilor de avans. Parlamentul European i Consiliul
(34) Pentru a asigura gestionarea activelor, obinndu-se,
ar trebui s fie informate cu privire la orice numire sau
totodat, remuneraii financiare, este necesar s se inves
eliberare din funcie. Din motive de eficien, n delegaii
teasc sumele ncasate provizoriu, cum ar fi amenzile n
ar trebui s se constituie doar un singur cont de avans,
domeniul concurenei care sunt contestate, n active
pentru credite att din seciunile din buget ale Comisiei,
financiare i s se stabileasc atribuirea dobnzilor
ct i din cele ale SEAE. S-a dovedit necesar s se
generate de aceste investiii.
introduc posibilitatea de a utiliza carduri de debit
legate de conturile de avans pentru a facilita plile, n
special n cadrul delegaiilor Uniunii i al reprezen
tanelor, i pentru a evita riscurile asociate manipulrii
de numerar. (35) n vederea asigurrii faptului c toate informaiile
necesare pentru adoptarea deciziilor de finanare se afl
la dispoziia Comisiei, este necesar s se stabileasc
cerinele minime referitoare la coninutul deciziilor de
finanare privind granturi, achiziii, fonduri fiduciare,
(31) Odat definite sarcinile i responsabilitile fiecrui actor premii i instrumente financiare.
financiar, acetia pot fi considerai rspunztori numai n
condiiile prevzute de Statutul funcionarilor Uniunii
Europene i de Regimul aplicabil altor ageni ai Uniunii
Europene. Grupul specializat n domeniul neregulilor
financiare nfiinat n cadrul fiecrei instituii s-a dovedit (36) n ceea ce privete cheltuielile, relaia dintre deciziile de
a fi un mecanism eficient pentru a stabili dac au finanare, angajamentele globale i angajamentele indivi
survenit nereguli de natur financiar i, prin urmare, duale, precum i caracteristicile acestor diverse etape ar
ar trebui meninut. Este necesar s se stabileasc trebui s fie definite pentru a stabili un cadru clar pentru
procedura prin care un ordonator de credite poate diferitele faze de execuie a bugetului.
solicita confirmarea unei instruciuni despre care
consider c implic nereguli sau pe care o consider
contrar principiului bunei gestiuni financiare, fiind
astfel exonerat de orice rspundere. (37) Este necesar s se clarifice relaia dintre operaiunile de
validare, de ordonanare i de plat i controalele care
trebuie efectuate de ordonatorul de credite la validarea
cheltuielilor, cu andosarea bun de plat. Ar trebui s
(32) n ceea ce privete veniturile, cu excepia cazului special se precizeze documentele justificative de ntocmit pentru
al resurselor proprii reglementat de Decizia pli i ar trebui stabilite normele pentru nchiderea prefi
2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 nanrilor i a plilor intermediare.
privind sistemul de resurse proprii al Comunitilor Euro
pene (1), este necesar s se precizeze sarcinile i
controalele care sunt de responsabilitatea ordonatorilor
de credite n diferite etape ale procedurii: ntocmirea (38) Ar trebui s se stabileasc norme detaliate pentru
unei estimri a creanelor, ordinul de recuperare, expe aplicarea termenelor aferente operaiunilor de validare i
dierea notei de debit care informeaz debitorul cu privire de plat, inndu-se seama de Directiva 2011/7/UE a
la constatarea creanei, calculul eventualelor dobnzi Parlamentului European i a Consiliului din 16 februarie
penalizatoare datorate i decizia, dac este necesar, de a 2011 privind combaterea ntrzierii n efectuarea plilor
renuna la crean n conformitate cu criteriile care n tranzaciile comerciale (2) n vederea asigurrii faptului
garanteaz respectarea bunei gestiuni financiare pentru c nu exist nicio ntrziere nejustificat pentru plile
a asigura o colectare eficient a veniturilor. ctre beneficiari.

(33) Este necesar s se specifice rolul contabilului n colectarea (39) n ceea ce privete auditul intern, este necesar s se
veniturilor i n acordarea oricrui termen suplimentar stabileasc procedura pentru numirea auditorului i s
pentru plata cheltuielilor. Contabilul ar trebui s se garanteze independena acestuia n cadrul instituiei
dispun, de asemenea, de flexibilitate n recuperarea care l-a numit i creia trebuie s-i prezinte rapoarte
plilor, cum ar fi posibilitatea de a compensa creanele referitoare la activitile sale. Parlamentul European i
n mod direct, sau, n situaii excepionale, s renune la Consiliul ar trebui s fie informate cu privire la orice
cerina depunerii unei garanii pentru a rambursa o numire sau eliberare din funcie pentru a se asigura trans
datorie, n cazul n care debitorul este dispus i n parena n relaia cu Parlamentul European i Consiliul.

(1) JO L 163, 23.6.2007, p. 17. (2) JO L 48, 23.2.2011, p. 1.


31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/5

(40) Normele privind achiziiile ar trebui s se bazeze pe (47) Este necesar s se clarifice domeniul de aplicare al titlului
Directiva 2004/18/CE. Este necesar s se defineasc privind granturile, n special n ceea ce privete tipul de
diversele tipuri de proceduri de achiziii, msurile de aciune sau organismul de interes general european
publicitate i de publicare aplicabile, condiiile n care eligibil pentru granturi, precum i cu privire la tipurile
se poate utiliza un anumit tip de procedur i principalele de angajamente juridice care pot fi utilizate pentru a
caracteristici ale procedurilor existente, specificarea crite acoperi granturile. Pentru angajamentele juridice
riilor de selecie i de atribuire, normele de acces la respective, ar trebui s se precizeze criteriile de alegere
documentele de licitaie i modalitile de comunicare ntre acorduri i decizii, coninutul lor minim i posibi
cu ofertanii sau candidaii i, pentru cazurile n care litatea de a ncheia un acord specific de grant sau o
Comisia atribuie contracte n nume propriu, pragurile decizie specific de grant n contextul parteneriatelor-
aplicabile i normele de estimare a valorii contractelor cadru, astfel nct s se asigure egalitatea de tratament
care trebuie atribuite. i s se evite restricionarea accesului la finanare din
partea Uniunii.

(41) Scopul procedurilor de atribuire a contractelor este acela


de a satisface nevoile instituiilor n cele mai bune
condiii posibile, garantndu-se, totodat, egalitatea (48) Domeniul de aplicare al titlului privind granturile ar
accesului la contracte publice i respectarea principiilor trebui, de asemenea, s in seama de introducerea n
transparenei i nediscriminrii. n vederea asigurrii Regulamentul financiar, pe de-o parte, a titlurilor
transparenei i a egalitii de tratament al candidailor specifice privind premiile i instrumentele financiare i,
i al ofertanilor, precum i a deplinei responsabiliti a pe de alt parte, a principalelor norme aplicabile grantu
ordonatorilor de credite n alegerea final, este necesar s rilor, de costurile eligibile, de eliminarea principiului
se stabileasc procedura pentru deschiderea i apoi degresivitii, de utilizarea formelor simplificate de
evaluarea ofertelor i a cererilor de participare, de la granturi (sume forfetare, costuri unitare i rate forfetare)
numirea unei comisii pn la decizia motivat i docu i de eliminarea prezentrii obligatorii a garaniilor de
mentat de atribuire, care aparine n final autoritii prefinanare.
contractante.

(42) Pe baza experienei anterioare, este necesar s se stabi


leasc o nou procedur de achiziii pentru contracte cu (49) Progresele nregistrate n direcia schimbului electronic de
valoare medie. Este necesar s se permit utilizarea listei informaii i a transmiterii electronice a documentelor,
vnztorilor n aceleai condiii ca cererea de exprimare care constituie o msur major de simplificare, ar
a interesului existent, ntruct lista respectiv genereaz trebui s fie nsoite de condiii clare de acceptare a
o sarcin administrativ mai redus pentru potenialii sistemelor care urmeaz s fie utilizate, astfel nct s
ofertani. se instituie un mediu solid din punct de vedere juridic.

(43) n scopul de a proteja interesele financiare ale Uniunii pe


durata executrii contractului, este necesar s se prevad (50) Principiile nonprofitului i cofinanrii ar trebui s fie
posibilitatea de a impune entitilor care furnizeaz capa revizuite n conformitate cu clarificrile i msurile de
citate financiar n cadrul procedurilor de achiziii s fie simplificare introduse n Regulamentul financiar. n
rspunztoare n solidar pentru executarea contractului special, din motive de claritate, este necesar s se stabi
corespunztor. leasc norme detaliate privind tipurile de venituri care
trebuie recunoscute n baza principiului nonprofitului,
precum i privind formele de cofinanare extern i
contribuiile n natur.
(44) Pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii i a
garanta controlul asupra executrii contractului, este
necesar s se prevad posibilitatea de a impune contrac
tantului s efectueze el nsui n mod direct anumite
sarcini fundamentale.
(51) n ceea ce privete principiul transparenei, adoptarea i
publicarea programelor de lucru multianuale ar trebui s
fie autorizate, ntruct acestea au o valoare adugat
(45) n scopul de a garanta executarea unui contract la cele pentru solicitani, care pot s anticipeze mai uor i s
mai nalte standarde profesionale, este necesar s se se pregteasc mai bine pentru cererile de propuneri. n
prevad posibilitatea de a respinge ofertanii susceptibili acest context, ar trebui s se precizeze condiiile n care
s se afle ntr-o situaie de conflict de interese. programele de lucru pot fi considerate decizii de
finanare. Pentru a asigura transparena, este necesar, de
asemenea, s se publice cererile de propuneri, cu excepia
cazurilor de urgen sau a celor n care aciunea nu poate
(46) Avnd n vedere c cerina privind garaniile financiare fi pus n aplicare dect de o singur entitate. Este
nu mai este automat, este necesar s se stabileasc necesar s se specifice coninutul minim al unei astfel
criteriile conform crora acestea pot fi solicitate. de publicri.
L 362/6 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

(52) ntruct condiiile de eligibilitate pentru taxa pe valoarea unor audituri financiare pentru solicitrile care implic
adugat (TVA) pltit de beneficiari sunt susceptibile s sume mai mari; n etapa plii prefinanrilor, n cazul
genereze erori i discrepane, este necesar s se asigure n care riscurile evaluate de ordonatorul de credite
faptul c noiunea de TVA nerecuperabil i cea de justific acest lucru, prin solicitarea unor garanii
persoane neimpozabile, n sensul articolului 13 financiare n avans i, n etapa de plat intermediar
alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului sau de plat a soldului, prin prezentarea certificatelor
din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al stabilite de auditori pentru cererile de plat care implic
taxei pe valoarea adugat (1) sunt nelese i aplicate n sumele cele mai mari i care prezint riscurile cele mai
mod consecvent, prin trimitere la activitile pe care nsemnate.
aceste noiuni le nglobeaz.

(53) n vederea asigurrii transparenei, a egalitii de


tratament pentru solicitani i a consolidrii responsabi (56) Condiiile i procedurile pentru suspendarea i reducerea
litii ordonatorilor de credite, este necesar s se stabi granturilor ar trebui s fie clarificate, astfel nct s se
leasc procedura de atribuire, de la cererea de grant, defineasc mai bine motivele unei astfel de suspendri
referitor la care Comisia ar fi trebuit s furnizeze sau reduceri, s se furnizeze informaii corespunztoare
informaii minime pentru solicitani, pn la evaluarea beneficiarilor i s se asigure c acetia au posibilitatea de
acesteia n funcie de criteriile de eligibilitate, de selecie a-i exercita dreptul la aprare n orice etap.
i de atribuire precizate anterior, nainte ca ordonatorul
de credite competent s ia decizia sa final, documentat
n mod corespunztor. Este necesar s se stabileasc
norme detaliate privind componena i sarcinile comi
tetului responsabil de evaluarea propunerilor n funcie (57) Buna gestionare a fondurilor Uniunii nseamn, de
de criteriile de selecie i de atribuire, precum i posibi asemenea, c beneficiarii granturilor Uniunii le utilizeaz
litile de a-i contacta pe solicitani n cursul procedurii n mod economic i eficient. n special, costurile
de atribuire sau de a-i invita s i ajusteze propunerile. contractelor atribuite de beneficiari pentru punerea n
Aceste posibiliti ar trebui s reflecte n mod cores aplicare a aciunii ar trebui s fie eligibile, cu condiia
punztor cerinele n materie de bun administrare ca aceste contracte de executare s fie atribuite ofertei
introduse n Regulamentul financiar i ar trebui s celei mai avantajoase din punct de vedere economic.
includ condiiile n care propunerile pot fi ajustate
nainte de semnarea acordurilor de grant sau de noti
ficarea deciziilor de grant, asigurnd, totodat, egalitatea
de tratament al solicitanilor i respectarea principiului
conform cruia iniiativa aciunilor revine exclusiv solici (58) ntruct restriciile privind acordarea de sprijin financiar
tanilor. terilor sunt atenuate n Regulamentul financiar, este
necesar s se stabileasc dispoziii minime care s fie
convenite la nivelul acordului de grant sau care s fie
(54) Utilizarea sumelor forfetare, a costurilor unitare i a introduse n decizia de grant pentru a se face n mod
ratelor forfetare fiind facilitat i extins n temeiul Regu clar diferena ntre acordarea de sprijin financiar terilor
lamentului financiar, definiiile acestor forme simplificate de ctre un beneficiar i execuia sarcinilor bugetare de
de granturi ar trebui s fie clarificate. Este necesar, n ctre un delegatar n cadrul gestiunii indirecte.
special, s se clarifice faptul c acestea sunt menite, ca
orice form de grant, s acopere categorii de costuri
eligibile i s se indice c valorile lor nu ar trebui n
mod obligatoriu s fie stabilite ex ante, ceea ce este
deosebit de relevant atunci cnd acestea sunt calculate (59) Competenele de a impune penaliti beneficiarilor gran
pe baza practicilor obinuite ale beneficiarului de contabi turilor ar trebui s fie aliniate la cele atribuite n contextul
lizare a costurilor. Este necesar, de asemenea, s se achiziiilor, lundu-se n considerare faptul c acestea
asigure stabilitatea normelor de finanare n cadrul unui sunt de aceeai natur i ar trebui s fac obiectul
program specific. n acest scop, ar trebui s se permit acelorai norme din punctul de vedere al eficacitii i
utilizarea formelor simplificate de granturi pe parcursul al proporionalitii.
ntregii sale durate. n scopuri statistice, metodologice sau
de prevenire i detectare a fraudelor, este necesar s existe
acces la informaiile contabile generale furnizate de un
beneficiar, chiar i n cazul n care granturile sunt
finanate prin sume forfetare, costuri unitare sau rate (60) Ca i granturile, premiile ar trebui s fac obiectul prin
forfetare. Aceste verificri, ns, nu ar trebui s fie cipiilor transparenei i egalitii de tratament. n acest
utilizate pentru punerea sub semnul ntrebrii a context, caracteristicile minime ale programelor de
valorilor unitare ale sumelor forfetare, ale costurilor lucru i ale concursurilor ar trebui, de asemenea, s fie
unitare sau ale ratelor forfetare convenite deja. stabilite, innd seama de cerinele corespunztoare
pentru granturi. n special, ar trebui s se precizeze
condiiile n care programele de lucru pot fi considerate
(55) Buna gestiune financiar impune Comisiei s se protejeze drept decizii de finanare, precum i coninutul minim al
prin garanii: n etapa cererilor de grant, prin efectuarea regulilor de concurs, mai ales condiiile pentru plata
premiului ctre ctigtori n cazul atribuirii, i mijloacele
(1) JO L 347, 11.12.2006, p. 1. de publicare corespunztoare.
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/7

(61) Respectarea principiului transparenei i al egalitii de computerizate de contabilitate, n special n scopul de a


tratament impune, de asemenea, stabilirea unei se asigura securitatea accesului i pista de audit pentru
proceduri de atribuire clar definite, de la data prezentrii orice modificri aduse sistemelor.
dosarelor de participare, la informarea solicitanilor i la
notificarea ctigtorului. Aceast procedur ar trebui s
includ evaluarea dosarelor de participare de ctre un
grup de experi numii de ordonatorul de credite (67) n ceea ce privete inerea evidenelor, este necesar s se
competent, utiliznd criteriile de atribuire anunate n precizeze principiile aplicabile registrelor contabile,
regulile de concurs pentru a asigura competena i balanei de verificare, reconcilierii periodice a soldurilor
neutralitatea n evaluarea dosarelor de participare. Pe totale din aceast balan i stocurilor i s se specifice
baza recomandrilor lor, ordonatorul de credite componentele planului de conturi adoptat de contabilul
competent ar trebui s adopte decizia final cu privire Comisiei. Ar trebui s se prevad normele aplicabile nre
la acordarea premiului, ntruct responsabilitatea pentru gistrrii operaiunilor, n special metoda nregistrrii n
execuia bugetar revine ntotdeauna Comisiei. partid dubl, normele de conversie a operaiunilor care
nu sunt exprimate n euro i documentele justificative
pentru nregistrrile contabile. De asemenea, ar trebui
s se precizeze coninutul evidenelor contabile.
(62) Pentru a asigura o punere n aplicare armonizat a
diverselor instrumente financiare n interiorul Comisiei,
cadrul general inclus n titlul VIII din Regulamentul
(68) n vederea unei gestionri eficiente a activelor, este
financiar ar trebui s fie completat de norme detaliate
necesar s se stabileasc normele referitoare la inventa
pentru gestionarea instrumentelor financiare, inclusiv
rierea patrimoniului i s se clarifice responsabilitile
dispoziii privind selecia entitilor crora le este ncre
care revin n acest domeniu contabililor i ordonatorilor
dinat execuia, coninutul acordurilor de delegare,
de credite, precum i normele aplicabile revnzrii
costurile i onorariile de gestiune, i pentru conturile
bunurilor nscrise n inventar.
fiduciare.

(69) Pentru aciunile externe, prezentul regulament, n confor


(63) Normele pentru selecia intermediarilor financiari i a mitate cu Regulamentul financiar, ar trebui s prevad
beneficiarilor finali ar trebui s fie definite n special excepiile care reflect caracteristicile operaionale
atunci cnd instrumentele financiare sunt gestionate n specifice sectorului respectiv, n principal n ceea ce
mod direct n cazuri excepionale, fie prin vehicule privete achiziiile i atribuirea granturilor, n special
investiionale special concepute, fie prin alte mecanisme pentru c aceste proceduri sunt efectuate de autoritile
de execuie, asigurnd astfel utilizarea eficient a rilor tere care beneficiaz de sprijin financiar din partea
fondurilor Uniunii. Uniunii. n ceea ce privete achiziiile, astfel de diferene
ar trebui s se refere, n principal, la tipurile de proceduri
i la pragurile de la care acestea se aplic. n ceea ce
privete granturile, finanarea integral ar trebui permis
(64) Este necesar s se determine condiiile de utilizare a n anumite cazuri, mai ales pentru a lua n considerare
instrumentelor financiare, inclusiv efectul de prghie, i capacitatea redus de cofinanare a beneficiarilor.
cadrul de monitorizare. Este necesar, de asemenea, s se
asigure c instrumentele financiare sunt aplicate pe baza
unei evaluri ex ante solide, care s permit Comisiei s le
conceap n mod specific pentru a rspunde (70) Este necesar s se stabileasc dispoziii detaliate privind
disfuncionalitilor pieei i situaiilor investiionale utilizarea sprijinului bugetar, specificndu-se condiiile n
suboptime. care se poate recurge la sprijin bugetar i obligaia parte
nerului de a furniza Comisiei informaii prompte i
fiabile pentru a evalua ndeplinirea acestor condiii.

(65) n ceea ce privete inerea contabilitii i prezentarea


conturilor, principiile contabile general acceptate pe
care trebuie s se bazeze situaiile financiare sunt (71) n ceea ce privete fondurile fiduciare ale Uniunii, este
definite n normele contabile ale Uniunii. Aceste norme necesar s se specifice principiile aplicabile contribuiei
contabile specific, de asemenea, condiiile de nregistrare Uniunii la fondurile fiduciare ale Uniunii, precum i
n contabilitate a unei tranzacii, normele de evaluare a contribuiile celorlali donatori, s se stabileasc
activelor i pasivelor i de constituire a provizioanelor normele contabile i normele de raportare pentru
pentru a se asigura c informaiile sunt prezentate n fondurile fiduciare ale Uniunii, n special pentru
mod adecvat, complet i exact. dobnzile acumulate n contul bancar al fondului
fiduciar, s se clarifice responsabilitile care revin
actorilor financiari i Consiliului de administraie al
fondului fiduciar, precum i s defineasc obligaiile de
(66) n ceea ce privete aspectele contabile, ar trebui s se audit extern. Este necesar, de asemenea, s se garanteze o
precizeze obligaia contabilului fiecrei instituii de a reprezentare echitabil a donatorilor participani n cadrul
ntocmi documente care s descrie organizarea conturilor Consiliului de administraie al fondului fiduciar i s se
i procedurile contabile ale instituiei respective i de a asigure un vot pozitiv obligatoriu al Comisiei pentru
defini condiiile care trebuie respectate de sistemele utilizarea fondurilor.
L 362/8 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

(72) n vederea simplificrii procedurilor de achiziii n cadrul interesului, i obiectul sarcinilor acestora. De asemenea,
aciunilor externe, unele praguri au fost modificate, iar ar trebui s se publice remuneraia acestora, n cazul n
alte praguri i proceduri de gestionare rezultate din care depete suma de 15 000 EUR.
dispoziiile comune au fost adugate i adaptate.

(73) n ceea ce privete granturile, condiiile de derogare de la (77) Noua procedur introdus la articolul 203 din Regula
principiul cofinanrii ar trebui s fie raionalizate n mentul financiar ar trebui s fie completat, n special n
conformitate cu Regulamentul financiar. ceea ce privete tipul costurilor care trebuie incluse n
pragurile stabilite la acest articol. Este necesar s se stabi
leasc norme detaliate privind proiectele imobiliare n
(74) Pentru a garanta buna gestiune a creditelor Uniunii, este
delegaiile Uniunii, avnd n vedere particularitile
necesar, de asemenea, s se specifice condiiile prealabile
acestora, n special n cazuri de urgen. n cazul
i normele care trebuie incluse n acorduri atunci cnd
cldirilor rezideniale care trebuie s fie nchiriate sau
gestionarea creditelor este descentralizat sau dac se
achiziionate pentru o perioad scurt, i anume cele
utilizeaz conturi de avans.
din delegaii, este oportun s se prevad c ar trebui s
fie excluse din procedura prevzut la articolul 203 din
(75) Este oportun s se defineasc oficiile europene i s se Regulamentul financiar. Achiziionarea de terenuri cu
stabileasc norme specifice privind Oficiul pentru titlu gratuit sau pentru o sum simbolic nu ar trebui
Publicaii i dispoziii de autorizare a contabilului s fac obiectul procedurii prevzute la articolul 203 din
Comisiei s delege o parte din sarcinile sale personalului Regulamentul financiar, ntruct aceasta nu impune n
acestor oficii. Ar trebui, de asemenea, s se prevad sine o sarcin suplimentar asupra bugetului.
proceduri de operare pentru conturile bancare pe care
oficiile europene pot fi autorizate s le deschid n
numele Comisiei. (78) Pentru a asigura coerena cu dispoziiile Regulamentului
financiar, este necesar s se stabileasc dispoziii tranzi
(76) Prin analogie cu publicarea informaiilor privind benefi torii. n plus, n vederea asigurrii coerenei cu temeiul
ciarii fondurilor Uniunii, ar trebui s se publice lista juridic sectorial, este oportun s se amne aplicarea
experilor menionai la articolul 204 din Regulamentul dispoziiilor privind modurile de gestionare i instru
financiar, selectai n urma unei cereri de exprimare a mentele financiare pn la 1 ianuarie 2014,

ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:

PARTEA I

DISPOZIII COMUNE

TITLUL I alineatul (1) litera (c) punctele (ii)-(viii) din Regulamentul


financiar prevede c prefinanarea se pltete n conturi sau
OBIECTUL
subconturi bancare care permit identificarea fondurilor i a
dobnzilor aferente. n caz contrar, metodele contabile ale bene
Articolul 1 ficiarilor sau ale intermediarilor trebuie s fac posibil identi
Obiectul ficarea fondurilor pltite de Uniune i a dobnzilor sau a altor
beneficii generate de fondurile respective.
Prezentul regulament stabilete normele de aplicare a Regula
mentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (denumit n continuare
Regulamentul financiar).
Dispoziiile prezentului regulament privind dobnzile la prefi
nanare nu aduc atingere nregistrrii prefinanrilor n partea de
active a situaiilor financiare, astfel cum se prevede n normele
contabile menionate la articolul 143 din Regulamentul
TITLUL II financiar.
PRINCIPII BUGETARE

CAPITOLUL 1 CAPITOLUL 2

Principiul unitii i al exactitii bugetare Principiul anualitii

Articolul 2 Articolul 3
Contabilizarea dobnzii generate de prefinanare Creditele pentru exerciiul financiar
[articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul financiar] [articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul financiar]
n cazul n care dobnda este datorat bugetului, acordul Creditele de angajament i creditele de plat autorizate pentru
ncheiat cu entitile sau persoanele enumerate la articolul 58 exerciiul financiar constau n:
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/9

(a) credite prevzute n buget, inclusiv bugetele rectificative; Comisia informeaz Parlamentul European i Consiliul cu
privire la creditele astfel anulate n termen de o lun de la
anularea n conformitate cu primul paragraf.
(b) credite reportate;

(4) Creditele reportate n conformitate cu articolul 13


(c) credite reconstituite n conformitate cu articolele 178 i 182 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar pot fi
din Regulamentul financiar; utilizate pn la data de 31 decembrie a exerciiului financiar
urmtor.

(d) credite rezultate din pli de prefinanare care au fost


rambursate n conformitate cu articolul 177 alineatul (3)
(5) Creditele reportate n conformitate cu alineatele (1)-(4) se
din Regulamentul financiar;
identific n situaiile contabile.

(e) credite prevzute ca urmare a ncasrii de venituri alocate n


cursul exerciiului financiar sau al exerciiilor financiare CAPITOLUL 3
anterioare i neutilizate.
Principiul unitii de cont

Articolul 5
Articolul 4
Cursul de schimb ntre euro i alte monede
Anularea i reportarea creditelor
(articolul 19 din Regulamentul financiar)
[articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul financiar]
(1) Fr a aduce atingere dispoziiilor specifice rezultate din
(1) Creditele de angajament i creditele nedifereniate aferente aplicarea regulamentelor sectoriale, ordonatorul de credite
proiectelor imobiliare menionate la articolul 13 alineatul (2) competent efectueaz conversia dintre euro i alte monede
litera (a) din Regulamentul financiar pot fi reportate numai utiliznd cursul de schimb zilnic pentru euro, publicat n
dac angajamentele nu au putut fi realizate nainte de data de Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C.
31 decembrie a exerciiului financiar din motive independente
de ordonatorul de credite i dac etapele pregtitoare sunt
suficient de avansate pentru a permite s se estimeze n mod
rezonabil c angajamentul va fi realizat pn la data de 31 n cazul n care conversia dintre euro i alte monede este
martie a anului urmtor, sau pn la data de 31 decembrie, efectuat de contractani sau de beneficiari, se aplic dispoziiile
n cazul proiectelor imobiliare. specifice de conversie prevzute de contractele de achiziie, acor
durile de grant sau acordurile de finanare.

(2) Etapele pregtitoare menionate la articolul 13 alineatul (2)


litera (a) din Regulamentul financiar, care trebuie finalizate pn la
(2) Pentru a evita ca operaiunile de conversie monetar s
data de 31 decembrie a exerciiului financiar n scopul de a
aib un impact semnificativ asupra nivelului cofinanrii Uniunii
permite reportarea pentru exerciiul urmtor, sunt n special:
sau un impact negativ asupra bugetului Uniunii, dispoziiile
specifice privind conversia menionate la alineatul (1) prevd,
dup caz, calcularea unei rate de schimb ntre euro i alte
(a) pentru angajamente globale n sensul articolului 85 din monede prin utilizarea valorii medii a cursului de schimb
Regulamentul financiar, adoptarea unei decizii de finanare zilnic ntr-o perioad dat.
sau finalizarea pn la data n cauz a consultrii cu depar
tamentele vizate din fiecare instituie pentru adoptarea
deciziei;
(3) n cazul n care cursul de schimb zilnic pentru euro nu
este publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pentru
moneda n cauz, ordonatorul de credite competent utilizeaz
(b) pentru angajamente individuale n sensul articolului 85 din
cursul contabil menionat la alineatul (4).
Regulamentul financiar, finalizarea seleciei potenialilor
contractani, beneficiari, ctigtori ai premiilor sau dele
gatari.
(4) n scopurile contabile prevzute la articolele 151-156 din
Regulamentul financiar i sub rezerva articolului 240 din
(3) Creditele reportate n conformitate cu articolul 13 prezentul regulament, conversia dintre euro i o alt moned
alineatul (2) litera (a) din Regulamentul financiar care nu au se realizeaz utiliznd cursul de schimb contabil lunar pentru
fost angajate pn la data de 31 martie a exerciiului financiar euro. Contabilul Comisiei stabilete cursul de schimb contabil n
urmtor, sau pn la data de 31 decembrie a anului urmtor n cauz prin utilizarea oricrei surse de informare pe care o
cazul sumelor destinate proiectelor imobiliare, se anuleaz consider fiabil, pe baza cursului de schimb din penultima zi
automat. lucrtoare a lunii anterioare celei pentru care se stabilete rata.
L 362/10 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

(5) Rezultatele operaiunilor monetare menionate la (a) n situaia veniturilor din seciunea corespunztoare fiecrei
prezentul articol alineatul (4) se nscriu ntr-o rubric separat instituii, o linie bugetar pentru nregistrarea veniturilor;
n conturile instituiei respective.

(b) n situaia cheltuielilor, prin observaiile privind bugetul,


inclusiv prin observaiile generale, se indic liniile care pot
Prezentul alineat primul paragraf se aplic mutatis mutandis orga primi creditele deschise corespunztoare veniturilor alocate.
nismelor menionate la articolul 208 din Regulamentul
financiar.

n cazul menionat la primul paragraf litera (a), n rubrica n


cauz se introduce o linie cu o meniune simbolic pro
Articolul 6 memoria, iar venitul estimat se indic pentru informare n
observaii.
Cursul utilizat pentru conversia dintre euro i alte monede
(articolul 19 din Regulamentul financiar)
(1) Fr a aduce atingere dispoziiilor specifice rezultate din (2) Creditele corespunztoare veniturilor alocate sunt puse la
aplicarea regulamentelor sectoriale sau a contractelor specifice dispoziie automat, att ca credite de angajament, ct i ca
de achiziii, a acordurilor de grant sau a deciziilor de grant i a credite de plat, dup ncasarea veniturilor de ctre instituie,
acordurilor de finanare, cursul utilizat pentru conversia dintre cu excepia oricruia dintre urmtoarele cazuri:
euro i alte monede, n cazurile n care conversia este efectuat
de ordonatorul de credite competent, este cel al zilei n care
departamentul de ordonanare ntocmete ordinul de plat sau
de recuperare. (a) n cazurile prevzute la articolul 181 alineatul (2) i la
articolul 183 alineatul (2) din Regulamentul financiar;

(2) n cazul conturilor de avans n euro, cursul utilizat pentru (b) n cazul prevzut la articolul 21 alineatul (2) litera (b) din
conversia dintre euro i alte monede este stabilit de data plii Regulamentul financiar pentru statele membre al cror
efectuate de banc. acord de contribuie este exprimat n euro.

(3) n scopul regularizrii conturilor de avans n monede n cazul menionat la primul paragraf litera (b), creditele de
naionale, astfel cum se prevede la articolul 19 din Regula angajament pot fi puse la dispoziie n momentul semnrii de
mentul financiar, cursul utilizat pentru conversia dintre euro ctre statul membru a acordului de contribuie.
i alte monede este cel al lunii n care se efectueaz cheltuiala
respectiv din contul de avans.
Articolul 8
Contribuiile din partea statelor membre la programe de
(4) Pentru rambursarea cheltuielilor forfetare sau a cheltu cercetare
ielilor rezultate din Statutul funcionarilor Uniunii Europene i [articolul 21 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul
din Regimul aplicabil altor ageni ai Uniunii Europene (denumit financiar]
n continuare Statutul funcionarilor), a cror valoare este
plafonat i care se pltesc ntr-o moned diferit de euro, (1) Contribuiile statelor membre la finanarea anumitor
cursul utilizat este cel n vigoare la naterea creanei. programe suplimentare de cercetare, prevzute la articolul 5 din
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al Consiliului (1), se
pltesc dup cum urmeaz:

CAPITOLUL 4

Principiul universalitii (a) apte dousprezecimi din suma nregistrat n buget se


pltesc pn la data de 31 ianuarie a exerciiului financiar
Articolul 7 curent;

Structura pentru nregistrarea veniturilor alocate i


constituirea creditelor corespunztoare
(b) restul de cinci dousprezecimi se pltesc pn la data de 15
(articolul 21 din Regulamentul financiar) iulie a exerciiului financiar curent.
(1) Fr a aduce atingere articolelor 9 i 10, structura pentru
nregistrarea n buget a veniturilor alocate include: (1) JO L 130, 31.5.2000, p. 1.
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/11

(2) Dac bugetul nu a fost adoptat n forma final pn la anexat la Acordul privind SEE, determin stabilirea, la
nceputul exerciiului financiar, contribuiile prevzute la nceputul exerciiului financiar, a ntregului cuantum al
alineatul (1) se bazeaz pe suma nregistrat n bugetul pentru creditelor corespunztoare de angajament i de plat.
exerciiul financiar precedent.

(3) Dac n cursul exerciiului financiar se prevd credite


(3) Orice contribuie sau plat suplimentar datorat de
suplimentare pentru liniile bugetare la care particip statele
statele membre la buget se nregistreaz n contul sau
AELS, fr ca acestea din urm s poat, n exerciiul respectiv,
conturile Comisiei n termen de 30 de zile calendaristice de la
s i ajusteze n consecin contribuiile pentru a respecta
solicitarea de fonduri.
factorul de proporionalitate prevzut la articolul 82 din
Acordul privind SEE, Comisia poate, ca msur provizorie i
excepional, s utilizeze resursele proprii de numerar pentru
(4) Plile efectuate se nregistreaz n contul prevzut n a prefinana cota-parte a statelor AELS. Ori de cte ori se
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 i fac obiectul prevd astfel de credite suplimentare, Comisia solicit, ct mai
condiiilor prevzute n regulamentul n cauz. curnd posibil, contribuiile corespunztoare din partea statelor
AELS. Comisia informeaz n fiecare an Parlamentul European i
Consiliul cu privire la orice astfel de decizie adoptat.
Articolul 9
Venituri alocate rezultate din participarea statelor AELS la
anumite programe ale Uniunii Prefinanarea se regularizeaz ct mai curnd posibil n bugetul
[articolul 21 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul pentru exerciiul financiar urmtor.
financiar]
(1) Structura bugetului pentru nregistrarea participrii
statelor membre ale Asociaiei Europene a Liberului Schimb (4) n conformitate cu articolul 21 alineatul (2) litera (e) din
(denumite n continuare statele AELS) la anumite programe Regulamentul financiar, contribuiile financiare ale statelor AELS
ale Uniunii este urmtoarea: constituie venituri alocate externe. Contabilul adopt msurile
corespunztoare pentru a asigura c utilizarea veniturilor
provenite din aceste contribuii i a creditelor corespunztoare
este monitorizat separat.
(a) n situaia veniturilor, se introduce o linie cu o meniune
simbolic pro memoria pentru nregistrarea cuantumului
total al contribuiei statelor AELS aferente exerciiului
financiar n cauz; n raportul prevzut la articolul 150 alineatul (2) din Regula
mentul financiar, Comisia prezint separat stadiul de executare
att pentru veniturile, ct i pentru cheltuielile corespunztoare
(b) n situaia cheltuielilor: participrii statelor AELS.

(i) observaiile privind fiecare linie referitoare la activitile


Articolul 10
Uniunii la care particip statele AELS indic pentru
informare cuantumul estimat al participrii; Venituri din sanciunile aplicate statelor membre declarate
n situaie de deficit excesiv
[articolul 21 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul
(ii) o anex, fcnd parte integrant din buget, prezint
financiar]
toate liniile referitoare la activitile Uniunii la care
particip statele AELS. Structura bugetului de nregistrare a veniturilor din sanciunile
menionate n seciunea 4 din Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al
Consiliului (1) este urmtoarea:
n sensul primului paragraf litera (a), cuantumul estimat este
prezentat n observaiile privind bugetul.
(a) n situaia veniturilor, se introduce o linie cu o meniune
simbolic pro memoria pentru nregistrarea dobnzii
Anexa menionat n primul paragraf litera (b) punctul (ii) aferente unor astfel de sume;
reflect i face parte din structura pentru nregistrarea creditelor
corespunztoare unei astfel de participri, astfel cum se prevede
la alineatul (2), i pentru executarea cheltuielilor.
(b) n acelai timp, fr a aduce atingere articolului 77 din
Regulamentul financiar, nregistrarea sumelor n cauz n
(2) n temeiul articolului 82 din Acordul privind Spaiul situaia veniturilor determin deschiderea, n situaia cheltu
Economic European (denumit n continuare Acordul privind ielilor, a unor credite de angajament i a unor credite de
SEE), cuantumul participrii anuale a statelor AELS, confirmat plat.
Comisiei de Comitetul mixt al Spaiului Economic European n
conformitate cu articolul 1 alineatul (5) din Protocolul 32 (1) JO L 209, 2.8.1997, p. 6.
L 362/12 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

Creditele menionate la primul paragraf litera (b) se execut n solicitrii de transfer i cu privire la creditele prevzute n buget,
conformitate cu articolul 20 din Regulamentul financiar. inclusiv bugetele rectificative.

Articolul 11
(2) Valoarea care trebuie luat n considerare este suma trans
Cheltuieli rezultate din acceptarea de donaii n favoarea ferurilor care urmeaz s fie efectuate n cadrul liniei din care
Uniunii sau ctre care se fac transferurile, dup ajustarea transferurilor
anterioare.
(articolul 22 din Regulamentul financiar)
n scopul obinerii aprobrii Parlamentului European i a
Consiliului, menionat la articolul 22 alineatul (2) din Regula
mentul financiar, Comisia estimeaz i explic n mod cores
punztor cheltuielile financiare, inclusiv costurile ulterioare, Valoarea corespunztoare transferurilor care pot fi efectuate n
rezultate din acceptarea de donaii n favoarea Uniunii. mod autonom de Comisie fr o decizie a Parlamentului
European i a Consiliului nu este luat n considerare.

Articolul 12
Conturile de taxe recuperabile Articolul 15

[articolul 23 alineatul (3) din Regulamentul financiar] Cheltuielile administrative

Toate taxele suportate de Uniune n temeiul articolului 23 (articolul 26 din Regulamentul financiar)
alineatul (2) i al articolului 23 alineatul (3) litera (a) din Regu Cheltuielile menionate la articolul 26 alineatul (1) primul
lamentul financiar se nregistreaz ntr-un cont de regularizare paragraf litera (b) din Regulamentul financiar acoper, pentru
pn la rambursarea lor de ctre statele n cauz. fiecare domeniu de politic, posturile prevzute la articolul 44
alineatul (3) din Regulamentul financiar.

CAPITOLUL 5

Principiul specificitii
Articolul 16
Articolul 13 Motivele pentru solicitrile de transferuri de credite
Norme privind calcularea procentajelor transferurilor (articolele 25 i 26 din Regulamentul financiar)
efectuate de alte instituii dect Comisia
Propunerile de transferuri i toate informaiile adresate Parla
(articolul 25 din Regulamentul financiar) mentului European i Consiliului cu privire la transferurile
efectuate n temeiul articolelor 25 i 26 din Regulamentul
(1) Procentajele menionate la articolul 25 din Regulamentul
financiar sunt nsoite de documente justificative corespun
financiar se calculeaz n momentul introducerii solicitrii de
ztoare i detaliate care prezint executarea creditelor i
transfer i cu privire la creditele prevzute n buget, inclusiv
estimri ale necesarelor pn la sfritul exerciiului financiar,
bugetele rectificative.
att pentru liniile ctre care se transfer creditele, ct i pentru
cele din care sunt transferate creditele.

(2) Valoarea care trebuie luat n considerare este suma trans


ferurilor care urmeaz s fie efectuate n cadrul liniei din care se
fac transferurile, dup ajustarea transferurilor anterioare. Articolul 17
Motivele pentru solicitrile de transferuri din rezerva
pentru ajutoare de urgen
Valoarea corespunztoare transferurilor care pot fi efectuate n
(articolul 29 din Regulamentul financiar)
mod autonom de instituia n cauz fr o decizie a Parla
mentului European i a Consiliului nu este luat n considerare. Propunerile de transferuri menite s permit utilizarea rezervei
pentru ajutoare de urgen, menionate la articolul 29 din Regu
lamentul financiar, sunt nsoite de documente justificative
corespunztoare i detaliate care prezint:
Articolul 14
Norme privind calcularea procentajelor transferurilor
efectuate de Comisie
(articolul 26 din Regulamentul financiar) (a) pentru linia ctre care se efectueaz transferul, cele mai
recente informaii disponibile privind executarea creditelor
(1) Procentajele menionate la articolul 26 alineatul (1) din i estimarea necesarului pn la sfritul exerciiului
Regulamentul financiar se calculeaz n momentul introducerii financiar;
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/13

(b) pentru toate liniile referitoare la aciuni externe, executarea (2) Propunerea stabilete dispoziii n materie de monito
creditelor pn la sfritul lunii anterioare solicitrii de rizare, raportare i evaluare, innd seama n mod corespunztor
transfer i o estimare a necesarului pn la sfritul de responsabilitile respective ale tuturor nivelurilor de
exerciiului financiar, inclusiv o comparaie cu estimarea guvernare care vor fi implicate n punerea n aplicare a
iniial; programului propus sau a activitii propuse.

(c) o analiz a posibilitilor de realocare a creditelor.


(3) Toate programele sau activitile, inclusiv proiectele-pilot
i aciunile pregtitoare, n cazul n care resursele alocate
CAPITOLUL 6 depesc suma de 5 000 000 EUR fac obiectul unei evaluri
interimare i/sau al unei evaluri ex post n ceea ce privete
Principiul bunei gestiuni financiare resursele umane i financiare alocate i rezultatele obinute,
pentru verificarea conformitii acestora cu obiectivele stabilite,
Articolul 18 dup cum urmeaz:
Evaluarea
(articolul 30 din Regulamentul financiar)
(1) Toate propunerile de programe sau de activiti care (a) rezultatele obinute n punerea n aplicare a unui program
genereaz cheltuieli bugetare fac obiectul unei evaluri ex ante, multianual sunt evaluate periodic n conformitate cu un
care vizeaz: calendar care permite luarea n considerare a concluziilor
evalurii respective pentru orice decizie privind rennoirea,
modificarea sau suspendarea programului;
(a) necesarul de acoperit pe termen scurt sau lung;

(b) valoarea adugat a implicrii Uniunii; (b) rezultatele activitilor finanate anual sunt evaluate cel
puin o dat la ase ani.

(c) politica i gestionarea obiectivelor care trebuie atinse, care


includ msurile necesare pentru a proteja interesele
financiare ale Uniunii n domeniul prevenirii, detectrii i Literele (a) i (b) de la primul paragraf nu se aplic pentru
investigrii fraudelor, precum i n cel al acordrii de fiecare dintre proiectele sau aciunile realizate n cadrul acestor
despgubiri pentru prejudiciul suferit n urma unei fraude activiti, n cazul crora aceast cerin poate fi ndeplinit de
i al aplicrii de sanciuni n cazul comiterii unor fraude; rapoartele finale trimise de organismele care au pus n aplicare
aciunea.

(d) opiunile de politic disponibile, inclusiv riscurile asociate


acestora;
(4) Evalurile menionate la alineatele (1) i (3) sunt
proporionale cu resursele mobilizate i cu impactul
(e) rezultatele i efectele preconizate, n special impactul programului i al activitii n cauz.
economic, social i de mediu, i indicatorii i modalitile
de evaluare necesare pentru msurarea acestora;

Articolul 19
(f) cea mai potrivit metod de punere n aplicare pentru
Fia financiar
opiunea (opiunile) preferat (preferate);
(articolul 31 din Regulamentul financiar)
Fia financiar conine datele financiare i economice pentru
(g) coerena intern a programului propus sau a activitii evaluarea, de ctre autoritatea legislativ, a necesitii unei
propuse i relaiile sale cu alte instrumente relevante; aciuni a Uniunii. Aceasta furnizeaz informaii relevante
privind coerena i orice posibil sinergie cu alte activiti ale
Uniunii.
(h) volumul creditelor, al resurselor umane i al altor cheltuieli
administrative care trebuie alocate, lund n considerare n
mod corespunztor principiul eficacitii din punctul de
vedere al costurilor;
n cazul operaiunilor multianuale, fia financiar conine
programul preconizat al necesarului anual de credite i de
posturi, inclusiv pentru personalul extern, i o evaluare a
(i) leciile nvate din experiene anterioare similare. impactului lor financiar pe termen mediu.
L 362/14 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

CAPITOLUL 7 ncheierea exerciiului financiar n care fondurile au fost atri


buite. Aceeai dispoziie se aplic n cazul datelor cu caracter
Principiul transparenei personal care se refer la persoane juridice a cror denumire
oficial identific una sau mai multe persoane fizice.
Articolul 20
Publicarea provizorie a bugetului
(articolul 34 din Regulamentul financiar) (3) Informaiile menionate la alineatul (2) se public doar
Ct mai curnd posibil i n termen de cel mult patru sptmni pentru premiile, granturile i contractele care au fost atribuite
dup adoptarea final a bugetului, pe site-ul internet al insti n urma unor concursuri sau proceduri de atribuire de granturi
tuiilor se public n toate limbile, la iniiativa Comisiei, cifrele sau proceduri de achiziii publice. Informaiile nu se public
detaliate ale bugetului definitiv, n ateptarea publicrii oficiale pentru:
n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 21 (a) burse pltite persoanelor fizice i alte modaliti de sprijin


direct acordat persoanelor fizice aflate n nevoie, menionate
Publicarea de informaii privind valoarea i beneficiarii la articolul 125 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul
fondurilor Uniunii financiar;
(articolul 35 din Regulamentul financiar)
(1) Informaiile privind beneficiarii fondurilor Uniunii
acordate n cadrul gestiunii directe se public pe un site (b) contracte cu o valoare inferioar sumei menionate la
internet al instituiilor Uniunii, pn la data de 30 iunie a articolul 137 alineatul (2) din prezentul regulament.
anului care urmeaz exerciiului financiar n care fondurile au
fost atribuite.

(4) Se renun la cerina de publicare dac o astfel de


Pe lng publicarea menionat la primul paragraf, informaiile divulgare risc s amenine drepturile i libertile persoanelor
pot fi publicate, de asemenea, conform unei prezentri standard, fizice vizate, astfel cum sunt protejate de Carta drepturilor
prin alte mijloace adecvate. fundamentale a Uniunii Europene, sau aduce atingere intereselor
comerciale ale beneficiarilor.

(2) Urmtoarele informaii se public cu excepia cazului n


care se prevede altfel n prezentul regulament i n normele
sectoriale, innd seama de criteriile stabilite la articolul 35 Articolul 22
alineatul (3) din Regulamentul financiar: Link ctre publicarea de informaii privind beneficiarii
fondurilor Uniunii acordate n cadrul gestiunii directe

(a) numele beneficiarului; (articolul 35 din Regulamentul financiar)


n cazul n care gestiunea fondurilor Uniunii este delegat auto
ritilor i organismelor menionate la articolul 58 alineatul (1)
(b) localitatea beneficiarului; litera (c) din Regulamentul financiar, acordurile de delegare
prevd c informaiile menionate la articolul 21 alineatele (2)
i (3) sunt publicate, conform unei prezentri standard, de ctre
(c) suma acordat; autoritile i organismele respective crora le-a fost ncredinat
execuia pe site-ul lor internet.

(d) natura i scopul msurii.


Site-ul internet al instituiilor Uniunii conine cel puin o
referin la adresa site-ului internet unde pot fi gsite infor
n sensul literei (b), termenul localitate nseamn:
maiile, dac acestea nu sunt publicate direct n locul rezervat
n acest scop pe site-ul internet al instituiilor Uniunii.
(i) adresa beneficiarului, n cazul n care acesta din urm este o
persoan juridic;
Pe lng publicarea menionat la primul paragraf, informaiile
pot fi publicate, de asemenea, conform unei prezentri standard,
(ii) regiunea la nivelul NUTS 2, n cazul n care beneficiarul este prin orice alte mijloace adecvate.
o persoan fizic.

n ceea ce privete datele cu caracter personal care se refer la Articolul 21 alineatele (2)-(4) se aplic publicrii menionate la
persoane fizice, informaiile publicate se elimin la doi ani dup primul paragraf din prezentul articol.
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/15

TITLUL III Articolul 27


NTOCMIREA I STRUCTURA BUGETULUI Observaii privind bugetul

Articolul 23 [articolul 49 alineatul (1) litera (a) punctul (vi) din


Regulamentul financiar]
Programarea financiar
Observaiile privind bugetul cuprind:
(articolul 38 din Regulamentul financiar)
Programarea financiar menionat la articolul 38 din Regula (a) trimiteri la actul de baz, dac acesta exist;
mentul financiar este structurat n funcie de categoria de chel
tuieli, domeniul de politic i linia bugetar. Programarea
financiar complet vizeaz toate categoriile de cheltuieli, cu (b) toate explicaiile adecvate privind natura i scopul creditelor.
excepia agriculturii, a politicii de coeziune i a administraiei,
pentru care se furnizeaz doar date sintetice.
Articolul 28
Schema de personal

Articolul 24 [articolul 49 alineatul (1) litera (c) punctul (i) din


Regulamentul financiar]
Proiecte de bugete rectificative
Personalul Ageniei de Aprovizionare este prevzut separat n
[articolul 41 alineatul (1) din Regulamentul financiar] cadrul schemei de personal a Comisiei.
Proiectele de bugete rectificative sunt nsoite de o declaraie
justificativ i de informaiile privind execuia bugetar pentru TITLUL IV
exerciiul financiar precedent i pentru cel curent disponibile la
momentul ntocmirii lor. EXECUIA BUGETAR

CAPITOLUL 1

Dispoziii generale
Articolul 25
Nomenclatorul bugetar Articolul 29
(articolul 44 din Regulamentul financiar) Informaii privind transferurile de date cu caracter
personal n scopuri de audit
Nomenclatorul bugetar respect principiile specificitii, trans
parenei i bunei gestiuni financiare. Acesta furnizeaz claritatea (articolul 53 din Regulamentul financiar)
i transparena necesare pentru procesul bugetar, facilitnd iden
n orice cerere lansat n contextul granturilor, al achiziiilor sau
tificarea principalelor obiective, astfel cum sunt reflectate n al premiilor puse n aplicare n cadrul gestiunii directe,
temeiurile juridice relevante, fcnd posibil alegerea prioritilor potenialii beneficiari, candidai, ofertani i participani sunt
politice i permind o execuie eficient i eficace. informai, n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001
al Parlamentului European i al Consiliului (1), c, n scopul
protejrii intereselor financiare ale Uniunii, datele lor cu
caracter personal pot fi transferate serviciilor de audit intern,
Articolul 26 Curii de Conturi Europene, grupului specializat n domeniul
Cheltuielile efective din ultimul exerciiu financiar pentru neregulilor financiare sau Oficiului European de Lupt Anti
care conturile au fost nchise fraud (denumit n continuare OLAF) i ntre ordonatorii de
credite ai Comisiei i ageniile executive.
[articolul 49 alineatul (1) litera (a) punctul (v) din
Regulamentul financiar]
Articolul 30
Pentru ntocmirea bugetului, cheltuielile efective din ultimul
exerciiu financiar pentru care conturile au fost nchise se Msuri pregtitoare n domeniul politicii externe i de
stabilesc dup cum urmeaz: securitate comun
[articolul 54 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul
financiar]
(a) n angajamente: angajamentele nscrise n conturi n cursul Finanarea msurilor convenite de Consiliu pentru pregtirea
exerciiului financiar raportat la creditele aferente exerciiului operaiunilor de gestionare a crizei de ctre Uniune n temeiul
financiar respectiv, astfel cum sunt definite la articolul 3; titlului V din Tratatul privind Uniunea European acoper
costurile marginale care decurg n mod direct din desfurarea
ntr-un teatru de operaiuni specific a unei misiuni sau a unei
echipe care include, inter alia, personal din instituiile Uniunii,
(b) n pli: plile efectuate n cursul exerciiului financiar, i inclusiv asigurarea pentru un grad ridicat de risc, costurile de
anume pentru care ordinul de plat a fost trimis bncii, cltorie i de cazare i diurnele.
raportat la creditele aferente exerciiului financiar respectiv,
astfel cum sunt definite la articolul 3. (1) JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
L 362/16 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

Articolul 31 Articolul 32
Competene specifice ale Comisiei n temeiul tratatelor Acte care ar putea constitui un conflict de interese i
procedur
[articolul 54 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul
financiar] (articolul 57 din Regulamentul financiar)
(1) Articolele din Tratatul privind funcionarea Uniunii (1) Actele susceptibile s fie viciate de un conflict de interese
Europene (denumit n continuare TFUE), care atribuie n n sensul articolului 57 alineatul (2) din Regulamentul financiar
mod direct competene specifice Comisiei, sunt urmtoarele: pot, inter alia, s aib una dintre urmtoarele forme, fr a aduce
atingere ncadrrii lor ca activiti ilegale n temeiul articolului
141:
(a) articolul 154 (dialog social);

(b) articolul 156 (studii, avize i consultri n domeniul social); (a) acordarea n folos propriu sau n folosul altora de avantaje
nejustificate directe sau indirecte;
(c) articolele 159 i 161 (rapoarte speciale n domeniul social);
(b) refuzul de a acorda unui beneficiar drepturile sau avantajele
(d) articolul 168 alineatul (2) (iniiative pentru promovarea care i se cuvin;
coordonrii n domeniul proteciei sntii);

(e) articolul 171 alineatul (2) (iniiative pentru promovarea (c) comiterea de acte nejustificate sau abuzive sau nende
coordonrii n domeniul reelelor transeuropene); plinirea unor acte obligatorii.

(f) articolul 173 alineatul (2) (iniiative pentru promovarea Alte acte susceptibile s fie viciate de un conflict de interese
coordonrii n domeniul industriei); sunt cele care pot afecta ndeplinirea imparial i obiectiv a
ndatoririlor unei persoane, cum ar fi, inter alia, participarea la
un comitet de evaluare pentru o procedur de achiziii publice
(g) articolul 175 al doilea paragraf (raport privind progresele
sau o procedur de grant n cazul n care persoana respectiv
nregistrate n realizarea coeziunii economice, sociale i teri
poate beneficia, n mod direct sau indirect, din punct de vedere
toriale);
financiar de rezultatul acestor proceduri.

(h) articolul 181 alineatul (2) (iniiative pentru promovarea


coordonrii n domeniul cercetrii i al dezvoltrii tehnolo (2) Se prezum c exist un conflict de interese n cazul n
gice); care un solicitant, un candidat sau un ofertant este membru al
personalului care face obiectul Statutului funcionarilor, cu
excepia cazului n care participarea acestuia la procedur a
(i) articolul 190 (raport privind cercetarea i dezvoltarea tehno
fost autorizat n prealabil de superiorul su.
logic);

(j) articolul 210 alineatul (2) (iniiative pentru promovarea (3) n cazul unui conflict de interese, ordonatorul de credite
coordonrii politicilor de cooperare pentru dezvoltare); delegat ia msurile corespunztoare pentru a evita orice
influen abuziv a persoanei respective asupra procesului sau
a procedurii n cauz.
(k) articolul 214 alineatul (6) (iniiative pentru promovarea
coordonrii n domeniul msurilor de ajutor umanitar).

CAPITOLUL 2
(2) Articolele din Tratatul de instituire a Comunitii
Europene a Energiei Atomice (denumit n continuare Tratatul Modaliti de execuie
Euratom), care atribuie n mod direct competene specifice
Comisiei, sunt urmtoarele: Seciunea 1
Dispoziii generale
(a) articolul 70 (sprijin financiar, n limitele stabilite de buget,
pentru programe de prospectare pe teritoriile statelor Articolul 33
membre); Modul de gestiune
(articolul 58 din Regulamentul financiar)
(b) articolele 77-85.
Sistemul contabil al Comisiei identific modul de gestiune i, n
cadrul fiecrui mod de gestiune, tipul de entitate sau de
(3) La prezentarea proiectului de buget, listele prevzute la persoan enumerat la articolul 58 alineatul (1) litera (c) din
alineatele (1) i (2) pot fi completate, cu indicarea articolelor n Regulamentul financiar creia i-au fost ncredinate sarcini de
cauz i a sumelor implicate. execuie bugetar.
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/17

n ceea ce privete gestiunea direct de ctre Comisie n confor Seciunea 3


mitate cu articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul
financiar, sistemul contabil face o distincie n materie de Gestiune partajat cu statele membre
gestiune n funcie de urmtoarele cazuri:
Articolul 37
Dispoziii specifice privind gestiunea partajat cu statele
(a) departamente ale Comisiei; membre msuri de promovare a celor mai bune practici
(articolul 59 din Regulamentul financiar)
Comisia alctuiete un registru al organismelor responsabile de
(b) agenii executive;
activitile de gestionare, de certificare i de audit, n temeiul
reglementrilor sectoriale.

(c) efi ai delegaiilor Uniunii;


n vederea promovrii celor mai bune practici n punerea n
aplicare a fondurilor structurale, a Fondului de coeziune, a
(d) fonduri fiduciare menionate la articolul 187 din Regula Fondului european agricol pentru dezvoltare rural, a Fondului
mentul financiar. european de garantare agricol i a Fondului european pentru
pescuit, Comisia poate pune la dispoziia organismelor respon
sabile de activitile de gestionare i de control, spre informare,
Seciunea 2 un ghid metodologic care prezint propria sa strategie i
abordare n materie de control, inclusiv liste de verificare, i
Gestiunea direct exemple de cele mai bune practici. Acest ghid este actualizat
ori de cte ori se dovedete a fi necesar.
Articolul 34
Gestiunea direct
Seciunea 4
[articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul
financiar] Gestiunea indirect

n cazul n care Comisia execut bugetul n mod direct n Articolul 38


departamentele sale, sarcinile de execuie sunt ndeplinite de
actorii financiari n sensul articolelor 64-75 din Regulamentul Echivalena sistemelor, a normelor i a procedurilor n
financiar i n conformitate cu condiiile stabilite n prezentul cadrul gestiunii indirecte
regulament. (articolul 60 din Regulamentul financiar)
(1) Comisia poate accepta c normele i procedurile de
Articolul 35 achiziii sunt echivalente cu cele proprii dac sunt ndeplinite
urmtoarele condiii:
Exercitarea competenelor delegate ageniilor executive
[articolul 58 alineatul (1) litera (a) i articolul 62 din
Regulamentul financiar] (a) acestea respect principiul concurenei extinse ntre ofertani
pentru a obine cel mai bun raport cost-eficacitate, iar
(1) Deciziile de delegare de competene ctre ageniile procedurile negociate sunt limitate la sume rezonabile sau
executive le autorizeaz pe acestea, n calitate de ordonatori sunt justificate n mod corespunztor;
de credite delegai, s execute creditele aferente programului
Uniunii a crui gestionare le este ncredinat.
(b) acestea asigur transparena datorit unei publicri ex ante
adecvate, n special a procedurilor de ofertare, i datorit
(2) Instrumentul de delegare al Comisiei conine cel puin unei publicri ex post adecvate a contractanilor;
dispoziiile prevzute la articolul 40 literele (a)-(d) i (h). Instru
mentul este acceptat formal n scris de ctre director, n numele
ageniei executive.
(c) acestea asigur egalitatea de tratament, proporionalitatea i
nediscriminarea;

Articolul 36
Respectarea normelor privind achiziiile (d) acestea previn conflictele de interese pe durata ntregii
proceduri de achiziii.
(articolul 63 din Regulamentul financiar)
n cazul n care Comisia ncredineaz sarcini unor organisme
private n temeiul articolului 63 alineatul (2) din Regulamentul Legislaia naional a statelor membre sau a rilor tere de
financiar, Comisia ncheie un contract n conformitate cu partea transpunere a Directivei 2004/18/CE se consider echivalent
nti titlul V i partea a doua titlul IV capitolul III din Regula cu normele aplicate de instituii n conformitate cu Regula
mentul financiar. mentul financiar.
L 362/18 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

(2) Comisia poate accepta c normele i procedurile refe Articolul 40


ritoare la granturi sunt echivalente cu cele proprii dac sunt
ndeplinite urmtoarele condiii: Coninutul acordului de ncredinare a sarcinilor de
execuie a bugetului entitilor i persoanelor
[articolul 61 alineatul (3) din Regulamentul financiar]
Acordurile de delegare includ dispoziii detaliate care asigur
(a) acestea respect principiul proporionalitii, al bunei protecia intereselor financiare ale Uniunii i transparena
gestiuni financiare, al egalitii de tratament i al nediscri operaiunilor efectuate. Acestea includ cel puin urmtoarele:
minrii;

(a) o definiie clar a sarcinilor atribuite i limitele acestora, n


special n ceea ce privete modificarea sarcinilor ncredinate,
(b) acestea asigur transparena datorit unei publicri adecvate scutirea de la plata datoriilor, utilizarea fondurilor
a cererilor de propuneri, procedurile de atribuire direct rambursate sau neutilizate;
fiind limitate la sume rezonabile sau fiind justificate n
mod corespunztor, i datorit unei publicri ex post
adecvate a beneficiarilor, innd seama de principiul (b) condiiile i dispoziiile detaliate de ndeplinire a sarcinilor,
proporionalitii; responsabilitile i organizarea controalelor care trebuie
efectuate, inclusiv evaluarea programelor;

(c) condiiile privind plata contribuiei Uniunii, inclusiv


(c) acestea previn conflictele de interese pe durata ntregii
rambursarea costurilor suportate n ceea ce privete
proceduri de atribuire de granturi;
execuia, precum i remunerarea entitii creia i-a fost
ncredinat execuia, nsoite de norme n temeiul crora
sunt necesare documente justificative pentru motivarea
plilor;
(d) acestea prevd c granturile nu pot fi cumulate sau acordate
retroactiv, c acestea trebuie, ca regul, s implice cofi
nanare i c acestea nu pot avea ca obiectiv sau efect (d) normele de raportare ctre Comisie privind modul de nde
realizarea unui profit de ctre beneficiar. plinire a sarcinilor, rezultatele preconizate, neregulile
survenite i msurile luate, condiiile n care plile pot fi
suspendate sau ntrerupte, precum i condiiile n care
nceteaz ndeplinirea sarcinilor;
(3) Comisia poate accepta c sistemele contabile i sistemele
de control intern utilizate de entiti i persoane crora li se vor
ncredina sarcini de execuie bugetar n numele Comisiei ofer (e) termenul n care se ncheie contractele i acordurile indi
niveluri echivalente de protecie a intereselor financiare ale viduale de punere n aplicare a acordului de delegare;
Uniunii i de asigurare rezonabil a realizrii obiectivelor n acest termen este proporional cu natura sarcinilor ncre
materie de gestionare, dac acestea respect principiile dinate;
prevzute la articolul 32 din Regulamentul financiar.
(f) normele de excludere care permit entitii sau persoanei s
exclud entitile care se afl ntr-o situaie menionat la
articolul 106 alineatul (1) literele (a), (b) i (e) i la
Articolul 39 articolul 107 literele (a) i (b) din Regulamentul financiar
Evaluarea ex ante a normelor i a procedurilor entitilor i de la participarea la proceduri de achiziii sau de atribuire de
persoanelor n cadrul gestiunii indirecte granturi sau de premii sau s beneficieze de contracte de
achiziii, granturi sau premii;
[articolul 61 alineatul (1) din Regulamentul financiar]
n scopul evalurii ex ante n temeiul articolului 61 alineatul (1)
(g) dispoziiile detaliate privind exercitarea controlului de ctre
din Regulamentul financiar, ordonatorul de credite competent se
Comisie, precum i dispoziii care acord Comisiei, OLAF i
poate baza pe o evaluare ex ante efectuat de un alt ordonator
Curii de Conturi acces la informaiile necesare pentru nde
de credite, cu condiia ca respectivele concluzii s fie relevante
plinirea ndatoririlor acestora, precum i competena de a
n ceea ce privete riscurile specifice ale sarcinilor care vor fi
efectua audituri i investigaii, inclusiv verificri la faa
ncredinate, n special referitor la natura acestora i la sumele
locului;
implicate.

(h) dispoziiile care prevd:

Ordonatorul de credite competent se poate baza pe o evaluare


ex ante efectuat de ali donatori n msura n care aceast (i) un angajament al entitii creia i-a fost ncredinat
evaluare a fost realizat respectndu-se condiii echivalente execuia de a informa fr ntrziere Comisia cu
celor aplicabile gestiunii indirecte prevzute la articolul 60 din privire la orice fraud n gestionarea fondurilor Uniunii
Regulamentul financiar. i msurile luate;
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/19

(ii) desemnarea unui punct de contact care are competenele n sensul primului paragraf litera (d), Comisia recupereaz
corespunztoare de a coopera n mod direct cu OLAF sumele datorate de preferin prin compensare, n condiiile
pentru a facilita activitile operaionale ale acestuia din prevzute la articolul 87.
urm;

(2) n cazul n care sarcinile de execuie bugetar sunt ncre


(i) condiiile care reglementeaz utilizarea conturilor bancare i dinate unei entiti care pune n aplicare o aciune ntreprins
a dobnzii generate, astfel cum se prevede la articolul 8 de donatori multipli, procedurile menionate la articolul 60
alineatul (4) din Regulamentul financiar; alineatul (6) literele (b) i (c) din Regulamentul financiar
constau n verificarea faptului c o sum corespunztoare celei
pltite de Comisie pentru aciunea n cauz a fost utilizat de
(j) dispoziiile care garanteaz vizibilitatea aciunii Uniunii fa ctre entitate pentru aciune i c cheltuielile au fost efectuate n
de celelalte activiti ale organismului. conformitate cu obligaiile stabilite n acordul semnat cu enti
tatea.
Articolul 41
Declaraia de gestiune i declaraia de conformitate n sensul prezentului regulament, o aciune ntreprins de
donatori multipli nseamn orice aciune n cadrul creia
[articolul 60 alineatul (5) din Regulamentul financiar] fondurile Uniunii sunt puse n comun cu cel puin un alt
n cazul aciunilor care se ncheie nainte de sfritul exerciiului donator.
financiar respectiv, raportul final al entitii sau al persoanei
creia i-a fost ncredinat execuia unei astfel de aciuni poate
nlocui declaraia de gestiune prevzut la articolul 60 alineatul Articolul 43
(5) litera (b) din Regulamentul financiar, cu condiia ca aceasta
Dispoziii specifice privind gestiunea indirect cu
s fie depus nainte de data de 15 februarie a anului care
organizaii internaionale
urmeaz exerciiului financiar respectiv.
[articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) i
articolul 188 din Regulamentul financiar]
Atunci cnd organizaii internaionale i ri tere pun n
aplicare aciuni care nu sunt multianuale i a cror durat se (1) Organizaiile internaionale menionate la articolul 58
limiteaz la 18 luni, declaraia de conformitate menionat la alineatul (1) litera (c) punctul (ii) din Regulamentul financiar
articolul 60 alineatul (5) din Regulamentul financiar poate fi sunt:
ncorporat n raportul final.

(a) organizaii internaionale din sectorul public constituite prin


Articolul 42 acorduri interguvernamentale i agenii specializate nfiinate
de astfel de organizaii;
Proceduri pentru verificarea i acceptarea conturilor i
pentru excluderea din finanarea Uniunii a cheltuielilor
care au fost efectuate cu nclcarea normelor aplicabile n
(b) Comitetul Internaional al Crucii Roii;
cadrul gestiunii indirecte
[articolul 60 alineatul (6) literele (b) i (c) din Regulamentul
financiar] (c) Federaia Internaional a Societilor Naionale de Cruce
Roie i Semilun Roie;
(1) Fr a aduce atingere dispoziiilor specifice prevzute de
normele sectoriale, procedurile menionate la articolul 60
alineatul (6) literele (b) i (c) din Regulamentul financiar includ:
(d) alte organizaii nonprofit asimilate organizaiilor inter
naionale printr-o decizie a Comisiei.
(a) controale ale documentelor i, dac este cazul, verificri la
faa locului efectuate de Comisie;
(2) n cazul n care Comisia execut bugetul n cadrul
gestiunii indirecte cu organizaii internaionale, se aplic acor
(b) stabilirea de ctre Comisie a cuantumului cheltuielilor recu durile de verificare ncheiate cu acestea.
noscute ca acceptate, n urma unei proceduri contradictorii
cu autoritile i organismele, dac este necesar, i dup
informarea acestor autoriti i organisme; Articolul 44
Desemnarea organismelor de drept public sau a
(c) dac este cazul, calcularea de ctre Comisie a coreciilor organismelor de drept privat cu misiune de serviciu public
financiare; [articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctele (v) i (vi) din
Regulamentul financiar]
(d) recuperarea sau plata de ctre Comisie a soldului rezultat (1) Organismele de drept public sau organismele de drept
din diferena dintre cheltuielile acceptate i sumele deja privat cu misiune de serviciu public fac obiectul legislaiei
pltite autoritilor sau organismelor. statului membru sau a rii n care au fost constituite.
L 362/20 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

(2) n cazurile de gestiune n reea, care necesit desemnarea Articolul 47


a cel puin unui organism sau a unei entiti pe stat membru
sau pe ar vizat, organismul sau entitatea este desemnat de Dispoziii interne de reglementare a delegrilor
statul membru sau de ara vizat n conformitate cu actul de (articolul 65 din Regulamentul financiar)
baz.
n conformitate cu Regulamentul financiar i cu prezentul regu
lament, fiecare instituie stabilete n normele sale interne
msurile de gestionare a creditelor pe care le consider
n toate celelalte cazuri, Comisia desemneaz astfel de necesare pentru buna execuie a seciunii sale din buget.
organisme sau entiti de comun acord cu statele membre sau
rile n cauz.
efii delegaiilor Uniunii care acioneaz n calitate de ordo
natori de credite subdelegai n conformitate cu articolul 56
alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul financiar fac
CAPITOLUL 3 obiectul normelor interne ale Comisiei pentru punerea n
aplicare a sarcinilor de gestiune financiar care le-au fost subde
Actorii financiari legate.

Seciunea 1
Drepturile i obligaiile actorilor Articolul 48
financiari Pstrarea documentelor justificative de ctre ordonatorii de
credite
Articolul 45
[articolul 66 alineatul (2) din Regulamentul financiar]
Drepturile i obligaiile actorilor financiari
Ordonatorul de credite instituie un sistem pe suport de hrtie
(articolul 64 din Regulamentul financiar) sau electronic pentru pstrarea documentelor justificative
(1) Fiecare instituie pune la dispoziia fiecrui actor financiar originale referitoare la executarea bugetului i la msurile de
resursele necesare pentru ndeplinirea ndatoririlor sale i o cart execuie bugetar, precum i a documentelor ulterioare.
n care sunt descrise n detaliu sarcinile, drepturile i obligaiile Sistemul prevede:
sale.

(a) numerotarea unor astfel de documente;

(2) efii delegaiilor Uniunii care acioneaz n calitate de


ordonatori de credite subdelegai n conformitate cu articolul 56 (b) datarea unor astfel de documente;
alineatul (2) din Regulamentul financiar fac obiectul dispoziiilor
cartei furnizate de Comisie pentru punerea n aplicare a
sarcinilor de gestiune financiar care le-au fost subdelegate.
(c) pstrarea unor registre, care pot fi computerizate, de iden
tificare a amplasrii exacte a unor astfel de documente;

Seciunea 2
(d) pstrarea unor astfel de documente pentru o perioad de cel
Ordonatorul de credite puin cinci ani de la data la care Parlamentul European
aprob descrcarea de gestiune aferent exerciiului bugetar
Articolul 46 la care se refer documentele;
Asistena pentru ordonatorii de credite delegai i
subdelegai
(e) pstrarea documentelor referitoare la garanii de prefinanare
(articolul 65 din Regulamentul financiar) pentru instituie i pstrarea unui registru n scopul de a
Ordonatorul de credite competent poate fi asistat n ndatoririle permite o monitorizare adecvat a unor astfel de garanii.
sale de personal nsrcinat s efectueze, sub responsabilitatea sa,
anumite sarcini necesare pentru execuia bugetului i generarea
de informaii financiare i de gestiune. Pentru a preveni orice Documentele referitoare la operaiuni care nu au fost definitiv
conflict de interese, personalul care asist ordonatorii de credite nchise se pstreaz pentru o perioad mai ndelungat dect cea
delegai sau subdelegai fac obiectul obligaiilor menionate la prevzut la primul paragraf litera (d), i anume pn la sfritul
articolul 57 din Regulamentul financiar. anului urmtor celui n care operaiunile au fost nchise.

Datele cu caracter personal coninute de documente justificative


efii delegaiilor Uniunii care acioneaz n calitate de ordo se terg, dac este posibil, atunci cnd datele respective nu mai
natori de credite subdelegai n conformitate cu articolul 56 sunt necesare n scopul descrcrii bugetare, al controlului i al
alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul financiar pot auditului. Articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (CE)
fi asistai n ndatoririle lor de personalul Comisiei. nr. 45/2001 se aplic pstrrii datelor privind traficul.
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/21

Articolul 49 potenial problem sistemic. Ordonatorul de credite delegat


ia msuri pentru a soluiona aceste probleme.
Controalele ex ante i ex post
[articolul 66 alineatele (5) i (6) din Regulamentul financiar]
Analiza de risc menionat la articolul 66 alineatul (6) din
(1) Prin iniierea unei operaiuni se nelege ansamblul
Regulamentul financiar este examinat lund n considerare
operaiunilor care sunt efectuate n mod uzual de ctre
rezultatele controalelor i alte informaii relevante.
personalul menionat la articolul 46 i care pregtesc
adoptarea actelor de execuie bugetar de ctre ordonatorul de
credite competent.
n cazul programelor multianuale, ordonatorul de credite
delegat stabilete o strategie de control multianual, care
specific natura i amploarea controalelor n perioada respectiv
(2) Prin verificarea ex ante a unei operaiuni se nelege
i modul n care rezultatele vor fi msurate de la un an la altul
ansamblul controalelor ex ante instituite de ordonatorul de
n vederea procesului anual de asigurare.
credite competent pentru verificarea aspectelor operaionale i
financiare ale operaiunii.
Articolul 50
(3) Controalele ex ante verific coerena documentelor justi Codul de standarde profesionale
ficative solicitate i orice alte informaii disponibile.
[articolul 66 alineatul (7) i articolul 73 alineatul (5) din
Regulamentul financiar]
Frecvena i intensitatea controalelor ex ante sunt stabilite de (1) Personalul desemnat de ordonatorul de credite competent
ordonatorul de credite competent, innd seama de consideraii pentru a verifica operaiunile financiare este ales innd seama
bazate pe analiza riscurilor i privind eficiena din punctul de de cunotinele, aptitudinile i calificrile speciale ale acestuia
vedere al costurilor. n cazul n care exist ndoieli, ordonatorul dovedite pe baza diplomelor de studii sau a experienei profe
de credite competent pentru validarea plii respective solicit sionale corespunztoare sau n urma participrii la un program
informaii suplimentare sau efectueaz un control la faa locului adecvat de formare.
n vederea obinerii unei asigurri rezonabile n cadrul
controlului ex ante.
(2) Fiecare instituie elaboreaz un cod de standarde profe
sionale care determin, n materie de control intern:
Scopul controalelor ex ante este acela de a constata dac:

(a) nivelul de competen tehnic i financiar impus perso


(a) cheltuielile i veniturile sunt conforme i respect dispoziiile nalului menionat la alineatul (1);
aplicabile, n special cele ale bugetului i ale reglementrilor
relevante, precum i dispoziiile oricror acte adoptate n
punerea n aplicare a tratatelor sau a regulamentelor i, (b) obligaia personalului n cauz de a urma o formare
dac este cazul, condiiile contractuale; continu;

(b) este aplicat principiul bunei gestiuni financiare menionat n (c) misiunea, rolul i sarcinile alocate acestora;
partea nti titlul II capitolul 7 din Regulamentul financiar.

(d) normele de conduit, n special standardele de etic i inte


n scopul controalelor, o serie de tranzacii individuale similare gritate pe care trebuie s le respecte i drepturile de care se
legate de cheltuielile curente cu salarii, pensii, rambursarea chel bucur.
tuielilor de delegaie i a cheltuielilor medicale pot fi considerate
de ctre ordonatorul de credite competent ca fiind o singur
operaiune.
(3) efii delegaiilor Uniunii care acioneaz n calitate de
ordonatori de credite subdelegai n conformitate cu articolul 56
alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul financiar fac
(4) Controalele ex post pot fi efectuate pe baza documentelor obiectul codului de standarde profesionale al Comisiei
i, dac este cazul, la faa locului. menionat la prezentul articol alineatul (2) pentru punerea n
aplicare a sarcinilor de gestiune financiar care le-au fost subde
legate.
Controalele ex post verific dac operaiunile finanate de la
buget sunt executate n mod corect i, n special, dac sunt
respectate criteriile menionate la alineatul (3). (4) Fiecare instituie nfiineaz structurile corespunztoare
pentru a distribui ctre departamentele de ordonanare i a
actualiza periodic informaiile relevante privind standardele de
Rezultatele controalelor ex post sunt analizate cel puin anual de control, precum i metodele i tehnicile disponibile n acest
ctre ordonatorul de credite delegat pentru a identifica orice sens.
L 362/22 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

Articolul 51 Contabilul este ales de instituie innd seama de competena sa


deosebit dovedit pe baza diplomelor de studii sau a expe
Neluarea de msuri de ctre ordonatorul de credite delegat rienei profesionale echivalente.
[articolul 66 alineatul (8) din Regulamentul financiar]
Neluarea de msuri de ctre ordonatorul de credite delegat,
astfel cum se prevede la articolul 66 alineatul (8) din Regula (2) Dou sau mai multe instituii sau organisme pot numi
mentul financiar, nseamn absena oricrui rspuns ntr-un acelai contabil.
interval rezonabil, date fiind circumstanele cazului i, n orice
situaie, n termen de cel mult o lun.

n acest caz, ele iau msurile necesare pentru evitarea oricrui


Articolul 52 conflict de interese.
Transmiterea informaiilor financiare i de gestiune ctre
contabil
(articolul 66 din Regulamentul financiar) Articolul 55
Ordonatorul de credite delegat trimite contabilului, n confor Eliberarea din funcie a contabilului
mitate cu regulile adoptate de ctre acesta din urm, informaiile
financiare i de gestiune necesare pentru ndeplinirea sarcinilor (articolul 68 din Regulamentul financiar)
contabilului.
(1) n cazul eliberrii din funcie a contabilului se ntocmete
fr ntrziere o balan de verificare.

Contabilul este informat de ordonatorul de credite, n mod


periodic i cel puin pentru nchiderea conturilor, cu privire la
datele financiare relevante ale conturilor bancare fiduciare n (2) Balana de verificare nsoit de un raport de predare este
scopul de a permite reflectarea utilizrii fondurilor Uniunii n transmis de contabilul eliberat din funcie sau, dac acest lucru
conturile Uniunii. nu este posibil, de ctre un funcionar din departamentul su,
noului contabil.

Articolul 53
Raportul privind procedurile negociate
Noul contabil semneaz balana de verificare, n semn de
(articolul 66 din Regulamentul financiar) acceptare, n termen de cel mult o lun de la data transmiterii
i poate formula rezerve.
Ordonatorii de credite delegai nregistreaz, pentru fiecare
exerciiu financiar, contractele ncheiate prin procedurile
negociate menionate la articolul 134 alineatul (1) literele (a)-
(g), la articolul 135 alineatul (1) literele (a)-(d) i la articolele
Raportul de predare conine, de asemenea, rezultatul balanei de
266, 268 i 270 din prezentul regulament. Dac proporia
verificare i orice alt rezerv formulat.
procedurilor negociate n raport cu numrul contractelor
atribuite de acelai ordonator de credite delegat crete
considerabil fa de exerciiile anterioare sau dac proporia n
cauz este n mod clar mai mare dect media nregistrat pentru
instituie, ordonatorul de credite competent prezint instituiei (3) Fiecare instituie sau organism menionat la articolul 208
un raport n care precizeaz toate msurile luate pentru din Regulamentul financiar informeaz, n termen de dou
inversarea tendinei respective. Fiecare instituie trimite Parla sptmni, Parlamentul European, Consiliul i contabilul
mentului European i Consiliului un raport privind procedurile Comisiei cu privire la numirea sau eliberarea din funcie a
negociate. n cazul Comisiei, raportul respectiv se anexeaz la contabilului su.
rezumatul rapoartelor anuale de activitate menionate la
articolul 66 alineatul (9) din Regulamentul financiar.

Articolul 56
Seciunea 3 Validarea sistemelor contabile i a sistemelor de
Contabilul inventariere
(articolul 68 din Regulamentul financiar)
Articolul 54
Ordonatorul de credite competent l informeaz pe contabil cu
Numirea contabilului privire la toate evoluiile sau modificrile semnificative ale unui
(articolul 68 din Regulamentul financiar) sistem de gestiune financiar, sistem de inventariere sau sistem
de evaluare a activelor i a pasivelor, dac un astfel de sistem
(1) Fiecare instituie numete un contabil din rndul furnizeaz date pentru contabilitatea instituiei sau dac este
membrilor personalului care fac obiectul Statutului utilizat n scopul justificrii datelor acesteia, astfel nct
funcionarilor Uniunii Europene. contabilul s poat verifica respectarea criteriilor de validare.
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/23

n orice moment, contabilul poate reexamina un sistem de tueaz cel puin o dat la fiecare cinci ani, la iniiativa titularului
gestiune financiar deja validat. n cazul n care un sistem de contului de avans, care prezint apoi contabilului o propunere
gestiune financiar instituit de ordonatorul de credite nu este motivat privind selecia unei bnci pentru o perioad de
sau nu mai este validat de contabil, ordonatorul de credite maximum cinci ani.
competent stabilete un plan de aciune pentru a corecta, n
timp util, deficienele din cauza crora validarea a fost respins.

(5) Contabilul asigur respectarea strict a condiiilor de


Ordonatorul de credite competent este responsabil de exhausti operare a conturilor deschise la instituii financiare n confor
vitatea informaiilor transmise contabilului. mitate cu alineatul (1).

Articolul 57 n ceea ce privete conturile bancare aferente conturilor de


Gestionarea trezoreriei avans deschise la instituii financiare situate n afara Uniunii,
titularul contului de avans i asum aceast responsabilitate
(articolul 68 din Regulamentul financiar) lund n considerare legislaia aplicabil n ara n care
titularul i exercit mandatul.
(1) Contabilul se asigur c instituia sa are la dispoziie
fonduri suficiente pentru a acoperi necesarul de numerar
rezultat din execuia bugetar.
(6) Contabilul Comisiei informeaz contabilii celorlalte
instituii i ai organismelor menionate la articolul 208 din
(2) n scopul prevzut la alineatul (1), contabilul instituie Regulamentul financiar cu privire la condiiile de operare a
sisteme de gestiune a trezoreriei care i permit s fac previziuni conturilor deschise la instituii financiare. Contabilii celorlalte
privind fluxul de numerar. instituii i ai organismelor menionate la articolul 208 din
Regulamentul financiar armonizeaz, pe baza acestor condiii
de operare, condiiile de operare ale conturilor pe care le
(3) Contabilul Comisiei mparte fondurile disponibile n deschid.
conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000.

Articolul 59
Articolul 58
Semnturile pe conturi
Gestionarea conturilor bancare
(articolul 68 din Regulamentul financiar)
(articolul 68 din Regulamentul financiar)
Condiiile pentru deschiderea, operarea i utilizarea conturilor
(1) Pentru gestionarea trezoreriei, contabilul poate s
prevd, n funcie de cerinele de control intern, ca cecurile,
deschid sau s dispun deschiderea de conturi n numele insti
ordinele de virament bancar sau orice alte operaiuni bancare
tuiei la instituii financiare sau la bnci centrale naionale. n
s fie semnate de unul sau mai muli membri ai personalului
circumstane justificate n mod corespunztor, contabilul poate
autorizai n mod corespunztor. Instruciunile manuale se
deschide conturi n alte monede dect n euro.
semneaz de cel puin doi membri ai personalului autorizai
n mod corespunztor sau de contabil.

(2) Contabilului i revine responsabilitatea de a nchide


conturile menionate la alineatul (1) sau de a se asigura c
acestea sunt nchise. n sensul primului paragraf, contabilul fiecrei instituii
comunic tuturor instituiilor financiare la care instituia
respectiv a deschis conturi numele i specimenele de
(3) Contabilul stabilete cu instituiile financiare condiiile de semntur ale membrilor personalului autorizai.
operare a conturilor menionate la alineatul (1), n conformitate
cu principiile bunei gestiuni financiare, eficienei i concurenei
ntre ofertani.
Articolul 60
Gestionarea soldurilor conturilor
(4) Cel puin o dat la fiecare cinci ani, contabilul relanseaz
procedura concurenial de ofertare ntre instituiile financiare (articolul 68 din Regulamentul financiar)
la care ar putea fi deschise conturi, n conformitate cu alinea (1) Contabilul se asigur c soldul conturilor bancare
tul (1). prevzute la articolul 58 nu deviaz n mod semnificativ de la
previziunile privind fluxul de numerar menionate la articolul 57
alineatul (2) i n orice caz:
n cazul n care condiiile bancare locale o permit, conturile
bancare aferente conturilor de avans deschise la instituii
financiare situate n afara Uniunii fac, n mod periodic,
obiectul unui studiu concurenial. Un astfel de studiu se efec (a) c niciunul dintre aceste conturi nu are sold debitor;
L 362/24 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

(b) c soldul conturilor deschise n alte monede este convertit posibil. Acordurile prevd drept condiie prealabil pentru efec
periodic n euro. tuarea primei pli comunicarea ctre Comisie a datelor privind
contul bancar al beneficiarului.

(2) Contabilul nu poate s pstreze n conturile n valut


solduri susceptibile s cauzeze instituiei pierderi excesive Articolul 64
generate de fluctuaiile cursurilor de schimb.
Pstrarea documentelor justificative de ctre contabil
(articolul 68 din Regulamentul financiar)
Articolul 61
Documentele justificative referitoare la sistemul contabil i la
Transferuri i operaiuni de conversie ntocmirea conturilor prevzute la articolul 141 din Regula
(articolul 68 din Regulamentul financiar) mentul financiar se pstreaz pentru o perioad de cel puin
cinci ani de la data la care Parlamentul European aprob
Fr s aduc atingere articolului 69, contabilul efectueaz trans descrcarea de gestiune aferent exerciiului bugetar la care se
feruri ntre conturile pe care le-a deschis n numele instituiei la refer documentele.
instituii financiare i efectueaz operaiuni de conversie
monetar.
Cu toate acestea, documentele privind operaiunile care nu au
fost definitiv nchise se pstreaz pentru o perioad mai nde
Articolul 62 lungat, i anume pn la sfritul anului urmtor celui n care
Metodele de plat operaiunile au fost nchise. Articolul 37 alineatul (2) din Regu
lamentul (CE) nr. 45/2001 se aplic pstrrii datelor privind
(articolul 68 din Regulamentul financiar) traficul.
Plile se efectueaz prin virament bancar, prin cec sau din
conturile de avans cu ajutorul cardurilor de debit n confor
mitate cu articolul 67 alineatul (4). Fiecare instituie decide n ce departament trebuie pstrate docu
mentele justificative.

Articolul 63
Dosarele persoanelor juridice Articolul 65
(articolul 68 din Regulamentul financiar) Persoanele mputernicite s administreze conturile
(1) Contabilul poate efectua pli prin virament bancar (articolul 69 din Regulamentul financiar)
numai n cazul n care datele privind contul bancar al benefi
Fiecare instituie stabilete condiiile n care personalul pe care l
ciarului i informaiile care confirm identitatea acestuia, sau
desemneaz i l mputernicete s administreze conturile n
orice modificare, au fost nregistrate n prealabil ntr-un dosar
unitile locale menionate la articolul 72 este autorizat s
comun pe instituie.
comunice numele i specimenele de semntur instituiilor
financiare locale.
Orice astfel de nregistrare n dosar a datelor juridice i a celor
privind contul bancar al beneficiarului sau modificarea acestor
date se bazeaz pe un document justificativ, a crui form este Seciunea 4
definit de contabil. Administratorul contului de avans

Articolul 66
(2) n vederea efecturii de pli prin virament bancar, ordo
natorii de credite pot s se angajeze fa de un ter n numele Condiiile de utilizare a conturilor de avans
instituiei lor numai dac terul n cauz a furnizat docu (articolul 70 din Regulamentul financiar)
mentaia necesar pentru nregistrarea sa n dosar.
(1) Atunci cnd, din cauza sumelor limitate implicate, este
practic imposibil sau ineficient s se efectueze operaiuni de
Ordonatorii de credite informeaz contabilul cu privire la orice plat prin proceduri bugetare, se pot constitui conturi de
modificare a datelor juridice i a celor privind contul bancar avans pentru plata unor astfel de cheltuieli.
care le-a fost comunicat de ctre beneficiar i verific validitatea
acestor date nainte de efectuarea plii.
(2) Administratorul contului de avans poate s valideze
provizoriu i s plteasc cheltuieli, pe baza unui cadru
n ceea ce privete ajutorul de preaderare, pot fi ncheiate anga detaliat stabilit n conformitate cu instruciunile ordonatorului
jamente individuale cu autoritile publice n rile candidate la de credite competent. Aceste instruciuni specific normele i
aderarea la Uniunea European fr nscrierea prealabil n condiiile n care se efectueaz validarea provizorie i plile i,
dosarul terilor. n astfel de cazuri, ordonatorul de credite face dup caz, termenii pentru semnarea angajamentelor juridice n
tot posibilul pentru a asigura efectuarea nscrierii ct mai rapid sensul articolului 97 alineatul (1) litera (e).
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/25

(3) Crearea unui cont de avans i numirea unui administrator (h) identitatea administratorului contului de avans numit.
al contului de avans fac obiectul unei decizii a contabilului, la
propunerea motivat n mod corespunztor a ordonatorului de
credite competent. Decizia respectiv stabilete responsabilitile
i obligaiile administratorului contului de avans i ale ordona (2) n propunerile de decizii de constituire a unor conturi de
torului de credite. avans, ordonatorul de credite competent asigur c:

Modificarea condiiilor de operare a unui cont de avans face, de (a) se acord prioritate utilizrii procedurilor bugetare n cazul
asemenea, obiectul unei decizii a contabilului, la propunerea n care exist acces la sistemul contabil computerizat central;
motivat n mod corespunztor a ordonatorului de credite
competent.

(b) conturile de avans sunt utilizate numai n cazuri bine nte


meiate.
(4) n delegaiile Uniunii, se constituie conturi de avans
pentru plata cheltuielilor att din seciunea din buget a
Comisiei, ct i din cea a Serviciului European de Aciune
Extern (denumit n continuare SEAE), asigurndu-se trasabi Suma maxim care poate fi pltit de administratorul contului
litatea complet a cheltuielilor. de avans, atunci cnd este practic imposibil sau ineficient s se
efectueze operaiuni de plat prin proceduri bugetare, nu
depete 60 000 EUR pentru fiecare cheltuial.
Articolul 67
Condiiile care reglementeaz constituirea i plata
(3) Administratorul contului de avans poate efectua pli
(articolul 70 din Regulamentul financiar) ctre teri pe baza i n limitele:
(1) Decizia de constituire a unui cont de avans i de numire
a unui administrator al contului de avans i decizia de modi
ficare a condiiilor de operare a unui cont de avans precizeaz
n special: (a) angajamentelor bugetare i juridice prealabile semnate de
ordonatorul de credite competent;

(a) suma maxim care poate fi furnizat iniial ca avans i


scopul avansului; (b) soldului rezidual pozitiv al contului de avans, n numerar
sau la banc.

(b) dac se deschide un cont bancar sau un cont giro la un


oficiu potal n numele instituiei; (4) Plile din conturile de avans pot fi efectuate prin
virament bancar, inclusiv prin sistemul de debitare direct
menionat la articolul 89 din Regulamentul financiar, prin cec
(c) natura i cuantumul maxim pentru fiecare cheltuial care sau prin alte mijloace de plat, inclusiv carduri de debit, n
poate fi pltit de administratorul contului de avans conformitate cu instruciunile stabilite de contabil.
terilor sau ncasat de la acetia;

(5) Plile efectuate sunt urmate de decizii formale de validare


(d) frecvena cu care trebuie prezentate documente justificative, final i/sau de ordine de plat semnate de ordonatorul de
procedura de prezentare a acestora i dispoziiile privind credite competent.
transmiterea acestora ctre ordonatorul de credite pentru
regularizare;

Articolul 68
(e) procedura de urmat dac avansul trebuie realimentat; Alegerea administratorului contului de avans
(articolul 70 din Regulamentul financiar)

(f) faptul c tranzaciile de avans vor fi regularizate de ordo Administratorii conturilor de avans sunt alei din rndul
natorul de credite pn la sfritul lunii urmtoare, astfel funcionarilor sau, n eventualitatea n care este necesar i
nct soldul contabil i soldul bancar s poat fi reconciliate; doar n cazuri bine ntemeiate, din rndul altor membri ai
personalului. Administratorii conturilor de avans sunt alei
innd seama de cunotinele, aptitudinile i calificrile speciale
ale acestora dovedite pe baza diplomelor de studii sau a expe
(g) perioada de valabilitate a autorizaiei acordate administra rienei profesionale corespunztoare sau n urma participrii la
torului contului de avans de ctre contabil; un program adecvat de formare.
L 362/26 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

Articolul 69 Articolul 71
Alimentarea conturilor de avans Procedura de achiziii
(articolul 70 din Regulamentul financiar) (articolul 70 din Regulamentul financiar)
(1) Contabilul face pli de alimentare a conturilor de avans n limitele prevzute la articolul 137 alineatul (3), plile
i monitorizeaz conturile n cauz din punctul de vedere al efectuate din conturi de avans pot constitui simple pli
deschiderii de conturi bancare i al delegrii de semnturi, pentru acoperirea cheltuielilor n baza unor facturi, fr
precum i al controalelor la faa locului i n contabilitatea acceptarea prealabil a unei oferte.
centralizat. Contabilul alimenteaz conturile de avans. Avan
surile sunt pltite n contul bancar deschis n acest sens.
Articolul 72
Conturile de avans pot fi, de asemenea, alimentate direct din
Crearea conturilor de avans
venituri locale diverse, cum ar fi cele generate din:
(articolul 70 din Regulamentul financiar)
(a) vnzarea de echipamente; Pentru plata anumitor categorii de cheltuieli, este posibil s se
constituie unul sau mai multe conturi de avans n fiecare unitate
(b) publicaii; local din afara Uniunii, n conformitate cu articolul 70 din
Regulamentul financiar. O unitate local este, de exemplu, o
delegaie, un birou sau o anten a Uniunii ntr-o ar ter.
(c) rambursri diverse;

(d) dobnzi. Decizia de constituire a unui astfel de cont de avans stabilete


condiiile de operare a acestuia n conformitate cu articolul 70
din Regulamentul financiar i pe baza nevoilor specifice ale
Regularizarea avansurilor, pentru cheltuieli ori venituri diverse fiecrei uniti locale.
sau alocate, se efectueaz n conformitate cu decizia de
constituire a contului de avans menionat la articolul 67 i
cu dispoziiile Regulamentului financiar. Ordonatorul de
credite deduce sumele n cauz la realimentarea ulterioar a Articolul 73
conturilor de avans respective. Administratorii conturilor de avans i persoanele
mputernicite s administreze conturile n delegaiile
(2) n special n vederea evitrii pierderilor cauzate de cursul Uniunii
de schimb, administratorul contului de avans poate efectua
(articolul 70 din Regulamentul financiar)
transferuri ntre diverse conturi bancare deschise pentru acelai
avans. n circumstane excepionale i pentru continuitatea serviciului,
ndatoririle administratorului conturilor de avans ale SEAE n
delegaiile Uniunii pot fi ndeplinite de personalul Comisiei. n
Articolul 70
aceleai condiii, membri ai personalului SEAE pot fi desemnai
Controalele efectuate de ordonatorul de credite i de ca administratori ai conturilor de avans pentru Comisie n dele
contabil gaiile Uniunii.
(articolul 70 din Regulamentul financiar)
(1) Administratorul contului de avans ine evidena n delegaiile Uniunii, normele i condiiile prevzute la primul
fondurilor puse la dispoziia sa, n numerar i la banc, a paragraf se aplic la numirea persoanelor autorizate de ctre
plilor efectuate i a sumelor primite, n conformitate cu contabil s efectueze operaiuni bancare.
regulile i instruciunile furnizate de contabil. Situaiile privind
contul n cauz sunt accesibile n orice moment ordonatorului
de credite competent i, cel puin o dat pe lun, se ntocmete
CAPITOLUL 4
o list a tranzaciilor pe care administratorul contului de avans
o transmite n luna urmtoare, mpreun cu documentele justi Rspunderea actorilor financiari
ficative, ordonatorului de credite competent pentru regularizarea
operaiunilor de avans. Seciunea 1
Reguli generale
(2) Contabilul efectueaz controale sau dispune efectuarea de
controale de ctre un membru al personalului din propriul su Articolul 74
departament sau din departamentul ordonator special mpu
ternicit n acest scop, care, de regul, trebuie efectuate la faa Organisme responsabile n chestiuni de fraud
locului i inopinat, pentru a verifica existena fondurilor alocate [articolul 66 alineatul (8) i articolul 72 alineatul (2) din
administratorilor conturilor de avans i a evidenelor contabile i Regulamentul financiar]
pentru a controla respectarea termenului stabilit n ceea ce
privete regularizarea tranzaciilor de avans. Contabilul Autoritile i organismele menionate la articolul 66 alineatul
comunic rezultatele controalelor respective ordonatorului de (8) i la articolul 72 alineatul (2) din Regulamentul financiar
credite competent. nseamn organismele desemnate n Statutul funcionarilor i n
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/27

deciziile instituiilor Uniunii privind termenii i condiiile pentru (2) n funcie de organizarea sa intern, instituia sau, n
investigaiile interne referitoare la prevenirea fraudei, a corupiei cazul unui grup mixt, instituiile participante specific proce
i a oricrei alte activiti ilegale care duneaz intereselor durile de funcionare a grupului i compoziia acestuia, care
Uniunii. include un participant extern avnd calificrile i expertiza
necesare.

Seciunea 2
Reguli aplicabile ordonatorilor de credite Articolul 77
delegai i subdelegai
Confirmarea instruciunilor
Articolul 75 [articolul 73 alineatul (3) din Regulamentul financiar]
Nereguli financiare (1) Un ordonator de credite delegat sau subdelegat care
primete o instruciune cu for de constrngere despre care
[articolul 66 alineatul (7) i articolul 73 alineatul (6) din
consider c implic nereguli sau pe care o consider contrar
Regulamentul financiar]
principiului bunei gestiuni financiare, n special din cauz c
Fr a aduce atingere competenelor OLAF, grupul specializat n instruciunea nu poate fi pus n aplicare cu resursele care
domeniul neregulilor financiare menionat la articolul 29 i-au fost alocate, informeaz n scris autoritatea de la care a
(denumit n continuare grupul) este competent n ceea ce primit delegarea sau subdelegarea cu privire la aceasta. Dac
privete orice nclcare a unei dispoziii a Regulamentului instruciunea este confirmat n scris, iar confirmarea este
financiar sau a unei dispoziii referitoare la gestiunea financiar primit n timp util i este suficient de clar, fcnd trimitere
sau la verificarea operaiunilor, care rezult dintr-un act sau explicit la punctele pe care ordonatorul de credite delegat sau
dintr-o omisiune a unui membru al personalului. ordonatorul de credite subdelegat le-a contestat, acesta din urm
nu poate fi considerat rspunztor. Acesta pune n aplicare
instruciunea, cu excepia cazului n care respectiva instruciune
este n mod evident ilegal sau constituie o nclcare a stan
Articolul 76 dardelor de siguran relevante.
Grupul specializat n domeniul neregulilor financiare
[articolul 66 alineatul (7) i articolul 73 alineatul (6) din
Regulamentul financiar] (2) Alineatul (1) se aplic, de asemenea, n cazurile n care
(1) Cazurile de nereguli financiare prevzute la articolul 75 ordonatorul de credite, n cursul executrii unei instruciuni cu
din prezentul regulament sunt naintate grupului de ctre auto for de constrngere, constat c circumstanele cazului pot
ritatea mputernicit s fac numiri pentru ca acesta s emit genera o situaie care implic nereguli.
avizul menionat la articolul 73 alineatul (6) al doilea paragraf
din Regulamentul financiar.
Orice instruciune confirmat n circumstanele descrise la
articolul 73 alineatul (3) din Regulamentul financiar este nre
Atunci cnd efii delegaiilor Uniunii acioneaz n calitate de gistrat de ordonatorul de credite delegat competent i
ordonatori de credite subdelegai n conformitate cu articolul 56 menionat n raportul su anual de activitate.
alineatul (2) din Regulamentul financiar, ordonatorul de credite
competent poate sesiza n mod direct grupul pentru emiterea
unui aviz cu privire la cazurile de nereguli financiare menionate
la articolul 75 din prezentul regulament. CAPITOLUL 5

Operaiuni de venituri

Un ordonator de credite delegat poate sesiza grupul n cazul n Seciunea 1


care consider c a survenit o neregul financiar. Grupul emite
un aviz care evalueaz dac au survenit nereguli n sensul arti Resurse proprii
colului 75, gravitatea acestora i eventualele lor consecine. n
cazul n care analiza grupului sugereaz c respectivul caz este Articolul 78
de competena OLAF, grupul transmite fr ntrziere dosarul Norme aplicabile resurselor proprii
autoritii mputernicite s fac numiri i informeaz de ndat
OLAF. (articolul 76 din Regulamentul financiar)
Ordonatorul de credite stabilete un calendar indicativ referitor
la punerea la dispoziia Comisiei a resurselor proprii definite n
Atunci cnd este informat n mod direct cu privire la un caz de decizia privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii.
ctre un membru al personalului, n conformitate cu articolul 66
alineatul (8) din Regulamentul financiar, grupul transmite
dosarul autoritii mputernicite s fac numiri i l informeaz
n consecin pe membrul personalului. Autoritatea mputer Resursele proprii se stabilesc i se recupereaz n conformitate
nicit s fac numiri poate solicita avizul grupului cu privire cu normele adoptate n temeiul deciziei menionate la primul
la caz. paragraf.
L 362/28 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

Seciunea 2 (c) n cazul nerambursrii pn la scadena prevzut la


litera (b), datoria este purttoare de dobnd la rata
Estimarea creanelor menionat la articolul 83, fr a aduce atingere niciunei
reglementri specifice aplicabile;
Articolul 79
Estimarea creanelor
(d) n cazul nerambursrii pn la scadena menionat la litera
(articolul 77 din Regulamentul financiar) (b), instituia recupereaz creana fie prin compensare, fie
(1) Estimrile creanelor specific tipul de venit i postul prin executarea oricrei garanii depuse n avans;
bugetar la care vor fi contabilizate i, n msura posibilului,
informaii privind debitorul i cuantumul estimat al creanelor.
(e) contabilul poate recupera creana prin compensare nainte
de scadena menionat la litera (b), n cazul n care este
necesar s se protejeze interesele financiare ale Uniunii
La ntocmirea estimrii creanelor, ordonatorul de credite atunci cnd acesta are motive ntemeiate s considere c
competent verific n special: suma datorat Comisiei ar putea fi pierdut, dup ce
debitorul a fost informat cu privire la motive i la data
recuperrii prin compensare;
(a) contabilizarea venitului la postul bugetar corect;

(f) dac, dup ce a luat toate msurile prevzute la prezentul


paragraf literele (a)-(e), suma nu a fost recuperat integral,
(b) corectitudinea i conformitatea estimrii cu dispoziiile apli instituia efectueaz recuperarea prin executarea unei decizii
cabile i cu principiul bunei gestiuni financiare. obinute fie n conformitate cu articolul 79 alineatul (2) din
Regulamentul financiar, fie prin aciune n justiie.

(2) Sub rezerva articolului 181 alineatul (2) i a articolului


183 alineatul (2) din Regulamentul financiar i a articolului 7 Ordonatorul de credite imprim nota de debit i o trimite debi
alineatul (2) din prezentul regulament, o estimare a creanelor torului. Contabilul este informat cu privire la expedierea acesteia
nu are ca efect punerea la dispoziie a creditelor de angajament. prin sistemul de informare financiar.
n cazurile menionate la articolul 21 din Regulamentul
financiar, creditele pot fi puse la dispoziie numai dup recu
perarea efectiv de ctre Uniune a sumelor datorate. Articolul 81
Constatarea creanelor

Seciunea 3 (articolul 78 din Regulamentul financiar)

Constatarea creanelor Pentru constatarea unei creane, ordonatorul de credite


competent se asigur c:
Articolul 80
Procedur (a) creana este cert, n sensul c nu este condiionat;
(articolul 78 din Regulamentul financiar)
(1) Constatarea de ctre ordonatorul de credite competent a (b) creana este lichid, exprimat exact n uniti monetare;
unei creane constituie recunoaterea dreptului Uniunii asupra
unui debitor i stabilirea dreptului de a cere debitorului n cauz
plata datoriei.
(c) creana este exigibil i nu face obiectul vreunui termen de
plat;

(2) Ordinul de recuperare este operaiunea prin care ordo


natorul de credite competent d contabilului instruciuni pentru (d) informaiile privind debitorul sunt corecte;
recuperarea cuantumului constatat.

(e) suma care trebuie recuperat este contabilizat la postul


(3) Nota de debit informeaz debitorul c: bugetar corect;

(f) documentele justificative sunt conforme; i c


(a) Uniunea a constatat creana;

(g) se respect principiul bunei gestiuni financiare, n special


(b) n cazul plii datoriei nainte de scaden, nu se percepe n ceea ce privete criteriile menionate la articolul 91
dobnd penalizatoare; alineatul (1) litera (a).
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/29

Articolul 82 (4) n cazul amenzilor, dac debitorul ofer o garanie


financiar care este acceptat de contabil n locul plii, rata
Documentele justificative pentru constatarea creanelor dobnzii aplicabile de la scadena menionat la articolul 80
(articolul 78 din Regulamentul financiar) alineatul (3) litera (b) este rata menionat la prezentul articol
alineatul (2), n vigoare n prima zi a lunii n care decizia
(1) Constatarea unei creane se bazeaz pe documente justi privind impunerea unei amenzi a fost adoptat i majorat
ficative care certific dreptul Uniunii. doar cu un punct procentual i jumtate.

Seciunea 4
(2) nainte de constatarea unei creane, ordonatorul de
credite competent verific personal documentele justificative Ordonanarea recuperrilor
sau confirm, pe propria sa rspundere, c s-a efectuat aceast
verificare. Articolul 84
ntocmirea ordinului de recuperare
(articolul 79 din Regulamentul financiar)
(3) Documentele justificative sunt pstrate de ordonatorul de (1) Ordinul de recuperare specific:
credite n conformitate cu articolul 48.

(a) exerciiul financiar pentru care urmeaz s se contabilizeze


venitul;
Articolul 83
Dobnd penalizatoare
(articolul 78 din Regulamentul financiar) (b) trimiterile la actul sau angajamentul juridic care genereaz
creana i d natere dreptului de recuperare;
(1) Fr a aduce atingere niciunei dispoziii specifice care
deriv din aplicarea reglementrilor sectoriale, orice crean
nepltit la scadena prevzut la articolul 80 alineatul (3)
litera (b) este purttoare de dobnd n conformitate cu (c) articolul din buget i orice alt subdiviziune care poate fi
prezentul articol alineatele (2) i (3). aplicabil, inclusiv, dac este cazul, referinele angaja
mentului bugetar corespunztor;

(2) Rata dobnzii pentru creanele nepltite la scadena (d) suma de recuperat, exprimat n euro;
prevzut la articolul 80 alineatul (3) litera (b) este rata
utilizat de Banca Central European pentru principalele sale
operaiuni de refinanare, astfel cum este publicat n Jurnalul (e) numele i adresa debitorului;
Oficial al Uniunii Europene, seria C, n vigoare n prima zi calen
daristic a lunii n care datoria devine scadent, majorat cu:
(f) scadena menionat la articolul 80 alineatul (3) litera (b);

(a) opt puncte procentuale n cazul n care evenimentul


generator este un contract de achiziii publice de bunuri i (g) metoda posibil de recuperare, inclusiv, n special, recu
servicii menionat n titlul V; perarea prin compensare sau executarea oricrei garanii
depuse.

(b) trei puncte procentuale i jumtate n toate celelalte cazuri. (2) Ordinul de recuperare este datat i semnat de ordonatorul
de credite competent, apoi trimis contabilului.

(3) Dobnda se calculeaz de la data calendaristic urmtoare (3) Contabilul fiecrei instituii pstreaz o list a sumelor
scadenei prevzute la articolul 80 alineatul (3) litera (b) i scadente care trebuie recuperate. Creanele Uniunii sunt
specificat n nota de debit, pn la data calendaristic n care grupate n list n funcie de data emiterii ordinului de recu
creana este pltit integral. perare. Contabilul transmite aceast list contabilului Comisiei.

Contabilul Comisiei pregtete o list consolidat care indic


Ordinul de recuperare corespunztor valorii dobnzii penali sumele scadente pe instituie i pe data emiterii ordinului de
zatoare este emis atunci cnd aceast dobnd este efectiv recuperare. Lista se anexeaz la raportul Comisiei privind
ncasat. gestiunea bugetar i financiar.
L 362/30 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

(4) Pentru a consolida protecia intereselor financiare ale Seciunea 5


Uniunii, Comisia ntocmete o list a creanelor Uniunii,
preciznd numele debitorilor i cuantumul creanei, atunci Recuperarea
cnd debitorul a fost obligat printr-o hotrre judectoreasc
avnd for de res judicata s ramburseze suma i atunci cnd Articolul 86
nu s-a efectuat nicio rambursare substanial n termen de un an Formaliti de ncasare
de la pronunarea hotrrii. Lista se public, innd seama n
mod corespunztor de protecia datelor cu caracter personal, n (articolul 80 din Regulamentul financiar)
conformitate cu cerinele Regulamentului (CE) nr. 45/2001. (1) La recuperarea unei creane, contabilul o nregistreaz n
contabilitate i informeaz ordonatorul de credite competent.

n ceea ce privete datele cu caracter personal care se refer la


persoane fizice, informaiile publicate se elimin dup (2) Pentru fiecare plat n numerar fcut contabilului sau
rambursarea integral a sumei datorate. Aceeai dispoziie se administratorului contului de avans se elibereaz o chitan.
aplic n cazul datelor cu caracter personal care se refer la
persoane juridice a cror denumire oficial identific una sau
mai multe persoane fizice. (3) Rambursarea parial de ctre un debitor care face
obiectul mai multor ordine de recuperare se imput n primul
rnd asupra creanei celei mai vechi, cu excepia cazului n care
se specific altfel de ctre debitor.
Decizia de includere a debitorului pe lista creanelor Uniunii
este luat n conformitate cu principiul proporionalitii i
ine seama, n special, de importana sumei. Orice plat parial acoper mai nti dobnda.

Articolul 85 Articolul 87

Decizie executorie n beneficiul altor instituii Recuperarea prin compensare

[articolul 79 alineatul (2) din Regulamentul financiar] (articolul 80 din Regulamentul financiar)

(1) Situaiile excepionale menionate la articolul 79 alinea (1) n cazul n care debitorul are asupra Uniunii o crean
tul (2) din Regulamentul financiar survin atunci cnd posibi care este cert, astfel cum este definit la articolul 81 litera (a),
litatea ca plata s fie efectuat n mod voluntar i ca creana lichid i exigibil pentru o sum stabilit printr-un ordin de
s fie recuperat prin compensare, astfel cum se prevede la plat, dup scadena prevzut la articolul 80 alineatul (3) lite
articolul 80 alineatul (1) din Regulamentul financiar, a fost ra (b), contabilul recupereaz creana constatat prin
epuizat de instituia n cauz, iar creana reprezint o sum compensare.
semnificativ.

n circumstane excepionale, atunci cnd este necesar s se


protejeze interesele financiare ale Uniunii, n cazul n care
(2) n cazul menionat la alineatul (1), instituiile vizate, altele contabilul are motive ntemeiate s considere c sumele
dect cele menionate n temeiul articolului 299 din TFUE, pot datorate Uniunii ar putea fi pierdute, acesta recupereaz
solicita Comisiei s adopte o decizie executorie. creanele prin compensare nainte de scadena menionat la
articolul 80 alineatul (3) litera (b).

(3) n toate cazurile, decizia executorie specific faptul c Contabilul recupereaz, de asemenea, creanele prin compensare
sumele revendicate sunt nscrise n seciunea din buget cores nainte de scadena menionat la articolul 80 alineatul (3)
punztoare instituiei respective, care acioneaz n calitate de litera (b) n cazul n care debitorul este de acord.
ordonator de credite. Veniturile se nregistreaz ca venituri
generale, cu excepia situaiei n care acestea se ncadreaz n
cazurile specificate de venituri alocate, astfel cum se prevede la
articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar. (2) nainte de efectuarea unei recuperri n conformitate cu
alineatul (1), contabilul consult ordonatorul de credite
competent i informeaz debitorii implicai.

(4) Instituia solicitant informeaz Comisia cu privire la


orice eveniment care ar putea s afecteze recuperarea i Atunci cnd debitorul este o autoritate naional sau una dintre
intervine n sprijinul Comisiei n cazul exercitrii unei ci de entitile administrative ale acesteia, contabilul informeaz, de
atac mpotriva deciziei executorii. asemenea, statul membru respectiv cu cel puin 10 zile
lucrtoare nainte cu privire la intenia sa de a recurge la recu
perare prin compensare. Cu toate acestea, de comun acord cu
statul membru sau entitatea administrativ n cauz, contabilul
(5) Comisia i instituia respectiv convin asupra modali poate efectua recuperarea prin compensare naintea de expirarea
tilor practice de punere n aplicare a prezentului articol. scadenei.
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/31

(3) Compensarea menionat la alineatul (1) are acelai efect efectueze plata n perioada suplimentar, dar nu mai poate
ca i o plat, prin aceasta achitndu-se Uniunii creana i, dac depune o astfel de garanie i se afl ntr-o situaie dificil.
este cazul, dobnda datorat.

Articolul 90
Articolul 88
Recuperarea amenzilor sau a altor penaliti
Procedura de recuperare n urma neefecturii plii n mod
(articolele 80 i 83 din Regulamentul financiar)
voluntar
(1) n cazul n care se introduce o aciune n faa Curii de
(articolele 79 i 80 din Regulamentul financiar)
Justiie a Uniunii Europene mpotriva unei decizii a Comisiei de
(1) Fr a aduce atingere articolului 87, dac creana nu a impunere a unei amenzi sau a altor penaliti n temeiul TFUE
fost recuperat integral pn la scadena prevzut la articolul 80 sau al Tratatului Euratom i pn cnd toate cile legale de atac
alineatul (3) litera (b) i specificat n nota de debit, contabilul au fost epuizate, debitorul fie pltete cu titlu provizoriu sumele
informeaz ordonatorul de credite competent i iniiaz fr respective n contul bancar desemnat de contabil, fie furnizeaz
ntrziere procedura de recuperare prin orice mijloace legale, o garanie financiar acceptat de contabil. Garania este inde
inclusiv, dac este cazul, prin executarea oricrei garanii pendent de obligaia plii amenzii sau a penalitii cu titlu
depuse n avans. cominatoriu sau a altor penaliti i se execut de la primul
apel. Aceasta acoper valoarea creanei principale i a
dobnzii datorate, astfel cum se prevede la articolul 83
alineatul (4).
(2) Fr a aduce atingere articolului 87, n cazul n care nu se
poate utiliza metoda de recuperare menionat la prezentul
articol alineatul (1) i debitorul nu pltete ca rspuns la scri
soarea de punere n ntrziere trimis de contabil, acesta din (2) Comisia asigur sumele ncasate cu titlu provizoriu prin
urm execut o decizie de recuperare obinut fie n confor investirea acestora n active financiare, garantnd astfel secu
mitate cu articolul 79 alineatul (2) din Regulamentul financiar, ritatea i lichiditatea fondurilor i viznd, de asemenea,
fie prin aciune n justiie. generarea unui randament pozitiv.

Articolul 89 (3) Dup epuizarea tuturor cilor legale de atac i n cazul n


care amenda sau penalitatea a fost confirmat, se iau oricare
Termen suplimentar pentru efectuarea plii dintre urmtoarele msuri:
(articolul 80 din Regulamentul financiar)
Contabilul, n colaborare cu ordonatorul de credite competent,
(a) sumele ncasate cu titlu provizoriu, dobnda i alte sume
poate acorda un termen suplimentar pentru efectuarea plii
generate de acestea sunt nscrise n buget n conformitate cu
numai la cererea scris i motivat corespunztor a debitorului
articolul 83 din Regulamentul financiar, cel trziu n
i sub rezerva ndeplinirii urmtoarelor dou condiii:
exerciiul financiar urmtor anului n care toate cile legale
de atac au fost epuizate;

(a) debitorul se angajeaz s plteasc dobnd, la rata speci


ficat la articolul 83, pentru ntreaga perioad suplimentar (b) n cazul n care s-a depus o garanie financiar, aceasta este
acordat, ncepnd cu scadena prevzut la articolul 80 executat i sumele corespunztoare sunt nscrise n buget.
alineatul (3) litera (b);

n cazul n care valoarea amenzii sau a penalitii a fost


(b) pentru protejarea drepturilor Uniunii, debitorul depune o majorat de Curte, primul paragraf literele (a) i (b) se aplic
garanie financiar, acceptat de contabilul instituiei, care sumelor prevzute n decizia Comisiei i contabilul ncaseaz
acoper creana exigibil, att n ceea ce privete suma prin suma corespunztoare majorrii, care va fi nscris n buget.
cipal, ct i dobnda.

(4) Dup ce toate cile legale de atac au fost epuizate i n


Garania menionat la primul paragraf litera (b) poate fi cazul n care amenda sau penalitatea a fost anulat sau redus,
nlocuit cu o garanie personal i solidar depus de un ter se iau oricare dintre urmtoarele msuri:
aprobat de contabilul instituiei.

(a) sumele ncasate n mod nejustificat i dobnda generat sunt


n circumstane excepionale, n urma unei solicitri din partea rambursate terului respectiv. n cazurile n care rentabi
debitorului, contabilul poate renuna la cerina unei garanii litatea global generat pentru perioada relevant a fost
menionate la primul paragraf litera (b) n cazul n care, pe negativ, valoarea nominal a sumelor ncasate n mod
baza evalurii sale, debitorul este dispus i n msur s nejustificat se ramburseaz;
L 362/32 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

(b) n cazul n care s-a depus o garanie financiar, aceasta se (4) Renunarea la recuperarea unei creane constatate nu
elibereaz n consecin. poate fi delegat de instituie n niciunul dintre urmtoarele
cazuri:

Articolul 91
Renunarea la recuperarea unei creane constatate (a) dac suma la care se renun este egal cu sau mai mare de
1 000 000 EUR;
(articolul 80 din Regulamentul financiar)
(1) Ordonatorul de credite competent poate renuna integral
sau parial la o crean constatat numai n urmtoarele cazuri:
(b) dac suma la care se renun este egal cu sau mai mare de
100 000 EUR, n cazul n care reprezint sau depete
25 % din creana constatat.
(a) atunci cnd costurile previzibile ale recuperrii ar depi
suma care trebuie recuperat i renunarea nu ar duna
imaginii Uniunii;
Sub limitele prevzute la primul paragraf, fiecare instituie
stabilete n normele sale interne condiiile i procedura de
delegare a competenei de renunare la recuperarea unei
(b) atunci cnd creana nu poate fi recuperat din cauza
creane constatate.
vechimii ei sau a insolvabilitii debitorului;

(c) atunci cnd recuperarea nu este conform cu principiul (5) Fiecare instituie transmite Parlamentului European i
proporionalitii. Consiliului un raport anual privind renunrile menionate la
prezentul articol alineatele (1)-(4), care implic 100 000 EUR
sau mai mult. n cazul Comisiei, raportul respectiv se
anexeaz la rezumatul rapoartelor anuale de activitate
(2) n cazurile menionate la alineatul (1) litera (c), ordo
menionate la articolul 66 alineatul (9) din Regulamentul
natorul de credite competent acioneaz n conformitate cu
financiar.
procedurile instituite n prealabil n cadrul fiecrei instituii i
aplic, n toate circumstanele, urmtoarele criterii obligatorii:

Articolul 92
(a) faptele, innd cont de gravitatea neregulii care genereaz
Anularea unei creane constatate
constatarea creanei (fraud, recidiv, intenie, diligen,
bun credin, eroare manifest); (articolul 80 din Regulamentul financiar)
(1) n cazul unei erori, ordonatorul de credite competent
anuleaz total sau parial creana constatat n conformitate
(b) impactul pe care renunarea la recuperare l-ar avea asupra cu articolele 82 i 84 i motiveaz corespunztor aceast
funcionrii Uniunii i asupra intereselor financiare ale decizie.
acesteia (suma n cauz, riscul de stabilire a unui precedent,
subminarea autoritii legii).

(2) Fiecare instituie stabilete n normele sale interne


n funcie de circumstanele cazului, ordonatorul de credite condiiile i procedura de delegare a competenei de anulare a
competent poate ine seama, de asemenea, de urmtoarele unei creane constatate.
criterii suplimentare:

Articolul 93
(a) orice denaturare a concurenei care ar fi cauzat de
renunarea la recuperare; Norme n materie de termene de prescripie
(articolul 81 din Regulamentul financiar)

(b) daunele economice i sociale care ar fi cauzate de recu (1) Termenul de prescripie pentru creanele deinute de
perarea integral a creanei. Uniune n raport cu teri ncepe s curg la expirarea
scadenei comunicate debitorului n nota de debit, astfel cum
se prevede la articolul 80 alineatul (3) litera (b).

(3) Decizia de renunare menionat la articolul 80 alinea


tul (2) din Regulamentul financiar este motivat i menioneaz
eforturile depuse pentru asigurarea recuperrii i elementele de Termenul de prescripie pentru creanele deinute de teri n
drept i de fapt pe care se bazeaz renunarea. Ordonatorul de raport cu Uniunea ncepe s curg la data la care este
credite competent renun la recuperare n conformitate cu exigibil plata creanei terului n cauz, n conformitate cu
articolul 84. angajamentul juridic corespunztor.
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/33

(2) Termenul de prescripie pentru creanele deinute de (iii) criteriile eseniale de eligibilitate, selecie i atribuire care
Uniune n raport cu teri este ntrerupt prin orice act al unei trebuie utilizate n alegerea propunerilor;
instituii sau al unui stat membru care acioneaz la solicitarea
unei instituii, notificat terului i viznd recuperarea creanei.
(iv) rata maxim posibil de cofinanare i, n cazul n care
se anticipeaz rate diferite, criteriile de urmat pentru
Termenul de prescripie pentru creanele terilor fa de Uniune fiecare rat;
este ntrerupt prin orice act notificat Uniunii de ctre creditorii
acesteia, sau n numele acestora, care vizeaz recuperarea
creanei.
(v) planificarea i valoarea indicativ a cererilor de
propuneri;

(3) Un nou termen de prescripie de cinci ani ncepe s curg


n ziua urmtoare ntreruperilor menionate la alineatul (2).
(b) n cazul achiziiilor:

(4) Orice aciune n justiie referitoare la o crean, astfel cum


(i) pachetul bugetar global rezervat achiziiilor pentru anul
este menionat la alineatul (1), inclusiv aciunile introduse n
respectiv;
faa unei instane care declar ulterior c nu are competen n
materie, ntrerupe termenul de prescripie. Noul termen de pres
cripie de cinci ani ncepe s curg numai de la data pronunrii
unei hotrri cu for de res judicata sau de la data la care se (ii) numrul aproximativ i tipul contractelor preconizate
ajunge la o soluionare extrajudiciar ntre prile la aceeai i, n cazul n care este posibil, subiectul acestora n
aciune. termeni generici;

(5) Atunci cnd contabilul acord debitorului un termen de (iii) calendarul orientativ pentru lansarea procedurilor de
plat suplimentar, n conformitate cu articolul 89, aceasta se achiziii;
consider a fi o ntrerupere a termenului de prescripie. Noul
termen de prescripie de cinci ani ncepe s curg n ziua
urmtoare expirrii termenului de plat prelungit.
(c) n cazul fondurilor fiduciare menionate la articolul 187 din
Regulamentul financiar:

(6) Creanele nu se recupereaz dup expirarea termenului de


prescripie, astfel cum este stabilit la alineatele (1)-(5).
(i) trimiterea la actul de baz i la linia bugetar;

CAPITOLUL 6
(ii) creditele rezervate fondului fiduciar pentru anul
Operaiuni de cheltuieli respectiv, mpreun cu sumele planificate pe durata sa;

Articolul 94
Decizia de finanare (iii) obiectivele fondului fiduciar i durata sa;

(articolul 84 din Regulamentul financiar)


(1) Decizia de finanare precizeaz elementele eseniale ale (iv) regulile de administrare a fondului fiduciar;
unei aciuni care implic cheltuieli bugetare.

(v) posibilitatea de a ncredina sarcini de execuie bugetar


(2) Decizia de finanare menioneaz n special urmtoarele: entitilor i persoanelor menionate la articolul 187
alineatul (2) din Regulamentul financiar;

(a) n cazul granturilor:


(d) n cazul premiilor:

(i) trimiterea la actul de baz i la linia bugetar;


(i) trimiterea la actul de baz i la linia bugetar;

(ii) prioritile pentru anul respectiv, obiectivele de nde


plinit i rezultatele preconizate pentru creditele auto (ii) obiectivele care trebuie ndeplinite i rezultatele preco
rizate pentru exerciiul financiar; nizate;
L 362/34 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

(iii) condiiile eseniale de participare i criteriile de atribuire; Acordurile de finanare din domeniul asistenei financiare
directe acordate rilor tere n care se ncadreaz i
sprijinul bugetar care constituie angajamente juridice, pot
(iv) calendarul concursului i valoarea premiului sau a conduce la pli fr ncheierea unor alte angajamente juridice.
premiilor;

(2) Angajamentul bugetar provizoriu se execut fie prin


(e) n cazul instrumentelor financiare: ncheierea unuia sau mai multor angajamente juridice care
dau natere unui drept la pli ulterioare, fie direct prin pli,
n cazul cheltuielilor aferente gestiunii personalului sau n cazul
(i) trimiterea la actul de baz i la linia bugetar; activitilor de comunicare efectuate de ctre instituii pentru
acoperirea evenimentelor Uniunii.

(ii) obiectivele care trebuie ndeplinite i rezultatele preco


nizate; Articolul 96
Adoptarea unui angajament global
(iii) suma alocat instrumentului financiar; (articolul 85 din Regulamentul financiar)
(1) Un angajament global se constituie n temeiul unei decizii
(iv) calendarul orientativ de punere n aplicare. de finanare.

(3) n cazul n care programul de lucru menionat la Angajamentul global se constituie cel trziu nainte de luarea
articolul 128 din Regulamentul financiar conine informaiile deciziei privind selectarea beneficiarilor i, n cazul n care
prevzute la alineatul (2) litera (a) din prezentul articol privind executarea creditelor n cauz implic adoptarea unui program
granturile finanate din creditele autorizate pentru exerciiul de lucru n sensul articolului 188, cel mai devreme dup
financiar, decizia de adoptare a acestora se consider a fi adoptarea programului n cauz.
decizia de finanare pentru aceste granturi.

(2) Dac angajamentul global se execut prin ncheierea unui


n ceea ce privete achiziiile, fondurile fiduciare, premiile i acord de finanare, alineatul (1) al doilea paragraf nu se aplic.
instrumentele financiare, n cazul n care executarea creditelor
corespunztoare autorizate pentru exerciiul financiar este
prevzut de un program de lucru care conine informaiile Articolul 97
menionate la alineatul (2) literele (b), (c), (d) i (e) din
prezentul articol, decizia de adoptare a acestui program de Semntura unic
lucru este, de asemenea, considerat a fi decizia de finanare (articolul 85 din Regulamentul financiar)
pentru contractele de achiziii, fondurile fiduciare, premiile i
instrumentele financiare n cauz. (1) Regula conform creia trebuie s existe un semnatar unic
pentru angajamentul bugetar i pentru angajamentul juridic
aferent poate s nu se aplice doar n urmtoarele cazuri:
n cazul n care programul de lucru nu conine astfel de
informaii privind una sau mai multe aciuni, acesta trebuie
modificat n consecin sau trebuie adoptat o decizie (a) atunci cnd angajamentele sunt provizorii;
specific de finanare pentru aciunile n cauz.

(b) atunci cnd angajamentele globale se refer la acorduri de


(4) Fr a aduce atingere niciunei dispoziii specifice a unui finanare cu ri tere;
act de baz, orice modificare semnificativ a unei decizii de
finanare deja adoptate urmeaz aceeai procedur ca i
decizia iniial. (c) atunci cnd decizia instituiei constituie angajamentul
juridic;
Seciunea 1
Angajarea cheltuielilor (d) atunci cnd angajamentul global este executat printr-o serie
de angajamente juridice, pentru care sunt responsabili ordo
Articolul 95 natori de credite diferii;

Angajamente globale i provizorii


(articolul 85 din Regulamentul financiar) (e) atunci cnd, n cadrul conturilor de avans disponibile pentru
aciuni externe, angajaii unitilor locale menionate la
(1) Angajamentul bugetar global se execut fie prin articolul 72 trebuie s semneze angajamente juridice pe
ncheierea unui acord de finanare, care prevede la rndul su baza instruciunilor ordonatorului de credite competent,
ncheierea unuia sau mai multor angajamente juridice ulterioare, care rmne, cu toate acestea, competent pe deplin pentru
fie prin ncheierea unuia sau mai multor angajamente juridice. tranzacia de baz;
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/35

(f) atunci cnd o instituie a delegat competene de ordonator (o) cheltuielile financiare;
de credite directorului unui oficiu european interinstituional
n temeiul articolului 199 alineatul (1) din Regulamentul
financiar. (p) cheltuielile de judecat;

(2) Dac ordonatorul de credite competent care a semnat


angajamentul bugetar este i rmne indisponibil pentru o (q) daunele, inclusiv dobnzile;
perioad incompatibil cu termenele-limit de ncheiere a anga
jamentului juridic, angajamentul juridic n cauz este ncheiat de
ctre persoana desemnat conform regulilor de suplinire (r) echipamentele de lucru;
adoptate de fiecare instituie, cu condiia ca persoana n cauz
s aib statutul de ordonator de credite n conformitate cu
articolul 65 alineatul (3) din Regulamentul financiar.
(s) apa, gazul i electricitatea;

Articolul 98
Cheltuieli administrative acoperite de angajamente (t) publicaiile pe suport de hrtie sau n versiune electronic;
provizorii
(articolul 85 din Regulamentul financiar) (u) activitile de comunicare efectuate de ctre instituii pentru
Printre elementele considerate drept cheltuieli administrative mediatizarea evenimentelor Uniunii.
curente care pot da natere unor angajamente provizorii se
numr urmtoarele:
Articolul 99
(a) cheltuielile cu personalul, supus sau nu Statutului nregistrarea angajamentelor juridice individuale
funcionarilor, cheltuielile cu alte resurse umane, cu
pensiile i cu remunerarea experilor; (articolul 86 din Regulamentul financiar)
n cazul unui angajament bugetar global urmat de unul sau mai
(b) cheltuielile legate de membrii instituiei; multe angajamente juridice individuale, ordonatorul de credite
competent nregistreaz n contabilitatea central cuantumurile
acestor angajamente juridice individuale succesive.
(c) cheltuielile de formare;

(d) cheltuielile pentru concursuri, selecie i recrutare; nregistrarea n contabilitate indic referinele angajamentului
global n contul cruia sunt contabilizate angajamentele indivi
duale.
(e) cheltuieli de delegaie;

(f) cheltuielile de reprezentare; Ordonatorul de credite competent nregistreaz sumele n


contabilitate nainte de a semna angajamentul juridic individual
corespondent, cu excepia cazurilor menionate la articolul 86
(g) cheltuielile aferente reuniunilor; alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul financiar.

(h) interpreii i traductorii independeni;


n toate cazurile, ordonatorul de credite competent se asigur c
suma cumulat nu este mai mare dect cuantumul angaja
(i) schimburile de funcionari; mentului global care acoper aceste sume.

(j) nchirierile repetate de bunuri mobile i imobile sau plile


recurente legate de contracte de achiziii de bunuri Seciunea 2
imobiliare n sensul articolului 121 din prezentul regu
lament sau tranele de mprumut n temeiul articolului Lichidarea cheltuielilor
203 alineatul (8) din Regulamentul financiar;
Articolul 100

(k) asigurrile diverse; Lichidarea i acordarea meniunii bun de plat


(articolul 88 din Regulamentul financiar)
(l) curenia, ntreinerea i securitatea; (1) Lichidarea oricrei cheltuieli se bazeaz pe documente
justificative n sensul articolului 110 care atest dreptul credito
(m) cheltuielile sociale i medicale; rului, pe baza unei situaii a serviciilor efectiv prestate, a
bunurilor efectiv livrate sau a lucrrilor efectiv executate ori
pe baza altor documente care justific plata, inclusiv plile
(n) utilizarea de servicii de telecomunicaii; recurente aferente abonamentelor sau cursurilor de formare.
L 362/36 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

(2) Ordonatorul de credite competent verific personal docu sfritul perioadei de garanie prevzute n contract. Aceste
mentele justificative sau atest, pe propria rspundere, efectuarea dou certificate sunt echivalente cu meniunea conform cu
verificrii, nainte de luarea deciziei de lichidare a cheltuielii. realitatea.

(3) Decizia de lichidare este exprimat prin semnarea unei Pentru plile recurente, inclusiv plata abonamentelor sau
meniuni bun de plat de ctre ordonatorul de credite cursurilor de formare, meniunea conform cu realitatea
competent sau de ctre angajatul competent din punct de certific faptul c dreptul creditorului este atestat de docu
vedere tehnic, mputernicit n mod corespunztor printr-o mentele relevante care justific plata.
decizie oficial a ordonatorului de credite i sub responsabi
litatea acestuia, n conformitate cu articolul 65 alineatul (5) Articolul 103
din Regulamentul financiar. Aceste decizii de mputernicire se
pstreaz pentru referine ulterioare. Acordarea meniunii bun de plat pentru plile
intermediare i plata soldului n cazul granturilor
(articolul 88 din Regulamentul financiar)
Articolul 101
Pentru plile intermediare i plata soldului corespunztoare
Acordarea meniunii conform cu realitatea pentru plile granturilor, meniunea bun de plat certific faptul c:
de prefinanare
(articolul 88 din Regulamentul financiar) (a) instituia a primit i a nregistrat oficial o solicitare de plat
n cazul plilor de prefinanare, ordonatorul de credite ntocmit de beneficiar;
competent sau un angajat competent din punct de vedere
tehnic, mputernicit n mod corespunztor de ctre ordonatorul (b) solicitarea de plat n sine sau un document intern care
de credite competent, acord meniunea conform cu realitatea nsoete declaraia de cheltuieli primit a obinut
pentru a certifica faptul c au fost respectate condiiile impuse meniunea conform cu realitatea i a fost semnat de un
n angajamentul juridic pentru plata prefinanrii. funcionar sau de un alt agent competent din punct de
vedere tehnic, mputernicit n mod corespunztor de ctre
ordonatorul de credite competent;
Articolul 102
Acordarea meniunii bun de plat pentru plile (c) toate aspectele solicitrii de plat au fost verificate de ctre
intermediare i plata soldului n cazul contractelor de ordonatorul de credite competent sau pe rspunderea sa
achiziie pentru a se determina n special suma de plat i valabi
(articolul 88 din Regulamentul financiar) litatea plii ca stingere a datoriei.

Pentru plile intermediare i plata soldului corespunztoare


contractelor de achiziie, meniunea bun de plat certific Prin acordarea meniunii prevzute la primul paragraf litera (b),
faptul c: funcionarul sau un alt agent competent din punct de vedere
tehnic, mputernicit n mod corespunztor de ctre ordonatorul
de credite competent, certific faptul c aciunea sau programul
(a) instituia a primit i a nregistrat oficial o factur ntocmit de lucru desfurat de ctre beneficiar respect din toate
de ctre contractant; punctele de vedere acordul de grant sau decizia privind
grantul, precum i faptul c, acolo unde este cazul, costurile
declarate de beneficiar sunt eligibile.
(b) factura n sine sau un document intern care nsoete factura
primit a primit meniunea conform cu realitatea i a fost Articolul 104
semnat de ctre ordonatorul de credite competent sau de
un angajat competent din punct de vedere tehnic, mpu Acordarea meniunii bun de plat pentru cheltuielile cu
ternicit n mod corespunztor de ctre ordonatorul de personalul
credite competent;
(articolul 88 din Regulamentul financiar)
Pentru plile corespunztoare cheltuielilor cu personalul,
(c) toate aspectele facturii au fost verificate de ctre ordonatorul meniunea bun de plat certific existena urmtoarelor
de credite competent sau pe rspunderea sa pentru a se documente justificative:
stabili n special suma de plat i valabilitatea plii ca
stingere a datoriei.
(a) pentru salariul lunar:

Meniunea conform cu realitatea de la primul paragraf (i) lista complet a personalului, cu menionarea tuturor
litera (b) certific faptul c serviciile prevzute n contract au componentelor remuneraiei;
fost prestate n mod corespunztor, c bunurile prevzute n
contract au fost livrate n mod corespunztor sau c lucrrile
prevzute n contract au fost executate n mod corespunztor. (ii) un formular (fi de informaii personale) ntocmit pe
Pentru bunuri i lucrri, funcionarul sau un alt angajat baza deciziilor luate pentru fiecare caz separat, care s
competent din punct de vedere tehnic ntocmete un certificat prezinte, ori de cte ori are loc o astfel de modificare,
provizoriu de recepie, apoi un certificat final de recepie la orice modificare a oricrei componente a remuneraiei;
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/37

(iii) n cazul recrutrilor sau numirilor de personal, o copie Articolul 106


autentificat a deciziei de recrutare sau de numire care
nsoete validarea primei pli a salariului; Forma material a meniunii conform cu realitatea
(articolul 88 din Regulamentul financiar)
ntr-un sistem necomputerizat, meniunea conform cu reali
(b) pentru alte remuneraii, precum cele pentru personalul pltit tatea ia forma unei tampile care ncorporeaz semntura ordo
cu ora sau cu ziua: o declaraie semnat de membrul natorului de credite competent sau a unui angajat competent
autorizat al personalului care s indice zilele i orele lucrate; din punct de vedere tehnic, mputernicit n mod corespunztor
de ordonatorul de credite competent n conformitate cu
articolul 101. ntr-un sistem computerizat, meniunea
conform cu realitatea poate lua forma unei validri electronice
securizate de ctre angajatul competent din punct de vedere
(c) pentru orele suplimentare: o declaraie semnat de membrul tehnic, mputernicit n mod corespunztor de ordonatorul de
autorizat al personalului care s ateste numrul de ore supli credite competent.
mentare lucrate;

Seciunea 3
Ordonanarea plilor
(d) pentru cheltuielile de delegaie:
Articolul 107
Verificarea plilor de ctre ordonatorul de credite
(i) ordinul de deplasare semnat de autoritatea competent; (articolul 89 din Regulamentul financiar)
La ntocmirea ordinului de plat, ordonatorul de credite
competent se asigur c:
(ii) decontul cheltuielilor de delegaie, semnat de membrul
personalului aflat n delegaie i de superiorul adminis (a) ordinul de plat a fost emis corespunztor, adic a fost luat
trativ cruia i-au fost delegate competenele adecvate, n o decizie prealabil de validare sub forma meniunii bun de
cazul n care cheltuielile de delegaie sunt diferite fa de plat, informaiile despre beneficiar sunt corecte i creana
ordinul de delegaie; acestuia este exigibil;

(b) ordinul de plat corespunde angajamentului bugetar n


(e) pentru alte cheltuieli administrative aferente personalului, contul cruia a fost nregistrat;
printre care i abonamentele sau cursurile de formare care,
conform contractului, trebuie pltite n avans: documentele (c) cheltuiala este nregistrat la postul bugetar corect;
justificative privind decizia n temeiul creia s-a efectuat
cheltuiala, cu prezentarea tuturor componentelor calculului.
(d) exist credite disponibile.

Articolul 108
Decontul cheltuielilor de delegaie menionat la primul paragraf
litera (d) punctul (ii) indic locul delegaiei, data i ora de plecare Meniuni obligatorii pe ordinele de plat i transmiterea
i sosire la locul misiunii, cheltuielile de cltorie, de edere i ctre contabil
alte cheltuieli autorizate n mod corespunztor pe baza docu (articolul 89 din Regulamentul financiar)
mentelor justificative.
(1) Ordinul de plat menioneaz:

(a) exerciiul financiar pentru care se contabilizeaz cheltuiala;


Articolul 105
Forma material a meniunii bun de plat (b) articolul din buget i orice alt subdiviziune aplicabil;
(articolul 88 din Regulamentul financiar)
(c) referinele angajamentului juridic care d natere dreptului la
ntr-un sistem necomputerizat, meniunea bun de plat ia plat;
forma unei tampile care ncorporeaz semntura ordonatorului
de credite competent sau a unui angajat competent din punct de
vedere tehnic, mputernicit n mod corespunztor de ordo (d) referinele angajamentului bugetar n contul cruia este
natorul de credite competent n conformitate cu articolul 100. contabilizat;
ntr-un sistem computerizat, meniunea bun de plat ia forma
unei validri electronice securizate de ctre ordonatorul de
(e) suma de plat, exprimat n euro;
credite competent sau de un angajat competent din punct de
vedere tehnic, mputernicit n mod corespunztor de ordo
natorul de credite competent. (f) numele, adresa i coordonatele bancare ale beneficiarului;
L 362/38 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

(g) obiectul cheltuielii; (3) Ordonatorul de credite competent stabilete, cu


respectarea principiului bunei gestiuni financiare, natura docu
mentelor justificative menionate la prezentul articol, n confor
mitate cu actul de baz, deciziile, contractele i acordurile.
(h) mijlocul de plat; Rapoartele intermediare i finale de execuie tehnic i financiar
constituie documentele justificative n sensul alineatului (2).

(i) nregistrarea bunurilor n stoc n conformitate cu


(4) Documentele justificative sunt pstrate de ordonatorul de
articolul 248.
credite competent, n conformitate cu articolul 48.

(2) Ordinul de plat este datat i semnat de ctre ordonatorul Seciunea 5


de credite competent, fiind apoi trimis contabilului.
Termenele pentru operaiunile de
cheltuieli

Seciunea 4 Articolul 111

Plata cheltuielii Termene de plat i dobnzi penalizatoare


(articolul 92 din Regulamentul financiar)
Articolul 109
(1) Se consider c termenul permis pentru efectuarea
Tipuri de pli plilor include lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor.
(articolul 90 din Regulamentul financiar)
(1) Prefinanarea furnizeaz un fond de trezorerie. Aceasta Acesta ncepe s curg de la data la care este primit o cerere de
poate fi defalcat n mai multe pli n conformitate cu prin plat.
cipiile bunei gestiuni financiare.

Cererea de plat se nregistreaz de ctre departamentul


(2) O plat intermediar, care poate fi repetat, poate acoperi autorizat al ordonatorului de credite competent ct mai
cheltuielile suportate pentru punerea n aplicare a deciziei sau curnd posibil i se consider ca fiind primit la data la care
acordului sau pentru plata serviciilor, bunurilor sau lucrrilor este nregistrat.
realizate i/sau livrate n etapele intermediare ale contractului.
Aceasta poate solda prefinanarea integral sau parial, fr s
aduc atingere dispoziiilor actului de baz. Data plii se consider a fi data la care se debiteaz contul
instituiei.

(3) Soldarea cheltuielilor se realizeaz sub forma plii


soldului, care nu poate fi repetat i care soldeaz toate plile (2) O cerere de plat include urmtoarele elemente eseniale:
precedente, sau a unui ordin de recuperare.

(a) datele de identificare ale creditorului;

Articolul 110
Documente justificative (b) suma;

(articolul 90 din Regulamentul financiar)


(1) Prefinanarea, inclusiv n cazurile n care este defalcat n (c) moneda;
mai multe pli, se pltete fie pe baza contractului, deciziei,
acordului sau actului de baz, fie pe baza documentelor justifi
cative care permit verificarea respectrii termenilor contractului, (d) data.
deciziei sau acordului n cauz. n cazul n care n acele
instrumente este stabilit o dat pentru plata unei prefinanri,
plata sumei datorate nu depinde de o cerere suplimentar.
n cazul n care cel puin un element esenial lipsete, cererea de
plat este respins.

(2) Plile intermediare i plile soldurilor se bazeaz pe


documente justificative care permit s se verifice dac aciunea Creditorul este informat n scris cu privire la respingere i la
finanat s-a desfurat n conformitate cu actul de baz sau cu motivele acesteia ct mai curnd posibil i, n orice caz, n
decizia sau n conformitate cu termenii contractului sau ai acor termen de 30 de zile calendaristice de la data la care cererea
dului. de plat a fost primit.
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/39

(3) n cazul suspendrii prevzute la articolul 92 alineatul (2) CAPITOLUL 8


din Regulamentul financiar, termenul de plat restant ncepe s
curg din nou de la data la care sunt primite informaiile soli Auditorul intern
citate sau documentele revizuite sau la care sunt efectuate veri
ficrile suplimentare necesare, inclusiv verificrile la faa locului. Articolul 114
Numirea auditorului intern

(4) La expirarea termenelor de plat prevzute la articolul 92 (articolul 98 din Regulamentul financiar)
alineatul (1) din Regulamentul financiar, creditorul are dreptul la (1) Fiecare instituie numete un auditor intern n confor
plata unor dobnzi, n conformitate cu urmtoarele condiii: mitate cu modalitile adaptate caracteristicilor i cerinelor
sale proprii. Instituia informeaz Parlamentul European i
Consiliul cu privire la numirea auditorului intern.
(a) ratele dobnzilor sunt cele menionate la articolul 83
alineatul (2) din prezentul regulament;

(2) Fiecare instituie determin, n conformitate cu caracteris


(b) dobnda se pltete pentru perioada scurs ncepnd din ticile i cerinele sale proprii, sfera misiunii auditorului intern i
ziua calendaristic ce urmeaz datei expirrii termenului- stabilete obiectivele i procedurile detaliate pentru exercitarea
limit de plat prevzut la articolul 92 alineatul (1) din funciei de auditor intern cu respectarea standardelor inter
Regulamentul financiar i pn n ziua plii. naionale pentru auditul intern.

Cu toate acestea, atunci cnd dobnda calculat n conformitate


cu dispoziiile primului paragraf este mai mic sau egal cu (3) Instituia poate numi ca auditor intern, graie compe
200 EUR, aceasta se pltete creditorului numai la cererea tenelor sale speciale, un funcionar sau un alt angajat care
acestuia, depus n termen de dou luni de la primirea plii intr sub incidena Statutului funcionarilor, ales din rndul
ntrziate. resortisanilor statelor membre.

(5) Fiecare instituie transmite Parlamentului European i


Consiliului un raport cu privire la respectarea termenelor- (4) Dac dou sau mai multe instituii numesc acelai auditor
limit i la suspendarea termenelor-limit prevzute la intern, acestea iau msurile necesare pentru ca auditorul n
articolul 92 din Regulamentul financiar. Raportul Comisiei se cauz s fie declarat rspunztor pentru aciunile sale n confor
anexeaz la rezumatul rapoartelor anuale de activitate mitate cu articolul 119.
menionate la articolul 66 alineatul (9) din Regulamentul
financiar.

(5) n momentul n care sarcinile auditorului intern nceteaz,


CAPITOLUL 7 instituia informeaz Parlamentul European i Consiliul cu
privire la acest lucru.
Sistemele informatice

Articolul 112
Descrierea sistemelor informatice Articolul 115

(articolul 93 din Regulamentul financiar) Resursele de care dispune auditorul intern

Atunci cnd se utilizeaz sisteme i subsisteme computerizate (articolul 99 din Regulamentul financiar)
pentru procesarea operaiunilor de execuie bugetar, este Instituia pune la dispoziia auditorului intern resursele necesare
necesar o descriere complet i actualizat a fiecrui sistem desfurrii corespunztoare a activitii sale de audit i o fi a
sau subsistem. misiunii cu detalierea sarcinilor, atribuiilor i obligaiilor sale.

Fiecare descriere definete coninutul fiecrui cmp de date i


prezint modul n care sistemul trateaz fiecare operaiune. Articolul 116
Fiecare descriere prezint n detaliu modul n care sistemul
garanteaz existena unei piste complete de audit pentru Programul de lucru
fiecare operaiune. (articolul 99 din Regulamentul financiar)
(1) Auditorul intern i ntocmete programul de lucru i l
Articolul 113 prezint instituiei.
Salvarea periodic
(articolul 93 din Regulamentul financiar)
(2) Instituia i poate cere auditorului intern s efectueze
Datele din sistemele i subsistemele computerizate se salveaz auditri care nu sunt incluse n programul de lucru prevzut
periodic i se pstreaz ntr-un loc sigur. la alineatul (1).
L 362/40 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

Articolul 117 Pe baza raportului i a audierii, instituia adopt fie o decizie


motivat de ncheiere a procedurii, fie o decizie motivat n
Rapoartele auditorului intern conformitate cu articolul 22, articolul 86 i anexa IX din
(articolul 99 din Regulamentul financiar) Statutul funcionarilor. Deciziile care impun msuri disciplinare
sau penaliti financiare sunt notificate prii interesate i comu
(1) Auditorul intern prezint instituiei raportul anual de nicate, spre informare, celorlalte instituii i Curii de Conturi.
audit intern prevzut la articolul 99 alineatul (3) din Regula
mentul financiar, indicnd numrul i tipul de audituri interne
efectuate, principalele recomandri formulate i aciunile
Partea interesat poate ataca aceste decizii n faa Curii de
efectuate ca urmare a acestor recomandri.
Justiie a Uniunii Europene, n conformitate cu Statutul
funcionarilor.

Raportul anual menioneaz de asemenea problemele sistemice


depistate de grupul specializat constituit n temeiul artico Articolul 120
lului 73 alineatul (6) din Regulamentul financiar.
Aciunea n faa Curii de Justiie a Uniunii Europene
(articolul 100 din Regulamentul financiar)
(2) Fiecare instituie analizeaz posibilitatea ca recomandrile Fr a aduce atingere cilor de atac prevzute de Statutul
fcute n rapoartele auditorului su intern s fie adecvate pentru funcionarilor, auditorul intern poate introduce o aciune
un schimb de bune practici cu celelalte instituii. direct n faa Curii de Justiie a Uniunii Europene n legtur
cu orice act referitor la exercitarea atribuiilor sale de auditor
intern. O astfel de aciune trebuie introdus n termen de trei
luni din ziua calendaristic n care este notificat actul n cauz.
(3) n timpul elaborrii raportului su, auditorul intern se
concentreaz n special asupra respectrii generale a principiului
bunei gestiuni financiare i se asigur c au fost luate msurile
corespunztoare n vederea mbuntirii constante i a Aceste aciuni sunt cercetate i audiate n conformitate cu
consolidrii aplicrii acesteia. dispoziiile articolului 91 alineatul (5) din Statutul funcionarilor
Uniunii Europene.

Articolul 118
TITLUL V
Independena
ACHIZIII
(articolul 100 din Regulamentul financiar)
CAPITOLUL 1
Auditorul intern se bucur de independen deplin n efec
tuarea auditurilor sale. Auditorului nu i se poate da nicio Dispoziii generale
instruciune i nu i se poate impune nicio limit n ceea ce
privete exercitarea atribuiilor care i revin, n temeiul numirii Seciunea 1
sale, conform Regulamentului financiar.
Domeniul de aplicare i principiile de
atribuire

Articolul 119 Articolul 121

Rspunderea auditorului intern Definiii i domeniu de aplicare

(articolul 100 din Regulamentul financiar) (articolul 101 din Regulamentul financiar)

Instituia este singura care, acionnd n conformitate cu (1) Contractele de achiziii de bunuri imobiliare au ca obiect
prezentul articol, poate cere ca auditorul intern, n calitate de achiziionarea, nchirierea pe termen lung, uzufructul, leasingul,
funcionar sau angajat care intr sub incidena Statutului nchirierea sau cumprarea n rate, cu sau fr opiunea de
funcionarilor, s fie declarat rspunztor pentru aciunile sale. cumprare, de terenuri, cldiri existente sau alte bunuri imobi
liare.

Pentru a iniia o investigaie, instituia ia o decizie motivat. (2) Contractele de achiziii de bunuri au ca obiect
Decizia respectiv este comunicat prii interesate. Instituia achiziionarea, leasingul, nchirierea sau cumprarea n rate, cu
poate ncredina investigaia, sub directa sa responsabilitate, sau fr opiune de cumprare, de produse. Un contract de
unuia sau mai multor funcionari avnd un grad cel puin furnizare de bunuri i, ocazional, de amplasare i instalare
egal cu al angajatului implicat. n cursul investigaiei, partea este considerat drept un contract de achiziii de bunuri.
interesat este audiat.

(3) Contractele de achiziii de lucrri au ca obiect fie execuia,


Raportul investigaiei se comunic prii interesate, care este fie att execuia, ct i proiectarea unor lucrri sau a unei lucrri
apoi audiat de instituie pe baza raportului. legate de una dintre activitile menionate n anexa I la
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/41

Directiva 2004/18/CE, fie realizarea, prin orice mijloace, a unei program sau a unei aciuni, n special activitile de pregtire,
lucrri corespunztoare cerinelor specificate de autoritatea gestionare, monitorizare, evaluare, audit i control.
contractant. O lucrare nseamn rezultatul unor lucrri de
construcii sau de geniu civil luate n ansamblu care este
suficient prin el nsui pentru a ndeplini o funcie economic
(8) Toate schimburile de informaii cu contractanii, inclusiv
sau tehnic.
ncheierea de contracte i orice modificare a acestora, pot fi
realizate prin intermediul unor sisteme de schimb de informaii
(4) Contractele de achiziii de servicii au ca obiect toate electronice instituite de autoritatea contractant.
serviciile intelectuale i neintelectuale, altele dect cele care fac
obiectul contractelor de achiziii de bunuri, contractelor de
achiziii de lucrri i contractelor de achiziii de bunuri imobi (9) Aceste sisteme respect urmtoarele cerine:
liare.

Un contract care are drept obiect dou sau mai multe tipuri de (a) numai persoanele autorizate pot avea acces la sistem i la
achiziii publice (lucrri, servicii sau bunuri) se atribuie n documentele transmise prin intermediul su;
conformitate cu dispoziiile aplicabile tipului de procedur de
achiziii publice care caracterizeaz principalul obiect al
contractului n cauz. (b) numai persoanele autorizate pot semna sau transmite elec
tronic un document prin intermediul sistemului;
n cazul unor contracte mixte compuse din servicii i bunuri,
principalul obiect este determinat de o comparaie ntre valorile
respectivelor servicii sau bunuri. (c) persoanele autorizate trebuie identificate n cadrul sistemului
prin mijloacele convenite;

Orice trimitere la nomenclaturi n contextul achiziiilor publice


se efectueaz cu ajutorul Vocabularului comun privind (d) ora i data tranzaciei electronice trebuie s fie stabilite cu
achiziiile publice prevzut n Regulamentul (CE) exactitate;
nr. 2195/2002 al Parlamentului European i al Consiliului (1).

(5) Termenii contractant de lucrri, furnizor i prestator (e) integritatea documentelor trebuie pstrat;
de servicii se refer la orice persoan fizic, juridic, entitate
public sau consoriu de astfel de persoane i/sau organisme
care se ofer s execute lucrri, s livreze produse i s (f) disponibilitatea documentelor trebuie pstrat;
presteze servicii. Termenul agent economic se refer la con
tractanii de lucrri, furnizorii i prestatorii de servicii. Ofer
tani nseamn ageni economici care au depus o ofert. Can
didai nseamn cei care au solicitat permisiunea de a participa (g) dup caz, caracterul confidenial al documentelor trebuie
la o procedur restrns, la un dialog competitiv sau la o pstrat;
procedur negociat. Vnztori nseamn agenii economici
nscrii pe o list de vnztori n conformitate cu articolul 136
alineatul (1) litera (b). (h) protecia datelor cu caracter personal trebuie asigurat n
conformitate cu cerinele Regulamentului (CE) nr. 45/2001.
Consoriile de ageni economici sunt autorizate s depun oferte
sau s fie candidai. Autoritile contractante pot s nu impun
consoriilor s aib o anumit form juridic pentru a putea (10) Datele transmise sau primite prin intermediul unui astfel
depune o ofert sau o cerere de participare, ns consoriului de sistem se bucur de prezumia legal a integritii datelor i
ales i se poate cere s adopte o anumit form juridic dup de acurateea datei i a orei de transmitere sau de primire a
atribuirea contractului, n cazul n care aceast modificare este datelor indicate de sistem.
necesar pentru executarea corespunztoare a contractului.

(6) Departamentele instituiilor Uniunii sunt considerate Un document transmis sau notificat prin intermediul unui astfel
drept autoriti contractante, cu excepia cazului n care de sistem este considerat ca fiind echivalent cu un document pe
ncheie ntre ele acorduri administrative pentru prestarea de suport de hrtie, este admisibil ca prob n procedurile judiciare,
servicii, furnizarea de produse, executarea de lucrri sau se consider original i se bucur de prezumia legal a auten
executarea contractelor de achiziii de bunuri imobiliare. ticitii i integritii sale, cu condiia ca acesta s nu conin
niciun element dinamic n msur s permit modificarea sa
automat.
(7) Asisten tehnic nseamn activitile de sprijin i de
consolidare a capacitilor necesare pentru implementarea unui
Semnturile electronice menionate la alineatul (9) litera (b) au
(1) JO L 340, 16.12.2002, p. 1. efectul juridic echivalent al semnturilor olografe.
L 362/42 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

Articolul 122 prezint cea mai bun ofert, n temeiul criteriilor de atribuire
stabilite de caietul de sarcini pentru contractul-cadru.
Contracte-cadru i contracte specifice
(articolul 101 din Regulamentul financiar)
(1) Durata unui contract-cadru nu poate fi mai mare de patru
ani, cu excepia unor cazuri excepionale corespunztor justi (4) n sectoarele n care se nregistreaz o tendin de
ficate, n special de obiectul contractului-cadru. evoluie rapid a preurilor i a tehnologiei, contractele-cadru
fr restabilirea concurenei conin o clauz care prevede fie o
evaluare la jumtatea perioadei, fie un sistem de analiz compa
rativ. Dup evaluarea la jumtatea perioadei, n cazul n care
Contractele specifice bazate pe contracte-cadru se atribuie, n
condiiile stabilite iniial nu mai corespund evoluiei preurilor
conformitate cu termenii contractului-cadru, numai ntre auto
sau a tehnologiei, autoritatea contractant nu poate utiliza
ritile contractante i contractanii contractului-cadru.
contractul-cadru n cauz i ia msurile corespunztoare
pentru a-l rezilia.

Atunci cnd atribuie contracte specifice, prile nu pot aduce


modificri substaniale la contractul-cadru.

(5) Numai contractele specifice ncheiate n temeiul unor


contracte-cadru sunt precedate de un angajament bugetar.
(2) Atunci cnd un contract-cadru este ncheiat cu un singur
agent economic, contractele specifice se atribuie n limitele
termenilor prevzui n contractul-cadru.

Seciunea 2
n cazurile justificate n mod corespunztor, autoritile Publicare
contractante pot consulta n scris contractantul, cerndu-i s
completeze oferta, dac este necesar. Articolul 123
Publicarea contractelor reglementate de Directiva
(3) Atunci cnd un contract-cadru urmeaz s fie ncheiat cu 2004/18/CE
mai muli ageni economici, acesta trebuie s fie ncheiat cu cel (articolul 103 din Regulamentul financiar)
puin trei ageni, cu condiia s existe un numr suficient de
ageni economici care ndeplinesc criteriile de selecie sau un (1) Publicarea contractelor cu o valoare egal sau mai mare
numr suficient de oferte admisibile care ndeplinesc criteriile de dect cea a pragurilor stabilite la articolul 170 alineatul (1)
atribuire. const ntr-un anun de participare, fr a se aduce atingere
articolului 134, i ntr-un anun de atribuire. Un anun de
intenie va fi obligatoriu doar atunci cnd autoritatea
contractant intenioneaz s fac uz de posibilitatea reducerii
Un contract-cadru cu mai muli ageni economici poate lua termenelor-limit stabilite pentru primirea ofertelor, n confor
forma unor contracte separate, care conin termeni identici. mitate cu articolul 152 alineatul (4).

Contractele specifice bazate pe contracte-cadru ncheiate cu mai


muli ageni economici se atribuie n conformitate cu urm
toarele dispoziii: (2) Anunul de intenie este anunul prin care autoritile
contractante fac cunoscute, cu titlu orientativ, valoarea total
estimat i obiectul contractelor i contractelor-cadru pe care
intenioneaz s le atribuie pe durata unui exerciiu financiar,
(a) n cazul contractelor-cadru fr restabilirea concurenei, prin ns cu excluderea contractelor cu procedur negociat fr
aplicarea termenilor prevzui n contractul-cadru; publicarea prealabil a unui anun de participare.

(b) n cazul contractelor-cadru cu restabilirea concurenei, dup


ce prile au concurat din nou pe baza acelorai termeni
sau, dac este necesar, a acelorai termeni formulai mai Anunul de intenie se public fie de ctre Oficiul pentru
precis i, dup caz, pe baza altor termeni menionai n Publicaii al Uniunii Europene (denumit n continuare Oficiul
caietul de sarcini pentru contractul-cadru. pentru Publicaii), fie de ctre autoritile contractante propriu-
zise pe profilul cumprtorului.

Pentru fiecare contract specific care urmeaz s fie atribuit n


conformitate cu dispoziiile de la al treilea paragraf litera (b),
autoritile contractante consult n scris contractanii contrac Anunul de intenie obligatoriu se trimite Oficiului pentru
tului-cadru, fixnd un termen-limit suficient de lung pentru Publicaii sau se public pe profilul cumprtorului n cel mai
depunerea ofertelor. Ofertele se prezint n scris. Autoritile scurt timp posibil i, n orice caz, pn cel trziu la data de 31
contractante atribuie fiecare contract specific ofertantului care martie a fiecrui exerciiu financiar.
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/43

Autoritile contractante care public anunul de intenie pe prevzute la articolul 170 alineatul (1), anunul de atribuire
profilul cumprtorului trimit Oficiului pentru Publicaii, pe este obligatoriu. Acesta nu este obligatoriu pentru contractele
cale electronic i utiliznd formatul i procedurile de trans specifice bazate pe contracte-cadru.
mitere prevzute n anexa VIII punctul 3 din Directiva
2004/18/CE, un anun privind publicarea unui anun de
intenie pe profilul cumprtorului. Anunul de atribuire se transmite Oficiului pentru Publicaii n
termen de cel mult 48 de zile calendaristice de la data semnrii
contractului sau a contractului-cadru. Cu toate acestea,
(3) Anunul de participare este mijlocul prin care autoritile anunurile referitoare la contractele bazate pe un sistem
contractante i fac cunoscut intenia de a lansa o procedur de dinamic de achiziie pot fi grupate trimestrial. n astfel de
atribuire a unui contract sau a unui contract-cadru sau de a cazuri, anunurile se transmit Oficiului pentru Publicaii n
institui un sistem dinamic de achiziie, n conformitate cu termen de cel mult 48 de zile de la ncheierea fiecrui trimestru.
articolul 131. Fr a aduce atingere contractelor ncheiate n
urma procedurii negociate menionate la articolul 134,
anunul de participare este obligatoriu pentru contractele a Autoritile contractante care au organizat un concurs de
cror valoare estimat este egal sau mai mare dect cea a proiecte transmit Oficiului pentru Publicaii un anun privind
pragurilor stabilite la articolul 170 alineatul (1). rezultatele concursului.

Anunul de participare nu este obligatoriu pentru contractele n cazul procedurilor interinstituionale, anunul de atribuire
specifice bazate pe contracte-cadru. este trimis de autoritatea contractant responsabil de
procedur.
ntr-o procedur deschis, anunul de participare specific data,
ora i, dac este cazul, locul ntrunirii comisiei de deschidere,
Anunul de atribuire este trimis, de asemenea, Oficiului pentru
care va fi deschis ofertanilor.
Publicaii n cazul unui contract sau al unui contract-cadru cu o
valoare egal sau mai mare dect cea a pragurilor stabilite la
n cazul n care fac uz de posibilitatea prevzut la articolul 146 articolul 170 alineatul (1) i care este atribuit n temeiul unei
alineatul (2) al doilea paragraf, autoritile contractante proceduri negociate fr publicarea prealabil a unui anun de
menioneaz dac autorizeaz sau nu variante i precizeaz participare, ntr-un termen care s permit publicarea nainte de
nivelurile minime de capacitate pe care le solicit. Autoritile semnarea contractului, n conformitate cu termenii i condiiile
contractante stabilesc criteriile de selecie menionate la prevzute la articolul 171 alineatul (1).
articolul 146 pe care intenioneaz s le utilizeze, numrul
minim i, dup caz, numrul maxim de candidai pe care
intenioneaz s-i invite la procedura de ofertare, precum i Fr a aduce atingere articolului 21, informaiile referitoare la
criteriile obiective i nediscriminatorii pe care intenioneaz s valoarea i contractanii unor contracte specifice bazate pe un
le aplice n scopul limitrii numrului acestora, n conformitate contract-cadru n cursul unui exerciiu financiar sunt publicate
cu articolul 128 alineatul (1) al doilea paragraf. pe site-ul autoritii contractante cel trziu la data de 30 iunie
care urmeaz ncheierii exerciiului financiar respectiv, n cazul
n care, ca urmare a ncheierii unui contract specific sau a
n cazul n care se asigur accesul liber, direct i deplin la volumului cumulat al contractelor specifice, pragurile
procedura de ofertare prin mijloace electronice, n special n menionate la articolul 170 alineatul (1) sunt depite.
sistemele dinamice de achiziie menionate la articolul 131,
adresa internet la care pot fi consultate aceste documente
apare n anunul de participare. (5) Anunurile se ntocmesc n conformitate cu formularele
standard adoptate de Comisie n temeiul Directivei 2004/18/CE.

Autoritile contractante care doresc s organizeze un concurs


public o notificare prin care i comunic intenia. Articolul 124
Publicarea contractelor nereglementate de Directiva
Dup caz, autoritile contractante specific n anunul de parti 2004/18/CE
cipare c procedura de atribuire a contractelor este o procedur (articolul 103 din Regulamentul financiar)
interinstituional. n astfel de cazuri, n anunul de participare
se indic instituiile, ageniile executive sau organismele (1) Contractele cu o valoare mai mic dect cea a pragurilor
menionate la articolul 208 din Regulamentul financiar care prevzute la articolul 170 alineatul (1) sunt publicate prin
sunt implicate n procedura de atribuire a contractelor, instituia mijloacele adecvate pentru a asigura competitivitatea procedurii
responsabil de procedura de atribuire a contractelor i volumul de ofertare i imparialitatea procedurii de achiziii. Aceast
global al contractelor pentru toate aceste instituii, agenii publicare include:
executive sau organisme.

(a) anunul de participare menionat la articolul 123 alinea


(4) Anunul de atribuire comunic rezultatul procedurii de tul (3) sau anunul unei cereri de exprimare a interesului,
atribuire a contractelor, a contractelor-cadru sau a contractelor n cazul contractelor avnd un obiect similar, cu o valoare
bazate pe un sistem dinamic de achiziie. n cazul contractelor mai mare dect suma prevzut la articolul 137 alinea-
cu o valoare egal sau mai mare dect cea a pragurilor tul (1);
L 362/44 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

(b) publicitate adecvat ex ante pe internet, n cazul contractelor Aceast publicitate nu poate introduce nicio discriminare ntre
cu o valoare mai mare dect suma prevzut la articolul 137 candidai sau ofertani i nu poate conine alte detalii dect cele
alineatul (2). incluse n anunul de participare, dac acesta se public.

(2) Lista contractanilor crora le-au fost atribuite contracte


Seciunea 3
de achiziii de bunuri imobiliare i contracte declarate secrete n
conformitate cu articolul 134 alineatul (1) litera (j) din prezentul Procedurile de achiziii
regulament se public numai o dat pe an, cu menionarea
obiectului i valorii contractelor atribuite. Respectiva list se Articolul 127
trimite Parlamentului European i Consiliului. n cazul
Comisiei, lista se anexeaz la rezumatul rapoartelor anuale de Tipurile de proceduri de achiziii
activitate prevzute la articolul 66 alineatul (9) din Regula (articolul 104 din Regulamentul financiar)
mentul financiar.
(1) Contractele se atribuie printr-o procedur de ofertare, cu
ajutorul procedurii deschise, restrnse sau negociate, dup
publicarea unui anun de participare, sau printr-o procedur
(3) Informaiile privind contractele cu o valoare mai mare negociat fr publicarea prealabil a unui anun de participare,
dect suma prevzut la articolul 137 alineatul (1) care nu au dac este cazul, dup un concurs.
fcut obiectul unui anun de atribuire individual se transmit
Oficiului pentru Publicaii. Listele anuale ale contractanilor se
transmit pn cel trziu la data de 30 iunie a urmtorului
exerciiu financiar. (2) Procedurile de achiziii sunt deschise atunci cnd toi
agenii economici interesai pot depune o ofert. Acest lucru
se aplic i n cazul sistemelor dinamice de achiziie menionate
la articolul 131.
(4) Informaiile privind contractele cu o valoare mai mare
dect suma menionat la articolul 137 alineatul (2) sunt
publicate pe site-ul instituiei pn cel trziu la data de 30
iunie a urmtorului exerciiu financiar.
Procedurile de achiziii sunt restrnse atunci cnd toi agenii
economici pot cere s participe, dar numai candidaii care nde
plinesc criteriile de selecie prevzute la articolul 146 i care
Articolul 125 sunt invitai simultan, n scris, de ctre autoritile contractante,
pot depune o ofert sau o soluie n cadrul procedurii de dialog
Publicarea anunurilor competitiv menionate la articolul 132.
(articolul 103 din Regulamentul financiar)
(1) Oficiul pentru Publicaii public anunurile prevzute la
articolele 123 i 124 n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, n Faza de selecie poate fi repetat pentru fiecare contract indi
termen de cel mult 12 zile calendaristice de la trimiterea lor. vidual i n cazul unui dialog competitiv sau poate implica
ntocmirea unei liste a candidailor poteniali n cadrul
procedurii menionate la articolul 136 alineatul (1) litera (a).
Perioada specificat la primul paragraf se reduce la cinci zile
calendaristice n cazul procedurilor accelerate menionate la
articolul 154.
(3) ntr-o procedur negociat, autoritile contractante
consult ofertanii pe care i aleg, care ndeplinesc criteriile de
selecie prevzute la articolul 146, i negociaz condiiile
(2) Autoritile contractante trebuie s poat furniza dovezi ofertelor cu unul sau mai muli dintre acetia.
cu privire la data trimiterii.

n cadrul procedurilor negociate n care se public un anun de


Articolul 126
participare, n conformitate cu articolul 135, autoritile
Alte forme de publicitate contractante invit simultan, n scris, candidaii selectai la nego
ciere.
(articolul 103 din Regulamentul financiar)
Pe lng publicitatea prevzut la articolele 123, 124 i 125,
contractele pot face obiectul oricrei alte metode de publicitate,
n special sub form electronic. Orice astfel de publicitate se (4) Concursurile sunt proceduri care permit autoritii
refer la anunul publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, contractante s obin, n special n domeniul arhitecturii i al
dup cum se prevede la articolul 125, n cazul n care geniului civil sau al prelucrrii datelor, un plan sau un proiect
respectivul anun se public, i nu poate precede publicarea propus de o comisie de selecie dup participarea la o procedur
respectivului anun, care este singurul autentic. competitiv de ofertare cu sau fr premii.
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/45

Articolul 128 anunul de participare menionat la articolul 123 sau n caietul


de sarcini i n orice alt document suplimentar i pentru a gsi
Numrul de candidai n procedurile restrnse sau oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic.
negociate
(articolul 104 din Regulamentul financiar)
(1) ntr-o procedur restrns i n cazul procedurilor n cursul negocierii, autoritile contractante asigur un
menionate la articolul 136 alineatul (1) literele (a) i (b), tratament egal pentru toi ofertanii.
numrul de candidai invitai s depun o ofert nu poate fi
mai mic de cinci, cu condiia ca un numr suficient de candidai
s ndeplineasc criteriile de selecie.
Atunci cnd autoritile contractante pot s atribuie contracte,
n conformitate cu articolul 135, pe baza unei proceduri nego
Autoritatea contractant poate prevedea, de asemenea, un ciate, dup publicarea unui anun de participare, acestea pot
numr maxim de candidai, n funcie de obiectul contractului dispune derularea n mai multe etape a procedurii negociate,
i pe baza unor criterii de selecie obiective i nediscriminatorii. astfel nct s se reduc numrul ofertelor de negociat, apli
n aceste cazuri, categoria vizat i criteriile se indic n anunul cndu-se totodat criteriile de atribuire prezentate n anunul
de participare sau n cererea de exprimare a interesului la care se de participare sau n caietul de sarcini al contractului. Anunul
face referire la articolele 123 i 124. de participare sau caietul de sarcini precizeaz c se va face uz
de aceast posibilitate.

n orice caz, numrul candidailor invitai s depun oferte


trebuie s fie suficient pentru a asigura o concuren real.
Articolul 130

(2) n procedurile negociate i dup dialogul competitiv, Concursuri


numrul de candidai invitai s negocieze sau s depun (articolul 104 din Regulamentul financiar)
oferte nu poate fi mai mic de trei, cu condiia ca un numr
suficient de candidai s ndeplineasc criteriile de selecie. (1) Normele de organizare a unui concurs se comunic celor
interesai s participe.

Numrul candidailor invitai s depun oferte trebuie s fie


suficient pentru a asigura o concuren real.
Numrul candidailor invitai s participe trebuie s fie suficient
pentru a asigura o concuren real.
Primul i al doilea paragraf nu se aplic urmtoarelor contracte:

(a) contractelor cu o valoare foarte mic, menionate la (2) Comisia de selecie este numit de ctre ordonatorul de
articolul 137 alineatul (2); credite competent. Comisia este format exclusiv din persoane
fizice independente fa de participanii la concurs. Dac pentru
participarea la concurs este necesar o anumit calificare profe
(b) contractelor pentru servicii juridice, n conformitate cu sional, cel puin o treime din membrii comisiei de selecie
nomenclatura Vocabularului comun privind achiziiile trebuie s aib aceeai calificare sau o calificare echivalent.
publice;

(c) contractelor declarate secrete, menionate la articolul 134 Comisia de selecie dispune de autonomie n emiterea avizului
alineatul (1) litera (j). su. Avizele sale se adopt pe baza proiectelor care i sunt
transmise anonim de ctre candidai i numai n funcie de
criteriile stabilite n anunul de concurs.
(3) Atunci cnd numrul candidailor care ndeplinesc
criteriile de selecie i nivelurile minime este mai mic dect
numrul minim specificat la alineatele (1) i (2), autoritatea
contractant poate continua procedura prin invitarea candi (3) Propunerile comisiei de selecie, bazate pe meritele
datului sau a candidailor care posed capacitile necesare. Cu fiecrui proiect, i observaiile sale sunt nregistrate ntr-un
toate acestea, autoritatea contractant nu poate s includ ali raport semnat de toi membrii si.
ageni economici care nu au fost invitai iniial s participe la
procedur sau candidai care nu posed capacitile necesare.

Candidaii rmn anonimi pn la emiterea avizului de ctre


Articolul 129 comisia de selecie.
Derularea procedurilor negociate
(articolul 104 din Regulamentul financiar)
Comisia de selecie le poate cere candidailor s rspund la
Autoritile contractante negociaz cu ofertanii ofertele pe care ntrebrile nregistrate n raport pentru a clarifica un proiect.
acetia le-au depus pentru a le adapta la cerinele prevzute n Se va redacta un raport complet al dialogului respectiv.
L 362/46 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

(4) Autoritatea contractant adopt apoi o decizie n care se contractul ofertantului care prezint oferta cea mai avantajoas
indic numele i adresa candidatului selectat i motivele acestei din punct de vedere economic, pe baza criteriilor de atribuire
alegeri, cu trimitere la criteriile anunate n anunul de concurs, precizate n anunul de participare pentru instituirea sistemului
n special dac alegerea se ndeprteaz de propunerile cuprinse dinamic de achiziie. Dup caz, aceste criterii pot fi formulate
n avizul comisiei de selecie. mai exact n invitaia de participare la procedura de ofertare.

Articolul 131 (5) Un sistem dinamic de achiziie nu poate dura mai mult
de patru ani, cu excepia unor cazuri excepionale justificate n
Sistemul dinamic de achiziie mod corespunztor.
(articolul 104 din Regulamentul financiar)
(1) Sistemul dinamic de achiziie este un proces n totalitate Autoritile contractante nu pot recurge la acest sistem pentru a
informatizat pentru efectuarea de achiziii uzuale, care este mpiedica, a limita sau a denatura concurena.
deschis pe toat durata sa oricrui agent economic care nde
plinete criteriile de selecie i care a depus o ofert indicativ ce
respect caietul de sarcini i orice documentaie complementar. Nu se percep taxe de la agenii economici interesai sau de la
Ofertele indicative pot fi mbuntite n orice moment, cu prile participante la sistem.
condiia respectrii n continuare a caietului de sarcini.

Articolul 132
(2) n scopul instituirii sistemului dinamic de achiziie, auto
ritile contractante public un anun de participare n care se Dialogul competitiv
precizeaz faptul c se utilizeaz un sistem dinamic de achiziie (articolul 104 din Regulamentul financiar)
i se include o trimitere la site-ul care ofer acces liber, direct i
deplin la caietul de sarcini i la orice document suplimentar de (1) n cazul unor contracte deosebit de complexe, atunci
la data publicrii anunului i pn la expirarea sistemului. cnd autoritatea contractant consider c utilizarea direct a
procedurii deschise sau a acordurilor existente de reglementare
a procedurii restrnse nu permite atribuirea contractului celei
Autoritile contractante indic n caietul de sarcini, ntre altele, mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, se poate
natura achiziiilor avute n vedere n cadrul sistemului, precum utiliza dialogul competitiv menionat la articolul 29 din
i toate informaiile necesare privind sistemul de achiziii, echi Directiva 2004/18/CE.
pamentele electronice utilizate, modalitatea de conectare i
specificaiile tehnice ale acesteia.
Un contract este considerat a fi deosebit de complex atunci
cnd autoritatea contractant nu poate s stabileasc n mod
obiectiv mijloacele tehnice capabile s satisfac necesitile sau
(3) Autoritile contractante acord tuturor agenilor obiectivele sau s specifice cadrul juridic sau financiar al proiec
economici, pe toat durata funcionrii sistemului dinamic de tului.
achiziie, posibilitatea de a depune o ofert indicativ, n scopul
admiterii n sistem n condiiile menionate la alineatul (1).
Acestea finalizeaz evaluarea n termen de cel mult 15 zile de
(2) Autoritile contractante public un anun de participare
la data depunerii ofertei indicative. Cu toate acestea, autoritile
n care i prezint necesitile i cerinele, pe care le definesc n
contractante pot prelungi perioada de evaluare, cu condiia s
anunul respectiv i/sau ntr-un document descriptiv.
nu se emit ntre timp nicio invitaie de participare la procedura
de ofertare.
(3) Autoritile contractante deschid un dialog cu candidaii
care ndeplinesc criteriile de selecie prevzute la articolul 146,
Autoritatea contractant informeaz ofertanii ct mai curnd n scopul identificrii i stabilirii celor mai adecvate mijloace de
posibil n legtur cu admiterea lor n sistemul dinamic de satisfacere a necesitilor identificate.
achiziie sau cu respingerea ofertei lor.

Pe durata dialogului, autoritile contractante asigur trata


(4) Fiecare contract specific face obiectul unei invitaii de mentul egal al tuturor ofertanilor i confidenialitatea soluiilor
participare la procedura de ofertare. nainte de emiterea acestei propuse sau a altor informaii comunicate de un candidat parti
invitaii, autoritile contractante public un anun de participare cipant la dialog, cu excepia cazurilor n care acesta este de
simplificat prin care invit toi agenii economici interesai s acord cu dezvluirea lor.
depun o ofert indicativ, ntr-un termen care nu poate fi mai
mic de 15 zile de la data trimiterii anunului simplificat. Auto
ritile contractante nu pot demara procedura de ofertare dect Autoritile contractante pot decide derularea n mai multe
dup finalizarea evalurii tuturor ofertelor indicative primite n etape a procedurii, n scopul reducerii numrului de soluii
termenul respectiv. care urmeaz s fie discutate n cursul dialogului prin
aplicarea criteriilor de atribuire din anunul de participare sau
din documentul descriptiv, n cazul n care o asemenea posibi
Autoritile contractante invit toi ofertanii admii n sistem s litate este prevzut n anunul de participare sau n documentul
depun o ofert ntr-un termen rezonabil. Acestea atribuie descriptiv.
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/47

(4) Dup informarea participanilor n legtur cu nchiderea Articolul 134


dialogului, autoritile contractante le cer acestora s i prezinte
ofertele finale pe baza soluiei sau soluiilor prezentate i speci Utilizarea unei proceduri negociate fr publicarea
ficate pe parcursul dialogului. Aceste oferte trebuie s cuprind prealabil a unui anun de participare
toate elementele solicitate care sunt necesare pentru realizarea (articolul 104 din Regulamentul financiar)
proiectului.
(1) Autoritile contractante pot utiliza procedura negociat
fr publicarea prealabil a unui anun de participare, indiferent
de valoarea estimat a contractului, n urmtoarele cazuri:

La cererea autoritii contractante, aceste oferte pot fi clarificate,


explicate i perfecionate, cu condiia ca acest lucru s nu aib (a) dac, n urma unei proceduri deschise sau restrnse, dup
drept consecin modificarea aspectelor de baz ale ofertei sau ncheierea procedurii iniiale, nu a fost depus nicio ofert
ale invitaiei de participare la procedura de ofertare, ale cror sau nu au fost depuse oferte corespunztoare sau cereri de
variaii pot denatura concurena sau pot avea un efect discrimi participare, cu condiia ca termenii iniiali ai contractului
natoriu. prevzui n documentele aferente procedurii de ofertare,
menionate la articolul 138, s nu fie modificai substanial;

(b) dac, din motive tehnice sau artistice sau din motive care in
La cererea autoritii contractante, ofertantului identificat ca de protecia unor drepturi exclusive, contractul poate fi
fiind cel care a depus oferta cea mai avantajoas din punct de atribuit numai unui anumit agent economic;
vedere economic i se poate cere s clarifice unele aspecte ale
ofertei sau s confirme unele angajamente din ofert, cu
condiia ca acest lucru s nu aib drept consecin modificarea (c) n msura n care este absolut necesar, dac, din motive de
aspectelor eseniale ale ofertei sau ale procedurii de ofertare i s extrem urgen determinate de evenimente neprevzute
nu rite s denatureze concurena sau s produc discriminare. care nu pot fi imputate autoritilor contractante,
respectarea termenelor stabilite pentru celelalte proceduri
i prevzute la articolele 152, 153 i 154 este imposibil;

(5) Autoritile contractante pot informa participanii la (d) dac un contract de achiziii de servicii este ncheiat n urma
dialog cu privire la preuri sau pli. unui concurs i trebuie, conform normelor aplicabile, s fie
atribuit candidatului ctigtor sau unuia dintre candidaii
ctigtori; n cel de al doilea caz, toi candidaii ctigtori
sunt invitai s participe la negocieri;
Articolul 133
Achiziii comune (e) pentru servicii i lucrri suplimentare care nu au fost incluse
n proiectul avut n vedere iniial i nici n contractul iniial,
(articolul 104 din Regulamentul financiar) dar care, ca urmare a unor situaii neprevzute, au devenit
n cazul unei proceduri comune de achiziii, organizate ntre o necesare pentru executarea serviciilor sau lucrrilor, sub
instituie i autoritatea contractant din unul sau mai multe state rezerva condiiilor prevzute la alineatul (2);
membre, state AELS sau ri candidate la UE, se aplic
dispoziiile procedurale aplicabile instituiei.
(f) pentru servicii sau lucrri noi care constau n repetarea unor
servicii sau lucrri similare ncredinate agentului economic
cruia i s-a atribuit contractul iniial de ctre aceeai auto
ritate contractant, cu condiia ca aceste servicii sau lucrri
n cazul n care partea care revine sau care este gestionat de s fie conforme cu proiectul de baz i ca acest proiect s fi
autoritatea contractant a unui stat membru este egal cu sau fcut obiectul unui contract iniial atribuit printr-o
mai mare de 50 % din valoarea total estimat a contractului procedur deschis sau restrns, sub rezerva condiiilor
sau n alte cazuri justificate corespunztor, instituia poate prevzute la alineatul (3);
decide ca regulile procedurale aplicabile autoritii contractante
a unui stat membru s se aplice, cu condiia ca acestea s poat
fi considerate echivalente cu cele ale instituiei. (g) pentru contractele de achiziii de bunuri:

(i) n cazul livrrilor suplimentare destinate fie nlocuirii


pariale a bunurilor sau instalaiilor de uz curent, fie
Instituia i autoritatea contractant din statele membre, statele extinderii bunurilor sau instalaiilor existente, dac
AELS sau statele candidate la UE, interesate de procedura schimbarea unui furnizor ar obliga autoritatea
comun de achiziii, convin n special asupra modalitilor contractant s achiziioneze echipamente cu caracte
practice de evaluare a cererilor de participare sau a ofertelor, ristici tehnice diferite care ar cauza incompatibiliti
precum i n privina atribuirii contractului, a legii aplicabile sau dificulti tehnice disproporionate de utilizare i
contractului i a instanei competente pentru soluionarea liti ntreinere; durata unor astfel de contracte nu poate
giilor. depi trei ani;
L 362/48 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

(ii) dac produsele sunt fabricate numai pentru cercetare, trei ani de la semnarea acestuia.
experimentare, studiu sau dezvoltare, cu excepia
testelor de viabilitate comercial i a produciei pe
scar larg destinate recuperrii costurilor de cercetare
i dezvoltare; Articolul 135
Utilizarea unei proceduri negociate dup publicarea
prealabil a unui anun de participare
(iii) n ceea ce privete bunurile cotate i achiziionate pe o
pia de materii prime; (articolul 104 din Regulamentul financiar)
(1) Autoritile contractante pot utiliza procedura negociat
dup publicarea unui anun de participare, indiferent de valoarea
(iv) n ceea ce privete achiziiile n condiii deosebit de estimat a contractului, n urmtoarele cazuri:
avantajoase, fie de la un furnizor care i-a ncetat
definitiv activitile comerciale, fie de la administratori
sau lichidatori ai unei ntreprinderi n faliment, ai unui
acord cu creditorii sau ai unei proceduri similare n (a) dac se depun oferte care sunt incorecte sau inacceptabile,
conformitate cu legislaia naional; lund n special n considerare criteriile de selecie i de
atribuire, ca urmare a unei proceduri deschise sau
restrnse sau a unui dialog competitiv care a fost finalizat,
(h) pentru contractele de achiziii de bunuri imobiliare, dup cu condiia ca termenii iniiali ai contractului, indicai n
prospectarea pieei locale; procedura de ofertare menionat la articolul 138, s nu
fie modificai substanial, fr a aduce atingere aplicrii
alineatului (2) din prezentul articol;
(i) pentru contractele de servicii juridice n conformitate cu
nomenclatura Vocabularului comun privind achiziiile
publice, cu condiia ca astfel de contracte s fie publicate
n mod corespunztor; (b) n cazuri excepionale, atunci cnd este vorba de lucrri,
bunuri sau servicii a cror natur sau riscuri nu permit
calcularea prealabil a preului global de ctre ofertant;
(j) pentru contractele declarate secrete de ctre instituie sau de
autoritile delegate de instituie, pentru contractele a cror
executare trebuie s fie nsoit de msuri de securitate (c) atunci cnd natura serviciilor care vor fi achiziionate, n
speciale, n conformitate cu dispoziiile administrative n special n cazul serviciilor financiare i intelectuale, face
vigoare sau atunci cnd acest lucru este necesar pentru imposibil stabilirea specificaiilor contractuale cu o
protejarea intereselor eseniale ale Uniunii. precizie suficient pentru a permite atribuirea contractului
prin alegerea celei mai bune oferte n conformitate cu regle
mentrile n materie de proceduri deschise sau restrnse;
(2) Pentru serviciile i lucrrile suplimentare prevzute la
alineatul (1) litera (e), autoritatea contractant poate utiliza
procedura negociat fr publicarea prealabil a unui anun de
participare, cu condiia ca atribuirea s i se fac contractantului (d) pentru contractele de achiziii de lucrri, atunci cnd
care execut contractul, n oricare dintre cazurile urmtoare: lucrrile executate sunt destinate numai cercetrii, testrii
sau dezvoltrii i nu asigurrii profitabilitii sau recuperrii
costurilor de cercetare i dezvoltare;
(a) dac aceste contracte suplimentare nu pot fi separate din
punct de vedere tehnic sau economic de contractul principal
fr a cauza inconveniente majore autoritii contractante;
(e) pentru contractele de achiziii de servicii menionate n
anexa IIB la Directiva 2004/18/CE, sub rezerva dispoziiilor
(b) dac serviciile sau lucrrile n cauz, dei separabile de articolului 134 alineatul (1) literele (i) i (j) i alineatul (2)
executarea contractului iniial, sunt strict necesare pentru din prezentul regulament;
finalizarea acestuia.

(f) pentru servicii de cercetare i dezvoltare, altele dect cele n


Valoarea cumulat a contractelor suplimentare nu poate depi cazul crora beneficiarii exclusivi sunt autoritile
50 % din cuantumul contractului iniial. contractante care le utilizeaz n desfurarea propriilor acti
viti, cu condiia ca serviciile oferite s fie remunerate n
ntregime de autoritatea contractant;
(3) n cazurile menionate la alineatul (1) litera (f) din
prezentul articol, opiunea utilizrii procedurii negociate
trebuie subliniat de ndat ce prima operaiune este supus
unei proceduri competitive de ofertare, iar suma total (g) pentru contractele de achiziii de servicii pentru
estimat pentru serviciile sau lucrrile ulterioare se ia n achiziionarea, dezvoltarea, producia sau coproducia
considerare la calculul pragurilor menionate la articolul 170 programelor destinate difuzrii de ctre organismele de
alineatul (1). Aceast procedur nu poate fi aplicat dect n radiodifuziune i pentru contractele privind timpul de
timpul executrii contractului iniial i cel trziu n termen de difuzare.
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/49

(2) n cazurile menionate la alineatul (1) litera (a), autori (i) oferte care includ documente legate de criterii de
tile contractante pot s renune la publicarea anunului de excludere i de selecie;
participare n cazul n care includ n procedura negociat toi
ofertanii i doar ofertanii care ndeplinesc criteriile de selecie
i care, n procedura anterioar, au depus oferte n conformitate
cu cerinele formale ale procedurii de achiziii. (ii) documente legate de criterii de excludere i de selecie i,
ntr-o a doua etap, oferte pentru cei care ndeplinesc
aceste criterii.
Articolul 136
Procedura cu cerere de exprimare a interesului
Articolul 137
(articolul 104 din Regulamentul financiar)
Contracte cu valoare mic
(1) Pentru contractele cu o valoare care nu o depete pe
cea menionat la articolul 170 alineatul (1) i fr a aduce (articolul 104 din Regulamentul financiar)
atingere articolelor 134 i 135, autoritile contractante pot (1) Pentru contractele cu valoare mic, ce nu depesc
utiliza o cerere de exprimare a interesului pentru: 60 000 EUR, se poate utiliza o procedur negociat fr
publicarea prealabil a unui anun de participare, implicnd
consultarea a minimum trei candidai.
(a) preselectarea candidailor care urmeaz s fie invitai s
depun oferte n cadrul unor proceduri restrnse de
ofertare viitoare;
n cazul n care, n urma consultrii candidailor, autoritatea
contractant primete doar o ofert valabil din punct de
(b) constituirea unei liste de vnztori care s fie invitai s vedere administrativ i tehnic, contractul poate fi atribuit, cu
depun cereri de participare sau oferte. condiia ndeplinirii criteriilor de atribuire.

(2) Lista ntocmit n urma unei cereri de exprimare a inte (2) Contractele cu o valoare foarte mic ce nu depete
resului este valabil o perioad de timp: 15 000 EUR pot fi atribuite pe baza unei singure oferte n
urma unei proceduri negociate fr publicarea prealabil a
unui anun de participare.
(a) de cel mult trei ani de la data la care anunul prevzut la
articolul 124 alineatul (1) litera (a) este transmis Oficiului
pentru Publicaii n cazul menionat la alineatul (1) litera (a)
din prezentul articol; (3) Plile n valoare mai mic de 1 000 EUR pentru chel
tuieli se pot realiza prin plata pe baza unei facturi, fr
acceptarea prealabil a unei oferte.
(b) de cel mult cinci ani de la data la care anunul prevzut la
articolul 124 alineatul (1) litera (a) este transmis Oficiului
pentru Publicaii n cazul listei vnztorilor menionate la Articolul 138
alineatul (1) litera (b) din prezentul articol.
Documentele aferente procedurii de ofertare
(articolul 105 din Regulamentul financiar)
Lista menionat la primul paragraf poate include subliste.
(1) Documentele aferente procedurii de ofertare includ cel
puin:
Orice persoan interesat poate depune o cerere n orice
moment pe parcursul perioadei de valabilitate a listei, cu
excepia ultimelor trei luni din perioada n cauz. (a) invitaia de a depune o ofert, de a negocia sau de a
participa la dialog n conformitate cu procedura menionat
la articolul 132;
(3) n cazul n care urmeaz s se atribuie un contract, auto
ritatea contractant i invit pe toi candidaii sau vnztorii
nscrii pe lista sau sublista n cauz:
(b) caietul de sarcini anexat sau, n cazul dialogului competitiv
prevzut la articolul 132, un document care s descrie nece
sitile i cerinele autoritii contractante sau trimiterea la
(a) s depun o ofert n cazul menionat la alineatul (1) lite
adresa internet la care se poate consulta caietul de sarcini
ra (a);
sau documentul respectiv;

(b) s depun, n cazul listei menionate la alineatul (1) lite


ra (b), oricare dintre urmtoarele: (c) proiectul de contract bazat pe modelul de contract.
L 362/50 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

Litera (c) de la primul paragraf nu se aplic atunci cnd, din (d) precizeaz cerinele minime pe care trebuie s le ndepli
cauza unor circumstane excepionale i justificate n mod neasc variantele n procedurile prevzute la articolul 149
corespunztor, modelul de contract nu poate fi utilizat. alineatul (2), n temeiul crora contractul este atribuit ofertei
celei mai avantajoase din punct de vedere economic, n
cazul n care autoritatea contractant a precizat n anunul
Documentele aferente procedurii de ofertare conin o trimitere de participare c sunt permise astfel de variante;
la msurile de publicitate luate n temeiul articolelor 123-126.

(e) afirm c se aplic Protocolul privind privilegiile i imuni


(2) Invitaia de a depune o ofert, de a negocia sau de a tile Uniunii Europene sau, dup caz, Convenia de la Viena
participa la dialog ndeplinete cel puin urmtoarele condiii: privind relaiile diplomatice sau Convenia de la Viena
privind relaiile consulare;

(a) specific normele care reglementeaz depunerea i


prezentarea ofertelor, n special data i ora-limit de (f) menioneaz dovada accesului la contracte, n condiiile
depunere, cerinele privind utilizarea unui formular prevzute la articolul 172;
standard de rspuns, documentele care trebuie anexate,
inclusiv cele care demonstreaz capacitatea financiar,
economic, tehnic i profesional menionate la (g) precizeaz, n cazul sistemelor dinamice de achiziie
articolul 146, n cazul n care acestea nu sunt specificate menionate la articolul 131, natura achiziiilor avute n
n anunul de participare, precum i adresa la care trebuie vedere i ofer toate informaiile necesare privind sistemul
trimise; de achiziii, echipamentele electronice utilizate i moda
litatea de conectare i specificaiile tehnice ale acesteia.

(b) precizeaz c depunerea ofertei implic acceptarea caietului


de sarcini menionat la alineatul (1) la care se refer oferta i (4) n special, modelul de contract rspunde urmtoarelor
c depunerea ofertei oblig contractantul cruia i este cerine:
atribuit contractul pe perioada de execuie a contractului;

(a) precizeaz daunele-interese pentru nendeplinirea clauzelor


(c) precizeaz perioada n care oferta va rmne valabil i nu contractuale;
va putea fi modificat n niciun fel;

(b) precizeaz detaliile care trebuie menionate pe facturi sau n


(d) interzice orice contact ntre autoritatea contractant i documentele justificative relevante n conformitate cu
ofertant pe parcursul procedurii, mai puin, n cazuri articolul 102;
excepionale, n condiiile prevzute la articolul 160 i,
dac se prevede o vizit la faa locului, precizeaz detaliile
pentru vizita n cauz; (c) menioneaz c, atunci cnd instituiile sunt autoriti
contractante, contractului i se aplic dreptul Uniunii,
completat, dac este necesar, de legea naional specificat
(e) specific, n cazul unui dialog competitiv, data fixat i n contract;
adresa pentru nceperea fazei de consultare.

(d) precizeaz care este instana competent pentru soluionarea


(3) Caietul de sarcini rspunde cel puin urmtoarelor cerine: litigiilor.

(a) precizeaz criteriile de excludere i de selecie aplicabile n sensul prezentului alineat primul paragraf litera (c), n cazul
contractului, cu excepia cazului unui dialog competitiv, al contractelor menionate la articolul 121 alineatul (1), modelul
unei proceduri restrnse i al unei proceduri negociate cu de contract se poate referi exclusiv la legislaia naional.
publicarea prealabil a anunului menionat la articolul 135;
n aceste cazuri, criteriile respective sunt prevzute numai n
anunul de participare sau n cererea de exprimare a intere
(5) Autoritile contractante pot solicita din partea ofer
sului;
tantului informaii privind orice parte a contractului pe care
ofertantul ar putea dori s o subcontracteze unor pri tere i
privind identitatea eventualilor subcontractani. Pe lng infor
(b) precizeaz criteriile de atribuire i ponderea relativ a maiile menionate la articolul 143, autoritatea contractant
acestora sau, dup caz, ordinea descresctoare a importanei, poate, de asemenea, solicita candidatului sau ofertantului s
n cazul n care aceasta nu este precizat n anunul de prezinte informaii privind capacitatea financiar, economic,
participare; tehnic i profesional a subcontractantului avut n vedere,
astfel cum se menioneaz la articolele 146, 147 i 148, n
special n cazul n care subcontractarea reprezint o parte
(c) prezint specificaiile tehnice prevzute la articolul 139; semnificativ a contractului.
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/51

Articolul 139 (b) din punctul de vedere al performanelor sau al cerinelor


funcionale, care pot include caracteristicile de mediu i
Specificaii tehnice care trebuie s fie suficient de detaliate pentru a permite
(articolul 105 din Regulamentul financiar) ofertanilor s determine scopul contractului, iar autori
tilor contractante s atribuie contractul;
(1) Specificaiile tehnice trebuie s permit accesul egal al
candidailor i ofertanilor i s nu aib ca efect crearea unor
obstacole nejustificate n calea unei proceduri concureniale de
ofertare. (c) printr-o combinaie a acestor dou metode de formulare.

Acestea definesc caracteristicile impuse pentru un produs,


serviciu sau material ori lucrare, innd seama de destinaia pe (4) Atunci cnd recurg la posibilitatea de a face trimitere la
care intenioneaz s le-o dea autoritatea contractant. specificaiile prevzute la alineatul (3) litera (a), autoritile
contractante nu pot respinge o ofert pe motiv c nu respect
specificaiile n cauz dac ofertantul sau candidatul face dovada
(2) Caracteristicile menionate la alineatul (1) includ: fa de autoritatea contractant, n mod satisfctor i prin orice
mijloc adecvat, c oferta ndeplinete n mod echivalent cerinele
impuse.
(a) nivelurile de calitate;

Mijlocul adecvat poate lua forma unui dosar tehnic al fabri


(b) performana de mediu; cantului sau a unui raport de ncercare din partea unui
organism autorizat.

(c) ori de cte ori este posibil, criteriile de accesibilitate pentru


persoanele cu handicap sau proiectarea pentru toate cate
goriile de utilizatori; (5) Atunci cnd recurg la posibilitatea prevzut la alinea
tul (3) litera (b) de a ntocmi specificaiile din punctul de
vedere al performanelor sau al cerinelor funcionale, autori
(d) nivelurile i procedurile pentru evaluarea conformitii; tile contractante nu pot respinge o ofert care este
conform cu un standard naional de transpunere a unui
standard european, cu un agrement tehnic european sau cu
(e) adecvarea pentru utilizare; specificaiile tehnice comune, cu un standard internaional sau
cu sistemele tehnice de referin ntocmite de organismele
europene de standardizare, dac specificaiile n cauz fac
trimitere la cerinele de performan sau funcionale necesare.
(f) sigurana sau dimensiunile, inclusiv pentru bunuri,
denumirea la vnzare i instruciunile de utilizare i,
pentru toate contractele, terminologia, simbolurile,
metodele de ncercare i testare, ambalarea, marcarea i
Ofertantul trebuie s fac dovada fa de autoritatea contrac
etichetarea, procedurile i metodele de producie;
tant, n mod satisfctor i prin orice mijloc adecvat, c oferta
ndeplinete cerinele de performan sau funcionale stabilite de
autoritatea contractant. Mijlocul adecvat poate lua forma unui
(g) pentru contractele de achiziii de lucrri, procedurile de dosar tehnic al fabricantului sau a unui raport de ncercare din
asigurare a calitii i normele de proiectare i evaluare a partea unui organism autorizat.
costurilor, condiiile de testare, verificare i recepie pentru
lucrri i metodele sau tehnicile de construcie, precum i
toate celelalte condiii tehnice pe care autoritatea
contractant le poate impune n temeiul reglementrilor (6) Atunci cnd stabilesc caracteristicile de mediu din punctul
generale sau specifice pentru lucrri finalizate i pentru de vedere al performanei sau al cerinelor funcionale, autori
materialele i piesele componente. tile contractante pot utiliza specificaiile detaliate sau, dup
caz, pri din acestea, n conformitate cu etichetele ecologice
europene, multinaionale sau naionale sau cu orice alt
(3) Specificaiile tehnice sunt formulate ntr-unul dintre etichet ecologic, dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
urmtoarele moduri:

(a) prin trimitere la standarde europene sau la agremente (a) specificaiile utilizate permit definirea caracteristicilor
tehnice europene sau specificaii tehnice comune, dac bunurilor sau serviciilor care fac obiectul contractului;
acestea exist, la standarde internaionale, la alte sisteme
tehnice de referin stabilite de organismele europene de
standardizare sau, n absena acestora, la echivalentele lor
naionale; fiecare referin este urmat de meniunea sau (b) cerinele privind eticheta sunt stabilite pe baza unor
echivalent; informaii tiinifice;
L 362/52 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

(c) etichetele ecologice sunt adoptate pe baza unei proceduri la (a) cazurile de fraud menionate la articolul 1 din Convenia
care pot participa toate prile interesate, precum orga privind protejarea intereselor financiare ale Comunitilor
nismele guvernamentale, consumatorii, fabricanii, distri Europene, ntocmit prin Actul Consiliului din 26 iulie
buitorii i organizaiile de mediu; 1995 (1);

(d) etichetele ecologice sunt accesibile tuturor prilor interesate. (b) cazurile de corupie menionate la articolul 3 din Convenia
privind lupta mpotriva corupiei care implic funcionari ai
Comunitilor Europene sau funcionari ai statelor membre
(7) Autoritile contractante pot indica faptul c se ale Uniunii Europene, elaborat prin Actul Consiliului din
presupune c produsele sau serviciile care poart eticheta 26 mai 1997 (2);
ecologic respect specificaiile tehnice definite n documentele
contractului. Autoritile contractante accept orice alt mijloc de
prob adecvat, cum ar fi un dosar tehnic al fabricantului sau un (c) cazurile de participare la o organizaie criminal, n sensul
raport de ncercare din partea unui organism autorizat. Un articolului 2 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliu
organism autorizat n sensul alineatelor (4), (5) i (6) este un lui (3);
laborator de testare i calibrare sau un organism de certificare i
control care respect standardele europene aplicabile.
(d) cazurile de splare de bani, conform definiiei de la
articolul 1 din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului
(8) n afara cazurilor excepionale, justificate corespunztor European i a Consiliului (4);
de obiectul contractului, aceste specificaii nu pot meniona o
anumit marc sau surs, un proces specific, mrci comerciale,
brevete, tipuri sau o anumit origine sau producie, care ar (e) cazurile de infraciuni teroriste, infraciuni legate de activi
putea avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor tile teroriste, precum i instigarea sau complicitatea la
produse sau ageni economici. astfel de infraciuni sau tentativa de a comite astfel de
infraciuni, conform definiiilor de la articolele 1, 3 i 4
din Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului (5).
n cazul n care nu este posibil s se prezinte o descriere
suficient de amnunit i inteligibil a obiectului contractului,
trimiterea este urmat de meniunea sau echivalent. Articolul 142
Aplicarea criteriilor de excludere i durata excluderii
Articolul 140 (articolele 106, 107, 108 i 109 din Regulamentul financiar)
Revizuirea preului (1) Pentru a stabili durata excluderii i a asigura respectarea
(articolul 105 din Regulamentul financiar) principiului proporionalitii, instituia competent ia n
considerare n special gravitatea faptelor, inclusiv impactul
(1) Documentele aferente procedurii de ofertare precizeaz asupra intereselor financiare i a imaginii Uniunii, precum i
clar dac este necesar s se precizeze un pre ferm, nemodifi timpul scurs, durata i recurena infraciunii, intenia sau
cabil. gradul de neglijen al entitii n cauz i msurile luate de
ctre aceasta pentru remedierea situaiei.

(2) Dac acest lucru nu este necesar, documentele aferente


procedurii de ofertare precizeaz condiiile i/sau formulele de Atunci cnd stabilete perioada de excludere, instituia
revizuire a preurilor pe durata contractului. n aceste cazuri, competent ofer candidatului sau ofertantului n cauz posibi
autoritatea contractant ine seama n special de: litatea s i exprime punctul de vedere.

(a) obiectul procedurii de achiziii i situaia economic n care Atunci cnd perioada de excludere se stabilete, n conformitate
are loc; cu legea aplicabil, de ctre autoritile sau organismele
menionate la articolul 108 alineatele (2) i (3) din Regula
mentul financiar, Comisia aplic aceast perioad care nu
(b) tipul i durata sarcinilor i ale contractului; poate depi durata maxim prevzut la articolul 106
alineatul (4) din Regulamentul financiar. Perioada menionat
la articolul 106 alineatul (4) din Regulamentul financiar este
(c) interesele sale financiare. fixat la cel mult cinci ani, calculat de la urmtoarele date:

Articolul 141 (a) de la data sentinei cu putere de res judicata, n cazurile


Activiti ilegale care conduc la excludere menionate la articolul 106 alineatul (1) literele (b) i (e)
din Regulamentul financiar;
(articolul 106 din Regulamentul financiar)
(1 ) JO C 316, 27.11.1995, p. 48.
Cazurile menionate la articolul 106 alineatul (1) litera (e) din
(2 ) JO C 195, 25.6.1997, p. 1.
Regulamentul financiar includ toate activitile ilegale care (3 ) JO L 300, 11.11.2008, p. 42.
duneaz intereselor financiare ale Uniunii, n special urm (4 ) JO L 309, 25.11.2005, p. 15.
toarele: (5 ) JO L 164, 22.6.2002, p. 3.
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/53

(b) de la data la care a fost comis abaterea sau, dac aceasta (b) n cazul contractelor n domeniul aciunilor externe cu o
continu sau se repet, data la care aceasta ia sfrit, n valoare egal sau care depete pragurile stabilite la
cazurile menionate la articolul 106 alineatul (1) litera (c) articolul 265 alineatul (1) litera (a), articolul 267 alinea
din Regulamentul financiar, atunci cnd conduita necores tul (1) litera (a) sau articolul 269 alineatul (1) litera (a).
punztoare este legat de contracte ncheiate cu instituia n
cauz.

n cazul contractelor cu o valoare inferioar pragurilor


menionate la prezentul alineat primul paragraf literele (a) i
n sensul celui de al treilea paragraf litera (b), n cazul n care s-a (b), n cazul n care nu tie dac ofertantul cruia urmeaz s
constatat comiterea unei greeli profesionale grave printr-o i se atribuie contractul se afl ntr-una dintre situaiile de
hotrre a unei autoriti publice sau a unei organizaii inter excludere, autoritatea contractant i poate solicita ofertantului
naionale, se ia n considerare data pronunrii hotrrii s prezinte dovezile menionate la alineatul (3).
respective.

Perioada de excludere poate fi prelungit la 10 ani n cazul (3) Autoritatea contractant accept, ca dovad satisfctoare
repetrii abaterii n termen de cinci ani de la data menionat c ofertantul sau candidatul cruia urmeaz s i se atribuie
la cel de al treilea paragraf literele (a) i (b), sub rezerva contractul nu se afl ntr-una dintre situaiile descrise la
dispoziiilor alineatului (1).(2) Candidaii i ofertanii sunt articolul 106 alineatul (1) literele (a), (b) sau (e) din Regula
exclui din procedura de achiziii sau de atribuire de granturi mentul financiar, un extras recent din cazierul judiciar sau, n
dac se afl ntr-una dintre situaiile menionate la articolul 106 absena acestuia, un document echivalent emis recent de o
alineatul (1) literele (a) i (d) din Regulamentul financiar. autoritate judiciar sau administrativ din ara de origine sau
de provenien, din care s rezulte ndeplinirea cerinelor n
cauz. Autoritatea contractant accept, ca dovad satisfctoare
a faptului c ofertantul sau candidatul nu se afl n situaia
Articolul 143 descris la articolul 106 alineatul (1) literele (a) sau (d) din
Dovezi Regulamentul financiar, un certificat recent emis de autoritatea
competent din statul n cauz.
(articolele 106 i 107 din Regulamentul financiar)
(1) Candidaii i ofertanii prezint o declaraie pe propria
rspundere, semnat i datat n mod corespunztor, n care n cazul n care ara n cauz nu emite documentul sau certi
menioneaz c nu se afl n niciuna dintre situaiile ficatul menionat la alineatul (1) din prezentul articol i n
prevzute la articolele 106 i 107 din Regulamentul financiar. celelalte cazuri de excludere menionate la articolul 106 din
Regulamentul financiar, acesta poate fi nlocuit cu o declaraie
sub jurmnt sau, n absena acesteia, cu o declaraie solemn a
Cu toate acestea, n cazul procedurii restrnse, al dialogului prii interesate n faa unei autoriti judiciare sau adminis
competitiv i al procedurii negociate n urma publicrii unui trative, a unui notar sau a unui organism profesional calificat
anun de participare, ori de cte ori autoritatea contractant din ara de origine sau de provenien.
limiteaz numrul de candidai care urmeaz s fie invitai s
negocieze sau s depun o ofert, toi candidaii prezint certi
ficatele menionate la alineatul (3).
(4) n funcie de legislaia naional a rii n care este stabilit
candidatul sau ofertantul, documentele menionate la alineatele
(1) i (3) au ca obiect persoane juridice i/sau fizice, inclusiv, n
n funcie de evaluarea riscurilor, autoritatea contractant poate cazul n care autoritatea contractant consider acest lucru
s nu solicite declaraia prevzut la primul paragraf pentru necesar, directori de societi sau orice persoan cu competene
contractele menionate la articolul 137 alineatul (2). Cu toate de reprezentare, de decizie sau de control n ceea ce privete
acestea, pentru contractele menionate la articolul 265 alinea candidatul sau ofertantul.
tul (1), articolul 267 alineatul (1) i articolul 269 alineatul (1),
autoritatea contractant poate s nu solicite aceast declaraie
pentru contractele cu o valoare mai mic sau egal cu
20 000 EUR. (5) n cazul n care autoritile contractante nu tiu dac
ofertanii sau candidaii se afl ntr-una dintre situaiile de
excludere, acestea pot solicita autoritilor competente
(2) Ofertantul cruia urmeaz s i se atribuie contractul menionate la alineatul (3) s obin orice tip de informaie
prezint, ntr-un termen definit de autoritatea contractant i pe care o consider necesar n legtur cu situaia respectiv.
anterior semnrii contractului, dovezile menionate la alinea
tul (3) din prezentul articol, confirmnd declaraia menionat
la alineatul (1) din prezentul articol n urmtoarele cazuri:
(6) Autoritatea contractant poate exonera un candidat sau
ofertant de obligaia de a depune documentele justificative
menionate la alineatul (3) n cazul n care astfel de dovezi au
(a) n cazul contractelor atribuite de instituii n nume propriu, fost depuse deja n scopul unei alte proceduri de achiziii, cu
cu o valoare egal sau care depete pragurile prevzute la condiia ca data de emitere a documentelor eliberate s nu
articolul 170 alineatul (1); depeasc un an i ca acestea s fie nc valabile.
L 362/54 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

n acest caz, candidatul sau ofertantul declar pe proprie contabilului Comisiei ct mai curnd posibil i solicit, dup
rspundere c documentele justificative au fost deja depuse n caz, ca unele date s fie nregistrate, modificate sau terse din
cadrul unei proceduri de achiziii anterioare i confirm c nu baza de date.
au intervenit schimbri n ceea ce privete situaia sa.

(7) Ori de cte ori autoritatea contractant solicit acest n cazul autoritilor i al organismelor menionate la
lucru, candidatul sau ofertantul prezint o declaraie pe articolul 108 alineatul (2) din Regulamentul financiar,
propria rspundere ntocmit de subcontractantul avut n persoanele desemnate transmit informaiile necesare ordona
vedere, n care menioneaz c nu se afl ntr-una dintre torului de credite al Comisiei responsabil de programul sau de
situaiile menionate la articolele 106 i 107 din Regulamentul aciunea respectiv, n termen de trei luni de la data pronunrii
financiar. hotrrii judectoreti relevante.

n cazul n care are ndoieli privind aceast declaraie pe propria Contabilul Comisiei nregistreaz, modific sau terge datele din
rspundere, autoritatea contractant solicit dovezile menionate baza de date. Prin intermediul unui protocol securizat, acesta
la alineatele (3) i (4). Dac este cazul, se aplic alineatul (5). furnizeaz persoanelor desemnate, n fiecare lun, date validate
coninute n baza de date.
Articolul 144
Baza de date central (3) Instituiile, ageniile, autoritile i organismele
menionate la alineatul (1) atest Comisiei c informaiile pe
(articolul 108 din Regulamentul financiar)
care le-au comunicat au fost nscrise i transmise n confor
(1) Instituiile, ageniile executive i organismele menionate mitate cu principiile prevzute de Regulamentul (CE)
la articolul 108 alineatul (1) din Regulamentul financiar nr. 45/2001 i de Directiva 95/46/CE a Parlamentului
transmit Comisiei, n formatul stabilit de ctre aceasta, European i a Consiliului (1) privind protecia datelor cu
informaii privind prile tere care se afl ntr-una dintre caracter personal.
situaiile menionate la articolele 106, 107, la articolul 109
alineatul (1) litera (b) i alineatul (2) litera (a) din Regulamentul
financiar, motivele excluderii i durata perioadei de excludere. n special, acestea informeaz n prealabil toate prile tere sau
persoanele menionate la alineatul (1) cu privire la faptul c
datele lor cu caracter personal pot fi introduse n baza de
De asemenea, acestea transmit informaii privind persoanele cu
date i comunicate de ctre Comisie persoanelor desemnate
competene de reprezentare, de decizie sau de control asupra
menionate la alineatul (2). Ele actualizeaz, dac este cazul,
unor pri tere care au statut de entitate juridic, n cazul n
informaiile transmise, ca urmare a unei rectificri, tergeri sau
care aceste persoane s-au aflat ntr-una dintre situaiile
a oricrei modificri a datelor.
menionate la articolele 106, 107, la articolul 109 alineatul
(1) litera (b) i alineatul (2) litera (a) din Regulamentul financiar.

Orice parte nregistrat n baza de date are dreptul s fie


Autoritile i organismele menionate la articolul 108 alineatele informat n legtur cu datele care o privesc, pe baza unei
(2) i (3) din Regulamentul financiar transmit Comisiei, n cereri adresate contabilului Comisiei.
formatul stabilit de ctre aceasta, informaiile de identificare a
prilor tere care se afl ntr-una dintre situaiile menionate la
articolul 106 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul financiar,
atunci cnd conduita lor a dunat intereselor financiare ale (4) Statele membre iau msurile care se impun pentru a
Uniunii i persoanelor cu competene de reprezentare, de asista Comisia n vederea gestionrii eficiente a bazei de date,
decizie sau de control asupra prilor tere care sunt entiti n conformitate cu Directiva 95/46/CE.
juridice, cum ar fi:

n acordurile cu autoritile rilor tere i cu toate organismele


(a) tipul condamnrii; menionate la articolul 108 alineatele (2) i (3) din Regula
mentul financiar se prevd modaliti adecvate pentru a se
asigura respectarea acestor dispoziii i a principiilor privind
(b) durata excluderii din cadrul procedurii de achiziii, dac este protecia datelor cu caracter personal.
cazul.

(2) Instituiile, ageniile, autoritile i organismele Articolul 145


menionate la alineatul (1) desemneaz persoanele autorizate
Sanciuni administrative i financiare
s comunice Comisiei i s primeasc de la aceasta informaiile
coninute n baza de date. (articolele 109 i 131 din Regulamentul financiar)
(1) Fr a aduce atingere aplicrii sanciunilor prevzute n
n cazul instituiilor, al ageniilor, al autoritilor i al orga contract, candidaii sau ofertanii i contractanii care au fcut
nismelor menionate la articolul 108 alineatul (1) din Regula
mentul financiar, persoanele desemnate transmit informaiile (1) JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/55

declaraii false sau erori substaniale, care au comis nereguli sau (4) Autoritile contractante precizeaz n anunul de parti
fraude ori despre care s-a dovedit c i-au nclcat grav obli cipare, n cererea de exprimare a interesului sau n invitaia de a
gaiile contractuale pot fi exclui de la toate contractele i gran depune o ofert referinele alese pentru testarea statutului i a
turile finanate de la bugetul Uniunii pentru o perioad de capacitii juridice a ofertanilor sau a candidailor.
maximum cinci ani de la data la care s-a constatat abaterea,
confirmat dup o procedur contradictorie cu candidatul, ofer
tantul sau contractantul.
(5) Informaiile solicitate de autoritatea contractant, necesare
pentru a dovedi capacitatea financiar, economic, tehnic i
profesional a candidatului sau a ofertantului i nivelurile
Aceast perioad poate fi prelungit la 10 ani n cazul repetrii minime de capacitate cerute n conformitate cu alineatul (2)
infraciunii n termen de cinci ani de la data menionat la nu pot depi obiectul contractului i in seama de interesele
primul paragraf. legitime ale agenilor economici n special n ceea ce privete
protecia secretelor tehnice i de afaceri ale ntreprinderii.

(2) Ofertanilor sau candidailor care au fcut declaraii false,


au comis erori substaniale, nereguli sau fraude li se pot aplica,
(6) n funcie de evaluarea riscurilor, autoritatea contractant
de asemenea, sanciuni financiare reprezentnd ntre 2 % i
poate hotr s nu solicite dovada capacitii financiare,
10 % din valoarea total estimat a contractului care le este
economice, tehnice i profesionale a candidailor sau a ofer
atribuit.
tanilor n cazul urmtoarelor contracte:

Contractanii care s-au fcut vinovai de nendeplinirea grav a


obligaiilor contractuale pot fi supui unor sanciuni financiare (a) contracte atribuite de instituii n nume propriu, cu o
reprezentnd ntre 2 % i 10 % din valoarea total a contractului valoare care nu o depete pe cea menionat la
n cauz. articolul 137 alineatul (1);

Acest procent poate fi majorat la 4 % pn la 20 %, n cazul (b) contracte atribuite n domeniul aciunilor externe, cu o
repetrii abaterii n termen de cinci ani de la data la care se face valoare inferioar pragurilor menionate la articolul 265
referire la alineatul (1) primul paragraf. alineatul (1) litera (a), articolul 267 alineatul (1) litera (a)
sau articolul 269 alineatul (1) litera (a).

(3) Instituia stabilete sanciunile administrative sau


financiare innd seama, n special, de elementele menionate n cazul n care autoritatea contractant hotrte s nu solicite
la articolul 142 alineatul (1). dovada capacitii financiare, economice, tehnice i profesionale
a candidailor sau a ofertanilor, nu se realizeaz o prefinanare
dect dac se ofer o garanie financiar cu o valoare echiva
Articolul 146 lent.

Criterii de selecie
[articolul 110 alineatul (1) din Regulamentul financiar] Articolul 147
(1) Autoritile contractante stabilesc criterii de selecie clare Capacitatea economic i financiar
i nediscriminatorii.
[articolul 110 alineatul (1) din Regulamentul financiar]
(1) Se poate face dovada capacitii economice i financiare
(2) Criteriile de selecie se aplic n orice procedur de n special printr-unul sau mai multe dintre urmtoarele docu
achiziii n scopul evalurii capacitii financiare, economice, mente:
tehnice i profesionale a candidatului sau a ofertantului.

(a) declaraii bancare corespunztoare sau, dup caz, dovada


Autoritatea contractant poate stabili niveluri minime de capa unei asigurri mpotriva riscurilor profesionale;
citate sub care candidaii nu pot fi selectai.

(b) situaii financiare pentru cel mult ultimele trei exerciii


(3) Oricrui ofertant sau candidat i se poate cere s dove ncheiate;
deasc c este autorizat s execute contractul conform dreptului
naional, lucru dovedit prin nscrierea n registrul comerului sau
ntr-un registru profesional, printr-o declaraie sub jurmnt sau
cu un certificat, prin calitatea de membru al unei organizaii (c) o declaraie privind cifra de afaceri total i cifra de afaceri
specifice, prin autorizare expres sau prin nscrierea n registrul pentru lucrrile, bunurile sau serviciile care fac obiectul
taxei pe valoarea adugat (denumit n continuare registrul contractului pentru o perioad care nu poate fi mai mare
TVA). dect ultimele trei exerciii financiare disponibile.
L 362/56 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

(2) Autoritatea contractant poate exonera un candidat sau (ii) a lucrrilor efectuate n ultimii cinci ani, cu indicarea
ofertant de obligaia de a depune documentele justificative valorilor lor, a datei i a locului;
menionate la alineatul (1) n cazul n care astfel de dovezi
i-au fost deja prezentate n scopul unei alte proceduri de
achiziii i respect n continuare dispoziiile alineatului (1).
(c) o descriere a echipamentelor tehnice, a instrumentelor i a
utilajelor care urmeaz a fi utilizate de firm pentru
n cazul n care, dintr-un motiv excepional pe care autoritatea executarea contractului de achiziii de servicii sau de lucrri;
contractant l consider justificat, ofertantul sau candidatul nu
este n msur s furnizeze referinele cerute de autoritatea
contractant, acesta i poate demonstra capacitatea economic (d) o descriere a echipamentelor tehnice i a msurilor aplicate
i financiar prin orice alt mijloc considerat adecvat de ctre pentru asigurarea calitii bunurilor i serviciilor i o
autoritatea contractant. descriere a mijloacelor de studiu i cercetare ale firmei;

(3) Un agent economic poate, dac este cazul i pentru un


anumit contract, s se bazeze pe capacitile altor entiti, indi (e) o indicaie privind tehnicienii sau organismele tehnice
ferent de natura juridic a legturilor pe care le are cu acestea. implicate, indiferent dac aparin sau nu direct firmei, n
n acest caz, trebuie s demonstreze autoritii contractante c special cei responsabili de controlul calitii;
va avea la dispoziie resursele necesare pentru executarea
contractului, de exemplu prin prezentarea unui angajament
din partea entitilor n cauz de a pune resursele respective
(f) n ceea ce privete bunurile: eantioane, descrieri i/sau foto
la dispoziia sa.
grafii autentice i/sau certificate emise de instituii sau
agenii oficiale de control al calitii cu competene recu
Autoritatea contractant poate solicita ca agentul economic i noscute care atest conformitatea produselor cu specificaiile
entitile menionate la primul paragraf s fie solidar rspun sau standardele n vigoare;
ztori pentru executarea contractului.

(g) o declaraie care indic cifra medie anual a forei de munc


n aceleai condiii, grupul de ageni economici menionat la i numrul personalului de conducere al prestatorului de
articolul 121 alineatul (5) poate s se bazeze pe capacitile servicii sau al contractantului de lucrri n ultimii trei ani;
membrilor grupului sau ale altor entiti.

Articolul 148 (h) o indicaie a proporiei din contract pe care prestatorul de


servicii ar putea avea intenia s o subcontracteze;
Capacitatea tehnic i profesional
[articolul 110 alineatul (1) din Regulamentul financiar]
(1) Capacitatea tehnic i profesional a agenilor economici (i) pentru contractele publice de achiziii de lucrri i pentru
se evalueaz i se verific n conformitate cu alineatele (2) i (3). contractele de achiziii publice de servicii i numai atunci
n procedurile de achiziii de bunuri care necesit operaiuni de cnd este cazul, o indicaie privind msurile de management
amplasare i instalare, de servicii i/sau lucrri, aceast capacitate de mediu pe care agentul economic le poate aplica n
se evalueaz n special din punctul de vedere al know-how-ului, executarea contractului.
eficienei, experienei i fiabilitii.

Dac serviciile i bunurile menionate la primul paragraf


(2) n funcie de natura, cantitatea sau importana i
litera (b) punctul (i) sunt furnizate autoritilor contractante,
destinaia bunurilor, serviciilor sau lucrrilor de furnizat,
dovada execuiei ia forma unor certificate emise sau contra
dovada capacitii tehnice i profesionale a agenilor
semnate de autoritatea competent.
economici se poate face cu unul sau mai multe dintre urm
toarele documente:

n scopul aplicrii dispoziiilor primului paragraf litera (b)


(a) diplomele sau calificrile profesionale ale prestatorului de punctul (ii), lista celor mai importante lucrri este nsoit de
servicii sau contractantului lucrrilor i/sau ale membrilor certificate de bun execuie, care precizeaz dac lucrrile au
personalului de conducere al firmei i, n special, ale fost executate n mod profesionist i dac au fost finalizate
persoanei sau persoanelor responsabile pentru prestarea integral.
serviciilor sau executarea lucrrilor;

(b) o list: (3) Dac serviciile i produsele care urmeaz s fie furnizate
sunt complexe sau, n mod excepional, sunt necesare pentru un
scop special, dovada capacitii tehnice i profesionale poate fi
(i) a principalelor servicii prestate i a bunurilor livrate n fcut prin intermediul unei verificri efectuate de autoritatea
ultimii trei ani, cu indicarea valorilor lor, a datelor i a contractant sau n numele acesteia de un organism oficial
beneficiarilor, publici sau privai; competent din ara n care este stabilit prestatorul de servicii
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/57

sau furnizorul, cu acordul organismului n cauz. Aceste veri calitate corespunztor n cazul n care autoritatea contractant
ficri vizeaz capacitatea tehnic i de producie a furnizorului stabilete c acetia se afl ntr-o situaie de conflict de interese
i, dac este necesar, mijloacele de studiu i cercetare i msurile care ar putea afecta executarea contractului.
de control al calitii.

Articolul 149
(4) Atunci cnd solicit prezentarea unor certificate eliberate
Modaliti i criterii de atribuire
de organisme independente care s ateste faptul c agentul
economic respect anumite standarde de asigurare a calitii, [articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul financiar]
autoritile contractante fac trimitere la sistemele de asigurare
a calitii bazate pe seria de standarde europene relevante certi (1) Fr a aduce atingere articolului 107 din Regulamentul
ficate de organisme acreditate. Cu toate acestea, autoritile financiar, contractele se atribuie prin intermediul uneia dintre
contractante accept i alte dovezi ale unor msuri echivalente urmtoarele dou modaliti:
de asigurare a calitii de la agenii economici care nu au acces
la astfel de certificate sau care nu au nicio posibilitate de a le
obine n termenele stabilite. (a) prin procedura de atribuire automat, caz n care contractul
este atribuit ofertei care prezint cel mai mic pre i, n
acelai timp, este corect i respect condiiile stabilite;
(5) Atunci cnd solicit prezentarea unor certificate eliberate
de organisme independente care s ateste faptul c agentul
economic respect anumite standarde sau sisteme de mana (b) prin procedura ofertei celei mai avantajoase din punct de
gement de mediu, autoritile contractante fac trimitere la vedere economic.
sistemul de management de mediu i audit al Uniunii
Europene sau la alte sisteme de management de mediu recu
noscute n conformitate cu articolul 45 din Regulamentul (CE) (2) Pentru a stabili care dintre oferte este cea mai avantajoas
nr. 1221/2009 al Parlamentului European i al Consiliului (1) din punct de vedere economic, autoritatea contractant ia n
sau la alte standarde de management de mediu bazate pe stan considerare preul oferit i alte criterii de calitate justificate de
dardele europene sau internaionale relevante emise de obiectul contractului, precum meritele tehnice, caracteristicile
organisme acreditate. Autoritile contractante recunosc certifi estetice i funcionale, caracteristicile de mediu, costurile de
catele echivalente emise de organisme din alte state membre. De funcionare, rentabilitatea, termenele de finalizare sau de
asemenea, acestea accept i alte dovezi ale msurilor echi livrare, serviciile postvnzare i asistena tehnic. Autoritatea
valente de management al mediului, prezentate de agenii contractant poate stabili niveluri minime de calitate. Ofertele
economici. aflate sub aceste niveluri de calitate sunt respinse.

(6) Un agent economic poate, dac este cazul i pentru un (3) Autoritatea contractant specific, n anunul de parti
anumit contract, s se bazeze pe capacitile altor entiti, indi cipare, n caietul de sarcini sau n documentul descriptiv,
ferent de natura juridic a legturilor pe care le are cu acestea. ponderea pe care o va aplica fiecrui criteriu pentru identificarea
n acest caz, trebuie s demonstreze autoritii contractante c ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic.
va avea la dispoziie resursele necesare pentru executarea Aceast pondere poate fi exprimat ca un interval a crui
contractului, de exemplu prin prezentarea unui angajament ntindere maxim trebuie s fie adecvat.
din partea entitilor n cauz de a pune resursele respective
la dispoziia sa.
Ponderarea aplicat preului fa de celelalte criterii nu trebuie s
duc la neutralizarea criteriului preului n alegerea contractan
n aceleai condiii, grupul de ageni economici menionat la tului, fr a aduce atingere grilei stabilite de instituie pentru
articolul 121 alineatul (5) poate s se bazeze pe capacitile remunerarea anumitor servicii, cum ar fi serviciile furnizate de
membrilor grupului sau ale altor entiti. experi n scop de evaluare.

Dac, n cazuri excepionale, ponderarea este practic imposibil,


(7) n cazul contractelor de achiziii de lucrri, al contractelor
n special din cauza obiectului contractului, autoritatea
de achiziii de servicii i al lucrrilor de amplasare i de instalare
contractant precizeaz numai ordinea descresctoare a impor
din cadrul unui contract de achiziii de bunuri, autoritatea
tanei n care criteriile urmeaz a fi aplicate.
contractant poate impune ca anumite sarcini critice s fie
efectuate direct de ofertantul nsui sau, n cazul unei oferte
depuse de un grup de ageni economici de tipul celui
prevzut la articolul 121 alineatul (6), de un participant din Articolul 150
cadrul grupului. Utilizarea licitaiilor electronice
[articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul financiar]
(8) Autoritile contractante pot ajunge la concluzia c (1) Autoritile contractante pot recurge la licitaii elec
agenii economici nu vor executa contractul la un standard de tronice, n cadrul crora sunt prezentate noi preuri, revizuite
n sens descresctor, i/sau noi valori aferente anumitor
(1) JO L 342, 22.12.2009, p. 1. elemente ale ofertelor.
L 362/58 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

n sensul primului paragraf, autoritile contractante utilizeaz (4) nainte de a demara licitaia electronic, autoritile
un proces electronic repetitiv (licitaii electronice), care trebuie contractante trebuie s procedeze la o evaluare iniial
s aib loc dup o evaluare iniial complet a ofertelor, complet a ofertelor n conformitate cu criteriile de atribuire
permind clasarea lor prin metode de evaluare automat. stabilite i cu ponderarea aferent acestora.

(2) n procedurile deschise, restrnse sau negociate, n cazul Toi ofertanii care au depus oferte admisibile sunt invitai
prevzut la articolul 135 alineatul (1) litera (a), autoritile simultan prin mijloace electronice s prezinte preuri noi
contractante pot decide ca atribuirea unui contract de achiziii i/sau valori noi; invitaia cuprinde toate informaiile relevante
publice s fie precedat de o licitaie electronic, n cazul n care privind conectarea individual la echipamentele electronice
caietul de sarcini poate fi stabilit cu exactitate. utilizate i precizeaz data i ora nceperii licitaiei electronice.
Licitaia electronic poate avea loc n mai multe etape succesive.
Licitaia electronic nu poate ncepe mai devreme de dou zile
lucrtoare de la data trimiterii invitaiilor.
n aceleai circumstane se poate desfura o licitaie electronic
n momentul restabilirii concurenei ntre prile la un contract-
cadru, n conformitate cu articolul 122 alineatul (3) litera (b) i
(5) Atunci cnd contractul se atribuie pe baza ofertei celei
cu ocazia lansrii unei invitaii la o procedur concurenial de
mai avantajoase din punct de vedere economic, invitaia este
ofertare pentru contractele care urmeaz s fie atribuite prin
nsoit de rezultatul evalurii complete a ofertei relevante,
sistemul dinamic de achiziie menionat la articolul 131.
efectuat n conformitate cu ponderarea prevzut la
articolul 149 alineatul (3) primul paragraf.

Licitaia electronic se bazeaz fie exclusiv pe preuri, caz n care


contractul se atribuie ofertei cu preul cel mai sczut, fie pe Invitaia precizeaz, de asemenea, formula matematic ce va fi
preuri i/sau pe valorile caracteristicilor ofertelor indicate n utilizat n licitaia electronic pentru a se determina reclasrile
caietul de sarcini, caz n care contractul se atribuie ofertei automate n funcie de noile preuri i/sau de noile valori
celei mai avantajoase din punct de vedere economic. prezentate. Formula respectiv include ponderarea tuturor crite
riilor stabilite pentru identificarea ofertei celei mai avantajoase
din punct de vedere economic, menionat n anunul de parti
(3) Autoritile contractante care decid s organizeze o cipare sau n caietul de sarcini. n acest scop, eventualele
licitaie electronic precizeaz acest lucru n anunul de parti intervale valorice se reduc n prealabil la o valoare determinat.
cipare.

n cazul n care sunt autorizate variante, pentru fiecare variant


Caietul de sarcini cuprinde urmtoarele detalii: n parte trebuie furnizat o formul.

(6) Pe durata fiecrei etape a unei licitaii electronice, autori


(a) caracteristicile, valorile care vor face obiectul licitaiei elec tile contractante comunic de ndat tuturor ofertanilor
tronice, cu condiia ca aceste caracteristici s fie cuantifi informaii suficiente pentru a le permite acestora s calculeze
cabile i s poat fi exprimate n cifre sau procente; cu aproximaie, n orice moment, pe ce poziie se afl. De
asemenea, autoritile contractante pot comunica alte informaii
referitoare la alte preuri sau valori oferite, cu condiia ca acest
(b) orice limit a valorilor care pot fi prezentate, astfel cum lucru s fie menionat n caietul de sarcini. n orice moment,
rezult din caietul de sarcini aferent obiectului contractului; autoritile contractante pot anuna i numrul de participani
din etapa respectiv a licitaiei. Cu toate acestea, ele nu pot
dezvlui identitatea ofertanilor n niciuna dintre etapele unei
licitaii electronice.
(c) informaiile care vor fi puse la dispoziia ofertanilor n
timpul licitaiei electronice i, dup caz, momentul n care
acestea vor fi disponibile;
(7) Autoritile contractante nchid o licitaie electronic
ntr-unul sau mai multe dintre. urmtoarele moduri:

(d) informaiile relevante privind desfurarea licitaiei elec


tronice;
(a) n invitaia de participare la licitaie, autoritile contractante
indic data i ora stabilite n prealabil;

(e) condiiile n care ofertanii vor putea licita i, n special,


diferenele minime care, dup caz, vor fi solicitate pentru (b) n cazul n care nu mai primesc preuri noi sau valori noi
licitare; care s corespund cerinelor privind diferenele minime;

(f) informaiile relevante privind echipamentele electronice (c) atunci cnd s-au finalizat etapele unei licitaii, stabilite n
utilizate i modalitile i specificaiile tehnice de conectare. invitaia de participare la licitaie.
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/59

n sensul primului paragraf litera (b), autoritile contractante ajutorul respectiv a fost acordat cu titlu definitiv i n confor
precizeaz n invitaia de participare la licitaie intervalul de mitate cu procedurile i deciziile specificate n normele Uniunii
timp de la primirea ultimei oferte pn la nchiderea licitaiei privind ajutoarele de stat.
electronice.
Articolul 152
Termene-limit pentru primirea ofertelor i a cererilor de
Atunci cnd autoritile contractante decid s nchid o licitaie
participare
electronic n conformitate cu dispoziiile primului paragraf
litera (c), eventual coroborate cu dispoziiile primului paragraf [articolul 111 alineatul (1) din Regulamentul financiar]
litera (b), invitaia de participare la licitaie trebuie s indice
calendarul fiecrei etape a licitaiei. (1) Autoritile contractante stabilesc, n zile calendaristice,
termenele-limit fixe i obligatorii pentru primirea ofertelor i
a cererilor de participare. Termenele-limit trebuie s fie
suficient de lungi pentru a acorda prilor interesate o
(8) Dup nchiderea unei licitaii electronice, autoritile perioad rezonabil i adecvat pentru pregtirea i depunerea
contractante atribuie contractul, pe baza rezultatelor licitaiei ofertelor lor, innd seama n special de complexitatea
electronice, n conformitate cu articolul 149. contractului sau de necesitatea de a face o vizit la faa
locului sau de a consulta la faa locului documentele anexate
caietului de sarcini.
Autoritile contractante nu pot recurge n mod necores
punztor la licitaiile electronice i nici s le utilizeze astfel (2) n procedurile deschise pentru contractele cu o valoare
nct s mpiedice, s restricioneze sau s denatureze egal sau mai mare dect cea a pragurilor stabilite la
concurena ori s schimbe obiectul contractului, astfel cum se articolul 170 alineatul (1), termenul-limit pentru primirea
precizeaz n anunul de participare publicat i definit n caietul ofertelor este de minimum 52 de zile de la data trimiterii
de sarcini. anunului de participare.

(3) n procedurile restrnse, n cazurile n care se utilizeaz


Articolul 151 dialogul competitiv menionat la articolul 132 i n procedurile
Oferte cu preuri anormal de mici negociate cu publicarea unui anun de participare pentru
contractele cu o valoare egal sau mai mare dect cea a
[articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul financiar] pragurilor stabilite la articolul 170 alineatul (1), termenul-
limit pentru primirea cererilor de participare este de cel puin
(1) Dac, pentru un anumit contract, ofertele par s aib 37 de zile de la data trimiterii anunului de participare.
preuri anormal de mici, nainte de a respinge ofertele n
cauz numai din acest motiv, autoritatea contractant solicit
n scris detalii privind elementele constitutive ale ofertei pe care n procedurile restrnse pentru contractele cu o valoare egal
le consider relevante i verific aceste elemente constitutive, sau mai mare dect cea a pragurilor fixate la articolul 170
dup audierea corespunztoare a prilor, innd cont de expli alineatul (1), termenul-limit pentru primirea ofertelor este de
caiile primite. Aceste detalii se refer n special la respectarea minimum 40 de zile de la data trimiterii invitaiei la procedura
dispoziiilor privind protecia muncii i condiiile de munc de ofertare.
aflate n vigoare n locul unde urmeaz s se execute lucrarea,
s se presteze serviciul sau s se furnizeze bunurile. Cu toate acestea, n procedurile iniiate n urma unei cereri de
exprimare a interesului menionate la articolul 136 alineatul (1),
termenul-limit este:
Autoritatea contractant poate, n special, s ia n considerare
explicaii referitoare la urmtoarele: (a) de minimum 21 de zile de la data trimiterii invitaiei de
participare la procedura de ofertare pentru primirea ofertelor
n cazul procedurii menionate la articolul 136 alineatul (1)
(a) economia procesului de producie, a prestrii de servicii sau litera (a) i alineatul (3) litera (b) punctul (i);
a metodei de construcie;
(b) de minimum 10 zile de la data primirii cererilor de parti
cipare la procedura de ofertare i de cel puin 21 de zile de
la primirea ofertelor n cazul procedurii n dou etape
(b) soluiile tehnice alese sau condiiile extrem de favorabile de
menionate la articolul 136 alineatul (3) litera (b) punctul
care dispune ofertantul;
(ii).

(4) n cazul n care, n conformitate cu articolul 123 alinea


(c) originalitatea ofertei. tul (2), autoritile contractante trimit spre publicare un anun
de intenie sau public ele nsele un anun de intenie pe profilul
cumprtorului pentru contractele care depesc pragurile
(2) n cazul n care constat c preul unei oferte este stabilite la articolul 170 alineatul (1), termenul-limit pentru
anormal de mic ca urmare a unui ajutor acordat de stat, auto primirea ofertelor poate fi, n general, redus la 36 de zile, dar
ritatea contractant poate respinge oferta exclusiv pentru acest n nici un caz la mai puin de 22 de zile de la data trimiterii
motiv numai dac ofertantul nu este n msur s dovedeasc, anunului de participare sau a invitaiei de participare la
ntr-un termen rezonabil stabilit de autoritatea contractant, c procedura de ofertare.
L 362/60 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

Termenele-limit reduse menionate la primul paragraf sunt de sarcini, termenele-limit pentru primirea ofertelor prevzute
permise numai dac anunul de intenie ndeplinete urm la articolul 152 se prelungesc pentru a permite tuturor agenilor
toarele condiii: economici s ia cunotin de toate informaiile necesare pentru
ntocmirea ofertelor. Aceast prelungire face obiectul unei publi
citi adecvate, n conformitate cu modalitile prevzute la
articolele 123-126.
(a) cuprinde toate informaiile necesare pentru anunul de parti
cipare, n msura n care aceste informaii sunt disponibile
la momentul publicrii anunului;
(4) n procedura deschis, inclusiv n sistemele dinamice de
achiziie menionate la articolul 131, n cazul n care se asigur
accesul direct, liber i deplin prin mijloace electronice la toate
(b) a fost trimis spre publicare ntr-un interval cuprins ntre 52 documentele aferente procedurii de ofertare i la toate docu
de zile i 12 luni nainte de data trimiterii anunului de mentele suplimentare, alineatul (1) din prezentul articol nu se
participare. aplic. Anunul de participare menionat la articolul 123
alineatul (3) precizeaz adresa internet la care pot fi consultate
documentele n cauz.
(5) Termenele-limit pentru primirea ofertelor pot fi reduse
cu cinci zile n cazul n care se asigur accesul liber i direct,
prin mijloace electronice, la toate documentele care constituie Articolul 154
invitaia la procedura de ofertare, ncepnd de la data publicrii
anunului de participare sau a cererii de exprimare a interesului. Termene-limit n cazuri urgente
[articolul 111 alineatul (1) din Regulamentul financiar]
(1) Atunci cnd o urgen bine justificat face imposibil
Articolul 153 respectarea termenelor-limit minime prevzute la articolul 152
Termenul acordat pentru accesul la documentele aferente alineatul (3) pentru procedurile restrnse i procedurile
procedurii de ofertare negociate cu publicarea unui anun de participare, autoritile
contractante pot stabili urmtoarele termene-limit, exprimate
[articolul 111 alineatul (1) din Regulamentul financiar] n zile calendaristice:
(1) Cu condiia ca cererea s fi fost fcut n timp util nainte
de data-limit pentru depunerea ofertelor, caietul de sarcini sau
documentele descriptive din cadrul procedurii menionate la (a) un termen-limit pentru primirea cererilor de participare de
articolul 132 i documentele suplimentare se trimit, n termen minimum 15 zile de la data trimiterii anunului de parti
de cinci zile lucrtoare de la primirea cererii, tuturor agenilor cipare sau de 10 zile, n cazul n care anunul este trimis la
economici care au solicitat caietul de sarcini sau i-au exprimat Oficiul pentru Publicaii pe cale electronic;
interesul de a participa la un dialog sau de a depune o ofert, n
conformitate cu dispoziiile alineatului (4). Autoritile
contractante nu sunt obligate s rspund solicitrilor de (b) un termen-limit pentru primirea ofertelor de minimum de
documente formulate cu mai puin de cinci zile lucrtoare 10 zile de la data trimiterii invitaiei de participare la
nainte de termenul-limit pentru depunerea ofertelor. procedura de ofertare.

(2) Cu condiia s fi fost solicitate n timp util nainte de (2) n procedurile restrnse i n procedurile negociate acce
termenul-limit pentru depunerea ofertelor, informaiile supli lerate, informaiile suplimentare privind caietul de sarcini sunt
mentare privind caietul de sarcini, documentele descriptive sau comunicate, cu condiia s fi fost solicitate n timp util, tuturor
documentele suplimentare sunt furnizate simultan n cel mai candidailor sau ofertanilor cu cel puin patru zile calendaristice
scurt timp i cu cel puin ase zile calendaristice nainte de data- nainte de data-limit pentru primirea ofertelor.
limit pentru primirea ofertelor tuturor agenilor economici
care au solicitat caietul de sarcini sau i-au exprimat interesul de
a participa la un dialog sau de a depune o ofert sau, n cazul Articolul 155
unor cereri de informaii primite cu mai puin de opt zile
calendaristice nainte de data-limit pentru primirea ofertelor, Metode de comunicare
ct mai curnd posibil dup primirea cererii. Autoritile
contractante nu sunt obligate s rspund cererilor de informaii [articolul 111 alineatul (1) din Regulamentul financiar]
suplimentare fcute cu mai puin de cinci zile lucrtoare nainte (1) Modalitile de depunere a ofertelor i a cererilor de parti
de data-limit pentru depunerea ofertelor. cipare se stabilesc de ctre autoritatea contractant, care poate
opta pentru o metod exclusiv de depunere. Ofertele i cererile
de participare pot fi depuse prin scrisoare sau prin mijloace
(3) n cazul n care, dintr-un motiv oarecare, caietul de electronice. Cererile de participare pot fi depuse i prin fax
sarcini i documentele sau informaiile suplimentare nu pot fi
furnizate n termenele prevzute la alineatele (1) i (2) din
prezentul articol sau n cazul n care ofertele nu pot fi Mijloacele de comunicare alese trebuie s aib disponibilitate
ntocmite dect n urma unei vizite la faa locului sau dup general i s nu restricioneze accesul agenilor economici la
consultarea la faa locului a documentelor anexate la caietul procedura de achiziii.
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/61

Mijloacele de comunicare alese sunt de aa natur nct s (f) n cursul diferitelor etape ale procedurii de achiziii, se poate
asigure ndeplinirea urmtoarelor condiii: avea acces la toate sau la o parte din informaiile primite
numai prin aciunea simultan a persoanelor autorizate;

(a) fiecare document depus trebuie s cuprind toate infor


maiile necesare evalurii sale; (g) aciunea simultan a persoanelor autorizate trebuie s
permit accesul la informaiile trimise numai dup data
stabilit;
(b) integritatea datelor trebuie s fie pstrat;
(h) informaiile primite i deschise n temeiul prezentelor
cerine continu s le fie accesibile doar persoanelor auto
(c) confidenialitatea ofertelor i a cererilor de participare rizate n acest sens.
trebuie s fie pstrat, iar autoritile contractante trebuie
s examineze coninutul ofertelor i cererilor de participare
numai dup expirarea termenului-limit fixat pentru (4) n cazul n care autoritatea contractant autorizeaz
depunerea acestora; depunerea ofertelor i a cererilor de participare prin mijloace
electronice, documentele electronice transmise prin intermediul
unor astfel de sisteme sunt considerate a fi originale i a fi
(d) protecia datelor cu caracter personal trebuie asigurat n semnate de un reprezentant autorizat al operatorului economic.
conformitate cu cerinele Regulamentului (CE) nr. 45/2001.

(5) n cazul n care depunerea se face prin scrisoare, ofer


Atunci cnd acest lucru este necesar n vederea furnizrii unei tanii sau candidaii pot opta s depun oferte sau cereri de
probe juridice, autoritile contractante pot decide ca cererile de participare:
participare depuse prin fax s fie confirmate prin scrisoare sau
pe cale electronic ct mai curnd posibil i, n orice caz, nainte
de data-limit stabilit la articolul 152. (a) fie prin pot, fie printr-un serviciu de curierat, caz n care
documentele aferente procedurii de ofertare specific faptul
c dovada o constituie data expedierii, tampila potei sau
(2) Atunci cnd autoritatea contractant autorizeaz data avizului de trimitere;
depunerea ofertelor i a cererilor de participare prin mijloace
electronice, instrumentele utilizate i caracteristicile tehnice ale
acestora trebuie s fie nediscriminatorii, disponibile publicului (b) fie prin livrare direct la sediul instituiei, personal de ctre
larg i compatibile cu produsele tehnologiei informaiei i ofertant sau candidat sau de un mandatar; n acest scop,
comunicaiilor utilizate pe scar larg i nu trebuie s documentele aferente procedurii de ofertare specific, n
restrng accesul agenilor economici la procedura de achiziii. plus fa de informaiile menionate la articolul 138
alineatul (2) litera (a), departamentul la care trebuie depuse
ofertele sau cererile de participare, pe baza unei confirmri
de primire semnate i datate.
(3) Cu excepia contractelor a cror valoare se afl sub pragul
prevzut la articolul 170 alineatul (1), dispozitivele de primire
n format electronic a ofertelor i a cererilor de participare
(6) Pentru a menine confidenialitatea i pentru a evita even
trebuie s garanteze, prin mijloace tehnice i proceduri
tualele dificulti la expedierea prin pot a ofertelor, invitaia la
adecvate, c:
licitaie trebuie s includ urmtoarea dispoziie:

(a) agentul economic poate fi identificat cu certitudine; Ofertele trebuie s fie depuse ntr-un plic sigilat, care la rndul
su s fie introdus ntr-un al doilea plic sigilat. Pe plicul interior
se nscrie, n plus fa de departamentul cruia i este adresat,
(b) data i ora exact a primirii ofertelor i a cererilor de parti conform indicaiei din invitaia de participare la procedura de
cipare pot fi stabilite cu exactitate; ofertare, meniunea Invitaie la procedura de ofertare A nu se
deschide de ctre serviciul potal. n cazul n care se utilizeaz
plicuri autoadezive, acestea trebuie sigilate cu band adeziv, pe
(c) se poate garanta n mod rezonabil faptul c, nainte de care expeditorul trebuie s i aplice semntura.
termenele specificate, nimeni nu poate avea acces la infor
maiile transmise conform prezentelor cerine;
Articolul 156
Garanii de participare la procedura de ofertare
(d) n cazul nclcrii interdiciei de acces, se poate garanta n
mod rezonabil c nclcarea poate fi uor detectat; [articolul 111 alineatul (3) din Regulamentul financiar]
Autoritatea contractant poate solicita o garanie de participare
la procedura de ofertare, depus n conformitate cu
(e) numai persoanele autorizate pot stabili sau modifica datele articolul 163, reprezentnd ntre 1 % i 2 % din valoarea
pentru deschiderea informaiilor primite; total a contractului.
L 362/62 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

Garania de participare la licitaie este eliberat dup atribuirea prevzute la articolul 155 i cele care nu le ndeplinesc i
contractului. Dac nu se depune nicio ofert pn la data-limit precizeaz motivele pentru care ofertele au fost respinse ca
stabilit sau dac oferta este retras ulterior, garania este neconforme, prin trimitere la metodele de depunere a
reinut. ofertelor menionate la articolul 155. Acest proces-verbal
poate fi semnat printr-un sistem electronic care s ofere o iden
tificare suficient a semnatarului.
Articolul 157
Deschiderea ofertelor i a cererilor de participare
[articolul 111 alineatul (4) din Regulamentul financiar] Articolul 158

(1) Se deschid toate cererile de participare i ofertele care Comitetul de evaluare a ofertelor i a cererilor de
ndeplinesc cerinele prevzute la articolul 155. participare
[articolul 111 alineatul (5) din Regulamentul financiar]
(2) n cazul n care valoarea unui contract depete pragul (1) Toate cererile de participare i ofertele declarate conforme
stabilit la articolul 137 alineatul (1), ordonatorul de credite cerinelor prevzute la articolul 155 sunt evaluate i ierarhizate
competent numete o comisie de deschidere a ofertelor. de un comitet de evaluare instituit pentru fiecare din cele dou
etape, pe baza criteriilor de excludere, selecie i atribuire
anunate n prealabil.
Comisia de deschidere este format din cel puin trei persoane
reprezentnd cel puin dou entiti organizaionale ale insti
tuiei implicate, fr nicio legtur ierarhic ntre ele, dintre
care cel puin una nu este subordonat ordonatorului de Comitetul respectiv este numit de ordonatorul de credite
credite competent. Pentru a evita eventualele conflicte de competent pentru a emite un aviz consultativ asupra
interese, persoanele n cauz sunt supuse obligaiilor prevzute contractelor avnd o valoare care depete pragul menionat
la articolul 57 din Regulamentul financiar. n cazul reprezen la articolul 137 alineatul (1).
tanelor sau unitilor locale menionate la articolul 72 din
prezentul regulament sau izolate ntr-un stat membru, dac
nu exist entiti separate, cerina privind entitile organi
zaionale fr o legtur ierarhic ntre ele nu se aplic. Cu toate acestea, ordonatorul de credite competent poate decide
ca evaluarea i ierarhizarea ofertanilor s fie realizat de
comitetul de evaluare exclusiv pe baza criteriilor de atribuire
n cazul unei proceduri de achiziii lansate la nivel interinsti i ca respectivele criterii de excludere i de selecie s fie
tuional, comisia de deschidere este numit de ordonatorul de evaluate prin alte mijloace adecvate care garanteaz absena
credite competent de la instituia responsabil de procedura de conflictelor de interese.
achiziii. Componena comisiei de deschidere reflect, pe ct
posibil, caracterul interinstituional al procedurii de achiziii.

(2) Comitetul de evaluare este format din cel puin trei


(3) Atunci cnd ofertele se depun prin pot, unul sau mai persoane reprezentnd cel puin dou entiti organizaionale
muli membri din comisia de deschidere parafeaz documentele ale instituiilor sau ale organismelor menionate la articolul 208
care certific data i ora de trimitere a fiecrei oferte. din Regulamentul financiar, fr nicio legtur ierarhic ntre
ele, din care cel puin una nu este subordonat ordonatorului
de credite competent. Ordonatorul de credite competent se
Acetia parafeaz, de asemenea, unul dintre urmtoarele asigur c aceste persoane ndeplinesc obligaiile prevzute la
elemente: articolul 57 din Regulamentul financiar.

(a) fiecare pagin a fiecrei oferte;


n cazul reprezentanelor i al unitilor locale prevzute la
articolul 72 sau izolate ntr-un stat membru, dac nu exist
(b) pagina de titlu i paginile care conin detaliile financiare ale entiti separate, cerina privitoare la entitile organizaionale
fiecrei oferte, integritatea ofertei iniiale fiind garantat fr o legtur ierarhic ntre ele nu se aplic.
printr-o tehnic adecvat utilizat de un departament inde
pendent de serviciul ordonator, cu excepia cazurilor
menionate la alineatul (2) al doilea paragraf.
Comitetul de evaluare poate avea aceiai membri ca i comisia
de deschidere a ofertelor.
n cazul n care contractul este atribuit prin procedura de
atribuire automat, n conformitate cu articolul 149 alineatul (1)
litera (a), preurile menionate n ofertele care ndeplinesc
cerinele sunt fcute publice. n temeiul unei decizii a ordonatorului de credite competent,
comitetul poate beneficia de asisten din partea unor experi
externi. Ordonatorul de credite competent se asigur c aceti
Membrii comisiei semneaz procesul-verbal de deschidere a experi ndeplinesc obligaiile prevzute la articolul 57 din Regu
ofertelor primite, care identific ofertele care respect cerinele lamentul financiar.
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/63

n cazul unei proceduri de achiziii lansate la nivel interinsti (c) numele candidailor i ale ofertanilor care urmeaz s fie
tuional, comitetul de evaluare este numit de ordonatorul de evaluai i motivele pentru care au fost selectai;
credite competent de la instituia responsabil de procedura
de achiziii. Componena comitetului de evaluare trebuie s
reflecte, pe ct posibil, caracterul interinstituional al procedurii (d) motivele respingerii ofertelor considerate ca avnd preuri
de achiziii. anormal de mici;

(3) Cererile de participare i ofertele care nu ndeplinesc toate (e) numele candidailor sau al contractantului propus i
cerinele eseniale prevzute n documentele aferente procedurii motivele acestei alegeri i, dac se cunoate, proporia din
de ofertare sunt eliminate. contract sau din contractul-cadru pe care contractantul
intenioneaz s o subcontracteze unor pri tere.

Cu toate acestea, comitetul de evaluare sau autoritatea (3) Autoritatea contractant ia apoi o decizie, preciznd cel
contractant poate cere candidailor sau ofertanilor s puin:
furnizeze materiale suplimentare sau s clarifice documentele
justificative depuse n ceea ce privete criteriile de excludere i
de selecie, ntr-un termen-limit pe care l specific.
(a) numele i adresa autoritii contractante, obiectul i valoarea
contractului sau obiectul i valoarea maxim a contractului-
cadru sau ale sistemului dinamic de achiziie;
Cererile de participare i ofertele care nu sunt eliminate i care
ndeplinesc criteriile de selecie sunt considerate admisibile.
(b) numele candidailor sau ale ofertanilor respini i motivele
respingerii acestora;
(4) n cazul ofertelor cu preuri anormal de mici prevzute la
articolul 151, comitetul de evaluare solicit orice informaie
pertinent privind compoziia ofertei. (c) numele candidailor i ale ofertanilor care urmeaz s fie
evaluai i motivele pentru care au fost selectai;

Articolul 159
(d) motivele respingerii ofertelor considerate ca avnd preuri
Rezultatele evalurii anormal de mici;
(articolul 112 din Regulamentul financiar)
(1) Se ntocmete i se dateaz un proces-verbal de evaluare (e) numele candidailor sau al contractantului selectat i
i ierarhizare a cererilor de participare i a ofertelor declarate motivele acestei alegeri prin trimitere la criteriile de
conforme cu cerinele. selecie i atribuire anunate n prealabil i, dac se
cunoate, proporia din contract sau din contractul-cadru
pe care contractantul intenioneaz s o subcontracteze
unor pri tere;
Procesul-verbal este semnat de ctre toi membrii comitetului de
evaluare. Acest proces-verbal poate fi semnat printr-un sistem
electronic care s ofere o identificare suficient a semnatarului.
(f) n cazul procedurilor negociate i al dialogului competitiv,
circumstanele menionate la articolele 132, 134, 135, 266,
268, 270 i 271 care justific recurgerea la acestea;
n cazul n care comitetul de evaluare nu a fost nsrcinat cu
verificarea ofertelor pe baza criteriilor de excludere i de selecie,
procesul-verbal este semnat, de asemenea, de ctre persoanele (g) dac este cazul, motivele pentru care autoritatea
crora ordonatorul de credite competent le-a ncredinat aceast contractant a decis s nu atribuie un contract.
responsabilitate. Procesul-verbal n cauz se pstreaz pentru a
putea fi consultat ulterior.
n cazul unei proceduri de achiziii lansate pe o baz interin
stituional, decizia menionat la primul paragraf este luat de
(2) Procesul-verbal menionat la alineatul (1) conine cel ctre autoritatea contractant responsabil de procedura de
puin: achiziii.

(a) numele i adresa autoritii contractante, precum i obiectul Articolul 160


i valoarea contractului, ale contractului-cadru sau ale Contactele ntre autoritile contractante i ofertani
sistemului dinamic de achiziie;
(articolul 112 din Regulamentul financiar)
(1) Autoritatea contractant i ofertanii pot avea contacte pe
(b) numele candidailor sau ale ofertanilor respini i motivele durata procedurii de atribuire a contractului, n mod
respingerii acestora; excepional, n condiiile prevzute la alineatele (2) i (3).
L 362/64 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

(2) nainte de data-limit pentru depunerea ofertelor, n ceea (a) la scurt timp de la luarea deciziilor pe baza criteriilor de
ce privete documentele i informaiile suplimentare menionate excludere i de selecie i naintea deciziei de atribuire n
la articolul 153, autoritatea contractant poate: cazul procedurilor de achiziii organizate n dou etape
separate;

(a) s comunice, la iniiativa ofertanilor, informaii supli


mentare numai n scopul clarificrii naturii contractului, (b) n ceea ce privete deciziile de atribuire i de respingere a
informaiile n cauz fiind comunicate la aceeai dat ofertelor, ct mai curnd posibil dup decizia de atribuire i
tuturor ofertanilor care au solicitat caietul de sarcini; cel trziu n cursul sptmnii urmtoare.

(b) din proprie iniiativ, dac descoper o eroare, o lips de Autoritatea contractant precizeaz, pentru fiecare caz, motivele
precizie, o omisiune sau orice alt tip de greeal de redactare pentru care oferta sau cererea nu a fost acceptat i cile de atac
n textul anunului de participare, al invitaiei de participare disponibile.
la procedura de ofertare sau al caietului de sarcini, s
informeze cu privire la aceasta persoanele interesate, la
aceeai dat i prin metoda aplicabil invitaiei iniiale de
participare la procedura de ofertare. Ofertanii sau candidaii nectigtori pot solicita n scris, prin
pot, fax sau e-mail informaii suplimentare cu privire la
motivele respingerii, iar toi ofertanii selectai ale cror oferte
nu au fost respinse pot obine informaii despre caracteristicile
(3) Dac, dup deschiderea ofertelor, sunt necesare clarificri i meritele relative ale ofertei acceptate i numele ofertantului
cu privire la o ofert sau dac trebuie corectate greeli evidente ctigtor, fr a aduce atingere dispoziiilor articolului 113
de redactare n ofert, autoritatea contractant poate s alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul financiar. Auto
contacteze ofertantul, ns acest contact nu poate conduce la ritatea contractant rspunde n termen de cel mult 15 zile
o modificare a termenilor ofertei. calendaristice de la data primirii solicitrii.

(4) De fiecare dat cnd are loc un contact, precum i n Articolul 162
cazurile, justificate corespunztor, n care nu s-a efectuat un
contact n conformitate cu articolul 96 din Regulamentul Semnarea contractului
financiar, se ine o eviden n dosarul de achiziii. (articolele 113 i 118 din Regulamentul financiar)
Executarea contractului nu poate ncepe nainte ca acesta s fie
semnat.
Articolul 161
Informaii pentru candidai i ofertani
(articolele 113, 114 i 118 din Regulamentul financiar) Seciunea 4

(1) Autoritile contractante informeaz ct mai curnd Garanii i aciuni corective


posibil candidaii i ofertanii cu privire la deciziile luate n
ceea ce privete atribuirea contractului sau a contractului- Articolul 163
cadru sau admiterea n cadrul unui sistem dinamic de achiziie, Garanii
inclusiv cu privire la motivele oricrei decizii de a nu atribui un
contract sau un contract-cadru, de a nu institui un sistem (articolul 115 din Regulamentul financiar)
dinamic de achiziie pentru care a avut loc procedura (1) n cazul n care contractanilor li se solicit s depun o
concurenial de ofertare sau de a rencepe procedura. garanie n avans, aceasta trebuie s acopere o sum i o
perioad suficiente pentru activarea ei.

(2) Autoritatea contractant comunic, n termen de


maximum 15 zile calendaristice de la primirea unei cereri (2) Garania este oferit de ctre o banc sau o instituie
scrise, informaiile prevzute la articolul 113 alineatul (2) din financiar autorizat. Ea poate fi nlocuit cu o garanie
Regulamentul financiar. personal i solidar depus de o parte ter, dup acceptarea
sa de ctre autoritatea contractant.

(3) n cazul contractelor atribuite de instituiile Uniunii n


nume propriu, care au o valoare egal sau mai mare dect Garania se stabilete n euro.
cea a pragurilor menionate la articolul 170 alineatul (1) i
care nu sunt excluse din domeniul de aplicare al Directivei
2004/18/CE, autoritatea contractant i informeaz pe toi ofer
tanii sau candidaii declarai nectigtori, n mod simultan i Prin aceast garanie, banca, instituia financiar sau partea ter
individual, prin mijloace electronice, cu privire la neacceptarea ofer o garanie colateral irevocabil sau devine garant la prima
cererii sau a ofertei lor, n oricare din etapele urmtoare: solicitare pentru obligaiile contractantului.
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/65

Articolul 164 Garania se elibereaz pe parcurs n momentul deducerii prefi


nanrii din plile intermediare sau din plile de solduri
Garania de bun execuie efectuate n beneficiul contractantului, n conformitate cu
(articolul 115 din Regulamentul financiar) termenii contractului.

(1) Pentru a se asigura c lucrrile, bunurile sau serviciile au


fost pe deplin livrate i atunci cnd acceptarea final n confor
mitate cu termenii contractului nu poate fi acordat n Articolul 166
momentul plii finale, ordonatorul de credite poate solicita o
garanie de bun execuie de la caz la caz, sub rezerva unei Suspendarea n cazul unor erori sau nereguli
analize de risc preliminare.
(articolul 116 din Regulamentul financiar)
(1) Contractele pot fi suspendate n conformitate cu
(2) O garanie corespunztoare unui procent de 10 % din articolul 116 din Regulamentul financiar pentru a se verifica
valoarea total a contractului se poate constitui prin deduceri dac au avut ntr-adevr loc presupuse erori substaniale,
din pli, n momentul n care i pe msur ce acestea se nereguli sau fraude. Dac acestea nu sunt confirmate, executarea
efectueaz. contractului se reia ct mai curnd posibil.

Garania poate fi nlocuit cu o sum reinut din plata final


pentru a constitui o garanie pn la acceptarea final a servi
ciilor, a bunurilor sau a lucrrilor. Suma este determinat de (2) O eroare sau o neregul substanial este orice nclcare a
ctre ordonatorul de credite i trebuie s fie proporional cu unei dispoziii dintr-un contract sau dintr-o reglementare, n
riscurile identificate n legtur cu executarea contractului, urma unei aciuni sau omisiuni care cauzeaz sau poate cauza
innd cont de obiectul su, precum i de clauzele comerciale o pierdere bugetului Uniunii.
uzuale aplicabile acestui sector.

Condiiile unei astfel de garanii sunt anunate n documentele CAPITOLUL 2


aferente procedurii de ofertare.
Dispoziii aplicabile contractelor atribuite de instituiile
Uniunii n cont propriu
(3) Dup acceptarea final a lucrrilor, a serviciilor sau a
bunurilor, garaniile sunt eliberate n conformitate cu termenii Articolul 167
contractului. Identificarea nivelului adecvat pentru calcularea pragurilor
(articolele 117 i 118 din Regulamentul financiar)
Articolul 165
Fiecrui ordonator de credite delegat sau subdelegat i revine
Garanii pentru prefinanare sarcina de a evalua dac pragurile prevzute la articolul 118
din Regulamentul financiar au fost atinse.
(articolul 115 din Regulamentul financiar)
(1) Odat ce a stabilit necesitatea unei prefinanri, auto
ritatea contractant evalueaz riscurile asociate plilor de prefi
nanare, nainte de lansarea procedurii de achiziii, lund n Articolul 168
considerare n special urmtoarele criterii:
Contracte separate i contracte pentru loturi
(articolele 104 i 118 din regulamentul financiar)
(a) valoarea estimat a contractului;
(1) Valoarea estimat a unui contract nu poate fi determinat
astfel nct s se sustrag cerinelor prevzute n prezentul regu
(b) obiectul su; lament; un contract nu poate fi scindat n acest scop.

(c) durata i ritmul acestuia;


Dup caz, dac acest lucru este realizabil din punct de vedere
tehnic i este rentabil, contractele a cror valoare este egal sau
(d) structura pieei.
superioar pragurilor stabilite la articolul 170 alineatul (1) sunt
atribuite simultan, sub forma unor loturi separate.
(2) Se solicit o garanie pentru plata prefinanrii n cazul
menionat la articolul 146 alineatul (6) al doilea paragraf sau n
cazul n care ordonatorul de credite decide s fac acest lucru n
temeiul alineatului (1) al prezentului articol. (2) Atunci cnd obiectul unui contract de achiziii de bunuri,
de servicii sau de lucrri este subdivizat n mai multe loturi,
fiecare fcnd obiectul unui contract individual, pentru evaluarea
Nu se cere nicio garanie pentru contractele cu valoare mic global a pragului aplicabil se ia n considerare valoarea total a
menionate la articolul 137 alineatul (1). tuturor loturilor.
L 362/66 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

n cazul n care valoarea total a tuturor loturilor este egal sau (ii) dac durata acestora este de peste 12 luni n cazul
mai mare dect cea a pragurilor stabilite la articolul 170 bunurilor, valoarea total, inclusiv valoarea rezidual
alineatul (1), se aplic articolul 97 alineatul (1) i articolul 104 estimat;
alineatele (1) i (2) din Regulamentul financiar pentru fiecare lot.

(3) n cazul n care un contract trebuie atribuit sub form de (b) n cazul contractelor cu durat nedeterminat sau, n cazul
loturi separate, ofertele sunt evaluate separat pentru fiecare lot. serviciilor, cu o durat de peste 48 de luni, valoarea lunar
Dac mai multe loturi sunt atribuite aceluiai ofertant, se poate nmulit cu 48.
semna un contract unic pentru toate aceste loturi.

Articolul 169 (5) n cazul contractelor de achiziii de servicii sau de bunuri


care sunt atribuite periodic sau care urmeaz s fie rennoite
Modalitile de estimare a valorii anumitor contracte ntr-o perioad determinat, valoarea contractului se stabilete
(articolul 118 din Regulamentul financiar) pe baza:

(1) Pentru calcularea valorii estimate a unui contract, auto


ritatea contractant include remuneraia total estimat a
contractantului. (a) costului cumulat real al contractelor similare pentru acelai
tip de servicii sau produse atribuite n cursul exerciiului
financiar anterior sau al ultimelor 12 luni, ajustat, dac
n cazul n care un contract prevede opiuni sau posibilitatea este posibil, n funcie de modificrile anticipate ale cantitii
rennoirii, baza de calcul este suma maxim autorizat, care i valorii n cursul celor 12 luni ulterioare contractului
include utilizarea clauzelor de opiuni i rennoire. iniial;

Aceast estimare se face atunci cnd se trimite anunul de


participare sau, n cazul n care nu exist o astfel de publicitate, (b) sau a costului cumulat estimat al contractelor succesive
atunci cnd autoritatea contractant iniiaz procedura de atri atribuite n cursul celor 12 luni ulterioare primului
buire. serviciu prestat sau primei livrri sau pe durata contractului,
dac aceasta depete 12 luni.

(2) n cazul contractelor-cadru i a sistemelor dinamice de


achiziie, valoarea care se ia n calcul este valoarea maxim a
tuturor contractelor preconizate pentru ntreaga durat a (6) n cazul contractelor de achiziii lucrri, se ine seama nu
contractului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziie. numai de valoarea lucrrilor, ci i de valoarea total estimat a
bunurilor necesare pentru executarea lucrrilor i puse la
dispoziia contractantului de ctre autoritatea contractant.
(3) Pentru contractele de achiziii de servicii, se ine seama
de:
Articolul 170
(a) n cazul serviciilor de asigurare, prima care poate fi pltit i
alte tipuri de remuneraie; Praguri pentru aplicarea procedurilor prevzute de
Directiva 2004/18/CE
(articolul 118 din Regulamentul financiar)
(b) n cazul serviciilor bancare i financiare, onorariile, comi
sioanele, dobnda i alte tipuri de remuneraie; (1) Pragurile prevzute la articolul 118 din Regulamentul
financiar sunt cele prevzute de Directiva 2004/18/CE pentru
contractele de achiziii de bunuri, de servicii i, respectiv, de
(c) n cazul contractelor de proiectare, onorariile, comisioanele lucrri.
de plat i alte tipuri de remuneraie.

(4) n cazul contractelor de achiziii de servicii care nu (2) Termenele-limit menionate la articolul 118 din Regula
precizeaz un pre total sau al contractelor de achiziii de mentul financiar sunt cele prevzute la articolele 152, 153 i
bunuri avnd ca obiect leasingul, nchirierea sau cumprarea 154.
de produse n rate, valoarea de luat ca baz de calcul pentru
valoarea estimat este:

Articolul 171
(a) n cazul contractelor cu durat determinat:
Perioada de ateptare dinaintea semnrii contractului
(articolul 118 din Regulamentul financiar)
(i) dac durata acestora este de maximum 48 de luni n
cazul serviciilor sau de maximum 12 luni n cazul bunu (1) Autoritatea contractant nu semneaz contractul sau
rilor, valoarea total a contractului pe durata acestor contractul-cadru, reglementat de Directiva 2004/18/CE, cu ofer
contracte; tanii ctigtori dect dup trecerea a 14 zile calendaristice.
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/67

Acest termen ncepe s curg de la oricare dintre datele urm TITLUL VI


toare:
GRANTURI

(a) din ziua urmtoare datei transmiterii simultane a CAPITOLUL 1


anunurilor ofertanilor declarai ctigtori i celor Domeniul de aplicare i forma granturilor
declarai nectigtori;
Articolul 173
(b) n cazul n care contractul sau contractul-cadru este atribuit Cotizaii
n urma unei proceduri negociate fr publicarea prealabil a
unui anun de participare, din ziua urmtoare datei (articolul 121 din Regulamentul financiar)
publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunului Cotizaiile menionate la articolul 121 alineatul (2) litera (d) din
de atribuire a contractului menionat la articolul 123. Regulamentul financiar sunt sume pltite organismelor din care
face parte Uniunea, n conformitate cu deciziile bugetare i
n cazul n care se utilizeaz faxul sau mijloacele electronice condiiile de plat stabilite de organismul respectiv.
pentru transmiterea menionat la al doilea paragraf litera (a),
perioada de ateptare este de 10 zile calendaristice.

Articolul 174
Dac este necesar, autoritatea contractant poate suspenda
semnarea contractului n scopul efecturii unei analize supli Acord i decizie de grant
mentare, n cazul n care acest lucru este justificat de solicitrile
sau observaiile formulate de ofertanii sau candidaii [articolul 121 alineatul (1) din Regulamentul financiar]
nectigtori sau lezai sau de orice alt informaie relevant (1) Granturile sunt reglementate de o decizie sau de un acord
primit. Solicitrile, observaiile sau informaiile respective scris.
trebuie primite n termenul stabilit la primul paragraf. n caz
de suspendare, toi candidaii sau ofertanii sunt informai n
termen de trei zile lucrtoare de la data deciziei de suspendare.
(2) Pentru stabilirea instrumentului care trebuie folosit, se iau
Cu excepia cazurilor prevzute la alineatul (2), orice contract n considerare urmtoarele elemente:
semnat nainte de expirarea termenului stabilit la primul
paragraf este nul i neavenit.

n cazul n care contractul sau contractul-cadru nu poate fi (a) localizarea beneficiarului n cadrul sau n afara Uniunii;
atribuit ofertantului ctigtor avut n vedere, autoritatea
contractant l poate atribui ofertantului clasat pe locul doi.

(b) complexitatea i standardizarea coninutului aciunilor sau al


(2) Termenul stabilit la alineatul (1) nu se aplic n urm programelor de lucru finanate.
toarele cazuri:

(a) n cazul procedurilor deschise, restrnse sau negociate n


urma publicrii unui anun de participare, atunci cnd a Articolul 175
fost depus o singur ofert;
Cheltuieli cu membrii instituiilor
(articolul 121 din Regulamentul financiar)
(b) n cazul contractelor specifice bazate pe un contract-cadru;
Cheltuielile cu membrii instituiilor, menionate la articolul 121
alineatul (2) litera (a) din Regulamentul financiar, includ contri
(c) n cazul procedurilor negociate menionate la articolul 134 buiile ctre asociaiile actualilor i fotilor deputai n Parla
alineatul (1) litera (c), articolul 134 alineatul (1) litera (g) mentul European. Aceste contribuii sunt puse n aplicare n
punctul (iii), articolul 134 alineatul (1) litera (h) i conformitate cu normele administrative interne ale Parla
articolul 134 alineatul (1) litera (j). mentului European.

Articolul 172
Dovada accesului la contracte Articolul 176
(articolul 119 din Regulamentul financiar) Aciuni care pot beneficia de granturi
Caietul de sarcini solicit ofertanilor s indice statul n care i (articolul 121 din Regulamentul financiar)
au sediul principal sau domiciliul i s prezinte documente
justificative n acest sens acceptabile uzual conform legislaiei O aciune care poate beneficia de un grant n sensul articolului
lor. 121 din Regulamentul financiar trebuie s fie clar identificat.
L 362/68 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

Nicio aciune nu poate fi scindat n diverse aciuni pentru a se (4) Granturile specifice ntemeiate pe acorduri sau decizii-
sustrage normelor financiare prevzute n prezentul regulament. cadru de parteneriat se atribuie n conformitate cu procedurile
prevzute de acordurile sau deciziile n cauz i cu respectarea
prezentului titlu.
Articolul 177
Organisme care urmresc un obiectiv de interes general al Acestea fac obiectul procedurilor de publicare ex post prevzute
Uniunii la articolul 191.
(articolul 121 din Regulamentul financiar)
Un organism care urmrete un obiectiv de interes general al Articolul 179
Uniunii este: Sisteme electronice de schimb
[articolul 121 alineatul (1) din Regulamentul financiar]
(a) un organism implicat n educaia, formarea profesional, (1) Toate schimburile cu beneficiarii, inclusiv ncheierea unor
informarea, inovarea sau cercetarea i studiul n domeniul acorduri de grant, notificarea deciziilor de grant i orice modi
politicilor europene, orice activitate care contribuie la ficare a acestora, se pot realiza prin intermediul unor sisteme
promovarea ceteniei sau a drepturilor omului sau un electronice de schimb instituite de ctre Comisie.
organism european de standardizare;

(2) Aceste sisteme respect urmtoarele cerine:


(b) o entitate care reprezint organisme nonprofit care i
desfoar activitatea n statele membre, n rile candidate
sau n rile potenial candidate i care promoveaz principii (a) numai persoanele autorizate pot avea acces la sistem i la
i politici conforme cu obiectivele tratatelor. documentele transmise prin intermediul su;

Articolul 178 (b) numai persoanele autorizate pot semna sau transmite elec
tronic un document prin intermediul sistemului;
Parteneriate
(articolul 121 din Regulamentul financiar) (c) persoanele autorizate trebuie identificate n cadrul sistemului
(1) Granturile specifice pentru aciuni i granturile de prin mijloacele convenite;
funcionare pot face parte dintr-un parteneriat-cadru.
(d) ora i data operaiunii electronice trebuie stabilite cu exac
titate;
(2) Un parteneriat-cadru poate fi instituit ca mecanism de
cooperare pe termen lung ntre Comisie i beneficiarii grantu
rilor. Acesta poate lua forma unui acord-cadru de parteneriat (e) integritatea documentelor trebuie pstrat;
sau a unei decizii-cadru de parteneriat.

(f) disponibilitatea documentelor trebuie pstrat;


Acordul sau decizia-cadru de parteneriat precizeaz obiectivele
comune, natura aciunilor planificate ocazional sau ca parte a
unui program anual de lucru aprobat, procedura de atribuire a (g) dup caz, caracterul confidenial al documentelor trebuie
unor granturi speciale, n conformitate cu principiile i normele pstrat;
procedurale din prezentul titlu, precum i drepturile i obligaiile
generale ale fiecrei pri n temeiul acordurilor sau al deciziilor
speciale. (h) protecia datelor cu caracter personal trebuie asigurat n
conformitate cu cerinele Regulamentului (CE) nr. 45/2001.

Durata parteneriatului nu poate depi patru ani, n afar de


cazurile excepionale, justificate n special de obiectul partene (3) Datele transmise sau primite prin intermediul unui astfel
riatului-cadru. de sistem se bucur de prezumia legal a integritii datelor i a
exactitii datei i a orei de transmitere sau de primire a datelor
indicate de sistem.
Ordonatorii de credite nu pot s fac uz nejustificat de acorduri
sau decizii-cadru de parteneriat sau s le utilizeze astfel nct Un document transmis sau notificat prin intermediul unui astfel
acestea s aib ca scop sau efect nerespectarea principiului trans de sistem este considerat ca fiind echivalent cu un document pe
parenei sau al egalitii de tratament a solicitanilor. suport de hrtie, este admisibil ca prob n procedurile judiciare,
se consider original i se bucur de prezumia legal a auten
ticitii i integritii sale, cu condiia ca acesta s nu conin
(3) Parteneriatele-cadru sunt asimilate granturilor n ceea ce niciun element dinamic n msur s permit modificarea sa
privete programarea, publicarea ex ante i atribuirea. automat.
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/69

Semnturile electronice menionate la alineatul (2) litera (b) au (i) responsabilitile beneficiarului, n special:
efectul juridic echivalent al semnturilor olografe.

(i) n ceea ce privete buna gestiune financiar i depunerea


Articolul 180
de rapoarte financiare i de activitate; dac este cazul,
Coninutul acordurilor i al deciziilor de grant rapoartele se depun atunci cnd sunt ndeplinite anumite
obiective intermediare, stabilite n prealabil;
(articolul 122 din Regulamentul financiar)
(1) Acordul de grant precizeaz cel puin urmtoarele:
(ii) n cazul unui acord ntre Comisie i mai muli benefi
ciari, obligaiile specifice ale coordonatorului, n cazul n
(a) obiectul; care exist, i ale celorlali beneficiari fa de coordo
nator, precum i responsabilitatea financiar a benefi
ciarilor pentru sumele datorate Comisiei;
(b) beneficiarul;

(c) durata, adic: (j) modalitile i termenele-limit pentru aprobarea rapoartelor


n cauz i pentru efectuarea plilor de ctre Comisie;

(i) data intrrii sale n vigoare;


(k) dac este cazul, detalii privind costurile eligibile ale aciunii
sau ale programului de lucru aprobat ori ale costurilor
(ii) data de ncepere i durata aciunii sau exerciiul financiar unitare, ale sumelor forfetare sau ale ratelor forfetare
finanat; menionate la articolul 123 din Regulamentul financiar;

(d) valoarea maxim, exprimat n euro, a finanrii din partea


Uniunii i forma grantului, la care se adaug, dac este (l) dispoziiile care reglementeaz vizibilitatea asistenei
cazul: financiare acordate de Uniune, cu excepia cazurilor justi
ficate n mod corespunztor, n care punerea la dispoziia
publicului nu este posibil sau adecvat.
(i) costurile totale eligibile estimate ale aciunii sau ale
programului de lucru i rata de finanare a costurilor
eligibile; Termenii i condiiile generale menionate la litera (f) din primul
paragraf cel puin:
(ii) costul unitar, suma forfetar sau rata forfetar
menionate la articolul 123 literele (b), (c) i (d) din
Regulamentul financiar, dup caz; (i) menioneaz c acordului de grant i se aplic dreptul
Uniunii, completat, dac este cazul, de legea naional speci
ficat n acordul de grant. Se poate face o derogare n
(iii) o combinaie a elementelor menionate la punctele (i) i acordurile ncheiate cu organizaiile internaionale;
(ii) ale acestei litere;

(ii) specific instana sau curtea de arbitraj competent pentru


(e) o descriere a aciunii sau, pentru un grant de funcionare, a soluionarea litigiilor.
programului de lucru aprobat pentru exerciiul financiar n
cauz de ctre ordonatorul de credite, nsoit de o descriere
a rezultatelor scontate n urma implementrii aciunii sau a
programului de lucru; (2) Acordul de grant poate stabili modalitile i termenele
pentru suspendare sau reziliere n conformitate cu articolul 135
din Regulamentul financiar.
(f) termenii i condiiile generale aplicabile tuturor acordurilor
de acest tip, precum acceptarea de ctre beneficiar a
controalelor i a auditurilor efectuate de Comisie, OLAF i
(3) n cazurile menionate la articolul 178, decizia-cadru
Curtea de Conturi;
de parteneriat sau acordul-cadru de parteneriat precizeaz
informaiile menionate la alineatul (1) primul paragraf
literele (a), (b), litera (c) punctul (i), literele (f), (h)-(j) i (l) din
(g) bugetul general estimat al aciunii sau al programului de
prezentul articol.
lucru;

(h) dac implementarea aciunii implic achiziii, principiile Decizia sau acordul de grant specific conine informaiile
menionate la articolul 209 sau normele privind achiziiile menionate la alineatul (1) primul paragraf literele (a)-(e), (g) i
pe care beneficiarul trebuie s le respecte; (k) i, dac este necesar, la alineatul (1) primul paragraf litera (i).
L 362/70 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

(4) Acordurile de grant pot fi modificate numai n scris. (2) Decizia sau acordul de grant conine toate dispoziiile
Astfel de modificri, inclusiv cele care vizeaz adugarea sau necesare pentru a verifica dac au fost respectate condiiile de
eliminarea unui beneficiar, nu au ca scop sau efect efectuarea plat a grantului pe baza sumelor forfetare, a costurilor unitare
de modificri ale acordurilor care s conteste decizia de atribuire sau a finanrii forfetare.
a grantului sau care s nu respecte egalitatea de tratament a
solicitanilor.

(3) Plata grantului pe baza sumelor forfetare, a costurilor


(5) Dispoziiile alineatelor (1), (2), (3) i (4) se aplic mutatis unitare sau a finanrii forfetare nu aduce atingere dreptului
mutandis deciziilor de grant. beneficiarilor de acces la documentele statutare n scopurile
prevzute la alineatul (1) primul paragraf i la articolul 137
alineatul (2) din Regulamentul financiar.
O parte dintre informaiile menionate la alineatul (1) pot fi
prevzute n cererea de propuneri sau n orice document
asociat, n loc s fie precizate n decizia de grant.
(4) Atunci cnd se constat, n urma unui control ex post, c
evenimentul generator nu s-a produs i c a fost efectuat o
Articolul 181 plat necuvenit ctre beneficiar pentru un grant bazat pe sume
forfetare, costuri unitare sau finanare forfetar, Comisia are
Forme de granturi
dreptul de a recupera suma respectiv, care poate fi echivalent
(articolul 123 din Regulamentul financiar) chiar cu valoarea total a grantului, fr a aduce atingere
sanciunilor menionate la articolul 109 din Regulamentul
(1) Granturile sub forma menionat la articolul 123 financiar.
alineatul (1) litera (a) din Regulamentul financiar sunt
calculate pe baza costurilor eligibile suportate efectiv de bene
ficiar i fac obiectul unei estimri bugetare preliminare care
nsoete propunerea i este inclus n decizia sau acordul de
CAPITOLUL 2
grant.
Principii

(2) Costurile unitare menionate la articolul 123 alineatul (1) Articolul 183
litera (b) din Regulamentul financiar includ toate categoriile
specifice de costuri eligibile sau anumite categorii de acest tip Principiul cofinanrii
care sunt clar identificate n prealabil printr-o trimitere la o [articolul 125 alineatul (3) din Regulamentul financiar]
sum pe unitate.
(1) n conformitate cu principiul cofinanrii, resursele care
sunt necesare pentru desfurarea aciunii sau a programului de
(3) Sumele forfetare menionate la articolul 123 alineatul (1) lucru nu sunt furnizate integral prin contribuia Uniunii.
litera (c) din Regulamentul financiar includ, n mod global, toate
categoriile specifice de costuri eligibile sau anumite categorii de
acest tip care sunt clar identificate n prealabil.
Cofinanarea poate lua forma resurselor proprii ale beneficia
rului, a veniturilor generate de aciunea sau programul de
(4) Finanarea forfetar menionat la articolul 123 alineatul lucru ori a contribuiilor financiare sau n natur din partea
(1) litera (d) din Regulamentul financiar include categorii unor teri.
specifice de costuri eligibile care sunt clar identificate n
prealabil prin aplicarea unui procentaj.

(2) Contribuiile n natur nseamn resurse nefinanciare


Articolul 182 puse gratuit la dispoziia beneficiarului de ctre teri.
Sume forfetare, costuri unitare i finanare forfetar
(articolul 124 din Regulamentul financiar)
Articolul 184
(1) Autorizaia de utilizare a sumelor forfetare, a costurilor
unitare sau a finanrii forfetare menionat la articolul 124 Principiul nonprofitului
alineatul (1) din Regulamentul financiar se aplic pe ntreaga
[articolul 125 alineatul (5) din Regulamentul financiar]
durat a programului. Aceast autorizaie poate fi revizuit n
cazul n care sunt necesare modificri substaniale. Datele i Contribuiile financiare din partea terilor care ar putea fi
sumele sunt evaluate periodic, i, dac este cazul, sumele utilizate de ctre beneficiar pentru a acoperi alte costuri dect
forfetare, costurile unitare sau finanarea forfetar se ajusteaz. cele eligibile n temeiul grantului atribuit de Uniune sau care nu
se datoreaz terului n cazul n care acestea nu sunt folosite
pn la ncheierea aciunii sau a programului de lucru nu sunt
n cazul unui acord ntre Comisie i mai muli beneficiari, considerate contribuii financiare alocate n mod expres de ctre
plafonul menionat la articolul 124 alineatul (1) al doilea donatori n vederea finanrii costurilor eligibile n sensul arti
paragraf din Regulamentul financiar se aplic fiecrui beneficiar. colului 125 alineatul (5) din Regulamentul financiar.
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/71

Articolul 185 site-ul su internet consacrat granturilor ct mai curnd posibil


i cel trziu pn la data de 31 martie a anului de execuie.
Granturi de valoare mic
[articolul 125 alineatul (4) din Regulamentul financiar] Programul de lucru specific perioada pe care o acoper, actul
Granturile de valoare mic sunt considerate acele granturi care de baz, dac este cazul, obiectivele urmrite, rezultatele
sunt mai mici sau egale cu 60 000 EUR. scontate, calendarul orientativ al cererilor de propuneri,
preciznd cuantumul orientativ i rata maxim de cofinanare.

Articolul 186 n plus, programul de lucru conine informaiile prevzute la


articolul 94 pentru ca decizia de adoptare a acestuia s fie
Asisten tehnic
considerat decizia de finanare pentru granturile din anul n
(articolele 101 i 125 din Regulamentul financiar) cauz.
Asisten tehnic nseamn activitile de sprijin i de
consolidare a capacitilor necesare pentru implementarea unui (2) De asemenea, orice modificare substanial a programului
program sau a unei aciuni, n special activitile de pregtire, de lucru se adopt i se public n conformitate cu dispoziiile
gestionare, monitorizare, evaluare, audit i control. alineatului (1).

Articolul 189
Articolul 187
Coninutul cererilor de propuneri
Costuri eligibile
(articolul 128 din Regulamentul financiar)
[articolul 126 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul
financiar] (1) Cererile de propuneri precizeaz:
TVA-ul este considerat ca fiind nerecuperabil n temeiul legi
slaiei naionale aplicabile n materie de TVA, n cazul n care, n (a) obiectivele urmrite;
conformitate cu legislaia naional, se poate atribui uneia dintre
urmtoarele activiti:
(b) criteriile de eligibilitate, excludere, selecie i atribuire
menionate la articolele 131 i 132 din Regulamentul
financiar i documentele justificative relevante;
(a) activitile scutite fr drept de deducere;

(c) modalitile de finanare acordat de Uniune;


(b) activitile care nu intr n sfera de aplicare a TVA-ului;
(d) modalitile i data-limit pentru depunerea propunerilor i
data planificat pn la care toi solicitanii trebuie s fie
(c) activitile menionate la literele (a) sau (b), pentru care informai cu privire la rezultatul evalurii cererii lor i data
TVA-ul nu este deductibil, dar este rambursat prin inter orientativ pentru semnarea acordurilor de grant sau pentru
mediul unor sisteme specifice de rambursare sau al unor notificarea deciziilor de grant.
fonduri de compensare care nu sunt prevzute de
Directiva 2006/112/CE, chiar dac sistemul sau fondul (2) Cererile de propuneri se public pe site-ul internet al
respectiv este instituit prin legislaia naional n materie instituiilor Uniunii i, n afar de publicarea pe site-ul
de TVA. internet, prin orice alt mijloc adecvat, inclusiv n Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, n cazul n care este necesar s se
asigure publicitate suplimentar n rndul potenialilor benefi
TVA-ul aferent activitilor enumerate la articolul 13 alinea ciari. Acestea pot fi publicate ncepnd cu adoptarea deciziei de
tul (2) din Directiva 2006/112/CE este considerat ca fiind finanare menionate la articolul 84 din Regulamentul financiar,
pltit de un alt beneficiar dect o persoan neimpozabil n inclusiv n anul care preced execuia bugetar. Orice modificare
sensul definiiei de la articolul 13 alineatul (1) primul paragraf a coninutului cererilor de propuneri face obiectul publicrii n
din directiva respectiv, indiferent dac aceste activiti sunt aceleai condiii precum cele pentru cererile de propuneri.
considerate de statul membru n cauz ca activiti desfurate
de ctre organisme de drept public care acioneaz n calitate de
autoriti publice. Articolul 190
Derogri de la cererile de propuneri

Articolul 188 (articolul 128 din Regulamentul financiar)

Programare (1) Granturile pot fi atribuite fr o cerere de propuneri


numai:
(articolul 128 din Regulamentul financiar)
(1) Fiecare ordonator de credite competent elaboreaz un (a) n cazul ajutoarelor umanitare, al operaiunilor de protecie
program de lucru anual sau multianual privind granturile. civil sau al ajutoarelor pentru gestionarea crizelor n sensul
Programul de lucru este adoptat de instituie i publicat pe alineatului (2);
L 362/72 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

(b) n alte situaii de urgen excepionale i justificate cores (b) numrul i procentajul de solicitri ctigtoare pentru
punztor; fiecare cerere de propuneri;

(c) n cazul organismelor care dein un monopol de jure sau de (c) durata medie a procedurii de la data ncheierii cererii de
facto, justificat n mod corespunztor n decizia de atribuire; propuneri pn la data atribuirii unui grant;

(d) numrul i valoarea granturilor care au beneficiat de o


(d) n cazul organismelor identificate ca beneficiari ai unui grant derogare de la obligaia de publicare ex post n ultimul an,
printr-un act de baz, n sensul articolului 54 din Regula n conformitate cu articolul 21 alineatul (4).
mentul financiar sau al organismelor desemnate de statele
membre, sub responsabilitatea acestora, atunci cnd statele
membre respective sunt identificate ca beneficiari ai unui
grant printr-un act de baz; Articolul 192
Informaii pentru solicitani
(articolul 128 din Regulamentul financiar)
(e) n cazul cercetrii i dezvoltrii tehnologice, organismelor
identificate n programul de lucru menionat la articolul 128 Comisia furnizeaz solicitanilor informaii i consultan prin
din Regulamentul financiar, n cazul n care actul de baz urmtoarele aciuni:
prevede n mod expres aceast posibilitate i cu condiia ca
proiectul s nu fac obiectul unei cereri de propuneri;
(a) stabilirea unor norme comune pentru formularele de soli
citare de granturi similare i monitorizarea dimensiunilor i
lizibilitii formularelor respective;
(f) n cazul aciunilor cu caracteristici specifice care necesit un
anumit tip de organism datorit competenei sale tehnice,
gradului ridicat de specializare sau competenei adminis
trative, cu condiia ca aciunile respective s nu intre n (b) furnizarea de informaii potenialilor solicitani, n special
domeniul de aplicare al unei cereri de propuneri. prin organizarea de seminare i punerea la dispoziie de
manuale;

Cazurile menionate la primul paragraf litera (f) sunt justificate


(c) pstrarea, n fiierul entitilor juridice menionat la
corespunztor n decizia de atribuire.
articolul 63, a datelor permanente referitoare la beneficiari.

(2) Prin situaii de criz n rile tere se nelege situaii de Articolul 193
pericol imediat sau iminent care amenin s degenereze ntr-un
conflict armat sau s destabilizeze ara. De asemenea, prin Finanare din linii bugetare separate
situaii de criz se nelege situaii provocate de dezastre (articolul 129 din Regulamentul financiar)
naturale, crize provocate de om, cum ar fi rzboaiele i alte
conflicte sau circumstane excepionale cu efecte comparabile, O aciune poate fi finanat n comun din linii bugetare separate
legate, de exemplu, de schimbrile climatice, de degradarea de mai muli ordonatori de credite competeni.
mediului, de privarea de acces la resursele energetice i
naturale sau de srcia extrem.
Articolul 194
Efectul retroactiv al finanrii n cazuri de urgen extrem
Articolul 191 i de prevenire a conflictelor
Publicarea ex post (articolul 130 din Regulamentul financiar)
(articolul 128 din Regulamentul financiar) n cadrul domeniului de aplicare al articolului 130 alineatul (1)
(1) Informaiile referitoare la granturile atribuite n cursul din Regulamentul financiar, cheltuielile efectuate de beneficiar
unui exerciiu financiar se public n conformitate cu nainte de data depunerii solicitrii sunt eligibile pentru finanare
articolul 21. din partea Uniunii n urmtoarele condiii:

(a) motivele care stau la baza acestei derogri au fost justificate


(2) n urma publicrii efectuate n conformitate cu alinea n mod corespunztor n decizia de finanare;
tul (1), la solicitarea Parlamentului European i a Consiliului,
Comisia le transmite acestora un raport privind:
(b) decizia de finanare i acordul sau decizia de grant fixeaz n
mod explicit data de eligibilitate nainte de data depunerii
(a) numrul de solicitani din ultimul an; cererilor.
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/73

Articolul 195 (a) prin pot sau printr-un serviciu de curierat, caz n care
cererea de propuneri specific faptul c dovada o constituie
Depunerea cererilor de grant data expedierii, tampila potei sau data avizului de
(articolul 131 din Regulamentul financiar) trimitere;

(1) Modalitile de depunere a cererilor de grant sunt stabilite


de ordonatorul de credite competent, care poate alege moda
litatea de depunere. Cererile de grant pot fi trimise prin scrisoare
(b) prin depunere direct la sediul instituiei, personal de ctre
sau prin mijloace electronice.
solicitant sau de ctre un mandatar, caz n care cererea de
propuneri specific departamentul la care trebuie depuse
cererile pe baza unei confirmri de primire semnate i
Mijloacele de comunicare alese au un caracter nediscriminatoriu datate.
i nu au drept efect restrngerea accesului solicitanilor la
procedura de atribuire.

CAPITOLUL 3
Mijloacele de comunicare alese sunt de aa natur nct s
asigure ndeplinirea urmtoarelor condiii: Procedura de atribuire

Articolul 196
(a) fiecare document depus cuprinde toate informaiile necesare
evalurii sale; Coninutul cererilor de grant
(articolul 131 din Regulamentul financiar)

(b) se pstreaz integritatea datelor; (1) Cererile se fac prin completarea formularului stabilit n
conformitate cu standardele comune, elaborate n temeiul arti
colului 192 litera (a), i pus la dispoziie de ctre ordonatorii de
credite competeni, precum i n conformitate cu criteriile
(c) se pstreaz confidenialitatea propunerilor;
prevzute n actul de baz i n cererea de propuneri.

(d) protecia datelor cu caracter personal se asigur n confor


mitate cu cerinele Regulamentului (CE) nr. 45/2001.
Documentele justificative menionate la articolul 131 alineatul
(3) al doilea paragraf din Regulamentul financiar sunt, n special,
contul de profit i pierdere i bilanul ultimului exerciiu
n sensul literei (c) al treilea paragraf, ordonatorul de credite
financiar pentru care conturile au fost nchise.
competent examineaz coninutul cererilor numai dup
expirarea termenului-limit fixat pentru depunerea acestora.

Ordonatorul de credite competent poate solicita ca documentele (2) Bugetul estimat pentru aciune sau programul de lucru
trimise electronic s fie nsoite de o semntur electronic anexat la cerere este echilibrat n privina cheltuielilor i veni
avansat, n sensul Directivei 1999/93/CE a Parlamentului turilor, sub rezerva dispoziiilor privind cheltuielile neprevzute
European i a Consiliului (1). sau posibilele variaii ale cursului de schimb care pot fi auto
rizate n cazuri justificate corespunztor, i indic costurile
eligibile estimate ale aciunii sau ale programului de lucru.
(2) Atunci cnd ordonatorul de credite competent auto
rizeaz depunerea electronic a cererilor, instrumentele
utilizate i caracteristicile tehnice ale acestora sunt nediscrimi
natorii, disponibile la scar larg i compatibile cu produsele de (3) n cazul n care cererea privete granturi pentru o aciune
tehnologie a informaiei i a comunicaiilor folosite n general. a crei valoare depete 750 000 EUR sau granturi de
Informaiile privind specificaiile necesare pentru prezentarea funcionare care depesc 100 000 EUR, se depune un raport
cererilor, inclusiv criptarea, se pun la dispoziia solicitanilor. de audit ntocmit de un auditor extern autorizat. Acest raport
certific conturile pentru ultimul exerciiu financiar disponibil.

De asemenea, dispozitivele de recepie electronic a cererilor


asigur securitatea i confidenialitatea. Acestea garanteaz, de
asemenea, c ora i data exact de primire a cererilor pot fi Primul paragraf din prezentul alineat se aplic numai primei
stabilite cu precizie. cereri introduse de un beneficiar n atenia unui ordonator de
credite competent n cursul unui exerciiu financiar.

(3) n cazul n care depunerea se face prin scrisoare, solici


tanii pot opta s depun cererile folosind una dintre urm
toarele ci: n cazul acordurilor ntre Comisie i mai muli beneficiari,
plafoanele stabilite la primul paragraf se aplic fiecrui bene
(1) JO L 13, 19.1.2000, p. 12. ficiar.
L 362/74 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

n cazul parteneriatelor menionate la articolul 178, nainte de Articolul 199


semnarea acordului-cadru de parteneriat sau de notificarea
deciziei-cadru de parteneriat, trebuie ntocmit, pentru ultimele Entiti care reprezint un solicitant unic
dou exerciii financiare disponibile, raportul de audit menionat (articolul 131 din Regulamentul financiar)
la primul paragraf din prezentul alineat.
n cazul n care mai multe entiti ndeplinesc criteriile de soli
citare a unui grant i mpreun formeaz o singur entitate,
aceasta poate fi considerat solicitant unic de ctre ordonatorul
de credite competent, cu condiia ca, n cerere, entitile
n funcie de evaluarea riscurilor, ordonatorul de credite implicate n aciunea sau programul de lucru propus s fie
competent poate s exonereze de obligaia ntocmirii raportului identificate drept parte a solicitantului.
de audit menionat la primul paragraf instituiile de nvmnt
i de formare i, n cazul acordurilor cu mai muli beneficiari,
beneficiarii care au acceptat rspunderea solidar sau care nu au
nicio rspundere financiar. Articolul 200
Sanciuni financiare i administrative
(articolul 131 din Regulamentul financiar)
Primul paragraf din prezentul alineat nu se aplic organismelor
publice i organizaiilor internaionale menionate la n conformitate cu condiiile prevzute la articolul 145, se pot
articolul 43. aplica sanciuni financiare i/sau administrative solicitanilor care
au fcut declaraii false sau au svrit erori substaniale ori care
au comis nereguli sau fraude.

(4) Solicitantul indic sursele i cuantumul finanrii din


partea Uniunii primite sau solicitate pentru aceeai aciune sau Aceste sanciuni financiare i/sau administrative se pot aplica i
o parte a aciunii ori pentru funcionarea sa n cursul aceluiai beneficiarilor care s-au fcut vinovai de nendeplinirea grav a
exerciiu financiar, precum i orice alt finanare primit sau obligaiilor contractuale.
solicitat pentru aceeai aciune.

Articolul 201
Articolul 197 Criterii de eligibilitate
Dovada neaplicrii unei situaii de excludere (articolul 131 din Regulamentul financiar)
(articolul 131 din Regulamentul financiar) (1) Criteriile de eligibilitate se public n cererea de
propuneri.
Solicitanii declar pe propria rspundere c nu se afl n una
dintre situaiile menionate la articolul 106 alineatul (1) i la
articolul 107 din Regulamentul financiar, cu excepia cazurilor
prevzute la articolul 131 alineatul (4) literele (a) i (b) din (2) Criteriile de eligibilitate determin condiiile de participare
Regulamentul financiar. n funcie de evaluarea riscurilor, ordo la o cerere de propuneri. Aceste criterii se stabilesc n funcie de
natorul de credite competent le poate cere solicitanilor selectai obiectivele aciunii i respect principiile transparenei i nedis
s prezinte dovezile menionate la articolul 143. La cererea criminrii.
ordonatorului de credite competent, solicitanii selectai
furnizeaz dovezile n cauz, cu excepia cazului n care exist
o imposibilitate material recunoscut de ordonatorul de credite
competent sau a cazului n care aceste dovezi au fost deja Articolul 202
prezentate n scopul unei alte proceduri de atribuire a gran Criterii de selecie
turilor sau de achiziii, cu condiia ca documentele s nu fi
fost eliberate de mai mult de un an i s fie nc valabile. [articolul 132 alineatul (1) din Regulamentul financiar]
(1) Criteriile de selecie se public n cererea de propuneri i
sunt stabilite astfel nct s permit evaluarea capacitii
financiare i operaionale a solicitantului de a finaliza aciunea
Articolul 198 sau programul de lucru propus.
Solicitanii fr personalitate juridic
(articolul 131 din Regulamentul financiar)
(2) Solicitantul trebuie s dein surse stabile i suficiente de
n cazul n care cererea de grant este depus de un solicitant finanare pentru a-i menine activitatea pe tot parcursul
care nu are personalitate juridic, n conformitate cu perioadei de desfurare a aciunii sau a exerciiului pentru
articolul 131 alineatul (2) din Regulamentul financiar, reprezen care se atribuie grantul i pentru a participa la finanarea
tanii solicitantului respectiv dovedesc c au capacitatea de a-i acestuia. Solicitantul trebuie s aib competenele i calificrile
asuma obligaiile juridice n numele solicitantului i c solici profesionale necesare pentru finalizarea aciunii sau a
tantul dispune de o capacitate financiar i operaional echi programului de lucru propus, cu excepia cazului n care actul
valent cu cea a persoanelor juridice. de baz conine dispoziii care prevd n mod expres contrariul.
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/75

(3) Capacitatea financiar i funcional se verific n special delegate menionate la articolele 62 i 208 din Regulamentul
pe baza unei analize a oricruia din documentele justificative financiar, dac nu exist entiti separate, cerina privind enti
menionate la articolul 196 i solicitate de ordonatorul de tile organizaionale fr o legtur ierarhic ntre ele nu se
credite competent n cadrul cererii de propuneri. aplic.

n cazul n care n cererea de propuneri nu s-au solicitat n temeiul unei decizii a ordonatorului de credite competent,
documente justificative i ordonatorul de credite competent comitetul poate beneficia de asisten din partea unor experi
are ndoieli privind capacitatea financiar i operaional a soli externi. Ordonatorul de credite competent se asigur c aceti
citanilor, acesta le poate solicita furnizarea oricror documente experi ndeplinesc obligaiile prevzute la articolul 57 din Regu
adecvate. lamentul financiar.

n cazul parteneriatelor menionate la articolul 178, verificarea (2) Dac este cazul, ordonatorul de credite competent
n cauz se efectueaz nainte de semnarea acordului-cadru de mparte procesul n mai multe etape procedurale. Regulile care
parteneriat sau de notificarea deciziei-cadru de parteneriat. reglementeaz procesul sunt anunate n cererea de propuneri.

Articolul 203 n cazul cererilor de propuneri care presupun o procedur de


Criterii de atribuire depunere n dou etape, se solicit depunerea unei propuneri
complete n etapa a doua numai solicitanilor ale cror
[articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul financiar] propuneri ndeplinesc criteriile de evaluare aplicate n prima
etap.
(1) Criteriile de atribuire se public n cererea de propuneri.

n cazul cererilor de propuneri care presupun o procedur de


(2) Criteriile de atribuire sunt stabilite astfel nct s permit
evaluare n dou etape, fac obiectul unei evaluri aprofundate
atribuirea granturilor n beneficiul aciunilor care maximizeaz
numai propunerile care au trecut de prima etap, pe baza
eficiena total a programului Uniunii pe care l pun n aplicare
evalurii efectuate n funcie de o serie limitat de criterii.
sau al organismelor al cror program de lucru este conceput
astfel nct s obin acelai rezultat. Aceste criterii sunt definite
astfel nct s asigure buna gestionare a fondurilor Uniunii.
Solicitanii ale cror propuneri sunt respinse n una dintre etape
sunt informai n conformitate cu articolul 133 alineatul (3) din
Regulamentul financiar.
Criteriile de atribuire se aplic astfel nct s permit selectarea
aciunilor sau a programelor de lucru planificate despre care
Comisia poate fi sigur c vor respecta obiectivele i prioritile
sale i c vor garanta vizibilitatea finanrii Uniunii. Fiecare etap ulterioar a procedurii trebuie s fie n mod clar
distinct de precedenta.

(3) Criteriile de atribuire sunt definite astfel nct s permit


efectuarea ulterioar a unei evaluri. Documente i informaii identice nu vor fi solicitate de mai
multe ori n cursul aceleiai proceduri.

Articolul 204
(3) Comitetul de evaluare sau, dac este cazul, ordonatorul de
Evaluarea cererilor i atribuire
credite competent poate cere unui solicitant s furnizeze
(articolul 133 din Regulamentul financiar) informaii suplimentare sau s clarifice documentele justificative
depuse n sprijinul solicitrii, cu condiia ca astfel de informaii
(1) Ordonatorul de credite competent numete un comitet de sau clarificri s nu modifice substanial propunerea. n confor
evaluare a propunerilor, cu excepia cazului n care Comisia mitate cu articolul 96 din Regulamentul financiar, n cazul unor
decide altfel n cadrul unui program sectorial special. erori materiale evidente, comitetul de evaluare sau ordonatorul
de credite poate decide s nu procedeze astfel numai n cazuri
justificate n mod corespunztor. Ordonatorul de credite ine n
Comitetul este format din cel puin trei persoane reprezentnd mod corespunztor evidena contactelor avute cu solicitanii n
cel puin dou entiti organizaionale ale instituiilor sau orga cursul procedurii.
nismelor menionate la articolele 62 i 208 din Regulamentul
financiar fr o legtur ierarhic ntre ele. Pentru a evita even
tualele conflicte de interese, persoanele n cauz sunt supuse (4) La finalizarea lucrrilor, membrii comitetului de evaluare
obligaiilor prevzute la articolul 57 din Regulamentul financiar. semneaz un proces-verbal al tuturor propunerilor examinate,
care conine o evaluare a calitii acestora i le identific pe cele
care pot beneficia de finanare. Aceste procese-verbale pot fi
n cazul reprezentanelor i al unitilor locale menionate la semnate printr-un sistem electronic care s ofere o autentificare
articolul 72 din prezentul regulament i al organismelor suficient a semnatarului.
L 362/76 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

Dac este necesar, procesul-verbal n cauz ierarhizeaz propu (2) Ori de cte ori se solicit o garanie, aceasta este supus
nerile examinate, prezint recomandri privind suma maxim evalurii i aprobrii ordonatorului de credite competent.
care poate fi atribuit i eventualele ajustri neeseniale ale
cererii de grant.
Garania este valabil pentru o perioad suficient de lung
pentru a permite activarea acesteia.
Procesul-verbal n cauz se pstreaz pentru referine ulterioare.

(3) Garania se ofer de ctre o banc sau instituie financiar


(5) Ordonatorul de credite competent poate invita un soli autorizat cu sediul ntr-un stat membru. Atunci cnd benefi
citant s i adapteze propunerea n funcie de recomandrile ciarul este stabilit ntr-o ar ter, ordonatorul de credite
comitetului de evaluare. Ordonatorul de credite competent ine competent poate permite ca o banc sau instituie financiar
n mod corespunztor evidena contactelor avute cu solicitanii stabilit n ara ter respectiv s ofere garania, n cazul n
n cursul procedurii. care consider c banca sau instituia financiar respectiv
ofer o siguran echivalent i caracteristici similare celor
oferite de o banc sau instituie financiar stabilit/cu sediul
ntr-un stat membru.
Dup evaluare, ordonatorul de credite competent ia decizia,
preciznd cel puin:
La cererea beneficiarului, garania menionat la primul paragraf
poate fi nlocuit cu o garanie solidar a unui ter sau cu o
(a) obiectul i cuantumul total al deciziei; garanie solidar irevocabil i necondiionat a beneficiarilor
unei aciuni care sunt pri la acelai acord de grant sau la
aceeai decizie de grant, dup acordul ordonatorului de credite
competent.
(b) numele solicitanilor selectai, denumirea aciunilor, sumele
acceptate i motivele acestei alegeri, inclusiv n cazul n care
nu este conform cu avizul comitetului de evaluare;
Garania se stabilete n euro.

(c) numele solicitanilor respini i motivele respingerii.


Prin aceast garanie, banca, instituia financiar, terul sau
ceilali beneficiari ofer o garanie solidar irevocabil sau
devin garani la prima cerere pentru obligaiile beneficiarului
(6) Alineatele (1), (2) i (4) din prezentul articol nu sunt grantului.
obligatorii pentru atribuirea de granturi n temeiul articolului
190 din prezentul regulament i al articolului 125 alineatul (7)
din Regulamentul financiar. (4) Garania se elibereaz pe msur ce prefinanarea este
compensat treptat din pli intermediare sau din plata
soldului ctre beneficiar, n conformitate cu condiiile
Articolul 205 prevzute n acordul sau decizia de grant.

Informaii pentru solicitani


(articolul 133 din Regulamentul financiar) Articolul 207
Solicitanii respini sunt informai ct mai curnd posibil cu Documente justificative pentru cererile de plat
privire la rezultatul evalurii cererii lor i, n orice caz, n
(articolul 135 din Regulamentul financiar)
termen de 15 zile calendaristice de la transmiterea informaiei
ctre solicitanii selectai. (1) Pentru fiecare grant, prefinanarea poate fi fracionat n
mai multe trane, cu respectarea principiului bunei gestiuni
financiare.
CAPITOLUL 4

Pli i control Vrsarea integral a noii pli de prefinanare este condiionat


de consumul a cel puin 70 % din valoarea total a oricrei
Articolul 206 prefinanri anterioare.
Garania de prefinanare
(articolul 134 din Regulamentul financiar) n cazul n care valoarea consumat a prefinanrii anterioare
(1) n vederea limitrii riscurilor financiare legate de plata este mai mic de 70 %, cuantumul plii noii prefinanri se
prefinanrii, ordonatorul de credite competent poate, pe baza reduce cu sumele neutilizate din prefinanarea anterioar.
evalurii riscurilor, fie s solicite beneficiarului depunerea unei
garanii n avans care s fie echivalent cu valoarea prefinanrii,
cu excepia granturilor de valoare redus, fie s fracioneze plata Declaraia privind situaia cheltuielilor beneficiarului se depune
n mai multe trane. n sprijinul oricrei cereri pentru o nou plat.
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/77

(2) Fr a aduce atingere articolului 110, beneficiarul (c) pentru plata soldurilor, beneficiarii de granturi n materie de
certific, pe propria rspundere, c informaiile cuprinse n ajutor umanitar care au semnat un acord-cadru de parte
cererile de plat sunt complete, corecte i reale. De asemenea, neriat sau crora li s-a notificat o decizie-cadru de parte
beneficiarul certific faptul c toate costurile suportate pot fi neriat, n conformitate cu articolul 178, i care au instituit
considerate eligibile n conformitate cu acordul sau decizia de un sistem de control ce ofer garanii echivalente pentru
grant i c cererile de plat sunt justificate prin documente aceste pli;
justificative adecvate care pot fi verificate.

(3) n sprijinul oricrei pli, ordonatorul de credite


(d) beneficiarii de granturi multiple care au furnizat certificate
competent poate solicita, pe baza evalurii riscurilor, un
independente oferind garanii echivalente n ceea ce privete
certificat privind declaraiile financiare ale aciunii sau ale
sistemul de control i metodologia folosite n pregtirea
programului de lucru i conturile subiacente, ntocmit de un
cererilor lor de plat.
auditor extern autorizat sau, n cazul organismelor publice, de
un funcionar public competent i independent. Certificatul se
anexeaz la cererea de plat. Certificatul atest, n conformitate
cu metodologia aprobat de ordonatorul de credite competent i
pe baza procedurilor convenite n conformitate cu standardele
internaionale, c toate costurile declarate de beneficiar n decla Ordonatorul de credite responsabil poate s exonereze de
raiile financiare pe care se bazeaz cererea de plat sunt reale, obligaia de a prezenta un certificat privind declaraiile
sunt nregistrate n mod clar i sunt eligibile n conformitate cu financiare i conturile subiacente n cazul n care un audit a
acordul sau decizia de grant. fost sau va fi efectuat direct de ctre personalul Comisiei sau de
ctre un organism autorizat n numele su n acest sens, care
ofer garanii echivalente cu privire la costurile declarate.

n cazuri specifice i justificate n mod corespunztor, ordo


natorul de credite competent poate solicita certificatul sub
forma unui aviz sau sub orice alt form care respect stan
dardele internaionale. n cazul unui acord ntre Comisie i mai muli beneficiari,
limitele menionate la al treilea paragraf literele (a) i (b) se
aplic fiecrui beneficiar.
Certificatul privind declaraiile financiare i conturile subiacente
este obligatoriu pentru plile intermediare i pentru plata
soldurilor n urmtoarele cazuri:

(4) n sprijinul oricrei pli, ordonatorul de credite


competent poate solicita, pe baza evalurii riscurilor, un
(a) granturi pentru o aciune pentru care suma atribuit sub raport de verificare operaional, efectuat de un ter inde
forma menionat la articolul 123 alineatul (1) litera (a) pendent, aprobat de ordonatorul de credite competent. n
din Regulamentul financiar este de cel puin 750 000 EUR, cazul n care este solicitat de ordonatorul de credite competent,
n cazul n care valoarea cumulativ a cererilor de plat n raportul de verificare se anexeaz la cererea de plat, iar
cadrul formei respective este de cel puin 325 000 EUR; costurile aferente sunt eligibile n aceleai condiii precum
costurile legate de certificatele de audit, astfel cum se prevede
la articolul 126 din Regulamentul financiar. Raportul de veri
ficare precizeaz c verificarea operaional a fost efectuat n
(b) granturi de funcionare pentru care suma atribuit sub conformitate cu metodologia aprobat de ordonatorul de credite
forma menionat la articolul 123 alineatul (1) litera (a) competent i menioneaz dac aciunea sau programul de lucru
din Regulamentul financiar este de cel puin 100 000 EUR. s-a implementat efectiv n conformitate cu condiiile stabilite n
acordul de grant sau n decizia de grant.

n funcie de evaluarea riscurilor, ordonatorul de credite


competent poate s exonereze de obligaia de a prezenta un
astfel de certificat privind declaraiile financiare i conturile
subiacente: Articolul 208
Suspendarea i reducerea granturilor
(articolul 135 din Regulamentul financiar)
(a) organismele publice i organizaiile internaionale
menionate la articolul 43; (1) Implementarea acordului sau a deciziei de grant, parti
ciparea unui beneficiar la punerea n aplicare a acestora sau
plile pot fi suspendate pentru a se verifica dac s-au produs
efectiv erorile substaniale, neregulile sau actele de fraud
(b) beneficiarii granturilor n materie de ajutor umanitar, presupuse sau dac nu s-au respectat obligaiile. Dac acestea
protecie civil n cadrul operaiunilor de urgen i nu sunt confirmate, implementarea se reia ct mai curnd
gestionarea situaiilor de criz, cu excepia plii soldurilor; posibil.
L 362/78 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

(2) n cazul n care aciunea sau programul de lucru convenit (c) definirea peroanelor sau a categoriilor de persoane care pot
nu se implementeaz sau nu se desfoar n mod corespun primi un astfel de sprijin financiar, precum i a criteriilor de
ztor, integral sau la timp, ordonatorul de credite competent acordare a acestuia.
reduce sau recupereaz proporional grantul, n funcie de
stadiul procedurii, cu condiia ca beneficiarului s i se fi
acordat ocazia de a-i prezenta observaiile. TITLUL VII

PREMII

Articolul 211
CAPITOLUL 5
Programare
Punerea n aplicare
[articolul 138 alineatul (2) din Regulamentul financiar]
Articolul 209
(1) Fiecare ordonator de credite competent elaboreaz un
Contracte de executare program de lucru anual sau multianual pentru premii.
Programul de lucru este adoptat de instituie i publicat pe
(articolul 137 din Regulamentul financiar) site-ul su internet ct mai curnd posibil i cel trziu pn la
(1) Fr a aduce atingere aplicrii Directivei 2004/18/CE, n data de 31 martie a anului de execuie.
cazul n care implementarea aciunii sau a programului de lucru
impune atribuirea unui contract de achiziie public, beneficiarul
atribuie contractul ofertei celei mai avantajoase din punct de Programul de lucru specific perioada pe care o acoper, actul
vedere economic sau, dup caz, ofertei care prezint cel mai de baz, dac este cazul, obiectivele urmrite, rezultatele
mic pre, evitnd n acelai timp orice conflict de interese. scontate, calendarul orientativ al concursurilor, preciznd
cuantumul orientativ al premiilor.

(2) n cazul n care implementarea aciunilor sau a n plus, programul de lucru conine informaiile prevzute la
programului de lucru impune atribuirea unui contract de articolul 94 pentru ca decizia de adoptare a acestuia s fie
achiziie cu o valoare mai mare de 60 000 EUR, ordonatorul considerat decizia de finanare pentru premiile din anul n
de credite competent poate solicita beneficiarului s respecte cauz.
norme speciale, pe lng cele menionate la alineatul (1).
(2) De asemenea, orice modificare substanial a programului
de lucru se adopt i se public n conformitate cu dispoziiile
alineatului (1).
Aceste norme speciale se bazeaz pe normele incluse n Regu
lamentul financiar i se stabilesc inndu-se seama n mod
corespunztor de valoarea contractelor respective, de volumul
Articolul 212
relativ al contribuiei Uniunii n raport cu costul total al aciunii
i de risc. Astfel de norme speciale sunt incluse n decizia sau Reguli de concurs
acordul de grant.
[articolul 138 alineatul (2) din Regulamentul financiar]
(1) Regulile de concurs stabilesc urmtoarele:

Articolul 210
(a) condiiile de participare, care cel puin:
Sprijin financiar acordat terilor
(articolul 137 din Regulamentul financiar)
(i) precizeaz criteriile de eligibilitate;
Cu condiia ca obiectivele i rezultatele care trebuie obinute s
fie suficient de detaliate n condiiile menionate la articolul 137
alineatul (1) din Regulamentul financiar, marja de apreciere (ii) precizeaz modalitile i data-limit pentru nscrierea
poate fi considerat epuizat numai dac decizia sau acordul participanilor, dac este necesar, i pentru prezentarea
de grant precizeaz, de asemenea: de dosare de participare, n condiiile prevzute la
alineatul (2);

(a) cuantumul maxim al sprijinului financiar care poate fi pltit (iii) prevd excluderea participanilor care se afl n una
unui ter, care nu poate depi 60 000 EUR, cu excepia dintre situaiile menionate la articolul 106 alineatul
cazului n care sprijinul financiar este scopul principal al (1) i la articolele 107, 108 i 109 din Regulamentul
aciunii, precum i criteriile de stabilire a cuantumului exact; financiar;

(iv) prevd rspunderea exclusiv a participanilor n cazul


(b) diferitele tipuri de activiti care pot primi un astfel de unei reclamaii referitoare la activitile desfurate n
sprijin financiar, pe baza unei liste fixe; cadrul concursului;
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/79

(v) prevd acceptarea de ctre ctigtori a controalelor i (3) Regulile de concurs pot stabili condiiile pentru anularea
a auditurilor efectuate de Comisie, OLAF i Curtea de concursului, n special n cazul n care obiectivele acestuia nu
Conturi i a obligaiilor de publicitate, astfel cum se pot fi ndeplinite sau n cazul n care ar fi ctigtoare o
prevede n regulile de concurs; persoan fizic sau juridic care nu ndeplinete condiiile de
participare.

(vi) precizeaz c dreptul Uniunii este legea aplicabil


concursului, completat, dac este necesar, de dreptul
naional specificat n regulile de concurs; (4) Regulile de concurs se public pe site-ul internet al insti
tuiilor Uniunii. n afar de publicarea pe site-ul internet, regulile
de concurs pot fi, de asemenea, publicate prin orice alt mijloc
(vii) specific instana sau curtea de arbitraj competent adecvat, inclusiv n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, n cazul n
pentru soluionarea litigiilor; care este necesar s se asigure publicitate suplimentar n rndul
potenialilor participani. Acestea pot fi publicate ncepnd cu
adoptarea deciziei de finanare menionate la articolul 84 din
(viii) indic faptul c se pot aplica sanciuni financiare i/sau Regulamentul financiar, inclusiv n anul care preced execuia
administrative participanilor care au fcut declaraii bugetar. Orice modificare a coninutului regulilor de concurs
false sau care au comis nereguli sau fraude, n confor face, de asemenea, obiectul publicrii n aceleai condiii.
mitate cu condiiile stabilite la articolul 145 i
proporional cu valoarea premiilor n cauz;

Articolul 213
(b) criteriile de acordare, care sunt de aa natur nct s se
poat evalua calitatea dosarelor de participare n ceea ce Publicarea ex post
privete obiectivele urmrite i rezultatele scontate i s se
poat stabili n mod obiectiv dac dosarele pot fi declarate [articolul 138 alineatul (2) din Regulamentul financiar]
ctigtoare; (1) Informaiile referitoare la premiile acordate n cursul unui
exerciiu financiar se public n conformitate cu articolul 21.
(c) valoarea premiului sau a premiilor;

(2) Ca urmare a publicrii efectuate n conformitate cu


(d) modalitile de plat a premiilor ctigtorilor dup alineatul (1), la solicitarea Parlamentului European i a
acordarea lor. Consiliului, Comisia le transmite acestora un raport privind:

n sensul literei (a) punctul (i) din primul paragraf, beneficiarii


granturilor Uniunii sunt eligibili, cu excepia cazului n care se
(a) numrul de participani din ultimul an;
specific altfel n regulile de concurs.

n sensul literei (a) punctul (vi) din primul paragraf, se poate


obine o derogare n cazul participrii unor organizaii inter (b) numrul de participani i procentul de dosare de participare
naionale. acceptate pentru fiecare concurs;

(2) Ordonatorul de credite competent alege mijloace de


comunicare cu caracter nediscriminatoriu pentru prezentarea (c) o list a experilor care au fcut parte din grupuri n ultimul
dosarelor de participare, care nu au ca efect restrngerea an, mpreun cu o trimitere la procedura de selecie a
accesului participanilor la concurs. acestora.

Mijloacele de comunicare alese sunt de aa natur nct s


asigure ndeplinirea urmtoarelor condiii: Articolul 214
Evaluare
(a) includerea n fiecare dosar de participare a tuturor infor [articolul 138 alineatul (3) din Regulamentul financiar]
maiilor necesare pentru evaluarea sa;
(1) n scopul evalurii dosarelor de participare, ordonatorul
de credite competent numete un grup format din cel puin trei
(b) pstrarea integritii datelor; experi, care pot fi experi externi sau persoane reprezentnd cel
puin dou entiti organizaionale ale instituiilor sau orga
nismelor menionate la articolele 62 i 208 din Regulamentul
(c) pstrarea confidenialitii dosarelor de participare; financiar, fr o legtur ierarhic ntre ele, cu excepia repre
zentanelor sau a organismelor locale menionate la articolul 72
din prezentul regulament i a organismelor delegate menionate
(d) protecia datelor cu caracter personal se asigur n confor la articolele 62 i 208 din Regulamentul financiar, n cazul n
mitate cu cerinele Regulamentului (CE) nr. 45/2001. care nu exist entiti separate.
L 362/80 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

Experii menionai la primul paragraf sunt supui cerinelor creia i se ncredineaz executarea a cerinelor prevzute la
privind conflictul de interese prevzute la articolul 57 din Regu articolul 60 alineatul (2) din Regulamentul financiar. Odat
lamentul financiar. obinut, aceast dovad este valabil pentru orice executare
viitoare a instrumentelor financiare de ctre entitatea relevant,
cu excepia cazului n care s-au efectuat modificri substaniale
Experii externi declar c nu se afl ntr-o situaie de conflict de ale sistemelor, regulilor i procedurilor care aparin entitilor
interese n momentul numirii i c se angajeaz s informeze crora li se ncredineaz executarea i care sunt acoperite de
ordonatorul de credite n cazul n care pe parcursul procedurii aceste cerine.
de evaluare apare vreun conflict de interese.

(2) La finalizarea activitii lor, membrii grupului semneaz (2) Pentru selecia entitilor crora li se ncredineaz
un proces-verbal privind toate dosarele de participare examinate, executarea instrumentelor financiare n conformitate cu
care conine o evaluare a calitii acestora i le identific pe cele articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul financiar, Comisia
crora le pot fi acordate premiile. Acest proces-verbal poate fi public o cerere adresat unor poteniale astfel de entiti.
semnat printr-un sistem electronic care s ofere o autentificare Aceast cerere include criteriile de selecie i de atribuire.
suficient a semnatarului.

Cererea menionat la primul paragraf indic, de asemenea, dac


Procesul-verbal menionat la primul paragraf se pstreaz pentru
entitatea creia i se ncredineaz executarea este obligat s
referine ulterioare.
aloce resurse financiare proprii instrumentului financiar
specific sau s partajeze riscurile. n cazul n care exist o
(3) Ordonatorul de credite competent decide dac acord sau astfel de indicaie i n cazul n care este necesar atenuarea
nu premiile. Aceast decizie precizeaz, de asemenea, urm unui posibil conflict de interese, cererea precizeaz, de
toarele: asemenea, dac entitatea creia i se ncredineaz executarea
este obligat s propun msuri de aliniere a intereselor, astfel
cum se prevede la articolul 140 alineatul (2) din Regulamentul
(a) obiectul i valoarea total a premiilor acordate, n cazul n financiar. Msurile de aliniere a intereselor sunt incluse n
care exist; acordul privind instrumentul financiar specific.

(b) numele participanilor ctigtori, dac este cazul, valoarea Comisia iniiaz, cu entitile care ndeplinesc criteriile de
premiilor acordate fiecrui participant ctigtor i motivele selecie, un dialog transparent i obiectiv, fr a genera un
pentru aceast alegere; conflict de interese. Dup desfurarea dialogului, Comisia
semneaz acorduri de delegare cu entitatea sau entitile care
au prezentat propunerile cele mai avantajoase din punct de
(c) numele participanilor respini i motivele respingerii. vedere economic, care includ, dac este cazul, alocarea de
resurse financiare proprii sau partajarea riscurilor.
Articolul 215
Informare i notificare
(3) Comisia poate iniia negocieri directe cu poteniale
[articolul 138 alineatul (3) din Regulamentul financiar] entiti crora s li se ncredineze executarea nainte de
semnarea acordurilor de delegare n care o astfel de entitate
(1) Participanii sunt informai ct mai repede posibil cu este identificat n actul de baz relevant sau este menionat
privire la rezultatul evalurii dosarului lor de participare i, n la articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctul (iii) din Regula
orice caz, n termen de 15 zile calendaristice dup ce ordo mentul financiar sau n cazurile justificate n mod corespunztor
natorul de credite adopt decizia de acordare a premiului. i documentate n mod adecvat, n special n cazul n care:

(2) Decizia de a acorda premiul este notificat participantului


ctigtor i servete ca angajament juridic n sensul articolului (a) nu au fost prezentate propuneri adecvate n urma unei
86 din Regulamentul financiar. cereri adresate unor poteniale entiti crora s li se ncre
dineze executarea;

TITLUL VIII

INSTRUMENTE FINANCIARE (b) instrumentele financiare cu caracteristici specifice necesit


un anumit tip de entitate creia i se ncredineaz execu
Articolul 216 tarea, pe baza competenei sale tehnice, a gradului su
Selecia entitilor crora li se ncredineaz executarea ridicat de specializare sau a atribuiilor sale administrative;
instrumentelor financiare prin gestiune indirect
(articolul 139 din Regulamentul financiar)
(c) din motive de extrem urgen determinate de evenimente
(1) Pentru executarea instrumentelor financiare prin gestiune neprevzute care nu pot fi imputate Uniunii, este imposibil
indirect, Comisia obine dovada ndeplinirii de ctre entitatea s se respecte procedura menionat la alineatul (2).
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/81

Articolul 217 (l) dup caz, dispoziii privind un cadru al condiiilor pentru
contribuiile din partea fondurilor menionate la
Coninutul acordului de delegare cu entitile crora li se articolul 175 din Regulamentul financiar, n special
ncredineaz executarea instrumentelor financiare prin Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social
gestiune indirect european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol
(articolul 139 din Regulamentul financiar) pentru dezvoltare rural i viitorul Fond pentru pescuit
(denumite n continuare fondurile CSC);
Pe lng cerinele enumerate la articolul 40, acordul de delegare
cu entitile crora li se ncredineaz executarea instrumentelor
financiare include dispoziii adecvate pentru asigurarea
respectrii principiilor i a condiiilor prevzute la articolul 140 (m) dispoziii privind durata, posibilitatea de prelungire i
din Regulamentul financiar. Acordurile de delegare cuprind n ncetarea instrumentului financiar, inclusiv privind
special: condiiile pentru ncetarea anticipat i, dup caz, strategiile
de ieire;
(a) descrierea instrumentului financiar, inclusiv a strategiei sau
a politicii de investiii a acestuia, tipul de sprijin furnizat,
criteriile de eligibilitate pentru intermediarii financiari i
(n) dispoziii privind monitorizarea punerii n aplicare a spri
beneficiarii finali, precum i cerinele operaionale supli
jinului n favoarea intermediarilor financiari i a benefi
mentare care transpun obiectivele de politic ale instrumen
ciarilor finali, inclusiv rapoartele pe care urmeaz s le
tului;
prezinte intermediarii financiari;

(b) cerinele pentru o serie de valori int pentru efectul de


prghie;
(o) dup caz, tipul i natura oricrei operaiuni de acoperire
menionate la articolul 219.
(c) o definiie a activitilor neeligibile i a criteriilor de
excludere;

Articolul 218
(d) dispoziii care s asigure alinierea intereselor i s
soluioneze eventuale conflicte de interese; Costurile i onorariile de gestiune ale entitilor crora li se
ncredineaz executarea
(e) dispoziii privind selecia intermediarilor financiari n (articolul 139 din Regulamentul financiar)
conformitate cu articolul 139 alineatul (4) al doilea (1) Comisia acord o remuneraie entitilor crora li se
paragraf din Regulamentul financiar i stabilirea unor ncredineaz executarea unui instrument financiar prin inter
vehicule investiionale special concepute, dac este cazul; mediul unor onorarii pe baz de performan, al rambursrii
cheltuielilor excepionale i, n cazul n care entitile n cauz
(f) dispoziii privind rspunderea entitii creia i se ncre gestioneaz trezoreria instrumentului financiar, al onorariilor de
dineaz executarea i a altor entiti implicate n executarea gestiune a trezoreriei.
instrumentului financiar;

(g) dispoziii privind soluionarea litigiilor; (2) Onorariile pe baz de performan cuprind onorariile
administrative pentru remunerarea entitii creia i se ncre
dineaz executarea pentru activitatea desfurat n ceea ce
(h) dispoziii privind guvernana instrumentului financiar; privete executarea unui instrument financiar. Dup caz,
acestea pot cuprinde, de asemenea, stimulente legate de
(i) dispoziii privind utilizarea i reutilizarea contribuiei din politic pentru a promova ndeplinirea obiectivelor de politic
partea Uniunii n conformitate cu articolul 140 alineatul sau pentru a stimula performana financiar a instrumentului
(6) din Regulamentul financiar; financiar.

(j) dispoziii privind gestionarea contribuiilor din partea


Uniunii i a conturilor fiduciare, inclusiv a riscurilor de Articolul 219
contrapartid, a operaiunilor de trezorerie acceptabile, a
Norme specifice pentru conturile fiduciare n gestiunea
responsabilitilor prilor n cauz, a msurilor de
indirect
remediere n cazul unor solduri excesive n conturile fidu
ciare, a pstrrii evidenelor i a raportrii; (articolul 139 din Regulamentul financiar)
(1) Entitile crora li se ncredineaz executarea instru
(k) dispoziii privind remunerarea entitii creia i se ncre mentelor financiare pot deschide conturi fiduciare n sensul
dineaz executarea, inclusiv nivelurile onorariilor de articolului 68 alineatul (7) din Regulamentul financiar, n
gestiune, i privind calcularea i plata costurilor i a onora numele lor i exclusiv din partea Comisiei. Aceste entiti
riilor de gestiune n favoarea entitii creia i se ncre transmit extrasele de cont corespunztoare serviciilor respon
dineaz executarea, n conformitate cu articolul 218; sabile din cadrul Comisiei.
L 362/82 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

(2) Conturile fiduciare menin lichiditi adecvate, iar activele mentului financiar care urmeaz s fie executat, de experiena i
deinute n aceste conturi fiduciare sunt gestionate n confor capacitatea operaional i financiar a entitilor n cauz i/sau
mitate cu principiile bunei gestiuni financiare i respect de viabilitatea economic a proiectelor beneficiarilor finali.
normele prudeniale corespunztoare, potrivit articolului 140 Aceast alegere este transparent, justificat de motive
alineatul (7) din Regulamentul financiar. obiective i nu genereaz niciun conflict de interese.

(3) Pentru executarea instrumentelor financiare, entitilor (3) Nu se acord niciun sprijin financiar administratorilor de
crora li se ncredineaz executarea nu efectueaz operaiuni vehicule investiionale special concepute, intermediarilor
de acoperire n scopuri speculative. Tipul i natura oricrei financiari i beneficiarilor finali care se afl n una dintre
operaiuni de acoperire sunt convenite ex ante de ctre situaiile menionate la articolul 106 alineatul (1), la articolele
Comisie i sunt incluse n acordurile de delegare menionate 107, 108 i 109 din Regulamentul financiar.
la articolul 217.

Articolul 220 Articolul 222

Instrumentele financiare executate direct Condiiile de utilizare a instrumentelor financiare

(articolul 139 din Regulamentul financiar) (articolul 140 din Regulamentul financiar)

(1) n cazuri excepionale, instrumentele financiare pot fi (1) Instrumentele financiare abordeaz imperfeciunile sau
executate n mod direct n temeiul articolului 139 alineatul (4) disfuncionalitile pieei sau situaiile investiionale inadecvate
din Regulamentul financiar, prin unul dintre urmtoarele i ofer sprijin numai beneficiarilor finali care sunt considerai
mijloace: potenial viabili din punct de vedere economic n momentul
acordrii sprijinului din partea Uniunii prin intermediul unui
instrument financiar.
(a) un vehicul investiional special conceput la care Comisia
particip mpreun cu ali investitori publici sau privai cu
scopul de a spori efectul de prghie al contribuiei din (2) Instrumentele financiare ofer sprijin beneficiarilor finali
partea Uniunii; n mod proporional. n special, tratamentul preferenial al
investitorilor care asigur coinvestiii sau partajeaz riscurile ar
trebui s fie justificat, proporional cu riscurile asumate de ctre
(b) mprumuturi, garanii, participaii la capital i alte investitori n cadrul unui instrument financiar i ar trebui s se
instrumente cu partajarea riscului, altele dect investiiile limiteze la minimul necesar pentru asigurarea investiiei sau
n vehicule investiionale special concepute, oferite direct partajarea riscurilor.
beneficiarilor finali sau prin intermediari financiari.

Articolul 223
(2) Pentru executarea instrumentelor financiare, Comisia nu
efectueaz operaiuni de acoperire n scopuri speculative. Tipul Efectul de prghie
i natura oricrei operaiuni de acoperire sunt convenite ex ante
(articolul 140 din Regulamentul financiar)
de ctre Comisie i sunt incluse n acordurile cu entitile care
execut instrumentul financiar. (1) Instrumentele financiare urmresc obinerea unui efect de
prghie al contribuiei Uniunii prin mobilizarea unei investiii
globale care depete dimensiunea contribuiei din partea
Articolul 221 Uniunii.
Selecia intermediarilor financiari, a administratorilor de
vehicule investiionale special concepute i a
beneficiarilor finali Efectul de prghie al fondurilor Uniunii este egal cu valoarea
finanrii acordate beneficiarilor finali eligibili mprit la
(articolul 139 din Regulamentul financiar) valoarea contribuiei Uniunii.
(1) n cazul n care Comisia execut instrumentele financiare
n mod direct sau indirect, prin intermediul unor vehicule
investiionale special concepute, astfel de vehicule sunt instituite (2) Seria de valori int pentru efectul de prghie se bazeaz
n conformitate cu legislaia unui stat membru. Acestea pot fi, pe o evaluare ex ante a instrumentului financiar corespunztor.
de asemenea, instituite n conformitate cu legislaia unei alte ri
dect cea a unui stat membru n domeniul aciunii externe.
Administratorii acestor vehicule sunt obligai prin lege sau Articolul 224
contract s acioneze cu diligena unui administrator specializat
i de bun credin. Evaluarea ex ante a instrumentelor financiare
(articolul 140 din Regulamentul financiar)
(2) Administratorii vehiculelor investiionale special (1) Instrumentele financiare se bazeaz pe evalurile ex ante
concepute menionate la alineatul (1) i intermediarii financiari care identific imperfeciunile sau disfuncionalitile pieei sau
sau beneficiarii finali ai instrumentelor financiare sunt selectai situaiile investiionale inadecvate i estimeaz nevoile de
inndu-se seama n mod corespunztor de natura instru investiii n vederea obiectivelor de politic.
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/83

(2) Evaluarea ex ante demonstreaz c nevoile identificate pe Articolul 225


pia nu pot fi abordate n mod corespunztor i n timp util
nici prin activitile determinate de pia, nici prin alte tipuri de Monitorizarea instrumentelor financiare
intervenie din partea Uniunii dect finanarea prin intermediul (articolul 140 din Regulamentul financiar)
unui instrument financiar, precum reglementarea, liberalizarea,
reforma sau alte aciuni de politic. Aceasta analizeaz proba (1) Pentru a asigura monitorizarea armonizat a instru
bilitatea i posibilele costuri de denaturare a pieei i de mentelor financiare menionate la articolul 140 alineatul (12)
eliminare a finanrii private prin intermediul instrumentelor din Regulamentul financiar, ordonatorul de credite competent
financiare i identific mijloacele de reducere la minimum a instituie un sistem de monitorizare pentru a contribui la
efectelor negative ale unor astfel de denaturri. furnizarea unei asigurri rezonabile cu privire la utilizarea
fondurilor Uniunii n conformitate cu articolul 32 alineatul (2)
din Regulamentul financiar.
(3) n conformitate cu principiul subsidiaritii, evaluarea ex
ante demonstreaz c un instrument financiar la nivelul Uniunii
rspunde nevoilor identificate pe pia ntr-un mod mai adecvat (2) Sistemul de monitorizare se utilizeaz pentru a evalua
dect instrumentele financiare similare existente la nivel naional progresul executrii n vederea atingerii obiectivelor de politic
sau regional, inclusiv cele finanate din fondurile CSC. La reflectate n indicatorii relevani de realizare i de rezultat
evaluarea valorii adugate a contribuiei din partea Uniunii stabilii n conformitate cu evaluarea ex ante i pentru a
sunt luai n considerare factori precum accesul dificil la analiza conformitatea executrii cu cerinele definite n temeiul
finanare la nivel naional, n special pentru proiectele trans articolului 140 alineatul (2) din Regulamentul financiar i
frontaliere, economiile de scar sau efectele demonstrative pentru a oferi baza pentru raportul pe care Comisia trebuie s
puternice legate de difuzarea de bune practici n rndul l prezinte n temeiul articolului 38 alineatul (5) i al articolului
statelor membre. 140 alineatul (8) din Regulamentul financiar.

(4) Evaluarea ex ante determin modul cel mai eficient de (3) n cazul gestiunii indirecte, monitorizarea de ctre
executare a instrumentului financiar. Comisie se bazeaz pe rapoartele i conturile furnizate de enti
tile crora li se ncredineaz executarea i pe auditurile dispo
nibile i controalele efectuate de ctre o astfel de entitate, innd
(5) Evaluarea ex ante demonstreaz, de asemenea, c instru cont n mod corespunztor de declaraia de gestiune a entitii
mentul financiar planificat este n concordan cu: n cauz i de avizul organismului independent de audit
menionat la articolul 60 alineatul (5) din Regulamentul
financiar. Comisia examineaz informaiile furnizate de ctre
(a) instrumentele financiare noi i existente, evitnd suprapu entitile crora li se ncredineaz executarea i poate efectua
nerile nedorite i obinnd sinergii i economii de scar; controale, inclusiv pe baza unui eantion, la nivelurile de
executare adecvate, pn la beneficiarii finali.

(b) instrumentele financiare i alte forme de intervenie public


care abordeaz acelai mediu de pia, evitnd inconsec Monitorizarea de ctre entitatea creia i se ncredineaz
venele i explornd posibile sinergii. executarea se bazeaz pe rapoartele i conturile furnizate de
intermediarii financiari i pe auditurile disponibile i controalele
efectuate de ctre intermediarul financiar, innd cont n mod
(6) Evaluarea ex ante analizeaz proporionalitatea interveniei corespunztor de declaraia de gestiune a intermediarului
prevzute n ceea ce privete dimensiunea deficitului de financiar i de avizul auditorilor independeni.
finanare identificat, efectul de levier scontat al instrumentului
financiar planificat i, de asemenea, examineaz efectele cali
tative suplimentare, cum ar fi difuzarea de bune practici, n cazul n care nu exist niciun intermediar financiar, entitatea
promovarea eficient a obiectivelor de politic ale Uniunii pe creia i se ncredineaz executarea monitorizeaz direct
parcursul lanului de executare sau accesul la cunotine de utilizarea instrumentului financiar pe baza rapoartelor i a
specialitate specifice de care dispun actorii implicai n lanul conturilor furnizate de ctre beneficiarii finali.
de executare.

(7) Evaluarea ex ante stabilete un set de indicatori de Entitatea creia i se ncredineaz executarea examineaz, pe
performan corespunztori pentru instrumentele financiare baza unui eantion, dac este cazul, informaiile furnizate de
propuse i specific performana, rezultatele i impactul care intermediarii financiari sau de beneficiarii finali i efectueaz
se preconizeaz. controalele prevzute n acordul menionat la articolul 217.

(8) O alt evaluare ex ante a instrumentelor financiare se (4) n cazul gestiunii directe, monitorizarea de ctre Comisie
efectueaz numai n cazul n care o astfel de evaluare care se bazeaz pe rapoartele i conturile furnizate de intermediarii
respect n totalitate criteriile de la alineatele (1)-(7) nu este financiari i beneficiarii finali, sub rezerva unor controale
inclus n evaluarea ex ante sau ntr-o evaluare a impactului adecvate. Dispoziiile alineatului (3) se aplic gestiunii directe
programului sau al activitii reglementate de un act de baz. mutatis mutandis.
L 362/84 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

(5) Acordurile de executare a instrumentului financiar conin contabile definite n normele contabile ale Uniunii, derogarea
dispoziiile necesare pentru punerea n aplicare a alineatelor n cauz este motivat corespunztor i semnalat n notele la
(1)-(4). situaiile financiare menionate la articolul 232.

Articolul 226 Articolul 229


Tratamentul aplicat contribuiilor din partea fondurilor Documente justificative
CSC (articolul 144 din Regulamentul financiar)
(articolul 140 din Regulamentul financiar) (1) Fiecare nscriere se bazeaz pe documente justificative
(1) Se pstreaz evidene separate pentru contribuiile din datate i numerotate, pe suport de hrtie sau un suport care
partea fondurilor CSC pentru instrumentele financiare instituite garanteaz fiabilitatea i conservarea coninutului acesteia pentru
n temeiul titlului VIII din Regulamentul financiar i sprijinite de perioadele prevzute la articolul 48.
fondurile CSC conform normelor sectoriale.
(2) Operaiunile de acelai tip, efectuate n acelai loc i n
(2) Contribuiile din partea fondurilor CSC se introduc n aceeai zi, pot fi rezumate ntr-un singur document justificativ.
conturi separate i se utilizeaz n conformitate cu obiectivele
fondurilor CSC respective pentru aciuni i beneficiari finali, n
concordan cu programul sau programele din care sunt pltite Articolul 230
contribuiile. Contul de rezultat
(articolul 145 din Regulamentul financiar)
(3) n cazul contribuiilor din partea fondurilor CSC pentru Contul de rezultat prezint veniturile i cheltuielile aferente
instrumentele financiare instituite n temeiul titlului VIII din exerciiului, clasificate n funcie de natura acestora.
Regulamentul financiar, se aplic normele sectoriale.

Articolul 231
TITLUL IX
Situaia fluxurilor de numerar
PREZENTAREA CONTURILOR I CONTABILITATEA
(articolul 145 din Regulamentul financiar)
CAPITOLUL 1 Situaia fluxurilor de numerar raporteaz fluxurile de numerar
Prezentarea conturilor din cursul perioadei, indicnd circulaia dintre sumele de
trezorerie de deschidere i de nchidere.
Articolul 227
Raportul privind gestiunea bugetar i financiar n cursul Trezoreria este compus din:
exerciiului
(articolul 142 din Regulamentul financiar) (a) lichiditi;
Raportul privind gestiunea bugetar i financiar n cursul
exerciiului ofer o descriere exact a:
(b) conturi i depozite bancare la vedere;

(a) realizrii obiectivelor pentru exerciiul n cauz, n confor


(c) alte active disponibile care pot fi transformate uor n
mitate cu principiul bunei gestiuni financiare;
numerar i a cror valoare este stabil.

(b) situaiei financiare i a evenimentelor care au avut o Articolul 232


influen semnificativ asupra activitilor desfurate n
cursul exerciiului. Note la situaiile financiare
(articolul 145 din Regulamentul financiar)
Raportul privind gestiunea bugetar i financiar este diferit de Notele menionate la articolul 145 din Regulamentul financiar
rapoartele privind execuia bugetar. fac parte integrant din situaiile financiare. Notele conin cel
puin urmtoarele informaii:

Articolul 228
(a) principiile, normele i metodele contabile;
Derogarea de la principiile contabile
(articolul 144 din Regulamentul financiar)
(b) note explicative, care prezint informaii suplimentare ce nu
Dac, ntr-un anumit caz, contabilii consider c ar trebui s se sunt incluse n cuprinsul situaiilor financiare i sunt
fac o derogare de la coninutul unuia dintre principiile necesare pentru o imagine real i fidel.
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/85

Articolul 233 (2) Veniturile i cheltuielile bugetare se nregistreaz n


sistemul computerizat menionat la articolul 236, n funcie
Conturile rezultatului bugetar de natura economic a operaiunii, drept venituri sau cheltuieli
(articolul 146 din Regulamentul financiar) curente sau drept capital.

(1) Conturile rezultatului bugetar conin:


Articolul 236
(a) informaii privind veniturile, i anume: Sisteme computerizate
(articolul 151 din Regulamentul financiar)
(i) modificrile estimrilor bugetare privind veniturile;
(1) Contabilitatea este inut cu ajutorul unui sistem compu
terizat integrat.
(ii) veniturile rezultate;

(2) Atunci cnd se utilizeaz sisteme i subsisteme compute


(iii) drepturile constatate; rizate pentru contabilitate, sistemele i subsistemele n cauz
sunt descrise integral.

(b) informaii privind modificrile survenite n totalul creditelor


de angajament i de plat disponibile;
Aceast descriere definete coninutul fiecrui cmp de date i
prezint modul n care sistemul trateaz fiecare operaiune. Ea
(c) informaii privind utilizarea totalului creditelor de anga precizeaz modul n care sistemul garanteaz existena unei
jament i de plat disponibile; piste complete de audit pentru fiecare operaiune i pentru
fiecare modificare adus sistemelor i subsistemelor compute
rizate, astfel nct s se poat identifica n orice moment
(d) informaii privind angajamentele restante, angajamentele natura modificrii i persoana care a operat-o.
reportate din exerciiul anterior i angajamentele fcute n
cursul exerciiului.
Descrierea sistemelor i subsistemelor contabile computerizate
indic toate eventualele legturi existente ntre acestea i
(2) n ceea ce privete informaiile privind veniturile, se sistemul contabil central, n special n ceea ce privete transferul
anexeaz, de asemenea, o situaie care prezint, pentru fiecare de date i regularizarea soldurilor.
stat membru, defalcarea sumelor din resurse proprii care nu au
fost nc recuperate la sfritul exerciiului financiar i care fac
obiectul unui ordin de recuperare.
(3) Accesul la sistemele i subsistemele computerizate este
restrns la persoanele incluse pe o list a utilizatorilor autorizai,
Articolul 234 ntocmit i actualizat de fiecare instituie.

Modaliti de transmitere a conturilor


(articolul 148 din Regulamentul financiar) Seciunea 2
Conturile provizorii i conturile finale menionate la articolele Registrele contabile
147 i 148 din Regulamentul financiar pot fi trimise pe cale
electronic. Articolul 237
Registrele contabile
CAPITOLUL 2 (articolul 154 din Regulamentul financiar)
Contabilitatea Fiecare instituie i fiecare organism menionat la articolul 141
din Regulamentul financiar ine un registru-jurnal, o Carte mare
Seciunea 1 i cel puin registre auxiliare pentru debitori, creditori i active
Organizarea contabil fixe, cu excepia cazului n care acestea nu se justific din
considerente care in de raportul cost-beneficiu.
Articolul 235
Organizarea contabil
Registrele contabile sunt formate din documente electronice
(articolul 151 din Regulamentul financiar) identificate de contabil i ofer garanii complete pentru
utilizarea ca dovezi.
(1) Contabilul fiecrei instituii i al fiecrui organism
menionat la articolul 141 din Regulamentul financiar
ntocmete i pstreaz la zi o documentaie care descrie orga
nizarea i procedurile contabile din instituia sau organismul nregistrrile din registrul-jurnal sunt transferate n Cartea mare,
su. detaliate conform planului de conturi menionat la articolul 212.
L 362/86 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

Registrul-jurnal i Cartea mare pot fi divizate n attea jurnale (2) Pentru fiecare tranzacie exprimat ntr-o alt moned
speciale i registre speciale cte sunt necesare pentru nde dect euro se calculeaz i se nregistreaz n contabilitate echi
plinirea cerinelor. valentul n euro.

Intrrile nregistrate n jurnale speciale i n registre speciale sunt


Tranzaciile n valute din conturile care pot fi reevaluate sunt
centralizate cel puin o dat pe lun n registrul-jurnal i n
reevaluate cel puin n momentul fiecrei nchideri.
Cartea mare.

Articolul 238 Aceast reevaluare se efectueaz pe baza cursurilor stabilite n


conformitate cu articolul 6.
Balana de verificare
(articolul 154 din Regulamentul financiar)
Fiecare instituie i organism menionat la articolul 141 din Cursul care trebuie utilizat pentru conversia ntre euro i o alt
Regulamentul financiar ntocmete o balan de verificare moned pentru ntocmirea bilanului la 31 decembrie al anului
pentru toate conturile din contabilitatea general, inclusiv N este cel al ultimei zile lucrtoare din anul N.
conturile nchise n cursul exerciiului, preciznd, pentru
fiecare caz:

(3) Normele contabile ale Uniunii adoptate n temeiul arti


(a) numrul contului; colului 152 din Regulamentul financiar specific normele de
conversie i de reevaluare ce trebuie stabilite n scopul contabi
litii de angajamente.
(b) descrierea;

Articolul 241
(c) totalul sumelor debitoare;
nregistrri contabile
(articolul 154 din Regulamentul financiar)
(d) totalul sumelor creditoare;
Toate nregistrrile contabile precizeaz originea, coninutul i
apartenena fiecrei date i referinele documentelor justificative
relevante.
(e) soldul.

Articolul 239 Articolul 242

Reconcilieri contabile nregistrare n registrul-jurnal

(articolul 154 din Regulamentul financiar) (articolul 154 din Regulamentul financiar)

(1) Datele din Cartea mare se pstreaz i se organizeaz Operaiunile contabile se nregistreaz n registrul-jurnal prin
astfel nct s justifice coninutul fiecrui cont inclus n una dintre urmtoarele metode care nu se exclud reciproc:
balana de verificare.

(a) zi de zi, operaiune cu operaiune;


(2) n ceea ce privete inventarul activelor fixe, se aplic
dispoziiile articolelor 246-253.

(b) sub forma unui rezumat lunar al sumelor totale corespun


Seciunea 3 ztoare operaiunilor, cu condiia s fie pstrate toate docu
mentele care permit verificarea operaiunilor individuale de
nregistrarea zi cu zi.

Articolul 240
nregistrrile n contabilitatea general Articolul 243
(articolul 154 din Regulamentul financiar) Validarea nregistrrilor
(1) nregistrrile se fac utiliznd metoda nregistrrii n (articolul 154 din Regulamentul financiar)
partid dubl, conform creia orice micare sau variaie nre
gistrat n contabilitate este reprezentat de o nregistrare care (1) nregistrrile n registrul-jurnal i n registrele auxiliare
stabilete o echivalen ntre suma debitat i suma creditat n sunt definitivate prin intermediul unei proceduri de validare
diversele conturi afectate de nregistrarea n cauz. care interzice orice modificare sau tergere a nregistrrii.
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/87

(2) O procedur de nchidere destinat s nghee cronologia (a) n cazul cheltuielilor:


nregistrrilor i s garanteze inviolabilitatea acestora este
aplicat cel trziu nainte de prezentarea situaiilor financiare
finale. (i) creditele autorizate n bugetul iniial, creditele introduse
n bugetele rectificative, creditele reportate, creditele
disponibile dup colectarea veniturilor alocate, trans
ferurile de credite i totalul creditelor astfel disponibile;
Seciunea 4
Reconcilierea i verificarea conturilor
(ii) angajamentele i plile aferente exerciiului financiar;
Articolul 244
Reconcilierea conturilor
(b) n cazul veniturilor:
(articolul 154 din Regulamentul financiar)
(1) Soldul conturilor din balana de verificare se reconciliaz
periodic, cel puin la nchiderea exerciiului, cu datele din (i) estimrile din bugetul iniial, estimrile din bugetele
sistemele de gestiune utilizate de ordonatorii de credite pentru rectificative, veniturile alocate i totalul estimrilor
gestionarea activelor i pasivelor i pentru nregistrarea zilnic n astfel determinate;
sistemul contabil.

(ii) drepturile constatate i sumele recuperate pentru


exerciiul financiar n cauz;
(2) Periodic i cel puin de fiecare dat cnd conturile sunt
nchise, contabilul verific dac datele din soldurile bancare
corespund situaiei reale, n special n ceea ce privete:
(c) angajamentele nepltite nc i veniturile nerecuperate nc
reportate din exerciiul financiar anterior.

(a) disponibilitile la bnci, prin reconcilierea extraselor de


cont comunicate de instituiile financiare; Creditele de angajament i creditele de plat menionate la
primul paragraf litera (a) se nregistreaz i se prezint separat.

(b) disponibilitile din cas, prin reconcilierea cu datele din Angajamentele provizorii globale privind Fondul european de
registrul de cas. garantare agricol (denumit n continuare FEGA) i plile cores
punztoare se nregistreaz, de asemenea, n contabilitatea
bugetar.

Conturile de active fixe se revizuiesc n conformitate cu


articolul 250.
Angajamentele n cauz sunt prezentate cu privire la creditele
totale ale FEGA.

(3) Conturile de legturi interinstituionale se reconciliaz


lunar. (2) Contabilitatea bugetar prezint separat:

(a) utilizarea creditelor reportate i a creditelor aferente


(4) Conturile de ateptare se deschid i se revizuiesc anual de exerciiului;
ctre contabil. Aceste conturi sunt sub responsabilitatea ordo
natorului de credite, care trebuie s le verifice i s le nchid ct
mai curnd posibil.
(b) lichidarea angajamentelor restante.

Seciunea 5 n ceea ce privete veniturile, sumele nerecuperate nc din


exerciiul financiar anterior sunt prezentate separat.
Contabilitatea bugetar

Articolul 245
(3) Contabilitatea bugetar poate fi organizat astfel nct s
Coninutul i inerea contabilitii bugetare dezvolte un sistem de contabilitate analitic.
(articolul 156 din Regulamentul financiar)
(1) Contabilitatea bugetar prezint, pentru fiecare subdi (4) Contabilitatea bugetar este inut cu ajutorul sistemelor
viziune din buget: computerizate, n registre sau pe fie.
L 362/88 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

CAPITOLUL 3 unui program anual de verificare, cu excepia imobilizrilor


corporale i necorporale, care sunt verificate cel puin o dat
Inventarierea patrimoniului la trei ani.
Articolul 246
Inventarierea patrimoniului Articolul 251
(articolul 157 din Regulamentul financiar) Revnzarea imobilizrilor corporale
Sistemul de inventariere a patrimoniului este stabilit de ctre (articolul 157 din Regulamentul financiar)
ordonatorul de credite cu asisten tehnic din partea contabi
lului. Acest sistem de inventariere trebuie s furnizeze toate Membrii, funcionarii sau ceilali ageni, precum i orice alt
informaiile necesare pentru inerea contabilitii i conservarea categorie de personal din cadrul instituiilor i al organismelor
activelor. menionate la articolul 141 din Regulamentul financiar nu pot
achiziiona bunuri care sunt revndute de instituiile i orga
nismele n cauz, cu excepia cazului n care bunurile n
cauz sunt revndute prin procedur de atribuire public.
Articolul 247
Conservarea patrimoniului Articolul 252
(articolul 157 din Regulamentul financiar) Procedura de vnzare a imobilizrilor corporale
Fiecare dintre instituiile i organismele menionate la (articolul 157 din Regulamentul financiar)
articolul 141 din Regulamentul financiar adopt dispoziii
privind conservarea activelor incluse n bilanul su i stabilete (1) Vnzrile imobilizrilor corporale fac obiectul unei publi
care sunt departamentele administrative responsabile pentru citi locale adecvate, dac valoarea unitar de achiziie este
sistemul de inventariere. egal sau mai mare de 8 100 EUR. Perioada dintre publicarea
ultimului anun i ncheierea contractului de vnzare este de cel
puin 14 zile calendaristice.

Articolul 248
Vnzrile menionate la primul paragraf fac obiectul unui anun
nregistrarea bunurilor n inventar de vnzare publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dac
(articolul 157 din Regulamentul financiar) valoarea unitar de achiziie este egal sau mai mare de
391 100 EUR. O publicitate adecvat se poate face, de
Toate bunurile achiziionate care au o perioad de utilizare mai asemenea, n presa statelor membre. Perioada dintre data
mare de un an, care nu sunt consumabile i al cror pre de publicrii anunului n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i
achiziionare sau cost de producie este mai mare dect cel ncheierea contractului de vnzare este de cel puin o lun.
indicat n normele contabile ale Uniunii adoptate n temeiul
articolului 152 din Regulamentul financiar sunt nregistrate n
inventar i n conturile de imobilizri. (2) Instituiile i organismele menionate la articolul 141 din
Regulamentul financiar pot renuna la publicitate n cazul n
care costul publicitii depete beneficiul estimat al operaiunii.

Articolul 249
Coninutul inventarului pentru fiecare bun (3) Instituiile i organismele menionate la articolul 141 din
Regulamentul financiar depun ntotdeauna toate eforturile
(articolul 157 din Regulamentul financiar) pentru a obine cel mai bun pre pentru vnzarea imobilizrilor
Inventarul conine o descriere adecvat a fiecrui bun i corporale.
precizeaz amplasarea sau, pentru bunurile mobiliare, serviciul
sau persoana responsabil, data achiziionrii i costul unitar ale
acestuia. (4) Alineatele (1), (2) i (3) nu se aplic vnzrilor ntre
instituiile Uniunii i organismele acestora menionate la
articolul 208 din Regulamentul financiar.

Articolul 250
Articolul 253
Verificrile inventarului pentru bunurile mobiliare
Procedura de nstrinare a imobilizrilor corporale
(articolul 157 din Regulamentul financiar)
(articolul 157 din Regulamentul financiar)
Verificrile inventarului realizate de ctre instituiile i orga
nismele menionate la articolul 141 din Regulamentul Ordonatorul de credite ntocmete o declaraie sau un proces-
financiar se efectueaz astfel nct s se asigure existena fizic verbal ori de cte ori un bun din inventar, inclusiv cldirile, este
a fiecrui bun i corespondena acestuia cu nregistrarea vndut, cedat cu titlu gratuit, casat, nchiriat sau lipsete pentru
relevant din inventar. Aceste verificri se efectueaz n cadrul c a fost pierdut, furat sau din orice alt motiv.
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/89

Declaraia sau procesul-verbal indic n special dac bunul n Articolul 254


cauz trebuie nlocuit pe cheltuiala unui funcionar sau a unui
alt agent al Uniunii sau a unei alte persoane. Inventarul i publicitatea vnzrilor n delegaiile Uniunii
(articolul 157 din Regulamentul financiar)
(1) n cazul delegaiilor Uniunii, inventarele permanente ale
bunurilor mobiliare aparinnd Uniunii se ntocmesc la nivel
local. Acestea sunt trimise periodic departamentelor centrale
Dac se cedeaz cu titlu gratuit bunuri imobiliare sau instalaii n conformitate cu normele adoptate de fiecare instituie.
de mari dimensiuni, trebuie ncheiat un contract, iar cazul
trebuie notificat ntr-un raport anual trimis Parlamentului
European i Consiliului la prezentarea proiectului de buget.
Bunurile mobiliare n tranzit spre delegaiile Uniunii sunt nre
gistrate pe o list provizorie, iar apoi sunt nregistrate n inven
tarele permanente.

Membrii, funcionarii sau ali ageni i orice alt categorie de


personal din cadrul instituiilor i al organismelor menionate la
articolul 141 din Regulamentul financiar nu pot fi beneficiarii (2) Publicitatea pentru vnzarea bunurilor mobiliare ale dele
bunurilor de inventar cedate cu titlu gratuit sau casate. gaiilor Uniunii se face conform uzanelor locale.

PARTEA A DOUA

DISPOZIII SPECIALE

TITLUL I (a) activiti ntreprinse dup procedurile de atribuire a gran


turilor sau de achiziii;
CERCETARE

Articolul 255 (b) activiti n numele unor teri;


Tipuri de operaiuni
(articolul 181 din Regulamentul financiar) (c) activiti ntreprinse n cadrul unui acord administrativ cu
(1) Aciunile directe sunt realizate de ctre instituiile din alte instituii sau cu alte departamente ale Comisiei pentru
cadrul Centrului Comun de Cercetare (denumit n continuare furnizarea de servicii tehnice i tiinifice.
JRC) i, n principiu, sunt finanate integral de la buget.
Acestea constau n:
(2) n cazul n care activitile desfurate de JRC pentru teri
implic achiziii, procedura de achiziie respect principiile
(a) programe de cercetare; transparenei i tratamentului egal.

(b) activiti de cercetare exploratorie; (3) Estimrile creanelor prevzute la articolul 183 alinea
tul (2) din Regulamentul financiar sunt trimise contabilului
(c) activiti de sprijin tiinific i tehnic de natur instituional. pentru a fi nregistrate.

(2) JRC poate participa la aciuni indirecte n condiiile TITLUL II


prevzute la articolul 183 din Regulamentul financiar.
ACIUNI EXTERNE

(3) Estimarea creanelor prevzute la articolul 181 alinea CAPITOLUL I


tul (2) din Regulamentul financiar se trimite contabilului
pentru nregistrare. Dispoziii generale

Articolul 257
Articolul 256
Aciuni care pot fi finanate
Norme suplimentare aplicabile JRC
(articolul 184 din Regulamentul financiar)
(articolul 183 din Regulamentul financiar)
Creditele pentru aciunile menionate n partea II titlul IV
(1) Activitile de natur competitiv desfurate de JRC capitolul 1 din Regulamentul financiar pot finana n special
constau n: contracte de achiziii, granturi, inclusiv subvenii pentru rata
L 362/90 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

dobnzii, mprumuturi speciale, garanii pentru mprumuturi i Raportarea financiar privind operaiunile efectuate de fiecare
asisten financiar, sprijin bugetar i alte forme specifice de fond fiduciar este realizat de dou ori pe an de ctre ordo
ajutor bugetar. natorul de credite.

n fiecare an, fondurile fiduciare fac obiectul unui audit extern


CAPITOLUL II
independent.
Sprijin bugetar i fonduri fiduciare cu donatori multipli

Articolul 258 Consiliul de administraie al fondului fiduciar aprob rapoartele


anuale privind fondul fiduciar elaborate de ordonatorul de
Utilizarea sprijinului bugetar credite, precum i conturile anuale ntocmite de contabil.
(articolul 186 din Regulamentul financiar) Aceste rapoarte sunt anexate la raportul anual al ordonatorului
de credite delegat i sunt prezentate autoritii bugetare n
(1) n cazul n care acest lucru este prevzut n actele de baz cadrul procedurii de descrcare de gestiune a Comisiei.
relevante, Comisia poate utiliza sprijinul bugetar sectorial sau
general ntr-o ar ter, dac sunt ndeplinite urmtoarele
condiii: Normele privind componena consiliului de administraie i
regulamentul intern al acestuia sunt stabilite n actul de
constituire a fondului fiduciar, care este adoptat de Comisie i
(a) gestionarea finanelor publice ale rii partenere este respectat de donatori. Aceste norme asigur o reprezentare echi
suficient de transparent, de fiabil i de eficace; tabil a donatorilor i prevd necesitatea obinerii unui vot
pozitiv din partea Comisiei cu privire la decizia final de
utilizare a fondurilor.
(b) ara partener a pus n practic politici sectoriale sau
naionale suficient de credibile i de relevante; i CAPITOLUL III

Achiziii
(c) ara partener a pus n practic politici macroeconomice Articolul 260
orientate spre stabilitate.
nchirierea cldirilor
(articolul 190 din Regulamentul financiar)
(2) Acordurile ncheiate cu ara partener conin o obligaie
potrivit creia aceast ar trebuie s furnizeze la timp Comisiei Singurele contracte de achiziii de bunuri imobiliare care pot fi
informaii fiabile care s i permit Comisiei s evalueze nde finanate din creditele de funcionare pentru aciuni externe sunt
plinirea condiiilor prevzute la alineatul (1). cele privind nchirierea cldirilor deja construite la data semnrii
contractului de nchiriere. Aceste contracte se public n confor
mitate cu articolul 124.
Articolul 259
Fondurile fiduciare ale Uniunii pentru aciuni externe Articolul 261

(articolul 187 din Regulamentul financiar) Definiii

Contribuiile altor donatori sunt luate n considerare atunci cnd (articolul 190 din Regulamentul financiar)
sunt ncasate n contul bancar specific al fondului fiduciar, la (1) Contractele de achiziii de servicii includ contractele de
valoarea n euro care rezult din conversie la primirea lor n studiu i de asisten tehnic.
contul bancar specific.

Un contract de studiu este un contract de achiziii de servicii


Contribuia Uniunii se transfer n timp util pentru a acoperi ncheiat ntre un furnizor i autoritatea contractant care include
angajamentele juridice ale fondului fiduciar, innd seama n studii pentru identificarea i pregtirea proiectelor, studii de
mod corespunztor de fondurile disponibile furnizate de fezabilitate, studii economice i de pia, studii tehnice i
ceilali donatori. auditri.

Un contract de asisten tehnic este contractul n temeiul


Dobnzile acumulate n contul bancar specific al fondului
cruia furnizorul este nsrcinat s joace un rol consultativ, s
fiduciar sunt investite n fond, cu excepia cazului n care se
gestioneze i s supravegheze un proiect sau s pun la
prevede altfel n actul de constituire a fondului fiduciar
dispoziie consultanii prevzui n contract.
respectiv.

(2) Dac o ar ter dispune de personal de gestiune calificat


Toate tranzaciile efectuate n cursul anului n contul bancar n cadrul departamentelor sale sau n entiti cu participare
menionat la al treilea paragraf sunt contabilizate n mod cores public, contractele pot fi executate direct de ctre aceste depar
punztor n conturile fondului fiduciar. tamente sau entiti n regie proprie.
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/91

Articolul 262 posibil pentru contractele de achiziii de bunuri i de servicii i


ct mai repede posibil dup decizia de autorizare a programului
Dispoziii speciale privind pragurile i modalitile de pentru contracte de achiziii de lucrri.
atribuire a contractelor externe
(articolul 190 din Regulamentul financiar)
(2) n sensul prezentului capitol, anunul de participare se
(1) Articolele 123-126, cu excepia definiiilor, articolul 127 public:
alineatele (3) i (4), articolul 128, articolele 134-137,
articolul 139 alineatele (3)-(6), articolul 148 alineatul (4),
articolul 151 alineatul (2), articolele 152-158, articolele 160 (a) cel puin n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i pe site-ul
i 164 din prezentul regulament nu se aplic n cazul internet pentru invitaii la proceduri de ofertare inter
contractelor de achiziie ncheiate de autoritile contractante naionale;
menionate la articolul 190 alineatul (2) din Regulamentul
financiar sau n numele acestora.
(b) cel puin n monitorul oficial al statului beneficiar sau ntr-o
publicaie echivalent pentru invitaii de participare la
Aplicarea dispoziiilor privind achiziiile din prezentul capitol, proceduri de ofertare locale.
inclusiv controalele corespunztoare care trebuie efectuate de
ordonatorul de credite competent atunci cnd Comisia nu este
Dac anunul de participare este publicat i la nivel local, acesta
autoritatea contractant, face obiectul unei decizii a Comisiei.
trebuie s fie identic cu cel publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene i pe internet i trebuie publicat simultan. Comisia este
(2) n cazul nerespectrii procedurilor prevzute la alinea responsabil de publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
tul (1), cheltuielile cu operaiunile n cauz nu sunt eligibile i pe internet. Dac anunul este publicat la nivel local,
pentru finanare din partea Uniunii. publicarea poate fi fcut de ctre entitile menionate la
articolul 190 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar.

(3) Prezentul capitol nu se aplic autoritilor contractante


(3) Anunul de atribuire se trimite dup semnarea contrac
menionate la articolul 190 alineatul (2) litera (b) din Regula
tului, cu excepia cazului n care, dac mai este necesar,
mentul financiar dac, n urma verificrilor menionate la
contractul a fost declarat secret sau dac execuia contractului
articolul 61 din Regulamentul financiar, Comisia le-a autorizat
trebuie nsoit de msuri speciale de securitate sau dac
s utilizeze propriile proceduri de achiziii.
protecia intereselor eseniale ale Uniunii Europene sau ale
rii beneficiare o impune i n cazul n care publicarea
Articolul 263 anunului de atribuire este considerat a fi inadecvat.

Publicitate i nediscriminare
Articolul 265
(articolele 190 i 191 din Regulamentul financiar)
Praguri i proceduri pentru atribuirea contractelor de
(1) Comisia adopt msurile de aplicare necesare pentru a achiziii de servicii
garanta o participare ct mai larg, n condiii egale, la proce
durile de atribuire competitive pentru atribuirea contractelor (articolul 190 din Regulamentul financiar)
finanate de Uniune. n acest scop, se acord o atenie special: (1) Pragurile i procedurile menionate la articolul 190 din
Regulamentul financiar sunt stabilite dup cum urmeaz pentru
contractele de achiziii de servicii:
(a) asigurrii unei publicri adecvate, n termene rezonabile, a
anunurilor de intenie, a anunurilor de participare i a
anunurilor de atribuire; (a) pentru contracte cu o valoare egal sau mai mare de
300 000 EUR:
(b) eliminrii oricrei practici discriminatorii sau specificaii
tehnice care ar putea s mpiedice o participare larg, n (i) o invitaie de participare la o procedur de ofertare
condiii egale, a tuturor persoanelor fizice sau juridice internaional restrns n sensul articolului 127
menionate la articolul 182 din Regulamentul financiar. alineatul (2) i al articolului 264 alineatul (2) litera (a);

(2) Articolul 265 alineatul (5), articolul 267 alineatul (3) i (ii) o invitaie de participare la o procedur de ofertare
articolul 269 alineatul (4) nu aduc atingere utilizrii achiziiilor internaional deschis n sensul articolului 127
publice electronice. alineatul (2) i al articolului 264 alineatul (2) litera (a);

Articolul 264 (b) pentru contracte cu o valoare mai mic de 300 000 EUR: o
procedur negociat competitiv n sensul alineatului (3) al
Publicitate prezentului articol sau un contract-cadru.
(articolul 190 din Regulamentul financiar)
(1) Anunul de intenie pentru procedurile de ofertare inter Contractele cu o valoare mai mic sau egal cu 20 000 EUR pot
naionale se transmite Oficiului pentru Publicaii ct mai curnd fi atribuite pe baza unei singure oferte.
L 362/92 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

Plile pentru cheltuieli cu o valoare mai mic de sau egal cu (a) adresa de depunere a ofertelor indicat n documentele
2 500 EUR se pot realiza pe baza unei simple facturi, fr aferente procedurii de ofertare;
acceptarea prealabil a unei oferte.
(b) trimiterea la procedura de ofertare la care rspunde ofer
(2) n cadrul procedurii internaionale restrnse menionate tantul;
la alineatul (1) litera (a), anunul de participare precizeaz
numrul de candidai care urmeaz s fie invitai s depun
(c) dac este cazul, numerele loturilor pentru care este depus
oferte. Pentru contractele de achiziii de servicii sunt invitai
oferta;
cel puin patru candidai. Numrul candidailor crora li se
permite s depun oferte trebuie s fie suficient pentru a
asigura o concuren real. (d) fraza A nu se deschide nainte de edina de deschidere a
ofertelor, n limba n care sunt ntocmite documentele
aferente procedurii de ofertare.
Lista candidailor selectai se public pe site-ul internet al
Comisiei.
Dac documentele aferente procedurii de ofertare prevd
desfurarea de interviuri, comitetul de evaluare i poate
n cazul n care numrul candidailor care ndeplinesc criteriile intervieva pe principalii membri ai echipei de experi propuse
de selecie sau nivelurile minime de capacitate este inferior n ofertele acceptabile din punct de vedere tehnic, dup
numrului minim, autoritatea contractant poate invita s elaborarea n scris a concluziilor sale provizorii i nainte de
depun o ofert numai pe acei candidai care ndeplinesc finalizarea definitiv a evalurii ofertelor tehnice. n aceste
criteriile de depunere a unei oferte. cazuri, experii sunt intervievai de comitetul de evaluare, de
preferat mpreun dac formeaz o echip, i la intervale
destul de scurte pentru a permite efectuarea de comparaii.
(3) n cadrul procedurii negociate menionate la alineatul (1) Interviurile se desfoar n conformitate cu un model
litera (b), autoritatea contractant ntocmete o list cu standard convenit n prealabil de ctre comitetul de selecie i
minimum trei ofertani la alegere. Procedura implic o aplicat tuturor experilor sau echipelor invitate la interviu. Data
procedur de atribuire competitiv limitat, fr publicarea i ora interviului trebuie comunicate ofertanilor cu cel puin 10
unui anun i poart denumirea de procedur negociat compe zile calendaristice nainte. n cazuri de for major care
titiv, care nu intr sub incidena articolului 129. mpiedic ofertantul s participe la interviu, acestuia i se
comunic o nou dat i or.
Ofertanii pentru procedura negociat competitiv pot fi alei
dintre cei nscrii pe o list de furnizori care a beneficiat de o (6) Criteriile de atribuire a contractului sunt utilizate pentru
publicitate adecvat, astfel cum se prevede la articolul 136 identificarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere
alineatul (1) litera (b). Aceast list se ntocmete n urma economic.
unei cereri de exprimare a interesului i este valabil o
perioad de cel mult cinci ani de la data publicrii. Aceast
list poate include subliste. Orice persoan interesat poate s Oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic este
i depun candidatura n orice moment pe parcursul perioadei selectat utiliznd un raport de ponderare de 80/20 ntre
de valabilitate a listei, cu excepia ultimelor trei luni din calitatea tehnic i pre. n acest scop:
perioada n cauz. Atunci cnd se atribuie un contract, auto
ritatea contractant invit toi furnizorii nscrii pe lista sau
(a) punctajul acordat pentru ofertele tehnice se nmulete cu
sublista n cauz s depun o ofert.
0,80;

Ofertele sunt deschise i evaluate de un comitet de evaluare care (b) punctajul acordat pentru ofertele financiare se nmulete cu
dispune de expertiza tehnic i administrativ necesar. Membrii 0,20.
comitetului de evaluare trebuie s semneze o declaraie de
imparialitate.
Articolul 266

n cazul n care, n urma consultrii ofertanilor, autoritatea Utilizarea procedurii negociate pentru contracte de
contractant primete o singur ofert valabil din punct de achiziii de servicii
vedere administrativ i tehnic, contractul poate fi atribuit cu (articolul 190 din Regulamentul financiar)
condiia ndeplinirii criteriilor de atribuire.
(1) Pentru contractele de achiziii de servicii, autoritile
contractante pot utiliza procedura negociat pe baza unei
(4) Pentru serviciile juridice n sensul nomenclaturii CPV, singure oferte n urmtoarele cazuri:
autoritile contractante pot utiliza procedura negociat compe
titiv, indiferent de valoarea estimat a contractului.
(a) atunci cnd, din motive de extrem urgen determinate de
evenimente pe care autoritile contractante nu le-ar fi putut
(5) Ofertele se trimit ntr-un pachet sau un plic exterior care prevedea i care, n niciun caz, nu le pot fi imputate
conine dou plicuri sigilate separate, unul purtnd meniunea acestora, termenul-limit pentru procedurile prevzute la
Plicul A Oferta tehnic, iar cellalt, meniunea Plicul B articolul 104 alineatul (1) literele (a), (b) i (c) din Regula
Oferta financiar. Pe plicul exterior se nscriu: mentul financiar nu poate fi respectat;
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/93

(b) atunci cnd serviciile sunt ncredinate unor organisme din ca serviciile suplimentare s nu poat fi separate tehnic i
sectorul public sau unor instituii ori asociaii nonprofit i economic de contractul principal fr inconveniente semni
privesc activiti de natur instituional sau sunt destinate ficative pentru autoritatea contractant, iar valoarea
s acorde asisten populaiilor n domeniul social; cumulat a serviciilor suplimentare s nu fie mai mare de
50 % din valoarea contractului principal;

(c) pentru servicii care reprezint o prelungire a serviciilor deja


demarate, sub rezerva condiiilor prevzute la alineatul (2); (b) servicii suplimentare care constau n repetarea unor servicii
similare celor ncredinate contractantului n cadrul primului
contract, cu condiia ca:
(d) atunci cnd procedura de atribuire sau ncercarea de a
utiliza un contract-cadru a euat, adic dac nu s-a primit
nicio ofert adecvat din punct de vedere calitativ i/sau (i) un anun de participare s fi fost publicat pentru primul
financiar, caz n care, dup anularea procedurii de atribuire, serviciu, iar posibilitatea utilizrii procedurii negociate
autoritatea contractant poate negocia cu unul sau mai pentru noile servicii aferente proiectului i costurile
muli ofertani alei de ea, dintre cei care au participat la estimate s fi fost indicate n mod clar n anunul de
procedura de ofertare, cu condiia s nu fie modificate participare publicat pentru primul serviciu;
substanial condiiile originale de contractare;

(ii) valoarea i durata extinderii contractului s nu


(e) atunci cnd contractul n cauz este ncheiat n urma unui depeasc valoarea i durata contractului iniial.
concurs i, conform normelor aplicabile, acesta trebuie s fie
atribuit solicitantului selectat sau unuia dintre solicitanii
selectai, caz n care toi solicitanii selectai sunt invitai
s participe la negocieri; Articolul 267
Praguri i proceduri pentru atribuirea contractelor de
achiziii de bunuri
(f) atunci cnd, din motive tehnice sau din motive legate de
protecia unor drepturi exclusive, contractul poate fi atribuit (articolul 190 din Regulamentul financiar)
numai unui anumit prestator de servicii; (1) Pentru contractele de achiziii de bunuri, pragurile i
procedurile menionate la articolul 190 din Regulamentul
financiar sunt stabilite dup cum urmeaz:
(g) pentru contractele declarate secrete sau a cror execuie
trebuie nsoit de msuri speciale de securitate sau atunci
cnd protecia intereselor eseniale ale Uniunii sau ale rii (a) pentru contracte cu o valoare egal sau mai mare de
beneficiare o impune; 300 000 EUR: o invitaie de participare la o procedur de
ofertare internaional deschis n sensul articolului 127
alineatul (2) i al articolului 264 alineatul (2) litera (a);
(h) atunci cnd trebuie ncheiat un nou contract n urma rezi
lierii anticipate a unui contract existent.
(b) pentru contracte cu o valoare mai mic de 300 000 EUR:
un contract-cadru; sau:
n sensul prezentului alineat primul paragraf litera (a), se
consider c operaiunile desfurate n situaii de criz
menionate la articolul 190 alineatul (2) sunt asimilate situaiilor
de extrem urgen. Ordonatorul de credite delegat, dac este (i) pentru contracte cu o valoare egal sau mai mare de
cazul n colaborare cu ceilali ordonatori de credite delegai 100 000 EUR, dar mai mic de 300 000 EUR: o
implicai, constat existena unei situaii de extrem urgen i invitaie de participare la o procedur de ofertare
i revizuiete periodic decizia innd cont de principiul bunei local deschis n sensul articolului 127 alineatul (2) i
gestiuni financiare. al articolului 264 alineatul (2) litera (b);

Activitile de natur instituional menionate la primul (ii) pentru contracte cu o valoare mai mic de
paragraf litera (b) includ servicii direct legate de misiunea 100 000 EUR: procedura negociat competitiv n
statutar a organismelor din sectorul public. sensul alineatului (2);

(2) Serviciile care reprezint o extindere a unor servicii deja (c) plile pentru cheltuieli cu o valoare mai mic sau egal cu
demarate, conform alineatului (1) litera (c), sunt urmtoarele: 2 500 EUR se pot realiza pe baza unei simple facturi, fr
acceptarea prealabil a unei oferte.

(a) servicii suplimentare care nu fac obiectul contractului prin


cipal, dar care, datorit unor circumstane neprevzute, au Contractele cu o valoare mai mic sau egal cu 20 000 EUR pot
devenit necesare pentru executarea contractului, cu condiia fi atribuite pe baza unei singure oferte.
L 362/94 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

(2) n cadrul procedurii negociate menionate la prezentul (a) atunci cnd, din motive de extrem urgen determinate de
articol alineatul (1) litera (b) punctul (ii), autoritatea contractant evenimente pe care autoritile contractante nu le-ar fi putut
ntocmete o list cu minimum trei furnizori la alegere. prevedea i care, n nici un caz, nu le pot fi imputate
Procedura implic o procedur de atribuire competitiv acestora, termenul-limit pentru procedurile prevzute la
limitat, fr publicarea unui anun i poart denumirea de articolul 111 alineatul (1) literele (a), (b) i (c) din Regula
procedur negociat competitiv, care nu intr sub incidena mentul financiar nu poate fi respectat;
articolului 129.

Ofertele sunt deschise i evaluate de un comitet de evaluare care (b) atunci cnd se justific prin natura sau caracteristicile
dispune de expertiza tehnic i administrativ necesar. Membrii speciale ale bunurilor, de exemplu, dac executarea
comitetului de evaluare trebuie s semneze o declaraie de contractului este rezervat exclusiv deintorilor de brevete
imparialitate. sau licene de utilizare a brevetelor;

n cazul n care, n urma consultrii furnizorilor, autoritatea


contractant primete o singur ofert valabil din punct de (c) pentru livrri suplimentare de la furnizorul iniial, destinate
vedere administrativ i tehnic, contractul poate fi atribuit cu nlocuirii pariale a produselor sau a instalaiilor de uz
condiia respectrii criteriilor de atribuire. curent sau suplimentrii produselor sau a instalaiilor exis
tente, dac o nlocuire a furnizorului ar obliga autoritatea
contractant s achiziioneze echipamente cu caracteristici
(3) Fiecare ofert tehnic i financiar trebuie introdus tehnice diferite, ceea ce ar conduce la incompatibiliti sau
ntr-un singur plic sigilat, introdus la rndul su ntr-un dificulti tehnice disproporionate n ceea ce privete
pachet sau un plic exterior. Pe plicul din interior se nscriu: funcionarea i ntreinerea;

(a) adresa de depunere a ofertelor indicat n documentele


aferente procedurii de ofertare; (d) atunci cnd procedura de atribuire a euat, adic dac nu s-a
primit nicio ofert adecvat din punct de vedere calitativ sau
(b) trimiterea la procedura de ofertare la care rspunde ofer financiar;
tantul;

(e) pentru contractele declarate secrete sau a cror execuie


(c) dac este cazul, numerele loturilor pentru care este depus
trebuie nsoit de msuri speciale de securitate sau atunci
oferta;
cnd protecia intereselor eseniale ale Uniunii sau ale rii
beneficiare o impune;
(d) fraza A nu se deschide nainte de edina de deschidere a
ofertelor, n limba n care sunt ntocmite documentele
aferente procedurii de ofertare. (f) pentru contracte care vizeaz bunuri cotate i achiziiile
efectuate la o burs de materii prime;
n locul i momentul stabilite n documentele aferente
procedurii de ofertare, ofertele sunt deschise n public de ctre
comitetul de evaluare. La edina public de deschidere a (g) pentru contracte care vizeaz achiziii n condiii deosebit de
ofertelor trebuie anunate numele ofertanilor, preurile oferite, avantajoase, fie de la un furnizor care i nceteaz definitiv
depunerea garaniei de participare necesare i orice alt forma activitile comerciale, fie de la administratori sau lichidatori
litate considerat necesar de ctre autoritatea contractant. ai unui faliment, un acord cu creditorii sau o procedur
similar n conformitate cu legislaia naional;
(4) n cazul unui contract de achiziii de bunuri care nu
implic servicii postvnzare, singurul criteriu de atribuire este
preul. (h) atunci cnd trebuie ncheiat un nou contract n urma rezi
lierii anticipate a unui contract existent.
Atunci cnd propunerile de servicii postvnzare sau de formare
profesional sunt deosebit de importante, este aleas oferta cu
preul cel mai mic sau cea mai avantajoas din punct de vedere n cazurile menionate la primul paragraf litera (d), dup
economic, inndu-se seama n mod adecvat de calitatea tehnic anularea procedurii de atribuire, autoritatea contractant poate
a serviciilor oferite i de preul oferit. negocia cu unul sau mai muli ofertani, la alegere, dintre cei
care au luat parte la invitaia de participare la procedura de
ofertare, cu condiia s nu fie modificate substanial condiiile
Articolul 268 iniiale de contractare.
Utilizarea procedurii negociate pentru contractele de
achiziii de bunuri
(articolul 190 din Regulamentul financiar) (2) n sensul prezentului articol alineatul (1) litera (a), se
consider c operaiunile desfurate n situaii de criz
(1) Contractele de achiziii de bunuri pot fi atribuite prin conform dispoziiilor articolului 190 alineatul (2) sunt
procedur negociat pe baza unei singure oferte n urmtoarele asimilate situaiilor de extrem urgen. Ordonatorul de credite
cazuri: delegat, dac este cazul n colaborare cu
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/95

ceilali ordonatori de credite delegai implicai, stabi vedere administrativ i tehnic, contractul poate fi atribuit cu
lete/constat existena unei situaii de extrem urgen i i condiia ndeplinirii criteriilor de atribuire.
revizuiete periodic decizia innd cont de principiul bunei
gestiuni financiare.
(3) Criteriile de selecie includ capacitatea ofertantului de a
executa contracte similare, n special prin trimitere la lucrri
Articolul 269 executate n ultimii ani. Odat ce selecia este realizat,
ntruct ofertele inadmisibile au fost deja eliminate, singurul
Praguri i proceduri pentru atribuirea contractelor de criteriu de atribuire este preul.
achiziii de lucrri
(articolul 190 din Regulamentul financiar)
(4) Fiecare ofert tehnic i financiar trebuie introdus ntr-
(1) Pentru contractele de achiziii de lucrri, pragurile i un singur plic sigilat, introdus la rndul su ntr-un pachet sau
procedurile menionate la articolul 190 din Regulamentul un plic exterior. Pe plicul din interior se nscriu:
financiar sunt stabilite dup cum urmeaz:

(a) adresa de depunere a ofertelor indicat n documentele


(a) pentru contracte cu o valoare de cel puin 5 000 000 EUR, aferente procedurii de ofertare;
una dintre urmtoarele dou posibiliti:

(b) trimiterea la procedura de ofertare la care rspunde ofer


(i) o invitaie de participare la o procedur de ofertare tantul;
internaional deschis n sensul articolului 127
alineatul (2) i al articolului 264 alineatul (2) litera (a);
(c) dac este cazul, numerele loturilor pentru care este depus
oferta;
(ii) avnd n vedere caracteristicile anumitor lucrri, o
invitaie de participare la o procedur de ofertare inter
naional restrns n sensul articolului 127 alineatul (2)
(d) fraza A nu se deschide nainte de edina de deschidere a
i al articolului 264 alineatul (2) litera (a);
ofertelor, n limba n care sunt ntocmite documentele
aferente procedurii de ofertare.
(b) pentru contracte cu o valoare egal sau mai mare de
300 000 EUR, dar mai mic de 5 000 000 EUR: o
n locul i momentul stabilite n documentele aferente
invitaie de participare la o procedur de ofertare local
procedurii de ofertare, ofertele sunt deschise n public de ctre
deschis n sensul articolului 127 alineatul (2) i al arti
comitetul de evaluare. La edina public de deschidere a ofer
colului 264 alineatul (2) litera (b);
telor, trebuie anunate numele ofertanilor, preurile oferite,
depunerea garaniei de participare necesare i orice alt forma
litate considerat necesar de ctre autoritatea contractant.
(c) pentru contracte cu o valoare mai mic de 300 000 EUR: o
procedur de negociere competitiv n sensul alineatului (2)
din prezentul articol.
Articolul 270
Utilizarea procedurii negociate pentru contractele de
Contractele cu o valoare mai mic sau egal cu 20 000 EUR pot achiziii de lucrri
fi atribuite pe baza unei singure oferte.
(articolul 190 din Regulamentul financiar)
(1) Contractele de achiziii de lucrri pot fi atribuite prin
(2) n cadrul procedurii negociate menionate la prezentul procedur negociat pe baza unei singure oferte n urmtoarele
articol alineatul (1) litera (c), autoritatea contractant ntocmete cazuri:
o list cu cel puin trei contractani, la alegere. Procedura
implic o procedur de atribuire competitiv limitat, fr
publicarea unui anun i poart denumirea de procedur (a) atunci cnd, din motive de extrem urgen determinate de
negociat competitiv, care nu intr sub incidena articolului evenimente pe care autoritile contractante nu le-ar fi putut
129. prevedea i care nu le pot fi imputate acestora, termenul-
limit pentru procedurile prevzute la articolul 111 alinea
tul (1) literele (a), (b) i (c) din Regulamentul financiar nu
Ofertele sunt deschise i evaluate de un comitet de evaluare care poate fi respectat;
dispune de expertiza tehnic i administrativ necesar. Membrii
comitetului de evaluare trebuie s semneze o declaraie de
imparialitate. (b) pentru lucrri suplimentare care nu fac obiectul contractului
iniial, dar care, datorit unor circumstane neprevzute, au
devenit necesare pentru executarea lucrrii descrise n
n cazul n care, n urma consultrii contractanilor, autoritatea contractul iniial, sub rezerva condiiilor prevzute la
contractant primete o singur ofert valabil din punct de alineatul (2);
L 362/96 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

(c) atunci cnd procedura de atribuire a euat, adic atunci cnd Articolul 272
nu s-a primit nicio ofert adecvat din punct de vedere
calitativ sau financiar; Alegerea procedurii de achiziii pentru contracte mixte
(articolul 190 din Regulamentul financiar)
n cazul contractelor care au ca obiect att prestarea de servicii,
(d) pentru contractele declarate secrete sau a cror execuie ct i furnizarea de bunuri sau executarea de lucrri, autoritatea
trebuie nsoit de msuri speciale de securitate ori atunci contractant, dup obinerea acordului din partea Comisiei, dac
cnd protecia intereselor eseniale ale Uniunii sau ale rii aceasta nu este autoritatea contractant, determin pragurile i
beneficiare o impune; procedurile aplicabile prin trimitere la aspectul predominant
evaluat pe baza valorii relative i a importanei operaionale a
diverselor componente ale contractului.
(e) atunci cnd trebuie ncheiat un nou contract n urma rezi
lierii anticipate a unui contract existent.
Articolul 273
Documentele aferente procedurii de ofertare
n sensul prezentului alineat primul paragraf litera (a), se (articolul 190 din Regulamentul financiar)
consider c operaiunile desfurate n situaii de criz
conform dispoziiilor articolului 190 alineatul (2) sunt (1) Documentele aferente procedurii de ofertare menionate
asimilate situaiilor de extrem urgen. Ordonatorul de credite la articolul 138 se ntocmesc pe baza celor mai bune practici
delegat, dac este cazul n colaborare cu ceilali ordonatori de internaionale i n conformitate cu dispoziiile din prezentul
credite delegai implicai, constat existena unei situaii de capitol privind publicitatea i contactele dintre autoritatea
extrem urgen i i revizuiete periodic decizia innd cont contractant i ofertani.
de principiul bunei gestiuni financiare.

(2) Pentru contractele de achiziii de servicii, dosarul aferent


procedurii de ofertare trebuie s conin urmtoarele docu
n cazurile menionate la primul paragraf litera (c), dup mente:
anularea procedurii de atribuire, autoritatea contractant poate
negocia cu unul sau mai muli ofertani, la alegere, dintre cei
care au luat parte la invitaia de participare la procedura de
(a) instruciuni pentru ofertani, care trebuie s precizeze:
ofertare, cu condiia s nu fie modificate substanial condiiile
iniiale de contractare.
(i) tipul de contract;

(2) Lucrrile suplimentare menionate la alineatul (1) litera (b)


sunt atribuite contractantului care execut deja lucrarea: (ii) criteriile de atribuire i ponderea acestora;

(a) atunci cnd aceste lucrri nu pot fi separate din punct de (iii) posibilitatea organizrii de interviuri i calendarul
vedere tehnic i economic de contractul principal fr acestora;
inconveniente semnificative pentru autoritatea contractant;

(iv) dac sunt permise variante;

(b) atunci cnd aceste lucrri, dei separabile de executarea


contractului iniial, sunt strict necesare pentru finalizarea (v) proporia de subcontractare care poate fi autorizat;
acestuia;

(vi) bugetul maxim disponibil pentru contract;


(c) atunci cnd valoarea cumulat a contractelor atribuite
pentru lucrrile suplimentare nu depete 50 % din
valoarea contractului principal. (vii) moneda ofertelor;

(b) lista restrns a candidailor selectai (menionnd inter


Articolul 271
zicerea asocierilor);
Utilizarea procedurii negociate pentru contractele de
achiziii de bunuri imobiliare
(c) condiiile generale pentru contractele de achiziii de servicii;
(articolul 190 din Regulamentul financiar)
Contractele de achiziii de bunuri imobiliare menionate la
articolul 260 pot fi atribuite prin procedur negociat dup (d) condiiile speciale care detaliaz, completeaz sau permit
prospectarea pieei locale. derogri de la condiiile generale;
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/97

(e) termenii de referin care precizeaz calendarul planificat (iii) buna execuie.
pentru proiect i datele estimate de la care principalii
experi trebuie s fie disponibili;
Litera (g) de la primul paragraf nu se aplic atunci cnd, din
cauza unor circumstane excepionale i justificate n mod
(f) centralizatorul preurilor (de completat de ctre ofertant); corespunztor, modelul de contract nu poate fi utilizat.

(g) formularul de ofert; (4) Pentru contractele de achiziii de lucrri, dosarul aferent
procedurii de ofertare trebuie s conin urmtoarele docu
mente:
(h) formularul de contract;

(a) instruciuni pentru ofertani, care trebuie s precizeze:


(i) dup caz, formularele pentru garanii bancare (sau similare)
pentru plata prefinanrii.
(i) criteriile de selecie i atribuire;
Litera (h) de la primul paragraf nu se aplic atunci cnd, din
cauza unor circumstane excepionale i justificate n mod
(ii) dac sunt permise variante;
corespunztor, modelul de contract nu poate fi utilizat.

(3) Pentru contractele de achiziii de bunuri, dosarul aferent (iii) moneda ofertelor;
procedurii de ofertare trebuie s conin urmtoarele docu
mente:
(b) condiiile generale pentru contractele de achiziii de lucrri;

(a) instruciuni pentru ofertani, care trebuie s precizeze:


(c) condiiile speciale care detaliaz, completeaz sau permit
derogri de la condiiile generale;
(i) criteriile de selecie i atribuire;

(d) anexe tehnice coninnd plane, specificaii tehnice i


(ii) dac sunt permise variante; calendarul planificat pentru executarea contractului;

(iii) moneda ofertelor; (e) centralizatorul preurilor (de completat de ctre ofertant) i
defalcarea preurilor;

(b) condiiile generale pentru contractele de achiziii de bunuri;


(f) formularul de ofert;
(c) condiiile speciale care detaliaz, completeaz sau permit
derogri de la condiiile generale; (g) formularul de contract;

(d) o anex tehnic coninnd eventualele plane, specificaii (h) dac este cazul, garanii bancare (sau similare) pentru:
tehnice i calendarul planificat pentru executarea contrac
tului;
(i) oferta;
(e) centralizatorul preurilor (de completat de ctre ofertant) i
defalcarea preurilor; (ii) plata prefinanrilor;

(f) formularul de ofert;


(iii) buna execuie.

(g) formularul de contract;


Litera (g) de la primul paragraf nu se aplic atunci cnd, din
cauza unor circumstane excepionale i justificate n mod
(h) dac este cazul, garanii bancare (sau similare) pentru: corespunztor, modelul de contract nu poate fi utilizat.

(i) oferta; (5) n cazul unor contradicii ntre condiiile speciale


menionate la alineatul (2) litera (d), alineatul (3) litera (c) i
alineatul (4) litera (c) i condiiile generale, prevaleaz condiiile
(ii) plata prefinanrilor; speciale.
L 362/98 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

(6) Atunci cnd autoritile contractante solicit prezentarea sau a solicitrilor de participare, prevzut de autoritatea contrac
unor certificate ntocmite de organisme independente care s tant, este suficient de ndeprtat pentru a acorda prilor inte
ateste respectarea de ctre agentul economic a anumitor resate o perioad rezonabil i adecvat pentru pregtirea i
standarde de asigurare a calitii, acestea se refer la sistemele depunerea ofertelor.
de asigurare a calitii bazate pe standardele europene sau, dac
este cazul, pe standardele internaionale relevante certificate de
organisme care respect standardele europene sau internaionale Pentru contractele de achiziii de servicii, termenul minim dintre
privind certificarea. De asemenea, acestea accept i alte dovezi data de expediere a scrisorii de invitaie de participare la
ale msurilor echivalente de garantare a calitii prezentate de procedura de ofertare i data-limit de primire a ofertelor este
agenii economici. de 50 de zile. Cu toate acestea, n cazuri urgente pot fi auto
rizate alte termene-limit.

Articolul 274 (2) Ofertanii pot adresa ntrebri n scris nainte de data-
Garanii limit pentru primirea ofertelor. Autoritatea contractant
transmite rspunsurile la ntrebri nainte de data-limit pentru
(articolul 190 din Regulamentul financiar) primirea ofertelor.
(1) Prin derogare de la articolul 163, garaniile depuse n
avans se exprim n euro sau n moneda contractului pe care (3) n procedurile internaionale restrnse, termenul-limit
l acoper. pentru primirea cererilor de participare este de cel puin 30
de zile de la data publicrii anunului de participare. Perioada
dintre data expedierii scrisorii de invitaie i data-limit pentru
(2) Autoritatea contractant poate s solicite o garanie de primirea ofertelor este de cel puin 50 de zile. Cu toate acestea,
participare la procedura de ofertare, n sensul prezentului n anumite cazuri excepionale, pot fi autorizate alte termene-
capitol, reprezentnd 1 %-2 % din valoarea total a contractului limit.
pentru contractele de achiziii de bunuri i de lucrri; garania
respect dispoziiile articolului 163 i se elibereaz la semnarea
(4) n procedurile internaionale deschise, termenele-limit
contractului. Garania se reine dac o ofert depus pn la
pentru primirea ofertelor, calculate de la data trimiterii
data-limit de depunere este retras ulterior.
anunului de participare, sunt de cel puin:

(3) Autoritatea contractant poate solicita o garanie de bun (a) 90 de zile pentru contractele de achiziii de lucrri;
execuie pentru o sum stabilit n dosarul aferent procedurii de
ofertare, care corespunde unui procent cuprins ntre 5 % i 10 %
din valoarea total a contractului pentru contractele de achiziii (b) 60 de zile pentru contractele de achiziii de bunuri.
de bunuri i de lucrri. Aceast garanie se stabilete pe baza
unor criterii obiective, precum tipul i valoarea contractului.
Cu toate acestea, n anumite cazuri excepionale, pot fi auto
rizate alte termene-limit.

Cu toate acestea, se solicit o garanie de bun execuie atunci


cnd se depesc urmtoarele praguri: (5) n procedurile locale deschise, termenele-limit pentru
primirea ofertelor, calculate de la data trimiterii anunului de
participare, sunt de cel puin:

(a) 345 000 EUR pentru contractele de achiziii de lucrri;


(a) 60 de zile pentru contractele de achiziii de lucrri;

(b) 150 000 EUR pentru contractele de achiziii de bunuri. (b) 30 de zile pentru contractele de achiziii de bunuri.

Garania rmne valabil cel puin pn la recepia final a Cu toate acestea, n anumite cazuri excepionale, pot fi auto
bunurilor i a lucrrilor. n cazul n care contractul nu este rizate alte termene-limit.
respectat n mod corespunztor, se reine ntreaga garanie.
(6) Pentru procedurile negociate competitive menionate la
articolul 265 alineatul (1) litera (b), la articolul 267 alineatul (1)
Articolul 275 litera (c) i la articolul 269 alineatul (1) litera (c), candidaii
trebuie s poat avea cel puin 30 de zile de la data de
Termenele-limit pentru proceduri expediere a scrisorii de invitaie de participare la procedura de
(articolul 190 din Regulamentul financiar) ofertare n care s i prezinte ofertele.

(1) Ofertele trebuie s ajung la autoritatea contractant la


adresa i pn la data i ora indicate n invitaia de participare la (7) Termenele-limit precizate la alineatele (1)-(6) sunt
procedura de ofertare. Termenul-limit pentru primirea ofertelor exprimate n zile calendaristice.
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/99

Articolul 276 (a) Oficiul pentru Publicaii;


Comitetul de evaluare
(articolul 190 din Regulamentul financiar)
(b) Oficiul European de Lupt Antifraud;
(1) Toate solicitrile de participare i ofertele declarate
conforme cu cerinele sunt evaluate i ierarhizate de ctre un
comitet de evaluare pe baza criteriilor de excludere, de selecie i
de atribuire anunate n prealabil. Acest comitet este format (c) Oficiul European pentru Selecia Personalului i coala
dintr-un numr impar de membri, cel puin trei, care dispun European de Administraie, care depinde din punct de
de expertiza tehnic i administrativ necesar pentru evaluarea vedere administrativ de acesta;
ofertelor.

(2) n cazul n care Comisia nu este autoritatea contractant, (d) Oficiul pentru Administrarea i Plata Drepturilor Individuale;
aceasta poate solicita s primeasc o copie a documentelor
aferente procedurii de ofertare, a ofertelor, a evalurii ofertelor
i a contractelor semnate. De asemenea, Comisia poate participa
n calitate de observator la deschiderea i evaluarea ofertelor. (e) Oficiul pentru Infrastructur i Logistic la Bruxelles i
Oficiul pentru Infrastructur i Logistic la Luxemburg.

(3) Ofertele care nu conin toate elementele eseniale soli


citate n documentele aferente procedurii de ofertare sau care
nu corespund cerinelor speciale prevzute sunt eliminate. Una sau mai multe instituii pot nfiina oficii suplimentare cu
condiia ca nfiinarea acestora s fie justificat de studiul de
rentabilitate i s garanteze vizibilitatea aciunii Uniunii.
Cu toate acestea, comitetul de evaluare sau autoritatea
contractant poate solicita candidailor sau ofertanilor s
furnizeze materiale suplimentare sau s clarifice documentele
Articolul 279
explicative depuse n legtur cu criteriile de excludere, de
selecie i de atribuire, n intervalul de timp specificat de Delegri din partea instituiilor ctre oficii
aceasta i avnd n vedere principiul egalitii de tratament. interinstituionale europene
(articolele 195 i 199 din Regulamentul financiar)
(4) n cazul unor oferte cu preuri anormal de mici, potrivit Fiecare instituie este responsabil de angajamentele bugetare.
articolului 151, comitetul solicit clarificrile necesare privind Instituiile pot delega directorului oficiului interinstituional
coninutul ofertei. european n cauz toate actele ulterioare, n special angaja
mentele juridice, validarea cheltuielilor, autorizarea plilor i
executarea veniturilor, i stabilete limitele i condiiile acestor
(5) Obligaia de a institui un comitet de evaluare poate fi delegri de competene.
eliminat n cazul procedurilor cu o valoare mai mic sau
egal cu 20 000 EUR.

Articolul 280
CAPITOLUL IV
Norme speciale privind Oficiul pentru Publicaii
Granturi
(articolele 195 i 199 din Regulamentul financiar)
Articolul 277
n ceea ce privete Oficiul pentru Publicaii, fiecare instituie
Finanarea integral decide asupra politicii sale n materie de publicare. Veniturile
nete rezultate din vnzarea publicaiilor se reutilizeaz ca
(articolul 192 din Regulamentul financiar) venituri alocate de ctre instituia care este autorul publicaiilor
n cazul derogrii de la cerina de cofinanare, motivele derogrii n cauz, n conformitate cu articolul 21 din Regulamentul
sunt precizate n decizia de atribuire. financiar.

TITLUL III
Articolul 281
OFICIILE EUROPENE
Delegarea anumitor sarcini de ctre contabil
Articolul 278 (articolul 196 din Regulamentul financiar)
Oficiile europene i nfiinarea de oficii suplimentare Contabilul Comisiei, hotrnd la propunerea comitetului de
(articolul 195 din Regulamentul financiar) conducere al oficiului n cauz, poate delega unui membru al
personalului oficiului unele dintre sarcinile sale de colectare a
Oficiile menionate la articolul 195 din Regulamentul financiar veniturilor i de plat a cheltuielilor efectuate direct de ctre
sunt urmtoarele: oficiul n cauz.
L 362/100 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

Articolul 282 Articolul 286


Trezoreria conturile bancare Cldiri
(articolul 196 din Regulamentul financiar) (articolul 203 din Regulamentul financiar)
Pentru acoperirea necesarului de numerar al unui oficiu interin (1) Cheltuielile menionate la articolul 203 alineatul (3)
stituional, Comisia, hotrnd pe baza unei propuneri a comi litera (a) din Regulamentul financiar includ costurile de
tetului de conducere, poate deschide conturi bancare sau conturi amenajare a cldirilor. Acestea nu includ taxele.
curente potale n numele su. Soldul anual de trezorerie se
regularizeaz i se ajusteaz ntre oficiul n cauz i Comisie
la sfritul exerciiului financiar. (2) Procedura de informare rapid prevzut la articolul 203
alineatul (4) din Regulamentul financiar i procedura de
aprobare prealabil prevzut la articolul 203 alineatul (5) din
Regulamentul financiar nu se aplic n cazul achiziionrii de
TITLUL IV terenuri cu titlu gratuit sau pentru o sum simbolic.
CREDITE ADMINISTRATIVE
(3) Procedurile de informare rapid i de aprobare prealabil
Articolul 283
prevzute la articolul 203 alineatele (3)-(7) din Regulamentul
Dispoziii generale financiar nu se aplic n cazul cldirilor rezideniale. Parlamentul
European i Consiliul pot solicita din partea instituiei respon
(articolul 201 din Regulamentul financiar) sabile orice informaie referitoare la cldirile rezideniale.
Creditele administrative reglementate de prezentul titlu sunt cele
stabilite la articolul 41 din Regulamentul financiar.
(4) n circumstane politice excepionale sau urgente,
procedura de informare rapid menionat la articolul 203
alineatul (4) din Regulamentul financiar referitoare la proiectele
Angajamentele bugetare corespunztoare creditelor adminis imobiliare ale delegaiilor sau oficiilor Uniunii n ri tere pot fi
trative care, prin natura lor, sunt comune pentru mai multe transmise mpreun cu proiectul imobiliar n temeiul articolului
titluri i care sunt gestionate global pot fi nregistrate global 203 alineatul (5) din Regulamentul financiar. n astfel de cazuri,
n contabilitatea bugetar n funcie de clasificarea sintetic pe procedurile de informare rapid i de aprobare prealabil se
tipuri menionat la articolul 25. aplic n cel mai scurt timp posibil.

(5) Procedura de aprobare prealabil prevzut la


Cheltuielile corespunztoare se nscriu la liniile bugetare pentru articolul 203 alineatele (5) i (6) din Regulamentul financiar
fiecare titlu n funcie de aceeai distribuie ca pentru credite. nu se aplic n cazul contractelor sau al studiilor pregtitoare
necesare pentru evaluarea detaliat a costurilor i finanarea
proiectului imobiliar.

Articolul 284
(6) Limitele de 750 000 EUR sau 3 000 000 EUR menionate
Garaniile locative la articolul 203 alineatul (7) punctele (ii), (iii) i (iv) din Regu
(articolul 201 din Regulamentul financiar) lamentul financiar includ costurile de amenajare a cldirii. n
cazul chiriilor i al contractelor de uzufruct, limitele n cauz
Instituiile furnizeaz garanii locative sub form de garanii iau n considerare costurile de amenajare a cldirii, dar nu i
bancare sau depozite n conturi bancare blocate n numele celelalte taxe.
instituiei sau al locatorului, exprimate n euro, cu excepia
unor cazuri justificate corespunztor.
(7) La un an de la data punerii n aplicare a Regulamentului
financiar, Comisia prezint un raport cu privire la aplicarea
procedurilor prevzute la articolul 203 alineatele (3)-(8) din
Cu toate acestea, atunci cnd, n cazul operaiunilor din ri Regulamentul financiar.
tere, nu este posibil utilizarea uneia dintre formele de
garanii locative, ordonatorul de credite competent poate
accepta alte forme cu condiia ca aceste forme s asigure o TITLUL V
protecie echivalent a intereselor financiare ale Uniunii.
EXPERI

Articolul 287
Articolul 285
Experi externi remunerai
Avansurile pltite personalului i membrilor instituiilor
(articolul 204 din Regulamentul financiar)
(articolul 201 din Regulamentul financiar)
(1) Pentru valori inferioare pragurilor prevzute la
Personalului i membrilor instituiilor li se pot plti avansuri, n articolul 170 alineatul (1), se pot selecta experi externi remu
conformitate cu condiiile prevzute n Statutul personalului. nerai pe baza procedurii stabilite la alineatul (2).
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/101

(2) O cerere de exprimare a interesului se public n Jurnalul (d) ora i data operaiunii electronice trebuie s fie stabilite cu
Oficial al Uniunii Europene sau, n cazul n care este necesar s se exactitate;
asigure publicitate n rndul candidailor poteniali, pe site-ul
internet al instituiei n cauz.
(e) integritatea documentelor trebuie pstrat;

Cererea de exprimare a interesului cuprinde o descriere a sarci (f) disponibilitatea documentelor trebuie pstrat;
nilor, durata acestora i condiiile de remunerare stabilite. Aceste
condiii se pot baza pe preuri unitare.
(g) dup caz, caracterul confidenial al documentelor trebuie
pstrat;
n urma cererii de exprimare a interesului se ntocmete o list
de experi. Aceasta este valabil cel mult cinci ani de la data
publicrii sau pe durata unui program multianual legat de (h) protecia datelor cu caracter personal trebuie asigurat n
sarcinile n cauz. conformitate cu cerinele Regulamentului (CE) nr. 45/2001.

(3) Orice persoan fizic interesat poate s i depun candi Datele transmise sau primite prin intermediul unui astfel de
datura n orice moment pe parcursul validitii listei, cu excepia sistem se bucur de prezumia legal a integritii datelor i a
ultimelor trei luni din perioada n cauz. Experii externi remu exactitii datei i a orei de transmitere sau de primire a datelor
nerai nu sunt selectai pentru a ndeplini sarcinile menionate la indicate de sistem.
articolul 204 din Regulamentul financiar n cazul n care se
gsesc ntr-una dintre situaiile de excludere menionate la arti Un document transmis sau notificat prin intermediul unui astfel
colele 106 i 107 din Regulamentul financiar. de sistem este considerat ca fiind echivalent cu un document pe
suport de hrtie, este admisibil ca prob n procedurile judiciare,
se consider original i se bucur de prezumia legal a auten
(4) Toate schimburile de informaii cu experii selectai, ticitii i integritii sale, cu condiia ca acesta s nu conin
inclusiv ncheierea de contracte i orice modificare a acestora, niciun element dinamic n msur s permit modificarea sa
pot fi realizate prin intermediul unor sisteme de schimb de automat.
informaii electronice instituite de instituia n cauz.

Semnturile electronice menionate la al doilea paragraf litera (b)


Aceste sisteme respect urmtoarele cerine: au efectul juridic echivalent al semnturilor olografe.

(a) numai persoanele autorizate pot avea acces la sistem i la (5) Lista de experi i obiectul sarcinilor se public anual.
documentele transmise prin intermediul su; Remuneraia se public n cazul n care aceasta depete
15 000 EUR pentru sarcina ndeplinit.

(b) numai persoanele autorizate pot semna sau transmite elec


tronic un document prin intermediul sistemului; (6) Alineatul (5) nu se aplic n cazul n care o astfel de
publicare risc s amenine drepturile i libertile persoanelor
n cauz, astfel cum sunt protejate acestea de Carta drepturilor
(c) persoanele autorizate trebuie identificate n cadrul sistemului fundamentale a Uniunii Europene, sau risc s prejudicieze inte
prin mijloacele convenite; resele comerciale ale experilor.

PARTEA III

DISPOZIII FINALE I TRANZITORII

Articolul 288 anteriori, n cazul n care ordonatorul de credite competent


decide astfel, innd seama n mod adecvat de principiile
Dispoziii tranzitorii egalitii de tratament i transparenei.
Articolele 35-43 din Regulamentul (CE, Euratom)
nr. 2342/2002 se aplic n continuare angajamentelor asumate
pn la 31 decembrie 2013. Articolele 33-44 din prezentul Articolul 289
regulament se aplic doar angajamentelor asumate ncepnd Abrogare
cu 1 ianuarie 2014.
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 se abrog.

Titlul VI din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 poate


continua s se aplice acordurilor de grant semnate i deciziilor Trimiterile la regulamentul abrogat se interpreteaz ca trimiteri
de grant notificate pn la 31 decembrie 2013 n cadrul anga la prezentul regulament i se citesc n conformitate cu tabelul de
jamentelor globale din bugetul pentru 2012 sau pentru anii coresponden din anex.
L 362/102 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

Articolul 290

Intrarea n vigoare
Prezentul regulament intr n vigoare n ziua urmtoare datei publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplic de la 1 ianuarie 2013.

Cu toate acestea, articolele 216-226 se aplic de la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 octombrie 2012.

Pentru Comisie
Preedintele
Jos Manuel BARROSO
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/103

ANEX

Tabel de coresponden

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 Prezentul regulament

Articolul 1 Articolul 1

Articolul 4a Articolul 2

Articolul 5 Articolul 3

Articolul 6 Articolul 4

Articolul 7 Articolul 5

Articolul 8 Articolul 6

Articolul 10 Articolul 7

Articolul 11 Articolul 8

Articolul 12 Articolul 9

Articolul 13 Articolul 10

Articolul 13a Articolul 11

Articolul 15 Articolul 12

Articolul 17 Articolul 13

Articolul 17a Articolul 14

Articolul 18 Articolul 15

Articolul 19 Articolul 16

Articolul 20 Articolul 17

Articolul 21 Articolul 18

Articolul 22 Articolul 19

Articolul 23 Articolul 20

Articolul 21

Articolul 22

Articolul 23

Articolul 26 Articolul 24

Articolul 27 Articolul 25

Articolul 28 Articolul 26

Articolul 29 Articolul 27

Articolul 30 Articolul 28

Articolul 43a Articolul 29

Articolul 32a Articolul 30

Articolul 33 Articolul 31
L 362/104 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 Prezentul regulament

Articolul 34 Articolul 32

Articolul 33

Articolul 36 Articolul 34

Articolul 37 Articolul 35

Articolul 40 Articolul 36

Articolul 35a Articolul 37

Articolul 38

Articolul 39

Articolul 41 Articolul 40

Articolul 41

Articolul 42 Articolul 42

Articolul 43 Articolul 43

Articolul 39 Articolul 44

Articolul 44 Articolul 45

Articolul 45 Articolul 46

Articolul 46 Articolul 47

Articolul 49 Articolul 48

Articolul 47 Articolul 49

Articolul 50 Articolul 50

Articolul 51 Articolul 51

Articolul 53 Articolul 52

Articolul 54 Articolul 53

Articolul 55 Articolul 54

Articolul 56 Articolul 55

Articolul 57 Articolul 56

Articolul 58 Articolul 57

Articolul 59 Articolul 58

Articolul 60 Articolul 59

Articolul 61 Articolul 60

Articolul 62 Articolul 61

Articolul 63 Articolul 62

Articolul 64 Articolul 63

Articolul 65 Articolul 64
31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/105

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 Prezentul regulament

Articolul 255 Articolul 65

Articolul 66 Articolul 66

Articolul 67 Articolul 67

Articolul 68 Articolul 68

Articolul 69 Articolul 69

Articolul 70 Articolul 70

Articolul 71 Articolul 71

Articolul 254 Articolul 72

Articolul 73

Articolul 72 Articolul 74

Articolul 74 Articolul 75

Articolul 75 Articolul 76

Articolul 73 Articolul 77

Articolul 76 Articolul 78

Articolul 77 Articolul 79

Articolul 78 Articolul 80

Articolul 79 Articolul 81

Articolul 80 Articolul 82

Articolul 86 Articolul 83

Articolul 81 Articolul 84

Articolul 85

Articolul 82 Articolul 86

Articolul 83 Articolul 87

Articolul 84 Articolul 88

Articolul 85 Articolul 89

Articolul 85a Articolul 90

Articolul 87 Articolul 91

Articolul 88 Articolul 92

Articolul 85b Articolul 93

Articolul 90 Articolul 94

Articolul 91 Articolul 95

Articolul 92 Articolul 96

Articolul 94 Articolul 97
L 362/106 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 Prezentul regulament

Articolul 96 Articolul 98

Articolul 95 Articolul 99

Articolul 97 Articolul 100

Articolul 101

Articolul 98 Articolul 102

Articolul 99 Articolul 103

Articolul 100 Articolul 104

Articolul 101 Articolul 105

Articolul 106

Articolul 102 Articolul 107

Articolul 103 Articolul 108

Articolul 105 Articolul 109

Articolul 104 Articolul 110

Articolul 106 Articolul 111

Articolul 107 Articolul 112

Articolul 108 Articolul 113

Articolul 109 Articolul 114

Articolul 110 Articolul 115

Articolul 111 Articolul 116

Articolul 112 Articolul 117

Articolul 113 Articolul 118

Articolul 114 Articolul 119

Articolul 115 Articolul 120

Articolul 116 Articolul 121

Articolul 117 Articolul 122

Articolul 118 Articolul 123

Articolul 119 Articolul 124

Articolul 120 Articolul 125

Articolul 121 Articolul 126

Articolul 122 Articolul 127

Articolul 123 Articolul 128

Articolul 124 Articolul 129

Articolul 125 Articolul 130


31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/107

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 Prezentul regulament

Articolul 125a Articolul 131

Articolul 125b Articolul 132

Articolul 125c Articolul 133

Articolul 126 Articolul 134

Articolul 127 Articolul 135

Articolul 128 Articolul 136

Articolul 129 Articolul 137

Articolul 130 Articolul 138

Articolul 131 Articolul 139

Articolul 132 Articolul 140

Articolul 133 Articolul 141

Articolul 133a Articolul 142

Articolul 134 Articolul 143

Articolul 134a Articolul 144

Articolul 134b Articolul 145

Articolul 135 Articolul 146

Articolul 136 Articolul 147

Articolul 137 Articolul 148

Articolul 138 Articolul 149

Articolul 138a Articolul 150

Articolul 139 Articolul 151

Articolul 140 Articolul 152

Articolul 141 Articolul 153

Articolul 142 Articolul 154

Articolul 143 Articolul 155

Articolul 144 Articolul 156

Articolul 145 Articolul 157

Articolul 146 Articolul 158

Articolul 147 Articolul 159

Articolul 148 Articolul 160

Articolul 149 Articolul 161

Articolul 149a Articolul 162

Articolul 150 Articolul 163


L 362/108 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 Prezentul regulament

Articolul 151 Articolul 164

Articolul 152 Articolul 165

Articolul 153 Articolul 166

Articolul 154 Articolul 167

Articolul 155 Articolul 168

Articolul 156 Articolul 169

Articolul 158 Articolul 170

Articolul 158a Articolul 171

Articolul 159 Articolul 172

Articolul 160a Articolul 173

Articolul 160e Articolul 174

Articolul 160f Articolul 175

Articolul 161 Articolul 176

Articolul 162 Articolul 177

Articolul 163 Articolul 178

Articolul 179

Articolul 164 Articolul 180

Articolul 180a Articolul 181

Articolul 181 Articolul 182

Articolul 165a Articolul 183

Articolul 165 Articolul 184

Articolul 185

Articolul 236 alineatul (1) Articolul 186

Articolul 172a Articolul 187

Articolul 166 Articolul 188

Articolul 167 Articolul 189

Articolul 168 Articolul 190

Articolul 169 Articolul 191

Articolul 169a Articolul 192

Articolul 170 Articolul 193

Articolul 171 Articolul 194

Articolul 172c Articolul 195

Articolul 173 Articolul 196


31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/109

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 Prezentul regulament

Articolul 174 Articolul 197

Articolul 174a Articolul 198

Articolul 199

Articolul 175 Articolul 200

Articolul 175a Articolul 201

Articolul 176 Articolul 202

Articolul 177 Articolul 203

Articolul 178 Articolul 204

Articolul 179 Articolul 205

Articolul 182 Articolul 206

Articolul 180 Articolul 207

Articolul 183 Articolul 208

Articolul 184 Articolul 209

Articolul 184a Articolul 210

Articolul 211

Articolul 212

Articolul 213

Articolul 214

Articolul 215

Articolul 216

Articolul 217

Articolul 218

Articolul 219

Articolul 220

Articolul 221

Articolul 222

Articolul 223

Articolul 224

Articolul 225

Articolul 226

Articolul 185 Articolul 227

Articolul 186 Articolul 228

Articolul 215 Articolul 229


L 362/110 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.12.2012

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 Prezentul regulament

Articolul 199 Articolul 230

Articolul 201 Articolul 231

Articolul 203 Articolul 232

Articolul 205 Articolul 233

Articolul 234

Articolul 207 Articolul 235

Articolul 208 Articolul 236

Articolul 209 Articolul 237

Articolul 210 Articolul 238

Articolul 211 Articolul 239

Articolul 213 Articolul 240

Articolul 214 Articolul 241

Articolul 216 Articolul 242

Articolul 217 Articolul 243

Articolul 218 Articolul 244

Articolul 219 Articolul 245

Articolul 220 Articolul 246

Articolul 221 Articolul 247

Articolul 222 Articolul 248

Articolul 223 Articolul 249

Articolul 224 Articolul 250

Articolul 225 Articolul 251

Articolul 226 Articolul 252

Articolul 227 Articolul 253

Articolul 256 Articolul 254

Articolul 229 Articolul 255

Articolul 230 Articolul 256

Articolul 231 Articolul 257

Articolul 258

Articolul 259

Articolul 235 Articolul 260

Articolul 236 Articolul 261

Articolul 237 Articolul 262


31.12.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 362/111

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 Prezentul regulament

Articolul 239 Articolul 263

Articolul 240 Articolul 264

Articolul 241 Articolul 265

Articolul 242 Articolul 266

Articolul 243 Articolul 267

Articolul 244 Articolul 268

Articolul 245 Articolul 269

Articolul 246 Articolul 270

Articolul 247 Articolul 271

Articolul 248 Articolul 272

Articolul 249 Articolul 273

Articolul 250 Articolul 274

Articolul 251 Articolul 275

Articolul 252 Articolul 276

Articolul 253 Articolul 277

Articolul 257 Articolul 278

Articolul 258 Articolul 279

Articolul 258a Articolul 280

Articolul 259 Articolul 281

Articolul 260 Articolul 282

Articolul 262 Articolul 283

Articolul 264 Articolul 284

Articolul 265 Articolul 285

Articolul 263 Articolul 286

Articolul 265a Articolul 287

Articolul 288

Articolul 272 Articolul 289

Articolul 273 Articolul 290

S-ar putea să vă placă și