Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea Al. I.

Cuza
Facultatea de Științe Social-Politice

Dosar de practică
Administrație publică locală
Consiliul Județean Iași
A. Prezentarea instituției

Anul 1992 a marcat evoluţia administrativ-politică a ţării, prin alegerea democratică a


consiliilor judeţene ca organe alese ale puterii de stat. Astfel Consiliul Judeţean Iaşi a fost
înfiinţat la data de 22 aprilie 1992 antrenând bunul mers al ţării, fiind constituit după principiul
respectării drepturilor omului, deschizând drumul către o societate de nivel european.
Consiliul Judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel
judeţean, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării
serviciilor publice de interes judeţean şi este compus din consilieri aleşi prin vot universal egal,
direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de Legea pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale nr. 67/2004.
Judeţul Iaşi face parte din categoria celor de gradul I, avănd 89 de localităţii între care 2
municipii şi 2 oraşe, cu un număr de peste 850.000 de locuitori, fiind inclus în rândul celor cu 45
de consilieri aleşi. Unul dintre aspectele esenţiale care se remarcă asupta activilăţii Consiliului
Judeţean, în decursul celor paisprezece ani de existenţă, este exerciţiul democratic al aleşilor
locali care funcţionează pe principiul libertăţii de exprimare, având în centrul atenţiei interesul
excluiv al cetăţianului.

A.1 Metode de organizare a activităţii

a. Metoda utilizării de formulare prin intermediul acestei metode organizaţia administrativă îşi
procură datele strict necesare pentru rezolvarea unei probleme şi soluţionează într-o manieră
simplă şi rapidă cererile cetăţenilor. Utilizarea de formulare este raţională pentru că evită
repetarea aceluiaşi text de mai multe ori şi nu încarcă instituţiile publice cu examinarea unor date
inutile. Însă utilizarea excesivă a formularelor în activitatea de administraţie publică nu mai este
raţională. În unele cazuri formularele ascund particularităţile cazului concret şi nu sunt în stare să
evidenţieze complexitatea unei probleme sociale, în plus dacă sunt folosite excesiv formularele
înstrăinează administraţia de problemele cetăţeanului şi conduc la o administraţie mecanică fără
corespondenţă în viaţa reală şi la consumuri foarte mari de resurse.

b. Metoda colectării datelor, prin această metodă se asigură rezolvarea cererilor. Activitatea de
rezolvare a unei cereri coincide cu circuitul acesteia între diferitele compartimente administrative
care trebuie realizat în mod raţional. Un circuit raţional se bazează pe o metodă de lucru adecvată
prin care se colectează datele necesare pentru soluţionarea rapidă şi eficientă a unei probleme cu
un consum redus de resurse pentru administraţie şi cetăţean.

c. Metoda repartizării lucrărilor şi funcţionarilor în instituţiile publice; Activitatea unei instituţii


publice este condusă de şeful acesteia care răspunde de organizarea ei raţionala şi eficientă. Este
greşită concepţia conform căreia şeful trebuie să facă toate lucrările instituţiei, el trebuie să se
ocupe numai de acele lucrări care nu pot fi date spre soluţionate altor persoane. Unii funcţionari
lucrează cu publicul la ghişeu în timp ce alţii lucrează direct cu publicul.

d. Metoda consfătuirilor, această metodă reprezintă o modalitate de soluţionare şi de clarificare a


unor aspecte administrative. Consfătuirile consumă mult timp mai ales pentru funcţiile de
conducere, dacă aceştia participă la mai multe consfătuiri succesive nu mai au timpul necesar
pentru a transmite subordonaţilor anumite instrucţiuni detaliate.

A.2 Principiile de organizare şi funcţionare a activităţilor

- Administraţia se află în serviciul cetăţeanului;


- Administraţia are ca scop satisfacerea interesului public;
- Administraţia trebuie să se adapteze la mediu;
- Cunoaşterea cerinţelor actuale şi prevederea celor viitoare;
- Respectarea normelor de drept;
- Creşterea profesionalismului funcţionarilor publici;

B. Structura organizatorică

Consiliul judeţean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege
organică, în caz de război sau de catastrofă.
           În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu votul majorităţii
membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi
funcţionare a consiliului cere o altă majoritate.
           Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni.
 
           B.1 Preşedintele consiliului judeţean reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi
publice, cu persoanele fizice şi juridice române şi străine, precum şi în justiţie.
           Preşedintele consiliului judeţean răspunde în faţa alegătorilor de buna funcţionare a
administraţiei publice judeţene.
           Aparatul de specialitate al consiliului judeţean este subordonat preşedintelui acestuia.
Funcţionarii din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean se bucură de stabilitate în
funcţie, în condiţiile legii.
           Preşedintele consiliului judeţean răspunde de buna funcţionare a aparatului de specialitate
al consiliului judeţean, pe care îl conduce. Coordonarea unor compartimente din aparatul de
specialitate poate fi delegată, prin dispoziţie a preşedintelui consiliului judeţean,
vicepreşedinţilor sau altor persoane, în condiţiile legii.
Preşedintele consiliului judeţean asigură respectarea prevederilor Constituţiei, punerea în
aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a
hotărârilor consiliului judeţean, precum şi a altor acte normative.
          Preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte conform art. 104 din Legea nr. 215/2001
privind Administraţia publică locală, republicată şi actualizată, în condiţiile legii, următoarele
categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a instituţiilor şi
serviciilor publice de interes judeţean şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes
judeţean;
b) atribuţii privind relaţia cu consiliul judeţean;
c) atribuţii privind bugetul propriu al judeţului;
d) atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi serviciile publice;
e) atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean;
f) alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul judeţean.
 
           B.2 Administratorul public
           La nivelul judeţelor, preşedintele consiliului judeţean poate propune consiliului judeţean
înfiinţarea funcţiei de administrator public, în limita numărului maxim de posturi aprobate.
           Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se fac de preşedintele
consiliului judeţean, pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice, aprobate de consiliul
judeţean. Numirea în funcţie se face pe bază de concurs.
           Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat în
acest sens cu preşedintele consiliului judeţean, atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate
sau a serviciilor publice de interes judeţean.
           Preşedintele consiliului judeţean poate delega către administratorul public, în condiţiile
legii, calitatea de ordonator principal de credite.
 
           B.3 Secretarul judeţului
           Fiecare unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune administrativ-teritorială a
municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul judeţului este funcţionar public
de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucură de stabilitate
în funcţie. 
           Secretarul judeţului nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea destituirii
din funcţie.
           Secretarul judeţului nu poate fi soţ, soţie sau rudă de gradul întâi cu preşedintele sau
vicepreşedintele consiliului judeţean, sub sancţiunea eliberării din funcţie.
           Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi
regimul disciplinar ale secretarului judeţului se fac în conformitate cu prevederile legislaţiei
privind funcţia publică şi funcţionarii publici.
           Secretarul judeţului îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:
a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului
judeţean;
b) participă la şedinţele consiliului judeţean;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul judeţean şi
preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;
d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor
preşedintelui consiliului judeţean;
e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele
interesate a actelor prevăzute mai sus, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
f) asigură procedurile de convocare a consiliului judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat,
comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului judeţean, şi
redactează hotărârile consiliului judeţean;
g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului consiliului judeţean, şi comisiilor de
specialitate ale acestuia;
h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul judeţean sau de preşedintele
consiliului judeţean, după caz.

C. Rolul și obiectivele instituției

Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

a. atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului


judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor
comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;
b. atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;
c. atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului;
d. atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;
e. atribuţii privind cooperarea interinstituţională;
f. alte atribuţii prevăzute de lege.

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul judeţean:

a. alege, din rândul consilierilor judeţeni, un preşedinte şi doi vicepreşedinţi;


b. hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice şi societăţi comerciale
de interes judeţean, precum şi reorganizarea regiilor autonome de interes judeţean, în
condiţiile legii;
c. aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama,
statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate,
precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor
comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean; 
d. exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunză-toare
participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii; 
e. numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de
serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii
instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.
În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean:

a. aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al judeţului,


virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului
bugetar;
b. aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, contractarea şi/sau garantarea
împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de
valoare în numele judeţului, în condiţiile legii;
c. stabileşte impozite şi taxe judeţene, în condiţiile legii;
d. adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu a
judeţului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprobă şi urmăreşte,
în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti interesate,
măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora;
e. stabileşte, pe baza avizului consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale
implicate, proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului judeţului, precum şi de
dezvoltare urbanistică generală a acestuia şi a unităţilor administrativ-teritoriale
componente; urmăreşte modul de realizare a acestora, în cooperare cu autorităţile
administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti sau municipale implicate;
f. aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes
judeţean, în limitele şi în condiţiile legii.

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), consiliul judeţean:

a. hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate


publică a judeţului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes judeţean, în
condiţiile legii; 
b. hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a
judeţului, după caz, în condiţiile legii;
c. atribuie, în condiţiile legii, denumiri de obiective de interes judeţean.

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean:

a. asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes judeţean privind:
o educaţia;
o serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a
persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
o sănătatea;
o cultura;
o tineretul;
o sportul;
o ordinea publică;
o situaţiile de urgenţă;
o protecţia şi refacerea mediului;
o conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de
arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale; evidenţa persoanelor;
o podurile şi drumurile publice;
o serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean, precum şi
alimentarea cu gaz metan;
o alte servicii publice stabilite prin lege.
b. sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
c. emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege;
d. acordă consultanţă în domenii specifice, în condiţiile legii, unităţilor administrativ-
teritoriale din judeţ, la cererea acestora. 

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeţean:

a. hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori
străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun
a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean;
b. hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea judeţului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte
ţări;
c. hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-
teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi
internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor
interese comune.

D. Atribuțiile consiliului județean


Câteva atribuții ale consiliului județean stabilite prin acte normative, precum legi,
ordonanțe, hotărâri ale guvernului sau ordine ale miniștrilor:

LEGEA NR. 50/1991, privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru
realizarea locuințelor, republicată, cu modificările ulterioare.

ART. 16

(4) Licitația se efectuează, în conditiile legii, de comisiile instituite în acest scop, prin
hotarâre a consiliilor locale și/sau județene, în conformitate cu competențele de autorizare
stabilite la art. 4. Comisiile funcționează la sediul consiliilor locale în a căror rază administrativ-
teritorială sunt situate terenurile.

ART. 17

Limita minimă a prețului concesiunii se stabilește, după caz, prin hotarârea consiliului
județean sau a consiliului local, astfel încât să asigure recuperarea în 25 de ani a prețului de
vânzare al terenului, în condiții de piață, la care se adaugă costul lucrărilor de infrastructură
aferente.

ORDONANŢA GUVERNULUI NR. 21/1992, privind proțectia consumatorului, cu


modificările și completările ulterioare.

ART. 38

(1) Sumele primite de la bugetele locale prin hotarări ale consiliilor locale sau, după caz,
ale consiliilor județene vor fi utilizate în condițiile stabilite prin convențiile încheiate de acestea
cu asociațiile respective, conform legii.
Sumele prevăzute la alin. 1 se utilizează în condițiile Legii nr. 72/1996* privind
finanțele publice, iar sumele rămase neutilizate se restituie bugetelor locale respective.

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 348/1993, privind contorizarea apei şi a energiei


termice la populaţie, instituţii publice şi agenți economici.

ART. 10.

Asigurarea exploatării, întreținerea, repararea, înlocuirea și verificarea metrologică a


sistemelor de măsurare cad în sarcina distribuitorului, costul acestora fiind cuprins distinct în
tariful de distribuire stabilit de consiliul local.

ORDONANȚA GUVERNULUI NR. 19/1997, privind transporturile.

ART. 15
Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, consiliile județene sau
consiliile locale pot asigura, conform legii:

a) În sfera de administrare a infrastructurii de transport de interes public, amplasarea și


întretinerea unui sistem unitar informațional privind transportul public de persoane. Modul unitar
de prezentare a sistemului informațional va fi stabilit prin norme de către Ministerul Lucrărilor
Publice, Transporturilor și Locuinței;

b) Stabilirea unor plafoane ale tarifelor și taxelor, reduceri sau scutiri de tarife și taxe ori condiții
tarifare speciale pentru unele categorii de persoane fizice sau juridice, atunci când factori sociali
impun acest lucru. În aceste cazuri transportatorul va primi o compensație în bani din partea
Guvernului sau, după caz, din partea autorităților publice locale, destinată să acopere costul real
al transportului și să mențina serviciul public de transport.

ART. 19

(1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței elaborează și supune spre


aprobare Guvernului definirea și schema rețelei de transport de interes național și european care
va avea ca obiective asigurarea deplasării persoanelor și a marfurilor între toate localitățile țării,
precum și conectarea infrastructurilor naționale de transport la principalele infrastructuri de
transport internațional.

(2) Consiliile județene împreună cu consiliile locale vor elabora schema rețelei locale de
transport, care va fi avizată de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

ORDONANŢA GUVERNULUI NR. 26/2000, cu privire la asociații și fundații.

ART. 49

(1) Autoritățile administrației publice locale vor sprijini persoanele juridice constituite în
temeiul prezenței ordonante prin:

a) punerea la dispoziția acestora, în funcție de posibilități, a unor spații pentru sedii, în condițiile
legii;
b) atribuirea, în funcție de posibilități, a unor terenuri în scopul ridicării de construcții necesare
desfășurării activității lor.

(2) Autoritățile administrației publice locale întocmesc liste de prioritate pentru atribuirea
imobilelor prevăzute la alin. (1). Listele de prioritate se realizează pe baza unor proceduri de
evaluare cuprinzând în mod explicit criteriile folosite. Autoritățile au obligația de a face publice
aceste proceduri înainte de utilizarea lor.

ART. 50

Autoritățile publice sunt obligate să pună la dispoziția asociațiilor, fundațiilor și


federațiilor informațiile de interes public, în condițiile legii.
E. Instituții subordonate

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Activitatea de protecție socială a copilului și familiei în județul Iași s-a cristalizat la nivel
instituțional începand cu anul 1995 având ca nucleu Centrul de Sprijin Familial și Ocrotire a
Copilului ca serviciu social descentralizat al Consiliului Județean Iași.

Prin hotarârea Consiliului Județean Iași nr. 55 din 24.07.1997 a fost înființată Direcția
Generală de Protecție a Drepturilor Copilului ca Serviciu Public Specializat pentru Protecția
Copilului la nivelul județului Iași, instituție care a preluat întreaga activitate de protecție socială a
copilului.

Un moment important în activitatea DGPDC a fost trecerea în subordinea sa, în iulie


1998, a celor 13 Case de Copii de pe raza județului Iași aflate până în acel moment în subordinea
Ministerului Învățământului, care ocroteau, la data preluării un numar de 2176 copii, precum și
momentul ianuarie 1998. Atunci a fost preluat de la Ministerul Sănătății Leagănul de copii Iași,
cu cele 4 secții ale sale, care ocroteau un număr de 354 copii.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași 208/18.12.2003 a fost înființată Direcția de


Asistență Socială prin unirea celor doua servicii specializate existente, respectiv Direcția
Generală de Asistență Socială și Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului Iași,
instituție care a preluat întreaga activitate de protecție socială la nivelul județului Iași, oferind
servicii pentru toate categoriile de persoane aflate în dificultate, copii sau adulți.

Direcția de Asistență Socială s-a reorganizat ca Direcție Generală de Asistență Socială și


Protecția Copilului prin Hotărârea Consiliului Județean nr.193/21.12.2004.

S.C. APAVITAL S.A.

S.C. APAVITAL S.A. Iaşi are ca obiect de activitate alimentarea cu apă potabilă şi
industrială în municipiul Iaşi, oraşele Târgu Frumos, Hârlău, Podu Iloaiei şi un numar de 41
comune: Aroneanu, Andrie şeni, Belceşti, Bârnova, Bivolari, Butea, Cepleniţa, Ciurea, Coarnele
Caprei, Deleni, Focuri, Golăeşti, Gorban, Hălăuceşti, Holboca, Ion.Neculce, Ipatele, Lespezi,
Leţcani, Mirceşti, Miroslovăşti, Moşna, Prisăcani, Răchiteni, Răducăneni, Scobinţi, Şipote,
Sireţel, Strunga, Tansa, Ţibăneşti, Timişeşti, Tomeşti, Ungheni, Valea Lupului, Victoria,
Vlădeni, Braesti, Baltati, Mogosesti-Siret, Lungani.
S.C. APAVITAL S.A. Iaşi asigură canalizarea şi epurarea apelor uzate din municipiul
Iaşi, oraşele Târgu Frumos, Hârlău, Podu Iloaiei şi un numar de 9 comune: Belceşti, Ciurea
(Lunca Cetăţuii), Hălăuceşti, Holboca (Dancu), Răducăneni, Ţibăneşti, Tomeşti, Vlădeni.
Circuitul tehnologic şi capacităţile pe care le administrează prezintă interes pentru companie, dar
asigurarea permanentă a consumatorilor cu alimentare cu apă şi creşterea calităţii acesteia
necesită un efort continuu.

Teatrul "Luceafarul" Iasi

Participările internaţionale ale Teatrului fac cinste unei instituţii de rang naţional. Printre
ţările în care instituţia ieşeană şi-a prezentat producţiile se numără SUA (Washington, New
York), Franţa (Charlesvilles Mezieres, Onet le Chateau), Germania (Esslingen, Bremen), Austria
(Mistelbach), Italia (Spoleto, Veneţia), Ungaria (Beckescsaba), Cehia, Iugoslavia (Zagreb),
Turcia (Bursa),  Iordania (Aman), Pakistan (Lahore, Karaci, Islamabad), India (Mombay,
Heiderabad, Udaipur), Iran (Teheran). Dintre cele mai recente, unde Teatrul “Luceafărul” a
reprezentat România, se numără Festivalul Mondial al Artei Marionetei Praga (Cehia; 2008,
2009, 2010) şi Festivalul Internaţional de Păpuşi, Umbre şi Karagoz Bursa (Turcia 2009).

          Din 2007, în luna martie, cu prilejul Zilei Mondiale a Animatiei si Zilei Internationale a
Marionetei, au fost organizate ediţii succesive ale FESTIVALULUI “HAI LA TEATRU!”, al
trupelor din şcolile şi liceele judeţului. Manifestarea s-a bucurat de mare succes în rândul
publicului său ţintă, atrăgând la fiecare ediţie în medie 45-50 de trupe de teatru şcolar şi mii de
spectatori.

R.A. "Aeroportul Iași"

Biblioteca Județeana "Gh.Asachi" Iași

Filarmonica "Moldova" Iași

Muzeul Literaturii Române

S.C. Lucrări, Drumuri și Poduri S.A.

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor

Direcția Județeană de Pază și Ordine

Scoala de Arte și Meserii

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale

Camera Agricolă Județeană Iași

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică


F. Obiectice de investiții în derulare

F.1 Infrastructura rutieră

a) modernizarea drumurilor județene;


b) modernizarea drumurilor comunale;
c) investiții în infrastructura de transport.

F.2 Infrastructura școlară

a) modernizarea școlilor, căminelor, gradinițelor, facultăților;


b) construirea de institușii de învățământ noi;
c) adoptarea obiectelor ce țin de logistică.

F.3 Infrastructură de sănătate – modernizarea spitalelor, a cabinetelor, a dispensarelor


și a aparaturii necesare.

F.4 Infrastructură de mediu

Proiecte cu finanțare P.O.S. - Mediu, Axa nr.1 / Fondul de Coeziune


Proiecte cu finanțare cf. O.G. nr. 7 / 2006 - fonduri guvernamentale
Proiecte cu finanțare cf. O.G. nr. 40 / 2006 - programe multianuale prioritare de mediu și
gospodărire a apelor
Proiecte cu finanțare cf. H.G. nr. 577 / 1997 - fonduri guvernamentale
Investiții proprii SC. APAVITAL S.A. IAȘI

G. Relațiile cu cetățenii și mass-media

Consiliului Judeţean Iași își promovează imaginea prin comunicate de presă, buletine
informative, mape, broşuri, pliante, materiale audio-video sau în format electronic. Acesta
trebuie să asigure accesul cetăţenilor şi al mijloacelor de informare în masă la informaţiile de
interes public, atât la cele comunicate din oficiu, cât și la cerere. Înregistrează scrisorile,
sesizările şi reclamaţiile formulate de cetăţeni și urmăreşte comunicarea în termen a
răspunsurilor. Organizează primirea în audienţă a cetăţenilor de către preşedinte și vicepreşedinţi
şi urmăreşte modul de rezolvare a problemelor ridicate.
H. Concluzii

Un consiliu județean trebuie sa aibă în vedere realizarea serviciilor publice, cuprinzând


totodată un număr mare de servicii, birouri și compartimente împărțite în funcționari publici și
angajați contractuali.
În concluzie, un consiliu la nivel județean, reprezintă un mini parlament pentru
județul respectiv, dispunând de o varietate de functii, dirijând practic întrega localitate, prin
multitudinea de instituții subordonate lui.

I. Bibliografie

1. notițe luate din discutia avută cu purtătorul de cuvânt al CJ Iași, din timpul practicii

2. http://www.icc.ro

3. http://www.cjmaramures.ro

4. http://www.judbrasov.ro

5. http://www.dasiasi.ro

6. http://www.apavital.ro

7. http://www.luceafarul-theatre.ro
Cuprins:

A. Prezentarea instituției
A.1 Metode de organizare a activităţii

A.2 Principiile de organizare şi funcţionare a activităţilor

B. Structura organizatorică
B.1 Preşedintele consiliului judeţean

B.2 Administratorul public

B.3 Secretarul judeţului

C. Rolul și obiectivele instituției


D. Atribuțiile consiliului județean
E. Instituții subordonate

F. Obiectice de investiții în derulare


F.1 Infrastructură rutieră

F.2 Infrastructură școlară

F.3 Infrastructură de sănătate

F.4 Infrastructură de mediu

G. Relațiile cu cetățenii și mass-media


H. Concluzii
I. Bibliografie